Indholdsfortegnelse. Forord... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors påtegning Økologi Service & Energi...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors påtegning... 7. Økologi... 36. Service & Energi..."

Transkript

1 1

2 2

3 1 5 3 side 3 side 9 EBITDA EBITDA Overblik 211 side 3 Mio. kr. Mio. kr side Omsætning ,1 37, , ,3 Omsætning ,8 39, ,1 35, , ,8 Mio. kr. Mio. kr. 71, Omsætning 58,8 fordelt på forretningsområde , Medinteressenter Nettoresultat (EAT) Overskudsandel til ejere 8 45 DLG Mio. kr Mio. kr ,1 113, Mio. kr ,8 24,6 12 Koncernens resultat (EAT) Koncernens2.769 egenkapital pr. 31. dec Resultat før skat (EBT) , Medinteressenter Overskudsandel til ejere DLG ,6 5 Mio. kr , , ,6 13, ,3 11, r Mio. kr. 3 Mio. kr. 35 oresultat (EAT) Koncernens egenkapital pr. 31. dec Mio. kr EBITDA Resultat før skat (EBT) 8 Mia. kr ,6 EBITDA ,4 4, Mio. kr. Mia. kr side 9 side Husd Plant 58,8 49,7 Vege Servic 33,1 35,5 2, Koncernegenkapitalforrentning efter skat ( pct.) 14 11,1 9, oprindelsesland (pct.) eternes Damark Tyskland (pct.) Omsætning fordelt på 5 forretningsområder Sverige 2 12,1 12,1 12 7,7 9,2 Koncernegenkapitalforrentning efter 14 12,1 12, ,1 9,8 1 9,2 Omsætning fordelt ud fra aktiviteternes oprindels ,7

4 4 Indholdsfortegnelse Forord Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning... 7 Virksomhedsberetning Hovedtal Udviklingen i aktiviteterne og de økonomiske resultater Aktiviteterne på hovedmarkederne Koncernbalance Egenkapitalforrentning Overskudsdeklarering til DLG s ejere Forventninger til CSR Vigtige begivenheder i Husdyrernæring Vitaminer & mineraler Plantedyrkning Vegetabilske produkter Korn, raps og ærter DLG Food Økologi Service & Energi Produktion & Logistik HR Forskning & Udvikling IT Marketing Kommunikation Resultatopgørelse for DLG-koncernen Balance for DLG-koncernen pr Egenkapitalopgørelse for DLG-koncernen Pengestrømsopgørelse for DLG-koncernen Noter (inkl. regnskabspraksis) for DLG-koncernen Resultatopgørelse for DLG a.m.b.a Balance for DLG a.m.b.a. pr Egenkapitalopgørelse for DLG a.m.b.a Noter for DLG a.m.b.a DLG s bestyrelse og direktion DLG s repræsentantskab... 8

5 5 Forord Niels Dengsø Jensen Formand Asbjørn Børsting Adm. direktør Kristian Hundebøll Viceadm. direktør 211 har været et meget tilfredsstillende år for DLGkoncernen, og vi har levet op til vores mål om at skabe værdi til gavn for vores kunder og ejere. Samtidig har vi skelet nøje til vores vision og er lykkedes med at være innovative og med at udvikle vores aktiviteter på det internationale marked. Det har resulteret i rekorder på bl.a. omsætning og nettoresultat. Det er ikke mange af vores forretningsområder, der har været konjunkturfølsomme, selv om vi naturligvis har mærket den finansielle krise, der har mange og lange forgreninger. Den har vist sig meget forskelligt afhængigt af markederne. Koncernen er i dag til stede i 25 lande, og vi eksporterer til dobbelt så mange, så det er klart, at der er mange nuancer. være en del af det internationale marked på det centrale forretningsområde, og som det fremgår af vores koncernstrategi, vil vi videreudvikle vores samlede markedsposition i Europa inden for vitaminer og mineraler. Det er vi i fuld gang med. Norge og Rusland er markeder, vi har fået væsentlig tættere på kroppen, idet købet af JF-Stoll i efteråret har bragt os ud på disse breddegrader. Helt overordnet ser vi det nye set-up med JF-Stoll i Kongskilde-regi som en helt klar styrke for vores aktiviteter inden for landbrugsmaskiner. JF s græsmaskiner og fuldfodervogne er et rent supplement, hvorved Kongskilde er blevet full-line på markredskaberne. Det vil give nye markedsmæssige muligheder, som vi ser frem til at forfølge. Vi er overbeviste om, at bredden i DLG-koncernen giver styrke, og den vil vi fortsat følge og udvikle i tråd med vores strategi. En bredde, der gælder såvel aktiviteter som markeder. I 211 har bredden afspejlet sig i de hidtidige aktiviteter, men også i nye forretningsområder såvel som nye markeder. I Frankrig har vi også fået et nyt ansigt. Længe har vi været der med maskiner, Sejet-sorter og vitaminer, men nu er delejerskabet af Calcialiment en hjørnesten for koncernens vitamin- og mineralaktiviteter i Frankrig. Markedet for vitaminer og mineraler i den animalske sektor bliver mere og mere internationale. Det betyder, at den markedsudvikling, der sker, vil være båret af dem, der opererer i store dele af Europa. Vi har et klart mål om at Den generelle udvikling har været positiv på de allerfleste markeder. Selv på områder, hvor der har været et faldende marked samlet set, har vi hentet markedsandele. Det er meget tydeligt i Sverige, men også på de øvrige store markeder som Danmark og Tyskland er det en realitet. Dertil kommer en økonomisk positiv udvikling i Polen, hvor HaGe Polska nu viser en sund profil med fokus på lønsomhed og med nyt mod på vækst. Vi ser årets resultat som et godt udgangspunkt for 212, hvor vi fortsat vil kæmpe for at skabe værdi for vores centrale interessenter og konsolidere vores førerposition i landbrugsmarkedet. Vi vil også bruge kræfter på at revidere vores Strategi 214/216 og identificere nye milepæle. Vi ser fortsat muligheder.

6 6 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 211 for Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 211. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. København, den 6. februar 212 Direktion Asbjørn Børsting Kristian Hundebøll Ole Christensen Adm. direktør Viceadm. direktør Direktør Mogens Frederiksen Torben Harring Lars Johansen Direktør Direktør Direktør Bestyrelse Niels Dengsø Jensen Lars Jakobsen Torben Thomsen Henrik Hanghøj Mogens Jensen Formand Næstformand Næstformand Carl Chr. Lei Mads Peter Madsen Gert Mikael Olsen Asger Pedersen Martin Pinholt John Bay Simonsen

7 7 Den uafhængige revisors påtegning Til kapitalejerne i Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 31. december 211, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 211 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. København, den 6. februar 212 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Lars Kronow Statsautoriseret revisor Henrik Kjelgaard Statsautoriseret revisor

8 8 Virksomhedsberetning 211 DLG fik i 211 sin hidtil største omsætning og realiserede samtidig koncernens bedste økonomiske resultat. Hovedtal 211 Koncernomsætningen blev i 211 på 4,8 mia. kr. Det er en stigning på 1,5 mia. kr i forhold til omsætningen i 21. Koncernens resultat blev på 39,6 mio. kr. Koncernens resultat var i ,2 mio. kr. og i ,5 mio. kr. Resultatet før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) steg fra 1.3 mio. kr i 21 til mio. kr i 211. Den budgetterede EBITDA for 211 var på 1.22 kr. Koncernens resultat før skat (EBT) er på 47,5 mio. kr i 211. Det er en stigning fra 452,2 mio. kr. i 21, og EBT var i 29 på 323,4 mio. kr. Årets resultat ligger ca. 9 pct. højere end det budgetterede. Nettoresultatet (efter skat og medinteressenters resultatandele) blev på 292,2 mio. kr. mod 282,1 mio. kr. i 21. I 29 var nettoresultatet 179,7 mio. kr. Årets budgetterede nettoresultat var 24,6 mio. kr. DLG s egenkapital inkl. minoritetsinteresser blev øget fra mio. kr. pr til mio. kr. pr Siden ultimo 29 er koncernens egenkapital vokset med 671 mio. kr.

9 Omsætning Mia. kr. Mio. kr side 3 side 9side 9 side 9 17,3 3 Mia. kr.mio. kr. 24, , , , ,1 879 side Mio. kr Medinteressenter DLG Mio. kr. Mio. kr Mio. kr Koncernens egenkapital pr. 31. dec Mio. kr. Mio. kr Nettoresultat (EAT) Nettoresultat (EAT) Nettoresultat (EAT) Koncernens (EAT) resultat Koncernens (EAT) Koncernens resultat resultat (EAT) Mio. kr ,3 15, Mio. kr. ultat skatresultat (EBT) før skat (EBT) skat før (EBT) 34,1 EBITDA ,1 4,8 39, ,8 37,6 Mio. kr , ,6 24,6 17,3 17,3 15,1 14,6 1 14,615,1 14,6 13,8 13,8 13, ,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11, ,1 3 1 side 34,839,4 39,4 37,6 37, Nettoresultat (EAT) s resultat (EAT) 1 23 kr. Mio. kr , ,6 13,8 15, ,3 11,3 EBITDA 2 24,6 5 4, ,42 37, , ,6 39,4 Mia. kr. 232 sideside 9 3 Omsætning Mia. kr. Mia. kr ,6 13,8 15,1 4,8 4,8 39,4 11,3 11,339,4 37,6 4 37,6 37,6 1 34,1 34,1 34, EBITDA Omsætning 15 5 Mia. kr. Omsætning Omsætning 175 Mia. kr ,6 Omsætning 87 Omsætning ing de , ,6 4, ,4 Mio. kr Plantedyrkning Vegetabilske Vegetabilske produkter Vegetabilske produkterprodukter ,8 Husdyrernæring Husdyrernæring Husdyrernæring Omsætning fordelt ud fra aktiviteternes oprindelsesland (pct.) Plantedyrkning Plantedyrkning Damark Tyskland Omsætning fordelt ud fra aktiviteternes (pct.) Omsætning fordelt ud fraoprindelsesland aktiviteternes Omsætning fordelt ud fra aktiviteternes oprindelsesland (pct.) oprindelses Koncernegenkapitalforrentning efter skat ( pct.) Sverige Omsætning fordelt på forretningsområder (pct.) Omsætning fordelt på forretningsområder (pct.) msætning fordelt på forretningsområder (pct.) ,1 35, , Omsætning fordelt ud fra aktiviteternes oprindelsesland (pct.) Nettoresultat (EAT) 5 37 Koncernens egenkapital pr. 31. dec Overskudsandel til ejere kr. Mio. kr Mio. kr. Mio. kr. 264 Mio. kr DLG DLG ,8 161 Medinteressenter 161 Medinteressenter , , , , ncernens resultat (EAT) Koncernens 35egenkapital pr. 31. dec ,7 112, ,1 Polen , Øvrige ,

10 side 3 side 1 Virksomhedsberetning 211 Omsætning Mia. kr. Omsæ Mia. k ,6 34,1 39,4 4, , Udviklingen i aktiviteterne og de økonomiske resultater Inden for Service & Energi har aktivitets- og resultatudviklingen været meget tilfredsstillende også i 211. Det 2 17,3 Udviklingen i koncernomsætningen til 4,8 mia. kr. dækker 2 over en modsatrettet udvikling i Danmark og Sverige 15 i forhold til Tyskland. I det tyske hovedaktivitetsområde 1 i gælder bl.a. på aktiviteterne i DLG Tele, hvor der er aktive abonnenter pr Det er en nettostigning på ca. 5. i forhold til Midt- og Nordtyskland var der i 211 en stor nedgang i 5 høstudbytterne på omkring 2 pct. i forhold til en normal Salget og indtjeningen på energiprodukter har ligeledes 5 høst. Høsten i Danmark og Sverige i 211 var nær en 26 udviklet sig tilfredsstillende, ligesom Land & Fritid-kæden 2 normal høst. Den forskel i høstudbytterne er hovedforklaringen på, at koncernen har en omsætningsstigning i Danmark og Sverige på omkring 3 mia. kr. i 211 og en nedgang i HaGe i Tyskland på ca. 1,5 mia. kr. HaGe har dog haft en pæn stigning i sin omsætning på en række andre forretningsområder. Omsætningsnedgangen i HaGe svarer til 8 pct., mens stigningen i Danmark og Sverige udgør 15 pct. Udviklingen i koncernens driftsresultat på hovedmarkederne har fortsat sin ekspansion og har nu 63 butikker i Danmark. Disse kører i tæt samarbejde med Djur & Natur i Svenska Foder og har ligeledes været en tæt samarbejdspartner med den nyetablerede aktivitet Land und Freizeit i Tyskland, hvor der i de kommende år planlægges oprettet en række butikker primært i tilknytning til de lokale HaGe-afdelinger. Inden for DLG Food er der en række aktiviteter og selskaber med en tilfredsstillende udvikling i 211. Der er staselskaberne har nogenlunde fulgt udviklingen i aktiviteterne. Resultat før bile skat positive (EBT) resultater i GASA Nord Grønt, spisekartoffel- Koncernens resultat ( og Samsø Konservesfabrik, og i DanRaps/ Aktiviteterne på hovedmarkederne Mio. kr. Mio. kr. DLG Food Oil anses 211 ligeledes for tilfredsstillende i lyset af relativt vanskelige 47 markedsvilkår. European Freeze 45 5 Danmark 452 På afgrødeområdet var aktiviteten i Danmark påvirket 45 Dry (EFD) 431 har 4 af en lidt mindre høst i 211 end i 21 og ikke mindst 4 af, i 211 igen haft et særdeles tilfredsstillende økonomisk 35 at høsten i Danmark var præget af en meget regnfuld 35 resultat. Det gælder både fra aktiviteten i UK og fra virk periode i august og september 211. Resultatet heraf somhedens produktion i Danmark. I DLG Food Grain har var en væsentlig stigning i aktiviteten med at tørre årets årets resultat ikke været tilfredsstillende, hvilket især skyl afgrøder, hvilket resulterede i en bruttomerindtjening på des en relativ lang bygge- og indkøringsfase i forbindel- 2 med den igangværende modernisering af virksomhe- 2 ca. 6 mio. kr. i forhold til årets budget. Hele den merindtjening blev dog anvendt til at dække modsvarende 15 den. 161se negative budgetafvigelser på omkostningsposterne 1 1 Inden for blomstersektoren blev 211 et udfordrende år energi, arbejdsløn i høstperioden og transport. 5 for DLG s datterselskab GASA Group, der indtjenings-5mæssigt ikke levede op til forventningerne. Det betød Salget af foderblandinger til både kvæg, svin og fjerkræ er øget i løbet af 211 i forhold til 21. Det er sket 26 bl.a., 27 at 28 selskabet 29 måtte gennemgå en nødvendig omkostningstilpasning samtidig med, at totalmarkedet i Danmark er faldet, og resultatet er derfor en pæn stigning i selskabets danske markedsandel på foderblandinger. Også salget af gødning, planteværn, kalk og sædekorn er mængdemæssigt øget i forhold til salget i 21. Pæne royaltyindtægter fra salget af Sejet Planteforædlings sorter med henblik på at genvinde konkur- rencekraften på det internationale blomstermarked. Forventningerne til 212 er fornuftige samtidig med, at selskabet i stigende grad formår at realisere synergier til DLG-koncernen inden for især salg af serviceprodukter samt på IT og administrationsområdet. i udlandet samt en relativ stor stigning i DLG s eksport af sædekorn har bidraget positivt til resultaterne i 211. Omsætning fordelt på forretningsområder (pct.) 16 3 Husdyrernæring 26 Plantedyrkning Vegetabilske produkter 28 Service & Energi

11 Virksomhedsberetning Kongskilde Industries Kongskilde Industries kom i 211 ud med et meget tilfredsstillende resultat før skat på 26,2 mio. kr. mod 14,2 mio. kr. i 21. Den resultatmæssige fremgang skal ses i lyset af en pæn salgsfremgang inden for divisionerne Jord og Korn. I 211 blev Kongskildes salgsselskaber i hhv. USA og Canada samlet under navnet Kongskilde North America i Bloomington i staten Illinois, og selskabet har allerede haft en flot aktivitetsudvikling. Købet og integrationen af en mindre produktionsvirksomhed, Progressive Farm Products, og herigennem muligheden for egenproduktion i Nordamerika, har været med til at styrke Kongskildes position på det nordamerikanske marked. Ultimo september overtog Kongskilde landbrugsmaskinfabrikken JF (JF-Stoll) i Sønderborg. Selskabet er markedsleder på fuldfodervogne i Norden og har en stærk position på en række øvrige europæiske markeder. Inden for græsmaskiner er JF blandt top tre i Norden. Selskabet har de seneste år haft en årsomsætning på omkring 3 mio. kr. og beskæftiger godt 25 medarbejdere. JF-Stoll er i dag fuldt integreret i Kongskilde. Sverige Vi oplever i DLG-koncernen, at udsigterne og udviklingsmulighederne for den svenske landbrugsproduktion er positive på en lang række områder. 211 blev således et rekordår for vores svenske datterselskab Svenska Foder på såvel omsætning som indtjening. Samtidig er vores markedsposition yderligere styrket på stort set alle produktområder. Det har bl.a. betydet en god udnyttelse af vores produktionskapacitet. Svenske Foders butikskæde Djur & Natur har ligeledes haft et godt år, hvor der fortløbende realiseres mange synergier til DLG Service & Energi, herunder udvikling af nye forretningskoncepter inden for energi og telekommunikation samt indkøb. Den samlede omsætning i Djur & Natur steg med 2 pct. i forhold til 21 til 365 mio. SEK. På landbrugsmaskinsiden er Överum en meget stærk del af Kongskilde. I 211 blev en del ny produktionsteknologi indkørt, hvilket yderligere vil styrke Överums konkurrenceevne i de kommende år. Tyskland HaGe-koncernens udvikling i 211 var præget af den lave høst i Nord- og Midttyskland. Trods høstnedgangen lykkedes det alligevel at realisere et resultat før skat, som er 5 pct. højere end i 21 og et resultat efter skat stort set på højde med 21. Det er marginalt højere end budgetteret. I lyset af den store nedgang i høsten er nettoindtjeningen fra HaGe s afgrødedivision tilfredsstillende. Meget tilfredsstillende er det økonomiske resultat i aktiviteterne inden for gødning, jordbrugsskalk, planteværn og såsæd. Aktiviteterne er her udbredt til hele det østlige Tyskland og på engrosområdet også i den sydvestlige del af Tyskland. Inden for foderblandinger havde HaGe et vanskeligt år og et ikke helt tilfredsstillende resultat i 21. Her blev der gennemført en pæn resultatforbedring i 211, og målet er, at foderdivisionen kommer på et tilfredsstillende resultatniveau i 212. HaBeMa i Hamburg som ejes i et 5 pct. delejerskab i samarbejde med ForFarmers har haft en væsentlig stigning i sin aktivitet i 211 på logistikfunktioner og i sin foderproduktion. Selskabet har i regnskabsåret øget sin indtjening yderligere og har realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat efter skat på 7,9 mio., hvoraf HaGe s andel er 5 pct. Der gennemføres i øjeblikket et større investeringsprojekt i udbygningen af HaBeMa s logistikaktiviteter med fokus på den sydøstlige del af Tyskland og Tjekkiet. Et nyt anlæg er således under opførelse i byen Pirna i delstaten Sachsen. Roth Agrarhandel har sine aktiviteter i de sydøstlige delstater i Tyskland samt i delstaten Hessen. I det selskab har HaGe en ejerandel på 6 pct., og Roth ligger i et område af Tyskland, hvor høsten i 211 var noget bedre end længere nordpå. Det forhold, kombineret med dygtigt købmandskab og effektiv drift, har sikret en pæn fremgang i Roths resultat, der blev på 4,1 mio. efter skat, hvilket er næsten en fordobling i forhold til 21. I de kommende år planlægges en yderligere styrkelse af samarbejdet mellem Roth og andre dele HaGe-koncernen samt en udbygning af Roths aktiviteter inden for specielt omsætningen af såsæd samt opkøb af korn fra

12 12 Virksomhedsberetning 211 landmænd. Selskabet indgår som associeret selskab i HaGe-koncernen. Omsætningen i Roth blev i regnskabsåret øget med ca. 2 pct. til at udgøre 338 mio. i 211. Team AG øgede ligeledes sin omsætning i regnskabsåret og realiserede 1,5 mia.. Team indgår i DLG-koncernen som et associeret selskab med en samlet ejerandel på ca. 38 pct. Team s resultat i 211 blev 9,2 mio. efter skat, hvilket var stort set på niveau med resultatet i 21. HaGe s salgs- og serviceaktiviteter på landbrugsmaskiner foregår i et tæt samarbejde med RWZ, Kassel, der ejer 75 pct. af Landtechnik Nord. HaGe s andel af resultaterne herfra udgør i regnskabsåret knap 1 mio.. Polen ng Efter et resultatmæssigt meget utilfredsstillende 21 for DLG-koncernens landbrugsselskab i Polen, HaGe Polska, glæder vi os over, at effekten af de gennemførte tiltag 4,8 har resulteret i et solidt positivt 39,4 37,6 resultat efter skat i 211 på 7 mio. kr. mod 36 mio. 34,1 kr. i 21. Vi ser på den baggrund fortrøstningsfuldt på selskabets fremtidige vækst og indtjeningsmuligheder med fokus på en skærpet profil inden 24,6 for især planteavl og specialfoder. Endvidere vil vi med afsæt i HaGe Polska i de kommende år sætte yderligere 17,3 fokus på at udnytte synergier inden for en bred vifte af 14,6 15,1 13,8 11,3 DLG-koncernens forretningsområder. Kongskilde har i 211 fortsat sin positive salgsudvikling på det polske marked, og Polen udgør sammen med Sverige, Frankrig og Nordamerika klart de største markeder 22 ) 23 24for 25 Kongskilde Kongskilde Polen ventes i 212 at færdiggøre en større investeringsproces, der blev igangsat i 29 med støtte fra EU s strukturfonde til ny produktionsteknologi og i en ny produktionshal. En investering, som vil gøre vores polske fabrik til en af de mest moderne og effektive landbrugsmaskinfabrikker i Europa. Det vil styrke vores konkurrenceevne yderligere inden for salg af jordbrugsredskaber. DLG er via sin ejerandel i DanHatch engageret på det polske marked inden for produktion af kyllinger gennem selskabet Hama Plus. Nettoresultat Selskabet (EAT) leverede et tilfredsstillende resultat i 211. Det tætte samarbejde mellem Dan- Hatch og Hama Plus Mio. kr. vil blive intensiveret fremadrettet, så den fælles markedspositionen på det polske 282 marked vil blive yderligere udbygget. 25 DLG-koncernen omsatte i 211 for ca. 1 mia. kr. på det polske marked og har ca. 4 ansatte Baltikum Udviklingen i vores baltiske selskaber, som vi ejer sammen med Lantmännen, har samlet set ikke været tilfredsstillende i forhold til de forventninger, der var stillet i udsigt. Især har selskaberne i Estland og Letland skuffet, mens indtjeningen i Litauen har været fornuftig. I sommer indviede vi et nyt hovedkontor i Kedainiai i det centrale Litauen med en lagerkapacitet på 2. tons. Omsætningen i de baltiske selskaber var i 211 på 1 mia. kr. Frankrig DLG-koncernens forretningsmæssige aktiviteter og vækst på det franske marked har hidtil primært været EBITDA gennem Kongskilde Frankrig samt salg af maltbygsorter Mio. kr. fra Sejet Planteforædling. Af Kongskildes samlede omsætning udgør salget af virksomhedens produkter i 12 Frankrig 25 pct. ca. 225 mio. kr. I de sidste 1.3 fire år har 1 Kongskilde Frankrig samtidig været omdrejningspunkt 879 for koncernens salg af mineral- og vitaminprodukter fra Vitfoss-divisionen. I 211 valgte vi at investere i specialfodervirksomheden Calcialiment. Virksomheden, der har 6 en førende position på det franske 549 marked, har tre produktionssteder med hovedsæde 49 ved Rennes i Bretagne. 4 Calcialiment omsætter for ca. 4 mio. kr. og beskæftiger omkring 1 medarbejdere. Vi glæder os over det samarbejde, der forankres 2 i Vitfoss-divisionen, og vi ser mange muligheder i det franske marked for DLG-koncernen fremover Koncernbalance Den samlede koncernbalance udgjorde pr mio. kr., hvilket stort set er på niveau med koncernbalancen pr , som udgjorde mio. kr. I koncernbalancen er anlægsaktiverne øget med ca. Koncernens egenkapital pr. 31. dec. 211 Mio. kr DLG Medinteressenter side

13 side 9 Virksomhedsberetning EBITDA Mio. kr ,8 mia. kr. og omsætningsaktiverne reduceret med et Overskudsdeklareringen til DLG s ejere tilsvarende beløb. Der er et af DLG s mål at kunne realisere et koncernresultat, der giver baggrund for overskudsbetaling til sel Den samlede koncernegenkapital er vokset fra mio. kr. pr til mio. kr. pr skabets ejere. Den foreslåede overskudsbetaling for De samlede hensættelser i koncernen udgør pr. regnskabsåret 211 udgør 116,8 mio. kr. Det er en stig mio. kr., hvilket stort set er på niveau med ning fra 113 mio. kr. i 21 og 71,9 mio. kr. i 29. Hovedparten af de deklarerede overskudsbetalinger for hensættelserne pr Koncernens samlede gæld er faldet fra mio. kr. (godt 9 pct.) vil indgå i andelskapital på navn for 1 pr til mio. 22 kr. 23 pr selskabets ejere. I forhold til er soliditetsgraden pr Det er 16. år i træk, at selskabet har kunnet deklarere side 9 side 3 øget med 2, procentpoint. Soliditetsgraden udgør således 24,5 pct. på koncernniveau pr mod 22, overskudsandele til sine ejere. side 9 EBITDA Mio. kr. pct. ultimo året forinden. Siden er soliditetsgraden øget med 5,7 procentpoint. EBITDA I DLG a.m.b.a. er egenkapitalen vokset fra mio. kr. pr Mio. kr. til 2.53 mio. kr. pr EBITDA Mio. kr Egenkapitalforrentning I DLG s strategiplan 1 er det et væsentligt resultatmål at 1 Overskudsandel 879til ejere sikre en forrentning af koncernens egenkapital. Det er 8 således et mål, at forrentningen Mio. kr. efter skat skal ligge på plussiden af 814 pct. I det forløbne år blev koncernegenkapitalen forrentet 6 målt 549 på resultatet efter skat med , 116,8 11,1 pct. Hermed er den gennemsnitlige forrentning af 49 egenkapitalen 4 målt på resultat efter skat for de seneste fem år i DLG koncernen på 1,9 pct , ,8 49, ,1 35, ,2 2 Overskudsandel Koncernens egenkapital til ejere pr. 31. dec. 211 Koncernegenkapitalforrentning efter skat ( pct.) Mio. kr DLG 12,1 12, Medinteressenter , 116,8 11, , , , , , , ,1 35,5 1 2, Overskudsandel til ejere Mio. kr , 116, ,9 6 58,8 49,7 4 33,1 35,5 2,

Overblik 2009. Nettoresultat 600. Omsætning EBITDA. Resultat før skat (EBT) Koncernens 900 egenkapital. Omsætning. Nettoresu. Koncern EBIT.

Overblik 2009. Nettoresultat 600. Omsætning EBITDA. Resultat før skat (EBT) Koncernens 900 egenkapital. Omsætning. Nettoresu. Koncern EBIT. 1 2 539 500 400 300 200 100 380 394 Mio. kr 333 386 400 Resultat før skat (EBT) Overblik 2009 239 500 400 431 323 300 200 100 73 113 127 800 700 600 109 500 Mio. kr 107 152 16 0 300 2001 2002 2003 2004

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I

selskabsoplysninger Links: I Årsrapport 2012 I årsrapport 12 selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon > 96 30 60 00 Hjemmeside > www.sanistaal.com E-mail > sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr. > 42 99 78 11 Stiftet

Læs mere

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021

Årsrapport 2014. Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 Årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning CVR årsrapport NR 35 03 2014 41-021 2 - Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014 Fonden Sydfyns Elforsyning årsrapport 2014-3 Indholdsfortegnelse Forord............................

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks

Årsrapport // 2014. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport // 2014 Chosen by 120 Nordic banks 2 // SDC Årsrapport 2014 // Indhold Indhold Om SDC 3 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Koncernstruktur 6 Ledelsesberetning 7 Ledelsespåtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation. Vi hjælper vores kunder med at bygge stærkere relationer til

Læs mere

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12

KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 KUWAIT PETROLEUM (DANMARK) A/S CVR-NR. 61 08 29 13 ÅRSRAPPORT 2011/12 Kuwait Petroleum (Danmark) A/S 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger........ 3-4 Ledelsespåtegning........ 5 Den uafhængige

Læs mere

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark

Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark 11 Årsrapport Selskabsoplysninger Selskab Sanistål A/S Håndværkervej 14 9000 Aalborg Danmark Telefon / 96 30 60 00 Telefax / 98 13 28 43 Hjemmeside / www.sanistaal.dk E-mail / sanistaal@sanistaal.dk CVR-nr.

Læs mere

CSR Ansvarlighed / Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger

CSR Ansvarlighed / Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger CSR Ansvarlighed / Kæderne / Risikostyring / Bestyrelse og direktion / Påtegninger / Årsregnskab / Selskabsoplysninger Årsrapport 2013 / årsrapport 2013 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop

Læs mere

Årsrapport 2013/2014 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S

Årsrapport 2013/2014 CVR 16 99 30 85. Siemens A/S Årsrapport 2013/2014 CVR 16 99 30 85 Siemens A/S INDHOLD A. Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen 3 5 A.1 A.2 Innovative teknologier og samfundsudvikling Året i hovedtræk for Siemens A/S koncernen

Læs mere

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014

CSR- & ÅRSRAPPORT 2014 PÅ VEJ MOD ET BÆREDYGTIGT VIDENSSAMFUND Hos SE kæmper vi hver dag målrettet for mere bæredygtig energi og bedre digital kommunikation. Det gør vi ved at udfordre vanetænkning og sætte nye standarder til

Læs mere

INDHOLD LEDELSESBERETNING KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB. Koncernens forretningsområder 5. Resultatopgørelse 23. Ledelsesberetning 6-7

INDHOLD LEDELSESBERETNING KONCERN- OG ÅRSREGNSKAB. Koncernens forretningsområder 5. Resultatopgørelse 23. Ledelsesberetning 6-7 INDHOLD LEDELSESBERETNING Koncernens forretningsområder 5 Ledelsesberetning 6-7 Koncernens hoved- og nøgletal 8 Finansiel beretning 9 Koncernens forretningsområder 11-13 Risikostyring 14-15 Ansvarlighed

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S.

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. European Energy A/S. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Læs mere

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology

Årsrapport 2006/07.... we deliver technology Årsrapport 2006/07... we deliver technology K O R T O M G P V I N D H O L D Til aktionærerne 4 Resumé 6 Hoved- og nøgletal 7 Ledelsens beretning 8 Ledelsens og revisionens påtegninger 20 Aktionærforhold

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport 2002 2002 2003

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2009 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 29 POST DANMARK KONCERNEN en del af posten norden Indhold 4 6 8 2 4 5 6 7 Hovedtal og nøgletal Året 29 Post Danmarks aktiviteter Håndtering af forsendelser i post danmark Koncernens øvrige

Læs mere

H A RBOES B RYGGER I A/S Å R SRAPPORT 2011/2012 ÅRSRAPPORT 2011/2012

H A RBOES B RYGGER I A/S Å R SRAPPORT 2011/2012 ÅRSRAPPORT 2011/2012 ÅRSRAPPORT 2011/2012 Vi er overbeviste om, at den langsigtede værdiskabelse i Harboe starter med, at vores kunder kan have tillid til os og vores produkter. Det gør vi os meget umage med at leve op til,

Læs mere

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11

EG A/S. Årsrapport 2014. EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 EG A/S Årsrapport 2014 EG www.eg.dk CVR 84 66 78 11 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 EG-koncernens hovedtal 5 Året, der gik 6 Årets resultat 8 Om EG Forretningsområder 13 EG Business Ready Solutions

Læs mere

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207

ÅRSRAPPORT JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 JORTON A/S CVR NR. 26207207 ÅRSRAPPORT 2014 De bynære havnearealer, Aarhus Havn INDHOLD 2-3 INDHOLD JORTON A/S LEDELSESBERETNING Vision, mission og værdier 6 Hoved- og nøgletal 7 Beretning

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co.

Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. Årsrapport 2011 Aktieselskabet Schouw & Co. www.schouw.dk Koncernberetning 1 Forord 2 Hoved- og nøgletal 3 Hovedpunkter 4 Vores virksomheder 6 Ledelsesberetning 8 Resultatopgørelse 9 Pengestrømme 10 Balance

Læs mere

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 Koncernens adresser Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 EDB Gruppen Årsrapport 2008 97 Årsrapport 2008 edb gruppen a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as It gruppen a/s eg data inform a/s eg

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2013

Å r s r a p p o r t 2013 Årsrapport 2013 I NDE X Indhold ledelsesberetning 04 Hoved- og nøgletal 05 Interview med ledelsen 07 Strategi 08 Væsentlige begivenheder 09 Overblik 2013 09 Forventninger til 2014 10 HVAC 12 Telecom 14

Læs mere

We help people achieve healthy skin. Årsrapport 2012. LEO Pharma A/S

We help people achieve healthy skin. Årsrapport 2012. LEO Pharma A/S We help people achieve healthy skin Årsrapport 2012 LEO Pharma A/S INDHOLDSFORTEGNELSE PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning....5 Den uafhængige revisors erklæringer....7 LEDELSESBERETNING 2012 Selskabsoplysninger....8

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr.

Om SDC / Påtegninger / Ledelsesberetning / Koncern- og årsregnskab. Chosen by 120 Nordic banks. Årsrapport 2013. CVR-nr. Chosen by 120 Nordic banks Årsrapport 2013 CVR-nr. 16 98 81 38 Selskabsoplysninger 2 / SDC Årsrapport 2013 / Hoved- / og nøgletal for koncernen / Beretning / 2 Selskabsoplysninger / Hoved- og nøgletal

Læs mere