2006 Å R S R A P P O R T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2006 Å R S R A P P O R T"

Transkript

1 2006 ÅRSRAPPORT

2 OVERBLIK 5-ÅRS OVERSIGT FINANSKALENDER

3 FINANSKALENDER : Ordinær generalforsamling : Kvartalsrapport for 1. kvartal : Halvårsrapport for 1. halvår : Kvartalsrapport for kvartal 2007.

4 5-ÅRS OVERSIGT kr kr kr kr kr. HOVEDTAL Resultatopgørelsen Netto rente- og gebyrindtægter Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration mv Nedskrivninger på udlån mv Resultat ekskl. kursreguleringer og skat Kursreguleringer inkl. resultat af kapitalandele Resultat før skat Årets resultat Status pr. 31/12 Udlån Garantier Indlån Egenkapital ultimo Balancesum Depotvolumen Forretningsvolumen Nøgletal Egenkapitalforrentning før skat 27,2 23,3 18,8 19,3 16,5 Egenkapitalforrentning efter skat 21,7 17,1 14,1 16,7 11,5 Solvensprocent 15,6 13,2 14,6 12,8 12,9 Udbytteprocent Aktiens ultimokurs*) Aktiens indre værdi*) Antal medarbejdere (gennemsnit) *) Tilrettet til stykstørrelse 20 kr. for sammenligningsårene. Reglerne for udarbejdelse af regnskaber blev ændret markant i Oversigten over hoved- og nøgletal for 2006, 2005 og 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med de ændrede regler, mens sammenligningstal for ikke er tilpasset. Sammenligningstal for 2004 er ikke tilpasset vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Renter af nedskrevne udlån for 2006 er bogført under nedskrivninger på udlån med t.kr. Der er ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal.

5 Vi vil skabe vækst ved atindhold bruge venskabet med vores kunder aktivt til at omsætte relationerne i reel værdi for begge parter i hovedtræk 6 Branding 8 Udvikling i eksisterende forretningsområder 12 Nye forretningsmuligheder 14 Risikostyring 18 Organisationsudvikling 20 Kapitalstruktur 22 Investor Relations 23 Corporate Governance 31 Det økonomiske resultat for Finanstilsynets nøgletalssystem 36 Påtegninger 37 Anvendt regnskabspraksis 40 Resultatopgørelse og resultatdisponering 41 Balance pr. 31. december 42 Egenkapitalopgørelse 43 Pengestrømsopgørelse 44 Noter 5 5 Filialerne 56 Bestyrelse Direktion Revision 3

6 2006 i hovedtræk På blot to år er forretningsomfang, balance og indtjening næsten fordoblet. Resultatet før skat har nu passeret 100 mio. kr., og den positive udvikling har ført til en markant stigning i aktiekursen, så markedsværdien nu overstiger 1 mia. kr. Betydelig stigning i forretningsomfanget og stærkt øget aktivitet har sammen med positive kursreguleringer og tilbageførsel af nedskrivninger på udlån medført, at Max Bank i 2006 opnåede et resultat før skat på 112 mio. kr. og 89 mio. kr. efter skat, hvilket forrenter egenkapitalen med hhv. 27,2 og 21,7%. Det samlede forretningsomfang udgør nu 15 mia. kr., hvilket er en fordobling siden Bankens egenkapital er nu tæt på at runde 500 mio. kr., og den samlede basiskapital overstiger 800 mio. kr., svarende til en solvens på 15,6%. Udviklingen er resultatet af en bevidst strategi, som blev iværksat i forbindelse med bankens 100 års jubilæum i Vi har siden sat mange skibe i søen i et højt tempo, og konjunkturerne har givet os ekstra medvind. Derfor er banken vokset kraftigt, samtidig med at vi har været i stand til at skabe gode resultater til gavn for bankens aktionærer, og økonomisk står banken godt rustet til fortsat vækst. Udvikling i aktiekursen Udviklingen i bankens aktiekurs gennem de senere år har understreget, at vores løbende værdiskabelse er ganske robust. Med et afkast på 61% inkl. udbytte og værdi af tegningsret blev Max Bank aktien igen i 2006 en af de absolutte topscorere i den danske bankverden. Til sammenligning steg de danske banker gennemsnitligt 17,4% i Afkastet af at investere i Max Bank har dermed ligget langt over den rente, det ellers har været muligt at få. I løbet af de seneste 5 år har Max Bank aktien mere end femdoblet sin værdi. Om udviklingen kan fortsætte på samme høje niveau er svært at spå om. Men fra årsskiftet er banken blevet rykket fra Small Cap+ til Mid Cap+ på Københavns Fondsbørs, hvilket forventes at styrke likviditeten i Max Banks aktier og dermed forbedre mulighederne for en fortsat attraktiv prissætning. 4

7 8 punkts plan Max Banks bestyrelse og direktion har i de senere år arbejdet efter en fast plan, der omfatter 8 overordnede fokusområder: Branding Eksisterende forretningsområder Nye forretningsområder Risikostyring Organisationsudvikling Kapitalstruktur Investor Relations Corporate Governance Den kloge er ikke den, der giver de rigtige svar; det er den, der stiller de rigtige spørgsmål Claude Levi-Strauss Disse hovedområder beskrives nærmere i de følgende afsnit. Beskrivelsen af hovedområderne udgør sammen med afsnittet om Det økonomiske resultat for 2006 og Finanstilsynets nøgletalssystem den samlede ledelsesberetning. Bestyrelsesformand Hans Fossing Nielsen, næstformand Dan Andersen, adm. direktør Allan Weirup og direktør Hans Verner Larsen 5

8 Branding Flere undersøgelser har gennem årene vist, at kunderne oplever bankerne meget ens, og at det er svært at skelne det ene pengeinstitut fra det andet. Det er baggrunden for, at Max Bank gennem adskillige år har satset stærkt på at skille sig positivt ud fra mængden. Max Banks brandingstrategi tager udgangspunkt i at differentiere sig positivt i forhold til konkurrenterne. Omdrejningspunktet er ønsket om at etablere økonomiske venskaber med vores kunder baseret på tætte relationer skabt via hyppige kontakter og en uformel omgangstone. Vores måde at indrette os på, som er inspireret af cafélivet og detailhandelens måde at gøre det let for kunderne at komme til produkterne, er vigtige elementer i brandingstrategien. Men café-indretningen er bare et af mange eksempler på, hvordan Max Bank understøtter de nære relationer med kunderne. De mange arrangementer i vores afdelinger og andre tiltag på at involvere kunder i oplevelsesuniverser, der ikke nødvendigvis har med det egentlige bankmæssige samarbejde at gøre; den ligefremme og letforståelige måde vi udtrykker os i breve og mails; de uopfordrede henvendelser blot for at få en hyggesnak og vores populære klubtilbud til kunderne er andre eksempler på eksekvering af brandingstrategien, som har givet genlyd i markedet. Vi tror derfor på, at vores brandingstrategi er så substantiel, at den vil sikre os en markedsplads mange år frem i tiden også uden for vores traditionelle markedsområde og dermed give det fornødne grundlag for at rykke videre og blive en noget større bank. Max Bank står for noget unikt I løbet af 2006 er vi flere gange blevet bekræftet i, at Max Bank står for noget unikt i den danske bankverden. Stærkest er det blevet udtrykt af sociologen Henrik Dahl med ordene: Forskellen på Max Bank og andre banker er, at den måde man normalt fysisk indretter en bank på, bygger på mistillid. Man må ikke komme derind med mindre, man har et ærinde. Man skal stå der, hvor man får at vide, at man skal stå. Og gå frem, når man får at vide, at nu må man godt gå frem til kassen osv. Jeg tror, alle kender det. Max Bank har lavet et koncept, der bygger på tillid. Man må gerne komme derind også selvom man ikke skal andet end drikke kakao. Og det er faktisk meget nyt. 6

9 Når man gi r lidt ekstra af sig selv, får man mere igen......og en sjovere hverdag 7

10 Udvikling i eksisterende forretningsområder Samtlige forretningsområder har i 2006 udviklet sig positivt med erhvervs- og investeringsområdet som de helt store vækstdrivere. Der eksisterer imidlertid fortsat et stort uudnyttet forretningspotentiale i bankens traditionelle markedsområde, som betinger fortsat høje vækstmål i Max Bank satser specielt på at tiltrække fire kundesegmenter, nemlig virksomheder med ambitioner, formuende privatkunder, boligejere og unge, der står over for etablering. På den baggrund er det glædeligt, at udviklingen i de eksisterende forretningsområder igen i 2006 har været præget af markant vækst inden for de prioriterede segmenter. Især har segmentet af veletablerede privatkunder udviklet sig positivt. Men også erhvervsområdet har udviklet sig særlig positivt med en kundetilgang på netto 8%. Generelt har banken både en attraktiv aldersfordeling blandt privatkunderne og en god spredning på brancher blandt erhvervskunderne. Investeringsområdet bidrager nu med ca. 1 /4 af indtjeningen Af de enkelte forretningsområder er der særlig grund til at fremhæve investeringsområdet, der i det forløbne år næsten har fordoblet indtjeningen til godt 54 mio. kr. og nu bidrager med 24% af de samlede netto rente- og gebyrindtægter. Men også erhvervsområdet bidrager fortsat kraftigt til bankens økonomiske udvikling her- under ikke mindst en stigning i udlånet på ikke mindre end 72%. Begge disse udviklingstendenser er i god overensstemmelse med Max Banks strategiske satsning på udvalgte kundesegmenter. Uudnyttet potentiale i lokalområdet Det er bankens opfattelse, at der fortsat eksisterer et stort forretningspotentiale i Max Banks lokalområder. Banken har derfor sat et højt vækstmål for de eksisterende afdelinger i Det gælder ikke mindst inden for erhvervsområdet, hvor indsatsen er intensiveret i erhvervsafdelingerne i Slagelse og Vordingborg, der sammen med Erhvervscentret i hovedkontoret forestår indsatsen over for erhvervskunder. Direkte-center for fjernkunder I starten af 2006 åbnede Max Bank Direkte-centret, der er en filial for privatkunder i geografiske områder, der ikke er dækket af bankens filialnet. Direkte-centret har i sit første leveår fået et solidt fodfæste, ikke mindst i hovedstadsområdet, hvor kunderne 8

11 betjenes af filialens foreløbig fem konsulenter, der arbejder hjemmefra og kører ud til kunderne i udvalgte områder. Direkte-centret er endvidere tiltænkt en nøglerolle som understøttende funktion i forhold til nye filialer uden for Max Banks primære markedsområde, hvor betjeningen af kunder bl.a. vil kunne ske via videokonferenceudstyr. Strategiske alliancer og eksterne samarbejdspartnere Max Bank har strategiske alliancer med en række eksterne partnere. Disse alliancer og samarbejder tager sigte på dels at udvide bankens samlede tilbud til kunderne uden selv at skulle etablere funktionerne. Helt overordnet er det desuden bankens politik at outsource områder, der ikke ligger inden for bankens egen kernekompetence. De væsentligste samarbejdspartnere fremgår af oversigten på næste side. Ruten for de næste års udvikling er lagt 9

12 Brancheforhold, uddannelse og juridisk assistance. De vigtigste samarbejdspartnere er her vores brancheorganisation Lokale Pengeinstitutter, Finansrådet, Finanssektorens Uddannelsescenter og Finanssektorens Arbejdsgiverforening. Realkredit. Totalkredit, der ejes af Nykredit, er Max Banks væsentligste alliancepartner og vores foretrukne eksterne samarbejdspartner, når det gælder realkreditfinansiering af ejerboliger. Via DLR Kredit, som Max Bank er medejer af, kan vi endvidere tilbyde realkreditfinansiering af landbrugs-, skovbrugs- og gartneriejendomme tillige med boligudlejningsejendomme og private andelsboliger samt kontor- og forretningsejendomme og almene boliger. Forsikring. Max Bank tilbyder alle gængse former for forsikringer til privatpersoner og virksomheder. Det sker i samarbejde med flere alliancepartnere, nemlig PFA (livsforsikringer), Lokal Forsikring, der tidligere hed Udflytternes Forsikring (erhvervsforsikringer) og PrivatSikring (skadesforsikringer). PrivatSikring er et selvstændigt forsikringsselskab, som er 100% ejet af Codan Forsik- 10 ring og indgår i et tæt samarbejde med Lokale Pengeinstitutter. Investeringsforeninger. Max Bank samarbejder med BankInvest, der er en af Danmarks ældste investeringsforeninger og bankens største samarbejspartner inden for investeringsforeninger. Endvidere samarbejder Max Bank tæt med Garanti Invest, der er en af Danmarks førende udbydere af garantiobligationer. Siden årtusindskiftet har Max Bank således arrangeret mere end 50 forskellige produkter via Garanti Invest, hvor investeringen er udstyret med en hovedstolsgaranti, som betyder, at investorerne får hovedstolen tilbage i tilfælde af ugunstig udvikling i de underliggende aktiver. Endelig er investeringsforeningen Sparinvest en væsentlig samarbejdspartner, når det gælder investeringsforeninger. Max Bank er medejer af både BankInvest, Garanti Invest og Sparinvest. Sparinvest er samtidig bankens største aktionær, idet Sparinvest Europæiske Finansielle Aktier ejer 5,36% af aktiekapitalen i Max Bank. It. BEC (Bankernes EDB Central) leverer systemløsninger til at under- støtte Max Banks fullservice-koncept, både kundevendt og administrativt. Betalingsservice og -kort. PBS er Max Banks samarbejdspartner, når det gælder betalingsservice og korttransaktioner herunder via Dankort-systemet. Udvidet engagement i ejendomsadministration Max Bank erhvervede i efteråret 2005 en aktiepost på 40% i Administrator- Gruppen AS. I forbindelse med en kapitaludvidelse har banken i januar 2007 øget sit ejerskab til 51%. Målet er, at AdministratorGruppen fortsætter den ambitiøse vækststrategi, og inden for få år udvikler sig til at blive en af de større aktører i Danmark inden for administration af ejer- og andelsboligforeninger samt udlejningsejendomme. Øget selvbetjening 16. november 2006 kunne Max Bank tænde for den første pengeautomat med en ny og fremtidssikret Windows-brugerplatform i bankens afdeling i Herlufmagle, og det betød samtidig premiere på automatisk depone-

13 ring, idet den nye pengeautomat er af en type, der også kan tage imod indbetalinger. Efter en kort testperiode skete der en udrulning af både den nye platform og nye pengeautomater i samtlige bankens afdelinger. Dermed er vejen banet for, at en længe planlagt overgang til kasseløse afdelinger kan gennemføres i fuld udstrækning, ligesom den nye generation af pengeautomater åbner mulighed for at kunne tilbyde en række nye selvbetjeningstilbud fremover, fx påfyldning af mobiltelefonkort og billetsalg. at logge på webbanken, vil en række informationer om, hvad der rører sig i banken, fremover også blive serveret direkte på denne kanal. Større kundetilgang via internettet Øget mulighed for selvbetjening er også et nøglebegreb i relation til Max Banks nye hjemmeside, der blev lanceret i februar Den nye maxbank.dk repræsenterer et afgørende skridt væk fra at fungere som en opslagstavle for information fra banken til at blive en selvbetjeningsplatform med et væld af selvbetjeningsværktøjer. Samtidig er menu- og navigationsstrukturen tilpasset til den form, som efterhånden er standard inden for bankverdenen. Og i erkendelse af, at de fleste kunder primært går ind på hjemmesiden for 11

14 Nye forretningsområder Den aktuelle markedssituation kræver, at hovedfokus rettes mod optimering af de eksisterende forretningsområder. Men herudover er Max Bank til stadighed på udkig efter nye forretningsområder. Den dynamiske udvikling af banken førte i 2006 til, at Max Bank blev kåret som en af mestrene i Innovationsrådets konkurrence Innovation Cup. Max Bank ser gode muligheder for at etablere sig uden for bankens primære markedsområde og har i den forbindelse udviklet et nyt filialkoncept, hvor lave driftsomkostninger går hånd i hånd med bankens overordnede mål om at skabe nære relationer med kunderne. Max Bank etablerede sig 24. februar 2007 i hjertet af Århus med en Bank Butik på adressen M.P. Bruuns Gade 46, der senere bliver fulgt op af et Erhvervs- og Investeringscenter, som bliver indrettet på 2. sal i ejendommen Banegårdspladsen 18. Nyt filialkoncept Den nye Bank Butik i Århus er indrettet efter et helt nyt filialkoncept, der tager højde for, at kunderne ordner flere og flere bankforretninger via internettet, men samtidig understøtter konceptet Max Banks strategiske satsning på at opnå tætte relationer og et økonomisk venskab med kunderne. Hertil kommer, at det nye koncept tilgodeser omkostningssiden såvel i etableringsfasen som når det gælder de løbende driftsomkostninger. Med det nye filialkoncept forventer vi derfor at kunne nå break even for de nye filialer endnu hurtigere, end det er tilfældet med traditionelle filialer, og sideløbende gøre det muligt at øge produktiviteten og sænke omkostningerne pr. indtjeningskrone samt at sikre konkurrencedygtige priser. En evaluering af erfaringerne fra Århus vil danne udgangspunkt for en vurdering af konceptets udbredelse i et større geografisk område. Forstærket fokus på pensionsområdet Danskernes personlige pensionsopsparing satte ny rekord i 2006, og i Max Bank vil vi i 2007 forstærke vores fokus på pensionsområdet, hvor banken fortsat ser et stort forretningspotentiale. Vi ser i den forbindelse frem til, at Danmarks nye pensionsselskab, letpension, som Max Bank er medstifter af, kommer på banen i 2. halvår Vi forventer således, at letpension både vil bidrage til at styrke vores konkurrencesituation på pensionsområdet og samtidig blive en rigtig god investering for banken. Nye boligfinansieringstilbud på vej Markedet for boligfinansiering er et strategisk vigtigt satsningsområde for 12

15 Max Bank, og vi har allerede knyttet økonomiske venskaber med mange boligejere baseret på velkendte realkreditprodukter fra primært Totalkredit. I Max Bank ser vi imidlertid interessante muligheder tegne sig i horisonten i form af de såkaldte særligt dækkede obligationer også kaldet SDO er eller covered bonds med pant i fast ejendom. Den nye form for boligfinansiering ventes frigivet på det danske marked i anden halvdel af Vi introducerer ny bankmodel i Århus 13

16 Risikostyring Implementering af nye værktøjer til risikostyring på kreditområdet har bekræftet banken i, at boniteten på vores engagementer er relativ høj. Men herudover forholder bankens ledelse sig løbende til en række andre risikofaktorer. Bestyrelsen og direktionen i Max Bank har til stadighed stærk fokus på risikostyring, og vi har i den forbindelse afdækket en række særlige risikomomenter, hvor vi løbende tager bestik af situationen. Kreditområdet Det gælder naturligvis ikke mindst kreditområdet, hvor vi på overordnet ledelsesniveau i de senere år er gået fra enkeltsagsstyring til at arbejde på porteføljeniveau. I den forbindelse baseres risikostyringen i øget omfang på løbende overvågning af bankens følsomhed over for konjunkturmæssige, økonomiske og andre udsving i enkelte brancher eller engagementstyper. Uden at det endnu har givet anledning til særlige forholdsregler, ser vi visse tegn på, at konjunkturudviklingen bliver mere afdæmpet, og vi er naturligvis parate til at forholde os til en ny økonomisk situation. Aktuelt er den eksisterende bestand af engagementer dog af højere bonitet, end vi har set i mange år. I indeværende år har Max Bank udvidet sit forretningsområde væsentligt inden for lånefinansierede investeringer til private og erhverv. Primært i form af garantiprodukter, hvor udsteder af obligationerne er AAA-ratede udstedere som eksempelvis Kommunekredit. En anden form er investeringer i værdipapirer (aktier og obligationer), i lukkede kredsløb, med tilknyttede stoploss-aftaler. Af Max Banks samlede vækst i 2006 udgør væksten inden for ovennævnte to produktgrupper ca. 85%. Bankens kreditafdeling besøger alle afdelinger mindst en gang årligt, hvor op til 20% af den samlede udlånsvolumen gennemgås. Herudover foretages der yderligere stikprøvekontrol 1-2 gange årligt i alle afdelinger, for at afdække eventuelle yderligere kreditrisici. På det operationelle plan iværksatte Max Bank i 2005 en risikoklassificering af kunderne understøttet af omfattende kontrolsystemer, til identifikation og styring af kreditrisici. Risikokoden revurderes mindst en gang om året på alle erhvervskunder, samt løbende på privat- og erhvervskunder ved betydelige kreditudvidelser. Kreditrisiko Alle bankens kreditkunder med engagement over kr. bliver klassifice- 14

17 ret i en gruppe for henholdsvis privatog erhvervskunder. Nødlidende engagementer indgår ikke i fordelingen. Hvert segment består af fire risikoklasser. Fordelingen på hver af de fire risikoklasser er vist i grafikken på side 17. Herudover omfatter Max Banks kreditpolitik klare retningslinjer for: 1. I hvilket omfang og under hvilke forudsætninger, der kan indgås engagementer, som overstiger 10% af bankens basiskapital. 2. Hvilke brancher, banken vil have kreditengagementer med, herunder den maksimale eksponering inden for hver branche. 3. Kravene til den økonomiske rapportering fra kunder ved bevilling af og opfølgning på kreditter. 4. Lånefinansierede investeringsprodukter og garantistillelse Likviditetsområdet Set i relation til risikostyring er likviditetsområdet et andet fokusområde. Generelt har bankverdenen bevæget sig fra at have et nettooverskud af indlån til at have et nettoindlånsunderskud. Derved presses likviditeten, hvilket bl.a. er baggrunden for den stærkt tiltagende kamp om indlånene. Flere og flere banker herunder Max Bank forsøger at løse denne situation ved at gå på det internationale lånemarked for at sikre den fornødne likviditet til at skabe fortsat vækst. Likviditeten på det internationale lånemarked er i dag mindre rigelig, og danske banker kan komme ind i et forløb, hvor en vigende likviditet kan indebære en risikofaktor, som gør det vigtigt at forholde sig til risikoen. Basel II Med virkning fra 1. januar 2007 er der indført en ny bekendtgørelse om kapitaldækning med nye og meget mere omfattende regler for opgørelse af bankens risici, nye oplysningskrav samt nye krav til dokumentation af tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov. Som led i opfyldelse af den nye kapitaldækningsbekendtgørelse har Max Bank valgt den såkaldte standardmetode til opgørelse af markedsrisici og kreditrisici, mens basismetoden er valgt til opgørelse af den operationelle risiko. Fortsættes... Høj vækst kræver en ekstra sikker hånd 15

18 ...fortsat Oplysningskravene i den nye kapitaldækningsbekendtgørelse er meget omfattende og skal første gang offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af årsrapporten for Banken skal indføre løbende stresstest. Formålet med disse stresstests er at afdække, hvad store ændringer i en række parametre kan betyde. Ved fastsættelse heraf, skal banken tage hensyn til usandsynlige, men ikke helt utænkelige forhold, fx store forøgelser af nedskrivninger, store renteændringer, store ændringer i aktiekurser, store ændringer i ejendomspriser og store ændringer i valutakurser. Arbejdet med implementering af den nye bekendtgørelse, herunder udarbejdelse af relevante forretningsgange og uddannelse af de involverede medarbejdere, samt de afledede oplysningsforpligtelser forventes at blive meget omfattende. Medarbejderrisiko Mangelen på medarbejdere inden for den finansielle sektor udgør i dag en latent og på den korte bane nok den største risiko for fortsat at kunne udvikle forretningen for mange vækstorienterede banker. Der henvises desuden til afsnittet Organisationsudvikling på side 18. Voksende administrative krav udgør også en risiko Øgede administrative krav som følge af den meget omfattende lovgivning, nye regnskabsstandarder, nye ressour- 16 cekrævende EU-direktiver mv., som de danske banker skal efterleve, indebærer en anden form for risiko, som bankens ledelse også løbende forholder sig til bl.a. ved strategisk at satse på at vokse, således at vi kan fastholde en kritisk masse, der er stærk nok til at Max Bank fortsat er i stand til at klare sig som en selvstændig bank. Aktiemarkeds-, rente- og valutarisici Max Banks bestyrelse og direktion har fastlagt klare retningslinjer for hvilke risici banken ønsker at acceptere på valuta, rente og aktier. Den grundlæggende holdning er, at banken ikke ønsker at påtage sig væsentlige risici. Vores indtjening skal baseres på ordinær bankdrift og ikke på spekulation med væsentlige risici. Hovedtrækkene i markedsstrategien er uforandret følgende: Valutarisiko. Ingen eller meget beskeden risiko. Rente. Den samlede renterisiko må max. udgøre 5% af basiskapitalen. Aktier og lignende: Begrænset risiko som følge af relativt lille aktieandel. It-sikkerhed Max Bank har i 2006 gennemført en omfattende revision af bankens itstrategi, der har til formål at sikre den højeste grad af driftssikkerhed; sikre bankens systemer og data mod uvedkommende adgang og misbrug; sikre overholdelse af lovgivningsmæssige krav og lignende samt andre væsentlige krav på området. Leverandørafhængighed og forsyningsstrategi Max Bank har indgået en række strategiske alliancer med eksterne partnere. En lang række af samarbejderne er indgået i fællesskab med alle eller dele af Lokale Pengeinstitutter. Det betyder, at vi indgår i fællesskabsløsninger, der har så stor en forretningsmæssig volumen, at vi tilsammen altid vil være en interessant partner for en leverandør. Andre samarbejder eller alliancer bygger på aftaler, der i mere eller mindre grad binder parterne til hinanden. Forsikringsstrategi Max Banks egne forsikringer vurderes løbende i samarbejde med en forsikringsmægler, idet det er strategien at afdække væsentlige risici bortset fra kredit-, rente- og valutarisici med forsikringsløsninger, hvor det er muligt og økonomisk forsvarligt. Force majeure strategi Der er udarbejdet planer for håndtering af såvel røveri og bombetrusler som brand og strømsvigt. Beredskabsplaner For alle risikoområder, hvor der eksisterer væsentlige operationelle risici, er der udarbejdet detaljerede beredskabsplaner, som sikrer, at banken er i stand til at fungere i en periode selv uden sin vigtigste livline, nemlig forbindelsen til Bankernes Edb-Central.

19 Kunder fordelt i risikoklasser 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Klassifikation private Klassifikation erhverv Udlånsmassen er opgjort som bevilget kreditmax til kunderne. Bedste kategori er 1 og dårligste er 4. Erhvervsspredning Øvrige erhverv, 16% (2005: 10%) Ejendomsadministration og -handel samt forretningsservice, 34% (2005: 32%) Landbrug, jagt og skovbrug, 13% (2005: 13%) Fremstillingvirksomhed, råstofudvikling, el-, gas-, vand- og varmeværker, 6% (2005: 7%) Bygge- og anlægsvirksomhed, 13% (2005: 20%) Handel, restaurationsog hotelvirksomhed, 10% (2005: 11%) Transport, post og telefon, 2% (2005: 2%) ii Kredit- og finansieringsvirksomhed samt forsikringsvirksomhed, 5% (2005: 5%) Fiskeri, 1% (2005: 0%) 17

20 Organisationsudvikling 2006 har været endnu et travlt år for medarbejderne i Max Bank med mange organisatoriske udfordringer. Men udfordringerne bliver ikke mindre i fremtiden. Derfor gennemfører banken nu en effektiviseringsrunde og påbegynder etablering af nyt hovedkontor. Max Bank har som overordnet mål at fremstå som en af landets mest attraktive arbejdspladser inden for bankverdenen for dermed at kunne tiltrække og fastholde markedets dygtigste medarbejdere. Banken har en progressiv personalepolitik med stærk fokus på medarbejderudvikling, decentralisering med frihed under ansvar, og en række specifikke goder. For at styrke den særlige form for kundeorientering, som banken ønsker at stå for, har vi udviklet vores helt eget uddannelsesprogram, Max Akademiet, og i marts 2006 blev det første hold dimittender udklækket. Hertil kommer, at banken har indført en sundhedspolitik med bl.a. rygeforbud, tilbud om sundhedstjek, gratis frugtordning og rabat på motionstilbud mv. Rift om medarbejdere Til trods for den voldsomme tendens til udskiftning af medarbejdere inden for banksektoren generelt, har Max Bank i de senere år oplevet en meget behersket omsætning af eksisterende medarbejdere. Og vi har hidtil kunnet dække vores voksende personalebehov uden væsentlige problemer bl.a. ved at rekruttere bredt blandt medarbejdertyper med en anden baggrund end traditionel bankuddannelse, hvilket vi tilskriver vores medarbejdervenlige personalepolitik og incitamentsprogram. Men der er voksende rift om især dygtige medarbejdere, hvilket afstedkommer ikke mindst en betydelig cirkulation af arbejdskraft, der også rammer os. Og dermed vores kunder, der kan opleve uhensigtmæssige rådgiverskift. Ny effektiviseringsrunde Selvom vores medarbejdere ikke ligger på den lade side, ligesom vores kraftige vækst og den måde, vi har valgt at drive bank på, kræver flere medarbejdere pr. omkostningskrone, så vurderer bankens ledelse, at der fortsat er gode muligheder for en yderligere effektivisering af bankens arbejdsgange og rutiner. Derfor er det besluttet at gentage den effektiviseringsproces, som banken havde stor succes med for fem år siden. Nyt hovedkontor Max Bank forventer at kunne flytte til nyt hovedkontor ved havnen i Næstved til efteråret Det nye hoved- 18

21 Der skal være plads til større tanker og holdninger. Derfor serverer Max Bank kaffe og juice, som er Max Havelaarmærket kontor forventes at komme til at ligge på den såkaldte Kanalgrund, der på de tre sider omkranses af Havnegade, Kanalvej og Femøvej. Kanalgården bevares og kommer til at repræsentere historien i det nye hovedsæde. Og i forbindelse hermed opføres en moderne kontorbygning i glas og stål, der repræsenterer det fremadrettede og dynamikken i Max Banks forretningsmæssige udvikling. Hovedkontorets flytning vil forbedre forholdene væsentligt for bankens erhvervs- og investeringskunder samt medarbejderne i hovedkontoret. Incitamentsprogrammer Alle medarbejdere i Max Bank er omfattet af et incitamentsprogram, hvor opfyldelse af tre kriterier udløser en aktieaflønning. De tre kriterier for udløsning af bonus omfatter: 1. Opfyldelse af rådgiverkoncepterne for privat- og erhvervskunder herunder mindst 2 uopfordrede kontakter til kunderne årligt. 2. Den årlige kunde- og markedsundersøgelse skal vise positiv udvikling i kundetilfredsheden. Ved at koble denne betingelse til incitamentsprogrammet ønsker banken at sikre god rådgivning og modvirke det, der populært betegnes som kanonsalg. 3. Max Banks vækst og indtjening målt ved forrentning af egenkapitalen skal ligge over gennemsnittet for øvrige banker i OMX samt Mid- Cap+ og SmallCap+. Fuld indfrielse af alle tre kriterier udløser den maksimale bonus i form af aktier i Max Bank til en værdi af kr. pr. medarbejder pr. år. Indfrielse af to af ovennævnte tre kriterier udløser aktier til en værdi af kr. Indfrielse af kun et enkelt kriterie udløser ingen bonus. Desuden er indført et bonusprogram for dealere i Investeringscentret, hvor særlig god indsats belønnes. Direktionen har ikke optionsordninger, men en bonusordning på op til 15% af lønnen. Social ansvarlighed Som led i en målsætning om at styrke den sociale ansvarlighed har Max Bank, bl.a. indgået et samarbejde med Max Havelaar om at servere bæredygtig kaffe og juice i bankens caféer. 19

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K

Halvårsrapport 2005. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9787 1300 Fax 9787 1683 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk Halvårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Fondsbørsmeddelelse Ringkøbing, den 17. august 2006 Til Københavns Fondsbørs Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2006 Ringkjøbing Banks bestyrelse har i dag behandlet og godkendt bankens halvårsregnskab,

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr.

Hovedtal 1. halvår 1. halvår Helår 1. halvår 1. halvår 1. halvår t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Globe Newswire Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 Halvårsrapport for 1. halvår 2009 Nakskov, den 7. august 2009 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 9,7 mio. kr. Forrentning

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Global Reports LLC

ÅRSRAPPORT. Global Reports LLC 2006 ÅRSRAPPORT OVERBLIK 5-ÅRS OVERSIGT FINANSKALENDER FINANSKALENDER 31. 03.07: Ordinær generalforsamling. 01. 05.07: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007. 07.08.07: Halvårsrapport for 1. halvår 2007.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014

SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 SOLVENSBEHOV 8+ model 30.06. 2014 MERKUR, DEN ALMENNYTTIGE ANDELSKASSE Solvenskrav og tilstrækkelig kapitalgrundlag I henhold til bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen skal bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007

Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2007 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til OMX Den Nordiske Børs København CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato:

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010

Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 23. februar 2011 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 3/ 2011 Årsregnskabsmeddelelse for året 2010 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S

Spørgsmål til halvårsrapporten rettes til bankdirektør Peter Vinther Christensen på telefon Med venlig hilsen S A L L I N G B A N K A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 8 Skive, den 2. august 2006 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2006 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 2. halvår 2013 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere