Børn og diagnoser II I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og diagnoser II I"

Transkript

1 II' I, II I II ii: I, l, il ~! II I! II. Børn og diagnoser Der er for kort vej til receptblokken, når børn får stillet en diagnose som ADHD. Men der er i det hele taget et bredere grundlag for skepsis over for de diagnostiske systemer. II l I I Psykolog Nyt J7(2009 rejser Carsten Rene Jørgensen (2009) en ræk1(e spørgsmål om det hensigtsmæssige i den måde, man forstar og behandler børn med ADHD på. Han gør opmærksom på, at der i det danske referenceprogram lægges betydelig mindre vægt på psykologiske interventioner end i det engelske, og at omvendt medikamentel behandling har en mere fremtrædende plads i det danske. Videre nævner han forskellen på den diagnostiske praksis i forskellige lande og kulturer, idet der i nogle lande (herunder Danmark og det øvrig ' Skandinavien) er større til bøjelighed til at give børn en ADHD-diagnose, mens man i det øvrige Europa og Asien snarere vil kalde børn med tilsvarende forstyrrelser adfærdsforstyrrede, Det har igen kon sekvenser for behandlingen, idet ADHD aktuelt betragtes som 'en overvejende biologisk betinget udviklingsforstyrrelse (som man traditionelt primært behandler medicinsk), mens adfærdsforstyrrelser i højere grad forstås i sammenhæng med socialiserings- og familiemæssige prohlemer (med deraf følgende psykologiske interventioner). Carsten Rene Jørgensen gør opmærksom på den eksplosive vækst i anvendelsen afritalin her i landet, men skriver forsigtigt, at han "ikke ser grund til at betvivle, at Ritalin er et ~ærdele~effektfuldt middel til behandling afde kompleksevanskeligheder, som falder ind under ADHD-diagnosen (s. 6)". Og videre skriver han, at genetiske faktorer har stor betydning for udviklingen af de problemer og adfærdsformer, som relateres til ADHD-lidelsen. Jeg er hejt enig i det bereuigede i at rejse sådanne spørgsmål og har lyst til at bidrage med nogle tilføjelser og pointeringer, som måske især er iøjnefaldende for en børnekliniker. 20 PSYKOLOG NYT. 1~. 2J09

2 Børn er afhængige af deres miljø I artiklen fremhæves det, at det på ingen måde er hensig ten at problematisere anvendelsen af diagnoser. Det er hel ler ikke min. Naturligvis har vi brug for at kunne klassifi cere de fænomener, vi har med at gøre. Men det betyder ikke, at der ikke lean være endog overordentlig gode grun de til at problematisere de nuværende diagnostiske syste mer lcd-lo og DSM-IV. Jeg vil ber nøjes med at beskæftige mig med lcd-lo, da det er det, der bruges her i landet. Det hdc mange svagheaer, når det anvendes til voksne; men det står dog langt værre til på børneområdet. Det vil føre alt for vidt her at gå ind på alle de problemer, der er knyttet til børnediagnostikken i ICDl Oi interesserede kan læse mere om det i "Fra neuroser til relationstorstyrrelser" (Mortensen, 2006). Her vil jeg nøjes med at frembæve et par afde mest alvorlige svagheder. En af dem er, at systemet er meget lidt reliabelt, hvad der blandt andet bænger sammen med, at kriterierne for diagnoserne er dårligt defineret og ikke operationaliserede. Det er påvist mange steder, herunder i en rapport, der er udgivet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (2008), som blandt andet har undersøgt den procentvise fordeling afdiagnoser på amterne i Den viser, at netop ADHD~ diagnosen (og visse andre, som det ikke er nødvendigt at gå ind på her) stilles med meget forskellig hyppighed, svingende mellem 2 % og 29 % (1) i de enkelte amter. Detsidste må betragtes som vildt urealistisk i betragtning af, at prævalensen af ADHD som anført af Carsten Rene Jørgensen ansættes til mellem 3 og 7 %. Det betragtes da også med bekymring i rapporten, hvor man skriver at 'aen~ ne forskel (i diagnosticeringen) ikke er hensigtsmæssig, fordi det giver en risiko for manglende sammenhæng mellem barnet/den unges problemstilling og selve indsatsen. Samtidig kan det give en mistanke om, at den faglige diagnosti~ cering ikke er præcis nok (s. 42):' Ja, det tør vist siges! En så ringe reliabilitet medfører en tilsvarende ringe validitet. Det er dybt bekymrende, at der gives medikamentel behandling på et så løst grundlag. Den alleralvorligste indvending, man må rejse mod anvendelsen af lcd-lo på børneområdet, er imidlertid, at diagnoserne alene hviler på symptomer hos barnet, og at der ikke indgår en vurdering afbarnets miljø som et lige så obligatorisk led i diagnosticeringen. Børn et imidlertid dybt afhængige afderes miljø og kan aldrig vurderes uafhængigt afdet. Allerede Winnicott gjorde opmærksom på, at "there is no such thing as a baby" - underforstået, at hvis ikke der er en mor, er der heller ikke noget barn. Selvom barnets afhængighed selvfølgelig mindskes med alderen, er den stadig stor helt op th voksenalderen. Et barns symptomer kan fuldt så vel være en reaktion på familiemæssige eller andre miljøbetingede vanskeligheder, som de kan være en følge af genetiske eller neurologiske forstyrrelser; men hvis man ikke undersøger miljøet, finder man selvfølgelig ikke en sådan sammenhæng. Vi ved særdeles vel, at langt de fleste psykiske forstyrrelser er multideterminerede, og selvom genetiske faktorer og hjernernæssige fejludviklinger (som ofte er miljøbetingede) selvfølgelig også kan spille en rolle, er faktorer som tilknytnings~ problemer, familiemæssig dysfunktion og tab og traumer så godt som altid en del af det samlede billede. Sammenhængen mellem familiemæssig dysfunktion og børns adf-ærdsproblemer er empirisk meget velbelyst (fx Patterson et al., 1993; Srouk 1989). At det ikke kun drejer sig om min private idiosynkrasi over for lcd-lo, fremgår af, at der er udarbejdet flere alternative/supplerende diagnostiske systemer. Diagnostic Clas~ sifieation 0:3 udkom allerede i 1994 (ZERO TO THREE, 1994). Den retter sig specielt mod småbørnsområdet, som rcd-lo er helt uanvendelig over for, og udmærker sig ved at lægge meget stor vægt på vurderingen af relationsmønstret mellem barnet og dets omsorgsgiver. Selvom denne relation naturligvis er jo vigtigere, des yngre barnet er, bliver den ved med at have overordentlig stor betydning gennem hele barndommen. Psychodynamic Diagnostic Classification (PDM Task Force, 2006) er ligeledes overordentlig kritisk overfor de nuværende systemer og fremhæver. at man må inddrage en vurdering af både den samlede personlighedsfunktion og en række specifikke personlighedsvariable (fx kontaktevne, for ~ svarsmønstre, evne til affektforvaltning mv.) for at kunne diagnosticere meningsfuldt. De fremhæver også, at til trods for den store forenkling mh!. diagnostiske kriterier, er rehabilitet og validitet ikke så gode, som man havde håbet. Om diagnosen ADHD Det kan imidlertid også være nyttigt at kaste et blik på den specifikke diagnose ADHD og ikke bare på det diagnostiske system generelt IICD-IO (WHO, 199}) står der. at skønt :> PSYKOLOG NYT

3 et glver god memng atjorsta "D'. r. o symptomerne hos mange af børnene med ADHD som udtryk for blandede tilstande af utryghed, vrede og angst " > det er en almindelig antagelse, at konstitutionelle afvigelser spiller en væsentlig rolle i udviklingen af disse forstyrrelser, mangler man viden om den specifikke ætiologi på nuværende tidspunkt. Det hedder også, at laboratorieundersøgelser almindeligvis ikke viser en usædvanlig grad af sensorisk eller perceptuel distraherbarhed hos de børn, der lider af hyperkinetiske forstyrrelser. Det er jo en lidt mere beskeden fremstilling end den, man ofte møder. Bradley (2000) skriver, at skønt det er den almindelige antagelse, at ADHD-symptomerne hviler på en fortrinsvis konstitutionel og arvelig basis, viser arbejder af STaufe og kolleger, at distraherbarhed og hyperaktivitet også kan have deres oprindelse i omsorgs- og miljømæssige faktorer (Carlson, )acobvitz & Sroufe, 1995; )acobvitz & Sroufe, 1987).1 en langtidsundersøgelse afen højrisikogruppe afmødre og spædbørn fandt de, at omsorgsvariable i den tidlige barndom som fx grænseoverskridende moderomsorg, forførelse og overstimulering forudsagde distraherbarhed (som er en tidlig forløber for hyperaktivitet) bedre end biologiske eller temperamentsmæssige faktorer. Dekonk1uderer, at der kan være flere veje til ADHD. Bradley (2000) er inde på, at problemer i affektforvaltning er centrale for udviklingen afpsykopatologi, og peger på, at isærvrede (enten udlevet eller hæmmet) er afstor betydning for de udadrettede forstyrrelser, hvortil både ADHD og adfærdsforstyrrelser hører, Disse diagnoser forekommer overordentlig hyppigt sammen, og det er naturligvis ingen tilfældighed; der er snarere tale om en kunstig diagnostisk opdeling afkomplekse tilstande, som kan forekomme i forskellige varianter. Det giver god mening at forstå symptomerne hos mange af børnene med ADHD eller adfærdsforstyrrelser som udtryk for blandede tilstande af utryghed, vrede og angst. Og her må jeg erklære mig meget uenig med Carsten Rene Jørgensen, når han anser medicin for at være velegnet til at behandle de komplekse vanskeligheder, der falder ind under ADHD-diagnosen. Den kan utvivlsomt - i en række tilfælde, om end ikke i alle - være effektiv til at dæmpe symptomerne; men dels er der altid omkostninger ved medikamentel behandling, ikke mindst nar det gælder børn, dels kan den netop ikke behandle de eventuelle bagvedliggende følelsesmæssige eller miljømæssige problemer, men risikerer snarere at skjule dem. Og lige en sidste bemærkning: Det er ofte overraskende at se den resignation over for tanken om nytten af en psykologisk indsats, der kan gribe psykologer, når de får atvide, at der er en væsentlig genetisk faktor i en psykisk lidelse. Måske hænger det sammen med en mangelfuld forståelse af, hvad det betyder, at der er en genetisk andel på fx 50 %. Det siger imidlertid kun noget om den sandsynlige fore 22 PSYKOLOG NYT

4 LITTERATUR. : komst af lidelsen i grupper, men intet om, hvordan fordelingen af arv og miljø er hos det enkelte barn. Det kan være vidt forskelligt. Der vil altså være en betydelig risiko både for at komme uj al betragte et barn som hjerneskadet,.~om i virkeligheden Hder under svære miljømæssige belastninger, og for at hegå den modsatte fejl. Ydermere er det sådan, at hvis der er en arvelig komponent på 50 %, vil der være en miljømæssig komponent afsamme størrelsesorden, hvad der betyder, at ejer skulle være nok at tage fat på også for psykologer. Ydelserne skal skræddersys! Psykologisk forståelse og hehandling har en mere beskeden placering i det danske referenceprogram for børn og unge med ADHD end fx i det engelske, sådan som allerførst Trillingsgaard, Christiansen & Fensbu (2009) har gjort opmærksom på. l den forbindelse bn jeg ikke lade være med at undre mig over, at vi her i landet i det hele taget i så høj grad finder os i, at diagnostisk tænkning dominerer overpsykologisk viden og forståelse. Her tænker jeg blandt andet på den udbredle praksis, som består i, at eler kræves en diagnose, for at et baru enten kan placeres i en specialklasse eller modtage særlige sociale ydelser. Det undrer mig, at hele det brede kendskab, psykologerne i PPR har til de børn med psykiske prohjemer, som de ofte har fulgt i årevis, og som kan være udmøntet i grundige psykologiske beskrivelser, skubbes til side til fordel for en diagnose, som alene rummer en besk.rivels~ af nogle få symptomer, og som stilles på grundlag af et hmgt ringere kendskab til h~rnet og dets livsomstændigheder, end de lokale psykologer har. Man kan i den forbindelse støtte sig til ingen ringere end Michael Rutter, engelsk psykiatris grand old man, som ingen kan beskylde for at være en blødsøden psykodynamiker, så jeg vil overlade det sidste ord til ham. Han skriver, at "Det er en fejltagelse at sætte lighedstegn mellem bestemte diagnoser og bestemte administrative foranstaltninger eller ydelser (selvom det er udbredt praksis i USA). De til~ byder en nyttig generel vejledning, men ikke alle børn med Samme diagnose har brug for den samme behandling eller de samme ydelser. Ydelserne skal skræddersys efter de in~ dividuelle behov og ikke gives på grundlag afen diagnostisk sætten-i-bås (Cantwell & Rutter, 1994, p. 17):' Karen Vibeke Mortensen, cand.psych., a4j. professor Bradley, S. Affect Regulation and the Development ofpsycho~ pathology. New York; GUilford Press. CaotwcU, D.P. & Rutter, M. (1994). ConceptuaJ Issues and Substantial Findings. I: Rutter, M., Taylor, E. & Hersov, L. Child and Adolescent Psychiatry. Oxford: BlackweIl Scientific Publications. Carlson, E.A., jacobvitz, D. & Sroufe, L.A. (1995). A developmental investi~ationof inattentiveness and byperactivity. Child Development, 66, Jacobvitz, D. & Sroute, LA. (1987). The early caregjver-cbild relalionship and attention-deficit disorner wlth hyperaetivity in kindergarten: A prospective study. Child Development, 58, Jørgensen, C.R. (2009). Forståelse og behandling af ADHD. Psykolog Nyt, 63(17), 3-9. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (2008). Henvisningsprojektet i børne- og ungdomspsykiatrien. Køhenhavn: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Mortensen, K.V: (2006). Fra neuroser til relatinn,1nrslyrrelser. (2. udg.) Køhenhavn: GyldendaL Pattersan, G.R. & Newman, J.P. (1993). Reflectivity and learning from aversive events: Toward a psycbological mechanism fur the syndromes of disinhibition. Psychalogical Revil"w, PDM Task Force (2006). Psychadynamic Diagnostic Manu.al. Silver Spring, MD.: Alliance ofpsychodynamic Organizatiom. Sroufe, L.A. (1989). Pathways to adaptation and maladapta~ tion: Psychopathology as de1feloprnental deviation. I: Cicehetti, D. (ed.), Rochesrer Symposium an Developmental Psychopathology: vol. I. The emergence af a discipline. Hillsdaie, NJ; Erlbaum. Trillingsgaard, A, Chr;sliallSf:n, ]J. & Fensbo, L Børn og unge med ADHD. Psykolog Nyt, 63(3), WHO (1992). The lcd-io Classification afmental and Behavioural Disorders. Cfinical descriptions and diagnastic guidelines. Geneve: WHO. ZERO TO THREE (1994). Diagnostic Classijication; 0-3. Washington, DC: ZERO TO THREE. PSYKOLOG NYT 19 '

5 MOIJHFOTOS: SAM/Se Forståelse og behandling af ADHD Har barnet ADHD? og hvilken behandling skal vi så tilbyde? To så enkle spørgsmål rummer et svarkompleks, der hænger sammen med køn, geografi, kultur og sociologi. ~ Inden for det sidste års tid er der m-i8.rbejdet både et dansk som på j Psykolog Nyt, er der en række forskelle på anbefaog et engelsk referenceprogram for forståelse og behandling lingerne i det danske og det engelske referenceprogram. Ud afbørn og lln~e med ADHD. Det er yderst prisværdigt, at fag Over at det engelske referenceprogram er langt mere omfatligt kompetente personer på denne m.1dc forsøger at skabe tende, er den væsentligste forskel, at psykologisk fofståelse overblik over den aktuelle viden om ætiologi og evidensbase og mere psykcllogisk orienterede behandlingstilgange har en ret behandling, med fokus på en specifik psykisk lidelse. mere fremtrædende placering i de engelske anbefalinger end Ofk giver udarbejdelsen afsådanne referem.:eprogrammer i de danske. også anledning til interessante spørgsmål og dis~ussioner. På basis af ganske O"vcrbevisenJe empirisk evidens anbe Som Aneg<?l1 Tdllir.gsgaard oget al (2009) har gjort opmærk- faler begge referenceprogrammer, at AD~D behandles me- PSYKOLOG NYT

6 li > dicinsk, primært med Methylphenidat (Ritalin, Concerta og beslægtede præparater). Også på dette punkt er der imidlertid bemærkelsesværdige nuanceforskelle. I det danske referenceprognlffi anbefales farmakologisk behandling som første valg til børn med moderat til svær ADHD (BUS O). Det engelske referenceprogram anbefaler kun medicinsk behandling som førstevalg til børn med svær AD HD samt til børn med moderat ADHO, der ikke har responderet på eller afviser ikke-medicinsk behandling (NICE 2008:317). Sammenlignet med det engelske referenceprogram lægger det danske referenceprograrn således større vægt på den medicinskli: behandling, medens mere psykologiske interventioner har en mere sekundær placering. AOHO-diagnosen Som bekendt rummer ADHD-diagnosen tre hovedelementer: opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet. Sammenligner man de to diagnosesystemer lcd-lo og DSM-IV-TR, ses eniøjnefaldendeforske!: l DSMrv kan man stille ADHD-diagnosen, hvis blot enten opmærksomhedsforstyrrelse ejler hyperaktivitet/impulsivitet er til stede (DSM-IV:92f). For at stille diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse (svarende til ADHD, kombineret type i DSM-IV) i ICD IO (p.i7l0 kræves, at både opmærksomliedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet er til stede. Desuden skal de beskrevne forstyrrelser forekomme i mere end en kontekst. Dette kræves kun delvist i DSM-IV: ADHD-diagnosen i DSM-IV (med tre underkategorier) er således betydeligt bredere, hvilket betyder, at flere børn og unge vil kunne få en AD HD-diagnose, hvjs man anvender dette system, sammenlignet med en diagnosticeringspraksis, som tager udgangs~ punkt i lcd-lo. lcd-lo diagnosen 'i\ndre adfærdsmæssige forstyrrelser i barndom og adolesc.ens" (F98.8) inkluderer dog også "Opmærksomhedsforstyrrelse udell hyperaktivitet': der svarer til en afde lettere ADHD-diagnoser i DSM IV. Hertil kommer, at der er forskel på diagnostisk praksis i forskellige lande og kulturer. Børn og unge, der opfører sig og fungerer på måder svarende til ADHD-diagnosen, har større sandsynlighed for at få en ADHD~diagnose, hvis de bor i Nordamerika, Australien eller Skaudinavien, mens de oftere vil blive betragtet som adfærdsforstyrrede, hvis de vurderes afbehandlere i Storbritannien, Europa (minus Skandinavien) eller Asien (Barkley 2006:93f). Man kan umiddelbart tænke, at disse forskelle i diagnosti~ ske kriterier og diagnostisk praksis ikke har den store betydning. Men måske forholder det sig anderledes. Som nævnt vil flere børn og unge få en ADHD-diagnose, hvis man anvender DSM-IV frem for lcd-lo. Hertil kommer, at ADHDlidelsen aktuelt betragtes som en altovervejende biologisk betinget udviklingsforstyrrelse, der bl.a. ifølge det danske refereneeprogram primært skal behandles medicinsk, imens "dfærdsforstyrrelser i langt højere grad forstås i sammenhæng med problemer i socialiseringen og solio-emotionelle vanskeligheder i familien, hvor den be]landlingsmæssige tilgang 4 PSYKOLOG NYT Q9

7 er bygget op omkring psykologiske intej'ventioner og social sløtte til familien. Betragtes et barns utijpassede adfærd som udtryk for en adfærdsforstytrelse - eller i sammenhæng mej problemer j affektreguleringen relateret til mangelfuld mentali.seringsev~ ne, lraumatiske oplevelser osv. - er der større sandsynlighed for, al dette barn vil bhve tilbudt en behandlingcentreretomkring en psykologisk forståelse og psykologiske interventioner, mens det er mere sandsynligt, at den tilbudte heh'i'lndlitig primært vil være medicinsk, hvis barnets utilpassede adiærd ses som udtryk for en ADHD-lidelse. Opfattes kriminalitet og misbrugsproblemer som manifestationer afen ADHD-lidelse, forrykkes vores opmærksomhed fra socio-emotionelle årsagsfaktorer til neuropsykojogiske og biologiske. Omvendt bør det oyervejes, om de problemer og fldfærdsforstyrrelscr, der indfanges af ADHD-diagnosen, er tidlige manifestationer af eller forløhere for personlighedsforstyrre1ser. AD HD 'rammer' især drenge Det er altid vanskeligt at nå til enighed om et præcist estimat for prævalensen af psykiske lidelser. Det danske refereneeprogram henviser til DSM-IV, hvor det anslås, at 3-5 % af alle skolebørn har ADHD. Samtidig henvises til senere studier, hvor det anslås, at prævalensen sn<'lrere er 4-7 % (BUS 2008:15). I det engelske referenceprogram henvises i [ørsle række til en engelsk prævalensundersøgelse, hvor man har fllndet, at 3,6 % af S-IS-årige drenge og 0.9 % af 5-15-ånge pigeropfylderde diagnostiske kriteriet' for ADHD (;..rlee 2008:27f). Altså en noget lavere anslået prævalens e:1u i det danske referenceprograrn. Begge programmer vurderer, i'lt prævalensen af den hyperkinetiske forstyrrelse i lcd-lo er betydeligt lavere. Den hyperkinetiske forstyrre! se svarer groft sagt til den alvorligste (kombinerede) af de trt: unuerkategorier af ADHD, som er beskrevet i DSM IV Ser man på kliniske populationer, er der næppe tvivl om, atadhd forekommer betydeligt hyppigere hos drenge end hos piger. Normalt anslås, at ADHD er tre gange hyppigere blandt drenge end blandt piger (Barkley 2006:99). Visse befolkningsundersøgelser tyder dog på, at kønsforskel1en er mindre, hvis man fokuserer på, hvem der opfylder de diagnostiske kriterier (uden nødvendigvis at værei eller have behov for behandling). I det danske referenceprogram (BUS 2008:1S) fortolkes dette som udtryk for en mulig underdi<'lgnostlcering og be~ handling af ADHD hos piger. Omvendt bør man også over Yeje, om de diagnostiske kriterier - særligt i DSM-IV - er skruet sammen på en måde, som øger risikoen for overdiagnosticering af drenge (hyor vi hele tiden har det problem, at vi ikke råder over en 'gylden standard' for diagnosticering af ADHD), ligesom man må regne med, at ikke alle, der opfylder de diagnostiske kriterier for ADHD, nødvendigvis har behov for behandling. Eksplosiv udvikling i medicinsk behandling I de senere år er forbruget afmethylphenidat (herefter Ritalin) i den primære sundhedssektor i Danmark vokset eksplosivt (se Lægemiddelstyrelsens hjemmeside). I 2004 var ca drenge i alderen 5-19 år i Ritalinbehandling. Dette var i 2008 steget t11 ca Herudover blev der i den danske syg-ehussektor udskrevet dagsdoser Ritalin i2008, svarende til, at der hver dag harværet ca. 200 bøm i behandling med Ritalin (en stigning fra blot 50 i 2004). Særligt i aidersgruppen år har man set en markant stigning. I 2004 var ca drenge j ilenne aldersgruppe, svarende lil 0,8 % af alle drengei årsalderen, i behandling med Rita!in. T 2008 var dette steget til ca eller 2,1 % af alle drenge i 1O-14-årsalderen. Altså tæt på en tredobling på blot fem år! To danske eksperter p~ området, psykologerne Dorte Damm og Per Hove Thomsen, har i 2006 anslået, at omkring 1 % <'lf danske børn vil kunne profitere medikamentel behandling for ADTID (Damm & Hove Thomsen 2006:51). Deres formuleringer åbner for forskellige fortolkninger, men man må konstatere, at hvis andelen afbørn i Ritalin-behandling ikke allerede ligger over, hvad de for tre år siden vurderede som et fornuftigt leje, (fx blandt drenge i årsalderen), så vil det næppe vare m:mge år, før det er tilfældet, hvis den nuværende udvikling fortsætter. Det er naturligvis ikke meningsfuldt at operere med en absolut - normativt og moralskbestemt - grænse for, hvor mange børn og unge eler 'bør' være i medicinsk behandling for ADHD. Og det er bestemt mu1tgt, at det er fag1tgtvelhegrundet, at mere end 2 %af 1O~ 14-årige drenge aktuelt er i Ritalin-behandling, Men vil det være lige så fagligt velbegrundet, hvis andelen det om fem år steget %? Eller bør vi allerede nu begynde at overveje, hvilke problemer der kan være forblmdet med, at så relativt mange s~ttes i medicinsk be~ :> PSYKOLOG NYT' 17 ~OO.9 5

8 t I o Diagram. Antal dreng" 5-19 år i behandling med Ritalin I perioden 2004,2008. handling - og om de problemer, der opstår i disse drenges møde med skolen og andr p sociale sammenhænge, kan forstås som andet og langt mere end et medicinsk problem? Et entydigt fremskridt? Uden på nogen måde at være ekspert i forståelse og behandling af ADHD ser jeg ikke grund til at betvivle, at Rltalin er et særdeles effe\;tfuldt middel til behandling af de komplekse vanskeligheder som falder ind under ADHD-diagnosen. l den forstand må man betragte udviklingen af Ritalin som et entydigt fremskridt i bestræbelserne på at hjælpe en gruppe afbørn og unge med kompiekbe psykiske vanskeligheder. Desuden peger ganske meget på, at ADHD~lidelsen dels er forbundet med en række neuropsykologiske dysfunktioner, dysfunktioner i eksekutive funktioner mv., dels at genetiske faktorer har stor betydning for udviklingen afde problemer og adfærdsformer, som relateres tiladhd-lidelsen ('BarkIey 2006:106ff). En række forskere (Leuzinger-Bohleber et al. 2008:622f) har dog forsøgtat udskiue underkategorierafad I ld~ lidelsen, der bl.a. adskiller sig ved væsensforskellig æti 010gi' og hvor neuropsykologiske dysfunktioner kun i visse tilfælde er primære. Den eksplosive vækst i forbruget af Ritalin i Danmark og den til stadighed stigende andel af drenge i Ritalin-behandling betyder imidlertid, at det kan være relevant at spørge, om udviklingen i anvendelsen af Ritalin alene skal ses som udtryk for, at vi er blevet stadig bedre til at opspore og behandle en psykisk lideise, der indfanges af ADHD-diagnosen. Eller kunne der eventuelt være faktorer involveret i denne udvikling? Som det er tilfældet med en lang række andre psykiatriske diagnoser (depressioner mv.), må man overveje, om den eksplosive vækst i diagnosticering og medicinsk behandling af ADHD ikke kun er udtryk for behandlingsmæssige fremskridt, men også hænger sammen med påvirkning fra en magtfj1ld medicinalindustri, der har en økonomisk interesse i, at stadig flere børu og unge (og på sigt også voksne) får stil~ let en ADHD-diagnose og tilbydes behandling med Ritalin eller andre former for psykofarmaka. Hertil kommer, at de fleste psykiatriske diagnoser bygger på underliggende forestillinger om, hvad der er 'normalt' og socialt acceptabelt - forestillinger, som kan være mere eller mindre eksplicit formuleret som en del af de diagnostiske kriterier. Mit ærinde er på ingen måde at problematisere anvendelsen afdiagnoser. Men at vi må være opmærksomme på, hvad der sker, når vi udvider kriterierne for, hvad der betragtes som 'unormalt: dysfunktionelt og behandlingskrævende. Kan den eksplosive stigning i diagnosticering og behandling afadhd hos drenge ses som udtryk for, at det danske samfund på visse punkter er i færd med at blive mindre rummeligt? Hænger stigningen sammen med, at det danske skolesystem er blevet mindre rummeligt? Pisa~undersøgelserog pædagogik med fokus på den enkelte elevs ansvar for egen læring og ressourcelmaphed øger næppe tolerancen eller evn~n til at rumme urolige elever, der h~r svært ved at tilpasse sig. De konkrete diagnostiske kriterier for ADHD er langt fra entydige, men åbne for fortolkning, der kan forskydes over tid og under indtryk af forskellige påvirkninger. Hvor går grænsen for, hvornår en 12-årig dreng ikke hører, hvad der bliver sagt, ikke kan tilrettelægge opgaver, løber, klatrer, farer omkring på utilpasset måde (if. ICD-IO:l71f) i en grad, så det er patologisk? Endvidere kan forældre, der vedvarende vurderer deres børns adfærd og præstationer (i skolen og andre steder) ud fra herskende forestillinger om 'det oplimale menneske' som klarer sig godt i skolen og på sigt får en videregående boglig uddannelse - øge presset i retning afdiagnosticering og behandling afadhd. De herskende forestillinger om 'det optimale menneske' er ude af trit med, hvad visse børn kan og ikke kan. Når disse børn dumper i sammenligning med Ciet optimale menneske: bliver deres forældrene bekymrede. De beder om hjælp. Det gør de ikke, fordi de er 'dumme' el~ ler moralsk anløbne mennesker, men fordi deønsker det bedste for deres børn, måske oplever sig magtesløse og er påjagt efler forklaringer, så de kan håndtere pinefulde problemer i hverdagen. I den forbindelse kan man ikke se bort fra den følelses mæssige forløsning, som kan tølge med, når man som forældre ikke har kunnet begribe, hvad der var galt med ens. barn og omsider' får at vide, at 'Niel~ har en psykisk lidelse, der 6 PSYKOLOG NYT

9 hænger sammen med biologiske ubalancer i hjernen og kan ger måder at fungere på, som kan være stærkt uhensigtsmæsbehar:dles med medicin: Endelig kan ADHD-foreningens i øvrigt prisværdige indsats for at udbrede kendskabet til ADHD medvirke til, at for Detville ikke umiddelbart være foreneligtmed den moder ne velfærdsstats grnndlæggendeværdier, hvis vi straks greb til at ekskludere eller straffe børn som 'opfører sig forkert: Det er ældre, lære.re og visse behandlere bliver overopmærksomme på tegn på ADHD at impulsive, konfliktsøgende, nysgerri ge og l'landlingsorienterede drenges adfærd fortolkes som tegn på ADHD, også hvor dd måske handler om noget andet. Samlet set peger dette på det store ansvar, der hviler på de psykologer, psykiatere og andre behandlere, som skal fore præmisser. Langt hen ad vejen er dptle udtryk for cn grundtage diagnostiske udredninger og visitere børn og unge til læggende humanistisk og sympatisk tilgang. Man kan imid lertid også spørge: Når en øjensynligt ikke helt lille gruppe af behandling. Det kan være krævende, at holde tungen lige i munden og bevare det faglige overblik i en situation, hvor særligt drenge ikkr fungerer - men snarere forstyrrer - tradiman er under krydspres fra flere sider for at gøre noget: Senmodernitet og ADHD-diagnosticering De sen moderne samfunds sociale institutioner er bygget op alternative (mere afgrænsede ogstrammere stmkturerede) læom det autonome, selvregulerende og selvdisdphnerende menneske, der kan 'styre sig selv; løse opgaver på egen hånd og forfølge langsigtede mål (Jørgensen 2002). En almindelig diagnosticering af ADHD-lidelse og ignngsærte1se af medidan~k skole~asse kan.kun fungere som undervisningsmiljø, hvis alle elever kan sidde stille, modtage kolleklive beskeder, koncentrere sig om at løse stillede opgaver i længere tid og undlader at forstyrre deres klassekammerater (Nielsen & Jør børn, der fungerer på en bestemt måde, og herskende opfatgensen 2009). Vort skolesy~tern er bygget op om en række telser af normalitet, velfungerende adfærd og hvordan uokrav til den enkelte elev, som er helt relevante, hvis det skal være muligt at gennemføre normal undervisning. Pointen er ikke, at der nødvendigvis skull være noget galt med disse krav. Men at de fremstår selvfølgelige, hinsidesen hver problernahsering - og at man må forvente, at der altid være en gruppe afbørn, som ikke umiddelbart kan honore sige j ~n traditionel dansk skoleklasse, der ikke er gearet til at håndtere for megen individuel variation i adfærd. langt mere accepttibelt, at betragte dem som forstyrredp eller syge og tilbyde dem hjælp, så de kan blive bedre lil at fungere i det sociale fællesskab og pa det etablerede sociale fællesskabs tiolehe læringsmiljøer, skal man da medicinere dem, så de bedre kan tilpasse sig og fungere i de traditionelle læringsmil jøer, eller skulll1an i højere grad også arbejde på at opbygge ringsmiljøer, som bedre kan rumme impulsiv adfærd? SpidsformuJeret kan man se den herskende praksis med cinsk behandling som udtryk for en individualiserinr;, pato logisering og medikalisering af problemer, der i princippet også er sociale - i den forstand, at de opstår i mødet imellem dervisningsmiljøer skal opbygges. Der vil altid være børn, som afforskellige grunde er ude af stand til at fungere i 'nor male' sociale fællesskaber, ligesom ADHD-diagnosen uden tvivl har medvirket til at indkredse en gruppe af børn med pinefulde prohlpmer omkring opmærk.<iomhtusfokusering og selvregulering. Disse børn skal naturligvis tilbydes medire disse krav. Belyder det nødvendigvis, at disse børn er syge'! cinsk og anden evidensbaseretbehandling i overensstemmel- Det er jo ikke vanskeligt at se, at ADHD-diagnosen indfan- se med nyeste viden. > FAKTA II Brug af fotos Psykolog ~Jyt br Jger til denile og mange andre artikler modeltolos, livs billeder, som udelukkende skal understøtte tekstens tematik, men som er uden sammenhæng med de afbilueue pe soners Identitet. Red PSYKOLOG NyT

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3

HELT TOM. Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 12 27. juni 2008 62. årgang Dansk Psykolog Forening HELT TOM Jeg var helt tom efter min fars pludselige død, men nu kan jeg igen gribe fat i mine følelser, og det betyder uendelig meget Side 3 Leder Tanker

Læs mere

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø

På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø På vej mod et inkluderende lærings- og udviklingsmiljø - fra ideologisk projekt til meningsfuld pædagogisk praksis Indledning..... 2 Problemformulering 4 Metode:... 4 Teori.. 4 Definition af inklusion.

Læs mere

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk

ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD. Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk ADHD smitter ikke.. Viden om ADHD Skrevet af Marie-Louise Hylleberg, flyvsketanker.dk Indholdsfortegnelse: Forord 3 Hvad er ADHD? 4 Årsager - hvad skyldes ADHD? 7 Diagnosticering af ADHD 8 Forekomst af

Læs mere

Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger

Medicinsk optimering. Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Medicinsk optimering Etiske overvejelser og anbefalinger Det Etiske Råd 2010 ISBN: 978-87-91112-10-2

Læs mere

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene

4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening. Ude hos børnene 10 4. juni 2010 64. årgang Dansk Psykolog Forening Ude hos børnene Der spurtes på hospitalet. Tre psykologer på en børneafdeling ser det som en af deres opgave at danne modvægt til den herskende travlhedskultur.

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk

Skæv dom. Dominoeffekt. De angste børn. Fremad i ryk 15. april 2011 65. årgang Dansk Psykolog Forening 7 Skæv dom En landsretsdom vil tvinge en psykolog til at opgive tavshedspligten. Skadevirkningerne kan blive uoverskuelige. Side 2/lederen Dominoeffekt

Læs mere

RÆMATURITET. Fagbladet. TEMA: Overgang til skole. I Greve kommer børnene til Afrika. Valg af pædagogik

RÆMATURITET. Fagbladet. TEMA: Overgang til skole. I Greve kommer børnene til Afrika. Valg af pædagogik Fagbladet RÆMATURITET TEMA: Overgang til skole 1. udgave nr. 6 2011 I Greve kommer børnene til Afrika Er man stadig for tidligt født - selvom man er voksen? Valg af pædagogik Børnehavebørns medbestemmelse

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Opsporing og udredning. National Autisme Plan

Opsporing og udredning. National Autisme Plan Opsporing og udredning National Autisme Plan Opsporing og udredning National Autisme Plan National Autisme Plan Opsporing og udredning Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen

Læs mere

Nikolaj Lunøe PSYKOPATI-DIAGNOSEN

Nikolaj Lunøe PSYKOPATI-DIAGNOSEN Nikolaj Lunøe PSYKOPATI-DIAGNOSEN Specifik mekanisme, normal kvantitativ variation og biased sampling Version 5 af 31 XII 2008 2009 Nikolaj Lunøe cand.psych. Overgaden neden Vandet 5 B 1414 København K

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere

Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere Mental sundhed og trivsel i skolen hos unge flygtninge og indvandrere PROJEKTRAPPORT Den mentale helse og trivsel i skolen hos unge fra traumatiserede flygtningefamilier sammenlignet med unge indvandrere

Læs mere

ADHD Guide til De Utrolige År

ADHD Guide til De Utrolige År ADHD Guide til De Utrolige År ADHD GUIDE TIL DE UTROLIGE ÅR Indhold Kolofon Udgivelse Udgivelsesår Tekst Layout/design Vignetterne ISBN nummer Socialstyrelsen 2014 Center for ADHD 365 Mikkel Straarup Møller

Læs mere

ET FELTEKSPERIMENT MED KÆRLIGHED I KAOS

ET FELTEKSPERIMENT MED KÆRLIGHED I KAOS ET FELTEKSPERIMENT MED KÆRLIGHED I KAOS ET FORÆLDRETRÆNINGSPROGRAM TIL FAMILIER MED ADHD ELLER ADHD-LIGNENDE VANSKELIGHEDER 15:19 CHRISTIANE PRÆSTGAARD CHRISTENSEN CHRISTOFFER SCAVENIUS 15:19 ET FELTEKSPERIMENT

Læs mere

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme)

Programteori for. Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Programteori for Det Sociale Indikatorprogram for botilbud til voksne med autisme spektrum forstyrrelse (SIP-autisme) Beskrivelse af design, formål og udviklingsproces September 2009 Center for Kvalitetsudvikling

Læs mere

-foreningens. Håndbog for støttepersoner

-foreningens. Håndbog for støttepersoner -foreningens Håndbog for støttepersoner 1. Fakta om ADHD 2. Sådan kommer ADHD til udtryk 3. Diagnose og behandling 4. Kommunikation og samarbejde 5. Hvordan støtter jeg bedst? 6. Struktur i hverdagen 7.

Læs mere

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD

Jeg er ikke doven. Mette, mor med ADHD ADHD hos voksne Jeg er ikke doven jeg har ADHd Jeg fandt ud af det ved en tilfældighed - læste en artikel om en dame i halvtredserne, der havde fundet ud af, at hun havde ADHD. Jeg var selv 28. Jeg gik

Læs mere

ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G

ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G 8 1 ADHD H O S B Ø R N: S Y M P T O M E R O G B E H A N D L I N G Af professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Det børne- og ungdomspsykiatriske Hus, Universitetsafdeling, Odense Som overlæge og forskningsleder

Læs mere

Ungdom. National Autisme Plan

Ungdom. National Autisme Plan Ungdom National Autisme Plan Ungdom National Autisme Plan National Autisme Plan Ungdom Udgivet af: Videnscenter for Autisme I samarbejde med Landsforeningen Autisme, Samrådet af Specialskoler for Børn

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet 18 9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Job og identitet Jobbet har en afgørende betydning for os, og det er her, vi finder en stor del af vores identitet. Men hvad hvis vi mister jobbet?

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder

Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Elever med generelle indlæringsvanskeligheder Læringsmiljø, social kompetence og motivation Navn: Studienr.: Lisa Skytte Filipsen A070045 Stamhold: 08-5 Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Antal

Læs mere

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008

Referenceprogram. for udredning og behandling af børn og unge med ADHD. April 2008 Referenceprogram for udredning og behandling af børn og unge med ADHD April 2008 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af BUP-DK Ansvarlig for udgivelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.

Læs mere

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark UNG OG ENSOM - En vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Morten Tobiassen Mathilde Hjerrild Carlsen Dorthe Fredsgaard Svendsen Ung og ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark Udgivet af:

Læs mere

Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG. uden for [nummer] 22 Tema om helhedssyn DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 12. ÅRGANG NR. 22. 2011 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 22, 12. årgang, 2011 Løssalg: 60 kr.

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere