FORSLAG TIL NY INDRETNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL NY INDRETNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET"

Transkript

1 FORSLAG TIL NY INDRETNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET 18. august 2016

2 Indretning af dagtilbudsområdet i Jammerbugt Kommune 2016 Indhold Indhold... 1 Kapitel 1 - Indledning... 2 Kapitel 2 Baggrund for forslag til ny indretning... 6 Den nuværende tilbudsvifte på 0 6 års området i Jammerbugt Kommune... 6 Kvalitet... 6 Input fra borgere - resume af styrker og svagheder... 8 Kapitel 3 - Gennemgang af forslaget til indretningen af 0 6 års området Forslag til specifikke ændringer med tværgående virkning Forslag til ændringer i Pandrup og Aabybro Forslag til etablering af Naturgruppe Fosdalen Forslag til fremtidig indretning af 0-6 års området i Pandrup Forslag til fremtidig indretning af 0-6 års området i Aabybro Forslag til fremtidig indretning af 0-6 års området i Brovst Forslag til fremtidig indretning af 0-6 års området i Fjerritslev Kapitel 4 - Økonomi Forudsætninger for beregninger Kapitel 5 Bygninger og anlæg Kapitel 6 Proces fremadrettet og implementering Kapitel 7 Organisering af ledelse Kapitel 8 - Afrunding, høringsperiode og den videre proces Side 1 af 41

3 Kapitel 1 - Indledning Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har ønsket en kortlægning og analyse af det samlede 0-6 års område. Formålet med dette arbejde er, at det skal danne grundlag for en drøftelse af kvalitet på 0-6 års området. I forlængelse heraf skal der opstilles forslag til, hvordan det samlede 0-6 års område fremadrettet kan indrettes i Jammerbugt Kommune. Dette således, at den ønskede kvalitet, indretning og økonomi går hånd i hånd. Med denne rapport præsenteres et samlet strukturforslag til den fremtidige indretning på dagtilbudsområdet, som opfylder denne vision. Den organisatoriske sammenlægning af skole- og dagtilbudsområdet har bidraget til et helhedsorienteret blik på udfordringer og løsningsmuligheder for hele 0 18 års området gennem bedre udnyttelse af eksisterende bygningsmæssige rammer i bestræbelserne på at løse aktuelle udfordringer og ønsker i lokalområderne. Herved opnår man øget mulighed for, at ressourcer anvendes målrettet kerneydelsen, samtidig med at der sker en renovering og opdatering af eksisterende bygninger. Forslaget griber således ind i skolestrukturen, idet det foreslås at afdelingsopdele Skolecenter Jetsmark, hvorved der skabes mulighed for en bedre udnyttelse af de bygningsmæssige rammer i området, samtidig med at der er stærke faglige og pædagogiske argumenter for denne organisatoriske ændring. Forslaget til den fremtidige struktur på dagtilbudsområdet betyder, at: Der etableres integrerede institutioner (vuggestuegruppe og børnehave) i Ørebro, Trekroner, Tranum, Gjøl, Nørhalne, Birkelse, Saltum og V. Hjermitslev i alt etableres der 64 vuggestuepladser. Skolecenter Jetsmark afdelingsopdeles: o klassetrin samles i Pandrup-afdelingen. o klassetrin samles i Jetsmark-afdelingen. Der etableres en ny integreret institution i Pandrup i den nuværende SFO tilhørende Skolecenter Jetsmark, Pandrup-afdelingen, med kapacitet til 12 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser. Cannerslundvejens Børnehave og Kaas Børnehave nedlægges samtidigt. Indskolingshuset i Skolecenter Jetsmark, Kaas-afdelingen indrettes til ét samlet specialafsnit for 0-18 år for den eksisterende specialgruppe på Skolecenter Jetsmark, samt de børn, der i dag går i det specialpædagogiske tilbud blå stue i Anlægsvejens Børnehave. Fremadrettet vil tilbuddet ligeledes omfatte immobile børn og elever fra 0 18 år. Der etableres 12 vuggestuepladser i Anlægsvejens Børnehave i Aabybro Institutionerne i Hjortdal og Halvrimmen nedlægges. Der etableres en Naturgruppe ved Naturcenter Fosdalen, som kan benyttes af forældre fra primært Fjerritslev og Brovst området herunder fra Halvrimmen og Hjortdal. Dialog med forældre i Hjortdal om oprettelse af lokal, kommunal dagpleje. Side 2 af 41

4 Der vil ske tilpasning af dagplejen i forbindelse med oprettelse af kommunale vuggestuepladser. Med forslaget ønsker man at bidrage til at understøtte kvalitetsudviklingen på dagtilbudsområdet. En udvikling, der er kendetegnet ved, at kommunens børnefamilier oplever sammenhæng, helhed og kvalitet fra dagpleje, vuggestue, børnehave, skolefritidsordning og i overgangen til grundskolen. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at indeværende forslag bidrager på følgende områder: Der bliver flere valgmuligheder og et øget udbud af pladser i forhold til den kommunale tilbudsvifte på 0-2 års området ved oprettelse af flere lokale vuggestuepladser. Etableringen af vuggestuepladser skaber øget fleksibilitet i form af bedre mulighed for at honorere den kommunale pasningsgaranti samt tilbyde gæstedagpleje i lokalområdet. Etableringen af en Naturgruppe skaber en bredere tilbudsvifte på 3 6 års området. Serviceniveauet forbedres for de mange. Med forslaget omfordeles ressourcer fra tomme-pladser til kvalitet med værdi for både børn og forældre. Serviceniveauet forbedres i form af længere åbningstid ved oprettelse af lokale vuggestuepladser, samt etablering af vuggestuepladser i de 4 hovedbyer. Styrkelse og udvidelse af det specialpædagogiske område i form af et kommunalt tilbud til immobile børn og elever. Fokus på faglig udvikling og pædagogisk ledelse. Understøtter et helhedsorienteret perspektiv på hele 0 18 års området. Forslaget forsøger i videst muligt omfang at understøtte udviklingen af lokalområderne, i overensstemmelse med Jammerbugt Kommunes projekt Liv i By og Skole, under devisen Hellere udvikle end afvikle. Det betyder konkret, at der med etablering af en række vuggestuegrupper skabes et bæredygtigt grundlag for fortsat drift af særligt de mindre institutioner, mens institutionerne i de områder, hvor det forventes, at institutionerne fremadrettet vil være omfattet af den kommunale minimumsnormering, forslås nedlagt. Det drejer sig om den integrerede institution i Hjortdal, samt børnehaven i Halvrimmen. Forslaget vil således også have konsekvenser bl.a. i form af længere transporttid til institution, mindre tilknytning til lokalområdet, skift af arbejdssted m.m. for børn, forældre, lokalsamfund og medarbejdere i de områder, hvor institutioner nedlægges. I henhold til den ønskede udviklingen af kvaliteten og de særlige opmærksomhedspunkter vurderes det imidlertid, at denne model vil understøtte mulighederne for at arbejde målrettet med fokus på kvalitet på hele dagtilbudsområdet. Da små institutioner bruger forholdsvis flere penge pr. barn til almindelig drift end de større, bliver der med forslaget omfordelt ressourcer med henblik på at skabe højere kvalitet for endnu flere børn. For institutioner beliggende i skoledistrikter uden overbygninger indebærer forslaget, at institutionen ledelsesmæssigt forankres under skolen, dette bl.a. i forhold til ønsket om at Side 3 af 41

5 understøtte skolernes mulighed for at fastholde eleverne i lokalområdet. Der forudsættes derfor lokal vilje og engagement og ikke mindst, at forældrene tilvælger det lokale dag- og skoletilbud. Forslaget indebærer således, at Børnehaven Regnbuen, Nørhalne ledelsesmæssigt forankres under Nørhalne Skole. Dermed vil alle skoler uden overbygning i Jammerbugt Kommune med forslaget have tilknyttet en integreret institution for børn fra 0-6 år. Forslaget vil have stor betydning for dagplejeområdet, idet der ved etablering af vuggestuepladser sker en reduktion af dagplejepladser og dermed også i antallet af medarbejdere ansat i dagplejen. Dette vil have konsekvenser for såvel børn, forældre som medarbejdere. Det vil i videst muligt omfang blive forsøgt at minimere konsekvenserne ved denne organisatoriske ændring ved bl.a. at ansætte tidligere medarbejdere i dagplejen i de nyoprettede vuggestuer i det omfang, det er muligt. Baggrund Forslaget til den nye organisering tager dels afsæt i Kortlægning af 0-6 års området i Jammerbugt kommune af , som beskriver den nuværende struktur og organisering samt udviklingen i børnetal overordnet og lokalt i de enkelte områder; dels i Kvalitetsnotat af hvori der er opstillet syv kvalitetsparametre for, hvad der karakteriserer høj kvalitet i dagtilbud. Kvalitetsnotatet er udarbejdet på baggrund af drøftelser mellem bl.a. forældre, medarbejdere, skole- og dagtilbudsledere, faglige organisationer samt politikere på et opstartsmøde den 18. januar Kvalitetsnotatet har til formål at skabe afsæt for en bred dialog mellem borgere og kommune på baggrund af en fælles forståelse af, hvad der menes med kvalitet for et sammenhængende 0-6 års område her i Jammerbugt Kommune. De fokuspunkter, som ikke kan aflæses direkte i kvalitetsparametrene er ikke nødvendigvis mindre betydende. De er derimod kendetegnet ved, at der er flere forskellige perspektiver på kvalitet alt afhængigt af, om man er forælder, medarbejder, faglig repræsentant eller institutionsleder. Det er eksempelvis også udtryk for kvalitet, når forældrene har et tillidsfuldt forhold til dagplejen/daginstitutionen, når medarbejderne i dagtilbuddet og dagplejerne har et godt fællesskab og arbejdsmiljø, og når dagtilbudslederne har en fleksibel og stabil medarbejdergruppe. Disse er vigtige forudsætninger for kvalitet og ikke direkte parametre, hvorfor de er overvejelser, som indgår i en helhedsvurdering af området, om end de ikke optræder som selvstændige temaer i Kvalitetsnotatet. Kvalitetsnotatet er behandlet og godkendt i Kommunalbestyrelsen den 17. marts Kvalitetsnotatet udgør et solidt fundament til at tegne konturerne af den fremtidige indretning af 0-6 års området på både kort og lang sigt. Der er desuden udarbejdet et Kortlægningsnotat, der beskriver den nuværende indretning af hele dagtilbudsområdet og konsekvenserne af den aktuelle, demografiske udvikling, der præger Jammerbugt Kommune. 1 Redegørelsen for den historiske udvikling i børnetallene og prognosen frem til 2020 er opgjort pr Side 4 af 41

6 Kvalitetsnotatet og Kortlægningsnotatet har dannet grundlag for en dialogproces, hvor forældre, medarbejdere og ledere har været inviteret til fire områdebaserede møder i henholdsvis Aabybro, Fjerritslev, Pandrup og Brovst. Input herfra er blevet indsamlet med henblik på, at Kommunalbestyrelsen på baggrund af indeværende forslag kan træffe bæredygtige beslutninger for området i tråd med visionen om, at Det gode liv leves her i Jammerbugt Kommune. Læsevejledning I kapitel 2 beskrives den nuværende indretning af 0-6 års området i Jammerbugt Kommune samt baggrunden for forslaget til den nye samlede indretning af området. I kapitel 3 præsenteres og gennemgås forslaget til den nye organisering. Dette dels i forhold til de ændringsforslag, der har indvirkning på tværs af de fire områder, dels de ændringsforslag som vedrører de fire områder - Pandrup, Aabybro, Brovst og Fjerritslev. I kapitel 4 redegøres for de samlede økonomiske virkninger, forslaget til den nye struktur forventes at bibringe. I kapitel 5 følger en redegørelse for de forventede anlægsinvesteringer, som forslaget til den nye struktur fordrer. I kapitel 6 præsenteres og gennemgås tidsplanen i forbindelse med implementeringen af de forskellige delelementer i det samlede forslag. I kapitel 7 præsenteres et samlet forslag til en ny ledelsesstruktur, der skal understøtte forslaget til en ny samlet indretning af området. I kapitel 8 følger rapportens afslutning og herunder en præsentation af den videre politiske proces efter endt høringsperiode. Side 5 af 41

7 Kapitel 2 Baggrund for forslag til ny indretning I kapitel 2 beskrives indledningsvist den nuværende indretning af 0 6 årsområdet i Jammerbugt Kommune. Herefter udfoldes Kvalitetsnotatet og input fra dialogmøderne. Den nuværende tilbudsvifte på 0 6 års området i Jammerbugt Kommune For forældre med børn i aldersgruppen 0 til 2 år er der i dag mulighed for at vælge kommunale vuggestuer, kommunal dagpleje, private vuggestuer og privat pasning. Der er i alt 5 kommunale vuggestuegrupper og 98 kommunale dagplejere. For børnene i aldersgruppen 3 til 6 år er der kommunale børnehaver og private børnehaver. Der er i alt 24 kommunale daginstitutioner for de 3 til 6 årige i Jammerbugt Kommune fordelt på 16 børnehaver (herunder 2 institutioner med specialgrupper) og 8 samdrevne institutioner (SI) 2. I område Fjerritslev er der i dag institutionerne Vuggestuen og Børnehaven Storkereden v. Thorup-Klim skole (SI), Børnehaven Regnbuen v. Ørebroskolen (SI), Vuggestuen Anemonen og Børnehaven Grøftekanten samt Børnehaven Gl. Dalhøj i Fjerritslev, Vuggestuen og Børnehaven Søstjernen i Hjortdal og Børnehaven Solstrålen, v. Trekronerskolen (SI). Disse med en samlet fysisk kapacitet til 245 børnehavebørn og 52 vuggestuepladser. Herudover er der dagplejepladser i Fjerritslev, Thorup-Klim, Trekroner og Ørebro. I område Brovst er der i dag institutionerne Skovsgård Børnehave i Skovsgård, Børnehaven Uglen i Tranum (SI), Brovst Børnehave og vuggestue samt Børnehaven Bøgebakke i Brovst og Halvrimmen Børnehave i Halvrimmen. Disse med en samlet fysisk kapacitet til 196 børnehavebørn og 12 vuggestuepladser. Herudover er der dagplejepladser i Brovst, Skovsgård og Tranum. I område Aabybro er der i dag institutionerne Gjøl Børnehave v. Gjøl Skole (SI), Børnehaven Aaby med specialgruppe ( blå stue, Anlægsvejen), Aabybro, Børnehaven Børnehuset samt vuggestuen og Børnehaven Skipper Clement i Aabybro, Børnehaven Børnehuset i Biersted med specialgruppe, Børnehaven Regnbuen i Nørhalne og Ulveskov Børnehave i Birkelse. Disse har tilsammen fysisk kapacitet til 570 børnehavebørn og 12 vuggestuepladser. Herudover er der dagplejepladser i Birkelse, Gjøl, Nørhalne, Biersted og Aabybro. I område Pandrup er der i dag institutionerne Jetsmark Børnehave samt Kaas Børnehave, Blokhusvejens Børnehave samt Cannerslundvejens Børnehave i Pandrup, Saltum Børnehave v. Saltum Skole (SI) og Børnehaven Solsikken i Vester Hjermitslev (SI). Disse har tilsammen fysisk kapacitet til 290 børnehavebørn og 0 vuggestuepladser. Der er desuden dagplejepladser i Pandrup, Kaas, Saltum og Vester Hjermitslev. Kvalitet Kvalitet bliver skabt i hverdagen, og der skal derfor være balance mellem den evidensbaserede kvalitet, virkelighedens muligheder og udfordringer samt de ønsker og 2 Omtales herefter som SI er. SI er er institutioner, som organisatorisk er forankret i en nært liggende skole. Side 6 af 41

8 forventninger, som borgerne har til den kommunale service i Jammerbugt Kommune. En service, der er lige så forskellige holdninger og ønsker til, som der er forældre. Af den årsag bør det kommunale dagtilbud levere en ensartet, sammenhængende og kvalitativ indsats på tværs af kommunen i balance mellem de politiske prioriteringer og borgernes forventninger hertil. Derfor er det vigtigt at fastslå, at der med kvalitetsforståelsen tages hensyn til, at forældre og børn i et rimeligt omfang modtager en ensartet kvalitet og serviceniveau uanset hvor i kommunen, de er bosat. I Kvalitetsnotatet samles op på de konkrete input og fokusområder, som blev fremhævet under de fælles drøftelser, der foregik på opstartsmødet den 18. januar Det samlede forslag baseres bl.a. på de godkendte kvalitetsparametre. Betydningen af kvalitetsparametrene står på, at: 1. Kvalitetsparametrene i videst muligt omfang skal kunne underbygges af den eksisterende forskning. Med andre ord, så skal vi vide og ikke tro, at det vil gøre en positiv forskel for børnene. 2. Kvalitetsparametrene i videst muligt omfang skal bidrage til sammenhæng på tværs. Det betyder, at kvalitetsparametrene skal understøtte, at alle børn, uanset hvor i kommunen de vokser op, vil opleve et dagtilbud, der først og fremmest tager hånd om børnenes trivsel, udvikling og læring. Og det i alle faser fra barnets indmeldelse i dagplejen eller vuggestuen til børnehave og skolegang - men også videre ud i ungdomslivet. Med forslaget tilstræbes det at skabe en endnu bedre sammenhæng på dagtilbudsområdet, så alle børn i Jammerbugt Kommune oplever en rød tråd igennem opvæksten. Den røde tråd skal medvirke til at sikre, at de nære professionelle omkring barnet bedst muligt kan understøtte et børnemiljø, hvor det enkelte barn trives og udvikler sig. Derudover medtages det i forslaget, at sammenhængen mellem dagtilbuds- og skoleområdet fortsat skal styrkes med tydelighed og fælles forventninger til, hvordan vi bedst gør brug af hinandens viden og erfaringer; de vigtigste forudsætninger herfor er nærhed og relationer. Med forslaget etableres en række integrerede institutioner. I de daginstitutioner, som ikke tidligere har haft børn i aldersgruppen 0-2 år, oprettes plads til mindst 8 vuggestuebørn. Det er hensigten, at der herved bliver grundlag for, at institutionerne bl.a. kan understøtte den ønskede kvalitet for børnene og samtidig kvalitet for medarbejdere igennem et styrket fagligt fællesskab i et fortsat tæt samarbejde med dagplejen. Kvaliteten i den forbindelse som i høj grad også er gældende for de 3-6 årige er forbundet med, at alle børn skal have mulighed for at indgå i et positivt socialt miljø, hvor der dels er mulighed for at spejle sig i noget kendt og dels at møde forskellighed. Det fordrer, at der bl.a. er et vist antal børn i dagtilbuddene samt en tydelig organisering med fokus på støtte, tryghed og rutiner. Side 7 af 41

9 For de 3 6 årige forudsættes det, at kvalitet fordrer daginstitutioner af en vis størrelse målt på børnenes muligheder for at udvikle sociale kompetencer, brug af varierede materialer & aktiviteter i det fysiske læringsmiljø, mulighederne for at indgå i et positivt socialt miljø og understøttelse af de nære professionelles kompetencer samt understøttelse af medarbejdere med specialkompetencer. Dette betyder eksempelvis, at ingen daginstitution med forslaget er omfattet af den nuværende minimumsnormering 3. Læs mere om kvalitetsparametrene og baggrunden for dem i Kvalitetsnotatet. Input fra borgere - resume af styrker og svagheder Under dialogmøderne i marts 2016 har der været afholdt næsten 40 gruppedrøftelser. På baggrund af gruppedrøftelserne har deltagerne udformet forskellige modelforslag og fremhævet både styrker og svagheder ved disse. De fremhævede styrker og svagheder tegner et generelt billede af, at borgere, medarbejdere og ledere i Jammerbugt Kommune ser mange muligheder for og styrker ved at lave en indretning, der understøtter værdier som nærhed, plads til forskellighed og sammenhæng inden for og på tværs af de geografiske lokalområder. Tilbagemeldingerne fra dialogmøderne viser, at kvalitet for borgerne m.fl. særligt er forbundet med nærhed, om end nærhed ikke alene er givet af fysisk tilstedeværelse, men også betinget af dagtilbuddenes synlighed, åbenhed og aktive inddragelse. Samtidig peger de fremhævede styrker på, at forslaget skal medvirke til en fremtidssikret indretning med mest mulig fleksibilitet og tryghed for både børn, forældre, medarbejdere og ledere. Flere har peget på, at der i de mindre lokalområder ønskes integrerede institutioner (0 6 år) med børnehave og vuggestuegruppe. Dette bl.a. med henblik på, at børnene får et sammenhængende tilbud i lokalområdet. Samtidig vil forslaget til den samlede indretning på baggrund af input fra dialogmøderne skabe yderligere fleksibilitet i områder, hvor institutioner i højere grad end i dag kan åbne op for dagplejen med mulighed for hyppige besøg, styrkede overgange og gæstedagpleje i tilfælde af sygdom m.v. Det tilstræbes tilsvarende på baggrund af input fra dialogmøderne, at forslaget bidrager til fleksible løsninger således, at udfordringer med dagplejens belægningsgrad og efterlevelse af pasningsgarantien 4 afhjælpes ved at udnytte den eksisterende fysiske kapacitet i de lokalområder, der har oplevet et fald i børnetallet de seneste år. Endeligt blev det konkret foreslået på dialogmødet i område Brovst, at etablering af en naturgruppe kan være en styrkelse af den eksisterende tilbudsvifte for de forældre i både Brovst og Fjerritslev, der ønsker et alternativt tilbud til deres børn. Opsummerende omkring input fra borger, medarbejdere, faglige organisationer og ledere tilstræbes det med indeværende forslag, at løsningerne bliver bæredygtige løsninger både 3 Minimumsnormering i Jammerbugt Kommune er fastsat til 133 timer. Det svarer til 25,64 børnehavebørn. De 133 timer er det nødvendige antal timer, der skal være til rådighed for at sikre den fornødne personaledækning i den fulde åbningstid. I ressourcetildeling får hvert vuggestuebarn tildelt 9,87 t./ugentligt og et børnehavebarn tildeles 5, 2243 t./ugentligt (eksl. Pædagogpuljen). 4 Pasningsgarantien defineres i Jammerbugt Kommune som: Der skal tilbydes en plads inden for 24 timer i eget skoledistrikt eller nærmeste skoledistrikt Side 8 af 41

10 på kort og lang sigt. Af den årsag lægges der med forslaget op til, at der i de tilfælde, hvor der har været ytret et ønske på de lokale dialogmøder, og hvor dette ønske samtidig harmonerer med den godkendte kvalitet på 0-6 års området samt den forventede udvikling i børnetallet, laves lokale, fleksible og økonomisk bæredygtige løsninger. Det betyder også, at de foreslåede tiltag forudsætter, at der er mulighed for at lave løbende reguleringer afhængigt af eksempelvis børnetalsudviklingen, den geografiske spredning i brugergruppen og mulighederne for fortsat at rekruttere kompetente medarbejdere til såvel dagpleje som daginstitutioner. Side 9 af 41

11 Kapitel 3 - Gennemgang af forslaget til indretningen af 0 6 års området I dette kapitel præsenteres indledningsvis de to konkrete ændringsforslag, der har indvirkning på tværs af de fire områder Fjerritslev, Brovst, Pandrup og Aabybro. Det første af disse ændringsforslag griber samtidig ind i skolestrukturen, idet det foreslås at afdelingsopdele Skolecenter Jetsmark. Dette således, at der etableres en indskolingsafdeling på skolen i Pandrup, mens mellemtrin og udskoling samles på skolen i Kaas. Opsummerende vedrører de to tværgående ændringsforslag: 1) Etableringen af en ny integreret institution i Pandrup samt ændringer i forhold til indretningen af Skolecenter Jetsmark samt etablering af vuggestuegruppe i Aabybro. 2) Etableringen af en naturgruppe for de 3-6 årige ved Naturcenter Fosdalen. Herefter gennemgås de ændringsforslag, der knytter sig specifikt til hvert af de fire områder. Forslag til specifikke ændringer med tværgående virkning Forslag til ændringer i Pandrup og Aabybro Der etableres pr. 1. august 2018 en ny integreret institution med plads til 60 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn i SFO en ved Skolecenter Jetsmark i Pandrup-afdelingen. Den nye integrerede institution erstatter henholdsvis Cannerslundvejens Børnehave og Kaas Børnehave, der begge nedlægges. Indskolingshuset ved skolen i Kaas indrettes pr. 1. august 2018 til ét samlet specialtilbud for børn og unge fra 0-18 år. Samtidig udvides specialtilbuddet, således at der også kan tilbydes et undervisningstilbud til immobile elever. Ovenstående betyder, at specialgruppen blå stue for de 0-6 årige, der i dag er beliggende i Anlægsvejens Børnehave i Aabybro, flytter sammen med det eksisterende specialklassetilbud på Skolecenter Jetsmark i nye tidssvarende rammer i indskolingshuset. Der etableres pr. 1. oktober vuggestuepladser i Anlægsvejens Børnehave i Aabybro. Dette som følge af, at blå stue flytter til nye lokaliteter klassetrin på Skolecenter Jetsmark samles pr. 1. august 2018 på skolen i Pandrup, og SFO en indrettes og placeres fysisk på skolen klassetrin på Skolecenter Jetsmark samles pr. 1. august 2018 på skolen i Kaas. En indretning af en ny integreret institution, en afdelingsopdeling af Skolecenter Jetsmark samt indretningen af et nyt samlet specialpædagogisk afsnit vil selvsagt kræve en række bygningsmæssige ændringer og investeringer. Derfor vil der med det samlede forslag for dette område være tale om en gennemgribende opdatering af de bygningsfysiske rammer på såvel dagtilbuds- som skoleområdet over en årrække. Side 10 af 41

12 Etablering af ny integreret institution I Pandrup området er der en række bygningsfysiske udfordringer, som forslaget til den nye struktur bidrager med konkrete løsningsforslag til. Desuden er henholdsvis Cannerslundvejens Børnehave og Kaas Børnehave begge meget nedslidte, hvorfor der med forslaget etableres en ny integreret institution med plads til 60 børnehavebørn og 12 vuggestuepladser i tidssvarende rammer i SFOhuset i Pandrup. Flytningen til nye opdaterede rammer betyder samtidig, at der bliver oprettet 12 vuggestuepladser i området, ligesom det på sigt er muligt at opnormere med yderligere 12 vuggestuepladser, hvis behovet herfor opstår. For ledelsen af den nye integrerede institution henvises til kapitel 7. Samlet specialpædagogisk afsnit i indskolingshuset i Kaas I forhold til specialafsnittet har der ad flere omgange været talt om at finde eller etablere nye rammer til blå stue i Anlægsvejens Børnehave, idet de fx periodevis har været under pres i forhold til kapaciteten. Det samme gør sig gældende for det eksisterende specialklassetilbud på Skolecenter Jetsmark, der er udfordret i forhold til de fysiske rammer. Med indeværende forslag indrettes indskolingshuset i Kaas som et samlet specialtilbud for børn med vidtgående specialbehov. Tilbuddet for børn med betydelige og varige funktionsnedsættelser (inkl. immobile børn), som på nuværende tidspunkt går i blå stue, Anlægsvejens Børnehave i Aabybro samt specialklassetilbuddet massive generelle 5 i Kaas-afdelingen, samles dermed med forslaget i nye tidssvarende rammer i indskolingshuset. På nuværende tidspunkt kan Jammerbugt Kommune ikke tilbyde immobile børn et skoletilbud i kommunen, hvorfor disse børn i dag går i skole i Aalborg Kommune. Ved indretning af et samlet specialpædagogiske afsnit i nye rammer vil Jammerbugt Kommune fremadrettet kunne tilbyde alle immobile elever et skoletilbud. Baggrunden er, at undervisningen af denne gruppe af børn kræver fysiske rammer med særlige hjælpemidler samt en høj grad af faglige og pædagogiske specialkompetencer, som tilgodeses og samles i det nye specialpædagogiske afsnit 6. For ledelsen af det nye samlede specialpædagogiske afsnit henvises til kapitel 7. Baggrund for forslag om at samle blå stue og massive generelle på Skolecenter Jetsmark, Kaasafdelingen Ved at samle specialtilbuddet for børnehavebørnene og skolebørnene i indskolingshuset skabes der nye muligheder for at samle de specialpædagogiske kompetencer omkring børnegruppen. Samtidig betyder en samling af tilbuddet, at der for børnene bliver tale om en glidende og tryg overgang fra dagtilbud til skole, idet en væsentlig del af børnene fra blå stue forventes at komme til at gå i specialafsnittet massive generelle senere hen. I 5 Tilbud for elever med massive og generelle indlæringsvanskeligheder 6 Det er ikke medtænkt i implementeringen af tilbuddet til immobile børn og unge at hjemtage allerede visiterede børn Side 11 af 41

13 Kvalitetsnotatet fremhæves vigtigheden af gode overgange: Gode overgange bygger på viden fra det tilbud, barnet kommer fra og til det tilbud, hvor barnet skal hen, da det formodes at få betydning for barnets oplevelse af tryghed og rutiner. Trygheden og rutinerne fremkommer her ved, at barnet med flytning til det samlede specialpædagogiske afsnit vil være vant til at færdes i området, ligesom mulighederne for vidensdeling omkring barnet er flere. I forbindelse med barnets overgange vægtes det, at der er tydelige og fælles forventninger til, hvordan man gør brug af hinandens viden og erfaringer i alle barnets overgange. Derfor vil den fysiske placering give endnu bedre mulighed for at afstemme disse forventninger de professionelle imellem og derved styrke netværk på tværs af afdelinger til gavn for den faglige kvalitet. På samme måde kan forældre også drage fordel af den tryghed, det giver at have kendskab til det lokale institutionsmiljø. Endeligt vil der være mulighed for at styrke det enkeltes barns positive læringsforudsætninger, da barnet konkret kan se, hvordan skoledagen foregår og få erfaringer og forudsigelighed med, hvad der venter dem i overgangen til skolen. Derudover er der tale om en placeringen i umiddelbar nærhed til et alderssvarende almenmiljø dels Jetsmark Børnehave, der ligger dør om dør med indskolingshuset, dels skolen for de ældste elever. Det bidrager til, at børnene indgår i et positivt socialt miljø, hvor der dels er mulighed for at spejle sig i noget kendt og dels at møde forskellighed. Af Kvalitetsnotatet fremgår det, at høj kvalitet i relationen mellem barn og nære professionelle bl.a. er baseret på muligheden for kollegial sparring og videndeling. Med denne mulighed for mere erfaringsudveksling på tværs af kompetencer og faggrupper, har de nære professionelle udvidet mulighed for at tilrettelægge dynamiske og stimulerende læringsmiljøer for børnene. Her peger forskning på, at netop muligheden for sparring og supervision betyder meget for kvaliteten i det pædagogiske indhold. Skolecenter Jetsmark - afdelingsopdelt Med forslaget samles indskolingen på skolen i Pandrup-afdelingen, mens mellemtrin og udskoling samles på skolen i Kaas-afdelingen. I praksis betyder det, at en del af eleverne vil opleve at skulle skifte skole, når de skal i 4. klasse, hvilket er nyt for de elever, der i dag starter deres skolegang i Kaas. Anderledes forholder det sig imidlertid for de elever, der i dag starter i skole i Pandrup, idet de allerede i dag skal skifte skole, når de skal begynde i 7. klasse. Det er således forventningen, at Skolecenter Jetsmark kan trække på de gode erfaringer, de allerede har i dag, i forhold til arbejdet med overgange ved implementeringen af den afdelingsopdelte struktur. Ved denne afdelingsopdeling af Skolecenter Jetsmark får skolen mulighed for at skabe et attraktiv børneunivers i Pandrup-afdelingen med fokus på elevgruppens alsidige læring og trivsel ved at samle fagpersonaler med kompetencer og interesser for netop denne elevgruppe. Gennem mulighederne for et styrket samarbejde mellem skolen og den integrerede institution med vuggestue og børnehave har man samtidig mulighed for at skabe en pædagogisk og faglig rød tråd i børnenes læring og trivsel ved at sikre den gode overgang og sammenhæng mellem dagtilbud og skole. Side 12 af 41

14 Forslaget indebærer, at der etableres SFO inde på skolen i Pandrup. Denne model finder allerede anvendelse på andre skoler i Jammerbugt Kommune, og modellen betyder, at man i langt større udstrækning kan udnytte faglokaler såsom gymnastiksal, Natur og Teknik- samt Håndværk og Design-lokalerne i fritidspædagogikken. Alle elever vil have fri på samme tid, og det vil derfor være muligt at benytte alle lokaler i SFO-tiden. For mellemtrinnet og udskolingen i Kaas-afdelingen er der ligeledes mulighed for at skabe et attraktivt læringsmiljø for eleverne i 4. til 9. klasse. Skolen er allerede en profilskole og ved at samle mellemtrin og udskoling får man øget mulighed for på et tidligere tidspunkt at introducere eleverne til de forskellige profilfag og derigennem skabe et sammenhængende og motiverende læringsmiljø for eleverne. Denne organisering vil betyde, at lærernes og pædagogernes kompetencer vil kunne udnyttes i højere grad, og der vil blive skabt attraktive arbejdspladser, hvorved mulighederne for samarbejde, faglig sparring og videndeling i forhold til den enkelte klasse og elev optimeres. Afslutningsvis skal det bemærkes, at forslaget vil betyde, at nogle elever i en periode af deres skoletid vil få længere i skole, ligesom der er medarbejdere, der vil skulle flytte arbejdssted. Forslag til etablering af Naturgruppe Fosdalen Der etableres pr. 1. februar 2017 en naturgruppe med plads til 30 børn i aldersgruppen 3-6 år ved Naturcenter Fosdalen. Naturgruppen er organisatorisk forankret under Bøgebakke Børnehave i Brovst og henvender sig til alle børn og forældre i Jammerbugt Kommune. Af Jammerbugt Kommunes vision fremgår det, at vi vil formidle de grønne løsninger på stedet og i børnehøjde, så vi med tiden får endnu flere grønne ambassadører. Forslaget skaber dermed endnu bedre muligheder for, at børn og forældre får et tilbud, hvor den pædagogiske kvalitet går hånd i hånd med et væsentligt fokus på naturen. Det anbefales derfor, at der oprettes en Naturgruppe som et nyt tilbud i Jammerbugt Kommune. Naturcenter Fosdalen er et oplagt sted til en naturgruppe, da naturcentret er omgivet af en meget varieret og smuk natur samt gode inde- og udendørs faciliteter, hvilket giver optimale muligheder for spændende, afvekslende og lærerige aktiviteter og oplevelser. Samtidig er forslaget med til at skabe endnu større opmærksomhed omkring den naturformidling, der er forbundet med naturcentret til gavn for alle kommunens skoler og dagtilbud. Dette sikres i forbindelse med forslaget i tæt og positiv dialog mellem Jammerbugt Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Jammerbugt kommune ønsker på dagtilbudsområdet at have en bred tilbudsvifte. Med etablering af naturgruppen tilbydes en anden kvalitet og andre muligheder end i dag. Naturgruppen vil først og fremmest tilgodese de forældre, der netop ønsker et tilbud, hvor børnene vil blive en del af et læringsmiljø med fokus på de mange gevinster, der er ved, at børn færdes i naturen dagligt. Forskning peger på, at børn i naturen lærer på en anden og mere sansebetinget måde. Derudover viser en dansk undersøgelse, at børn i naturgrupper er mestre til at finde på, Side 13 af 41

15 samtidig med at de er markant bedre end jævnaldrende, når det gælder fx motorik og opmærksomhed. I Jammerbugt kommune vægtes et fysiske læringsmiljø højt, hvor børnene præsenteres for varierede materialer og aktiviteter - med naturen som centrum giver dette sig selv, da årets gang og naturens foranderlighed er en evig inspirationskilde for både børnene og medarbejderne. For at give børnene en fast rutine møder børnene i udgangspunktet ind i Bøgebakke Børnehave om morgenen, hvorfra de på et fastlagt tidspunkt afhentes af en rutebus og transporteres til naturgruppens base ved Naturcenter Fosdalen. Her vil børnene og pædagogerne bruge dagen med aktiviteter ude i naturen indtil hjemtur om eftermiddagen. Der vil i naturgruppen være plads til 30 børn, og børnene indskrives i Naturgruppen efter gældende principper for pladsanvisning. Med etablering af Naturgruppen er der samtidig tale om en udvidelse af den kommunale tilbudsvifte. Placeringen ved Fosdalen tilgodeser særligt forældrene i de områder, hvor det med forslaget foreslås at nedlægge institutioner dvs. forældrene fra Halvrimmen og Hjortdal. Derfor er det for de forældre, som fx bor i og omkring Brovst eller Fjerritslev muligt at aflevere og hente deres barn direkte ved den faste base ved Naturcenter Fosdalen. Afslutningsvis er det vigtigt at pointere, at Naturcenter Fosdalen fortsat vil været et tilbud om naturformidling til glæde og gavn for alle kommunens skoler og dagtilbud. Det betyder i praksis, at det forsat vil være muligt, med de eksisterende inde- og udefaciliteter på naturcentret at opretholde den eksisterende brug af naturcentret for de skoler og daginstitutioner, der i dag anvender stedet i halve eller hele dage med og uden overnatning. I de følgende afsnit vil hvert af de fire områder blive gennemgået mht. de strukturelle og organisatoriske ændringer, som forslaget indeholder, samt baggrundene herfor. De økonomiske, bygnings- og ledelsesmæssige ændringer og konsekvenser vil ikke blive genstand for uddybning i disse afsnit, men vil blive beskrevet særskilt i de efterfølgende kapitler. Forslag til fremtidig indretning af 0-6 års området i Pandrup Oversigt - strukturelle ændringer i området Børnehaven Solsikken i V. Hjermitslev indrettes som integreret institution med børn fra 0-6 år (8 vuggestuepladser) pr. 1. april Saltum Børnehave indrettes som integreret institution (SI) med børn fra 0 6 år (8 vuggestuepladser) pr. 1. april Institutionerne Cannerlundsvejens Børnehave og Kaas Børnehave nedlægges pr. 1. august Etablering af integreret institution med børn fra 0 6 år i det nuværende SFO-hus i Pandrup med plads til 60 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn (mulighed for at oprette yderligere 12 vuggestuepladser) pr. 1. august Side 14 af 41

16 Skolecenter Jetsmark afdelingsopdeles med klassetrin i Pandrup-afdelingen og klassetrin i Kaas-afdelingen pr. 1. august SFOen indrettes på skolen i Pandrup. Etablering af specialafsnit for massive generelle og blå stue i indskolingshuset i Kaas-afdelingen pr. 1. august Fremadrettet vil tilbuddet ligeledes omfattet immobile elever. Jetsmark Børnehave opretholdes i sin nuværende form og kapacitet. Blokhusvejens Børnehave opretholdes i sin nuværende form og kapacitet. Baggrund Børnetallet i området forventes at falde i perioden fra 2015 til 2020, dette skyldes et fald blandt de 3 til 6 årige, mens børnetallet for de 0 2 årige forventes at være stabilt. Dette ændrer dog ikke ved det forhold, at der er en række opmærksomhedspunkter for området. Det er disse opmærksomhedspunkter og håndteringen heraf, som afspejler sig i forslaget til den fremtidige indretning og organisering af 0-6 års området for Pandrup. Institutionerne Cannerslundvejens Børnehave og Kaas Børnehave er meget nedslidte 7. Dagplejen i området er udfordret på kapaciteten i forhold til pasningsgarantien, da der ingen vuggestuer er i området, der kan bistå i overholdelse af denne. Pandrup er dermed den eneste af de 4 hovedbyer, som ikke kan tilbyde kommunale vuggestuepladser. Børnehaven Solsikken i V. Hjermitslev og Saltum Børnehave (SI) er i dag omfattet af den kommunale minimumsnormering. Dette betyder konkret, at der er forhøjede udgifter forbundet med at drive de pågældende institutioner i forhold til kommunens øvrige institutioner. Ud over de opmærksomhedspunkter, der er forbundet med de institutioner, der er omfattet af minimumsnormering, bør det også nævnes, at der er et antal børn i private tilbud, samt at der i Pandrup/Kaas området er en relativ stor indbyrdes udveksling af børn mellem de to distrikter søgningen fra Kaas til Pandrup er dog størst. Opsummerende er der følgende opmærksomhedspunkter for området: Institutionerne Saltum Børnehave og Børnehaven Solsikken i V. Hjermitslev forventes fra 2017 at være omfattet af minimumsnormering. Relativ stor indbyrdes udveksling af børn mellem Pandrup og Kaas. Institutionerne Cannerslundvejens Børnehave og Kaas Børnehave er meget nedslidte. Beskrivelse af forslag i område Pandrup I Pandrup/Kaas området vil der ske betydelige ændringer på både skole- og dagtilbudsområdet. Ved optimal udnyttelse af de eksisterende rammer i området vil det 7 På baggrund af beskrivelser i 2012 jf. Udviklingsplan for Dagtilbud Jammerbugt Kommune (godkendt 22. maj 2014) kategorieseres den generelle stand af de fysiske rammer som C på en skala fra A til C for både Kaas Børnehave og Cannerslundvejens Børnehave i Pandrup. Side 15 af 41

17 være muligt at skabe en mere tidssvarende institution til erstatning for de 2 nedslidte institutioner. Samtidigt bliver det også muligt på et politisk afklaret grundlag at gennemføre en gennemgribende opdatering og renovering af Skolecenter Jetsmark i både Pandrup og Kaas, som vil skabe en bygningsmæssig standard for Skolecenter Jetsmark, der svarer til skolerne i kommunens øvrige 3 hovedbyer. Endvidere vil man kunne etablere et kommunalt specialpædagogisk tilbud for immobile børn og elever i Jammerbugt Kommune. Den fysiske placering i indskolingshuset i Kaas vil samtidig løse de bygningsmæssige udfordringer, som er i de nuværende rammer. Med indeværende forslag etableres der 12 vuggestuepladser i Pandrup med mulighed for ved efterspørgelse at opnormere med yderligere 12 pladser. På 3 6 års området nedlægges Cannerslundvejens og Kaas Børnehaver. Baggrunden for dette er den bygningsmæssige tilstand af disse institutioner. I området Saltum og V. Hjermitslev anbefales det, at Solsikken og Saltum Børnehave begge indrettes som integrerede institutioner med 8 vuggestuepladser pr. 1. april Dette således, at de to institutioner fremadrettet har børn fra 0-6 år. I de områder, hvor der etableres integrede institutioner, vil der ske en renovering og opdatering af de bygningsmæssige rammer og udearealer, så de er tilpasset den udvidede målgruppe. Se endvidere kap. 5 Bygninger og Anlæg. Styrkerne ved at afdelingsopdele Skolecenter Jetsmark Ved at afdelingsopdele Skolecenter Jetsmark med indskoling i Pandrup og mellemtrin og udskoling i Kaas vil man få mulighed for at skabe attraktive læringsmiljøer for både børn og medarbejdere ved at sætte fokus på elevgruppens alsidige læring og trivsel. De væsentligste fordele ved afdelingsopdelingen er den specialisering som medarbejderne opnår mht. at undervise elever på bestemte klassetrin, øgede muligheder for et velfungerende samarbejde indenfor afdelingerne, samt muligheden for at tilpasse pædagogisk udviklingsarbejde til særlige elevgrupper. I indskolingen er der to centrale elementer for elevernes læring og trivsel; læseindlæring og læringsparathed. På mellemtrinnet er elevernes selvstændige læreproces i fokus. I denne periode af elevernes skolegang er det centralt, at de møder og prøver kræfter med mange områder og emner for der igennem at finde deres særlige interesse- og kompetencefelter. I udskolingen er undervisningen i høj grad koncenteret om at ruste eleverne dannelse og faglighed i mødet med ungdomsuddannelserne og deres voksenliv. Der er således et stort fokus på faglighed og identitetdannelse. I forbindelse med afdelingsopdelingen placeres SFOen inde på skolen. I indskolingen har alle elever fri på samme tid, SFOen starter dermed når alle elever får fri fra skole. Det betyder, at man i langt større udstrækning får mulighed for at benytte faglokaler og udenomsarealer i fritidspædagogikken. Gennem en afdelingsopdeling vil der blive skabt attraktive arbejdspladser med gode muligheder for samarbejde, faglig sparring og videndeling medarbejderne i mellem. Side 16 af 41

18 Styrkerne ved at etablere en ny integreret institution i SFO-huset, Pandrup Etableringen af børnehave og vuggestue i SFO-huset i Pandrup vil betyde, at børnene tilbydes en hverdag i inspirende, lyse og venlige lokaler, samtidig med at tilbudsviften i Pandrup området udvides med en vuggestuegruppe. Beliggenheden tæt på indskolingsafdelingen vil indbyde til et styrket samarbejde mellem skole og dagtilbud, således, at der bliver en pædagogisk råd tråd i børnenes læring og trivsel. Den tætte sammenhæng mellem skole og dagtilbud vil virke tryghedsskabende for børnene, hvilket er vigtigt for deres læringsparathed - særlig vigtigt er dette i forbindelse med overgang fra børnehave til skole. Styrkerne ved at etablere specialafsnit for immobile børn og unge fra 0 18 år i indskolingshuset, Kaas Ved placering af specialafsnittet for immobile elever 0 18 år i indskolingshuset, Kaas, vil man kunne udvide den kommunale specialpædagogiske tilbudsvifte med et tilbud til immobile skoleelever. På nuværende tidspunkt har man ikke dette tilbud i Jammerbugt Kommune. Tilbuddet vil være i umiddelbar nærhed af et alderssvarende almenområde, i form af Jetsmark Børnehave og mellemtrin og udskoling i Kaas, hvilket bidrager til at børnene kan indgå i et positivt socialt miljø med spejlingsmuligheder. Ved at samle tilbuddet for 0 18 år på et sted, undgås et skifte, herved bliver der en glidende og tryg overgang fra dagtilbud og skole, hvor både kammerater, nære professionelle og de fysiske lokaliteter er kendte for børnene. En samling af specialtilbuddet vil også betyde, at man samler specialkompetencerne med øgede muligheder for faglig sparring og videndeling til følge, hvilket er et vigtigt element i den didaktiske planlægning og tilrettelæggelse af dynamiske og stimulerende læringsmiljøer for denne børnegruppe. Styrkerne ved den integrerede model i Saltum og V.Hjermitslev Etableringen af integrerede institutioner i henholdsvis Saltum og V. Hjermitslev vil sikre et større udbud i antallet af kommunale tilbud og pladser til de 0-2 årige i området. Dette bl.a. med henblik at skabe større fleksibilitet, således at vuggestuegrupperne kan bistå den kommunale dagpleje i overholdelse af pasningsgarantien. Det er samtidig forventningen, at udvidelsen af tilbudsviften i de to lokalområder vil betyde, at flere forældre vælger et kommunalt tilbud i lokalområdet - både på 0-2 års området og senere på 3-6 års området i forhold til den lokale børnehave. Det forventes således, at denne organisatorisk ændring i Saltum og V. Hjermitslev på sigt vil betyde, at flere vælger et kommunalt tilbud i lokalområdet, hvilket vil tilføre flere børn til børnehaverne. Opsummerende har forslaget følgende betydning: Ny integreret institution i Pandrup. Renovering og opdatering af Skolecenter Jetsmark. Fremadrettet vil alle elever tilknyttet Skolecenter Jetsmark blive tilbudt undervisning på 2 matrikler gennem deres skoletid, hvilket også betyder, at alle elever vil opleve at få transporttid til skolen. Side 17 af 41

19 Udvidet kommunal tilbudsvifte ved etablering af specialtilbud for immobile børn og elever i det specialpædagogiske afsnit i indskolingshuset i Kaas. Tilpasning af medarbejderstaben på Skolecenter Jetsmark, herunder flytning af medarbejdere. Etablering af vuggestue skaber øget fleksibilitet i form af bedre mulighed for at honorere den kommunale pasningsgaranti samt tilbyde gæstedagpleje i lokalområdet. Forbedret serviceniveau i form af længere åbningstid ved oprettelse af lokale vuggestuepladser. Flere valgmuligheder (samt øget udbud af pladser) i forhold til den kommunale tilbudsvifte på 0-2 års området i Pandrup, Kaas, Saltum og V. Hjermitslev. Forventning om, at flere forældre på sigt tilvælger et lokalt, kommunalt tilbud i de fire områder. Tilpasning af dagplejen. Forslag til fremtidig indretning af 0-6 års området i Aabybro Oversigt - Forslag til strukturelle ændringer i området Gjøl Børnehave (SI) ved Gjøl Skole indrettes som integreret institution med børn fra 0 6 år (8 vuggestuepladser) pr. 1. april Børnehaven Regnbuen i Nørhalne indrettes som integreret institution med børn fra 0-6 år (8 vuggestuepladser) pr. 1. april 2017 og ændrer organisatorisk status til en SI med ledelsesmæssig forankring under Nørhalne Skole. Ulveskov Børnehave i Birkelse indrettes som integreret institution med børn fra 0 6 år (8 vuggestuepladser) pr. 1. april Børnehavens organisatoriske status ændres fra en ledelsesmæssig forankring under Aabybro Skole (SI) til en selvstændig institution. Specialgruppen blå stue fra Aaby Børnehave etableres i ét samlet specialafsnit i indskolingshuset i Kaas pr. 1. august Udvidelse med 12 vuggestuepladser i Aabybro ved Børnehaven Aaby (afdeling Anlægsvejens Børnehave) pr. 1.oktober Børnehaven Børnehuset og Børnehaven og vuggestuen Skipper Clement i Aabybro opretholdes i deres nuværende form. Det samme gør sig gældende for afdelingerne Thomasmindeparken samt almendelen af Anlægsvejens Børnehave ved Aaby Børnehave. Børnehaven Børnehuset i Biersted opretholdes i dens nuværende form. Side 18 af 41

20 Baggrund Børnetallet i området forventes at være stabilt på 0-2 års området i perioden fra På 3-6 års området forventes et fald i børnetallet i samme periode. I den sammenhæng er der en række opmærksomhedspunkter for området, og det er disse opmærksomhedspunkter, og håndteringen heraf, som afspejler sig i forslaget til den fremtidige indretning af 0-6 års området for Aabybro. Faktuelt forventes et antal af institutionerne i området at være omfattet af minimumsnormering. Derudover bør det nævnes, at der er et antal lokalområder, hvor forældrene fravælger den lokale kommunale børnehave og i stedet tilvælger en af børnehaverne i Aabybro. Det betyder, at Aabybro by i perioder er udfordret på kapaciteten. Opsummerende er der således følgende opmærksomhedspunkter for området: Ulveskov Børnehave i Birkelse forventes at være omfattet af minimumsnormering fra Gjøl Børnehave forventes at være omfattet af minimumsnormering fra En andel af de forældre, der fravælger de lokale kommunale tilbud, vælger i stedet et tilbud i Aabybro by, hvilket betyder, at børnehaverne i Aabybro i perioder er under pres kapacitetsmæssigt. Beskrivelse af forslag i område Aabybro Uden for Aabybro anbefales det, at Gjøl Børnehave, Børnehaven Regnbuen i Nørhalne og Ulveskov Børnehave i Birkelse indrettes som integrerede institutioner med hver 8 vuggestuepladser. Dette således, at de tre institutioner fremadrettet har børn fra 0-6 år. Samtidig ændres den ledelsesmæssige organisering af Ulveskov Børnehave, så det fremadrettet bliver en selvstændig institution, ligesom Regnbuen i Nørhalne ændrer organisatorisk status til en SI med ledelsesmæssig forankring under Nørhalne Skole Derudover anbefales det, at specialgruppen blå stue pr. 1. august 2018 samles i et samlet specialafsnit i indskolingshuset i Kaas, ligesom afdelingen Anlægsvejens Børnehave udvides med 12 vuggestuepladser pr. 1. oktober Afslutningsvis anbefales det, at Børnehaven Børnehuset og Børnehaven og vuggestuen Skipper Clement i Aabybro opretholdes i deres nuværende form. Det samme gør sig gældende for afdelingerne Thomasmindeparken samt almendelen af Anlægsvejens Børnehave ved Børnehaven Åby, ligesom Børnehaven Børnehuset i Biersted opretholdes i sin nuværende form. I de områder hvor der etableres integrerede institutioner, vil der ske en renovering og opdatering af de bygningsmæssige rammer og udearealer, så de er tilpasset den udvidede målgruppe. Se endvidere kap. 5 Bygninger og Anlæg. Styrkerne ved den integrerede model i Gjøl, Nørhalne og Ulveskov Etableringen af integrerede institutioner i henholdsvis Gjøl, Nørhalne og Birkelse vil sikre et større udbud i antallet af kommunale tilbud og pladser til de 0-2 årige i området. Side 19 af 41

21 Det er samtidig forventningen, at udvidelsen af tilbudsviften i de tre lokalområder vil betyde, at flere forældre vælger et kommunalt tilbud i lokalområdet - både på 0 2 års området og senere på 3-6 års området i forhold til den lokale børnehave. Opsummerende har forslaget følgende betydning Flere valgmuligheder og øget udbud af pladser i forhold til den kommunale tilbudsvifte på 0-2 års området i Nørhalne, Gjøl og Birkelse ved oprettelse af vuggestuepladser. Etablering af vuggestuepladser skaber øget fleksibilitet i form af bedre mulighed for at honorere den kommunale pasningsgaranti samt tilbyde gæstedagpleje i lokalområdet. Forbedret serviceniveau i form af længere åbningstid ved oprettelse af lokale vuggestuepladser. Imødekommer efterspørgslen på vuggestuepladser i Aabybro. Tilpasning af dagplejepladser i Gjøl, Nørhalne, Birkelse og Aabybro. Forventning om, at flere forældre på sigt vælger et lokalt, kommunalt tilbud i de tre områder, hvilket vil aflaste det kapacitetsmæssige pres i Aabybro by. Forslag til fremtidig indretning af 0-6 års området i Brovst Oversigt - Forslag til strukturelle ændringer i området Børnehaven Halvrimmen nedlægges pr. 1. april 2017 med henblik på sammenlægning med Børnehaven Bøgebakke i Brovst. Børnehaven Bøgebakke udvides med Naturgruppe ved Naturcenter Fosdalen pr. 1. februar Børnehaven Uglen (SI) ved Skovsgaard-Tranum Skole i Tranum indrettes som integreret institution med børn fra 0-6 år (8 vuggestuepladser) pr. 1. april 2017 eller snarest derefter. Skovsgård Børnehave forbliver i sin nuværende form, mens udviklingen i børnetal følges med henblik på eventuel etablering af integreret institution. Brovst Børnehave og vuggestue opretholdes i sin nuværende form. Baggrund Det samlede børnetal i området forventes at været stabilt i perioden fra 2015 til 2020, dette i form af en mindre stigning i antallet af de 0 til 2 årige samt et fald i de 3 til 6 årige. Dette ændrer dog ikke ved det forhold, at der er en række opmærksomhedspunkter for området, og det er disse opmærksomhedspunkter, og håndteringen heraf, som afspejler sig i forslaget til den fremtidige indretning og organisering af 0-6 års området for Brovst. Faktuelt forventes to af institutionerne i området fra 2017 at være omfattet af den kommunale minimumsnormering. Dette betyder konkret, at der er forhøjede udgifter Side 20 af 41

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE

KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 1 KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 2 Indhold Indledning... 3 Om kortlægningen... 3 Vigtige begreber i kortlægningen... 4 Kapitel 1: Kortlægning... 5 Kortlægning del I Fælles for Jammerbugt

Læs mere

Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015.

Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015. Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015. Bilagene har til formål at vise den store diversitet dels i de forskellige områder og

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen

Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014. Børne- og familieforvaltningen Dagtilbudsstruktur i Jammerbugt Kommune 2014 Børne- og familieforvaltningen 1 Indledning På baggrund af drøftelser i Børne- og Familieudvalget på temamøde d. 3. februar 2014 fremlægges hermed beskrivelse

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Afdelingsledere Dagtilbudsområdet

Afdelingsledere Dagtilbudsområdet Jammerbugt Kommune Afdelingsledere Dagtilbudsområdet Eksternt stillingsopslag Side 1 af 7 indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Organiseringen...3 3. Opgaver og ansvar...6 4. Den ønskede profil...6

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Overordnede dagtilbudsledere Dagtilbudsområdet

Overordnede dagtilbudsledere Dagtilbudsområdet NOTAT Jesper Madsen 28. februar 2017 Overordnede dagtilbudsledere Dagtilbudsområdet AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA LITHUANIA THE NETHERLANDS

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE

UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE UDFORDRINGER TIL ALLE & UDDANNELSE FOR FLERE Hermed præsenteres et oplæg om folkeskole og dagtilbud (0 16 årige) i Viborg Kommune. Oplægget er udarbejdet af Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune

Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING. Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Jens Jungersen fm., Børne- og familieudvalget, Jammerbugt Kommune Hvorfor igangsætte ny proces? Baggrund Landdistriktskommune decentral

Læs mere

Opsamling på dialogmøde med borgere, medarbejdere og ledere d. 30. marts 2016 i Pandrup området

Opsamling på dialogmøde med borgere, medarbejdere og ledere d. 30. marts 2016 i Pandrup området Opsamling på dialogmøde med borgere, medarbejdere og ledere d. 30. marts 2016 i Pandrup området Indledning Formålet med denne opsamling er at redegøre for de forskellige modeller, som blev drøftet ud fra

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

Opsamling på dialogmøde med borgere, medarbejdere og ledere d. 31. marts 2016 i Brovst området

Opsamling på dialogmøde med borgere, medarbejdere og ledere d. 31. marts 2016 i Brovst området Opsamling på dialogmøde med borgere, medarbejdere og ledere d. 31. marts 2016 i Brovst området Indledning Formålet med denne opsamling er at redegøre for de forskellige modeller, som blev drøftet ud fra

Læs mere

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole

Thorsager. Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole Fælles børneliv i Thorsager Dagplejen Thorsager Børnehus Lille Arnold Thorsager Skole 1 Hvorfor dette projekt? Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig

Læs mere

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling

Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling Kommissorium for politisk styregruppe samt lokale arbejdsgruppers arbejde med Skolestruktur og landdistriktsudvikling 1. Baggrund I foråret og sommeren 2014 har der været to emner på dagsordenen i Jammerbugt

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen.

Prognose årige Befolkningsprognosen tager udgangspunkt i flyttemønstre og den planlagte udbygning af kommunen. Velfærdssekretariatet Sagsnr. 269715 Brevid. 2088172 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2015 23. april 2015 På baggrund af den seneste

Læs mere

Opsamling på strukturdrøftelser Brugerbestyrelser Den 14. marts 2016

Opsamling på strukturdrøftelser Brugerbestyrelser Den 14. marts 2016 Dato 300316 Dok.nr. 47526-16 Sagsnr. 15-7239 Ref. siko Opsamling på strukturdrøftelser Brugerbestyrelser Den 14. marts 2016 På mødet den 14. marts 2016 blev der gennem tre forskellige processer drøftet

Læs mere

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen

Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Skoler i de nye kommuner Målsætning for ændring af skolestrukturen Baggrund Kommunalreformen har medført større kommunale enheder pr. 1. januar 2007. For skoleområdet kan det medføre, at man vil se nærmere

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur

Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Mulige skolemodeller i Greves fremtidige skolestruktur Børne-og Ungeudvalget har slut maj og start juni afholdt dialogmøder med skolebestyrelserne i Midt, Nord og Syd om Greves fremtidige skolestruktur.

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune

Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune Forslag til ny skolestruktur Ballerup Kommune 29. april 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Baggrund... 3 Forslag: Fem distriktsskoler i Ballerup Kommune på ni matrikler... 5 Forslag til

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven Version 03, den 09.09.2011 Samlet konklusion I Carl Nielsen Skolens distrikt

Læs mere

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene

Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Notatark Sagsnr. 00.32.10-Ø00-2-14 Sagsbehandler Heidi Jul Nielsen 4.2.2016 Praksis for tilpasning af kapaciteten i dagplejen og dialogen med forældrene Baggrund Formålet med dette notat er at redegøre

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

Haderslev-reformen. Opvækst - udvikling. Dagpasning - skole. Sundhed - fritid og. Fremskudt indsats. børne-, junior- og ungeuniverser.

Haderslev-reformen. Opvækst - udvikling. Dagpasning - skole. Sundhed - fritid og. Fremskudt indsats. børne-, junior- og ungeuniverser. 1 Per Schultz Jørgensen, sept. 2010 Kort udgave Haderslev-reformen Opvækst - udvikling Dagpasning - skole Sundhed - fritid og Fremskudt indsats i børne-, junior- og ungeuniverser Udarbejdet for Børne-

Læs mere

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir

Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 214 Offentligt Børne- og socialminister Mai Mercados talepapir Anledning Besvarelse af SOU samrådsspørgsmål T Dato /

Læs mere

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge

Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge Temadag om tværfagligt samarbejde i Børn og Unge 13. august 2008 Program 10.00 10.15 Velkommen ved direktør Kjeld Kristensen Myter, vi har om hinanden, fire mindre oplæg ved repræsentanter for børnefamilierådgivningen,

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

VELKOMMEN til. Opstartsmøde 4. november Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING

VELKOMMEN til. Opstartsmøde 4. november Fokus på koblingen mellem. SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING VELKOMMEN til Opstartsmøde 4. november 2014 Fokus på koblingen mellem SKOLEUDVIKLING og LANDDISTRIKTSUDVIKLING Vi starter med en sang Regnvejrsdag i november Melodi: Pia Raug - Tekst: Ebba Munk Pedersen

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur:

Høringssvar i forhold til foreslået skolestruktur: skole@frederikssund.dk Dato 23. januar 2015 Sagsnr. GYLDENSTENSKOLEN Gyldenstenskolens MED-udvalg og Skolebestyrelse har ved møder torsdag den 22. januar 2015 drøftet høringsforslaget om ændret fremtidig

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde

Til. Varde Kommune. Bytoften Varde Til Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Høringssvar fra skolebestyrelsen og MED udvalget på Årre Skole på det konkrete strukturforslag udsendt af et flertal i Byrådet. En enig bestyrelse og MED udvalg

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området

3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området 3.3.9 Område 6B: Dalum, Hjallese, Højby, Skt. Klemens, Sanderum, Tingløkke, Højme, Rasmus Rask og specialskole (Bækholm) Plan for området Efter Før Dette forslag er et alternativ til forslag 6A. Planen

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD. Inklusions strategi. Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Inklusions strategi Udkast nr. 2 Dagtilbud og Skole Indhold Indledning... 2 Status:... 3 Formål... 3 Solrød Kommune... 3 Hvorfor inklusion... 3 Inklusion... 3 Mål... 4

Læs mere

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen?

1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? 1. Hvilke muligheder ser I lokalt for at imødekomme fremtidens krav til udvikling af folkeskolen? Vores børn skal gå på den skole, som giver det bedste og det mest spændende undervisningsforløb. På Frisholm

Læs mere

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik

Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Handleplan for den sammenhængende børnepolitik Indledning Alle børn og unge i Glostup skal have mulighed for at blive i stand til at mestre deres liv og udfolde deres potentialer. Med den sammenhængende

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Scenarier befordring.

Scenarier befordring. 06-02-2014 Mette Frost Andersen Direkte: 7257 7076 Mail: mfa@jammerbugt.dk Sagsnr.: 17.01.04-P20-1-14 Scenarier befordring. Nedenstående punkter er forudsætninger i forhold til beregningerne af befordringsudgiften.

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Bilag 2: Vurdering af forventede, nødvendige anlægsinvesteringer

Jammerbugt Kommune. Bilag 2: Vurdering af forventede, nødvendige anlægsinvesteringer Jammerbugt Kommune Bilag 2: Vurdering af forventede, nødvendige anlægsinvesteringer Skole- og dagtilbud 18-08-2016 Jammerbugt Kommune 11.08.2016 Vurdering af forventede, nødvendige anlægsinvesteringer

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. U-301 Forslag Harmonisering af normeringen i distriktsspecialklasserne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud Det foreslås, at kommunens seks distriktsspecialklasser for elever med generelle

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017

NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 291060 Brevid. 2544583 NOTAT: Kapacitetsredegørelse for skoler og dagtilbud 2017 26. april 2017 På baggrund af den seneste befolkningsprognose fra foråret 2017 har forvaltningen

Læs mere

Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene

Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene Høringssvar fra MED-udvalget i Dagtilbuddet Firkløveret vedr. første behandling af strukturændringsforslagene Høringssvaret er udarbejdet på baggrund af kommentarer til strukturændringsforslagene fra A-

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019

Specielle bemærkninger til Budget 2016-2019 Specielle bemærkninger til Budget 216-219 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering

Dagtilbudspolitik. Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering Dagtilbudspolitik Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering Forord Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune vedtog den 26. marts 2008 Dagtilbudspolitikken for det samlede

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin

Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Den sammenhængende skoledag for 0. 6. klassetrin Hvorfor er der behov for at nytænke folkeskolen? Vi har en faglig udfordring Der er stadig for mange, der ikke får en ungdomsuddannelse. For mange der forlader

Læs mere

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018

Specielle bemærkninger til Budget 2015-2018 Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold

1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold NOTAT Supplerende høringsmateriale budget 2017 Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner Haderslev Kommune Børn og Kulturservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Indhold 1. Baggrund 2. Grafisk

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2

JAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2 JAMMERBUGT KOMMUNE Bind 2 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 203 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 205 Anlægsarbejder...

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning -

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

Notat Daginstitution på hospitalsgrunden

Notat Daginstitution på hospitalsgrunden Daginstitution på hospitalsgrunden Kontakt vedrørende ny daginstitution på Hospitalsgrunden Center for Dagtilbud og Skole horsholm.dk Hospitalsgrunden Kort over nuværende skoledistrikter, skoler og daginstitutioner.

Læs mere

POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI

POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI POLITISKE MÅL FOR INKLUSION SAMT INKLUSIONSSTRATEGI Baggrund Behovet for større inklusion har igennem flere år været et politisk tema både kommunalt og nationalt. Senest har undervisningsministeren og

Læs mere

Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation

Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation 2014 reduktion på 10 mio. 2015 reduktion på 30 mio. 2016-18 yderligere

Læs mere

Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen

Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen Overordnet funderes den skolepolitisk vision sit arbejde i Folkeskoleloven og dens formålsparagraf: Folkeskolens formål: 1 Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Den røde tråd i børn og unges liv

Den røde tråd i børn og unges liv Den røde tråd i børn og unges liv Bornholms Regionskommune 2016 Indhold Hvad er Den røde tråd?... 3 Hjernen og Hjertet... 3 Dialogværktøjet:... 3 Sprogvurdering:... 4 TOPI... 4 Overgang... 4 Overgangen

Læs mere

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016

Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Visioner og værdier for Mariagerfjord gymnasium 2016 Skolens formål Mariagerfjord Gymnasium er en statslig selvejende uddannelsesinstitution, der udbyder de ungdomsgymnasiale uddannelser hf, htx og stx

Læs mere

Høringssvar til Varde Kommune omkring Strukturdrøftelser på Dagtilbud og Skoleområdet

Høringssvar til Varde Kommune omkring Strukturdrøftelser på Dagtilbud og Skoleområdet Høringssvar til Varde Kommune omkring Strukturdrøftelser på Dagtilbud og Skoleområdet Udarbejdet af Arbejdsgruppen omkring Starup-Tofterup. Vi er blevet opfordret til at komme med løsningsforslag, og det

Læs mere

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Forslag til ny organisering af specialklasserne for elever med generelle indlæringsvanskeligheder herunder revideret forslag til målgruppebeskrivelser Formål og beskrivelse Udviklingen efter udlægningen

Læs mere