Den 10. juni 2003 PST/ Fremtidens Elektroniske Patientjournal. Af chefarkitekt, læge Peter Steenberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 10. juni 2003 PST/ Fremtidens Elektroniske Patientjournal. Af chefarkitekt, læge Peter Steenberg"

Transkript

1 Den 10. juni 2003 PST/ Fremtidens Elektroniske Patientjournal Af chefarkitekt, læge Peter Steenberg

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Historisk tilbageblik og aktuel udfordring...4 Et generationsskifte...5 En vision for fremtidens EPJ...7 EPJ er mere end en journal...7 EPJ er en samarbejdsform...8 EPJ er en procesorienteret filosofi...10 Realisering af fremtidens EPJ...15 Kontekstbegrebet og den situationsbestemte journal...15 Danish design...16 Arbejdsgange...16 Modularisering...16 Specialisering...17 Hjælpeværktøjer...17 Overblik...17 Kvalitetssikring og udveksling...17 Konklusion...18 Referencer:...19 CSC Scandihealth A/S Side 2 af 19

3 Indledning Erstatningen for den papirbaserede patientjournal i den sekundære sundhedssektor har været længe under vejs. I snart tre årtier har klinikere og it-folk verden over udviklet og implementeret elektroniske patientjournaler til anvendelse på sygehuse. Om senest tre år skal alle Danmarks sygehuse have indført EPJ. Med den nationale IT-strategi for det danske sundhedsvæsen [1] har sundhedsmyndighederne lagt en ambitiøs plan. Gennem national fokusering på klinisk anvendelse af it og søsætning af en række nationale initiativer, stiler man således mod fuld dækning af EPJ på landets sygehuse inden 1. januar Lykkes det projekt, vil den landsdækkende udbredelse kunne sætte nye normer for fremtidens EPJ både nationalt og internationalt. En ny generation af it-systemer til sundhedsvæsenet er under udvikling. Disse systemer udvikles til brug i den kliniske situation. I stedet for fokusering på elektronisk dokumenthåndtering, fokuseres der på kliniske arbejdsprocesser og krav om forbedret resurseudnyttelse og planlægning understøttelse af tværsektorielt og tværfagligt samarbejde klinisk kvalitets udvikling og sikring deling af viden patientoplevet kontinuitet økonomisk styring Fremtidens EPJ vil være præget af vores nutidige visioner, målsætninger og erfaringer med teknologi. Hvilke nutidige behov skal opfyldes? Hvad er muligt, og hvad er ren science fiction? Hvad ligger lige for i en nær udviklingshorisont, og hvad kan man forestille sig på længere sigt? Vi forestiller os, at fremtidens sundhedsvæsen vil være knyttet sammen af kommunikerende og serviceorienterede it-systemer, som i kraft af fælles standarder samt veludviklede og sikre kommunikationsveje, gør det muligt at udveksle og indhente patientrelateret information når som helst og hvor som helst, der er behov for det. Og vi kalder den vision for det sammenhængende sundhedssamfund. For de fleste vil visionen om et sammenhængende sundhedssamfund ikke være svær at forestille sig. Problemet er at planlægge og gennemføre denne transformationsproces, som både indeholder teknologisk innovation, semantisk integration, migration af eksisterende løsninger og løsning af en lang række organisatoriske og uddannelsesmæssige problemstillinger. Denne artikel giver et visionært bud på fremtidens elektroniske patientjournal med referencer til den planlagte udvikling af CSC Clinical Suite. Vores forventning er, at EPJ er mere end en journal. EPJ er både en samarbejdsform og en procesorienteret filosofi. CSC Scandihealth A/S Side 3 af 19

4 Historisk tilbageblik og aktuel udfordring Visionen om en elektronisk afløser for papirjournalen har eksisteret siden computerens barndom. Drevet af kvantitative mål som f.eks. forbedret tilgængelighed af journalrelaterede data og større datasikkerhed har it-leverandører og klinikere verden over i de seneste 30 år arbejdet på at udvikle EPJsystemer med umiddelbare forbilleder i dokumentations- og journaliseringssystemer fra den merkantile og finansielle sektor. Konceptuel arkitektur HIS/PAS Tekstbehandling PDM Kliniske databaser PAS-notater EPJ Modularisering Klinisk it Arbejds plads Klinisk portal SundhedsPortal, F-LPR Det Sammenhængende Sundhedssamfund LPR, Sundhedsdatanettet (MedCom) Generation Filosofi Udbredelse Semantiske Standarder Teknisk Platform Lagring Kontorstøtte og dokumenthåndtering Monolit (HIS/PAS) og små enkelt bruger systemer Lokale DOS/Windows Mainframe Notater indskrives af sekretærer og udskrives til patientens papirjournal Tilgængelighed og sikkerhed. Erstat papirjournal Lokale Internationale Windows/NT Mainframe Data lagres elektronisk og lokalt og udskrives kun ved behov. Central indberetning af udvalgte data Klinisk processtøtte, integration og workflow Afdelings systemer Distribuerede systemer Nationalt/ internationalt samarbejdende systemer Internationale Nationale Integrations platform Data lagres lokalt/regionalt og hentes ved behov. Central indberetning af de fleste data Allestedsnærværende Internationale Pervasive computing Data lagres både lokalt og centralt Figur 1 Skematisk fremstilling af de seneste 30 års EPJ-udvikling hen imod visionen om et sammenhængende sundhedssamfund Fokuseringen på EPJ som en elektronisk afløser for papirjournalen (i de første generationer) er naturlig, da papirjournalen af de fleste klinikere opfattes som et uundværligt arbejdsredskab. Det var da også på grund af manglende teknologiske muligheder, at de allerførste udgaver af EPJ måtte gøre op med dette paradigme. Da Windows-teknologien dukkede op i midten af 1990 erne, blev det pludseligt muligt at indbygge papirjournalens velafprøvede og accepterede form og struktur i brugerfladen. Det var bl.a. begrundet i erkendelsen af, at klinikerne hurtigere opnåede færdigheder i EPJ ved at benytte et system med en journal-lignende brugerflade[3], og mundede ud i såvel en international præstandard (Electronic Health Care Record Architecture fra CEN [4]) og ikke mindst et EPJ-rammeprodukt (Doculive EPR fra Siemens Norge [5]), som blandt andet er den grundlæggende teknologi for CSC s OPUS Journal. Men udvikling, implementering og udbredelse af elektronisk patientjournal (EPJ) har vist sig at være en lang rejse mod skiftende mål. Både i Danmark og i udlandet har erfaringerne med EPJ været præget af de talrige kursskift. En årsag hertil er, at målet og dermed begrebet EPJ ikke er entydigt defineret. EPJ vil således ikke betyde det samme for den praktiserende læge i en solopraksis som for en kliniker på en højt specialiseret afdeling på et sygehus. Det har blandt andet medført, at man inden for sundhedsvæsenets forskellige sektorer ser store forskelle i udbredelsen af EPJ i begrebets bredeste betydning. CSC Scandihealth A/S Side 4 af 19

5 Mens udbredelsen af EPJ i den danske primær-sektor (praktiserende læger) og omsorgssektoren nærmer sig 100 pct., rummer udbredelsen af EPJ i sekundær-sektoren fortsat et stort potentiale. Danske opgørelser peger således på, at det i 2002 kun var 7 pct. af landet sygehussenge, der havde elektronisk patientjournal, mens dækningen i f.eks. Norge angives til pc.t [1]. Hvis man opfatter EPJ som en elektronisk afløser for papirjournalen, vil det i dag være muligt at vælge mellem et ret stort antal konkurrerende EPJ-systemer. De systemer vil med relativ lille risiko kunne indfri målet om udbredelse af EPJ i den nationale IT-strategi. Systemerne har været afprøvet klinisk. Fejl og uhensigtsmæssigheder er luget ud. Klinikerne har selv været med til at udforme skærmbilleder etc. Der er altså tale om en generation af modne it-systemer med en velkendt funktionalitet. At disse systemer ikke allerede er udbredt i større grad, kan skyldes manglende bevillinger til sundheds-it i forhold til vore nabolande, men det kan også begrundes med, at det ikke er målet i sig selv at gøre patientjournalen elektronisk. Det er sandsynligt, at målet i virkeligheden er at gennemføre en række organisatoriske forandringsprocesser med EPJ som middel for at opnå en række helt andre nyttevirkninger f.eks. forbedret resurseudnyttelse og planlægning understøttelse af tværsektorielt og tværfagligt samarbejde klinisk kvalitetsudvikling og -sikring deling af viden patientoplevet kontinuitet økonomisk styring Den næste generation af EPJ-systemer bør være fokuseret mod en realisering af disse nyttevirkninger. Et generationsskifte Selvom betydningen af EPJ-begrebet og teknologierne bag har ændret sig adskillige gange i løbet af de seneste 30 år, er det først nu, man er begyndt at tale om et generationsskifte fra 1. til 2. generations EPJ-systemer. EPJ-observatoriet beskriver denne iagttagelse på følgende måde [1]: 2. generations EPJ-systemerne fremkommer som en kombination af en modelmæssig- og en teknologisk udvikling. Systemerne er funktionelt og teknisk lagdelte og modulariserede, således at de enkelte dele kan udskiftes i et flerleverandør samarbejde. Modeludviklingen betyder, at den øgede strukturering i systemerne kan udnyttes effektivt. De omtalte forandringer er så massive, at det berettiger til betegnelsen generationsskifte i en tid, som i it-sammenhæng er præget af rådvildhed og stagnation. Og det er interessant på flere måder: I forbindelse med et generationsskifte risikerer man, at den investering der er foretaget i ældre generationer, går tabt. Et generationsskifte er karakteriseret ved ustabilitet. Og det er ikke hensigtsmæssigt i en tid, da en nært forestående milepæl er et ønske om 100 pct. national dækning af EPJ. Det aktuelle sundheds-it-landskab omtales ofte som et ø-rige af information uden de nødvendige broforbindelser, og det er forventningen, at indførelse af 2. generations EPJ-systemer vil ændre den tilstand. Der er imidlertid en risiko for, at nye problemstillinger vil opstå f.eks.: CSC Scandihealth A/S Side 5 af 19

6 kan krav til performance honoreres? hvem har ansvaret når en given funktionalitet ikke fungerer i en arkitektur, hvor flere parters systemer bidrager til helheden? En væsentlig forudsætning for, at fremtidens EPJ bliver en succes, er derfor, at der opstilles en klar vision for EPJ og defineres nogle opnåelige og operationelle mål. Organisationen bag den præstigefyldte teknologipris Davies award program har gennem en årrække fulgt den amerikanske EPJ-implementerings proces. Ved gennemgang af et antal EPJ-prisvindere siden 1995 har man fundet følgende karakteristika: Projektforankring og ledelse Fælles opfattelse af vigtigheden af sundhedsinformationer fra top til bund i organisationen Kontinuitet i projektledelse Projektledere er ikke en del af topledelse Projekterne er ikke grundlagt i it-afdelingerne De fleste projekter havde lægefaglig projektledelse De lægefaglige projektledere fortsatte deres kliniske virke De tidlige vindere var akademiske institutioner, mens de seneste var offentlige sundhedsorganisationer, som havde købt og tilpasset et kommercielt tilgængeligt produkt Implementering Fokusering på slutbrugerservice og systematisk feedback Projektdeltagere optrådte både som interne sælgere, problemknusere og kollegaer Alle projekter havde planer for forandringsledelse og systemevaluering I alle projekter indgik elementer af omstilling af arbejdsgange Alle projekter har haft en praktisk tilgangsvinkel til EPJ Alle projekter er gennemført i trinvis implementering, og alle faser opfattes som etaper på en længere rejse Fokusering på operationelle kliniske mål Implementering af EPJ er ikke et mål i sig selv Værdiskabelse Projekterne fokuserede ikke på ROI 1 og klassisk cost/benefit, men var kendetegnet ved en uophørlig søgen mod at vise klinisk værdi Alle projekter medførte nedsat tro på den papirbaserede dokumentation Elektronisk beslutningsstøtte giver den største gevinst i forhold til papirdokumentation Teknologi versus brugeraccept Et stort antal forskellige teknologier. Brugeraccept afhænger mere af indhold og værdiskabelse end af præsentation og bagvedliggende teknologi Fokusering på standard baseret data-arkitektur Hurtig respons-tid, troværdighed og let at bruge Fleksibilitet overfor organisatoriske ændringer CSC Scandihealth A/S Side 6 af 19

7 En vision for fremtidens EPJ Udbredelse af EPJ bør ikke i sig selv være visionen. Målet må være at høste de værdier, som en ITunderstøttelse af klinikerens daglige arbejdssituation giver. Og de skal være i form af forbedring og effektivisering af organisationens arbejdsprocesser til gavn for patienterne. Fremtidens EPJ skal anvendes i de kliniske arbejdssituationer, hvor patientjournal og anden klinisk dokumentation anvendes i dag. Men fokusering på den eksisterende papirjournal begrænser potentialet for fremtidens EPJ. EPJ skal afløse den papirbaserede dokumentation, men bør ikke ses isoleret som en elektronisk afløser for den papirbaserede patientjournal. Fremtidens EPJ er noget helt andet. EPJ er mere end en journal Fremtidens EPJ vil være mere end en journal. En papirjournal er ikke i stand til at tænke selv. Den skal bæres rundt, kan blive væk, kan blive overhældt med kaffe og kan rettes uden, at man kan se det. Fremtidens EPJ vil være overraskende intelligent, dynamisk, sikker, allestedsnærværende og usynlig på samme tid. Den samling af applikationer, som anvendes i klinikken (herunder EPJ) omtales ofte samlet som den kliniske it-arbejdsplads. Grænsen mellem begreberne den Kliniske IT-Arbejdsplads (KIA) [7] og EPJ er flydende, og visionerne må betragtes som sammenfaldende. Til sammen udgør de et kompleks af kliniske it-systemer, som skal medvirke til den ønskede transformation af sundhedsvæsenet. Selvom begrebet KIA næppe vil blive så udbredt og alment accepteret som EPJ, signalerer begrebet KIA imidlertid langt bedre det ønskede fremtidige scenarium, end begrebet EPJ gør. Begrebet opstod som reaktion på den isolerede opfattelse af EPJ som papirjournalens afløser i en tid, da it-landskabet var meget broget og bestod af talrige forskelligartede (heterogene) systemer. I KIA indgår således singlesign-on 1 til bl.a. EPJ, patientadministration, booking, statistik, arbejdstidstilrettelæggelse og diverse integrationsmekanismer. Med fremtidens EPJ defineret som et it-system, der dækker alle klinikerens arbejdssituationer, vil disse funktioner med tiden blive overtaget af moduler i EPJ. De moduler vil dog ikke være moduler i traditionel forstand men tværgående funktionalitet, der tilpasses de arbejdsgange, som klinikere og andre parter anvender i det daglige. Eksempelvis vil det være muligt at skrive notater i forbindelse med en medicinordination ved at anvende funktionalitet fra både medicin og notatmodul. I papirjournalen er dokumentation og dermed notater, der retrospektivt beskriver hændelser og observationer, i centrum. I fremtidens EPJ vil der også indgå kliniske notater, men de vil have konkurrence fra data, som er opsamlet på andre måder. Nogle data vil klinikeren kunne indtale ved hjælp af talegenkendelse. Andre vil blive opsamlet af medikoteknisk udstyr, og atter andre registreres af patienter eller pårørende. I sin yderste konsekvens er EPJ altså langt mere end klinikerens arbejdsredskab. EPJ vil indgå som det naturlige kommunikationsmiddel mellem klinikere på tværs af institutionelle grænser og med patienterne - evt. via en national sundhedsportal. Med en så bred definition vil fremtidens EPJ være et middel til at opnå visionen om et sammenhængende sundhedssamfund (eng. healthcare community) og EPJ vil blive en væsentlig del af patientens sundhedsjournal, som indeholder alle sundhedsrelaterede data, og den vil være under patientens kontrol. Nøglen til transformation af det kliniske arbejde ligger i etablering af mulighed for dataopsamling i forbindelse med - eller i det mindste nært knyttet til - selve den kliniske arbejdssituation. Samtidigt skal EPJ give klinikerne incitamenter til at gøre dette ved at tilbyde beslutningsstøtte og andre værdier, som ikke kan opnås med den traditionelle dokumentation. En af de store udfordringer bliver derfor at modellere, redefinere og standardisere de data, som indgår i tidligere tiders enkeltstående EPJ, PAS, booking, rekvisitions/svar og billedmoduler etc. Det skal gøres, så de kan indgå i en samlet klinisk anvendelsessituation, hvor klinikerens arbejde understøttes så godt, at det giver værdi at registrere de aktuelle kliniske arbejdsprocesser, mens de finder sted. 1 En enkelt adgangskode til alle systemer CSC Scandihealth A/S Side 7 af 19

8 EPJ er en samarbejdsform EPJ skal optimere klinikernes tværfaglige samarbejde og optimere den enkelte patients behandlingsforløb. EPJ skal anvendes i en organisation med mange sundhedsfaglige (sundhedspersoner) og mange patienter i modsætning til den papirbaserede journal, som er patientens helt eget og unikke dokument. I EPJ vil der være mange samtidige brugere, som undersøger, beslutter, planlægger, ordinerer, bestiller og resonerer på baggrund af de tilgængelige data. For patienten vil enhver kontakt med sundhedsvæsenet være unik, mens den enkelte patientkontakt for sundhedspersonen oftest vil være én blandt mange patientkontakter. For patienten vil en sundhedsperson oftest være én blandt mange sundhedspersoner, mens sundhedspersonen opfatter sig selv som unik. Sundhedspersonen vil ofte stå alene med beslutningsansvaret for en given patientkontakt, med mindre der er organiseret et team omkring patienten. Og til syvende og sidst vil sundhedsvæsenets organisation skulle honorere krav om, at behandling af mange patienter foretages af mange forskellige sundhedspersoner. Denne sammenhæng kan illustreres ved følgende figur. Figur 2 Fokuseringsområder for EPJ i et organisatorisk perspektiv Hvor papirjournalen i form og indhold lægger op til dokumentation af den sundhedsfagliges personlige kontakt med og ansvar overfor patienten, vil fremtidens EPJ gøre op med det paradigme og understøtte såvel patientorienterede som organisationsorienterede arbejdsgange. Det organisatoriske perspektiv kan med fordel inddeles i: et mikro-perspektiv, som beskriver den patientnære organisation et meso-perspektiv, som beskriver sundhedsvæsenets organisation et makro-perspektiv, som beskriver den nationale/internationale organisation CSC Scandihealth A/S Side 8 af 19

9 Figur 3 Sundhedsvæsenet i et organisatorisk perspektiv. Mikro-perspektivet tværfagligt patientcentreret teamsamarbejde Den tværfaglige anvendelse understøttes af de fleste 1. generations EPJ systemer. Sygeplejersker og læger bruger som regel samme EPJ. Imidlertid er de forskellige faggruppers dokumentation i mange tilfælde adskilt i forskellige dele af journalen alene af den grund, at form og indhold er forskelligt [8]. Nogle eksisterende EPJ-systemer giver også mulighed for at organisere behandlerteams omkring patienten - men som regel uden specifik understøttelse af de teamorienterede arbejdsgange [9] Fremtidens EPJ vil i kraft af sin dynamiske opbygning være tværfaglig og teamorienteret i ordets egentlige betydning. De faggrupper, som samarbejder om patientens behandling og pleje, vil have lige muligheder for at tilgå og dokumentere i patientens journal. Til gengæld giver journalen mulighed for at søge, filtrere og bearbejde indholdet på en sådan måde, at den faglige dimension bevares. Teamfunktioner understøttes gennem en dyb forankring af teambegrebet i den centrale datamodel. For patienten betyder det, at de sundhedspersoner, som patienten har kontakt til, i højere grad vil være i stand til at vurdere og behandle patienten ud fra en holistisk synsvinkel og dermed forbedre den patientoplevede kontinuitet. Meso-perspektivet tværsektorielt samarbejde Traditionelt opfattes patientens journal som sundhedspersonens arbejdsredskab og dermed sygehusets eller den praktiserende læges private ejendom. Med den tiltagende digitalisering af sundhedsvæsenet og de tilgrænsende sektorer, opstår muligheden for at udveksle patientinformationer elektronisk både mellem sygehuse, samarbejdsparter i andre sektorer og patienten selv. En væsentlig del af denne kommunikation foregår allerede i dag i Danmark ved hjælp af MedCom meddelelser [10]. Men det er forventningen, at fremtidens EPJ i langt højere grad er i stand til at udveksle informationer. I de senere år har en meget stor del af den nationale fokusering på standardisering af EPJ været netop begrundet i det ønske. Både SUP [11], G-EPJ, [12], F-LPR [13] og etableringen af den Nationale Sundhedsportal [14] vidner om, at den interorganisatoriske kommunikation opfattes som et meget væsentligt indsatsområde. Udvekslingen af data mellem organisationer kontrolleres i Danmark især af to love: Lov om patienters retsstilling [15] og Persondataloven [16], hvor Lov om patienters retsstilling håndterer patientens ejen- CSC Scandihealth A/S Side 9 af 19

10 domsret til data (herunder samtykke og aktindsigt), mens Persondataloven håndterer sundhedsorganisationens brugsret (herunder sikkerhed). I fremtidens EPJ vil kommunikationen mellem sektorer, patienter og sygehuse på tværs af organisatoriske grænser være mulig, fordi behov og lovgivning understøttes af de nye teknologiske muligheder, som digitale certifikater (f.eks. PKI), højhastighedsforbindelser (f.eks. UMTS og xdsl) og internetteknologi (f.eks. HTML, Java og XML). Samtidigt vil den dybe forankring af samtykkebestemmelser, sikkerhed og historik i systemernes arkitektur medføre, at overholdelse af lovgivningens krav på området ikke opfattes som en belastning men som en naturlig del af den forløbsrelaterede registrering. I fremtidens EPJ vil brugerne blive opfattet som aktører, der spiller veldefinerede roller. En bruger kan have flere roller og brugerens adgangsmuligheder til data vil blive defineret ud fra rollernes organisatoriske tilknytning og ansvar. Det betyder blandt andet, at klinikere på tilsyn vil kunne se en tilsynspatients journal, såfremt der foreligger en bestilling af et tilsyn hos tilsynslægens organisation. Og den praktiserende læge eller patienten selv kan oprettes som bruger af en given journal. Makro-perspektivet det sammenhængende sundhedssamfund På længere sigt vil fremtidens EPJ skulle indgå i en større national sammenhæng i det, man kan kalde den nationale digitale forvaltning. Den Nationale Sundhedsportal (NS), det nationale patientindeks og det forløbsbaserede landspatientregister (F-LPR) er skridt i den retning. Med NS vil grænserne for, hvad der kommunikeres mellem patient, stat, amter, kommuner og faglige organisationer med tiden kunne ændres og udvides i en grad, som det i dag er vanskeligt at forudse. Der er dog ingen tvivl om, at potentialet er enormt. På sigt vil det bl.a. være muligt for patienter at følge sagsbehandling, herunder henvisningernes vej gennem sundhedsvæsenet. Patientens læge vil kunne booke til undersøgelse og behandling på sygehus eller privathospital. Indlægges patienten i udlandet under en ferie, vil sygehuset kunne hente oplysninger om patientens tidligere sygehistorie og eventuelle undersøgelsesresultater i det nationale patientindeks. Sundhedsøkonomiske beregninger kan gennemføres på data, som er valide og klinisk meningsfulde. Kvaliteten af behandlingen kan overvåges løbende, og forskere vil kunne vurdere udbredning og mortaliteten af de store folkesygdomme og søge ny erkendelse om sjældne sygdomme i de omfattende registreringer af ydelser, som indberettes kontinuerligt til F-LPR. Med de igangsatte aktiviteter (som indgår i den nationale strategi for sundhedsvæsenet) nærmer det danske sundhedsvæsen sig en tilstand, som kan beskrives som det sammenhængende sundhedssamfund. EPJ er en procesorienteret filosofi Fremtidens EPJ skal understøtte hævdvundne arbejdsgange i sundhedsvæsenet og samtidigt åbne mulighed for effektivitets- og kvalitetsforbedringer blandt andet ved at gøre uhensigtsmæssigheder synlige og gøre nye arbejdsgange mulige. Et antal danske initiativer f.eks. [17 og 18] er eksempler på denne fokusering på patientforløb og kvalitetsudvikling. CSC Scandihealth A/S Side 10 af 19

11 Den overordnede proces for patientens gang gennem sundhedsvæsenet kan illustreres på flere måder. Figur 4 Sundhedsvæsenet i et administrativt forløbsperspektiv I modellen beskrives det administrative patientforløb som de aktiviteter, der indgår i forbindelse med patientens behandling under et givet organisatorisk ansvar. Patientforløbet er derfor karakteriseret ved et givet antal delforløb med organisatoriske tilhørsforhold og et antal overleveringssituationer karakteriseret ved et statusskift. Nedenfor vises patientens mulige statusskift som et tilstanddiagram. Figur 5 Tilstanddiagram for patientens status i forbindelse med et patientforløb, hvor startsituationen er karakteriseret ved tilstedeværelsen af et eller flere helbredsproblem(er), og sluttilstanden er karakteriseret ved, at helbredsproblemet er løst. Diagrammet viser, at en patient enten bliver henvist eller ankommer akut til behandling, samt at patienten skal afsluttes før, patientforløbet er slut. Imellem disse to yderpunkter kan patienten skifte mellem at være enten indlagt, ambulant eller henvist men aldrig uden et tilhørsforhold til en sundhedsfaglig organisation. Det er der sådan set ikke noget nyt i. Det nye er, at man i fremtidens EPJ skal understøtte patientforløbet ud fra en klinisk synsvinkel. Den synsvinkel omtales ofte som den kliniske proces (KP). I klinisk forstand vil patientens problemer fortsat eksistere såfremt patienten skifter administrativ status, CSC Scandihealth A/S Side 11 af 19

12 og patienten kan blive behandlet for de samme problemer af flere forskellige organisatoriske enheder på samme tid. Ønsket om anvendelse af den kliniske proces (KP) som referencemodel i forbindelse med elektronisk patientjournal ligger lige for, og den kliniske proces indgår som et centralt omdrejningspunkt i Sundhedsstyrelsens G-EPJ-model [12]. Imidlertid er KP en abstraktion, som tidligere har været meget vanskeligt at beskrive. KP foregår nemlig delvist inde i hovedet på enhver kliniker, når der tages beslutninger på baggrund af observationer eller lægges planer for den videre behandling og er dermed afhængig af den individuelle præstation, viden og kliniske færdigheder. G-EPJ forudsætter, at klinikeren i forbindelse med det kliniske arbejde gennemfører et antal mere elle mindre ubevidste arbejdsgange i en fastlagt sekvens: 1. Diagnostik og problemdefinition. Klinikeren overvejer, hvad patienten fejler og hvilke problemer der er både nye og allerede eksisterende. 2. Planlægning og målfastlæggelse. Klinikeren ordinerer undersøgelser og behandling ud fra de givne forudsætninger (indikationer) og opstiller operationelle mål herfor. Måske anvendes en form for standardplan hertil. 3. Udførelse af aktivitet. Klinikeren udfører planlagte/indicerede undersøgelser og behandling samt indsamler resultater f.eks. objektiv undersøgelse eller laboratorieværdier. 4. Evaluering i forhold til operationelle mål. De indsamlede resultater vurderes i forhold til de operationelle mål og graden af målopfyldelse leder evt. til fornyet diagnostik. Sekvensen i den kliniske proces kan beskrives som et instantieret action workflow, hvor klinikeren er den udførende aktør. Figur 6 Den kliniske proces er et instantieret action workflow-diagram med fire centrale arbejdsgange. Begyndelsen er karakteriseret ved tilstedeværelsen af en spontant opstået (eller ikke tidligere erkendt) klinisk problemstilling. Sluttilstanden er karakteriseret ved, at problemet er løst. Fokus er patienten og patientens aktuelle problemer, sygdomme og behandling. I de to øverste arbejdsgange (Figur 6) handler det for klinikeren om at vurdere, hvad patienten fejler, og om den igangværende behandling herfor er under kontrol. Mens det i de to nederste arbejdsgange er klinikerens rolle, der er i fokus, når det gælder teamets behandling af patienten. G-EPJ s fokusering på arbejdsgan- CSC Scandihealth A/S Side 12 af 19

13 gene diagnostik, planlægning, udførelse og evaluering er altså direkte rettet mod den enkelte klinikers patientorienterede proces, således som det kan ses i Figur 7. Figur 7 G-EPJs fokusområde Udfordringen bliver dermed at implementere G-EPJ på en sådan måde, at såvel sundhedspersonens (klinikerens) arbejdsprocesser, teamets og organisationens processer understøttes hensigtsmæssigt. En løsning på dette dilemma kan være at anskue den kliniske proces som en proces ud af flere parallelt forløbende processer, som har forskellige formål. I Figur 8 præsenteres en ny procesmodel for sundhedsvæsenets organisatoriske processer, som illustrerer, at KP er mere end klinikerens proces, og at modelleringen af den kliniske virkelighed handler om mere end diagnostik, planlægning, udførelse og evaluering. Disse fire centrale arbejdsgange svarer til, hvad man ofte omtaler som sundhedsvæsenets kerneydelser, men hertil kommer et antal mere eller mindre veldefinerede strukturelle ydelser, som ikke må glemmes, når fremtidens EPJ skal udvikles. Figur 8 Den kliniske proces består af et antal parallelt forløbende processer CSC Scandihealth A/S Side 13 af 19

14 1. Patientens proces omhandler forhold vedr. patientens kontakt med og personlige oplevelse af sundhedsvæsenet, herunder indlæggelse, udskrivning, ambulant kontrol etc. Det svarer til det, man ofte omtaler som patientforløbet. 2. Klinikerens proces omhandler de patientnære aktiviteter med relation til pleje og behandling. Den har både en mental del (inde i hovedet på klinikeren; diagnostik og evaluering/vurdering) og en organisatorisk del (som omhandler planlægning og udførelse). 3. Team processen omhandler samarbejdet og ansvarsfordelingen mellem de klinikere, som deltager i patientens behandling og pleje. 4. Den finansielle proces omhandler blandt andet afregning for udførte aktiviteter, herunder DRG, kaution og afregning. 5. Den kvalitetsorienterede proces omhandler blandt andet elementer af klinisk audit, indrapportering, kvalitetsopfølgning, servicemål og kliniske projekter. 6. Den organisatoriske proces omhandler logistik, ledelsesinformation, arbejdstidstilrettelæggelse, udnyttelsen af de organisatoriske resurser (f.eks booking og resurseplanlægning) og arbejdsgange, som involverer organisatoriske enheder på tværs af sundhedsvæsenet (herunder f.eks. tværfaglig/tværsektoriel kommunikation). Det er nærliggende at opfatte et givet patientforløb i sundhedsvæsenet som et mikro-projekt, der har patientens sundhed og/eller helbredelse som operationelt mål. Projektet vil bygge på en række forudsætninger (f.eks. viden som indsamles, herunder anamnese og undersøgelsesresultater) og bestå af en række aktiviteter, som gennemføres og en række milepæle, som opnås, således at projektet kan afsluttes med succes. For klinikeren har den papirbaserede patientjournal i generationer været det vigtigste projektstyringsredskab, men med fremtidens EPJ vil klinikeren forvente at få et værktøj, som giver mulighed for klinisk projektledelse og procesunderstøttelse i hidtil uset grad. CSC Scandihealth A/S Side 14 af 19

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger

DYB. CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger DYB D I G I T A L I S E R I N G S E P T E M B E R 2 0 1 0 CSC s Vision for næste generation af offentlige løsninger FORORD I CSC har vi en klar vision og strategi for digitaliseringen af den offentlige

Læs mere

Elektroniske Patientjournaler

Elektroniske Patientjournaler Elektroniske Patientjournaler Lægmandsvurdering afholdt af Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2002/15 Elektroniske Patientjournaler Lægmandsvurdering afholdt af Teknologirådet Projektledelse i Teknologirådets

Læs mere

EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet

EPJ-Observatoriet. Aalborg Universitet Statusrapport 2005 EPJ-Observatoriet MEDIQ Aalborg Universitet EPJ-Observatoriet Statusrapport 2005 Søren Vingtoft, Morten Bruun-Rasmussen, Knut Bernstein, Stig Kjær Andersen, Christian Nøhr EPJ-Observatoriet

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed Shared Care Større medansvar, højere patientsikkerhed og en bedre økonomi. Side 14 Det digitale hospital Hvordan ser det ud? Og hvordan favner det bedst den fremtidige kompleksitet? Side 10 IBM Watson

Læs mere

DIGITALISERING MED EFFEKT

DIGITALISERING MED EFFEKT REGERINGEN KL DANSKE REGIONER DIGITALISERING MED EFFEKT NATIONAL STRATEGI FOR DIGITALISERING AF SUNDHEDSVÆSENET 2013-2017 INDHOLD FORORD FORORD 2 DET DIGITALE SUNDHEDSVÆSEN 4 SUNDHED TIL BORGEREN PÅ NYE

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen?

Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? N OTAT Hvordan sikres kvaliteten i sygeplejen? Indhold Forord... 3 Begrebsafklaring... 4 1. Baggrund... 5 2. Hvor skal kommunerne måle kvaliteten?... 6 2.1 Fokus på enkeltindsatser frem for forløb... 6

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

EPJ-OBSERVATORIET HÅNDBOG. i organisatoriske forandringer. i forbindelse med implementering af elektroniske patientjournaler på sygehuse

EPJ-OBSERVATORIET HÅNDBOG. i organisatoriske forandringer. i forbindelse med implementering af elektroniske patientjournaler på sygehuse EN HÅNDBOG FRA EPJ-OBSERVATORIET HÅNDBOG i organisatoriske forandringer i forbindelse med implementering af elektroniske patientjournaler på sygehuse EPJ-OBSERVATORIET EN HÅNDBOG FRA EPJ-OBSERVATORIET

Læs mere

Systematisk samarbejde om kvalitet

Systematisk samarbejde om kvalitet Dansk Sundhedsinstitut DSI rapport 2009.01 Systematisk samarbejde om kvalitet Samspil mellem personalepolitik og arbejdet med udvikling af kvalitet og tværfaglighed på sygehusene Jens Albæk Marie Lund

Læs mere

Effektiv organisering af almen praksis

Effektiv organisering af almen praksis Effektiv organisering af almen praksis Erfaringer fra udlandet Jakob Hansen Marie Henriette Madsen Pia Kürstein Kjellberg Dansk Sundhedsinstitut August 2008 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2

Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal. Version 0.2 Forslag til Grundstruktur for udveksling af oplysninger i Elektronisk patientjournal Oktober 2000 Indholdsfortegnelse ÆNDRINGSLISTE...3 DEN FORLØBSORIENTEREDE JOURNAL...5 JOURNALENS EGENSKABER...5 Journaltyper...5

Læs mere

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt

Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Pisariillisaaneq-projekt Beslutningsgrundlag for fase 1 af Fællesoffentligt ERP Enterprise Ressource Planning i Grønland December 2011 Dette overordnede vurderingsgrundlag

Læs mere

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model

Forløbsprogrammer for kronisk sygdom. den generiske model Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model 2012 Forløbsprogrammer for kronisk sygdom den generiske model Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

EPJ - ALT ÈT STED Udgivet september 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Tlf. 25 46 21 03 www.epj.rn.dk

EPJ - ALT ÈT STED Udgivet september 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Tlf. 25 46 21 03 www.epj.rn.dk www.epj.rn.dk 2 EPJ - ALT ÈT STED Udgivet september 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Tlf. 25 46 21 03 www.epj.rn.dk Redaktion, tekst & foto: Kommunikations- og pr-konsulent Thomas

Læs mere

E-mail-konsultation til borgerne

E-mail-konsultation til borgerne Gruppe 2 E-mail-konsultation til borgerne Praktiserende læger er gået online. Vicky Raae Else-Marie Laursen 2009 E - M A I L - K O N S U L T A T I O N T I L B O R G E R N E Computere er nytteløse. De kan

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014

RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 RAPPORT OM SERVICEEFTERSYN AF RAPPORTERINGSSYSTEMET FOR UTILSIGTEDE HÆNDELSER JULI 2014 Udarbejdet af: Patientombuddet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Publikationen er tilgængelig på http://www.sum.dk

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

RUNDREJSE I DET DANSKE SYGEHUSVÆSEN STATSMINISTERENS PERSONLIGE REPRÆSENTANT ERIK JUHL JUNI 2007

RUNDREJSE I DET DANSKE SYGEHUSVÆSEN STATSMINISTERENS PERSONLIGE REPRÆSENTANT ERIK JUHL JUNI 2007 RUNDREJSE I DET DANSKE SYGEHUSVÆSEN STATSMINISTERENS PERSONLIGE REPRÆSENTANT ERIK JUHL JUNI 2007 Indhold 1. Indledning 4 2. Generelle iagttagelser vedrørende det danske sygehusvæsen 5 2.1. The knowing-doing

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere