Fritidshusejerne. Fritidshusejerne Danske Sommerhusudlejere. Husk vores fordelagtige. forsikringer til grundejerforeninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fritidshusejerne. Fritidshusejerne Danske Sommerhusudlejere. www.fritidshusejerne.dk. Husk vores fordelagtige. forsikringer til grundejerforeninger"

Transkript

1 Fritidshusejerne Husk vores fordelagtige forsikringer til grundejerforeninger - se mere på: Velkommen til vores for- årsnyhedsbrev Foråret er ved at være her, og det bliver dejligt at se alt blive grønt og gro. Væksten har også været omkring vores forening, der nu, knap et par år efter etableringen, rummer over med- lemmer. På foreningens vegne er jeg utrolig glad for den opbak- ning, vi har mødt, og også for de resultater vi har op- nået. Vi har rådgivet såvel foreninger som enkeltper- soner og har nået gode, konkrete resultater. En af de mere spektakulære sager må jeg nøjes med at omtale i generelle vendin- ger, idet der mellem parter- ne er indgået en fortrolig- hedsaftale. Godtgørelse på kr til medlem Vores medlem, der er ejer af en større bebyggelse, der udlejes til ferie, fester mv., havde fået sin aftale med et formidlingsbureau ophæ- vet, idet man hævdede, at hun havde misligholdt sin aftale. Meget hurtig kunne dette dog afvises, men ska- den var sket, idet bureauet havde valg årsskiftet 2013/2014 til ophævelsen et tidspunkt, der stillede vores medlem så dårligt som overhovedet muligt. Det blev meget hurtigt en kompliceret sag med lange udsigter til en løsning. Efter en meget tidskrævende proces lykkedes det bl.a. via vores rådgivning at få sagen sluttet, og der blev udbetalt et beløb på kr til husets ejer. Et godt råd er der optræk til problemer, så henvend dig så hurtigt som muligt til os jo hurtigere, jo nemme- re er det ofte at hjælpe dig. Forsikringssucces Vores medlemmer har taget rigtig godt mod vores for- sikringstilbud. På bagrund af medlemsønsker har vi udvidet tilbuddet med en arbejdsskadesforsikring. Vi har konstateret, at vi i kon- krete tilfælde har kunne sælge forsikringen til under det halve af, hvad forenin- gen betalte i forvejen.

2 Ændring af lejeloven For ca. et år siden offentlig- gjorde Børsen en artikel med overskriften: Sommerhusudlejning. Et overset problemkom- pleks indenfor lejeloven. Advokatfuldmægtig Rebekka Sommer Nielsen, Ladegaard, Rasmussen og partnere, Hor- sens Rebekka Sommer Nielsen konkluderede i denne for- bindelse, at lejeloven også omfattede feriehuse. Kon- sekvensen heraf er, at en lejer af et feriehus reelt kan indbringe lejen for det loka- le huslejenævn og med stor sandsynlighed vinde en så- dan sag. Rebekka s artikel blev bragt i Børsen og af- stedkom bagefter en del presseaktivitet. Som for- ening gik vi ud og informe- rede såvel medlemmer som ikke medlemmer og opfor- drede til, at man fik sit for- midlingsbureau til at stå inde for pris, og at bureau- erne, som den professionel- le part, skulle bære ansva- ret. Feriehusbranchens lobbyist Carlos Villaros Lassen gik straks ud og påstod, at der intet problem var, at artik- len blot skulle give op- mærksomhed til skriben- ten, og at alle kunne sove roligt, men kommenterede herudover ikke på det reelle problem. Som forening til- sluttede vi os, at lejeloven havde behov for en opdate- ring, ganske som påpeget i artiklen. Det har da også vist sig, at denne problem- stilling politisk er taget gan- ske alvorligt, idet der nu fremsættes forslag til æn- dring af lejeloven. Rebekka Sommer Nielsen gennemgår, hos Karnov- group (klik her) de ti ho- vedelementer i lovforslaget om ændringer til lejeloven. Vi har fået lov til at citere denne artikel f.s.v. punkt 10, og ordlyden er således: Enhver udlejning af hus eller husrum er omfattet af lejelov- givningens regler, hvis forhol- det ikke er undtaget ved en særlig regel i loven. Sommerhu- se og andre fritidshuse er der- for omfattet af lejelovens regler og har altid været det, selvom det formentlig aldrig har været hensigten fra lovgivers side. Med lovforslaget undtages leje- forhold om sommerhuse, kolo- nihavehuse og andre fritidsbo- liger, der udlejes til ferie- og fritidsmæssige formål, fra leje- loven og boligreguleringsloven. Det fremgår af bemærkninger- ne til lejelovens nye 1, stk. 3, at ved vurderingen af, om der er tale om udlejning til sædvan- lige fritidsmæssige formål, ind- går blandt andet lejeperiodens længde, idet et sædvanligt fe- rieophold ifølge lovmotiverne ikke overstiger i størrelsesor- denen 6-8 uger. Det er ikke ejendommens art, men udlej- ningens formål, der er afgøren- de i vurderingen, hvorfor lang- tidsudlejning af sommerhuse eller lignende til midlertidig beboelse ikke er undtaget fra lejelovgivningen, mens lang- tidsudlejning af sommerhus eller lignende til fritidsformål er undtaget lejelovgivningen. Den traditionelle sommerhus udlejning for en eller få ugers varighed undtages derfor fra lejelovgivningen. I forbindelse med lovændringen vil den typi- ske udlejning via AirBnB ligele- des undtages fra lejelovgivnin- gen, og almindelige aftale- og obligationsretlige principper vil derfor regulere udlejnin- gen. Udover at man fritager den traditionelle udlejning privat som gennem bureau- er - tager man også AirBnB med. I denne forbindelse kan vi som forening ikke lade væ- re med at påpege, at vi fandt udtalelserne fra Carlos Vil- laros Lassen noget arrogan- te, specielt på baggrund af, at hans ca. 50 medlemmer intet risikerede, hvorimod deres kunder, de ægte sommerhusudlejere, jo bar risikoen, idet det er den enkelte husejer, der optræ- der som udlejer på lejekon- trakterne.

3 Foråret nærmer sig, og også den tid hvor mange igen får glæde af deres feriehus Vores feriehuse tjener man- ge formål og dækker mange behov. Går du en længere tur i et sommerhusområde, vil du helt sikker kunne se, hvordan husene afspejler ejernes anvendelse. Du fin- der sommerhuse med ha- ver, der langt overgår de haver, der hører til de fleste parcelhuse. Disse menne- sker har næppe hus ved siden af, men bor nok i lej- lighed og udlever interes- sen for have i sommerhuset. Du finder huse, hvor græs- set nok bliver slået, men det er så også det. Her tænker man, at det er familien, der måske har hus ved siden af, er midt i et aktivt arbejdsliv, og sommerhuset danner rammen om afslapning, og plænen slås, fordi der så kan spilles bold på den. Så er der det lidt rustikke hus på en naturgrund. Der er ryddet lige omkring hu- set, men ellers får buske, græs, lyng mv. lov at vokse og blomstre. Her er formå- let afslapning, nyde naturen og være væk fra det hele. Til den triste kategori hører huse, der har stået længe uden nogen form for vedli- geholdelse. Her kan man blive lidt trist. Er ejeren syg, på plejehjem, uden familie, der vil bruge det/kan få lov til at bruge det, er det midt- punktet i en arvestrid eller noget helt andet. Lidt trist, man kan ikke lade være med at tænke på, at et så- dant hus også må have givet nogle mennesker nogle rig- tig gode øjeblikke. Uanset formålet med vores fritidshus så er forårssæso- nen ved at blive skudt i gang, og mange glæder ven- ter forude. Nyd jeres ferie- hus, nyd jeres interesser, nyd roen, træerne, vandet og nyd at opleve foråret og forsommeren i feriehuset. Gør det selv udlejning med Campaya Mange sommerhusejere har ikke noget imod selv at stå for det praktiske i forbin- delse med en udlejning, for på den måde at have bedre styr på hvor godt huset bli- ver holdt. Men det store problem er, hvordan man skaffer bookinger nok til sit som- merhus, hvis man ikke bru- ger et full- service bureau. Det råder virksomheden Campaya.dk bod på. Her kan man som privat husejer selv oprette sit sommerhus. Via siden kan man styre kalender, priser og andre detaljer på huset. Huset markedsføres heref- ter via Campayas hjemme- sider på 8 sprog, og når derved ud til turister i både ind og udland. Campaya tager i øjeblikket kun et lille beløb på 2 for de forespørgsler, man mod- tager, men lancerer til ef- teråret en bookingløsning, hvor der betales for bekræf- tede bookinger. Beløbet er meget lavere end det, man giver hos full- service bu- reauerne. Ønsker man den fulde ser- vice, så samarbejder Campaya også med alle de store bureauer, så man au- tomatisk også får sit hus vist på Campaya.dk, når man har kontrakt med et af disse. Campaya giver derved det bedste overblik over som- merhuse i Danmark.

4 Turistkurven har stoppet den nedadgående trend og er drejet lidt op Lige siden foreningens stif- telse har vi kraftigt påpeget, at det danske prisniveau på leje af feriehuse var for højt, ikke mindst på grund af de store bureauers meget høje avancer. Dette synspunkt er hele tiden blevet afvist, dels af bureauerne og dels af Car- los Villaros Lassen direk- tør for Feriehusudlejerens Brancheforening, der er en sammenslutning af de bu- reauer, der tjener på at ud- leje dit feriehus. Man ar- bejder meget hårdt og ef- fektivt for at forbedre bund- linjen hos de enkelte bu- reauer, uden at den enkelte ejer af feriehusene tilgode- ses i tilstrækkelig grad. Siden stiftelsen af forenin- gen i 2013 har vi påpeget, at den ringe udlejning, der har været, blandt andet skyldes for høje priser, primært p.g.a. bureauernes meget høje indtjening. Dette blev blankt afvist fra Branche- foreningen og også fra No- vasol. Ikke desto mindre kan man læse følgende i regnskabet fra Novasol, der er en del af den amerikan- ske Wyndham Vacation Rentals koncern: Det danske marked for fe- riehusudlejning er fortsat præget af hård konkurrence, samtidig med at de vigtigste kundemarkeder er præget af lav inflation. I samarbejde med de danske husejere blev priserne til 2014 sæsonen derfor justeret til et mere konkurrencedygtigt niveau. Man erkender, at priserne var for høje, og man har fået sænket den enkelte hus- ejers pris, men har bevaret sin egen høje avance. At der har været en stigning i antallet af turistovernat- ninger er godt for alle men der er stadig lang vej endnu. Dels har vi stadig mistet mange overnatnin- ger, og dels klarer vores nabolande sig bedre, end vi gør. Regeringens vækstplan Turisme indgår som en vig- tig del af regeringens vækstplan, og inden for tu- rismen vejer kystnær/natur turisme tungt. Taler man om kystnær turisme, taler man også feriehuse. At søge at øge feriehustu- rismen giver god mening, idet denne form for turisme dels udnytter en ledig kapa- citet, dels skaber god om- sætning i lokalområderne, og endelig er mange af de genererede job lokale. Et af de bærende elementer i vækstplanen er at øge kva- liteten, og til det formål er der nedsat en arbejdsgrup- pe der faciliteres af Dansk Standardisering og for- eningen deltager naturligvis i dette arbejde. Foreningen er repræsenteret ved for- manden Kim Juhlin. Hensigten er at udvikle en standard for god service, hvilket naturligvis er en stor opgave. Vores indtryk er også, at det ikke er alle, der går ind i projektet med et åbent sind. Det fremtræ- der klart, at der er nogle aktører, der ikke ønsker den form for transparens, som en fælles standard ville kunne give. Privat vej hvad er det? Ligger dit feriehus på en privat vej? Så tror du må- ske, at du bestemmer over, hvem der kan færdes på vejen, men sådan er det ikke. Privilegiet ved en pri- vat vej består som oftest i, at du har retten til at betale regningen for vedligehol- delse, og vel at mærke en vedligeholdelse, du ikke

5 bare kan lade være med at foretage. I Danmark har vi flere for- skellige slags veje. Vi har de offentlige veje, de private veje og så de private veje med offentlig adgang. Helt typisk er der tale om en privat vej med offentlig ad- gang, såfremt den ligger i bymæssig bebyggelse, sommerhusområder mv., hvor vejen bruges af flere, herunder postbuddet og renovationsbilen. Får du post og hentet skrald, ja så er det en privat vej med offentlig adgang, og med denne ret til adgang, kan du ikke begrænse andre menneskers færdsel på din vej, så længe man færdes til bens eller på cy- kel. Du er også forpligtiget til at vedligeholde vejen. Dette fremgår af Lov om private fællesveje 13. De, der er forpligtet hertil i henhold til aftale eller anden privatretlig bestemmelse, skal holde en privat fællesvej i god og forsvarlig stand i forhold til færdslens art og omfang. Stk. 2. Hvis der ikke findes aftaler m.v. om vedligehol- delsen, skal de vejberettige- de brugere vedligeholde ve- jen i forhold til deres brug af vejen. Snerydning er ikke en pligt, men en sådan kan indføres af kommunen, såfremt det skønnes nødvendigt. Husk altid at tjekke forplig- telser og eventuelle udgifter til vej, når du ser på ferie- hus. Foreninger Hvad er en forening? I princippet blot en grup- pe af personer / interessen- ter, der slutter sig sammen med et vist formål. Er der tale om foreninger, der ikke har et erhvervs- mæssigt hovedformål, så tales der om ideelle for- eninger Disse foreninger er kendetegnet ved, at de rummer en varig aktivitet udfoldet af en større med- lemskreds med deraf føl- gende problemer i relation til den kollektive styring samt tilgangen og afgangen af medlemmer fra forenin- gen. Grundejerforeninger er ek- sempler på ideelle forenin- ger. I mange grundejerfor- eninger er der medlems- pligt, og denne er ofte sikret gennem tingslysning. En formålsparagraf lyder ofte nogenlunde som dette: Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser (nuværen- de og fremtidige) for ejen- dommene i området, her- under optræde på grund- ejernes vegne, når det er ønskeligt og hensigtsmæs- sigt i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme. Endvidere at forestå drift og vedligeholdelse af det fælles friareal, fællesveje, stiarea-

6 ler og eventuelle rabatafta- ler. En grundejerforening kan bestå af mange huse og dermed også mange med- lemmer og ikke mindst medlemmer med meget forskellige interesser. Hvordan skal vejene holdes, hvordan skal træer beskæ- res, hvordan skal hele om- råde tage sig ud, skal der være legeplads, badebro, bådplads eller meget andet. Rigtig mange grundeejer- foreninger har begrænset opgaverne til at holde veje- ne og så i øvrigt kun skride ind, såfremt der måtte være ejere, der ikke beskærer ud mod vej eller lignende. Bortset fra den fællesinte- resse, der er i at eje et ferie- hus i samme område, så behøver der ikke være så mange andre fælles interes- ser. Nogle har huset, fordi de har børn og gerne vil have dem ud i det fri, så de har mulighed for at lege, nogen kommer for at få fred, andre lejer ud og vil gerne have gode veje og måske snerydning, andre synes udlejning er til be- svær, nogle foretrækker naturgrund og naturområ- de, andre vil gerne have velfriserede haver. Rækken af forskelligheder er ofte større end rækken af fælles interesser og alligevel skal det hele jo helst forløbe i fred og idyl og uden for me- get arbejde til den frivillige bestyrelse. Heldigvis fungerer rigtig mange grundejerforeninger fint, og dette skyldes to ting: de fleste af os er godt klar over, at områderne er pri- vate, og man skal agere derefter, og måske også være lidt overbærende og forstående overfor andres adfærd, - og så er der mange besty- relser, der er rigtig gode til at gribe problemerne, inden de vokser sig for store. Helt generelt er det værd at huske, at det er bedst at sætte de formelle krav til foreningens virke på et ni- veau, hvor alle kan være med. Eksempelvis vejvedli- gehold og pligten til at be- skære ud mod veje. Andre tiltag som rabatord- ninger mv. kan med fordel laves frivilligt og således, at de, der vil benytte sig at tilbuddet, kan gøre dette, og andre kan lade være. Internet via satellite God internetdækning er et stort ønske hos mange fri- tidshusejere men der er stadig områder, hvor dæk- ningen er rigtig dårlig. Uan- set om vi er på ferie eller ej, så er en god og hurtig internetforbindelse vigtig. Kan du ikke få en traditio- nel løsning, så er her et produkt, der kan hjælpe internet pr. satellit! Læs mere og se om det er

7 noget for dig er det det, så får du den første måned gratis, såfremt du vælger den store pakke og er med- lem hos os. Du skal opgive medlems- nummer, eller navnet på den grundejerforening, der er medlem, ved køb, for at få rabatten. Bestilling fore- tages direkte hos GEA- SAT ApS, tlf Se mere på: sat.com Formand Kim Juhlin Cand. jur. & journalist Sekretariatet Sekretariatet er bemandet med 3 personer. Vi har to jurister med specialviden inden for feriehusområdet, ligesom vi eksempelvis rå- der over forsikringsmæssig og organisatorisk kompe- tence. Vi træffes hverdage på telefon fra kl til 15.00, eller pr. e- mail: Fritidshusejerne benytter sig af elektronisk kommu- nikation, dette gælder såvel i det daglige, som når vi udgiver nyhedsbreve mv. Dette har flere fordele dels er det en meget øko- nomisk form for kommuni- kation, og dels muliggør det, at alle kan få informatio- nerne. Eksempelvis kan en grundejerforening vælge at videresende vores nyheds- breve, uden at dette påfører foreningen nogen omkost- ninger. Kontingent Vi er stolte over, at vi nu på tredje år kan fastholde vo- res konkurrencedygtige kontingentsats. Fritidshusejerne Vi er en forening med to afdelinger. En for grund- ejerforeninger for fritidshu- se og en for sommerhuseje- re, der udlejer deres som- merhus. Vi brænder for de danske sommerhuse, deres vil- kår/benyttelse samt for den tilknyttede turisme. Udgiver Maglebjergvej Kgs. Lyngby Tlf.: E- mail: Ansvarshavende redaktør Kim Juhlin (Formand)

Fritidshusejerne. Fritidshusejerne / DanskeSommerhusudlejere. fællesarealer og for eventuel fælles legeplads. Ikke mindst dækker an- svarsforsikringen

Fritidshusejerne. Fritidshusejerne / DanskeSommerhusudlejere. fællesarealer og for eventuel fælles legeplads. Ikke mindst dækker an- svarsforsikringen Fritidshusejerne Gratis forsikring til de hurtige!! Meld jer ind i Fritidshus- ejerne og få betalt for- eningens grundejeran- svarsforsikring i et helt år! Meld grundejerforeningen ind i oktober måned

Læs mere

Fritidshusejerne. Forebyg stress i sommerhuset I marts måned udkom rap- porten. også kaldet den natio- nale

Fritidshusejerne. Forebyg stress i sommerhuset I marts måned udkom rap- porten. også kaldet den natio- nale Fritidshusejerne Påskeud- gave Se alle dine fordele inde i bladet Gør huset klart Påsken nærmer sig, og det gør sommerhussæsonen så også for rigtig mange som- merhusejere. Sommerhuset er stedet, hvor man

Læs mere

Tema: Lejertilfredshed side 6-16

Tema: Lejertilfredshed side 6-16 LEJEPLADSEN Tema: Lejertilfredshed side 6-16 nr. 14 juni/juli 2006 2 LEJEPLADSEN Ejendommens og boligens vedligeholdelse Et af de områder, der betyder en del for lejerens oplevelse og tilfredshed, er vedligeholdelsen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde

Soldaterlegatet. 2009 til 2014 En status over fondens arbejde Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 1 Soldaterlegatet 2009 til 2014 En status over fondens arbejde 2 3 INDHOLD VELKOMMEN TIL SOLDATERLEGATETS 5-ÅRSSKRIFT.................................04

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt

ViLejere 02. Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning. Hun klagede over politiet og vandt l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 maj 2014 www.lejerneslo.dk Gode råd om fremleje, flytning, maling og din varmeregning Hun klagede over politiet og vandt Urimelig dom: Ud efter 47

Læs mere

som en Filur i solen?

som en Filur i solen? pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension forsvinder din opsparing som en Filur i solen? nr. 1 forår 2014 indhold Hvis købekraften fordamper 3 Sådan beskytter vi dine penges værdi 4 Langtidsholdbar

Læs mere

MAGASIN. Livet som sommerhusejer. Kender du sommerhustypen? EJER. Tema: Christine Feldthaus: Ejerklubben. Vind gavekort til Inspiration

MAGASIN. Livet som sommerhusejer. Kender du sommerhustypen? EJER. Tema: Christine Feldthaus: Ejerklubben. Vind gavekort til Inspiration EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr.1 2007 Tema: Livet som sommerhusejer Christine Feldthaus: Kender du sommerhustypen? Sol og Strand lancerer: Ejerklubben Konkurrence: Vind gavekort til Inspiration

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

ADVODANnyt. Kend den juridiske risiko. En lettet it-dirketør. Kend virksomhedens behov. Advokat for fuld musik. Fra taber til vinder

ADVODANnyt. Kend den juridiske risiko. En lettet it-dirketør. Kend virksomhedens behov. Advokat for fuld musik. Fra taber til vinder Magasin for mindre og mellemstore virksomheder >< #3 2008 ADVODANnyt Kend den juridiske risiko - Få et hurtigt overblik med JuraTjek Erhverv Kend virksomhedens behov En lettet it-dirketør Fra taber til

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11

LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11 LEJER I DANMARK NR. 62 - Vinter 2010/11 LANDSBLAD FOR DANMARKS LEJERFORENINGER ISSN 1395-9751 Dom om varmeregnskab: Lejer fik 64.000 kr. retur Grådighed eller naivitet? En udlejer blev straffet for at

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark

SEPTEMBER 2009 RET & SKEL. Uenighed om højde. Information for hegnsyn. Foreningen af Hegnsyn i Danmark 119 SEPTEMBER 2009 Uenighed om højde RET & SKEL Information for hegnsyn Foreningen af Hegnsyn i Danmark RET & SKEL, Information for Hegnsyn Udgives af Foreningen af Hegnsyn i Danmark og udkommer 4 gange

Læs mere

Rekonstruktion i den nye konkurslov

Rekonstruktion i den nye konkurslov AARHUS UNIVERSITY BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Rekonstruktion i den nye konkurslov med fokus på rekonstruktørens og den regnskabskyndige tillidsmands opgaver BILAG Kandidatafhandling Erhvervsøkonomisk

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T

FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING VORE S MEDLEMME R HA R D ET GOD T FORMANDSKABETS BERETNING DFL S ORIENTERINGSMØDE DEN 8. MAJ 2015 INDLEDNING Der er gået et år siden at Lone og jeg blev valgt som formandskab. Et meget kort år, kan vi begge skrive under på for tiden er

Læs mere

nr. 1 MARTS 2012 nyt Andelsboliglån er guld for bankerne i spil Grøntsager bragt til døren

nr. 1 MARTS 2012 nyt Andelsboliglån er guld for bankerne i spil Grøntsager bragt til døren nr. 1 MARTS 2012 nyt magasinet for andelshavere FOKUS Andelsboliglån er guld for bankerne TEMA Værdier i spil andelsliv Grøntsager bragt til døren 1 leder Sæt ord på værdierne Jeg har efterhånden sagt

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig:

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig: Magasin for selvstændige sommer 2012 1 Lej et lig: Humor sælger! Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn Tema Markedsføring Enkle metoder der virker Kort nyt // Den nystartede // Den

Læs mere