Forskningsprotokol Prædiktive faktorer og konsekvenser. Aarhus Universitetshospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsprotokol 2014. Prædiktive faktorer og konsekvenser. Aarhus Universitetshospital"

Transkript

1 Forskningsprotokol 2014 En deskriptiv undersøgelse af børns præoperative angst: Prædiktive faktorer og konsekvenser. Aarhus Universitetshospital Forskningsgruppe: Pernille Skovby 1 : Projektansvarlig Rolf Dall 1 :Hovedvejleder Marianne Lisby 3: Medvejleder Charlotte Ulrikka Rask 2 :Medvejleder 1Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I. Aarhus Universitetshospital 2 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser & Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov. Aarhus Universitetshospital 3Fælles AKUT Afdeling & Center for Akutforskning. Aarhus Universitetshospital 1

2 Ide Udenlandske undersøgelser viser, at mange børn udvikler præoperativ angst i forbindelse med bedøvelse, og at det kan have alvorlige konsekvenser for både barn og familie. Den tilsvarende viden om omfanget og konsekvenser af præoperativ angst hos danske børn er meget begrænset. Målet med dette studie, som udgår fra Aarhus Universitetshospital, er derfor 1) at beskrive forekomst og konsekvenser af præoperativ angst hos børn i et dansk hospitalsregi og 2) at forsøge at identificere specifikke prædiktorer/risikofaktorer for præoperativ angst, som kan gøre det muligt at identificere de børn, der kan have et særligt behov for forebyggende tiltag. Resultaterne kan bidrage til at belyse omfanget af problemet i det danske sundhedsvæsen og fremadrettet give nye muligheder for at forebygge og mindske angst hos børn, der skal bedøves og opereres. Baggrund Internationale undersøgelser viser, at mødet med operationsstue og anæstesiindledning er en af de mest stressfyldte oplevelser for både børn og forældre under barnets indlæggelse [1,2]. Der foreligger ikke danske tal for omfanget af problemet, men amerikanske og europæiske undersøgelser rapporterer, at cirka 65 % af børn, der skal bedøves udviser angst i svær grad [3]. Det er i dag anerkendt, at angst hos børn, der skal bedøves, er et multifaktorielt og komplekst problem med et bredt symptombillede, der berører hele familien både før, under og efter operationen [3,4]. Børn med præoperativ angst har behov for mere smertestillende og har hyppigere postoperativ kvalme og opkastning [5]. Børn med præoperativ angst udviser postoperative adfærdsændringer såsom mareridt, separationsangst, nattevæderi og spiseproblemer. Disse adfærdsændringer kan ses i mere end 6 måneder efter udskrivelsen [6]. Undersøgelser har vist en sammenhæng mellem graden af barnets angstniveau på operationsgangen og graden af negative adfærdsændringer postoperativt [6,7]. Børn udviser forskellige former for angst- og stressrelateret adfærd, når de skal bedøves, herunder apati, gråd, og fysisk modstand [8,9]. Konsekvenserne af at barnet er angst og stresset, når anæstesi indledes, er uro i opvågningsforløbet, flere smerter og ændret adfærd hos barnet efter udskrivelsen [5,10]. En veloverstået operation kan dermed overskygges af et anæstesiforløb med dårlige oplevelser og risiko for, at barnet senere ikke vil samarbejde med sundhedspersonalet [8]. For børnene betyder dårlige oplevelser, at de kan opleve nye operationer eller kontakter til sundhedsvæsenet som overgreb med yderligere udvikling af angst og mistillid til sundhedspersonalet [11]. Der er derfor et stort behov for kunne forebygge udvikling af præoperativ stress og angst hos børn [2]. Samlet set kan grundig forberedelse af familien om den forstående anæstesi og operation med udgangspunkt i forældrenes og barnets ressourcer (herunder barnets alder) medfører et mindre stresset barn [12]. Der findes i dag både nationalt og internationalt en bred vifte af præoperative tilbud til børn og forældre, der kan imødekomme deres angst og usikkerhed i forbindelse med operation og anæstesi [2]. Disse tilbud kan eksempelvis være film, pixiebøger, bamser, informationsmateriale samt små video sekvenser børn kan se [13]. Til trods for de mange tilbud er præoperativ angst stadig et problem hos børn, der indlægges til operation [3]. Når det fortsat er et problem kan det skyldes at årsagerne og risikofaktorer for præoperativ angst er komplekse og mangeartede. Flere internationale undersøgelser har set på risikofaktorer for præoperativ angst men resultaterne har i nogle tilfælde været modstridende [14]. Disse modstridende resultater kan skyldes, at undersøgelsesmaterialet har været for småt eller meget selektivt i studie populationen eller at resultaterne i høj grad er kulturelt eller institutionelt bestemt. Flere og større undersøgelser af mulige årsager, risikofaktorer og risikogrupper er derfor nødvendige for at optimere de eksisterende interventionsstrategier [15]. Det aktuelle studie vil være den første større systematiske undersøgelse af forekomst og mulige prædiktorer for præoperativ angst hos danske børn og dermed kunne danne basis for den videre udvikling af angstreducerende tiltag i dansk regi både før, under ogefter anæstesi og operation. Den viden, som projektet genererer, forventes således fremadrettet anvendt i udviklingen af et dansk innovativt internet-baseret forberedelsesprogram for både børn og forældre. 2

3 Formålet med projekt At kortlægge graden af præoperativ angst i en repræsentativ gruppe af børn i dansk hospitalsregi og undersøge sammenhænge mellem præoperativ angst hos barnet, forældrenes angstniveau, opvågningsforløb samt efterfølgende postoperativ adfærd hos barnet. At identificere de børn, som er i særlig risiko for at udvikle angstsymptomer og dermed kan have et særligt behov for forebyggende tiltag. Hypoteser Primær hypotese Børn med høj grad af præoperativ angst, vurderet ved standardiseret måle-, og evalueringsredskaber, har klinisk og statistisk signifikant større risiko for et kompliceret opvågningsforløb og påvirket postoperativ adfærd. Sekundær hypotese Prædiktorer for udvikling af præoperativ angst hos barnet: o Øget generelt angstniveau hos barn (forældrerapporteret på standardiseret angst spørgeskema). o Forældre med øget state anxiety og trait anxiety. o En eller flere tidligere negative oplevelser i forbindelse med anæstesiforløb med flere operationer. o Alder og kønsforskelle muligvis vil kønsforskelle i angst niveauet først ses hos ældre børn. Alderen vil muligvis også have en rolle hos de større børn eftersom de kan have kammerater, der er blevet opereret. Design og metode Inklusionskriterier I undersøgelsen vil der rekrutteres psykisk sunde børn ASA gruppe 1 & 2 i alderen (2-12 år) og forældre, som er skrevet op til operation og bedøvelse på dagkirurgisk afsnit, urologisk-, øre/næse/hals-, øjen-, ortopædkirurgisk-, mave-tarm- eller plastikkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. Forældre og børn forstår og taler dansk. Der skal foreligge informeret samtykke fra forældre. Eksklusionskriterier Børn med mental retardering og/eller uden sprog samt børn med diagnosticerede psykiatriske lidelser. Praktisk procedure Der rekrutteres børn, som skal opereres i dagkirurgisk afsnit, på urologisk afsnit, øre/næse/hals kirurgisk afsnit, ortopædkirurgisk afsnit, abdominalkirurgisk samt plastikkirurgisk afsnit, Aarhus Universitetshospital. Information om projektets formål, spørgeskemaer, tilladelse til at videooptage anæstesiindledningen samt kontaktinformation om projektsygeplejerske/undertegnede udsendes til forældre i forbindelse med barnets indkaldelse til operation. To uger efter familierne har modtaget materialet kontaktes de af projektsygeplejerske/undertegnede, som kan svare på spørgsmål og samtidig afklare om familierne vil deltage i projektet. Hvis familierne accepterer deltagelse i projektet gennemgås hele forløbet, herunder oplyses at de til enhver tid kan trække sig ud af projektet. 3

4 Projektsygeplejersken/undertegnede beder familien udfylde et udvalgt spørgeskemabatteri (se nedenfor), herunder vedr. demografiske data. Alle spørgeskemaer samt andet materiale der skal besvares og udfyldes foregår elektronisk via et link forældrene får udleveret efter accept til deltagelse. De familier, der ikke har elektronisk adgang vil få materialet udleveret i papirform. Forældre/myndighedshavere skal give skriftligt informeret samtykke til deltagelse. Det informerede samtykke følger barnets journal. På operationsdagen møder familierne projektsygeplejerske/undertegnede, som indsamler de udfyldte dokumenter. Projektsygeplejersken/undertegnede står for indsamling og registrering af alle data herunder, observationer på operationsgangen samt telefonisk kontakt til familierne 1 og 4 uger efter operation. Måleredskaber Assessment 1: Børn og forældre: Før indlæggelsen: Når familierne har givet skriftligt samtykke til at deltage i projektet udfylder forældrene skema med oplysninger om demografiske data blandt andet alder, køn, antal søskende, information om tidligere bedøvelse og type samt antal af tidligere operationer. Forældrene udfylder også SPENCE preschool anxiety scale 2-6 år (forældrerapport)[16] & SPENCE children's anxiety scale 6-12 år (forældrerapport) [17]. Disse redskaber screener for angst i følgende kategorier: separationsangst, social fobi, Obsessive Compulsive Disorder (OCD), panikangst, agorafobi, frygt for fysisk skade samt generaliseret angst. Der findes allerede en godkendt dansk version af denne score til skolebørn. Denne score anvendes i klinisk praksis. Versionen til førskolebørn er netop udfærdiget af medlemmer fra projektgruppen. Hvert udsagn vurderes på en 5-punkts skala med hensyn til frekvens fra 'aldrig' (0) til 'altid' (4). Total score er 114. Forældrerapport samt demografiske data forventes at tage minutter at udfylde. Data der opnås: Standard scores for barnets generelle angstniveau hjemme. Assessment 2: Operationsdag State-trait anxiety inventory (STAI) [18] er et amerikansk udviklet og valideret selvrapporteringsskema til bedømmelse af angst, som er benyttet i mange internationale undersøgelser. STAI består af to skalaer til at måle hhv. state anxiety og trait anxiety. State anxiety referer til hvordan forældrene føler sig i en akut opstået episode af angst, som er udløst af en forbigående emotionel tilstand. Trait anxiety refererer derimod til hvordan forældrene generelt føler sig. Begge skalaer består af 20 udsagn. Hvert punkt har en score på 1 til 4. En score på 4 angiver tilstedeværelsen af et højt niveau af angst. For begge skalaer gælder det, at den totale score kan variere mellem Skemaet findes i en dansk oversat version. Det forventes at tage 10 minutter at udfylde disse skemaer. Der vil blive indhentet data om anæstesiform samt operationstype (Projektsygeplejerske/undertegnede). Data der opnås: Standard selvrapporteret scores for forældrenes eget niveau af angst. Assessment 3: Ved anæstesi m-ypas [19] er et deskriptivt internationalt anvendt forskningsredskab, der evaluerer det 2-12 årige barns angst og ændring i adfærd over kort tid ved modtagelse og indledning til anæstesi. m-ypas anvendes ved to "stress højdepunkter": 1) når barnet kommer ind på operationstuen og 2) ved indledning af anæstesi med maske/intravenøs bedøvelse. Selve vurderingen af barnets angstniveau observeres og registreres på m-ypas af projektsygeplejerske. Barnets reaktioner observeres fra ankomst til operationsgangen indtil anæstesi er indledt og barnet sover. Kategorierne i m-ypas består af enten fire eller seks udsagn, der partiel vægtes til at beregne den samlede score. Den samlede vægtede score spænder fra 23, ,hvor en højere score indikerer større grad af angst. m-ypas har tidligere vist god til fremragende inter-og intra-observatør pålidelighed og gyldighed for evaluering af 4

5 angst præoperativt og under indledning til anæstesi[20]. Nærværende projektgruppe har i et tidligere projekt oversat m-ypas til dansk efter WHO's retningslinjer og foretaget en præliminær validering, som viste at den danske version havde tilfredsstillende face validitet og interrater-reliabiliet baseret på et mindre materiale [21]. I det aktuelle studie vil tre projektsygeplejersker og ansøger, Pernille Skovby (alle oplært som m-ypas ratere) foretage uafhængige vurderinger af barnets angstniveau med m-ypas på operationsgangen. For at sikre en forsat høj interrater-reliabilitet gennem hele projektperioden vil der undervejs blive foretaget dobbelt observationer af to ratere. Tidsforbruget er varierende. Data der opnås: Standard scores for børns præoperative angstniveau. Assessment 4: Mens barnet er til operation Anæstesilægen og anæstesisygeplejersken har ordet: Formålet med dette spørgeskema er at undersøge om raterens observationer stemmer overens med anæstesilægens og anæstesisygeplejerskens kliniske vurdering af barnets angstniveau samt forældres egen vurdering af barnets angst. Forældrene har ordet: Formålet med dette spørgeskema er at undersøge hvorledes forældre opfatter og vurderer deres barns angst. Det tager 5 minutter at udfylde hvert skema. Data der opnås: Undersøger om der er en sammenhæng mellem forældrenes observationer/opfattelse og anæstesistens kliniske vurdering af barnets angstniveau. Assessment 5: opvågningsafsnit Pediatric Anesthesia Emergence Delirium Scale (PAED) [22]: Opvågningsstatus hos barnet registreres af opvågningssygeplejersken. PEAD scoren består af fem udsagn, der reflekterer opvågningsdelirium som udtryk for adfærd hos børn 2-12 år. Hvert udsagn har en score på 0 til 4. Hvert udsagn opsummeres for at opnå en samlet score. Graden af delirium stiger direkte med den samlede score. Projektgruppen har oversat PAED score til dansk, men er ikke valideret og afprøvet i dansk klinisk praksis. Denne proces skal udføres som en del af dette projekt og er udgør et selvstændigt delprojekt. Det en denne del jeg ansøger om støtte til for Birgitte Simonsen. Data vedrørende merteniveau, behandling af smerter samt anvendelse af kvalmestillende midler findes i hospitalets patient data management system (=pdm). Opvågningssygeplejersken indhenter og registrer data. Data der opnås: Standard scores for barnets adfærd og forløb på opvågningsstuen. Assessment 6: 1 uge og 4 uger efter operation: Post Hospital Behavioural Questionnaire (PHBQ)[6,23]. Består af 27 spørgsmål, som sammenligner barnets sædvanlige handlemønstre før indlæggelsen med barnets handlemønstre i den første uge efter indlæggelsen. PHBQ screener for adfærdsændringer i følgende kategorier: generaliseret angst, regression, spiseforstyrrelser, separationsangst, aggression, angst for at sove, apati og tilbagetrækning. Der er fem svar kategorier: fra meget mindre end før (1) til meget mere end før (5). En total score beregnes ved at summere alle tal (range ). I aktuelle undersøgelse udfyldes skemaet af forældrene 1 og 4 uger efter udskrivelsen, hvilket er gjort i en lignede undersøgelse [10]. Projektgruppen har oversat (PHBQ) til dansk. Forældrene modtager en påmindelse pr mail om at udfylde skema. Det forventes at tage 10 minutter pr gang de skal udfylde skema. Data der opnås: Standard scores for forældrenes vurdering af om barnet har ændret adfærd efter indlæggelse Power beregning 5

6 Studiets design er deskriptivt og styrken ligger i at der inkluderes en stor og repræsentativ gruppe af børn hvorfor såvel den interne som den eksterne validitet er høj. Vi forventer at finde signifikante sammenhænge imellem den uafhængige variable: præoperativ angst samt disponerende faktorer. Vi forventer at inkludere ca patienter gennem en periode på et år. Det overensstemmende med lignende internationale undersøgelser [15]. Databearbejdning Data om anæstesiform, operationstype, STAI, m-ypas, data fra opvågningsstuen samt PHBQ registreres i database udarbejdet af Datamanagement enheden, AUH. Det samme gælder demografiske data samt data fra SPENCE forældrerapport som registreres via link udarbejdet af Datamanagement enheden AUH. Alle data overføres til samme database. Alle statistiske analyser udføres med STATA 12. Relevante statistiske metoder herunder logistisk regressionsanalyse til at undersøge de opstillede mulige prædiktorer for præoperativ angst vil blive udført. Etiske overvejelser Studiet vil blive udført i overensstemmelse med Helsinki Deklaration II. Alle forældre skal give skriftligt tilladelse til at deltage i undersøgelsen. Denne tilladelse vil følge barnets journal. Projektet er forelagt De videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland (skal ikke anmeldes). Er godkendt i Datatilsynet. Sagsnr Perspektivering Samfundets krav om accelereret patientforløb, korte indlæggelser og forældrenes efterspørgsel om information og forløbs gennemsigtighed udfordrer den professionelle sundhedsfaglige præoperative indsats. Data indhentet i dette studie giver mulighed for at klarlægge forekomst af præoperativ angst i en dansk børnepopulation. Hvilket vil være relevant i forhold til forskelle i patientforløb og organisation af den præoperative indsats på forskellige operationsafsnit, hvor der bedøves børn. Fremadrettet kan resultaterne således informere tilrettelæggelsen og målretningen af en præoperativ indsats til børn/familier. Samtidig kan de evalueringsredskaber, der afprøves i studiet, fremover anvendes til at monitorere og dokumentere effekten af interventioner, der iværksættes med henblik på at forebygge præoperativ angst/stress hos barnet og reducere/minimere postoperative adfærdsændringer. Forskningsgruppens fremtidige sigte er at udvikle metoder der kan reducere børns angst ved en operation. Her påtænkes en interaktiv internet baseret hjemmeside, der har til formål at støtte, styrke og inddrage hele familien i den præoperative forberedelse. For at sikre bedst mulig patient og bruger involvering i planlægningen af en national internet baseret hjemmeside vil projekt gruppen rekrutterer forældre blandt deltagerne i dette studie. Adspurgte forældrene vil via fokusgruppe interview kunne bidrage til at udvikle fremtidige interventioner. Herudover vil et symposium, hvor resultaterne af projektet formidles for både sundheds professionelle og forældre kunne danne yderligere basis for det videre arbejde frem med udviklingen af interventionen som er til glæde for børnene. Organisering og tidsplan Studiet planlægges som et Ph.d. studie for forskningssygeplejerske Pernille Skovby Publikation Publikationer og forfatterskab administreres i henhold til Vancouver bestemmelserne. Såvel positive som negative resultater offentliggøres. Studiets resultater vil blive offentliggjort i internationale peerreviewed tidsskrifter. Den Ph.d.-studerende vil være førsteforfatter og de øvrige fra projektgruppen indgår som medforfattere efter bidrag. Birgitte Simonsen vil være medforfatter på artikel på delprojekt. 6

7 Litteratur (1) Banchs RJ, Lerman J. Preoperative Anxiety Management, Emergence Delirium, and Postoperative Behavior. Anesthesiology Clinics 2014; 32: (2) Yip P, Middleton P, Cyna Allan M, et al. Non-pharmacological interventions for assisting the induction of anaesthesia in children. Cochrane Database Syst.Rev. 2009; 8. (3) Davidson A, McKenzie I. Distress at induction: prevention and consequences. CURR OPIN ANESTHESIOL 2011; 24: (4) Fernandes S, Arriaga P, Esteves F. Using an Educational Multimedia Application to Prepare Children for Outpatient Surgeries. Health Commun 2014: (5) Kain ZN, Mayes LC, Caldwell-Andrews A, et al. Preoperative anxiety, postoperative pain, and behavioral recovery in young children undergoing surgery. Pediatrics 2006; 118: (6) Karling M, Stenlund H, Hagglof B. Behavioural changes after anaesthesia: validity and liability of the Post Hospitalization Behavior Questionnaire in a Swedish paediatric population. Acta Paediatr 2006; 95: (7) Kain ZN, Mayes LC, O'Connor TZ, et al. Preoperative anxiety in children. Predictors and outcomes. Arch Pediatr Adolesc Med 1996; 150: (8) Kain ZN, Caldwell-Andrews A, Wang SM, et al. Parental intervention choices for children undergoing repeated surgeries. Anesth Analg 2003; 96: (9) THOMAS J. Brute force or gentle persuasion? Pediatric Anesthesia 2005; 15: (10) Karling M, Stenlund H, Hagglof B. Child behaviour after anaesthesia: associated risk factors. Acta Paediatr 2007; 96: (11) Wollin SR, Plummer JL, Owen H, et al. Anxiety in children having elective surgery. J Pediatr Nurs 2004; 19: (12) Kain ZN, Caldwell-Andrews A, Mayes LC, et al. Family-centered preparation for surgery improves perioperative outcomes in children: a randomized controlled trial. Anesthesiology 2007; 106: (13) Mifflin KA, Hackmann T, Chorney JM. Streamed video clips to reduce anxiety in children during inhaled induction of anesthesia. Anesth Analg 2012; 115:

8 (14) Caldas JC, Pais-Ribeiro JL, Carneiro SR. General anesthesia, surgery and hospitalization in children and their effects upon cognitive, academic, emotional and sociobehavioral development - a review. Paediatr Anaesth 2004; 14: (15) Davidson AJ, Shrivastava PP, Jamsen K, et al. Risk factors for anxiety at induction of anesthesia in children: a prospective cohort study. Paediatr Anaesth 2006; 16: (16) Edwards SL, Rapee RM, Kennedy SJ, et al. The Assessment of Anxiety Symptoms in Preschool- Aged Children: The Revised Preschool Anxiety Scale. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology 2010; 39: (17) Essau CA, Muris P, Ederer EM. Reliability and validity of the Spence Children's Anxiety Scale and the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders in German children. J Behav Ther Exp Psychiatry 2002; 33: (18) Spielberger CD. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (Form Y). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press; (19) Kain ZN, Mayes LC, Cicchetti DV, et al. The Yale Preoperative Anxiety Scale: how does it compare with a "gold standard"? Anesth Analg 1997; 85: (20) PROCZKOWSKA-BJÖRKLUND M, GIMBLER BERGLUND I, ERICSSON E. Reliability and validity of the Swedish version of the modified Yale Preoperative Anxiety Scale. Acta Anaesthesiol Scand 2012; 56: (21) Skovby P, Rask CU, Dall R, et al. Face validity and inter-rater reliability of the Danish version of the modified Yale Preoperative Anxiety Scale. Dan Med J 2014; 61: A4853. (22) Sikich N, Lerman J. Development and psychometric evaluation of the pediatric anesthesia emergence delirium scale. Anesthesiology 2004; 100: (23) Vernon DT, Schulman JL, Foley JM. Changes in children's behavior after hospitalization. Some dimensions of response and their correlates. Am J Dis Child 1966; 111: