/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360"

Transkript

1 Udgivet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Frederiksberg Rådhus 000 Frederiksberg Redaktion: Vej- og Parkafdelingen Grafisk design/tryk: FB Communication /Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 5560

2 Trafikuheld på Frederiksberg

3

4 Indholdsfortegnelse Forord side Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side Registrering af uheld side Uheldssituationen generelt side 5 Personskader og trafikanttyper side 6 Cyklister side 8 Fodgængere side 0 Spiritus side Kryds side Hastighed side Bilag - Hovedsituationer side Bilag - Hovedsituationer - cyklister side 6 Bilag - Hovedsituationer - fodgængere side 8 Bilag - Sortpletudpegning side

5 Forord Frederiksberg Kommune blev i juli 006 officielt tilsluttet det Europæiske Trafiksikkerhedscharter (European Road Safety Charter). Kommunen har på lige fod med andre europæiske storbyer, virksomheder og interesseorgansiationer forpligtet sig til at arbejde målrettet med at forbedre trafikkkerheden ved at opstille konkrete mål og indsatsområder. Formålet med denne rapport er at give en status på uheldsudviklingen i Frederiksberg Kommune i set i forhold til de fire indsatsområder i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan, som kommunen har forpligtet sig til at efterleve. De fire indsatsområder er: Uheld med cyklister Uheld med spirituspåvirkede personer Uheld i kryds Uheld med for høj hastighed Der blev i registreret én dræbt og alvorligt tilskadekomne, hvilket er et fald på 9% i forhold til. Udviklingen i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne har siden siden 000 været stødt faldende, et fald der medfører at Frederiksberg fortsætter den positive udvikling set i forhold til Færdselskommusionens Handlingsplan. Rapporten indeholder oplysninger om politiregistrerede trafikuheld i Frederiksberg Kommune. Det er ikke alle uheld, som politiet får kendskab til, idet trafikanterne ofte selv henvender sig på skadestuerne eller selv klarer sagen med forsikringsselskabet. Ifølge Danmarks Statistik er antallet af lettere tilskadekomne cyklister der henvender sig på skadestuerne 0 gange større end de politiregistrerede uheld med denne trafikantgruppe. De politiregistrerede uheld er imidlertid det mest brugbare materiale for vejmyndighedernes arbejde med ulykkesbekæmpelse. De nye cykelbaner på Søndre Fasanvej er etableret i D De Frederiksberg Kommune arbejder løbende på at forbedre trafiksikkerheden ved en kombination af vejombygninger og kampagner. Politiet supplerer dette ved at være synlige i trafikken og ved at gennemføre politikontrol.

6 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Færdselssikkerhedskommissionen udsendte i foråret 000 en plan for perioden 00-0 med nye mål for trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark. Planens hovedtema er Hver ulykke er én for meget, og baserer sig på den grundholdning at vi i det moderne velfærdssamfund ikke skal acceptere, at der sker uheld, som en nødvendig konsekvens af trafikudviklingen. En stor del af indsatsområderme i planen fokuserer på trafikantadfærd, der kan påvirkes gennem bedre uddannelse, informationskampagner og politikontrol. Målsætningen er at sætte de dræbte og alvorligt tilskadekomne i fokus. Handlingsplanen udstikker derfor konkrete mål for, hvor stor reduktionen der skal være i antal dræbte og alvorligt tilskadekomne frem til år 0. Fire indsatsområder Målet skal nås uafhængigt af væksten i trafikmængden og for alle trafikantgrupper under ét. Færdselssikkerhedskommissionen foreslår en række konkrete indsatser med fokus på fire områder, hvor en forstærket indsats er nødvendig for at kunne nå det ambitiøse mål: Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken skal inden udgangen af 0 være reduceret med mindst 0% i forhold til 998. Omkring 85% af alle trafikuheld rummer mindst et af følgende elementer: Spiritus. Uheld med cyklister Uheld med spirituspåvirkede personer Uheld i kryds Uheld med for høj hastighed Hastighed. Dansk Transport Forskningen er i gang med at evalere handlingsplanen, fordi målsætningen om en 0%-reduktion i antallet af alvorligt tilskadekomne og dræbte fra 998 til 0, er nået på landsplan. En ny handlingsplan forventes politisk godkendt i sommeren 007, hvor oplægget til den ny målsætning er, at reducere alle dræbte og tilskadekomne (inkl. de lettere tilskadekomne) med 0% fra til 0. Cyklister. Kryds.

7 Registrering af uheld Fra e tilskadekomst X Før Fra Lettere tilskadekomne X Alvorligt tilskadekomne X X Registrering af hjernerystelser før 997, 997- og efter. Før 997 Fra Lettere tilskadek I dette afsnit redegøres for forskellene i indberetningen X af uheldene, som har en betydning for antallet af alvorligt Alvorlig tilskad tilskadekomne. X X Politiet startede i 997 med at registrere de indberettede uheld elektronisk. Uheld med hjernerystelser blev registreret som en lettere tilskadekomst. Før 997 blev disse uheld regisreret som en alvorlig tilskadekomst. I september blev der taget en ny vejledning i brug i forbindelse med indberetning af oplysninger om trafikuheld fra politiet. I denne vejledning skulle politiet igen registrere hjenerystelser som en alvorlige tilskadekomst. For at kunne sammenligne uheldstallene fra før 997 og efter med uheldstal i den mellemliggende periode, har det været nødvendigt at korrigere i antallet af uheldene med hjernerystelser. Dette er gjort ved at tillægge de alvorlige tilkskadekomne en procentdel af de lettere tilskadekomne i uheldstallene fra periden Enkelte steder i denne rapport kan der konstateres et spring i antallet af alvorlige tilskadekomne mellem og. Det kan ikke udelukkes at disse spring er forårsaget af den ændrede registreringspraksis hos politiet. Frederiksberg Kommune forsøger i tæt samarbejde med politiet at rette op på fejlkategoriseringen. Da der i mange uheldssituationer heldigvis ikke er registreret mange alvorligt tilskadekomne og dræbte kan der være tale om almindelige statistiske udsving. fakta Betegnelsen "dræbte" bruges for personer, der er døde som følge af færdselsuheldet senest 0 dage efter uheldet. Førere, der er døde som følge af blodprop el. lign. inden færdselsuheldet, anses ikke for færdselsdræbte. Tilskadekomst er en tilstand, der normalt kræver lægelig behandling eller har medført hospitalsindlæggelse, også til observation. Mindre hudafskrabninger, små snitsår eller små blå mærker betragtes ikke som tilskadekomst. En personskade er alvorlig, når der sker hjernerystelse, knoglebrud, ledskred, svær forstuvning, større læsioner og forbrænding.

8 Uheldssituationen generelt 997- omst ekomst Frederiksberg Politi optog i rapport på uheld, heraf 85 med personskade. I har der været et fald i det samlede antal uheld på knap % i forhold til, hvor der var 7 politiregistrerede uheld. 50 Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Udviklingen i uheld med dræbte og alvorligt tilskadekomne fremgår af figur. Der blev i registreret én dræbt og alvorligt tilskadekomne. I forhold til er der tale om et fald i dræbte og alvorligt tilskadekomne på godt 9%. Som det også fremgår af figur er antallet af personer registreret som lettere tilskadekomne faldet fra 55 personer i til personer i - et fald på %. Målsætningen om at reducere de dræbte og alvorligt tilskadekomne med 0% i 0 i forhold til 998 (målt som gennemsnit for årene ), betyder et fald i de dræbte og alvorligt tilskadekomne fra 7 i 998 til i 0. Som det fremgår af figur fortsætter Frederiksberg Kommune den positive udvikling set i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan Figur. Udvikling i uheld Dræbte Alvorligt tilskadekomne Målsætning Figur. Udvikling i dræbte og alvorligt tilskadekomne. 5

9 Personskader og trafikanttyper Der kan være flere trafikanter involveret i det enkelte trafikuheld. I var 706 trafikanter involveret i de i alt politiregisterede uheld. Figur viser den procentvise fordeling af implicerede i trafikuheld fordelt på trafikanttypen. Af figuren ses, at der er en bilist involveret i 7% af uheldene. De bløde trafikanter er derimod kun involveret i godt %. Figur. Implicerede i uheld i Figur viser hvem der kommer til skade i uheldene. Som det fremgår af figuren, er det de bløde trafikanter der kommer tilskade i knap 80% af uheldene med alvorlige personskader tilfølge. Cyklisterne udgør 55% af de tilskadekomne, og fodgængerne udgør %. Selvom bilisterne er involveret i 7% af uheldene kommer kun % af bilisterne alvorligt tilskade. Udviklingen i dræbte og alvorligt tilskadekomne fordelt på trafikanter fremgår af figur 5. Det fremgår af figuren, at der der fra til desværre er sket en fordobling i antallet af fodgængere der er kommet alvorligt tilskade i trafikken. Til gengæld ses det at antallet af cyklister der er kommet alvorligt tilskade er faldet med % i forhold til. 6 % af de dræbte og alvorligt tilskadekomne i er mænd. Aldersfordelingen blandt de dræbte og alvorligt tilskadekomne ses af figur 6. Figur. Tilskadekomne i uheld Figur 5. Udviklingen i dræbte og alvorligt tilskadekomne fordelt på trafikanter.

10 Hvis man ser på aldersfordelingen fremgår det at ældre på 60 år og derover udgør % af de dræbte og alvorligt tilskadekomne. I udgjorde de ældre 7% af de dræbte og alvorligt tilskadekomne, og der er tale om en stigning i antallet af uheld blandt de dræbte og alvorligt tilskadekomne i denne aldersgruppe Dræbte og alvorligt tilskadekomne Der er i børn under 0 år blandt de dræbte eller alvorlige tilskadekomne. I og udgjorde børn under 0 år 5% af de alvorligt tilskadekomne. Figur 7 viser de veje, hvor der sker flest uheld. Det ses, at uheld med personskader (herunder både lette og alvorligt tilskadekomne) sker på trafikvejene. Det er også disse veje som afvikler de største trafikmængder. I kortbilag ses uheldene med personskader på kommunens vejnet. Følgende 5 kryds og strækninger er udpeget i sortpletudpegningen: Kryds: (flest personskader pr. kryds) Krydset Gl. Kongevej - H.C. Ørsteds Vej Krydset Fasanvej - Smallegade - Godthåbsvej Krydset Gl. Kongevej - Falkoner Allé - Allégade Krydset Falkoner Allé - Grundtvigsvej - Howitzvej Krydset Roskildevej - Pile Allé - Vesterbrogade Sortplet strækninger ( eller flere personskader pr. 00 m): Godthåbsvej ml. Adilsvej og Falkoner Allé Gl. Kongevej ml. Sankt Thomas Vej og Hauchvej Falkoner Allé ml. Rolighedsvej og Holger Danskes Vej Søndre Fasanvej ml. Kongensvej og Dronningensvej Gl. Kongevej ml. Schønbergsgade og Prinsesse Maries Allé år 0-9 år 0-9 år 0-9 år 0-9 år år år år 80 år - Figur 6. Aldersfordeling på dræbte og alvorligttilskadekomne i Personskader Materielskader Borups Allé Bülowsvej Falkoner Allé Finsensvej Gammel Kongevej Hostrupsvej Howitzvej Langelandsvej Nordre Fasanvej Nyelandsvej Peter Bangs Vej Pile Allé Roskildevej Smallegade Søndre Fasanvej Thvorvaldsensvej Vesterbrogade Vodroffsvej H.C. Ørsteds Vej Dalgas Boulevard Frederiksberg Allé Godthåbsvej Figur 7. Veje med flest trafikuheld i. Disse kryds og strækninger vil blive nærmere analyseret med henblik på forslag til udbedring. Bilag viser hvilke hovedsituationer de dræbte og alvorligt tilskadekomne var involveret i. Det er uheld med fodgængere, bagendekollisioner, eneuheld, og uheld med højresvingning ind foran ligeudkørende, som er de hyppigste uheldssituationer.

11 Cyklister Dræbte Alvorligt tilskadekomne Målsætning Figur Udviklingen i dræbte og alvorligt tilskadekomne 0 cyklister Et af de fire indsatsområder i Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan er en reduktion i antallet af cyklistuheld. Cyklisterne er meget udsatte i trafikken og udgør den gruppe af trafikanter, som oftest kommer alvorligt til skade i trafikken. På landsplan er ca. 0% af de alvorligt tilskadekomne cyklister. Frederiksberg adskiller sig dog fra resten af landet idet mange flere benytter cyklen. I kom i alt cyklister alvorligt tilskade, hvoraf én blev dræbt. Cyklisterne udgjorde 55% af de alvorligt tilskadekomne på Frederiksberg. I forhold til, hvor 0 cyklister kom alvorligt til skade, er der tale om et fald på %. Som det fremgår af figur 8 har Frederiksberg Kommune allerede nået målsætningen om en reduktion på 0% i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne fra 998- niveauet til 0. Efter en periode på år uden trafikdræbte, skete der i et krydsuheld hvor en cyklist blev dræbt. Eneuheld 7% Personbiler 6% Varebiler -,5 tons % Lastbiler over,5 tons/busser 6% MC/knallert % Cyklister 5% Fodgængere 6% Figur 9. Implicerede i trafikuheld med alvorligt tilskadekomne cyklister i. Hovedsituationerne for cyklister (bilag ) viser følgende tendenser: 6 uheld er eneuheld, dvs. hvor ingen modpart er indblandet. I skete der ingen eneuheld med cyklister der kom alvorligt tilskade. Der var i ikke indblandet spiritus i eneuheldene. 8 af uheldene er sket i kryds. af de 8 uheld er sket mellem højresvingende køretøjer og ligeudkørende cyklister. I uheld var det højresvingende køretøj en lastbil. I uheld er cyklisten kørt ned af et køretøj kommende fra den krydsende vej. I uheld er cyklisterne kørt ind i et parkeret køretøj.

12 Som det fremgår af figur 0 er det primært kvindelige cyklister i alderen 0-9 år samt mandlige cyklister i alderen 0-9 år og år der kommer alvorligt tilskade. Uheldene med mandlige og kvindelige cyklister sker jævnt fordelt over dagen og i ugen. 78% af uheldene med alvorligt tilskadekomne cyklister er sket i sommerhalvåret mellem april til september. 8 cyklister er alvorligt kvæstet i krydsuheld Kvinder Mænd forbedrede forhold for cyklister på fasanvejslinien år 0-9år 0-9 år 0-9 år 0-9 år år år år 80 år - Figur 0. Køns- og alderfordeling blandt dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister i Frederiksberg Kommune udbygger løbende cykelstinettet. I henhold til Trafik- og Miljøhandlingsplanen skal der på sigt etableres cykelstier og - baner langs kommunens trafikveje. I efteråret kunne Frederiksberg Kommune indvie cykelstierne på Nordre Fasanvej og cykelbanerne på Søndre Fasanvej, så der nu er cykelstier og - baner på hele Fasanvejslinien. For at øge sikkerheden og trygheden er der på udvalgte steder på strækningen etableret uregulerede fodgængerstøttepunkter, så vejen kan krydses mere sikkert i to tempi.

13 Fodgængere Uheld med fodgængere udgør % af alle dræbte og alvorligt tilskadekomne på Frederiksberg. Frederiksberg er en tæt by med korte gangafstande til diverse turmål, og derfor er der mange fodgængere. I kom 0 fodgængere alvorligt til skade og der er tale om en fordobling i forhold til år, hvor 5 fodgængere enten blev dræbt eller kom alvorligt tilskade. Der er ingen dræbte fodgængere i. Figur. Udviklingen i dræbte og alvorligt tilskadekomne fodgængere. Alle fodgængeruheld er sket i dagtimerne. Bilister er modparten i 7 uheld, og i uheld er modparten en cyklist. 5 uheld med en alvorligt tilskadekommen fodgænger er sket i kryds. I af uheldene er fodgængeren gået over for rødt lys og blevet ramt af en bil. Det er særligt de ældre fodgængere der kommer alvorligt tilskade i trafikken. I er 8 ud af de 0 alvorligt tilskadekomne ældre over 60 år. Der er ikke registreret nogen skolevejsuheld i. sikring af skolevejene Frederiksberg Kommune ombygger løbende skolevejene. I blev krydset Danasvej og Vodroffsvej ombygget med midterheller for at fodgængere kan krydse kørebanen i to tempi. Fodgængerne kom alvorligt til skade i uheldssituationer som relaterer sig til strækninger, som det fremgår af bilag, hovedsituationer - fodgængere. Det ses, at fodgængerne oftest kommer alvorligt til skade, når de skal krydse vejen fra højre fortov og går ud foran en bil eller når de går ud på vejen mellem parkerede biler. For at forebedre forholdene for cyklisterne er der etableret cykelbaner i tilfarterne, påmalet blå cykelfelter i selve krydset og etableret tilbagetrukne stopstreger i krydset for at ventende bilister bedre kan se cyklisterne, der holder for rødt. Projektet er udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Skolen ved Søerne og Frederiksberg Politi, og skal medvirke til at børnenes skolevej til Skolen ved Søerne bliver mere trafiksikker. I blev der også etableret krydsningsheller på Howitzvej som et led i sikring af skolevejen til Skolen på Nyelandsvej. 0

14 Spiritus I var der uheld, hvor politiet enten har skønnet eller målt for høj promille hos de implicerede. Dette er et fald på 5% i forhold til hvor der var spiritus involveret i 8 uheld. Den skønnede høje promille er hvor politiet udfører en alkometer-test på stedet, hvorimod den målte høje promille er målt ud fra blodprøver. Uheld med spiritus indgår også som et indsatsområde og udviklingen ses af figur. Der var to alvorligt tilskadekomne i uheldene hvor der blev målt en for høj promille i.af figur ses at antallet af alvorligt tilskadekomne i spiritusuheld for og ligger lavt. Sammenlignet med er antallet af alvorligt tilskadekomne faldet meget. I kom 0 personer alvorligt til skade i uheld med for høj promille. Figur. Udviklingen i uheld med spiritus. Tal fra Vejdirektoratet, viser at antallet af tilskadekomne i spititusuheld på landsplan er inde i en positiv udvikling med et fald på 0% i 5-års perioden 00-. Sspirituskampagne Frederiksberg Kommune har i de sidste par år gennemført en julefrikostkampagne i samarbejde med Storkøbenhavns Trafiksikkerhedsråd med budskabet Ingen slinger i dansen hop ombord i bus, tog, taxi eller kanen!.

15 Kryds Dræbte Alvorligt tilskadekomne Målsætning Figur. Udviklingen i uheld, som sker i kryds. Der var i alt 5 krydsuheld i og 55 krydsuheld i. Set over 5-årsperioden 00 - er der tale om et fald på 0% i antallet af krydsuheld fra 89 uheld i 00 til 5 uheld i. Ud af disse 5 uheld i blev person dræbt og 9 personer alvorligt skadet. Som det fremgår af figur ligger Frederiksberg Kommune under målsætningen. Det skal dog bemærkes at springet i antallet alvorlige tilskadekomne mellem og kan afspejle at man i er stoppet med at korrigere for uheldene for fejl i indberetningen i forbindelse med hjernerystelse. cyklist blev dræbt og 7 cyklister kom alvorligt tilskade i kryds. Federiksberg Kommune gennemførte i via Storkøbenhavns Trafiksikkerhedsråd i kampagnen "Kryds kryds forsigtigt" ved at sætte fokus på farlige situationer hvor cyklister rammes af svingende biler. Med orange kryds blev de farlige punkter markeret på kørebanen. trafiksanering af howitzvej og solbjergvej I blev Howitzvej og Solbjergvej trafiksaneret. Den påbudte hastighed på Howitzvej blev nedsat til 0 km/t og der blev etableret midterhelle og sideheller for at sikre krydsningen af vejen for de bløde trafikanter. På Solbjergvej blev der i svinget ved Den Grønne Stis udmunding etableret en hævet falde, som skal gøre bilisterne opmærksomme på de krydsende cyklister. Rundkørslen på Howitzvej blev udvidet med m, således at cykelbanen nu har en bredde på m. For at adskille cyklisterne fra de øvrige trafikanter er cykelbanen placeret på en hævet flade med en niveauforskel på 0 cm i forhold til kørebanearealet.

16 Hastighed En ulykke er et samspil mellem flere forskellige faktorer. De fleste ved, at det betyder noget, om de har alkohol i blodet, når de kører eller om vejforholdene er i orden. Til gengæld kan det være svært at anerkende hastigheden som en risikofaktor, fordi den i sig selv virker som noget, man kan styre. Men en for høj hastighed i kombination med en anden uheldig faktor kan få fatale konsekvenser. Hastigheden er næsten altid afgørende for, om der sker mere end materiel skade i et trafikuheld. Som det fremgår af figur sker der på Frederiksberg ikke ret mange uheld med for høj hastighed. Udviklingen i uheld med for høj hastighed følger i og Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan om en reduktion på 0 % i antal uheld med dræbte og alvorligt tilskadekomne inden 0. I Frederiksberg Politikreds er der gennemført automatisk trafikkontrol (ATK) siden april 999. Vejene hvor der gennemføres automatisk hastighedskontrol udpeges udfra kriterierne ulykker, skoleveje, vejarbejde og utryghed. På Frederiksberg gennemførtes der i automatisk hastighedskontrol på følgende trafikveje: Dræbte Alvorligt tilskadekomne Målsætning Figur. Udviklingen i uheld med for høj hastighed. Bülowsvej Falkoner Allé Nordre Fasanvej Pile Allé Sønderjyllands Allé Dalgas Boulevard Finsensvej Peter Bangs Vej Roskildevej Søndre Fasanvej Politiet oplyser at det særligt er på Roskildevej, at de udskriver bøder til bilister der overtræder hastighedsbegrænsningen. Frederiksberg Kommune deltog i via Storkøbenhavns Trafiksikkerhedsråd i et projekt "Unge trafikanter" i kampagnen "Drop det", hvor der var fokus på unge og spiritus og unge og hastighed. ombygning af dalgas boulevard For at forbedre trafiksikkerheden og nedsætte hastigheden på Dalgas Boulevard er der i blevet etableret en midterhelle med krydsningsmuligheder på strækningen mellem Finsensvej og 5. Juni Plads. I 006 fortsættes arbejdet på Dalgas Boulevard og der etableres midterhelle mellem Finsensvej og Peter Bangs Vej.

17 Bilag : Hovedsituationer Hovedsituation 0 Eneuheld. Figur Hovedsituation Uheld mellem ligeudkørende på samme vej med samme kurs og uden svingning. Figur Hovedsituation Uheld mellem ligeudkørende på samme vej med modsat kurs uden svingning. 00 Figur Hovedsituation Uheld med kørende på samme vej med samme kurs og med svingning. Figur Hovedsituation Uheld mellem kørende på samme vej med modsat kurs og med svingning. 00 Figur

18 00 Figur Hovedsituation 5 Uheld mellem kørende på hver sin vej uden svingning Figur. Figur. Figur Uheldsituation 6 Uheld mellem kørende på hver sin vej og med svingning. Uheldsituation 7 Uheld med parkeret køretøj. Uheldsituation 8 Uheld med fodgængere. Figur Hovedsituation 9 Uheld med dyr og genstande på eller over kørebanen. 5

19 Bilag : Hovedsituationer - cyklister Figur Hovedsituation 0 Eneuheld. Figur Hovedsituation Uheld mellem ligeudkørende på samme vej med samme kurs og uden svingning. Figur Hovedsituation Uheld mellem ligeudkørende på samme vej med modsat kurs og uden svingning. Figur Hovedsituation Uheld med kørende på samme vej med samme kurs og med svingning. Figur Hovedsituation Uheld mellem kørende på samme vej med modsat kurs og med svingning. 6

20 Hovedsituation 5 Uheld mellem kørende på hver sin vej uden svingning. 00 Figur Uheldsituation 6 Uheld mellem kørende på hver sin vej og med svingning. Uheldsituation 7 Uheld med parkeret køretøj. Figur Figur Uheldsituation 8 Uheld med fodgængere. 00 Figur

21 Bilag : Hovedsituationer - fodgængere Situation 8 Fodgængere fra venstre fortov eller rabat i øvrigt. Figur Situation 8 Fodgængere trådt frem foran/ mellem holdende køretøjer. Situation 87 Fodgængere fra højre før køretøjets passage gennem kryds Figur 5. Figur Situation 87 Fodgængere fra højre efter køretøjets passage af kryds. Situation 876 Fodgængere fra højre efter højresving. Figur Figur

22 Figur Situation 878 Fodgængere fra højre efter venstresving Figur 0. Figur Situation 8 Fodgængere fra venstre fortov eller rabat i øvrigt. Situation 8 Fodgængere trådt frem bagved holdende køretøj. 00 Figur Figur Situation 87 Fodgængere trådt frem bagved holdende køretøj. Situation 87 Fodgængere fra venstre efter køretøjets passage af kryds. 9

23 Figur. Situation 80 Passagerer til eller fra busstoppested. Situation 85 Fodgængere der opholder sig på kørebanen Figur Situation 860 Fodgængere på fortov, helle eller lignende. Situation 880 Fodgænger påkørt ved bakning. Figur Figur

24

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360 Udgivet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Frederiksberg Rådhus Frederiksberg Redaktion: Vej- og Parkafdelingen Grafisk design/tryk: FB Communication /Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360 Trafikuheld

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2015

Trafikuheld på Frederiksberg 2015 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg

Trafikuheld på Frederiksberg Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... Færdselssikkerhedskommissionens Handlingsplan... 3 Uheldssituation generelt... 5 Personskader og trafikanttyper... 6

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg

Trafikuheld på Frederiksberg Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2010

Trafikuheld på Frederiksberg 2010 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport Trafiksikkerhedsplan 2013 Statusrapport INDHOLD 1 INTRO.....................5 1.1 Indledning..................... 6 2 UHELDSANALYSE.................9 2.1 Uheldsgrundlag................... 10 2.2 Uheldsudvikling...................

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN 2001 TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ OG PARK DECEMBER 22 INDHOLD 1 FORORD... 3 2 SAMMENFATNING... 4 3 UHELD og TILSKADEKOMNE... 6 4 TRAFIKANTER... 7 ALDER, KØN OG

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

INDHOLD. 7. Bilagsoversigt Vej & Park Trafikkontoret Sektion for trafikovervågning Njalsgade København S Tlf.

INDHOLD. 7. Bilagsoversigt Vej & Park Trafikkontoret Sektion for trafikovervågning Njalsgade København S Tlf. INDHOLD Side 1. Forord...1 2. Sammenfatning...2 3. Uheld og tilskadekomne...4 4. Trafikanter.... Alder, køn og trafikant...7.1. Børn og ældre...8 6. Trafiksikkerhedsplan for København... 1 6.1. Hastighed...

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB

UDKAST. Dragør Kommune. Indholdsfortegnelse. 1 Indledning. Færdselsulykker NOTAT 8. april 2016 JKD/SB UDKAST Dragør Kommune NOTAT 8. april 2016 JKD/SB Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Indledning... 1 2 Trafikulykker 2010-2014... 2 2.1 Kirkevej / Hartkornsvej... 5 2.2 Fælledvej/Sdr. Kinkelgade/Brydevej/Søndergade...

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje.

I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed, skoleveje. Notat 1. marts 2017 Sagsbeh.: PR J.nr.: 05.13.00-P20-4-15 Vej, Park og Miljø Anvendelse af trafiksikkerhedspuljen for 2017 I budget 2017 er der afsat 4,2 mio. kr. til Trafikhandlingsplan: Forbedre trafiksikkerhed,

Læs mere

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN

UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 26. september 2013 13/19058-1 Stig R. Hemdorff srh@vd.dk 7244 3301 UDVIKLING I FORHOLD TIL MÅLSÆTNINGEN SEPTEMBER 2013 Niels Juels Gade 13 22 København K vd@vd.dk

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2013

Trafiksikkerhedsplan 2013 Trafiksikkerhedsplan 2013 INDHOLD 1 INTRO 5 1.1 Forord 6 1.2 Indledning 8 2 VISION OG MÅL 11 2.1 Vores vision 12 3 MÅLSÆTNING 15 3.1 Vores målsætning 16 3.2 Trafik- og Mobilitetsplan 2018 20 3.3 Kommunen

Læs mere

Dybdeanalyse af uheld med cyklister

Dybdeanalyse af uheld med cyklister Uheld 2010-2014 Dybdeanalyse af uheld med cyklister 2010-2014 Indledning I Rudersdal Kommunes uheldsanalyse for 2011-2013 og for 2014 dominerer cyklisterne som den trafikantgruppe med flest personskader.

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens

udviklingen i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens Dato 26. januar Sagsbehandler Jesper Hemmingsen Mail JEH@vd.dk Telefon +45 7244 3348 Dokument /6-1 Side 1/23 Udvikling i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens målsætning Opfølgning på udviklingen

Læs mere

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003

HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 HASTIGHEDSKAMPAGNE 2003 DEN LILLE FARTOVERSKRIDELSE Trafikulykker koster hvert år et stort antal døde og kvæstede. Og modsat hvad man måske skulle tro, så kan de mindre forseelser alt for nemt få et tragisk

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

Smalle cykelbaner ved lyskryds

Smalle cykelbaner ved lyskryds Smalle cykelbaner ved lyskryds Før-og-efter uheldsevaluering Søren Underlien Jensen Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Juni 2010 Indhold Resumé... 3 1. Introduktion... 5 2. Metode... 7

Læs mere

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN

TRAFIKUHELD I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE TRAFIKUHELD I KØBENHAVN BYGGE- OG TEKNIKFORVALTNINGEN VEJ & PARK NOVEMBER 24 REDAKTION: Københavns Kommune Vej & Park Trafi k- og Plankontoret Sektion for trafi kovervågning Njalsgade

Læs mere

INTRODUKTION CYKELPOLITIK INDEHOLDER 8 INDSATSOMRÅDER:

INTRODUKTION CYKELPOLITIK INDEHOLDER 8 INDSATSOMRÅDER: CYKELREGNSKAB2016 INDHOLDSOVERSIGT 3 Introduktion 4 Overordnede målsætninger 6 Fremkommelighed og sikkerhed for cyklister 8 Cyklistadfærd 10 Børn på cykel 12 Ældre på cykel 13 Cykelparkering ved trafikale

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED

Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde. Velkommen. Erik Basse Kristensen 13. JUNI 2013 INSPIRATIONSMØDE OM TRAFIKSIKKERHED Inspirationsmøde om fremtidens trafiksikkerhedsarbejde Velkommen Erik Basse Kristensen 1 Program Velkomst og nye mål - hvad betyder de? Erik Basse Kristensen, COWI Hvad koster ulykkerne kommunerne? Svend

Læs mere

Projekter for bedre trafiksikkerhed

Projekter for bedre trafiksikkerhed Bilag 1 Projekter for bedre trafiksikkerhed Dette bilag hører til indstillingen for Trafiksikkerhed, frigivelse af anlægsmidler, og indeholder 6 trafiksikkerhedsprojekter for vejkryds og vejstrækninger

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af rundkørsel Nyelandsvej / Tesdorpfsvej / Dalgas Boulevard / Femte Juni Plads Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: TFJ, LEH Kontrolleret af: LEH, TFJ Godkendt af: LEH Dato: 16.4.2015

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Road traffic accidents Færdselsuheld 2007 Udgivet af Danmarks Statistik September 2008 75. årgang Oplag: 325 Printet hos ParitasDigital Trykt udgave: Pris: 55,00 kr. inkl. 25 pct. moms

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2009. Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2009 Færdselsuheld 2009 Road traffic accidents Færdselsuheld 2009 Udgivet af Danmarks Statistik December 2010 77. årgang Oplag: 160 Printet hos ParitasDigitalService Foto omslag: Morten

Læs mere

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012

tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 tabeller og udvikling uheldsstatistik 2. kvartal 2012 DATO: Februar 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607445 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 indhold OPSUMMERING AF 2. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem.

Vejene. nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. Vejene Trafiksikkerhed nemt og sikkert Vores mission er, at det skal være nemt og sikkert for trafikanter og gods at komme frem. sikkerhed Vejdirektoratet arbejder målrettet med at øge trafiksikkerheden

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

Færdselsuheld Road traffic accidents

Færdselsuheld Road traffic accidents FÆRDSELSUHELD 2008 Færdselsuheld 2008 Road traffic accidents Færdselsuheld 2008 Udgivet af Danmarks Statistik December 2009 76. årgang Oplag: 300 Printet hos ParitasDigitalService Trykt udgave: Pris:

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg

Trafikuheld på Frederiksberg Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan 4 Uheldssituation generelt 6 Personskader og trafikanttyper 7 Unge

Læs mere

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato:

Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr P Dato: Trafik og Vej Sagsbehandler: Trine Fog Jakobsen Sagsnr. 05.13.00-P20-1-17 Dato:5.5.2017 Sikring af cyklisters sikkerhed i kryds i Horsens by prioritering af bevilling I forbindelse med at fremme cyklisters

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents

Færdselsuheld 2004. Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Road traffic accidents Færdselsuheld 2004 Udgivet af Danmarks Statistik September 2005 72. årgang Oplag: 325 Danmarks Statistiks trykkeri ISBN 87-501-1484-0 ISSN 0070-3516 Pris: 126,00

Læs mere

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005

Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 2001-2005 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister 21-25 Foranalyse nr. 2, 26. Revideret 27 116 Personskadeulykker mellem højresvingende lastbiler og ligeudkørende cyklister

Læs mere

Indsatsplan for sikker fodgængertrafik

Indsatsplan for sikker fodgængertrafik Indsatsplan for sikker fodgængertrafik 2008-2012 Maj 2008 Center for Trafik Teknik- og Miljøforvaltningen Københavns Kommune Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Københavns Kommune, Center for Trafik

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2012 DATO: December 2012 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-7060-728-5 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2012 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL 2012...

Læs mere

ANALYSE AF UDPEGEDE PROBLEMLOKALITETER

ANALYSE AF UDPEGEDE PROBLEMLOKALITETER 2 PROBLEMLOKALITETER INDLEDNING Formålet med dette dokument er at analysere de problemlokaliteter som er blevet prioriteret med baggrund i Statusrapport. De eksisterende vej- eller krydsforhold og trafiksikkerhedsproblematikker

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Baggrundsrapport idèhøring Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune

Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune Trafiksikkerhed / Handlingsplan For Lolland Kommune 2016-2017 Rundkørsel v/ Søllested INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 1 FORORD 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 2.1 Trafikantarter 2.2 Spiritus 2.3

Læs mere

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere:

Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm. Michael Bloksgaard, Århus Kommune. Karen Marie Lei, COWI A/S. Indlægsholdere: Forsøgsprojekter med variable tavler og lyssøm Indlægsholdere: Michael Bloksgaard, Århus Kommune Karen Marie Lei, COWI A/S # 1 9. dec. 2010 Vejforum 2010 3 forsøgsprojekter Variable tavler for cyklister

Læs mere

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE

Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Bedre forhold for cyklister i ISTEDGADE Indhold: Baggrund og formål med projektet Proces og borgerinddragelse Fra plan til færdigt projekt Udfordringer med ny type cykelløsning Projektevaluering Mindre

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Statusrapport Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 29 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 TRAFIKMÅLINGER

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere