KISS. KISS ver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KISS. KISS ver. 2.1.0 01-10-2011"

Transkript

1 KISS 1

2 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål:... 4 Transaktionsopbygning og periodestyringsprincipper:... 5 Transaktionsdefinitioner:... 7 Værdilister: Ændringslog: Bilag 1 - Bladkompagniets transmissionssystem: Bilag 2 - Bladkompagniets gadedatabase: Bilag 3 - Interessentliste:

3 Forord: I gennem mange år (siden 1. halvdel af 1980 erne) har dataudveksling imellem udgivere og distributører, i særdeleshed imellem Bladkompagniet og dets ejerbladhuse, foregået efter SALTII- og KISS-standarderne for abonnements-relaterede henholdsvis kørsel-/løssalgs-relaterede data. De hidtige stardarder har ikke været vedligeholdt i flere år, hvilket har betydet, at der dels i branchen er udviklet varianter af de oprindelige standarder, og dels at standarderne ikke længere er dækkende for de aktuelle behov (f.eks. indenfor abonnementsomdeling af magasiner). I første halvår 2004 nedsattes arbejdsgrupper med deltagelse af Bladkompagniet, Berlingske og JP/Politiken med henblik på at revidere standarderne, dels for primært at få dem til at understøtte nuværende behov, og dels sekundært at få ensrettet standarderne, således samme begreber og definitioner benyttes i begge, med henblik på en senere sammenskrivning. I forbindelse med revideringen har der været afholdt møder/interviews med andre brugere af standarderne, således det endelige resultat i skrivende stund, skulle være dækkende for behovet. 3

4 Formål: Formål: Formålet med en dataudveklingsstandard er at sikre, at det er de samme data-definitioner og udvekslingstransaktioner, der benyttes hos udgivere. Datadefinitioner og udvekslingstransaktioner bør så vidt muligt være system-uafhængige hos parterne. Nomenklatur: Nærværende standard benævnes KISS version 2 og er løbende blevet implementeret i årene 2007 og Til brug for ændringsstyring versioneres standarden efter nomenklatur på formen X.Y.Z, hvor: X angiver versionsnumret. Værdien ændres kun ved gennemgribende revidering af standarden. (i nærværende tilfælde vil værdien være 2) Y angiver betydningsfulde ændringer til versionen i principper, funktionalitet og transaktioner (eks. ændringer i feltlængder og/eller tilføjelse/fjernelse af felter m.v.). Z angiver mindre ikke betydningsfulde ændringer til versionen (typisk ændringer i værdilister og redaktionelle ændringer). Bemærk at ændringer i Y-værdi nulstiller Z-værdi. Alle ændringer føres i ændringslog. Endvidere skal det bemærkes, at ændringer i modtagerliste ikke ændrer i versioneringen. Vedligeholdelse: Ansvaret for vedligeholdelse af standarden varetages af Bladkompagniet (nærmere bestemt Bladkompagniets ITafdeling). Seneste ajourførte version af standarden findes altid på -> Standarder -> KISS -> KISS-beskrivelse. Notifikation om ændringer sendes til de i bilag 3 nævnte interessenter. Ønsker/anmodninger om rettelser og/eller ny funktionalitet tilsendes Bladkompagniet (mailform på -> Kontakt Bladkompagniet -> vælg KISS). Proceduren er følgende: Henvendelsen visiteres og videresendes til alle de i bilag 3 nævnte interessenter med henblik på kommentarer (fristen herfor er 14 hverdage). Alle kommentarer videresendes til alle de i bilag 3 nævnte interessenter. Samtidigt indbydes alle interessenter til at deltage i en arbejdsgruppe, som har til formål at udfærdige og formulere ændring af standarden. Ændring varsles alle interessenter med mindst: o 6 måneder såfremt det er ændringer til eller nye transaktioner. o 1 måned såfremt det er ændringer til eksisterende værdilister Revideret version af KISS-beskrivelsen udfærdiges og lægges på -> Standarder -> KISS -> KISS-beskrivelse). Notifikation herom sendes til de i bilag 3 nævnte interessenter. Ændringer i bilag varsles ikke, men anføres blot i ændringsloggen. Gyldighed: Nærværende standard benævnes KISS version 2 og er gyldig fra og med 1/ Nærværende version benævnes og træder i kraft pr. 20/ og erstatter tidligere version som trådte i kraft den 1/

5 Transaktionsopbygning og periodestyringsprincipper: Transaktionsopbygning: Alle transaktionsbeskrivelser er i fastlængdeformat, hvor: alfanumeriske felter bagvedstilles med blanke indtil feltets længde er opnået numeriske felter foranstilles med nuller indtil feltets længde er opnået datofelter er i formatet ÅÅÅÅMMDD såfremt til-dato/tdato ikke skal/kan udfyldes angives tidsstempling er i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMISS (timer angives i intervallet 00 23) En samlet transaktion er opbygget som følgende: en samlet almindelig transaktion består af en header- og en data-angivelse en samlet kvitteringstransaktion består af en header- og kvitteringstransaktion (typisk indeholdende den oprindelige transaktion evt. beriget med yderligere oplysninger), disse bruges p.t. ikke i KISS-regi en samlet fejltransaktion består af en header-, fejlheader- og dataangivelse (oprindelig transaktion), disse bruges p.t. ikke i KISS-regi Indholdet af header-delen indeholder oplysninger/data til brug for valgt transmissionssystem. Indholdet aftales specifik imellem afsender og modtager. Headeroplysninger er altid de samme på alle transaktioner imellem afsender og modtager (med undtagelse af de transaktionsspecifikke oplysninger). Valideringprinciper: I alle transaktioner skal (felt-)valideringer ske efter følgende princip/rækkefølge: Indhold af felt skal være i overensstemmelse med angivede datatype og format Indhold af felt skal have en gyldig værdi jf. iht. aftalte/tilladte værdilister Indhold af fejl skal være gyldig i forhold til logiske relationer med andre data Periodestyringsprincip: En del transaktioner i standarden indeholder oplysninger som er gældende for en periode. Følgende datodefinitioner er gældende: Ikrafttrædelsesdato/IDATO: Angiver fra og med hvilken dato oplysninger er gældende Til-dato/TDATO: Angiver til og med hvilken dato oplysninger er gældende For at kunne håndtere transaktioner indeholdende perioder, er nedenstående generelle forudsætninger gældende: Master (afsender) har ansvaret for at data er konsistente og dermed at forretningsregler er defineret og overholdt (master-slave-forhold - slave gør nøjagtig hvad master beder om). nøgle-felter (markeret med #) kan ikke opdateres og benyttes til at styre I(nsert)-, U(pdate)- og D(elete)- logik (se nedenstående vedr. periodestyring) Ansvaret for opfølgning af evt. fejl i modtagelsessystemet påhviler afsender, som bliver bekendtgjort med fejlen ved en af modtager returneret fejltransaktion. I periodestyring er udgangspunktet, at vedligeholdelse af disse oplysninger kan styres af en markering (ændringskode) i relevante transaktioner, hvor markeringen angiver den ønskede operation hos modtageren. 5

6 Værdien og betydning af markering er følgende: I (Insert) U (Update) D (Delete) Data i transaktionen indsættes Data med samme Ikrafttrædelsesdato/IDATO rettes, både Til-dato/TDATO og alle andre felter (som ikke er nøgle-felter) skal rettes Data med samme Ikrafttrædelsesdato/IDATO og Til-dato/TDATO slettes Nedenfor er beskrevet eksempler på operationerne (det forudsættes at alle relevante valideringer er foretaget inden operationen udføres samt at operationen kun udføres på records identificeret af nøgle-felterne). Eksempler: I Scenarie : Afsender ønsker data oprettet fra den 1/ U Scenarie : Scenarie : Afsender sender en I-trans. med Ikrafttrædelsesdato = 1/ Modtager indsætter record med samme Ikrafttrædelsesdato og Til-dato som angivet i trans. Afsender ønsker eksisterende record med Ikrafttrædelsesdato = 1/ opdateret med nye detail-attributter Afsender sender U-trans. med Ikrafttrædelsesdato = 1/ Modtager opdaterer record med Ikrafttrædelsesdato = 1/ med de nye detailattributter Afsender ønsker eksisterende record med Ikrafttrædelsesdato = 1/ sat ud-af-kraft, således at recorden kun er aktiv til og med den 30/ Afsender sender U-trans. med Ikrafttrædelsesdato = 1/ og Til-dato = 30/ Modtager opdaterer record med Ikrafttrædelsesdato = 1/ med den nye Til-dato = 30/ , detail-attributter (som ikke er nøgle-felter) skal også opdateres D Scenarie : Afsender ønsker eksisterende record med Ikrafttrædelsesdato = 1/ og Til-dato = 30/ slettet (en D-trans. vil/skal altid have samme Ikrafttrædelsesdato og Til-dato hos både afsender og modtager) Afsender sender D-trans. med Ikrafttrædelsesdato = 1/ og Til-dato = 30/ Modtager sletter record med Ikrafttrædelsesdato = 1/ og Til-dato = 30/11/2004 6

7 Transaktionsdefinitioner: Oversigt: Header-angivelser: HEAD - Header FEJL Fejlheader (bruges p.t. ikke) Transaktions-angivelser: DAO - (FIL-overførsel) Daglig, Leveringsoplysninger (DAO BK): IFFM - Forhandleroplysninger, følgeseddelmeddelelse (BH BK): IFLM - Forhandleroplysninger, midlertidig lukning (BK BRM): IFST - Forhandleroplysninger, standsning af forhandler, (BK BRM): INDO - INFO-Døgnrapport-oplysninger (DAO BK): IRMS - Manuelt svar på rekl./henv. er behandlet (BK BRM): IRRH - Reklamationer/henvendelser (BK BRM): IRRS - Svar på rykker (BK BRM): IRRY - Rykning for efterlevering/ekstralevering (BK BRM): KTOS - (FIL-overførsel) - Daglig, Kontonummerstamoplysninger (BK DAO): LEVP - Daglig, INFO-læs-tal (POL BK): OPRT - (FIL-overførsel) Ugentlig, Returoplysn., optalte returtal (BK POL): ORDR - (FIL-overførsel) - Daglig, Ordreoplysninger (BK DAO): PROD - (FIL-overførsel) - Daglig, Produktstamoplysninger (BK DAO): SCSA - (FIL-overførsel) Ugentlig, Scannede Salgs-tal (Scannerkæder BK): SDAK - (FIL-overførsel) Daglig, Distrib.oplys., avisdags, kalender (BK POL) : SDFR - (FIL-overførsel) Daglig, Distribut.oplys., fødetursrelation (BK POL): SDLS - (FIL-overførsel) - Daglig, Distrib.oplys., leveringsspecifik. (BK POL): SDTK - (FIL-overførsel) - Daglig, Distrib.oplys., turkørselsstedsopl. (BK POL): SDTO - (FIL-overførsel) - Daglig, Distributionsoplys., turoplysning (BK POL) : SINT - (FIL-overførsel) - Daglig, INFO-læs-tal (BK TRYKKOMPAGNIET), Ver-001: SINT - (FIL-overførsel) - Daglig, INFO-læs-tal (BK TRYKKOMPAGNIET), Ver-002: SLDB - (FIL-overførsel) Ugentlig, Leveringsoplys., Debitering (BH BK): SLEV - (FIL-overførsel) Daglig, Leveringsoplysninger, (BH BK): SLMD - (FIL-overførsel) Ugentlig, Leveringsopl., Mindste-Debitering (BH BK): SLOP - (FIL-overførsel) Daglig, Leveringsoplys., Debitering (BK BRM): SLRT - (FIL-overførsel) - Ugentlig, Returopl., accepterede retur/lev.tal (BK BH): SNSU - (FIL-overførsel) - Daglig, Supplerende afleverings-oplys. (BK POL ) : SNVN - (FIL-overførsel) - Daglig, Navneoplysninger (BK POL): UDRE - (FIL-overførsel) - Ugentlig, Undertrykkelse af Returret (POL BK): 7

8 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: HEADER HEAD Formål / anvendelse: At kunne angive og beskrive en transaktions afsender, modtager og indhold Valideringer: Datatyper overholdt Standardnavn findes Standardversion findes Tidsstemplingsformat overholdt Transaktionsforkortelse findes Prioritet findes Afsender findes Standard-version skal findes i forhold til standard Transaktionsforkortelse skal findes i forhold til standard og standard-version Transaktion er aftalt med afsender Beskrivelse: Felt Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger Angives fra til Afsender Ja Alfa Værdi/indhold aftales imellem afsender og modtager Modtager Ja Alfa Værdi/indhold aftales imellem afsender og modtager Afsender - tegnsæt Nej Alfa Værdisæt Standardnavn Ja Alfa Tilladte værdier er KISS og SALT Standard-version Ja Num. Tilladte værdier 1 og 2 Afsender - sekvensnummer Ja Num. Afsender - tidstempling Ja Num. Format er ÅÅÅÅMMDDTTMISS Afsender - bakke-ident Nej Alfa. Modtager - bakke-ident Nej Alfa. Transaktion-forkortelse Ja Alfa. Se transaktions-beskrivelser Transaktionslængde Ja Num. Samlet længde af header og transaktion Prioritet Ja Num. Værdisæt er 1 9 Bemærkninger: Felterne for angivelse af tegnsæt, prioritet, fejlkode og fejltekst benyttes/ implementeres ikke fra begyndelsen. Er indføjet til evt. senere brug. Bakke-indet er er tilbrug i tilfælde af der haves flere bakker (køer). 8

9 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Formål / anvendelse: Valideringer: Kvittering: Fejlheader FEJL At kunne angive og returnere fejl for fremsendt transaktion, bemærk at denne p.t. ikke bruges i KISS-regi Datatyper overholdt Fejlkode findes Ingen (udover den tekniske) Beskrivelse: Felt Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger angives fra til Sekvensnummer Ja Num. Oprindelig sekvensnummer fra afsender Fejlkode Ja Num Oprindelig transaktion (inkl. header) Ja 13 Alfa. Bemærkninger: En samlet fejl-transaktion opbygges af en HEADER+FEJL. 9

10 DAO - (FIL-overførsel) Daglig, Leveringsoplysninger (DAO BK): FMSMK 1 kar. Alfanumerisk Første/sidste markering TURNR/KTONR*8 kar. Numerisk Turnummer/Kontonummer DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID ANTAL 6 kar. Numerisk Leveringsantal Recordlængde: 28 karakterer. Indeholder ingen startrecord (FMSMK=F). Slutrecorden (FMSMK=S) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk ANTAL 8 kar. Numerisk Antal records ekskl. slutrecord FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen overfører oplysninger om ABO-tur-totaler fra DAO til BK, til brug for BK s INFO-system. Bemærk at da BK s og DAO s kørselssystemer er forskellige, sender DAO et turnummer, som er BK udgaven af DAO s turnr, denne turnropbygning passer, så det kan omsættes direkt til en kontonummerserie, som er reserveret til dette formål. Transaktionen skal være BK i hænde senest: Til Hverdage: 17:00, Til Søndage: Lørdag 14:00. 10

11 IFFM - Forhandleroplysninger, følgeseddelmeddelelse (BH BK): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID IKONNR 2 kar. Numerisk Ikon-nr TURNR* 10 kar. Numerisk Fra Turnr TURNR* 10 kar. Numerisk Til Turnr KTONR* 8 kar. Numerisk Fra Kontonummer KTONR* 8 kar. Numerisk Til Kontonummer POSTNR* 7 kar. Alfanumerisk Fra Postnummer POSTNR* 7 kar. Alfanumerisk Til Postnummer TEXT 2000 kar. Alfanumerisk Følgeseddel-tekst Recordlængde: 2066 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: BEMÆRK: Transaktionen overfører oplysninger om tekster til BK s Følgesedler. Samme som for SLEV. DATO og PRODUKT skal være udfyldt. Hvis TURNR/KTONR/POSTNR ikke er udfyldt, gælder følgeseddelteksten alle forhandlere, der får leveret produktet denne dag. TURNR/KTONR/POSTNR kan udfyldes i alle ønskede kombinationer, det er optil afsenderen at sikre, at intervallerne giver mening, og der ikke er overlap, og at til-værdien er større end eller lig med fra-værdien. Det er tilladt at sende flere records til samme DATO og PRODUKT med forskellige intervaller i ex. TURNR. IKONNR behøves ikke at være udfyldt, hvis denne bruges, skal nye værdier være aftalt med BK på forhånd, man kan godt bruge samme nr på flere forskellige produkt-numre. TEXT printes i linier af 70 karakterer, afsenderen kan breake med 3 karakterer #%#, hvis #%# ikke bruges, wrappes linien automatisk efter 70 karakterer med normal wrap ved helord. 11

12 IFLM - Forhandleroplysninger, midlertidig lukning (BK BRM): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer IDATO* 8 kar. Numerisk Ikrafttræd.dato TDATO 8 kar. Numerisk Til-dato LKODE 2 kar. Numerisk Lukkekode RKODE 1 kar. Numerisk Regningskode TEXT 60 kar. Alfanumerisk Fri tekst USER 5 kar. Alfanumerisk Opdaterendes user-id Recordlængde: 93 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: Dato-styring: Er at oprette/ændre en midlertidig lukkeperiode på en forhandler. Transaktionen skal være BH i hænde senest kl dagen før udkomstdatoen - for søndag dog to dage før (d.v.s. senest fredag kl ). IDATO og TDATO udfyldes med gyldighedsperiode. Der må ikke eksistere overlap i de angivne lukkeperioder. Der må angives flere fremtidige lukkeperioder. 12

13 IFST - Forhandleroplysninger, standsning af forhandler, (BK BRM): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer IDATO* 8 kar. Numerisk Ikrafttræd.dato TDATO 8 kar. Numerisk Til-dato STKOD 2 kar. Numerisk Standsekode USER 5 kar. Alfanumerisk Opdaterendes user-id Recordlængde: 32 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: DATO-STYRING: Anvendes når en forhandler skal stoppes pga. misligeholdelse af aftaler. Transaktionen skal være BH i hænde senest kl dagen før udkomstdatoen - for søndag dog to dage før (d.v.s. senest fredag kl ). IDATO og TDATO udfyldes med gyldighedsperiode. Der må ikke eksistere overlap i de angivne standseperioder, der burde ikke kunne findes flere fremtidige standseperioder. Når en standseperiode bliver oprettet (TRART=I) vil STKOD altid være = 2 eller 3, og TDATO vil normalt altid være = (Uendelig). 13

14 INDO - INFO-Døgnrapport-oplysninger (DAO BK): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart, D=delete, O=opret/ret DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato DOGNKL* 4 kar. Numerisk Døgnrapport-klokkeslet VERSION* 2 kar. Numerisk Versionsnummer, 1-49 (BK), (DAO) KSNR* 10 kar. Numerisk Kørselsstedsnummer USER 20 kar. Alfanumerisk Opdaterendes user-id TEXT 4000 kar. Alfanumerisk Fri-tekst Recordlængde: 4045 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: BEMÆRK: At modtage/sende døgnrapport-oplysninger mellem DAO og BK s INFO-system. På de fiktive produktions-steder (ex. STAT, STY, STYJ) kan BK modtage/sende data på fremtidige distributionsdato er. På de ægte produktions-steder (ex. ERRIT, DAO) skal BK først køre INFO-opdate-ringen inden denne transaktion kan modtages/sendes, INFO-opdateringen kører normalt mellem kl. 17 og 18. Transaktioner på de ægte produktions-steder sendt fra DAO til BK før INFO-opdateringen, vil automatisk blive gen-behandlet og indlæst i.f.m. INFO-opdateringen. P.r vil DAO kunne modtage data fra BK via denne transaktion på 53 forskellige kørselsstedsnumre, men DAO vil kun kunne sende data til BK på 51 forskellige kørselsstedsnumre, idet DAO-brugere ikke har ajourførings-ret til 2 kørselsstedsnumre ( / ALLE/ Styring samlet og / TOTAL/ Status Total). Da 2 personer samtidigt hos DAO og BK kan oprette en døgnrapport-oplysning til samme DATO/DOGNKL, indgår VERSION i den logiske unikke nøgle. Hvis den bliver oprettet i BK s system, skal fortløbende nummer 1 til 49 bruges, hvis den bliver oprettet i DAO s system, skal fortløbende nummer 50 til 99 bruges. Den enkelte døgnrapport-oplysning (samme DATO/DOGNKL/VERSION) kan tilknyttes til én eller flere KSNR, derfor er dette felt også en del af den logiske unikke nøgle. 14

15 IRMS - Manuelt svar på rekl./henv. er behandlet (BK BRM: TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart RKLDK* 3 kar. Numerisk Reklamationskode KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer DATO 8 kar. Numerisk Henvendelsesdato DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato LEVNR* 1 kar. Numerisk Leveringsnummer DELNR* 1 kar. Numerisk Delleveringsnummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 1 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 2 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 3 PTALE 1 kar. Alfanumerisk Påtalemarkering ANTAL 5 kar. Numerisk Leveringsantal LANT 5 kar. Numerisk Efter/ekstraleveringsantal GANT 5 kar. Numerisk Godtgørelsesantal DEKR 1 kar. Alfanumerisk Deb./kred.kode AFS 5 kar. Alfanumerisk Afsender MODT 5 kar. Alfanumerisk Modtager USER 5 kar. Alfanumerisk User-id ETID 6 kar. Numerisk Ekspeditionstid TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 4 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 5 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 6 Recordlængde: 441 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen benyttes til at svare på, om en reklamation er behandlet. Transaktionen benyttes både til maskinelle svar fra transmissionssystemet og manuelle svar fra STY. Ingen. 15

16 IRRH - Reklamationer/henvendelser (BK BRM): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart RKLDK* 3 kar. Numerisk Reklamationskode KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer DATO 8 kar. Numerisk Henvendelsesdato DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato LEVNR* 1 kar. Numerisk Leveringsnummer DELNR* 1 kar. Numerisk Delleveringsnummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 1 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 2 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 3 PTALE 1 kar. Alfanumerisk Påtalemarkering ANTAL 5 kar. Numerisk Leveringsantal LANT 5 kar. Numerisk Efter/ekstraleveringsantal GANT 5 kar. Numerisk Godtgørelsesantal DEKR 1 kar. Alfanumerisk Deb./kred.kode AFS 5 kar. Alfanumerisk Afsender USER 5 kar. Alfanumerisk User-id REKNR 2 kar. Numerisk Reklamationsnr. REKAN 2 kar. Numerisk Reklamationsantal ETID 6 kar. Numerisk Ekspeditionstid TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 4 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 5 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 6 Recordlængde: 440 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen benyttes til at reklamere. Ingen. 16

17 IRRS - Svar på rykker (BK BRM): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart RKLDK* 3 kar. Numerisk Reklamationskode KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer DATO 8 kar. Numerisk Henvendelsesdato DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato LEVNR* 1 kar. Numerisk Leveringsnummer DELNR* 1 kar. Numerisk Delleveringsnummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID TEXT 240 kar. Alfanumerisk Svartekst USER 5 kar. Alfanumerisk User-id Recordlængde: 288 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen benyttes til at svare på rykkere. Ingen. 17

18 IRRY - Rykning for efterlevering/ekstralevering (BK BRM): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart RKLDK* 3 kar. Numerisk Reklamationskode KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer DATO 8 kar. Numerisk Henvendelsesdato DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato LEVNR* 1 kar. Numerisk Leveringsnummer DELNR* 1 kar. Numerisk Delleveringsnummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID TEXT 240 kar. Alfanumerisk Svartekst USER 5 kar. Alfanumerisk User-id Recordlængde: 288 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen benyttes til at rykke for efterlevering/ekstralevering. Ingen. 18

19 KTOS - (FIL-overførsel) - Daglig, Kontonummerstamoplysninger (BK DAO): KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer DATO 8 kar. Numerisk Udtræksdato UDKLOKKE 4 kar. Numerisk Udtræks-klokkeslet KART 4 kar. Alfanumerisk Kontonummerart KTYPE 3 kar. Alfanumerisk Kontonummertype NAVN 30 kar. Alfanumerisk Forretningsnavn NAVN1 30 kar. Alfanumerisk Navnelinie 1 GADE 30 kar. Alfanumerisk Gadenavn HUSNR 4 kar. Numerisk Husnummer OPGANG 1 kar. Alfanumerisk Opgangsbetegnelse POSTNR 7 kar. Alfanumerisk Postnummer POSTDI 30 kar. Alfanumerisk Postdistrikt (Bynavn) SUP1 30 kar. Alfanumerisk Supplerende afleveringsopl. 1 SUP2 30 kar. Alfanumerisk Supplerende afleveringsopl. 2 Filen er semikolon-separeret, og felterne KART, KTYPE, NAVN, NAVN1, GADE, HUSNR, POSTDI er omkranset af -tegnet, OPGANG, SUP1, SUP2 er kun omkranset af -tegnet hvis felterne er udfyldt, så recordlængden er maksimalt = 253 karakterer. Eksempel på record: 1002; ;1105;"FORH";"BFN";"Test1";"Test2";"Hans Baghs Vej";"6";;9990;"Skagen";"LEV I KASSE VED VÆRKSTED";; Filnavngivning: DAO_KTOSTAM + DistDato +.Txt, eksempel: DAO_KTOSTAM_ Txt FORMÅL: Filen overfører oplysninger om distributions-dagens kontonummer-stamoplysninger på DAOkontonumre (postnummer > 4999). DEADLINE: Til Hverdag: Bliver sendt fra BK normalt omkring kl. 17:30-18:00. Til Søndage: Bliver sendt fra BK normalt omkring kl. 13:00-13:30. 19

20 LEVP - Daglig, INFO-læs-tal (POL BK): DATO* 8 kar. Numerisk Produktionsdato KSNR* 10 kar. Numerisk Kørselsstedsnummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID TURNR* 10 kar. Numerisk Turnr. ANTAL 6 kar. Numerisk Antal SALG-aviser ANTAL 6 kar. Numerisk Antal POSTHUS-aviser ANTAL 6 kar. Numerisk Antal AD-HOC-aviser Recordlængde: 51 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: At opdatere INFO-systemet (via PF16-tasten i LROV-billedet) med Salgs-, Posthus- og Ad-hoc-aviser. Dette layout bruges kun af Politiken. Ingen system-deadline, men logisk deadline, idet disse tal skal være indlæst i INFO-systemet, inden nattens INFO-produktion starter. 20

21 OPRT - (FIL-overførsel) Ugentlig, Returoplysn., optalte returtal (BK POL): FMSMK 1 kar. Alfanumerisk Første/sidste markering KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato ANTAL 5 kar. Numerisk Antal optalt retur FRITAGET 1 kar. Alfanumerisk Er forhandleren fritaget for scannertillæg Recordlængde: 28 karakterer. Startrecorden (FMSMK=F) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk DATO 8 kar. Numerisk Mandagsdatoen i regningsugen. DATO 8 kar. Numerisk Søndagsdatoen i regningsugen. Slutrecorden (FMSMK=S) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk ANTAL 8 kar. Numerisk Antal records inkl. startrecord og ekskl. slutrecord FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen overfører oplysninger om optalt retur fra scannerkæderne. Ingen deadline, transaktionen vil normalt være BH i hænde torsdag eftermiddag (når regningskørselsdagen er onsdag). På S/H-dage aftales specielt m.h.t. transmission. 21

22 ORDR - (FIL-overførsel) - Daglig, Ordreoplysninger (BK DAO): DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID ANTAL 5 kar. Numerisk Leveringsantal RUTNR 10 kar. Numerisk Rutenummer TURNR 10 kar. Numerisk Turnummer BESNR 3 kar. Numerisk Besøgsnummer KTONR 8 kar. Numerisk Vognmandskontonummer TART 3 kar. Alfanumerisk Turart Filen er semikolon-separeret, så recordlængden er maksimalt = 77 karakterer. Eksempel på record i filen: ; ;1002;101;2;711240; ;30; ;FSA Filnavngivning: DAO_ORDRER + DistDato +.Txt, eksempel: DAO_ORDRER_ Txt FORMÅL: DEADLINE: Filen overfører oplysninger om distributions-dagens ordrer på DAO-kontonumre (postnummer > 4999). Til Hverdag: Bliver sendt fra BK normalt omkring kl. 17:30-18:00, samt kl. 12:00 på distributions-dagen. Til Søndage: Bliver sendt fra BK normalt omkring kl. 13:00-13:30, samt kl. 12:00 på distributions-dagen. 22

23 PROD - (FIL-overførsel) - Daglig, Produktstamoplysninger (BK DAO): PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID PRODNAVN 30 kar. Alfanumerisk Produkt-navn PRODFORK 5 kar. Alfanumerisk Produkt-forkortelse REGTIT 14 kar. Alfanumerisk Regnings-titel PRODTYPE 6 kar. Alfanumerisk Produkt-type PRODPAKKE 1 kar. Numerisk Pakke-produkt (1=Ja, 0=Nej) Filen er semikolon-separeret, og felterne PRODNAVN, PRODFORK, REGTIT, PRODTYPE er omkranset af -tegnet, så recordlængden er maksimalt = 74 karakterer. Eksempel på record i filen: 36;"SJOVE OPGAVER FOR BØRN";"X36";"SJOVE OPGAVER";"pMAG";1 Filnavngivning: DAO_PRODUKT + DistDato +.Txt, eksempel: DAO_PRODUKT_ Txt FORMÅL: Filen overfører oplysninger om distributions-dagens produkter på DAO-kontonumre (postnummer > 4999). DEADLINE: Til Hverdag: Bliver sendt fra BK normalt omkring kl. 17:30-18:00. Til Søndage: Bliver sendt fra BK normalt omkring kl. 13:00-13:30. 23

24 SCSA - (FIL-overførsel) Ugentlig, Scannede Salgs-tal (Scannerkæder BK): FMSMK 1 kar. Alfanumerisk Første/sidste markering EDINR / KTONR* 13 kar. Numerisk EDI-Lokationsnr eller Kontonr EANNR* 13 kar. Numerisk EAN13-nummer/Stregkode ANTAL 5 kar. Numerisk Antal solgte aviser Recordlængde: 32 karakterer. Startrecorden (FMSMK=F) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk DATO 8 kar. Numerisk Mandagsdatoen i regningsugen. DATO 8 kar. Numerisk Søndagsdatoen i regningsugen. Slutrecorden (FMSMK=S) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk ANTAL 8 kar. Numerisk Antal records inkl. startrecord og ekskl. slutrecord FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen overfører oplysninger om scannersalg fra scannerkæderne. Tirsdage eller Onsdage kl. 12:00, det er valgfrit pr. kæde om de ønsker at sende deres fil Tirsdage eller Onsdage (i normale regningsuger). 24

25 SDAK - (FIL-overførsel) Daglig, Distrib.oplys., avisdags, kalender (BK POL): FMSMK 1 kar. Alfanumerisk Første/sidste markering TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart LBNR 9 kar. Numerisk Løbenummer DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato ADGNR 4 kar. Numerisk Avisdagsnummer ADGID 9 kar. Numerisk Avisdags Id Recordlængde: 32 karakterer. Startrecorden (FMSMK=F) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk DATO 8 kar. Numerisk Udtræksdato Slutrecorden (FMSMK=S) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk ANTAL 8 kar. Numerisk Antal records inkl. startrecord og ekskl. slutrecord. FORMÅL: DEADLINE: Denne transaktion fortæller hvilken distribution (AVISDAG), som skal benyttes for en given udkomstdato. Der vil kun komme én transaktion af denne type pr. udkomstdato. Transaktionen skal være BH i hænde senest kl. 16 dagen før udkomstdatoen - for søndag dog to dage før (d.v.s. senest fredag kl. 19). 25

26 SDFR - (FIL-overførsel) Daglig, Distribut.oplys., fødetursrelation (BK POL): FMSMK 1 kar. Alfanumerisk Første/sidste markering TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart LBNR 9 kar. Numerisk Løbenummer ADGID* 9 kar. Numerisk Avisdags Id BESID 9 kar. Numerisk Farturens Besøg hvor der aflæsses. BESID* 9 kar. Numerisk Sønturens Besøg hvor der pålæsses. PBKDS* 5 kar. Numerisk Publikationssortiment som søntur pålæsser. LASNR 3 kar. Numerisk Læsnummer PÅLID# 9 kar. Numerisk Pålæsnings Id. PÅLID 9 kar. Numerisk Far Turs Pålæsnings Id. Recordlængde: 64 karakterer. Bemærk at PÅLID# er den reelle primærnøgle, og de 3 feltet med * er unik nøgle. Startrecorden (FMSMK=F) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk DATO 8 kar. Numerisk Udtræksdato Slutrecorden (FMSMK=S) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk ANTAL 8 kar. Numerisk Antal records inkl. startrecord og ekskl. slutrecord FORMÅL: DEADLINE: Denne transaktion fortæller hvilke ture, der føder hinanden med aviser, og hvor på turen pålæsningen foregår, og kan således benyttes til at "finde vej" fra et læs til dets detailture og omvendt. Transaktionen skal være BH i hænde senest kl. 16 dagen før udkomstdatoen - for søndag dog to dage før (d.v.s. senest fredag kl. 19). 26

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: ITIT Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formål... 4 Transmissionssystem og -opbygning... 5 Ordbog/begreber... 8 Transaktionsdefinitioner... 9 Ændringslog... 24 XML-schema-definitioner... 28 Oracle AQ GET-

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20

CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 CPR Centrale Personregister Side 1 af 20 UDTRÆKSBESKRIVELSE ----- Kunde INDENRIGSMINISTERIET Opgavenr. Journal nr. 370715 EJ-HJEMMESID Udtrækstype Oprettet Ændret STATUS UDTRÆK (UDEN NØGLE) 19.07.2007

Læs mere

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS

Fortegn anvendes i OIO-faktura, s. 7 2005-05-16 MHS Enhedsbetegnelse for leveret kvantum vare anvendes ikke i 2005-05-16 MHS Kapitel 17: Indholdsfortegnelse Dokumenthistorik Storage placering: Drive: S:\Produktdokumentation.udvikling På fileserver P2951src on 'Mdgwfil005s' Dokument Ændringslog Version Kommentar Dato Forfatter

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret

Håndbog Til CPR services. Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Håndbog Til CPR services Bilag 8 GCTP-standard m.m. CPR-kontoret Datavej 20, Postboks 269, 3460 Birkerød E-post: cpr@cpr.dk. Telefax 45 82 51 10. Hjemmeside: www.cpr.dk Side 2 af 14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne

Kommunesammenlægning/opsplitning Testudtræk til kunderne CPR-udvikling 0034 Eksempler på udtræk fra Kommunesammenlægnings henvisningsregistre Hermed eksempler på udtræk fra Vejhenvisningsregisteret og Distriktshenvisningsregisteret som de leveres i forbindelse

Læs mere

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje

SelskabMasterKom. Per Kjærulf-Møller ApS 13. november 2008. KomTabel-layout. Art: 41 Sendes: Begge veje SelskabMasterKom Bemærkninger: Ny protokol (opr. Art 11) Generelt : 1. + 2. byte = RecordArt 3. byte = Transaktionskode 1 = Opret 2 = Ændring 3 = Slet Email og Hjemmeside reduceret til 30 kar. Samlet længde

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Snitflade til finansposter i Prisme (G69)

Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Snitflade til finansposter i Prisme (G69) Formålet med dette dokument er at give dataleverandører en angivelse af hvorledes Prisme forventer datastrukturen i de filer som ønskes indlæst i Prisme. Snitfladen

Læs mere

ApoStat Snitflade til EDB leverandører

ApoStat Snitflade til EDB leverandører DataPharm a/s Hollandsvej 12 2800 Lyngby telefon: 45 20 75 00 telefax: 45 20 75 10 Dokument D0005804.doc 24.08.2000 DataPharm ApoStat Snitflade til EDB leverandører Revision 3 Revision 1 Revision 2 Revision

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar

Lønimport. Fremgangsmåde. Opsætning af løn i Mamut Stellar Lønimport Med Mamut Stellar Lønimport er det muligt at foretage import og bogføring af lønbilag fra udvalgte lønsystemer. Ved bogføring overføres bilagene til bogførte posteringer i Mamut Stellar. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler

ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Posten Norden AB ekommunikation Tietgensgade 37 1566 København V ecomone Faktura / Kreditnota Layout og eksempler Version 1.2 20. august 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1 Forkortelser

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN TELEFON 43 62 60 10 Postboks 129. 2620 Albertslund

BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN TELEFON 43 62 60 10 Postboks 129. 2620 Albertslund BLADUDGIVERNES FORHANDLER-NÆVN TELEFON 43 62 60 10 Postboks 129. 2620 Albertslund Albertslund den, Vi byder Dem velkommen som ny forhandler i bladbranchen og fremsender vedlagte tilmeldingsskema, forretningsbetingelser

Læs mere

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt.

Når du har udfyldt en bestilling, vil du modtage en e-mail, hvori der angives hvilke produkter, du har købt. HANDELSBETINGELSER Handelsbetingelser for webshoppen: Victory Europe Ltd. ). Priser Der tages forbehold for afgiftsændringer, udsolgte varer o. lign. Dette omhandler de vilkår der følger på victory-europe.com.

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

eskattekortsanmodninger fra og med 2011

eskattekortsanmodninger fra og med 2011 eskattekortsanmodninger fra og med 2011 Fra og med skatteåret 2011 skal anmodning om elektroniske skattekort ske via et nyt format som defineres i det følgende. Udgangspunktet er det danske skattevæsens

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2

Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi GD2 - Adresseprogrammet Anvendelse af dobbelthistorik i GD2 Implementerings regler og eksempler på dobbelthistorik MBBL- REF: Version:

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Importere kunderegister

Importere kunderegister Importere kunderegister Pacsoft Online 25-09-2014 2 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Eksport fra et andet system... 3 1.2 Importfilens opbygning... 3 1.3 Importere filen... 6 1.4 Vedligehold af modtagere...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter

EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter 18. november 2011 EASY-P version 11.4: Opdatering af EASY-P s svendeprøvefaciliteter Indhold 1 SVENDEPRØVER, FU05... 2 1.1 ANTAL ELEVER PÅ EN SVENDEPRØVE VISES NU... 2 1.2 NYT BEMÆRKNINGSFELT PR. ELEV

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A

S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L U D B E T A L I N G V I A S N I T F L A D E B E S K R I V E L S E : G F 2 0 0 0 0 1 Q U D B E T A L I N G S T R A N S A K T I O N E R T I L K M D U D B E T A L I N G V I A D A T A F A N G S T Dataleverandør-id : Udleveret af Udleveringsdato

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft)

Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Opsætningsguide til Post Danmark forsendelsesmodul til Magento (Pacsoft) Version 1.0.0 Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder findes

Læs mere

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol

Rapport dannet den: 5. oktober 2010 1 Spil kontrol 1 Spil kontrol kan vindes af 1 Jackpot - Identifikation - Gevinst - TotalGevinst - DatoTid - KommissionRake Spil - Identifikation - KøbDatoTid - Salgskanal - ForventetSlutDatoTid - FaktiskSlutDatoTid -

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter

Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Salgsrapportering af primært mærkede engangsemballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32 39 udbyderinfo@dansk-retursystem.dk

Læs mere

Vi byder dig velkommen som ny forhandler i bladbranchen. Vedlagt finder du registreringsformularer samt vejledende informationsmateriale.

Vi byder dig velkommen som ny forhandler i bladbranchen. Vedlagt finder du registreringsformularer samt vejledende informationsmateriale. Vi byder dig velkommen som ny forhandler i bladbranchen. Vedlagt finder du registreringsformularer samt vejledende informationsmateriale. Når du har gennemlæst informationsmaterialet bedes du 1. udfylde

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik

KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Ankestyrelsen Data og Analyse Den 4. marts 2014 KRAVSPECIFIKATION for underretningsstatistik Kontakt: Jesper Nyholm, Statistiksektionen, jny@ast.dk, tlf. 61 89 75 07 1 af 12 1. Indledning I denne kravspecifikation

Læs mere

Det Centrale Personregister

Det Centrale Personregister Side 1 UDTRÆKSVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 GENERELT OM UDTRÆK Beskriver kort hvad udtræk er. Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Beskriver hvad et statusudtræk er. Side

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Guideline. EAN-systemet

Guideline. EAN-systemet Guideline Hammershusgade 17 DK-2100 København Ø Tel: 39 27 85 27 Fax: 39 27 85 10 www.ean.dk for anvendelsen af EAN-systemet til entydig identifikation af målepunkter i EL-forsyningssektoren samt EAN-13

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron

Vejledning til udfyldelse af indsigelsesblanket 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron 1 og 2 til Visa/Dankort, Visa og Visa Electron Hvad er en indsigelsesblanket og hvornår benyttes den?...2 Udfyldelse af indsigelsesblanketten...2 Indsigelsesblanket 1 Kortudstederindsigelse...2 Indsigelsesblanket

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret - Planperioden 2013/2014 Juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til indberetning

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Kort og godt om test af arkiveringsversioner

Kort og godt om test af arkiveringsversioner Kort og godt om test af arkiveringsversioner Data og dokumenter fra den offentlige forvaltnings it-systemer, som skal bevares for eftertiden, skal afleveres til arkiv i form af arkiveringsversioner. Arkiveringsversioner

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

EASY-P 14.3: EUD-reform Elevtype i aftale- og søgevinduer Email og mobil deles med Elevplan og EASY-A + det løse

EASY-P 14.3: EUD-reform Elevtype i aftale- og søgevinduer Email og mobil deles med Elevplan og EASY-A + det løse EASY-P 14.3: EUD-reform Elevtype i aftale- og søgevinduer Email og mobil deles med Elevplan og EASY-A + det løse Vedrørende: Version 14.3 Skrevet af: Version: 1 Inger Riber Vester Voldgade 123 1552 København

Læs mere

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal)

AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører. (offentliggøres på Suppliers Portal) AO FORRETNINGSREGLER EDI fakturaer fra vareleverandører (offentliggøres på Suppliers Portal) Version 6 / 09.08.2010 Formater og Tegnsæt AO ønsker at modtage EDI i følgende formater og tegnsæt: Formatering

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Aktuel driftsstatus for IndFak

Aktuel driftsstatus for IndFak Aktuel driftsstatus for IndFak Side 1 af 5 Der er på nuværende tidspunkt 72 institutioner, som anvender IndFak. Der er fortsat forskellige driftsmæssige problemer samt uhensigtsmæssigheder i systemet.

Læs mere

Fakturalinjeeksport Vejledning

Fakturalinjeeksport Vejledning Fakturalinjeeksport Spar tid og undgå at indtaste bogførte fakturaer manuelt i økonomisystemet Vejledning Kom godt i gang med fakturalinjeeksport Dette dokument beskriver TimeLog Projects eksportfunktion

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Navision ChangeLog

Indholdsfortegnelse. Navision ChangeLog Navision ChangeLog Indholdsfortegnelse Indhold... 4 e faktura 2.24... 5 Understøttede versioner... 5 Ændringer i e faktura 2.24... 6 e faktura 2.23... 7 Understøttede versioner... 7 Ændringer i e faktura

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

GLS forsendelses modul til Magento

GLS forsendelses modul til Magento Opsætningsguide til GLS forsendelses modul til Magento Version 2.6.0 Magentomoduler ApS Myggenæsgade 3, 4. Lejl. 4 København kontakt@magentomoduler.dk Magentomoduler ApS Opsætning Modulets konfigurationsmuligheder

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/ PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 2 - KRAVSPECIFIKATION Indledning Kravspecifikationen indeholder hhv. Informationer (I), Krav (K), Ønsker

Læs mere

UniLock System 10. Manual til Transaktionsregistrering. Projekt. Version 1.0 Revision 130701 PCS125-M0252

UniLock System 10. Manual til Transaktionsregistrering. Projekt. Version 1.0 Revision 130701 PCS125-M0252 UniLock System 10 Manual til Transaktionsregistrering Projekt PCS125-M0252 Version 1.0 Revision 130701 UniLock transaktionsregistrering anvendes til at eksportere *-indtastninger på læseres tastatur til

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter

Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Rapportering af salgs- og returmængder for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter Juli 2014 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43 32 32 32 Fax 43 32 32

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn

Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Vejledning til udsalgssteder om salg af fisketegn Udsalgssteder som har aftale med NaturErhvervstyrelsen kan formidle salg af fisketegn købt via Internettet. Det er en forudsætning for indgåelse af aftale

Læs mere

Ordrebehandling og fakturering

Ordrebehandling og fakturering Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere