KISS. KISS ver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KISS. KISS ver. 2.1.0 01-10-2011"

Transkript

1 KISS 1

2 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål:... 4 Transaktionsopbygning og periodestyringsprincipper:... 5 Transaktionsdefinitioner:... 7 Værdilister: Ændringslog: Bilag 1 - Bladkompagniets transmissionssystem: Bilag 2 - Bladkompagniets gadedatabase: Bilag 3 - Interessentliste:

3 Forord: I gennem mange år (siden 1. halvdel af 1980 erne) har dataudveksling imellem udgivere og distributører, i særdeleshed imellem Bladkompagniet og dets ejerbladhuse, foregået efter SALTII- og KISS-standarderne for abonnements-relaterede henholdsvis kørsel-/løssalgs-relaterede data. De hidtige stardarder har ikke været vedligeholdt i flere år, hvilket har betydet, at der dels i branchen er udviklet varianter af de oprindelige standarder, og dels at standarderne ikke længere er dækkende for de aktuelle behov (f.eks. indenfor abonnementsomdeling af magasiner). I første halvår 2004 nedsattes arbejdsgrupper med deltagelse af Bladkompagniet, Berlingske og JP/Politiken med henblik på at revidere standarderne, dels for primært at få dem til at understøtte nuværende behov, og dels sekundært at få ensrettet standarderne, således samme begreber og definitioner benyttes i begge, med henblik på en senere sammenskrivning. I forbindelse med revideringen har der været afholdt møder/interviews med andre brugere af standarderne, således det endelige resultat i skrivende stund, skulle være dækkende for behovet. 3

4 Formål: Formål: Formålet med en dataudveklingsstandard er at sikre, at det er de samme data-definitioner og udvekslingstransaktioner, der benyttes hos udgivere. Datadefinitioner og udvekslingstransaktioner bør så vidt muligt være system-uafhængige hos parterne. Nomenklatur: Nærværende standard benævnes KISS version 2 og er løbende blevet implementeret i årene 2007 og Til brug for ændringsstyring versioneres standarden efter nomenklatur på formen X.Y.Z, hvor: X angiver versionsnumret. Værdien ændres kun ved gennemgribende revidering af standarden. (i nærværende tilfælde vil værdien være 2) Y angiver betydningsfulde ændringer til versionen i principper, funktionalitet og transaktioner (eks. ændringer i feltlængder og/eller tilføjelse/fjernelse af felter m.v.). Z angiver mindre ikke betydningsfulde ændringer til versionen (typisk ændringer i værdilister og redaktionelle ændringer). Bemærk at ændringer i Y-værdi nulstiller Z-værdi. Alle ændringer føres i ændringslog. Endvidere skal det bemærkes, at ændringer i modtagerliste ikke ændrer i versioneringen. Vedligeholdelse: Ansvaret for vedligeholdelse af standarden varetages af Bladkompagniet (nærmere bestemt Bladkompagniets ITafdeling). Seneste ajourførte version af standarden findes altid på -> Standarder -> KISS -> KISS-beskrivelse. Notifikation om ændringer sendes til de i bilag 3 nævnte interessenter. Ønsker/anmodninger om rettelser og/eller ny funktionalitet tilsendes Bladkompagniet (mailform på -> Kontakt Bladkompagniet -> vælg KISS). Proceduren er følgende: Henvendelsen visiteres og videresendes til alle de i bilag 3 nævnte interessenter med henblik på kommentarer (fristen herfor er 14 hverdage). Alle kommentarer videresendes til alle de i bilag 3 nævnte interessenter. Samtidigt indbydes alle interessenter til at deltage i en arbejdsgruppe, som har til formål at udfærdige og formulere ændring af standarden. Ændring varsles alle interessenter med mindst: o 6 måneder såfremt det er ændringer til eller nye transaktioner. o 1 måned såfremt det er ændringer til eksisterende værdilister Revideret version af KISS-beskrivelsen udfærdiges og lægges på -> Standarder -> KISS -> KISS-beskrivelse). Notifikation herom sendes til de i bilag 3 nævnte interessenter. Ændringer i bilag varsles ikke, men anføres blot i ændringsloggen. Gyldighed: Nærværende standard benævnes KISS version 2 og er gyldig fra og med 1/ Nærværende version benævnes og træder i kraft pr. 20/ og erstatter tidligere version som trådte i kraft den 1/

5 Transaktionsopbygning og periodestyringsprincipper: Transaktionsopbygning: Alle transaktionsbeskrivelser er i fastlængdeformat, hvor: alfanumeriske felter bagvedstilles med blanke indtil feltets længde er opnået numeriske felter foranstilles med nuller indtil feltets længde er opnået datofelter er i formatet ÅÅÅÅMMDD såfremt til-dato/tdato ikke skal/kan udfyldes angives tidsstempling er i formatet ÅÅÅÅMMDDTTMISS (timer angives i intervallet 00 23) En samlet transaktion er opbygget som følgende: en samlet almindelig transaktion består af en header- og en data-angivelse en samlet kvitteringstransaktion består af en header- og kvitteringstransaktion (typisk indeholdende den oprindelige transaktion evt. beriget med yderligere oplysninger), disse bruges p.t. ikke i KISS-regi en samlet fejltransaktion består af en header-, fejlheader- og dataangivelse (oprindelig transaktion), disse bruges p.t. ikke i KISS-regi Indholdet af header-delen indeholder oplysninger/data til brug for valgt transmissionssystem. Indholdet aftales specifik imellem afsender og modtager. Headeroplysninger er altid de samme på alle transaktioner imellem afsender og modtager (med undtagelse af de transaktionsspecifikke oplysninger). Valideringprinciper: I alle transaktioner skal (felt-)valideringer ske efter følgende princip/rækkefølge: Indhold af felt skal være i overensstemmelse med angivede datatype og format Indhold af felt skal have en gyldig værdi jf. iht. aftalte/tilladte værdilister Indhold af fejl skal være gyldig i forhold til logiske relationer med andre data Periodestyringsprincip: En del transaktioner i standarden indeholder oplysninger som er gældende for en periode. Følgende datodefinitioner er gældende: Ikrafttrædelsesdato/IDATO: Angiver fra og med hvilken dato oplysninger er gældende Til-dato/TDATO: Angiver til og med hvilken dato oplysninger er gældende For at kunne håndtere transaktioner indeholdende perioder, er nedenstående generelle forudsætninger gældende: Master (afsender) har ansvaret for at data er konsistente og dermed at forretningsregler er defineret og overholdt (master-slave-forhold - slave gør nøjagtig hvad master beder om). nøgle-felter (markeret med #) kan ikke opdateres og benyttes til at styre I(nsert)-, U(pdate)- og D(elete)- logik (se nedenstående vedr. periodestyring) Ansvaret for opfølgning af evt. fejl i modtagelsessystemet påhviler afsender, som bliver bekendtgjort med fejlen ved en af modtager returneret fejltransaktion. I periodestyring er udgangspunktet, at vedligeholdelse af disse oplysninger kan styres af en markering (ændringskode) i relevante transaktioner, hvor markeringen angiver den ønskede operation hos modtageren. 5

6 Værdien og betydning af markering er følgende: I (Insert) U (Update) D (Delete) Data i transaktionen indsættes Data med samme Ikrafttrædelsesdato/IDATO rettes, både Til-dato/TDATO og alle andre felter (som ikke er nøgle-felter) skal rettes Data med samme Ikrafttrædelsesdato/IDATO og Til-dato/TDATO slettes Nedenfor er beskrevet eksempler på operationerne (det forudsættes at alle relevante valideringer er foretaget inden operationen udføres samt at operationen kun udføres på records identificeret af nøgle-felterne). Eksempler: I Scenarie : Afsender ønsker data oprettet fra den 1/ U Scenarie : Scenarie : Afsender sender en I-trans. med Ikrafttrædelsesdato = 1/ Modtager indsætter record med samme Ikrafttrædelsesdato og Til-dato som angivet i trans. Afsender ønsker eksisterende record med Ikrafttrædelsesdato = 1/ opdateret med nye detail-attributter Afsender sender U-trans. med Ikrafttrædelsesdato = 1/ Modtager opdaterer record med Ikrafttrædelsesdato = 1/ med de nye detailattributter Afsender ønsker eksisterende record med Ikrafttrædelsesdato = 1/ sat ud-af-kraft, således at recorden kun er aktiv til og med den 30/ Afsender sender U-trans. med Ikrafttrædelsesdato = 1/ og Til-dato = 30/ Modtager opdaterer record med Ikrafttrædelsesdato = 1/ med den nye Til-dato = 30/ , detail-attributter (som ikke er nøgle-felter) skal også opdateres D Scenarie : Afsender ønsker eksisterende record med Ikrafttrædelsesdato = 1/ og Til-dato = 30/ slettet (en D-trans. vil/skal altid have samme Ikrafttrædelsesdato og Til-dato hos både afsender og modtager) Afsender sender D-trans. med Ikrafttrædelsesdato = 1/ og Til-dato = 30/ Modtager sletter record med Ikrafttrædelsesdato = 1/ og Til-dato = 30/11/2004 6

7 Transaktionsdefinitioner: Oversigt: Header-angivelser: HEAD - Header FEJL Fejlheader (bruges p.t. ikke) Transaktions-angivelser: DAO - (FIL-overførsel) Daglig, Leveringsoplysninger (DAO BK): IFFM - Forhandleroplysninger, følgeseddelmeddelelse (BH BK): IFLM - Forhandleroplysninger, midlertidig lukning (BK BRM): IFST - Forhandleroplysninger, standsning af forhandler, (BK BRM): INDO - INFO-Døgnrapport-oplysninger (DAO BK): IRMS - Manuelt svar på rekl./henv. er behandlet (BK BRM): IRRH - Reklamationer/henvendelser (BK BRM): IRRS - Svar på rykker (BK BRM): IRRY - Rykning for efterlevering/ekstralevering (BK BRM): KTOS - (FIL-overførsel) - Daglig, Kontonummerstamoplysninger (BK DAO): LEVP - Daglig, INFO-læs-tal (POL BK): OPRT - (FIL-overførsel) Ugentlig, Returoplysn., optalte returtal (BK POL): ORDR - (FIL-overførsel) - Daglig, Ordreoplysninger (BK DAO): PROD - (FIL-overførsel) - Daglig, Produktstamoplysninger (BK DAO): SCSA - (FIL-overførsel) Ugentlig, Scannede Salgs-tal (Scannerkæder BK): SDAK - (FIL-overførsel) Daglig, Distrib.oplys., avisdags, kalender (BK POL) : SDFR - (FIL-overførsel) Daglig, Distribut.oplys., fødetursrelation (BK POL): SDLS - (FIL-overførsel) - Daglig, Distrib.oplys., leveringsspecifik. (BK POL): SDTK - (FIL-overførsel) - Daglig, Distrib.oplys., turkørselsstedsopl. (BK POL): SDTO - (FIL-overførsel) - Daglig, Distributionsoplys., turoplysning (BK POL) : SINT - (FIL-overførsel) - Daglig, INFO-læs-tal (BK TRYKKOMPAGNIET), Ver-001: SINT - (FIL-overførsel) - Daglig, INFO-læs-tal (BK TRYKKOMPAGNIET), Ver-002: SLDB - (FIL-overførsel) Ugentlig, Leveringsoplys., Debitering (BH BK): SLEV - (FIL-overførsel) Daglig, Leveringsoplysninger, (BH BK): SLMD - (FIL-overførsel) Ugentlig, Leveringsopl., Mindste-Debitering (BH BK): SLOP - (FIL-overførsel) Daglig, Leveringsoplys., Debitering (BK BRM): SLRT - (FIL-overførsel) - Ugentlig, Returopl., accepterede retur/lev.tal (BK BH): SNSU - (FIL-overførsel) - Daglig, Supplerende afleverings-oplys. (BK POL ) : SNVN - (FIL-overførsel) - Daglig, Navneoplysninger (BK POL): UDRE - (FIL-overførsel) - Ugentlig, Undertrykkelse af Returret (POL BK): 7

8 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: HEADER HEAD Formål / anvendelse: At kunne angive og beskrive en transaktions afsender, modtager og indhold Valideringer: Datatyper overholdt Standardnavn findes Standardversion findes Tidsstemplingsformat overholdt Transaktionsforkortelse findes Prioritet findes Afsender findes Standard-version skal findes i forhold til standard Transaktionsforkortelse skal findes i forhold til standard og standard-version Transaktion er aftalt med afsender Beskrivelse: Felt Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger Angives fra til Afsender Ja Alfa Værdi/indhold aftales imellem afsender og modtager Modtager Ja Alfa Værdi/indhold aftales imellem afsender og modtager Afsender - tegnsæt Nej Alfa Værdisæt Standardnavn Ja Alfa Tilladte værdier er KISS og SALT Standard-version Ja Num. Tilladte værdier 1 og 2 Afsender - sekvensnummer Ja Num. Afsender - tidstempling Ja Num. Format er ÅÅÅÅMMDDTTMISS Afsender - bakke-ident Nej Alfa. Modtager - bakke-ident Nej Alfa. Transaktion-forkortelse Ja Alfa. Se transaktions-beskrivelser Transaktionslængde Ja Num. Samlet længde af header og transaktion Prioritet Ja Num. Værdisæt er 1 9 Bemærkninger: Felterne for angivelse af tegnsæt, prioritet, fejlkode og fejltekst benyttes/ implementeres ikke fra begyndelsen. Er indføjet til evt. senere brug. Bakke-indet er er tilbrug i tilfælde af der haves flere bakker (køer). 8

9 Transaktions-navn: Transaktions-forkortelse: Formål / anvendelse: Valideringer: Kvittering: Fejlheader FEJL At kunne angive og returnere fejl for fremsendt transaktion, bemærk at denne p.t. ikke bruges i KISS-regi Datatyper overholdt Fejlkode findes Ingen (udover den tekniske) Beskrivelse: Felt Skal Pos. Pos. Længde Felttype Bemærkninger angives fra til Sekvensnummer Ja Num. Oprindelig sekvensnummer fra afsender Fejlkode Ja Num Oprindelig transaktion (inkl. header) Ja 13 Alfa. Bemærkninger: En samlet fejl-transaktion opbygges af en HEADER+FEJL. 9

10 DAO - (FIL-overførsel) Daglig, Leveringsoplysninger (DAO BK): FMSMK 1 kar. Alfanumerisk Første/sidste markering TURNR/KTONR*8 kar. Numerisk Turnummer/Kontonummer DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID ANTAL 6 kar. Numerisk Leveringsantal Recordlængde: 28 karakterer. Indeholder ingen startrecord (FMSMK=F). Slutrecorden (FMSMK=S) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk ANTAL 8 kar. Numerisk Antal records ekskl. slutrecord FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen overfører oplysninger om ABO-tur-totaler fra DAO til BK, til brug for BK s INFO-system. Bemærk at da BK s og DAO s kørselssystemer er forskellige, sender DAO et turnummer, som er BK udgaven af DAO s turnr, denne turnropbygning passer, så det kan omsættes direkt til en kontonummerserie, som er reserveret til dette formål. Transaktionen skal være BK i hænde senest: Til Hverdage: 17:00, Til Søndage: Lørdag 14:00. 10

11 IFFM - Forhandleroplysninger, følgeseddelmeddelelse (BH BK): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID IKONNR 2 kar. Numerisk Ikon-nr TURNR* 10 kar. Numerisk Fra Turnr TURNR* 10 kar. Numerisk Til Turnr KTONR* 8 kar. Numerisk Fra Kontonummer KTONR* 8 kar. Numerisk Til Kontonummer POSTNR* 7 kar. Alfanumerisk Fra Postnummer POSTNR* 7 kar. Alfanumerisk Til Postnummer TEXT 2000 kar. Alfanumerisk Følgeseddel-tekst Recordlængde: 2066 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: BEMÆRK: Transaktionen overfører oplysninger om tekster til BK s Følgesedler. Samme som for SLEV. DATO og PRODUKT skal være udfyldt. Hvis TURNR/KTONR/POSTNR ikke er udfyldt, gælder følgeseddelteksten alle forhandlere, der får leveret produktet denne dag. TURNR/KTONR/POSTNR kan udfyldes i alle ønskede kombinationer, det er optil afsenderen at sikre, at intervallerne giver mening, og der ikke er overlap, og at til-værdien er større end eller lig med fra-værdien. Det er tilladt at sende flere records til samme DATO og PRODUKT med forskellige intervaller i ex. TURNR. IKONNR behøves ikke at være udfyldt, hvis denne bruges, skal nye værdier være aftalt med BK på forhånd, man kan godt bruge samme nr på flere forskellige produkt-numre. TEXT printes i linier af 70 karakterer, afsenderen kan breake med 3 karakterer #%#, hvis #%# ikke bruges, wrappes linien automatisk efter 70 karakterer med normal wrap ved helord. 11

12 IFLM - Forhandleroplysninger, midlertidig lukning (BK BRM): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer IDATO* 8 kar. Numerisk Ikrafttræd.dato TDATO 8 kar. Numerisk Til-dato LKODE 2 kar. Numerisk Lukkekode RKODE 1 kar. Numerisk Regningskode TEXT 60 kar. Alfanumerisk Fri tekst USER 5 kar. Alfanumerisk Opdaterendes user-id Recordlængde: 93 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: Dato-styring: Er at oprette/ændre en midlertidig lukkeperiode på en forhandler. Transaktionen skal være BH i hænde senest kl dagen før udkomstdatoen - for søndag dog to dage før (d.v.s. senest fredag kl ). IDATO og TDATO udfyldes med gyldighedsperiode. Der må ikke eksistere overlap i de angivne lukkeperioder. Der må angives flere fremtidige lukkeperioder. 12

13 IFST - Forhandleroplysninger, standsning af forhandler, (BK BRM): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer IDATO* 8 kar. Numerisk Ikrafttræd.dato TDATO 8 kar. Numerisk Til-dato STKOD 2 kar. Numerisk Standsekode USER 5 kar. Alfanumerisk Opdaterendes user-id Recordlængde: 32 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: DATO-STYRING: Anvendes når en forhandler skal stoppes pga. misligeholdelse af aftaler. Transaktionen skal være BH i hænde senest kl dagen før udkomstdatoen - for søndag dog to dage før (d.v.s. senest fredag kl ). IDATO og TDATO udfyldes med gyldighedsperiode. Der må ikke eksistere overlap i de angivne standseperioder, der burde ikke kunne findes flere fremtidige standseperioder. Når en standseperiode bliver oprettet (TRART=I) vil STKOD altid være = 2 eller 3, og TDATO vil normalt altid være = (Uendelig). 13

14 INDO - INFO-Døgnrapport-oplysninger (DAO BK): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart, D=delete, O=opret/ret DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato DOGNKL* 4 kar. Numerisk Døgnrapport-klokkeslet VERSION* 2 kar. Numerisk Versionsnummer, 1-49 (BK), (DAO) KSNR* 10 kar. Numerisk Kørselsstedsnummer USER 20 kar. Alfanumerisk Opdaterendes user-id TEXT 4000 kar. Alfanumerisk Fri-tekst Recordlængde: 4045 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: BEMÆRK: At modtage/sende døgnrapport-oplysninger mellem DAO og BK s INFO-system. På de fiktive produktions-steder (ex. STAT, STY, STYJ) kan BK modtage/sende data på fremtidige distributionsdato er. På de ægte produktions-steder (ex. ERRIT, DAO) skal BK først køre INFO-opdate-ringen inden denne transaktion kan modtages/sendes, INFO-opdateringen kører normalt mellem kl. 17 og 18. Transaktioner på de ægte produktions-steder sendt fra DAO til BK før INFO-opdateringen, vil automatisk blive gen-behandlet og indlæst i.f.m. INFO-opdateringen. P.r vil DAO kunne modtage data fra BK via denne transaktion på 53 forskellige kørselsstedsnumre, men DAO vil kun kunne sende data til BK på 51 forskellige kørselsstedsnumre, idet DAO-brugere ikke har ajourførings-ret til 2 kørselsstedsnumre ( / ALLE/ Styring samlet og / TOTAL/ Status Total). Da 2 personer samtidigt hos DAO og BK kan oprette en døgnrapport-oplysning til samme DATO/DOGNKL, indgår VERSION i den logiske unikke nøgle. Hvis den bliver oprettet i BK s system, skal fortløbende nummer 1 til 49 bruges, hvis den bliver oprettet i DAO s system, skal fortløbende nummer 50 til 99 bruges. Den enkelte døgnrapport-oplysning (samme DATO/DOGNKL/VERSION) kan tilknyttes til én eller flere KSNR, derfor er dette felt også en del af den logiske unikke nøgle. 14

15 IRMS - Manuelt svar på rekl./henv. er behandlet (BK BRM: TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart RKLDK* 3 kar. Numerisk Reklamationskode KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer DATO 8 kar. Numerisk Henvendelsesdato DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato LEVNR* 1 kar. Numerisk Leveringsnummer DELNR* 1 kar. Numerisk Delleveringsnummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 1 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 2 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 3 PTALE 1 kar. Alfanumerisk Påtalemarkering ANTAL 5 kar. Numerisk Leveringsantal LANT 5 kar. Numerisk Efter/ekstraleveringsantal GANT 5 kar. Numerisk Godtgørelsesantal DEKR 1 kar. Alfanumerisk Deb./kred.kode AFS 5 kar. Alfanumerisk Afsender MODT 5 kar. Alfanumerisk Modtager USER 5 kar. Alfanumerisk User-id ETID 6 kar. Numerisk Ekspeditionstid TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 4 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 5 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 6 Recordlængde: 441 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen benyttes til at svare på, om en reklamation er behandlet. Transaktionen benyttes både til maskinelle svar fra transmissionssystemet og manuelle svar fra STY. Ingen. 15

16 IRRH - Reklamationer/henvendelser (BK BRM): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart RKLDK* 3 kar. Numerisk Reklamationskode KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer DATO 8 kar. Numerisk Henvendelsesdato DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato LEVNR* 1 kar. Numerisk Leveringsnummer DELNR* 1 kar. Numerisk Delleveringsnummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 1 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 2 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 3 PTALE 1 kar. Alfanumerisk Påtalemarkering ANTAL 5 kar. Numerisk Leveringsantal LANT 5 kar. Numerisk Efter/ekstraleveringsantal GANT 5 kar. Numerisk Godtgørelsesantal DEKR 1 kar. Alfanumerisk Deb./kred.kode AFS 5 kar. Alfanumerisk Afsender USER 5 kar. Alfanumerisk User-id REKNR 2 kar. Numerisk Reklamationsnr. REKAN 2 kar. Numerisk Reklamationsantal ETID 6 kar. Numerisk Ekspeditionstid TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 4 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 5 TEXT 60 kar. Alfanumerisk Disponibel tekstlinie 6 Recordlængde: 440 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen benyttes til at reklamere. Ingen. 16

17 IRRS - Svar på rykker (BK BRM): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart RKLDK* 3 kar. Numerisk Reklamationskode KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer DATO 8 kar. Numerisk Henvendelsesdato DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato LEVNR* 1 kar. Numerisk Leveringsnummer DELNR* 1 kar. Numerisk Delleveringsnummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID TEXT 240 kar. Alfanumerisk Svartekst USER 5 kar. Alfanumerisk User-id Recordlængde: 288 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen benyttes til at svare på rykkere. Ingen. 17

18 IRRY - Rykning for efterlevering/ekstralevering (BK BRM): TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart RKLDK* 3 kar. Numerisk Reklamationskode KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer DATO 8 kar. Numerisk Henvendelsesdato DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato LEVNR* 1 kar. Numerisk Leveringsnummer DELNR* 1 kar. Numerisk Delleveringsnummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID TEXT 240 kar. Alfanumerisk Svartekst USER 5 kar. Alfanumerisk User-id Recordlængde: 288 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen benyttes til at rykke for efterlevering/ekstralevering. Ingen. 18

19 KTOS - (FIL-overførsel) - Daglig, Kontonummerstamoplysninger (BK DAO): KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer DATO 8 kar. Numerisk Udtræksdato UDKLOKKE 4 kar. Numerisk Udtræks-klokkeslet KART 4 kar. Alfanumerisk Kontonummerart KTYPE 3 kar. Alfanumerisk Kontonummertype NAVN 30 kar. Alfanumerisk Forretningsnavn NAVN1 30 kar. Alfanumerisk Navnelinie 1 GADE 30 kar. Alfanumerisk Gadenavn HUSNR 4 kar. Numerisk Husnummer OPGANG 1 kar. Alfanumerisk Opgangsbetegnelse POSTNR 7 kar. Alfanumerisk Postnummer POSTDI 30 kar. Alfanumerisk Postdistrikt (Bynavn) SUP1 30 kar. Alfanumerisk Supplerende afleveringsopl. 1 SUP2 30 kar. Alfanumerisk Supplerende afleveringsopl. 2 Filen er semikolon-separeret, og felterne KART, KTYPE, NAVN, NAVN1, GADE, HUSNR, POSTDI er omkranset af -tegnet, OPGANG, SUP1, SUP2 er kun omkranset af -tegnet hvis felterne er udfyldt, så recordlængden er maksimalt = 253 karakterer. Eksempel på record: 1002; ;1105;"FORH";"BFN";"Test1";"Test2";"Hans Baghs Vej";"6";;9990;"Skagen";"LEV I KASSE VED VÆRKSTED";; Filnavngivning: DAO_KTOSTAM + DistDato +.Txt, eksempel: DAO_KTOSTAM_ Txt FORMÅL: Filen overfører oplysninger om distributions-dagens kontonummer-stamoplysninger på DAOkontonumre (postnummer > 4999). DEADLINE: Til Hverdag: Bliver sendt fra BK normalt omkring kl. 17:30-18:00. Til Søndage: Bliver sendt fra BK normalt omkring kl. 13:00-13:30. 19

20 LEVP - Daglig, INFO-læs-tal (POL BK): DATO* 8 kar. Numerisk Produktionsdato KSNR* 10 kar. Numerisk Kørselsstedsnummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID TURNR* 10 kar. Numerisk Turnr. ANTAL 6 kar. Numerisk Antal SALG-aviser ANTAL 6 kar. Numerisk Antal POSTHUS-aviser ANTAL 6 kar. Numerisk Antal AD-HOC-aviser Recordlængde: 51 karakterer. FORMÅL: DEADLINE: At opdatere INFO-systemet (via PF16-tasten i LROV-billedet) med Salgs-, Posthus- og Ad-hoc-aviser. Dette layout bruges kun af Politiken. Ingen system-deadline, men logisk deadline, idet disse tal skal være indlæst i INFO-systemet, inden nattens INFO-produktion starter. 20

21 OPRT - (FIL-overførsel) Ugentlig, Returoplysn., optalte returtal (BK POL): FMSMK 1 kar. Alfanumerisk Første/sidste markering KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato ANTAL 5 kar. Numerisk Antal optalt retur FRITAGET 1 kar. Alfanumerisk Er forhandleren fritaget for scannertillæg Recordlængde: 28 karakterer. Startrecorden (FMSMK=F) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk DATO 8 kar. Numerisk Mandagsdatoen i regningsugen. DATO 8 kar. Numerisk Søndagsdatoen i regningsugen. Slutrecorden (FMSMK=S) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk ANTAL 8 kar. Numerisk Antal records inkl. startrecord og ekskl. slutrecord FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen overfører oplysninger om optalt retur fra scannerkæderne. Ingen deadline, transaktionen vil normalt være BH i hænde torsdag eftermiddag (når regningskørselsdagen er onsdag). På S/H-dage aftales specielt m.h.t. transmission. 21

22 ORDR - (FIL-overførsel) - Daglig, Ordreoplysninger (BK DAO): DATO* 8 kar. Numerisk Distributionsdato DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato KTONR* 8 kar. Numerisk Kontonummer PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID ANTAL 5 kar. Numerisk Leveringsantal RUTNR 10 kar. Numerisk Rutenummer TURNR 10 kar. Numerisk Turnummer BESNR 3 kar. Numerisk Besøgsnummer KTONR 8 kar. Numerisk Vognmandskontonummer TART 3 kar. Alfanumerisk Turart Filen er semikolon-separeret, så recordlængden er maksimalt = 77 karakterer. Eksempel på record i filen: ; ;1002;101;2;711240; ;30; ;FSA Filnavngivning: DAO_ORDRER + DistDato +.Txt, eksempel: DAO_ORDRER_ Txt FORMÅL: DEADLINE: Filen overfører oplysninger om distributions-dagens ordrer på DAO-kontonumre (postnummer > 4999). Til Hverdag: Bliver sendt fra BK normalt omkring kl. 17:30-18:00, samt kl. 12:00 på distributions-dagen. Til Søndage: Bliver sendt fra BK normalt omkring kl. 13:00-13:30, samt kl. 12:00 på distributions-dagen. 22

23 PROD - (FIL-overførsel) - Daglig, Produktstamoplysninger (BK DAO): PRODUKT* 5 kar. Numerisk Produkt ID PRODNAVN 30 kar. Alfanumerisk Produkt-navn PRODFORK 5 kar. Alfanumerisk Produkt-forkortelse REGTIT 14 kar. Alfanumerisk Regnings-titel PRODTYPE 6 kar. Alfanumerisk Produkt-type PRODPAKKE 1 kar. Numerisk Pakke-produkt (1=Ja, 0=Nej) Filen er semikolon-separeret, og felterne PRODNAVN, PRODFORK, REGTIT, PRODTYPE er omkranset af -tegnet, så recordlængden er maksimalt = 74 karakterer. Eksempel på record i filen: 36;"SJOVE OPGAVER FOR BØRN";"X36";"SJOVE OPGAVER";"pMAG";1 Filnavngivning: DAO_PRODUKT + DistDato +.Txt, eksempel: DAO_PRODUKT_ Txt FORMÅL: Filen overfører oplysninger om distributions-dagens produkter på DAO-kontonumre (postnummer > 4999). DEADLINE: Til Hverdag: Bliver sendt fra BK normalt omkring kl. 17:30-18:00. Til Søndage: Bliver sendt fra BK normalt omkring kl. 13:00-13:30. 23

24 SCSA - (FIL-overførsel) Ugentlig, Scannede Salgs-tal (Scannerkæder BK): FMSMK 1 kar. Alfanumerisk Første/sidste markering EDINR / KTONR* 13 kar. Numerisk EDI-Lokationsnr eller Kontonr EANNR* 13 kar. Numerisk EAN13-nummer/Stregkode ANTAL 5 kar. Numerisk Antal solgte aviser Recordlængde: 32 karakterer. Startrecorden (FMSMK=F) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk DATO 8 kar. Numerisk Mandagsdatoen i regningsugen. DATO 8 kar. Numerisk Søndagsdatoen i regningsugen. Slutrecorden (FMSMK=S) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk ANTAL 8 kar. Numerisk Antal records inkl. startrecord og ekskl. slutrecord FORMÅL: DEADLINE: Transaktionen overfører oplysninger om scannersalg fra scannerkæderne. Tirsdage eller Onsdage kl. 12:00, det er valgfrit pr. kæde om de ønsker at sende deres fil Tirsdage eller Onsdage (i normale regningsuger). 24

25 SDAK - (FIL-overførsel) Daglig, Distrib.oplys., avisdags, kalender (BK POL): FMSMK 1 kar. Alfanumerisk Første/sidste markering TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart LBNR 9 kar. Numerisk Løbenummer DATO* 8 kar. Numerisk Udkomstdato ADGNR 4 kar. Numerisk Avisdagsnummer ADGID 9 kar. Numerisk Avisdags Id Recordlængde: 32 karakterer. Startrecorden (FMSMK=F) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk DATO 8 kar. Numerisk Udtræksdato Slutrecorden (FMSMK=S) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk ANTAL 8 kar. Numerisk Antal records inkl. startrecord og ekskl. slutrecord. FORMÅL: DEADLINE: Denne transaktion fortæller hvilken distribution (AVISDAG), som skal benyttes for en given udkomstdato. Der vil kun komme én transaktion af denne type pr. udkomstdato. Transaktionen skal være BH i hænde senest kl. 16 dagen før udkomstdatoen - for søndag dog to dage før (d.v.s. senest fredag kl. 19). 25

26 SDFR - (FIL-overførsel) Daglig, Distribut.oplys., fødetursrelation (BK POL): FMSMK 1 kar. Alfanumerisk Første/sidste markering TRART 1 kar. Alfanumerisk Transaktionsart LBNR 9 kar. Numerisk Løbenummer ADGID* 9 kar. Numerisk Avisdags Id BESID 9 kar. Numerisk Farturens Besøg hvor der aflæsses. BESID* 9 kar. Numerisk Sønturens Besøg hvor der pålæsses. PBKDS* 5 kar. Numerisk Publikationssortiment som søntur pålæsser. LASNR 3 kar. Numerisk Læsnummer PÅLID# 9 kar. Numerisk Pålæsnings Id. PÅLID 9 kar. Numerisk Far Turs Pålæsnings Id. Recordlængde: 64 karakterer. Bemærk at PÅLID# er den reelle primærnøgle, og de 3 feltet med * er unik nøgle. Startrecorden (FMSMK=F) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk DATO 8 kar. Numerisk Udtræksdato Slutrecorden (FMSMK=S) har samme længde som en normal record, dog indeholder den kun: FMSMK 1 kar. Alfanumerisk ANTAL 8 kar. Numerisk Antal records inkl. startrecord og ekskl. slutrecord FORMÅL: DEADLINE: Denne transaktion fortæller hvilke ture, der føder hinanden med aviser, og hvor på turen pålæsningen foregår, og kan således benyttes til at "finde vej" fra et læs til dets detailture og omvendt. Transaktionen skal være BH i hænde senest kl. 16 dagen før udkomstdatoen - for søndag dog to dage før (d.v.s. senest fredag kl. 19). 26

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: ITIT Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formål... 4 Transmissionssystem og -opbygning... 5 Ordbog/begreber... 8 Transaktionsdefinitioner... 9 Ændringslog... 24 XML-schema-definitioner... 28 Oracle AQ GET-

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5

EDI-guide for Opsigelser. Version 5.5 EDI-guide for Opsigelser Version 5.5 Dokumentoplysninger Titel: Projekt: EDI-guide for opsigelser EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til dokumentet: Godkendt af: Dokumentansvarlig:

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Det Centrale Personregister

Det Centrale Personregister Side 1 UDTRÆKSVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 GENERELT OM UDTRÆK Beskriver kort hvad udtræk er. Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Beskriver hvad et statusudtræk er. Side

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau.

Besvaret dato Spørgsmål Svar. den i fremtidig kontrol mod dobbeltforsendelse på bundtniveau. Spørgsmål- og svar, Betalinger Side 1 af (11) 1. Elementer i betalings-xml 1.1 referencer Referencer 1.1.1 11.03.05 "Bundtreference (GrpId), skal være unik identifikation for et bundt indenfor myndighed..

Læs mere

Payment Manage- ment

Payment Manage- ment Payment Management Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion Om Payment Management kurset Kursets indhold Kursets indhold Målgruppe Forudsætninger Udbytte Varighed Demonstrationsdata Kapitel 2 Payment

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet

EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet Forskrift F1: EDI-kommunikation med DataHub i elmarkedet November 2013 Høringsudgave Version 4.0 Træder i kraft den 1.10.2014 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 Nov. 2013 DATE CCO HBK LRO LRO NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Udlån Vejledning. Udlån. Vejledning FUJITSU SERVICES A/S. Vigtige detaljer som skal fremhæves

Udlån Vejledning. Udlån. Vejledning FUJITSU SERVICES A/S. Vigtige detaljer som skal fremhæves Udlån FUJITSU SERVICES A/S Vigtige detaljer som skal fremhæves, 2008 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. VÆRKTØJSFELT... 5 2.1 Lånerværktøjsfelt... 5 2.2 Eksemplarværktøjsfelt... 6 3. LÅNER... 7

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5

BRUGERVEJLEDNING AMC-BANKING TIL. MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave FOR. AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 25. januar 2011 Version 2009 V5 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

TimePlus version 2013

TimePlus version 2013 3 Timesag Kartotek 3 Timesag Kartotek... 1 3.1 Sagskartotek - Oprettelse/ændring af sager... 2 3.1.1 Indledning... 2 3.1.2 Søgerutine... 2 3.1.3 Sagsnummer... 3 3.1.4 Felter sagskartotek... 3 3.1.5 Trykknapper

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s

Payment Management Brugervejledning. Ver. 2.14 til RTC. Copyright 2013 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.14 til RTC Copyright 2013 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Om Payment Management kurset... 5 1.2 Kursets indhold... 5 1.2.1 Målgruppe...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Personale. Overblik. Side 1 af 75. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 75 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Personale Overblik Der er i Navision Stat s Personale skabt integration mellem SLS og Navision Stat. Der kan indlæses personaleoplysninger med konteringer

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Kom godt i gang med Winfinans DT Forord Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.

Læs mere

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4

NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 NS-Webshop for Hosted Shop Version 1.4 Side 1 af 22 Forord Hosted Shop er Danmarks bedste standard webshopsystem. Systemet kan konfigureres efter den enkelte kundes ønsker til design og funktionalitet.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

DATABASE DESIGN. En note om database design, normalisering og database generalisering

DATABASE DESIGN. En note om database design, normalisering og database generalisering DATABASE DESIGN En note om database design, normalisering og database generalisering Summering: Følgende note, er en indførsel i problemstillingerne for at gå fra virkelighedens problemstilling der skal

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere