Indholdsfortegnelse. Forord... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors påtegning Økologi Service & Energi...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors påtegning... 7. Økologi... 36. Service & Energi..."

Transkript

1 1

2 2

3 1 5 3 side 3 side 9 EBITDA EBITDA Overblik 211 side 3 Mio. kr. Mio. kr side Omsætning ,1 37, , ,3 Omsætning ,8 39, ,1 35, , ,8 Mio. kr. Mio. kr. 71, Omsætning 58,8 fordelt på forretningsområde , Medinteressenter Nettoresultat (EAT) Overskudsandel til ejere 8 45 DLG Mio. kr Mio. kr ,1 113, Mio. kr ,8 24,6 12 Koncernens resultat (EAT) Koncernens2.769 egenkapital pr. 31. dec Resultat før skat (EBT) , Medinteressenter Overskudsandel til ejere DLG ,6 5 Mio. kr , , ,6 13, ,3 11, r Mio. kr. 3 Mio. kr. 35 oresultat (EAT) Koncernens egenkapital pr. 31. dec Mio. kr EBITDA Resultat før skat (EBT) 8 Mia. kr ,6 EBITDA ,4 4, Mio. kr. Mia. kr side 9 side Husd Plant 58,8 49,7 Vege Servic 33,1 35,5 2, Koncernegenkapitalforrentning efter skat ( pct.) 14 11,1 9, oprindelsesland (pct.) eternes Damark Tyskland (pct.) Omsætning fordelt på 5 forretningsområder Sverige 2 12,1 12,1 12 7,7 9,2 Koncernegenkapitalforrentning efter 14 12,1 12, ,1 9,8 1 9,2 Omsætning fordelt ud fra aktiviteternes oprindels ,7

4 4 Indholdsfortegnelse Forord Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning... 7 Virksomhedsberetning Hovedtal Udviklingen i aktiviteterne og de økonomiske resultater Aktiviteterne på hovedmarkederne Koncernbalance Egenkapitalforrentning Overskudsdeklarering til DLG s ejere Forventninger til CSR Vigtige begivenheder i Husdyrernæring Vitaminer & mineraler Plantedyrkning Vegetabilske produkter Korn, raps og ærter DLG Food Økologi Service & Energi Produktion & Logistik HR Forskning & Udvikling IT Marketing Kommunikation Resultatopgørelse for DLG-koncernen Balance for DLG-koncernen pr Egenkapitalopgørelse for DLG-koncernen Pengestrømsopgørelse for DLG-koncernen Noter (inkl. regnskabspraksis) for DLG-koncernen Resultatopgørelse for DLG a.m.b.a Balance for DLG a.m.b.a. pr Egenkapitalopgørelse for DLG a.m.b.a Noter for DLG a.m.b.a DLG s bestyrelse og direktion DLG s repræsentantskab... 8

5 5 Forord Niels Dengsø Jensen Formand Asbjørn Børsting Adm. direktør Kristian Hundebøll Viceadm. direktør 211 har været et meget tilfredsstillende år for DLGkoncernen, og vi har levet op til vores mål om at skabe værdi til gavn for vores kunder og ejere. Samtidig har vi skelet nøje til vores vision og er lykkedes med at være innovative og med at udvikle vores aktiviteter på det internationale marked. Det har resulteret i rekorder på bl.a. omsætning og nettoresultat. Det er ikke mange af vores forretningsområder, der har været konjunkturfølsomme, selv om vi naturligvis har mærket den finansielle krise, der har mange og lange forgreninger. Den har vist sig meget forskelligt afhængigt af markederne. Koncernen er i dag til stede i 25 lande, og vi eksporterer til dobbelt så mange, så det er klart, at der er mange nuancer. være en del af det internationale marked på det centrale forretningsområde, og som det fremgår af vores koncernstrategi, vil vi videreudvikle vores samlede markedsposition i Europa inden for vitaminer og mineraler. Det er vi i fuld gang med. Norge og Rusland er markeder, vi har fået væsentlig tættere på kroppen, idet købet af JF-Stoll i efteråret har bragt os ud på disse breddegrader. Helt overordnet ser vi det nye set-up med JF-Stoll i Kongskilde-regi som en helt klar styrke for vores aktiviteter inden for landbrugsmaskiner. JF s græsmaskiner og fuldfodervogne er et rent supplement, hvorved Kongskilde er blevet full-line på markredskaberne. Det vil give nye markedsmæssige muligheder, som vi ser frem til at forfølge. Vi er overbeviste om, at bredden i DLG-koncernen giver styrke, og den vil vi fortsat følge og udvikle i tråd med vores strategi. En bredde, der gælder såvel aktiviteter som markeder. I 211 har bredden afspejlet sig i de hidtidige aktiviteter, men også i nye forretningsområder såvel som nye markeder. I Frankrig har vi også fået et nyt ansigt. Længe har vi været der med maskiner, Sejet-sorter og vitaminer, men nu er delejerskabet af Calcialiment en hjørnesten for koncernens vitamin- og mineralaktiviteter i Frankrig. Markedet for vitaminer og mineraler i den animalske sektor bliver mere og mere internationale. Det betyder, at den markedsudvikling, der sker, vil være båret af dem, der opererer i store dele af Europa. Vi har et klart mål om at Den generelle udvikling har været positiv på de allerfleste markeder. Selv på områder, hvor der har været et faldende marked samlet set, har vi hentet markedsandele. Det er meget tydeligt i Sverige, men også på de øvrige store markeder som Danmark og Tyskland er det en realitet. Dertil kommer en økonomisk positiv udvikling i Polen, hvor HaGe Polska nu viser en sund profil med fokus på lønsomhed og med nyt mod på vækst. Vi ser årets resultat som et godt udgangspunkt for 212, hvor vi fortsat vil kæmpe for at skabe værdi for vores centrale interessenter og konsolidere vores førerposition i landbrugsmarkedet. Vi vil også bruge kræfter på at revidere vores Strategi 214/216 og identificere nye milepæle. Vi ser fortsat muligheder.

6 6 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 211 for Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 211. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. København, den 6. februar 212 Direktion Asbjørn Børsting Kristian Hundebøll Ole Christensen Adm. direktør Viceadm. direktør Direktør Mogens Frederiksen Torben Harring Lars Johansen Direktør Direktør Direktør Bestyrelse Niels Dengsø Jensen Lars Jakobsen Torben Thomsen Henrik Hanghøj Mogens Jensen Formand Næstformand Næstformand Carl Chr. Lei Mads Peter Madsen Gert Mikael Olsen Asger Pedersen Martin Pinholt John Bay Simonsen

7 7 Den uafhængige revisors påtegning Til kapitalejerne i Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 31. december 211, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 211 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. København, den 6. februar 212 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Lars Kronow Statsautoriseret revisor Henrik Kjelgaard Statsautoriseret revisor

8 8 Virksomhedsberetning 211 DLG fik i 211 sin hidtil største omsætning og realiserede samtidig koncernens bedste økonomiske resultat. Hovedtal 211 Koncernomsætningen blev i 211 på 4,8 mia. kr. Det er en stigning på 1,5 mia. kr i forhold til omsætningen i 21. Koncernens resultat blev på 39,6 mio. kr. Koncernens resultat var i ,2 mio. kr. og i ,5 mio. kr. Resultatet før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) steg fra 1.3 mio. kr i 21 til mio. kr i 211. Den budgetterede EBITDA for 211 var på 1.22 kr. Koncernens resultat før skat (EBT) er på 47,5 mio. kr i 211. Det er en stigning fra 452,2 mio. kr. i 21, og EBT var i 29 på 323,4 mio. kr. Årets resultat ligger ca. 9 pct. højere end det budgetterede. Nettoresultatet (efter skat og medinteressenters resultatandele) blev på 292,2 mio. kr. mod 282,1 mio. kr. i 21. I 29 var nettoresultatet 179,7 mio. kr. Årets budgetterede nettoresultat var 24,6 mio. kr. DLG s egenkapital inkl. minoritetsinteresser blev øget fra mio. kr. pr til mio. kr. pr Siden ultimo 29 er koncernens egenkapital vokset med 671 mio. kr.

9 Omsætning Mia. kr. Mio. kr side 3 side 9side 9 side 9 17,3 3 Mia. kr.mio. kr. 24, , , , ,1 879 side Mio. kr Medinteressenter DLG Mio. kr. Mio. kr Mio. kr Koncernens egenkapital pr. 31. dec Mio. kr. Mio. kr Nettoresultat (EAT) Nettoresultat (EAT) Nettoresultat (EAT) Koncernens (EAT) resultat Koncernens (EAT) Koncernens resultat resultat (EAT) Mio. kr ,3 15, Mio. kr. ultat skatresultat (EBT) før skat (EBT) skat før (EBT) 34,1 EBITDA ,1 4,8 39, ,8 37,6 Mio. kr , ,6 24,6 17,3 17,3 15,1 14,6 1 14,615,1 14,6 13,8 13,8 13, ,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11, ,1 3 1 side 34,839,4 39,4 37,6 37, Nettoresultat (EAT) s resultat (EAT) 1 23 kr. Mio. kr , ,6 13,8 15, ,3 11,3 EBITDA 2 24,6 5 4, ,42 37, , ,6 39,4 Mia. kr. 232 sideside 9 3 Omsætning Mia. kr. Mia. kr ,6 13,8 15,1 4,8 4,8 39,4 11,3 11,339,4 37,6 4 37,6 37,6 1 34,1 34,1 34, EBITDA Omsætning 15 5 Mia. kr. Omsætning Omsætning 175 Mia. kr ,6 Omsætning 87 Omsætning ing de , ,6 4, ,4 Mio. kr Plantedyrkning Vegetabilske Vegetabilske produkter Vegetabilske produkterprodukter ,8 Husdyrernæring Husdyrernæring Husdyrernæring Omsætning fordelt ud fra aktiviteternes oprindelsesland (pct.) Plantedyrkning Plantedyrkning Damark Tyskland Omsætning fordelt ud fra aktiviteternes (pct.) Omsætning fordelt ud fraoprindelsesland aktiviteternes Omsætning fordelt ud fra aktiviteternes oprindelsesland (pct.) oprindelses Koncernegenkapitalforrentning efter skat ( pct.) Sverige Omsætning fordelt på forretningsområder (pct.) Omsætning fordelt på forretningsområder (pct.) msætning fordelt på forretningsområder (pct.) ,1 35, , Omsætning fordelt ud fra aktiviteternes oprindelsesland (pct.) Nettoresultat (EAT) 5 37 Koncernens egenkapital pr. 31. dec Overskudsandel til ejere kr. Mio. kr Mio. kr. Mio. kr. 264 Mio. kr DLG DLG ,8 161 Medinteressenter 161 Medinteressenter , , , , ncernens resultat (EAT) Koncernens 35egenkapital pr. 31. dec ,7 112, ,1 Polen , Øvrige ,

10 side 3 side 1 Virksomhedsberetning 211 Omsætning Mia. kr. Omsæ Mia. k ,6 34,1 39,4 4, , Udviklingen i aktiviteterne og de økonomiske resultater Inden for Service & Energi har aktivitets- og resultatudviklingen været meget tilfredsstillende også i 211. Det 2 17,3 Udviklingen i koncernomsætningen til 4,8 mia. kr. dækker 2 over en modsatrettet udvikling i Danmark og Sverige 15 i forhold til Tyskland. I det tyske hovedaktivitetsområde 1 i gælder bl.a. på aktiviteterne i DLG Tele, hvor der er aktive abonnenter pr Det er en nettostigning på ca. 5. i forhold til Midt- og Nordtyskland var der i 211 en stor nedgang i 5 høstudbytterne på omkring 2 pct. i forhold til en normal Salget og indtjeningen på energiprodukter har ligeledes 5 høst. Høsten i Danmark og Sverige i 211 var nær en 26 udviklet sig tilfredsstillende, ligesom Land & Fritid-kæden 2 normal høst. Den forskel i høstudbytterne er hovedforklaringen på, at koncernen har en omsætningsstigning i Danmark og Sverige på omkring 3 mia. kr. i 211 og en nedgang i HaGe i Tyskland på ca. 1,5 mia. kr. HaGe har dog haft en pæn stigning i sin omsætning på en række andre forretningsområder. Omsætningsnedgangen i HaGe svarer til 8 pct., mens stigningen i Danmark og Sverige udgør 15 pct. Udviklingen i koncernens driftsresultat på hovedmarkederne har fortsat sin ekspansion og har nu 63 butikker i Danmark. Disse kører i tæt samarbejde med Djur & Natur i Svenska Foder og har ligeledes været en tæt samarbejdspartner med den nyetablerede aktivitet Land und Freizeit i Tyskland, hvor der i de kommende år planlægges oprettet en række butikker primært i tilknytning til de lokale HaGe-afdelinger. Inden for DLG Food er der en række aktiviteter og selskaber med en tilfredsstillende udvikling i 211. Der er staselskaberne har nogenlunde fulgt udviklingen i aktiviteterne. Resultat før bile skat positive (EBT) resultater i GASA Nord Grønt, spisekartoffel- Koncernens resultat ( og Samsø Konservesfabrik, og i DanRaps/ Aktiviteterne på hovedmarkederne Mio. kr. Mio. kr. DLG Food Oil anses 211 ligeledes for tilfredsstillende i lyset af relativt vanskelige 47 markedsvilkår. European Freeze 45 5 Danmark 452 På afgrødeområdet var aktiviteten i Danmark påvirket 45 Dry (EFD) 431 har 4 af en lidt mindre høst i 211 end i 21 og ikke mindst 4 af, i 211 igen haft et særdeles tilfredsstillende økonomisk 35 at høsten i Danmark var præget af en meget regnfuld 35 resultat. Det gælder både fra aktiviteten i UK og fra virk periode i august og september 211. Resultatet heraf somhedens produktion i Danmark. I DLG Food Grain har var en væsentlig stigning i aktiviteten med at tørre årets årets resultat ikke været tilfredsstillende, hvilket især skyl afgrøder, hvilket resulterede i en bruttomerindtjening på des en relativ lang bygge- og indkøringsfase i forbindel- 2 med den igangværende modernisering af virksomhe- 2 ca. 6 mio. kr. i forhold til årets budget. Hele den merindtjening blev dog anvendt til at dække modsvarende 15 den. 161se negative budgetafvigelser på omkostningsposterne 1 1 Inden for blomstersektoren blev 211 et udfordrende år energi, arbejdsløn i høstperioden og transport. 5 for DLG s datterselskab GASA Group, der indtjenings-5mæssigt ikke levede op til forventningerne. Det betød Salget af foderblandinger til både kvæg, svin og fjerkræ er øget i løbet af 211 i forhold til 21. Det er sket 26 bl.a., 27 at 28 selskabet 29 måtte gennemgå en nødvendig omkostningstilpasning samtidig med, at totalmarkedet i Danmark er faldet, og resultatet er derfor en pæn stigning i selskabets danske markedsandel på foderblandinger. Også salget af gødning, planteværn, kalk og sædekorn er mængdemæssigt øget i forhold til salget i 21. Pæne royaltyindtægter fra salget af Sejet Planteforædlings sorter med henblik på at genvinde konkur- rencekraften på det internationale blomstermarked. Forventningerne til 212 er fornuftige samtidig med, at selskabet i stigende grad formår at realisere synergier til DLG-koncernen inden for især salg af serviceprodukter samt på IT og administrationsområdet. i udlandet samt en relativ stor stigning i DLG s eksport af sædekorn har bidraget positivt til resultaterne i 211. Omsætning fordelt på forretningsområder (pct.) 16 3 Husdyrernæring 26 Plantedyrkning Vegetabilske produkter 28 Service & Energi

11 Virksomhedsberetning Kongskilde Industries Kongskilde Industries kom i 211 ud med et meget tilfredsstillende resultat før skat på 26,2 mio. kr. mod 14,2 mio. kr. i 21. Den resultatmæssige fremgang skal ses i lyset af en pæn salgsfremgang inden for divisionerne Jord og Korn. I 211 blev Kongskildes salgsselskaber i hhv. USA og Canada samlet under navnet Kongskilde North America i Bloomington i staten Illinois, og selskabet har allerede haft en flot aktivitetsudvikling. Købet og integrationen af en mindre produktionsvirksomhed, Progressive Farm Products, og herigennem muligheden for egenproduktion i Nordamerika, har været med til at styrke Kongskildes position på det nordamerikanske marked. Ultimo september overtog Kongskilde landbrugsmaskinfabrikken JF (JF-Stoll) i Sønderborg. Selskabet er markedsleder på fuldfodervogne i Norden og har en stærk position på en række øvrige europæiske markeder. Inden for græsmaskiner er JF blandt top tre i Norden. Selskabet har de seneste år haft en årsomsætning på omkring 3 mio. kr. og beskæftiger godt 25 medarbejdere. JF-Stoll er i dag fuldt integreret i Kongskilde. Sverige Vi oplever i DLG-koncernen, at udsigterne og udviklingsmulighederne for den svenske landbrugsproduktion er positive på en lang række områder. 211 blev således et rekordår for vores svenske datterselskab Svenska Foder på såvel omsætning som indtjening. Samtidig er vores markedsposition yderligere styrket på stort set alle produktområder. Det har bl.a. betydet en god udnyttelse af vores produktionskapacitet. Svenske Foders butikskæde Djur & Natur har ligeledes haft et godt år, hvor der fortløbende realiseres mange synergier til DLG Service & Energi, herunder udvikling af nye forretningskoncepter inden for energi og telekommunikation samt indkøb. Den samlede omsætning i Djur & Natur steg med 2 pct. i forhold til 21 til 365 mio. SEK. På landbrugsmaskinsiden er Överum en meget stærk del af Kongskilde. I 211 blev en del ny produktionsteknologi indkørt, hvilket yderligere vil styrke Överums konkurrenceevne i de kommende år. Tyskland HaGe-koncernens udvikling i 211 var præget af den lave høst i Nord- og Midttyskland. Trods høstnedgangen lykkedes det alligevel at realisere et resultat før skat, som er 5 pct. højere end i 21 og et resultat efter skat stort set på højde med 21. Det er marginalt højere end budgetteret. I lyset af den store nedgang i høsten er nettoindtjeningen fra HaGe s afgrødedivision tilfredsstillende. Meget tilfredsstillende er det økonomiske resultat i aktiviteterne inden for gødning, jordbrugsskalk, planteværn og såsæd. Aktiviteterne er her udbredt til hele det østlige Tyskland og på engrosområdet også i den sydvestlige del af Tyskland. Inden for foderblandinger havde HaGe et vanskeligt år og et ikke helt tilfredsstillende resultat i 21. Her blev der gennemført en pæn resultatforbedring i 211, og målet er, at foderdivisionen kommer på et tilfredsstillende resultatniveau i 212. HaBeMa i Hamburg som ejes i et 5 pct. delejerskab i samarbejde med ForFarmers har haft en væsentlig stigning i sin aktivitet i 211 på logistikfunktioner og i sin foderproduktion. Selskabet har i regnskabsåret øget sin indtjening yderligere og har realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat efter skat på 7,9 mio., hvoraf HaGe s andel er 5 pct. Der gennemføres i øjeblikket et større investeringsprojekt i udbygningen af HaBeMa s logistikaktiviteter med fokus på den sydøstlige del af Tyskland og Tjekkiet. Et nyt anlæg er således under opførelse i byen Pirna i delstaten Sachsen. Roth Agrarhandel har sine aktiviteter i de sydøstlige delstater i Tyskland samt i delstaten Hessen. I det selskab har HaGe en ejerandel på 6 pct., og Roth ligger i et område af Tyskland, hvor høsten i 211 var noget bedre end længere nordpå. Det forhold, kombineret med dygtigt købmandskab og effektiv drift, har sikret en pæn fremgang i Roths resultat, der blev på 4,1 mio. efter skat, hvilket er næsten en fordobling i forhold til 21. I de kommende år planlægges en yderligere styrkelse af samarbejdet mellem Roth og andre dele HaGe-koncernen samt en udbygning af Roths aktiviteter inden for specielt omsætningen af såsæd samt opkøb af korn fra

12 12 Virksomhedsberetning 211 landmænd. Selskabet indgår som associeret selskab i HaGe-koncernen. Omsætningen i Roth blev i regnskabsåret øget med ca. 2 pct. til at udgøre 338 mio. i 211. Team AG øgede ligeledes sin omsætning i regnskabsåret og realiserede 1,5 mia.. Team indgår i DLG-koncernen som et associeret selskab med en samlet ejerandel på ca. 38 pct. Team s resultat i 211 blev 9,2 mio. efter skat, hvilket var stort set på niveau med resultatet i 21. HaGe s salgs- og serviceaktiviteter på landbrugsmaskiner foregår i et tæt samarbejde med RWZ, Kassel, der ejer 75 pct. af Landtechnik Nord. HaGe s andel af resultaterne herfra udgør i regnskabsåret knap 1 mio.. Polen ng Efter et resultatmæssigt meget utilfredsstillende 21 for DLG-koncernens landbrugsselskab i Polen, HaGe Polska, glæder vi os over, at effekten af de gennemførte tiltag 4,8 har resulteret i et solidt positivt 39,4 37,6 resultat efter skat i 211 på 7 mio. kr. mod 36 mio. 34,1 kr. i 21. Vi ser på den baggrund fortrøstningsfuldt på selskabets fremtidige vækst og indtjeningsmuligheder med fokus på en skærpet profil inden 24,6 for især planteavl og specialfoder. Endvidere vil vi med afsæt i HaGe Polska i de kommende år sætte yderligere 17,3 fokus på at udnytte synergier inden for en bred vifte af 14,6 15,1 13,8 11,3 DLG-koncernens forretningsområder. Kongskilde har i 211 fortsat sin positive salgsudvikling på det polske marked, og Polen udgør sammen med Sverige, Frankrig og Nordamerika klart de største markeder 22 ) 23 24for 25 Kongskilde Kongskilde Polen ventes i 212 at færdiggøre en større investeringsproces, der blev igangsat i 29 med støtte fra EU s strukturfonde til ny produktionsteknologi og i en ny produktionshal. En investering, som vil gøre vores polske fabrik til en af de mest moderne og effektive landbrugsmaskinfabrikker i Europa. Det vil styrke vores konkurrenceevne yderligere inden for salg af jordbrugsredskaber. DLG er via sin ejerandel i DanHatch engageret på det polske marked inden for produktion af kyllinger gennem selskabet Hama Plus. Nettoresultat Selskabet (EAT) leverede et tilfredsstillende resultat i 211. Det tætte samarbejde mellem Dan- Hatch og Hama Plus Mio. kr. vil blive intensiveret fremadrettet, så den fælles markedspositionen på det polske 282 marked vil blive yderligere udbygget. 25 DLG-koncernen omsatte i 211 for ca. 1 mia. kr. på det polske marked og har ca. 4 ansatte Baltikum Udviklingen i vores baltiske selskaber, som vi ejer sammen med Lantmännen, har samlet set ikke været tilfredsstillende i forhold til de forventninger, der var stillet i udsigt. Især har selskaberne i Estland og Letland skuffet, mens indtjeningen i Litauen har været fornuftig. I sommer indviede vi et nyt hovedkontor i Kedainiai i det centrale Litauen med en lagerkapacitet på 2. tons. Omsætningen i de baltiske selskaber var i 211 på 1 mia. kr. Frankrig DLG-koncernens forretningsmæssige aktiviteter og vækst på det franske marked har hidtil primært været EBITDA gennem Kongskilde Frankrig samt salg af maltbygsorter Mio. kr. fra Sejet Planteforædling. Af Kongskildes samlede omsætning udgør salget af virksomhedens produkter i 12 Frankrig 25 pct. ca. 225 mio. kr. I de sidste 1.3 fire år har 1 Kongskilde Frankrig samtidig været omdrejningspunkt 879 for koncernens salg af mineral- og vitaminprodukter fra Vitfoss-divisionen. I 211 valgte vi at investere i specialfodervirksomheden Calcialiment. Virksomheden, der har 6 en førende position på det franske 549 marked, har tre produktionssteder med hovedsæde 49 ved Rennes i Bretagne. 4 Calcialiment omsætter for ca. 4 mio. kr. og beskæftiger omkring 1 medarbejdere. Vi glæder os over det samarbejde, der forankres 2 i Vitfoss-divisionen, og vi ser mange muligheder i det franske marked for DLG-koncernen fremover Koncernbalance Den samlede koncernbalance udgjorde pr mio. kr., hvilket stort set er på niveau med koncernbalancen pr , som udgjorde mio. kr. I koncernbalancen er anlægsaktiverne øget med ca. Koncernens egenkapital pr. 31. dec. 211 Mio. kr DLG Medinteressenter side

13 side 9 Virksomhedsberetning EBITDA Mio. kr ,8 mia. kr. og omsætningsaktiverne reduceret med et Overskudsdeklareringen til DLG s ejere tilsvarende beløb. Der er et af DLG s mål at kunne realisere et koncernresultat, der giver baggrund for overskudsbetaling til sel Den samlede koncernegenkapital er vokset fra mio. kr. pr til mio. kr. pr skabets ejere. Den foreslåede overskudsbetaling for De samlede hensættelser i koncernen udgør pr. regnskabsåret 211 udgør 116,8 mio. kr. Det er en stig mio. kr., hvilket stort set er på niveau med ning fra 113 mio. kr. i 21 og 71,9 mio. kr. i 29. Hovedparten af de deklarerede overskudsbetalinger for hensættelserne pr Koncernens samlede gæld er faldet fra mio. kr. (godt 9 pct.) vil indgå i andelskapital på navn for 1 pr til mio. 22 kr. 23 pr selskabets ejere. I forhold til er soliditetsgraden pr Det er 16. år i træk, at selskabet har kunnet deklarere side 9 side 3 øget med 2, procentpoint. Soliditetsgraden udgør således 24,5 pct. på koncernniveau pr mod 22, overskudsandele til sine ejere. side 9 EBITDA Mio. kr. pct. ultimo året forinden. Siden er soliditetsgraden øget med 5,7 procentpoint. EBITDA I DLG a.m.b.a. er egenkapitalen vokset fra mio. kr. pr Mio. kr. til 2.53 mio. kr. pr EBITDA Mio. kr Egenkapitalforrentning I DLG s strategiplan 1 er det et væsentligt resultatmål at 1 Overskudsandel 879til ejere sikre en forrentning af koncernens egenkapital. Det er 8 således et mål, at forrentningen Mio. kr. efter skat skal ligge på plussiden af 814 pct. I det forløbne år blev koncernegenkapitalen forrentet 6 målt 549 på resultatet efter skat med , 116,8 11,1 pct. Hermed er den gennemsnitlige forrentning af 49 egenkapitalen 4 målt på resultat efter skat for de seneste fem år i DLG koncernen på 1,9 pct , ,8 49, ,1 35, ,2 2 Overskudsandel Koncernens egenkapital til ejere pr. 31. dec. 211 Koncernegenkapitalforrentning efter skat ( pct.) Mio. kr DLG 12,1 12, Medinteressenter , 116,8 11, , , , , , , ,1 35,5 1 2, Overskudsandel til ejere Mio. kr , 116, ,9 6 58,8 49,7 4 33,1 35,5 2,

DLG. v. Torben Thomsen

DLG. v. Torben Thomsen DLG v. Torben Thomsen Overblik Blandt Europas største landbrugsselskaber Aktiviteter i mere end 20 lande Blandt de største eksportører af maltbyg, sædekorn, foderog brødkorn samt raps i EU Fakta om DLG

Læs mere

DLG i og udenfor Europa

DLG i og udenfor Europa 1 DLG i og udenfor Europa 2 Indholdsfortegnelse Forord.... 3 Ledelsespåtegning.... 4 Den uafhængige revisors erklæringer... 5 Virksomhedsberetning 2012.... 6 Udviklingen i aktiviteterne og de økonomiske

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011

Vindenergi Danmark amba UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 Vindenergi Danmark amba CVR-NR. 21 97 35 05 UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2011 12. REGNSKABSÅR 1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011 for Vindenergi Danmark amba.

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Vitality To Life ApS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 33 87 18 80 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Viveros Vang ApS CVR-nr

Viveros Vang ApS CVR-nr CVR-nr. 31 16 30 99 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Mark Jøker Vang Christensen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart v/ Søren Villumsen, DLG Drift & Logistik Transport, bulkterminal, driftsregioner, Friskvareterminal 25.000 landmænd 22 DLG-forretninger/kredsbestyrelser

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013.

Maersk Iran A/S. Årsrapport for (CVR-nr ) Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. (CVR-nr. 53740111) Årsrapport for 2012 Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2013. Dirigent Frith Brennan Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning og -påtegning Side 3 Den

Læs mere

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015

PROPOX ApS. Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg. Årsrapport 14. januar december 2015 PROPOX ApS Vognmandsvej 34, 3 th 5800 Nyborg Årsrapport 14. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2016 Per Olesen Dirigent

Læs mere

Anders Thomsen Kolding ApS

Anders Thomsen Kolding ApS Anders Thomsen Kolding ApS Hjortøvænget 2, Skærbæk, 7000 Fredericia CVR-nr. 27 30 69 69 Årsrapport for 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. november 2013 Som dirigent:...

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86

GF Pharma CVR-nr. 32 21 32 86 CVR-nr. 32 21 32 86 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS

CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS CAKE LOVING COMPANY HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Kenneth Graabek Johansen Dirigent

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 21.03.14 Mads Balsby Wilkens Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15

KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr Årsrapport 2014/15 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk KIF Håndbold Invest A/S CVR-nr. 31775124 Årsrapport

Læs mere

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr

Selene Finans Danmark ApS CVR-nr CVR-nr. 31 86 25 90 Årsrapport for regnskabsåret 14.04.14-31.12.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 10.03.15 Flemming Stolling Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015

Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr Værkmestergade 2, Aarhus C. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Nybolig Erhverv Aarhus P/S CVR-nr.

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012

Høje Hasseris. Grundejerforening. Årsregnskab 2012 Høje Hasseris Grundejerforening Høje Hasseris Grundejerforening Årsregnskab 2012 Bestyrelsen: Erling Henningsen, formand - Willy Møller Jensen, næstformand John Mikkelsen, sekretær Jens Mølgaard kasserer

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

DLG a.m.b.a. CVR nr. 24 24 69 30. Årsrapport 2010

DLG a.m.b.a. CVR nr. 24 24 69 30. Årsrapport 2010 DLG a.m.b.a. CVR nr. 24 24 69 3 Årsrapport 21 DLG - selskaber i og uden for Europa SCANDAGRA Omsætning Mia. DKK 45 4 37,6 39,4 37,6 39,4 35 34,1 34,1 3 25 24,6 24,6 2 17,3 17,3,6 13,8 15 15,1 14,6 13,8

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Polen Wind Holding ApS CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54 84 88 00 Telefax 54 84 88 11 www.deloitte.dk Polen Wind Holding ApS CVR-nr. 30247507 Gl. Landevej

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015

Waldfeucht II Komplementaranpartsselskab CVR-nr Gl. Landevej Gedser. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Waldfeucht II - 2004 Komplementaranpartsselskab CVR-nr.

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K

Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K Trade Institute Scandinavia IVS Jorcks Passage 1 C, 3. tv., 1162 København K CVR-nr. 36 07 12 22 Årsrapport 21. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr

Polaris II Invest Fonden. CVR.nr CVR.nr. 34 14 85 97 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om fonden 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Resultatopgørelse 6 Balance

Læs mere

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15

BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP 2014/15 Tlf.: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 BYGGESELSKABET ØS9 APS STRANDVEJEN 118, 2900 HELLERUP ÅRSRAPPORT

Læs mere

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15

Per og Lise Aarsleffs Fond. Årsrapport for 2014/15 Per og Lise Aarsleffs Fond Lokesvej 15, 8230 Åbyhøj Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/10-30/9) CVR-nr. 25 59 80 59 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 29/01 2016 Niels

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012

Knold & Top Holding ApS CVR-nr Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Knold & Top Holding ApS

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

J.S. Reklame, Århus ApS

J.S. Reklame, Århus ApS J.S. Reklame, Århus ApS Sødalsparken 18, 8220 Brabrand CVR-nr. 70 99 02 10 Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/9 31/8) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr

Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Britta Hjorth Holding ApS CVR-nr. 31 84 90 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr

Vagn Hansen Holding A/S CVR-nr CVR-nr. 11 73 13 41 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 01.03.13 Vagn Hansen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012

EUH Sleeping Egmont A/S. Årsrapport for 2012 Mosedalvej 14 2500 Valby CVR-nr. 15737271 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2013 Lisbeth Krener Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012 Årsrapporten er

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2008 til 30. juni 2009 Balance pr. 30. juni 2009 Ledelsespåtegning Bestyrelsen for Nysted Varmeværk A.m.b.a. har dags dato vedtaget årsregnskabet for

Læs mere

Resultatopgørelse for 2015

Resultatopgørelse for 2015 Resultatopgørelse for 2015 Provisioner 6.066.832 4.626 Administrationstilskud m.v. 1.617.191 1.644 Kontingenter 541.978 538 Regulering medlemsindskud 219.900 162 Transportregnskab 146.726 73 Indtægter

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Resultatopgørelse for 2012

Resultatopgørelse for 2012 Resultatopgørelse for 2012 Provisioner 4.722.385 4.340 Administrationstilskud m.v. 1.895.002 1.581 Kontingenter 512.404 492 Regulering medlemsindskud 166.100 130 Transportregnskab -36.358-61 Indtægter

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent

Aarhus Idrætsfond. Årsrapport for I CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Hans Skou Dirigent Aarhus Idrætsfond Årsrapport for 2014 I CVR-nr. 36 69 21 11 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde den 27/5 2015 Hans Skou Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Ejendomsselskabet Tangmosevej 104, Køge ApS CVR-nr Årsrapport Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ejendomsselskabet Tangmosevej

Læs mere

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr

Calum Randers Centrum K/S CVR-nr CVR-nr. 33 87 99 03 Årsrapport for 2013 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.05.14 Jakob Axel Nielsen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

EURO MANACO A/S 2011/12

EURO MANACO A/S 2011/12 Euro ManaC c/o Dansk C A/S9230 Svenstrup 25814401 EURO MANACO A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011/12 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 23. november 2012 Steen

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Nysted Varmeværk A.m.b.a

Nysted Varmeværk A.m.b.a Nysted Varmeværk A.m.b.a Resultatopgørelse 1. juli 2009 til 30. juni 2010 Balance pr. 30. juni 2010 Vedtaget på Generalforsamlingen den: Dirigent 1 Oplysninger om Nysted Varmeværk A.m.b.a. Stiftende generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT

FAABORG VEST ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Assensvej 4, Box 116 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-5600 Faaborg CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 63 61 41 00, Fax: 63 61 41 01 www.bdo.dk E-mail: Faaborg@bdo.dk FAABORG VEST ANTENNEFORENING

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde

HM Logistik ApS. Årsrapport for CVR-nr Snaptunvej Juelsminde HM Logistik ApS Snaptunvej 11 7130 Juelsminde CVR-nr. 36 73 53 92 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/11 2015 Michael Thorup Mortensen

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR.

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kystvejen 29. CVR-nr OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB CVR-NR. Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 70 OLUF NIELSEN FONDEN ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 11 59 12 99 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg

Foreningen for erhvervsilkeborg Dansk Revision Silkeborg registreret revisionsaktieselskab Hagemannsvej 4 DK-8600 Silkeborg silkeborg@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 86 82 99 22 Telefax: +45 86 82 29 69 CVR: DK 21

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår

Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår Årsrapport for 2013/14 6. regnskabsår MA-TEK ApS Randersvej 69 8370 Hadsten CVR-nr. 31286425 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den. Dirigent: Indholdsfortegnelse

Læs mere