Forord Indledning Læsevejledning Metoder til søgning... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord... 3 1. Indledning... 4 1.2. Læsevejledning... 5 1.3. Metoder til søgning... 5"

Transkript

1 Oversigt over forsknings- og udviklingsbaseret viden inden for pædagoguddannelsens specialisering Skole og fritidspædagogik det nationale modul Professionsviden og forskning i relation til skole- og fritidspædagogik Udarbejdet af: Anja Hvidtfeldt Stanek, Ulla Nørtoft Thomsen, Kirsten Rigbolt, Brian Mørk, Mie Thulesen, Thomas Klostergaard Andersen, Lars Christian Mikaelsen, Claus Bjerg 1

2 Forord Indledning Læsevejledning Metoder til søgning Arbejdsgruppens fortolkning af det Nationale modul: Professionsviden og forskning i relation til skole- og fritidspædagogik Søgekriterier Litteraturoversigt Skole- og fritidspædagogik Guide til litteratursøgning

3 Forord Denne oversigt over forsknings- og udviklingsbaseret viden er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af en repræsentant fra hver professionshøjskole, en forskningsbibliotekar samt en tilknyttet universitetsforsker. Oversigten er udfærdiget i perioden oktober 2014 januar Arbejdsgruppen har bestået af følgende; Ulla Nørtoft Thomsen, formand for arbejdsgruppen, Lektor, cand.mag, VIA University College, Holstebro. Thomas Klostergaard Andersen, Lektor, cand.scient.soc., Professionshøjskolen UCC, Pædagoguddannelsen Sydhavn. Lars Christian Mikaelsen, Lektor, mag. art, Ph.d., University College Nordjylland, Pædagoguddannelsen Hjørring Brian Mørk, Lektor, cand.pæd. i pædagogisk psykologi, University College Syddanmark, Pædagoguddannelsen Esbjerg. Kirsten Rigbolt, Lektor, Master i sundhedspædagogik, cand.pæd. i pædagogik, University College Sjælland, Pædagoguddannelsen, Vordingborg. Mie Thulesen, Lektor, cand.pæd, University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense og Svendborg. Tilknyttet forsker: Anja Hvidtfeldt Stanek,, Adjunkt, Ph.d., Institut for Psykologi, Syddansk Universitet Derudover skal der rettes en helt særlig tak til forskningsbibliotekar Claus Bjerg, cand.scient bibl., VIA University College, der har bistået med søgekurser, hjælp til søgestrenge og referencehåndterings- systemer, udarbejdelse af søgeprotokol og ikke mindst den store opgave det har været at samle og organisere litteraturen i ét referencesystem. 3

4 1. Indledning Formålet med denne oversigt over forsknings- og udviklingsbaseret viden er, at bidrage til det ene af de fem nationale moduler på den nye pædagoguddannelse under specialiseringen i skole- og fritidspædagogik. Oversigten har til formål at give professionshøjskolernes undervisere og studerende mulighed for at få overblik over central og relevant forsknings og udviklingsbaseret viden i relation til skole- og fritidspædagogik. Det er vigtigt at denne oversigt ikke forveksles med et systematisk forskningsreview. Betingelserne for at skabe den nærværende litteraturoversigt har været væsensforskellige fra de betingelser, der skal til for at udarbejde et systematisk forskningsreview. Arbejdet er udført med begrænsede midler og begrænset arbejdskraft hen over en relativt kortvarig periode fra oktober 2014 til januar Søgningsarbejdet er udført af en arbejdsgruppe bestående af professionelle undervisere, hvis daglige virke almindeligvis ikke indbefatter denne omfattende type af litteratursøgninger. Derfor er en stor del af den arbejdstid, der har været til rådighed gået med at lære at bruge (nye) referencesystemer og søgeværktøjer, at øve sig i søgnings- systematikkens kunst, samt at udfordre dennes begrænsninger. Denne oversigt skal derfor læses og anvendes som inspirationskilde, men samtidig være afsæt for brugerens egen kritiske forholden sig til litteraturvalg. Oversigten kan på ingen måde afløse opgaven med at afsøge feltet yderligere. Baggrunden for denne oversigt over forsknings- og udviklingsbaseret viden er at forligskredsen for den nye pædagoguddannelse har formuleret en uddannelsespolitisk ambition om: højere faglighed og kvalitet Handlekompetencer og bedre sammenhæng til praksis Øget specialisering med mere arbejdsmarkedsrelevans Styrkede tværprofessionelle kompetencer De uddannelsespolitiske ambitioner har til formål at sikre de studerende relevante handlekompetencer både i en mono- og tværprofessionel sammenhæng, hvorfor undervisningen baseres på den nyeste forskningsbaserede viden med en stærk praksisforankring. For hvert af de fem nationale moduler er der således udført forskning- og udviklingsbaseret vidensoversigter, hvoraf den nærværende koncentreres om at bidrage med central og aktuel viden i relation til modulet Professionsviden og forskning i relation til skole- og fritidspædagogik. 4

5 1.2. Læsevejledning Denne oversigt over forsknings- og udviklingsbaseret viden skal give professionshøjskolernes undervisere og studerende muligheder for at få et overblik over eller et let tilgængeligt indblik i forsknings- og udviklingsviden i relation til det nationale modul Professionsviden og forskning i relation til skole- og fritidspædagogik. For at tilbyde dette overblik har vi udarbejdet en litteraturoversigt som formidles i tematiseret form, med en indledende indholdsfortegnelse, hvoraf titlerne på publikationerne fremgår. Temaerne er: Fritidspædagogik og medborgerskab Trivsel Inklusion Udvikling, socialisering og karakterdannelse Sprog, kultur og æstetik Krop, natur og udeliv Læring Didaktik Metodelitteratur: Evaluering og Evidens Kvalitative metoder Kvantitative metoder Perspektiver, etik og værdier Undersøgelsesdesign Videnskabsteori Derudover har vi som bilag til oversigtsrapporten vedlagt en søgeguide og søgedokumentation, med eksempler på hvordan vi har foretaget søgninger. Denne guide skulle gerne fungere som redskab for den læser der skulle have brug for selv at søge mere litteratur under samme eller andre temaer. Guiden er også et redskab til at opdatere søgningerne, som er foretaget fra oktober januar Metoder til søgning Søgning til litteratur til denne oversigt over forsknings - og udviklingsbaseret viden er foretaget i perioden oktober 2014 januar Søgningerne har omfattet forsknings- og udviklingsbaseret viden foretaget i Danmark og de øvrige nordiske lande, såvel som internationalt, dog kun hvis publiceret på engelsk. Afgrænsning af tidsperioden er af kommissoriet fastlagt til perioden , jf. de øvrige forsknings- og videns opsamlinger, der er foretaget i forbindelse med den nye pædagoguddannelse 1. Det betyder at en del væsentlig litteratur for området ikke er medtaget i denne oversigt fordi det er udarbejdet før Der er foretaget forsknings- og vidensopsamlinger for alle fem nationale moduler. 5

6 Udover den systematiske litteratursøgning, har arbejdsgruppen også søgt litteratur af mere håndholdt vej. Her har arbejdsgruppen spurgt udvalgte kollegaer på pædagoguddannelserne i alle UC ere, som arbejder med skole- og fritidspædagogik, samt udvalgte nordiske forskere og bedt dem anbefale relevant litteratur, forskning og viden. De adspurgte er blevet bedt om at pege på tre publikationer (danske, nordiske og engelske) som efter deres mening bør indgå i den grundlitteratur og viden de pædagogstuderende arbejder med gennem dette modul i uddannelsen. De nordiske forskere har ikke begrænset sig til tre publikationer. Al anbefalet litteratur som overholder udgivelseskriteriet er medtaget i oversigten og er blevet tematiseret sammen med litteraturen fra de systematiske søgninger Arbejdsgruppens fortolkning af det Nationale modul: Professionsviden og forskning i relation til skole- og fritidspædagogik I det følgende redegøres for arbejdsgruppens arbejdsproces og deres udlægning af det nationale moduls overordnede omdrejningspunkt, såvel som centrale fokus og uddybende stikord i relation til skole- og fritidspædagogikken. En illustration af input og output: Bekendtgørelsens mål Kommissorium og Præsentation Modulets studieordning " Oversigt over forsknings- og udviklingsbaseret viden inden for det nationale modul "Professionsviden og forskning i relation til skole- og fritidspædagogik" 6

7 Som det fremgår af tragten ovenfor, kommer opgavens betingelser fra tre forskellige skrivelser, som til sammen danner grundlag for oversigtens søgekriterier og for tematiseringen af litteraturen. Kommissorium: Hvad er det, der ønskes? Bekendtgørelse.: 1) Generelle ideer 2) Specialiseringen 3) Modulets mål Studieordning: Hvad er tanken med modulet? Sammentænking af metoder og temaer fra BEK med tanken med modulet Formuler "praksisforankrede" og "relevante" emner og problemsstillinger Jf. Bekendtgørelsen skal pædagoger med denne specialisering have særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod børn og unge i 6-18 års alderen. De skal i særlig grad have viden om børns og unges udvikling, læring samt didaktik og dannelse. Pædagogen skal erhverve sig kompetencer til at indgå i skolens samlede aktivitetsområde, herunder i undervisningen samt i det fritidspædagogiske område. Arbejdsgruppens opgave er derfor rettet mod at søge forsknings- og udviklingsbaseret litteratur der dække disse områder. Arbejdsgruppens opgaver er beskrevet i et kommissorium (jf. bilag 2):..at udarbejde en oversigt over forsknings- og udviklingsbaseret viden relevant for det konkrete nationale modul. (..). Forskningsoversigten skal omfatte et udvalg fra internationale og nationale forskningsreviews, nationale evalueringer, analyser og udredninger, professionshøjskolernes Forsknings- og udviklingsproduktion (side 2). Ifølge bekendtgørelsen for pædagoguddannelsen dækker modulet Professionsviden og forskning i relation til skole- og fritidspædagogik, over følgende kompetenceområder, hvor denne oversigt skal medtage Kompetenceområde 1,2 og 4. Område 1: Barndom, ungdom, didaktik og dannelse. Området retter sig mod børn og unges læring, dannelse, fællesskaber og udvikling, herunder inddragelse af børn og unges perspektiv i pædagogisk praksis. Kompetencemål: Den studerende kan med inddragelse af pædagogiske og didaktiske teorier tilrettelægge, gennemføre og analysere pædagogiske aktiviteter, inkluderende læringsmiljøer, lærings- og undervisningsforløb med henblik på, at børn og unges trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes. Vidensmål: Den studerende har viden om 6 18 åriges kognitive, emotionelle, fysiske, motoriske og sansemæssige forudsætninger og udvikling, hvordan pædagogisk praksis kan understøtte undervisning, Færdighedsmål: Den studerende kan anvende viden om børn og unges udvikling og forudsætninger i pædagogisk praksis i skole og fritidstilbud, tilrettelægge, gennemføre og 7

8 udvikling og læring i skole og fritidstilbud, læring, læringsmål og motivation, børns og unges kropslige, kulturelle og musisk- kreative udvikling og om aktivitetsmuligheder inden for bevægelse og æstetiske udtryksformer, natur, matematisk opmærksomhed, teknik og udeliv samt pædagogiske aktiviteter inden for dette område målrettet børn og unge, evaluere aktiviteter, der understøtter undervisning og læring i skole og fritidstilbud, herunder varetage den understøttende undervisning i skolen, basere pædagogisk arbejde på indsigt i forskellige teorier om læring og motivation, herunder de forskellige teoriers potentialer, begrænsninger og menneskesyn, tilrettelægge, gennemføre og evaluere aktiviteter, der fremmer børns og unges nysgerrighed, interesse og aktive deltagelse inden for de kropslige, kreative og musiske områder, udvikle, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter inden for natur, matematisk opmærksomhed, teknik og udeliv, herunder inddrage børn og unges perspektiv samt relevant pædagogisk viden, børn og unges mediebrug og mediekultur, om udviklingen af vurdere og anvende forskellige it, børns it- og mediekompetencer og mediedannelse samt om it og medier og mediekritiske tilgange i mediernes forskellige udtryksformer, pædagogisk praksis - både analoge og digitale, professionsetik og etiske dilemmaer i pædagogisk praksis for børn og unge og pædagogiske og didaktiske teorier og metoder, der retter sig mod såvel fritids- som skoleområdet. analysere og vurdere etiske problemstillinger på en måde, så det bidrager til kvalificering af pædagogisk praksis, og vurdere og anvende pædagogisk og didaktisk teori i pædagogisk praksis. Område 2: Identitet og fællesskab. Området retter sig mod børn og unges identitetsdannelse, relationer, inklusion og fællesskaber. Kompetencemål: Den studerende kan varetage og analysere pædagogisk arbejde, der støtter og faciliterer børn og unges læring, udvikling, inklusion, trivsel og perspektiver. Vidensmål: Den studerende har viden om børn og unges socialisering og identitetsdannelse, herunder krop og seksualitet, Færdighedsmål: Den studerende kan understøtte børns og unges socialisering, identitetsdannelse og 8

9 grupperelationer, gruppeprocesser og gruppeledelse, sprog, sproglige udtryksformer og sprogtilegnelse, leg, legeteorier og legekulturer i historisk og aktuel belysning, perspektiver, understøtte børne- og ungegruppers trivsel, interaktion, udvikling og normdannelse og fremme deres muligheder for deltagelse og udfoldelse i inkluderende fællesskaber, motivere og understøtte børns udvikling af et nuanceret og varieret sprog i alle typer af aktiviteter, etablere inkluderende læringsmiljøer gennem motivering og understøttelse af legende processer, etnicitet, kulturforståelse, kulturelle fællesskaber, to- sprogethed identificere integrationsmuligheder og integrationsprocesser, blandt børn og unge og understøtte udviklingen af kulturelle fællesskaber, forældresamarbejde og inddragelse af forældre i forhold til børn tilrettelægge forældresamarbejde og unges udvikling, med udgangspunkt i det enkelte barn eller unges trivsel, læring og udvikling, gældende lovgivning på skole- og fritidsområdet, herunder internationale konventioner, agere professionelt inden for det gældende retsgrundlag og varetage skriftlig kommunikation med offentlige myndigheder, social mobilitet samt social- og specialpædagogiske metoder i en anvende differentierede metoder pædagogisk sammenhæng og med henblik på understøttelse af børn og unges sociale mobilitet og chancelighed og videnskabelige teorier og metoder i relation til pædagogisk praksis, herunder evidensbaserede metoder. analysere og vurdere videngrundlaget for pædagogisk praksis, herunder anvende videnskabelige metoder til undersøgelse og udvikling af pædagogisk praksis. Område 3: Udviklings- og læringsrum 2. praktik. Området retter sig mod pædagogisk arbejde i forskellige udviklings- og læringsrum dvs. skole- og fritidsinstitutioner, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af og kommunikation om pædagogiske aktiviteter i pædagogisk praksis. 9

10 Kompetencemål: Den studerende kan skabe sammenhænge mellem forskellige udviklings- og læringsrum og varetage pædagogiske og didaktiske opgaver i fritidstilbud og skole samt indgå i professionel kommunikation herom. Vidensmål: Den studerende har viden om professionsfaglig kommunikation, argumentation og samarbejde, ledelse af udviklings- og læringsrum, herunder om klasserumsledelse, didaktik og metodik knyttet til læring, bevægelsesmæssige, musiske, æstetiske og kreative processers betydning for trivsel, læring og udvikling, omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde og 6-18 åriges forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlig behov. Færdighedsmål: Den studerende kan kommunikere og samarbejde professionelt med forældre, kolleger, lærere og andre relevante aktører, motivere, lede og samle børn og unge om konkret læring, redegøre for sammenhængen mellem metodiske og didaktiske overvejelser og egen pædagogiske praksis, tilrettelægge, gennemføre og evaluere differentierede læreprocesser inden for udvalgte områder, herunder inddrage børn og unges perspektiv, tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser, der styrker forebyggelse samt børn og unges omsorg og sundhed, og tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børn og unges forudsætninger og udviklingsmuligheder. Område 4: Samarbejde og udvikling 3. praktik. Området retter sig mod tværprofessionelt samarbejde og det lovgivningsmæssige og organisatoriske grundlag for pædagogens ansvar og opgaver. Kompetencemål: Den studerende kan arbejde tværprofessionelt med udvikling af skole- og fritidspædagogik, så børn og unges trivsel, udvikling og læring fremmes. Vidensmål: Den studerende har viden om institutionelle og organisatoriske rammer for det skole- og fritidspædagogiske arbejde, Færdighedsmål: Den studerende kan agere professionelt inden for de givne institutionelle og organisatoriske rammer for området, tværprofessionelt samarbejde med lærere og andre faggrupper, analysere, vurdere og agere på 10

11 herunder teamsamarbejde og kollaborative fællesskaber, praktikstedets organisation i forhold til tværprofessionelt samarbejde, forandringsprocesser og innovation, didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og førstehjælp. faglige udfordringer i samarbejdet med lærere og andre faggrupper, indgå i samt analysere og vurdere praktikstedets tværprofessionelle samarbejdspraksis, deltage i udviklingen af den pædagogiske praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag, sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og udføre grundlæggende førstehjælp. Som det fremgår af bekendtgørelsen retter specialiseringen i skole- og fritidspædagogik mod arbejdet med børn og unge i alderen 6-18 år i skole- og fritidstilbud. Den nationale studieordning siger: Modulets titel Professionsviden og forskning i relation til skole- og fritidspædagogik Modulets omfang Modulets placering Modulets indhold 10 ECTS- point Specialisering i skole- og fritidspædagogik Modulet fokuserer analytisk og praktisk på vidensgrundlaget i skole- og fritidspædagogisk praksis. I modulet indgår viden om, hvordan pædagogisk forskning, didaktiske og pædagogiske metoder indenfor skole- og fritidspædagogik designes, udfordrer, dokumenterer og kvalificerer pædagogisk praksis og pædagogers vidensgrundlag herunder etiske problemstillinger og dilemmaer knyttet til dette. Modulets læringsmål Den studerende kan anvende andres og egen systematiske vidensindsamling med henblik på at kvalificere vidensgrundlaget i pædagogisk praksis. Den studerende kan anvende systematisk indsamlet viden i målrettet didaktisk planlægning, gennemførelse, dokumentation 11

12 Modulets evaluering og evaluering af pædagogisk praksis herunder professionsetiske problemstillinger knyttet til dette. Den studerende kan reflektere over og etisk ansvarligt anvende forskellige undersøgelsesmetoder, der undersøger og udvikler pædagogisk praksis vidensgrundlag. Den studerende skal gennemføre eller tage udgangspunkt i en empirisk baseret undersøgelse af en aktuel problemstilling inden for det skole- og fritidspædagogiske område og kan der igennem pege på kvalificering af pædagogisk praksis vidensgrundlag. Forskningsoversigten skal altså dække følgende med udgangspunkt i studieordningen: - Vidensgrundlaget i skole- fritidspædagogik - Forskning inden for skole- fritidspædagogik - Didaktiske og pædagogiske metoder inden for skole- fritidspædagogik - Egen og andres systematisk indsamlede viden om skole- fritidspædagogik - Egen og andres empirisk baserede undersøgelser af aktuelle problemstilinger inden for skole- fritidspædagogik - Anvendelse af forskellige undersøgelsesmetoder, herunder metodiske og etiske overvejelser - Pædagogisk- didaktiske anvendelse af denne viden - Dokumentation og evaluering Ideen med modulet er at gøre de studerende til eksperter inden for skole- fritidspædagogik- områdets aktuelle forhold og problemstillinger. Derfor har arbejdsgruppen valgt at pege på nogle aktuelle problemstillinger for feltet og at opbygge oversigten tematisk i forhold her til. Ønsket i arbejdsgruppen har været at skabe en oversigt der rummer pluralisme i udbuddet af undersøgelsesmetoder, problembeskrivelser og problemløsninger. Ikke et ensartet sæt af argumenter for ét bestemt perspektiv. Eksempler på vigtige problemstillinger, som arbejdsgruppen har ønsket at oversigten peger på viden inden for: Inklusion Trivsel og sociale fællesskaber Læring og didaktik Motivation Moraludvikling og myndighed Politisk dannelse Social mobilitet Fritidspædagogik og klubtilbud Integration Problemstillingerne er siden blevet grupperet i følgende temaer med dertilhørende undertemaer i oversigten: 1. Temaet Didaktik & Læring 12

13 2. Temaet Inklusion & trivsel 3. Temaet Udvikling og Deltagelse 4. Videnskabsteori og undersøgelsesmetoder Søgekriterier Oversigtsrapporten søger transparens via en model der beskriver filtreringsprocesserne og reduktionen af antallet af titler, som omfatter artikler i tidsskrifter, artikler i antologier, antologier/grundbog, monografier, ph.d. afhandlinger og publikationer af anden art. Det opstilles i en model: Udvikling af temaer Søgning Screening Vurdering Rapport Der laves en tematiseret liste der omfatter søgninger i databaserne:, ERIC, Bibliotek.dk, UCviden inklusive det enkelte UCs deldatabase af UC Viden, Forskningsdatabasen.dk samt den anbefalede litteratur fra udvalgte kollegaer fra pædagoguddannelserne i Danmark og nordiske forskere. Følgende eksempler på søgninger (søgestrenge) er udarbejdet i samarbejde mellem UC- undervisere og den tilknyttede forskningsbibliotekar. Øvrige søgninger er gengivet i Rapportens bilag : Guide til litteratursøgning (søgeprotokol) Dato Antal hits Database Søgestreng Bibliotek.dk- Inklusion år>2005 AND (børn* OR barn* OR ung*) AND (ungdomspæd* OR fritidspæd* OR skolepæd*) AND (sfo OR skolefritidsordning* OR sfh OR skolefritidshjem* OR fritidshjem* OR ungdomsklub* OR klub* OR skoleklub*) AND (undersøg* OR forskning* OR phd* OR projekt* OR udviklings* OR review*) AND (rummelighed* OR samhør* OR fælles OR inklu* OR anerkend* OR samarbejd* OR eksklu* OR mob* OR relation*) ERIC After- school care OR Leisure- time teacher OR Recreation centre OR Out of school activities OR out of school programmes AND elementary school 2006,Fulltext Forskningsdatab asen ungdomklub = ungdomspædagogik = skoleklub = sfo = skolefritidsordning og år

14 2.1 Litteraturoversigt Skole- og fritidspædagogik 2.1 Litteraturoversigt Skole- og fritidspædagogik 14 Fritidspædagogik og Medborgerskab 25 After- School Care as Investment in Human Capital - From Policy to Practices After- School Centres for 6 9 Year Olds in Reykjavik, Iceland After- School Programs in Public Elementary Schools: First Look, NCES Att leda den fria tidens lärande - med gruppen i fokus Barns livsvillkor : i mötet med skola och fritidshem Barns sociala liv på fritidshemmet, En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter Børnehave, skole, fritid : tradition og fornyelse med henblik på samarbejde Børneperspektiver på den SFO- pædagogiske praksis Care, learning and leisure: the organisational identity of after- school centres for six- to nine- year old children in Reykjavík Caring School Community[TM] (Formerly, The Child Development Project). Revised. What Works Clearinghouse Intervention Report De små oprør : tanker og metoder i arbejdet med minoritetspiger De vilde unge i Aalborg Øst Flere kulturer - en verden : et udviklingsarbejde om integration af tosprogede børn Forskning i pædagogisk praksis Fra fritidspædagog til skolepædagog Fritidshemmet : en samtalsguide om uppdrag, kvalitet och utveckling Fritidshemmet : fritidslärares uppdrag på fritidshemmet och i skolan Fritidshemmet : lärande i samspel med skolan Fritidshemmets historiska dilemman : en nutidshistoria om konstruktionen av fritidshemmet i samordning med skolan Fritidshjemspedagogikk Fritid som diskurs och innehåll, En problematisering av verksamheten vid 'afterschool- programs' och fritidshem, Fritidspedagogers handlingsrepertoar: pedagogiskt arbete med barns olika relationer Fritidspedagogik : fritidshemmets teorier och praktiker Fritidspedagogik - komplement eller fundament? : en bok om fritidspedagogiken, skolan och samverkan i nöd och lust Fritidspædagogik Fritidspædagogik og børneliv "Hvis det er noe vi ikke får lov til, så sniker vi oss til det!" : perspektiver på fritid og barns muligheter til å skape alternative fluktlinjer Håndbog til pædagoguddannelsen : ti perspektiver på pædagogik Integration af flygtninge- og indvandrerbørn i foreninglivet : undersøgelse Integrationspolitik : børn og unge på vej til et multikulturelt præget fællesskab

15 Introducing assessment into Swedish leisure- time centres: Pedagogues' attitudes and practices Klar til medbestemmelse : et inspirations- og debathæfte om større børns og unges medbestemmelse i fritids- og ungdomsklubberne Klassråd: ett socialt rum för demokrati och utbildning : om skola och barndom i förändring Kompisar och kamrater, Barn och ungas villkor för relationsskapande i vardagen Konsten att navigera mellan individ och grupp : lärares uppdrag i skola, förskola och fritidshem Legens flertydighed : børns leg i en institutionaliseret barndom Lekens flertydighet : om barns lek i en institutionaliserad barndom Medborgerskab, identitet og demokratisk dannelse Medindflydelse i praksis : klubben som demokratisk øvelsesplads Nya fritidspedagoger - i spänningsfältet mellan tradition och nya styrformer Nya uppväxtvillkor : samhälle och individ i förändring Participation in Boys and Girls Clubs: Motivation and Stage Environment Fit Pædagog i skole og fritid : perspektiver på tværprofessionelt samarbejde i skolen SFO og dagtilbud : Pris og kvalitet Fritidspædagogikken under pres SFO- og fritidspædagogik : før, nu og i fremtiden Samarbejde om det skolestartende barn Skolefritidsordninger : mellem skole- og fritidspædagogik Skolestart : udfordringer for daginstitution, skole og fritidsordninger Specialpædagogik i skolen : en grundbog Teaching the "What" As Well As the "How": Content- Rich OST Professional Development The Quest for Quality in Afterschool Science: The Development and Application of a New Tool Utveckling pågår : om kvalitetsarbete i fritidshem Trivsel 61 Aktiviteter tiltrækker, relationer fastholder - måske Creators room Dialogbaseret skoleudvikling Det arvede og det erhvervede : har du lyst og evner til uddannelse? Der er nye elever i klassen Dobbelt udsathed : Etniske minoritetsdrenges veje til positionen som skolens ballademagere Effekter af interventioner med forældreinddragelse : hvad ved vi fra den internationale forskning? Elever med særlige behov i almenskolen: Inklusion, trivsel og selvværd : En kortfattet systematisk forskningskortlægning Et læringsbegreb Evaluering af "Sunde vaner fra barnsben", Vejle Kommune Mental sundhed i skolen : evidensbaseret grundlag for fremme af børns mentale sundhed.. 68 Friluftsliv i Danmark : Unges deltagelse i organiseret friluftsliv set i kulturelt perspektiv Frisat - udsat : en grundbog i ungdomspædagogik

16 Fællesskab i skolen : Udfordringer og muligheder Goda lärmiljöer för barn Har vi en aftale? : Magt og ansvar i mødet mellem folkeskole og familie Heldagsskoler som uddannelsespolitisk strategi i relation til tosprogede børn Hvordan børn lærer sig nye handlemuligheder og kompetencer : en undersøgelse af indsatser i folkeskolen baseret på positiv psykologi Klubben et nødvendigt udviklingsmiljø vi ikke kan undvære, men... : Sagt lige ud - i Ungdomsringens digitale nyheder Kroppen i læringsrum Lærerforståelser om elevmobning : en lærersurvey Man skal jo ikke spilde børns tid : evaluering af projektet "Tidlig forebyggende indsats i Valby" Marginaliserede unges dobbelte deltagelse Mobning gentænkt Mønsterbrydende pædagogik : Er anerkendelse svaret? Psykisk sårbare unge i individualiseringens tidsalder : udsathed og usethed som moderne samfundsvilkår Samvær, selvværd, ligeværd : integration i ungdomsklubben : redskabshæfte Skolehaver som pædagogisk arena for udvikling af identitet og sociale kompetencer : Et review af forskningslitteratur Skolestart : i et familieperspektiv Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i dagtilbud og skole : Praktisk guide til en helhedsorienteret indsats Trivselsfremme i skolen Unges livsvilkår : muligheder, risici og professionelle udfordringer Uroen stopper, når lærere bliver professionelle ledere Inklusion 85 A Developmental Comparison of the Out- of- School Recreation and Leisure Activity Participation of Boys and Girls with and without Physical Disabilities After School Care for Children on the Autism Spectrum A Multisite Program Evaluation of Families and Schools Together (FAST): Continued Evidence of a Successful Multifamily Community- Based Prevention Program Børnefællesskaber og udsatte positioner i SFO : inklusion og fritidspædagogik Can Organized Youth Activities Protect against Internalizing Problems among Adolescents Living in Violent Homes? Children's Counter- Narratives of Care: Towards Educational Justice Communication Interventions and Their Impact on Behaviour in the Young Child: A Systematic Review Den lærende pædagog : pædagogiske kompetencer i praksis Det vigtige i samarbejdet mellem skole og SFO Discrimination, Ethnic Identity, and Academic Outcomes of Mexican Immigrant Children: The Importance of School Context Double Jeopardy: Child and School Characteristics that Predict Aggressive- Disruptive Behavior in First Grade

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. (Førstehjælp)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog. (Førstehjælp) Lovtidende A Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog (Førstehjælp) 1 I bekendtgørelse nr. 211 af 6. marts 2014 om uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 1 PRAKTIKBESKRIVELSE 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode, herunder studerendes læringsmål

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE A.

PRAKTIKBESKRIVELSE A. PRAKTIKBESKRIVELSE Områdeleder Daglig leder Praktikansvarlig Børnehusene Langebjerg Institutionens navn: A. Beskrivelse af praktikstedet Anette Westring Louise Frank Flemming Møller Henriksen flhe@fredensborg.dk

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Områdeleder Daglig leder Praktikansvarlig Børnehusene Langebjerg. Institutionens navn:

Områdeleder Daglig leder Praktikansvarlig Børnehusene Langebjerg. Institutionens navn: Områdeleder Daglig leder Praktikansvarlig Børnehusene Langebjerg Institutionens navn: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Anette Westring Anders Bøjlund Flemming Møller Henriksen flhe@fredensborg.dk

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014

PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 PRAKTIKBESKRIVELSE Dagtilbudspædagogik anden og tredje praktikperiode 2. udgave - Pædagoguddannelsen 2014 Praktikbeskrivelsen består af 2 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside

PRAKTIKBESKRIVELSE. Se hjemmeside. Se hjemmeside. Se hjemmeside PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus

Notat om studiedage på Pædagoguddannelsen Århus Notat om e på Pædagoguddannelsen Århus VIA University College Gældende fra maj 2015 STUDIEDAGE enes formål er at understøtte den studerendes tilegnelse af praktikkens kompetencemål. Professionshøjskolen

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: VEGA Adresse: Godhavnsvej 2 B 3220 Tisvilde Tlf.: 72 49 92 10 E-mailadresse: acril@gribskov.dk Hjemmesideadresse: www.vega-vega.dk Åbningstider:

Læs mere

Reform af pædagoguddannelsen

Reform af pædagoguddannelsen Den 21. juni 2013 Reform af pædagoguddannelsen Trygge og udviklende dagtilbud til børn og unge er en af grundpillerne i det danske velfærdssystem. Reformen af pædagoguddannelsen skal understøtte målet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Adresse: Rådmandsgade 31 Tlf.: 35833171 E mailadresse: Hjemmesideadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Høringssvar på høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog

Høringssvar på høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog Høringssvar på høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog PLS vil gerne kvittere for invitationen til at kommentere på udkastet til bekendtgørelsen for den

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College

PRAKTIKBESKRIVELSE. Pædagoguddannelsen VIA University College PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. Paletten H. C. Ørstedsvej 4 7800 Skive Børnehaven: 97 52 46 36 Vuggestuen: 97 52 49 09 lsko@skivekommune. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Et forskningsprojekt støttet af Storbritanniens Department

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Munkevængets Børnegård Adresse: Institutionens navn: Munkevænget 38. 4300 Holbæk Tlf.: 7236 7260 E-mailadresse:

PRAKTIKBESKRIVELSE. Munkevængets Børnegård Adresse: Institutionens navn: Munkevænget 38. 4300 Holbæk Tlf.: 7236 7260 E-mailadresse: PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder

Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Undervisningsassistenten som inklusionsmedarbejder Af Mette Molbæk, lektor Denne artikel er skrevet på baggrund af et igangværende projekt; Pædagogen i skolen fritidslærer eller skolepædagog?, som griber

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Den skabende skole makers mindset FabLab Innovation, Odense d. 28/4 2014 Helle Munkholm Davidsen, ph.d. Centerleder Innovation og Entreprenørskab Forskning og innovation, UCL

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation

DIS: Insert. Amerikanske. Title of. Praktik Studerende. Presentation DIS: Insert Amerikanske Title of Praktik Studerende Presentation HVEM ER DIS? DIS står for Danish Institute for Study Abroad. Det er en undervisningsorganisation i i for amerikanske k udvekslingsstuderende

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland

Gør ventetiden aktiv. 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland Gør ventetiden aktiv 6 ugers selvvalgt kursus for ledige uge 17-26 2012 et samarbejde mellem BUPL A kassen, SL og University College Sjælland 1 6 ugers selvvalgt kompetenceudvikling der virker UCSJ udbyder

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL

INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET LÆRING & TRIVSEL INTRODUKTION TIL BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nyt syn på kerneopgaven i både dagtilbud og skole Hvad er det nye? Det er at fokus flytter fra aktiviteterne og det, som foregår i undervisningen til børnenes læring

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus.

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Troldehuset, Kongerslev Dus. Praktikstedsbeskrivelse: Troldehuset, Kongerslev Dus Kongensgade 4 9293 Kongerslev Tlf. 98.332145 Mail adresse:

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

SFO- og fritidspædagogik

SFO- og fritidspædagogik SFO- og fritidspædagogik før, nu og i fremtiden Trine Ankerstjerne (red.) Stig Broström Thomas Gregersen Marcelo Ibanez Jo Niclasen Anja Hvidtfeldt Stanek Indhold Forord...............................................

Læs mere

Fra viden til virkelighed

Fra viden til virkelighed Fra viden til virkelighed Dialog om hvordan alle elever lærer mere 2 Redaktionel opbygning Guiden indledes med en kort præsentation af baggrunden for udgivelsen samt af det datamateriale, der ligger til

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev. Tlf.: 44 77 62 01

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet. Stokholtbuen 13-23, 2730 Herlev. Tlf.: 44 77 62 01 PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Velkommen til SFO Del 2

Velkommen til SFO Del 2 Institutionstype/foranstaltning: Krummeluren SFO er tilknyttet Ringkøbing Skole. Du vil som studerende have mulighed for at udvikle dine kompetencer både praktisk og teoretisk. Krummeluren har ude-arealer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr. og By: Tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside adr.: Institutionsleder: Kommunal: Privat: Regional:

Læs mere

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014)

LOMA-Lokal mad et udviklings- og forskningsprojekt (2011-2014) UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT På vej mod en ny identitet professionsrelevant forskning med fokus på kvalitet og videncirkulation UC Sektorkonference 27. november 2014, VIA Århus. LOMA-Lokal mad et udviklings-

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014.

PRAKTIKBESKRIVELSE. Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. PRAKTIKBESKRIVELSE Bekendtgørelse nr. 211 af 6/3/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, med virkning fra 1. august 2014. Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Konference om småbørns sprog Kolding 9. nov. 2011 Professor, dr.pæd. Niels Egelund Direktør Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus

Konference om småbørns sprog Kolding 9. nov. 2011 Professor, dr.pæd. Niels Egelund Direktør Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Konference om småbørns sprog Kolding 9. nov. 2011 Professor, dr.pæd. Niels Egelund Direktør Center for Strategisk Uddannelsesforskning, Aarhus Universitet 1 Fremtidens dagtilbud Taskforcen om Fremtidens

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning

Læringsbegrebet i SFO. Legens særlige betydning 1 Læringsbegrebet i SFO SFO ens læringsrum er kendetegnet ved, at læring sker i praksis, og udviklingen finder sted på baggrund af konkrete aktiviteter og sociale erfaringer. Udfordringen ligger i, hvorledes

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold

Praktikpjece. Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Kapitel: Forord Praktikpjece Pædagoguddannelsen JYDSK. Pædagoguddannelsen Grenå. Light udgave - Praktikpjecen er p.t. under revision (ABD - maj 2013) Indhold Forord... 2 Praktikportalen... 2 Praktikadministration...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Ledelse af inklusionsprocesser i dagtilbud og skole

Ledelse af inklusionsprocesser i dagtilbud og skole Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 17. november 2011 Ledelse af inklusionsprocesser i dagtilbud og skole Pædagogiske udfald PÆDAGOG: Vi har længe haft fokus på de børn, der falder ud af fællesskabet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode a) Specialiseringsmuligheder

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere