Gymnasieskolen OVERLADES TIL ILDSJÆLE ANNE LISE BENNEDSEN ER EN AF DEM. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 7.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnasieskolen OVERLADES TIL ILDSJÆLE ANNE LISE BENNEDSEN ER EN AF DEM. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 7."

Transkript

1 Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 7. APRIL 2012 #6 IT OVERLADES TIL ILDSJÆLE ANNE LISE BENNEDSEN ER EN AF DEM

2 13833 Engelsk NYHED Udkommer september Se smagsprøve på gyldendal-uddannelse.dk Wider Contexts Basisbog til engelsk A Af Jonna Engberg-Pedersen, Mette Grønvold og Hanne Ohland-Andersen Som opfølgning på Contexts kommer nu Wider Contexts, en basisbog til engelsk A. Wider Contexts bygger videre på de sproglige og opgavebaserede tilgange, der blev introduceret i Contexts. Endvidere er fagets skriftlige dimension indarbejdet. Wider Contexts tager seks hovedtemaer op. Temaerne Love, War, Man and Nature, Evil, Spectators og The Empire inkluderer et bredt udvalg af tekster. Heri indgår både klassiske og nye tekster i et bredt spektrum af genrer. Til hvert tema er der overordnede spørgsmål og en introduktion med ordforrådsopgaver og indledende tekster. ca. 280 sider kr. 279,- ex moms Udgangspunktet for tekstlæsningen er ordforrådsarbejdet, som suppleres med arbejdet med læsestrategier. De forskellige kontekster, som en tekst optræder i genre, tid, andre kunstarter, ideologi og tema spiller også en rolle i opgaveformulering og tekstsammenstilling. Til bogen hører en fyldig gratis hjemmeside med post-readingopgaver og ekstra materiale.

3 Twitter-klassen: en 28 svar på to minutter It overlades til ildsjælene Facebook udvider der klasserummet met LEDER 4 NYHED 6 Hf-kursus sorterer i elever TEMA: IT I UNDERVISNINGEN 10 5 NYHED Mangel på it-kultur i mange klasser 8 KORT NYT 222 GL MENER Er gymnasielærere på fleksjob et problem? 24 OPTAKT TIL OVERENSKOMST- FORHANDLINGER 28 GYMNASIELIV Seminar for nye lærere INDHOLD DE FASTE SIDER 40 KRONIK 44 DISKUSSION 48 GL-E KURSUSNYT 50 ANMELDELSER 57 FRA LÆSER TIL LÆSER 59 STILLINGER INTERVIEW IEW MED CHARLOTTE RØNHOF UDDANNELSESTOPMØDE I NEW YORK Man har i for ringe grad løftet det faglige niveau og gjort eleverne studieparate. Det er gymnasiets største problem i dag. SKEMAFRI 38 GYMNASIESKOLEN Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening Redaktion: Morten Jest (ansvarshavende), Malene Romme-Mølby, Tina Rasmussen, Sisken Laugesen, Johan Rasmussen, Adresse: Vesterbrogade 16, 1620 København V. Telefon: Hjemmeside: Rejseannoncer og abonnement: Eva Christiansen, telefon , Stillings- og forretningsannoncer: Morten Holm, DG Media, telefon , Layout: Daniel Dalsgaard, Datagraf Tryk: Datagraf Oplag: Tilmeldt Fagpressens Medie Kontrol Medlem af Danske Specialmedier Forsidefoto: Hung Tien Vu Næste deadline: 16. april Gymnasieskolen #

4 LEDER Pod og Pad og meget mere J eg husker fra min egen gymnasietid i slut- rserne at it egr nsede sig til eksistensen af et ar ilds le landt l rerne dengang kaldte i dem n rder der hang ud i skolens datalokale h or de l ste llustreret idenska mens maskiner st rrelse med en halv jetmotor startede Comal80-programmet op g s talte de et sprog vi ikke rigtig forstod ingene s anderledes ud da jeg lidt inde i det nye rtusind igen efandt mig i den gymnasiale sektor u var der langt ere omputere og l rere der fors gte at interessere sig for dem en det var stadig ildsj lene der drev v rket og projekterne g fa maskinerne regerede stadig. u er fa en stort set v k. u e nder vi os s for alvor i den digitale tidsalder hvor p lyder gammeldags. vor vi surfer p i ads og smartphones og pod aster ler. g nu skal alle l rere i henhold til gymnasiereformen fra 2005 inddrage it i undervisningen. kolerne er efterh nden sp kket med hard are og ere og ere l rere f r en id om hvordan det skal ruges men skal man tro forskerne er det stadig ildsj lene der st r med ansvaret. kolerne mangler strategier for hvordan alt det ne hard are udnyttes p dagogisk lyder kritikken. et kan du landt andet l se om i temaet om it i undervisningen i dette nummer af Gymnasieskolen. propos f rn vnte gymnasiereform en har ikke l ftet det faglige niveau tilstr kkeligt og gjort eleverne studieparate mener Charlotte nhof forskningspolitisk hef i ansk ndustri. un kunne godt t nke sig at nogle af reformens elementer lev t nkt godt igennem og startet forfra. et g lder for eksempel studievejledningen som helt fejlagtigt siger nhof er levet fjernet fra de mennesker der har ansvaret for og kontakten til de unge i det daglige. s intervie et med hende fra side 31 det er sikkert kontroversielle holdninger for nogle mens det nok ligeledes er vand p andres mølle. g s er det snart tid til at t nke p overenskomst igen. Ganske vist er OK 11 først for kort tid siden levet f rdigredigeret og klar til for alvor at tr de i kraft fra august i r. en allerede om nogle uger skal G s repr sentantska vedtage foreningens krav til OK 13-forhandlingerne. Og har du ikke smidt et par kilo i den forlø ne ganske vist korte overenskomstperiode liver der m ske lejlighed til at f sp ndt livremmen ind i lø et af de n ste to-tre r. or der er ikke lagt op til hampagneorgier om end ar ejdsmarkedsforskere skimter muligheder og enkelte lyspunkter. s mere fra side 24. God l sning og god p ske. Morten Jest, chefredaktør Gymnasieskolen # Stærke og svage hf-elever undervises hver for sig Side 6 FORVENTNINGER OM MERE LOMMEULD Side 26 4

5 NYHED Mangel på it-kultur i mange klasser er er langt mellem klasser som har op ygget en god it-kultur mener it-forsker i hael aulsen. ans forskning har tidligere vist at en tilf ldig og løs rug af it og so iale medier i klasserummet risikerer at give eleverne et mindre ud ytte af undervisningen og i v rste fald frafald. t-forsker efterlyser at gymnasierne f r ska t en god it-kultur i de enkelte klasser. dag er der store forskelle p hvordan it og so iale medier ruges eller ikke ruges i undervisningen mener i hael aulsen it-forsker fra. Jeg vil ansl at antallet af klasser hvor alle klassens l rere s tter sig ned lø ende og diskuterer og re ekterer over hvordan for eksempel so iale medier inddrages og ruges aktivt i undervisningen er p under n pro ent i anmark. il geng ld er der ere og ere l rere som ruger det p egen h nd siger i hael aulsen viste hans forskning at det g r ud over elevernes indl ring og faglige ud ytte hvis gymnasierne og l rerne ikke aktivt forholder sig til rugen af it og so- iale medier i klasserummet. orskningen viste at det ligefrem kan føre til frafald. t eksempel kan v re at de fagligt svage elever s tter sig ned p ageste r kke hvor de med et halvt øre følger med i undervisningen mens de med det andet spiller spil eller opdaterer a e ook. øsningen er dog ikke for ud mod rug af for eksempel a e ook i timerne. i- hael aulsens forskning viser at et totalt for ud mod for eksempel at g p a e ook i timerne har en negativ e ekt og ska er mistillid mellem l rere og elever. Omvendt f r det negative konsekvenser hvis l reren lader det v re op til eleverne hvor meget tid de ruger med hovedet nede i sk rmen i timerne. erimod skal it og so iale medier integreres i undervisningen s det liver en p dagogisk og didaktisk gevinst. an mener det ofte er de fagligt svage elever som lader sig negativt forstyrre af deres r are omputer. i ser gang p gang elever som i 3.g opdager at de har siddet og spildt deres tid i timerne siger i hael aulsen. Ledelsen har ansvaret i hael aulsen forst r dog godt at den enkelte l rer eller l rerteam ikke har op- ygget en it-kultur i klasserne. ans erfaring er at det kr ver et langt sejt tr k som kan v re sv rt at tage uden ledelsens op akning. et er ikke nok at ledelsen eta lerer tr dløst netv rk og s siger vi er en itskole siger i hael aulsen. lse eth Korsgaard orensen er professor i it kommunikation og l ring p arhus niversitet. un mener at udfordringen og ansvaret for hvordan it integreres i undervisningen ikke alene ør hvile p den enkelte l rers skuldre. Det er helt klart en ledelsesopgave at s tte nogle rummelige rammer for l rernes p dagogiske og didaktiske ar ejde med at integrere it i undervisningen siger lse eth Korsgaard orensen som mener at ledelsen ør sørge for at l rerne f r mulighed for at ar ejde sammen om udfordringerne og at input fra eleverne ogs liver inddraget. ormand for Gymnasieskolernes ektorforening Jens oe ielsen erkender at gymnasierne har en udfordring med at f integreret it og nye medier i undervisningen. an mener der er kommet en del teknik ind p skolerne n ste skridt er at ruge den til at ska e edre undervisning. Der er ehov for at l rerne f r mere efteruddannelse p det her omr de. amtidig er der ehov for at vi f r mere forsknings aseret viden om hvordan it idrager til undervisningen. t skal v re en katalysator for vidensgenerering og m ikke are live underholdning og et redska til at performe siger Jens oe ielsen. Læs tema om it i undervisningen side TEKST: JOHAN RASMUSSEN 2,2 PROCENT FLERE HAR I ÅR SØGT IND PÅ LANDETS ALMENE GYMNASIER OG HF I FORHOLD TIL 2011 Side 9 I hver klasse sidder der to-tre elever, der ikke burde gå der. Side 30 Gymnasieskolen #

6 NYHED f-kursus sorterer i elever aderslev Katedralskole liver svage og st rke hf-elever undervist hver for sig i en del af timerne. Den slags tiltag vil rede sig mener ere. ddannelsesforsker er skeptisk. TEKST: TINA RASMUSSEN Gymnasieskolen # N r hf-eleverne egynder p aderslev Katedralskole liver de s reenet i dansk matematik og engelsk. erefter liver de delt i to hold t med de st rke elever og et med de svage. nitiativet opstod fordi l rerne oplevede store forskelle i elevernes faglige evner. Det gjorde det sv rt at nde et niveau og en undervisningsform der tilgodes alle. i oplevede et stort sp nd mellem de svage og de st rke elever og at vi overs egge grupper i forsøget p at ramme midten. Vi havde ikke tid til at give de svage elever den rette hj lp og de st rke elever de rette udfordringer siger une hmidt skildsen der underviser hf-eleverne p aderslev Katedralskole i dansk. Det har opsplitningen lavet om p. forhold til de svage elever er muligheden for at støtte den enkelte elev levet ekstra god fordi holdet har f et ko let en støttel rer p og f et tildelt et ekstra lokale. om l rer oplever man tit at der sidder to-tre elever der suger halvdelen af ens tid. Nu kan støttel reren g ind og give de elever ekstra opm rksomhed forklarer une hmidt Eskildsen. Det er kun i dansk matematik og engelsk hf-eleverne er opdelt i forhold til deres faglige niveau. ndervisningen i de øvrige fag foreg r p den s dvanlige m de. Elever føler sig set d en er kommet fra l rerne men ifølge une hmidt Eskildsen har ledelsen akket op. Ordningen kører nu p sit andet r og erfaringerne har kun v ret gode. ørst til sommer n r eleverne har v ret til eksamen kan man se om det f r en positiv indvirkning p deres karakterer. Det er vi selvfølgelig sp ndte p og jeg tror det er realistisk. en i første omgang har det vigtigste for os v ret at ska e edre trivsel landt eleverne og det er helt klart lykkedes siger une hmidt Eskildsen. an mener ikke man skal v re ange for at udstille en gruppe elever som svage. Eleverne føler sig set. De svage elever ved godt at de er svage og det stempel har de ikke noget imod at f hvis are der liver ageret p det. Det udsagn stemmer nt overens med resultatet af en evaluering skolen har lavet. er svarer hele 6 pro ent af hfeleverne at s reeningen og opdelingen i to hold er o.k. eller helt i top. Gymnasieskolernes rerforening har man ikke over lik over hvor ud- redt det er at hf-elever niveaudeles i hold p aggrund af en s reening. Konsulent herese olter vurderer at det er et f tal af skolerne der ar ejder s m lrettet med det som aderslev Katedralskole. Det er et godt ud p at ramme hf-eleverne hvor de er fagligt. Derfor er det sandsynligvis noget der vil komme mere af siger herese olter. Hjælpeklassen er tilbage teen e k lektor p nstitut for iloso dagogik og eligionsstudier ved yddansk niversitet D kender ere skoler hvor man har lavet forsøg med tol rerordninger i hf-klasser. en modellen med s reening og niveaudeling har han ikke hørt om før. an forst r godt hvorfor man har valgt at gøre det. Det er en løsning p pro lemet med at der er k mpestor forskel rent fagligt p hf-eleverne. Det er en stor udfordring og den liver større og større p grund af 5 pro ent-m ls tningen siger teen e k. igesom herese olter tror han at lignende tiltag vil rede sig inden for kort tid. N r vi lukker ere og ere ind p ungdomsuddannelserne liver p dagogikkens svar di erentiering og sortering p alle mulige m der. elvom han godt kan forst tankegangen ag niveaudelingen er han alligevel skeptisk. or ved at genindføre hj lpeklassen fra gamle dage laver man forskellige uddannelser i uddannelsen. Det tyder p at man er ved at ned- ryde forestillingen om at man skal have et vist fagligt niveau for at tage en gymnasial uddannelse siger teen e k. 6

7 grundbogat Ny Tænk ud af boksen skyd papegøjen Vidensmønstre tilbyder et værktøj som elever og lærere fra alle fag kan mødes om. Gennem begrebslig analyse bliver eleverne i stand til at reflektere over muligheder og begrænsninger, særtræk og fællestræk ved sag, fag og hovedområder. På en smidig og sagsnær måde sættes den tværfaglige refleksion på skinner uden papegøjesnak. Vidensmønstre giver et overskueligt sæt af begreber til at karakterisere og diskutere den viden, der fremkommer i arbejdet med sagerne i AT. Flere af begreberne er allerede velkendte i gymnasiet, og de kan derfor befrugte metodeundervisningen i fagene. Begreberne er ordnet i par: Teoretisk praktisk Diakron synkron Empirisk formel Kvantitativ kvalitativ Eksperimentel observationel Kausal intentionel Idiografisk nomotetisk Faktuel normativ Bogens kapitler kan læses i en hvilken som helst rækkefølge. Således er bogen tilrettelagt, så den enten kan bruges til at planlægge en progression for AT eller nemt indføjes i enhver skoles kanoniske AT-forløb. Bog 153 sider kr. 148,- ebog 153 sider kr. 37,- Priser er ekskl. moms og gælder ved køb hos Systime. Vidensmønstre er rigt illustreret og pædagogisk gennemtænkt med henblik på at fremme den tværfaglige refleksion. Præsentationen af de tværfaglige begreber er ledsaget af små opgaver og rigelige eksempler, hvilket gør det muligt for eleven at tilegne sig en del af stoffet og repetere på egen hånd. Mads Rangvid, Torben Benoni, Thomas Svane Christensen og Anders Ølsgaard Larsen Læs systime.dk Ring Skriv Deltag lab.systime.dk

8 KORT NYT Sagt Siden Sidst Der er ikke meget reality at hente i reality-tv. Anya Eskildsen, direktør på Niels Brock, i Politiken. Om at Danmarks ungdom kan meget andet end at feste og drikke. GENERATION STOLEDANS Alle ved, der er kamp om pladserne. Kamp om arbejdspladser, praktikpladser og studiepladser, og der er ikke plads til alle på vinderholdet. Vi er ved at skabe en generation stoledans, hvor der er så stor fokus på at komme med på vognen, at konkurrencen mellem de unge skærpes, siger Noemi Katznelson, der er leder af Center for Ungdomsforskning, til MetroXpress. Hun er bekymret for, hvilken konsekvens det vil få for samfundet, hvis ikke man reagerer ved at skabe plads til top og bund blandt de unge i uddannelsessystemet. TEKST: SISKEN LAUGESEN Uddan dem, der skal bruges Hele 63 procent af danskerne på 18 år og derover mener, at universiteterne skal afstemme antallet af studiepladser med arbejdsløshedskvotienten for den enkelte uddannelse. Universiteterne og studievejlederne skal give de unge klar besked om, hvor jobmulighederne er størst, siger Jannik Schack Linnemann, der er forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv. Han mener, det er en myte, at man ikke kan spå om, hvilke uddannelser der bliver behov for i fremtiden. SLIP FORFAT- TEREN LØS Politikens Forlag og Dagbladet Politiken udskriver konkurrence om samtidsroman. Skriv en fortælling, der tager os nye steder hen. En uimodståelig historie, der slår benene væk under os. Sådan lyder opfordringen til alle skrivelystne danskere fra Politikens Forlag. Konkurrencen er åben for både debutanter og etablerede forfattere, det eneste krav til skribenten er, at man er fyldt 18 år. Læs mere på politikensforlag.dk. Det bedste manuskript beløn - nes med kroner. BOOK EN FOREDRAGSHOLDER Hvad har den nye litterære komet Josefine Klougart, USA-eksperten Mads Fugl ede og journalisten Kurt Strand tilfælles? De kan alle holde oplæg om emner, der er interes sante for gymnasieelever. Derfor er de en del af det nye site gymnasieforedrag.dk, der tilbyder relevante foredrag og oplæg til gymnasi e- elever. Emnerne spænder bredt fra Søren Kierkegaard-show og litteraturen i det digitale rum til markedsføring og branding. 8

9 2,2 % Kilde: Rektorforeningen HVOR ER MILLIARDERNE BLEVET AF? Ministeriet for Børn og Undervisning har postet syv milliarder kroner i projekter, der skal sikre, at 95 procent gennemfører en ungdomsuddannelse i Men ifølge en undersøgelse fra Rigsrevisionen har ministeriet ikke overblik over effekten af indsatsen. Det skyldes, at man hverken har sat konkrete mål for eller fulgt op på resultaterne. Det vil ministeren lave om på. Vores indsats skal fremadrettet dokumenteres, og vi skal følge op på effekten af de initiativer, der er iværksat, siger Christine Antorini. FRA NYBORG TIL INDIEN Elever fra Nyborg Gymnasiums internationale linje har udarbejdet undervisningsmateriale til indiske skolebørn. Eleverne har siden efteråret udviklet memory-spil og brætspil, der skal træne de indiske elevers engelskkundskaber. Inden længe sendes det færdige produkt af sted til to unge danskere, der underviser på skolen i det nordvestlige Indien. Jeg er sikker på, det bliver en stor succes, så vi kan fortsætte samarbejdet i fremtiden, fortæller Mariann Brandt, der er lærer på Nyborg Gymnasium. COOL MATEMATIK Plakaten, der er lavet af kunstnergruppen Surrend, hænger overalt i København. Meningen med den er, at gymnasieelever skal få øjnene op for, at matematik ikke behøver at være kedeligt. Matematiklærere fra de gymnasiale uddannelser i Vejle er gået sammen GEORGS VENNER i sammenslutningen Georgs Venner for at kunne give flere udfordringer til elever med flair for matematik. Ideen opstod i forbindelse med gymnasiernes deltagelse i den nationale matematikkonkurrence Georg Mohr. Civilingeniør og lektor på Vejle Tekniske Gymnasium Anette Vestergaard Lykke fortæller, at der sidder en håndfuld elever på hvert gymnasium, der virkelig brænder for matematik. Ved at slå os sammen kan vi lave flere tiltag for disse elever og fastholde deres interesse for matematik. Gymnasieskolen #6 2012

10 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN TEKST: JOHAN RASMUSSEN FOTO: JESPER BALLEBY TWITTER-KLASSEN: 28 svar på to minutter Gymnasieskolen # I en 1.g-klasse på Handelsgymnasiet i Skive er det sociale medie Twitter integreret i alle fag. Klassen er en del af et forskningsprojekt, som opstod på grund af frustrationer over, at computerspil og Facebook gik ud over indlæring og undervisning. 10

11 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN It-klassen på Handelsgymnasiet i Skive har dansk. I løbet af få minutter svarer alle elever via Twitter på lærer Henrik Hulsrøjs spørgsmål. Hvad forbinder I med mellemkrigstiden? Eleverne i 1.g på Handelsgymnasiet i Skive har dansk, og dansklærer Henrik Hulsrøj sparker med sit spørgsmål gang i et undervisningsforløb, hvor eleverne blandt andre skal møde Tom de sig til tasterne på deres bærbare computer. Svar om fattigdom i Tyskland, ny teknik til krigsførelse og en association til tv-serien Matador tikker ind fra elevernes Twitter-svar. I løbet af få minutter har samtlige elever skrevet deres bud, som læreren ren og de andre elever kan læse på deres skærm. > Gymnasieskolen #

12 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN Twitter er et socialt netværk og en mikro-blogging-hjemmeside, der giver brugerne mulighed for at sende egne og læse andre brugeres opdateringer, også kendt som tweets. Det er bevidst, at forskerne har valgt Twitter i stedet for Facebook til projektet. Blandt andet fordi det i følge forskerne er et mere rent medie uden så mange forstyrrende elementer som for eksempel reklamer på Facebook. Twitter var nyt for både eleverne og lærerne, og dermed kunne de sammen lære mediet at kende og udvikle en fælles Twitter-kultur. > hvor kasketter og en enkelt hue stikker op, og får nu en elev til at uddybe sit svar om, at de var helt vildt fattige i Tyskland. Eleverne har, siden de begyndte på gymnasiet i Skive sidste sommer, været en del af et forskningsprojekt, hvor det sociale medie Twitter er en fast integreret del af undervisningen i alle fag, og hvor eleverne skriver og deler viden i såkaldte wikis. mellemkrigstiden bliver kastet op på den elektroniske tavle. Tom Kristensen fortæller om druk og litteratur i et gammelt grynet interview, og Carl Th. Dreyer brænder Jeanne d Arc af på bålet, alt imens Henrik eleverne. En joke om Tom Kristensen og racerløb blander sig med betragtninger om, hvorvidt kunsten kan påvirke politik og Den helt åbenlyse fordel ved at bruge Twitter i undervisningen er, at jeg får bragt malt ikke siger så meget i klassen. Jeg kan for eksempel bede alle svare på et spørgsmål på en gang. Hvis otte gerne vil sige noget, kan alle komme af med det i stedet for kun to af dem, siger han. Twitter bliver dog langtfra brugt hele tiden i undervisningen. Henrik Hulsrøj sikrer sig, at den verbale pingpong i klassen fortsat dyrkes, og et mundtligt oplæg på dansk foregår stadig ved at stille sig foran klassen. For at forstå baggrunden for forskningsprojektet skal vi syv år tilbage. I 2005 begyndte gymnasiet i Skive at leje bærbare computere ud til eleverne til en fordelagtig Engelsklærer Lisbeth Ziegler mener, at Twitter kan være med til at nedbryde de barrierer, nogle elever har for at åbne munden i sprogfag. En wiki er en hjemmeside, hvor enhver ved hjælp af en browser kan oprette, vedligeholde og forfatte webdokumenter og websider i samarbejde med andre. Eleverne skal opdatere og dele deres viden på diverse wikis, som de selv opretter. Wiki Gymnasieskolen #

13 FORSKNINGSPROJEKTET Reglerne er, at lærerne ikke må forbyde brugen af computere, heller ikke computerspil eller Facebook i timerne. Lærerne skal forholde sig aktivt til elevernes forbrug af medier og spil de skal indgå i en dialog, hvis eleven for eksempel spiller for meget. Projektets mål er: 1.g. Udvikle en god it-klasserumskultur. 2.g. Udvikle et globalt udsyn og alsidigt it-forbrug. 3.g. Højne elevernes it-studie-kompetencer i forhold til deres studieambitioner. Forskningsprojektet koster samlet 4,7 millioner kroner og er støttet af Region Midt med 3,2 millioner kroner. TEMA: IT I UNDERVISNINGEN pris, og i løbet af kort tid havde samtlige elever en bærbar computer. I de kommende år steg frustrationerne over, at eleverne mistede koncentrationen i undervisningen og brugte for meget tid på spil og Facebook. Skolen indførte et forbud mod at bruge computeren til andet, end hvad der havde relevans for undervisningen. Uddannelseschef Henrik Neve og lærer og projektleder Lene Baake husker frustrationerne og magtesløsheden over, at eleverne var optaget af alt muligt andet end tyske verber og matematik. Jeg har haft mange samtaler med elever, sendt breve hjem til forældre og givet advarsler, siger Henrik Neve. Lærerne tacklede problemerne forskelligt. I nogle timer kunne eleverne sidde på bageste række og passe sig selv med øjnene inde i skærmen, mens lærerne i andre timer var over dem. Fælles for alle lærere var, at de var frustrerede over situationen. Da Henrik Neve samtidig læste om en forskningsundersøgelse, hvor elever på ungdomsuddannelser selv gav udtryk for, at den bærbare computer forringede deres indlæring, tænkte han, at der måtte gøres noget, og det blev i grove træk startskuddet til forskningsprojektet. gode resultater af projektet. Der er mindre uro i klassen. Når en elev er færdig med en opgave, sætter han sig til at spille et spil eller går på Facebook i stedet for at forstyrre sidemanden. Vi får et bedre forhold til eleverne, fordi vi går ind i en konstruktiv dialog om it-brug med eleverne i stedet for at give forbud, siger > Twitter bliver ikke brugt i alle lektioner. Det talte sprog er lige så vigtigt at holde fast i. DET SIGER FORSKERNE Det er et langt sejt træk, og det har været hårdt arbejde for lærerne at holde eleverne fast i at bruge disse medier og tænke over, hvordan de generelt bruger it i klassen. Vi kan ud fra interviews med eleverne se, at det er begyndt at virke. Eleverne er for eksempel blevet mere bevidste om, at de ikke kan multitaske, og at det ikke kan betale sig at være i gang med for meget på en gang. De er også blevet gode til at bruge wikis og udveksle noter på tværs. Der er ved at opstå en god it-kultur i klassen, siger Michael Paulsen, forsker på SDU, som sammen med forsker Jesper Tække, Aarhus Universitet, er ansvarlig for forskningsprojektet. Gymnasieskolen #

14 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN DET SIGER ELEVERNE Gennemsnit på Handelsgymnasiet i Skive It-klassen Jeg er med til at skabe arbejdsro 85,1 (Procent helt enig og delvis enig) 100 Lærerne anvender opdateret viden og materialer 98,1 100 Lærerne motiverer mig Vi har indflydelse på undervisningen 59,7 84 Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 73,3 96 Tallene er skolens egen benchmarking og ikke en del af forskningsprojektet. > Lene Baake, som også peger på, at eleverne får et tættere sammenhold og kender hinanden bedre, fordi de fra første dag har været vant til at dele viden og ideer om undervisningen via Twitter og wikis. Projektet kan dog også være en udfordring for lærerne. Det kræver noget at skulle holde en faglig dialog i gang på Twitter. Samtidig skal lærerne lede klassen nogenlunde ens, så der bliver opbygget en fælles it-kultur, og lærerne skal hele tiden dele deres erfaringer hvad virker, og hvad virker ikke på google.docs. Du øver dig i 20 år på at være lærer, og så pludselig skal du lave det hele om. Potatoes Hvordan staver man til potatoes? spørger en elev. Der er gruppearbejde i engelsktimen. Grupperne har fundet artikler fra euromonitor.com, og nu skal de på Twitter skrive spørgsmål om artiklerne, som den anden gruppe svarer på. Spørgsmålene dukker op på skærmen med jævne svaret i artiklen, de har læst. Engelsklærer Lisbeth Ziegler opfordrer eleverne til at slå ord, de ikke kender, op og skrive dem ind i klassens fælles dictionary, der ligger som en wiki, alle elever kan åbne og skrive videre i. Mens en gruppe forsøger at svare på spørgsmål om consumertrends in Germany, og en dreng brokker sig over, at en gruppe har pålagt ham at læse en fem sider lang artikel, fortæller Lisbeth Ziegler om nogle af fordelene ved at bruge Twitter i et fremmedsprogsfag. I sprogfag er der normalt barrierer for at sige noget, men eleverne i denne klasse har hurtigt åbnet sig for at sige noget mundtligt i klassen, og det tror jeg skyldes, at de med det samme åbner sig ved at twitte på engelsk. Barrieren for at dumme sig bliver hurtigt nedbrudt, siger hun og roser eleverne for ikke at grine af hinandens sproglige fejl på Twitter. Næsten alle elever i klassen mener, at lærerne motiverer dem, og at de lærer noget nyt hver dag. Gymnasieskolen #

15 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN Skoler forsømmer at lave klare mål og strategier for it i undervisningen, mener kritikere. I stedet fokuserer ledelsen mere på teknik og overlader indholdet til ildsjælene. Problemet er, at de gode erfaringer for, hvordan it bruges i undervisningen, ikke bredes ud til resten af lærerne. Det tr dløse netv rk er p mange skoler eta leret eleverne sidder med den r- are omputer eller en ta let foran sig og nogle steder h nger de elektroniske tavler i klasserne. over- aden er danske gymnasier et illede p at Danmark er en førende it-nation. Kritikere mener dog at n r det handler om at inddrage it undervisningen s det liver en reel gevinst og et idrag til at l re om dansk litteratur spansk udtale og fysik har vi stadig meget at l re. ange skoler mangler en strategi for hvordan it skal implementeres i undervisningen. stedet lader ledelsen ofte ildsj le udvikle ideer og projekter og forventer s at det siver ud p resten af skolen men meget tyder p at det ikke sker. stedet liver det øprojekter uden vidensdeling siger Nikolaj rydens jerg Elf som er adjunkt p D i Odense og forsker i it i gymnasiet. an kan n vne mange eksempler p l rere og skoler som kaster sig ud i nye sp ndende projekter med rug af for eksempel smartphone og pad i undervisningen. Det er dog ifølge ham ofte enkelte l rere som ska er en udvikling frem for at fagl rere s tter sig sammen og diskuterer hvordan it og so iale medier edst muligt idrager til faget. ro lemet er at ildsj lene m ske ikke t nker over hvad deres projekt etyder for faget generelt hvad det etyder for samar ejdet om faget hvad det etyder til eksamen siger han. an mener at udviklingen nu g r s st rkt at it i undervisningen kr ver en overordnet strategi fra ledelsen som den enkelte l rer kan forholde sig til. t etyder at l rerne aldrig før har st et i et s usikkert undervisningsrum. ndervisningssituationen forandrer sig hurtigt der liver udviklet ere apps end noget menneske kan n at forholde sig til og eleverne kommer med deres it-kultur siger Nikolaj rydens jerg Elf. Ledelsen skal bakke op ans Laugesen er uddannelsespolitisk hefkonsulent i GL og har ar ejdet med it i undervisningen i 25 r. an ekr fter at der er en r kke ildsj le p gymnasier som kaster sig over nye m der at undervise p ved hj lp af it og at der igen er gang i udviklingsar ejdet oven p implementeringen af gymnasiereformen. Erfaringer viser dog at hvis it i undervisningen for alvor skal rykke kr ver det at ledelsen akker op om det og l gger en strategi. N r den enkelte l rer tager et initiativ og ska er ny undervisning med it kni er det ofte med at f erfaringerne redt ud til de andre l rere siger han. an peger p at mange l rere ikke har l rt at ruge it p dagogisk og didaktisk i undervisningen som en del af deres universitetsuddannelse. Derfor mener han det er pro lematisk at den tid der i p dagogikum er afsat til at ar ejde med den p dagogiske rug af it i undervisningen lev redu eret da p dagogikum lev ndret til et et rigt forlø i 200. ertil kommer at det p dagogiske it-kørekort Gymnasie- T der lev til udt i rene op til kommunalreformen og som irka halvdelen af alle l rerne gennemførte ikke ud ydes mere. erved efterlades de mange nye l rere i et tomrum. Der er ehov for opkvali ering i den p dagogiske rug af it til mange l rere > Gymnasieskolen #

16 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN Erfaringer viser dog, at hvis it i undervisningen for alvor skal rykke, kræver det, at ledelsen bakker op om det og lægger en strategi. N Hans Laugesen, uddannelsespolitisk chefkonsulent i GL > og det bør ledelsen tænke med ind i den Teknologien ændrer sig meget hurtigt, nikken bør man i første omgang under- enkeltes kompetenceudviklingsplan, siger og derfor handler det mere om at udvikle søge, hvilke fordele og ulemper der er Hans Laugesen, som også generelt efterlyser mere forskning og viden om, hvordan it-didaktik og -pædagogik kan bidrage til at give eleverne et større fagligt udbytte. It-dannelse Elsebeth Korsgaard Sorensen, der er professor i it, kommunikation og læring på Aarhus Universitet, er enig. Der er produceret meget praktisk og empirisk viden, og der er også mange succeshistorier, men vi mangler en mere forskningsmæssig viden og teoretisk baseret indsigt i, hvordan it og teknologi kan hjælpe med at fremme undervisningen, siger hun. Elsebeth Korsgaard Sorensen efterlyser, hvad hun selv kalder for it-dannelse. Lærerne skal selvfølgelig have et minimum af forståelse for it og teknologi, men teknologien er ikke det vigtigste. it-didaktiske og it-pædagogiske metoder og modeller for, hvordan jeg som lærer bruger it til at lære eleverne faget. Det handler om at udvikle metoder, som lærer eleverne, hvordan de lærer med it det er den eneste kompetence, som er bæredygtig i forhold til integration af it i undervisning og læring, siger Elsebeth Korsgaard Sorensen. Elektronisk tavleundervisning Formand for It-lærerforeningen Jacob Stenløkke Bendtsen, som er lærer på Avedøre Gymnasium, mener, at gymnasierne lader sig styre af teknologi, men glemmer at tænke indhold. Et eksempel er smartboards eller elektroniske tavler, som både folkeskoler og gymnasier har investeret store midler i, før skolerne har klarlagt, i hvilken grad de har en læringsmæssig gevinst. I stedet for massivt at investere i tek- herunder især hvordan teknikken en påvirker undervisningsrummet. Skolerne gør det modsatte, de anska er teknikken en og prøver derefter at nde ud, hvad den skal bruges til, siger han. På Avedøre Gymnasium hænger der fem elektroniske tavler, men ifølge Jacob Stenløkke Bendtsen bliver de ikke brugt særlig ofte. Det skyldes mangel på faglig software, men i særdeleshed en bevægelse væk fra tavleundervisning på grund af større hold og øget fokus på elevaktiverende undervisning. Hvorfor skulle vi investere i elektroaniske tavler, når vi samtidig forsøger komme væk fra tavleundervisningen? spørger han. I dag har mange skoler trådløst netværk, og mange elever har både bærbar computer og smartphone, så de uafbrudt er online. Det lukkede klasserum er for længst brudt ned, men Jacob Stenløkke ke Bendtsen peger på, at der savnes undersøgelser af, hvilke konsekvenser det har, og hvordan man kan bruge det aktivt. Der er stadig en stor usikkerhed om, hvordan man for eksempel forholder sig til Facebook. Skal brug af Facebook forbydes, kommenteres, ignoreres eller lige frem inddrages i undervisningen? Lærere og elever bliver nødt til at have en fæl les fordeståelse for, hvad man må, og hvor dan bruges, siger Jacob Stenløkke Bendtsen. n. Gymnasieskolen # It betyder, at lærerne aldrig før har stået i et så usikkert undervisningsrum. N Nikolaj Frydensbjerg Elf, adjunkt på SDU i Odense og forsker i it i gymnasiet 16

17 Facebook udvider klasserummet TEMA: IT I UNDERVISNINGEN Lærer Anne Lise Bennedsen har med begejstring erfaret, hvordan Facebook kan bruges fagligt. Hendes engagement har nu inspireret gymnasiets ledelse til at arbejde for øget brug af it i undervisningen. Facebook den blå skærm kan indimellem være en hård konkurrent til undervisningen. Det var den også på Rødkilde Gym- nasium. Men spansk- og samfundsfagslærer Anne Lise Bennedsen satte sig for at vende det til noget positivt. Når vi ikke kan undgå Facebook, så må vi konkurrere med den og nde på en seriøs måde at inddrage den i undervisningen på, siger hun. Det var en af grundene til, at hun gik i gang med at bruge Facebook i timerne. Det startede med, at hun skulle lave tværfaglige forløb med en design- og en idrætslærer. Både lærere og elever havde brug for et fælles sted, hvor de kunne dele billeder, links til artikler og beske- der. Det blev lidt af en succes, fordi Face- book bidrog til videndeling. Sidenhen har Anne Lise fast oprettet et grupperum til hver af sine klasser og til tværfaglige projekter. For eksempel har nogle af hendes 3.g-elever i øjeblikket travlt med almen studieforberedelse i samfunds- fag og biologi. Da eleverne kommer fra ere forskellige klasser, er det rart at have et fælles sted, hvor de kan kommunikere og dele materiale. Eleverne skriver også spørgs- målene til deres synopsis i Facebook-grup- pen. Lærerne har valgt at svare åbent i grupperummet i stedet for at svare eleverne enkeltvis, fordi det i almen studieforbere- delse handler meget om metode at lære at stille de rigtige spørgsmål. TEKST: MALENE ROMME-MØLBY FOTO: HUNG TIEN VU > Gymnasieskolen #

18 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN > Gymnasieskolen # Der ligger en vigtig pædagogisk vinkel i, at eleverne lærer af hinandens spørgsmål og lærernes svar, fortæller Anne Lise Bennedsen. Ofte beder hun også eleverne i samfundsfag om at forklare, på hvilket taksonomisk niveau de andre elever har stillet spørgsmål. Eller hun overfører en artikel til Facebook-gruppen og beder eleverne om at gøre rede for, hvilke argumentationskneb der er dominerende i artiklen. Karakter for Facebook Klasserummet er udvidet med Facebook. Anne Lise Bennedsen understreger dog, at det ikke er hver time, hun bruger Facebook i. Cirka hver fjerde. Men hun oplever, at elever, der har lidt sværere ved at svare på spørgsmål i klassen, ofte bidrager med lidt ekstra på Facebook, når de kommer hjem og har haft tid til at tænke over emnet. De fagligt stærke elever nder ofte en ekstra artikel om emnet. På Facebook får de fagligt stærke elever mulighed for at føre debatten videre på et højere niveau, og de lidt svagere elever får ro til at svare, fortæller Anne Lise Bennedsen. Derfor har hun også øje for elevernes aktivitet i Facebook-gruppen, når hun giver karakterer. Jeg har oplevet, at en elev ikke har sagt så meget om et emne i klassen. Men da jeg senere kiggede på Facebook, kunne jeg se, at han havde overført en artikel og henvist til en teoretiker. Det overbeviste mig om, at han havde forstået, hvad det drejede sig om. Det kan jeg jo ikke bare ignorere, når jeg giver karakterer, siger hun. På Facebook får de fagligt stærke elever mulighed for at føre debatten videre på et højere niveau, og de lidt svagere elever får ro til at svare. N Anne Lise Bennedsen, spansk- og samfundsfagslærer, Rødkilde Gymnasium Nicolai Bartholin går i 2.g og er normalt ikke den store tilhænger af Facebook. Det bliver let for over adisk, men han er glad for Facebook i undervisningen. Nogle gange er jeg måske ikke så god til at sige noget i timerne. Men Facebook giver mig mulighed for at bidrage med mere, når jeg har haft tid til at tænke over det, siger han. Til spanskeleverne har Anne Lise Bennedsen ændret sproget på Facebook-gruppen til spansk. De bruger især gruppen til at a evere lyd- eller lm ler. For eksempel kan en lektie være, at eleverne skal optage, når de læser et stykke litteratur eller en oversættelse op. Derefter overfører de lyd len til Facebook-gruppen. Andre gange lmer de oplæsningen og sætter undertekster på. Forleden beklagede en elev sig over, at hun var nødt til at lave optagelsen om fem gange, inden hun var tilfreds. Jeg kunne ikke lade være med at spørge eleven, om ikke hun var glad for, at hun havde forbedret sig, siger Anne Lise Bennedsen med et grin. En anden lektie kan være, at eleverne skal kommentere på hinandens grammatik eller oversættelse. Jeg prøver at vise eleverne, at det ikke er et nederlag, men meget naturligt at lave fejl, når vi lærer et nyt sprog, siger hun. Pas på arbejdstiden Anne Lise Bennedsen mener, at Facebook på mange måder har gjort arbejdet lettere for hende. Tidligere, hvis hun modtog en Facebook i gymnasiet Gymnasieskolen har spurgt gymnasielærere, om de bruger Facebook i undervisningen, og om de er venner med eleverne på Facebook. Det er der delte meninger om. Se flere kommentarer på GLs Facebook-side Gymnasielærer. Gammeldags undervisning og brud på vandtætte skotter Birgitte Thomassen Underviser i historie og psykologi på CPH West Ishøj Gymnasium. Bruger du Facebook i undervisningen? Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan ikke se, hvordan jeg med fordel kan bruge den. Jeg har set, at nogle lærere opretter en historisk profil og opdaterer den løbende med klassen. Det er lidt poppet, synes jeg. Som historielærer mener jeg også, at det gør undervisningen personfikseret. Og det er en historieundervisningsform, som vi er gået væk fra for 20 år siden. Mediet i sig selv gør ikke, at den form for tilgang til historien er o.k. Er du venner med dine elever på Facebook? Nej, hverken med mine elever eller skolens ledelse. For mig er Facebook et frirum, hvor jeg vil have lov til at være fjollet. Der bør være vandtætte skotter mellem lærere og ledelsen og eleverne. Ved sidste MUS blev vi også spurgt, om vi var venner med eleverne på Facebook, og jeg fornemmede, at det også var skolens holdning, at man ikke skulle være venner med eleverne på Facebook. Jeg ved godt, at man kan justere indstillingerne, så eleverne ikke kan se så meget, men jeg synes ærlig talt, at det er lettere at lade være. Hvad synes du om, at andre lærere bruger Facebook i undervisningen? Det må de gøre, hvis de synes, at de kan bruge det fagligt. Jeg har lige været på kursus i it og brug af for eksempel Facebook og Tweeter. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at man glemmer problemet med øget energiforbrug, når alle skal sidde med hver deres computer i undervisningen. Undervisning kan også let blive statisk og i virkeligheden lidt gammeldags, hvis alle sidder foran en skærm. > 18

19 Har du besluttet at hæve dine efterlønspenge? Og vil du vide, hvad vi kan gøre for at få dem til at spire og gro? Så udfyld kortet og send det tilbage til os så kontakter vi dig. Venlig hilsen MP Pension På kan du logge på og se din pensionsoversigt. På kan du tilmelde dig generalforsamlingen eller afgive fuldmagt, hvis du ikke kan komme.

20 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN > pod- eller vodcast fra eleverne, skulle hun bruge tid på at overføre den, hvis resten af klassen skulle se den. Nu er den tilgængelig for alle. Det kunne også være en tidsrøver at nde billeder. Først skulle hun nde billederne, derefter skulle de kopieres. Nu overfører hun dem blot til gruppens væg og beder eleverne om at give en spansk beskrivelse af billederne i kommentarfeltet. Andre gange beder hun elever om selv at overføre billeder til Facebook-gruppen. Tidligere k jeg en masse billedbeskrivelser, der stort set lignede hinanden, fordi eleverne havde lavet det alene. Nu kan de se hinandens beskrivelser, så beskrivelserne bliver lidt dybere og mere interes- ANNE LISES I UNDERVISNINGEN Gymnasieskolen # Facebook som inspiration, men privatliv for sig Peter Winther Høymark Underviser i dansk og historie på Stenhus Gymnasium og HF. Bruger du Facebook i undervisningen? Ja, jeg har brugt Facebook for første gang i min mediefagsundervisning for nylig, fordi en kollega havde lagt en god elevproduktion som videoklip ud via Medielærerforeningens gruppe. I min historieundervisning har jeg vist kun brugt Facebook en gang i en klasse for at vise dem, at man kan blive venner med Christian IV. I dansk har jeg ikke brugt den endnu, men gennem en gruppe, der hedder Bogtube, får jeg ofte links til forfatterinterviews, og det vil jeg til at bruge. På den måde synes jeg, at Facebook er blevet en genvej til andre sites på nettet, som er spændende for mig i undervisningsøjemed og privat. Er du venner med dine elever på Facebook? Nej, det er jeg ikke. Jeg synes, at jeg har så travlt til hverdag med mit job, at det er nødvendigt for mig at kunne være privat nogle gange. At være gymnasielærer med fag som mediefag, dansk og historie kræver, ud over masser af timer, forberedelse og møder, og at jeg er velorienteret i aviser og medier i faglitteratur. Der er ikke så mange stunder til at koble hoved og krop fra. Derfor er det vigtigt for mig at have et frirum fra elever og kolleger, hvor jeg bare er til for mig og min familie. Jeg bor i en mindre by og støder derfor på elever alle vegne. Hvis jeg også skulle forholde mig til dem på Facebook, og de skulle komme tættere på mig, ville det for alvor blive for meget. Jeg har enkelte Facebook-venner, som er tidligere elever, men det skyldes fælles interesser, eller at de er mine børns venner og derfor har været en del af mit familieliv. Hvad synes du om, at andre lærere er venner med deres elever på Facebook? Jeg tror, at mine kolleger er ret restriktive med at blive venner med nuværende elever. Men med forhenværende elever kan det være i orden. Klare mål: Sæt klare rammer for hver Facebook-gruppes faglige og tværfaglige mål. Det er vigtigt at fortælle eleverne, at her diskuterer man på et fagligt eller tværfagligt plan, ved for eksempel at inddrage centrale begreber i samfundsfag, og man undgår subjektive kommentarer. Giv slip: Som lærer må man acceptere, at man ikke kan nå at læse alt, hvad de skriver i Facebook-grupperne. Nogle debatter tager jeg op i klassen. Andre diskussioner får de selv lov til at køre videre derinde, og så følger jeg med på sidelinjen, hvis jeg har tid. Elevstyret undervisning: Nogle gange bringer eleverne diskussioner op om aktuelle samfundsfaglige emner, som jeg ikke har fundet på. Og de finder artikler, som jeg ikke havde opdaget. Det er i den grad induktiv elevstyret undervisning, som vi som lærere bør efterleve. Fokuseret retning: Nogle gange retter jeg i dybden i vores spanske Facebook-grupper, og andre gange nøjes jeg med fokuseret retning. Det vil sige fokus på to til tre grammatiske fejltyper, som går igen hos de fleste. styr på indstillingerne: Som lærer kan man sagtens være venner på Facebook med sine elever og stadig have sit privatliv i fred. Man skal bare have styr på sine Facebookindstillinger, så man sikrer sig, at eleverne kun ser, hvad man har lyst til at give dem lov til. Flere råd: Find artiklen 100 Ways You Should Be Using Facebook in Your Classroom på 20

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE

DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 29.09.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DIGITALE UDFORDRINGER I UNDERVISNINGEN AF UNGE Vi elsker det,

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen.

1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. 1. Eleverne udtaler: Ofte har en stor del af klassen ikke forberedt sig til undervisningen. Hvordan tackler du som lærer den situation? a. Sender eleverne ud af klassen for at læse. b. Danner arbejdsgrupper

Læs mere

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14

Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Sukkertoppen og Vibenhus 2013/14 Htx kort og kontant Htx er en af de tre muligheder, du har for at tage en studentereksamen. De to andre hedder hhx og stx. Htx giver adgang til alle videregående uddannelser

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter

BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC. Evaluering af udviklingsprojekter BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers HF & VUC Evaluering af udviklingsprojekter Indhold BIT - Bred udnyttelse af IT som pædagogisk og fagdidaktisk værktøj på Randers

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org

Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET. Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasieskolernes Lærerforening JOB I GYMNASIET Tlf. 33 29 09 00 gl@gl.org www.gl.org Gymnasiejobbet Ansættelsesmuligheder Kompetencekrav Pædagogikum Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil ansættes i gymnasiet?

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014

Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 www.gl.org Referat fra PS-mødet den 17. september 2014 Foreløbig dagsorden: 1. Endelig dagsorden 2. Referat fra sidste møde tirsdag den 8. april 2014 3. Seminar for de faglige foreningers bestyrelser marts

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Klasserumskultur og klasserumsledelse i det 21. århundrede

Klasserumskultur og klasserumsledelse i det 21. århundrede Klasserumskultur og klasserumsledelse i det 21. århundrede Oplæg på startkonferencen for projektet klasserumsledelse og elevinddragelse 5. september 2013 Michael Paulsen Lektor i læringsfilosofi, Aalborg

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

resultaterne og sammenholde dem med hinanden.

resultaterne og sammenholde dem med hinanden. ! "#$%!& ' ( ( ' Hvordan har du fattet interesse for at undervise dine kollegaer i dansk som 2. sprog? Det er meget tilfældighedernes spil. Det startede med, at Lise Thorn bad mig om at tage på et kursus,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Vejledning og uddannelse

Vejledning og uddannelse Vejledning og uddannelse Fag og læsning (hf) 1. udgave, 2015 ISBN 13 9788761668905 Forfatter(e) En øvelsesbaseret udgivelse, der lægger op til at arbejde bevidst, klart og tydeligt med den faglige læsning.

Læs mere

Eksempel på AT- eksamen 2012

Eksempel på AT- eksamen 2012 Vidensmønstre Program Velkomst Professor Finn Collin (KU) foredrag Et nyt tværfagligt sprog oplæg Øvelser Al forståelse pararbejde med supplerende oplæg De tværfaglige begreber i forløb gruppearbejde med

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Socio Media Educa,on. Mellem forbud og ligegyldighed

Socio Media Educa,on. Mellem forbud og ligegyldighed Aarhus University konferencen for netværksprojektet vedr. fremmedsprog i gymnasiet d. 28. marts 2014 kl. 9.30-15.30 på Severin Kursuscenter i Middelfart Socio Media Educa,on Mellem forbud og ligegyldighed

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012

Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyt fra fagkonsulenten Januar 2012 Nyheder fra ministeriet Ministeren har fra første dag erklæret, at gymnasiereformen er en god reform, og at der ikke vil ske store ændringer. Til gengæld vil man foretage

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker

Konference. Klasserumsledelse 2013. Kurser.dk. 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København. viden flytter mennesker Konference Klasserumsledelse 2013 13. marts 2013 Den Sorte Diamant København Kurser.dk viden flytter mennesker Program 09.30-10.00 Morgenbuffet og registrering 10.00-10.10 Velkomst 10.10-10.55 Organisationen

Læs mere

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium

Digitale medier i gymnasiet. Anders Hassing Ørestad Gymnasium Digitale medier i gymnasiet Anders Hassing Ørestad Gymnasium e-museum-konferenceni i Nyborg 5. november 2009 Anders Hassing Cand.mag. i historie og samfundsfag Underviser på Ørestad Gymnasium It-udviklingsgruppe

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX

Scan & tjek WEB APP. StudiePlanner. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus STX Scan & tjek WEB PP StudiePlanner STX 2013 2014 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus EN STUDENTEREKSMEN KRÆVER: 4 fag -niveau 3 fag B-niveau 7 fag -niveau De De obligatoriske fag udgør hovedparten af af

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende

Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium. Globalt - socialt - udfordrende Studieretninger 2012-2015 Rungsted Gymnasium 2. fremmedsprog: fransk fortsætter B, tysk fortsætter B, japansk begynder A, spansk begynder A, kinesisk begynder A Kunstnerisk fag: Inden gymnasiet skal du

Læs mere

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST

Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013. Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Svesken på disken NNS-ledelsesbootcamp, efteråret 2013 Trine Ladekarl Nellemann rektor hhx, htx, stx Ishøj, CPH WEST Hvorfor leder? Vi gør en forskel! Vi har stort ansvar og indflydelse! Vi kan blive ved

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE

Guide. For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Guide For lærere i Slagelse Kommune KLÆDT PÅ TIL DIGITAL DANNELSE Facebookvenner med eleverne? Ja og nej! Der kan være flere grunde til at være venner med sine elever på nettet, men først og fremmest bør

Læs mere

Besvær med at læse og skrive?

Besvær med at læse og skrive? såd an KO MM ER DU VID ER E Besvær med at læse og skrive? Få hjælp eller hjælp andre videre Gør som Louise, Tommy, Anne Lise og Frederik MED IT & UNDERVISNING VIT_Kampagne_Generel_K2.indd 1 04/10/13 17.36

Læs mere

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet!

Gymnasium. Næstved og Køge. Dit skridt videre til drømmestudiet! Gymnasium Næstved og Køge EUC S ælland Dit skridt videre til drømmestudiet! 1 Gry Knudsen Er i gang med at uddanne sig til bioanalytiker. HTX har givet stor indsigt i det tekniske og naturvidenskabelige,

Læs mere

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007

Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Elevevaluering november 2007 side1/8 1v Helsingør Gymnasium Sammenfatning af elevevaluering i 1v November 2007 Oversigt over spørgsmål 1. Hvorfor valgte du at gå i IT-klassen? 2. I hvilken grad er dine

Læs mere

Internationalisering og sprog

Internationalisering og sprog Internationalisering og sprog En international studieretning - hvor sprogfagene indgår i samspil med andre fag og en international virksomhed hvor casepædagogik anvendes som didaktisk værktøj Program Hvad

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse

Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse Workshop 4: Netmedieret undervisning og digital dannelse Hvordan sikres læring i et fleksibelt klasserum? I de gymnasiale uddannelsers bekendtgørelser såvel som i fagenes læreplaner stilles krav om inddragelse

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00

UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR - Pædagogisk problem eller mulighed? KONFERENCE D. 29. MAJ 2013, KL 9.30-16.00 UNGES MEDIEKULTUR -Pædagigisk problem eller mulighed? Hallo hører du efter, hvad jeg siger?. Har du ikke

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms - uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Ansvarlige Relationer

Ansvarlige Relationer 1 gør Corporate Responsibility til en del af kundens hverdag Målgruppe Forældre med børn på 5 7 år og folkeskole lærere der underviser børn på 5 7 år. Kampagnemål Et vigtigt initiativ i s Corporate Responsibility

Læs mere

Socio Media Educa,on. Mellem forbud og ligegyldighed. Oplæg webinar 29.01.2014 Ny Nordisk Skole

Socio Media Educa,on. Mellem forbud og ligegyldighed. Oplæg webinar 29.01.2014 Ny Nordisk Skole Aarhus University Oplæg webinar 29.01.2014 Ny Nordisk Skole Socio Media Educa,on Mellem forbud og ligegyldighed Jesper Tække Associate Professor, PhD Centre for Internet Research, Aarhus University, Denmark

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne

Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Pressemeddelelse Børn og digitale medier - nye udfordringer for de voksne Børn og unges forbrug af digitale medier er stigende. De boltrer sig i den digitale verden via computer, iphone, tv og konsoller

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats

Indholdsfortegnelse samlet IT & læringsindsats sfortegnelse samlet IT & læringsindsats Lektiehjælp via IT... 2 Multimediefremstilling som alternativ til skriftlig fremstilling på 10. klasse og HG... 3 Lettere tilgang til læring gennem PC-læsning...

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Studieretninger 2016-2017

Studieretninger 2016-2017 Studieretninger 2016-2017 Orienteringsaften for kommende elever og deres forældre onsdag den 13. januar 2016 kl. 19.00 Studieretninger Uanset hvilken studieretning og hvilke valgfag, du vælger, så skal

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Finansministerens krav ved OK13

Finansministerens krav ved OK13 Finansministerens krav ved OK13 Vi er i en tid med økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Hvis vi skal opretholde og udvikle det danske velfærdssamfund, er det helt nødvendigt,

Læs mere

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst

Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst Kære medarbejder i Dagtilbud Sønderborg Øst I disse år sker der meget på børneområdet, der er fokus på skoleområdet og man går i gang med en stor reform, men der er også stor bevågenhed fra regeringen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311

It og eksamen i de gymnasiale uddannelser. 2. februar 2012 Sags nr.: 099.48K.311 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 It og eksamen i de gymnasiale uddannelser Indledning

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Projekt e-læring 20. januar 2012

Projekt e-læring 20. januar 2012 Om Projekt e-læring Stig Pedersen Projektleder på projektet Baggrund VUC erne har igennem hele sin historie tilrettelagt undervisning til gavn for de dårligst uddannede og ikke mindst til de, som har brug

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed

PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed PLads til forskellighed Etnisk Mangfoldighed i ældreplejen Om Kurset Etnisk mangfoldighed i ældreplejen Plads til forskellighed - etnisk mangfoldighed i ældreplejen er et kursus udviklet i samarbejde mellem

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen?

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? BILAG 1 Ekspertinterviewguide Hvilken betydning har indførelsen ipads haft mht. mediestrategien og dit ansvar som driftsleder? Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? Er der

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende.

Velkommen til Paderup Gymnasium. Værdigrundlag og profil. Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. 2009 Velkommen til Paderup Gymnasium Værdigrundlag og profil Paderup Gymnasium er et alment gymnasium, som er både studieforberedende og alment dannende. Udover det faglige, der selvsagt skal være i top,

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Procedure ved elevklager over undervisningen

Procedure ved elevklager over undervisningen Procedure ved elevklager over undervisningen Søren Hindsholm 19. marts 2014 Indhold 1 Indledning 1 2 Den korte version 2 3 Den lange version 2 3.1 Rektors tilsyn og ansvar...................... 3 3.2 Når

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE - elever 7. årgang Du kan her se resultat af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 7. årgang. 91 elever ud af årgangens 103 elever har svaret,

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m

HF Elev. S o l r ø d G y m n a s i u m HF Elev 2011 S o l r ø d G y m n a s i u m Velkommen til HF PÅ Solrød Gymnasium Hf er for dig, der over to år ønsker at arbejde frem mod en kort, en mellemlang eller en længerevarende videregående uddannelse.

Læs mere