Gymnasieskolen OVERLADES TIL ILDSJÆLE ANNE LISE BENNEDSEN ER EN AF DEM. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 7.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gymnasieskolen OVERLADES TIL ILDSJÆLE ANNE LISE BENNEDSEN ER EN AF DEM. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 7."

Transkript

1 Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 7. APRIL 2012 #6 IT OVERLADES TIL ILDSJÆLE ANNE LISE BENNEDSEN ER EN AF DEM

2 13833 Engelsk NYHED Udkommer september Se smagsprøve på gyldendal-uddannelse.dk Wider Contexts Basisbog til engelsk A Af Jonna Engberg-Pedersen, Mette Grønvold og Hanne Ohland-Andersen Som opfølgning på Contexts kommer nu Wider Contexts, en basisbog til engelsk A. Wider Contexts bygger videre på de sproglige og opgavebaserede tilgange, der blev introduceret i Contexts. Endvidere er fagets skriftlige dimension indarbejdet. Wider Contexts tager seks hovedtemaer op. Temaerne Love, War, Man and Nature, Evil, Spectators og The Empire inkluderer et bredt udvalg af tekster. Heri indgår både klassiske og nye tekster i et bredt spektrum af genrer. Til hvert tema er der overordnede spørgsmål og en introduktion med ordforrådsopgaver og indledende tekster. ca. 280 sider kr. 279,- ex moms Udgangspunktet for tekstlæsningen er ordforrådsarbejdet, som suppleres med arbejdet med læsestrategier. De forskellige kontekster, som en tekst optræder i genre, tid, andre kunstarter, ideologi og tema spiller også en rolle i opgaveformulering og tekstsammenstilling. Til bogen hører en fyldig gratis hjemmeside med post-readingopgaver og ekstra materiale.

3 Twitter-klassen: en 28 svar på to minutter It overlades til ildsjælene Facebook udvider der klasserummet met LEDER 4 NYHED 6 Hf-kursus sorterer i elever TEMA: IT I UNDERVISNINGEN 10 5 NYHED Mangel på it-kultur i mange klasser 8 KORT NYT 222 GL MENER Er gymnasielærere på fleksjob et problem? 24 OPTAKT TIL OVERENSKOMST- FORHANDLINGER 28 GYMNASIELIV Seminar for nye lærere INDHOLD DE FASTE SIDER 40 KRONIK 44 DISKUSSION 48 GL-E KURSUSNYT 50 ANMELDELSER 57 FRA LÆSER TIL LÆSER 59 STILLINGER INTERVIEW IEW MED CHARLOTTE RØNHOF UDDANNELSESTOPMØDE I NEW YORK Man har i for ringe grad løftet det faglige niveau og gjort eleverne studieparate. Det er gymnasiets største problem i dag. SKEMAFRI 38 GYMNASIESKOLEN Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening Redaktion: Morten Jest (ansvarshavende), Malene Romme-Mølby, Tina Rasmussen, Sisken Laugesen, Johan Rasmussen, Adresse: Vesterbrogade 16, 1620 København V. Telefon: Hjemmeside: Rejseannoncer og abonnement: Eva Christiansen, telefon , Stillings- og forretningsannoncer: Morten Holm, DG Media, telefon , Layout: Daniel Dalsgaard, Datagraf Tryk: Datagraf Oplag: Tilmeldt Fagpressens Medie Kontrol Medlem af Danske Specialmedier Forsidefoto: Hung Tien Vu Næste deadline: 16. april Gymnasieskolen #

4 LEDER Pod og Pad og meget mere J eg husker fra min egen gymnasietid i slut- rserne at it egr nsede sig til eksistensen af et ar ilds le landt l rerne dengang kaldte i dem n rder der hang ud i skolens datalokale h or de l ste llustreret idenska mens maskiner st rrelse med en halv jetmotor startede Comal80-programmet op g s talte de et sprog vi ikke rigtig forstod ingene s anderledes ud da jeg lidt inde i det nye rtusind igen efandt mig i den gymnasiale sektor u var der langt ere omputere og l rere der fors gte at interessere sig for dem en det var stadig ildsj lene der drev v rket og projekterne g fa maskinerne regerede stadig. u er fa en stort set v k. u e nder vi os s for alvor i den digitale tidsalder hvor p lyder gammeldags. vor vi surfer p i ads og smartphones og pod aster ler. g nu skal alle l rere i henhold til gymnasiereformen fra 2005 inddrage it i undervisningen. kolerne er efterh nden sp kket med hard are og ere og ere l rere f r en id om hvordan det skal ruges men skal man tro forskerne er det stadig ildsj lene der st r med ansvaret. kolerne mangler strategier for hvordan alt det ne hard are udnyttes p dagogisk lyder kritikken. et kan du landt andet l se om i temaet om it i undervisningen i dette nummer af Gymnasieskolen. propos f rn vnte gymnasiereform en har ikke l ftet det faglige niveau tilstr kkeligt og gjort eleverne studieparate mener Charlotte nhof forskningspolitisk hef i ansk ndustri. un kunne godt t nke sig at nogle af reformens elementer lev t nkt godt igennem og startet forfra. et g lder for eksempel studievejledningen som helt fejlagtigt siger nhof er levet fjernet fra de mennesker der har ansvaret for og kontakten til de unge i det daglige. s intervie et med hende fra side 31 det er sikkert kontroversielle holdninger for nogle mens det nok ligeledes er vand p andres mølle. g s er det snart tid til at t nke p overenskomst igen. Ganske vist er OK 11 først for kort tid siden levet f rdigredigeret og klar til for alvor at tr de i kraft fra august i r. en allerede om nogle uger skal G s repr sentantska vedtage foreningens krav til OK 13-forhandlingerne. Og har du ikke smidt et par kilo i den forlø ne ganske vist korte overenskomstperiode liver der m ske lejlighed til at f sp ndt livremmen ind i lø et af de n ste to-tre r. or der er ikke lagt op til hampagneorgier om end ar ejdsmarkedsforskere skimter muligheder og enkelte lyspunkter. s mere fra side 24. God l sning og god p ske. Morten Jest, chefredaktør Gymnasieskolen # Stærke og svage hf-elever undervises hver for sig Side 6 FORVENTNINGER OM MERE LOMMEULD Side 26 4

5 NYHED Mangel på it-kultur i mange klasser er er langt mellem klasser som har op ygget en god it-kultur mener it-forsker i hael aulsen. ans forskning har tidligere vist at en tilf ldig og løs rug af it og so iale medier i klasserummet risikerer at give eleverne et mindre ud ytte af undervisningen og i v rste fald frafald. t-forsker efterlyser at gymnasierne f r ska t en god it-kultur i de enkelte klasser. dag er der store forskelle p hvordan it og so iale medier ruges eller ikke ruges i undervisningen mener i hael aulsen it-forsker fra. Jeg vil ansl at antallet af klasser hvor alle klassens l rere s tter sig ned lø ende og diskuterer og re ekterer over hvordan for eksempel so iale medier inddrages og ruges aktivt i undervisningen er p under n pro ent i anmark. il geng ld er der ere og ere l rere som ruger det p egen h nd siger i hael aulsen viste hans forskning at det g r ud over elevernes indl ring og faglige ud ytte hvis gymnasierne og l rerne ikke aktivt forholder sig til rugen af it og so- iale medier i klasserummet. orskningen viste at det ligefrem kan føre til frafald. t eksempel kan v re at de fagligt svage elever s tter sig ned p ageste r kke hvor de med et halvt øre følger med i undervisningen mens de med det andet spiller spil eller opdaterer a e ook. øsningen er dog ikke for ud mod rug af for eksempel a e ook i timerne. i- hael aulsens forskning viser at et totalt for ud mod for eksempel at g p a e ook i timerne har en negativ e ekt og ska er mistillid mellem l rere og elever. Omvendt f r det negative konsekvenser hvis l reren lader det v re op til eleverne hvor meget tid de ruger med hovedet nede i sk rmen i timerne. erimod skal it og so iale medier integreres i undervisningen s det liver en p dagogisk og didaktisk gevinst. an mener det ofte er de fagligt svage elever som lader sig negativt forstyrre af deres r are omputer. i ser gang p gang elever som i 3.g opdager at de har siddet og spildt deres tid i timerne siger i hael aulsen. Ledelsen har ansvaret i hael aulsen forst r dog godt at den enkelte l rer eller l rerteam ikke har op- ygget en it-kultur i klasserne. ans erfaring er at det kr ver et langt sejt tr k som kan v re sv rt at tage uden ledelsens op akning. et er ikke nok at ledelsen eta lerer tr dløst netv rk og s siger vi er en itskole siger i hael aulsen. lse eth Korsgaard orensen er professor i it kommunikation og l ring p arhus niversitet. un mener at udfordringen og ansvaret for hvordan it integreres i undervisningen ikke alene ør hvile p den enkelte l rers skuldre. Det er helt klart en ledelsesopgave at s tte nogle rummelige rammer for l rernes p dagogiske og didaktiske ar ejde med at integrere it i undervisningen siger lse eth Korsgaard orensen som mener at ledelsen ør sørge for at l rerne f r mulighed for at ar ejde sammen om udfordringerne og at input fra eleverne ogs liver inddraget. ormand for Gymnasieskolernes ektorforening Jens oe ielsen erkender at gymnasierne har en udfordring med at f integreret it og nye medier i undervisningen. an mener der er kommet en del teknik ind p skolerne n ste skridt er at ruge den til at ska e edre undervisning. Der er ehov for at l rerne f r mere efteruddannelse p det her omr de. amtidig er der ehov for at vi f r mere forsknings aseret viden om hvordan it idrager til undervisningen. t skal v re en katalysator for vidensgenerering og m ikke are live underholdning og et redska til at performe siger Jens oe ielsen. Læs tema om it i undervisningen side TEKST: JOHAN RASMUSSEN 2,2 PROCENT FLERE HAR I ÅR SØGT IND PÅ LANDETS ALMENE GYMNASIER OG HF I FORHOLD TIL 2011 Side 9 I hver klasse sidder der to-tre elever, der ikke burde gå der. Side 30 Gymnasieskolen #

6 NYHED f-kursus sorterer i elever aderslev Katedralskole liver svage og st rke hf-elever undervist hver for sig i en del af timerne. Den slags tiltag vil rede sig mener ere. ddannelsesforsker er skeptisk. TEKST: TINA RASMUSSEN Gymnasieskolen # N r hf-eleverne egynder p aderslev Katedralskole liver de s reenet i dansk matematik og engelsk. erefter liver de delt i to hold t med de st rke elever og et med de svage. nitiativet opstod fordi l rerne oplevede store forskelle i elevernes faglige evner. Det gjorde det sv rt at nde et niveau og en undervisningsform der tilgodes alle. i oplevede et stort sp nd mellem de svage og de st rke elever og at vi overs egge grupper i forsøget p at ramme midten. Vi havde ikke tid til at give de svage elever den rette hj lp og de st rke elever de rette udfordringer siger une hmidt skildsen der underviser hf-eleverne p aderslev Katedralskole i dansk. Det har opsplitningen lavet om p. forhold til de svage elever er muligheden for at støtte den enkelte elev levet ekstra god fordi holdet har f et ko let en støttel rer p og f et tildelt et ekstra lokale. om l rer oplever man tit at der sidder to-tre elever der suger halvdelen af ens tid. Nu kan støttel reren g ind og give de elever ekstra opm rksomhed forklarer une hmidt Eskildsen. Det er kun i dansk matematik og engelsk hf-eleverne er opdelt i forhold til deres faglige niveau. ndervisningen i de øvrige fag foreg r p den s dvanlige m de. Elever føler sig set d en er kommet fra l rerne men ifølge une hmidt Eskildsen har ledelsen akket op. Ordningen kører nu p sit andet r og erfaringerne har kun v ret gode. ørst til sommer n r eleverne har v ret til eksamen kan man se om det f r en positiv indvirkning p deres karakterer. Det er vi selvfølgelig sp ndte p og jeg tror det er realistisk. en i første omgang har det vigtigste for os v ret at ska e edre trivsel landt eleverne og det er helt klart lykkedes siger une hmidt Eskildsen. an mener ikke man skal v re ange for at udstille en gruppe elever som svage. Eleverne føler sig set. De svage elever ved godt at de er svage og det stempel har de ikke noget imod at f hvis are der liver ageret p det. Det udsagn stemmer nt overens med resultatet af en evaluering skolen har lavet. er svarer hele 6 pro ent af hfeleverne at s reeningen og opdelingen i to hold er o.k. eller helt i top. Gymnasieskolernes rerforening har man ikke over lik over hvor ud- redt det er at hf-elever niveaudeles i hold p aggrund af en s reening. Konsulent herese olter vurderer at det er et f tal af skolerne der ar ejder s m lrettet med det som aderslev Katedralskole. Det er et godt ud p at ramme hf-eleverne hvor de er fagligt. Derfor er det sandsynligvis noget der vil komme mere af siger herese olter. Hjælpeklassen er tilbage teen e k lektor p nstitut for iloso dagogik og eligionsstudier ved yddansk niversitet D kender ere skoler hvor man har lavet forsøg med tol rerordninger i hf-klasser. en modellen med s reening og niveaudeling har han ikke hørt om før. an forst r godt hvorfor man har valgt at gøre det. Det er en løsning p pro lemet med at der er k mpestor forskel rent fagligt p hf-eleverne. Det er en stor udfordring og den liver større og større p grund af 5 pro ent-m ls tningen siger teen e k. igesom herese olter tror han at lignende tiltag vil rede sig inden for kort tid. N r vi lukker ere og ere ind p ungdomsuddannelserne liver p dagogikkens svar di erentiering og sortering p alle mulige m der. elvom han godt kan forst tankegangen ag niveaudelingen er han alligevel skeptisk. or ved at genindføre hj lpeklassen fra gamle dage laver man forskellige uddannelser i uddannelsen. Det tyder p at man er ved at ned- ryde forestillingen om at man skal have et vist fagligt niveau for at tage en gymnasial uddannelse siger teen e k. 6

7 grundbogat Ny Tænk ud af boksen skyd papegøjen Vidensmønstre tilbyder et værktøj som elever og lærere fra alle fag kan mødes om. Gennem begrebslig analyse bliver eleverne i stand til at reflektere over muligheder og begrænsninger, særtræk og fællestræk ved sag, fag og hovedområder. På en smidig og sagsnær måde sættes den tværfaglige refleksion på skinner uden papegøjesnak. Vidensmønstre giver et overskueligt sæt af begreber til at karakterisere og diskutere den viden, der fremkommer i arbejdet med sagerne i AT. Flere af begreberne er allerede velkendte i gymnasiet, og de kan derfor befrugte metodeundervisningen i fagene. Begreberne er ordnet i par: Teoretisk praktisk Diakron synkron Empirisk formel Kvantitativ kvalitativ Eksperimentel observationel Kausal intentionel Idiografisk nomotetisk Faktuel normativ Bogens kapitler kan læses i en hvilken som helst rækkefølge. Således er bogen tilrettelagt, så den enten kan bruges til at planlægge en progression for AT eller nemt indføjes i enhver skoles kanoniske AT-forløb. Bog 153 sider kr. 148,- ebog 153 sider kr. 37,- Priser er ekskl. moms og gælder ved køb hos Systime. Vidensmønstre er rigt illustreret og pædagogisk gennemtænkt med henblik på at fremme den tværfaglige refleksion. Præsentationen af de tværfaglige begreber er ledsaget af små opgaver og rigelige eksempler, hvilket gør det muligt for eleven at tilegne sig en del af stoffet og repetere på egen hånd. Mads Rangvid, Torben Benoni, Thomas Svane Christensen og Anders Ølsgaard Larsen Læs systime.dk Ring Skriv Deltag lab.systime.dk

8 KORT NYT Sagt Siden Sidst Der er ikke meget reality at hente i reality-tv. Anya Eskildsen, direktør på Niels Brock, i Politiken. Om at Danmarks ungdom kan meget andet end at feste og drikke. GENERATION STOLEDANS Alle ved, der er kamp om pladserne. Kamp om arbejdspladser, praktikpladser og studiepladser, og der er ikke plads til alle på vinderholdet. Vi er ved at skabe en generation stoledans, hvor der er så stor fokus på at komme med på vognen, at konkurrencen mellem de unge skærpes, siger Noemi Katznelson, der er leder af Center for Ungdomsforskning, til MetroXpress. Hun er bekymret for, hvilken konsekvens det vil få for samfundet, hvis ikke man reagerer ved at skabe plads til top og bund blandt de unge i uddannelsessystemet. TEKST: SISKEN LAUGESEN Uddan dem, der skal bruges Hele 63 procent af danskerne på 18 år og derover mener, at universiteterne skal afstemme antallet af studiepladser med arbejdsløshedskvotienten for den enkelte uddannelse. Universiteterne og studievejlederne skal give de unge klar besked om, hvor jobmulighederne er størst, siger Jannik Schack Linnemann, der er forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv. Han mener, det er en myte, at man ikke kan spå om, hvilke uddannelser der bliver behov for i fremtiden. SLIP FORFAT- TEREN LØS Politikens Forlag og Dagbladet Politiken udskriver konkurrence om samtidsroman. Skriv en fortælling, der tager os nye steder hen. En uimodståelig historie, der slår benene væk under os. Sådan lyder opfordringen til alle skrivelystne danskere fra Politikens Forlag. Konkurrencen er åben for både debutanter og etablerede forfattere, det eneste krav til skribenten er, at man er fyldt 18 år. Læs mere på politikensforlag.dk. Det bedste manuskript beløn - nes med kroner. BOOK EN FOREDRAGSHOLDER Hvad har den nye litterære komet Josefine Klougart, USA-eksperten Mads Fugl ede og journalisten Kurt Strand tilfælles? De kan alle holde oplæg om emner, der er interes sante for gymnasieelever. Derfor er de en del af det nye site gymnasieforedrag.dk, der tilbyder relevante foredrag og oplæg til gymnasi e- elever. Emnerne spænder bredt fra Søren Kierkegaard-show og litteraturen i det digitale rum til markedsføring og branding. 8

9 2,2 % Kilde: Rektorforeningen HVOR ER MILLIARDERNE BLEVET AF? Ministeriet for Børn og Undervisning har postet syv milliarder kroner i projekter, der skal sikre, at 95 procent gennemfører en ungdomsuddannelse i Men ifølge en undersøgelse fra Rigsrevisionen har ministeriet ikke overblik over effekten af indsatsen. Det skyldes, at man hverken har sat konkrete mål for eller fulgt op på resultaterne. Det vil ministeren lave om på. Vores indsats skal fremadrettet dokumenteres, og vi skal følge op på effekten af de initiativer, der er iværksat, siger Christine Antorini. FRA NYBORG TIL INDIEN Elever fra Nyborg Gymnasiums internationale linje har udarbejdet undervisningsmateriale til indiske skolebørn. Eleverne har siden efteråret udviklet memory-spil og brætspil, der skal træne de indiske elevers engelskkundskaber. Inden længe sendes det færdige produkt af sted til to unge danskere, der underviser på skolen i det nordvestlige Indien. Jeg er sikker på, det bliver en stor succes, så vi kan fortsætte samarbejdet i fremtiden, fortæller Mariann Brandt, der er lærer på Nyborg Gymnasium. COOL MATEMATIK Plakaten, der er lavet af kunstnergruppen Surrend, hænger overalt i København. Meningen med den er, at gymnasieelever skal få øjnene op for, at matematik ikke behøver at være kedeligt. Matematiklærere fra de gymnasiale uddannelser i Vejle er gået sammen GEORGS VENNER i sammenslutningen Georgs Venner for at kunne give flere udfordringer til elever med flair for matematik. Ideen opstod i forbindelse med gymnasiernes deltagelse i den nationale matematikkonkurrence Georg Mohr. Civilingeniør og lektor på Vejle Tekniske Gymnasium Anette Vestergaard Lykke fortæller, at der sidder en håndfuld elever på hvert gymnasium, der virkelig brænder for matematik. Ved at slå os sammen kan vi lave flere tiltag for disse elever og fastholde deres interesse for matematik. Gymnasieskolen #6 2012

10 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN TEKST: JOHAN RASMUSSEN FOTO: JESPER BALLEBY TWITTER-KLASSEN: 28 svar på to minutter Gymnasieskolen # I en 1.g-klasse på Handelsgymnasiet i Skive er det sociale medie Twitter integreret i alle fag. Klassen er en del af et forskningsprojekt, som opstod på grund af frustrationer over, at computerspil og Facebook gik ud over indlæring og undervisning. 10

11 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN It-klassen på Handelsgymnasiet i Skive har dansk. I løbet af få minutter svarer alle elever via Twitter på lærer Henrik Hulsrøjs spørgsmål. Hvad forbinder I med mellemkrigstiden? Eleverne i 1.g på Handelsgymnasiet i Skive har dansk, og dansklærer Henrik Hulsrøj sparker med sit spørgsmål gang i et undervisningsforløb, hvor eleverne blandt andre skal møde Tom de sig til tasterne på deres bærbare computer. Svar om fattigdom i Tyskland, ny teknik til krigsførelse og en association til tv-serien Matador tikker ind fra elevernes Twitter-svar. I løbet af få minutter har samtlige elever skrevet deres bud, som læreren ren og de andre elever kan læse på deres skærm. > Gymnasieskolen #

12 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN Twitter er et socialt netværk og en mikro-blogging-hjemmeside, der giver brugerne mulighed for at sende egne og læse andre brugeres opdateringer, også kendt som tweets. Det er bevidst, at forskerne har valgt Twitter i stedet for Facebook til projektet. Blandt andet fordi det i følge forskerne er et mere rent medie uden så mange forstyrrende elementer som for eksempel reklamer på Facebook. Twitter var nyt for både eleverne og lærerne, og dermed kunne de sammen lære mediet at kende og udvikle en fælles Twitter-kultur. > hvor kasketter og en enkelt hue stikker op, og får nu en elev til at uddybe sit svar om, at de var helt vildt fattige i Tyskland. Eleverne har, siden de begyndte på gymnasiet i Skive sidste sommer, været en del af et forskningsprojekt, hvor det sociale medie Twitter er en fast integreret del af undervisningen i alle fag, og hvor eleverne skriver og deler viden i såkaldte wikis. mellemkrigstiden bliver kastet op på den elektroniske tavle. Tom Kristensen fortæller om druk og litteratur i et gammelt grynet interview, og Carl Th. Dreyer brænder Jeanne d Arc af på bålet, alt imens Henrik eleverne. En joke om Tom Kristensen og racerløb blander sig med betragtninger om, hvorvidt kunsten kan påvirke politik og Den helt åbenlyse fordel ved at bruge Twitter i undervisningen er, at jeg får bragt malt ikke siger så meget i klassen. Jeg kan for eksempel bede alle svare på et spørgsmål på en gang. Hvis otte gerne vil sige noget, kan alle komme af med det i stedet for kun to af dem, siger han. Twitter bliver dog langtfra brugt hele tiden i undervisningen. Henrik Hulsrøj sikrer sig, at den verbale pingpong i klassen fortsat dyrkes, og et mundtligt oplæg på dansk foregår stadig ved at stille sig foran klassen. For at forstå baggrunden for forskningsprojektet skal vi syv år tilbage. I 2005 begyndte gymnasiet i Skive at leje bærbare computere ud til eleverne til en fordelagtig Engelsklærer Lisbeth Ziegler mener, at Twitter kan være med til at nedbryde de barrierer, nogle elever har for at åbne munden i sprogfag. En wiki er en hjemmeside, hvor enhver ved hjælp af en browser kan oprette, vedligeholde og forfatte webdokumenter og websider i samarbejde med andre. Eleverne skal opdatere og dele deres viden på diverse wikis, som de selv opretter. Wiki Gymnasieskolen #

13 FORSKNINGSPROJEKTET Reglerne er, at lærerne ikke må forbyde brugen af computere, heller ikke computerspil eller Facebook i timerne. Lærerne skal forholde sig aktivt til elevernes forbrug af medier og spil de skal indgå i en dialog, hvis eleven for eksempel spiller for meget. Projektets mål er: 1.g. Udvikle en god it-klasserumskultur. 2.g. Udvikle et globalt udsyn og alsidigt it-forbrug. 3.g. Højne elevernes it-studie-kompetencer i forhold til deres studieambitioner. Forskningsprojektet koster samlet 4,7 millioner kroner og er støttet af Region Midt med 3,2 millioner kroner. TEMA: IT I UNDERVISNINGEN pris, og i løbet af kort tid havde samtlige elever en bærbar computer. I de kommende år steg frustrationerne over, at eleverne mistede koncentrationen i undervisningen og brugte for meget tid på spil og Facebook. Skolen indførte et forbud mod at bruge computeren til andet, end hvad der havde relevans for undervisningen. Uddannelseschef Henrik Neve og lærer og projektleder Lene Baake husker frustrationerne og magtesløsheden over, at eleverne var optaget af alt muligt andet end tyske verber og matematik. Jeg har haft mange samtaler med elever, sendt breve hjem til forældre og givet advarsler, siger Henrik Neve. Lærerne tacklede problemerne forskelligt. I nogle timer kunne eleverne sidde på bageste række og passe sig selv med øjnene inde i skærmen, mens lærerne i andre timer var over dem. Fælles for alle lærere var, at de var frustrerede over situationen. Da Henrik Neve samtidig læste om en forskningsundersøgelse, hvor elever på ungdomsuddannelser selv gav udtryk for, at den bærbare computer forringede deres indlæring, tænkte han, at der måtte gøres noget, og det blev i grove træk startskuddet til forskningsprojektet. gode resultater af projektet. Der er mindre uro i klassen. Når en elev er færdig med en opgave, sætter han sig til at spille et spil eller går på Facebook i stedet for at forstyrre sidemanden. Vi får et bedre forhold til eleverne, fordi vi går ind i en konstruktiv dialog om it-brug med eleverne i stedet for at give forbud, siger > Twitter bliver ikke brugt i alle lektioner. Det talte sprog er lige så vigtigt at holde fast i. DET SIGER FORSKERNE Det er et langt sejt træk, og det har været hårdt arbejde for lærerne at holde eleverne fast i at bruge disse medier og tænke over, hvordan de generelt bruger it i klassen. Vi kan ud fra interviews med eleverne se, at det er begyndt at virke. Eleverne er for eksempel blevet mere bevidste om, at de ikke kan multitaske, og at det ikke kan betale sig at være i gang med for meget på en gang. De er også blevet gode til at bruge wikis og udveksle noter på tværs. Der er ved at opstå en god it-kultur i klassen, siger Michael Paulsen, forsker på SDU, som sammen med forsker Jesper Tække, Aarhus Universitet, er ansvarlig for forskningsprojektet. Gymnasieskolen #

14 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN DET SIGER ELEVERNE Gennemsnit på Handelsgymnasiet i Skive It-klassen Jeg er med til at skabe arbejdsro 85,1 (Procent helt enig og delvis enig) 100 Lærerne anvender opdateret viden og materialer 98,1 100 Lærerne motiverer mig Vi har indflydelse på undervisningen 59,7 84 Jeg lærer noget nyt hver dag på min uddannelse 73,3 96 Tallene er skolens egen benchmarking og ikke en del af forskningsprojektet. > Lene Baake, som også peger på, at eleverne får et tættere sammenhold og kender hinanden bedre, fordi de fra første dag har været vant til at dele viden og ideer om undervisningen via Twitter og wikis. Projektet kan dog også være en udfordring for lærerne. Det kræver noget at skulle holde en faglig dialog i gang på Twitter. Samtidig skal lærerne lede klassen nogenlunde ens, så der bliver opbygget en fælles it-kultur, og lærerne skal hele tiden dele deres erfaringer hvad virker, og hvad virker ikke på google.docs. Du øver dig i 20 år på at være lærer, og så pludselig skal du lave det hele om. Potatoes Hvordan staver man til potatoes? spørger en elev. Der er gruppearbejde i engelsktimen. Grupperne har fundet artikler fra euromonitor.com, og nu skal de på Twitter skrive spørgsmål om artiklerne, som den anden gruppe svarer på. Spørgsmålene dukker op på skærmen med jævne svaret i artiklen, de har læst. Engelsklærer Lisbeth Ziegler opfordrer eleverne til at slå ord, de ikke kender, op og skrive dem ind i klassens fælles dictionary, der ligger som en wiki, alle elever kan åbne og skrive videre i. Mens en gruppe forsøger at svare på spørgsmål om consumertrends in Germany, og en dreng brokker sig over, at en gruppe har pålagt ham at læse en fem sider lang artikel, fortæller Lisbeth Ziegler om nogle af fordelene ved at bruge Twitter i et fremmedsprogsfag. I sprogfag er der normalt barrierer for at sige noget, men eleverne i denne klasse har hurtigt åbnet sig for at sige noget mundtligt i klassen, og det tror jeg skyldes, at de med det samme åbner sig ved at twitte på engelsk. Barrieren for at dumme sig bliver hurtigt nedbrudt, siger hun og roser eleverne for ikke at grine af hinandens sproglige fejl på Twitter. Næsten alle elever i klassen mener, at lærerne motiverer dem, og at de lærer noget nyt hver dag. Gymnasieskolen #

15 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN Skoler forsømmer at lave klare mål og strategier for it i undervisningen, mener kritikere. I stedet fokuserer ledelsen mere på teknik og overlader indholdet til ildsjælene. Problemet er, at de gode erfaringer for, hvordan it bruges i undervisningen, ikke bredes ud til resten af lærerne. Det tr dløse netv rk er p mange skoler eta leret eleverne sidder med den r- are omputer eller en ta let foran sig og nogle steder h nger de elektroniske tavler i klasserne. over- aden er danske gymnasier et illede p at Danmark er en førende it-nation. Kritikere mener dog at n r det handler om at inddrage it undervisningen s det liver en reel gevinst og et idrag til at l re om dansk litteratur spansk udtale og fysik har vi stadig meget at l re. ange skoler mangler en strategi for hvordan it skal implementeres i undervisningen. stedet lader ledelsen ofte ildsj le udvikle ideer og projekter og forventer s at det siver ud p resten af skolen men meget tyder p at det ikke sker. stedet liver det øprojekter uden vidensdeling siger Nikolaj rydens jerg Elf som er adjunkt p D i Odense og forsker i it i gymnasiet. an kan n vne mange eksempler p l rere og skoler som kaster sig ud i nye sp ndende projekter med rug af for eksempel smartphone og pad i undervisningen. Det er dog ifølge ham ofte enkelte l rere som ska er en udvikling frem for at fagl rere s tter sig sammen og diskuterer hvordan it og so iale medier edst muligt idrager til faget. ro lemet er at ildsj lene m ske ikke t nker over hvad deres projekt etyder for faget generelt hvad det etyder for samar ejdet om faget hvad det etyder til eksamen siger han. an mener at udviklingen nu g r s st rkt at it i undervisningen kr ver en overordnet strategi fra ledelsen som den enkelte l rer kan forholde sig til. t etyder at l rerne aldrig før har st et i et s usikkert undervisningsrum. ndervisningssituationen forandrer sig hurtigt der liver udviklet ere apps end noget menneske kan n at forholde sig til og eleverne kommer med deres it-kultur siger Nikolaj rydens jerg Elf. Ledelsen skal bakke op ans Laugesen er uddannelsespolitisk hefkonsulent i GL og har ar ejdet med it i undervisningen i 25 r. an ekr fter at der er en r kke ildsj le p gymnasier som kaster sig over nye m der at undervise p ved hj lp af it og at der igen er gang i udviklingsar ejdet oven p implementeringen af gymnasiereformen. Erfaringer viser dog at hvis it i undervisningen for alvor skal rykke kr ver det at ledelsen akker op om det og l gger en strategi. N r den enkelte l rer tager et initiativ og ska er ny undervisning med it kni er det ofte med at f erfaringerne redt ud til de andre l rere siger han. an peger p at mange l rere ikke har l rt at ruge it p dagogisk og didaktisk i undervisningen som en del af deres universitetsuddannelse. Derfor mener han det er pro lematisk at den tid der i p dagogikum er afsat til at ar ejde med den p dagogiske rug af it i undervisningen lev redu eret da p dagogikum lev ndret til et et rigt forlø i 200. ertil kommer at det p dagogiske it-kørekort Gymnasie- T der lev til udt i rene op til kommunalreformen og som irka halvdelen af alle l rerne gennemførte ikke ud ydes mere. erved efterlades de mange nye l rere i et tomrum. Der er ehov for opkvali ering i den p dagogiske rug af it til mange l rere > Gymnasieskolen #

16 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN Erfaringer viser dog, at hvis it i undervisningen for alvor skal rykke, kræver det, at ledelsen bakker op om det og lægger en strategi. N Hans Laugesen, uddannelsespolitisk chefkonsulent i GL > og det bør ledelsen tænke med ind i den Teknologien ændrer sig meget hurtigt, nikken bør man i første omgang under- enkeltes kompetenceudviklingsplan, siger og derfor handler det mere om at udvikle søge, hvilke fordele og ulemper der er Hans Laugesen, som også generelt efterlyser mere forskning og viden om, hvordan it-didaktik og -pædagogik kan bidrage til at give eleverne et større fagligt udbytte. It-dannelse Elsebeth Korsgaard Sorensen, der er professor i it, kommunikation og læring på Aarhus Universitet, er enig. Der er produceret meget praktisk og empirisk viden, og der er også mange succeshistorier, men vi mangler en mere forskningsmæssig viden og teoretisk baseret indsigt i, hvordan it og teknologi kan hjælpe med at fremme undervisningen, siger hun. Elsebeth Korsgaard Sorensen efterlyser, hvad hun selv kalder for it-dannelse. Lærerne skal selvfølgelig have et minimum af forståelse for it og teknologi, men teknologien er ikke det vigtigste. it-didaktiske og it-pædagogiske metoder og modeller for, hvordan jeg som lærer bruger it til at lære eleverne faget. Det handler om at udvikle metoder, som lærer eleverne, hvordan de lærer med it det er den eneste kompetence, som er bæredygtig i forhold til integration af it i undervisning og læring, siger Elsebeth Korsgaard Sorensen. Elektronisk tavleundervisning Formand for It-lærerforeningen Jacob Stenløkke Bendtsen, som er lærer på Avedøre Gymnasium, mener, at gymnasierne lader sig styre af teknologi, men glemmer at tænke indhold. Et eksempel er smartboards eller elektroniske tavler, som både folkeskoler og gymnasier har investeret store midler i, før skolerne har klarlagt, i hvilken grad de har en læringsmæssig gevinst. I stedet for massivt at investere i tek- herunder især hvordan teknikken en påvirker undervisningsrummet. Skolerne gør det modsatte, de anska er teknikken en og prøver derefter at nde ud, hvad den skal bruges til, siger han. På Avedøre Gymnasium hænger der fem elektroniske tavler, men ifølge Jacob Stenløkke Bendtsen bliver de ikke brugt særlig ofte. Det skyldes mangel på faglig software, men i særdeleshed en bevægelse væk fra tavleundervisning på grund af større hold og øget fokus på elevaktiverende undervisning. Hvorfor skulle vi investere i elektroaniske tavler, når vi samtidig forsøger komme væk fra tavleundervisningen? spørger han. I dag har mange skoler trådløst netværk, og mange elever har både bærbar computer og smartphone, så de uafbrudt er online. Det lukkede klasserum er for længst brudt ned, men Jacob Stenløkke ke Bendtsen peger på, at der savnes undersøgelser af, hvilke konsekvenser det har, og hvordan man kan bruge det aktivt. Der er stadig en stor usikkerhed om, hvordan man for eksempel forholder sig til Facebook. Skal brug af Facebook forbydes, kommenteres, ignoreres eller lige frem inddrages i undervisningen? Lærere og elever bliver nødt til at have en fæl les fordeståelse for, hvad man må, og hvor dan bruges, siger Jacob Stenløkke Bendtsen. n. Gymnasieskolen # It betyder, at lærerne aldrig før har stået i et så usikkert undervisningsrum. N Nikolaj Frydensbjerg Elf, adjunkt på SDU i Odense og forsker i it i gymnasiet 16

17 Facebook udvider klasserummet TEMA: IT I UNDERVISNINGEN Lærer Anne Lise Bennedsen har med begejstring erfaret, hvordan Facebook kan bruges fagligt. Hendes engagement har nu inspireret gymnasiets ledelse til at arbejde for øget brug af it i undervisningen. Facebook den blå skærm kan indimellem være en hård konkurrent til undervisningen. Det var den også på Rødkilde Gym- nasium. Men spansk- og samfundsfagslærer Anne Lise Bennedsen satte sig for at vende det til noget positivt. Når vi ikke kan undgå Facebook, så må vi konkurrere med den og nde på en seriøs måde at inddrage den i undervisningen på, siger hun. Det var en af grundene til, at hun gik i gang med at bruge Facebook i timerne. Det startede med, at hun skulle lave tværfaglige forløb med en design- og en idrætslærer. Både lærere og elever havde brug for et fælles sted, hvor de kunne dele billeder, links til artikler og beske- der. Det blev lidt af en succes, fordi Face- book bidrog til videndeling. Sidenhen har Anne Lise fast oprettet et grupperum til hver af sine klasser og til tværfaglige projekter. For eksempel har nogle af hendes 3.g-elever i øjeblikket travlt med almen studieforberedelse i samfunds- fag og biologi. Da eleverne kommer fra ere forskellige klasser, er det rart at have et fælles sted, hvor de kan kommunikere og dele materiale. Eleverne skriver også spørgs- målene til deres synopsis i Facebook-grup- pen. Lærerne har valgt at svare åbent i grupperummet i stedet for at svare eleverne enkeltvis, fordi det i almen studieforbere- delse handler meget om metode at lære at stille de rigtige spørgsmål. TEKST: MALENE ROMME-MØLBY FOTO: HUNG TIEN VU > Gymnasieskolen #

18 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN > Gymnasieskolen # Der ligger en vigtig pædagogisk vinkel i, at eleverne lærer af hinandens spørgsmål og lærernes svar, fortæller Anne Lise Bennedsen. Ofte beder hun også eleverne i samfundsfag om at forklare, på hvilket taksonomisk niveau de andre elever har stillet spørgsmål. Eller hun overfører en artikel til Facebook-gruppen og beder eleverne om at gøre rede for, hvilke argumentationskneb der er dominerende i artiklen. Karakter for Facebook Klasserummet er udvidet med Facebook. Anne Lise Bennedsen understreger dog, at det ikke er hver time, hun bruger Facebook i. Cirka hver fjerde. Men hun oplever, at elever, der har lidt sværere ved at svare på spørgsmål i klassen, ofte bidrager med lidt ekstra på Facebook, når de kommer hjem og har haft tid til at tænke over emnet. De fagligt stærke elever nder ofte en ekstra artikel om emnet. På Facebook får de fagligt stærke elever mulighed for at føre debatten videre på et højere niveau, og de lidt svagere elever får ro til at svare, fortæller Anne Lise Bennedsen. Derfor har hun også øje for elevernes aktivitet i Facebook-gruppen, når hun giver karakterer. Jeg har oplevet, at en elev ikke har sagt så meget om et emne i klassen. Men da jeg senere kiggede på Facebook, kunne jeg se, at han havde overført en artikel og henvist til en teoretiker. Det overbeviste mig om, at han havde forstået, hvad det drejede sig om. Det kan jeg jo ikke bare ignorere, når jeg giver karakterer, siger hun. På Facebook får de fagligt stærke elever mulighed for at føre debatten videre på et højere niveau, og de lidt svagere elever får ro til at svare. N Anne Lise Bennedsen, spansk- og samfundsfagslærer, Rødkilde Gymnasium Nicolai Bartholin går i 2.g og er normalt ikke den store tilhænger af Facebook. Det bliver let for over adisk, men han er glad for Facebook i undervisningen. Nogle gange er jeg måske ikke så god til at sige noget i timerne. Men Facebook giver mig mulighed for at bidrage med mere, når jeg har haft tid til at tænke over det, siger han. Til spanskeleverne har Anne Lise Bennedsen ændret sproget på Facebook-gruppen til spansk. De bruger især gruppen til at a evere lyd- eller lm ler. For eksempel kan en lektie være, at eleverne skal optage, når de læser et stykke litteratur eller en oversættelse op. Derefter overfører de lyd len til Facebook-gruppen. Andre gange lmer de oplæsningen og sætter undertekster på. Forleden beklagede en elev sig over, at hun var nødt til at lave optagelsen om fem gange, inden hun var tilfreds. Jeg kunne ikke lade være med at spørge eleven, om ikke hun var glad for, at hun havde forbedret sig, siger Anne Lise Bennedsen med et grin. En anden lektie kan være, at eleverne skal kommentere på hinandens grammatik eller oversættelse. Jeg prøver at vise eleverne, at det ikke er et nederlag, men meget naturligt at lave fejl, når vi lærer et nyt sprog, siger hun. Pas på arbejdstiden Anne Lise Bennedsen mener, at Facebook på mange måder har gjort arbejdet lettere for hende. Tidligere, hvis hun modtog en Facebook i gymnasiet Gymnasieskolen har spurgt gymnasielærere, om de bruger Facebook i undervisningen, og om de er venner med eleverne på Facebook. Det er der delte meninger om. Se flere kommentarer på GLs Facebook-side Gymnasielærer. Gammeldags undervisning og brud på vandtætte skotter Birgitte Thomassen Underviser i historie og psykologi på CPH West Ishøj Gymnasium. Bruger du Facebook i undervisningen? Nej, det gør jeg ikke. Jeg kan ikke se, hvordan jeg med fordel kan bruge den. Jeg har set, at nogle lærere opretter en historisk profil og opdaterer den løbende med klassen. Det er lidt poppet, synes jeg. Som historielærer mener jeg også, at det gør undervisningen personfikseret. Og det er en historieundervisningsform, som vi er gået væk fra for 20 år siden. Mediet i sig selv gør ikke, at den form for tilgang til historien er o.k. Er du venner med dine elever på Facebook? Nej, hverken med mine elever eller skolens ledelse. For mig er Facebook et frirum, hvor jeg vil have lov til at være fjollet. Der bør være vandtætte skotter mellem lærere og ledelsen og eleverne. Ved sidste MUS blev vi også spurgt, om vi var venner med eleverne på Facebook, og jeg fornemmede, at det også var skolens holdning, at man ikke skulle være venner med eleverne på Facebook. Jeg ved godt, at man kan justere indstillingerne, så eleverne ikke kan se så meget, men jeg synes ærlig talt, at det er lettere at lade være. Hvad synes du om, at andre lærere bruger Facebook i undervisningen? Det må de gøre, hvis de synes, at de kan bruge det fagligt. Jeg har lige været på kursus i it og brug af for eksempel Facebook og Tweeter. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at man glemmer problemet med øget energiforbrug, når alle skal sidde med hver deres computer i undervisningen. Undervisning kan også let blive statisk og i virkeligheden lidt gammeldags, hvis alle sidder foran en skærm. > 18

19 Har du besluttet at hæve dine efterlønspenge? Og vil du vide, hvad vi kan gøre for at få dem til at spire og gro? Så udfyld kortet og send det tilbage til os så kontakter vi dig. Venlig hilsen MP Pension På kan du logge på og se din pensionsoversigt. På kan du tilmelde dig generalforsamlingen eller afgive fuldmagt, hvis du ikke kan komme.

20 TEMA: IT I UNDERVISNINGEN > pod- eller vodcast fra eleverne, skulle hun bruge tid på at overføre den, hvis resten af klassen skulle se den. Nu er den tilgængelig for alle. Det kunne også være en tidsrøver at nde billeder. Først skulle hun nde billederne, derefter skulle de kopieres. Nu overfører hun dem blot til gruppens væg og beder eleverne om at give en spansk beskrivelse af billederne i kommentarfeltet. Andre gange beder hun elever om selv at overføre billeder til Facebook-gruppen. Tidligere k jeg en masse billedbeskrivelser, der stort set lignede hinanden, fordi eleverne havde lavet det alene. Nu kan de se hinandens beskrivelser, så beskrivelserne bliver lidt dybere og mere interes- ANNE LISES I UNDERVISNINGEN Gymnasieskolen # Facebook som inspiration, men privatliv for sig Peter Winther Høymark Underviser i dansk og historie på Stenhus Gymnasium og HF. Bruger du Facebook i undervisningen? Ja, jeg har brugt Facebook for første gang i min mediefagsundervisning for nylig, fordi en kollega havde lagt en god elevproduktion som videoklip ud via Medielærerforeningens gruppe. I min historieundervisning har jeg vist kun brugt Facebook en gang i en klasse for at vise dem, at man kan blive venner med Christian IV. I dansk har jeg ikke brugt den endnu, men gennem en gruppe, der hedder Bogtube, får jeg ofte links til forfatterinterviews, og det vil jeg til at bruge. På den måde synes jeg, at Facebook er blevet en genvej til andre sites på nettet, som er spændende for mig i undervisningsøjemed og privat. Er du venner med dine elever på Facebook? Nej, det er jeg ikke. Jeg synes, at jeg har så travlt til hverdag med mit job, at det er nødvendigt for mig at kunne være privat nogle gange. At være gymnasielærer med fag som mediefag, dansk og historie kræver, ud over masser af timer, forberedelse og møder, og at jeg er velorienteret i aviser og medier i faglitteratur. Der er ikke så mange stunder til at koble hoved og krop fra. Derfor er det vigtigt for mig at have et frirum fra elever og kolleger, hvor jeg bare er til for mig og min familie. Jeg bor i en mindre by og støder derfor på elever alle vegne. Hvis jeg også skulle forholde mig til dem på Facebook, og de skulle komme tættere på mig, ville det for alvor blive for meget. Jeg har enkelte Facebook-venner, som er tidligere elever, men det skyldes fælles interesser, eller at de er mine børns venner og derfor har været en del af mit familieliv. Hvad synes du om, at andre lærere er venner med deres elever på Facebook? Jeg tror, at mine kolleger er ret restriktive med at blive venner med nuværende elever. Men med forhenværende elever kan det være i orden. Klare mål: Sæt klare rammer for hver Facebook-gruppes faglige og tværfaglige mål. Det er vigtigt at fortælle eleverne, at her diskuterer man på et fagligt eller tværfagligt plan, ved for eksempel at inddrage centrale begreber i samfundsfag, og man undgår subjektive kommentarer. Giv slip: Som lærer må man acceptere, at man ikke kan nå at læse alt, hvad de skriver i Facebook-grupperne. Nogle debatter tager jeg op i klassen. Andre diskussioner får de selv lov til at køre videre derinde, og så følger jeg med på sidelinjen, hvis jeg har tid. Elevstyret undervisning: Nogle gange bringer eleverne diskussioner op om aktuelle samfundsfaglige emner, som jeg ikke har fundet på. Og de finder artikler, som jeg ikke havde opdaget. Det er i den grad induktiv elevstyret undervisning, som vi som lærere bør efterleve. Fokuseret retning: Nogle gange retter jeg i dybden i vores spanske Facebook-grupper, og andre gange nøjes jeg med fokuseret retning. Det vil sige fokus på to til tre grammatiske fejltyper, som går igen hos de fleste. styr på indstillingerne: Som lærer kan man sagtens være venner på Facebook med sine elever og stadig have sit privatliv i fred. Man skal bare have styr på sine Facebookindstillinger, så man sikrer sig, at eleverne kun ser, hvad man har lyst til at give dem lov til. Flere råd: Find artiklen 100 Ways You Should Be Using Facebook in Your Classroom på 20

skolen TEMA Uddannelse og forskning skal redde Europa med Mogens Lykketoft: De unge lærere indtager gymnasierne

skolen TEMA Uddannelse og forskning skal redde Europa med Mogens Lykketoft: De unge lærere indtager gymnasierne skolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 23. FEBRUAR 2012 #3 med Mogens Lykketoft: Uddannelse og forskning skal redde Europa TEMA De unge lærere indtager gymnasierne 13749 Mediefag NYHED

Læs mere

9. FEBRUAR 2012 #2. Gymnasieskolen. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening

9. FEBRUAR 2012 #2. Gymnasieskolen. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 9. FEBRUAR 2012 #2 Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening Spansk Basisgrammatik fra 1. til 3. g 13702 Udkommer forår 2011 Grundbog, ca. 120 sider ca. kr. 159,- ex moms AQUÍ ESTÁ

Læs mere

Gymnasieskolen. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 21. JUNI 2012 #10 DA JEG SLAP STYRINGEN. og fem andre historier om den første gang

Gymnasieskolen. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 21. JUNI 2012 #10 DA JEG SLAP STYRINGEN. og fem andre historier om den første gang Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 21. JUNI 2012 #10 DA JEG SLAP STYRINGEN og fem andre historier om den første gang 13990 NYHED Spansk Temalæsning på A- og B-niveau Retratos

Læs mere

KAN EN LÆRER MÅLES? Gymnasieskolen TAG ANSVAR FOR EGET MUDDER BIOTEKNOLOGI HITTER HOS PIGERNE. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening

KAN EN LÆRER MÅLES? Gymnasieskolen TAG ANSVAR FOR EGET MUDDER BIOTEKNOLOGI HITTER HOS PIGERNE. Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 19. MAJ 2011 #9 TAG ANSVAR FOR EGET MUDDER BIOTEKNOLOGI HITTER HOS PIGERNE Interview med konflikt coach Lars Mogensen Kemi og biologi føler

Læs mere

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE

Gymnasieskolen MENTORER GIVER GOD START TEMA OM AT VÆRE NY LÆRER GL PÅ SAGEN NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 18. AUGUST 2011 #12 GL PÅ SAGEN Snydt for løn under barsel NYT TILBUD TIL STRESSRAMTE LÆRERE Samtalegrupper skal bryde tabu TEMA OM AT VÆRE

Læs mere

Gymnasieskolen HVAD BETYDER KLASSESTØRRELSEN FOR FRAFALDET? SOM SILD I EN TØNDE NYT GYMNASIUM FOR TOSPROGEDE

Gymnasieskolen HVAD BETYDER KLASSESTØRRELSEN FOR FRAFALDET? SOM SILD I EN TØNDE NYT GYMNASIUM FOR TOSPROGEDE Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 1. SEPTEMBER 2011 #13 NYT GYMNASIUM FOR TOSPROGEDE Rektor: Vi vil skabe en ny skolekultur INTERVIEW MED PETER MOGENSEN, DIREKTØR FOR NY TÆNKETANK

Læs mere

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer Klasserumskultur og inklusion: Opgør med elevernes frie valg Teamsamarbejde: Fra budbringer til pædagogisk dirigent Kompetence og dannelse: Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence Jeg har åndet

Læs mere

GRUNDBOG I DANSK Af Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist

GRUNDBOG I DANSK Af Berit Riis Langdahl, Mimi Olsen og Pia Quist Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 8. MARTS 2012 #4 INTERVIEW MED MANU SAREEN: Drengene tabes i uddannelsessystemet 13763 Dansk Få en måneds gratis prøvelogin til websitet bestil

Læs mere

Gymnasieskolen TEATERINSTRUKTØR GIVER ELEVERNE HOVEDROLLEN ERHVERVSGYMNASIER HAR ONDT I ØKONOMIEN STUDIERETNINGER BLIVER OVERSET I TEAMSAMARBEJDET

Gymnasieskolen TEATERINSTRUKTØR GIVER ELEVERNE HOVEDROLLEN ERHVERVSGYMNASIER HAR ONDT I ØKONOMIEN STUDIERETNINGER BLIVER OVERSET I TEAMSAMARBEJDET Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 22. MARTS 2012 #5 ERHVERVSGYMNASIER HAR ONDT I ØKONOMIEN STUDIERETNINGER BLIVER OVERSET I TEAMSAMARBEJDET Minister klar til handling TEATERINSTRUKTØR

Læs mere

Gymnasieskolen GYMNASIET SKAL TIL SERVICEEFTERSYN GYMNASIEELEVER SNYDER EKSTRA UDFORDRINGER TIL TALENTFULDE ELEVER CHRISTINE ANTORINI:

Gymnasieskolen GYMNASIET SKAL TIL SERVICEEFTERSYN GYMNASIEELEVER SNYDER EKSTRA UDFORDRINGER TIL TALENTFULDE ELEVER CHRISTINE ANTORINI: Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 27. OKTOBER 2011 #17 GYMNASIEELEVER SNYDER Hvad gør vi ved det? EKSTRA UDFORDRINGER TIL TALENTFULDE ELEVER nu også i Jylland CHRISTINE ANTORINI:

Læs mere

Gymnasieskolen. Arbejdstiden kortlægges men hvad med kvaliteten? GL-VALG: DIREKTØR PÅ NIELS BROCK: RIGSREVISORERNE KOMMER. Mere løn og respekt

Gymnasieskolen. Arbejdstiden kortlægges men hvad med kvaliteten? GL-VALG: DIREKTØR PÅ NIELS BROCK: RIGSREVISORERNE KOMMER. Mere løn og respekt Gymnasieskolen Medlemsblad for Gymnasieskolernes Lærerforening 10. NOVEMBER 2011 #18 GL-VALG: Mere løn og respekt DIREKTØR PÅ NIELS BROCK: Eksport af uddannelser er Danmarks fremtid RIGSREVISORERNE KOMMER

Læs mere

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden?

FORSKNING I DE GYMNASIALE UDDANNELSER MAGASIN OG DATABASE KAN BRUGES I PRAKSIS. KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? INNOVATION: Hvad er vigtigere end hvordan KURSISTTYPER: Kan fremtidens hf rumme mangfoldigheden? EVIDENS: Styrker eller svækker evidens den pædagogiske dømmekraft? KAN BRUGES I PRAKSIS FORSKNING I DE GYMNASIALE

Læs mere

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer

ANGST. Uddannelsesbladet. ødelægger unges uddannelse. Så har de første taget en fuld erhvervs-pd. Skoledebatten er fyldt med klicheer marts 3 2014 Uddannelsesbladet ANGST ødelægger unges uddannelse Nye arbejdstidsregler: Det går for langsomt mange steder Så har de første taget en fuld erhvervs-pd Skoledebatten er fyldt med klicheer Vi

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Den dårlige samvittighed nager Reform og ny arbejdstidslov betyder voldsomt tidspres for lærerne. 82 procent føler sig dårligere forberedt, viser

Den dårlige samvittighed nager Reform og ny arbejdstidslov betyder voldsomt tidspres for lærerne. 82 procent føler sig dårligere forberedt, viser 18 Hallo i fritiden 23 procent tager stadig telefonen om aftenen, når forældrene ringer. Side 19 Splittede lærere Mange nyder friaftenerne, men de fleste vil hellere have fleksibiliteten tilbage. Side

Læs mere

ULovlig advarsel? benzin og matematik. Privat lektiehjælp. Den tjenstlige advarsel til Erik Schmidt skal undersøges af en dommer.

ULovlig advarsel? benzin og matematik. Privat lektiehjælp. Den tjenstlige advarsel til Erik Schmidt skal undersøges af en dommer. 17 ULovlig advarsel? Den tjenstlige advarsel til Erik Schmidt skal undersøges af en dommer. Side 6 benzin og matematik Elever drøner i gokart og skal beregne gennemsnitsfarten. Side 22 Privat lektiehjælp

Læs mere

FRA UDSAT TIL ANSAT SOCIALRÅDGIVEREN. job til udsatte unge. DS advarer mod at spare i psykiatrien. Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned

FRA UDSAT TIL ANSAT SOCIALRÅDGIVEREN. job til udsatte unge. DS advarer mod at spare i psykiatrien. Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned 11/14 SOCIALRÅDGIVEREN FRA UDSAT TIL ANSAT Virksomhedspraktik skaffer job til udsatte unge DS advarer mod at spare i psykiatrien Kommunalt angreb på DS-overenskomst skudt ned Beretning: Få indblik i din

Læs mere

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 LAYOUT: RUBEN ANDERSEN /SKP LEDERUDDANNELSE Til august begynder den fælles lederuddannelse på KTS. Men hvad forventer lederne egentlig at blive bedre til? Læs fire lederes bud.

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Sluk for hovedløse indkøb. t e m a o m i t / / s i d e 1 4

Sluk for hovedløse indkøb. t e m a o m i t / / s i d e 1 4 28 Lærerne på standby Sluk for hovedløse indkøb Genstart it-didaktikken Den digitale skole ligger i dvale Lærerne er parate til at bruge it, men tekniske problemer og gammelt udstyr sætter en stopper for

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

Elever spilder tiden i lektiecaféer

Elever spilder tiden i lektiecaféer 21 Lektiefag på ny måde Mening og mål er overskriften for lektiehjælp på Tåsingeskolen. Side 10 Forsker: Drop lektier Nul lektier giver både gladere og dygtigere elever, viser forskning. Side 14 Robuste

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber

Ungdom på erhvervsuddannelserne. Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Ungdom på erhvervsuddannelserne Delrapport om valg, elever, læring og fællesskaber Rikke Brown Arnt Louw Vestergaard Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning, DPU, Aarhus Universitet Erhvervsskolernes

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere