MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt"

Transkript

1 =

2 NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vintertjenesten på rette kurs Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt 2 FOCUS ARTIKLER: VINTERMAN - det nye vinteradministrationssystem Af Freddy Knudsen, Vejdirektoratet og Bo Sommer, BS Data 3 PIARC - Vinterkongres Af Freddy Knudsen, Vejdirektoratet 6 Nyt udstyr til måling af,hvide pletter< Af Freddy Knudsen og Finn Krog Christensen, Vejdirektoratet... 7 Problemer med saltspredernes spredekvalitet Af Erik Juul Knudsen. Superfos Construction 13 Erfaringer med brug af tre saltspredertyper i Viborg Amt Af maskinmester Jørgen Stenholt. Viborg Amt 15 Dataopsamling i sintertjenesten - hvad er det godt for Af Preben Bøtteher, Epoke AIS 29 Vinteradministration i Sønderjyllands Amt Af ingeniør Holger Duus, Sonderjyllands Amt 32 Glatførevarsling i sæsonen 97/98 Af civilingeniør Bent Juhl Pedersen, Tele Danmark Process 42 NYT FRA VEJ1IREKTOR4TET: Ny struktur i Vejdirektoratet 18 NYT FRA VEJSEKTORENS LEVERANDØRER: MAFILON gør vejene mindre glatte Af Arne Bøgeløv Jensen, Fa. Bjørn Thorsen AIS 22 Moderne glatførebekæmpelse Af Mogens Bastiansen og Gert Larsen, Svenningsens Maskinforretning AIS 25 Nyt miljøneutralt tømiddel 28 Kantstenforstærkning med gittersten af plast Af ingeniør Kjeld Jensen, G9 35 DIVERSE: Miljørigtig vejprojektering uden okkerproblemer Af Poul Panduro, Vejdirektoratet og Lars Bo Christensen, Hedeselskabet 8 Fiberarmeret overliadebehandling Af salgsingeniør Frands Jørgensen, Marins Pedersen A/S og akademiingeniør Bente Kloster, Vejteknisk Institut 16 Tralikdage på Aalborg Universitet Af studerende Torben Kjeldgaard Larsen og Jesper Runge Madsen, Aalborg Universitet 20 Vejskilte kommer på rammekontrakt Af Palle Aarøe, journalist 27 Månedens web-adresser 31 Granitbelægningers holdbarhed Af ingeniør Preben Grønlund Johansen, RAMBØLL 36 Nliljoledelse i Vejdirektoratet Af miljokoordinator Gitte Falstrup, Vejdirektoratet 38 Nekrolog -Ole Rosbach 40 Fra den store verden 40 EURO4raffic 97 i Aalborg 41 Omfartsvejen øst om Faaborg - ny vej og naturopretning Af afdelingsingrnior Hans E. Pedersen. Fyns Amt 44 Kalenderen 46 Leverandørregister 47 - Se kolofonen side 46 Fornidefoto: Vinrerportræt afrundkørslen Hornwnbro i.iølle, Vesthimmerland. MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt Så nærmer vi os atter årstiden med sne og frost. Bilerne skifter til vinterdæk. og veivæsnerne ruster sig til vinterens udfor dringer. Med en ny aftale om fælles vintertjeneste på stats- og amtsveje under forbe redelse og med perspektiver og dynamik i udvikling af varslings- og managementsy stemer er vi også klar til at tage udfordrin gen op. Jeg glæder mig samtidig over, at amternes forhandlinger med Vejdirektoratet om fælles vintertjeneste i årene fremover ser ud til at ende med et positivt resultat. Man ge års samarbejde om fastlæggelse af krite rier for saitning, doseringer, fælles strategier for udvikling og indsats bør ikke tabes til ugunst for trafikanterne, der ikke kender forskel på amts- og statsveje. Forskelligheden Med vejaftalen er Vejdirektoratet blevet et»rigtigt vejvæsen a med alle de problemer og muligheder, det giver anledning til. I forhandlingerne om samarbejde om vinterområdet er statens Ønske at håndtere vintertjenesten ens fra Kruså til Helsingør. Som én organisation i forhold til amternes 14 forskellige organisationer er Ønsket for ståeligt, men ikke praktisabel i samarbej det. Alene lokale klimatiske forhold, den menneskelige bedømmelse af en situation og forskelligt valg af materiel til saltning og snerydning giver forskelle. Hertil kom mer så forskellig organisering og eventuel le politiske Ønsker om en særlig praksis på amtsveje fra amt til amt. I den fælles vintertjeneste udbygges samarbejdet om planlægning af vinterens aktiviteter, så forventningerne fra Vejdirek toratets driftsfolk kan afstemmes med afta ler, rutevalg og organisatorisk tilrette læggelse. Udbud på statsveje foretages med udgangspunkt i det fælles paradigma materiale, men med forankring i den lokale organisation, så styring og aftaleforhold over for entreprenører mv. er ens på både amts- og statsveje. Vejdirektoratet har Ønsket rene statsruter. Det er dog mit håb, at vi ved det praktiske samarbejde om ruteplanlægningen i stedet tilgodeser den mest effektive vintertjene ste. For nogle veje, f.eks. motorveje, er der i dag allerede rene statsruter, mens det for det øvrige amts- og hovedlandevejsnet sker en prioritering i forhold til trafiksikkerhed, effektivitet og Økonomi. Styring af indsats Styring af indsatsen på både amts- og statsveje vil i den nye aftale forblive i den amtslige vinterorganisation. Det er derfor vigtigt, at indsatsen foregår efter forud aftalte præmisser og på en så gennemskuelig mdde, at vejbestyrelserne efter en ind sats kan sætte sig sammen og drøfte denne i åbenhed. Det er selvfølgelig nemt, når indsatsen har været effektiv, men er især af betydning, hvis indsatsen ikke har været optimal, eller ikke svarer til forventninger ne hos brugerne eller de berørte vejbesty relser. Fælles mål og midler Der er mange grunde til at ønske dette samarbejd succes. Vi har i dag en udstrakt grad af enighed om hvornår, der er behov for en indsats samt metoder og kriterier herfor. Der er samarbejde omkring paradigma materiale til vintertjenesten, trafikantinfor mation og information til alle Øvrige aktører i vintertjenesten (kommuner, politi, falck, m.v.) Der er fælles interesser for, hvordan udviklingen af varslingssystemer, målesta tioner, metoder til varsling m.v. bør styres. Det har bla. resulteret i et fælles udvik lingsprojekt til et moderne glatførevars lingssystem og for nogle amter og Vejdi rektoratet også i en fælles udvikling af et administrationssystem. På næsten alle andre områder kan vejbe styrelserne udvikle sig i forskellige retnin ger under hensyntagen til trafiksikkerhed og fremkommelighed. På vinterområdet vil en sådan udvikling meget hurtigt kunne give konsekvenser for trafiksikkerhed og fremkommelighed. En optimal sikring af fortsatte fælles mål og strategier, er et tæt samarbejde, samt omkring den direkte udførelse. Det er derfor mit håb, at samarbejdet på vinterområdet fastholdes til gavn for trafi kanterne og til nytte for begge vejbestyrel ser, med det sigte-løbende at effektivisere og forbedre hvor det er muligt og fornuf tigt. Også på trods af eventuelle EU-direk tiver, der kan nødvendiggøre andre aftaleformer end i dag. Foto: Srend Tø/I/og

3 Dansk Vejtidsskrift 10/97 i 3 FOCUS ARTIKEL. VINTERMAN - det nye vinteradmini strationssystem At Freddy Knudsen, Driftsplana fdelingen, Vejdirektoratet Bo Sommer; BS Data Vejdirektoratet og 6 amter udvikler i øjeblikket et nyt fælles vinteradministra tions system, VINTERMAN. Systemet tages i brug i den kommende vinter samtidig med, at ekstra faciliteter udvikles. De fleste amter har i dag mere eller min dre avancerede systemer til administrati on af vintertjenesten. Fælles for syste merne er, at de er udviklet specifikt til den enkelte administration og normalt kun dækker de nødvendigste områder. Formålet med udviklingen af det nye vinteradministrationssystem har derfor været, at generalisere anvendelsesmulig hederne samt indføre nogle af de mere avancerede funktioner som f.eks. over vågning af saltspredernes position under indsats. Et fælles projekt 1januar 1997 stillede Vejdirektoratet og Frederiksborg amt forslag om, at udvikle et fælles vinteradministrationssystem i Danmark. Københavns-, Vestsjællands-, Storstrøms-, Ribe og Viborg amt onske de at deltage i det fælles udviklingsarbej de. Fælles for de 6 amter er, at de alle hidtil har anvendt forskellige systemer dækkende større eller mindre dele af vin teradministrationen. Udviklingsomkost ningerne deles mellem Vejdirektoratet (50%) og de deltagende amter. Det nye vinteradministrationssystem har fået navnet VINTERMAN, som på ingen måde må forveksles med VINTERMAN i Frederiksborg amt, der udfases den kommende vinter. Udviklingen af VINTERMAN har taget udgangspunkt i en analyse af facili teterne i de eksisterende systemer, så de bedste ideer og erfaringer er medtaget i det nye system. Samtidig er de enkelte funktioner generaliseret, så VINTER- MAN understøtter de forskellige arbejds gange hos vejbestyrelserne. VINTER- MAN udbygges desuden med en generel standard for kommunikation med for skellige køretøjer som f.eks. saltspredere og plove. I forbindelse med dette arbejde deltager repræsentanter for tre saltspre derleverandører i arbejdsgruppen. Her ved sikres, at kommunikations standar den kan understøttes af leverandørernes udstyr. Ved at udarbejde en generel stan dard sikres det samtidig, at den enkelte vejbestyrelse ikke bliver bundet til en enkelt leverandør af materiel. De grundlæggende moduler i systemet tages i brug den kommende vinter mens de mere avancerede moduler først vil blive færdiggjort henover vinteren. Efter en kort indledende analysefase er udvik lingsprocessen forløbet iterativt. Proces sen er startet med opbygningen af en pri mitiv prototype over de enkelte dele af systemet, hvorefter prototypen løbende udbygges. Denne udviklingsmetode sik rer deltagerne en stor grad af medindfly delse i udviklingsprocessen. Opbygning af VINTERMAN Systemet er opbygget via en server med VINTERMAN s database. De enkelte VINTERMAN klienter kan afvikles direkte på serveren eller på pc er tilslut tet via lokalnet, faste linier, modems eller ISDN. Derved kan f.eks. flere distrikter være opkoblet på samme data base via faste linier mens en bagvagt kan nå systemet via modern hjemmefra. I forbindelse med udkald kan VIN TERMAN trække målinger og prognoser direkte fra glatførevarslingssystemet og evt. også direkte fra DM1. Disse oplys ninger anvendes til dokumentation af forholdende i den aktuelle situation samt beregning af vinterindex mv. [ fr-, Figur]: Strukturen i VINTERMAN.

4 4 Dansk Vejtidsskrift 10/97 Afhængig af datamængden vil syste met inkl. database dels kunne afvikles på en enkelt pc dels med flere samtidige brugere centralt såvel som decentralt. Da systemet normalt vil skulle afvikles side løbende med glatførevarslingssystemet, er den samme platform valgt. Derfor vil VINTERMAN kunne afvikles under både Windows 95 og NT. Hovedfunktioner Administration Beskrivelse Funktioner Tabel I indeholder en kort opgørelse over hovedfunktionerne i VINTER- MAN. Inden vinteren vil der skulle inddateres en række stamdata i administrati onsdelen. De fleste af disse oplysninger vil være gyldige gennem hele vinteren og fungere som støtte i selve udkaldssi tuationen. Gennem vinteren vil udkald systemet og logbogen medføre dannelse af en stor mængde oplysninger om samt lige gennemførte aktiviteter. Stamdata Systemet er opbygget omkring en rygrad af stamdata beskrivende geografisk op deling, administration af personer, entre prenører og telefonnumre, disponibelt Administration af alle stamdata omkring geografisk opde ling, personer, entreprenører, telefonnumre, materiel, køre tøjer, saltpladser, ruter, priser, handlingsplaner og vagtplaner. Udkaidssystem Støtter selve udkaldsprocessen med håndtering af alle igangværende aktiviteter, udførelse af telefonopkald, afsen delse af telefax samt tidsmæssig overvågning af fremdriften i de enkelte aktiviteter. De enkelte aktiviteter kan præsente res såvel grafisk som på kort. Logbog Afregningsinodul Vinterindex GPS overvågning Indeholder oplysninger om alle hændelser i forbindelse med et udkald samt registrering af øvrige bemærkninger og kommentarer. Logbogen anvendes som dokumentation for samtlige udførte handlinger. Udskrift af faktureringsgrundlag samt styring af betalingen for de enkelte gennemførte aktiviteter. Modulet giver samtidig mulighed for at følge beholdningen på de enkelte saltlagre. Beregning af vinterindex, bla. via oplysninger fra glatføre varslingssystemet og evt. DM1. Modtager oplysninger om det enkelte køretøjs position under et udkald. Ved præsentation på kort kan status for den enkelte rute følges meget præcist. materiel og køretøjer, ruter, priser og handlingsplaner, vagtplaner mv. Fælles for disse stamdata er, at der er lagt meget arbejde i at generalisere oplysningerne, så de understøtter anvendelsen hos alle de deltagende parter. Et eksempel er vagtplanlægningen vist på figur 2. For at til fredsstille alle indeholder systemet mu lighed for at håndtere vagtplaner for for skellige grupper, indlæggelse af enkelte vagter samt anvendelse af standard vagtruller. Udkaldsystem VINTERMAN indeholder et avanceret udkaldssystem, hvor alle igangværende aktiviteter kan følges løbende. Selve igangsætningen af aktiviteter kan ske ud fra eksisterende handlingsplaner. En handlingsplan beskriver en række stan dardaktiviteter, der bør gennemføres i en given situation (f.eks. saltning på 12 kørebaneruter, 5 sti-ruter, orientering til en række myndigheder samt læssevagt). I udkaldssituationen assisterer systemet desuden med telefonopkald, faxafsendel se og foretager løbende tidsovervågning af gennemførelsen af de enkelte aktivite ter og rykker for manglende handling, hvis en aktivitet tager markant længere tid end forventet. Udkaldssystemet er suppleret med en avanceret logbog, hvor alle relevante hændelser registreres. Alt fra forgæves opkaldsforsøg til tidspunkter for alle handlinger registreres på en struktureret måde, så logbogen altid kan anvendes til dokumentation for de foretagne handlin ger på et givet tidspunkt. Da selve udkaldssituationen foretages under tidspres. er der lagt vægt på at gøre denne del af systemet s brugerven lig som muligt. Igangværende aktiviteter vil både kunne ses på tabelform samt grafisk på kort. Anvendelsen af kort Tabel]: Hrn edfunktioizer i VINTERMAN. * Vagtplan 12 Vælg vagthold: Initialer HH, Hans Hansen JJ, Jens Jensen LL, Lars Larsen NN, Niels Nielsen 00, Ole Olsen j Central Oktober 1997 Aftaler -i Ny Opdater Slet Figur 2. Eksempel på skærinbillede til vagtplanlægning i VINTERMAN.

5 opsamlet - så Epoke spredere kræveïdet rette materiel - EpoBasic S3501 Saltsprederen S 3501 klarer nutidens krav til vintertjeneste med fokus på driftsøkonomi, nøjagtighed, effektivitet, sikker saltudlægning og miljohensyn. Epoke spredere betjenes enkelt og sikkert med EpoBasic Logisk opbygning og aflæsning at alle sprededata i displayet giver chaufforen en sikker styring og effektiv glatforebekæmpelse. EpoMaster IC I.. CG. c ø -xl Enkel, men alligevel avanceret betjening at Epoke spredere klares med EpoMaster pga. logisk opbygning, lagring at relevante sprededata og muligheo for SPS positionsbestemmelse. EpoVision s Enkel og sikker handtering og præsentation at sprededata på PC - med EpoMaster EpoVision giver overblik i rap porter over vintertjenesten og sikrer chauffor og indsatsleder visuel dokumentation for det udførte arbejde. Når vinteren sætter ind......skal vore veje og pladser gøres farbare Men kun med den nødvendigste saltudlægning - for miljoets skyld! Epoke har det totale grus-, salt- og væskesprederprogram. S 4500 Kombispreder S 4500 forener torstofsprederens store kapacitet med væske sprederens for dele med kort optøningstid og lavt saltforbrug. Pick-up/Trailer Compact Vintertjeneste på stier og særligt 4 j j udsatte omrader løses effektivt med Pick-up Compact til små lastbiler!pick-ups eller Trailer Compact til firehjuls trækkere, små lastbiler og traktorer. City Sprayer City Sprayer spreder saltop losning på for tove, gagader og cykelstier cyklister og fodgængere - ikke generes at saltkorn eller grus. PM - ITM - SKE Hurtig indsats med salt eller grus på vinterglatte veje, cykelstier og lignende klares med SKE trukket at traktor., SpokeNS Vejenvej 50, Askov DK-6600 Vejen Tel.: klarer vinterglatte veje! epoke Fax:

6 19. primært 6. Dansk Vejtidsskrift 10/97 kombineret med systemets tidsovervåg ning af aktiviteterne giver et godt over blik i alle situationer, så intet glemmes. I løbet af vinteren udbygges systemet med funktionalitet til direkte positionering af de køretøjer, der er udstyret med GPS og GSM-forbindelse under indsatsen. Opfr5lgning VINTERMAN indeholder funktionalitet til sandsynlighedskontrol af hhv, tidsfor brug, kørelængde og saitforbrug. Samti dig kan registreringerne anvendes til udskrift af faktureringsgrundlag til vogn mændene. Denne funktion sparer meget kontrolarbejde og diskussion omkring regningernes størrelse. Den enkelte rutes saltforbrug registreres for det tilhørende saltdepot og systemet indeholder mulig hed for at føre en række saltkonti for et antal saltdepoter. Derved kan den aktuel le saltbeholdning samt ledig lagerkapaci tet altid opgøres med rimelig nøjagtig hed. Da samtidigt alt materiel er prissat og aktiviteternes prisniveau kendes, vil VINTERMAN hurtigt kunne opgøre den hidtidige pris for de væsentligste omkostninger til vintertjenesten. I forbindelse med et udkald, hvor der igangsættes en række aktiviteter, kan grundlaget for beslutningen udtrækkes direkte fra det nyudviklede glatførevar lingsprogram, GlatTerm. Idet hele be slutningsgrundlaget kan ses, indeholder systemet mulighed for efterfølgende at vurdere og registrere oplysninger om kvaliteten af udkaldet - f.eks. hvorvidt det var korrekt, unødvendigt, for tidligt eller for sent. Denne vurdering skal ude lukkende ske på baggrund af de kendte oplysninger på beslutningstidspunktet. Denne facilitet er vigtig - både for at lære af sine fejl men også i høj grad fordi flere og flere vejmyndigheder bliver mødt med krav fra politisk side om løbende at kunne måle og dokumentere kvaliteten af enhver udført opgave. Fremtiden Udviklingen har hidtil foregået i et højt tempo - fordi arbejdsgruppen omkring udviklingen består af en række erfarne kommende brugere, der har bidraget meget konstruktivt i udviklingsprocessen. Derfor forventes systemet taget i brug allerede fra denne vinter sideløbende med, at de mere avancerede moduler vil blive færdigudviklet. Heref ter nedsættes der en brugergruppe med repræsentanter fra Vejdirektoratet og amterne. Denne gruppe skal forestå den videre udvikling af systemet, bl.a. base ret på erfaringerne fra den første vinter. Efter anvendelsen denne vinter vil systemet blive udbudt til salg i moduler såvel nationalt som internationalt. Syste met er fra starten forberedt for inter national udbredelse, idet dialogen kan foretages på flere sprog og desuden kan VINTERMAN let tilpasses de fleste kendte typer af databaser. FOCUS ARTIKEL PIARC - Vinterkongres Af Freddy Knudsen, Driftsplana [de/ingen, Vejdirektoratet Den 10. PIARC - vinterkongres afholdes marts 1998/ Luleå, Sverige I den nordligste del af Sverige afholder PIARC i perioden marts 1998 den 10. internationale vinterkongres, hvor der forventes ca deltagere fra hele verden. På kongressen vil der være mere end 100 indlæg fra 25 lande med mange aspekter inden for vintervedligeholdelse. Kongressen er delt op i seks parallelløbende sessioner: Politikker for vintervedligeholdelse: Strategi Politikker for vintervedligeholdelse: Organisation Metoder for glatførebekæmpelse og snerydning Særskilte vintervedligeholdelsespro blemer i tætbebyggede områder Systemer til vintervedligeholdelse Samspil mellem mennesker, køre tøjer og veje. I forbindelse med kongressen afholdes der en stor udstilling indendørs såvel som udendørs, hvor offentlige (herunder Vejdirektoratet) og private præsenterer nyeste tiltag inden for vinterområdet. Den 16. og delvis den 17. marts afhol des der sideløbende SIRWEC-konferen ce. SIRWEC er en uafhængig organisati on til fremme af samarbejdet indenfor den vej-vejr meteorologiske del. Yderligere information, brochuremate riale, tilmeldingsblanketter etc kan fås ved henvendelse til Driftsplanafdelingen, Vejdirektoratet.

7 Sjælland Dansk Vejt/dsskrift 10/97 7 FOCUS ARTIKEL Nyt udstyr til måling af»hvide pleffer Af Freddy Knudsen, Driftsp/ana[de/ingen, Vejdirektora tet. Finn Krog Christensen, Vejteknisk /nstitut, Vejdirektora tet. På Vejteknisk Institut er der blevet udviklet nyt»isbil - udstyr. Udstyret bruge5 dels i forbindelse med placering afg/at føremålestationer dels til thermal mapping. Placering af glatføremålestationer har siden 1987 været baseret på målinger med en såkaldt isbil. Isbilen har, ud fra den infrarøde stråling som vejbanen afgi ver, målt vejtemperaturen. Desuden er målt lufttemperaturen i forskellige høj der samt luftfugtigheden. På Vejteknisk Institut er der til erstat ning af den udtjente isbil udviklet nyt udstyr. Udstyret udmærker sig ved at være mere fleksibelt, og ikke mindst mere mobilt, end det gamle. Hvor det hidtil var bundet til en bestemt bil, kan det nye udstyr monteres på enhver bil ved hjælp af sugekopper (se figur 1). Udstyret registrerer vej overfladens temperatur i op til 3 spor samtidigt. Des uden måles lufttemperaturen og luftfug tighed i 3 højder, hvoraf den ene er så tæt ved vejoveroverfladen som muligt. Herved er det muligt, at undersøge varia tioner i dugpunktet fra to meters højde (som indgår i glatførevarslingsstationer ne) og ned til vejoverfladen. Dataopsam lingen foregår ved hjælp af en standard pc er og et specialudviklet analog-digi talt interface for at opnå stor hastighed på systemet. Dataene gemmes i et pro gram, der kører under windows med ganske få kommandoer, og med grafisk præsentation af de målte værdier på skærmen. For at korrigere for vejræn dringer under måleforløbet, placeres ved målingens start en data-logger, som måler vejtemperatur samt Iufttemperatur og relativ fugtighed. Herved kan de opsamlede data med isbil-udstyret korri geres for evt, klimatiske ændringer under måleforløbet. Da det er meget vigtigt at kunne genskabe den nøjagtige måleposi tion i marken, er udstyret forberedt til GPS. ISBILMALING udført den: 06 april 1997 Målefr CSIVIDPLEPRAWVATMCESI7406EC.ICE Mdefrempem4wogslandaidafae5e Vejoverfladen: 0.0 Placering af glatføremålestationer Ved placering af glatføremålestationer er det vigtigt, at disse placeres på de såkaldte hvide pletter. I den forbindelse er der med det nye isbiludstyr blevet målt ca. 800 km.på kommune-, amts- og hovedlandevjsnettet i vinteren 1997/98. Typisk måles der 2 gange under forskel lige vejrforhold. På figur 2 er vist et eksempel på en udskrift fra en 5 km.lang strækning på den nye Kolding-Esbjerg motorvej. På denne strækning er der på vej temperaturen en forskel på op til 4 grader. Data bliver efterfølgende gen nemgået i samarbejde med en meterolog, da placeringerne ikke bør være baseret på udskrifterne alene. Thermal mapping På strækningen Fløng - Odde er der i vinteren 1997/98 desuden blevet målt en halv snes gange under forskelli ge vejrforhold. Formålet har været at undersøge, om det er muligt at udarbejde strækningsprognoser til erstatning af de såkaldte 5-timers punktprognoser der udarbejdes automatisk på DM1 for hver enkel glatføremålestation. Udarbejdelse af strækningsprognoser vil kræve gen nemkørsel med isbiludstyret op til 10 gange under forskellige klimatiske for hold. Ved at lade måledata indgå i DMI s prognosemodel, sammenholde med de målte værdier fra glatførestationerne, er det tanken, at der fremover udarbejdes strækningsprognoser for et større velde fineret geografisk område. Analysearbej det er endnu ikke afsluttet men vil fortsætte den kommende vinter. Yderligere oplysninger samt rekvire ring af målinger kan ske ved henvendel se til Vejteknisk Institut. M5leatrknlegesa hengde: m cm over: m over: AMelSef fra hele mmesüæknlngens n4cidefrempeealor Om Sæm IXOM Im Zm Z500n, tzæm Figur 1. Nyt isbiludstyr monteret med sugekopper Fh59: I17frC.XLS.O.5Im, 2014a loa.tw Figur 2. Variation af vejteinperatur samt lufttemperatur i to højder på en 5 km lang strækning.

8 - Overholdelse - Vejens Krav 8 Dansk Vejtidsskrift 10/97 Miljørigtig vejprojektering uden okkerproblemer Af Poul Panduro, Vejdirektoratet, og Lars Bo Christensen, Hedeselskabet Vejdirektoratet har i sin miljøstrategi »Vejen mod et bedre miljø(( vurderet, at der er behov for at styrke viden grundla get om vejsekto rens udledninger til jord- og vandmiljøet. Vejdirektoratet igangsætter derfor en række projekter, der skal 5kabe grundlag for en bedre vurdering af problemernes omfang. Et af pro jekterne var systematisk undersøgelse af vejprofekters påvirkning af miljøet med hensyn til okkerforurening. For offentlige og private virksomheder vil konsekvenserne for miljøet blive en stadig mere afgørende faktor for virk somhedens udviklings- og handlemulig heder. Vejdirektoratet har hidtil ladet indgå vurderinger af konsekvenser for miljøet ved anlæg af veje både i planlægnings og projekteringsfaserne og i byggefasen, eksempelvis i forbindelse med VVM undersøgelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet i henhold til EU-direktiv fra 1985). Miljøet har imidlertid fået en så vigtig og strategisk betydning, at der må en målrettet og koordineret indsats til på området. Vejdirektoratets Anlægsområde i Skanderborg, der varetager planlæg ning, projektering og udførelse af motor veje og broer, har derfor styrket mil jøområdet, bla. ved ansættelse af en mil jøkoordinator, som i samråd med ledel sen skal formulere en miljømålsætning og en miljøpolitik for Anlægsområdet. I forbindelse med planlægning og pro jektering af et større vejanlæg skal i fremtiden alle aspekter af projektets mil jøpåvirkning undersøges og vurderes således, at nødvendige miljøtiltag kan indarbejdes i projektet samt i udbudsma terialet i form af beskrivelser, der skal efterleves af entreprenøren. Vejdirektora tet har formuleret det fremtidige arbejde i sin miljøstrategi »Vejen mod et bedre miljø«(vejdirektoratet, 1996). MiljØrigtig pmjektering af et vejanlæg vil bl.a. omfatte: af miljøkrav i enhver henseende virkning på omgivelserne, herunder såvel naboer til vejen som flora og fauna - Forbrug og genbrug af materialer (råstofressourcer) til materialer i miljømæssig henseende - Energiforbrug - Levetidsbetragtninger For at være lidt på forkant med den miljømæssige udvikling påbegyndte Vejdirektoratet i samarbejde med Hedesel skabet i 1994 en systematisk undersøgel se af de enkelte projekters påvirkning af miljøet med hensyn til eventuel okker forurening. Hedeselskabet er blevet valgt til at forestå disse okkerundersøgelser for Vejdirektoratet, fordi selskabet har stor eks pertise på området. Okkerproblemer ved vejan læg I forbindelse med vejanlæg kan der i en række tilfælde opstå okkergener i nærliggende vandløb. Problemet vil overvejende hænge sammen med fore komsten af det jern-svovlholdige mine ral pynt, der ved luftens adgang iltes til jern og svovisyre. I andre tilfælde kan okkergenerne dog skyldes tilstede værelsen afjernholdigt grundvand. Der kan være tale om følgende gene relle situationer, der kan give anled ning til okkergener: A Vejen anlægges, hvor der passeres områder med blød bund (især tørv, dynd eller meget vandholdigt sand). Den normale procedure er i sådanne tilfælde at udskifte den bløde jord bund (afgravningsområdet) med stabilt materiale. Den bløde jord bund udsættes (deponeres) på egne de arealer, og da denne udsætning oftest finder sted over grundvands spej let, vil der kunne forekomme jernudvaskning som følge af pyri tiltning med okkerforurening af nærliggende recipienter til følge. Den opgravede og deponerede blødbunds jordvand kan tillige have betydelige koncentrationer af opløst jern. Dette kan ligeledes ved udsiv ning give anledning til okkerforure ning af nærliggende recipienter. B C Vejen anlægges i afgravning, og i denne forbindelse vil der ofte være behov for at gennemføre en perma nent grundvandssænkning. Grundvandet, som bortledes, kan være jernholdigt, hvilket kan give okker gener i recipienten. Grundvands sænkningen kan desuden igangsæt te iltning af pyritholdige jordlag i horisonten mellem gammel og ny grundvandsstand. Ved midlertidige grundvandssæn ninger kan der også opstå okkerge ner i recipienten. Jernudvaskingen i forbindelse hermed vil normalt ligeledes være midlertidig, og der med er problematikken mindre alvorlig. I forbindelse med vejanlæg er der ofte behov for regulering af grøfter, bække og åer, og i nogle tilfælde er der tale om en uddybning med en permanent grundvandssænkning på de nærliggende arealer til følge. Denne uddybning kan være nød vendig i forbindelse med selve vejanlægget eller for at sikre nuværen de eller fremtidige afvandingsfor hold for de nærliggende arealer. Dette kan resultere en iltning af pynt og dermed en jernudvaskning til recpienten.

9 15 15 Dansk Vejtidsskrift 10/97. 9 Okkervej ledning I forbindelse med Vejdirektoratets meget detaljerede arbejde omkring miljørigtig projektering arbejdes der også med de okkerproblemer, der kan opstå i forbin delse med anlæg af veje. Vejdirektoratet har gennem længere tid beskæftiget sig med disse problemer, idet direktoratet med mellemrum er stødt på fænomenet primært i forbindelse med anlæg af motorveje og omfartsveje. De største vejanlæg har frem til sidst i Situation Området er beliggende inden for de okkerpotenti- Området er beliggende uden for de okkerpotenti elle arealer. elle arealer. Generelt Som hovedregel gennemfores der altid undersogel- Som hovedregel gennemføres der ikke ser i disse tilfælde, men der arbejdes udfra visse undersøgelser i disse tilfælde, men der arbejdes bagatelgrænser. udfra en række væsentlige undtagelser. A Hvis blodbundsområdet har en meget ringe Hvis blødbunden har en dybde> 2 m, vertikal og horisontal udstrækning, gennemføres gennemføres der altid undersøgelser. der ikke undersøgelser. Hvis der er umiddelbart synlige tegn, der indikerer Hvis hele blodbundsmængden kan deponeres under okkergener, gennemføres der altid undersøgelser. grundvandsstanden, er det ikke nødvendigt med undersøgelser. Hvis der er tale om meget store arealer med en blødbundsdybde < end 2 m, vil en undersøgelse blive overvejet. B Hvis der er tale om en beskeden (<10 - cm) Hvis der er tale om en grundvandssænkning større grundvandssænkning. gennemføres der ikke end cm, gennemføres altid en analyse af undersøgelser. grundvandskvaliteten. Jordprøver udtages kun, hvis der er synlige tegn på okkergener, eller hvis Hvis der er tale om en midlertidig grundvands- der i øvrigt er kendskab til risiko for okkergener. sænkning (kortere end Ca. I måned), gennemføres der ikke jordbundsundersøgelser. Der gennemføres dog altid analyser af grundvandets jerokoncen tration. C Hvis der er tale om en beskeden (<10 - cm) Der gennemføres kun undersøgelser, hvis der er grundvandssænkning. gennemføres der ikke synlige tegn på okkergener, og hvis grundvands undersøgelser. sænkningen er større end cm. Tabel 1. Oversigt ovet; hvornår der gennemføres okkerundersøgelser A, B og C henvi ser til de i artiklen omtalte generelle situatione,; der kan give anledning til okkergener Vejdirektoratet Nej Okkerundersogelser Fastlæggelse af de blodbunds områder, som skal undersøges for evt, indhold af ovrit Udvælgelse af udsætningsområde! mængde og recipient. Modelberegning over konsekvenser for recipient ZZ2 Belastning af recipient oncentrationsforøgelse i Nej ient større end grænseværdi (Myndighedsafgørelse) Ja Ja Projekt for afværgeforanstaitning udarbejdes og konsekvenser beregnes af myndigheder Afværgeforanstaltninger udføres Figur 1. Beslutningsprocesser ved okkerundersøgelsei: Ingen yderligere tiltag med hensyn til okker Blødbundsdeponeringer skal udføres som forudsat i modelberegninger (område og mængde) 1980 erne især fundet sted på Sjælland, Fyn og i det østlige Jylland, hvor der erfaringsmæssigt kun sjældent forekom mer okkerforureninger. Da Vejdirektoratet fik til opgave at projektere og anlægge motorveje i den øvrige del af Jylland, var man opmærk som på problemet. Samarbejdet med Hedeselskabet resulterede i første omgang i, at selskabet i 1994 udarbejde de en»vejledning i forbindelse med okkerproblemer ved vejanlæg«for Vejdirektoratet (Christensen, 1994). Denne vejledning samt erfaringer ved en række undersøgelser af konkrete vej strækninger har resulteret i, at der nu foreligger en fast procedure for, hvordan risikoen for okkergener skal tackles ved de igang værende og fremtidige vejanlæg. Hvornår gennemføres okkerundersøgelser? OkkerundersØgelser gennemføres efter en fast undersøgelsesprocedure, hvor der udtages jordprøver til analyse af pyritind hold, ligesom der gennemføres feltanaly ser afjernindholdet i grundvandet. Under søgelsesmetodikken er beskrevet i»vej ledning i forbindelse med okker-under søgelser«(christensen, 1989), der er udarbejdet af Hedeselskabet i samarbejde med Miljøstyrelsen og de jyske amter. Da der kan være tale om betydelige okkergener ved forskellige tiltag i for bindelse med vej anlæg, gennemføres der okkerundersøgelser til belysning af pro blemernes omfang. Der gennemføres dog ikke okkerundersøgelser i alle oven nævnte tilfælde, da der vil være en ræk ke situationer, hvor der åbenlyst ikke vil opstå okkergener i recipienten. I tabel 1 er det vist, hvornår der gen nemføres okkerundersøgelser i forbin delse med vejanlæg. Beslutningen om, hvorvidt der i et konkret tilfælde skal gennemføres okkerundersøgelser, tager sit udgangspunkt i, om det pågældende areal er beliggende inden for de kortlagte såkaldte»okkerpotentielle områder x. Denne kortlægning er gennemført i af det daværende Arealdatakon tor under Landbrugsministeriet. Kortlægningen blev gennemført primært med det fonnål at belyse okkerproblemets omfang i Jylland i relation til den daværen de store landbrugsmæssige drænaktivitet. Kortlægningen var som følge heraf tem melig ekstensiv, idet der i gennemsnit kun blev undersøgt og analyseret i jordprofil for hver 75 ha. Derfor kan kortlægningen ikke anvendes til at be- eller aflcræfte, om et konkret areal er okkerpotentielt, men man kan sige noget om sandsynligheden herfor. Man er derfor nødt til at gennem føre undersøgelser af de konkrete arealer, der er berørt af vej anlægget. Resultatet af kortlægningen er, at de

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

Hvorfor teste saltspredere?

Hvorfor teste saltspredere? Vejdirektoratet, kommuner og Sund&Bælt har i samarbejde med Aarhus Universitet arbejdet med udvikling af en metode, til test af saltspredere. Hvorfor teste saltspredere? For at sikre fremkommelighed og

Læs mere

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 9. marts 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Projekter i 2015... 1 1.1. Sikker drift... 1 1.2. Vinterman chauffør app... 1 1.3. Vinterman tilsynsapp

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Referat fra DUG-møde nr. 46, afholdt mandag den 8. september 2014 hos Odense kommune.

Referat fra DUG-møde nr. 46, afholdt mandag den 8. september 2014 hos Odense kommune. Referat fra DUG-møde nr. 46, afholdt mandag den 8. september 2014 hos Odense kommune. Deltagere: Jette B. Sørensen (JBS) Skive kommune Carsten D. Larsen (CDL) Odense kommune Peter Munch (PM) Lejre kommune

Læs mere

Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh.

Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh. Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh. Deltagere: Jette B. Sørensen (JBS) Skive kommune Carsten D. Larsen (CDL) Odense kommune Peter Munch (PEMU) Lejre kommune Torben S. Pedersen

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 / 2014. den sikre vej!

KURSUSKATALOG 2013 / 2014. den sikre vej! KURSUSKATALOG 2013 / 2014 den sikre vej! Kære kursist! Du sidder med et komplet kursusudbud 2013/2014 fra Epoke A/S. Udstyr som anvendes til vejvedligehold er i dag på et teknisk højt og avanceret niveau.

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ) Randers Kommune

Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ) Randers Kommune Referat Emne Vinterman arbejdsgruppen møde nr. 62 Tid Onsdag den 27. august 2014. kl. 10.00 15.30 Sted i København, mødelokale 2 Deltagere Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

KURSUSKATALOG. - den sikre vej

KURSUSKATALOG. - den sikre vej KURSUSKATALOG 2014 - den sikre vej Kære kursist! Du sidder med et komplet kursusudbud for sæson 2014 fra Epoke A/S. Udstyr, som anvendes til vejvedligehold, er i dag på et teknisk højt og avanceret niveau.

Læs mere

Hvem passer motorvejen?

Hvem passer motorvejen? Hvem passer motorvejen? Vejtilsyn og beredskab er udliciteret Vejdirektoratet har ansvaret for driften af landets cirka 3800 km motorveje og hovedveje. I praksis samarbejder vi med en lang række private

Læs mere

Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ) Randers Kommune

Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ) Randers Kommune Referat Emne Vinterman arbejdsgruppen møde nr. 59 Tid Mandag den 2. december 2013. kl. 9.30 15.00 Sted i København Deltagere Freddy Knudsen (FEK) VDK Poul Arne Madsen (POMA) VN Maibritt Hviid Jensen (MHJ)

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Betingelser for Udbud og Tilbud (BUT) August 2012 Vintertjeneste August 2012 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Vintertjeneste August 2012 Dokument nr A030547_1_BUT_Odder_2012 Revision nr 1,0 Udgivelsesdato

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

EVALUERING. Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser. Sæsonen 2009/2010. Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom

EVALUERING. Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser. Sæsonen 2009/2010. Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom EVALUERING Vintertjeneste på kommunale veje, stier og pladser Sæsonen 2009/2010 Udarbejdet af Svendborg Kommune, Anlæg og Ejendom 1. Baggrund for evalueringen Denne evaluering redegør kort for gennemførelsen

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON EKSEMPLER STI SPREDERE 2015 BILAG 1 TIL STISPREDERHÅNDBOG

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON EKSEMPLER STI SPREDERE 2015 BILAG 1 TIL STISPREDERHÅNDBOG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28 01 2015 EKSEMPLER STI SPREDERE 2015 BILAG 1 TIL STISPREDERHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. EKSEMPLER PÅ STISPREDERE 2014... 4 1.1. EPOKE (FABRIKANT

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. juni 2012 10/11919-8 Tine Damkjær tida@vd.dk 7244 3439

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. juni 2012 10/11919-8 Tine Damkjær tida@vd.dk 7244 3439 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. juni 2012 10/11919-8 Tine Damkjær tida@vd.dk 7244 3439 REFERAT EMNE Møde Vinternetværk Kommuner og Vejdirektorat, område Østjylland TIDSPUNKT Onsdag den 30.

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Mødenotat 19. august 2014

Mødenotat 19. august 2014 Mødenotat 19. august 2014 Sagsnr.: 06.016 mn3_udd_140824 SAG : Vinterudvalget (VU) Uddannelsesgruppen EMNE : Møde nr. 3 TIDSPUNKT : Tirsdag den 19. august 2014, kl. 10.00-14.00 STED : Hotel Opus, Horsens

Læs mere

Handlingsplan for udvikling og drift af VejVejr i 2015

Handlingsplan for udvikling og drift af VejVejr i 2015 Handlingsplan for udvikling og drift af VejVejr i 2015 BRUTTOLISTE April 2015 Side 1 af 14 1 Indholdsfortegnelse 2 Projekter i 2015... 4 2.1 VejVejr Indsamling af flere oplysninger (Station Info).... 4

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Dansk strategi for ITS

Dansk strategi for ITS Dansk strategi for ITS ITS udviklingsforum marts 2011 Indledning Trafikken er de senere årtier steget markant. På de overordnede veje er trafikken fordoblet de seneste 30 år, og den øgede trængsel på vejnettet

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 31.08.1999 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning...1 2. Organisation og assistance...2 3. Introduktion...4 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner...4 3.2. Dialogen med programmet...4 3.3. Begreber

Læs mere

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet Peter Andersen Vejdirektoratet Dagens situation: Kommuner 60.000 km vej Amter 10.000 km vej Vejdirektoratet 1.700 km vej, heraf 1.000 km motorvej Trafikarbejde (mio. kørte km): Motorveje 10.400 Øvrige

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Glatførebekæmpelse miljø og økonomi

Glatførebekæmpelse miljø og økonomi Glatførebekæmpelse miljø og økonomi - selv om det bliver varmere, skal vi stadig kunne fjerne is fra vejen ATV Vintermøde 2015 Fagsession 3 Klimatilpasning Claus Frydenlund Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH

Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH Grundvandsressourcen *UXQGYDQGVSRWHQWLDOH En mulighed for at vurdere ændringer i mængden af grundvand er ved hjælp af regelmæssige pejlinger af grundvandsstanden. Variation i nedbør og fordampning hen

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

VINTERMAN. Brugervejledning

VINTERMAN. Brugervejledning Brugervejledning 21.09.2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 7 2. Organisation og assistance... 8 3. Introduktion... 9 3.1. VINTERMAN s hovedfunktioner... 9 3.2. Dialogen med programmet... 10

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

OKKER. Et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved

OKKER. Et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved OKKER Et vandløbsproblem, vi kan gøre noget ved Indhold Indledning...................................... Side 5 Vejen til gode vandløb.............................. Side 6 Hvad er okker....................................

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland

Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder. Udkast 17.1.2014. Silkeborg Kommune Region Midtjylland Retningslinjer for håndtering af overskudsjord fra vej- og ledningsarbejder Udkast 17.1.2014 Silkeborg Kommune Region Midtjylland INDLEDNING: Formål: Formålet med udarbejdelse af retningslinjerne for håndtering

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Agnieszka Pawlowska-Andersen (APA) Torben Strunge Pedersen (TSP) Lau Larsen (LAU) Pernille Arnsfelt Brodersen (PAH)

Agnieszka Pawlowska-Andersen (APA) Torben Strunge Pedersen (TSP) Lau Larsen (LAU) Pernille Arnsfelt Brodersen (PAH) Dato 17. august 2015 Sagsbehandler Freddy Knudsen Mail fek@vd.dk Telefon 7244 3425 Side 1/6 Referat Emne DUG møde nr. 49 Tidspunkt Mandag den 17. august 2015 kl. 10.00 til 14.30 Sted Svendborg Kommune

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser

Notat. Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 1 BAGGRUNDEN FOR NOTATET 2 TYPER AF UDFORDRINGER. 2.1 Risiko for oversvømmelser Notat Holbæk Kommune HOLBÆK ARENA Hydraulisk analyse 8. november 2012 REV.25-11-2012 Projekt nr. 211553 Dokument nr. 125590549 Version 3 Udarbejdet af MSt Kontrolleret af ERI Godkendt af MSt 1 BAGGRUNDEN

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

Referat fra DUG-møde nr. 47, afholdt onsdag den 28. januar 2015 hos DMI.

Referat fra DUG-møde nr. 47, afholdt onsdag den 28. januar 2015 hos DMI. Referat fra DUG-møde nr. 47, afholdt onsdag den 28. januar 2015 hos DMI. Deltagere: Jette B. Sørensen (JBS) Skive kommune Peter Munch (PM) Lejre kommune Freddy Knudsen (FEK) VD Bjarne Mortensen (BMO) VD/Vintervagten

Læs mere

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT

Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Professionel rådgiver og sparringspartner indenfor IT Virksomhedens IT afdeling TNM it TNM it er stiftet af Thomas Nejsum Madsen og Peter Søby i 2003. Vi baserer os på et indgående kendskab til landbruget

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012

STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 STATUS OG PLANER NYBORG STRAND 11. OKTOBER 2012 INDLEDNING Vejdirektoratet siden sidst Nyt i vejman.dk siden sidst På vej i vejman.dk Den lidt længere bane Konvertering af data Brugerundersøgelse 2012

Læs mere

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion PTU til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Balancekatalog Vejvæsen Kommunale veje, stier og pladser m.v. 50.000 Gadebelysning, aftale???

Læs mere

Orientering om etablering af cykelsti

Orientering om etablering af cykelsti 1 of 5 Orientering om etablering af cykelsti Langs Toftevej og Løgtenvej Syddjurs Kommune etablerer cykelsti støttet af statens Cykelpulje Projektet skal få flere til at cykle ved at forbedrede de fysiske

Læs mere

REGISTRERING AF TRÆNGSEL

REGISTRERING AF TRÆNGSEL REGISTRERING AF TRÆNGSEL MED BLUETOOTH Finn Normann Pedersen Jens Peder Kristensen Management Konsulent, KeyResearch Direktør, KeyResearch fnp@keyresearch.dk jpk@keyresearch.dk +45 29 89 31 16 +45 22 23

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon ENKEL OG LØNSOM LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT TRANSPORT MOBILITET The new approach to software LittleBeacon CASESTORY POUL SCHOU løser transport og logistik opgaver i hele Danmark fra deres domicil

Læs mere

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg?

Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling i et anlæg? Nilan Calculator Passiv forvarmeveksling af luften via indbygget Heat-pipe, baseret på miljøvenligt kølemiddel Stort tilbehørs- og udvidelsesprogram Hvordan samler du ventilation, varmegenvinding og køling

Læs mere

Serviceniveau for fodgængere og cyklister

Serviceniveau for fodgængere og cyklister VEJFORUM Serviceniveau for fodgængere og cyklister Trafikanters oplevelser i trafikken er en særdeles væsentlig parameter i trafikpolitik, både lokalt, regionalt og nationalt. I faglige kredse benævnes

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Forslag til vinterhåndbog

Forslag til vinterhåndbog Forslag til vinterhåndbog 5.1 1. INDLEDNING... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Lovgrundlag... 3 1.3 Internt samarbejde... 3 1.4 Eksternt samarbejde... 3 1.5 Kørebaner og stier/fortove... 4 2. ORGANISATION... 4 2.1

Læs mere

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne?

Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? N a b o i n f o r m at i o n o m O v n l i n j e 5 Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. Hvad betyder det for naboerne? Derfor bygger vi en ny ovnlinje Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre

Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre Service, sikkerhed & sund investering så har du dit på det tørre DAN-CORN A/S Mimersvej 5 DK-8722 Hedensted Tel +45 75 68 53 11 Fax +45 75 68 54 70 www.dancorn.com Dan-Corn giver dig: Sund Investering:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Permeable belægninger til naturlig dræning

Permeable belægninger til naturlig dræning Permeable belægninger til naturlig dræning Thomas Pilegaard Madsen Teknologisk Institut Betoncentret 11. maj 2011 Lokal håndtering af regnvand Lokal afledning af regnvand hvor det falder forkortes LAR

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere