Neonatalklinikken GN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Neonatalklinikken GN"

Transkript

1 Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 1 af 9

2 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark, samt lokalfunktion for en del af region hovedstaden. De væsentligste opgaver er behandling af ekstremt tidligt fødte børn, intensiv behandling af syge nyfødte, samt præ- og postoperativ behandling af nyfødte børn med misdannelser til børnekirurgisk, neurokirurgisk eller hjertekirurgisk behandling og intensiv behandling af børn efter neonatalperioden op til 1 års alder (pædiatrisk intensiv = PICU ). ORGANISATION Neonatalklinikken GN er placeret i Rigshospitalets Juliane Marie Center for Børn, Kvinder og Forplantning. Klinikken er organiseret i 3 tværfaglige kliniske team til varetagelse af hele patientforløb. Hvert team består af en afdelingssygeplejerske, en ass. afdelingssygeplejerske, en sygeplejevejleder, omkring 40 sygeplejestillinger, 1 team-overlæge, 3 andre speciallæger, 2 reservelæger, 1 sekretær og 1 bioanalytiker. De fleste patientgrupper er fælles for alle teams, men hvert team har også et fagligt speciale: team 1 varetager pleje og behandling af børn med neurologiske sygdomme (f.eks. svær asfyksi, kramper, hydrocephalus og myelomeningocele), team 2 tager sig af børn med kirurgiske lidelser (f.eks. øsofagusatresi, diafragmahernie og nekrotiserende enterocolitis), og team 3 tager sig af børn med hjertesygdomme. Fra marts 2008 blev PICU-børn samlet i team 1, børn med gestationsalder under 26 uger i team 2, og børn med persisterende pulmonal hypertension/føtal cirkulation i team 3. Klinikledelsen udgøres af klinikchef, professor Gorm Greisen og oversygeplejerske Mette Andersen. Klinikrådet udgøres af afdelingssygeplejerske Rikke Louise Stenkjær og team-overlæge Finn Jonsbo (team 1), afdelingssygeplejerske Eva Anthon Schmidt og team-overlæge Susan Bodé (team 2), afdelingssygeplejerske Lene Fredbo-Nielsen og team-overlæge Steen Hertel (team 3), uddannelsesansvarlig overlæge Thorkild Jacobsen, klinisk oversygeplejerske Janne Weis, ledende lægesekretær Anette Rasmussen og klinikledelsen. Afdelingssygeplejerske Charlotte Mester, team 1, holdt op i efteråret Finn Jonsbo, teamoverlæge i team 1, havde orlov i 2008 og Jes Reinholdt fungerede i denne periode, som konstitueret overlæge. Pr. 1. juli blev Thorkild Jacobsen ansat som uddannelsesanvarlig overlæge. Udover uddannelsesopgaver har han funktion i team 2 med særligt ansvar for børn med kirurgiske sygdomme. INDRETNING Neonatalklinikken omfatter 3 afsnit på 2. sal i Sydfløjens opgang 5: Afsnit 5021 rummer team 1, 1 isolationsstue og lægekontorer Afsnit 5023 rummer team 2, samt ambulatorium Afsnit 5024 rummer team 3 samt 2 forældreværelser med bad og køkken/opholdsrum Udvidelse af de fysiske rammer I slutningen af 2006 blev Neonatalklinikken udvidet med et helt nyindrettet afsnit. Det primære formål med udbygningen var at skabe bedre fysiske rammer for børn og forældre. Udvidelsen af de fysiske rammer ønskede klinikken at evaluere kvalitativt. Forældres og sundhedspersonales perspektiver på ombygningen blev derfor undersøgt ved 2 fokusgruppeinterviews knap 4 mdr. efter udflytningen til de nyetablerede afsnit. Deltagerne i undersøgelsen havde tilsammen erfaringer fra de tre forskellige indretningsformer i klinikken: en åben rumtype med plads til 4 7 børn på stuen, en tilpasset rumtype med plads til 2 3 børn, opdelt af forhæng og udstyret med forældresenge, men kun skærmet af gardiner ud til personalets arbejdsområde, samt et afsnit med mindre stuer med plads til 1 2 børn, udstyret med forældresenge. Undersøgelsen viste, at deltagernes oplevelser varierede tydeligt afhængigt af rumtypen, og på baggrund af datamaterialet udvikles en teori: Rum til familiecentreret omsorg, der viser at indretning med mindre stuer med en forældreseng netop gav rum til familiecentreret omsorg. Forældrenes oplevelse af belastninger reduceredes på de mindre stuer, hvorved de fik ro og rum til erkendelse. Samtidig oplevede de professionelle en forøgelse af de arbejdsmæssige krav på de mindre stuer en udfordring, de gerne tog på sig. Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 2 af 9

3 Undersøgelsen bliver publiceret primo 2009, og har igangsat flere indretningsmæssige ændringer i klinikken, hvor bl.a. forældresenge er kommet ind i afsnittet med de åbne stuer. Den tilpassede rumtype blev ændret til mindre lukkede stuer i løbet af PATIENTBEHANDLING (Tallene er excl. raske ledsagere medindlagte mødre) Indlæggelser de seneste 10 år (fra Grønt System/GS!Åben) Indlæggelser Senge Gns. Liggetid 10,6 10,8 10,5 11,5 11,4 11,0 11,0 12,1 11,1 10,6 Behandlede børn i 2008 fordelt på gestationsaldergrupper (fra NeoBasen) Antal Respirator Nasal-CPAP Parenteral ernæring GA Børn Indlæggelser Senge Børn Dage Børn Dage Børn Dage < 28 uger uger uger >= 37 uger Total Den 6. juni overgik neonatalafdelingen til GS!Åben som afløser for almindelig GS. Vores neobase har altid været en del af det administrative system, men ved overgangen til GS!Åben har der været mange fejl i registeringspraksis som der stadig arbejdes på at udbedre. Det har medført at vi ikke, som de tidligere år, kan udfylde dette skema som mere specifikt beretter om antal og behandling af børn i Neonatalklinikken Amt Senge Senge Senge Senge H:S Kbhvns amt Fborg amt Bornholms amt Roskilde amt Vestsj. amt Storstrøms amt Grønland Færøerne Øvrige Total Tallene er excl. ECMO-. Region Senge Senge Hovedstaden Sjælland Grønland Færøerne Øvrige Total Tallene er excl. ECMO-. Opgørelserne i de 3 tabeller er baseret på data hentet fra registreringer i Grønt System/GS!Åben. Fra 2007 er betaleren ikke længere amterne men regionerne. Tallene er derfor opgjort derefter. Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 3 af 9

4 ECMO (Extra Corporal Membran Oxygenering). Vi behandlede 4 børn i 2008, fordelt på 161 senge. Et barn døde. I alt har vi dermed haft 81 børn i ECMO siden starten i efteråret Transport af meget syge nyfødte Neonatalklinikkens transportenhed ( GN hentehold ) udførte i alt 172 transporter af akut syge børn, herunder 5 transporter fra Færøerne eller Grønland. 31 børn var ældre end svarende til neonatalperioden, det ældste var 14 mdr. En tredjedel af børnene blev under transporten behandlet med CPAP, 44 % var intuberede i trachea, og 6 % havde pleuradræn. I 4 tilfælde måtte transporten opgives fordi barnet var for ustabilt eller var uafvendeligt døende. Der var ingen dødsfald under transporterne eller inden for de første timer efter ankomsten. Ved 10 procent af transporterne blev barnet afleveret på et andet afsnit end GN, oftest på RH s Pædiatrisk Kliniks semiintensive afsnit. Årstal Antal transporter Kvalitetsgruppen Kvalitetsgruppen har fortsat sit fokus på utilsigtede hændelser (UTH). Antallet af indberetninger er konstant mellem 150 og 200 om året, og vidner om en fortsat god patientsikkerhedskultur. I det forløbne år er der gennemført en aggregeret analyse af pludseligt ophobede tilfælde af accidentelle extubationer. Dette har resulteret i en handlingsplan der bl.a. indebærer en ændret personalenormering. Desuden blev der på baggrund af 10 UTH vedrørende håndtering af blodprøver og blodprøvesvar udarbejdet en handlingsplan med nye procedurer. Dette indebærer en mere sikker fordeling af blodprøvesvarene til de respektive teams, en procedure der i højere grad sikrer at lægen ser blodprøvesvaret og endelig en sikring af korrekt patientidentifikation ved blodprøveordination. Piccoline- og portørfunktionen gav anledning til flere UTH, specielt uafhentede og for sent afhentede prøver var et problem. Klinikken kom i dialog med portørfunktionen og fik bl.a. implementeret en speciel procedure for transport af prøver fra kritisk syge børn. Opgørelsen over UTH fra 2006/2007 og 2008 kan ses nedenfor. Utilsigtede hændelser 2006, 2007 og Medicinering Apparatur Tuber CPAP Komm./Observation Andet Udflytning Kvalitetsgruppen har i 2008 deltaget aktivt i 2 kerneårsagsanalyser, der alle har ført til handlingsplaner, der bl.a. omfatter nye procedurevejledninger i PVI. Rapporterne kan ses på Intranettet. Kvalitetsgruppen har i slutningen af 2007 og hele 2008 monitoreret tildeling af PAS (plejeansvarlig sygeplejerske) og BAL (behandlingsansvarlig læge), indlæggelsessamtale, samtykke til blod, patient ID samt om det er dokumenteret at patienten ikke skal have gået stuegang i weekenden. Dette vil fortsætte i 2009 med yderligere fokus på PAS og BAL. Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 4 af 9

5 I slutningen af februar 2008 havde klinikken besøg af Joint Commission i forbindelse med re-akkreditering. Det blev en meget positiv oplevelse for klinikken, men også vores surveyor havde en god oplevelse ved at se hvor seriøst klinikken arbejder med familiecentreret pleje under behørig hensyntagen til patientsikkerheden. Riget blev re-akkrediteret og rapporten kan læses på RH s intranet. CVK-pakken er implementeret i klinikken i begyndelsen af 2008, og indrapportering til Operation Life databasen pågår. Kvalitetsgruppen har i 2008 haft et tæt samarbejde med centrets kvalitetskoordinator og kvalitetssekretariatet, inkl. deltagelse i centrets kvalitetsnetværk. Pædiatrisk intensivfunktion (PICU) I 2008 blev der indlagt 106 PICU-børn på GN. I alt udgjorde det 502 indlæggelsesdøgn. Af de 106 børn var 33 børn postoperative opvågningsbørn. Der var 52 børn der blev respiratorbehandlet, i alt 265 respiratordøgn. Der var 32 børn der blev hentet af GN transporthold, nogle af disse med ledsagelse af børneanæstesi, sammen med vanlige transporthold. Der var 6 PICU-børn der døde. Relateret til postoperativ behandling af levertransplanterede børn er der indkøbt en Prismamaskine til GN. Vi kan derved behandle disse børn, og på længere sigt også andre børn med kontinuerlig venovenøs hæmodiafiltration. Erfaringsmæssigt vil omkring 20% af de levertransplanterede børn postoperativt have behov for denne behandling i kortere eller længere tid Antal børn Antal døgn Døgn i respirator I 2002 hentede vi 16 PICU-børn, i 2003: 24, 2004: 21, 2005: 24, 2006: 39, 2007: 32, i 2008 hentede vi også 32 UDVIKLINGSPROJEKTER De allermindste børn (GA < 26 uger) Neonatalklinikken har valgt at gøre en ekstra indsats for at højne kvaliteten i pleje og behandling af de allermindste (GA <26 uger). I en opgørelse over allermindste for 2004 og en del af 2005 opnåede afdelingen en overlevelse på 49% og af de overlevende havde 9% alvorlig hjerneblødning (IVH grad III-IV). Det første tiltag har været at tilbyde tidlig aktiv behandling, hvis forældre havde ønske om det. Det har vist sig, at stort set alle forældre ønsker den tidlige aktive behandling, som består af et helt set-up med at hente barnet direkte i kuvøsen på fødestuen og bl.a. give surfactant på fødestuen. Vi har i perioden 1. september 2006 til 1. marts 2008 haft i alt 53 børn med GA< 26 uger indlagt. Overlevelsen var på 62%. Af de overlevende havde 12% alvorlig hjerneblødning (IVH grad III-IV). For yderligere at højne kvaliteten har vi pr. 1. marts 2008 samlet de allermindste (GA <26 uger) i et team (team 2), hvor der nu foregår særlig undervisning og udvikling i sygeplejen. Der er taget kontakt til Neonatalafd. i Lund med henblik på udveksling af erfaringer vedrørende behandling og pleje. Det indebærer bl.a. at flere sygeplejersker fra vores afdeling skal på studiebesøg i Lund. Opfølgning af de allermindste børn Efterundersøgelsen af de immature børn, født på RH eller overflyttet til GN i deres første leveuge, har nu kørt i 2½ år. Børn født med gestationsalder (GA) mindre end 28 uger bliver tilbudt efterundersøgelse, når de er korrigeret 9 mdr. og 18 mdr. Forældrene får udleveret to spørgeskemaer ASQ (Ages and Stages Questionnaires), som de skal udfylde, når deres barn er hhv. 9 og 18 mdr. gammelt. Hvert spørgeskema består af 30 alderssvarende spørgsmål omhandlende barnet udvikling. Når børnene er korrigeret 9 mdr. ser vi dem til en neurologisk undersøgelse a.m. Hammersmith. Det er en standardiseret neurologisk undersøgelse. Der er registret ca. 114 overlevende børn i den periode med GA < 28. Deltagerprocenten er i skrivende stund ca. 65%. Det er for tidligt at udtale sig om, hvordan gruppen som helhed udvikler sig. Vi skal i løbet af efteråret have en kontrolgruppe bestående af børn født til terminen, der matcher vores præmature gruppe mht. alder og social status. Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 5 af 9

6 Afkøling af nyfødte børn efter iltmangel ved fødslen et nyt behandlingstilbud Den 1. september 2006 begyndte vi at tilbyde afkøling til nyfødte børn med svær asfyksi. Et Cochrane review fra 2008 af 8 publicerede studier af afkøling af mature børn født med svær asfyxi, viser en signifikant effekt, således at for hver 7 afkølede børn vil et ekstra barn overleve uden handicap. Samtidig er bivirkningerne til afkøling begrænsede. Pr. 1 april 2009 har vi afkølet ca. 37 børn med neonatal asfyksi. Vi mener at have fået henvist næsten alle børn med behov for afkøling fra Sjælland og øerne, så det svarer til ca. 0.5 barn pr fødsler. Bo Mølholm Hansen og Ane Lando har undersøgt 10 af de afkølede børn, i princippet på samme måde som de allermindste børn, der har været en fremmødeprocent på ca Data er nu ved at blive opgjort mhp. publicering. Videnscenter for amning af børn med specielle behov Den 3-årige projektfase for Videnscenter for amning af børn med specielle behov er nu afsluttet, og en statusrapport er udarbejdet. Videnscentret fortsætter 16 timer om ugen med koordinering, undervisning og uddannelse, vejledning i specielle situationer, opdatering af hjemmeside og netværksarbejde. De resterende 16 timer om ugen afsættes til forskningsarbejde og vi søger i øjeblikket midler til denne del. Data fra forskningsprojektet Ekstremt for tidligt fødte børns reaktioner på hud-mod-hud kontakt er ved at blive analyseret. UDDANNELSE Uddannelse af sygeplejersker i klinikken I 2008 har 52 sygeplejersker gennemgået eller påbegyndt introduktion og oplæring i basal og intensiv neonatal sygepleje ud fra det reviderede kompetenceudviklingsprogram, der blev udviklet i Med henblik på at styrke den enkeltes læring og kompetenceudvikling, samt at forbedre mulighed for individualiseret oplæring, udvikledes et program med mulighed for individuel tilpasning. I Neonatalklinikken ser vi læring som en proces, hvori flere elementer indgår. Særligt gennem simulationstræning, handlinger i praksis og i refleksionen over konkrete situationer, sammen med en erfaren neonatal sygeplejerske, oplever vi at læring finder sted. Derudover er den teoretiske begrundelse for praksis gennem læsning af litteratur og deltagelse på teoretiske kompetenceklip, samt refleksion over praksis i sygeplejefaglig vejledning væsentlige elementer. Det nye program er blevet evalueret og tilpasset i løbet af året. Det har været højt prioriteret at anvende sygeplejefaglige ressourcer på sikring af introduktion og oplæring af de mange nye kolleger, hvorfor andre uddannelsesaktiviteter har været prioriteret lavere i Neonatalklinikkens efteruddannelsesmodul modul 2 blev i 2008 revideret. Efteruddannelsesmodulet hedder nu Bronzeklip. Formålet for Bronzeklip er At den kompetente sygeplejerske styrker sin faglighed gennem refleksion, fordybelse og nysgerrighed At styrke evnen til analyse, fortolkning, argumentation og kritisk stillingtagen såvel i forhold til bearbejdelse af litteratur som i forhold til udøvelse af individuel sygepleje At sygeplejersken fordyber sig i, og teoretisk bearbejder et selvvalgt problemområde indenfor neonatal sygepleje At sygeplejersken præsenterer et fagligt produkt ved et afslutningssymposie for deltagere med overværelse fra afdelingerne Første hold på 16 deltagere startede i februar 2009 og forventes at afslutte i oktober 2009, hvor der vil blive afholdt et symposium med præsentation af de individuelle arbejder. I 2008 gennemførste en sygeplejerske Pædiatrisk Efteruddannelse. En sygeplejerske afsluttede diplomuddannelse i ledelse, en sygeplejerske afsluttede to moduler på diplomuddannelsen til sygeplejefaglig vejleder og en sygeplejerske gennemførte to moduler på akademiuddannelsen i ledelse. Uddannelse af læger i klinikken I 2008 afsluttedes to efteruddannelsesforløb i neonatologi for færdiguddannede speciallæger i pædiatri, det ene som delt forløb mellem Rigshospitalet og Næstved. Tilsvarende er to nye forløb opstartet, det ene i samarbejde med Hillerød, det andet i samarbejde med Næstved. To speciallæger i anæstesiologi har været ansat som led i specialisering i børneanæstesi. I maj måned var Neonatalklinikken vært for kursus for østdanske introduktionslæger i pædiatri. I samarbejde mellem Neonatalklinikken, Pædiatrisk klinik I og II samt Obstetrisk klinik er et færdighedskursus i akut pædiatri for nyansat sundhedspersonale under forberedelse. Neonatalklinikken modtog Yngre Pædiateres Uddannelsespris i Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 6 af 9

7 Forskning Klinikken havde 4 fuldtidsforskere i Læge Line Carøe gjorde sit arbejde færdigt om betydningen af føtal inflammation for den cerebrale oxygenering og elektro-cortikale aktivitet hos præmature nyfødte. Læge René Mathiasen har først beskrevet betydning af fødsel før 33. gestationsuge i for uddannelse, familiedannelse, arbejde og indkomst, dernæst risiko for ikke af opnå 9. klasses afgang som funktion af gestationsalder i årgang , og er nu i gang med de psykiatriske data for årgangene Læge Gitte Holst Hahn leder efter den bedste måde at måle den cerebrale autoregulation med nær-infrarød spektroskopi. Stud. med. Christin Løth havde forskningsår og gennemførte en spørgeskemaundersøgelse om personlighed hos de 300 tidligst fødte i Danmark i perioderne og Neonatalklinikken deltager i en randomiseret afprøvning af tidlig diagnostik og behandling af RDS som ledes af professor Henrik Verder, Holbæk. Publikationsliste 2008 (1) Bjerre JV, Petersen JR, Ebbesen F. Surveillance of extreme hyperbilirubinaemia in Denmark. A method to identify the newborn infants. Acta Paediatr 2008 August;97(8): (2) Brok J, Greisen G, Madsen LP, Tilma K, Faerk J, Borch K et al. Agreement between Cochrane Neonatal reviews and clinical practice guidelines for newborns in Denmark: a cross-sectional study. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2008 May;93(3):F225-F229. (3) Debes NM, Dahl M, Jonsbo F. [Omphalitis with fatal outcome in new-born baby boy]. Ugeskr Laeger 2008 January 14;170(3):158. (4) Eriksen V, Nielsen LH, Klokker M, Greisen G. Follow-up of 5- to 11-year-old children treated for persistent pulmonary hypertension of the newborn. Acta Paediatr 2009 February;98(2): (5) Esbjorn BH, Madsen BM, Munck H, Greisen G. [Extremely prematurely born children's and their parents' need for support]. Ugeskr Laeger 2008 October 13;170(42): (6) Greisen G. De mindste børn i pædiatrien. Bibliotek for læger 2008 December 1;4: (7) Greisen G. Cerebral ischaemia: Still a plausible pathway to white matter injury in the preterm infant? I Ramenghi L, Evrad P, Mercuri E (red). Perinatal brain damage: From pathogenesis to neuroprotection. Marini Foundation Pediatric Neurology Series. John Libbey, Montrouge p (8) Jensen RB, Vielwerth S, Frystyk J, Veldhuis J, Larsen T, Molgaard C et al. Fetal growth velocity, size in early life and adolescence, and prediction of bone mass: association to the GH-IGF axis. J Bone Miner Res 2008 March;23(3): (9) Lauritsen TL, Jensen T, Greisen G. [Basic and advanced resuscitation of children]. Ugeskr Laeger 2008 November 17;170(47): (10) Lippert FK, Lauritsen TL, Torp-Pedersen C. [Advanced resuscitation of adults]. Ugeskr Laeger 2008 November 17;170(47): (11) Mathiasen R, Hansen BM, Loekke A, Greisen G. Behandling af tidligt fødte børn på Rigshospitalet i perioden Bibliotek for læger 2008 December 1;4: (12) Pichler G, Wolf M, Roll C, Weindling MA, Greisen G, Wardle SP et al. Recommendations to increase the validity and comparability of peripheral measurements by near infrared spectroscopy in neonates. 'Round table', section of haematology, oxygen transport and microcirculation, 48th annual meeting of ESPR, Prague Neonatology 2008;94(4): (13) Slidsborg C, Olesen HB, Jensen PK, Jensen H, Nissen KR, Greisen G et al. Treatment for retinopathy of prematurity in Denmark in a ten-year period ( ): is the incidence increasing? Pediatrics 2008 January;121(1): (14) Sorensen LC, Leung TS, Greisen G. Comparison of cerebral oxygen saturation in premature infants by near-infrared spatially resolved spectroscopy: observations on probe-dependent bias. J Biomed Opt 2008 November;13(6): Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 7 af 9

8 (15) Sorensen LC, Maroun LL, Borch K, Lou HC, Greisen G. Neonatal cerebral oxygenation is not linked to foetal vasculitis and predicts intraventricular haemorrhage in preterm infants. Acta Paediatr 2008 November;97(11): (16) Sweet D, Bevilacqua G, Carnielli V, Greisen G, Plavka R, Didrik SO et al. [European consensus guidelines on the management of neonatal respiratory distress syndrome]. Zhonghua Er Ke Za Zhi 2008 January;46(1):30-4. (17) Vielwerth SE, Jensen RB, Larsen T, Holst KK, Molgaard C, Greisen G et al. The effect of birthweight upon insulin resistance and associated cardiovascular risk factors in adolescence is not explained by fetal growth velocity in the third trimester as measured by repeated ultrasound fetometry. Diabetologia 2008 August;51(8): ØKONOMI, MÅL OG STRATEGIER Regnskab (løbende priser) Personaleramme ,5 Medicin ,0 Andet ,9 I alt driftsramme ,9 Total ,4 Vi har fra medio 2008 inført speciallæge i tilstedeværelsesvagt. Klinikken har i samarbejde med centerledelsen og direktionen en budgetsag i Region Hovedstaden vedr. øget sygeplejenormering og indkøb af PDM (Patient Data Management). Mål for de kommende år Bedre overlevelse uden mén for de allermindste børn Sikre årlig benchmarking for mortalitet (PIMM-score) for børn efter neonatalperioden Konsolidere beredskabet mht. NO (behandling med nitrogenoxid) og ECMO-behandling (ekstracorporal membran oxygenering) Etablere postoperativ behandling efter levertransplantation, herunder etablere prismabehandling Organisere en egentlig opvågningsfunktion for børn under et år på Neonatal- eller Pædiatisk klinik II Reducere adskillelse af mor og barn Etablere videncenter for tidligt fødte børn Etablere papirløs læge- og sygeplejejournal Forbedre fastholdelsen af sygeplejerskerne Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 8 af 9

9 ADRESSE, TELEFON, FAX OG Telefon / Personsøger Klinikchef, professor Gorm Greisen / Oversygeplejerske Mette Andersen / Team-overlæge Finn Jonsbo, team / Team-overlæge Susan Bodé, team / Team-overlæge Steen Hertel, team / Uddannelsesansvarlig overlæge Thorkild Jacobsen, team / k Afdelingssygeplejerske Rikke-Louise Stenkjær, team / nh.dk Afdelingssygeplejerske Eva Anthon Schmidt, team / h.dk Afdelingssygeplejerske Lene Fredbo-Nielsen, team / Klinisk oversygeplejerske Janne Weis / Ledende lægesekretær Anette Rasmussen / dk Afdelingslæge Anne-Mette Bæk Jensen, team / rh.regionh.dk Afdelingslæge Jes Reinholdt, team / Afdelingslæge Ane Lando, team / Afdelingslæge Torsten Lauritsen, team / Afdelingslæge Anne marie Herskind, team h.dk Afdelingslæge Elisabeth Iyore, team / Afdelingslæge Bo Mølholm Hansen, team / nh.dk Afdelingslæge Susanne Poulsen, team / k Afdelingslæge Dagmar Veiergang, team dk Afdelingslæge Jesper Steensberg, team / dk Neonatalklinikken GN Afsnit 5021, 5023, 5024 Juliane Marie Centret Rigshospitalet, Blegdamsvej København Ø Telefon: Fax: Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Side 9 af 9

Neonatalklinikken GN

Neonatalklinikken GN Juliane Marie Centret Årsberetning 2004 Rigshospitalet Juliane Marie Centret Side 1 af 9 Neonatalklinikken varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau for Østdanmark (ca. 60 % af indlæggelserne),

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Neonatalklinikken GN. Neonatalklinikken

ÅRSBERETNING 2013. Neonatalklinikken GN. Neonatalklinikken ÅRSBERETNING 2013 Neonatalklinikken GN Neonatalklinikken Indhold ORGANISATION 3 INDRETNING 3 PATIENTBEHANDLING 5 ECMO 5 Transport af meget syge nyfødte og helt små børn 6 KVALITETSARBEJDE 7 UDVIKLINGSPROJEKTER

Læs mere

Videnscenter for amning af børn med specielle behov

Videnscenter for amning af børn med specielle behov Videnscenter for amning af børn med specielle behov - status og perspektiver 2008 v/ projektleder Ragnhild Måstrup Indhold Videnscenter for amning af børn med specielle behov... 3 Baggrund for oprettelsen...

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus

M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus M am m akirurgisk klinik R ingsted sygehus 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Mammakirurgisk klinik Mammakirurgisk klinik blev etableret som elektiv klinik 1. maj 1999, og er

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet.

Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken. Mette Andersen, oversygeplejerske, MEVO, Neonatalklinikken Rigshospitalet. Titel Klinisk retningslinje for smertevurdering af neonatale børn Procesbeskrivelse Sted Arbejdsgruppe Københavns Universitetshospital Rigshospitalet, Neonatalklinikken Mette Andersen, oversygeplejerske,

Læs mere

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse

Børn og Angst. - forberedelse til bedøvelse Børn og Angst - forberedelse til bedøvelse Disposition for indlæg Præsentation af oplægsholdere Anne Sofie og Trine - indlæg Pernille - indlæg Kort opsamling Pause 5 min Diskussion af oplæg Børn og angst

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold AFSNIT FOR SVANGRE OG BARSEL OBSTETRISK GYNÆKOLOGISK AFDELING G73 ROSKILDE SYGEHUS 1 Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til sygeplejestuderende Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Det

Læs mere

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus

Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Ringsted sygehus Opdateret Januar 2015 1. ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD Præsentation af Plastikkirurgisk og Brystkirurgisk Afdeling Brystkirurgisk

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Bilag til studiehåndbog 2013. for jordemoderstuderende, klinisk undervisning. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital Bilag til studiehåndbog 2013 for jordemoderstuderende, klinisk undervisning Gynækologisk-Obstetrisk afdeling D, Indholdsfortegnelse Forventningssamtaleark, H5, modul 7...3 Forventningssamtaleark, H6, modul

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever Sektion for Brandsårsbehandling Afsnit 2104 01-01-2014 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling,

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi

Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Specialebeskrivelse og faglig profil for Anæstesiologi Til brug ved ansøgning om hoveduddannelse i specialet DASAIM 2013 D A S A I M Specialebeskrivelse for anæstesiologi Anæstesiologi omfatter anæstesi,

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning

Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning Sundhed og sygdom hos mennesker med udviklingshæmning EN TVÆRFAGLIG INDSATS - TIL GAVN FOR ALLE - KAN GODT BETALE SIG! Tidlig Opsporing af Kritisk Sygdom (TOKS) kan forebygge indlæggelser og stoppe skaden.

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret

Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Intensiv patient desaturerer uobserveret Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Intensiv patient desaturerer uobserveret Juli 2006 1. Resume af kerneårsagsanalysen Hændelsen Svært lungesyg patient indlagt på intensiv afdeling på grund af pneumoni.

Læs mere

Øget arbejdsglæde og større kvalitet

Øget arbejdsglæde og større kvalitet FAGLIG FORDYBELSE I DET MEDICINSKE HOVEDOMRÅDE Øget arbejdsglæde og større kvalitet 1-årigt udviklingsforløb for social og sundhedsassistenter ansat på medicinske afdelinger ved hospitaler i Region Hovedstaden.

Læs mere

3. oktober 2014. St. Elisabeth

3. oktober 2014. St. Elisabeth 3. oktober 2014 Rejsebrevet: Turen går til Tanzania Arusha. Modul 13 - sygeplejestuderende Mie Fuglsang Hansen, Ditte Buus Hansen, Sidse Petersen & Thilde Clemmensen hold S11S. Vi er fire piger, som gennem

Læs mere

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER

BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER Anvendelse af brugerdreven innovation i forbindelse med udvikling af elektroniske plejeplaner til kritisk syge patienter på intensivafdelinger i Danmark BRUGERPERSPEKTIVER PÅ E- SUNDHEDSPROJEKTER René

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift

DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling. Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift DSKS workshop Den gode psykiatriske afdeling Den 10. januar 2014 Implementeringsstrategier fra projekt til drift Den gode psykiatriske afdeling Den gode psykiatriske afdeling skal være med til at skabe

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis

H:S Bispebjerg Hospital. Kerneårsagsanalyse. Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis H:S Bispebjerg Hospital Kerneårsagsanalyse Glukoseinfusion tilsat 10 dobbelt insulindosis maj 2005 1. Resume af hændelsen En patient med type 2 diabetes skal opereres. Efter anæstesiens start ordineres

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN

LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN LEDELSE OG ORGANISERING, DER UNDERSTØTTER OPGAVELØSNINGEN SUCCESKRITERIER OG FOKUSERING Anja U. Mitchell Formand for Overlægeforeningen Århus, 30.04.12 PATIENTFORLØB OG OPGAVESTRUKTUR Kerneydelsen er diagnose

Læs mere

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen på C1. Vi glæder os til at tage imod jer. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen på C1 Vi glæder os til at tage imod jer Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære familie Med denne pjece, vil vi gerne fortælle lidt om vores neonatal afsnit, så

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik. Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Sjælland Vedr. speciale: Gynækologi og obstetrik Dato: 12. juni 2009 Specialeansøgning for Region Sjælland vedr. Gynækologi og Obstetrik 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET

FAKTA OM LANDSSYGEHUSET FAKTA OM LANDSSYGEHUSET Mission Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi skal udvikle og uddanne vores medarbejdere og understøtte forskning Vision Patienten er i centrum Medarbejderne

Læs mere

Patientens behov og lægens efteruddannelse

Patientens behov og lægens efteruddannelse Patientens behov og lægens efteruddannelse Medlemsmøde Lægeforeningen Hovedstaden den 26. maj 2014 Region Hovedstadens rolle og ansvar Region Hovedstaden som arbejdsgiver Arbejdsgiverforpligtelse Hvem

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Introduktionsprogram for Anæstesiafdelingen Køge sygehus Januar 2008 Indholdsfortegnelse: Indledning Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse af afdelingen Præsentation af kompetenceudvikling Læringsstrategi

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Den fadervenlige afdeling VEJEN TIL EN MERE FAMILIEVENLIG NEONATALAFDELING

Den fadervenlige afdeling VEJEN TIL EN MERE FAMILIEVENLIG NEONATALAFDELING Den fadervenlige afdeling VEJEN TIL EN MERE FAMILIEVENLIG NEONATALAFDELING Neonatalafdelingen i Kolding Bred neonatologi fra GA 28+0 Regionsfunktion Tæt samarbejde med OUH og Skejby 43 plejepersonale Plads

Læs mere

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen.

Dagligledelse i afsnittet varetages af en afsnitsleder og en specialeansvarlig overlæge som refererer til klinikledelsen. Organisatorisk placering Gynækologisk/obstetrisk afsnit er organisatorisk placeret som en del af klinik kirurgi på Sygehus Thy-Mors i Region Nordjylland. Til afsnittet er endvidere tilknyttet fødeafdeling

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske

Læs mere

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument.

Besvarelsen af dette skema indgår som en del af planlægningsgrundlaget ifm. revision af HOPP 2020 og betragtes ikke som et internt dokument. Anæstesiologi Spørgeskema til specialespecifikke sundhedsfaglige råd samt hospitalsdirektioner Indgår som en del af plangrundlaget ifm. revision af HOPP 2020, efterår 2014 Besvarelsen af dette skema indgår

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER LITTERATURSØGT OMRÅDE Titel Indeksering Baggrund Newborn Individualized Developmental Care and Assessment program (NIDCAP) til præmature børn (børn født før 37 gestationsuge) Hovedsøgeord: Observation

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende Sektion for Brystkirurgi, afsnit 3103 og 3104 02-12-2013 Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, afsnit 3103/4 Udarbejdet

Læs mere

Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt

Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt 1/12 Ekstremt tidligt fødte børn og børn med ekstremt lav fødselsvægt af læge Bo Mølholm Hansen Følgende beskrivelse er baseret på resultater fra et dansk landsdækkende studie af børn født i 1994-95 med

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus

Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Introduktionsprogram for Anæstesi- og intensivafdeling Holbæk Sygehus Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Præsentation af uddannelsesforløb 3 Beskrivelse af afdelingen 3 Præsentation af kompetenceudvikling

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil

Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Rigshospitalet Tværfaglig kompetenceudvikling og forflytninger i samspil Jette Duckert, Rigshospitalet Michael Skriver, Bispebjerg- og Frederiksberg Hospitaler Direktionen Forbedringsafdeling Direktionssekretariat

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet

Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Hospitalsenheden Vest Patienter der ikke blev indkaldt til kontroller fordi henvisninger, ordinationer, journaler m.v. blev væk i systemet Analyse af arbejdsprocesser i U-kir afdeling Regionshospitalet

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det?

accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede patientforløb hvad er det? og hvorfor skal vi gøre det? accelererede forløb - konceptet alle operationer ambulante? hvorfor er patienten på hospitalet i dag? hvad er det vi ikke kan kontrollere?

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus

HOTKOK. Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus HOTKOK Herlev obstetrisk teamtræning og kompetencekursus Et tværfagligt kursus tilrettelagt af obstetrisk og anæstesiologisk afdeling samt Dansk Institut for Medicinsk Simulation ved jordemoder Henriette

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016

Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 Sikkert Patient Flow på Hospitalsenheden Horsens er et nyt tiltag som skal understøtte hospitalets overordnede Strategi 2013-2016 PROGRAM: - HVEM ER JEG - BAGGRUND FOR INDSATSEN - FORMÅLET MED INDSATSEN

Læs mere

Implementering af IT system på en intensiv afdeling

Implementering af IT system på en intensiv afdeling Implementering af IT system på en intensiv afdeling Overlæge Elsebeth Haunstrup, Hospitalsenheden Horsens Project Manager Gitte Kjeldsen, MedTech InnovationCenter Agenda Indførelsen af CIS har medført

Læs mere

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk

Uvarslede øvelser. Pernille Lottrup, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet www.obstetrisktraening.rh.dk. Lottrup@rh.regionh.dk Uvarslede øvelser Projektgruppe: Chefjordemoder Mette Simonsen, Uddannelsesansvarlig overlæge MMEd Jette Led Sørensen, Afdelingssygeplejerske Pernille Emmersen, Forskningsjordemoder Pernille Lottrup 1

Læs mere

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx

25-05-2012\\Client\P$\HIHAnaestesiAfd\Webredaktionen\Uddannelse\Godkendelsesmateriale for studerende\modul 11 ita 2012.docx Rev 15. juni 2012 GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11.

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk

Konferencens officielle hashtag: #patient15. Følg os på Twitter: @patientsikker. Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Konferencens officielle hashtag: #patient15 Følg os på Twitter: @patientsikker Læs mere: konference.patientsikkerhed.dk Ret og Vrang dilemmaer i pa1entsikkerhedsarbejdet Session A Patientsikkerhedskonferencen

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester.

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN. Specifik del. Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers. 6. semester. SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS STUDIEPLAN Specifik del Intensivt Afsnit A3 Regionshospitalet Randers 6. semester Hold September 07 Gældende for perioden 08.02.10 23.04.10 og 26.04.10 30.06.10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser

Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser Indhold Beskrivelse af nødprocedurer for Hjemmepleje-hospitalsmeddelelser... 1 2. Hospitalerne... 1 Nedtid opdages... 1 Information og formidling... 2 Oppetid igen... 2 Arbejdsgange... 2 3. Kommuner...

Læs mere

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131

Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 Intensiv Terapi Afdeling ITA 4131 INDHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL INTENSIV TERAPI AFDELING... 3 HVAD ER EN INTENSIV AFDELING?... 4 At være patient på intensiv afdeling... 4 Overvågnings- og behandlingsudstyr...

Læs mere

KUUL-Udveksling - Children's Hospital, Boston d. 13-17/9-2010

KUUL-Udveksling - Children's Hospital, Boston d. 13-17/9-2010 KUUL-Udveksling - Children's Hospital, Boston d. 13-17/9-2010 Children's Hospital, Boston et af verdens førende hospitaler inden for børnehjertekirurgi og cardiologi. Da vi fik den fantastiske mulighed

Læs mere

Intensiv Terapiklinik ITA 4131

Intensiv Terapiklinik ITA 4131 Intensiv Terapiklinik ITA 4131 Denne pjece er udarbejdet af: Intensiv Terapiklinik ITA 4131, Rigshospitalet Foto: Fotograf Karina Blicher og fotograf Tomas Bertelsen Oktober 2006 (revideret Maj 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997.

CURRICULUM VITAE. McKenzie Credentialling Examination, april 1996 (Cert. MDT) Manuel Terapi- eksamen, Del 1, 25. maj 1997. CURRICULUM VITAE PERSONLIGE DATA Navn Inge Merete Husum Bopæl: Jagtvej 15, 9000 Aalborg Telefon: 98124484/20974484 Mail: jagtvej-15@stofanet.dk UDDANNELSE OG EKSAMINER Autorisation som fysioterapeut fra

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillings- og funktionsbeskrivelse for lægesekretær i Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Stillingsbetegnelse Lægesekretær, Neurologisk Afdeling, Roskilde Sygehus. Stillingsindehaver Ansættelsessted

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland

Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved. Anæstesiafdelingen. Sygehus Nord Roskilde. Region Sjælland Uddannelsesprogram introduktionsuddannelsen i anæstesiologi ved Anæstesiafdelingen Sygehus Nord Roskilde Region Sjælland Indledning Indholdsfortegnelse: Side Præsentation af uddannelsesforløbet Beskrivelse

Læs mere

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC

Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Til patienter og pårørende Velkommen til Karkirurgisk Afdeling DKC Vælg billede Vælg farve Karkirurgisk Afdeling Hvor stor er afdelingen? Afdelingen har plads til 20 patienter, fordelt på stuerne 51-61.

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013

Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 Side 1 af 6 Strategi for klinisk undervisning af sygeplejestuderende samt social- og sundhedsassistentelever i HovedOrtoCentret 2012 2013 HovedOrtoCentret vil kvalitetsudvikle klinisk undervisning af sygeplejestuderende

Læs mere