Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD 13331"

Transkript

1 Projektions-radiour med bevægelsessensor LIFETEC MD Betjeningsvejledning

2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger... 5 Bestemmelsesmæssig anvendelse... 6 Generelle henvisninger... 7 Opstil apparatet sikkert... 8 Lad tilslutningen til el-nettet være tilgængelig... 9 Adapter... 9 Reparer aldrig selv... 9 Sikker omgang med batterier Kontrol af leveringens omfang Ibrugtagning Udpakning og opstilling Drift Apparatbeskrivelse Bagside Display Basale funktioner Indstillinger Sprog Klokkeslæt Vækningstider Vækningstider Indstille vækningstider Aktiver alarm Gentagelse af vækning Slukke

3 Projektions-funktion Projektion i batteridrift Dreje projektionen Indstille projektionen skarp Skift mellem klokkeslæt og temperatur Indstille bevægelsessensoren Bortkastning Konformitetsinformation Tekniske data

4 Sikkerhedshenvisninger Læs denne betjeningsvejledning grundig igennem, inden du tager apparatet i brug og følg frem for alt sikkerhedshenvisningerne! Alle aktiviteter på og ved denne enhed bør kun udføres, som de står beskrevet i denne betjeningsvejledning. Opbevar denne vejledning til senere brug. Hvis du en dag giver apparatet væk, vedlæg venligst også denne betjeningsvejledning. 5

5 Bestemmelsesmæssig anvendelse Apparatet er ikke bestemt til at blive brugt af personer (inklusiv børn) med begrænsede fysiske, sensoriske eller åndelige evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden, med mindre de er under opsyn fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed, eller de er blevet instrueret om apparatets brug af en sådan person. Børn bør holdes under opsyn, for at sikre at de ikke leger med apparatet. 6

6 Generelle henvisninger Sørg for at ingen kan falde over ledningen. Ledningen må ikke komme i klemme. Tag ikke apparatet i brug, hvis apparatet eller ledningerne har synlige skader eller hvis apparatet er faldet ned. I apparatets indre er der farlige elektriske spændinger. Åbn aldrig kabinettet og undlad at putte genstande ind ad ventileringsåbningerne. Der består livsfare pga. elektrisk stød! For helt at standse strømforsyningen til apparatet, skal stikket trækkes ud af stikdåsen. Træk altid i stikket, aldrig i ledningen. Under tordenvejr er det muligt, at apparater, der er sluttet til el-nettet, tager skade. Træk derfor altid stikket ud under tordenvejr. Vent med at tilslutte adapteren, når apparatet bringes fra et koldt rum ind i et varmt rum. Det derved opstående kondensvand kan muligvis ødelægge apparatet. Når apparatet har opnået stuetemperatur, er det ikke længere farligt at tage apparatet i brug. Apparatet eller ledningen må udelukkende repareres af et fagværksted eller i service 7

7 8 centeret. Ikke faglig korrekte reparationer kan medføre betydelige farer for brugeren. Bemærk venligst: Hvis der skulle opstå fejl på apparatet pga. elektromagnetiske felter (f.eks. fra mobiltelefoner) anbringes apparatet på et andet sted eller det forstyrrende apparat fjernes. Opstil apparatet sikkert Undlad at bruge apparatet udendørs. Undlad at bruge apparatet i fugtige og meget støvede rum. Stil apparatet på en fast, jævn flade. Sørg for at: Ventileringsåbningerne ikke er dækket til (f.eks. gennem tidsskrifter, forhæng, bordduge og lignende), så en tilstrækkelig ventilering altid er sikret; Ingen direkte varmekilder (f.eks. radiatorer) påvirker apparatet; Apparatet ikke rammes af direkte sollys; Apparatet ikke udsættes for vanddryp eller sprøjt og at ingen genstande, fyldt med væsker f.eks. vaser stilles på apparatet; Apparatet ikke står i umiddelbar nærhed af magnetfelter (f.eks. fjernsyn eller andre højtalere);

8 Der ikke står åben ild (f.eks. i form af brændende lys) i apparatets nærhed. Lad tilslutningen til el-nettet være tilgængelig Tilslut udelukkende apparatet til en stikdåse (230 V ~ 50 Hz), som er nem at nå og som befinder sig i nærheden af opstillingsstedet. For det tilfælde, at apparatet skal tages fra el-nettet hurtigt, skal stikdåsen være frit tilgængelig. Adapter Brug udelukkende den medleverede adapter fra Yong Hao Technology Co., Ltd. modelnummer: YHD G-31. Adapteren må udelukkende bruges i tørre rum. Reparer aldrig selv Hvis apparatet eller adapteren er skadet, trækkes stikket straks ud af stikdåsen, for at undgå farer. Forsøg under ingen omstændigheder selv at åbne og/eller reparere apparatet. Der er fare for elektrisk stød! Henvend dig i tilfælde af fejl til vores service center eller et andet egnet fagværksted. 9

9 Sikker omgang med batterier Du kan sætte 2 mignon batterier 1,5 V (AA, LR6, R6) i apparatet. Bemærk hertil følgende henvisninger: Hold batterier udenfor børns rækkevidde. Hvis de sluges, kan batterier være livsfarlige. Hvis et batteri er blevet slugt, er det nødvendigt straks at søge lægehjælp. Udsæt ikke batterier for overdreven varme, som f.eks. solskin, ild eller lignende. Rengør ved behov batteriernes og apparatets kontakter før ilægningen. Overhold batteriernes polaritet (+/ ) ved ilægningen. Brugte batterier fjernes straks fra apparatet! Udsæt ikke batteriet for ekstreme betingelser; undlad f.eks. at stille apparatet på radiatorer! Der består øget fare for at batteriet løber ud! Forsøg aldrig at genoplade normale batterier! Der består fare for eksplosion! Tag straks et udløbet batteri ud af apparatet. Rengør kontakterne, inden du ilægger et nyt batteri. Der er fare for ætsninger pga. batterisyre! Hvis der skulle være løbet batterisyre ud, undgå ubetinget kontakten med hud, øjne og slimhinder! Hvis syren alligevel kommer i 10

10 kontakt med huden, skyl straks de ramte steder med tilstrækkelig klart vand og søg straks læge. Hvis apparatet ikke bruges i længere tid, fjernes batterierne fra apparatet. 11

11 Kontrol af leveringens omfang Fjern al emballagen. OBS! Lad ikke små børn lege med folien. Der består fare for kvælning! Når du pakker apparatet ud, kontroller at følgende dele blev leveret med: Projektions-ur Adapter (Yong Hao Technology Co., Ltd. YHD G-31) Betjeningsvejledning med garantipapirer 12

12 Ibrugtagning Udpakning og opstilling Stil apparatet på en jævn, fast overflade. Sørg for at Apparat og batterier ikke påvirkes af stærke varmekilder; Apparat og batterier ikke rammes af direkte sollys; Apparatet ikke kommer i kontakt med væsker, heller ikke vandstænk eller -dryp. Drift Til den vedvarende projektion af klokkeslættet skal apparatet være sluttet til el-nettet. Stik adapteren i en stikdåse 230 V ~ 50 Hz, som er nem at nå. Ilægning af batterierne Tryk klipsen på batterirummets låg i retning af apparatets overside og fjern batterirummets låg. Ilæg batterierne sådan, som det er vist på bagsiden af batterirummet. Bemærk polariteten. Luk batterirummet. 13

13 Udskift altid alle batterier på samme tid. Brug aldrig gamle og nye batterier sammen og brug kun batterier af samme type. Hvis du ikke bruger apparatet i længere tid, tag batterierne ud af det. Apparatbeskrivelse 1 /SNOOZE taste: forskydning af vækningstiden med 4 minutter; displaybelysning i 4 sekunder BEWEGUNGSSENSOR: forskydning af vækningstiden med 4 minutter; displaybelysning i 5 sekunder 14

14 2 TEMP taste: holdes trykket i ca. 3 sekunder for at dreje projektionen 180. Projektion klokkeslæt, temperatur, klokkeslæt og temperatur på skift. 3 ALARM ON/OFF taste: vælger en gemt alarm og aktiverer den. 4 C/ F. taste: skifter mellem C og F. Holdes nede i ca. 3 sekunder, for at starte søgningen efter et DCF-signal. 5 taste: skift mellem visning af ugedag og uge. Holdes trykket nede for at vælge sproget for ugedagen. 6 taste: skift mellem visning af 12/24 timer. Holdes trykket i ca. 3 sekunder for at indstille udlandstiden. 7 MODE taste: skift mellem visningerne: Alarm1, alarm2, temperatur og dobbelt tid. Holdes trykket i ca. 3 sekunder for at indstille klokkeslæt eller alarmtid. 15

15 Bagside 1 PROJECTION: Stil projektion på ON eller AUTO (kan aktiveres pr. sensor) 2 Batterirum: batterirum til 2 batterier i størrelsen AA 3 DC IN: hunstik til den medleverede adapter: Yong Hao Technology Co., Ltd. modelnummer: YHD G-31 4 FOCUS regulator: indstilling af projektionens rigtige fokus regulator: manuel rotation af projektionen mellem SENSOR: bevægelsessensor tænd/sluk 16

16 Display A. Visning klokkeslæt, visning af udlandstid B. Visning månefaser C. Visning sekunder D. Visning aktive alarmer 1 og 2, temperaturvisning C eller F, dobbelt tid / visning til aktiveret gentaget vækning E. Visning uge / ugedag F. Visning dato G. Sommertid / Visning kanalmodtagelse 17

17 Basale funktioner Dit projektions-ur er radiostyret og skal derfor ikke indstilles manuelt. Når du har ilagt batterierne, høres en biplyd i 2 sekunder og apparatet søger efter et DCF-signal til modtagelse af klokkeslæt og dato. I displayet blinker kanal-symbolet. OBS! I løbet af denne tid er det ikke muligt at betjene uret! Du kan afbryde søgningen efter et DCF-signal med tasten C/ F. (trykkes i 3 sekunder). Denne søgning kan vare op til 5 minutter. Hvis der ikke findes et signal i løbet af denne tid, indstilles uret manuelt. Efter at det er lykkedes for apparatet at modtage kanalen og foretage indstillinger, forbliver symbolet i displayet. Apparatet søger automatisk efter kanalen hver time for at tilpasse klokkeslættet. Hvis det i denne tid ikke er muligt at modtage et signal, kan klokkeslættet indstilles manuelt. Placer apparatet i nærheden af et vindue, så kanalens signaler modtages bedre. Ved hjælp af bevægelsessensoren har du mulighed for, gennem en bevægelse med hånden over bevægelsessensoren at tænde for 18

18 displaybelysningen i 5 sekunder eller at aktivere en forskydning af vækningstiden på 5 minutter. Indstillinger Du har muligheden for at ændre følgende indstillinger: Tidsformat (24H eller 12H) Temperaturenhed ( C eller F) Tid Sprog Dobbelt tid Udlandstid Hvis der i indstillingsmenuen ikke trykkes på nogen taste i løbet af 30 sekunder, afsluttes menuen automatisk. For at lave endnu ikke lavede ændringer, skal du køre igennem hele menuen igen. Sprog Apparatet giver dig mulighed for at vise ugedagene i 5 forskellige sprog: EN (engelsk), GE (tysk), FR (fransk), IT (italiensk), SP (spansk). Tryk tasten til det ønskede sprog vises i displayet og slip så tasten. Apparatet overtager automatisk sprogindstillingen. 19

19 Klokkeslæt Hold tasten MODE, i temperaturmodus, trykket ned i ca. 3 sekunder. Årstallet begynder at blinke. Indstil nu det aktuelle år vha. tasten /. Tryk på tasten MODE for at vælge måneden. Indstil nu den aktuelle måned vha. tasten /. Tryk på tasten MODE for at vælge dagen. Indstil nu den aktuelle dag vha. tasten /. Tryk på tasten MODE for at vælge timen. Indstil nu den aktuelle time vha. tasten /. Tryk på tasten MODE for at vælge minutterne. Indstil nu det aktuelle minut vha. tasten /. Tryk på tasten MODE for at gemme de indtastede data. 20

20 Tidsformat Tryk kort på tasten for at skifte mellem 12-timers format og 24-timers format. I 12-timers formatet viser et PM i displayet, at tidspunktet ligger mellem klokken 12 middag og klokken (f.eks. kl. 15 = PM 3:00). Mellem midnat og klokken 11:59 middag vises AM (f.eks. klokken 3 = AM 3:00). Temperaturenhed Apparatet giver mulighed for at vise temperaturen i C Celsius eller i F Fahrenheit. Tryk på MODE tasten, til du er i temperatur modussen og der vises C eller F forneden til højre i displayet. Tryk på tasten / C/ F for at skifte mellem C og F. Ugedag / kalenderuge Apparatet giver mulighed for at vise kalenderugen eller den aktuelle dag. Tryk på tasten. Displayet skifter mellem kalenderuge og dag. 21

21 Aktiver displaybelysningen Tryk på tasten /SNOOZE, for at aktivere displaybelysningen i 5 sekunder. Ved tændt bevægelsessensor kan du også alternativt bevæge hånden over bevægelsessensoren. Dobbelt tid Med den dobbelte tid kan du få vist tiden i en anden tidszone. Tryk på tasten MODE, indtil SECOND TIME vises i displayet. Hold tasten MODE trykket ned i ca. 3 sekunder. Indstil nu timerne vha. tasterne /. Tryk på tasten MODE for at vælge minutterne. Indstil nu minutterne vha. tasterne /. Tryk på tasten MODE for at gemme de indtastede data. I DOBBELT TID modusen vises nu den indstillede DOBBELTE TID i displayet (se side 17). 22

22 Udlandstid Med udlandstiden kan du få vist og projektere en anden, parallel tid. Tryk på tasten, indtil F vises i displayet. Hold tasten MODE trykket i temperaturmodus, i ca. 3 sek. Indstil nu timerne vha. tasterne /. Tryk på tasten MODE for at gemme de indtastede data. Hold tasten trykket i ca. 3 sekunder for at skifte mellem udlands- og normaltid. Når udlandstiden er aktiveret, vises F i displayet og den af dig indstillede tid vises i hoveddisplayet (se side 17). Sommertid Apparatet er udstyret med en automatisk indstilling af sommer-/vintertid. Når apparatet modtager sommertidssignalet vises S i displayet. Når apparatet modtager signalet til omstilling til vintertid, skifter apparatet automatisk og sommertidssymbolet S slukkes. 23

23 Månefaser I displayet vises månefaserne i løbet af en måned. Faserne vises på følgende måde vha. 8 forskellige symboler: 24

24 Vækningstider Indstille vækningstider Tryk kort på tasten MODE til AL1/AL2 vises i displayet. Hold nu tasten MODE trykket i 3 sekunder. Alarmtids-visningen blinker. Tryk på tasten / indtil den ønskede time er indstillet. Tryk på tasten MODE for at kunne indstille minutterne. Tryk på tasten / indtil de ønskede minutter er indstillet. Tryk på tasten MODE for at gemme den indstillede tid. Til indstilling af Alarm 2 gå frem, som beskrevet foroven. Aktiver alarm Efter indstillingen af de respektive alarmtider er begge alarmer aktiveret og i displayet vises de respektive symboler. I normal drift kan alarmerne aktiveres og slukkes med tryk på tasten ALARM ON/OFF. Tryk 1x taste ALARM ON/OFF: alarm 1 aktiveres 25

25 Tryk 2x taste ALARM ON/OFF: alarm 2 aktiveres Tryk 3x taste ALARM ON/OFF: begge alarmer er aktiveret Tryk 4x taste ALARM ON/OFF: begge alarmer er slukket. Gentagelse af vækning Når vækningssignalet lyder, tryk på tasten /SNOOZE på apparatet, for at aktivere gentagelsen af vækningen. Alarmen slukkes og gentages så 4 minutter senere. Når slumre-funktionen er aktiveret, blinker den aktiverede alarm og Z z i displayet. Når bevægelsessensoren er aktiveret, er det nok at bevæge hånden indenfor 30 cm over bevægelsessensoren. Slukke Når vækningssignalet lyder, tryk på tasten ALARM ON/OFF, for at slukke for alarmen. 26

26 Projektions-funktion Apparatet har en projektions-funktion. Med den har du muligheden for at projicere klokkeslæt eller temperatur på en jævn flade, f.eks. en væg. Der skal være mørkt i rummet, for at det projicerede klokkeslæt eller temperaturen er synlig. For at projektions-funktionen kører vedvarende, skal adapteren være tilsluttet til apparatet. Stik først den medleverede adapter i en dertil beregnet stikdåse. Stik så adapterens ledning i det dertil beregnede DC-hunstik på apparatets venstre side. Projektions-funktionen er kun vedvarende aktiveret, når adapteren er tilsluttet. Tid eller temperatur projiceres på den næste flade foran projektionslinsen. Projektion i batteridrift I batteridrift er det muligt at projicere klokkeslæt eller temperatur i nogle sekunder. Tryk på tasten /SNOOZE. Når bevægelsessensoren er aktiveret, er det nok at bevæge hånden indenfor 30 cm over bevægelsessensoren. 27

27 Displaybelysningen tændes, tid eller temperatur projiceres på den næste flade foran projektionslinsen. Efter 5 sekunder slukkes projektions-funktionen igen automatisk. Dreje projektionen 180 Det er muligt at dreje det projicerede klokkeslæt eller temperaturen 180. Hold tasten TEMP trykket i 3 sekunder, for at dreje projektionen 180. Drej ROTATIONS knappen på projektionsarmens bagside, for at justere projektionsstedet mellem Indstille projektionen skarp Det er muligt at indstille det projicerede klokkeslæt og temperaturen skarp. Drej FOCUS knappen på bagsiden af projektionsarmen. Projektionens fokus ændres. FORSIGTIG! På grund af konstruktionen vises der, når projektionen er aktiveret, en temperatur, der afviger. Sluk for projektionen for at kunne aflæse den præcise temperatur. 28

28 Skift mellem klokkeslæt og temperatur Du kan projicere tre forskellige visninger: Klokkeslæt Temperatur Klokkeslæt i skift med temperatur Tryk på tasten TEMP. Visningen skifter mellem klokkeslæt og temperatur. Tryk igen på tasten TEMP og visningen skifter mellem klokkeslæt og temperatur på skift. Indstille bevægelsessensoren Det er muligt, ved hjælp af en bevægelse med hånden over apparatet at tænde for displaybelysningen i 5 sekunder eller at aktivere en forlængelse af vækningstiden på 4 minutter. Skub SENSOR kontakten på apparatets bagside på positionen ON, for at aktivere bevægelsessensoren. For at slukke for bevægelsessensoren, skub kontakten på positionen OFF. Når bevægelsessensoren er tændt, bevæg ganske enkelt hånden over bevægelsessensoren i en afstand på mellem 0 og 30 cm. 29

29 Bortkastning Emballage Som beskyttelse mod transportskader befinder dit projektions-ur sig i en emballage. Emballager er råstoffer og kan derfor genanvendes, eller de kan gives tilbage til råstoffernes kredsløb. Apparat Når projektions-uret har udlevet sin tid, må det under ingen omstændigheder kastes bort med det normale husholdningsaffald. Indhent informationer i din by eller kommune om en miljø- og faglig korrekt bortskaffelse. Bortkast apparat og batterier særskilt. Batterier Brugte batterier hører ikke hjemme i husholdningsaffaldet. Batterierne skal afleveres på et indsamlingssted for gamle batterier. 30

30 Konformitetsinformation Dette apparat er testet til brug i Tyskland og lever op til det europæiske direktiv for radioanlæg og telekommunikationsindretninger (R&TTE 1999/5/EG). Fuldstændige konformitetserklæringer fås under 31

31 Tekniske data El-net-drift: Adapter: Yong Hao Technology Co., Ltd. Modelnummer: YHD G-31 Indgang: 230 V ~ 50Hz, 90mA Udgang: 4.5V 200 ma Batteridrift: 2 x 1,5 V batterier størrelse (AA, LR6, R6) Tekniske ændringer forbeholdes 32

32 01/12 Medion Nordic A/S Naverland 29A 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) Fax: (+45) Internet Support

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning

Kom godt i gang med Zaptor. Brugervejledning Kom godt i gang med Zaptor Brugervejledning Fold ud og få et hurtigt overblik over din Zaptor tilslutning (med kort) Zaptor-boks (med kort) ETHERNET Computer USB RF-IN Switch er kun nødvendig hvis du har

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning IndHOLDsfortegnelse SÅDAN TILSLUTTER DU Sådan tilslutter du din Stofa boks Før du går i gang: Du må først slutte strøm til dit tv, din Stofa boks og dit modem, når

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com VIGTIGT Brug kun Pleo i tørre indendørs omgivelser. For at undgå elektrisk stød, må hverken Pleo eller batteriladeren nedsænkes eller placeres i vand eller andre

Læs mere

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet.

Trådløst headset. Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087. Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Trådløst headset Instruktionsvejledning SCEH-00075 SCEH-00087 Læs denne vejledning grundigt, før du anvender produktet. Indhold 1. Advarsler 1.1 Genbrugsoplysninger for kunder i Europa 1.2 Lithium-ion-batteri

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

GOLF 7 Bruger manual

GOLF 7 Bruger manual ruger manual GOLF 7 INDHOLD Sikkerhedsforeskrifter Produkt introduktion Basale funktioner Kalibretion Funktioner og menuer Hovedmenu Navigator Satellit signal modtagelse Musik Radio Indstillinger RDS

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning

Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler. Brugervejledning Bose SoundLink Bluetooth -minihøjttaler Brugervejledning Sikkerhedsinformation Læs venligst denne vejledning Tag dig tid til at følge denne brugervejledning omhyggeligt. Den vil hjælpe dig til at installere

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

maps + more Brugermanual Dansk

maps + more Brugermanual Dansk maps + more Brugermanual Dansk Oktober 2011 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder selve enheden, men også

Læs mere

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning

Moov/Navman Spirit Serien. Hardware-vejledning Moov/Navman Spirit Serien Hardware-vejledning Vigtig sikkerhedsinformation LÆS OMHYGGELIGT NEDENSTÅENDE INDEN INSTALLATION AF PRODUKTET I BILEN Dette er et alarmsymbol. Det bruges til at advare dig om

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1

SUB10 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING. w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 02 BRUGERMANUAL 05 ILLUSTRATIONER 07 SPECIFIKATIONER 07 PROBLEMLØSNING w w w. a r g o n a u d i o. c o m 1 Brugermanual Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY

Brugsvejledning DK. + ChargePAK READY XT Brugsvejledning + ChargePAK READY Garantioplysninger er ikke produkt dette at slutbrugeren, for over garanterer Ltd. Technologies Imagination brug normal ved udførelse håndværksmæssig og materialer

Læs mere

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one din smarte telefon Gigaset DX800A all in one din smarte telefon... med overbevisende indre og ydre værdier.

Læs mere

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1

Brugervejledning. Packard Bell EasyNote TE - 1 Brugervejledning Packard Bell EasyNote TE - 1 I NDHOLDSFORTEGNELSE Start af computeren 4 Trådløs forbindelse... 4 Registrering... 5 Softwareinstallation... 6 Gendannelse... 6 Har du problemer?... 7 Grundlæggende

Læs mere

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning

CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger. Brugsanvisning CP 150 hvile-elektrokardiograf med 12 afledninger Brugsanvisning 2013 Welch Allyn, Inc. Køberen af produktet har tilladelse til at kopiere denne udgivelse udelukkende til intern distribuering for at understøtte

Læs mere

1. Installation Installation 1 2 3 4 2

1. Installation Installation 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installation Installation 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Æskens indhold Æskens indhold a TomTom ONE/XL/ XXL b EasyPort TM -holder c Biloplader d RDS-TMC-trafikmodtager*

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde,

SAMSUNG LCD TV. Series 4. Brugervejledning. Dansk. (s. 2) Kære kunde, SAMSUNG LCD TV Series 4 Brugervejledning Dansk (s. 2) Kære kunde, Venligst gennemlæs denne brugervejledning inden apparatet tages i brug for første gang. Tallene i parentes (s. xx) angiver tilsvarende

Læs mere

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A

SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Brugermanual Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S, SRK20-25-35-50ZJ-S/A Indholdsfortegnelse Sikkerhed 1 Navn på dele og funktioner 2 Fjernbetjening 4

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier.

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brugervejledning og guide til professionel opladning af start- og dybdecyklusbatterier. DK INTRODUKTION Villykke med din nye professionelle primærkoblede lader. Denne

Læs mere

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret.

Ophavsret og licens. produkter til andre formål end sådanne, der er tilladt af lovgivning om ophavsret. Ophavsret og licens Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er

Læs mere