Neonatalklinikken GN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Neonatalklinikken GN"

Transkript

1 Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 1 af 9

2 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark, samt lokalfunktion for en del af region hovedstaden. De væsentligste opgaver er behandling af ekstremt tidligt fødte børn, intensiv behandling af syge nyfødte, samt præ- og postoperativ behandling af nyfødte børn med misdannelser til børnekirurgisk, neurokirurgisk eller hjertekirurgisk behandling og intensiv behandling af børn efter neonatalperioden op til 1 års alder (pædiatrisk intensiv = PICU ). ORGANISATION Neonatalklinikken GN er placeret i Rigshospitalets Juliane Marie Center for Børn, Kvinder og Forplantning. Klinikken er organiseret i 3 tværfaglige kliniske team til varetagelse af hele patientforløb. Hvert team består af en afdelingssygeplejerske, en ass. afdelingssygeplejerske, en sygeplejevejleder, omkring 40 sygeplejestillinger, 1 team-overlæge, 3 andre speciallæger, 2 reservelæger, 1 sekretær og 1 bioanalytiker. De fleste patientgrupper er fælles for alle teams, men hvert team har også et fagligt speciale: team 1 varetager pleje og behandling af børn med neurologiske sygdomme (f.eks. svær asfyksi, kramper, hydrocephalus og myelomeningocele), team 2 tager sig af børn med kirurgiske lidelser (f.eks. øsofagusatresi, diafragmahernie og nekrotiserende enterocolitis), og team 3 tager sig af børn med hjertesygdomme. Fra marts 2008 blev PICU-børn samlet i team 1, børn med gestationsalder under 26 uger i team 2, og børn med persisterende pulmonal hypertension/føtal cirkulation i team 3. Klinikledelsen udgøres af klinikchef, professor Gorm Greisen og oversygeplejerske Mette Andersen. Klinikrådet udgøres af afdelingssygeplejerske Rikke Louise Stenkjær og team-overlæge Finn Jonsbo (team 1), afdelingssygeplejerske Eva Anthon Schmidt og team-overlæge Susan Bodé (team 2), afdelingssygeplejerske Lene Fredbo-Nielsen og team-overlæge Steen Hertel (team 3), uddannelsesansvarlig overlæge Thorkild Jacobsen, klinisk oversygeplejerske Janne Weis, ledende lægesekretær Anette Rasmussen og klinikledelsen. Afdelingssygeplejerske Charlotte Mester, team 1, holdt op i efteråret Finn Jonsbo, teamoverlæge i team 1, havde orlov i 2008 og Jes Reinholdt fungerede i denne periode, som konstitueret overlæge. Pr. 1. juli blev Thorkild Jacobsen ansat som uddannelsesanvarlig overlæge. Udover uddannelsesopgaver har han funktion i team 2 med særligt ansvar for børn med kirurgiske sygdomme. INDRETNING Neonatalklinikken omfatter 3 afsnit på 2. sal i Sydfløjens opgang 5: Afsnit 5021 rummer team 1, 1 isolationsstue og lægekontorer Afsnit 5023 rummer team 2, samt ambulatorium Afsnit 5024 rummer team 3 samt 2 forældreværelser med bad og køkken/opholdsrum Udvidelse af de fysiske rammer I slutningen af 2006 blev Neonatalklinikken udvidet med et helt nyindrettet afsnit. Det primære formål med udbygningen var at skabe bedre fysiske rammer for børn og forældre. Udvidelsen af de fysiske rammer ønskede klinikken at evaluere kvalitativt. Forældres og sundhedspersonales perspektiver på ombygningen blev derfor undersøgt ved 2 fokusgruppeinterviews knap 4 mdr. efter udflytningen til de nyetablerede afsnit. Deltagerne i undersøgelsen havde tilsammen erfaringer fra de tre forskellige indretningsformer i klinikken: en åben rumtype med plads til 4 7 børn på stuen, en tilpasset rumtype med plads til 2 3 børn, opdelt af forhæng og udstyret med forældresenge, men kun skærmet af gardiner ud til personalets arbejdsområde, samt et afsnit med mindre stuer med plads til 1 2 børn, udstyret med forældresenge. Undersøgelsen viste, at deltagernes oplevelser varierede tydeligt afhængigt af rumtypen, og på baggrund af datamaterialet udvikles en teori: Rum til familiecentreret omsorg, der viser at indretning med mindre stuer med en forældreseng netop gav rum til familiecentreret omsorg. Forældrenes oplevelse af belastninger reduceredes på de mindre stuer, hvorved de fik ro og rum til erkendelse. Samtidig oplevede de professionelle en forøgelse af de arbejdsmæssige krav på de mindre stuer en udfordring, de gerne tog på sig. Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 2 af 9

3 Undersøgelsen bliver publiceret primo 2009, og har igangsat flere indretningsmæssige ændringer i klinikken, hvor bl.a. forældresenge er kommet ind i afsnittet med de åbne stuer. Den tilpassede rumtype blev ændret til mindre lukkede stuer i løbet af PATIENTBEHANDLING (Tallene er excl. raske ledsagere medindlagte mødre) Indlæggelser de seneste 10 år (fra Grønt System/GS!Åben) Indlæggelser Senge Gns. Liggetid 10,6 10,8 10,5 11,5 11,4 11,0 11,0 12,1 11,1 10,6 Behandlede børn i 2008 fordelt på gestationsaldergrupper (fra NeoBasen) Antal Respirator Nasal-CPAP Parenteral ernæring GA Børn Indlæggelser Senge Børn Dage Børn Dage Børn Dage < 28 uger uger uger >= 37 uger Total Den 6. juni overgik neonatalafdelingen til GS!Åben som afløser for almindelig GS. Vores neobase har altid været en del af det administrative system, men ved overgangen til GS!Åben har der været mange fejl i registeringspraksis som der stadig arbejdes på at udbedre. Det har medført at vi ikke, som de tidligere år, kan udfylde dette skema som mere specifikt beretter om antal og behandling af børn i Neonatalklinikken Amt Senge Senge Senge Senge H:S Kbhvns amt Fborg amt Bornholms amt Roskilde amt Vestsj. amt Storstrøms amt Grønland Færøerne Øvrige Total Tallene er excl. ECMO-. Region Senge Senge Hovedstaden Sjælland Grønland Færøerne Øvrige Total Tallene er excl. ECMO-. Opgørelserne i de 3 tabeller er baseret på data hentet fra registreringer i Grønt System/GS!Åben. Fra 2007 er betaleren ikke længere amterne men regionerne. Tallene er derfor opgjort derefter. Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 3 af 9

4 ECMO (Extra Corporal Membran Oxygenering). Vi behandlede 4 børn i 2008, fordelt på 161 senge. Et barn døde. I alt har vi dermed haft 81 børn i ECMO siden starten i efteråret Transport af meget syge nyfødte Neonatalklinikkens transportenhed ( GN hentehold ) udførte i alt 172 transporter af akut syge børn, herunder 5 transporter fra Færøerne eller Grønland. 31 børn var ældre end svarende til neonatalperioden, det ældste var 14 mdr. En tredjedel af børnene blev under transporten behandlet med CPAP, 44 % var intuberede i trachea, og 6 % havde pleuradræn. I 4 tilfælde måtte transporten opgives fordi barnet var for ustabilt eller var uafvendeligt døende. Der var ingen dødsfald under transporterne eller inden for de første timer efter ankomsten. Ved 10 procent af transporterne blev barnet afleveret på et andet afsnit end GN, oftest på RH s Pædiatrisk Kliniks semiintensive afsnit. Årstal Antal transporter Kvalitetsgruppen Kvalitetsgruppen har fortsat sit fokus på utilsigtede hændelser (UTH). Antallet af indberetninger er konstant mellem 150 og 200 om året, og vidner om en fortsat god patientsikkerhedskultur. I det forløbne år er der gennemført en aggregeret analyse af pludseligt ophobede tilfælde af accidentelle extubationer. Dette har resulteret i en handlingsplan der bl.a. indebærer en ændret personalenormering. Desuden blev der på baggrund af 10 UTH vedrørende håndtering af blodprøver og blodprøvesvar udarbejdet en handlingsplan med nye procedurer. Dette indebærer en mere sikker fordeling af blodprøvesvarene til de respektive teams, en procedure der i højere grad sikrer at lægen ser blodprøvesvaret og endelig en sikring af korrekt patientidentifikation ved blodprøveordination. Piccoline- og portørfunktionen gav anledning til flere UTH, specielt uafhentede og for sent afhentede prøver var et problem. Klinikken kom i dialog med portørfunktionen og fik bl.a. implementeret en speciel procedure for transport af prøver fra kritisk syge børn. Opgørelsen over UTH fra 2006/2007 og 2008 kan ses nedenfor. Utilsigtede hændelser 2006, 2007 og Medicinering Apparatur Tuber CPAP Komm./Observation Andet Udflytning Kvalitetsgruppen har i 2008 deltaget aktivt i 2 kerneårsagsanalyser, der alle har ført til handlingsplaner, der bl.a. omfatter nye procedurevejledninger i PVI. Rapporterne kan ses på Intranettet. Kvalitetsgruppen har i slutningen af 2007 og hele 2008 monitoreret tildeling af PAS (plejeansvarlig sygeplejerske) og BAL (behandlingsansvarlig læge), indlæggelsessamtale, samtykke til blod, patient ID samt om det er dokumenteret at patienten ikke skal have gået stuegang i weekenden. Dette vil fortsætte i 2009 med yderligere fokus på PAS og BAL. Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 4 af 9

5 I slutningen af februar 2008 havde klinikken besøg af Joint Commission i forbindelse med re-akkreditering. Det blev en meget positiv oplevelse for klinikken, men også vores surveyor havde en god oplevelse ved at se hvor seriøst klinikken arbejder med familiecentreret pleje under behørig hensyntagen til patientsikkerheden. Riget blev re-akkrediteret og rapporten kan læses på RH s intranet. CVK-pakken er implementeret i klinikken i begyndelsen af 2008, og indrapportering til Operation Life databasen pågår. Kvalitetsgruppen har i 2008 haft et tæt samarbejde med centrets kvalitetskoordinator og kvalitetssekretariatet, inkl. deltagelse i centrets kvalitetsnetværk. Pædiatrisk intensivfunktion (PICU) I 2008 blev der indlagt 106 PICU-børn på GN. I alt udgjorde det 502 indlæggelsesdøgn. Af de 106 børn var 33 børn postoperative opvågningsbørn. Der var 52 børn der blev respiratorbehandlet, i alt 265 respiratordøgn. Der var 32 børn der blev hentet af GN transporthold, nogle af disse med ledsagelse af børneanæstesi, sammen med vanlige transporthold. Der var 6 PICU-børn der døde. Relateret til postoperativ behandling af levertransplanterede børn er der indkøbt en Prismamaskine til GN. Vi kan derved behandle disse børn, og på længere sigt også andre børn med kontinuerlig venovenøs hæmodiafiltration. Erfaringsmæssigt vil omkring 20% af de levertransplanterede børn postoperativt have behov for denne behandling i kortere eller længere tid Antal børn Antal døgn Døgn i respirator I 2002 hentede vi 16 PICU-børn, i 2003: 24, 2004: 21, 2005: 24, 2006: 39, 2007: 32, i 2008 hentede vi også 32 UDVIKLINGSPROJEKTER De allermindste børn (GA < 26 uger) Neonatalklinikken har valgt at gøre en ekstra indsats for at højne kvaliteten i pleje og behandling af de allermindste (GA <26 uger). I en opgørelse over allermindste for 2004 og en del af 2005 opnåede afdelingen en overlevelse på 49% og af de overlevende havde 9% alvorlig hjerneblødning (IVH grad III-IV). Det første tiltag har været at tilbyde tidlig aktiv behandling, hvis forældre havde ønske om det. Det har vist sig, at stort set alle forældre ønsker den tidlige aktive behandling, som består af et helt set-up med at hente barnet direkte i kuvøsen på fødestuen og bl.a. give surfactant på fødestuen. Vi har i perioden 1. september 2006 til 1. marts 2008 haft i alt 53 børn med GA< 26 uger indlagt. Overlevelsen var på 62%. Af de overlevende havde 12% alvorlig hjerneblødning (IVH grad III-IV). For yderligere at højne kvaliteten har vi pr. 1. marts 2008 samlet de allermindste (GA <26 uger) i et team (team 2), hvor der nu foregår særlig undervisning og udvikling i sygeplejen. Der er taget kontakt til Neonatalafd. i Lund med henblik på udveksling af erfaringer vedrørende behandling og pleje. Det indebærer bl.a. at flere sygeplejersker fra vores afdeling skal på studiebesøg i Lund. Opfølgning af de allermindste børn Efterundersøgelsen af de immature børn, født på RH eller overflyttet til GN i deres første leveuge, har nu kørt i 2½ år. Børn født med gestationsalder (GA) mindre end 28 uger bliver tilbudt efterundersøgelse, når de er korrigeret 9 mdr. og 18 mdr. Forældrene får udleveret to spørgeskemaer ASQ (Ages and Stages Questionnaires), som de skal udfylde, når deres barn er hhv. 9 og 18 mdr. gammelt. Hvert spørgeskema består af 30 alderssvarende spørgsmål omhandlende barnet udvikling. Når børnene er korrigeret 9 mdr. ser vi dem til en neurologisk undersøgelse a.m. Hammersmith. Det er en standardiseret neurologisk undersøgelse. Der er registret ca. 114 overlevende børn i den periode med GA < 28. Deltagerprocenten er i skrivende stund ca. 65%. Det er for tidligt at udtale sig om, hvordan gruppen som helhed udvikler sig. Vi skal i løbet af efteråret have en kontrolgruppe bestående af børn født til terminen, der matcher vores præmature gruppe mht. alder og social status. Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 5 af 9

6 Afkøling af nyfødte børn efter iltmangel ved fødslen et nyt behandlingstilbud Den 1. september 2006 begyndte vi at tilbyde afkøling til nyfødte børn med svær asfyksi. Et Cochrane review fra 2008 af 8 publicerede studier af afkøling af mature børn født med svær asfyxi, viser en signifikant effekt, således at for hver 7 afkølede børn vil et ekstra barn overleve uden handicap. Samtidig er bivirkningerne til afkøling begrænsede. Pr. 1 april 2009 har vi afkølet ca. 37 børn med neonatal asfyksi. Vi mener at have fået henvist næsten alle børn med behov for afkøling fra Sjælland og øerne, så det svarer til ca. 0.5 barn pr fødsler. Bo Mølholm Hansen og Ane Lando har undersøgt 10 af de afkølede børn, i princippet på samme måde som de allermindste børn, der har været en fremmødeprocent på ca Data er nu ved at blive opgjort mhp. publicering. Videnscenter for amning af børn med specielle behov Den 3-årige projektfase for Videnscenter for amning af børn med specielle behov er nu afsluttet, og en statusrapport er udarbejdet. Videnscentret fortsætter 16 timer om ugen med koordinering, undervisning og uddannelse, vejledning i specielle situationer, opdatering af hjemmeside og netværksarbejde. De resterende 16 timer om ugen afsættes til forskningsarbejde og vi søger i øjeblikket midler til denne del. Data fra forskningsprojektet Ekstremt for tidligt fødte børns reaktioner på hud-mod-hud kontakt er ved at blive analyseret. UDDANNELSE Uddannelse af sygeplejersker i klinikken I 2008 har 52 sygeplejersker gennemgået eller påbegyndt introduktion og oplæring i basal og intensiv neonatal sygepleje ud fra det reviderede kompetenceudviklingsprogram, der blev udviklet i Med henblik på at styrke den enkeltes læring og kompetenceudvikling, samt at forbedre mulighed for individualiseret oplæring, udvikledes et program med mulighed for individuel tilpasning. I Neonatalklinikken ser vi læring som en proces, hvori flere elementer indgår. Særligt gennem simulationstræning, handlinger i praksis og i refleksionen over konkrete situationer, sammen med en erfaren neonatal sygeplejerske, oplever vi at læring finder sted. Derudover er den teoretiske begrundelse for praksis gennem læsning af litteratur og deltagelse på teoretiske kompetenceklip, samt refleksion over praksis i sygeplejefaglig vejledning væsentlige elementer. Det nye program er blevet evalueret og tilpasset i løbet af året. Det har været højt prioriteret at anvende sygeplejefaglige ressourcer på sikring af introduktion og oplæring af de mange nye kolleger, hvorfor andre uddannelsesaktiviteter har været prioriteret lavere i Neonatalklinikkens efteruddannelsesmodul modul 2 blev i 2008 revideret. Efteruddannelsesmodulet hedder nu Bronzeklip. Formålet for Bronzeklip er At den kompetente sygeplejerske styrker sin faglighed gennem refleksion, fordybelse og nysgerrighed At styrke evnen til analyse, fortolkning, argumentation og kritisk stillingtagen såvel i forhold til bearbejdelse af litteratur som i forhold til udøvelse af individuel sygepleje At sygeplejersken fordyber sig i, og teoretisk bearbejder et selvvalgt problemområde indenfor neonatal sygepleje At sygeplejersken præsenterer et fagligt produkt ved et afslutningssymposie for deltagere med overværelse fra afdelingerne Første hold på 16 deltagere startede i februar 2009 og forventes at afslutte i oktober 2009, hvor der vil blive afholdt et symposium med præsentation af de individuelle arbejder. I 2008 gennemførste en sygeplejerske Pædiatrisk Efteruddannelse. En sygeplejerske afsluttede diplomuddannelse i ledelse, en sygeplejerske afsluttede to moduler på diplomuddannelsen til sygeplejefaglig vejleder og en sygeplejerske gennemførte to moduler på akademiuddannelsen i ledelse. Uddannelse af læger i klinikken I 2008 afsluttedes to efteruddannelsesforløb i neonatologi for færdiguddannede speciallæger i pædiatri, det ene som delt forløb mellem Rigshospitalet og Næstved. Tilsvarende er to nye forløb opstartet, det ene i samarbejde med Hillerød, det andet i samarbejde med Næstved. To speciallæger i anæstesiologi har været ansat som led i specialisering i børneanæstesi. I maj måned var Neonatalklinikken vært for kursus for østdanske introduktionslæger i pædiatri. I samarbejde mellem Neonatalklinikken, Pædiatrisk klinik I og II samt Obstetrisk klinik er et færdighedskursus i akut pædiatri for nyansat sundhedspersonale under forberedelse. Neonatalklinikken modtog Yngre Pædiateres Uddannelsespris i Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 6 af 9

7 Forskning Klinikken havde 4 fuldtidsforskere i Læge Line Carøe gjorde sit arbejde færdigt om betydningen af føtal inflammation for den cerebrale oxygenering og elektro-cortikale aktivitet hos præmature nyfødte. Læge René Mathiasen har først beskrevet betydning af fødsel før 33. gestationsuge i for uddannelse, familiedannelse, arbejde og indkomst, dernæst risiko for ikke af opnå 9. klasses afgang som funktion af gestationsalder i årgang , og er nu i gang med de psykiatriske data for årgangene Læge Gitte Holst Hahn leder efter den bedste måde at måle den cerebrale autoregulation med nær-infrarød spektroskopi. Stud. med. Christin Løth havde forskningsår og gennemførte en spørgeskemaundersøgelse om personlighed hos de 300 tidligst fødte i Danmark i perioderne og Neonatalklinikken deltager i en randomiseret afprøvning af tidlig diagnostik og behandling af RDS som ledes af professor Henrik Verder, Holbæk. Publikationsliste 2008 (1) Bjerre JV, Petersen JR, Ebbesen F. Surveillance of extreme hyperbilirubinaemia in Denmark. A method to identify the newborn infants. Acta Paediatr 2008 August;97(8): (2) Brok J, Greisen G, Madsen LP, Tilma K, Faerk J, Borch K et al. Agreement between Cochrane Neonatal reviews and clinical practice guidelines for newborns in Denmark: a cross-sectional study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2008 May;93(3):F225-F229. (3) Debes NM, Dahl M, Jonsbo F. [Omphalitis with fatal outcome in new-born baby boy]. Ugeskr Laeger 2008 January 14;170(3):158. (4) Eriksen V, Nielsen LH, Klokker M, Greisen G. Follow-up of 5- to 11-year-old children treated for persistent pulmonary hypertension of the newborn. Acta Paediatr 2009 February;98(2): (5) Esbjorn BH, Madsen BM, Munck H, Greisen G. [Extremely prematurely born children's and their parents' need for support]. Ugeskr Laeger 2008 October 13;170(42): (6) Greisen G. De mindste børn i pædiatrien. Bibliotek for læger 2008 December 1;4: (7) Greisen G. Cerebral ischaemia: Still a plausible pathway to white matter injury in the preterm infant? I Ramenghi L, Evrad P, Mercuri E (red). Perinatal brain damage: From pathogenesis to neuroprotection. Marini Foundation Pediatric Neurology Series. John Libbey, Montrouge p (8) Jensen RB, Vielwerth S, Frystyk J, Veldhuis J, Larsen T, Molgaard C et al. Fetal growth velocity, size in early life and adolescence, and prediction of bone mass: association to the GH-IGF axis. J Bone Miner Res 2008 March;23(3): (9) Lauritsen TL, Jensen T, Greisen G. [Basic and advanced resuscitation of children]. Ugeskr Laeger 2008 November 17;170(47): (10) Lippert FK, Lauritsen TL, Torp-Pedersen C. [Advanced resuscitation of adults]. Ugeskr Laeger 2008 November 17;170(47): (11) Mathiasen R, Hansen BM, Loekke A, Greisen G. Behandling af tidligt fødte børn på Rigshospitalet i perioden Bibliotek for læger 2008 December 1;4: (12) Pichler G, Wolf M, Roll C, Weindling MA, Greisen G, Wardle SP et al. Recommendations to increase the validity and comparability of peripheral measurements by near infrared spectroscopy in neonates. 'Round table', section of haematology, oxygen transport and microcirculation, 48th annual meeting of ESPR, Prague Neonatology 2008;94(4): (13) Slidsborg C, Olesen HB, Jensen PK, Jensen H, Nissen KR, Greisen G et al. Treatment for retinopathy of prematurity in Denmark in a ten-year period ( ): is the incidence increasing? Pediatrics 2008 January;121(1): (14) Sorensen LC, Leung TS, Greisen G. Comparison of cerebral oxygen saturation in premature infants by near-infrared spatially resolved spectroscopy: observations on probe-dependent bias. J Biomed Opt 2008 November;13(6): Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 7 af 9

8 (15) Sorensen LC, Maroun LL, Borch K, Lou HC, Greisen G. Neonatal cerebral oxygenation is not linked to foetal vasculitis and predicts intraventricular haemorrhage in preterm infants. Acta Paediatr 2008 November;97(11): (16) Sweet D, Bevilacqua G, Carnielli V, Greisen G, Plavka R, Didrik SO et al. [European consensus guidelines on the management of neonatal respiratory distress syndrome]. Zhonghua Er Ke Za Zhi 2008 January;46(1):30-4. (17) Vielwerth SE, Jensen RB, Larsen T, Holst KK, Molgaard C, Greisen G et al. The effect of birthweight upon insulin resistance and associated cardiovascular risk factors in adolescence is not explained by fetal growth velocity in the third trimester as measured by repeated ultrasound fetometry. Diabetologia 2008 August;51(8): ØKONOMI, MÅL OG STRATEGIER Regnskab (løbende priser) Personaleramme ,5 Medicin ,0 Andet ,9 I alt driftsramme ,9 Total ,4 Vi har fra medio 2008 inført speciallæge i tilstedeværelsesvagt. Klinikken har i samarbejde med centerledelsen og direktionen en budgetsag i Region Hovedstaden vedr. øget sygeplejenormering og indkøb af PDM (Patient Data Management). Mål for de kommende år Bedre overlevelse uden mén for de allermindste børn Sikre årlig benchmarking for mortalitet (PIMM-score) for børn efter neonatalperioden Konsolidere beredskabet mht. NO (behandling med nitrogenoxid) og ECMO-behandling (ekstracorporal membran oxygenering) Etablere postoperativ behandling efter levertransplantation, herunder etablere prismabehandling Organisere en egentlig opvågningsfunktion for børn under et år på Neonatal- eller Pædiatisk klinik II Reducere adskillelse af mor og barn Etablere videncenter for tidligt fødte børn Etablere papirløs læge- og sygeplejejournal Forbedre fastholdelsen af sygeplejerskerne Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 8 af 9

9 ADRESSE, TELEFON, FAX OG Telefon / Personsøger Klinikchef, professor Gorm Greisen / Oversygeplejerske Mette Andersen / Team-overlæge Finn Jonsbo, team / Team-overlæge Susan Bodé, team / Team-overlæge Steen Hertel, team / Uddannelsesansvarlig overlæge Thorkild Jacobsen, team / k Afdelingssygeplejerske Rikke-Louise Stenkjær, team / nh.dk Afdelingssygeplejerske Eva Anthon Schmidt, team / h.dk Afdelingssygeplejerske Lene Fredbo-Nielsen, team / Klinisk oversygeplejerske Janne Weis / Ledende lægesekretær Anette Rasmussen / dk Afdelingslæge Anne-Mette Bæk Jensen, team / rh.regionh.dk Afdelingslæge Jes Reinholdt, team / Afdelingslæge Ane Lando, team / Afdelingslæge Torsten Lauritsen, team / Afdelingslæge Anne marie Herskind, team h.dk Afdelingslæge Elisabeth Iyore, team / Afdelingslæge Bo Mølholm Hansen, team / nh.dk Afdelingslæge Susanne Poulsen, team / k Afdelingslæge Dagmar Veiergang, team dk Afdelingslæge Jesper Steensberg, team / dk Neonatalklinikken GN Afsnit 5021, 5023, 5024 Juliane Marie Centret Rigshospitalet, Blegdamsvej København Ø Telefon: Fax: Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 9 af 9

Neonatalklinikken GN

Neonatalklinikken GN Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 1 af 8 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark (ca. 60 % af indlæggelserne), samt lokalfunktion for

Læs mere

Neonatalklinikken GN

Neonatalklinikken GN Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 1 af 9 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark, samt lokalfunktion for en del af region hovedstaden.

Læs mere

Årsberetning 2010 222222012010

Årsberetning 2010 222222012010 222222012010 Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret INDHOLDSFORTEGNELSE Organisation 3 Indretning 3 Patientbehandling 4 Kvalitetsarbejde 5 Udviklingsprojekter 7 Uddannelse 9 Forskning 10 Økonomi, mål

Læs mere

Neonatalklinikken GN

Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Årsberetning 2006 Rigshospitalet Juliane Marie Centret Side 1 af 8 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark (ca. 60 % af indlæggelserne),

Læs mere

Neonatalklinikken GN

Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Årsberetning 2001 Rigshospitalet Juliane Marie Centret Side 1 af 7 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark (ca. 60 % af indlæggelserne),

Læs mere

BESKRIVELSE af NEONATALKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTER - RIGSHOSPITALET

BESKRIVELSE af NEONATALKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTER - RIGSHOSPITALET BESKRIVELSE af NEONATALKLINIKKEN JULIANE MARIE CENTER - RIGSHOSPITALET Kursist Neonatalklinikken, GN, er en højt specialiseret afdeling for intensiv neonatologi. Neonatalklinikken har 33 senge og 1000-1200

Læs mere

Neonatalklinikken GN

Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Årsberetning 2004 Rigshospitalet Juliane Marie Centret Side 1 af 9 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark (ca. 60 % af indlæggelserne),

Læs mere

Neonatalklinikken GN

Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Årsberetning 2003 Rigshospitalet Juliane Marie Centret Side 1 af 7 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark (ca. 60 % af indlæggelserne),

Læs mere

Neonatalklinikken GN

Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Årsberetning 2000 Rigshospitalet Juliane Marie Centret Side 1 af 7 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark (ca. 60 % af indlæggelserne),

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Neonatalklinikken GN. Neonatalklinikken Rigshospitalet. Juliane Marie Centret

ÅRSBERETNING 2012. Neonatalklinikken GN. Neonatalklinikken Rigshospitalet. Juliane Marie Centret ÅRSBERETNING 2012 Neonatalklinikken Rigshospitalet Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Indholdsfortegnelse ORGANISATION... 2 INDRETNING... 2 PATIENTBEHANDLING... 3 ECMO... 3 Transport af meget

Læs mere

Juliane Marie Centret. Neonatalklinikken GN

Juliane Marie Centret. Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Årsberetning 1997 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark (ca. 60 % af indlæggelserne), samt lokalfunktion for Rigshospitalets

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Neonatalklinikken GN. Neonatalklinikken

ÅRSBERETNING 2013. Neonatalklinikken GN. Neonatalklinikken ÅRSBERETNING 2013 Neonatalklinikken GN Neonatalklinikken Indhold ORGANISATION 3 INDRETNING 3 PATIENTBEHANDLING 5 ECMO 5 Transport af meget syge nyfødte og helt små børn 6 KVALITETSARBEJDE 7 UDVIKLINGSPROJEKTER

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014. Neonatalklinikken. Rigshospitalet. Neonatalklinikken GN

ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014. Neonatalklinikken. Rigshospitalet. Neonatalklinikken GN ÅRSBERETNING 2014 ÅRSBERETNING 2014 Neonatalklinikken Rigshospitalet Neonatalklinikken GN Indhold ORGANISATION 3 INDRETNING 3 PATIENTBEHANDLING 4 ECMO 5 Transport af meget syge nyfødte og helt små børn

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger

Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase. Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte (DKN) En national klinisk kvalitetsdatabase Kære Dataansvarlige på de neonatale afdelinger Vi kontakter dig, fordi den landsdækkende Dansk Kvalitetsdatabase for Nyfødte

Læs mere

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken

Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken Oversigt over mål, der forventes opnået under dit ophold i Neonatalklinikken 4. Praktiske færdigheder Kunne anlægge navlevenekateter Kunne evakuere pneumothorax Kunne anvende CPAP behandling Anlægge en

Læs mere

Juliane Marie Centret. Årsberetning Neonatalklinikken GN

Juliane Marie Centret. Årsberetning Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Årsberetning 1998 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark (ca. 60 % af indlæggelserne), samt lokalfunktion for H:S. De væsentligste

Læs mere

Årsberetning Neonatalklinikken GN. Juliane Marie Centret

Årsberetning Neonatalklinikken GN. Juliane Marie Centret Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret INDHOLDSFORTEGNELSE Organisation 3 Indretning 3 Patientbehandling 4 Kvalitetsarbejde 4 Udviklingsprojekter 5 Uddannelse 7 Forskning 8 Økonomi, mål og strategier

Læs mere

Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl.

Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl. STANDARD FOR MODTAGELSE Akut modtagelse af børn i Neonatalklinikken Kvalitetsmål Modtagelse af ethvert barn finder sted på højt fagligt niveau og med mindste risiko for fejl. Målgruppe Alle børn der indlægges

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8 Side 1 Side 2 Konklusion COMFORTneo er specielt udviklet til at måle smerter på nyfødte børn. Den er en videreudvikling COMFORT skalaen {Ambuel, 1992 1341}, Denne skala er kendt og brugt på danske

Læs mere

STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING

STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING STANDARD FOR KONTINUITET I PLEJE OG BEHANDLING Kvalitetsmål Målet er at sikre kontinuitet i pleje og behandling af familien fra før fødsel eller ved akut indlæggelse til udskrivelse med evt. ambulant kontrol.

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb på Neonatalafsnittet på Holbæk Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Neonatalafsnittet (08-3) er et

Læs mere

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus

Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Afsnitsprofil Hæmatologisk sengeafsnit A130H Vejle Sygehus Oktober 2014 Indholdsfortegnelse Organisation S. 4 Afdelingsledelsen S. 4 Afsnitsledelsen S. 4 Organisationsplan for Hæmatologisk afsnit S. 4

Læs mere

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling

Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Hjertecentret 2017 Sygeplejen i Hjertecentret Visioner og kompetencer i en professionel praksis et led i din kompetenceudvikling Vi glæder os til at se dig til introduktion til sygeplejen i Hjertecentret.

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV)

Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest (HEV) Sygeplejefaglige kompetencer Akutafdelingen, (HEV) Denne skrivelse omfatter et bud på de kompetencer der skal være til stede fremover hos sygeplejersker i Akutafdelinger i Regionen. Det overordnede mål

Læs mere

EN KLINISK RETNINGSLINJE

EN KLINISK RETNINGSLINJE EN KLINISK RETNINGSLINJE Alle nyfødte er i stand til bevidst at opfatte smerte (Bartocci et al: 2006) Som profession vil vi barnet det godt og anvender derfor evidensbaseret viden i de kliniske beslutninger.

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for bostøtte i eget hjem i består af 4 centre i hhv. Syd, Nord, Vest og Centrum, der har fælles ledelse ved centerleder

Læs mere

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus

Afsnitsprofil. Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Afsnitsprofil Organ- og Plastikkirurgisk sengeafsnit Vejle Sygehus Maj 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelse og organisation... 3 Afdelingsledelsen... 3 Afsnitsledelse... 3 Organisationsdiagram Organ- og

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Regionshospitalet Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Region Midtjylland, Regions Hospitalsenheden Vest, Regionshospitalet. Øre-Næse- Hals sengeafsnit. Afsnittet

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Velkommen til nye medarbejdere

Velkommen til nye medarbejdere Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Velkommen til nye medarbejdere www.koldingsygehus.dk Velkommen til Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Kolding. Nyansat personale tilbydes systematisk

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN ORGANISATORISK PLACERING FYSISK PLACERING FYSISKE RAMMER PERSONALE GRUPPEN Indhold PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE FOR HÆMODIALYSEN... 3 ORGANISATORISK PLACERING... 3 FYSISK PLACERING... 3 FYSISKE RAMMER... 3 PERSONALE GRUPPEN... 3 DØGNRYTME... 4 PLEJEFORM OG INTERN STRUKTUR.... 4 HVORDAN

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Videnscenter for amning af børn med specielle behov

Videnscenter for amning af børn med specielle behov Videnscenter for amning af børn med specielle behov - status og perspektiver 2008 v/ projektleder Ragnhild Måstrup Indhold Videnscenter for amning af børn med specielle behov... 3 Baggrund for oprettelsen...

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Ortopædkirurgisk, Øre-næse-hals og reumatologisk afdeling 262 Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Finsensgade 35 6700 Esbjerg Afd. 262: 7918

Læs mere

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale.

Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter fra medicinsk, neurologisk, gynækologisk og urologisk speciale. Beskrivelse af uddannelsessted: Akut Modtagelsen Næstved Sygehus Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Akut modtagelsen på Næstved Sygehus, modtager alle de akut indlagte patienter

Læs mere

STANDARD FOR ERNÆRING Ernæring af ekstremt tidligt fødte eller lavvægtige børn

STANDARD FOR ERNÆRING Ernæring af ekstremt tidligt fødte eller lavvægtige børn STANDARD FOR ERNÆRING Ernæring af ekstremt tidligt fødte eller lavvægtige børn Kvalitetsmål Personalet er opmærksomme på hver enkelt mor-barn par i Neonatalklinikken og yder individuel støtte til en velfungerende

Læs mere

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system

Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Forebyggelse af akut kritisk forværring ved hjælpe af et Early Warning Score system Gitte Bunkenborg Ph.d. stud. Lunds Universitet, Udviklingssygeplejerske, Hvidovre Hospital Intensiv Terapiafsnit 542

Læs mere

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte:

Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: 1. At søge, sortere, tilegne sig og vurdere praksis-, udviklings-, og forskningsbaseret viden med relevans for professionsområdet. 2. At

Læs mere

Rigshospitalet Juliane Marie Centret Neonatalklinikken GN NØDVENDIGE SYGEPLEJEFAGLIGE KOMPETENCER I EN NEONATALKLINIK - ER DE TIL STEDE?

Rigshospitalet Juliane Marie Centret Neonatalklinikken GN NØDVENDIGE SYGEPLEJEFAGLIGE KOMPETENCER I EN NEONATALKLINIK - ER DE TIL STEDE? Rigshospitalet Juliane Marie Centret Neonatalklinikken GN NØDVENDIGE SYGEPLEJEFAGLIGE KOMPETENCER I EN NEONATALKLINIK - ER DE TIL STEDE? EVIDENSBASERET NEONATALSYGEPLEJE I EN PATIENT OG FAMILIECENTRERET

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE & SVENDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 07/2016 modul 12 Indhold 1 Indledning... 3 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 4 2.1 Varighed... 4 2.2 Særlige

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Distriktspsykiatri for Ældre og hukommelsesklinik Psykiatrien, Afdelingen for specialfunktioner Trekronercentervej 57, 2sal 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3

Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Pædiatrisk Afdeling Velkommen til Neonatalafdelingen Pædiatrisk Afdeling P3 Forældreinformation www.koldingsygehus.dk Neonatalafdelingen, P3 Kolding Sygehus Skovvangen 2-8 6000 Kolding Tlf.nr.: P31 7636

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Palliativ indsats til børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomsdiagnoser

Palliativ indsats til børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomsdiagnoser Palliativ indsats til børn og unge med livstruende og livsbegrænsende sygdomsdiagnoser Forskerdag i palliation, 31. oktober 2016 Camilla Lykke, sygeplejerske, MHP, Ph.d.-studerende Eventyrlige Upser vender

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL: Reducerer peroperativ Clonidin postoperativ agitation hos børn primært bedøvet med Sevofluran? Et klinisk randomiseret

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002205 Afdelingsnavn Børne- og ungdomsafdelingen Hospitalsnavn Nykøbing Falster Besøgsdato 28-10-2014

Læs mere

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold:

Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: Beskrivelse af klinisk uddannelses sted: Medicinsk Ambulatorium Næstved Sygehus. 1.0. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold: 1.1 Afdelingstype: Medicinsk Ambulatorium på Næstved Sygehus dækker grenspecialerne

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

DRG Revideret MDC 15 algoritme. Simon Trautner, 11 februar

DRG Revideret MDC 15 algoritme. Simon Trautner, 11 februar DRG 2017 Revideret MDC 15 algoritme Simon Trautner, 11 februar 2016 2 Baggrund Revision af MDC15 algoritmen (neonatalområdet) i høring nu. På initiativ fra, og i samarbejde mellem: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser

Susanne Holst Ravn. 01 Ledelse, kvalitet og drift Vurdering af indikatorer og begrundelser Susanne Holst Ravn Ekstern survey Start dato: 24-10-2016 Slut dato: 24-10-2016 Standardsæt for Praktiserende speciallæger Standardversion 1 Standardudgave 1 Surveyteamets sammenfattende konklusion: Klinikken

Læs mere

ENHEDEN FOR MEDFØDTE HJERTESYGDOMME. For patienter med medfødt hjertesygdom gennem hele livet

ENHEDEN FOR MEDFØDTE HJERTESYGDOMME. For patienter med medfødt hjertesygdom gennem hele livet ENHEDEN FOR MEDFØDTE HJERTESYGDOMME For patienter med medfødt hjertesygdom gennem hele livet 2 MEDFØDT HJERTESYGDOM gennem hele livet I Danmark fødes årligt ca. 500 børn med en hjertesygdom. For mange

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Vision og strategi for sygeplejen

Vision og strategi for sygeplejen Vision og strategi for sygeplejen på Hospitalsenheden Horsens 2014-2017 Hospitalsenheden Horsens Strategi for Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland Visionen og strategien for sygeplejen 2014-2017

Læs mere

Fokus på faglighed i sygeplejen

Fokus på faglighed i sygeplejen anæstesi Dokumentation. Ved audit har vi på nogle parametre fine resultater, men der er stadig plads til forbedringer. At sygeplejen dokumenteres. Inden udgangen af 20 Vi dokumenterer i EPJ via cheklister,

Læs mere

Baggrundsmateriale vedr. FAM

Baggrundsmateriale vedr. FAM Maj 2011 Baggrundsmateriale vedr. FAM Klinisk lektor/adjunkt på FAM, Svendborg Sygehus og University College Lillebælt, Sygeplejerskeuddannelsen i Svendborg 2 1. Den nye Fælles Akutmodtagelse FAM Svendborg

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 4 Grundlæggende klinisk sygepleje Hold September 2014 Forår 2015 Revideret marts 2015. 1 Indhold Modul 4 - Grundlæggende klinisk virksomhed... 3 Klinisk

Læs mere

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital

Visioner og mål 2020 Rigshospitalets fremtid. Region Hovedstaden. Visioner og mål 2020 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital Rigshospitalets fremtid Region Hovedstaden Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2 2010 Rigshospitalets fremtid 3 Rigshospitalet Danmarks internationale hospital 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde

Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde Forløb for modul12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Ledelse af sygepleje Kvalitets- og udviklingsarbejde 22-11-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING

STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING STANDARD FOR SMERTEBEHANDLING Kvalitetsmål Børn indlagt på Neonatalklinikken får den til enhver tid bedst mulige forebyggelse og behandling af deres smerteoplevelser gennem kontinuerlig observation, registrering

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb. Gastromedicinsk afsnit 03-5 Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og undervisningsforløb Gastromedicinsk afsnit 03-5 1.0 Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Præsentation af det kliniske undervisningssted: Gastromedicinsk

Læs mere

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb

Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb Forløb for modul 11 og 12 studerende i Sektion for Brystkirurgi afsnit 3103 og 3104 Studieforløb med fokus på: Kontinuitet i pleje- og behandlingsforløb 01-09-2012 Rigshospitalet Udarbejdet af klinisk

Læs mere

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Psykiatrisk Klinik for Børn & Unge Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 03-09-2015 Gyldig til 28-10-2018 Akkrediteringsstatus Midlertidig akkreditering Opfyldelse af de

Læs mere

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital

Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Velkommen til Onkologisk og Palliativ Afdeling Hillerød Hospital Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som medarbejder i onkologisk og palliativ afdeling. Vi ser frem til at samarbejde med dig og håber,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014

BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE 2013/2014 2013/2014 BØRN OG UNGE SOM PÅRØRENDE AFDÆKNING AF PRAKSIS PÅ REGION HOVEDSTADENS HOSPITALER Undersøgelsen er gennemført af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte i forbindelse med centerets 3-årige

Læs mere

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H

UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H UDDANNELSE PÅ ORTOPÆDKIRURGISK AFDELING H Køge Sygehus Lykkebækvej 1 4600 Køge INDHOLD: Præsentation af Ortopædkirurgisk Afdeling side 3 Ortopædkirurgisk afdelings organisation side 3 Målsætning og værdigrundlag

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes

Hvis der sker ændringer i godkendelsesperioden, der får væsentlige konsekvenser for de studerendes GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF: 1. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING 2. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL MODUL 4 GENERELLE KRITERIER FOR GODKENDELSE TIL

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 2014 LUP somatik 2014 Udvidet patientgrupper Kort indlæggelsestid Nationale spørgsmål Dato: 7.03.01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser 01 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters oplevelser

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 OPFØLGNING PÅ VENTRIKELRESEKTION FOR CANCER I DANMARK 2004-2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Monitorering og Evaluering Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION

FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FORÆLDREINFORMATION OM DELTAGELSE I ET VIDENSKABELIGT FORSØG FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION FOREBYGGELSE AF URO OG SMERTER HOS JERES BARN EFTER OPERATION PROTOKOLLENS TITEL:

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Patientsikkerhedsrundering Afdeling. Formål: Kigge, være nysgerrig på hverdagen og undersøge om vi gør vi det vi siger vi gør

Patientsikkerhedsrundering Afdeling. Formål: Kigge, være nysgerrig på hverdagen og undersøge om vi gør vi det vi siger vi gør Patientsikkerhedsrundering Afdeling. Formål: Kigge, være nysgerrig på hverdagen og undersøge om vi gør vi det vi siger vi gør Område og mulige spørgsmål Referencer Notater Patientsikkerhed organisering

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Beskrivelse af sygepleje

Beskrivelse af sygepleje Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Bispebjerg, Beskrivelse af sygepleje i en børne- og ungdomspsykiatrisk, 2. udgave 2016 Ved Elisabeth Bille-Brahe, udviklingschef Den 9. juni 2016 Rapporten

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning

Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle. 1.1.1 Virksomhedsgrundlag (1/5) Vurdering af indikatorer og evt. krav om opfølgning Klinik For Øjenlågskirurgi, Vejle Standardsæt for Sygehuse Standardversion 2 Standardudgave 2 Gyldig fra 04-12-2015 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Gyldig til 28-01-2019 Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske

Læs mere

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus

Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Uddannelsesplan For bacheloruddannelsen i medicin (3. semester klinikophold) ved Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus Indhold: Velkomstbrev... 2 Præsentation af afdelingen....3-4 Mål for Klinikophold........5

Læs mere

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk Akutmodtagelse Psykiatrisk Akutmodtagelse Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen. Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital

TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen. Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital TIME IS BRAIN Optimering af trombolysemodtagelsen Bitten Lehd & Anne Kjøbsted Dansk Stroke Center, Neurologisk afdeling Aarhus Universitetshospital 1 APOPLEKSI Ca. 12.000 apopleksier pr. år i Danmark Apopleksi

Læs mere

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Selvstændig professionsudøvelse Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter

Læs mere

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling

Kysthospitalet Skodsborg Virksomhedsgrundlag og ledelsesgrundlag Planlægning af driften Kvalitetsudvikling Kysthospitalet Skodsborg Standardsæt for Privathospitaler og klinikker Standardversion 1 Standardudgave 1 Gyldig fra 23-11-2016 Gyldig til 18-01-2020 Akkrediteringsstatus Akkrediteret Opfyldelse af de

Læs mere

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik

Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb. Modul 8 - Klinik Modulbeskrivelse Røntgenmodaliteter og komplekse undersøgelsesforløb i praksis Modul 8 - Klinik Rev. September 2016 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 Læringsudbytte 3 OVERSIGT OVER MODULET 5 Introduktion

Læs mere

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Intensiv patient desaturerer uobserveret Juli 2006 1. Resume af kerneårsagsanalysen Hændelsen Svært lungesyg patient indlagt på intensiv afdeling på grund af pneumoni.

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00001769 Afdelingsnavn Karkirurgisk Afdeling Hospitalsnavn Rigshospitalet Besøgsdato 01-10-2014 Temaer

Læs mere

Praktiksteds- beskrivelse

Praktiksteds- beskrivelse Praktiksteds- beskrivelse for social- og sundhedsassistentelever på Fælleskirurgisk afdeling 100 Sydvestjysk Sygehus Grindsted Engparken 1 7200 Grindsted Tlf.nr: 7918 9100 Indholdsfortegnelse: 1. Præsentation

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere