45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "45/13 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp."

Transkript

1 Januar /13 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 5 Ordinær generalforsamling nationale seminar om personlighedsforstyrrelser... 6 Masterclass med Nancy McWilliams... 8 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 9 Kursus i Child Attachment Interview (CAI) ISSPD XIII Kalender Highly recommended Kontaktpersoner/bestyrelse IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45)

2

3 Orientering fra formanden Godt Nytår! Vi står foran et år, som forhåbentlig bliver kulminationen på Instituttets mange års indsats både nationalt og internationalt for at fremme forskning og undervisning i personlighedsforstyrrelser bliver året, hvor den internationale organisation The International Society on the Study of Personality Disorders (ISSPD) kan fejre sit 25 års jubilæum gennem afholdelse af kongressen i København. I efteråret blev der arbejdet intenst på at udforme et smukt Second Announcement, hvor rammerne for arrangementet er lagt frem (www.isspd2013.com). Som det fremgår af programmet, har vi også lagt lidt dansk kultur ind, dels det litterære med et Søren Kierkegaard og et H.C. Andersen foredrag samt med et musikindslag ved åbningsceremonien med pianisten Katrine Gislinge. Ved kongressen vil I kunne gense flere af de internationale eksperter, der tilbagevendende har deltaget i seminarer i Instituttet: Otto F. Kernberg, Glen O. Gabbard, John Livesley, Peter Fonagy, John G. Gunderson mv. Vi håber med de inviterede symposier at kunne gøre status bredt strækkende sig fra den neurobiologiske forskning, over assessment og klassifikation og til interventioner, men også at få markeret, at personlighedsforstyrrelser er mange ting, inkl. studier i affektiv instabilitet, mere hæmmet ængstelig-undvigende adfærd, suicidalitet, aggression og vold samt misbrug. Med de indledende workshops vil det være muligt at komme tættere på eksperterne, bl.a. Anthony Bateman, Peter Fonagy, Otto F. Kernberg, John Clarkin, John G. Gunderson, David Cooke og Glen O. Gabbard for at nævne nogle. Der vil nok gå adskillige år, før vi igen kan præstere en international kongres på området personlighedsforstyrrelser, så miss ikke denne chance for en up-to-date indsigt i området og for at møde vores fremmeste forskere og klinikere. På kongressen vil der naturligvis også være en debat om den kommende klassifikation inden for personlighedsforstyrrelser, som den nu endelig er blevet fastlagt i DSM5. APA Board of Trustees har besluttet, at DSM5 ikke vil indeholde et multiaksialt system fremover, dvs. at akse 2 vil udgå. Efter lang tids intens og heftig debat er det endvidere besluttet at videreføre den kategorielle model og kriterierne for de 10 personlighedsforstyrrelser, som er inkluderet i det nuværende DSM-IV, men samtidig indføre en ny trait specifik assessment i en separat sektion for at fremme yderligere studier i personlighedspatologi. Det vil nok komme som et chok for mange, at det trods intense forberedelser i en overgang til dimensionelt system ikke er lykkedes at overbevise Board of Trustees om, at tiden nu var moden. Flere ting har formentlig været afgørende for, at det ikke lykkedes ekspertgruppen (DSM5 Work Group on Personality Disorders med Andy Skodol i spidsen) at komme igennem med sine forslag: for kompleks beslutningsparadigme omkring beskrivelse af personlighedspatologi, for svag ar- NEWSLETTER 3 IPTP

4 gumentation for at bevare 6 og udelade 4 af de eksisterende kategorier, utilstrækkelig validering af trækbeskrivelserne, frygt for betydeligt besvær med at få ICD- og DSM-systemet til at nærme sig hinanden yderligere, usikkerhed om hvad ændringen ville kunne føre med sig af kliniske vanskeligheder med beslutninger og legale aspekter osv. Men de betydelige fremskridt, der trods alt er gjort inden for den sidste 10-årige periode med at udvikle et dimensionelt system, har efterladt så meget ny inspirationsmateriale, der ikke mindst for forskere har givet anledning til betydelig inspiration til nye studier. Vi vil også i Instituttet gå videre med forskning i dimensionelle modeller, specielt det nye instrument PID5, udviklet af Krueger og medarbejdere, samt forskning i vurdering af sværhedsgrad af personlighedspatologi (level of functioning). Efter kongressen vil der naturligt blive et tomrum hvad nu? Vi har i bestyrelsen forsøgt at kigge videre frem og vil derfor lancere årligt tilbagevendende nationale seminarer om personlighedsforstyrrelser. For allerede at tage hul på fremtiden vil vi 4. april 2013 lægge ud med et 1 dags seminar (se annoncering). Inden for de seneste år er der flere i Danmark, der har lavet ph.d. om personlighedsforstyrrelser, og der foregår flere steder (BBH, Stolpegården, Roskilde, Århus, Aalborg) forskning i veletablerede forskningsmiljøer, som kunne have gavn af at mødes en gang årligt til gensidig inspiration. Vi tænker også at have en eller to udenlandske foredragsholdere ved seminaret. Igen for at tage hul på tiden efter kongressen er vi også så småt begyndt at overveje, hvorledes IPTP s 25 års jubilæum skal fejres. Som nogle måske vil kunne erindre, havde vi et 10 års jubilæum afholdt på Børsen, hvor bl.a. Glen O. Gabbard, John G. Gunderson, Robert Weinryb, Per Vaglum og Ted Millon var foredragsholdere. Vi har ikke lagt os fast på dagen for afholdelsen af jubilæet, men da det allerede nu ligger klart, at den næste europæiske kongres om personlighedsforstyrrelser vil blive afholdt i Venedig i foråret 2014, vil vi formentlig lægge os fast på efteråret 2014 eller begyndelsen af 2015, hvor der åbner en ny psykiatrisk afdeling i Slagelse, som kunne danne ramme om et sådant arrangement. Atter i foråret vil vi i samarbejde med Institut for Psykoterapi af Personlighedsforstyrrelser arrangere en masterclass med Nancy McWilliams, tidligere præsident for den psykoanalytiske division i den amerikanske psykologforening og associeret redaktør på Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM 2006). Sidste arrangement var overtegnet. Det var fagligt en så vigtig begivenhed, at vi har besluttet os for at gentage arrangementet (se i øvrigt anmeldelse i Newsletter 42/11 af det tidligere arrangement). Til slut vil jeg nævne et spændende projekt, nemlig udarbejdelsen af sundhedsprofiler i regionerne med inklusion af sårbarhedsfaktorer. Region Sjælland og NEWSLETTER 4 IPTP

5 Region Midtjylland har valgt at inkorporere spørgsmål fra SAPAS (8 screeningsspørgsmål udarbejdet af professor Paul Moran) i deres sundhedsprofiler for Medlem af bestyrelsen Mickey Kongerslev har netop forsvaret sin ph.d.- afhandling, som bl.a. indeholdt en artikel om SAPAS anvendt ved screening af personlighedsforstyrrelser hos unge. Mickey, Morten Hesse, Paul Moran og undertegnede vil se nærmere på data fra regionerne, når de er registreret, og vi håber, de vil kunne give nogle gode indikatorer på udbredelsen af personlighedsproblematik vurderet gennem et enkelt screeningsinstrument i stort anlagte regionale undersøgelser, som indeholder en lang række andre data, som personlighedssårbarheden kan korreleres til. Og vi vil i bestyrelsen holde et vågent øje med konsekvenserne af de nye behandlingspakker! Med håbet om et rigtig godt nytår for Instituttet og alle dets venner. Erik Simonsen Kontingent I dette Newsletter er indlagt girokort til betaling af kontingent for Årskontingentet er fortsat 400,00 kr. Kontingent bedes betalt senest 1. april Betaler du via netbank, bedes du tydeligt angive navn og evt. medlemsnummer ved betalingen. Kontonummeret i Danske Bank er: Medlemskab er personligt, hvorfor kontingent ikke kan betales/opkræves via EAN-nummer. Dorit Mortensen Ordinær generalforsamling Tirsdag 16. april 2013 kl Psykiatrisk Forskningsenhed, Toftebakken 9, Roskilde Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden NEWSLETTER 5 IPTP

6 3. Bestyrelsens beretning om Instituttets virksomhed i det forløbne år, herunder evt. ad hoc udvalgs aktiviteter 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse 5. Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det kommende år, herunder godkendelse af evt. ad hoc udvalg 6. Behandling af indkomne forslag 7. Fastlæggelse af budget og kontingent 8. Valg af bestyrelse samt suppleanter 9. Valg af to revisorer 10. Valg af medlemmer til faste udvalg 11. Eventuelt Forslag til dagsorden ud over de faste punkter samt forslag til nye bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen i hænde inden 1. marts. Der vil ikke blive udsendt yderligere indkaldelse. Bestyrelsen 1. nationale seminar om personlighedsforstyrrelser Som omtalt i orientering fra formanden, vil vi fremover søge at holde et årligt nationalt seminar om personlighedsforstyrrelser til gensidig inspiration. Vi lægger ud med nedenstående program. Foreløbigt program Velkomst v. Erik Simonsen Foredrag v. professor Anthony Bateman: Personality and Outcomes of Treatment (the POT trial) Pause Parallelsymposier: 1) Udviklingspsykopatologi, attachment og personlighedsforstyrrelser Chairs: Birgit Bork Mathiesen og Ole Jakob Storebø (a) Oplæg v. Sarah Daniel (b) Oplæg v. Mette Væver (c) Oplæg v. Bo Bach Pedersen 2) Assessment og psykometri (SAPAS, PID-5, MACI, level of functioning, SCID II) Chair: Morten Hesse (navne på oplægsholdere opdateres på hjemmesiden) 3) Supervision for ph.d.-studerende med Anthony Bateman Chair: Erik Simonsen NEWSLETTER 6 IPTP

7 Frokost Foredrag ved Morten Kjølbye: Outcome of mentalization-based and supportive psychotherapy in patients with borderline personality disorder: a randomized trial Pause Parallelsymposier 1) Behandling af personlighedsforstyrrelser og behandlingspakker Chairs: Per Sørensen og Torben Heinskou (a) Pakkebehandlingsforløb: Definition, historie, organisatoriske forhold: Hanne Tranberg (b) Pakkebehandlingsforløb til behandling af personlighedsforstyrrede, MBT: Kirsten Åskov Larsen (c) Pakkebehandlingsforløb til behandling af personlighedsforstyrrede, DAT: Jacob Sander Hansen 2) Aggression, vold og psykopati Chair: Liselotte Petersen (a) Sammenhænge mellem psykopati og vold i et sample af kriminelle danske drenge: Mickey Kongerslev (b) Betydningen af personlighedspatologi og mentalisering for type af aggression i en retspsykiatrisk population: Sune Bo Hansen (c) Interpersonel aggression, generel aggression og den mørke triade. Data fra et studentersample og et sample af rusmiddelafhængige med antisocial personlighedsforstyrrelse : Morten Hesse 3) Supervision for ph.d.-studerende med Anthony Bateman Chair: Erik Simonsen Ph.d.-studerende, der ønsker supervision ved Anthony Bateman, bedes henvende sig til Erik Simonsen, Tid Torsdag 4. april 2013 kl Sted Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde Deltagergebyr 350 kr. for medlemmer af IPTP; 600 kr. for andre. Tilmelding senest 18. marts 2013 til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse, evt. EAN-nummer og faktureringsadresse. NEWSLETTER 7 IPTP

8 Masterclass med Nancy McWilliams IPTP tilbyder igen i år i samarbejde med IPPT (Institut for Psykoterapi af Personlighedsforstyrrelser) 2 dage for erfarne klinikere inden for personlighedsfeltet, hvor Nancy McWilliams vil veksle mellem forelæsning og supervision af deltagerne. Nancy McWilliams underviser ved Rogers Universitet i New Jersey. Hun er tidligere præsident i psykoanalytisk division i den amerikanske psykologforening. Associeret redaktør på Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM 2006) og ved flere psykoanlytiske tidsskrifter. Æresmedlem i den amerikanske psykoanalytiske forening. Forfatter til flere bøger, der er oversat til 12 sprog, om personlighedsstruktur og psykoanalytisk psykoterapi samt talrige artikler. Nancy McWilliams er en storartet formidler og er en eftertragtet underviser/supervisor i ind- og udland (www.nancymcwilliams.com). Foreløbigt program Tirsdag den 21. maj Forelæsninger Frokost Supervision af cases Diskussion Onsdag 22. maj Forelæsninger Frokost Supervision af cases Diskussion Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP/IPPF, kr. for andre Deltagerantal max. 40 Sted Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde Tilmelding senest 15. april til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer og faktureringsadresse. NEWSLETTER 8 IPTP

9 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III (Millon Clinical Multiaxial Inventory III) MCMI III er oversat til dansk, og der foreligger en dansk manual. Programmet kan købes hos Pearson (www.pearsonassessment.dk). Kurset henvender sig til kliniske psykologer og psykiatere, der ønsker at anvende spørgeskemaet MCMI som personlighedstest som led i en diagnostisk evaluering. Program o Kort gennemgang af personlighedsforstyrrelser o Kort introduktion til Millons teorier og publikationer o Introduktion til spørgeskemametoden og alternativer til MCMI o MCMI III s konstruktion, administration og anvendelsesmuligheder o Fortolkning af MCMI III profiler Kurset er godkendt af Dansk Psykolog Forening. Kursusafgift kr. for medlemmer af IPTP, kr. for andre Deltagerantal max. 20 Tid Mandag 27. maj 2013 kl Sted Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde Underviser Professor, forskningschef, overlæge, ph.d. Erik Simonsen Tilmelding senest 1. maj til Dorit Mortensen, med angivelse af navn, adresse og evt. EAN-nummer og faktureringsadresse. NEWSLETTER 9 IPTP

10 Kursus i Child Attachment Interview (CAI) Child Attachment Interview (CAI) er et forsøg på at finde en mellemvej mellem indirekte projektive vurderinger af tilknytningsrepræsentationer gennem Strange Situation Test samt forskellige dukkelege-metoder og en simpel anvendelse af eksisterende vokseninstrumenter. Testen vurderer børns tilknytningskompetencer. Formålet er at lære rationale og teknik for at bruge CAI som et redskab til vurdering af barnets tilknytningskompetence, omfattende undervisning i baggrund, administration og kodning af Child Attachment Interviews (www.annafreud.org ). Målgruppe Psykologer, læger og forskere. Erfaring med at interviewe børn vil være en fordel ligesom et vist kendskab til tilknytningsteori, metoder eller forskning. Kurset foregår på engelsk. Underviser: Yael Shmueli-Goetz, Anna Freud Centre, London Kursusafgift: 7.000,00 kr. Tidspunkt: august 2013 (4 dage), alle dage kl Sted: Psykiatrien Region Sjælland, Smedegade 10-16, Roskilde Kontaktperson: Psykolog, ph.d. Ole Jakob Storebø, Tilmelding senest 15. marts til Dorit Mortensen på med oplysning om navn, adresse og evt. EAN-nummer og faktureringsadresse. Deltagerantal: max. 15 personer. Obs. - Kurset vil kun blive gennemført ved minimum 14 deltagere NEWSLETTER 10 IPTP

11 ISSPD XIII Kære medlemmer af IPTP! I år vil den 13. internationale kongres i ISSPD (International Society for the Study of Personality Disorders) finde sted i København. Det er selskabets 25 års jubilæum, så alle sejl er sat til. Den første og stiftende kongres blev ligeledes afholdt i København 1988, og ISSPD har spurgt om IPTP vil stå for jubilæumskongressen. Hvilket er en stor ære. Kongressen bliver afholdt fra den 16. til den 19. september på Hotel Scandic ved søerne midt i København. Teamet for kongressen er sammenhængen mellem personlighed og psykopatologi, som kommer til udtryk i kongressen titel Bridging personality and psychopathology: the person behind the illness. Programmet indeholder hovedtaler fra de ledende forskere indenfor feltet om vores forståelse af personlighed og psykopatologi. Hovedtalere er Glen Gabbard, Larry Siever, Sigmund Karterud, Michael Rutter, John Livesley, Peter Fonagy, John Gunderson og Kate Davidson. Der vil være et antal workshops inden konferencen med fokus på diagnosticering og behandling af personlighedsforstyrrelser. Der vil være debat om de udfordringer, der møder os efter udgivelsen af DSM-5, og der vil være en række symposier om de vigtigste emner indenfor feltet. Endvidere er der mulighed for præsentation af eget videnskabeligt materiale enten ved foredrag eller ved posterpræsentation. Kongressen har fokus på nye og spændende teorier om udvikling og psykopatologi, herunder personlighedsforstyrrelser i barndom og ungdom, en bedre forståelse af interaktionen mellem arv og miljø (gene-environment interaction) og neurobiologiske aspekter af specielt borderline personlighedsforstyrrelse og psykopati. Kongressen har endvidere fokus på en tydeligere forståelse af personlighedens betydning som ætiologisk og udviklingsmæssig faktor i alle psykiske sygdomme. Der er en særlig opmærksomhed på de nye evidensbaserede psykoterapier, som bidrager til det faktum, at personlighedsforstyrrelser har et mere godartet forløb, end hvad der tidligere var opfattelsen. Kongressen vil derfor give os et opdateret og mere optimistisk syn på personlighedsforstyrrelser og præsentere de seneste års udvikling indenfor feltet konceptuelt og empirisk. Der vil være en mulighed for at få et overblik videnskabeligt, klinisk og terapeutisk af et område, som har gennemgået og gennemgår en rivende udvikling - et overblik af international karakter men midt i København! NEWSLETTER 11 IPTP

12 Kongressen har desuden forskellige musikalske og kulturelle indslag, herunder teolog og ph.d. René Rosfort med et foredrag om Søren Kierkegaard Kierkegaard: The Phenomenology of Suffering and Psychological Vulnerability og ph.d. og lektor i litteraturvidenskab Lilian Munk Rösing med foredrag om H.C. Andersen Character types in Hans Christian Andersen Fairy tales. Yderligere information om kongressen kan fås på hjemmesiden På hjemmesiden er der åbent for tilmelding samt indsendelse af abstract. Med venlig hilsen Per Sørensen Formand for organisationskomiteen Kalender 1 st World Conference on Personality, March 2013, Stellenbosch, South Africa ISSPD XIII International ISSPD Congress on the Disorders of Personality, September, 2013, Copenhagen, Denmark Personality Disorders: Bridging personality and psychopathology: The person behind the illness NEWSLETTER 12 IPTP

13 Highly recommended Under denne rubrik præsenteres et udvalg af publikationer inden for emnet personlighed og psykopatologi, med særligt fokus på forskning i personlighedsforstyrrelser. Udgivelser af danske forskere vil ofte få forrang. ASSESSMENT Kongerslev, M., Moran, P., Bo, S., & Simonsen, E. (2012). Screening for personality disorder in incarcerated adolescent boys: Preliminary validation of an adolescent version of the standardised assessment of personality - abbreviated scale (SAPAS-AV). BMC Psychiatry, 12(1), 94. I artiklen undersøger forfatterne de psykometriske egenskaber ved en nyligt udviklet ungdomsgave af mini-screeningsinterviewet Standardised Assessment of Personality: Abbreviated Scale i et sample bestående af 80 unge drenge rekrutteret fra sikrede institutioner for kriminelle unge. Deltagerne blev testet med SAPAS-AV og SCID-II. En score på 3 eller højere på SAPAS-AV klassificerede korrekt tilstedeværelse eller fravær af personlighedsforstyrrelse på SCID-II hos 86% af deltagerne. Samlet tyder undersøgelsen på, at ungdomsudgaven af SAPAS er et lovende screenings-instrument for personlighedsforstyrrelse hos indsatte unge drenge. BEHANDLING Jørgensen, C. R., Freund, C., Bøye, R., Jordet, H., Andersen, D., & Kjølbye, M. (2012). Outcome of mentalization-based and supportive psychotherapy in patients with borderline personality disorder: A randomized trial. Acta Psychiatrica Scandinavica. (E-pub ahead of print). I denne randomiserede undersøgelse sammenligner forfatterne effekten af mentaliseringsbaseret versus støttende psykoterapi. 85 patienter med Borderline personlighedsforstyrrelse blev randomiseret til enten (1) 2-årig intensiv (2 gange om ugen) kombineret (individuel og gruppe psykoterapi) mentaliseringsbaseret terapi eller (2) 2-årig støttende gruppeterapi (to gange om ugen). Outcomes blev målt med selvrapporteringsskalaer samt terapeuters ratings af Global Assessment of Functioning (GAF). 58 patienter gennemførte behandlingen. Resultaterne viste signifikante forskelle i begge grupper, bl.a. for selvrapporteret depression og socialt funktionsniveau. Det var kun for GAF ratings at mentaliseringsbaseret behandling havde et signifikant højere outcome. Mickey Kongerslev NEWSLETTER 13 IPTP

14 Kontaktpersoner/bestyrelse Professor, forskningschef, overlæge, ph.d., dr.h.c., Erik Simonsen (formand for bestyrelsen) Psykiatrisk Forskningsenhed, Toftebakken 9, 4000 Roskilde tlf Lektor, cand.psych., ph.d. Birgit Bork Mathiesen (næstformand) Universitetsklinikken, Øster Farimagsgade 2A, 1353 København K tlf Overlæge, forskningslektor Ulrik Haahr Kompetencecenter for debuterende psykose, Psykiatrien Roskilde, Smedegade 10-16, 4000 Roskilde tlf Overlæge, ph.d. Per Sørensen Psykoterapeutisk Klinik, Psykiatrisk Center København, Nannasgade 28, 2200 København N tlf Cand.psych.aut., ph.d. Mickey Kongerslev Psykiatrisk Klinik, Havnevej 5, 4000 Roskilde tlf Overlæge Torben Heinskou Psykiatrisk Center Stolpegård, Stolpegårdsvej 20, 2820 Gentofte tlf Lektor, cand.psych., ph.d. Morten Hesse Center for Rusmiddelforskning tlf Seniorforsker, cand.psych., ph.d. Liselotte Pedersen (ansv. Newsletter) Psykiatrisk Forskningsenhed, Toftebakken 9, 4000 Roskilde tlf Sekretær Dorit Mortensen Psykiatrisk Forskningsenhed, Toftebakken 9, 4000 Roskilde tlf el NEWSLETTER 14 IPTP

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

47/14. IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. 2014 47/14 Orientering fra formanden... 3 Indtryk fra ISSPD XIII kongressen... 5 Ordinær generalforsamling... 6 Introduktionskursus i brugen af MCMI-III... 7 Forskningsseminar med professor Arnoud Arntz...

Læs mere

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

43/12 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Januar 2012 43/12 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Certificeringskursus i MCMI III... 6 Seminar med professor Paul Moran... 7 Refleksioner over den pågående revision

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Januar 2009 37/09 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Kontingent... 5 Kursus i Metakognitiv Interpersonel Terapi... 6 Kursus om Personlighedsforstyrrelser... 7 Introduktionskursus

Læs mere

Orientering fra formanden

Orientering fra formanden Juli 2009 38/09 Orientering fra formanden... 3 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling 22. april 2009... 4 Årsberetning... 5 Kontingent... 7 6. Millon seminar: Professor James P. Choca... 8 Kurser

Læs mere

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

33/07 IPTP, Smedehus Psychiatric Hospital Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Januar 2007 33/07 Orientering fra formanden... 3 Ordinær generalforsamling i IPTP... 5 Seminarer og kurser... 5 Seminarer... 6 Substance abuse and personality disorders... 6 Seminar med Lorna Smith Benjamin

Læs mere

42/11 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp.

42/11 IPTP Region Zealand, Psychiatric Research Unit Toftebakken 9, DK 4000 Roskilde, Denmark Tel (+45) 4732 7775 dmo@regionsjaelland.dk www.iptp. Juli 2011 42/11 Orientering fra formanden... 2 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 3 Årsberetning... 5 Fornyelse af medlemskab... 6 Behandling af personlighedsforstyrrelse... 7 Introduktionskursus

Læs mere

34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp.

34/07 IPTP, Smedehus Zealand Region Psychiatry Roskilde 10-16 Smedegade, DK 4000 Roskilde, Denmark Tlf (+45) 4732 7775 e-mail rfdm@ra.dk www.iptp. Juli 2007 34/07 Orientering fra formanden... 3 Kontingent... 4 Referat fra IPTP s ordinære generalforsamling... 4 Årsberetning... 6 Årsregnskab... 8 Seminarer og kurser... 9 4. Millon seminar... 9 Forskningsseminar...

Læs mere

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed

Forskning i. Psykiatrien. Årsrapport 2010 Psykiatrisk Forskningsenhed a Forskning i Psykiatrien Psykiatrisk Forskningsenhed a INDHOLD Forord 3 Psykiatrisk Forskningsenhed 4 Forskningens døgn 5 Forskningsseminarer 5 Retspsykiatri: Fra forskning til klinik 6 Mere brugerstøtte

Læs mere

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser

RAPPORT. 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser RAPPORT 3-årige forskningsplaner for det prioriterede område: Personlighedsforstyrrelser 2012 Arbejdsgruppe Seniorforsker, ph.d. Rune Andersen, psykolog Mickey Kongerslev, overlæge Kirsten Aaskov Larsen,

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø www.dpsp.dk DPSP v/ sekretær Lotte Dehli Nordre Frihavnsgade 65, 1.th 2100 København Ø www.dpsp.dk DPSP Update Januar 2015 Kære

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING HUSK: DPSP s generalforsamling den 14. marts 2012 i Århus! DPSP Update Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Januar 2012 Sundhedsstyrelsen har pr. 1. januar 2012 defineret individuel

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP Update Juni 2013 Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Selskabets 23. generalforsamling blev afholdt i Odense. Bestyrelse og suppleanter blev genvalgt og Henriette McKenzie

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

NORMALITET OG PATOLOGI AF SEBASTIAN SIMONSEN OG BIRGIT BORK MATHIESEN

NORMALITET OG PATOLOGI AF SEBASTIAN SIMONSEN OG BIRGIT BORK MATHIESEN NORMALITET OG PATOLOGI AF SEBASTIAN SIMONSEN OG BIRGIT BORK MATHIESEN 16 PSYKOLOG NYT Nr. 13. 2006 Mennesker med personlighedsforstyrrelser Personlighedsforstyrrelse er en udbredt lidelse. Artiklen opsummerer

Læs mere

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING

DANSK PSYKOTERAPEUTISK SELSKAB FOR PSYKOLOGER FAGLIGT SELSKAB I DANSK PSYKOLOG FORENING DPSP Update Kære medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer Juni 2012 DPSPs internationale seminarer - om foråret i Århus og om efteråret i København - er blevet mødested for mange af vore

Læs mere

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene 10 4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Ude hos børnene Der spurtes på hospitalet. Tre psykologer på en børneafdeling ser det som en af deres opgave at danne modvægt til den herskende travlhedskultur.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri. Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Klarskovgård, Comwell, Korsør Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Fredag den 14. marts 2014 Tid 9.00-11.30 Sted Klarskovgård, Comwell, Korsør Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri 1 Behandling Arbejdsmiljø Lean Forskning Redaktion: Jasmina Ryberg Jessica Carlsson Trine Nøregaard Hansen Morten Ekstrøm NYT FRA Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri Velkommen til verdens første

Læs mere

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK

ÅRSBERETNING 2005 DPS BUP-DK DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK DPS DANSK PSYKIATRISK SELSKAB & BUP-DK BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK 1 INDHOLD DANSK PSYKIATRISK SELSKAB... 5 1. Formandens beretning... 5 1.1. Medlemstal... 5 1.2. Medlemsmøder... 5 1.3.

Læs mere

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB.

ÅRSBERETNING 2003. Psykiatri NYT DK BUP. Det gode liv som psykiater BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB DANSK PSYKIATRISK SELSKAB. ÅRSBERETNING 2003 Psykiatri NYT PsykiatriNYT November 2003 Nr. 2 Årg. 1 Faglig debat Vaklende lægerolle? FYP om det fælles værdiggrundlag for den samlede offentlige indsats forvoksne med sindslidelse i

Læs mere

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt PROPANYT NR. 1 FEBRUAR 2014 Landsmøde Knæk Cancer kampagnen Tænk godt Nr. 1 februar 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller afmelding af PROPA NYT

Læs mere

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer.

Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Endnu et år er gået i Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker / FSOS og den 22. beretning for selskabets virksomhed fremlægges for jer. Bestyrelsen. Efter sidste generalforsamling bestod bestyrelsen

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AF EMOTIONEL USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR, BORDERLINE TYPE 2015 National klinisk retningsline for behandling af emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Rapport over Videnscenter for Socialpsykiatris recovery-forprojekt, marts - juli 2002

Rapport over Videnscenter for Socialpsykiatris recovery-forprojekt, marts - juli 2002 Rapport over Videnscenter for Socialpsykiatris recovery-forprojekt, marts - juli 2002 Af Pernille Jensen Indhold Forord s. 3 1. Opsummering og anbefalinger s. 4 1.1. Opsummering s. 4 1.2. Anbefalinger

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark Marts 2014 Nr. 95 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark ISSN 1396-2620 Fagligt talt... Temadage / landsmøde Formandens beretning 2013 Folketingets 71-tilsyn Medicinering

Læs mere

Danmark på smalkost. Leder

Danmark på smalkost. Leder 1 22. januar 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Ansigt til ansigt Se din gerningsmand i øjnene! En ny lov er netop trådt i kraft, som institutionaliserer mægling mellem offer og gerningsmand. Side

Læs mere

KURSER & KONFERENCER 2015

KURSER & KONFERENCER 2015 URSER & ONFERENCER 2015 VELKOMST Styrk din faglige viden om demens Kære læser Vi er stolte over at kunne præsentere kurser, temadage og konferencer for 2015. Vi har sammensat et spændende program, som

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

PWS NYT. MAJ 2012 Årgang 26. Nummer. Foto: Solvang i Thailand 2012

PWS NYT. MAJ 2012 Årgang 26. Nummer. Foto: Solvang i Thailand 2012 PWS NYT MAJ 2012 Årgang 26 Foto: Solvang i Thailand 2012 Nummer 02 Indhold Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom... 2 Indkaldelse til generalforsamling... 3 Weekendseminar i Landsforeningen

Læs mere