Produktionshjælpemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktionshjælpemidler"

Transkript

1 Produktionshjælpemidler (pesticider og veterinære lægemidler) Overvågningssystem for levnedsmidler Del 3 Kemiske forureninger Tilsætningsstoffer Næringsstoffer Produktionshjælpemidler Mikrobiologiske forureninger Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevaredirektoratet

2 Produktionshjælpemidler (pesticider og veterinære lægemidler) Overvågningssystem for levnedsmidler Del 3 Udarbejdet af: Inga Ørntoft Anne Rasmussen Kit Granby Henriette Falbe Hansen Arne Büchert Institut for Fødevareundersøgelser og Ernæring Overvågningssystem for levnedsmidler omfatter fem delrapporter: Del 1: Næringsstoffer Del 2: Kemiske foruerninger Del 3: Produktionshjælpemidler (pesticider og veterinære lægemidler) Del 4: Tilsætningssoffer Del 5: Mikrobiologiske forureninger Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevaredirektoratet

3 Produktionshjælpemidler (pesticider og veterinære lægemidler) Overvågningssystem for levnedsmidler Del 3 1. udgave, 1. oplag, januar 2000 Copyright: Fødevaredirektoratet Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Quickly Tryk ISBN: Pris: Pris: Kr. 100,- inkl. moms for del 3 Pris: Kr. 400,- inkl. moms for del 1-5 Redaktion: Gudrun Hilbert Tilretning: Lone Bro Petersen Forside: Jeppe Hammerich Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19, DK-2860 Søborg Tlf , fax Hjemmeside: Gratis publikationer kan bestilles hos: Fødevaredirektoratet E-post: Fax: Tlf (hverd. kl. 9-12) Publikationer der har en pris købes i boghandelen eller hos: Statens Information Postboks 1103, DK-1009 København K. Tlf , Fax E-post: Fødevaredirektoratet er en del af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og varetager administrative, forsknings- og kontrolmæssige opgaver på veterinær- og levnedsmiddelområdet. Direktoratet deltager i regeldannelse i forbindelse med disse opgaver. Herunder varetages opgaver vedrørende dyreværn for Justitsministeriet. Fødevaredirektoratet beskæftiger ca medarbejdere med tjenestested i Mørkhøj og fordelt over hele landet i distriktskontorer, ved grænsekontrol, på slagterier eller på direktoratets laboratorie- og forskningsvirksomhed, som er placeret i Mørkhøj og Ringsted. Pr. 1. januar 2000 etablerer direktoratet et nyt kontrolsystem, som indebærer, at den udførende kontrol og overvågning på veterinær- og fødevareområdet samles i 11 regionale enheder. Efter sammenlægningen vil Fødevaredirektoratet beskæftige ca årsværk.

4 )2525' I 1983 blev der etableret et system til overvågning af næringsstoffer og kemiske forureninger i levnedsmidler; dette system fører Fødevaredirektoratet nu videre inden for et udvidet fagområde. Resultaterne rapporteres for hver 5-årsperiode; denne rapport dækker således den tredje periode: Rapporteringen af overvågningssystemets tredje periode består af følgende delrapporter: Del 1: Næringsstoffer Del 2: Kemiske forureninger Del 3: Produktionshjælpemidler (pesticider og veterinære lægemidler) Del 4: Tilsætningsstoffer Del 5: Mikrobiologiske forureninger Undersøgelserne er koordineret af Fødevaredirektoratet. Hovedparten af de kemiske analyser er udført af landsdelslaboratorierne i København, Odense, Aalborg og Århus; dog er analyserne for veterinære lægemidler hovedsageligt udført af Fødevaredirektoratet. De mikrobiologiske analyser er foretaget af Fødevaredirektoratet og de kommunale miljø- og levnedsmiddelkontrolenheder. Rapporteringen er koordineret af Gudrun Hilbert, Institut for Fødevareundersøgelser og Ernæring. Fødevaredirektoratets overvågningssystem for levnedsmidler inkluderer ikke undersøgelser af radionuklider, da disse varetages af Forskningscenter Risø, som også publicerer resultaterne. I rapportens tekst er ikke taget hensyn til, at nogle aktiviteter havde en anden organisatorisk placering før Fødevareministeriets omorganisering i 1997, hvor Veterinærdirektoratet (VD) og Levnedsmiddelstyrelsen (LST) blev sammenlagt i Veterinær- og Fødevaredirektoratet, nu Fødevaredirektoratet. Resultater af arbejdet i VD og LST refereres alle som resultat af Fødevaredirektoratets arbejde. December 1999 Ole Kopp Christensen Direktør Fødevaredirektoratet 3

5 ,1'+2/'6)257(*1(/6( 1. OVERVÅGNINGSSYSTEM FOR LEVNEDSMIDLER INDLEDNING Pesticider Veterinære lægemidler OVERVÅGNINGSPROGRAM FOR PESTICIDER Overvågningsprogrammets opbygning Analyser Rapporteringsgrænser Maksimalgrænseværdier PESTICIDER I FRUGT OG GRØNTSAGER Undersøgte prøver, heraf andel med pesticidrester Pesticider hyppigt fundet i frugt og grønt Fund af flere pesticider i samme prøve Sammenligning af pesticidrester i frugt og grønt fra forskellige lande Overskridelser af maksimalgrænseværdier PESTICIDER I KORN OG KORNPRODUKTER PESTICIDER I KØD SÆRLIGE UNDERSØGELSER AF PESTICIDER Ethylenthiourinstof (ETU) i vin (1993) Planteolier (1994) Diquat i kartofler (1995) Mineralvand (1995) Morgenmadsprodukter (cornflakes, havregryn, mysli m.v ) Imazalil i citrusfrugter (1997) Økologisk frugt, grønt og korn ( ) Honning (1997) INDTAG AF PESTICIDER FRA VEGETABILIER Metoder til beregning af pesticidindtaget Samlet pesticidindtag fra frugt og grøntsager Fordelingen af indtaget fra de forskellige frugter og grøntsager De forskellige pesticiders bidrag til det gennemsnitlige daglige indtag

6 8.5 Pesticidindtaget fra korn Sundhedsmæssig vurdering af indtag af pesticider gennem vegetabilier OVERVÅGNINGSPROGRAM FOR VETERINÆRE LÆGEMIDLER Overvågningsprogrammets opbygning Analyser Rapporteringsgrænser Maksimalgrænseværdier ANTIBIOTIKAFORBRUGET Antibiotikaforbrug Antibiotikaforbrug til svin STIKPRØVER FOR VETERINÆRE LÆGEMIDLER Tilladte veterinære lægemidler i stikprøver Forbudte stoffer i stikprøver MISTANKEUNDERSØGELSER FOR VETERINÆRE LÆGEMIDLER Forbudte stoffer i mistankeprøver Tilladte veterinære lægemidler i mistankeprøver ANDRE UNDERSØGELSER FOR VETERINÆRE LÆGEMIDLER Fisk Mælk SAMMENFATNING OG KONKLUSION Pesticider Veterinære lægemidler REFERENCER ORDLISTE BILAG PESTICIDER BILAG VETERINÆRE LÆGEMIDLER Stikprøver Stikprøver Stikprøver Stikprøver Stikprøver

7 29(59c*1,1*66<67(0)25/(91('60,'/(5 Formålet med overvågningssystemet er, ved hjælp af systematiske undersøgelser af fødevarer samt danskernes kost, at: konstatere, om der gennem en længere årrække sker ændringer af vore fødevarer med hensyn til indhold af ønskede og uønskede stoffer/mikroorganismer vurdere den sundhedsmæssige betydning af sådanne ændringer sammenholdt med væsentlige ændringer i kostvanerne afdække mulige problemer inden for området samt tilvejebringe baggrundsmateriale og beslutningsgrundlag til afhjælpning af muligt opståede problemer. Det tilvejebragte materiale kan tillige tjene som dokumentation af danske fødevarers sundhedsmæssige kvalitet samt bruges til at opdatere Fødevaredirektoratets levnedsmiddeldatabase. Overvågningsresultater indgår også i andre sammenhænge, f.eks. rapporteres mikrobiologiske resultater til Dansk Zoonosecenter, mens resultater for pesticid- og veterinære lægemiddelrester rapporteres til EU. Arbejdet med overvågningssystemet består i: gennem analyser at følge udvalgte fødevarers indhold af ønskede og uønskede stoffer/mikroorganismer at undersøge danskernes kostvaner at foretage indtagsestimater (hvor det er relevant) ved at kombinere fødevarernes indhold med oplysninger om danskernes kost. Herefter kan man foretage en ernæringsmæssig og/eller toksikologisk vurdering. En sådan vurdering vil være særlig aktuel, når der konstateres ændringer. Da ændringer i fødevarernes indhold samt ændringer i vore kostvaner som regel sker langsomt, løber undersøgelserne over en længere årrække. Hvert femte år gøres resultaterne op, og analyseresultaterne for fødevarerne sammenholdes med kostvanerne i perioden. Herved er det muligt at vurdere, om indtaget af ønskede stoffer er tilstrækkeligt, og om indtaget af uønskede stoffer eller mikroorganismer er acceptabelt lavt. De fundne indhold og estimerede indtag sammenholdes med ældre resultater. Herved er det muligt at vurdere udviklingen i tid af indhold og indtag. Undervejs i overvågningsperioden evalueres resultaterne løbende, således at der kan reageres på overskridelser af gældende grænseværdier, afvigelser fra det deklarerede indhold eller andre bemærkelsesværdige resultater. 6

8 Overvågningssystemet består af fem delområder: 1 ULQJVVWRIIHU, herunder vitaminer, mineraler, energigivende stoffer og kostfiber..hplvnh IRUXUHQLQJHU, herunder sporelementer, nitrat, organiske miljøforureninger og mykotoksiner. 3URGXNWLRQVKM OSHPLGOHU, herunder rester af pesticider og veterinære lægemidler. 7LOV WQLQJVVWRIIHU. 0LNURELRORJLVNHIRUXUHQLQJHU. Af disse fem områder var kun næringsstoffer og kemiske forureninger inkluderet i det oprindelige overvågningssystem; de øvrige tre områder er som noget nyt inddraget under begrebet overvågning. Dette gælder produktionshjælpemidler (pesticider og veterinære lægemidler), som igennem flere årtier er rapporteret løbende, og som i de senere år har fået stigende interesse i det internationale samarbejde og i offentligheden, tilsætningsstoffer, som ifølge tre EF-direktiver fremover skal følges med henblik på anvendelse og indtag, og endelig mikrobiologiske forureninger, hvor der er registreret et stigende antal sygdomstilfælde, som kan henføres til patogene bakterier i levnedsmidler. Med sammenlægningen af Levnedsmiddelstyrelsen og Veterinærdirektoratet til det nye Veterinær- og Fødevaredirektorat i 1997 (nu Fødevaredirektoratet) er det blevet muligt at samle datamaterialet, især på områderne mikrobiologiske forureninger og veterinære lægemiddelrester. I modsætning til de to første overvågningsperioder ( og ), der hver blev rapporteret som en helhed [1,2], er rapporteringen af tredje periode opdelt efter emne i fem delrapporter. Hver delrapport omfatter en række undersøgelser, som afhængigt af området foretages en eller flere gange i løbet af en 5-årsperiode. Således undersøges eksempelvis vitaminer i kød én gang, medens pesticidrester i frugt og grønt undersøges årligt. Forskellen afspejler, at vitaminindholdet i kød erfaringsmæssigt ikke ændres på kort sigt, hvorimod overvågningen af pesticidrester har indbygget et væsentligt element af kontrol, og mønstret for pesticidanvendelsen er underkastet større svingninger. I 1996 blev overvågningssystemet (næringsstoffer og kemiske forureninger) evalueret internationalt [3]. Hovedkonklusionen var, at overvågningssystemet var godt, men kunne forbedres på nogle områder. Indsamling af kostdata burde udvides til at omfatte flere metoder og gennemføres løbende, og brugen af statistisk ekspertise burde optimeres specielt til prøveudtagning og behandling af resultater. Derudover blev en række forslag på mere specifikke områder nævnt. Erfaringerne fra evalueringen er inddraget i rapporteringen af tredje periode og planlægningen af fjerde periode. Fødevareministeriet skal kende den øjeblikkelige situation for danske fødevarer og den sundhedsmæssige betydning for danske forbrugere samt udviklingsretningen. Overvågningssyste- 7

9 met kan i den forbindelse tilvejebringe baggrundsmateriale og beslutningsgrundlag for indgreb i form af national eller international regulering. 8

10 ,1'/('1,1* Overvågningssystemet for rester af veterinære lægemidler og pesticider, der betragtes som produktionshjælpemidler, beskrives i det følgende, idet der gives en kort beskrivelse af udviklingen, en fremlæggelse af undersøgelsesresultater samt en vurdering af resultaterne. For pesticider er der desuden foretaget indtagsberegninger, mens det på grund af den meget lave hyppighed af fund ingen relevans har at beregne indtag for veterinære lægemidler. I perioden er der undersøgt i alt 7459 prøver for ca. 150 forskellige pesticider og prøver for tilladte veterinære lægemidler samt prøver for 26 forbudte stoffer. Prøverne er udtaget af officielle prøveudtagere i regi af Veterinær- og Fødevaredirektoratet, Plantedirektoratet og levnedsmiddelkontrolenhederne. Det er karakteristisk for produktionshjælpemidler, at der findes grænseværdier. Et af formålene med undersøgelserne er derfor at kontrollere, at grænseværdierne ikke overskrides. Et andet formål er at følge udviklingen med henblik på hurtigt at skride ind, såfremt der synes at vise sig tendenser til, at forbrugerens sundhedsmæssige sikkerhed er truet. 3HVWLFLGHU I Danmark overvåges indholdet af pesticider i levnedsmidler løbende. Pesticider (også kaldet bekæmpelsesmidler) er kemiske stoffer, der anvendes til bekæmpelse af ukrudt, svampevækst, insekt- og skadedyrsangreb m.m. eller som vækstregulerende midler. Det overordnede formål med overvågningsprogrammet er at sikre, at forbrugerne ikke løber en sundhedsmæssig risiko ved at indtage levnedsmidler med uacceptable mængder af pesticider. Ved undersøgelserne overvåges befolkningens pesticidindtag, og det kontrolleres, om gældende bestemmelser overholdes. Undersøgelserne dokumenterer desuden kvaliteten af danske landbrugsprodukter over for lande, vi eksporterer til. Der har været foretaget undersøgelser for pesticidrester i danske levnedsmidler siden 1960 erne. Undersøgelserne startede ved Statens Laboratorium for Pesticidundersøgelser tilknyttet Den kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og fortsatte siden 1969 under det nuværende Fødevaredirektoratet. Analyserne foregik i starten centralt, men i 1970 erne blev kontrolanalyserne lagt ud til landsdelslaboratorier, mens metodeudvikling og projektkoordinering stadig foregik centralt. Denne organisationsform er stadig gældende. Prøvetallet og antallet af pesticider, der analyseres for, er dog øget, så der i 1999 analyseres for ca. 140 pesticider og nedbrydningsprodukter i ca prøver af frugt og grøntsager (figur 1). 9

11 $QWDOSU YHU nuvwdo )LJXU$QWDOSU YHUXQGHUV JWIRUSHVWLFLGUHVWHULIUXJWRJJU QW Resultaterne af undersøgelserne for pesticider i danske levnedsmidler publiceres årligt i rapporter udgivet af Fødevaredirektoratet [4,5,6,7,8,9,10]. Derudover rapporteres de danske undersøgelser til EU ligesom undersøgelser fra de øvrige EU-lande i henhold til direktiv 90/642, 95/39, 96/23/EF og EF-henstillinger (96/199, 96/738) [11,12,13,14,15,16,17]. Europa-Kommissionen har i de sidste par år gennemført koordinerede moniteringsprogrammer for skiftende afgrøder fra år til år, bl.a. med henblik på at vurdere, hvorvidt restindhold af pesticider i frugt, grønt og korn produceret i EU overholder EU s harmoniserede grænseværdier. Det EU-koordinerede program indgår som en del af medlemsstaternes overvågningsprogram, og alle medlemsstaternes kontrolanalyser rapporteres til EU, som foretager en samlet vurdering af resultaterne [18]. I denne rapport beskrives resultater af pesticidundersøgelser af frugt, grøntsager, korn, kød, planteolier, honning, vin, mineralvand og morgenmadsprodukter, herunder økologiske produkter. Undersøgelserne er iværksat af Fødevaredirektoratet i samarbejde med landsdelslaboratorierne i København, Odense og Aalborg. Ud fra resultaterne er det samlede indtag af pesticider gennem kosten estimeret. Rapporten medtager persistente chlororganiske forbindelser, der er undersøgt i frugt, grønt og korn, men ikke persistente chlororganiske forbindelser i animalske produkter, som er beskrevet under organiske miljøforureninger i delrapporten om kemiske forureninger [19]. 10

12 9HWHULQ UHO JHPLGOHU På samme måde som med hensyn til pesticider, overvåges indholdet af veterinære lægemiddelrester i dansk producerede animalske produkter. Undersøgelserne startede tilbage i 1979, hvor man introducerede stikprøvevis undersøgelse af nyrer udtaget på slagterierne. Nyrerne blev undersøgt for tilstedeværelse af bakteriehæmmende stoffer. Fund af disse stoffer er tegn på, at der findes rester af antibiotika i slagtekroppen. Kontrollen blev dels indført for at sikre, at gældende bestemmelser med hensyn til tilbageholdelsestid før slagtning blev overholdt, dels for at dokumentere kvaliteten at danske produkter i forhold til lande, der eksporteres til. Overholdelse af tilbageholdelsestid har direkte betydning for den sundhedsmæssige risiko. Fastsættelse af tilbageholdelsestid før slagtning afhænger af stoffernes egenskaber, herunder giftighed. For en lang række af stofferne er der fastsat maksimalgrænseværdier. Fra 1. januar 2000 må der med få undtagelser kun anvendes stoffer til produktionsdyr, såfremt der er fastsat en grænseværdi. Ud over stikprøvekontrollen bliver der også foretaget såkaldt mistankekontrol for antibiotika. Det er undersøgelser, der udføres på baggrund af mistanke opstået f.eks. under den visuelle kontrol af slagtekroppene under slagteprocessen. Ofte begrundes mistanken i tegn på organforandringer eller injektionsskader. For at sikre en effektiv kontrol kræves stor rutine hos det kontrollerende personale. Det er derfor dyrlæger eller tilsynsassistenter, der forestår kontrollen. Sidstnævnte er teknisk personale, der specielt er uddannet til at forestå kontrollen under ledelse af dyrlæger. I 1989 startede implementeringen af EU-harmoniserede moniteringsprogrammer. Programmerne er direktivbestemt, og for perioden har Rådets direktiv af 16. september 1986 (direktiv 86/469/EØF) [20] været grundlaget. Harmoniseringen betød, at kontrollen op i gennem 1990 erne voksede støt både med hensyn til antallet af stoffer og med hensyn til antal prøver. I figur 2 ses udviklingen i det samlede antal undersøgelser. Baggrunden for direktiv 86/469/EØF om undersøgelse af dyr og fersk kød for restkoncentrationer var, at der i medlemsstaterne gjaldt forskelligartede regler vedrørende kontrollen af dyr og fersk kød for restkoncentrationer, herunder prøvetagningshyppighed, undersøgelser samt fastlæggelse af tilladte tolerancegrænser for restkoncentrationer af stoffer med farmakologisk virkning og af deres omdannelsesprodukter. Disse uensartede forhold medførte væsentlige hindringer for EF-samhandelen og konkurrencefordrejning inden for fremstillingsvirksomheder, der omfattedes af fælles markedsordninger. Det var derfor nødvendigt, at spørgsmålet vedr. kontrollen i EU af husdyr samt kød- og kødprodukter heraf til konstatering af restkoncentrationer blev løst generelt, hvad enten produkterne var bestemt til medlemsstaternes nationale marked eller til EF-samhandel. Siden 1988 har hormonelle vækstfremmere været forbudt i Danmark. Der har i været ført forhandlinger i WTO, idet visse medlemmer af WTO, heriblandt USA, mener, at opretholdelse af forbud mod anvendelsen af hormoner i EU er i strid med handelsaftaler og uden videnskabeligt grundlag. Eksperter har været samlet til diskussion af de videnskabelige 11

13 argumenter både i EU regi og i Codex Alimentarius. Ved udgangen af denne overvågningsperiode (1997) var der fortsat forbud mod brug af hormoner i EU. Idet Kommissionen ønskede at udvide den ensartede kontrol til også at omfatte fisk, vildt og fjerkræ samt mælk, æg og honning, vedtog man med ikrafttrædelse 1. juli 1997 et nyt direktiv 96/23/EØF [13]. Direktivet er blandt andet en præcisering af direktiv 86/469/EF. Direktivet fastsætter derudover frekvenser for prøveudtagning inden for ovennævnte nye områder. Reglerne omkring frekvenser skal først implementeres i moniteringsplanerne fra og med 1998 og er derfor ikke medtaget i denne overvågningsrapport. Planer og undersøgelser koordineres af Fødevaredirektoratet. Analyserne foretages af landsdelslaboratoriet i Århus, af slagterilaboratorierne og af Fødevaredirektoratet. Resultaterne offentliggøres årligt i rapporter udgivet af Fødevaredirektoratet [21]. Derudover rapporteres resultaterne til EU og til myndighederne i bl.a. USA og andre aftagerlande. Total stikprø ver Total m istæ nkte )LJXU$QWDOXGWDJQHVWLNSU YHURJPLVWDQNHSU YHU[]. Figur 2 viser, at der er sket en stigning i antallet af stikprøver som følge af mulige undersøgelser for flere stoffer med specifikke metoder. Faldet i antallet af mistankeprøver skyldes formentlig indførelse af mere målrettede instrukser for udvælgelse samt mere målrettede kriterier for, hvornår de udvalgte prøver skal undersøges for lægemiddelrester (se kapitel 12). 12

14 29(59c*1,1*6352*5$0)253(67,&,'(5 2YHUYnJQLQJVSURJUDPPHWVRSE\JQLQJ I Danmark foretages en løbende overvågning af pesticidindholdet i levnedsmidler. Undersøgelserne omfatter dansk producerede levnedsmidler, levnedsmidler produceret i andre EUmedlemslande samt levnedsmidler importeret fra lande uden for EU. Undersøgelserne inkluderer almindeligt anvendte eller forekommende insektmidler og svampemidler samt nogle ukrudtsmidler og vækstregulerende midler (tabel 1 og 8). Overvågningen foregår som en stikprøvekontrol af danske og importerede produkter suppleret med særlige undersøgelser. Ved udvælgelse af prøver og prøveantal tages hensyn til konsummængde og kendskab til tidligere fund af pesticider. For frugt og grøntsager gælder, at afgrøder med stort konsum medtages årligt, hvorimod levnedsmidler med mindre konsum inddrages med jævne mellemrum og helst med et antal på mindst 5-10 prøver. Prøverne udtages fra varepartier, der enten er beregnet til konsum eller til videre forarbejdning i en produktion. Ud over stikprøvekontrollen foretages mere målrettede undersøgelser af f.eks. pesticidindholdene i udvalgte fødevaregrupper eller undersøgelse af bestemte pesticider, som man har mistanke om at finde i visse afgrøder. De overordnede prøveplaner udarbejdes hvert år af Fødevaredirektoratet, mens de detaljerede prøvetagningsplaner udarbejdes og iværksættes af landsdelslaboratorierne, Plantedirektoratet og Fødevaredirektoratet. Prøveudtagningen foretages hos grossister, importører og producenter. Prøverne udtages af levnedsmiddelkontrolenhederne (frugt, grønt, korn m.m.), Plantedirektoratet (frugt, grønt) og Fødevaredirektoratet (kød m.m.). Generelt udtages prøver til stikprøvekontrollen med geografisk og sæsonmæssig spredning. For frugt og grøntsager udtages prøverne ugentligt. $QDO\VHU Prøverne er blevet analyseret af landsdelslaboratorierne i København, Odense og Aalborg samt af Fødevaredirektoratet, som også har ansvaret for udvikling af analysemetoderne. De fleste prøver er analyseret ved multimetoder, dvs. metoder, hvor mange pesticider analyseres i samme analysegang [25,26]. På grund af pesticidernes forskellige fysisk-kemiske egenskaber, er det ikke muligt at analysere alle pesticider med samme multimetode, hvorfor flere metoder har været anvendt. Principperne i multimetoderne er hovedsageligt ekstraktion med organisk opløsningsmiddel, oprensning og detektion vha. gaschromatografi med NP/EC/FPD-detektorer eller HPLC med UV-detektor. Der er i frugt- og grøntprøver blevet undersøgt for ca. 140 pesticider og omdannelsesprodukter heraf (tabel 1). Med hensyn til analysemetoder for korn og kød henvises til kapitel 5 og 6, og for de særlige undersøgelser (kapitel 7) henvises til de i afsnittet anførte referencer. 13

15 .YDOLWHWVVLNULQJ De deltagende laboratorier udfører undersøgelserne i overensstemmelse med kvalitetskriterier udarbejdet af Fødevaredirektoratet [27], der stiller krav til genfindelsesforsøg, verifikationer m.v., ligesom laboratorierne løbende har deltaget i præstationsprøvninger på deres analyseområde. 5DSSRUWHULQJVJU QVHU Rapporteringsgrænserne er fra midten af 1996 fastsat som de analytiske detektionsgrænser bestemt for hvert enkelt pesticid (tabel 1). Rapporteringsgrænsen er det generelle niveau for detektionsgrænsen, og den kan være lavere for visse prøvetyper. Metodeoptimering muliggør detektionsgrænser på stadigt lavere niveau. Før 1996 var rapporteringsgrænsen sat til 50% af maksimalgrænseværdien. Ud over til kontrol i forhold til grænseværdier anvendes resultaterne nu til at undersøge det daglige indtag af pesticider samt kvaliteten af fødevarer, og derfor skal de reelle koncentrationer i fødevarerne kendes. 0DNVLPDOJU QVHY UGLHU Maksimalgrænseværdier, MRL (Maximum Residue Limit), angiver, hvor meget der maksimalt accepteres af et givent pesticid i en given afgrøde. Maksimalgrænseværdierne fastsættes under hensyntagen til en sundhedsmæssig vurdering (se acceptabelt dagligt indtag kapitel 8) samt til pesticidets anvendelsesmønster udtrykt ved God Landbrugsmæssig Praksis (GAP), hvor pesticidet skal være anvendt på en sådan måde, at der efterlades mindst muligt restindhold i afgrøderne. Maksimalgrænseværdierne sættes ikke højere end nødvendigt ifølge GAP, selv om der sundhedsmæssigt kunne tillades et større indhold. Fødevaredirektoratet fastsætter danske maksimalgrænseværdier for pesticidrester i levnedsmidler og deltager i arbejdet i EU og FAO/WHO med fastsættelsen af europæiske henholdsvis globale, grænseværdier. 14

16 7DEHO3HVWLFLGHUPHGWDJHWLDQDO\VHSURJUDPPHWVDPWDQWDOSnYLVQLQJHULIUXJWJU QWVDJHU RJNRUQ 3HVWLFLG 'HWHNWLRQV JU QVH H $QWDO SU YHU $QWDO )XQG 3HVWLFLG 'HWHNWLRQV JU QVH $QWDO SU YHU $QWDO IXQG $FHSKDW D KHSWHQRSKRV D $OGULQ D KH[DFKORUEHQ]HQ D DWUD]LQ D LPD]DOLO F D]LQSKRVHWK\O D LSURGLRQ DE D]LQSKRVPHWK\O D LVRIHQSKRV D %HQIXUDFDUE D ODPEGDF\KDORWKULQ DE ELIHQWKULQ D OLQGDQ DE EURPRSKRV D PDODWKLRQ DE EURPRSKRVHWK\O D PHFDUEDP D EURPRSURS\ODW D PHSLTXDW E FDSWDIRO D PHWDFULSKRV E FDSWDQIROSHW D PHWDOD[\O D FDUEDU\O DE PHWKDPLGRSKRV D FDUEHQGD]LP D PHWKLGDWKLRQ D FDUERIXUDQ D PHWKR[\FKORU D FDUERSKHQRWKLRQ D PHYLQSKRV D FDUERVXOIDQ D PRQRFURWRSKRV D FKORUREHQ]LODW D RPHWKRDW D FKORUIHQVRQ D SDUDWKLRQ D FKORUIHQYLQSKRV D SDUDWKLRQPHWK\O D FKORUPHSKRV D SHQWDFKORUDQLVRO D FKORUPHTXDW E SHQWDFKORUEHQ]HQ D FKORURSURS\ODW D SHQWDFKORUSKHQRO D FKORURWKDORQLO D SHUPHWKULQ D FKORUSURSKDP D SKHQNDSWRQ D FKORUS\ULIRV DE SKHQWKRDW D FKORUS\ULIRVPHWK\O DE SKHQ\OSKHQRORUWKR F F\IOXWKULQ DE SKRUDW D F\SHUPHWKULQ DE SKRVDORQ D ''7 D SKRVPHW D GHOWDPHWKULQ DE SKRVSKDPLGRQ DE GHPHWRQ6PHWK\O DE SKR[LP D GHVPHWK\OSLULPLFDUE E SLULPLFDUE DE GLDOLIRV D SLULPLSKRVHWK\O D GLD]LQRQ DE SLULPLSKRVPHWK\O DE GLFKORIOXDQLG D SURF\PLGRQ DE GLFKORUDQ D SURIHQRSKRV D GLFKORUYRV D SURSKDP D GLFRIRO D SURSLFRQD]RO DE GLHOGULQ D SURS\]DPLG D GLPHWKRDW DE SURWKLRSKRV D GLR[DWKLRQ D S\UD]RSKRV D GLSKHQ\O F TXLQDOSKRV D GLSKHQ\ODPLQ D TXLQWR]HQ D GLTXDW G VLPD]LQ D GLWDOLPSKRV D VXOIRWHS D GLWKLRFDUEDPDWHU D WHFQD]HQ D HQGRVXOIDQ D 7(33 D HQGULQ D WHWUDFKORUYLQSKRV D HWKLRQ D WHWUDGLIRQ D HWULPIRV DE WHWUDVXO D IHQDULPRO D WKLDEHQGD]RO D IHQFKORUSKRV D WKLRPHWRQ D IHQLWURWKLRQ DE WROFORIRVPHWK\O D IHQSURSDWKULQ D WRO\OIO\DQLG D IHQVRQ D WULDGLPHIRQ D IHQWKLRQ D WULDGLPHQRO D IHQYDOHUDW DE WULD]RSKRV D IRUPRWKLRQ D WULFKORUIRQ D IXUDWKLRFDUE D WULFKORURQDW D KH[DFKORUKH[DQ D YDPLGRWKLRQ D KHSWDFKORU D YLQFOR]ROLQ DE D E F G IUXJWRJJU QWVDJHU NRUQ FLWUXVIUXJWHU NDUWRIOHU H 'HWHNWLRQVJU QVHUQHPJNJHURSJLYHWIRUIUXJWRJJU QWVDJHU 15

17 3(67,&,'(5,)58*72**5 176$*(5 8QGHUV JWHSU YHUKHUDIDQGHOPHGSHVWLFLGUHVWHU Der er i overvågningsperioden fra undersøgt i alt prøver af frugt og grønt for pesticidrester. Der er analyseret omtrent lige mange frugter og grøntsager (figur 3). Fordelingen af de udtagne frugter og grøntsager på oprindelseslande fremgår af tabel 2. NDUWRIIHO VW QJHOJU QWVDJ EODGJU QWVDJ DQGHQJU QWVDJ FLWUXVIUXJW NHUQHIUXJW VWHQIUXJW NnO IUXJWJU QWVDJ URG DQGHQIUXJW E U )LJXU)RUGHOLQJDIIUXJWRJJU QWVDJVSU YHUSnDIJU GHW\SHU 7DEHO8QGHUV JWHSU YHUDIIUXJWRJJU QWVDJHUIRUGHOWSnRSULQGHOVHVODQGH /DQG $QWDOSU YHU /DQG $QWDOSU YHU /DQG $QWDOSU YHU $UJHQWLQD +RQGXUDV 6HQHJDO $VHUEDMGVMDQ,QGLHQ 6SDQLHQ $XVWUDOLHQ,QGRQHVLHQ 6WRUEULWDQLHQ %HOJLHQ,VUDHO 6YHULJH %ROLYLD,WDOLHQ 6ZD]LODQG %UDVLOLHQ -RUGDQ 6\GDIULND &DQDGD -XJRVODYLHQWLGOLJHUH 7DLZDQ &HQWUDODIULND.DQDULVNH HU 7DQ]DQLD &KLOH.HQ\D 7KDLODQG &ROXPELD.LQD 7\UNLHW &RVWD5LFD 0DOD\VLD 7\VNODQG &XED 0DURNNR 86$ &\SHUQ 0H[LFR 8NHQGWRSULQGHOVH 'DQPDUN 1HZ=HDODQG 8QJDUQ (FXDGRU 1LFDUDJXD 8UXJXD\ (OIHQEHQVN\VWHQ 1LJHU 9HQH]XHOD )LQODQG 1LJHULD =DPELD )UDQNULJ 1RUJH =LPEDEZH *KDQD 3DQDPD J\SWHQ *U NHQODQG 3HUX VWULJ *XDWDPDOD 3ROHQ +ROODQG 3RUWXJDO,DOW 16

18 Man kan ikke sammenligne hyppigheden af påviste pesticidrester (figur 4), da der dels er sket en ændring af rapporteringen fra midten af 1996 (se afsnit 3.3), dels er sket en løbende revidering af maksimalgrænseværdierne (MRL). PHGSHVWLFLGIXQGIUXJWRJJU QW GDQVN LPSRUW )LJXU3HVWLFLGUHVWHUSnYLVWLSU YHUDIGDQVNRJLPSRUWHUHWIUXJWRJJU QW Ser man detaljeret på udviklingen, f.eks. på hyppigheden af pesticiderne iprodion og vinclozolin (der er blandt de 10 hyppigst fundne pesticider) er den steget markant fra 1993 til 1997 (figur 5). Hyppigheden beregnet efter de tidligere rapporteringsgrænser er derimod ikke steget signifikant. Dette illusterer, at gennem perioden er det rapporterede antal prøver med pesticidindhold steget markant, mens antallet af prøver med pesticidindhold over en vis koncentration (50% af maksimalgrænseværdien) ikke har ændret sig nævneværdigt. 17

19 18 )XQGDILSURGLRQ 'DQVN,PSRUW )XQGDIYLQFOR]ROLQ 'DQVN,PSRUW )XQGDILSURGLRQ!05/ 'DQVN,PSRUW )XQGDIYLQFOR]ROLQ!05/ 'DQVN,PSRUW )LJXU,SURGLRQRJYLQFOR]ROLQLGDQVNLPSRUWHUHWIUXJWRJJU QWI UPLGWHQDI YDUUDSSRUWHULQJVJU QVHQDIPDNVLPDOJU QVHY UGLHQ05/RJLNNHVRPQXGH WHNWLRQVJU QVHQKYRUIRUGHUYDUUHODWLYWI UUHIXQG

20 7DEHO6WLNSU YHNRQWURO3URFHQWYLVDQWDOSU YHUPHGLQGKROGVDPWDQWDOXQGHU V JWHSU YHUDIIUXJWRJJU QWVDJHUIRUGHOWSnDIJU GHURJRSULQGHOVHV UOLJHXQGHUV JHOVHU LQNOXGHUHW Afgrøde % prøver m. fund Dansk Udenlandsk Dansk Udenlandsk % % % Antal prøver Antal Afgrøde prøver Antal prøver prøver m. fund prøver m. fund prøver m. fund Antal prøver Abrikos 36% 22 Mandarin, clementin 49% 169 Agurk 7% 94 33% 129 Mandel 0% 1 Ananas 7% 14 Mango 14% 21 Andre cucurbitae, spis. 0% 1 0% 25 Melon 0% 8 32% 65 Appelsin 38% 208 Melon, vand 0% 4 Asie 11% 18 Merian 50% 2 0% 1 Asparges 0% 12 0% 17 Nektarin 37% 93 Aubergine 0% 31 Oliven 7% 14 Avocado 4 Oregano 50% 2 Banan 17% 172 Papaya 54% 13 Basilikum 100% 2 Paranød 0% 1 Bladselleri 9% 46 18% 66 Passionsfrugt 70% 10 Blomkål 0% 41 10% 21 Pastinak 0% 6 Blomme 26% 47 14% 79 Peberfrugt 5% 21 28% 104 Blåbær 0% 2 0% 4 Peberrod 0% 1 Boysenbær 0% 1 Persille 16% 32 0% 4 Broccoli 4% 28 9% 22 Persillerod 0% 10 Brombær 13% 8 0% 6 Pitaya, rød 0% 1 Bønne (tørret) 0% 1 Pomelo 35% 17 Bønne m. bælg, frisk 11% 28 30% 37 Porre 8% 63 4% 24 Caramba 0% 1 Purløg 0% 20 0% 3 Carambole 0% 6 Pære 20% 70 41% 130 Champignon 2% 40 0% 8 Rabarber 0% 3 Chili 50% 8 Radise 0% 12 33% 12 Citron 51% 120 Rambutan 0% 2 Courget 0% 33 25% 59 Ribs 26% 38 32% 19 Dild 0% 5 0% 1 Rosenkål 2% 21 0% 1 Eksotiske svampe 0% 1 Rosmarin 0% 1 0% 2 Estragon 0% 1 Rødbede 12% 25 0% 1 Fersken 1 40% 87 Rødkål 0% 33 0% 3 Figen 12% 25 Rønnebær 0% 1 Foderroe 0% 1 Salat (hoved, ice) 10% % 192 Forårsløg 5% 22 13% 32 Sar 0% 1 Granatæble 0% 1 Savoykål 0% 1 100% 2 Grapefrugt 47% 88 Selleri, knold 0% 28 5% 19 Grønkål 3% 31 0% 2 Sharon 0% 1 Grøntsager, blandet 0% 4 Skorzonerod 0% 1 Gulerod 9% % 110 Solbær 23% 60 33% 21 Hasselnød 0% 3 Solsikkefrø 0% 6 Hindbær 18% 33 19% 36 Spidskål 0% 3 0% 2 Hvidkål 2% 89 0% 14 Spinat 13% 15 33% 6 Hvidløg 0% 13 Stikkelsbær 47% 13 0% 4 Hyben 0% 1 Sukkermajs 0% 5 0% 17 Hyldebær 0% 1 0% 3 Sødkartoffel 0% 1 Jordbær 27% % 152 Sølvbede 0% 1 Kartofler 4% 276 5% 164 Timian 50% 2 0% 1 Kinakål 0% 54 18% 44 Tomat 7% % 148 Kirsebær 28% 43 15% 47 Tyttebær 0% 1 Kiwi 32% 126 Valnød 0% 2 Kumquat 0% 2 Vindrue 43% 253 Kvæde 0% 1 Æble 24% % 267 Lime 0% 3 Ært m. bælg, frisk 5% 44 14% 29 Løg 0% 94 2% 45 19

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Pesticidrester i fødevarer Jens Hinge Andersen Fødevaredirektoratet Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg e-mail jha@fdir.dk tlf 33 95 64 68 Kontrol af fødevarer! Ansvarlig myndighed: Fødevaredirektoratet! Finansiering

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004

Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Pesticidrester i fødevarer resultater for 2004 Indledning Pesticider eller sprøjtemidler er kemiske stoffer, som bliver brugt på marker eller i haver for at bekæmpe ukrudt, beskytte afgrøder mod angreb

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet

Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2013 Pesticider i kosten 3. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2013

Pesticider i kosten 1. kvartal 2013 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2013 Pesticider i kosten 1. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011

Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Pesticider i kosten 4. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2011 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt, grønt og korn udgør en sundhedsmæssig

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2012

Pesticider i kosten 1. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2012 Pesticider i kosten 1. kvartal 2012 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt, grønt og korn udgør

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2016

Pesticider i kosten 1. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2016 Pesticider i kosten 1. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet

Pesticider i kosten 4. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 203 Pesticider i kosten 4. kvartal 203 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-64 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt,

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2015

Pesticider i kosten 4. kvartal 2015 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2015 Pesticider i kosten 4. kvartal 2015 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 202 Pesticider i kosten 4. kvartal 202 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-64 Ingen af de påviste sprøjterester i frugt,

Læs mere

Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011. Pesticider i kosten. 1. kvartal 2011. Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet

Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011. Pesticider i kosten. 1. kvartal 2011. Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2011 Pesticider i kosten 1. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Alle fund af sprøjteresterne er under de sundhedsmæssige grænser, viser resultaterne

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016

Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2016 Pesticider i kosten 2. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

MADSPIL FRUGT OG GRØNT

MADSPIL FRUGT OG GRØNT MADSPIL FRUGT OG GRØNT Champignon 120kj Protein 2,9g Kulhydrat 3,4g Fedt 0,3g Kostfibre 1,6g 1RE 2mg 9mg 0,8mg Agurk 51kj Protein 0,7g Kulhydrat 2,1g Fedt 0,1g Kostfibre 0,7g 5RE 14mg 21mg 0,3mg Nektarin

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol Pesticidrester i fødevarer 2001 - resultater fra den danske pesticidkontrol Udarbejdet af Jens Hinge Andersen Mette Erecius Poulsen Kit Granby Hanne Bjerre Christensen Rikke Liljeroth Lindeberg Bille Otto

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 359 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministersekretariatet Stormgade 2-6 1470 København K

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 26, 2017 Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2013 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 117 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00805

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/Dep. EUINT Sagsnr.: 2013-29-221-01962/Dep sagsnr: 23231 Den 8. november 2013 FVM 205 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Pesticider i kosten 1. kvartal 2017

Pesticider i kosten 1. kvartal 2017 Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2017 Pesticider i kosten 1. kvartal 2017 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 403 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 5. Kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00622 / Dep. sagsnr. 404 Den 31. maj 2010

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer

Pesticider i kosten 4. kvartal 2012 Pesticidkontrol af fødevarer Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 8, 207 Pesticider i kosten 4. kvartal 202 Pesticidkontrol af fødevarer Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 202 Document Version Også kaldet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01907/Dep. sagsnr.: 22252 Den 9. september 2013 FVM 182 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Pesticidrester i fødevarer Mette Holm Fødevarestyrelsen Import og kemiske forureninger Stor bevågenhed på pesticidrester

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 565 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2015 29-35-00161 / 30634 Den 2. juni 2015 FVM 405 GRUNDNOTAT

Læs mere

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 40,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark

BLADGRØNTSAGER Bladselleri 17,50 kr pr. Stk. DK Fennikel 40,00 kr pr. Kg Holland Porre 35,00 kr pr. Kg Danmark GRØNTSAGER Alle varer er økologiske Citrongræs 20,00 kr pr. 100 g Uganda Gurkemejerod 15,00 kr pr. 100 g Peru Ingefær 10,00 kr pr. 100 g Peru Peberrod 20,00 kr pr. 100 g Danmark BLADGRØNTSAGER Bladselleri

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 279 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 279 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 279 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 12.februar 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2011

Pesticider i kosten 2. kvartal 2011 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2011 Pesticider i kosten 2. kvartal 2011 Jens Hinge Andersen DTU Fødevareinstituttet Alle fund af sprøjteresterne er under de sundhedsmæssige grænser, viser resultaterne

Læs mere

Pesticidrester kvartal 2014

Pesticidrester kvartal 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 05, 2017 Pesticidrester 1.-4. kvartal Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 304 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 304 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 304 Offentligt Miljøstyrelsen 10. maj 2006 Bilag 1 1. Udviklingen i salget af pesticider På samråd om frugt og grønt 15. marts

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 116 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00782/

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EF L 107/28 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 4.5.2000 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2000/24/EF af 28. april 2000 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF

Læs mere

Pesticidrester 1. kvartal 2015

Pesticidrester 1. kvartal 2015 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 10, 2016 Pesticidrester 1. kvartal 2015 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2015 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2003

Pesticidrester i fødevarer 2003 Pesticidrester i fødevarer 2003 - resultater fra den danske pesticidkontrol Udarbejdet af Jens Hinge Andersen Kristoffer E. N. Jonassen Mette Erecius Poulsen Otto Meyer Pesticidrester i fødevarer 2003

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 106 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01514/Dep.sagsnr.:

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01963/Dep sagsnr: 23251 Den 12. november 2013 FVM 206 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 22.5.2002 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 134/29 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/42/EF af 17. maj 2002 om ændring af bilagene til Rådets direktiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsættelse

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Dep sagsnr.: 27623 Den 15. september 2014 FVM 312 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 692 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 692 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 692 Offentligt Fødevarestyrelsen / Kemi og Fødevarekvalitet J.nr. 2016-29-35-00276/ 2016-6363 Den 8. juni 2016 MFVM 086 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01100 / Dep. sagsnr.: 12852 5. december 2011

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Syre/basetabel Tilføjet af Birgitte Harms søndag 02. november 2008 Sidst opdateret mandag 24. august 2009 For meget syre i kroppen kan give ubehagelige symptomer af flere slags. Gentagne infektioner, ledsmerter,

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 279 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 279 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 279 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. juni 2014 Sagsnr.: 99 FVM 287./. Vedlagt fremsendes til

Læs mere

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få.

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Nødder og frø: Cashewnødder. Cedernødder. Chiafrø. Hasselnødder. Hirsefrø/kolber. Hørfrø.

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 127 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-35-00117 / 31537 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 155 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kontor for fødevarekvalitet, teknologi og markedsføring /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.:

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2012-29-221-01517/Dep. sagsnr: 22253 Den 9. september 2013 FVM 183 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 137 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2015-29-35-00193 / 315356 Den 10. september 2015 MFVM

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 559 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 559 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 559 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2015-29-35-00158 / 30635 Den 28.

Læs mere

Pesticider i kosten 3. kvartal 2015

Pesticider i kosten 3. kvartal 2015 Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2015 Pesticider i kosten 3. kvartal 2015 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2000

Pesticidrester i fødevarer 2000 Pesticidrester i fødevarer 2000 - resultater fra den danske pesticidkontrol Udarbejdet af Jens Hinge Andersen Mette Erecius Poulsen Kit Granby Hanne Bjerre Christensen Otto Meyer Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Patientvejledning. Oligosakkarider. Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne

Patientvejledning. Oligosakkarider. Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne Patientvejledning Oligosakkarider Forslag til kost med begrænset indhold af kulhydraterne En stor del af den energi vi indtager dagligt, kommer fra kulhydrater. Kulhydrater er sukkerstoffer. Der findes

Læs mere

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013

Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2013 Pesticider i kosten 2. kvartal 2013 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 I én prøve i 2. kvartal blev der fundet

Læs mere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere

E-vitamin. E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere e-vitamin E-vitamin er en antioxidant og er derfor en af din krops bedste beskyttere E-vitamin beskytter dig mod røg og forurening i den luft, du indånder Pigen her har brug for mere E-vitamin, end da

Læs mere

Grøntliste. Abrikos - Betegnes som stenfrugt, og frarådes pga. de indeholder blåsyre som ophobes i kroppen.

Grøntliste. Abrikos - Betegnes som stenfrugt, og frarådes pga. de indeholder blåsyre som ophobes i kroppen. Grøntliste Tekst markeret med rødt er ting jeg fraråder da de er/kan være giftige for marsvin/kaniner. Listen kan bruges både til at fodre marsvin men også kaniner efter. Med alt grønt gælder at man vænner

Læs mere

Individuel kort rapport

Individuel kort rapport Individuel kort rapport Side 1 Mrs. Test Fødselsdag: 31-08-1996 Dato: 12-02-2013 IgG antistoffer detektion af 07-02-2013 ID nummer : eh20643 Resultat Prøve Antal af fødevarer Enheder Detektion af IgG-antistoffer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01904/Dep sagsnr. 22234 Den 9. september 2013 FVM 180 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Henrik Nilaus Køkkenhaver for DUMMERNIKKER Forlaget Nordmaj

Henrik Nilaus Køkkenhaver for DUMMERNIKKER Forlaget Nordmaj 1 Henrik Nilaus Køkkenhaver for DUMMERNIKKER Forlaget Nordmaj 2 Kom godt i gang med at dyrke køkkenhaven Anmeldt af Maja Grønbæk, Idenyt.dk 2013 Er du nybegynder udi kunsten at dyrke køkkenhave og vil

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 2012-29-221-01515/Dep.sagsnr.: 18266 Den 29. november 2012 FVM

Læs mere

KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN

KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN KOPIARK 1-10 0.-1. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Pesticider i frugt og grøntsager

Pesticider i frugt og grøntsager Supplement til rapporten Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012 Rangordning af frugt og grøntsager Jens Hinge Andersen, Annette Petersen, Bodil Hamborg Jensen Juni 2014 Supplement til rapporten Pesticider

Læs mere

Individuel kort rapport

Individuel kort rapport Individuel kort rapport Side 1 Attila Hanko Fødselsdag: 28-01-1941 Dato: 20-01-2014 IgG antistoffer detektion af 15-01-2014 Prøvemateriale: menenske kapillærblod ID nummer : eh26231 Prøve Antal af fødevarer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning /Dep. 3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-00904 / Dep. sagsnr. 404 15. marts 2011 FVM 876 GRUNDNOTAT

Læs mere

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN

KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN KOPIARK 1-12 2.-4. KLASSETRIN PIA ROSENLUND & CHRISTINE BENDIX KONSULENTER FOR FØDEVARESTYRELSEN. UDDANNEDE FOLKESKOLELÆRERE MED BACHELOR I HJEMKUNDSKAB ET SUNDERE VALG MED NØGLEHULLET Kopiarkene kan hentes

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 130 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 130 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 130 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2015-29-35-00191 / 31539 Den 9. september 2015 MFVM

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. august 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. august 2014 (OR. en) 12459/14 AGRILEG 168 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 8. august 2014 til: Komm. dok. nr.: D033914/02 Vedr.: Uwe CORSEPIUS,

Læs mere

Pesticider i kosten, 3.kvartal 2016

Pesticider i kosten, 3.kvartal 2016 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 31, 2017 Pesticider i kosten, 3.kvartal 2016 Andersen, Jens Hinge; Jensen, Bodil Hamborg Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2014

Pesticidrester i fødevarer 2014 Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 122 Offentligt Pesticidrester i fødevarer 2014 Resultater fra den danske pesticidkontrol Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Pesticidrester

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01725/Dep sagsnr: 20417 Den 18. april 2013 FVM 139 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/AKOU Dep sagsnr: 28470 Den 17. november 2014 FVM 342 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag

Læs mere

Frugt & grønt. sortiment

Frugt & grønt. sortiment Frugt & grønt sortiment Grønt Bananer 96179 Bananer 10stk stk 10 stk Inco F&G Grønt Bananer 215960 Bananer grøn stk stk 1 stk Inco F&G Grønt Bananer 112816 Bananer grønne 18kg stk 18 kg Inco F&G Grønt

Læs mere

Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012. Rangordning af frugt og grøntsager

Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012. Rangordning af frugt og grøntsager Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012 Rangordning af frugt og grøntsager Pesticider i frugt og grøntsager 2008-2012 Rangordning af frugt og grøntsager Jens Hinge Andersen, Annette Petersen, Bodil

Læs mere

Pesticider i kosten 4. kvartal 2016

Pesticider i kosten 4. kvartal 2016 Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2016 Pesticider i kosten 4. kvartal 2016 Jens Hinge Andersen og Bodil Hamborg Jensen DTU Fødevareinstituttet ISSN: 2245-1641 Resultaterne af den danske pesticidkontrol

Læs mere

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger

Økonomisk analyse. Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne. Importen af frugt og grønt stiger Økonomisk analyse 27. februar 212 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udenlandsk frugt og grønt fortrænger dansk frugt og grønt fra butikshylderne

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2015

Pesticidrester i fødevarer 2015 Pesticidrester i fødevarer 2015 Resultater fra den danske pesticidkontrol Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Pesticidrester i fødevarer 2015 Resultater fra den danske pesticidkontrol Denne

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 28467 Den 17. november 2014 FVM 340 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag IV

Læs mere

Pollenallergi og mad. Overfølsomhed over for mad

Pollenallergi og mad. Overfølsomhed over for mad Fødevaredirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Overfølsomhed over for mad Fødevaredirektoratet har i samarbejde med Astma- Allergi Forbundet og Sundhedsstyrelsen udarbejdet en række

Læs mere

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2016

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2016 PROJEKTER SLUTRAPPORT J. nr.: 204-28-6-0026/204-28-6-0027 28. september 207 Kontrollen med pesticidrester i foder i 206 BAGGRUND OG FORMÅL Regler EU har fastsat maksimalgrænseværdier for tolv klorerede

Læs mere

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1)

1 pakke fuldkornsknækbrød (til alle 4 uger) 1 pakke rugbrød (til uge 1) Indkøbslister til VBK 2.0 Vi har lavet indkøbslister til fase 1, hvor vi anbefaler, at du køber ind hver lørdag og tirsdag. Nogle af varerne vil du kunne bruge hele ugen, fx en pakke fuldkornsrugbrød,

Læs mere

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej

Kostfibre hvorfor. De tager plads for andre fødevarer. De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Kostfibre hvorfor. De mætter De hjælper med stabilt blodsukker De stjæler kalorier på deres vej Maden flyttes hurtigere gennem kroppen De tager plads for andre fødevarer Tager lang tid at spise giver hurtigere

Læs mere

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager

EAT på skemaet Opgaver/Mellemtrin. Frugt og grønsager Frugt og grønsager tema Frugt og grønsager Indhold Intro Frugt- og grøntbrikker Tænk og tegn dit kvarter Rabarber på syretrip Hør om og smag på asparges Kongegrøntbold Quiz Ord på spil Slå en streg få

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2016

Pesticidrester i fødevarer 2016 Pesticidrester i fødevarer 2016 Resultater fra den danske pesticidkontrol Miljø- og Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Pesticidrester i fødevarer 2016 Resultater fra den danske pesticidkontrol Denne

Læs mere

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte

Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte university of copenhagen University of Copenhagen Notat i forbindelse med EU-kriseforanstaltninger som følge af Rusland-embargo for udvalgte frugt- og grønsagsprodukter Hansen, Henning Otte Publication

Læs mere

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2015

Kontrollen med pesticidrester i foder i 2015 PROJEKTER SLUTRAPPORT Titel Kontrollen pesticidrester i foder i 05 J. nr.: 0-8--00/0-8--007. september 0 BAGGRUND OG FORMÅL Regler EU har fastsat maksimalgrænseværdier (MRL) for klorerede pesticider i

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 627 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 627 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 627 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMPBR Sags nr.: 1405230 Dok. Nr.:

Læs mere

DETAILSLAGTER Fisk og vildt

DETAILSLAGTER Fisk og vildt DETAILSLAGTER Fisk og vildt Svendeprøvevejledning til uddannelsesbekendtgørelse for uddannelsen til Detailslagter nr. 454 af 10. juni 2005 Slagterfagets Fællesudvalg Maglegårdsvej 8 Postboks 209-4000 Roskilde

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer 2013 Resultater fra den danske pesticidkontrol

Pesticidrester i fødevarer 2013 Resultater fra den danske pesticidkontrol Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 07, 2018 Pesticidrester i fødevarer 2013 Resultater fra den danske pesticidkontrol Jensen, Bodil Hamborg; Andersen, Jens Hinge; Petersen, Annette; Hilbert, Gudrun;

Læs mere

Varekendskab. Grøntsager, frugt og krydderurter Friske spiselige plantedele kan man inddele i 3 kategorier: Grøntsager Frugt Krydderurter

Varekendskab. Grøntsager, frugt og krydderurter Friske spiselige plantedele kan man inddele i 3 kategorier: Grøntsager Frugt Krydderurter Varekendskab Grøntsager, frugt og krydderurter Friske spiselige plantedele kan man inddele i 3 kategorier: Grøntsager Frugt Krydderurter Majs Grøntsager: Grøntsager kan inddeles i følgende kategorier:

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 106 Offentligt Den 22. november 2006 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. AB og AD stillet af Folketingets Udvalg for Fødevarer,

Læs mere

Højere indhold af mykotoksinerne deoxynivalenol DON og zearalenon i foderprøver i 2011 end i 2010

Højere indhold af mykotoksinerne deoxynivalenol DON og zearalenon i foderprøver i 2011 end i 2010 Højere indhold af mykotoksinerne deoxynivalenol DON og zearalenon i foderprøver i 2011 end i 2010 Formål Formålet med kampagnen er at give erhvervet en indikation på indholdet af DON (deoxynivalenol) og

Læs mere

Grøntsager og kostfibre

Grøntsager og kostfibre Grøntsager og kostfibre Patientinformation Grøntsager Grøntsager, og især de grove grøntsager, indeholder mange kostfibre. Det er derfor godt at spise mange af de grove grøntsager og gerne flere gange

Læs mere

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT

Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) SAMLENOTAT Dette er et uddrag (side 66-69) af FVST i EU's samlenotat vedr. rådsmøde i oktober 2012. (redak. LNS) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og internationale forhold Den 8. oktober

Læs mere

36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet

36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet 36 Tillæg D: Negativliste - arealer der ikke indgår i efterafgrødegrundarealet Afgrødekode Navn for afgrøden 35 Flerårig bælgsæd 42 Hamp 101 Rajgræs, alm. 102 Rajgræs, alm. 1. år, efterårsudlagt 103 Rajgræs,

Læs mere

Fødevaredatabanken, version 6.0 Andringer fra version 5.0 - ænderede værdier Juni 2005. Side 1

Fødevaredatabanken, version 6.0 Andringer fra version 5.0 - ænderede værdier Juni 2005. Side 1 Side 1 0001 Abrikos, tørret 0000 Energi kj 1159 1244 0001 Abrikos, tørret 0007 kulhydrat, tilgængelig g 57.2 66.5 0001 Abrikos, tørret 0014 A-vitamin RE 199 398 0001 Abrikos, tørret 0061 Jern, Fe mg 6.00

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet/EU-enheden Sagsnr.: 2012-29-221-01374/dep. sagsnr. 14699 Den 20. juli 2012 FVM 058 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem

OM DAGEN. Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem OM DAGEN 6 også når du flytter hjemmefra Få gode ideer til hvordan du får 6 om dagen morgen, middag og aften ind i mellem Få gode ideer til frugt og grønt morgen, middag, aften og ind i mellem Et af de

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juli 2015 (OR. en) ådet for Den Europæiske Union Bruelles, den 15. juli 2015 (O. en) 10936/15 ADD 1 AGI 400 STATIS 63 DELACT 95 FØLGESKIVELSE fra: modtaget: 13. juli 2015 til: Jordi AYET PUIGANAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få.

Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Liste over hvilke nødder, frugt, grønt, friske krydderurter og hvilke slags grene papegøjer og andre fugle må få. Nødder og frø: Amarant Cashewnødder Cedernødder Chiafrø Hasselnødder Hirsefrø/kolber Hørfrø

Læs mere

Gode Råd til kost & eksempler på måltider

Gode Råd til kost & eksempler på måltider Gode råd (l kost & eksempler på mål(der 2016 Gode Råd til kost & eksempler på måltider Udarbejdet af: Prof. Bachelor i ernæring & sundhed & personlig træner & Pia Skovhøj personlig træner Indhold: Hvad

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 245 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 245 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 245 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 8. februar 2017 Sagsnummer: 2017-439./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del Bilag 134 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 5. februar 2015 Sagsnr.: 99 FVM 371./. Vedlagt fremsendes

Læs mere