1 Indledning Specifikation af opgaven Målet med opgaven Rapportens struktur... 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Indledning 4 1.1 Specifikation af opgaven... 4 1.2 Målet med opgaven... 4 1.3 Rapportens struktur... 4"

Transkript

1 Indhold 1 Indledning Specifikation af opgaven Målet med opgaven Rapportens struktur Segmentering Definition af et fiskesegment Generering af differensbillede Udglatning med Gauss filter Tærskelværdisegmentering Sammenhænge komponenter Behandling af segmenter Morfologi FFT Ekstrahering af fiskefeatures Fiskens rygrad Hovedet og halens position på rygraden Features Tracking Forhåndsviden Overlapsituationer Tracking ved klyngeanalyse af differensbilleder Tracking ved forudsigelse Forudsigelse ved brug af PDM Forudsigelse ved brug af et kunstigt neuralt netværk Optimale metode til forudsigelse Tracking ved et højdimensionalt featurerum Tildelingsproblemet Vurdering af metoderne Valg af metode Identifikation af overlap Fit af forudsigelse til overlap Point distribution models Metoden Aligning af træningsdata Udarbejdelse af modellen Udarbejdelse af et datasæt Begrænsninger ved PDM Active shape models Problemer med ASM Modificering af metoden Vurdering af den modificerede metode Kunstige neurale netværk Indlæringsalgoritmen Præprocessering af data Valg af input/output Optimering ved ind- og uddata alternativ Optimering ved ind- og uddata alternativ

2 7.6 Postprocessering af output Sammenligning mellem de 2 alternativer Forbedringer Vandskelssegmentering Automatisk bestemmelse af tærskelværdi Homogene koordinater Identifikation af segment med overlap Konklusion 31 A Figurer 33 A.1 Segmentering A.1.1 Gennerering af gennemsnitsbillede A.1.2 Foldning med Gauss filter A.1.3 Tærskelværdisegmentering A.1.4 Behandling af segmenter A.2 Fiskefeatures A.2.1 Fiskens rygrad A.3 Tracking A.3.1 Optimering af forudsigelse ved PDM A.3.2 Point distribution models vs. neurale netværk A.4 Point distribution models A.4.1 Reducering af datasæt A.4.2 Variationer for PDM med 1 fisk A.4.3 Variationer for PDM med 2 fisk A.4.4 Ormeproblemet A.5 Active shape models A.5.1 ASM (slange) set globalt i overlapsituation A.5.2 ASM (larve) set globalt i overlapsituation A.5.3 ASM (larve) set globalt i overlapsituation A.5.4 ASM (larve) set globalt i overlapsituation A.5.5 ASM (larve) der bevæger sig fremad A.5.6 ASM (larve) der fitter sin hale ind A.5.7 ASM (larve) der ikke kan fitte til data i billedet A.5.8 ASM (larve) der hurtigt fitter til data i billedet A.6 Neurale netværk A.6.1 Alternativ A.6.2 Alternativ A.6.3 Sammenligning mellem alternativer A.7 Hungarian A.7.1 Grådig algoritme B Kildekode 76 B.1 alignpair.m B.2 alignsets.m B.3 annotatefish.m B.4 asm.m B.5 boundaries.m B.6 calccov.m B.7 calceig.m B.8 cleanskeleton.m B.9 getpcoordinates.m B.10 getsegments.m

3 B.11 gettail.m B.12 hungarian.m B.13 makecostmatrix.m B.14 makepdm.m B.15 meanimage.m B.16 occlusion.m B.17 prediction.m B.18 preprocessing.m B.19 simplifyfish.m B.20 trainneuralnetwork.m B.21 walkskeleton.m Litteratur 93 3

4 1 Indledning Dette er et bachelorprojekt udarbejdet ved Datalogisk Institut Københavns Universitet (DIKU) i forårssemestret 2004 med Peter Johansen som vejleder. Projektet omhandler hovedsageligt emner indenfor billedbehandling, og det forventes at læseren har et rimeligt kskab til området. Programmet er udviklet i Matlab, og derfor er et kskab til dette en nødvighed for at få et detaljeret indblik i implementeringen. Vi har anvt programmel fra kurset Datalogi V - Billedbehandling og mønstergenkelse, men med vores egne modificeringer. Dette drejer sig hovedsageligt om pdmfit.m (omdøbt til asm.m), boundaries.m og pdmbatch.m, der alle kan findes under stien /usr/local/del1/datv-billed/matlab på DIKU s systemer. Projektet er blevet udbudt af John Fleng Steffensen fra Marinebiologisk Laboratorium i Helsingør, der i forbindelse med adfærdsanalyse af fiskestimer, har ytret ønske om at få implementeret et 2D trackingsystem. Nøgleord: Tracking, Point distribution models, Active shape models, kunstige neurale netværk. 1.1 Specifikation af opgaven Problemet går ud på at observere aktiviteterne af forskellige fiskestimer i forhold til iltindhold i vandet. I [12] er der beskrevet en række forsøg af denne type. Det foregår ved at en fiskestime i en beholder med dimensionerne 60 cm, og en vanddybde på 25 cm, observeres ovenfra af et fastspændt kamera. En fisk udvælges som repræsentant for stimen, og markeres, så kameraet let kan genke den. Derefter observeres repræsentantfiskens position i beholderen over en periode (dette foregår i real time), og på baggrund af de observerede positioner kan svømmeafstanden, hastigheden og retningen findes. Ønsket er, i stedet for kun at følge én fisk, at kunne følge alle fiskene i stimen samtidig. Vi skal altså lave et system, der kan tracke flere fisk samtidig, og samtidig holde styr på deres identiteter. For at skalere problemstillingen ned til noget vi kan afprøve vores ideer på, har vi lavet vores eget setup beståe af 4 fisk i en balje vand, der bliver filmet af et fast kamera fra oven. I stedet for at tracke i real time, arbejdes der på en række filmsekvenser taget med kameraet. Vi har optaget 4 filmsekvenser af varighed på ca. 15 sekunder, i en opløsning på pixels Målet med opgaven Målet med dette projekt er at lave et prototypesystem, der kan tracke fiskene i vores egne omgivelser, på baggrund af en række filmsekvenser. Mere specifikt vil det sige, at kunne identificere fiskene og finde deres positioner, i de enkelte frames, i en filmsekvens, samt at holde styr på identiteten af hver fisk gennem hele filmsekvensen. Vi har på forhånd lagt os fast på ikke at lave et real time-system, men har i stedet fokuseret på at få afprøvet en række velkte metoder i praksis. 1.3 Rapportens struktur Vi har valgt at opbygge rapporten kronologisk i forhold til vores løsningsmodel. Rapporten består af følge overordnede afsnit: Segmentering Afsnittet beskriver de billedbehandlingsmæssige teknikker vi har benyttet for at isolere og behandle de objekter (dvs. fiskene), der bevæger sig i billedet. Ekstrahering af fiskefeatures Dette afsnit beskriver de fiskefeatures vi har ekstraheret til senere brug ifm. id-håndtering i trackingdelen. 1 3 af filmene ligger på de medfølge CD er, og der henvises til vedlagte readme.txt fil 4

5 Tracking Afsnittet beskriver en række trackingalternativer, og kommer samtidig ind på problematikken omkring fiskeoverlap. Løsningsalternativer til overlapproblemet bliver diskuteret med referencer til afsnittene om PDM, ASM og kunstige neurale netværk. Point distribution models Dette afsnit går i dybden med generel teori omkring PDM, og beskriver de problemer der er forbundet med anvelsen af PDM til problemstillingen i denne opgave. Active shape models Afsnittet beskriver generel teori omkring ASM samt anvelsen og modificeringen af metoden til problemstillingen i denne opgave. Kunstige neurale netværk Kunstige neurale netværk falder måske lidt udenfor rapportens overordnede fagområde (billedbehandling), men er medtaget for at give forudsigelse ved PDM et sammenligninsgrundlag. Afsnittet beskriver de muligheder, der er i et neuralt netværk til at forudsige på baggrund af historik, i form af fiskefeatures. Man kunne argumentere for at tracking skulle være placeret før segmentering og ekstrahering af fiskefeatures, men dette er ikke gjort, idet at tracking afsnittet diskuterer brugen af fiskefeatures samt refererer til de behandlede fiskesegmenter. Afsnittene om PDM, ASM og neurale netværk, er placeret sent i rapporten, selvom der refereres til disse på et tidligere tidspunkt, i trackingafsnittet. Grunden hertil skyldes et ønske om at holde en rød tråd i rapporten, og ikke overdynge læseren med for meget teori, før selve ideerne kædes sammen i trackingafsnittet. 5

6 2 Segmentering Målet med segmentering er at adskille fiskene fra baggrunden, således at hvert segment beskriver en fisk. De anvte metoder er hovedsageligt baseret på teknikker beskrevet i [4]. Afsnit diskuterer forskellige trackingmetoder, men som nævnt i indledningen er segmentering alligevel bragt på dette tidlige sted i rapporten, for at kunne give et solidt diskuteringsgrundlag, når der tages stilling til overlapsituationer og anvelsen af fiskefeatures senere i rapporten. Før der tages stilling til de forskellige segmenteringsteknikker, skal den segmenterede fisk defineres. 2.1 Definition af et fiskesegment En af hovedprioriteterne er at bevare fiskens overordnede kontur igennem de forskellige segmenteringstrin. Dette skyldes målet om at knytte en række beskrive features til fisken. Man kan sige, at hvis det blot var positionen, der var afgøre, ville kravet til bevarelse af homotopien være af noget mindre betydning. Segmenteringen må altså ikke ødelægge fiskekonturerne. Det skal ligeledes afgøres hvorvidt fiskene skal være repræsenteret som binære- eller gråtonesegmenter. Grundet et ønske om at benytte binær morfologi til at behandle fiskesegmenter og ekstrahere fiskefeatures, har vi som udgangspunkt sat det som et mål, at segmenterne skal være repræsenteret binært. Segmenteringen er opdelt i en række trin: Generering af differensbillede på baggrund af gennemsnitsbillede Foldning med Gauss filter Tærskelværdisegmentering Sammenhænge komponenter Behandling af hvert segment Morfologiske operationer Fourier transformationen 2.2 Generering af differensbillede For at kunne skelne fiskene fra baggrunden, har vi valgt at generere et gennemsnitsbillede og subtraktere dette fra de enkelte frames som dermed vil give et differensbillede. Med denne metode vil fiskene træde tydeligt frem og danne en solid basis for den videre segmentering. Et billede kan beskrives ved en konstant del (gennemsnitsbilledet) f(x, y) samt en tilføjet komponent η(x, y) der beskriver bevægelserne (differensbilledet): G(x, y) = f(x, y) + η(x, y) I sættet g(x, y) beståe af K sådanne billeder kan gennemsnitsbilledet ḡ(x, y) beregnes: g(x, y) = 1 K K g i (x, y) = 1 K i=1 K (f i (x, y) + η(x, y)) i=1 ḡ(x, y) = 1 K K f i (x, y) + 1 K i=1 K i=1 η i (x, y) = f(x, y) + 1 η(x, y) K Ud fra ovenståe formel kan det ses, at ukorreleret støj bliver reduceret med en faktor K. Hvis hvert billede i sættet er blevet taget med et relativt stort tidsinterval, vil fiskenes positioner ligeledes være relativt ukorrelerede og hermed blive undertrykt i gennemsnitsbilledet med faktor K. Et andet forhold der skal med i betragtningerne om billedsættet, er intensitetsniveauet mellem 6

7 fiskene og baggrund. Hvis denne forskel er beskrevet ved n intensitetsniveauer skal der gælde at K > n for at udjævne fiskenes spor i gennemsnitsbilledet. Hvis systemet skal køre realtime, kunne man overveje at foretage en løbe opdatering af gennemsnitsbilledet, for hermed at tage højde for eksempelvis lysændringer. Gennemsnitsbilledet kan ses i figur 4 i bilag A Udglatning med Gauss filter Differensbilledet kan betragtes som et bjerglandskab, hvor bjergene udtrykker bevægelse i den nuvære frame. Selvom det ideelt set kun er fiskene, der bevæger sig, er der alligevel mulighed for at støj optræder i differensbillede, fx som mindre bjergtoppe tilfældigt fordelt i landskabet (billedet). Denne støj kan nedtones ved at udglatte differensbilledet med et såkaldt gauss filter. Udglatningen foregår ved at man for hver pixel i billedet f(x, y) beregner en output pixelværdi g(x, y) ved at centrere filteret over f(x, y) og udregne summen af den pladsvise multiplikation mellem billede- og filterværdierne, beskrevet ved: g(i, j) = f(i m, j n)h(m, n) (m,n) O Et gauss filter er specificeret ved en vinduesstørrelse n samt en standard afvigelse σ. σ afgør hvor bred gaussfordelingen skal være, jo større, desto lavere og mere bred bliver gaussfordelingen. Med andre ord, jo højere σ er, jo mere udjævnet bliver billedet. Vi har eksperimenteret med forskellige σ er og vinduesstørrelser, og fundet frem til, ved visuel inspektion, at σ = 3 og n = 3 giver det bedste resultat. Figurer med forskellige gausskonfigurationer kan ses i figur 5 i bilag A Tærskelværdisegmentering En måde at segmentere billedet på er at anve en tærskelværdi til at afgøre hvilke pixels i billedet, der hører til hhv. forgrund og baggrund. Alt efter kompleksiteten af det billede der skal segmenteres, kan denne tærskelværdi være globalt eller lokalt bestemt. Segmentering vha. en global tærskelværdi kan oftest benyttes, hvis et billede er taget under kontrollerede forhold, hvilket er tilfældet med dette projekt. I den globale tilgang kigges der bredt henover histogrammet og en optimal tærskelværdi estimeres. Den lokale metode kigger på små områder i billedet og afgør en lokal tærskelværdi, dvs. den lokale metode estimerer forskellige tærskelværdier anvt på forskellige delmængder af billedet. Dette kan være praktisk i situationer hvor de objekter man gerne vil skille ud fra baggrunden har variere intensiteter. En inspektion af histogrammet (se figur 6 i bilag A.1.3) viser at det er præget af en enkelt top, som angiver baggrunden. Vi havde forventet at histogrammet havde været bimodalt, da fiskene ved inspektion af differensbilleder ser ud til at skille sig ud fra de øvrige omgivelser, og dermed regnede vi med at kunne afsøge histogrammet for et lokalt minimum der trådte frem mellem de 2 lokale maksima. Vi har derfor valgt at eksperimentere os frem til en passe tærskelværdi, og segmenteringen har givet et fornuftigt resultat ved en tærskelværdi på 9. Differensbilleder med tærskelværdisegmentering er vist i figur 7 i bilag A Sammenhænge komponenter Billedet er nu transformeret til et binært billede. Næste skridt er at afsøge billedet og identificere de enkelte segmenter. Segmenterne ligger i klynger rundt omkring i billedet og for at tildele pixels med værdier >= 1 til deres respektive segment, har vi benyttet metoden Connected component labeling angivet i [4], som i bund og grund går ud på, at sammenhænge pixelklynger bliver markeret som et segment. Man kan vælge mellem at definere en nabopixel ud fra hvorvidt det ønskes at pixels, der ligger skråt i forhold til hinanden kan være naboer. Vi har valgt at medtage skrå pixels for at sikre, at bl.a. fiskehaler ikke unødigt bortskæres grundet en striks labeling. Det er desværre ganske givet, at der ind imellem vil blive identificeret et antal segmenter pga. støj. 7

8 For at skelne disse segmenter fra fiskesegmenter har vi valgt at se bort fra segmenter med antal pixels < Behandling af segmenter Hvert segment repræsenterer på dette stadie en fisk, eller flere hvis der er tale om et overlap. Disse segmenter betragter vi som helt rå og uformede, idet at de ved visuel inspektion, i visse tilfælde, ser særdeles hærgede ud, dvs. fyldt med små huller og en ujævn kant. Vi har derfor besluttet os for at efterbehandle hver fisk, sådan at fiskeformen bliver mere lig de oprindelige konturer. Der er 2 fremgangsmåder til løsning af dette problem, morfologiske operationer samt Fourier transformationen i 1D til udglatning af fiskeformerne Morfologi Målet med morfologien er 1. At lappe eventuelle huller i fiskene. 2. Udglatte fiskenes kant bedst muligt, uden dog at ændre for meget på de oprindelige fiskeformer. For at løse 1 har vi eksperimenteret med den morfologiske operation close. Denne operation foretager en dilation efterfulgt af en erosion. Dette bevirker at hullerne i fiskene bliver fyldt ud, med mindre de er for store i forhold til det strukturere element. Dilation kombinerer 2 sæt ved brug af vektoraddition, hvor dilationen X B er punktsættet af alle mulige vektoradditioner af par med et element fra hvert sæt X og B. Opskrevet med Minkowski s formalisme: X B = p ɛ 2 : p = x + b, x X og b B Dilation forøger altså konturen og dermed lappes hullerne i fiskene. Dilation kan i dette tilfælde dog ikke stå alene, da dilationen har gjort fisken større proportionelt med størrelsen af det strukturere element. Derfor skal der i det her tilfælde følges op med en erosion, som er den omvte operation 2. Erosion kan formelt opskrives som: X B = p ɛ 2 : p + b X for ethvert b B Close vil ligeledes, til en vis grænse, udglatte fiskens kant, men fisken vil stadig være præget af en ujævn kant, der dog ikke er så slem som før. Vi er kommet frem til at close med et strukturere element på 3 3 er velegnet i vores tilfælde. Close anvt på en ujævn fisk er vist i figur 8 i bilag A.1.4. Resultatet har i første omgang været tilfredsstille for os, men vi løb senere ind i problemer i forbindelse med udtrækning af nogle fiskefeatures pga. at thinning (thinning beskrives i afsnit 3.1) efterlod små tentakler på skelettet, og dette var forstyrre for den efterfølge brug af fiskene. I forsøget på at opnå en nu bedre udglatning har vi anvt Fourier transformationen i 1 dimension FFT Den diskrete 1D Fourier transformation og dens inverse (som beskrevet i [8]) kan bruges til at beskrive en sammenhænge kontur i et digitalt billede. Konturen er beskrevet ved en sekvens af komplekse tal f(1), f(2),..., f(n). Fourier transformationen er beskrevet ved følge formel: F (n) = 1 N N k=1 f(x)e ( 2πi N ) (k 1)(n 1) 2 Dermed ikke sagt at dilation og erosion er hinandens inverse transformationer. 8

9 Fourier transformationen returnerer Fourier deskriptorerne, og disse bruges til at beskrive hvordan konturen kan repræsenteres i frekvensdomænet. Vi ved at Fourier deskriptorerne er ordnet således at det der beskriver den højfrekvente natur i konturen ligger i midten, hvorimod de øvrige ligger med aftage frekvens ud mod erne. Herefter er det muligt at skære de frekvenser bort som beskriver konturens højfrekvente natur, og kun beholde et udpluk af de Fourier deskriptorer der beskriver konturens grundform, nemlig de lavfrekvente. De højfrekvente deskriptorer skæres væk ved at sætte dem til 0, og herefter benyttes den inverse Fourier transformation til at komme tilbage til komplekse koordinater: f(n) = 1 N N k=1 F (x)e ( 2πi N )(k 1)(n 1) På denne måde kan vi styre hvor simpel en udgave af fiskene vi ønsker, ved at skrue på antallet af deskriptorer der nulstilles. I dette tilfælde er vi blot interesserede i at udglatte konturen, men stadig beholde den overordnede grundform. Ved at eksperimentere med antallet af frekvenser, vi ønsker at beholde, er vi nået frem til at 4 frekvenser er nok til at beskrive en fisks grundform, og fiskens kontur er, som ønsket, fuldstændig udglattet. Figur 9, 10, 11 og 12 i bilag A.1.4 viser et par før- og efter eksempler af Fourierudglatningen. Dog har vi været opmærksomme på at fisk kan overlappe, og i disse situationer kan det være nødvigt med flere frekvenser for at beskrive formen. Efter eksperimentelle forsøg, er vi nået frem til at 14 frekvenser er rigeligt. Figur 13 og 14 i bilag A.1.4 viser et par eksempler. Vi skelner altså i programmet mellem normale fisk, repræsenteret ved 4 frekvenser, og overlappe fiskesegmenter, repræsenteret ved 14 frekvenser. Fourier-alternativet er afgjort mest velegnet til vores problemstilling, og vi har derfor valgt denne metode til efterbehandling af fiskesegmenter. 3 Ekstrahering af fiskefeatures Efter t segmentering, står vi med en række segmenter, hvor hvert segment repræsenterer en fisk. Vi har valgt at knytte en række features til hver fisk, for senere, bl.a. at kunne afhjælpe identificeringen af disse. For at kunne udpege fiskefeatures er der oftest behov for at kunne ke forskel på fiskens hoved samt hale. Halen kan udregnes på følge måde: For hvert punkt i segmentet med værdien 1 (dvs. fiskepunkt), udregn afstanden til de øvrige fiskepunkter. Den største summerede afstand må nødvigvis være halen, da vi på forhånd ved, at fisken har en tykkere form omkring hovedet. Vi kan på baggrund af halens placering approksimere os frem til hovedets placering, men i det følge beskriver vi en fremgangsmåde til at gøre dette nu mere præcist. 3.1 Fiskens rygrad Vi har af flere årsager valgt at finde frem til fiskens rygrad, dels giver det os en mere håndterlig form at arbejde videre med, og dels afhjælper det udtrækningen af flere af de øvrige features, hvilket vil blive klart når de hver bliver beskrevet. Vi stod mellem 2 alternativer for at udtrække rygraden (beskrevet i kapitel 11 i [4]): 1. Morfologisk skeleton (maximum ball). Skeleton virker ved at man placerer de størst mulige bolde over konturen med centrum på kantlinierne uden at disse overlapper. Herefter rulles boldene rundt langs konturen, alt imens boldene varierer i størrelse for at overholde kravet om størst mulige bolde. Dette efterlader konturens skelet - det som vi definerer som en fisks rygrad. Formelt kan skelettet S opskrives som: S(X) = p X : r >= 0, B(p, r) er en maksimal bold i X hvor en bold B(p, r) er defineret med centrum p og radius r, og det maksimale bold-sæt X Z 2 består af et sæt centre p. Der er umiddelbart 2 problemer med skeleton, dels er det 9

10 ikke garanteret at homotopien (sammenhængen) på det oprindelige sæt bliver bevaret, og dels kan skeletlinier være tykkere én pixel. 2. Morfologisk thinning. Thinning benytter en anden fremgangsmåde, som virker ved at konturens lag bliver skrællet væk ét efter ét, indtil det ikke længere er muligt at bevare sammenhængen i konturen. Dvs. thinning adresserer skeletons problem med den mangle bevarelse af homotopien. Formelt kan Thinning opskrives som: X B = X\(X B) hvor X er billedet og B er et par af sammenhænge strukturere elementer. Efter at have gransket de 2 metoder, træder thinning umiddelbart frem som den mest fordelagtige metode generelt set, men vigtigst for os er, at fiskekonturen bevares samt at skelettet ligner en rygrad mest muligt, og ikke et afpillet fiskeskelet med afstikkere ud i alle mulige retninger, som i mange tilfælde højst sandsynligt ville kræve en form for efterbehandling. Eksempler på anvelse af de 2 metoder er illustreret i bilag A Hovedet og halens position på rygraden Med et fiskeskelet i hånden er det nu blevet øjensynligt lettere og mere præcist at udtrække en række fiskefeatures, og ikke mindst hængepartiet omkring fiskens hoved. Vi ker positionen på halen, dog skal vi være opmærksomme på at den eksakte haleposition ikke nødvigvis ligger på skelettet, derfor skal dette lokaliseres på ny. Vi ved dog, at den gamle position ikke kan ligge langt fra den nye hale, derfor har vi valgt at afsøge et område indenfor radius r af haleudgangspunktet. Dette giver en vektor med punktkoordinater på pixels med værdien 1. Herefter kører vi et sliding window på 3 3 indover de fundne punkter og tæller antallet af fiskepixels s i vinduet. Hvis s < 3 ved vi at der er tale om et epunkt og markerer derfor dette som den nye haleposition. Med halepositionen rettet til, kan hovedet nu let afgøres ved at løbe rygraden igennem og markere epunktet i den modsatte e. Man skal dog være opmærksom på at rygraden er blevet en anelse kortere pga. thinning. 3.2 Features I det følge vil det blive gennemgået hvilke features vi har valgt skal beskrive fiskene. Målet er at kunne beskrive fiskene så godt, at det ud fra de udvalgte features er muligt at kunne give en god approksimation på en fisks form. Massetyngdepunkt Massetyngdepunktet kan nemt findes efter samme princip som identificering af hovedet. Vi er blevet oplyst 3 at massetyngdepunktet ligger ca. 63% inde på fisken, set fra halen. Derfor har vi bevæget os langs skelettet indtil vi rammer 63%, og markeret dette punkt som fiskens massetyngdepunkt. Dette mener vi er en noget mere eksakt positionsangivelse blot at trække en vektor mellem hoved og hale og placere tyngdepunktet 63% inde. Dette ville i værste fald give et punkt der lå udenfor fisken, hvis vi f.eks. antager en bananformet fiskeform. Massetyngdepunktet er væsentligt idet, at dette punkt vil blive brugt til at markere fiskens position globalt set, i.f.m. f.eks. tracking. Retning Da vi ker den eksakte hale- og hovedposition, er det oplagt at udregne fiskens retning. Vi har dog været en smule i tvivl om hvorledes vi skulle trække retningsvektoren, skal den f.eks. trækkes mellem hoved- og halepunkt, eller fra massetyngdepunkt til hovede? Et alternativ kunne ligeledes 3 John Steffensen, projektudbyder. 10

11 være at tage et gennemsnit over flere retningsvektorer trukket mellem forskellige punkter på fisken, f.eks. fra hale til hoved, massetyngdepunkt til hoved osv. Umiddelbart virker det oplagt at trække retningen mellem massetyngdepunktet og hoved, da denne retning efter al sandsynlighed er mest sige for fiskens fremtidige retning, men netop ordet fremtidig er ved eftertanke nøgleordet, der forkaster dette alternativ, da vi fokuserer på fiskens nuvære retning og ikke prøver at forudsige fiskens fremtidige retning. På dette grundlag har vi valgt at udregne fiskens retning som en retningsvektor fra hale til hoved. Hvis s er en enhedsvektor der løber ud af positiv x-akse, d er retningsvektoren så finder vi vinken θ således: kan omskrives til d s = d s cosθ θ = cos 1 (s ( d d )) Dog skal vi være opmærksomme på at θ ligger i radianintervallet 0 til π, og det vi ønsker er vinkler der ligger i hele enhedscirklen, da vektorerne ( 0 1 ) og ( 1) 0 gerne skulle give forskellige vinkler, nemlig 1 2 π og 1 1 2π. For at håndtere dette har vi indført en lille betingelse, således at vinklen trækkes fra π såfremt at d har en negativ førstekoordinat, dvs. peger mod negativ y-akse. Hastighed Ved at føre historik over fiskenes positioner (massetyngdepunkt) kan vi udregne fiskens bevægelseshastighed. Til dette har vi benyttet pytagoras sætning til at udregne den euklidiske afstand d mellem positionerne. Med hastighed, retning og position som oplagte simple features, er det nu muligt at prediktere fiskens næste position på baggrund af historikken, og dette bliver der beskrevet nærmere om i afsnit 4.4. Form Hvis vi stopper op og kigger på de beskrevne features, indser vi at det der umiddelbart mangler for at fulde beskrivelsen af fisken, er dens krumning(er). Da vi på et tidligere tidspunkt i projektforløbet har gjort det klart at vi ville benytte PDM, er det derfor oplagt at benytte PDM til at beskrive fiskens former. PDM bliver afdækket i afsnit 5.3. Da modellen er udtrykt i et principalt koordinatsystem, hvor de mest betyde akser beskriver modellens største varianser, kan de principale koordinater på disse akser, for en given fisk, benyttes til at beskrive dens form. Der er flere tilgange til dette valg, enten kunne man sætte et mål for hvor meget af variansen man ville have beskrevet ved fisken, fx 90% udtrykt ved de fx n mest betyde komponenter og benytte disse n komponenter som features. Vi er dog ikke interesserede i at oversvømme vores featuresæt med n antal ekstra features for at beskrive formen, så derfor har vi lagt os fast på en enkelt komponent, nemlig den mest betyde. Dette mener vi er nok til at beskrive fiskens form i grove træk. Senere afsnit vil redegøre for hvorvidt dette valg har været tilstrækkeligt. Udregningen af den principale komponent er beskrevet i afsnittet om PDM. Disse 4 features udgør vores samlede featuresæt. Der har dog været nogle overvejelser omkring nogle andre features. Tekstur Fiskene har ved nøjere inspektion et nuanceret mønster på deres ryg. Dette ville kunne benyttes som et grundlag for at beskrive fiskenes tekstur, og identificerer dem ud fra statistiske mål, som angivet i kapitel 14 i [4]. Vi har dog udeladt dette grundet en række faktorer, fx billedernes kvalitet samt lysforhold. 11

Raytracing. doktor@dyregod.dk Ulf Holm Nielsen tnjr@ruc.dk Thomas Riisbjerg mads@danquah.dk Mads Danquah hartlev@ruc.dk Morten Hartlev Poulsen

Raytracing. doktor@dyregod.dk Ulf Holm Nielsen tnjr@ruc.dk Thomas Riisbjerg mads@danquah.dk Mads Danquah hartlev@ruc.dk Morten Hartlev Poulsen Raytracing doktor@dyregod.dk Ulf Holm Nielsen tnjr@ruc.dk Thomas Riisbjerg mads@danquah.dk Mads Danquah hartlev@ruc.dk Morten Hartlev Poulsen Vejleder: keld@ruc.dk Keld Helsgaun 30. maj 2002 Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Branch-and-bound. David Pisinger. Videregående algoritmik, DIKU (2007-08) 1 Introduktion 5 1.1 Gennemgående eksempler... 7. 2 Brute-force metoder 10

Branch-and-bound. David Pisinger. Videregående algoritmik, DIKU (2007-08) 1 Introduktion 5 1.1 Gennemgående eksempler... 7. 2 Brute-force metoder 10 Branch-and-bound David Pisinger Videregående algoritmik, DIKU (2007-08) Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Gennemgående eksempler..................... 7 2 Brute-force metoder 10 3 Divide and Conquer 11 4 Grænseværdier

Læs mere

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Espen Højsgaard Rune Højsgaard 1 Resumé BEMÆRK: Denne version af dokumentet er mangelfuld; kildekode samt flere figurer manger. Er du interesseret, kan

Læs mere

Robotnavigation. Rasmus Friis Kjeldsen. razzle@diku.dk

Robotnavigation. Rasmus Friis Kjeldsen. razzle@diku.dk Robotnavigation Rasmus Friis Kjeldsen razzle@diku.dk Marts 2006 INDHOLD i Indhold Forside Indholdsfortegnelse Tabeller Figurer i i v vi 1 Indledning 1 1.1 Motivation............................... 1 1.2

Læs mere

Registerallokator til Dat1E. Jens Jakob Jensen, Nils Daniel Brixen og Henrik Stuart

Registerallokator til Dat1E. Jens Jakob Jensen, Nils Daniel Brixen og Henrik Stuart Registerallokator til Dat1E Jens Jakob Jensen, Nils Daniel Brixen og Henrik Stuart 23. maj 2002 Indholdsfortegnelse 1 Oversigt over opgaven 4 1.1 Formål.................................. 4 1.2 Læsevejledng.............................

Læs mere

Undersøgelse af en genetisk algoritme

Undersøgelse af en genetisk algoritme Undersøgelse af en genetisk algoritme Study of a genetic algorithm Gruppe 2, hus 13.2 Gruppemedlemmer: Sanne Bjerg Tanja Josefsen Pernille Hviid Petersen Claus Daldorph Nielsen Rasmus Rasmussen Vejleder:

Læs mere

Sortering i CPH STL. Jakob Sloth, Morten Lemvigh & Mads Kristensen. CPH STL rapport 2003-2 maj 2003; revidered november 2003

Sortering i CPH STL. Jakob Sloth, Morten Lemvigh & Mads Kristensen. CPH STL rapport 2003-2 maj 2003; revidered november 2003 Sortering i CPH STL Jakob Sloth, Morten Lemvigh & Mads Kristensen CPH STL rapport 2003-2 maj 2003; revidered november 2003 1 INDHOLD S. 2 Indhold Indhold 2 1 Indledning 5 1.1 Problemstilling..........................

Læs mere

Styring af objekter i 3D vha. Wii-controller

Styring af objekter i 3D vha. Wii-controller Styring af objekter i 3D vha. Wii-controller Bachelorprojekt, forår 2007 af Lasse Jon Fuglsang Pedersen og Anders Sabinsky Tøgern Vejleder: Jon Sporring 13. juni 2007 Datalogisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

C++-program til løsning af LP-problemer vha. simplex-baseret metode

C++-program til løsning af LP-problemer vha. simplex-baseret metode Handelshøjskolen i København Statistikgruppen Erhvervsøkonomi-matematik-studiets 4. semester 2003 C++-program til løsning af LP-problemer vha. simplex-baseret metode Lene Hansen leha01ad Morten Høgholm

Læs mere

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner LEGO OG LABYRINTER Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme Vejleder Torben Braüner 4. semester, forår 2008 NatBas RUC Abstrakt Vi har undersøgt hvilken

Læs mere

En introducerende lærebog i dynamisk simulation af stive legemer. Kenny Erleben

En introducerende lærebog i dynamisk simulation af stive legemer. Kenny Erleben En introducerende lærebog i dynamisk simulation af stive legemer Kenny Erleben 1. februar, 2001 Resumé Dette er et speciale i datalogi omhandlende dynamisk simulation af stive legemer. Specialet er udarbejdet

Læs mere

Robusthed i geometriske algoritmer Michael Neidhardt

Robusthed i geometriske algoritmer Michael Neidhardt Kandidatspeciale, Datalogisk Institut Københavns Universitet, december 2008 Vejleder Jyrki Katajainen Robusthed i geometriske algoritmer Michael Neidhardt Abstract The description of many geometric algorithms

Læs mere

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil

Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil Brugervenlig enheds-ai, til at minimere påkrævet opmærksomhed i RTS-spil 25/01/2011 DoTA AI m. fl. Nexus Wars, Income Wars m. fl. Majesty Diner Dash Hastighed Liv og skade Iteration Relaterede AI-projekter

Læs mere

www.matematiksider.dk/perspektiv_down.html

www.matematiksider.dk/perspektiv_down.html Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 2. Centralprojektionsmodellen... 5 3. Kort om rumgeometri... 8 4. Rummet og den perspektiviske plan... 12 5. Den perspektiviske afbildning... 14 6. Perspektivets

Læs mere

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet

Kunstigt liv. Bachelorprojekt 21. juni 2005. Mikkel Boje mikkel@diku.dk. Datalogisk Institut Københavns Universitet Kunstigt liv Bachelorprojekt 21. juni 2005 Mikkel Boje mikkel@diku.dk Datalogisk Institut Københavns Universitet Forord Denne rapport er resultatet af et bachelorprojekt udført ved Datalogisk Institut

Læs mere

Lokalisering af mobile robotter

Lokalisering af mobile robotter Christian Jon Veng Jensen Mikkel Peter Sidoroff Gryning Lokalisering af mobile robotter Navigation i en korridor Bachelor thesis, June 2009 Lokalisering af mobile robotter, Navigation i en korridor Rapporten

Læs mere

Forord. Kim N. Jensen

Forord. Kim N. Jensen 2 Abstract The focus of this thesis is to develop a credit scoring model that, with a higher degree of certainty than earlier, will obtain a greater share of those customers that meets the conditions defining

Læs mere

Opgave nr. 5 og 31. Værdiansættelse af stiafhængige bermuda optioner, ved Least Squares Monte Carlo simulation.

Opgave nr. 5 og 31. Værdiansættelse af stiafhængige bermuda optioner, ved Least Squares Monte Carlo simulation. H.D.-studiet i Finansiering Hovedopgave - forår 2009 ---------------- Opgaveløser: Martin Hofman Laursen Joachim Bramsen Vejleder: Niels Rom-Poulsen Opgave nr. 5 og 31 Værdiansættelse af stiafhængige bermuda

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis:

Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen. Tema: Faglig og professionel udvikling. Synopsis: Titel: Kombineret GNSS - GLONASS s indflydelse på præcisionen Tema: Faglig og professionel udvikling Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Fibigerstræde 11-13 9220 Aalborg Øst

Læs mere

Plan-X: XCompact. Komprimeret serialisering af semi-struktureret data. Bachelorprojekt i datalogi. Christian Iversen, Espen Højsgaard, Rune Højsgaard

Plan-X: XCompact. Komprimeret serialisering af semi-struktureret data. Bachelorprojekt i datalogi. Christian Iversen, Espen Højsgaard, Rune Højsgaard Plan-X: XCompact Komprimeret serialisering af semi-struktureret data Bachelorprojekt i datalogi Christian Iversen, Espen Højsgaard, Rune Højsgaard Forår 2005 Datalogisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Optimering af webside-layout baseret pa segmentering og gestaltteori

Optimering af webside-layout baseret pa segmentering og gestaltteori Optimering af webside-layout baseret pa segmentering og gestaltteori Bo Brinch IT University of Copenhagen, Rued Langgaards Vej 7, 2300 Copenhagen, Denmark brinch@itu.dk http://www.itu.dk Vejleder: Anker

Læs mere

Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem

Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem Indledning Computerbaseret offsidedetektering i fodbold optimering af et dommerstøttesystem 1. Indledning... 3 1.1. Motivation...3 1.2. Systemkrav...6 1.3. Problemformulering...7 1.4. Metode...8 1.5. Læsevejledning...

Læs mere

En Introduktion til Sandsynlighedsregning

En Introduktion til Sandsynlighedsregning En Introduktion til Sandsynlighedsregning 4. Udgave Michael Sørensen 26. juni 2003 0 Forord Til 2. udgave Disse forelæsningsnoter trækker i betydelig grad på noter udarbejdet af en række kolleger. Det

Læs mere

Grundlæggende regneteknik

Grundlæggende regneteknik Grundlæggende regneteknik Anne Ryelund, Mads Friis og Anders Friis 13. november 2014 Indhold Forord Indledning iii iv 1 Regning med brøker 1 1.1 Faktorisering i primtal.............................. 3

Læs mere

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen

Forord. Aalborg Universitet, d. 5. januar 2001. Nikolaj Kolbe. Mike H. Hougaard. Flemming N. Larsen Forord Denne rapport er skrevet af projektgruppe N4-211 ved Aalborg Universitet, afdeling for datalogi. Rapporten er baseret på gruppens arbejde foretaget ved VR-Center Nord og med brug af dette centers

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

1 Budgetredegørelsen for 1994 skelner mellem det sociale område og arbejdsmarkedet. Denne deling følger vi senere i

1 Budgetredegørelsen for 1994 skelner mellem det sociale område og arbejdsmarkedet. Denne deling følger vi senere i 1.0 Indledning. Det gennemgående tema i denne opgave er den danske velfærdsstat. Problemerne for velfærdsstaten har været betydlige lige siden begrebets oprindelse, og i 1990 erne har diskussionen, for

Læs mere