Forskningsprotokol Prædiktive faktorer og konsekvenser. Aarhus Universitetshospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forskningsprotokol 2014. Prædiktive faktorer og konsekvenser. Aarhus Universitetshospital"

Transkript

1 Forskningsprotokol 2014 En deskriptiv undersøgelse af børns præoperative angst: Prædiktive faktorer og konsekvenser. Aarhus Universitetshospital Forskningsgruppe: Pernille Skovby 1 : Projektansvarlig Rolf Dall 1 :Hovedvejleder Marianne Lisby 3: Medvejleder Charlotte Ulrikka Rask 2 :Medvejleder 1Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling I. Aarhus Universitetshospital 2 Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser & Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov. Aarhus Universitetshospital 3Fælles AKUT Afdeling & Center for Akutforskning. Aarhus Universitetshospital 1

2 Ide Udenlandske undersøgelser viser, at mange børn udvikler præoperativ angst i forbindelse med bedøvelse, og at det kan have alvorlige konsekvenser for både barn og familie. Den tilsvarende viden om omfanget og konsekvenser af præoperativ angst hos danske børn er meget begrænset. Målet med dette studie, som udgår fra Aarhus Universitetshospital, er derfor 1) at beskrive forekomst og konsekvenser af præoperativ angst hos børn i et dansk hospitalsregi og 2) at forsøge at identificere specifikke prædiktorer/risikofaktorer for præoperativ angst, som kan gøre det muligt at identificere de børn, der kan have et særligt behov for forebyggende tiltag. Resultaterne kan bidrage til at belyse omfanget af problemet i det danske sundhedsvæsen og fremadrettet give nye muligheder for at forebygge og mindske angst hos børn, der skal bedøves og opereres. Baggrund Internationale undersøgelser viser, at mødet med operationsstue og anæstesiindledning er en af de mest stressfyldte oplevelser for både børn og forældre under barnets indlæggelse [1,2]. Der foreligger ikke danske tal for omfanget af problemet, men amerikanske og europæiske undersøgelser rapporterer, at cirka 65 % af børn, der skal bedøves udviser angst i svær grad [3]. Det er i dag anerkendt, at angst hos børn, der skal bedøves, er et multifaktorielt og komplekst problem med et bredt symptombillede, der berører hele familien både før, under og efter operationen [3,4]. Børn med præoperativ angst har behov for mere smertestillende og har hyppigere postoperativ kvalme og opkastning [5]. Børn med præoperativ angst udviser postoperative adfærdsændringer såsom mareridt, separationsangst, nattevæderi og spiseproblemer. Disse adfærdsændringer kan ses i mere end 6 måneder efter udskrivelsen [6]. Undersøgelser har vist en sammenhæng mellem graden af barnets angstniveau på operationsgangen og graden af negative adfærdsændringer postoperativt [6,7]. Børn udviser forskellige former for angst- og stressrelateret adfærd, når de skal bedøves, herunder apati, gråd, og fysisk modstand [8,9]. Konsekvenserne af at barnet er angst og stresset, når anæstesi indledes, er uro i opvågningsforløbet, flere smerter og ændret adfærd hos barnet efter udskrivelsen [5,10]. En veloverstået operation kan dermed overskygges af et anæstesiforløb med dårlige oplevelser og risiko for, at barnet senere ikke vil samarbejde med sundhedspersonalet [8]. For børnene betyder dårlige oplevelser, at de kan opleve nye operationer eller kontakter til sundhedsvæsenet som overgreb med yderligere udvikling af angst og mistillid til sundhedspersonalet [11]. Der er derfor et stort behov for kunne forebygge udvikling af præoperativ stress og angst hos børn [2]. Samlet set kan grundig forberedelse af familien om den forstående anæstesi og operation med udgangspunkt i forældrenes og barnets ressourcer (herunder barnets alder) medfører et mindre stresset barn [12]. Der findes i dag både nationalt og internationalt en bred vifte af præoperative tilbud til børn og forældre, der kan imødekomme deres angst og usikkerhed i forbindelse med operation og anæstesi [2]. Disse tilbud kan eksempelvis være film, pixiebøger, bamser, informationsmateriale samt små video sekvenser børn kan se [13]. Til trods for de mange tilbud er præoperativ angst stadig et problem hos børn, der indlægges til operation [3]. Når det fortsat er et problem kan det skyldes at årsagerne og risikofaktorer for præoperativ angst er komplekse og mangeartede. Flere internationale undersøgelser har set på risikofaktorer for præoperativ angst men resultaterne har i nogle tilfælde været modstridende [14]. Disse modstridende resultater kan skyldes, at undersøgelsesmaterialet har været for småt eller meget selektivt i studie populationen eller at resultaterne i høj grad er kulturelt eller institutionelt bestemt. Flere og større undersøgelser af mulige årsager, risikofaktorer og risikogrupper er derfor nødvendige for at optimere de eksisterende interventionsstrategier [15]. Det aktuelle studie vil være den første større systematiske undersøgelse af forekomst og mulige prædiktorer for præoperativ angst hos danske børn og dermed kunne danne basis for den videre udvikling af angstreducerende tiltag i dansk regi både før, under ogefter anæstesi og operation. Den viden, som projektet genererer, forventes således fremadrettet anvendt i udviklingen af et dansk innovativt internet-baseret forberedelsesprogram for både børn og forældre. 2

3 Formålet med projekt At kortlægge graden af præoperativ angst i en repræsentativ gruppe af børn i dansk hospitalsregi og undersøge sammenhænge mellem præoperativ angst hos barnet, forældrenes angstniveau, opvågningsforløb samt efterfølgende postoperativ adfærd hos barnet. At identificere de børn, som er i særlig risiko for at udvikle angstsymptomer og dermed kan have et særligt behov for forebyggende tiltag. Hypoteser Primær hypotese Børn med høj grad af præoperativ angst, vurderet ved standardiseret måle-, og evalueringsredskaber, har klinisk og statistisk signifikant større risiko for et kompliceret opvågningsforløb og påvirket postoperativ adfærd. Sekundær hypotese Prædiktorer for udvikling af præoperativ angst hos barnet: o Øget generelt angstniveau hos barn (forældrerapporteret på standardiseret angst spørgeskema). o Forældre med øget state anxiety og trait anxiety. o En eller flere tidligere negative oplevelser i forbindelse med anæstesiforløb med flere operationer. o Alder og kønsforskelle muligvis vil kønsforskelle i angst niveauet først ses hos ældre børn. Alderen vil muligvis også have en rolle hos de større børn eftersom de kan have kammerater, der er blevet opereret. Design og metode Inklusionskriterier I undersøgelsen vil der rekrutteres psykisk sunde børn ASA gruppe 1 & 2 i alderen (2-12 år) og forældre, som er skrevet op til operation og bedøvelse på dagkirurgisk afsnit, urologisk-, øre/næse/hals-, øjen-, ortopædkirurgisk-, mave-tarm- eller plastikkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital. Forældre og børn forstår og taler dansk. Der skal foreligge informeret samtykke fra forældre. Eksklusionskriterier Børn med mental retardering og/eller uden sprog samt børn med diagnosticerede psykiatriske lidelser. Praktisk procedure Der rekrutteres børn, som skal opereres i dagkirurgisk afsnit, på urologisk afsnit, øre/næse/hals kirurgisk afsnit, ortopædkirurgisk afsnit, abdominalkirurgisk samt plastikkirurgisk afsnit, Aarhus Universitetshospital. Information om projektets formål, spørgeskemaer, tilladelse til at videooptage anæstesiindledningen samt kontaktinformation om projektsygeplejerske/undertegnede udsendes til forældre i forbindelse med barnets indkaldelse til operation. To uger efter familierne har modtaget materialet kontaktes de af projektsygeplejerske/undertegnede, som kan svare på spørgsmål og samtidig afklare om familierne vil deltage i projektet. Hvis familierne accepterer deltagelse i projektet gennemgås hele forløbet, herunder oplyses at de til enhver tid kan trække sig ud af projektet. 3

4 Projektsygeplejersken/undertegnede beder familien udfylde et udvalgt spørgeskemabatteri (se nedenfor), herunder vedr. demografiske data. Alle spørgeskemaer samt andet materiale der skal besvares og udfyldes foregår elektronisk via et link forældrene får udleveret efter accept til deltagelse. De familier, der ikke har elektronisk adgang vil få materialet udleveret i papirform. Forældre/myndighedshavere skal give skriftligt informeret samtykke til deltagelse. Det informerede samtykke følger barnets journal. På operationsdagen møder familierne projektsygeplejerske/undertegnede, som indsamler de udfyldte dokumenter. Projektsygeplejersken/undertegnede står for indsamling og registrering af alle data herunder, observationer på operationsgangen samt telefonisk kontakt til familierne 1 og 4 uger efter operation. Måleredskaber Assessment 1: Børn og forældre: Før indlæggelsen: Når familierne har givet skriftligt samtykke til at deltage i projektet udfylder forældrene skema med oplysninger om demografiske data blandt andet alder, køn, antal søskende, information om tidligere bedøvelse og type samt antal af tidligere operationer. Forældrene udfylder også SPENCE preschool anxiety scale 2-6 år (forældrerapport)[16] & SPENCE children's anxiety scale 6-12 år (forældrerapport) [17]. Disse redskaber screener for angst i følgende kategorier: separationsangst, social fobi, Obsessive Compulsive Disorder (OCD), panikangst, agorafobi, frygt for fysisk skade samt generaliseret angst. Der findes allerede en godkendt dansk version af denne score til skolebørn. Denne score anvendes i klinisk praksis. Versionen til førskolebørn er netop udfærdiget af medlemmer fra projektgruppen. Hvert udsagn vurderes på en 5-punkts skala med hensyn til frekvens fra 'aldrig' (0) til 'altid' (4). Total score er 114. Forældrerapport samt demografiske data forventes at tage minutter at udfylde. Data der opnås: Standard scores for barnets generelle angstniveau hjemme. Assessment 2: Operationsdag State-trait anxiety inventory (STAI) [18] er et amerikansk udviklet og valideret selvrapporteringsskema til bedømmelse af angst, som er benyttet i mange internationale undersøgelser. STAI består af to skalaer til at måle hhv. state anxiety og trait anxiety. State anxiety referer til hvordan forældrene føler sig i en akut opstået episode af angst, som er udløst af en forbigående emotionel tilstand. Trait anxiety refererer derimod til hvordan forældrene generelt føler sig. Begge skalaer består af 20 udsagn. Hvert punkt har en score på 1 til 4. En score på 4 angiver tilstedeværelsen af et højt niveau af angst. For begge skalaer gælder det, at den totale score kan variere mellem Skemaet findes i en dansk oversat version. Det forventes at tage 10 minutter at udfylde disse skemaer. Der vil blive indhentet data om anæstesiform samt operationstype (Projektsygeplejerske/undertegnede). Data der opnås: Standard selvrapporteret scores for forældrenes eget niveau af angst. Assessment 3: Ved anæstesi m-ypas [19] er et deskriptivt internationalt anvendt forskningsredskab, der evaluerer det 2-12 årige barns angst og ændring i adfærd over kort tid ved modtagelse og indledning til anæstesi. m-ypas anvendes ved to "stress højdepunkter": 1) når barnet kommer ind på operationstuen og 2) ved indledning af anæstesi med maske/intravenøs bedøvelse. Selve vurderingen af barnets angstniveau observeres og registreres på m-ypas af projektsygeplejerske. Barnets reaktioner observeres fra ankomst til operationsgangen indtil anæstesi er indledt og barnet sover. Kategorierne i m-ypas består af enten fire eller seks udsagn, der partiel vægtes til at beregne den samlede score. Den samlede vægtede score spænder fra 23, ,hvor en højere score indikerer større grad af angst. m-ypas har tidligere vist god til fremragende inter-og intra-observatør pålidelighed og gyldighed for evaluering af 4

5 angst præoperativt og under indledning til anæstesi[20]. Nærværende projektgruppe har i et tidligere projekt oversat m-ypas til dansk efter WHO's retningslinjer og foretaget en præliminær validering, som viste at den danske version havde tilfredsstillende face validitet og interrater-reliabiliet baseret på et mindre materiale [21]. I det aktuelle studie vil tre projektsygeplejersker og ansøger, Pernille Skovby (alle oplært som m-ypas ratere) foretage uafhængige vurderinger af barnets angstniveau med m-ypas på operationsgangen. For at sikre en forsat høj interrater-reliabilitet gennem hele projektperioden vil der undervejs blive foretaget dobbelt observationer af to ratere. Tidsforbruget er varierende. Data der opnås: Standard scores for børns præoperative angstniveau. Assessment 4: Mens barnet er til operation Anæstesilægen og anæstesisygeplejersken har ordet: Formålet med dette spørgeskema er at undersøge om raterens observationer stemmer overens med anæstesilægens og anæstesisygeplejerskens kliniske vurdering af barnets angstniveau samt forældres egen vurdering af barnets angst. Forældrene har ordet: Formålet med dette spørgeskema er at undersøge hvorledes forældre opfatter og vurderer deres barns angst. Det tager 5 minutter at udfylde hvert skema. Data der opnås: Undersøger om der er en sammenhæng mellem forældrenes observationer/opfattelse og anæstesistens kliniske vurdering af barnets angstniveau. Assessment 5: opvågningsafsnit Pediatric Anesthesia Emergence Delirium Scale (PAED) [22]: Opvågningsstatus hos barnet registreres af opvågningssygeplejersken. PEAD scoren består af fem udsagn, der reflekterer opvågningsdelirium som udtryk for adfærd hos børn 2-12 år. Hvert udsagn har en score på 0 til 4. Hvert udsagn opsummeres for at opnå en samlet score. Graden af delirium stiger direkte med den samlede score. Projektgruppen har oversat PAED score til dansk, men er ikke valideret og afprøvet i dansk klinisk praksis. Denne proces skal udføres som en del af dette projekt og er udgør et selvstændigt delprojekt. Det en denne del jeg ansøger om støtte til for Birgitte Simonsen. Data vedrørende merteniveau, behandling af smerter samt anvendelse af kvalmestillende midler findes i hospitalets patient data management system (=pdm). Opvågningssygeplejersken indhenter og registrer data. Data der opnås: Standard scores for barnets adfærd og forløb på opvågningsstuen. Assessment 6: 1 uge og 4 uger efter operation: Post Hospital Behavioural Questionnaire (PHBQ)[6,23]. Består af 27 spørgsmål, som sammenligner barnets sædvanlige handlemønstre før indlæggelsen med barnets handlemønstre i den første uge efter indlæggelsen. PHBQ screener for adfærdsændringer i følgende kategorier: generaliseret angst, regression, spiseforstyrrelser, separationsangst, aggression, angst for at sove, apati og tilbagetrækning. Der er fem svar kategorier: fra meget mindre end før (1) til meget mere end før (5). En total score beregnes ved at summere alle tal (range ). I aktuelle undersøgelse udfyldes skemaet af forældrene 1 og 4 uger efter udskrivelsen, hvilket er gjort i en lignede undersøgelse [10]. Projektgruppen har oversat (PHBQ) til dansk. Forældrene modtager en påmindelse pr mail om at udfylde skema. Det forventes at tage 10 minutter pr gang de skal udfylde skema. Data der opnås: Standard scores for forældrenes vurdering af om barnet har ændret adfærd efter indlæggelse Power beregning 5

6 Studiets design er deskriptivt og styrken ligger i at der inkluderes en stor og repræsentativ gruppe af børn hvorfor såvel den interne som den eksterne validitet er høj. Vi forventer at finde signifikante sammenhænge imellem den uafhængige variable: præoperativ angst samt disponerende faktorer. Vi forventer at inkludere ca patienter gennem en periode på et år. Det overensstemmende med lignende internationale undersøgelser [15]. Databearbejdning Data om anæstesiform, operationstype, STAI, m-ypas, data fra opvågningsstuen samt PHBQ registreres i database udarbejdet af Datamanagement enheden, AUH. Det samme gælder demografiske data samt data fra SPENCE forældrerapport som registreres via link udarbejdet af Datamanagement enheden AUH. Alle data overføres til samme database. Alle statistiske analyser udføres med STATA 12. Relevante statistiske metoder herunder logistisk regressionsanalyse til at undersøge de opstillede mulige prædiktorer for præoperativ angst vil blive udført. Etiske overvejelser Studiet vil blive udført i overensstemmelse med Helsinki Deklaration II. Alle forældre skal give skriftligt tilladelse til at deltage i undersøgelsen. Denne tilladelse vil følge barnets journal. Projektet er forelagt De videnskabsetiske Komitéer for Region Midtjylland (skal ikke anmeldes). Er godkendt i Datatilsynet. Sagsnr Perspektivering Samfundets krav om accelereret patientforløb, korte indlæggelser og forældrenes efterspørgsel om information og forløbs gennemsigtighed udfordrer den professionelle sundhedsfaglige præoperative indsats. Data indhentet i dette studie giver mulighed for at klarlægge forekomst af præoperativ angst i en dansk børnepopulation. Hvilket vil være relevant i forhold til forskelle i patientforløb og organisation af den præoperative indsats på forskellige operationsafsnit, hvor der bedøves børn. Fremadrettet kan resultaterne således informere tilrettelæggelsen og målretningen af en præoperativ indsats til børn/familier. Samtidig kan de evalueringsredskaber, der afprøves i studiet, fremover anvendes til at monitorere og dokumentere effekten af interventioner, der iværksættes med henblik på at forebygge præoperativ angst/stress hos barnet og reducere/minimere postoperative adfærdsændringer. Forskningsgruppens fremtidige sigte er at udvikle metoder der kan reducere børns angst ved en operation. Her påtænkes en interaktiv internet baseret hjemmeside, der har til formål at støtte, styrke og inddrage hele familien i den præoperative forberedelse. For at sikre bedst mulig patient og bruger involvering i planlægningen af en national internet baseret hjemmeside vil projekt gruppen rekrutterer forældre blandt deltagerne i dette studie. Adspurgte forældrene vil via fokusgruppe interview kunne bidrage til at udvikle fremtidige interventioner. Herudover vil et symposium, hvor resultaterne af projektet formidles for både sundheds professionelle og forældre kunne danne yderligere basis for det videre arbejde frem med udviklingen af interventionen som er til glæde for børnene. Organisering og tidsplan Studiet planlægges som et Ph.d. studie for forskningssygeplejerske Pernille Skovby Publikation Publikationer og forfatterskab administreres i henhold til Vancouver bestemmelserne. Såvel positive som negative resultater offentliggøres. Studiets resultater vil blive offentliggjort i internationale peerreviewed tidsskrifter. Den Ph.d.-studerende vil være førsteforfatter og de øvrige fra projektgruppen indgår som medforfattere efter bidrag. Birgitte Simonsen vil være medforfatter på artikel på delprojekt. 6

7 Litteratur (1) Banchs RJ, Lerman J. Preoperative Anxiety Management, Emergence Delirium, and Postoperative Behavior. Anesthesiology Clinics 2014; 32: (2) Yip P, Middleton P, Cyna Allan M, et al. Non-pharmacological interventions for assisting the induction of anaesthesia in children. Cochrane Database Syst.Rev. 2009; 8. (3) Davidson A, McKenzie I. Distress at induction: prevention and consequences. CURR OPIN ANESTHESIOL 2011; 24: (4) Fernandes S, Arriaga P, Esteves F. Using an Educational Multimedia Application to Prepare Children for Outpatient Surgeries. Health Commun 2014: (5) Kain ZN, Mayes LC, Caldwell-Andrews A, et al. Preoperative anxiety, postoperative pain, and behavioral recovery in young children undergoing surgery. Pediatrics 2006; 118: (6) Karling M, Stenlund H, Hagglof B. Behavioural changes after anaesthesia: validity and liability of the Post Hospitalization Behavior Questionnaire in a Swedish paediatric population. Acta Paediatr 2006; 95: (7) Kain ZN, Mayes LC, O'Connor TZ, et al. Preoperative anxiety in children. Predictors and outcomes. Arch Pediatr Adolesc Med 1996; 150: (8) Kain ZN, Caldwell-Andrews A, Wang SM, et al. Parental intervention choices for children undergoing repeated surgeries. Anesth Analg 2003; 96: (9) THOMAS J. Brute force or gentle persuasion? Pediatric Anesthesia 2005; 15: (10) Karling M, Stenlund H, Hagglof B. Child behaviour after anaesthesia: associated risk factors. Acta Paediatr 2007; 96: (11) Wollin SR, Plummer JL, Owen H, et al. Anxiety in children having elective surgery. J Pediatr Nurs 2004; 19: (12) Kain ZN, Caldwell-Andrews A, Mayes LC, et al. Family-centered preparation for surgery improves perioperative outcomes in children: a randomized controlled trial. Anesthesiology 2007; 106: (13) Mifflin KA, Hackmann T, Chorney JM. Streamed video clips to reduce anxiety in children during inhaled induction of anesthesia. Anesth Analg 2012; 115:

8 (14) Caldas JC, Pais-Ribeiro JL, Carneiro SR. General anesthesia, surgery and hospitalization in children and their effects upon cognitive, academic, emotional and sociobehavioral development - a review. Paediatr Anaesth 2004; 14: (15) Davidson AJ, Shrivastava PP, Jamsen K, et al. Risk factors for anxiety at induction of anesthesia in children: a prospective cohort study. Paediatr Anaesth 2006; 16: (16) Edwards SL, Rapee RM, Kennedy SJ, et al. The Assessment of Anxiety Symptoms in Preschool- Aged Children: The Revised Preschool Anxiety Scale. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology 2010; 39: (17) Essau CA, Muris P, Ederer EM. Reliability and validity of the Spence Children's Anxiety Scale and the Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders in German children. J Behav Ther Exp Psychiatry 2002; 33: (18) Spielberger CD. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory (Form Y). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press; (19) Kain ZN, Mayes LC, Cicchetti DV, et al. The Yale Preoperative Anxiety Scale: how does it compare with a "gold standard"? Anesth Analg 1997; 85: (20) PROCZKOWSKA-BJÖRKLUND M, GIMBLER BERGLUND I, ERICSSON E. Reliability and validity of the Swedish version of the modified Yale Preoperative Anxiety Scale. Acta Anaesthesiol Scand 2012; 56: (21) Skovby P, Rask CU, Dall R, et al. Face validity and inter-rater reliability of the Danish version of the modified Yale Preoperative Anxiety Scale. Dan Med J 2014; 61: A4853. (22) Sikich N, Lerman J. Development and psychometric evaluation of the pediatric anesthesia emergence delirium scale. Anesthesiology 2004; 100: (23) Vernon DT, Schulman JL, Foley JM. Changes in children's behavior after hospitalization. Some dimensions of response and their correlates. Am J Dis Child 1966; 111:

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE?

KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? KAN PSYKOEDUKATION BIDRAGE TIL STØRRE LIVSKVALITET OG BEDRE HELBRED HOS DE PÅRØRENDE? Demensdagene den 11.-12. maj 2015 Symposium 12: Husk de pårørende! Gerontopsykolog Anna Aamand, Ældrepsykologisk Klinik,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed Tendenser i sundhed blandt børn og unge Årsmøde om skolesundhed Nyborg strand 10. Juni 2014 Carsten Obel Professor, speciallæge i almen medicin, PhD Sektion for almen medicin Aarhus Universitet Hvad er

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

CPOP-dag. Line Kjeldgaard Pedersen Ph.D studerende og Kursist i Ortopædkirurgi

CPOP-dag. Line Kjeldgaard Pedersen Ph.D studerende og Kursist i Ortopædkirurgi CPOP-dag Line Kjeldgaard Pedersen Ph.D studerende og Kursist i Ortopædkirurgi Min Ph.D Børne Ortopædkirurgi og smertebehandling Cerebral Parese Ph.D-projekter: Smerte behandling hos børn med CP i forbindelse

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS)

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) 1 Projektevaluering Caretech Innovation C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) Deltagere/partnere: Center for elektiv Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg TDC A/S Caretech Innovation Dato 7.marts

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP

Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde. Web-modul. https://www.terapieffekt.dk/skema/ Marianne Lau - NFKP Eksempel på kvalitetssikringssamarbejde Web-modul https://www.terapieffekt.dk/skema/ Dagsorden Indledning Erfaringer fra Norge Erfaringerne fra Københavns Amt Kliniske databaser og forskning WEB-modulet

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported

Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported Knee-extension strength or leg-press power after fast-track total knee arthroplasty: Which is better related to performance-based and selfreported function? Peter K Aalund 1, Kristian Larsen 2,3, Torben

Læs mere

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation.

At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Formål At udvikle struktur og arbejdstilrettelæggelse i den enkelte praksis baseret på praksis egen registrering af nuværende aktivitet og organisation. Målgruppe Alle praktiserende læger i Region Midtjylland.

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste

Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste Kom i gang med Sikker Kirurgi Tjekliste World Health Organization (WHO) Safe Surgery Saves Lives Starter Kit for Surgical Checklist Implementation Version 1.0 Dansk forkortet og bearbejdet version 1.0

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Evaluering af NADA-akupunktur

Evaluering af NADA-akupunktur Evaluering af NADA-akupunktur Et 14 ugers gruppeforløb 2013 Evalueringsrapporten er udarbejdet december 2013 Manja Jurkofsky 1 Indhold RESUME:... 3 OPSTILLEDE EFFEKTMÅL FOR DELTAGERNE:... 3 DEN INDSAMLEDE

Læs mere

BARNETS udvikling og adfærd

BARNETS udvikling og adfærd ET SPØRGESKEMA AF ANEGEN TRILLINGSGAARD BARNETS udvikling og adfærd Præsentation af et nyt instrument til at vurdere vanskeligheder og styrker på en række udviklings- og adfærdsområder hos børn i alderen

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Kapitel 14. Selvmordsadfærd

Kapitel 14. Selvmordsadfærd Kapitel 14 Selvmordsadfærd 14. Selvmordsadfærd Selvmordsadfærd er en fælles betegnelse for selvmordstanker, selvmordsforsøg og fuldbyrdede selvmord. Kapitlet omhandler alene forekomsten af selvmordstanker

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply)

HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More & Earlier Information Supply) Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler Bedre information til kræftpatienters pårørende baseret på systematisk afdækning af behov HERMES studiet (Herlev Hospital Empowerment of Relatives through More &

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving

Artikelsøgning - Workshop. Berit Elisabeth Alving Artikelsøgning - Workshop Berit Elisabeth Alving Program: 1. Søgeteknikker og søgestrategier 2. Søgninger i sundhedsfaglige databaser: PubMed Embase/ Cinahl Pubmed Embase Cinahl Tidsskrifter om alle sundhedsfaglige

Læs mere

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition

Kompetencecenter for Debuterende Psykose. Plan. erkendelse om erkendelse Metakognition MAS et undersøgelses- og assessment redskab af metakognitive evner University of Copenhagen & Early Psychosis Intervention Center Kompetencecenter for Debuterende Psykose Ulrik Haahr Hanne-Grethe Lyse

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks

Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks Stress instruktion: Teoretisk og praktisk gennemgang af baggrund og instruks David Glasscock, Arbejds- og Miljømedicinsk Årsmøde Nyborg d. 17. marts 2011 Klinisk vejledning: Tilpasnings- og belastningsreaktioner

Læs mere

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Hjertepatienter med depression har signifikant højere morbiditet og mortalitet end hjertepatienter uden depression Depression

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED PANIKANGST I COLLABRI Behandlingsvejledning ved panikangst i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. panikangst i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning.

PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. PROHIP Kompetenceudviklingsprogram: Skema 1 Screening af sygepleje/vård aktiviteter til patienter med ny hoftealloplastik inden udskrivning. April maj juni (juli) 2012 1 Vejledning til Screening: 1. Alle

Læs mere

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling)

PROHIP. Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Ernæring. Accelerede operationsforløb. Ernæring (hvordan står det så til i egen afdeling) PROHIP Fremlæggelse ernæringsgruppen 16.02.12 (BK) Did you feed your patient today? Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark

Valgfag modul 13. Formulering af det gode kliniske spørgsmål. Helle Skovbakke, Adjunkt, UC Syddanmark Valgfag modul 13 Formulering af det gode kliniske spørgsmål 1 Hvorfor kunne formulere et fokuseret spørgsm rgsmål? Det er et af læringsudbytterne på dette valgfag. Det er en forudsætning for at kunne udvikle

Læs mere

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014

Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014 Vision: Center for Kliniske Retningslinjer

Læs mere

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today?

Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? Fremlæggelse ernæringsgruppen 4.09.12 (BK) Did you feed your patient today? PROHIP Et interregionalt samarbejde mellem Skåne og Region Sjælland Fokus på hoftenære frakturer og hoftealloplastikker Finde

Læs mere

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark.

Copenhagen, Copenhagen, Denmark; Clinical Biomechanics, University of Southern Denmark, Odense, Denmark. Frederiksberg, Copenhagen, Denmark. The Copenhagen Hip and Groin Outcome Score (HAGOS): development and validation according to the COSMIN checklist K Thorborg, 1 P Hölmich, 1 R Christensen, 2,3 J Petersen, 1 EM Roos, 2 1 Arthroscopic Centre

Læs mere

ALPE Essential - Mermaid Care A/S

ALPE Essential - Mermaid Care A/S Tænk hvis Tænk hvis du selv kunne udføre lungefunktionsundersøgelser målrettet anæstesiens udfordringer og problemstillinger omkring patientens præoperative oxygeneringsevne? Traditionelle lungefunktionsundersøgelser

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21

WHODAS 2.0. 36-item version Interviewer-administreret. Introduktion. Page 1 of 21 WHODAS 2.0 36-item version Interviewer-administreret Introduktion Dette instrument er udviklet af WHOs enhed for Klassifikation, Terminologi og Standarder. Instrumentet er udviklet inden for de rammer

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery

Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Momentum Smartphone APP til fælles beslutninger og recovery Lisa Korsbek, seniorforsker, Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery, Region Hovedstadens Psykiatri Illustration: Eva Christensen, forunderli@gmail.com

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen?

Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? Udviklingsprojekt Har du medicinske uforklarede symptomer og vil du gerne på job igen? [Resultat:22 borgere med Medicinsk Uforklarede Symptomer har fået et 8 ugers kursus i mindfulness, kognitiv terapi

Læs mere

Forebyggelse af hjertekarsygdomme

Forebyggelse af hjertekarsygdomme Sammenfatning af publikation fra : Forebyggelse af hjertekarsygdomme Hvilke interventioner er omkostningseffektive, og hvor får man mest sundhed for pengene? Notat til Hjerteforeningen Jannie Kilsmark

Læs mere

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH

Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH Økonomisk evaluering af telemedicin -hvad kan vi lære af de hidtidige studier? -Kristian Kidholm, OUH 1 Baggrund: Hvad viser reviews af økonomiske studier af telemedicin? Forfatter Antal studier Andel

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft

Psykotraumatologi: Seksuelle overgreb, voldtægt, vold mod kvinder, PTSD og sundhed Sundhedspsykologi: Overvægt, spiseforstyrrelser, brystkræft Nina Beck Hansen Ph.d. studerende, Ph.d.-studerende Videnscenter for Psykotraumatologi Institut for Psykologi E-mail: nbeck@health.sdu.dk Telefon: 65502766 Akademiske kvalifikationer/uddannelse 2013: Ph.d.

Læs mere

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment,, 2nd edition (LOTCA-II) Ergoterapi Fagligt Selskab for Forskning Årsmøde 6. Marts 2013 Karina Lund, udviklingsterapeut, cand.scient.san Fysioterapi-

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE

Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation om Forskningsprojektet SØVN OG VELVÆRE Deltagerinformation Vi anmoder dig hermed om at deltage i forskningsprojektet Søvn og Velvære (SOV), som udføres af Enhed for Psykoonkologi og

Læs mere

LIVSBLADET. tema: Råd til familier. Nr. 3, 14. årgang, december 2013

LIVSBLADET. tema: Råd til familier. Nr. 3, 14. årgang, december 2013 LIVSBLADET tema: Råd til familier Nr. 3, 14. årgang, december 2013 Angst hos (for tidligt fødte) børn Af: Lisbeth Jørgensen, klinisk psykolog, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Man anslår, at ca.

Læs mere

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014

Rapport, Karen Elise Jensens Fond Juli 2014 Projektrapportering Undervisningsbaseret og lægestøttet supervision af sundhedscentre i Rwanda Kære Karen Elise Jensens Fond. Vi fremsender hermed tredje rapportering af de foreløbige aktiviteter og resultater

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI

BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI BEHANDLINGS- VEJLEDNING VED SOCIAL FOBI I COLLABRI Behandlingsvejledning ved depression i Collabri Denne behandlingsvejledning vedr. social fobi i Collabri er udarbejdet med baggrund i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København

Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Fup og fakta om Antidepressiv medicin Lars Vedel Kessing, professor, speciallæge i psykiatri, Psykiatrisk Center København Mediebomber om depression Læger overdiagnosticerer og overbehandler depression!

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Hvordan kan man evaluere telemedicin?

Hvordan kan man evaluere telemedicin? Hvordan kan man evaluere telemedicin? Kristian Kidholm 1 MTV-enheden, Odense Universitetshospital ? Indhold Hvorfor evaluere velfærdsteknologi og telemedicin? MAST - De tre trin Trin 1. Forudgående vurdering

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere