Indholdsfortegnelse. Forord... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors påtegning Økologi Service & Energi...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forord... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors påtegning... 7. Økologi... 36. Service & Energi..."

Transkript

1 1

2 2

3 1 5 3 side 3 side 9 EBITDA EBITDA Overblik 211 side 3 Mio. kr. Mio. kr side Omsætning ,1 37, , ,3 Omsætning ,8 39, ,1 35, , ,8 Mio. kr. Mio. kr. 71, Omsætning 58,8 fordelt på forretningsområde , Medinteressenter Nettoresultat (EAT) Overskudsandel til ejere 8 45 DLG Mio. kr Mio. kr ,1 113, Mio. kr ,8 24,6 12 Koncernens resultat (EAT) Koncernens2.769 egenkapital pr. 31. dec Resultat før skat (EBT) , Medinteressenter Overskudsandel til ejere DLG ,6 5 Mio. kr , , ,6 13, ,3 11, r Mio. kr. 3 Mio. kr. 35 oresultat (EAT) Koncernens egenkapital pr. 31. dec Mio. kr EBITDA Resultat før skat (EBT) 8 Mia. kr ,6 EBITDA ,4 4, Mio. kr. Mia. kr side 9 side Husd Plant 58,8 49,7 Vege Servic 33,1 35,5 2, Koncernegenkapitalforrentning efter skat ( pct.) 14 11,1 9, oprindelsesland (pct.) eternes Damark Tyskland (pct.) Omsætning fordelt på 5 forretningsområder Sverige 2 12,1 12,1 12 7,7 9,2 Koncernegenkapitalforrentning efter 14 12,1 12, ,1 9,8 1 9,2 Omsætning fordelt ud fra aktiviteternes oprindels ,7

4 4 Indholdsfortegnelse Forord Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning... 7 Virksomhedsberetning Hovedtal Udviklingen i aktiviteterne og de økonomiske resultater Aktiviteterne på hovedmarkederne Koncernbalance Egenkapitalforrentning Overskudsdeklarering til DLG s ejere Forventninger til CSR Vigtige begivenheder i Husdyrernæring Vitaminer & mineraler Plantedyrkning Vegetabilske produkter Korn, raps og ærter DLG Food Økologi Service & Energi Produktion & Logistik HR Forskning & Udvikling IT Marketing Kommunikation Resultatopgørelse for DLG-koncernen Balance for DLG-koncernen pr Egenkapitalopgørelse for DLG-koncernen Pengestrømsopgørelse for DLG-koncernen Noter (inkl. regnskabspraksis) for DLG-koncernen Resultatopgørelse for DLG a.m.b.a Balance for DLG a.m.b.a. pr Egenkapitalopgørelse for DLG a.m.b.a Noter for DLG a.m.b.a DLG s bestyrelse og direktion DLG s repræsentantskab... 8

5 5 Forord Niels Dengsø Jensen Formand Asbjørn Børsting Adm. direktør Kristian Hundebøll Viceadm. direktør 211 har været et meget tilfredsstillende år for DLGkoncernen, og vi har levet op til vores mål om at skabe værdi til gavn for vores kunder og ejere. Samtidig har vi skelet nøje til vores vision og er lykkedes med at være innovative og med at udvikle vores aktiviteter på det internationale marked. Det har resulteret i rekorder på bl.a. omsætning og nettoresultat. Det er ikke mange af vores forretningsområder, der har været konjunkturfølsomme, selv om vi naturligvis har mærket den finansielle krise, der har mange og lange forgreninger. Den har vist sig meget forskelligt afhængigt af markederne. Koncernen er i dag til stede i 25 lande, og vi eksporterer til dobbelt så mange, så det er klart, at der er mange nuancer. være en del af det internationale marked på det centrale forretningsområde, og som det fremgår af vores koncernstrategi, vil vi videreudvikle vores samlede markedsposition i Europa inden for vitaminer og mineraler. Det er vi i fuld gang med. Norge og Rusland er markeder, vi har fået væsentlig tættere på kroppen, idet købet af JF-Stoll i efteråret har bragt os ud på disse breddegrader. Helt overordnet ser vi det nye set-up med JF-Stoll i Kongskilde-regi som en helt klar styrke for vores aktiviteter inden for landbrugsmaskiner. JF s græsmaskiner og fuldfodervogne er et rent supplement, hvorved Kongskilde er blevet full-line på markredskaberne. Det vil give nye markedsmæssige muligheder, som vi ser frem til at forfølge. Vi er overbeviste om, at bredden i DLG-koncernen giver styrke, og den vil vi fortsat følge og udvikle i tråd med vores strategi. En bredde, der gælder såvel aktiviteter som markeder. I 211 har bredden afspejlet sig i de hidtidige aktiviteter, men også i nye forretningsområder såvel som nye markeder. I Frankrig har vi også fået et nyt ansigt. Længe har vi været der med maskiner, Sejet-sorter og vitaminer, men nu er delejerskabet af Calcialiment en hjørnesten for koncernens vitamin- og mineralaktiviteter i Frankrig. Markedet for vitaminer og mineraler i den animalske sektor bliver mere og mere internationale. Det betyder, at den markedsudvikling, der sker, vil være båret af dem, der opererer i store dele af Europa. Vi har et klart mål om at Den generelle udvikling har været positiv på de allerfleste markeder. Selv på områder, hvor der har været et faldende marked samlet set, har vi hentet markedsandele. Det er meget tydeligt i Sverige, men også på de øvrige store markeder som Danmark og Tyskland er det en realitet. Dertil kommer en økonomisk positiv udvikling i Polen, hvor HaGe Polska nu viser en sund profil med fokus på lønsomhed og med nyt mod på vækst. Vi ser årets resultat som et godt udgangspunkt for 212, hvor vi fortsat vil kæmpe for at skabe værdi for vores centrale interessenter og konsolidere vores førerposition i landbrugsmarkedet. Vi vil også bruge kræfter på at revidere vores Strategi 214/216 og identificere nye milepæle. Vi ser fortsat muligheder.

6 6 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 211 for Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 211. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. København, den 6. februar 212 Direktion Asbjørn Børsting Kristian Hundebøll Ole Christensen Adm. direktør Viceadm. direktør Direktør Mogens Frederiksen Torben Harring Lars Johansen Direktør Direktør Direktør Bestyrelse Niels Dengsø Jensen Lars Jakobsen Torben Thomsen Henrik Hanghøj Mogens Jensen Formand Næstformand Næstformand Carl Chr. Lei Mads Peter Madsen Gert Mikael Olsen Asger Pedersen Martin Pinholt John Bay Simonsen

7 7 Den uafhængige revisors påtegning Til kapitalejerne i Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Dansk Landbrugs Grovvareselskab a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar 31. december 211, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 211 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 211 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. København, den 6. februar 212 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Lars Kronow Statsautoriseret revisor Henrik Kjelgaard Statsautoriseret revisor

8 8 Virksomhedsberetning 211 DLG fik i 211 sin hidtil største omsætning og realiserede samtidig koncernens bedste økonomiske resultat. Hovedtal 211 Koncernomsætningen blev i 211 på 4,8 mia. kr. Det er en stigning på 1,5 mia. kr i forhold til omsætningen i 21. Koncernens resultat blev på 39,6 mio. kr. Koncernens resultat var i ,2 mio. kr. og i ,5 mio. kr. Resultatet før afskrivninger, finansielle poster og skat (EBITDA) steg fra 1.3 mio. kr i 21 til mio. kr i 211. Den budgetterede EBITDA for 211 var på 1.22 kr. Koncernens resultat før skat (EBT) er på 47,5 mio. kr i 211. Det er en stigning fra 452,2 mio. kr. i 21, og EBT var i 29 på 323,4 mio. kr. Årets resultat ligger ca. 9 pct. højere end det budgetterede. Nettoresultatet (efter skat og medinteressenters resultatandele) blev på 292,2 mio. kr. mod 282,1 mio. kr. i 21. I 29 var nettoresultatet 179,7 mio. kr. Årets budgetterede nettoresultat var 24,6 mio. kr. DLG s egenkapital inkl. minoritetsinteresser blev øget fra mio. kr. pr til mio. kr. pr Siden ultimo 29 er koncernens egenkapital vokset med 671 mio. kr.

9 Omsætning Mia. kr. Mio. kr side 3 side 9side 9 side 9 17,3 3 Mia. kr.mio. kr. 24, , , , ,1 879 side Mio. kr Medinteressenter DLG Mio. kr. Mio. kr Mio. kr Koncernens egenkapital pr. 31. dec Mio. kr. Mio. kr Nettoresultat (EAT) Nettoresultat (EAT) Nettoresultat (EAT) Koncernens (EAT) resultat Koncernens (EAT) Koncernens resultat resultat (EAT) Mio. kr ,3 15, Mio. kr. ultat skatresultat (EBT) før skat (EBT) skat før (EBT) 34,1 EBITDA ,1 4,8 39, ,8 37,6 Mio. kr , ,6 24,6 17,3 17,3 15,1 14,6 1 14,615,1 14,6 13,8 13,8 13, ,3 11,3 11,3 11,3 11,3 11, ,1 3 1 side 34,839,4 39,4 37,6 37, Nettoresultat (EAT) s resultat (EAT) 1 23 kr. Mio. kr , ,6 13,8 15, ,3 11,3 EBITDA 2 24,6 5 4, ,42 37, , ,6 39,4 Mia. kr. 232 sideside 9 3 Omsætning Mia. kr. Mia. kr ,6 13,8 15,1 4,8 4,8 39,4 11,3 11,339,4 37,6 4 37,6 37,6 1 34,1 34,1 34, EBITDA Omsætning 15 5 Mia. kr. Omsætning Omsætning 175 Mia. kr ,6 Omsætning 87 Omsætning ing de , ,6 4, ,4 Mio. kr Plantedyrkning Vegetabilske Vegetabilske produkter Vegetabilske produkterprodukter ,8 Husdyrernæring Husdyrernæring Husdyrernæring Omsætning fordelt ud fra aktiviteternes oprindelsesland (pct.) Plantedyrkning Plantedyrkning Damark Tyskland Omsætning fordelt ud fra aktiviteternes (pct.) Omsætning fordelt ud fraoprindelsesland aktiviteternes Omsætning fordelt ud fra aktiviteternes oprindelsesland (pct.) oprindelses Koncernegenkapitalforrentning efter skat ( pct.) Sverige Omsætning fordelt på forretningsområder (pct.) Omsætning fordelt på forretningsområder (pct.) msætning fordelt på forretningsområder (pct.) ,1 35, , Omsætning fordelt ud fra aktiviteternes oprindelsesland (pct.) Nettoresultat (EAT) 5 37 Koncernens egenkapital pr. 31. dec Overskudsandel til ejere kr. Mio. kr Mio. kr. Mio. kr. 264 Mio. kr DLG DLG ,8 161 Medinteressenter 161 Medinteressenter , , , , ncernens resultat (EAT) Koncernens 35egenkapital pr. 31. dec ,7 112, ,1 Polen , Øvrige ,

10 side 3 side 1 Virksomhedsberetning 211 Omsætning Mia. kr. Omsæ Mia. k ,6 34,1 39,4 4, , Udviklingen i aktiviteterne og de økonomiske resultater Inden for Service & Energi har aktivitets- og resultatudviklingen været meget tilfredsstillende også i 211. Det 2 17,3 Udviklingen i koncernomsætningen til 4,8 mia. kr. dækker 2 over en modsatrettet udvikling i Danmark og Sverige 15 i forhold til Tyskland. I det tyske hovedaktivitetsområde 1 i gælder bl.a. på aktiviteterne i DLG Tele, hvor der er aktive abonnenter pr Det er en nettostigning på ca. 5. i forhold til Midt- og Nordtyskland var der i 211 en stor nedgang i 5 høstudbytterne på omkring 2 pct. i forhold til en normal Salget og indtjeningen på energiprodukter har ligeledes 5 høst. Høsten i Danmark og Sverige i 211 var nær en 26 udviklet sig tilfredsstillende, ligesom Land & Fritid-kæden 2 normal høst. Den forskel i høstudbytterne er hovedforklaringen på, at koncernen har en omsætningsstigning i Danmark og Sverige på omkring 3 mia. kr. i 211 og en nedgang i HaGe i Tyskland på ca. 1,5 mia. kr. HaGe har dog haft en pæn stigning i sin omsætning på en række andre forretningsområder. Omsætningsnedgangen i HaGe svarer til 8 pct., mens stigningen i Danmark og Sverige udgør 15 pct. Udviklingen i koncernens driftsresultat på hovedmarkederne har fortsat sin ekspansion og har nu 63 butikker i Danmark. Disse kører i tæt samarbejde med Djur & Natur i Svenska Foder og har ligeledes været en tæt samarbejdspartner med den nyetablerede aktivitet Land und Freizeit i Tyskland, hvor der i de kommende år planlægges oprettet en række butikker primært i tilknytning til de lokale HaGe-afdelinger. Inden for DLG Food er der en række aktiviteter og selskaber med en tilfredsstillende udvikling i 211. Der er staselskaberne har nogenlunde fulgt udviklingen i aktiviteterne. Resultat før bile skat positive (EBT) resultater i GASA Nord Grønt, spisekartoffel- Koncernens resultat ( og Samsø Konservesfabrik, og i DanRaps/ Aktiviteterne på hovedmarkederne Mio. kr. Mio. kr. DLG Food Oil anses 211 ligeledes for tilfredsstillende i lyset af relativt vanskelige 47 markedsvilkår. European Freeze 45 5 Danmark 452 På afgrødeområdet var aktiviteten i Danmark påvirket 45 Dry (EFD) 431 har 4 af en lidt mindre høst i 211 end i 21 og ikke mindst 4 af, i 211 igen haft et særdeles tilfredsstillende økonomisk 35 at høsten i Danmark var præget af en meget regnfuld 35 resultat. Det gælder både fra aktiviteten i UK og fra virk periode i august og september 211. Resultatet heraf somhedens produktion i Danmark. I DLG Food Grain har var en væsentlig stigning i aktiviteten med at tørre årets årets resultat ikke været tilfredsstillende, hvilket især skyl afgrøder, hvilket resulterede i en bruttomerindtjening på des en relativ lang bygge- og indkøringsfase i forbindel- 2 med den igangværende modernisering af virksomhe- 2 ca. 6 mio. kr. i forhold til årets budget. Hele den merindtjening blev dog anvendt til at dække modsvarende 15 den. 161se negative budgetafvigelser på omkostningsposterne 1 1 Inden for blomstersektoren blev 211 et udfordrende år energi, arbejdsløn i høstperioden og transport. 5 for DLG s datterselskab GASA Group, der indtjenings-5mæssigt ikke levede op til forventningerne. Det betød Salget af foderblandinger til både kvæg, svin og fjerkræ er øget i løbet af 211 i forhold til 21. Det er sket 26 bl.a., 27 at 28 selskabet 29 måtte gennemgå en nødvendig omkostningstilpasning samtidig med, at totalmarkedet i Danmark er faldet, og resultatet er derfor en pæn stigning i selskabets danske markedsandel på foderblandinger. Også salget af gødning, planteværn, kalk og sædekorn er mængdemæssigt øget i forhold til salget i 21. Pæne royaltyindtægter fra salget af Sejet Planteforædlings sorter med henblik på at genvinde konkur- rencekraften på det internationale blomstermarked. Forventningerne til 212 er fornuftige samtidig med, at selskabet i stigende grad formår at realisere synergier til DLG-koncernen inden for især salg af serviceprodukter samt på IT og administrationsområdet. i udlandet samt en relativ stor stigning i DLG s eksport af sædekorn har bidraget positivt til resultaterne i 211. Omsætning fordelt på forretningsområder (pct.) 16 3 Husdyrernæring 26 Plantedyrkning Vegetabilske produkter 28 Service & Energi

11 Virksomhedsberetning Kongskilde Industries Kongskilde Industries kom i 211 ud med et meget tilfredsstillende resultat før skat på 26,2 mio. kr. mod 14,2 mio. kr. i 21. Den resultatmæssige fremgang skal ses i lyset af en pæn salgsfremgang inden for divisionerne Jord og Korn. I 211 blev Kongskildes salgsselskaber i hhv. USA og Canada samlet under navnet Kongskilde North America i Bloomington i staten Illinois, og selskabet har allerede haft en flot aktivitetsudvikling. Købet og integrationen af en mindre produktionsvirksomhed, Progressive Farm Products, og herigennem muligheden for egenproduktion i Nordamerika, har været med til at styrke Kongskildes position på det nordamerikanske marked. Ultimo september overtog Kongskilde landbrugsmaskinfabrikken JF (JF-Stoll) i Sønderborg. Selskabet er markedsleder på fuldfodervogne i Norden og har en stærk position på en række øvrige europæiske markeder. Inden for græsmaskiner er JF blandt top tre i Norden. Selskabet har de seneste år haft en årsomsætning på omkring 3 mio. kr. og beskæftiger godt 25 medarbejdere. JF-Stoll er i dag fuldt integreret i Kongskilde. Sverige Vi oplever i DLG-koncernen, at udsigterne og udviklingsmulighederne for den svenske landbrugsproduktion er positive på en lang række områder. 211 blev således et rekordår for vores svenske datterselskab Svenska Foder på såvel omsætning som indtjening. Samtidig er vores markedsposition yderligere styrket på stort set alle produktområder. Det har bl.a. betydet en god udnyttelse af vores produktionskapacitet. Svenske Foders butikskæde Djur & Natur har ligeledes haft et godt år, hvor der fortløbende realiseres mange synergier til DLG Service & Energi, herunder udvikling af nye forretningskoncepter inden for energi og telekommunikation samt indkøb. Den samlede omsætning i Djur & Natur steg med 2 pct. i forhold til 21 til 365 mio. SEK. På landbrugsmaskinsiden er Överum en meget stærk del af Kongskilde. I 211 blev en del ny produktionsteknologi indkørt, hvilket yderligere vil styrke Överums konkurrenceevne i de kommende år. Tyskland HaGe-koncernens udvikling i 211 var præget af den lave høst i Nord- og Midttyskland. Trods høstnedgangen lykkedes det alligevel at realisere et resultat før skat, som er 5 pct. højere end i 21 og et resultat efter skat stort set på højde med 21. Det er marginalt højere end budgetteret. I lyset af den store nedgang i høsten er nettoindtjeningen fra HaGe s afgrødedivision tilfredsstillende. Meget tilfredsstillende er det økonomiske resultat i aktiviteterne inden for gødning, jordbrugsskalk, planteværn og såsæd. Aktiviteterne er her udbredt til hele det østlige Tyskland og på engrosområdet også i den sydvestlige del af Tyskland. Inden for foderblandinger havde HaGe et vanskeligt år og et ikke helt tilfredsstillende resultat i 21. Her blev der gennemført en pæn resultatforbedring i 211, og målet er, at foderdivisionen kommer på et tilfredsstillende resultatniveau i 212. HaBeMa i Hamburg som ejes i et 5 pct. delejerskab i samarbejde med ForFarmers har haft en væsentlig stigning i sin aktivitet i 211 på logistikfunktioner og i sin foderproduktion. Selskabet har i regnskabsåret øget sin indtjening yderligere og har realiseret et særdeles tilfredsstillende resultat efter skat på 7,9 mio., hvoraf HaGe s andel er 5 pct. Der gennemføres i øjeblikket et større investeringsprojekt i udbygningen af HaBeMa s logistikaktiviteter med fokus på den sydøstlige del af Tyskland og Tjekkiet. Et nyt anlæg er således under opførelse i byen Pirna i delstaten Sachsen. Roth Agrarhandel har sine aktiviteter i de sydøstlige delstater i Tyskland samt i delstaten Hessen. I det selskab har HaGe en ejerandel på 6 pct., og Roth ligger i et område af Tyskland, hvor høsten i 211 var noget bedre end længere nordpå. Det forhold, kombineret med dygtigt købmandskab og effektiv drift, har sikret en pæn fremgang i Roths resultat, der blev på 4,1 mio. efter skat, hvilket er næsten en fordobling i forhold til 21. I de kommende år planlægges en yderligere styrkelse af samarbejdet mellem Roth og andre dele HaGe-koncernen samt en udbygning af Roths aktiviteter inden for specielt omsætningen af såsæd samt opkøb af korn fra

12 12 Virksomhedsberetning 211 landmænd. Selskabet indgår som associeret selskab i HaGe-koncernen. Omsætningen i Roth blev i regnskabsåret øget med ca. 2 pct. til at udgøre 338 mio. i 211. Team AG øgede ligeledes sin omsætning i regnskabsåret og realiserede 1,5 mia.. Team indgår i DLG-koncernen som et associeret selskab med en samlet ejerandel på ca. 38 pct. Team s resultat i 211 blev 9,2 mio. efter skat, hvilket var stort set på niveau med resultatet i 21. HaGe s salgs- og serviceaktiviteter på landbrugsmaskiner foregår i et tæt samarbejde med RWZ, Kassel, der ejer 75 pct. af Landtechnik Nord. HaGe s andel af resultaterne herfra udgør i regnskabsåret knap 1 mio.. Polen ng Efter et resultatmæssigt meget utilfredsstillende 21 for DLG-koncernens landbrugsselskab i Polen, HaGe Polska, glæder vi os over, at effekten af de gennemførte tiltag 4,8 har resulteret i et solidt positivt 39,4 37,6 resultat efter skat i 211 på 7 mio. kr. mod 36 mio. 34,1 kr. i 21. Vi ser på den baggrund fortrøstningsfuldt på selskabets fremtidige vækst og indtjeningsmuligheder med fokus på en skærpet profil inden 24,6 for især planteavl og specialfoder. Endvidere vil vi med afsæt i HaGe Polska i de kommende år sætte yderligere 17,3 fokus på at udnytte synergier inden for en bred vifte af 14,6 15,1 13,8 11,3 DLG-koncernens forretningsområder. Kongskilde har i 211 fortsat sin positive salgsudvikling på det polske marked, og Polen udgør sammen med Sverige, Frankrig og Nordamerika klart de største markeder 22 ) 23 24for 25 Kongskilde Kongskilde Polen ventes i 212 at færdiggøre en større investeringsproces, der blev igangsat i 29 med støtte fra EU s strukturfonde til ny produktionsteknologi og i en ny produktionshal. En investering, som vil gøre vores polske fabrik til en af de mest moderne og effektive landbrugsmaskinfabrikker i Europa. Det vil styrke vores konkurrenceevne yderligere inden for salg af jordbrugsredskaber. DLG er via sin ejerandel i DanHatch engageret på det polske marked inden for produktion af kyllinger gennem selskabet Hama Plus. Nettoresultat Selskabet (EAT) leverede et tilfredsstillende resultat i 211. Det tætte samarbejde mellem Dan- Hatch og Hama Plus Mio. kr. vil blive intensiveret fremadrettet, så den fælles markedspositionen på det polske 282 marked vil blive yderligere udbygget. 25 DLG-koncernen omsatte i 211 for ca. 1 mia. kr. på det polske marked og har ca. 4 ansatte Baltikum Udviklingen i vores baltiske selskaber, som vi ejer sammen med Lantmännen, har samlet set ikke været tilfredsstillende i forhold til de forventninger, der var stillet i udsigt. Især har selskaberne i Estland og Letland skuffet, mens indtjeningen i Litauen har været fornuftig. I sommer indviede vi et nyt hovedkontor i Kedainiai i det centrale Litauen med en lagerkapacitet på 2. tons. Omsætningen i de baltiske selskaber var i 211 på 1 mia. kr. Frankrig DLG-koncernens forretningsmæssige aktiviteter og vækst på det franske marked har hidtil primært været EBITDA gennem Kongskilde Frankrig samt salg af maltbygsorter Mio. kr. fra Sejet Planteforædling. Af Kongskildes samlede omsætning udgør salget af virksomhedens produkter i 12 Frankrig 25 pct. ca. 225 mio. kr. I de sidste 1.3 fire år har 1 Kongskilde Frankrig samtidig været omdrejningspunkt 879 for koncernens salg af mineral- og vitaminprodukter fra Vitfoss-divisionen. I 211 valgte vi at investere i specialfodervirksomheden Calcialiment. Virksomheden, der har 6 en førende position på det franske 549 marked, har tre produktionssteder med hovedsæde 49 ved Rennes i Bretagne. 4 Calcialiment omsætter for ca. 4 mio. kr. og beskæftiger omkring 1 medarbejdere. Vi glæder os over det samarbejde, der forankres 2 i Vitfoss-divisionen, og vi ser mange muligheder i det franske marked for DLG-koncernen fremover Koncernbalance Den samlede koncernbalance udgjorde pr mio. kr., hvilket stort set er på niveau med koncernbalancen pr , som udgjorde mio. kr. I koncernbalancen er anlægsaktiverne øget med ca. Koncernens egenkapital pr. 31. dec. 211 Mio. kr DLG Medinteressenter side

13 side 9 Virksomhedsberetning EBITDA Mio. kr ,8 mia. kr. og omsætningsaktiverne reduceret med et Overskudsdeklareringen til DLG s ejere tilsvarende beløb. Der er et af DLG s mål at kunne realisere et koncernresultat, der giver baggrund for overskudsbetaling til sel Den samlede koncernegenkapital er vokset fra mio. kr. pr til mio. kr. pr skabets ejere. Den foreslåede overskudsbetaling for De samlede hensættelser i koncernen udgør pr. regnskabsåret 211 udgør 116,8 mio. kr. Det er en stig mio. kr., hvilket stort set er på niveau med ning fra 113 mio. kr. i 21 og 71,9 mio. kr. i 29. Hovedparten af de deklarerede overskudsbetalinger for hensættelserne pr Koncernens samlede gæld er faldet fra mio. kr. (godt 9 pct.) vil indgå i andelskapital på navn for 1 pr til mio. 22 kr. 23 pr selskabets ejere. I forhold til er soliditetsgraden pr Det er 16. år i træk, at selskabet har kunnet deklarere side 9 side 3 øget med 2, procentpoint. Soliditetsgraden udgør således 24,5 pct. på koncernniveau pr mod 22, overskudsandele til sine ejere. side 9 EBITDA Mio. kr. pct. ultimo året forinden. Siden er soliditetsgraden øget med 5,7 procentpoint. EBITDA I DLG a.m.b.a. er egenkapitalen vokset fra mio. kr. pr Mio. kr. til 2.53 mio. kr. pr EBITDA Mio. kr Egenkapitalforrentning I DLG s strategiplan 1 er det et væsentligt resultatmål at 1 Overskudsandel 879til ejere sikre en forrentning af koncernens egenkapital. Det er 8 således et mål, at forrentningen Mio. kr. efter skat skal ligge på plussiden af 814 pct. I det forløbne år blev koncernegenkapitalen forrentet 6 målt 549 på resultatet efter skat med , 116,8 11,1 pct. Hermed er den gennemsnitlige forrentning af 49 egenkapitalen 4 målt på resultat efter skat for de seneste fem år i DLG koncernen på 1,9 pct , ,8 49, ,1 35, ,2 2 Overskudsandel Koncernens egenkapital til ejere pr. 31. dec. 211 Koncernegenkapitalforrentning efter skat ( pct.) Mio. kr DLG 12,1 12, Medinteressenter , 116,8 11, , , , , , , ,1 35,5 1 2, Overskudsandel til ejere Mio. kr , 116, ,9 6 58,8 49,7 4 33,1 35,5 2,

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

DLG a.m.b.a. CVR nr. 24 24 69 30. Årsrapport 2010

DLG a.m.b.a. CVR nr. 24 24 69 30. Årsrapport 2010 DLG a.m.b.a. CVR nr. 24 24 69 3 Årsrapport 21 DLG - selskaber i og uden for Europa SCANDAGRA Omsætning Mia. DKK 45 4 37,6 39,4 37,6 39,4 35 34,1 34,1 3 25 24,6 24,6 2 17,3 17,3,6 13,8 15 15,1 14,6 13,8

Læs mere

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart

Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart Havne- og Transportkonference Markedssituationen for havne og bulkfart v/ Søren Villumsen, DLG Drift & Logistik Transport, bulkterminal, driftsregioner, Friskvareterminal 25.000 landmænd 22 DLG-forretninger/kredsbestyrelser

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Overblik 2009. Nettoresultat 600. Omsætning EBITDA. Resultat før skat (EBT) Koncernens 900 egenkapital. Omsætning. Nettoresu. Koncern EBIT.

Overblik 2009. Nettoresultat 600. Omsætning EBITDA. Resultat før skat (EBT) Koncernens 900 egenkapital. Omsætning. Nettoresu. Koncern EBIT. 1 2 539 500 400 300 200 100 380 394 Mio. kr 333 386 400 Resultat før skat (EBT) Overblik 2009 239 500 400 431 323 300 200 100 73 113 127 800 700 600 109 500 Mio. kr 107 152 16 0 300 2001 2002 2003 2004

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt!

nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! nyheder og information fra danish agro Januar 2013 læs om Status for året 2012 Udkørsel af vårsæd Bestil varer døgnet rundt! Status for året 2012 Et succesfuldt år 2012 for Danish Agro-koncernen Her ved

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013

DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION ÅRSRAPPORT FOR 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Storegade 1 8500 Grenaa Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk CVR-nr. 30 70 02 28 DANSKE DYRLÆGERS FORSIKRINGSFORENING UNDER CODAN/SEB PENSION

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2012 Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Årsregnskab 1. januar - 31. december

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

KJÆRULFF CHRISTENSEN. MayDay. (Oplysningsforbundet MayDay) Rundforbivej 2 Trørød 2950 Vedbæk. Arsrapport for 2011 (17.

KJÆRULFF CHRISTENSEN. MayDay. (Oplysningsforbundet MayDay) Rundforbivej 2 Trørød 2950 Vedbæk. Arsrapport for 2011 (17. CHRISTENSEN KJÆRULFF PERSNLIGT ENGAGEMENT STATSAUTRISERET REVISINSAKTIESELSKAB STRE KNGENSGADE 68 PSTBKS 9015 1022 KØBENHAVN K CVR- 15915641 TLF: 33301515 FAX: 33131991 E-MAIL: WEB, CK@CK.DK VIJVVINCK.DK

Læs mere

Årsrapport 2013-14. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17

Årsrapport 2013-14. Skovdyrkerforeningen Nord-Østjylland a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17 Årsrapport 2013-14 a.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8660 Randers SØ Denmark CVR-nr. 35 50 41 17 Tel. +45 86 44 73 17 Fax +45 86 44 81 87 sno@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/sno Til medlemmer i Skovdyrkerforeningen

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET

FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET FRILUFTSRÅDETS ADMINISTRATION AF TIPS- OG LOTTOMIDLER TIL FRILUFTSLIVET Årsregnskab Beretning Projektoversigt Kapitalforklaring pr. 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning... 4 Projekter...

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2010 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK I/S (CVR nr. 80 87 41 11) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2010 til 31. december 2010 Resultatbudget 2011 og 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE

SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE SMS INDSAMLING 2012 SVOVLSTIKKERNE REGNSKAB 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på regnskabet 3-4 Ledelsesberetning: Ledelsesberetning 5 Regnskab:

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013

Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 Danmarks Kirketjenerforening Årsregnskab for 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Østergade 40, 6900 Skjern T: 9680 1000, F: 9680 1001, www.pwc.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN

GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN GRUNDEJERFORENINGEN EPPEDALEN v/ kasserer Ole Tang Christensen, Bøgen 19, Svogerslev, 4000 Roskilde Resultatopgørelse 1. oktober 2013 30. september 2014 Balance 30. september 2014 ØSTERFÆLLED TORV 10,

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun

Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dansk Keratoconus Forening v/lone Bruun Dr. Priemes Vej 10. 1. tv. - 1854 Frederiksberg C Årsrapport 1. januar - 31. december 2009 (5. regnskabsår) 1 Indhold Påtegninger Side Bestyrelsens påtegning...

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR

ÅRSREGNSKAB 1. REGNSKABSÅR Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 ro TAARS FONDEN ÅRSREGNSKAB 2014 1. REGNSKABSÅR CVR-NR. 35

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere