Den 10. juni 2003 PST/ Fremtidens Elektroniske Patientjournal. Af chefarkitekt, læge Peter Steenberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 10. juni 2003 PST/ Fremtidens Elektroniske Patientjournal. Af chefarkitekt, læge Peter Steenberg"

Transkript

1 Den 10. juni 2003 PST/ Fremtidens Elektroniske Patientjournal Af chefarkitekt, læge Peter Steenberg

2 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Historisk tilbageblik og aktuel udfordring...4 Et generationsskifte...5 En vision for fremtidens EPJ...7 EPJ er mere end en journal...7 EPJ er en samarbejdsform...8 EPJ er en procesorienteret filosofi...10 Realisering af fremtidens EPJ...15 Kontekstbegrebet og den situationsbestemte journal...15 Danish design...16 Arbejdsgange...16 Modularisering...16 Specialisering...17 Hjælpeværktøjer...17 Overblik...17 Kvalitetssikring og udveksling...17 Konklusion...18 Referencer:...19 CSC Scandihealth A/S Side 2 af 19

3 Indledning Erstatningen for den papirbaserede patientjournal i den sekundære sundhedssektor har været længe under vejs. I snart tre årtier har klinikere og it-folk verden over udviklet og implementeret elektroniske patientjournaler til anvendelse på sygehuse. Om senest tre år skal alle Danmarks sygehuse have indført EPJ. Med den nationale IT-strategi for det danske sundhedsvæsen [1] har sundhedsmyndighederne lagt en ambitiøs plan. Gennem national fokusering på klinisk anvendelse af it og søsætning af en række nationale initiativer, stiler man således mod fuld dækning af EPJ på landets sygehuse inden 1. januar Lykkes det projekt, vil den landsdækkende udbredelse kunne sætte nye normer for fremtidens EPJ både nationalt og internationalt. En ny generation af it-systemer til sundhedsvæsenet er under udvikling. Disse systemer udvikles til brug i den kliniske situation. I stedet for fokusering på elektronisk dokumenthåndtering, fokuseres der på kliniske arbejdsprocesser og krav om forbedret resurseudnyttelse og planlægning understøttelse af tværsektorielt og tværfagligt samarbejde klinisk kvalitets udvikling og sikring deling af viden patientoplevet kontinuitet økonomisk styring Fremtidens EPJ vil være præget af vores nutidige visioner, målsætninger og erfaringer med teknologi. Hvilke nutidige behov skal opfyldes? Hvad er muligt, og hvad er ren science fiction? Hvad ligger lige for i en nær udviklingshorisont, og hvad kan man forestille sig på længere sigt? Vi forestiller os, at fremtidens sundhedsvæsen vil være knyttet sammen af kommunikerende og serviceorienterede it-systemer, som i kraft af fælles standarder samt veludviklede og sikre kommunikationsveje, gør det muligt at udveksle og indhente patientrelateret information når som helst og hvor som helst, der er behov for det. Og vi kalder den vision for det sammenhængende sundhedssamfund. For de fleste vil visionen om et sammenhængende sundhedssamfund ikke være svær at forestille sig. Problemet er at planlægge og gennemføre denne transformationsproces, som både indeholder teknologisk innovation, semantisk integration, migration af eksisterende løsninger og løsning af en lang række organisatoriske og uddannelsesmæssige problemstillinger. Denne artikel giver et visionært bud på fremtidens elektroniske patientjournal med referencer til den planlagte udvikling af CSC Clinical Suite. Vores forventning er, at EPJ er mere end en journal. EPJ er både en samarbejdsform og en procesorienteret filosofi. CSC Scandihealth A/S Side 3 af 19

4 Historisk tilbageblik og aktuel udfordring Visionen om en elektronisk afløser for papirjournalen har eksisteret siden computerens barndom. Drevet af kvantitative mål som f.eks. forbedret tilgængelighed af journalrelaterede data og større datasikkerhed har it-leverandører og klinikere verden over i de seneste 30 år arbejdet på at udvikle EPJsystemer med umiddelbare forbilleder i dokumentations- og journaliseringssystemer fra den merkantile og finansielle sektor. Konceptuel arkitektur HIS/PAS Tekstbehandling PDM Kliniske databaser PAS-notater EPJ Modularisering Klinisk it Arbejds plads Klinisk portal SundhedsPortal, F-LPR Det Sammenhængende Sundhedssamfund LPR, Sundhedsdatanettet (MedCom) Generation Filosofi Udbredelse Semantiske Standarder Teknisk Platform Lagring Kontorstøtte og dokumenthåndtering Monolit (HIS/PAS) og små enkelt bruger systemer Lokale DOS/Windows Mainframe Notater indskrives af sekretærer og udskrives til patientens papirjournal Tilgængelighed og sikkerhed. Erstat papirjournal Lokale Internationale Windows/NT Mainframe Data lagres elektronisk og lokalt og udskrives kun ved behov. Central indberetning af udvalgte data Klinisk processtøtte, integration og workflow Afdelings systemer Distribuerede systemer Nationalt/ internationalt samarbejdende systemer Internationale Nationale Integrations platform Data lagres lokalt/regionalt og hentes ved behov. Central indberetning af de fleste data Allestedsnærværende Internationale Pervasive computing Data lagres både lokalt og centralt Figur 1 Skematisk fremstilling af de seneste 30 års EPJ-udvikling hen imod visionen om et sammenhængende sundhedssamfund Fokuseringen på EPJ som en elektronisk afløser for papirjournalen (i de første generationer) er naturlig, da papirjournalen af de fleste klinikere opfattes som et uundværligt arbejdsredskab. Det var da også på grund af manglende teknologiske muligheder, at de allerførste udgaver af EPJ måtte gøre op med dette paradigme. Da Windows-teknologien dukkede op i midten af 1990 erne, blev det pludseligt muligt at indbygge papirjournalens velafprøvede og accepterede form og struktur i brugerfladen. Det var bl.a. begrundet i erkendelsen af, at klinikerne hurtigere opnåede færdigheder i EPJ ved at benytte et system med en journal-lignende brugerflade[3], og mundede ud i såvel en international præstandard (Electronic Health Care Record Architecture fra CEN [4]) og ikke mindst et EPJ-rammeprodukt (Doculive EPR fra Siemens Norge [5]), som blandt andet er den grundlæggende teknologi for CSC s OPUS Journal. Men udvikling, implementering og udbredelse af elektronisk patientjournal (EPJ) har vist sig at være en lang rejse mod skiftende mål. Både i Danmark og i udlandet har erfaringerne med EPJ været præget af de talrige kursskift. En årsag hertil er, at målet og dermed begrebet EPJ ikke er entydigt defineret. EPJ vil således ikke betyde det samme for den praktiserende læge i en solopraksis som for en kliniker på en højt specialiseret afdeling på et sygehus. Det har blandt andet medført, at man inden for sundhedsvæsenets forskellige sektorer ser store forskelle i udbredelsen af EPJ i begrebets bredeste betydning. CSC Scandihealth A/S Side 4 af 19

5 Mens udbredelsen af EPJ i den danske primær-sektor (praktiserende læger) og omsorgssektoren nærmer sig 100 pct., rummer udbredelsen af EPJ i sekundær-sektoren fortsat et stort potentiale. Danske opgørelser peger således på, at det i 2002 kun var 7 pct. af landet sygehussenge, der havde elektronisk patientjournal, mens dækningen i f.eks. Norge angives til pc.t [1]. Hvis man opfatter EPJ som en elektronisk afløser for papirjournalen, vil det i dag være muligt at vælge mellem et ret stort antal konkurrerende EPJ-systemer. De systemer vil med relativ lille risiko kunne indfri målet om udbredelse af EPJ i den nationale IT-strategi. Systemerne har været afprøvet klinisk. Fejl og uhensigtsmæssigheder er luget ud. Klinikerne har selv været med til at udforme skærmbilleder etc. Der er altså tale om en generation af modne it-systemer med en velkendt funktionalitet. At disse systemer ikke allerede er udbredt i større grad, kan skyldes manglende bevillinger til sundheds-it i forhold til vore nabolande, men det kan også begrundes med, at det ikke er målet i sig selv at gøre patientjournalen elektronisk. Det er sandsynligt, at målet i virkeligheden er at gennemføre en række organisatoriske forandringsprocesser med EPJ som middel for at opnå en række helt andre nyttevirkninger f.eks. forbedret resurseudnyttelse og planlægning understøttelse af tværsektorielt og tværfagligt samarbejde klinisk kvalitetsudvikling og -sikring deling af viden patientoplevet kontinuitet økonomisk styring Den næste generation af EPJ-systemer bør være fokuseret mod en realisering af disse nyttevirkninger. Et generationsskifte Selvom betydningen af EPJ-begrebet og teknologierne bag har ændret sig adskillige gange i løbet af de seneste 30 år, er det først nu, man er begyndt at tale om et generationsskifte fra 1. til 2. generations EPJ-systemer. EPJ-observatoriet beskriver denne iagttagelse på følgende måde [1]: 2. generations EPJ-systemerne fremkommer som en kombination af en modelmæssig- og en teknologisk udvikling. Systemerne er funktionelt og teknisk lagdelte og modulariserede, således at de enkelte dele kan udskiftes i et flerleverandør samarbejde. Modeludviklingen betyder, at den øgede strukturering i systemerne kan udnyttes effektivt. De omtalte forandringer er så massive, at det berettiger til betegnelsen generationsskifte i en tid, som i it-sammenhæng er præget af rådvildhed og stagnation. Og det er interessant på flere måder: I forbindelse med et generationsskifte risikerer man, at den investering der er foretaget i ældre generationer, går tabt. Et generationsskifte er karakteriseret ved ustabilitet. Og det er ikke hensigtsmæssigt i en tid, da en nært forestående milepæl er et ønske om 100 pct. national dækning af EPJ. Det aktuelle sundheds-it-landskab omtales ofte som et ø-rige af information uden de nødvendige broforbindelser, og det er forventningen, at indførelse af 2. generations EPJ-systemer vil ændre den tilstand. Der er imidlertid en risiko for, at nye problemstillinger vil opstå f.eks.: CSC Scandihealth A/S Side 5 af 19

6 kan krav til performance honoreres? hvem har ansvaret når en given funktionalitet ikke fungerer i en arkitektur, hvor flere parters systemer bidrager til helheden? En væsentlig forudsætning for, at fremtidens EPJ bliver en succes, er derfor, at der opstilles en klar vision for EPJ og defineres nogle opnåelige og operationelle mål. Organisationen bag den præstigefyldte teknologipris Davies award program har gennem en årrække fulgt den amerikanske EPJ-implementerings proces. Ved gennemgang af et antal EPJ-prisvindere siden 1995 har man fundet følgende karakteristika: Projektforankring og ledelse Fælles opfattelse af vigtigheden af sundhedsinformationer fra top til bund i organisationen Kontinuitet i projektledelse Projektledere er ikke en del af topledelse Projekterne er ikke grundlagt i it-afdelingerne De fleste projekter havde lægefaglig projektledelse De lægefaglige projektledere fortsatte deres kliniske virke De tidlige vindere var akademiske institutioner, mens de seneste var offentlige sundhedsorganisationer, som havde købt og tilpasset et kommercielt tilgængeligt produkt Implementering Fokusering på slutbrugerservice og systematisk feedback Projektdeltagere optrådte både som interne sælgere, problemknusere og kollegaer Alle projekter havde planer for forandringsledelse og systemevaluering I alle projekter indgik elementer af omstilling af arbejdsgange Alle projekter har haft en praktisk tilgangsvinkel til EPJ Alle projekter er gennemført i trinvis implementering, og alle faser opfattes som etaper på en længere rejse Fokusering på operationelle kliniske mål Implementering af EPJ er ikke et mål i sig selv Værdiskabelse Projekterne fokuserede ikke på ROI 1 og klassisk cost/benefit, men var kendetegnet ved en uophørlig søgen mod at vise klinisk værdi Alle projekter medførte nedsat tro på den papirbaserede dokumentation Elektronisk beslutningsstøtte giver den største gevinst i forhold til papirdokumentation Teknologi versus brugeraccept Et stort antal forskellige teknologier. Brugeraccept afhænger mere af indhold og værdiskabelse end af præsentation og bagvedliggende teknologi Fokusering på standard baseret data-arkitektur Hurtig respons-tid, troværdighed og let at bruge Fleksibilitet overfor organisatoriske ændringer CSC Scandihealth A/S Side 6 af 19

7 En vision for fremtidens EPJ Udbredelse af EPJ bør ikke i sig selv være visionen. Målet må være at høste de værdier, som en ITunderstøttelse af klinikerens daglige arbejdssituation giver. Og de skal være i form af forbedring og effektivisering af organisationens arbejdsprocesser til gavn for patienterne. Fremtidens EPJ skal anvendes i de kliniske arbejdssituationer, hvor patientjournal og anden klinisk dokumentation anvendes i dag. Men fokusering på den eksisterende papirjournal begrænser potentialet for fremtidens EPJ. EPJ skal afløse den papirbaserede dokumentation, men bør ikke ses isoleret som en elektronisk afløser for den papirbaserede patientjournal. Fremtidens EPJ er noget helt andet. EPJ er mere end en journal Fremtidens EPJ vil være mere end en journal. En papirjournal er ikke i stand til at tænke selv. Den skal bæres rundt, kan blive væk, kan blive overhældt med kaffe og kan rettes uden, at man kan se det. Fremtidens EPJ vil være overraskende intelligent, dynamisk, sikker, allestedsnærværende og usynlig på samme tid. Den samling af applikationer, som anvendes i klinikken (herunder EPJ) omtales ofte samlet som den kliniske it-arbejdsplads. Grænsen mellem begreberne den Kliniske IT-Arbejdsplads (KIA) [7] og EPJ er flydende, og visionerne må betragtes som sammenfaldende. Til sammen udgør de et kompleks af kliniske it-systemer, som skal medvirke til den ønskede transformation af sundhedsvæsenet. Selvom begrebet KIA næppe vil blive så udbredt og alment accepteret som EPJ, signalerer begrebet KIA imidlertid langt bedre det ønskede fremtidige scenarium, end begrebet EPJ gør. Begrebet opstod som reaktion på den isolerede opfattelse af EPJ som papirjournalens afløser i en tid, da it-landskabet var meget broget og bestod af talrige forskelligartede (heterogene) systemer. I KIA indgår således singlesign-on 1 til bl.a. EPJ, patientadministration, booking, statistik, arbejdstidstilrettelæggelse og diverse integrationsmekanismer. Med fremtidens EPJ defineret som et it-system, der dækker alle klinikerens arbejdssituationer, vil disse funktioner med tiden blive overtaget af moduler i EPJ. De moduler vil dog ikke være moduler i traditionel forstand men tværgående funktionalitet, der tilpasses de arbejdsgange, som klinikere og andre parter anvender i det daglige. Eksempelvis vil det være muligt at skrive notater i forbindelse med en medicinordination ved at anvende funktionalitet fra både medicin og notatmodul. I papirjournalen er dokumentation og dermed notater, der retrospektivt beskriver hændelser og observationer, i centrum. I fremtidens EPJ vil der også indgå kliniske notater, men de vil have konkurrence fra data, som er opsamlet på andre måder. Nogle data vil klinikeren kunne indtale ved hjælp af talegenkendelse. Andre vil blive opsamlet af medikoteknisk udstyr, og atter andre registreres af patienter eller pårørende. I sin yderste konsekvens er EPJ altså langt mere end klinikerens arbejdsredskab. EPJ vil indgå som det naturlige kommunikationsmiddel mellem klinikere på tværs af institutionelle grænser og med patienterne - evt. via en national sundhedsportal. Med en så bred definition vil fremtidens EPJ være et middel til at opnå visionen om et sammenhængende sundhedssamfund (eng. healthcare community) og EPJ vil blive en væsentlig del af patientens sundhedsjournal, som indeholder alle sundhedsrelaterede data, og den vil være under patientens kontrol. Nøglen til transformation af det kliniske arbejde ligger i etablering af mulighed for dataopsamling i forbindelse med - eller i det mindste nært knyttet til - selve den kliniske arbejdssituation. Samtidigt skal EPJ give klinikerne incitamenter til at gøre dette ved at tilbyde beslutningsstøtte og andre værdier, som ikke kan opnås med den traditionelle dokumentation. En af de store udfordringer bliver derfor at modellere, redefinere og standardisere de data, som indgår i tidligere tiders enkeltstående EPJ, PAS, booking, rekvisitions/svar og billedmoduler etc. Det skal gøres, så de kan indgå i en samlet klinisk anvendelsessituation, hvor klinikerens arbejde understøttes så godt, at det giver værdi at registrere de aktuelle kliniske arbejdsprocesser, mens de finder sted. 1 En enkelt adgangskode til alle systemer CSC Scandihealth A/S Side 7 af 19

8 EPJ er en samarbejdsform EPJ skal optimere klinikernes tværfaglige samarbejde og optimere den enkelte patients behandlingsforløb. EPJ skal anvendes i en organisation med mange sundhedsfaglige (sundhedspersoner) og mange patienter i modsætning til den papirbaserede journal, som er patientens helt eget og unikke dokument. I EPJ vil der være mange samtidige brugere, som undersøger, beslutter, planlægger, ordinerer, bestiller og resonerer på baggrund af de tilgængelige data. For patienten vil enhver kontakt med sundhedsvæsenet være unik, mens den enkelte patientkontakt for sundhedspersonen oftest vil være én blandt mange patientkontakter. For patienten vil en sundhedsperson oftest være én blandt mange sundhedspersoner, mens sundhedspersonen opfatter sig selv som unik. Sundhedspersonen vil ofte stå alene med beslutningsansvaret for en given patientkontakt, med mindre der er organiseret et team omkring patienten. Og til syvende og sidst vil sundhedsvæsenets organisation skulle honorere krav om, at behandling af mange patienter foretages af mange forskellige sundhedspersoner. Denne sammenhæng kan illustreres ved følgende figur. Figur 2 Fokuseringsområder for EPJ i et organisatorisk perspektiv Hvor papirjournalen i form og indhold lægger op til dokumentation af den sundhedsfagliges personlige kontakt med og ansvar overfor patienten, vil fremtidens EPJ gøre op med det paradigme og understøtte såvel patientorienterede som organisationsorienterede arbejdsgange. Det organisatoriske perspektiv kan med fordel inddeles i: et mikro-perspektiv, som beskriver den patientnære organisation et meso-perspektiv, som beskriver sundhedsvæsenets organisation et makro-perspektiv, som beskriver den nationale/internationale organisation CSC Scandihealth A/S Side 8 af 19

9 Figur 3 Sundhedsvæsenet i et organisatorisk perspektiv. Mikro-perspektivet tværfagligt patientcentreret teamsamarbejde Den tværfaglige anvendelse understøttes af de fleste 1. generations EPJ systemer. Sygeplejersker og læger bruger som regel samme EPJ. Imidlertid er de forskellige faggruppers dokumentation i mange tilfælde adskilt i forskellige dele af journalen alene af den grund, at form og indhold er forskelligt [8]. Nogle eksisterende EPJ-systemer giver også mulighed for at organisere behandlerteams omkring patienten - men som regel uden specifik understøttelse af de teamorienterede arbejdsgange [9] Fremtidens EPJ vil i kraft af sin dynamiske opbygning være tværfaglig og teamorienteret i ordets egentlige betydning. De faggrupper, som samarbejder om patientens behandling og pleje, vil have lige muligheder for at tilgå og dokumentere i patientens journal. Til gengæld giver journalen mulighed for at søge, filtrere og bearbejde indholdet på en sådan måde, at den faglige dimension bevares. Teamfunktioner understøttes gennem en dyb forankring af teambegrebet i den centrale datamodel. For patienten betyder det, at de sundhedspersoner, som patienten har kontakt til, i højere grad vil være i stand til at vurdere og behandle patienten ud fra en holistisk synsvinkel og dermed forbedre den patientoplevede kontinuitet. Meso-perspektivet tværsektorielt samarbejde Traditionelt opfattes patientens journal som sundhedspersonens arbejdsredskab og dermed sygehusets eller den praktiserende læges private ejendom. Med den tiltagende digitalisering af sundhedsvæsenet og de tilgrænsende sektorer, opstår muligheden for at udveksle patientinformationer elektronisk både mellem sygehuse, samarbejdsparter i andre sektorer og patienten selv. En væsentlig del af denne kommunikation foregår allerede i dag i Danmark ved hjælp af MedCom meddelelser [10]. Men det er forventningen, at fremtidens EPJ i langt højere grad er i stand til at udveksle informationer. I de senere år har en meget stor del af den nationale fokusering på standardisering af EPJ været netop begrundet i det ønske. Både SUP [11], G-EPJ, [12], F-LPR [13] og etableringen af den Nationale Sundhedsportal [14] vidner om, at den interorganisatoriske kommunikation opfattes som et meget væsentligt indsatsområde. Udvekslingen af data mellem organisationer kontrolleres i Danmark især af to love: Lov om patienters retsstilling [15] og Persondataloven [16], hvor Lov om patienters retsstilling håndterer patientens ejen- CSC Scandihealth A/S Side 9 af 19

10 domsret til data (herunder samtykke og aktindsigt), mens Persondataloven håndterer sundhedsorganisationens brugsret (herunder sikkerhed). I fremtidens EPJ vil kommunikationen mellem sektorer, patienter og sygehuse på tværs af organisatoriske grænser være mulig, fordi behov og lovgivning understøttes af de nye teknologiske muligheder, som digitale certifikater (f.eks. PKI), højhastighedsforbindelser (f.eks. UMTS og xdsl) og internetteknologi (f.eks. HTML, Java og XML). Samtidigt vil den dybe forankring af samtykkebestemmelser, sikkerhed og historik i systemernes arkitektur medføre, at overholdelse af lovgivningens krav på området ikke opfattes som en belastning men som en naturlig del af den forløbsrelaterede registrering. I fremtidens EPJ vil brugerne blive opfattet som aktører, der spiller veldefinerede roller. En bruger kan have flere roller og brugerens adgangsmuligheder til data vil blive defineret ud fra rollernes organisatoriske tilknytning og ansvar. Det betyder blandt andet, at klinikere på tilsyn vil kunne se en tilsynspatients journal, såfremt der foreligger en bestilling af et tilsyn hos tilsynslægens organisation. Og den praktiserende læge eller patienten selv kan oprettes som bruger af en given journal. Makro-perspektivet det sammenhængende sundhedssamfund På længere sigt vil fremtidens EPJ skulle indgå i en større national sammenhæng i det, man kan kalde den nationale digitale forvaltning. Den Nationale Sundhedsportal (NS), det nationale patientindeks og det forløbsbaserede landspatientregister (F-LPR) er skridt i den retning. Med NS vil grænserne for, hvad der kommunikeres mellem patient, stat, amter, kommuner og faglige organisationer med tiden kunne ændres og udvides i en grad, som det i dag er vanskeligt at forudse. Der er dog ingen tvivl om, at potentialet er enormt. På sigt vil det bl.a. være muligt for patienter at følge sagsbehandling, herunder henvisningernes vej gennem sundhedsvæsenet. Patientens læge vil kunne booke til undersøgelse og behandling på sygehus eller privathospital. Indlægges patienten i udlandet under en ferie, vil sygehuset kunne hente oplysninger om patientens tidligere sygehistorie og eventuelle undersøgelsesresultater i det nationale patientindeks. Sundhedsøkonomiske beregninger kan gennemføres på data, som er valide og klinisk meningsfulde. Kvaliteten af behandlingen kan overvåges løbende, og forskere vil kunne vurdere udbredning og mortaliteten af de store folkesygdomme og søge ny erkendelse om sjældne sygdomme i de omfattende registreringer af ydelser, som indberettes kontinuerligt til F-LPR. Med de igangsatte aktiviteter (som indgår i den nationale strategi for sundhedsvæsenet) nærmer det danske sundhedsvæsen sig en tilstand, som kan beskrives som det sammenhængende sundhedssamfund. EPJ er en procesorienteret filosofi Fremtidens EPJ skal understøtte hævdvundne arbejdsgange i sundhedsvæsenet og samtidigt åbne mulighed for effektivitets- og kvalitetsforbedringer blandt andet ved at gøre uhensigtsmæssigheder synlige og gøre nye arbejdsgange mulige. Et antal danske initiativer f.eks. [17 og 18] er eksempler på denne fokusering på patientforløb og kvalitetsudvikling. CSC Scandihealth A/S Side 10 af 19

11 Den overordnede proces for patientens gang gennem sundhedsvæsenet kan illustreres på flere måder. Figur 4 Sundhedsvæsenet i et administrativt forløbsperspektiv I modellen beskrives det administrative patientforløb som de aktiviteter, der indgår i forbindelse med patientens behandling under et givet organisatorisk ansvar. Patientforløbet er derfor karakteriseret ved et givet antal delforløb med organisatoriske tilhørsforhold og et antal overleveringssituationer karakteriseret ved et statusskift. Nedenfor vises patientens mulige statusskift som et tilstanddiagram. Figur 5 Tilstanddiagram for patientens status i forbindelse med et patientforløb, hvor startsituationen er karakteriseret ved tilstedeværelsen af et eller flere helbredsproblem(er), og sluttilstanden er karakteriseret ved, at helbredsproblemet er løst. Diagrammet viser, at en patient enten bliver henvist eller ankommer akut til behandling, samt at patienten skal afsluttes før, patientforløbet er slut. Imellem disse to yderpunkter kan patienten skifte mellem at være enten indlagt, ambulant eller henvist men aldrig uden et tilhørsforhold til en sundhedsfaglig organisation. Det er der sådan set ikke noget nyt i. Det nye er, at man i fremtidens EPJ skal understøtte patientforløbet ud fra en klinisk synsvinkel. Den synsvinkel omtales ofte som den kliniske proces (KP). I klinisk forstand vil patientens problemer fortsat eksistere såfremt patienten skifter administrativ status, CSC Scandihealth A/S Side 11 af 19

12 og patienten kan blive behandlet for de samme problemer af flere forskellige organisatoriske enheder på samme tid. Ønsket om anvendelse af den kliniske proces (KP) som referencemodel i forbindelse med elektronisk patientjournal ligger lige for, og den kliniske proces indgår som et centralt omdrejningspunkt i Sundhedsstyrelsens G-EPJ-model [12]. Imidlertid er KP en abstraktion, som tidligere har været meget vanskeligt at beskrive. KP foregår nemlig delvist inde i hovedet på enhver kliniker, når der tages beslutninger på baggrund af observationer eller lægges planer for den videre behandling og er dermed afhængig af den individuelle præstation, viden og kliniske færdigheder. G-EPJ forudsætter, at klinikeren i forbindelse med det kliniske arbejde gennemfører et antal mere elle mindre ubevidste arbejdsgange i en fastlagt sekvens: 1. Diagnostik og problemdefinition. Klinikeren overvejer, hvad patienten fejler og hvilke problemer der er både nye og allerede eksisterende. 2. Planlægning og målfastlæggelse. Klinikeren ordinerer undersøgelser og behandling ud fra de givne forudsætninger (indikationer) og opstiller operationelle mål herfor. Måske anvendes en form for standardplan hertil. 3. Udførelse af aktivitet. Klinikeren udfører planlagte/indicerede undersøgelser og behandling samt indsamler resultater f.eks. objektiv undersøgelse eller laboratorieværdier. 4. Evaluering i forhold til operationelle mål. De indsamlede resultater vurderes i forhold til de operationelle mål og graden af målopfyldelse leder evt. til fornyet diagnostik. Sekvensen i den kliniske proces kan beskrives som et instantieret action workflow, hvor klinikeren er den udførende aktør. Figur 6 Den kliniske proces er et instantieret action workflow-diagram med fire centrale arbejdsgange. Begyndelsen er karakteriseret ved tilstedeværelsen af en spontant opstået (eller ikke tidligere erkendt) klinisk problemstilling. Sluttilstanden er karakteriseret ved, at problemet er løst. Fokus er patienten og patientens aktuelle problemer, sygdomme og behandling. I de to øverste arbejdsgange (Figur 6) handler det for klinikeren om at vurdere, hvad patienten fejler, og om den igangværende behandling herfor er under kontrol. Mens det i de to nederste arbejdsgange er klinikerens rolle, der er i fokus, når det gælder teamets behandling af patienten. G-EPJ s fokusering på arbejdsgan- CSC Scandihealth A/S Side 12 af 19

13 gene diagnostik, planlægning, udførelse og evaluering er altså direkte rettet mod den enkelte klinikers patientorienterede proces, således som det kan ses i Figur 7. Figur 7 G-EPJs fokusområde Udfordringen bliver dermed at implementere G-EPJ på en sådan måde, at såvel sundhedspersonens (klinikerens) arbejdsprocesser, teamets og organisationens processer understøttes hensigtsmæssigt. En løsning på dette dilemma kan være at anskue den kliniske proces som en proces ud af flere parallelt forløbende processer, som har forskellige formål. I Figur 8 præsenteres en ny procesmodel for sundhedsvæsenets organisatoriske processer, som illustrerer, at KP er mere end klinikerens proces, og at modelleringen af den kliniske virkelighed handler om mere end diagnostik, planlægning, udførelse og evaluering. Disse fire centrale arbejdsgange svarer til, hvad man ofte omtaler som sundhedsvæsenets kerneydelser, men hertil kommer et antal mere eller mindre veldefinerede strukturelle ydelser, som ikke må glemmes, når fremtidens EPJ skal udvikles. Figur 8 Den kliniske proces består af et antal parallelt forløbende processer CSC Scandihealth A/S Side 13 af 19

14 1. Patientens proces omhandler forhold vedr. patientens kontakt med og personlige oplevelse af sundhedsvæsenet, herunder indlæggelse, udskrivning, ambulant kontrol etc. Det svarer til det, man ofte omtaler som patientforløbet. 2. Klinikerens proces omhandler de patientnære aktiviteter med relation til pleje og behandling. Den har både en mental del (inde i hovedet på klinikeren; diagnostik og evaluering/vurdering) og en organisatorisk del (som omhandler planlægning og udførelse). 3. Team processen omhandler samarbejdet og ansvarsfordelingen mellem de klinikere, som deltager i patientens behandling og pleje. 4. Den finansielle proces omhandler blandt andet afregning for udførte aktiviteter, herunder DRG, kaution og afregning. 5. Den kvalitetsorienterede proces omhandler blandt andet elementer af klinisk audit, indrapportering, kvalitetsopfølgning, servicemål og kliniske projekter. 6. Den organisatoriske proces omhandler logistik, ledelsesinformation, arbejdstidstilrettelæggelse, udnyttelsen af de organisatoriske resurser (f.eks booking og resurseplanlægning) og arbejdsgange, som involverer organisatoriske enheder på tværs af sundhedsvæsenet (herunder f.eks. tværfaglig/tværsektoriel kommunikation). Det er nærliggende at opfatte et givet patientforløb i sundhedsvæsenet som et mikro-projekt, der har patientens sundhed og/eller helbredelse som operationelt mål. Projektet vil bygge på en række forudsætninger (f.eks. viden som indsamles, herunder anamnese og undersøgelsesresultater) og bestå af en række aktiviteter, som gennemføres og en række milepæle, som opnås, således at projektet kan afsluttes med succes. For klinikeren har den papirbaserede patientjournal i generationer været det vigtigste projektstyringsredskab, men med fremtidens EPJ vil klinikeren forvente at få et værktøj, som giver mulighed for klinisk projektledelse og procesunderstøttelse i hidtil uset grad. CSC Scandihealth A/S Side 14 af 19

15 Realisering af fremtidens EPJ CSC Clinical Suite et nyt arbejdsredskab Fremtidens EPJ er hele tiden i bevægelse. Den følger patienten, når patienten indlægges, undersøges, behandles, overflyttes og udskrives. Fremtidens EPJ er med i kittellommen, når klinikeren går tilsyn på andre afdelinger og svarer på spørgsmål fra vagtværelset eller hjemmet. Og den er med, når der skal uddeles medicin og holdes konferencer. Det faktum, at EPJ ikke befinder sig ét men mange steder på samme tid og skal anvendes af mange personer på samme tid, har været i fokus siden de tidligste EPJ-systemer så dagens lys. Det nye er, at de nødvendige støtteteknologier (f.eks. bærbart udstyr, trådløse netværk etc.) nu hastigt nærmer sig en modenhed og økonomi, som gør det muligt at implementere visionen. Det er ikke sandsynligt, at den første version af den nye generation af EPJ er usynlig for brugerne snarere tværtimod. Ifølge Jared Spools taxonomi for produkters modenhed [19], kræver transparency (usynlighed), at produktet har gennemgået et stadie karakteriseret ved mange brugere og høj performance. Først da bliver produktet accepteret som en del af hverdagen, og dermed mister produktet sin status som kunstgenstand (artefakt) i brugernes bevidsthed. De første EPJ er i den nye generation vil på linie med 1. generations EPJ er skulle afprøves og integreres i den kliniske anvendelsessituation, men vi kan gøre livet lettere for brugerne ved at tage udgangspunkt i de erfaringer, vi allerede har høstet. For det første har vi lært, at en EPJ ikke nødvendigvis skal ligne en papirjournal. Papirjournalen er i virkeligheden blot en log over aktiviteter, som er foregået i forbindelse med patientens sygdomsforløb. Men de data, som registreres i papirjournalen skal også kunne registreres i EPJ og den funktionalitet, som papirjournalen tilbyder, skal kunne erstattes af eller forbedres af funktionalitet i EPJ. Kunsten er at konstruere en brugerflade, som på én gang understøtter de øgede krav til strukturering og samtidigt fungerer smidigt og velintegreret i den kliniske situation. En særlig udfordring består i at udskrive en patientjournal på papir, hvis journalen ikke er opbygget som en traditionel kronologisk/emneinddelt journal. For det andet har vi lært, at klinikerens accept af systemet afhænger af systemets evne til at tilpasse sig til brugerens læringsniveau. Indsatsen skal stå mål med udbyttet. Det er vigtigt, at EPJ både understøtter begyndere, erfarne brugere og ekspertbrugere. Ved at fokusere på kliniske nytteværdier og genanvendelsen af data, hjælpefunktioner på forskellige læringsniveauer, overbliks-skabende statusbilleder og andre former for beslutningsstøtte, vil klinikere lettere kunne anvende og acceptere EPJ som et dagligt arbejdsredskab. Kontekstbegrebet og den situationsbestemte journal EPJ skal kunne håndtere én patient ad gangen men give mulighed for at se hele patientens sygehistorie. I CSC Clinical Suite implementeres en patient-kontekst-manager (efter principperne I HL7-CCOW). Kontekst-manageren (KM) sørger for, at den aktive patient fastholdes i alle skærmbilledets aktive elementer. I det øjeblik brugeren skifter patient, vil KM sørge for, at de aktive elementer enten skifter til den nye patient eller lukker sig. På tilsvarende vis vil de aktuelle organisatoriske og forløbsrelaterede data blive fastholdt i en såkaldt situationsservice, som sikrer, at brugeren ikke skal indtaste de samme oplysninger igen og igen. Det gælder også søgninger, hvor systemets søgemaskine vil blive fodret med relevante oplysninger fra systemets situationsservice. For brugeren vil det føles som om EPJ-systemet hele tiden er et skridt foran i tankerækken. CSC Scandihealth A/S Side 15 af 19

16 Danish design EPJ skal være let at anvende og ikke indeholde elementer, som forstyrrer brugeren i udførelsen af sine arbejdsopgaver. Har brugeren behov for hjælp, skal hjælpen være lige ved hånden. I CSC Clinical Suite vil vi tilstræbe, at brugerfladen får et funktionelt, æstetisk, minimalistisk præg uden forstyrrende elementer. Ved hjælp af et gennemført minimalistisk design med rødder i den danske designtradition, vil vi genoplive begrebet Danish Design i den elektroniske tidsalder. For begyndere vil der være hjælp at hente i form af instruktive guider og forklarende tekster til de opgaver, som begynderen skal løse. Den erfarne bruger kan slå disse funktioner fra og benytte sig af genveje, oversigter og arbejdsgange, som dramatisk øger effektiviteten i takt med, at brugeren lærer systemet bedre at kende. Samtidigt opbygges brugerfladen i en hensigtsmæssig dynamisk struktur, som gør det muligt for brugeren at tilpasse skærmbilledet som sit eget personlige skrivebord. Arbejdsgange EPJ skal understøtte alle arbejdsgange i den kliniske situation. Disse arbejdsgange er både individuelle, tværfaglige og tværsektorielle. I CSC Clinical suite vil vi implementere arbejdsgangsunderstøttelse på flere måder. For det første understøttes G-EPJ s basale procesmodel, således at alle registreringer refereres til denne. G-EPJ s procesmodel anvendes også som en central brugerfladekomponent, som gør det muligt at navigere i data med udgangspunkt i processen. For det andet etableres team og organisationsrelaterede arbejdslister, som gør det muligt for brugeren at overskue, planlægge, videresende og registrere arbejdsopgaver. For det tredje etableres en række værktøjer (arbejdsplaner og guider), som kan tilpasses, så de understøtter konkrete arbejdsgange f.eks. indlæggelse eller operation. Det sker ved at lede brugeren gennem de relevante og nødvendige skærmbilleder. For det fjerde understøttes hele CSC Clinical suite af den generelle workflow-understøttelse i Oracles HTB, som giver mulighed for kontrolleret kommunikation med samarbejdspartnere og patienter f.eks. via den Nationale Sundhedsportal. Modularisering EPJ skal være modulariseret, således at moduler kan udskiftes og tilføjes når der er behov for det. Brugeren vil ikke opleve denne modularisering i det daglige arbejde med EPJ. I Danmark er der efterhånden en grundlæggende opfattelse af at næste generations EPJ består af et antal moduler, som integreres ved hjælp af en standardiseret integrationsplatform. De moduler f.eks. forløb, notat, medicin, rekvisition/svar, billede og booking skal dog anvendes af klinikere på en meningsfuld måde i den kliniske arbejdsgang, som oftest vil foregå på tværs af moduler. I CSC Clinical Suite vil vi også tilbyde modularisering men samtidigt - som omtalt ovenfor - tilbyde mulighed for at anvende foruddefinerede arbejdsgange, som går på tværs af modulerne. Det sikrer, at klinikeren vil opleve systemet som sammenhængende på tværs af modulerne f.eks. vil det være muligt at oprette medicinering, booking og rekvisition i forbindelse med en arbejdsgang, som er tilpasset indlæggelsessituationen. CSC Scandihealth A/S Side 16 af 19

17 Specialisering EPJ skal understøtte både den generelle anvendelsessituation og faglige specialiceringer. I CSC Clinical Suite vil specialiseringer henholdsvis blive understøttet ved hjælp af specialespecifikke skabeloner og som specialiserede views i moduler, der kobler sig til den generelle procesunderstøttelse. Eksempler er det obstetriske forløb og diabetesforløbet, som på hver sin måde kræver særlig opmærksomhed på udvalgte parametre. Hjælpeværktøjer EPJ skal være let at lære og skal yde beslutningsstøtte til klinikeren. I CSC Clinical Suite vil vi etablere hjælpeprogrammer (e-learning), som kan benyttes til undervisning af personalet. Herudover vil systemet indeholde en aktiv kontekstafhængig hjælp. I CSC Clinical Suite vil vi etablere både aktiv og passiv beslutningsstøtte. Den aktive beslutningsstøtte vil bestå i procesrelaterede alarmer, advarsler og styrede brugerdialoger (guider), som sikrer, at opgaver udføres i den rigtige rækkefølge, og at data registreres i den rigtige kontekst. Passiv beslutningsstøtte vil bestå i oversigter (se nedenfor). Overblik EPJ skal give klinikeren overblik over data og modvirke, at vigtige data bliver overset. I CSC Clinical Suite vil vi etablere brugerdefinerbare og prioriterede oversigter, som indeholder udvalgte data med relation til såvel proces (f.eks. medicinophældning) som det aktuelle patientforløb (f.eks. notater, planer, laboratorieværdier). Til brug i teamorienterede arbejdsgange vil det være muligt, at se oversigter over udvalgte data fra flere patienter på én gang. Kvalitetssikring og udveksling EPJ skal understøtte den faglige kvalitetssikring og udvikling I CSC Clinical Suite vil vi basere os på faglige, semantiske og teknologiske standarder, som sikrer muligheder for udveksling af data med centrale registre til kvalitetsudvikling, anvendelse af standardplaner og andre typer af kliniske protokoller (f.eks. til forskning). CSC Clinical Suite benytter som nævnt G- EPJ. Det vil også til enhver tid være muligt at følge et Audit-spor, som led i kvalitetssikringsprocesser. CSC Scandihealth A/S Side 17 af 19

18 Konklusion Denne artikel giver ingen endegyldige svar på, hvad fremtidens EPJ er, men dog nogle konkrete bud på, hvad fremtidens EPJ kan blive, såfremt den udvikling, der allerede er sat i gang, bliver ført ud i livet. Indenfor en tidshorisont på tre år vil Danmark skulle være fuldt dækket af EPJ, og alene dette mål vil føre til en massiv udviklings- og implementeringsindsats herunder uddannelse, som vi i dag knapt kender omfanget af. Der er ingen tvivl om at nutidens EPJ (1. generation) vil kunne anvendes langt hen ad vejen. Men der er unægtelig tale om et paradigmeskifte, hvis målet er, at Danmark skal være et sammenhængende sundhedssamfund, hvor patienter og klinikere har et fælles ansvar, og hvor klinikeren primært vil blive opfattet som rådgiver og udfører af sundhedsrelaterede ydelser, som patienten selv har været med til at planlægge. Uanset hvad målet er, vil den næste generation af EPJ (2. generation) kunne anvende teknologi, som i langt højere grad end i dag understøtter det organisatoriske og tværfaglige, tværsektorielle samarbejde og teknologi, som til stadighed både bliver mindre, mere portabelt og allestedsnærværende. Dette åbner mulighed for at komme et langt stykke hen ad vejen mod opfyldelse af visionen om, at EPJ understøtter klinikeren i alle dele af det kliniske arbejde. Fremtidens EPJ kan beskrives ved følgende paradokser: EPJ er ikke ét system men en hel samling af systemer, som understøtter en procesorienteret klinisk arbejdsform. EPJ understøtter de kliniske processer på en standardiseret måde, men giver mulighed for individuelle tilpasninger. EPJ har en brugerflade, som er enkel og let at lære, men samtidig giver EPJ den erfarne bruger mulighed for kontinuerligt at øge sin effektivitet. EPJ er usynlig, men samtidig tilgængelig overalt med den rette teknologi. EPJ er ikke hemmelig men sikker at anvende for både klinikere og patienter. EPJ skal anvendes i klinikken, men er samtidig en hjørnesten i visionen om det sammenhængende sundhedssamfund. CSC Scandihealth A/S Side 18 af 19

19 Referencer: 1. EPJ-Observatoriet (2002) Statusrapport Statusrapport2002.pdf 2. Høringsudkast til National IT-strategi for sundhedsvæsenet Nygren, E. (1996) From paper to computer screen. Disputats fra Uppsala Universitet. ISBN CEN TC251 (1995), prenv nnnn EHCRA 5. Skifjeld, K. (1997) From concept to product-experiences from the development of the DocuLive. EPR System. BJHCIM. Vol 14/2: Teich, J.M m.fl. (1997) CPRI Davies Award Winners: Critical Factors for Success in a Variety of Environments 7. Hovedstadens sygehusfællesskab (2002) It-strategi for H:S ISBN Perspektivartikel: Tværfaglig elektronisk patientjournal og klinisk database i ét, SCIbase. Ugeskrift for læger nr. 23/ Asp, L m.fl. (2001) Fælles dokumentation efter tværfaglig model. Ugeskrift for Læger nr. 27/ Medcom 11. Olsen, P.S. (2001) SUP 12. Sundhedsstyrelsen (2002) 13. Sundheddtyrelsen (2002) F-LPR 14. Sundhedsportalen (2003) 15. Lov om patienters retsstilling 16. Persondataloven 17. Standarder og indikatorer for Det tværsektorielle patientforløb, DGMA 18. National strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet URL: 19. Jared Spool (1999) CSC Scandihealth A/S Side 19 af 19

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden

Strategi og vision for anskaffelsen. Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden Strategi og vision for anskaffelsen Lars Henrik Søfren, KIT Region Sjælland Mette Bomholt Klem, IMT Region Hovedstaden 2. December 2013 Hvordan er vores it-understøttelse i dag med reference til Accenture

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Fælles grundlag for strukturen i EPJ

Fælles grundlag for strukturen i EPJ Fælles grundlag for strukturen i EPJ G-EPJ som standard Gert Galster Sundhedsstyrelsens Enhed for Sundhedsinformatik G-EPJ som standard... for hvad? Der Der findes i i dag dag ingen entydig definition

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Organisation Dannet i Juni 2006 Aftale mellem regeringen, regionerne, kommunerne Bestyrelse 3:2:1 Budget

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb

Trondheim 22. september 2010. Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Trondheim 22. september 2010 Digital understøttelse af det sammenhængende patientforløb Disposition Præsentation Region Syddanmark Sundhedsdatanettet i Region Syddanmark IT-strategi for tværsektoriel sundhedskommunikation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0

SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer. Version 3.0 SmartFraming Et vindue til nationale sundhedssystemer Version 3.0 Infrastruktur i dagens sundheds IT Det sundhedsfaglige personale benytter sig i dag af en række forskellige systemer i forbindelse med

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling

Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020. Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner for sygehusvæsenet i Region Sjælland 2020 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling 4 6 20 22 Vi skaber fremtidens sygehusvæsen gennem sammenhæng og udvikling Visioner Vi

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland

Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland Et sammenhængende e-sundhedsvæsen i hele Grønland en vej til et mindre komplekst sundhedsvæsen Maria Hammer Olsen, MI EPJ-Chef, Departementet for sundhed og infrastruktur, Grønland Henrik Lindholm, MI

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Brug af evidensbaserede standardplaner et Proof-of-Concept

Brug af evidensbaserede standardplaner et Proof-of-Concept Brug af evidensbaserede standardplaner et Proof-of-Concept E-Sundhedsobservatoriet 21. Oktober 2009 John Møller-Jensen Læge, Chefarkitekt Copyright 2009 CSC Scandihealth A/S, CSC Proprietary Erfaringer

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten.

Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten. Side 1 Hensigtsmæssige Registreringer mere tid til patienten Delrapportering til Regionsrådet. Under overskriften Tillid og personligt ansvar i Budgetaftalen 2013 indgår indsatsområdet Hensigtsmæssige

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Begrebsmodellen i G-EPJ

Begrebsmodellen i G-EPJ Denne side er en arkiveret version af M-IT Online. Den eksisterer kun som reference, og links vil ikke blive opdateret. Begrebsmodellen i G-EPJ Hjælp Af Gert Galster Kliniske oplysninger skal struktureres

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Journalen, der skal kunne det hele

Journalen, der skal kunne det hele Elektronisk patientjournal Journalen, der skal kunne det hele Ambitionerne for den elektroniske patientjournal, EPJ, er ambitiøse. Tanken er, at EPJ skal indeholde de vigtigste oplysninger om patienten

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013

One-stop-shop Gorm Simonsen. InspEir 24. september 2013 One-stop-shop Gorm Simonsen InspEir 24. september 2013 Region Nordjyllands opgaver Region Nordjylland ca. 13.000 ansatte 4 hospitaler Årligt budget på kr. 10,9 mia ca. kr. 3,4 mia i indkøb ca. 70-100 offentlige

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 321 Offentligt

Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 321 Offentligt Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 321 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Samråd om spørgsmål P Taletid: Ca. 20

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold

Læs mere

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark

EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark EPJ og anden IT understøttelse af fremtidens patientforløb erfaringer og planer i Vestdanmark ERFARINGER PLANER HVAD VIL VI HAVE ERFARINGER HAR VI MASSER AF DE ER BÅDE GODE OG DÅRLIGE Hvad har vi erfaringer

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen

E kommunikation. Praktiserende læge Michel kjeldsen. Praksiskonsulentordningen E kommunikation Praktiserende læge Michel kjeldsen 04-05-2012 Kommunal e-kommunikation Definition Ved e kommunikation forstås MedCom standarderne: Korrespondancebrev System Receptfornyelse (Sygehus)henvisning

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet. E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør

Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet. E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør Hvor skal vi hen du? - om ledelse i e-sundhedsvæsenet E-Sundhedsobservatoriets Årskonference 2013 Dorte Stigaard, Direktør "Would you tell me, please, which way I ought to go from here?" "That depends

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Indberetning af regninger på sundhed.dk. Vejledning EXPERIENCE. RESULTS. SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING

Indberetning af regninger på sundhed.dk. Vejledning EXPERIENCE. RESULTS. SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING Indberetning af regninger på sundhed.dk Vejledning SCANDIHEALTH.COM CONSULTING SYSTEMS INTEGRATION OUTSOURCING EXPERIENCE. RESULTS. regningsindberetning på sundhed.dk Du får adgang til sundhed.dk ved at

Læs mere

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde

Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde Hvilke teknologier bruges allerede succesfuldt i sundhedssektoren? - Med fokus på IT understøttelse af det tværsektorielle samarbejde 7. Marts 2011 Souschef, MedCom Programleder, National Telemedicin LHF@medcom.dk

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Hospitalsenheden VEST Sådan bliver EPJ klinikernes kæreste eje EPJ-Messedag 07.11.13 Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hvorfor nu lige Klinikernes kæreste eje? Hospitalsenheden VEST 2 www.vest.rm.dk

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal. pasient på nett

Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal. pasient på nett Erfaringer fra Danmark med elektronisk pasientjournal pasient på nett 3. juni 2010 - Oslo Patientadgang til journaler Finn Klamer Finn Klamer Lægefaglig udviklingsrådgiver Speciallæge i almen medicin 3.

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni Foto: Thomas Hommelgaard 2 FORORD Region Hovedstaden er den grønne og innovative metropol med høj vækst og livskvalitet samt et sammenhængende sundhedsvæsen

Læs mere

BB-Journal 6.0 programpræsentation

BB-Journal 6.0 programpræsentation BB-Journal 6.0 programpræsentation indhold introduktion... 2 borger... 3 handleplan... 8 personale... 9 fælles... 10 dagens beskeder... 10 dagens aftaler... 11 økonomi... 11 administration... 12 systemopsætning...

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013

Teknologianvendelse. - En overset ledelsesopgave. Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Teknologianvendelse - En overset ledelsesopgave Af Christine Secher, Villa Venire A/S Marts 2013 Udviklingen i retning af smarte, selvbetjente it-løsninger accelererer overalt i frontlinien, hvor borgere

Læs mere

NNIT Empower Patients

NNIT Empower Patients NNIT Empower Patients Telemedicinsk løsning med OpenTele Malene Hjelm-Svennesen Industry expert, Healthcare NNIT A/S kort fortalt Datterselskab af Novo Nordisk A/S Hovedkontor i Søborg NNIT er en af Danmarks

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008

DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008 Hvilke behov har sundhedssektoren? Sundhedssektoren som kunde. DI Netværk for sundheds-it 4.06.2008 v/ Sector Manager Darko Loncar, Siemens A/S Copyright Siemens AG 2008. All rights reserved Sundhedssektoren

Læs mere

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013

Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder. 29. august 2013 Klinisk Integreret Hjemmemonitorering Torben Lage Frandsen, Senior Projektleder 29. august 2013 Forretningsbegrundelse Politisk ønske om telemedicin Viden om effekt Telemedicinsk motorvej Sparede ressourcer

Læs mere

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland

SIP-socialpsykiatri. Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland SIP-socialpsykiatri Det Sociale Indikatorprogram vedrørende socialpsykiatriske bosteder for voksne i Region Midtjylland - Dokumentation af indsats og resultater -UDKAST- 2 SIP-socialpsykiatri Det Sociale

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark

Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Den Kliniske Databank i Region Syddanmark Data fra udfasede systemer samles og stilles til rådighed til gavn for klinikere, patienter og forskere E-sundhedsobservatoriet, 3. oktober, 2014 Indhold Baggrund

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Patienters måltider. Anbefalinger

Patienters måltider. Anbefalinger Patienters måltider Anbefalinger Gør patienters måltider til sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af patienters helbred og trivsel. I dag er op mod 40 % af patienterne på danske hospitaler i

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere