MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt"

Transkript

1 =

2 NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vintertjenesten på rette kurs Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt 2 FOCUS ARTIKLER: VINTERMAN - det nye vinteradministrationssystem Af Freddy Knudsen, Vejdirektoratet og Bo Sommer, BS Data 3 PIARC - Vinterkongres Af Freddy Knudsen, Vejdirektoratet 6 Nyt udstyr til måling af,hvide pletter< Af Freddy Knudsen og Finn Krog Christensen, Vejdirektoratet... 7 Problemer med saltspredernes spredekvalitet Af Erik Juul Knudsen. Superfos Construction 13 Erfaringer med brug af tre saltspredertyper i Viborg Amt Af maskinmester Jørgen Stenholt. Viborg Amt 15 Dataopsamling i sintertjenesten - hvad er det godt for Af Preben Bøtteher, Epoke AIS 29 Vinteradministration i Sønderjyllands Amt Af ingeniør Holger Duus, Sonderjyllands Amt 32 Glatførevarsling i sæsonen 97/98 Af civilingeniør Bent Juhl Pedersen, Tele Danmark Process 42 NYT FRA VEJ1IREKTOR4TET: Ny struktur i Vejdirektoratet 18 NYT FRA VEJSEKTORENS LEVERANDØRER: MAFILON gør vejene mindre glatte Af Arne Bøgeløv Jensen, Fa. Bjørn Thorsen AIS 22 Moderne glatførebekæmpelse Af Mogens Bastiansen og Gert Larsen, Svenningsens Maskinforretning AIS 25 Nyt miljøneutralt tømiddel 28 Kantstenforstærkning med gittersten af plast Af ingeniør Kjeld Jensen, G9 35 DIVERSE: Miljørigtig vejprojektering uden okkerproblemer Af Poul Panduro, Vejdirektoratet og Lars Bo Christensen, Hedeselskabet 8 Fiberarmeret overliadebehandling Af salgsingeniør Frands Jørgensen, Marins Pedersen A/S og akademiingeniør Bente Kloster, Vejteknisk Institut 16 Tralikdage på Aalborg Universitet Af studerende Torben Kjeldgaard Larsen og Jesper Runge Madsen, Aalborg Universitet 20 Vejskilte kommer på rammekontrakt Af Palle Aarøe, journalist 27 Månedens web-adresser 31 Granitbelægningers holdbarhed Af ingeniør Preben Grønlund Johansen, RAMBØLL 36 Nliljoledelse i Vejdirektoratet Af miljokoordinator Gitte Falstrup, Vejdirektoratet 38 Nekrolog -Ole Rosbach 40 Fra den store verden 40 EURO4raffic 97 i Aalborg 41 Omfartsvejen øst om Faaborg - ny vej og naturopretning Af afdelingsingrnior Hans E. Pedersen. Fyns Amt 44 Kalenderen 46 Leverandørregister 47 - Se kolofonen side 46 Fornidefoto: Vinrerportræt afrundkørslen Hornwnbro i.iølle, Vesthimmerland. MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt Så nærmer vi os atter årstiden med sne og frost. Bilerne skifter til vinterdæk. og veivæsnerne ruster sig til vinterens udfor dringer. Med en ny aftale om fælles vintertjeneste på stats- og amtsveje under forbe redelse og med perspektiver og dynamik i udvikling af varslings- og managementsy stemer er vi også klar til at tage udfordrin gen op. Jeg glæder mig samtidig over, at amternes forhandlinger med Vejdirektoratet om fælles vintertjeneste i årene fremover ser ud til at ende med et positivt resultat. Man ge års samarbejde om fastlæggelse af krite rier for saitning, doseringer, fælles strategier for udvikling og indsats bør ikke tabes til ugunst for trafikanterne, der ikke kender forskel på amts- og statsveje. Forskelligheden Med vejaftalen er Vejdirektoratet blevet et»rigtigt vejvæsen a med alle de problemer og muligheder, det giver anledning til. I forhandlingerne om samarbejde om vinterområdet er statens Ønske at håndtere vintertjenesten ens fra Kruså til Helsingør. Som én organisation i forhold til amternes 14 forskellige organisationer er Ønsket for ståeligt, men ikke praktisabel i samarbej det. Alene lokale klimatiske forhold, den menneskelige bedømmelse af en situation og forskelligt valg af materiel til saltning og snerydning giver forskelle. Hertil kom mer så forskellig organisering og eventuel le politiske Ønsker om en særlig praksis på amtsveje fra amt til amt. I den fælles vintertjeneste udbygges samarbejdet om planlægning af vinterens aktiviteter, så forventningerne fra Vejdirek toratets driftsfolk kan afstemmes med afta ler, rutevalg og organisatorisk tilrette læggelse. Udbud på statsveje foretages med udgangspunkt i det fælles paradigma materiale, men med forankring i den lokale organisation, så styring og aftaleforhold over for entreprenører mv. er ens på både amts- og statsveje. Vejdirektoratet har Ønsket rene statsruter. Det er dog mit håb, at vi ved det praktiske samarbejde om ruteplanlægningen i stedet tilgodeser den mest effektive vintertjene ste. For nogle veje, f.eks. motorveje, er der i dag allerede rene statsruter, mens det for det øvrige amts- og hovedlandevejsnet sker en prioritering i forhold til trafiksikkerhed, effektivitet og Økonomi. Styring af indsats Styring af indsatsen på både amts- og statsveje vil i den nye aftale forblive i den amtslige vinterorganisation. Det er derfor vigtigt, at indsatsen foregår efter forud aftalte præmisser og på en så gennemskuelig mdde, at vejbestyrelserne efter en ind sats kan sætte sig sammen og drøfte denne i åbenhed. Det er selvfølgelig nemt, når indsatsen har været effektiv, men er især af betydning, hvis indsatsen ikke har været optimal, eller ikke svarer til forventninger ne hos brugerne eller de berørte vejbesty relser. Fælles mål og midler Der er mange grunde til at ønske dette samarbejd succes. Vi har i dag en udstrakt grad af enighed om hvornår, der er behov for en indsats samt metoder og kriterier herfor. Der er samarbejde omkring paradigma materiale til vintertjenesten, trafikantinfor mation og information til alle Øvrige aktører i vintertjenesten (kommuner, politi, falck, m.v.) Der er fælles interesser for, hvordan udviklingen af varslingssystemer, målesta tioner, metoder til varsling m.v. bør styres. Det har bla. resulteret i et fælles udvik lingsprojekt til et moderne glatførevars lingssystem og for nogle amter og Vejdi rektoratet også i en fælles udvikling af et administrationssystem. På næsten alle andre områder kan vejbe styrelserne udvikle sig i forskellige retnin ger under hensyntagen til trafiksikkerhed og fremkommelighed. På vinterområdet vil en sådan udvikling meget hurtigt kunne give konsekvenser for trafiksikkerhed og fremkommelighed. En optimal sikring af fortsatte fælles mål og strategier, er et tæt samarbejde, samt omkring den direkte udførelse. Det er derfor mit håb, at samarbejdet på vinterområdet fastholdes til gavn for trafi kanterne og til nytte for begge vejbestyrel ser, med det sigte-løbende at effektivisere og forbedre hvor det er muligt og fornuf tigt. Også på trods af eventuelle EU-direk tiver, der kan nødvendiggøre andre aftaleformer end i dag. Foto: Srend Tø/I/og

3 Dansk Vejtidsskrift 10/97 i 3 FOCUS ARTIKEL. VINTERMAN - det nye vinteradmini strationssystem At Freddy Knudsen, Driftsplana fdelingen, Vejdirektoratet Bo Sommer; BS Data Vejdirektoratet og 6 amter udvikler i øjeblikket et nyt fælles vinteradministra tions system, VINTERMAN. Systemet tages i brug i den kommende vinter samtidig med, at ekstra faciliteter udvikles. De fleste amter har i dag mere eller min dre avancerede systemer til administrati on af vintertjenesten. Fælles for syste merne er, at de er udviklet specifikt til den enkelte administration og normalt kun dækker de nødvendigste områder. Formålet med udviklingen af det nye vinteradministrationssystem har derfor været, at generalisere anvendelsesmulig hederne samt indføre nogle af de mere avancerede funktioner som f.eks. over vågning af saltspredernes position under indsats. Et fælles projekt 1januar 1997 stillede Vejdirektoratet og Frederiksborg amt forslag om, at udvikle et fælles vinteradministrationssystem i Danmark. Københavns-, Vestsjællands-, Storstrøms-, Ribe og Viborg amt onske de at deltage i det fælles udviklingsarbej de. Fælles for de 6 amter er, at de alle hidtil har anvendt forskellige systemer dækkende større eller mindre dele af vin teradministrationen. Udviklingsomkost ningerne deles mellem Vejdirektoratet (50%) og de deltagende amter. Det nye vinteradministrationssystem har fået navnet VINTERMAN, som på ingen måde må forveksles med VINTERMAN i Frederiksborg amt, der udfases den kommende vinter. Udviklingen af VINTERMAN har taget udgangspunkt i en analyse af facili teterne i de eksisterende systemer, så de bedste ideer og erfaringer er medtaget i det nye system. Samtidig er de enkelte funktioner generaliseret, så VINTER- MAN understøtter de forskellige arbejds gange hos vejbestyrelserne. VINTER- MAN udbygges desuden med en generel standard for kommunikation med for skellige køretøjer som f.eks. saltspredere og plove. I forbindelse med dette arbejde deltager repræsentanter for tre saltspre derleverandører i arbejdsgruppen. Her ved sikres, at kommunikations standar den kan understøttes af leverandørernes udstyr. Ved at udarbejde en generel stan dard sikres det samtidig, at den enkelte vejbestyrelse ikke bliver bundet til en enkelt leverandør af materiel. De grundlæggende moduler i systemet tages i brug den kommende vinter mens de mere avancerede moduler først vil blive færdiggjort henover vinteren. Efter en kort indledende analysefase er udvik lingsprocessen forløbet iterativt. Proces sen er startet med opbygningen af en pri mitiv prototype over de enkelte dele af systemet, hvorefter prototypen løbende udbygges. Denne udviklingsmetode sik rer deltagerne en stor grad af medindfly delse i udviklingsprocessen. Opbygning af VINTERMAN Systemet er opbygget via en server med VINTERMAN s database. De enkelte VINTERMAN klienter kan afvikles direkte på serveren eller på pc er tilslut tet via lokalnet, faste linier, modems eller ISDN. Derved kan f.eks. flere distrikter være opkoblet på samme data base via faste linier mens en bagvagt kan nå systemet via modern hjemmefra. I forbindelse med udkald kan VIN TERMAN trække målinger og prognoser direkte fra glatførevarslingssystemet og evt. også direkte fra DM1. Disse oplys ninger anvendes til dokumentation af forholdende i den aktuelle situation samt beregning af vinterindex mv. [ fr-, Figur]: Strukturen i VINTERMAN.

4 4 Dansk Vejtidsskrift 10/97 Afhængig af datamængden vil syste met inkl. database dels kunne afvikles på en enkelt pc dels med flere samtidige brugere centralt såvel som decentralt. Da systemet normalt vil skulle afvikles side løbende med glatførevarslingssystemet, er den samme platform valgt. Derfor vil VINTERMAN kunne afvikles under både Windows 95 og NT. Hovedfunktioner Administration Beskrivelse Funktioner Tabel I indeholder en kort opgørelse over hovedfunktionerne i VINTER- MAN. Inden vinteren vil der skulle inddateres en række stamdata i administrati onsdelen. De fleste af disse oplysninger vil være gyldige gennem hele vinteren og fungere som støtte i selve udkaldssi tuationen. Gennem vinteren vil udkald systemet og logbogen medføre dannelse af en stor mængde oplysninger om samt lige gennemførte aktiviteter. Stamdata Systemet er opbygget omkring en rygrad af stamdata beskrivende geografisk op deling, administration af personer, entre prenører og telefonnumre, disponibelt Administration af alle stamdata omkring geografisk opde ling, personer, entreprenører, telefonnumre, materiel, køre tøjer, saltpladser, ruter, priser, handlingsplaner og vagtplaner. Udkaidssystem Støtter selve udkaldsprocessen med håndtering af alle igangværende aktiviteter, udførelse af telefonopkald, afsen delse af telefax samt tidsmæssig overvågning af fremdriften i de enkelte aktiviteter. De enkelte aktiviteter kan præsente res såvel grafisk som på kort. Logbog Afregningsinodul Vinterindex GPS overvågning Indeholder oplysninger om alle hændelser i forbindelse med et udkald samt registrering af øvrige bemærkninger og kommentarer. Logbogen anvendes som dokumentation for samtlige udførte handlinger. Udskrift af faktureringsgrundlag samt styring af betalingen for de enkelte gennemførte aktiviteter. Modulet giver samtidig mulighed for at følge beholdningen på de enkelte saltlagre. Beregning af vinterindex, bla. via oplysninger fra glatføre varslingssystemet og evt. DM1. Modtager oplysninger om det enkelte køretøjs position under et udkald. Ved præsentation på kort kan status for den enkelte rute følges meget præcist. materiel og køretøjer, ruter, priser og handlingsplaner, vagtplaner mv. Fælles for disse stamdata er, at der er lagt meget arbejde i at generalisere oplysningerne, så de understøtter anvendelsen hos alle de deltagende parter. Et eksempel er vagtplanlægningen vist på figur 2. For at til fredsstille alle indeholder systemet mu lighed for at håndtere vagtplaner for for skellige grupper, indlæggelse af enkelte vagter samt anvendelse af standard vagtruller. Udkaldsystem VINTERMAN indeholder et avanceret udkaldssystem, hvor alle igangværende aktiviteter kan følges løbende. Selve igangsætningen af aktiviteter kan ske ud fra eksisterende handlingsplaner. En handlingsplan beskriver en række stan dardaktiviteter, der bør gennemføres i en given situation (f.eks. saltning på 12 kørebaneruter, 5 sti-ruter, orientering til en række myndigheder samt læssevagt). I udkaldssituationen assisterer systemet desuden med telefonopkald, faxafsendel se og foretager løbende tidsovervågning af gennemførelsen af de enkelte aktivite ter og rykker for manglende handling, hvis en aktivitet tager markant længere tid end forventet. Udkaldssystemet er suppleret med en avanceret logbog, hvor alle relevante hændelser registreres. Alt fra forgæves opkaldsforsøg til tidspunkter for alle handlinger registreres på en struktureret måde, så logbogen altid kan anvendes til dokumentation for de foretagne handlin ger på et givet tidspunkt. Da selve udkaldssituationen foretages under tidspres. er der lagt vægt på at gøre denne del af systemet s brugerven lig som muligt. Igangværende aktiviteter vil både kunne ses på tabelform samt grafisk på kort. Anvendelsen af kort Tabel]: Hrn edfunktioizer i VINTERMAN. * Vagtplan 12 Vælg vagthold: Initialer HH, Hans Hansen JJ, Jens Jensen LL, Lars Larsen NN, Niels Nielsen 00, Ole Olsen j Central Oktober 1997 Aftaler -i Ny Opdater Slet Figur 2. Eksempel på skærinbillede til vagtplanlægning i VINTERMAN.

5 opsamlet - så Epoke spredere kræveïdet rette materiel - EpoBasic S3501 Saltsprederen S 3501 klarer nutidens krav til vintertjeneste med fokus på driftsøkonomi, nøjagtighed, effektivitet, sikker saltudlægning og miljohensyn. Epoke spredere betjenes enkelt og sikkert med EpoBasic Logisk opbygning og aflæsning at alle sprededata i displayet giver chaufforen en sikker styring og effektiv glatforebekæmpelse. EpoMaster IC I.. CG. c ø -xl Enkel, men alligevel avanceret betjening at Epoke spredere klares med EpoMaster pga. logisk opbygning, lagring at relevante sprededata og muligheo for SPS positionsbestemmelse. EpoVision s Enkel og sikker handtering og præsentation at sprededata på PC - med EpoMaster EpoVision giver overblik i rap porter over vintertjenesten og sikrer chauffor og indsatsleder visuel dokumentation for det udførte arbejde. Når vinteren sætter ind......skal vore veje og pladser gøres farbare Men kun med den nødvendigste saltudlægning - for miljoets skyld! Epoke har det totale grus-, salt- og væskesprederprogram. S 4500 Kombispreder S 4500 forener torstofsprederens store kapacitet med væske sprederens for dele med kort optøningstid og lavt saltforbrug. Pick-up/Trailer Compact Vintertjeneste på stier og særligt 4 j j udsatte omrader løses effektivt med Pick-up Compact til små lastbiler!pick-ups eller Trailer Compact til firehjuls trækkere, små lastbiler og traktorer. City Sprayer City Sprayer spreder saltop losning på for tove, gagader og cykelstier cyklister og fodgængere - ikke generes at saltkorn eller grus. PM - ITM - SKE Hurtig indsats med salt eller grus på vinterglatte veje, cykelstier og lignende klares med SKE trukket at traktor., SpokeNS Vejenvej 50, Askov DK-6600 Vejen Tel.: klarer vinterglatte veje! epoke Fax:

6 19. primært 6. Dansk Vejtidsskrift 10/97 kombineret med systemets tidsovervåg ning af aktiviteterne giver et godt over blik i alle situationer, så intet glemmes. I løbet af vinteren udbygges systemet med funktionalitet til direkte positionering af de køretøjer, der er udstyret med GPS og GSM-forbindelse under indsatsen. Opfr5lgning VINTERMAN indeholder funktionalitet til sandsynlighedskontrol af hhv, tidsfor brug, kørelængde og saitforbrug. Samti dig kan registreringerne anvendes til udskrift af faktureringsgrundlag til vogn mændene. Denne funktion sparer meget kontrolarbejde og diskussion omkring regningernes størrelse. Den enkelte rutes saltforbrug registreres for det tilhørende saltdepot og systemet indeholder mulig hed for at føre en række saltkonti for et antal saltdepoter. Derved kan den aktuel le saltbeholdning samt ledig lagerkapaci tet altid opgøres med rimelig nøjagtig hed. Da samtidigt alt materiel er prissat og aktiviteternes prisniveau kendes, vil VINTERMAN hurtigt kunne opgøre den hidtidige pris for de væsentligste omkostninger til vintertjenesten. I forbindelse med et udkald, hvor der igangsættes en række aktiviteter, kan grundlaget for beslutningen udtrækkes direkte fra det nyudviklede glatførevar lingsprogram, GlatTerm. Idet hele be slutningsgrundlaget kan ses, indeholder systemet mulighed for efterfølgende at vurdere og registrere oplysninger om kvaliteten af udkaldet - f.eks. hvorvidt det var korrekt, unødvendigt, for tidligt eller for sent. Denne vurdering skal ude lukkende ske på baggrund af de kendte oplysninger på beslutningstidspunktet. Denne facilitet er vigtig - både for at lære af sine fejl men også i høj grad fordi flere og flere vejmyndigheder bliver mødt med krav fra politisk side om løbende at kunne måle og dokumentere kvaliteten af enhver udført opgave. Fremtiden Udviklingen har hidtil foregået i et højt tempo - fordi arbejdsgruppen omkring udviklingen består af en række erfarne kommende brugere, der har bidraget meget konstruktivt i udviklingsprocessen. Derfor forventes systemet taget i brug allerede fra denne vinter sideløbende med, at de mere avancerede moduler vil blive færdigudviklet. Heref ter nedsættes der en brugergruppe med repræsentanter fra Vejdirektoratet og amterne. Denne gruppe skal forestå den videre udvikling af systemet, bl.a. base ret på erfaringerne fra den første vinter. Efter anvendelsen denne vinter vil systemet blive udbudt til salg i moduler såvel nationalt som internationalt. Syste met er fra starten forberedt for inter national udbredelse, idet dialogen kan foretages på flere sprog og desuden kan VINTERMAN let tilpasses de fleste kendte typer af databaser. FOCUS ARTIKEL PIARC - Vinterkongres Af Freddy Knudsen, Driftsplana [de/ingen, Vejdirektoratet Den 10. PIARC - vinterkongres afholdes marts 1998/ Luleå, Sverige I den nordligste del af Sverige afholder PIARC i perioden marts 1998 den 10. internationale vinterkongres, hvor der forventes ca deltagere fra hele verden. På kongressen vil der være mere end 100 indlæg fra 25 lande med mange aspekter inden for vintervedligeholdelse. Kongressen er delt op i seks parallelløbende sessioner: Politikker for vintervedligeholdelse: Strategi Politikker for vintervedligeholdelse: Organisation Metoder for glatførebekæmpelse og snerydning Særskilte vintervedligeholdelsespro blemer i tætbebyggede områder Systemer til vintervedligeholdelse Samspil mellem mennesker, køre tøjer og veje. I forbindelse med kongressen afholdes der en stor udstilling indendørs såvel som udendørs, hvor offentlige (herunder Vejdirektoratet) og private præsenterer nyeste tiltag inden for vinterområdet. Den 16. og delvis den 17. marts afhol des der sideløbende SIRWEC-konferen ce. SIRWEC er en uafhængig organisati on til fremme af samarbejdet indenfor den vej-vejr meteorologiske del. Yderligere information, brochuremate riale, tilmeldingsblanketter etc kan fås ved henvendelse til Driftsplanafdelingen, Vejdirektoratet.

7 Sjælland Dansk Vejt/dsskrift 10/97 7 FOCUS ARTIKEL Nyt udstyr til måling af»hvide pleffer Af Freddy Knudsen, Driftsp/ana[de/ingen, Vejdirektora tet. Finn Krog Christensen, Vejteknisk /nstitut, Vejdirektora tet. På Vejteknisk Institut er der blevet udviklet nyt»isbil - udstyr. Udstyret bruge5 dels i forbindelse med placering afg/at føremålestationer dels til thermal mapping. Placering af glatføremålestationer har siden 1987 været baseret på målinger med en såkaldt isbil. Isbilen har, ud fra den infrarøde stråling som vejbanen afgi ver, målt vejtemperaturen. Desuden er målt lufttemperaturen i forskellige høj der samt luftfugtigheden. På Vejteknisk Institut er der til erstat ning af den udtjente isbil udviklet nyt udstyr. Udstyret udmærker sig ved at være mere fleksibelt, og ikke mindst mere mobilt, end det gamle. Hvor det hidtil var bundet til en bestemt bil, kan det nye udstyr monteres på enhver bil ved hjælp af sugekopper (se figur 1). Udstyret registrerer vej overfladens temperatur i op til 3 spor samtidigt. Des uden måles lufttemperaturen og luftfug tighed i 3 højder, hvoraf den ene er så tæt ved vejoveroverfladen som muligt. Herved er det muligt, at undersøge varia tioner i dugpunktet fra to meters højde (som indgår i glatførevarslingsstationer ne) og ned til vejoverfladen. Dataopsam lingen foregår ved hjælp af en standard pc er og et specialudviklet analog-digi talt interface for at opnå stor hastighed på systemet. Dataene gemmes i et pro gram, der kører under windows med ganske få kommandoer, og med grafisk præsentation af de målte værdier på skærmen. For at korrigere for vejræn dringer under måleforløbet, placeres ved målingens start en data-logger, som måler vejtemperatur samt Iufttemperatur og relativ fugtighed. Herved kan de opsamlede data med isbil-udstyret korri geres for evt, klimatiske ændringer under måleforløbet. Da det er meget vigtigt at kunne genskabe den nøjagtige måleposi tion i marken, er udstyret forberedt til GPS. ISBILMALING udført den: 06 april 1997 Målefr CSIVIDPLEPRAWVATMCESI7406EC.ICE Mdefrempem4wogslandaidafae5e Vejoverfladen: 0.0 Placering af glatføremålestationer Ved placering af glatføremålestationer er det vigtigt, at disse placeres på de såkaldte hvide pletter. I den forbindelse er der med det nye isbiludstyr blevet målt ca. 800 km.på kommune-, amts- og hovedlandevjsnettet i vinteren 1997/98. Typisk måles der 2 gange under forskel lige vejrforhold. På figur 2 er vist et eksempel på en udskrift fra en 5 km.lang strækning på den nye Kolding-Esbjerg motorvej. På denne strækning er der på vej temperaturen en forskel på op til 4 grader. Data bliver efterfølgende gen nemgået i samarbejde med en meterolog, da placeringerne ikke bør være baseret på udskrifterne alene. Thermal mapping På strækningen Fløng - Odde er der i vinteren 1997/98 desuden blevet målt en halv snes gange under forskelli ge vejrforhold. Formålet har været at undersøge, om det er muligt at udarbejde strækningsprognoser til erstatning af de såkaldte 5-timers punktprognoser der udarbejdes automatisk på DM1 for hver enkel glatføremålestation. Udarbejdelse af strækningsprognoser vil kræve gen nemkørsel med isbiludstyret op til 10 gange under forskellige klimatiske for hold. Ved at lade måledata indgå i DMI s prognosemodel, sammenholde med de målte værdier fra glatførestationerne, er det tanken, at der fremover udarbejdes strækningsprognoser for et større velde fineret geografisk område. Analysearbej det er endnu ikke afsluttet men vil fortsætte den kommende vinter. Yderligere oplysninger samt rekvire ring af målinger kan ske ved henvendel se til Vejteknisk Institut. M5leatrknlegesa hengde: m cm over: m over: AMelSef fra hele mmesüæknlngens n4cidefrempeealor Om Sæm IXOM Im Zm Z500n, tzæm Figur 1. Nyt isbiludstyr monteret med sugekopper Fh59: I17frC.XLS.O.5Im, 2014a loa.tw Figur 2. Variation af vejteinperatur samt lufttemperatur i to højder på en 5 km lang strækning.

8 - Overholdelse - Vejens Krav 8 Dansk Vejtidsskrift 10/97 Miljørigtig vejprojektering uden okkerproblemer Af Poul Panduro, Vejdirektoratet, og Lars Bo Christensen, Hedeselskabet Vejdirektoratet har i sin miljøstrategi »Vejen mod et bedre miljø(( vurderet, at der er behov for at styrke viden grundla get om vejsekto rens udledninger til jord- og vandmiljøet. Vejdirektoratet igangsætter derfor en række projekter, der skal 5kabe grundlag for en bedre vurdering af problemernes omfang. Et af pro jekterne var systematisk undersøgelse af vejprofekters påvirkning af miljøet med hensyn til okkerforurening. For offentlige og private virksomheder vil konsekvenserne for miljøet blive en stadig mere afgørende faktor for virk somhedens udviklings- og handlemulig heder. Vejdirektoratet har hidtil ladet indgå vurderinger af konsekvenser for miljøet ved anlæg af veje både i planlægnings og projekteringsfaserne og i byggefasen, eksempelvis i forbindelse med VVM undersøgelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet i henhold til EU-direktiv fra 1985). Miljøet har imidlertid fået en så vigtig og strategisk betydning, at der må en målrettet og koordineret indsats til på området. Vejdirektoratets Anlægsområde i Skanderborg, der varetager planlæg ning, projektering og udførelse af motor veje og broer, har derfor styrket mil jøområdet, bla. ved ansættelse af en mil jøkoordinator, som i samråd med ledel sen skal formulere en miljømålsætning og en miljøpolitik for Anlægsområdet. I forbindelse med planlægning og pro jektering af et større vejanlæg skal i fremtiden alle aspekter af projektets mil jøpåvirkning undersøges og vurderes således, at nødvendige miljøtiltag kan indarbejdes i projektet samt i udbudsma terialet i form af beskrivelser, der skal efterleves af entreprenøren. Vejdirektora tet har formuleret det fremtidige arbejde i sin miljøstrategi »Vejen mod et bedre miljø«(vejdirektoratet, 1996). MiljØrigtig pmjektering af et vejanlæg vil bl.a. omfatte: af miljøkrav i enhver henseende virkning på omgivelserne, herunder såvel naboer til vejen som flora og fauna - Forbrug og genbrug af materialer (råstofressourcer) til materialer i miljømæssig henseende - Energiforbrug - Levetidsbetragtninger For at være lidt på forkant med den miljømæssige udvikling påbegyndte Vejdirektoratet i samarbejde med Hedesel skabet i 1994 en systematisk undersøgel se af de enkelte projekters påvirkning af miljøet med hensyn til eventuel okker forurening. Hedeselskabet er blevet valgt til at forestå disse okkerundersøgelser for Vejdirektoratet, fordi selskabet har stor eks pertise på området. Okkerproblemer ved vejan læg I forbindelse med vejanlæg kan der i en række tilfælde opstå okkergener i nærliggende vandløb. Problemet vil overvejende hænge sammen med fore komsten af det jern-svovlholdige mine ral pynt, der ved luftens adgang iltes til jern og svovisyre. I andre tilfælde kan okkergenerne dog skyldes tilstede værelsen afjernholdigt grundvand. Der kan være tale om følgende gene relle situationer, der kan give anled ning til okkergener: A Vejen anlægges, hvor der passeres områder med blød bund (især tørv, dynd eller meget vandholdigt sand). Den normale procedure er i sådanne tilfælde at udskifte den bløde jord bund (afgravningsområdet) med stabilt materiale. Den bløde jord bund udsættes (deponeres) på egne de arealer, og da denne udsætning oftest finder sted over grundvands spej let, vil der kunne forekomme jernudvaskning som følge af pyri tiltning med okkerforurening af nærliggende recipienter til følge. Den opgravede og deponerede blødbunds jordvand kan tillige have betydelige koncentrationer af opløst jern. Dette kan ligeledes ved udsiv ning give anledning til okkerforure ning af nærliggende recipienter. B C Vejen anlægges i afgravning, og i denne forbindelse vil der ofte være behov for at gennemføre en perma nent grundvandssænkning. Grundvandet, som bortledes, kan være jernholdigt, hvilket kan give okker gener i recipienten. Grundvands sænkningen kan desuden igangsæt te iltning af pyritholdige jordlag i horisonten mellem gammel og ny grundvandsstand. Ved midlertidige grundvandssæn ninger kan der også opstå okkerge ner i recipienten. Jernudvaskingen i forbindelse hermed vil normalt ligeledes være midlertidig, og der med er problematikken mindre alvorlig. I forbindelse med vejanlæg er der ofte behov for regulering af grøfter, bække og åer, og i nogle tilfælde er der tale om en uddybning med en permanent grundvandssænkning på de nærliggende arealer til følge. Denne uddybning kan være nød vendig i forbindelse med selve vejanlægget eller for at sikre nuværen de eller fremtidige afvandingsfor hold for de nærliggende arealer. Dette kan resultere en iltning af pynt og dermed en jernudvaskning til recpienten.

9 15 15 Dansk Vejtidsskrift 10/97. 9 Okkervej ledning I forbindelse med Vejdirektoratets meget detaljerede arbejde omkring miljørigtig projektering arbejdes der også med de okkerproblemer, der kan opstå i forbin delse med anlæg af veje. Vejdirektoratet har gennem længere tid beskæftiget sig med disse problemer, idet direktoratet med mellemrum er stødt på fænomenet primært i forbindelse med anlæg af motorveje og omfartsveje. De største vejanlæg har frem til sidst i Situation Området er beliggende inden for de okkerpotenti- Området er beliggende uden for de okkerpotenti elle arealer. elle arealer. Generelt Som hovedregel gennemfores der altid undersogel- Som hovedregel gennemføres der ikke ser i disse tilfælde, men der arbejdes udfra visse undersøgelser i disse tilfælde, men der arbejdes bagatelgrænser. udfra en række væsentlige undtagelser. A Hvis blodbundsområdet har en meget ringe Hvis blødbunden har en dybde> 2 m, vertikal og horisontal udstrækning, gennemføres gennemføres der altid undersøgelser. der ikke undersøgelser. Hvis der er umiddelbart synlige tegn, der indikerer Hvis hele blodbundsmængden kan deponeres under okkergener, gennemføres der altid undersøgelser. grundvandsstanden, er det ikke nødvendigt med undersøgelser. Hvis der er tale om meget store arealer med en blødbundsdybde < end 2 m, vil en undersøgelse blive overvejet. B Hvis der er tale om en beskeden (<10 - cm) Hvis der er tale om en grundvandssænkning større grundvandssænkning. gennemføres der ikke end cm, gennemføres altid en analyse af undersøgelser. grundvandskvaliteten. Jordprøver udtages kun, hvis der er synlige tegn på okkergener, eller hvis Hvis der er tale om en midlertidig grundvands- der i øvrigt er kendskab til risiko for okkergener. sænkning (kortere end Ca. I måned), gennemføres der ikke jordbundsundersøgelser. Der gennemføres dog altid analyser af grundvandets jerokoncen tration. C Hvis der er tale om en beskeden (<10 - cm) Der gennemføres kun undersøgelser, hvis der er grundvandssænkning. gennemføres der ikke synlige tegn på okkergener, og hvis grundvands undersøgelser. sænkningen er større end cm. Tabel 1. Oversigt ovet; hvornår der gennemføres okkerundersøgelser A, B og C henvi ser til de i artiklen omtalte generelle situatione,; der kan give anledning til okkergener Vejdirektoratet Nej Okkerundersogelser Fastlæggelse af de blodbunds områder, som skal undersøges for evt, indhold af ovrit Udvælgelse af udsætningsområde! mængde og recipient. Modelberegning over konsekvenser for recipient ZZ2 Belastning af recipient oncentrationsforøgelse i Nej ient større end grænseværdi (Myndighedsafgørelse) Ja Ja Projekt for afværgeforanstaitning udarbejdes og konsekvenser beregnes af myndigheder Afværgeforanstaltninger udføres Figur 1. Beslutningsprocesser ved okkerundersøgelsei: Ingen yderligere tiltag med hensyn til okker Blødbundsdeponeringer skal udføres som forudsat i modelberegninger (område og mængde) 1980 erne især fundet sted på Sjælland, Fyn og i det østlige Jylland, hvor der erfaringsmæssigt kun sjældent forekom mer okkerforureninger. Da Vejdirektoratet fik til opgave at projektere og anlægge motorveje i den øvrige del af Jylland, var man opmærk som på problemet. Samarbejdet med Hedeselskabet resulterede i første omgang i, at selskabet i 1994 udarbejde de en»vejledning i forbindelse med okkerproblemer ved vejanlæg«for Vejdirektoratet (Christensen, 1994). Denne vejledning samt erfaringer ved en række undersøgelser af konkrete vej strækninger har resulteret i, at der nu foreligger en fast procedure for, hvordan risikoen for okkergener skal tackles ved de igang værende og fremtidige vejanlæg. Hvornår gennemføres okkerundersøgelser? OkkerundersØgelser gennemføres efter en fast undersøgelsesprocedure, hvor der udtages jordprøver til analyse af pyritind hold, ligesom der gennemføres feltanaly ser afjernindholdet i grundvandet. Under søgelsesmetodikken er beskrevet i»vej ledning i forbindelse med okker-under søgelser«(christensen, 1989), der er udarbejdet af Hedeselskabet i samarbejde med Miljøstyrelsen og de jyske amter. Da der kan være tale om betydelige okkergener ved forskellige tiltag i for bindelse med vej anlæg, gennemføres der okkerundersøgelser til belysning af pro blemernes omfang. Der gennemføres dog ikke okkerundersøgelser i alle oven nævnte tilfælde, da der vil være en ræk ke situationer, hvor der åbenlyst ikke vil opstå okkergener i recipienten. I tabel 1 er det vist, hvornår der gen nemføres okkerundersøgelser i forbin delse med vejanlæg. Beslutningen om, hvorvidt der i et konkret tilfælde skal gennemføres okkerundersøgelser, tager sit udgangspunkt i, om det pågældende areal er beliggende inden for de kortlagte såkaldte»okkerpotentielle områder x. Denne kortlægning er gennemført i af det daværende Arealdatakon tor under Landbrugsministeriet. Kortlægningen blev gennemført primært med det fonnål at belyse okkerproblemets omfang i Jylland i relation til den daværen de store landbrugsmæssige drænaktivitet. Kortlægningen var som følge heraf tem melig ekstensiv, idet der i gennemsnit kun blev undersøgt og analyseret i jordprofil for hver 75 ha. Derfor kan kortlægningen ikke anvendes til at be- eller aflcræfte, om et konkret areal er okkerpotentielt, men man kan sige noget om sandsynligheden herfor. Man er derfor nødt til at gennem føre undersøgelser af de konkrete arealer, der er berørt af vej anlægget. Resultatet af kortlægningen er, at de

Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark. Freddy Knudsen Vejdirektoratet

Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark. Freddy Knudsen Vejdirektoratet Strategi, vinterdrift og miljø i Danmark Freddy Knudsen Vejdirektoratet Pressens bevågenhed Pressens bevågenhed Vinter Winter in Denmark i Danmark 100 saltudkald (Rim og frysende våde vejbaner) 5-10 dage

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København

Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Kommune Teknik København Vejservice København DATO : 14. november 2005 TIL : Bygge- og Teknikudvalget FRA : Direktør Ole Bach og direktør Pernille Andersen VEDR. : Status for forberedelserne til vintertjenesten 2005/06 Nærværende notat er i fællesskab

Læs mere

Vintertjeneste. Oktober 2015

Vintertjeneste. Oktober 2015 Vintertjeneste Oktober 2015 Vintertjeneste Vejdirektoratet benytter en lang række værktøjer til at optimere vintertjenesten på Statens vejnet. Disse værktøjer administreres og/eller udvikles internt i

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Hvorfor teste saltspredere?

Hvorfor teste saltspredere? Vejdirektoratet, kommuner og Sund&Bælt har i samarbejde med Aarhus Universitet arbejdet med udvikling af en metode, til test af saltspredere. Hvorfor teste saltspredere? For at sikre fremkommelighed og

Læs mere

Vinter. Salt sprednings måling. Epoke fugtsaltspreder Ældre model (SW 3501)

Vinter. Salt sprednings måling. Epoke fugtsaltspreder Ældre model (SW 3501) Fyns Amt Vejvæsenet Driftskontoret Tlf.: 6 6 19 76 Ørbækvej Fax: 6 6 19 33 22 Odense SØ Mobil: 31 32 33 34 Mail: jkf@vej.fyns-amt.dk Vinter Salt sprednings måling Epoke fugtsaltspreder Ældre model (SW

Læs mere

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER

ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER ARBEJDSANVISNING FOR GLATFØREBEKÆMPELSE KØREBANER 1. GENERELT 1.1 Vej- og vejrforhold, der fører til udkald Glatføre opstår ved - nedkøling af våd vejbane til under 0 (hurtig opklaring, nye og sorte belægninger)

Læs mere

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre.

Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. Vinterberedskab Beredskabsperiode 1. oktober-15. oktober og 15. april-31. april Vejret holdes under observation, hvis der i vejrudsigten er risiko for vejrsituationer, der kan give glat føre. 15. oktober-1.

Læs mere

Saltspredningsmåling med SOBO20. Falkøping CLC 545 med mixer

Saltspredningsmåling med SOBO20. Falkøping CLC 545 med mixer Saltspredningsmåling med SOBO Falkøping CLC med mixer Målinger gennemført den 1. november 9 Jens Kristian Fonnesbech Civilingeniør Langgyden DK Nr. Aaby, Denmark jkf@aiban.dk www.aiban.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger. Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013

Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger. Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013 Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013 Program for workshop Vejdirektoratets håndtering af borgerhenvendelser nu og fremover Vintertrafik, Vintertrafik-App og

Læs mere

Hvordan sikrer vi en mere effektiv vintertjeneste i fremtiden. Freddy Knudsen 4. december

Hvordan sikrer vi en mere effektiv vintertjeneste i fremtiden. Freddy Knudsen 4. december Hvordan sikrer vi en mere effektiv vintertjeneste i fremtiden Freddy Knudsen 4. december Doseringsinstruks 2014/15 Max. 15 ml Skema B Rev. 25 08 2014 Doserings valg Udkaldsårsag Kombi spreder (fugtsalt

Læs mere

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010

Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Århus Kommune Trafik og veje Vintertjenesten 3. marts 2010 Bilag 6. Organisering af indsatsen 1.1 Generelt Den samlede indsats består af planlægning, overvågning, udkald og det konkrete arbejde. Desuden

Læs mere

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen. Indledning Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. Snerydningen og glatførebekæmpelse på offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter Køge Kommunes Regulativ for vintervedligeholdelse og

Læs mere

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Dato 05/05-2011 Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Indhold Borgerhenvendelser...3...3...3 Økonomi...4...4...4 Udførelse...5...5...5 Salt / grus...6...6...6 Materiel...7...7...7 Borgerhenvendelser Svendborg

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015

Vinterman. Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 Handlingsplan for udvikling og drift af Vinterman i 2015 9. marts 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Projekter i 2015... 1 1.1. Sikker drift... 1 1.2. Vinterman chauffør app... 1 1.3. Vinterman tilsynsapp

Læs mere

Idéer til udvikling af vinter tjenesten på veje

Idéer til udvikling af vinter tjenesten på veje Juni 2009 (3. udgave) Idéer til udvikling af vinter tjenesten på veje Jens Kristian Fonnesbech Civilingeniør Langgyden 3 DK 5580 Nr. Aaby jkf@aiban.dk www.aiban.dk Indhold 1. Forord. 2. Udfordringer. 3.

Læs mere

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget

Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Onsdag den 14. september 2011 kl. 18.00 i F 7 Mødet slut kl. 19.00 MØDEDELTAGERE Morten Skovgaard (C) Jens Ross Andersen (V) Jesper Wittenburg

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat

VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat QAASUITSUP KOMMUNIA Stab for Anlæg, Miljø & Infrastruktur Noah Mølgårdip Aqq. 9 Postboks 1023 3952 Ilulissat VILKÅR FOR VINTERTJENESTE Vintertjeneste i Ilulissat Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

NOTAT. 6) Lagdeling i saltlage. ( ferskvand over saltlage). 0,03 (0,2) mio. kr./100km

NOTAT. 6) Lagdeling i saltlage. ( ferskvand over saltlage). 0,03 (0,2) mio. kr./100km NOTAT Analyse af risiko og omkostninger ved saltning af veje. Asperup den 20. april 2016 Risiko oplistet efter årlig udgift for det offentlige. I parentes er samfundets omkostning. 1) Kombi spreders fejl

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 INSTRUKS TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Instruks

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

Test og videreudvikling af dataopsamling og GPS-styring. Fokus: De igangværende forsøg

Test og videreudvikling af dataopsamling og GPS-styring. Fokus: De igangværende forsøg Test og videreudvikling af dataopsamling og GPS-styring Fokus: De igangværende forsøg Dataopsamling SIDE 2 Frederiksborg Amt SIDE 3 De første testdata blev modtaget i oktober 1998 Jubiii: En prik på kortet

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l.

Den rute der skal saltes/gruses omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, buslommer, pladser o.l. Instruks Glatførebekæmpelse 1. Generelt Instruksen er til brug for chaufføren, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. 1.1 Forberedelse inden vinteren Den rute

Læs mere

Vinter. Saltsprednings måling. Epoke Kombi spreder (SH 4502)

Vinter. Saltsprednings måling. Epoke Kombi spreder (SH 4502) Fyns Amt Vejvæsenet Driftskontoret Tlf.: 6 6 19 76 Ørbækvej Fax: 6 6 19 33 2 Odense SØ Mobil: 31 32 33 34 Mail: jkf@vej.fyns-amt.dk Vinter Saltsprednings måling Epoke Kombi spreder (SH 42) Kørt den 23.

Læs mere

Anders G. Hansen (AGH) Peter Holm (PH1) Bo Sommer (BS1), sekretær

Anders G. Hansen (AGH) Peter Holm (PH1) Bo Sommer (BS1), sekretær Dato 10. december 2016 Sagsbehandler Bo Sommer Mail bs1@vd.dk Telefon 7244 7433 Dokument 16/16182-2 Side 1/6 Referat Emne Vinterman arbejdsgruppen Møde nr. 70 Tidspunkt Fredag den 24. august 2016 kl. 9.30

Læs mere

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV. for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE Indholdsfortegnelse: Indledning... side 1. Generelle

Læs mere

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN

NY STRUKTUR FOR VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN NY STRUKTUR FOR VEJDIREKTORATETS VINTERTJENESTE KIM BARUP JANSEN HVORFOR NY STRUKTUR FOR VINTER- TJENESTEN? Vejdirektoratet gennemførte i 2009 en organisationsændring under overskriften et enkelt og mere

Læs mere

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser

Regulativ. for vintervedligeholdelse og renholdelse. af veje, stier og pladser Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser 1. Indledning side 3 2. Vintertjeneste for offentlige veje og stier side 4 2.1. Aalborg Kommunes forpligtigelser ved vintervedligeholdelse

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste r Paradigma for instruks A. Læsning af salt B. Rydning og læsning af sne Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig

Læs mere

DATAOPSAMLING OG GPS-STRYING

DATAOPSAMLING OG GPS-STRYING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14.august 2013 Bo Sommer bs1@vd.dk 7244 7433 DATAOPSAMLING OG GPS-STRYING MUG STATUSRAPPORT 14. AUGUST 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Vejdirektoratet i Danmark

Vejdirektoratet i Danmark Vejdirektoratet i Danmark 2007 Vejmyndigheder 2006 National Roads Municipality Roads Vejdirektoratet: 1.600 km. 13 Amter: 10.000 km. 271 Kommuner: 60.000 km. 2007 Vejdirektoratet: 3.800 km. 98 Kommuner:

Læs mere

Modelling residual salt - NordFoU-MORS

Modelling residual salt - NordFoU-MORS Modelling residual salt - NordFoU-MORS Michel M. Eram (Projektleder) Vejdirektoratet - me5@vd.dk Göran Blomqvist (Forsker) VTI - goran.blomqvist@vti.se Kai Rune Lysbakken (Forsker) Statens Vegvesen - kai-rune.lysbakken@vegvesen.no

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Referat fra DUG-møde nr. 46, afholdt mandag den 8. september 2014 hos Odense kommune.

Referat fra DUG-møde nr. 46, afholdt mandag den 8. september 2014 hos Odense kommune. Referat fra DUG-møde nr. 46, afholdt mandag den 8. september 2014 hos Odense kommune. Deltagere: Jette B. Sørensen (JBS) Skive kommune Carsten D. Larsen (CDL) Odense kommune Peter Munch (PM) Lejre kommune

Læs mere

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Formål: At undersøge om det er muligt at opsamle og genbruge halm i forbindelse med halmdækning af

Læs mere

Vinter. Salt sprednings måling. Epoke Spra-tronic Spreder SL.H 14-9

Vinter. Salt sprednings måling. Epoke Spra-tronic Spreder SL.H 14-9 Fyns Amt -Vejvæsenet Driftskontoret Tlf.: 6 6 19 76 Ørbækvej Fax: 6 6 19 33 22 Odense SØ Mobil: 31 32 33 34 Mail: jkf@vej.fyns-amt.dk Vinter Salt sprednings måling Epoke Spra-tronic Spreder SL.H 14-9 Forsøg

Læs mere

Anders G. Hansen (AGH) Peter Holm (PH1) Bo Sommer (BS1), sekretær. Møde nr. 70 afholdes onsdag den 24. august kl hos Vejdirektoratet

Anders G. Hansen (AGH) Peter Holm (PH1) Bo Sommer (BS1), sekretær. Møde nr. 70 afholdes onsdag den 24. august kl hos Vejdirektoratet Dato 14. juli 2016 Sagsbehandler Bo Sommer Mail bs1@vd.dk Telefon 7244 7433 Dokument 16/10487-2 Side 1/6 Referat Emne Vinterman arbejdsgruppen Møde nr. 69 Tidspunkt Fredag den 13. maj 2016 kl. 9.00 13.00

Læs mere

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram

Tømiddelgruppen. Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram Tømiddelgruppen Af: Peter Johnsen & Michel M. Eram Agenda Baggrund Forskning Viden Praksis SIDE 2 SIDE 3 www.vejregler.dk Oversigt Håndbog for drift af veje og stier, juli 2003 Vejregel for Tømidler, sand

Læs mere

Anders G. Hansen (AGH) Peter Holm (PH1) Bo Sommer (BS1), sekretær. Møde nr. 66 afholdes tirsdag den 25. august kl. 9.30-15.00 hos Randers kommune

Anders G. Hansen (AGH) Peter Holm (PH1) Bo Sommer (BS1), sekretær. Møde nr. 66 afholdes tirsdag den 25. august kl. 9.30-15.00 hos Randers kommune Dato 20. maj 2015 Sagsbehandler Bo Sommer Mail bs1@vd.dk Telefon 7244 7433 Dokument 15/07924-2 Side 1/7 Referat Emne Vinterman arbejdsgruppen Møde nr. 65 Tidspunkt Torsdag den 7. maj 2015 kl. 8.30 13.00

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015

UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE 2013-2015 ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2013 ESBJERG KOMMUNE UDBUD AF VINTERTJENESTE

Læs mere

Anders G. Hansen (AGH) Peter Holm (PH1) Bo Sommer (BS1), sekretær. Møde nr. 67 afholdes torsdag den 19. november kl. 9.00-15.00 hos Vejdirektoratet

Anders G. Hansen (AGH) Peter Holm (PH1) Bo Sommer (BS1), sekretær. Møde nr. 67 afholdes torsdag den 19. november kl. 9.00-15.00 hos Vejdirektoratet Dato 14. september 2015 Sagsbehandler Bo Sommer Mail bs1@vd.dk Telefon 7244 7433 Dokument 15/13262-2 Side 1/8 Referat Emne Vinterman arbejdsgruppen Møde nr. 66 Tidspunkt Tirsdag den 25. august 2015 kl.

Læs mere

Ny struktur for Vejdirektoratets vintertjeneste. Ulla Vilsbøll Milling

Ny struktur for Vejdirektoratets vintertjeneste. Ulla Vilsbøll Milling Ny struktur for Vejdirektoratets vintertjeneste Ulla Vilsbøll Milling Indhold Hvorfor samles vintertjenesten? Et strategisk projekt Vagtcentral og bemanding Samarbejdsrelationer Vinteren 2009/2010 statistik

Læs mere

Mødenotat 3. juni 2014

Mødenotat 3. juni 2014 Mødenotat 3. juni 2014 Sagsnr.: 06.016 mn1_udd_140603 SAG : Vinterudvalget (VU) Uddannelse af chauffører EMNE : Møde nr. 1 TIDSPUNKT : Mandag den 26. maj 2014, kl. 10.00-14.00 STED : Scandic, Odense DELTAGERE

Læs mere

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato 2013-09-18 Udarbejdet af APO

Læs mere

Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh.

Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh. Referat fra DUG-møde nr. 38, afholdt 15. december 2011 hos VD i Kbh. Deltagere: Jette B. Sørensen (JBS) Skive kommune Carsten D. Larsen (CDL) Odense kommune Peter Munch (PEMU) Lejre kommune Torben S. Pedersen

Læs mere

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR)

Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Fod på forureningen Jordforureningslovens Areal Register (JAR) Ny Vejviser til forurenede grunde i Danmark Frem med fortidens synder Danmark er et foregangsland, når talen falder på bæredygtig håndtering

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016 Snerydning Vintertjeneste - Instruks Traktor Udgivelsesdato : 2 7. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE B. INSTRUKS SNERYDNING

Læs mere

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser

Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Regulativ for vintertjeneste på og renholdelse af veje, stier og pladser Randers Kommune Indholdsfortegnelse: 1 ALMENT 4 2 KOMMUNENS PLIGTER KOMMUNEVEJE OG -STIER MV. 5 2.1 Snerydning 5 2.2 Glatførebekæmpelse

Læs mere

F A X E K O M M U N E

F A X E K O M M U N E F A X E K O M M U N E VINTER- OG RENHOLDELSESREGULATIV Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Kommunens pligter Offentlige veje og stier mv., der administreres af kommunen...4 2.1 Snerydning...4

Læs mere

Modelling residual salt - NordFoU-MORS

Modelling residual salt - NordFoU-MORS Modelling residual salt - NordFoU-MORS Michel M. Eram (Projektleder) Vejdirektoratet - me5@vd.dk Göran Blomqvist (Forsker) VTI - goran.blomqvist@vti.se Kai Rune Lysbakken (Forsker) Statens Vegvesen - kai-rune.lysbakken@vegvesen.no

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

Referat fra DUG-møde nr. 44, afholdt mandag den 20. januar 2014 hos VD.

Referat fra DUG-møde nr. 44, afholdt mandag den 20. januar 2014 hos VD. Referat fra DUG-møde nr. 44, afholdt mandag den 20. januar 2014 hos VD. Deltagere: Freddy Knudsen (FEK) VD Henrik Baad () VD Jette B. Sørensen (JBS) Skive kommune Carsten D. Larsen (CDL) Odense kommune

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax

Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: , Fax Før- og analyser af ombyggede kryds Af Ingeniør Mogens Sørensen Fyns Amt, Vejvæsenet Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Tlf.: 6556 1963, Fax 6556 1038 E-mail: mos@vej.fyns-amt.dk Indledning Uheld i kryds resulterer

Læs mere

Vinterseminar 23 24. april 2015

Vinterseminar 23 24. april 2015 Vinterseminar 23 24. april 2015 Cyklisterne og deres forventninger til vintertjeneste på cykelstier i Aarhus. 323.000 indbyggere 1350 km kommuneveje 700 km private fællesveje 700 km stier Hovedoverskrifter

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 / 2014. den sikre vej!

KURSUSKATALOG 2013 / 2014. den sikre vej! KURSUSKATALOG 2013 / 2014 den sikre vej! Kære kursist! Du sidder med et komplet kursusudbud 2013/2014 fra Epoke A/S. Udstyr som anvendes til vejvedligehold er i dag på et teknisk højt og avanceret niveau.

Læs mere

Shared space erfaringer og anbefalinger

Shared space erfaringer og anbefalinger Shared space erfaringer og anbefalinger Forfatter: Sekretær for Vejregelgruppen om Byernes trafikarealer Helle Huse, Rambøll (hhu@ramboll.dk) Shared space principper er grundlaget for udformning af mange

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Hedensted Kommune pr. 1. august 2016 Indholdsfortegnelse 1 ALMENT...3 1 Kommunens pligter kommuneveje og offentlige stier

Læs mere

Indstilling. Revision af VINTERREGULATIV. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. juni 2010.

Indstilling. Revision af VINTERREGULATIV. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 16. juni 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. juni 2010 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Århus Kommunes nuværende regulativ for renholdelse og vintertjeneste

Læs mere

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 17. august 2017 Nyt vinterregulativ 2017 Tilpasning af vinterregulativet for vintertjenesten med henblik på at skabe balance i økonomien.

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Vintertjeneste ved håndarbejde og småmateriel Paradigma for instruks Fortove, busstop o.l. Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Vinter. Salt sprednings måling. Falkøbing kombispreder CLC-546

Vinter. Salt sprednings måling. Falkøbing kombispreder CLC-546 Fyns Amt Vejvæsenet Driftskontoret Tlf.: 6 6 19 76 Ørbækvej Fax: 6 6 19 33 2 Odense SØ Mobil: 31 32 33 34 Mail: jkf@vej.fyns-amt.dk Vinter Salt sprednings måling Falkøbing kombispreder CLC-46 Forsøg kørt

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard ne Dokumenttype: Bilag til TA til ekstensiv overvågning af padder Bilag til: TA. Nr.: A17 Version: 1 Oprettet: 9.6.2011 Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard Gyldig fra: 1.5.2011

Læs mere

HÅNDBOG STI SPREDERE

HÅNDBOG STI SPREDERE DATO 22. jan. 2015 DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON HÅNDBOG STI SPREDERE KONSTRUKTIONS- OG FUNKTIONSPRINCIPPPER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 1. INDLEDNING... 4 2. SPREDESYSTEMER... 5 Fast spredebredde...

Læs mere

for uddannelse i færdselsregulering i forbindelse med særtransporter

for uddannelse i færdselsregulering i forbindelse med særtransporter 28. marts 2014 J.nr.: 2009-9020-210 / TPP 62 Retningslinjer for uddannelse i færdselsregulering i forbindelse med særtransporter Det følger af Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 1282 af 12. november

Læs mere

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune

Regulativ. For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Regulativ For vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Aabenraa Kommune Oktober 2015 Indholdsfortegnelse: 1. Alment... 3 2. Kommunens pligter Kommuneveje og offentlige stier mv.,

Læs mere

Vinterman seminar Meldinger & Vintertrafik

Vinterman seminar Meldinger & Vintertrafik Vinterman seminar Meldinger & Vintertrafik 2014-15 8 kommuner melder ikke: 3 er små øer (hvide) 3 melder ikke (hvide) 2 vil måske (gule) I forhold til sidste sæson: 2 flere melder Der meldes pænt SIDE

Læs mere

VINTERTJENESTE 2014-2018

VINTERTJENESTE 2014-2018 Natur- og Vejservice AUGUST 2014 SYDDJURS KOMMUNE GENUDBUD AF RUTER VINTERTJENESTE 2014-2018 Entreprise nr. 16 Entreprise nr. 23 Entreprise nr. 24 Entreprise nr. 28 VILKÅR TRAKTORER 2 INDHOLD 1 Alment

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Handicaptilgængelighed

Handicaptilgængelighed Side 1 af 5 Fremrykning og udmøntningen af den udvidede anlægspulje i 2004 vedrørende handicaptilgængelighed, trafiksikkerhed og støjdæmpende tiltag På mødet mellem rege ringen og forligspartierne tirsdag

Læs mere

Mangel på råstoffer til vejbygning

Mangel på råstoffer til vejbygning Mangel på råstoffer til vejbygning Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet - Vejteknisk Institut, chh@vd.dk Resume Selv om forbruget af danske sand-, grus- og stenmaterialer har været faldende

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse

Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Bilag 5 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Ad post 1: Klargørings-, og beredskabshonorarer... 3 Ad post 1.1: Klargøringshonorar... 3 Ad post 1.2: Beredskabshonorar...

Læs mere

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse).

Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse). 1 Alment 1.1 Gyldighedsområde Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med lastbil. Vilkårene suppleres med: Instruks glatførebekæmpelse Instruks snerydning Instruks kombikørsel (kombineret snerydning

Læs mere

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund.

Desuden var der enkelte separate stier, bl.a. en længere strækning på en nedlagt jernbane omkring Hadsund. Paper til Vejforum 2010 Stiplan for åbent land, Mariagerfjord Kommune Stiplanlægning i åbent land hvordan får man mest for pengene? Forfattere: Aleks Danmark, Mariagerfjord Kommune, aldan@mariagerfjord.dk

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

Procedure for behandling af Farlig skolevej

Procedure for behandling af Farlig skolevej 2. UDKAST Procedure for behandling af Farlig skolevej Vejcenter Syddanmark UUUUUUUuu Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål... 4 3. Lov- og regelgrundlag... 5 4. Procedure for behandling

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier

REGULATIV. for. Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier REGULATIV for Vintervedligeholdelse og renholdelse af Vejdirektoratets veje og stier 1. oktober 2012 Vejdirektoratet Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Vintervedligeholdelse statens veje,

Læs mere

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune

Regulativ. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune Regulativ Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Silkeborg Kommune 1 1. januar 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Kommunale veje... 4 2.1 Snerydning... 4 2.2 Bekæmpelse af glat føre... 5 2.3 Renholdelse...

Læs mere

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev

Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Ny motorvej Give-Billund- E20-Haderslev Indkaldelse af forslag og idéer til VVM-undersøgelse Juni 2017 Ny motorvej på strækning fra Give til Haderslev Med aftale mellem regeringen (V, LA og K), S, DF,

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier

Effektiv planlægning af skærme mod trafikstøj Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Støjskærmes indvirkning på årsmiddelværdier Jørgen Kragh a, Gilles Pigasse a, Jakob Fryd b a) Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, kragh@vd.dk, gip@vd.dk b) Vejdirektoratet, Vejplan- og miljøafdelingen,

Læs mere

Vandplaner - belastningsopgørelser og overvågning

Vandplaner - belastningsopgørelser og overvågning 18. marts 2011 Flemming Gertz Vandplaner - belastningsopgørelser og overvågning Vandforvaltningen i Danmark har undergået et paradigmeskifte ved at gå fra den generelle regulering i vandmiljøplanerne til

Læs mere

Brug af saltlage kan reducere antallet af trafikdræbte markant

Brug af saltlage kan reducere antallet af trafikdræbte markant Brug af saltlage kan reducere antallet af trafikdræbte markant Mellem 5 og 10 % af trafikulykker i Danmark har glat føre som medvirkende årsag i, hvilket svarer til mellem 20 og 40 dræbte pr. år. Nye data

Læs mere

Vinterman seminar Boltinggaard, 6. maj 2015. Freddy Knudsen

Vinterman seminar Boltinggaard, 6. maj 2015. Freddy Knudsen Vinterman seminar Boltinggaard, 6. maj 2015 Freddy Knudsen Vi er flyttet til Fyn Deltagere 35 kommuner To private entreprenører Fire leverandører Vintervagten i Aalborg I alt ca. 85 personer Udstilling

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Test af tryk under dæk RAPPORT. Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet

Test af tryk under dæk RAPPORT. Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 358 Offentligt Test af tryk under dæk Opmåling af kontaktfladeareal under dæk og beregning af specifikt tryk i kontaktfladearealet RAPPORT AF Jørgen Pedersen

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere