NØGLEN TIL et hurtigt overblik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NØGLEN TIL et hurtigt overblik"

Transkript

1 QUICKGUIDE TIL KOMMUNEFORSIKRINGS BETINGELSER NØGLEN TIL et hurtigt overblik

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1 Generelt om KommuneForsikring og vores forsikringsbetingelser... 5 Kapitel 2 Autoforsikringer... 7 Kapitel 3 Bygningsforsikringer...15 Kapitel 4 Løsøreforsikringer...21 Kapitel 5 Entrepriseforsikringer...29 Kapitel 6 Ansvarsforsikringer...34 Side

3 Quickguide Nøglen til et hurtigt overblik Indledning Hvor godt kender du dine forsikringer? Hvad er egentlig forsikringsbetingelser, og hvordan er de opbygget? Hvad er forskellen på ansvar og kasko, når vi taler autoforsikring? Hvad dækker en bygningsbrandforsikring? Hvad dækker løsøre? Hvilke typer af entrepriseforsikring findes der? Måske kender du allerede svaret på disse spørgsmål, mens der er andre områder, hvor du måske godt kunne tænke dig at få et bedre overblik. Vi ved, at forsikring er et komplekst område at beskæftige sig med, og indimellem kan det sikkert virke uoverskueligt at skulle læse et sæt betingelser fra A til Z blot for at få svar på et simpelt spørgsmål. Formålet med denne quickguide er at give et hurtigt overblik over indholdet i en række af KommuneForsikrings forsikringsbetingelser. Vi har valgt at fokusere på de vigtigste betingelser indenfor følgende områder: Autoforsikring, bygningsforsikring, løsøreforsikring, entrepriseforsikring og ansvarsforsikring. Guiden vil give dig et generelt billede af, hvad de forskellige typer af forsikringer er, hvad de dækker, og hvilke udvidelser og tillægsprodukter det er muligt at supplere forsikringerne med. Vi har valgt at fokusere på nogle af de væsentligste elementer, og derfor kan der godt være dækningsforhold og undtagelser, vi ikke nævner. Har du behov for en præcis uddybning af en eller flere af de beskrevne forsikringsbetingelser, vil vi anbefale, at du læser de specifikke forsikringsbetingelser for området. Vores betingelser kan du finde på KommuneForsikring.dk/offentlig/selvbetjening/forsikringsbetingelser. Side 3

4 Indenfor områderne autoforsikring samt bygnings- og løsøreforsikring vil vi komme ind på begrebet risikostyring eller sagt med andre ord: Hvad kan man, som kommune eller som medarbejder i kommunen, gøre for at minimere risikoen for, at skader opstår i hverdagen? Selvom man har en forsikring, der dækker det økonomiske tab, så er der mange kedelige situationer, man alligevel gerne vil være foruden, da de kan have store ressourcemæssige og menneskelige omkostninger. Indholdet i denne quickguide tager udgangspunkt i det seneste sæt af forsikringsbetingelser fra Så hvis indholdet i de betingelser, du kender, er anderledes, er det fordi din kommune har indgået forsikringsaftale med KommuneForsikring tidligere end 1. januar Side 4

5 Kapitel 1 Generelt om KommuneForsikring og vores forsikringsbetingelser Side 5

6 Kapitel 1 Generelt om KommuneForsikring og vores forsikringsbetingelser Hvem er KommuneForsikring? KommuneForsikring A/S er en del af den norske forsikringskoncern Gjensidige som i Danmark bl.a. også tæller Fair Forsikring. Tilsammen er vi 260 medarbejdere, der arbejder med det mål at være Danmarks mest effektive forsikringsselskab til gavn for vores kunder. Vores vision er meget klar. Vi forstår kunderne bedst og giver dem mest værdi. Vi har gennem mange år forsikret størstedelen af den offentlige sektor, og i dag har vi en markedsandel på ca. 70%. Det giver os en helt særlig erfaring og viden, som vi dagligt bruger til at skabe individuelle løsninger til vores kunder, og derfor har vi også markedets største portefølje af forsikringsprodukter tilpasset de kommunale behov. I forbindelse med den gennemførte kommunalreform har kommunerne mødt nye udfordringer i forhold til deres forsikringsforhold. Også her har vi i KommuneForsikring været på banen som sparringspartner, rådgiver og problemknuser for kommunerne. Risikostyring, og dermed skadeforebyggelse, har i dag fokus fra allerøverste ledelse i kommunerne. Det er et centralt område, hvor intet må overlades til tilfældighederne. Dette er også et område, hvor KommuneForsikring spiller en vigtig rolle overfor vores kunder. Vi yder bl.a. konsulentbistand, således at kommunerne får de bedste værktøjer til at begrænse skadefrekvensen og de omkostninger, der følger i kølvandet på skader. Vores erfaring fra det offentlige marked bruger vi i dag også til at betjene en række kunder på erhvervsmarkedet. Disse kunder er typisk indenfor brancherne ejendom, forsyningsvirksomhed, kultur, transport osv. Udover forsikringsløsninger tilbyder vi bl.a. også administrationsordninger for de af vores offentlige kunder, som vælger at være selvforsikrede eller har valgt selvrisiko. Fremadrettet skal KommuneForsikring ikke bare være førende på det danske marked Side 6

7 for offentlige forsikringsløsninger. Blikket er skarpt rettet mod både Norge og Sverige, hvor vi, gennem brug af vores kompetencer og erfaringer fra det danske marked, har som mål at blive en væsentlig spiller på markedet for offentlig forsikring på hele det skandinaviske marked. Generelt om vores forsikringer og forsikringsbetingelser Med vores mange forskellige forsikringsløsninger følger naturligvis et omfattende sæt af forsikringsbetingelser. En forsikringsbetingelse kan bedst beskrives som det sæt af generelle juridiske vilkår, som knytter sig til den enkelte type forsikring. Man kan sige, at betingelserne er et slags produktblad, der i detaljer beskriver produktet og de vilkår, der er for dets anvendelse. Forsikringspolicen er derimod at betragte som kontrakten mellem forsikringstager og KommuneForsikring. Det er i policen, at de specifikke forhold omkring den enkelte tegnede forsikring fremgår, såsom hvem forsikringstager er, og hvad der præcist er forsikret, til hvilke dækningssummer, med hvilken præmie, og hvad evt. selvrisiko er. Desuden vil det også i policen fremgå, hvilke særlige forhold der måtte gælde for den givne forsikring fx om der er udvidet dækning på valgte områder, klausuler eller lignende. I forsikringsbetingelserne er det beskrevet, hvem den givne forsikringstype kan tegnes for, og evt. hvad eller hvem den omfatter. Derudover er det i betingelserne præciseret, hvad forsikringen dækker, og hvilke undtagelser der er i forhold til dækning dvs. hvad og i hvilke situationer forsikringen ikke dækker. Helt generelt gælder det, at en forsikring kun dækker det, der kan opgøres økonomisk og højst med værdien på det skadede. Enhver forsikringsudbetaling skal derfor ses som en økonomisk kompensation for den pågældende skade. I samtlige af vores betingelser fremgår det også, at forsikringen ikke vil dække skader, der direkte eller indirekte er forårsaget af voldsomme naturforstyrrelser som fx jordskælv eller flodbølger, enhver form for krigs- eller oprørssituationer eller enhver form for atomuheld uanset om det er i krigs- eller fredstid. Dette er forhold, der også kan betegnes som force majeure. Side 7

8 Derudover kan man i alle sæt af betingelser læse om de forhold, der i øvrigt gør sig gældende under forsikringens løbetid. Det er forhold som: Forsikringstagers oplysningspligt overfor KommuneForsikring Præmieberegningsgrundlag Ændring af præmietarif eller forsikringsbetingelser i forsikringsperioden Flerårig tegning Forsikringstagers og KommuneForsikrings ret til opsigelse ved skade KommuneForsikrings ret til besigtigelse på forsikringsstedet Disse forhold er i store træk enslydende på tværs af de forskellige sæt af betingelser. I betingelserne kan man naturligvis også læse om de forhold, der gør sig gældende ved evt. skadetilfælde. Det omhandler bl.a., hvad forsikringstager er forpligtet til at gøre, når en forsikringsbegivenhed indtræffer, og hvilke foranstaltninger der skal iværksættes fra forsikringstager, samt hvilke opgørelsesprincipper der anvendes ved en evt. skade. Side

9 Kapitel 2 Autoforsikring Side 9

10 Kapitel 2 Autoforsikring Generelt om autoforsikring Autoforsikring kan tegnes for stort set alle motordrevne køretøjer. Når vi taler om autoforsikring, skelner vi mellem ansvarsforsikring, kaskoforsikring og brandforsikring, som vi vil gennemgå nærmere. For alle typer af autoforsikringer gælder det, at de omfatter forsikringstager samt anden fører af et givent køretøj, der har forsikringstagers billigelse til at føre køretøjet. Herunder også virksomheder der har køretøjet til reparation og lignende. En autoforsikring dækker som udgangspunkt i Danmark og Grønland samt de lande, der er tilsluttet Grønt kort-ordningen. Det grønne kort er dokumentation for, at køretøjet er ansvarsforsikret og der dermed er sikkerhed for erstatning til evt. trafikofre i udlandet. I lande inden for EU behøves kortet ikke. Udover den daglige anvendelse af køretøjet, dækker autoforsikringen i et vist omfang under køretøjets anvendelse til øvelseskørsel og motorløb. Fælles for autoforsikringer gælder det, at de ikke dækker skader, der opstår, hvis køretøjet anvendes til andre formål end dem, der er beskrevet i den enkelte police. Udover de tre ovennævnte typer autoforsikring tilbyder KommuneForsikring også tyveriforsikring for knallerter, samt forskellige forsikringer for selvkørende arbejdsmaskiner. Autoansvarsforsikring (1001) Lovgivningen siger, at alle motorkøretøjer skal have minimum en lovpligtig ansvarsforsikring, for at de kan indregistreres. Dette gælder dog ikke stat, region og kommuner, der også på dette område kan vælge at være selvforsikrede. På forskellige områder i dansk lovgivning er der vedtaget et såkaldt objektivt ansvar. Det betyder, at man godt kan blive erstatningspligtig overfor en modpart, selvom man ikke har været skyld i den skade, der er sket. Det gælder bl.a. i forhold til personskader i trafikken. Side 10

11 Autoansvarsforsikringen dækker de erstatningspligtige skader, som føreren af det sikrede køretøj måtte forvolde på: Modparten og eventuelle passagerer i modpartens bil (objektivt ansvar) Modpartens bil Eventuelle passagerer i forsikringstagers køretøj (objektivt ansvar) Det er således til en hver tid bilens forsikring, der dækker eventuelle skader på passagerer, hvis bilen er involveret i et uheld. Det kræver derfor ingen særlig tilladelse at køre med passagerer i kommunalt regi. Brugeren skal blot have lovlig adgang til at benytte køretøjet og naturligvis have gyldigt kørekort. Hvis en kommunal dagplejemor fx transporterer dagplejebørn i sin egen bil, er børnene som passagerer dækket af bilens lovpligtige ansvarsforsikring, hvis der sker et uheld. Det samme gælder, hvis en pædagog kører med institutionens beboere som passagerer i institutionens bil. Også her er det køretøjets ansvarsforsikring, der dækker passagererne ved et evt. uheld. En autoansvarsforsikring dækker til gengæld ikke skader på: Føreren Ting tilhørende føreren Forsikringstagers køretøj Tilkoblede køretøjer Genstande, som forsikringstager har i sin varetægt Hvis der i forbindelse med en eneulykke sker skader på føreren af bilen, er det kommunens arbejdsskadeforsikring der dækker, såfremt ulykken sker i arbejdsmæssigt øjemed. Ved salg af køretøjet dækker ansvarsforsikringen for den nye ejer i de første 3 uger. Autokaskoforsikring (1002) En autokaskoforsikring dækker omvendt: De skader på køretøjet, som føreren selv er ansvarlig for Tyveri eller røveri af køretøjet Skader, der opstår som følge af fx tyveri eller hærværk Side 11

12 Forsikringen dækker desuden: Skader på ekstraudstyr indtil kr. for køretøjer under 3 ton Skader på ekstraudstyr indtil kr. for køretøjer over 3 ton Nødvendig transport af køretøjet til reparation ved skader En kaskoforsikring dækker til gengæld ikke: Fabrikations-, konstruktions og mekaniske fejl Ligesom den heller ikke dækker skader, der er sket: Under bearbejdning og behandling Ved brand, lynnedslag, eksplosion og kortslutning (se i stedet autobrandforsikring) Ved grov uagtsomhed eller med forsæt Mens køretøjet er ført af person uden gyldigt kørekort, eller person der er påvirket af alkohol eller narko Autobrandforsikring (1003) En autobrandforsikring dækker skader, der er opstået ved: Brand Eksplosion Lynnedslag Kortslutning En autobrandforsikring dækker omvendt ikke skader, der er opstået som følge af: Konstruktions- og fabrikationsfejl Slitage Grov uagtsomhed eller forsæt At køretøjet er ført af en person, der er påvirket af alkohol eller narko eller en person uden gyldigt kørekort Side 12

13 Tyveriforsikring for knallert (1016) En tyveriforsikring til knallert omfatter den knallert, der er anført i policen. Tilbehør er kun omfattet, hvis det kan betragtes som almindeligt knallertudstyr, og det kun anvendes til den forsikrede knallert. Forsikringen dækker: Tab af knallerten ved tyveri eller røveri Skader på knallerten i forbindelse med tyveri eller røveri Nødvendige omkostninger til transport til reparatør efter ovennævnte skader Hjemtransport for stjålen knallert fundet inden for 4 uger efter skadesanmeldelse Der er ingen specielle krav til, at knallerten skal være låst eller være låst inde for at forsikringen dækker. Forsikringen dækker derimod ikke, hvis tyveriet skyldes grov uagtsomhed. Det er vigtigt at være opmærksom på, at knallerter ikke er dækket af nogen form for løsøreforsikring, hvorfor det er en god ide at tegne relevante forsikringer for kommunens knallerter. Risikostyring Som det oftest er tilfældet, når vi taler risikostyring, så handler det i høj grad om at gøre nogle aktive tiltag, der fremmer bevidstheden om de risici, som fx personalet omgås med i hverdagen. I kommunerne kan man således selv gøre en række ting for at begrænse antallet af autoskader både dem, som føreren selv forvolder på køretøjet, eller som føreren forvolder på andre biler, bilister eller omgivelserne. Når det kommer til kørsel og sikkerhed på vejene, så er der flere ting, man som kommune kan gøre. Det kan fx være at: Tilbyde køretekniske kurser til de medarbejdere, der tilbringer tid på vejene i kommunens køretøjer, så de altid er opdateret på hvordan de skal agere, hvis de kommer ud i pressede situationer som f.eks. glat føre eller behov for pludselig opbremsning. Side 13

14 Opfordre til at spejle, sæder og rat tilpasses hver ny bruger, så man ikke forfalder til blot at benytte de indstillinger, som sidste chauffør havde. Mange uheld sker på grund af dårlig orientering og blinde vinkler Man synliggør overfor brugerne, hvor mange udgifter, der bruges på reparation efter skader på kommunens køretøjer, og evt. hvilken selvrisiko kommunen har Ledere med kørende personale går foran med et godt eksempel og fremhæver betydningen af høj trafiksikkerhed overfor sine medarbejdere Udover at påvirke adfærden, kan man også sørge for at øge køretøjernes trafiksikkerhed. Det kan bl.a. ske ved at: Montere bakke- og/eller parkeringssensorer i køretøjerne. På den måde kan man mindske risikoen, for at chaufføren rammer personer, genstande og andre biler under bakke- og/eller parkeringsmanøvre Sørge for at bilen er monteret med vinterdæk i vinterhalvåret, og at monteringen er sket, før det første vintervejr sætter ind Holde bilen ren. Det forebygger også skader. Endelig skal man være opmærksom på, at risikoen for brand i køretøjer er størst på vejmaterielgårde og andre steder, hvor mange køretøjer er samlet fx parkeringspladser. Side 14

15 Kapitel 3 BygningsforsikringER Side 15

16 Kapitel 3 Bygningsforsikringer Generelt om bygningsforsikring Indenfor bygningsforsikring findes en omfattende række af forsikringsbetingelser. Vi vil i det følgende have fokus på brandforsikring, husejerforsikring samt stormskadeforsikring. Andre typer af bygningsforsikring er fx rørskade-, svampe-, insekt-, glas- og sanitetsforsikring. Disse produkter er typisk tilvalgs- og tillægsprodukter til bygningsforsikring. For de tre typer af bygningsforsikring, som vi gennemgår, gælder det, at forsikringen omfatter de bygninger, som tilhører forsikringstageren, og som på indtegningstidspunktet er beliggende på det/de forsikringssteder, der er anført i policen. Som udgangspunkt forudsættes det, at de forsikrede bygninger er helt eller i væsentlig grad opført af mur og har fast tag. Forsikringen omfatter generelt ikke nybygninger, tilbygninger eller værdiforøgende ombygninger, som er kommet til i forsikringsperioden, medmindre de er blevet indtegnet i policen. En bygningsforsikring omfatter bygninger med fundamenter indtil en meters dybde. Udover selve bygningen omfatter bygningsforsikring en række genstande, som er i direkte relation til bygningen. Eksempler på dette er faste el-, lys- og sanitære installationer, elevatorer, gulvbelægning og fast udsmykning på bygningen. En bygningsforsikring dækker desuden skader på evt. haveanlæg og inventar omkring bygningen. Hvad der specifikt er omfattet for hver type bygningsforsikring, kan du læse mere om i betingelserne. Det er vigtigt at skelne mellem bygnings- og løsøreforsikring, når der tales bygningstilbehør. Forsikring og Pension (www.forsikringenshus.dk) har udarbejdet en fordelingsvejledning, som i detaljer definerer, hvad der går under hhv. bygningsforsikring og løsøreforsikring. Det er den fordelingsvejledning, som alle selskaber følger i deres betingelser. Side 16

17 Desuden dækker en bygningsforsikring helt eller delvist en række af de omkostninger, som opstår i kølvandet på en forsikringsbegivenhed, der gør bygningen eller dele af denne uanvendelig i kortere eller længere tid. Det kan være: Huslejetab Ekstraomkostninger fx i forbindelse med flytning og leje af midlertidige lokaler Nødvendige omkostninger til oprydning, redning og bevaring Omkostninger til skadeforebyggelse Erstatning af bortkomne genstande Omkostninger til efterfølgende lovliggørelse af bygninger, installationer mv. Bygningsbrandforsikring (3001) For at en brandforsikring dækker, skal der som udgangspunkt være tale om regulær brand, eller det man også betegner som ildsvåde. Ildsvåde kan defineres som en løssluppen flammedannende ild, der ved egen kraft er i stand til at brede sig uden for sit arnested. Desuden dækker brandforsikringen ved: Lynnedslag (direkte i det forsikrede) Eksplosion Sprængning af dampkedler og autoklaver Tørkogning af kedler til rumopvarmning Nedstyrtning af luftfartøjer Tilsodning En bygningsbrandforsikring dækker til gengæld ikke, hvis skaderne er opstået af følgende årsager: Svidning, forkulning, overophedning og smeltning Elektriske fænomener som fx induktion eller overspænding Kortslutning Som tilvalg til en bygningsbrandforsikring er det muligt at tegne en udvidet kortslutningsdækning. Side 17

18 Denne forsikring dækker, som ordet antyder, de skader, der kan opstå som følge af en kortslutning i bygningens elektriske installationer. Her skal man dog være opmærksom på, at forsikringen ikke dækker, hvis der fx er tale om kortslutning som følge af: Fejlkonstruktion, fejlmontering eller overbelastning Slid, tæring eller mangelfuld vedligeholdelse Husejerforsikring ekskl. stormskadeforsikring (3007) Bortset fra brand (beskrevet ovenfor) og stormskade, dækker husejerforsikringen en række af de hændelser, der ellers kan påføre skade på bygningen og dens omgivelser. Mere specifikt er det hændelser som: Vandskade Pludselig udstrømning fra røranlæg og udsivning fra skjulte rør til vand, varmeog sanitetsinstallationer Voldsomt skybrud og tøbrud voldsomt skybrud: minimum 1 millimeter nedbør pr. minut eller 35 millimeter pr. døgn voldsomt tøbrud: når temperaturen stiger fra minusgrader til 5 8 plusgrader inden for kort tid Frostsprængning af røranlæg (hvis der opstår tilfældigt svigt i varmeforsyningen) Snetryk (Grønland undtaget) (ej sneskred) Indbrud eller indbrudsforsøg Væltende og nedstyrtende genstande Påkørsel Der er dog også en række undtagelser, som ikke er omfattet af forsikringen. Eksempler på dette er: Oversvømmelse fra hav, sø, fjord eller vandløb Frostskader i utilstrækkeligt opvarmede rum Hærværk eller tyveri på udvendig bygning Side 18

19 I forbindelse med en husejerforsikring skal man desuden være opmærksom på, at der er en række genstande, som ikke er omfattet af forsikringen, det drejer sig bl.a. om: Bygninger, der ikke er opført på betonblokke eller muret/støbt fundament Teltlignende konstruktioner Drivhuse, plankeværk mv. selvom disse er opført på fast fundament Halvtage og andre overdækninger samt solafskærmning Anlæg til udnyttelse af vedvarende/alternativ energi Glas Stormskadeforsikring (3008) En stormskadeforsikring dækker de direkte skader, som en bygning påføres ved: Storm og skypumpe Nedbør, der opstår som direkte følge af en storm eller skypumpe For at der er tale om storm, skal vindstyrken være på mindst 8, hvilket med andre ord svarer til en vindhastighed på 17, 2 meter pr. sekund, eller det der svarer til en middel kuling. Som for de øvrige bygningsforsikringer er der også en række situationer, hvor stormskadeforsikringen ikke dækker. Den dækker f.eks. ikke, hvis: Bygningen ikke opfylder bygningslovens betingelser og skaden kan henføres til dette Skaden skyldes mangelfuld vedligeholdelse Skaden er af kosmetisk art Du skal desuden være opmærksom på at de genstande, som ikke dækkes af en husejerforsikring, heller ikke dækkes ved stormskade. Når det kommer til stormskade, er der en dato, som forsikringsbranchen vil huske i al tid fremover. Fredag den 3. december 1999 blev Danmark ramt af det værste stormvejr i nyere tid med meget voldsomme og omfattende skader til følge. Side 19

20 Tværgående tillægsforsikringer Udover de produkter vi har omtalt, findes der en række tværgående tillægsforsikringer, som kan tegnes for kommunens bygninger. Kendetegnende for disse produkter er, at de i modsætning til de øvrige bygningsforsikringer kan tegnes, så de dækker på tværs af kommunens eller regionens bygninger og dermed ikke henføres til en specifik adresse. Eksempler på tværgående tillægsforsikringer er: Udvendigt produktionsudstyr ved storm mv. (3093) eksempel på udvendigt produktionsudstyr kan være udsug til industrikøkken Enhver form for fundament (3097) omfatter fundamenter herunder pilotering over 1 meters dybde Udvidet huslejetab (3098) dækker dokumenteret tab af lejeindtægt Hærværk på bygningsdele (3103) dog ikke graffiti og hærværk på ubenyttede bygninger Anden genopførsel (3104) dækker genopførsel af bygning andensteds, til andet formål og/eller anden byggemåde Udvidet jordforureningsdækning (3109) dækker destruktion af forurenet jord efter en dækningsberrettiget skade Udvidet meromkostningsdækning (3111) Dækker de rimelige og dokumenterede udgifter, der er nødvendige for virksomhedens forsatte drift. Kunden kan selv bestemme dækningsbeløbet ved tegning Udvidet lovliggørelse Risikostyring For bygningsforsikring gælder det, som for andre forsikringstyper, at der er en lang række tiltag man selv kan gøre ude i kommunerne for at begrænse antallet af skader gennem forebyggelse. Eksempler, på hvilke tiltag man kan gøre, vil blive gennemgået i det næste kapitel om løsøre. Side 20

21 Kapitel 4 LøsøreforsikringER Side 21

22 Kapitel 4 Løsøreforsikringer Generelt om løsøreforsikring I dette kapitel vil vi have fokus på løsøreforsikring for brand, tyveri og vandskade. Vi vil også kort komme ind på den kombinerede ansvars- og løsøreforsikring. Denne type af forsikringer dækker løsøre, som befinder sig i bygninger på det eller de forsikringssteder, der er anført i policen. Løsøre kan som udgangspunkt defineres som alle de flytbare genstande, der findes i en given bygning. Det kan være møbler, elektronisk udstyr som Pc er, kontormaskiner, udsmykning, værktøj osv. Se eventuelt den tidligere omtalte fordelingsvejledning fra Forsikring og Pension (www.forsikringenshus.dk). Her kan man læse mere om, hvad der defineres som løsøre, og hvad der omvendt defineres som bygningsdele. En løsøreforsikring omfatter som udgangspunkt de genstande, som forsikringstager ejer samt de genstande, som tilhører tredje mand, men som forsikringstager har i sin varetægt og er forpligtet til at erstatte ved en evt. skade (erhvervsmæssigt brug). Endelig omfatter en løsøreforsikring også i noget omfang kontanter samt genfremstillingsomkostninger til reetablering af kartoteker, forretningsbøger samt elektronisk lagrede data. Løsøreforsikringen omfatter til gengæld ikke sø- og luftfartøjer, motordrevne og/eller registreringspligtige køretøjer, knallerter og dele til disse. Udover at dække løsøre, der bliver beskadiget eller ødelagt under en forsikringsbegivenhed, dækker en løsøreforsikring også en række andre omkostninger, som følger i kølvandet på en forsikringsbegivenhed. Det er fx: Nødvendige udgifter til oprydning og fjernelse af ødelagte genstande Rimelige udgifter til redning og bevaring af genstande Skadeforebyggelse- og begrænsning Genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed Side 22

23 Løsørebrandforsikring (4001) En løsørebrandforsikring dækker løsøre, som går tabt eller bliver beskadiget under brand. For at forsikringen dækker, skal forsikringsstedet som udgangspunkt være en ejendom, der er opført af mur og med hårdt tag. På forsikringsstedet må der endvidere ikke findes brandfarligt lager eller udøves brandfarlig virksomhed. For at en løsørebrandforsikring dækker, skal der, ligesom ved en bygningsbrandforsikring, være tale om: Brand (ildsvåde) Lynnedslag Eksplosion Sprængning af dampkedler og autoklaver Tørkogning af kedler til rumopvarmning Nedstyrtning af luftfartøjer Tilsodning En løsørebrandforsikring dækker til gengæld ikke, hvis skaderne er opstået af følgende årsager: Svidning, forkulning, overophedning og smeltning Elektriske fænomener som fx induktion eller overspænding Kortslutning Desuden dækker den heller ikke: Skader på elinstallationer, elmotorer og elektroniske anlæg forårsaget ved kortslutning Skader på genstande der forsætligt udsættes for ild eller varme (fx opvarmning, kogning, strygning, tørring, røgning mv.) I forbindelse med løsørebrandforsikringen er det muligt at udvide med en kortslutningsdækning (4027), der dækker løsøre, der måtte blive beskadiget eller gå tabt som følge af en kortslutning. Side 23

24 Løsøreindbrudstyveriforsikring (4002) Løsøreindbrudstyveriforsikringen dækker både de genstande, som forsvinder under et indbrud, samt de skader der opstår på de forsikrede genstande ved indbrud. Der er tale om indbrud, når der er tegn på vold mod fx døre, porte og vinduer, og det kan bevises, at uvedkommende derved har skaffet sig adgang til en i øvrigt forsvarligt aflåst bygning eller et lokale. Der er også tale om indbrud, hvis indtrængere har anvendt en nøgle, som er taget fra en indmuret nøgleboks, der er blevet opbrudt med vold. Desuden dækker forsikringen 50% af udgifterne til omlægning af låse, hvis nøglerne til forsikringsstedets yderdøre er blevet stjålet under et indbrud, eller uvedkommende har fået adgang til nøglerne ved ran eller røveri. I forbindelse med en løsøreindbrudstyveriforsikring er der en række tyverisikringskrav, der skal være opfyldt, for at forsikringen dækker. Kravene til sikring gælder både på selve forsikringsstedet samt for andre steder, hvor forsikringen dækker, jf. policen. Hos Forsikring og Pension har man defineret forskellige sikringsniveauer, som vi refererer til i vores forsikringsbetingelser. Du kan få mere information om de forskellige sikringsniveauer på forsikringenshus.dk. Kravene til sikringsniveau stiger i takt med værdien af særligt løsøre, der befinder sig på forsikringsstedet eller andre steder omfattet af forsikringen. Særligt løsøre kan være: Edb-udstyr (pc er, projektorer, fladskærme, programmel osv.) TV-, radio samt foto- og videoudstyr Musikinstrumenter og tilhørende elektronisk udstyr Pr. 1. januar 2006 er der følgende sikringskrav: Op til kr. - Niveau 10: Forsvarligt aflåsning af døre, vinduer mv. Femstiftet lås Side 24

25 Op til kr. Niveau 20: Mekanisk indbrudssikring (skalsikring, cellesikring eller objektsikring) Elektronisk overvågning Over kr. Niveau 30: Reaktionstid ved alarm maksimalt 35 minutter 2 udendørs låse Forsikringen dækker i et vist omfang også ved ran og røveri. Ran kan defineres som tyveri, der er sket uden anvendelse af vold, og som er bemærket af den bestjålne eller andre, der har været til stede på gerningsøjeblikket. Ved røveri er der omvendt tale om, at genstande fratages den bestjålne ved anvendelse af vold eller trusler om øjeblikkelig vold. Forsikringen dækker fx også når rede penge transporteres fra et sted til et andet - fx. fra rådhus til bank. Der er ingen særlige sikringskrav ved transport af beløb under kr. Er beløbet derimod over kr. er der til gengæld nogle særlige krav til transport, bl.a. at der er mindst 2 personer med i forbindelse med transporten. Forsikringen dækker til gengæld ikke tyveri, der sker fra: Konstruktioner der ikke er opført på nedgravede betonblokke, muret eller støbt fundament Teltagtige konstruktioner, drivhuse og tankanlæg Lofts- og kælderrum i etageejendom, der anvendes til beboelse Det er muligt at udvide med en forsikring, der dækker hærværk på løsøre i bygning (4007). Hærværk defineres i denne sammenhæng som en forsætlig eller ondsindet handling, som kun har til formål at påføre de udsatte genstande for fysiske skader. Et krav er dog, at der er tale om en bygning, som anvendes til beboelse og/eller erhverv, og forsikringen dækker således ikke, hvis der er tale om bygninger, der står midlertidigt tomme eller er blevet forladt. Side 25

26 Løsørevandskadeforskring (4005) En løsørevandskadeforsikring dækker de skader, der sker på de forsikrede genstande ved: Vandskade Pludselig udstrømning fra røranlæg og udsivning fra skjulte rør til vand, varmeog sanitetsinstallationer Voldsomt skybrud og tøbrud, hvor vandet ikke kan få normalt afløb (se definition under stormskadeforsikring bygning side 19), og derfor oversvømmer forsikringsstedet eller stiger op gennem afløb Snetryk Storm (se definition under stormskadeforsikring bygning side 19) og skypumpe samt nedbørsskader som umiddelbar følge heraf Væltende og nedstyrtende genstande For de tre sidstnævnte punkter er det en betingelse, at der kan påvises en skade på bygningen, og at skaden på de forsikrede genstande kan henføres til bygningsskaden. Forsikringen dækker ikke genstande, der findes i bygninger, som ikke opfylder bygningslovgivningens regler og/eller er mangelfuldt vedligeholdt, og skaden kan henføres til dette. Derudover dækker forsikringen ikke: Skader, der opstår ved udsivning fra synlige rør og beholdere Skader, som følge af at nedbør trænger ind gennem tage, åbninger i bygninger, mur eller fundament (undtaget ved stormskade) Skader forårsaget af stigning af grund- eller kloakvand Vandskader, der skyldes frostskader i uopvarmede rum Kombineret ansvars- og løsøreforsikring (4008) Endelig vil vi kort nævne den kombinerede ansvars- og løsøreforsikring. Denne type forsikring tegnes primært for beboere på plejehjem og dækker: Ansvarsforsikring for beboere på udvalgte plejehjem, døgninstitutioner mv. (se mere i kapitlet om ansvarsforsikring side 35) Løsøreforsikring (løsørebrand, løsøreindbrudstyveri og løsørevandskade) Side 26

Bilag 3: Interne policer og dækninger

Bilag 3: Interne policer og dækninger Bilag 3: Interne policer og dækninger Indholdsfortegnelse 1 Intern dækning: Bygning... 2 1.1 Hvem er omfattet... 2 1.2 Hvilke bygninger og genstande dækker forsikringsordningen... 2 1.3 Generelle undtagelser

Læs mere

Ny police til Kolonihaveforbundet

Ny police til Kolonihaveforbundet Kolonihaveforbundet Frederikssundsvej 304A 2700 Brønshøj Ny police til Kolonihaveforbundet Vi sender her jeres nye police og beder jer læse policen igennem for at sikre, at indholdet svarer til jeres forventninger.

Læs mere

Betingelsesnummer: Fritidshus 1.1

Betingelsesnummer: Fritidshus 1.1 FRITIDSHUSFORSIKRING Betingelsesnummer: Fritidshus 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Hvilke personer dækker forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 3 Hvilke bygninger

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 FRITIDSHUSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledende bemærkninger...3 Hvilke personer dækker forsikringen?...3 Hvor dækker forsikringen?...3 Hvilke bygninger og genstande omfatter forsikringen?...3 Dækninger....4

Læs mere

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Husforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG

FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG FORSIKRINGSBETINGELSER NEDLAGTE LANDBRUG Det bedste til din bolig ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr. 01-2012-NLB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Vilkår for Fritidshus Bygning

Vilkår for Fritidshus Bygning Vilkår for Fritidshus Bygning 5342-6 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidshusforsikring

Læs mere

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633

17. september 2014 333 Kundenr. 97675633 Codan Forsikring A/S Englandsgade 25 5000 Odense C G/F Lyset Marievej 56 4300 Holbæk Tlf. 33 55 41 50 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk Kundeservice: http://kundeservice.codan.dk 17. september 2014

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440

3. marts 2014 EKN Kundenr. 87811440 Codan Forsikring A/S Spotorno Alle 10 2630 Taastrup Andelsboligforeningen I. G. Smiths Alle 11-33 Att.: Wind Administration ApS Christians Brygge 28 02 1559 København V Tlf. 33 55 40 75 Fax 33 55 21 22

Læs mere

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv

Bygningsforsikring. Bygningsforsikring - Erhverv Bygningsforsikring Bygningsforsikring - Erhverv BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 Afsnit 10. Generelle bestemmelser 1. Risikoforandring og ejerskifte 1 2. Anmeldelse af skade

Læs mere

Fritidshusforsikring. Version 2134005

Fritidshusforsikring. Version 2134005 Fritidshusforsikring Version 2134005 Forsikringsbetingelser af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Bygning - Hvor og hvad dækkes Afsnit 17-20 Side 7 Brand Afsnit 21-23

Læs mere

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i.

Du kan evt. læse mere om fortrydelsesretten i lov om forsikringsaftaler 34e og 34i. FORSIKRINGSBETINGELSER Indledende bemærkninger. Denne forsikring kan tegnes med nogle tillæg der udvider forsikringens dækning. Det fremgår af forsikringsbetingelserne, hvornår der er tale om forhold der

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring Forsikringsvilkår for Familie basisforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1

Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805. Villaforsikring / 1 Villaforsikring / Forsikringsbetingelser nr. 0805 Villaforsikring / 1 Fortrydelsesret FORTRYDELSESRET Gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Ny police til E/F Fortbo

Ny police til E/F Fortbo G0201_NEL - TT201503170056797677 - G_56804268Job918-P1-19 0101ERHM Willis I/S København Rundforbivej 303 2850 Nærum Ny police til E/F Fortbo Vi sender her den nye police til E/F Fortbo. Det er vigtigt,

Læs mere

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser

Husforsikring. Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014. Forsikringsbetingelser Husforsikring Forsikringsbetingelser HUS-3 Gældende fra 01.08.2014 Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.0 SIKREDE PERSONER... 3 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE... 3 3.0

Læs mere

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus DF20021-3 December 2013 vilkår for fritidshus Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

INDBOFORSIKRING KØBER

INDBOFORSIKRING KØBER Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING KØBER NEM Forsikring Cvr. 2425 63 83 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940.

Bygning 1: Bag Søndermarken 13-17. Anvendelse: Beboelse. Bebygget areal: 420 m 2 Der er 5 etager. Der er kælder. Bygningen er opført i 1940. ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33306000 Telefax 57666204 www.almbrand.dk servicecenter.erhverv@almbrand.dk Kundenr. 9662 5261 27 Policenr. 081 163 332 Bygningsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36

Ny police til E/F Bryggertorvet 5-36 ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFFFTATDDAFTFATTTDDADTDDDTTATTTDTADDATTFTAADDFFFTDFDFAFAFDTAFFFFF E/F Bryggertorvet

Læs mere

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01

SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 SÆRLIGE GENERELLE BETINGELSER OG BEGRÆNSNINGER Version 1-01 Varmt arbejde For forsikringen gælder nedennævnte selvrisikoklausul for brandskade sket som følge af varmt arbejde: Ved enhver brand og eksplosionsskade

Læs mere

Alka Fritidshusforsikring

Alka Fritidshusforsikring Alka Fritidshusforsikring Forsikringsbetingelser FH-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings Aktieselskabet Alka CVR nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-4 (05.15) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/19 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere