ARTIKLER. August 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARTIKLER. August 2003"

Transkript

1 ç - sji &E ø--i ti 2 I IV 1 S) 4 VI 4

2 Forside: Bus-og Foto: HUR Vejteknisk Institut af byudviklingsprojekter 25 Transportpolitik for Vestsjællands Amt 33 Traflksimulering som ny metode til trafikale konsekvensvurderinger At Claes Nilas, adm, direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) At Vejdirektor Henning Christiansen, Vejdirektoratet 3 I anledning af en 75 års dag Månedens synspunkt: Atcand. scient. soc. Winnie Larsen, Vestsjæ(Iands Amt, Vej- og Miljøsekretariatet og annoncesalg: Redaktion: Oplag: Løssalg: Kr. 500,- udland, + moms og porto Kr.400,-+momspr. årforll numre. Kolofon: 0Pon. Nummer 8/ årgang 80 Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniarforening. Nørregade 8,9640 Farsø Telf Fax Grafisk Design (ISO 14001) Produktion, regnskab, administration Vejdirektoratet,Trafikministeriet, Dansk Vejhistorisk Selskab. Medde(e(sesblad for Amtskommunernes vejvæsener, Udgivet at Dansk Vejtidsskrift ApS, teg. nr ISSN ARTIKLER. August 2003 jern banetorbindelse AtVibeke Rønnow, LandskabsarkitekterAP5 51 Forslag til nye vejplanlægningsprincipper for de danske byområder 51 LEVERANDØRREGISTER 24 Betydningen af en tilgrænsende grundejers manglende vejret 50 Afvandingsproblemer på privat fællesvej på landet 50 KALENDEREN + DIVERSE Diverse Dansk Vejhistarisk Selskab.AtCarliohan Hansen, Vejdirektoratet AtHenning H. Hovgesen, Aalborg Universitet Vejdirektaratets brev at23juni. Atbygningsingeniør Kristian Krabbe og Christian Nørgaard i Århus midtby 20 Kintai-kyo - Japans smukkeste bro 40 Parkering som virkemiddel 45 Agaardtunnellen - et alternativ til biltrafikken på Åboulevarden 44 Udsendte vejregler Nyt fra den store verden Videbæk bygennemfart Nyt fra den store verden AtSusanne Ba(rzer, Vejdirektorotet, sekretær i NVFudvalg 34 vejvedligeholdelsesarbejde 2003 At Redaktionen Vejdfrektoratets brev at26juni Mobility management Nyt fra den store verden 12 Nye i Kommunal Vejteknisk Foreningsbestyrelse 16 Danmarks mest miljavenlige vejbyggeri eller 19 Hastighedens paradoks Atcivilingeniør, ph.d., Gregers Hildebrand, Vejdirektoratet, 38 Viden om drift afveje 26 Viden om anlæg afveje Vefteknisk Institut At HJ. Ertman Larsen, Leder atastaltatdelingen Vejdirektoratet, 22 Viden om de store veje.; - AtAkademiingeniør Bjarne Schmidt, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut 18 VidenomKommuneveje AfJørgen Christensen, lnstitutche( Vejdirektoratet, 9 Vejteknisklnsitutfør&nu dr - Temaredaktør Mikkel Brun,Vejdirektoratet 75 Vejteknisk Insitut -75 år AtBo Ekman, Vejdirektoratet AtHenrik Sytvan,Atkins Danmark og Jacob Nielsen, Helsingør Kommune Peter Bonløkke, Stud. scient,pol., Traflkministeriet samt AtAnnette Christensen, Specialkonsulent, Trafikministeriet, Henning L Kristensen, Chefkonsulent, Cari Bro as AtPia Domm, Trof(kministeriets Planlægningskontor 36 Usikkerhed ved investeringsbeslutninger 42 En fast forbindelse over Femern Bælt - trafik og økonomi 48 Forslag til ny øresundsforbindelse - uden biler 54 Traflkvækst og fremkommelighed AtMarianne Wass-Nielsen, Rambøll Nyvig & Rasmus Pedersen, Ramball Nyvig Temaredaktør Lene Herrstedt& Jens Rørbæk, Atkins Transportplanlægning AtHans Ege, Trafikp(anchef; Hovedstadens Lldviklingsråd (HUR) fokus-temaer 13 Overordnet traflkplan for Hovedstadsregionen, Den fleksible transportadfærd fremmes 4 Mobility Management: AtSpecialkonsulentcivilingeniørKnudA. Pihl, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Kr. 60,- + momsog porto Annoncer: Inge Rasmussen Regnskab/abonnement: Inge Rasmussen Medlem af: Abonnementspris: for perioden 1 juli juni Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Civ. ing. Svend Tofting (ansv. redaktør) 1196 eksemplarer if. Fagpressens Medie Kontrol Telf (aften) Bygaden 48,9000 Aalborg Fax (aften) Direktør Henning Elkjær Kaas, Colas Danmark VS Kommunikaticsnsspecjalist Mikkel Bruun,Vejdirektoratet. Afdelingsleder Hans Faarup, Århus amt. Professor Bent Thagesen. Mobil: Telf Fax Civ. ing.tim Larsen (redaktør) Parkvej 5, 2830 Virum Mobil: Akademiingeniør, Carl Johan Hansen,Vejdirektoratet. Redaktionelle medarbejdere: Civilingeniør Svend Totting, Nordjyllands Amt Civilingeniør, Dr.Tech.Jens Rørbech Områdechef Lene Herrstedt, Atkins Danmark Viborg - Ann Robertsen Århus Gert Olsen Lokalredaktorer i amterne: Frederiksborg Jacob Wrisberg Fyn - Dirk Bossen Bornholm Jette Bork Olesen København John Ha(kær Kristiansen Nordjylland, Vagn Bech Ribe Mogens Fischer Ringkøbing Vibeke Kanstrup Sønderjylland Bent Johnsen Vejle Jan Ole Z. Rasmussen Storstrøm Hans Chr. P(eidrup Roskilde Birgit Knudsholt Vestsjælland -... Frank Hagerup Dansk Vejtidsskrift er på intemettet: F$resse JMK

3 - Vi vejbestyrelserne Månedens synspunkt: I anledning af en 75 års dag bruger det alle sammen. Hver dag. Vi materialesammensætningen, i lagtykkelser går på det, cykler på det, kører i bil eller i og i indbygningen. Der skal løbende være bus på det. Vejenes belægninger. Vi be styr på arbejdsmetoder, funktionskrav og dømmer transportkomforten, trafiksikker kontrolmetoder. Og på miljøforhold, gen heden og fremkommeligheden efter, om anvendelsesmuligheder, nye materialer, belægningerne er i orden og vedligeholdt overfladeegenskaber, bæreevne og hold eller ej. Vi tænker ikke meget over det i barhed. Det hele optimeret, så der arbejdes dagligdagen, for den er der jo, vejen. Kun økonomisk effektivt. når den er i stykker, når vi ikke kan komme Det er vejingeniørens arbejdsfelt, og in frem, når der er dækstøj, eller det ser grimt den for dette fagområde har Vejteknisk In ud, bliver vi opmærksomme på vejens til stitut nu fungeret i 75 år. Først under navnet stand. Dansk Vejlaboratorium, så som Statens Med bilismens udvikling i 1920 erne Vejlaboratorium og siden 1994 som Vejtek steg behovet for mindst ét sted i Danmark at have viden og spidskompetence om vej bygningsmaterialer og arbejdsmetoder, der kunne sikre, at danske veje blev bygget og vedligeholdt rigtigt gennem rådgivning til nisk Institut. Der er grund til at udbringe et stort til lykke. Ikke mindst gennem Vejteknisk In stituts indsats har dansk vejbygning haft en løbende faglig udvikling, og vi har kunnet vejenes ejere samt klare os i en international benchrnarking, rådgivende ingeniører og entreprenører. også ud fra en økonomisk synsvinkel. Vejteknisk Institut har sikret, at ny faglig viden Overalt i Europa oprettede man nationale vej laboratorier som videncentre for vej sek i udlandet er blevet implementeret til en toren og som redskab til en fortsat forsk dansk praksis med anvendelse af danske ning og udvikling. Vi havde og har samme råstoffer. Og vi har haft nicheforskning, behov i Danmark for at sikre en økonomisk som har medført, at vi er velanskrevne effektivitet gennem en viden om korrekt forskningspartnere i internationale net materialeanvendelse, korrekt opbygning af værk, der kan tiltrække international finan vejbanen for at modstå de mange påvirk siering, ikke mindst fra EU. Samtidig er det ninger en vej udsættes for og for gennem et adgangsbilletter til den udenlandske, brede internationalt netværk at kunne trække på videndannelse. ny viden og erfaringer. For de danske vejbestyrelser er det vig Veje laves af naturens materialer, grus og tigt at have et neutralt fagligt bagland, der sten (eller nedknust granit), som kan være kan sikre en faglig ligevægt med rådgi bundet sammen af cement eller biturnen, vende ingeniører og entreprenører. Sådan der fremkommer som destillat af råolie. virker et hvert aftaleforhold nu engang Som bekendt varierer geologien fra sted til bedst. sted, og naturens materialer er ikke ens. Det Den danske transportsektor skaber en giver en variation i råstoffernes egenska væsentlig del af bruttonationalproduktet ber, som man hele tiden må tage højde for i hvert år. Danmarks konkurrenceevne er af hængig af, at vi har et velfungerende vejnet, der drives effektivt. Den danske vejka pacitet udnyttes mere og mere af den sti gende trafik. Som bygherre og driftsherre har de danske vejbestyrelser derfor en vok sende opgave med at styre vej aktiviteterne rigtigt. Vi vil gerne have langtidsholdbare veje, der ikke støjer, har et pænt udseende, er jævne, med tilstrækkelig friktion og bæreevne, kan genbruges og repareres uden gener for trafikafviklingen. Alt sam men indenfor en ramme skabt af vedtagne fælleseuropæiske normer, der skal indføres i dansk lovgivning i de kommende år havde Vejteknisk Institut 150 an satte. Ved den seneste personaletilpasning blev antallet af medarbejdere nedsat til 60. Heri ligger der en kæmpe udfordring i fort sat at fastholde en faglig kompetence, så Instituttet kan deltage i international videndannelse og sanitidig sikre bidraget til den nødvendige faglige udvikling i dansk vejbygning og den nødvendige skabelse afef fektivitet og konkurrencedygtighed. Faglig kompetence kan fjernes så let som ingenting, men det kræver år at genop bygge den. Vi skal huske på, at benchmar king og best practice i det lange løb er vejen til stagnation. Kun gennem innova tion, forskning og udvikling skaber vi den nødvendige nye viden, som kan gøre en forskel. Forhåbentlig kan Vejteknisk Insti tut medvirke til denne nye videndannelse og dens omskabelse til praktisk brug i mange år fremover. Til gavn for os alle i vej sektoren, transportbranchen og samfun det. Af Vej direktør Henning Christiansen, Vejdirektoratet DANSK VEJTIDSSKRIFT 3

4 Pendling I på længere sigt skabe mindre kan ændre transportadfærden og Management: samarbejde med virksomheder og transportplaner for virksomheder 2-årig periode, skal vise, om transportplaner for medarbej stadsregionen om udarbejdelse af offentlige institutioner i hoved derne. Forsøget, der løber over en Mobility i september måned 2002 et HUR Pendlerkontor startede ringvejene er blevet større og større, og derfor må der gøres noget. Traditionelt løses trængselsproblemer i storbyregiorier ved at arbejde med at øge kapaciteten i tra Baggrunden for projektet er, at pendling Trængslen på indfaldsvejene og på flere af bejdspladser i hele hovedstadsregionen er steget eksplosivt igennem de sidste 10 år. ind til hovedstaden og på tværs mellem ar fiksystemet, altså ved at bygge nye veje og på dette område sker der meget i hoved baner. Det er også en del af løsningen, og DANSK VEJTIDSSKRIFT transportadfærd fremmes Den fleksible AfClaes Nilas, adm, direktør, Hovedstadens lidviklingsråd (HUR) Når man gør noget for at udnytte de for skellige transportmidler bedre, bliver ka den brugbar metode er at løsne op og stadsregionen på baggrund af statens seneste trafikinvesteringsplan. Men en an bringe trængslen ned ved at sætte trans bejdet i HUR Pendlerkontor. porten i system. og dette er netop kernear kapacitet, som det handler om. Samtidig paciteten forøget, og det er den samlede får vi en sidegevinst i form af et bedre lo kalt miljø. På denne made er arbejdet i Pendlerkontoret med Mobility Manage kommende regionale trafikplanlægning, ment samtidig et centralt element i den fikplan, der forventes færdiggjort umid således som den skal samles i HUR s tra delbart efter årsskiftet. som et svar på den stigende pendling Mobility Management og medarbejdernes sundhed. trængsel, forbedre det lokale miljø Mobility Management er et nyere element USA, og også er udbredt i en lang række europæiske lande, bla. England, Holland i trafikplanlægningen. som stammer fra og Sverige. på en bæredygtig måde ved at effektivi nagement er at opfylde mobilitetsbehovet Det overordnede mål med Mobility Ma

5 skellige lande. der. Samkørsel portmåde samt valget af tidspunktet for transporten. Metoden er påvirkning af holdninger og frivillig ændring af trans portadfærden i en mere bæredygtig ret I Mobility Management arbejder man både i og uden for myldretiderne. med behovet for transport, valg af trans trafiksystem bedre. Det handler bla. om at sere, optimere og udnytte det eksisterende onen. være at etablere en samkørselklub. hvor effekten. man eventuelt har en database over de gennem delebilordninger. skattemæssige fonmøder. Valget af transport kan påvirkes ring. Inden for Mobility Management arbej des der også med koordinering aftrafiksy dre trængsel sproblemer, når man f.eks. ser på myldretidstrafikken i ferietiden. Det in andet væsentligt element er samarbejde og formidling til instanser, der har en indfly ble arbejdstider og en effektiv trafiksty finde ledig kapacitet i vej- og banesyste met uden for myldretiderne og i bilerne punkt f.eks. kan påvirkes gennem fleksi elle. Dermed er arbejdet med skiftetermi stemet med henblik på at optimere trans kaster sig ud i arbejdet med Mobility Ma nagement, er konstateringen af, at cykling mange forskellige transportformer, og portkæden, uanset om der indgår få eller ning. Der er således tale om et bredt kon cept, der ikke alene drejer sig om den rene uanset om de er kollektive eller individu naler, transportknudepunkter og Parkér og delse på mobiliteten i samfundet. bejdspolitikker, videokonferencer og tele kan f.eks. påvirkes gennem hjemmear transportadfærd. Behovet for transport Rejs-anlæg også centrale i forhold til tan kegangen om Mobility Management. Et ke undersøgelser, at mange oplever min fordele ved at køre kollektivt og samkør seldatabaser. Mens valget af transporttids den for, at Hovedstadens Udviklingsråd har oprettet HUR Pendlerkontor med hen at ændre det daglige trafikbillede. En ana teressante er, at der ikke skal så meget til af forsinkelserne i skolernes vinterferie i år. Myldretidstrafikken var imidlertid al havn viste således mere end en halvering ene 5% under det sædvanlige. Sådan en lyse af motorvejsnettet omkring Køben f.eks. væk fra den individuelle trafik, før der samlet indtræder meget betydelige po at ambitionen ikke behøver at være flyt konstatering er interessant, fordi det viser, ningen af meget store transportmængder, sitive virkninger i transportsituationen i til arbejde er en faktor med stor positiv hovedstadsregionen. cykle, overstiger langt ulemperne, f.eks. i form af støj og luftforurening i den indre virkning på den enkeltes helbred. Den sundhedsmæssige fordel, man får af at dem, der cykler til arbejde. by. Dødeligheden inden for sammenlignelige aldersgrupper er 30% mindre hos blik på at give en mere differentieret og Endvidere fremgår det gennem en ræk En anden interessant faktor, inden man Det er sådanne faktorer, der er baggrun Hvad er en transportplan? for virksomheder. En transportplan er én komme trængselsproblemerne på vejene til livs ved at udarbejde transportplaner HUR Pendlerkontor arbejder med at Management. Transportplanerne omhand bejde og eventuelt transport i arbejdsti blandt mange aktiviteter under Mobility ler medarbejdernes transport til og fra ar den. I en transportplan beskrives forskel - Samkørsel - Mere - Mere - Kombinationer er typisk: lige virkemidler, som også i sig selv kan Væsentlige virkemidler i en transportplan være selvstændige arbejdsområder. hjemmearbejdspladser ol. er også væ Fleksible arbejdstider, videokonferencer, sentlige elementer i en transportplan. varieret transportadfærd i hovedstadsregi porten mellem hjem og arbejde. Dette gi Udgangspunktet for transportplanen er en om medarbejderkrav og ønsker til trans spørgeskemaundersøgelse, der handler transportadfærden, og på baggrund af un ver grundlag for en samlet analyse af dersøgelsen foreslår HUR Pendlerkontor der kan motivere medarbejderne til en alternative løsninger. tiltag og politikker. har også mulighed for at se på køreplaner mere bæredygtig transportadfærd. HUR ønskede ændringer til andre trafikselska ler koordinere og formidle en dialog og i forhold til virksomhedernes behov og/el ber, vejmyndigheder osv. transportplan. Eksempler på forslag til virksomheden, og resultaterne samles i en køber pendlercykler til medarbejderne, virksomheden kan være, at virksomheden station og virksomheden. Det kan også som de kan anvende mellem nærmeste af forskellige transportformer f.eks. bil/cykel og kollektiv tra brug af cykel brug af kollektiv trafik fik, herunder i form af anvendelse af Par kér og Rejs-anlæg. De foreslåede løsninger diskuteres med hvor medarbejderne bor i forhold til virk somheden. PendlerTJEK beregner afstan medarbejdere, som er interesseret i samkørsel, hvor de kan finde samkørselpart og Parkér og Rejs-muligheder. mation om anvendelsen af kollektiv trafik flere. Og i planen vil ofte også ligge infor lægges endvidere en plan for gennemfor sel af de forskellige forslag. Overvejelsen der skal iværksættes, sker i samspil mel lem virksomheden og HUR Pendierkon om, hvilke løsninger, tiltag og politikker realiseret, gennemføres en evaluering af tor. Cirka et halvt år efter, at forslagene er Ved hjælp af computerprogrammet Pend arbejde med Pendlernet.dk, kan HUR Pendlerkontor få et detaljeret billede af, IerTJEK, som er udviklet af KRAK i sam den mellem bopæl og arbejdsplads for Belgien, Sverige og England er langt fremme på området og har efterhånden hjælp af et kortprogram, udviklet af samtlige ansatte på virksomheden. Ved ningsmønster i form af kort og diagram overblik over medarbejdernes bosæt KRAK. fremstilles desuden et grafisk de rekrutterer deres ansatte. PendlerTJEK mer. Det kan være med til at give virk somhederne et helt nyt indblik i, hvorfra gør det også muligt at matche de medar bejdere, som er interesseret i samkørsel. telse af hidtil ukendte samkørselmulighe kan blive matchet med henblik på udnyt Medarbejdere, som bor tæt ved hinanden. Udenlandske erfaringer HUR Pendlerkontor følger udviklingen bl.a. ved at indsamle erfaringer fra ind- og generelt inden for Mobility Management udlandet. Især lande som USA, Holland, Det gribes noget forskelligt an i de for stor erfaring med Mobility Management. Når transportplanen er udarbejdet, DANSK VEJTIDSSKRIFT 5

6 - projekt - i I USA har fokus været særligt stærkt om kring at øge belægningsgraden i bilerne, altså at fremme samkørsel. I Holland har man siden 1990 haft en national trans porthandlingsplan, hvori transportplaner for virksomheder er indgået som et cen tralt virkemiddel. Der er i et vist omfang mulighed for at yde skattefrihed i forbin delse med transporten, hvis man rejser kollektivt. Erfaringerne i Holland om kring virkningerne af transportplaner har været noget varieret. I visse tilfælde har man oplevet meget betydelige reduktioner i antallet af bilture. Resultaterne har i høj grad været afhængige af, hvilke tiltag virksomhederne har anvendt om man har brugt tiltag som forbedrede tilbud om kollektiv trafik, firmacykler og samkør selmatchning, eller om man tillige har brugt tiltag som ændringer i rejsegodt gørelse. parkeringstiltag osv. Ligeledes i England har man siden 1998 haft generelle målsætninger om, at der skal udarbejdes transportplaner, bla. for alle større statslige bygninger. Der er ansat lokale transportkoordinatorer. der skal hjælpe skoler, virksomheder og andre lo kale organisationer med at lave transport planer. Malet med planerne er at reducere brugen af bil ved rejser til arbejde og i ar bejdstiden samt at reducere de miljømæs sige konsekvenser af transporten og at re ducere behovet for rejser til arbejde i det hele taget. I Sverige foregår meget af Mobility Ma nagement arbejdet på det kommunale ni veau, og der gennemføres mange kampag ner i forsøg på at ændre adfærd, f.eks. ikke at køre børn til skole i bil samt at fortælle om sundhedsmæssige fordele ved at cykle til arbejde. Et kendt projekt i Sverige er det Mobili tetskontor, som er oprettet i Lund kom mune, og som efterhånden har fungeret i en 4-5 år. Mobilitetskontoret i Lund ad skiller sig fra HUR s Pendlerkontor ved ikke så meget at samarbejde med virk somheder, men derimod i højere grad at formidle henvendelse direkte til beboerne i Lund med diverse kampagner. Jeg synes i høj grad, at kontoret i Lund har gennem ført nogle tankevækkende projekter, som også kan overvejes inkorporeret i HUR Pendlerkontors arbejde. F.eks. kan næ nes: Helsetrampere, som er et etårigt forsøg, hvor bilpendlere forplig tes til at cykle til arbejde. Som en del af konceptet tilbød Mobil itetskontoret et sundhedschecklhelbredsundersøgelse til de bilpendlere. der gik ind i denne for søgsordning med at cykle til arbejde. Er faringen var, at dette helbredsperspekti spillede en afgorende rolle for medarbej dernes lyst til at cykle. projekt Videokonferencer kontaktede Mobilitetskontoret virksomheder for at høre, om de var interesseret i at af holde videokonferencer som erstatning for lange arbejdsrejser. 30 virksomheder var interesseret, I Lund findes f]ere ud bydere. som tilbyder udlejning af lokaler med det nødvendige apparatur til brug for videokonferencer. Bl.a. Tetrapak har haft stor succes hermed. Der er således en stærk udvikling om kring Mobility Management i en række især europæiske lande, og nogle af vir kemidlerne kan givet indgå umiddelbart i HUR Pendlerkontors arbejde eller i al fald medtages, når HUR Pendlerkontors ar bejde skal evalueres efter den toårige for søgsperi ode. EU har også en dominerende rolle i ud viklingen af Mobility Management-meto den og har forventninger til, at medlem slandene bruger den. Bla, påpeger EU Kommissionen i sin hvidbog om den eu ropæiske transportpolitik frem til at Mobility Management er et værktøj, som kan være med til at afkoble den traditio nelle sammenhæng mellem vækst i øko nomien og vækst i transporten. Der findes også et europæisk samar bejde omkring Mobilitv Management kal det EPONM. som arbejder for at fremme og udvikle Mobility Management i Eu ropa. EPONM er et forum for alle interes serede i Mobilty Management, både poli tikere, lokale og regionale myndigheder, forskere, arbejdsgivere, transportopera tører og andre grupper. Hvert år holdes en konference om Mobility Management. HUR Pendlerkontors erfaringer hidtil Siden årsskiftet 2002/2003 har store virk somheder som Dagrofa, SamPension, Copp Danmark, Alm. Brand, Lægemid delstyrelsen, Dagbladet Politiken og DFDS arbejdet med transportplaner i sam arbejde med HUR Pendlerkontor. Andre store arbejdspladser som Schultz og Fre deriksberg Kommune går i gang efter sommerferien. Der ser ud til at være et ak tuelt behov på området, og interessen er meget stor for arbejdet. HUR Pendlerkon tors kontakt med virksomheder, organisa tioner osv, stammer bla. fra udsendelse af breve til alle virksomheder og institutio ner med mere end 200 ansatte i hoved stadsregionen samt fra en række direkte kontakter, møder og konferencer. Bla, har der været direkte kontakt til Dansk Indu stri og til kommuneforeningerne i hoved stadsregionen. Hvad står der i en transportplan konkrete eksempler SamPension er et administrationsselskab med Ca. 300 ansatte. Selskabet flyttede fra Valby til Hellerup nær København den 19. maj 2003 og havde forinden henvendt sig til HUR Pendlerkontor for at få udarbejdet en transportplan. HUR Pendlerkontor udarbejdede infor mation om trafik og transportforholdene til SamPensions nye adresse i Hellerup. Dernæst blev der gennemført en elektro nisk spørgeskemaundersøgelse, som kortlagde medarbejdernes krav og ønsker til den daglige transport mellem bopæl og SamPensions nye adresse i Hellerup. 216 medarbejdere (svarende til 70%) del tog i undersøgelsen. 101 medarbejdere ønskede personlig rådgivning om den kol lektive trafik, kombinationer af individuel og kollektiv trafik eller rådgivning om cy kelruter. HUR Pendlerkontor benyttede bl.a. Rejseplanen i sit arbejde med at give personlig rådgivning til de ansatte i Sam- Pension. I spørgeskemaundersøgelsen an gav medarbejderne, om de Ønskede både at anvende bus og tog eller kun én af de DANSK VEJTIDSSKRIFT

7 - også flr december 2003 Nyborg Strand Spar penge ved tilmelding inden den 1. oktober Tilmelding til Vejforum kan ske allerede den 28. august Velkomst: Formanden for Vejforum, vejchef Jens Kristian ørnskov, Ribe Amt Trafikminister Flemming Hansen Forskningschef, Uffe Palludan, Instituttet for Fremtidsforskning Formand for Vejsektorrådet, vejdirektør Henning Christiansen, Vejdirketoratet Uddeling af asfaltindustriens rejselegat vi direktør Ib Frandsen, Asfaltindustrien Forelæsninger: Trafiksikkerhed Traf iksimu Iering Organisationsformer i vejsektoren Vej- og stiplanlægning Vej regelforslag Belægning er Vejlovsadministration Vej udstyr Støj IT i vejsektoren /brugerkontakt Bløde trafikanter Workshops: Benchmarking i den daglige forvaltning Afmærkn ing af vejarbejder Vi ntertjeneste Særtransporter Trafikinformation og beredskab Videndeling Borgerdeltagelse Parkering Busfremkommelighed HOLD ÅRS- ELLER ERFAMODE I FORBINDELSE MED VEJFORUM Eksisterende udvalg, erfagrupper m.v. tilbydes at holde møde i tilknytning til Vejforum. Betaling for deltagelse Alle skal betale for at deltage i Vejforum foredragsholdere og udstillere. TiImeI,Hngsf rist 13. november 2003 Tilmelding inden 1. oktober: 1 dag 2 dage 1.575,- kr ,- kr. efter 1. oktober: 1 dag 2 dage 1.800,- kr ,- kr. Prisen inkluderer deltagelse i Vejforum, frokost og kaffe/te Overnatning i enkeltværelse 775,- kr. ønsker du at dele værelse med en kollega er prisen pr. seng Overnatning på Hesselet Festmiddag 510,- kr ,- kr. 500,- kr. Der vil være mulighed for at udstille. Pris pr. stand hendholdsvis kr ,- eller kr ,- Søg oplysning hos VEJ-EU, Al VE ORUM Yderligere info og tilmelding på

8 lene, og hvor langt de Ønskede at gå og cykle. På baggrund af oplysningerne udar bejdede HUR Pendlerkontor ved hjælp af Rejseplanen et eller flere ruteforslag, der passede til den enkelte medarbejders Ønsker og krav. HUR Pendlerkontor udar bejdede også individuelle cykelruteplaner til de medarbejdere, der Ønskede dette. Der var en meget stor interesse blandt medarbejderne i at benytte pendlercykler mellem Hellerup og/eller Svanemøllen 5- stationer og SamPension, og mange med arbejdere var også interesserede i samkør sel. HUR Pendlerkontor foreslog SamPen sion at etablere en pendlercykelordning. SamPension var positiv, og der arbejdes derfor på en konkret ordning. Et af de umiddelbart jordnære problemer er at få plads til pendlercyklerne på Svanemøllen og Hellerup Stationer. HUR Pendlerkon tor foreslog også SamPension at etablere en samkørselordning og pegede herunder på muligheden for, at SamPension kunne gå sammen med andre virksomheder på Tuborg Havn om at etablere en fælles samkørseldatabase. HUR Pendlerkontor havde også mulig hed for som et led i arbejdet med trans portplanen for SamPension at give en række tilbagemeldinger til trafikselska berne omkring ønsker til forbedringer i den kollektive trafik. Således havde med arbejderne i SamPension peget på behov for ændringer i stoppestederne ved Svane møllen station, ligesom medarbejderne i SamPension havde peget på mulighederne for, at regionaltogene fra vest mod Hoved banegården ikke blot blev videreført til Østerport station, men videre til Hellerup station. I en transportplan udarbejdet for Copp Danmark, som er beliggende på Roskilde vej i Albertslund, kom samkørsel i fokus på baggrund af tilbagemeldingerne fra medarbejderne. HUR Pendlerkontor fore slog derfor Copp Danmark at købe en samkørseldatabase til brug for Copp s medarbejdere. Samkørseldatabasen vil fungere på den måde, at Copp s medarbej dere kan vælge at søge samkørselpartnere blandt deres kollegaer i Copp, eller de kan udvide søgning til også at omfatte resten af databasen på Bag grunden for denne dobbeltløsning er det forhold, at flere undersøgelser viser, at de fleste brugere af samkørseldatabaser er mest trygge ved at søge samkørselpartnere blandt kollegaer i deres egen virksomhed. HUR Pendlerkontor har også tilbudt Copp at deltage i afholdelsen af et gå-hjemmøde, hvor medarbejderne bliver infor meret om undersøgelsens resultater, her under om samkørselmuligheder. HUR Pendlerkontor har gennemført en undersøgelse for Alm. Brand, som er be liggende på Midtermolen på Østerbro. Der indkom 415 besvarelser ud af 640 medarbejdere i Alm. Brand, hvilket giver en svarprocent på 65%. Set i forhold til denne virksomhed blev anbefalingerne mere differentierede og omfattede både samkørselmuligheder samt forskellige an vendelser af cykler. Således havde Alm. Brand allerede en firmacykelordning, men denne blev ikke anvendt så ofte. Forskel lige forslag blev stillet til, hvorledes man kunne informere mere om den eksiste rende ordning samt i øvrigt pege på for bedring af cykelmulighederne til virksom heden. Ligeledes kom der i arbejdet med trans portplanen for Alm. Brand meldinger fra medarbejderne, som kunne bruges som tilbagemelding til transportselskaberne. Medarbejderne hos Alm. Brand nævnte således, at de gerne ville have etableret en trappe fra regionaltogsperronen på Øster port Station op til Langeliniebroen. Der var dog ikke mulighed for at imøde komme dette ønske, idet perronen ikke ville komme tæt nok på broen til, at dette kunne lade sig gøre. Perspektiver De ovennævnte eksempler viser, at arbej det med udarbejdelse aftransportplaner er sammensat og løsningerne ligeså. Meget afhænger af de konkrete transportforhold omkring virksomheden og af den enkelte medarbejders pendlingmønster, herunder hvor lang pendlingsafstanden er mellem bopæl og arbejdsplads. Når interessen har vist sig så stor om kring HUR Pendlerkontor, herunder udar bejdelse af transportplaner, hænger det sammen med, at projektet ikke kun drejer som en ændret transportadfærd i en mere bæredygtig retning. Arbejdet med transportplaner indebærer også fordele for virksomheden, herunder at dette kan bruges som et personalepoli tisk tiltag ved at hjælpe med at gøre den daglige transport mellem arbejdsplads og bopæl så problemfri som muligt. For en række virksomheder i hovedstadsregionen er der også et yderst praktisk problem om kring at skaffe tilstrækkeligt med parke ringspladser. Således markerede 17% af bilisterne til Alm. Brand, at de havde pro blemer med at finde parkeringsplads, lige som mange af medarbejderne kommente rede på parkeringsforholdene. Og for virksomheden kan der også være et perso nalepolitisk element i at få sundere medar bejdere gennem f.eks. øget anvendelse af cykeltrafik. Medarbejderne har også fordele i arbej det med transportplaner, idet dette kan føre til, at de bruger mindre tid på trans porten mellem bopæl og arbejde, at de sparer penge ved transport, og ved at de opnår større velvære og sundhed. Det er endnu for tidligt at konkludere på Mobility Management-forsøget i hoved stadsregionen gennem en bedømmelse af HUR Pendlerkontors arbejde her det første års tid, men allerede nu har det vist sig, at der er et stort potentiale i en bedre udnyttelse af den samlede transportkapa citet gennem en mere differentieret trans portadfærd. Og det har også vist sig sær deles nyttigt at gå så konkret til værks, som det sker i form af de individuelle transportplaner for organisationer/virk somheder og medarbejderne. Udarbejdelsen af transportplaner skal fortsætte, herunder med de organisatio ner/virksomheder, der p.t. står på venteli sten, og samtidig skal HUR Pendlerkontor samle op og give tilbagemeldinger til både de folk i HUR, som arbejder med kollek tiv trafik, men også til andre transportsel skaber om de behov for ændringer, som har vist sig gennem de forskellige trans portplaner. Arbejdet i HUR Pendlerkontor har allerede vist, at det i en lang række tilfælde gennem arbejdet med transportplaner har været muligt at give konstruk tive tilbagemeldinger fra medarbejderne i virksomhederne omkring mulige ændrin ger/justeringer i den kollektive trafik. Det har bla, drejet sig om ønsker til justerede buslinier, ændringer i adgangsforholdene til tog og bedre cykelparkeringsforhold ved Metrostationer, S-togsstationer osv. Det er endvidere tanken, at der udgives løbende nyhedsbreve fra HUR Pendler kontor, hvoraf det første kom ijuni måned 2003, og endelig er det tanken at udar bejde en form for standard værktøj, såle des at kommende virksomheder/organisa tioner selv i et vist omfang kan gennem føre sådanne undersøgelser, som ligger i grundlaget for en transportplan. På denne måde vil arbejdet i HUR Pend lerkontor tillige kunne udgøre et ganske væsentligt element i den kommende regi onale trafikplan, som Hovedstadens Ud viklingsråd har ansvaret for. Der har igennem flere år i Danmark været arbejdet med initiativer, som ligger inden for Mobility Management-koncep tet, f.eks. delebilklubber og samkørselda tabaser. Og der foregår også en del nye ak tiviteter, der kan tænkes indarbejdet i Mo bility Management-projektet, f.eks. den elektroniske rej seplanlægger, udviklingen af et elektronisk rejsekort, kommunale projekter med delebiler, politik om fleksi ble arbejdstider, arbejde med virksomhe der med videokonferencer, forsøg med at få togpendlere til at benytte ledige sidde pladser osv. Det spændende i Mobility Management-konceptet er, at man søger at se alle disse aktiviteter som en helhed med mulighed for en samlet indvirkning på en mere bæredygtig transportadfærd i sam fundet DANSK VEJTIDSSKRIFT

Indhold December 2004

Indhold December 2004 k Indledende årgang Indhold December 2004 h -i Månedens synspunkt: 3 Behov for tværgående koordinering og fornuftig bodeling Af Jane Olesen, formand KVF Vejadministration Temaredaktor: Bo Tarp, Vejdirektoratet

Læs mere

1MK! 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 DECEMBER. INDHOLD 12 2007 I Månedens synspunkt. Amtsvejingeniorens epoke Carl Johan Hansen og Gert Asger Olsen

1MK! 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 DECEMBER. INDHOLD 12 2007 I Månedens synspunkt. Amtsvejingeniorens epoke Carl Johan Hansen og Gert Asger Olsen t ê 4 status årgang INDHOLD 12 2007 I Månedens synspunkt 3 Veje 2020 Amtsvejingeniorens epoke Carl Johan Hansen og Gert Asger Olsen 8 En amtsvejingenior takker at 14 Vejdirektoratet og amtsvejvæsnerne

Læs mere

1MK. Koloton: Månedens synspunkt: Status for vejreglerne. Vejforum Temaredaktør: Svend Tøfting, Nordjyllands Amt

1MK. Koloton: Månedens synspunkt: Status for vejreglerne. Vejforum Temaredaktør: Svend Tøfting, Nordjyllands Amt Kolding - :. _J Månedens synspunkt: 3 Vejforum Afvejchefiens Kr ørnskok Ribe Amt Status for vejreglerne - t:t Temaredaktor: Kenneth Kjemtrup,Vejdirektoratet -,,.S _. -s, j :- 10 Revision af Udbuds- og

Læs mere

Hvordan vi taler samme sprog inden for ITS-området

Hvordan vi taler samme sprog inden for ITS-området 10 gange Vejforum Hvordan vi taler samme sprog inden for ITS-området Paradigmeskift på ITS verdenskongressen i Busan Nye tilgængelighedsløsninger INDHOLD N0. 11 2010 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 11 2010

Læs mere

I.. ::tb: -: I.-...: s- -: -: -. I-: _ %_.- -

I.. ::tb: -: I.-...: s- -: -: -. I-: _ %_.- - - - -: -: -. -. L. i. I.. I.-...: s- I-: ::tb: -: : _ %_.- - ARTIKLER Februar 2000 ;H= j_ Forside:Stromperenovering. Foto: PerAorsleff4/5 Månedens synspunkt: 3 Kloakker - en Iivsnerve Afcenterchef Inge

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

ARTIKLER August 2001. Kolofon: Månedens synspunkt: Nye anlæg

ARTIKLER August 2001. Kolofon: Månedens synspunkt: Nye anlæg I... = I.- i ARTIKLER August 2001 Månedens synspunkt: 3 Nye perspektiver i vej- og transportplanlægning AfTrafik- & transportchefknud Erik Andersen, Vejdirektoratet Kolofon: ISSN 0011-6548 Nummer 8/2001

Læs mere

November 1996. den danske vejsektor 1971-96. Nr.11 -Focuspå

November 1996. den danske vejsektor 1971-96. Nr.11 -Focuspå November 1996 den danske vejsektor 1971-96 Nr.11 -Focuspå ISSN (Xli (-6548 Nummer 11)96 - årgang 73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg, nr, 10279. Medlemsblad for Dansk Amisvejingeniørforening. Meddelelsesbiad

Læs mere

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34%

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Trafikplanlægning i ét blik Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Motorvejskryds Vejle - Planlægning og udførelse Letbanen er blot et led i mobilitetskæden INDHOLD N0. 05 2014 KOLOFON ISSN

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden

Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune. Status for en vejregel. Kan man regne med regnen. Vejudstyr nu - og i fremtiden Status for en vejregel Kan man regne med regnen Ny Trafik- og mobilitetsplan for Odense Kommune Vejudstyr nu - og i fremtiden INDHOLD no. 11 2008 Månedens synspunkt 3 Tanker på vej mod årets vejforum Status

Læs mere

Transportplanlægning Søren Brønchenburg, Vejdirektoratet, Per Homann Jespersen, RUC

Transportplanlægning Søren Brønchenburg, Vejdirektoratet, Per Homann Jespersen, RUC = at 0 r :: 4nÅm r Tuse Telf. INDHOLD 8 2006 Månedens synspunkt 3 Hvorfor sylter regeringen forskning i transport Forskning og efteruddannelse Jens E. Pedersen, VEJ-EU, Anker Lohmann Hansen, Aalborg Universitet

Læs mere

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen.

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen. \.. II en dengang projekter er i 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 6-7 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 0279. Medlemsblad for Dansk Asnlsvejingenierforening.

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKT: »Via Nordica»

MÅNEDENS SYNSPUNKT: »Via Nordica» ,q. I z (7 I -I, 0 c(ø, Qo z 0 acd nordisk årgang Broer Planlægning Kørelojers Drift Datateknologi et DANSK VEJTIDSSKRIFT NR.5 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN (1)1 1-6548 Nummer 5,96-73 Udgivet af Dansk

Læs mere

Vejtrafikstøj - og børns helbred

Vejtrafikstøj - og børns helbred Vejtrafikstøj - og børns helbred Nord2000 håndbog - om beregning af vejstøj Trafikstyring i signalanlæg - kan det gøres enklere? Omlægning af Aulbyvej INDHOLD N0. 09 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn Dansk Vejtidsskrift November 1988 SPOTFLEX viser vejen -i lys, mørke og regn -.. Spotfiex er vejstriben, der både ses og høres. En profileret markering med høj lysrefleksion om natten og regnvejr. Til

Læs mere

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken

Svendborg Gymnasium satser på cyklen. Bolighandel nu med digitale vejmidter. Ny udformning af cykelstier i signalanlæg. Status på cykeltrafikken Svendborg Gymnasium satser på cyklen Status på cykeltrafikken Bolighandel nu med digitale vejmidter Ny udformning af cykelstier i signalanlæg INDHOLD N0. 05 2013 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 05 2013 -

Læs mere

Vejplanlægning i Grønland. Kønnere transport. Åbning af Djurslandmotorvejen - Skejby til Skødstrup. Når vejret kommer i vejen

Vejplanlægning i Grønland. Kønnere transport. Åbning af Djurslandmotorvejen - Skejby til Skødstrup. Når vejret kommer i vejen Kønnere transport Åbning af Djurslandmotorvejen - Skejby til Skødstrup Vejplanlægning i Grønland Når vejret kommer i vejen INDHOLD no. 8 2008 Månedens synspunkt 3 Effektiv mobilitet kræver en fælles indsats

Læs mere

Asfaltbelægninger med. modfficeret bitumen

Asfaltbelægninger med. modfficeret bitumen i Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 10279. Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniorforening Meddelelsesblad for Amtskommunernes vejvæsener Vejdirektoratet, Ministeriet for offentlige arbejder Dansk

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKI: AT Ivar Schacke International chef i Vejdirektoratet

MÅNEDENS SYNSPUNKI: AT Ivar Schacke International chef i Vejdirektoratet = i I -k Ç (D-h mm CD tekniske udføres - og INDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Efteruddannelse - en livsopgave Af Ivar Sehacke, international chef i Vejdirektoratet og formand for VEJ-EU 2 FOCUS ARTIKLER: Uheld

Læs mere

iisiiyeltlasskrnl J Veje &Trafik I..I I f skrevet af teknikere til teknikere - . -: . Maj -.. - -.

iisiiyeltlasskrnl J Veje &Trafik I..I I f skrevet af teknikere til teknikere - . -: . Maj -.. - -. .L - skrevet af teknikere til teknikere -. Maj -.. - -. _. -: iisiiyeltlasskrnl I..I I f 52 J Veje &Trafik - Finn Frank ARTIKLER Maj 2 Månedens synspunkt: 3 Er tiden inde til at tage det næste skridt ind

Læs mere

ARTIKLER Marts 2003. Kolofon: Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup, Århus Amt

ARTIKLER Marts 2003. Kolofon: Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup, Århus Amt - hvad - Præsentation,forlob - Det ARTIKLER Marts 2003 rorside: Skanderborgmotorvejen i retning mod syd roro. Hans Faarup Februar 2003 Månedens synspunkt: 3 Retten til vejene Afafdelingsleder Hans Faarup,

Læs mere

Adaptiv signalstyring i Aalborg

Adaptiv signalstyring i Aalborg Letbane igennem signalanlæg i Aarhus Adaptiv signalstyring i Aalborg Trafikal overvågning i signalanlæg Formidling af støjforhold i VVM-undersøgelser INDHOLD N0. 9 2011 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9

Læs mere

Vejd irektoratet justerer kursen

Vejd irektoratet justerer kursen = I s I S I S.. I både et til NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vejdirektoratet justerer kursen Af sejdirektør Henning Christiansen 2 FOCUS ARTIKLER: GPS styret entreprenørarbejder ved øresundsbyggeriet Af landinspektør

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Trafikpolitikken må gå på to ben

Trafikpolitikken må gå på to ben Trafikpolitikken må gå på to ben TRANSPORTPLANLÆGNING Af Claes Nilas, administrerende direktør, Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) For at undgå, at trafikken sander til om få år, kræves en bred trafikpolitisk

Læs mere

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold

KØR SMART KØR SAMMEN TRANSPORT. Analyserapport juni 2014. Samkørsel er også en sag for samfundet. Indhold KØR SMART KØR SAMMEN Analyserapport juni 2014 TRANSPORT Samkørsel er også en sag for samfundet Det er afsættet for denne rapport om, hvad der skal til for at accelerere samkørsel i pendlingen i hovedstadsregionen.

Læs mere

KOLOFON 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 SEPTEMBER INDHOLD NO. 9 2008. Digital forvaltning og borgerservice. Klima og trafik.

KOLOFON 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 SEPTEMBER INDHOLD NO. 9 2008. Digital forvaltning og borgerservice. Klima og trafik. - Hundige - ophængning offentlig Et årgang INDHOLD NO. 9 2008 Månedens synspunkt 3 Digital famaltnng og borgerserrice KOLOFON ISSN 0011-6548 Nemmer 9 2008-85 Udgivet at Dansk Veitiduakrift ApS, reg. nr.

Læs mere

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi

Dansk Vejtidsskr[ft. Det kniber med vejafmærkningen MÅNEDENS SYNSPUNKT: j b. Af Politiassistent Hans Jørgen Sunesen Vejteknisk afdeling Aalborg Politi -I, CD 0 - G 0 01 z-. I -n 0 c cl) 0 IB en årgang en Generalforsamling nu farvemæssigt eller i DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 2 1995 Dansk Vejtidsskr[ft ISSN 0011-6548 Nummer 2/95-72 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift

Læs mere

August 1992. Glaiførevarsling. Marselis Boulevard 169 8000 Århus C Telefon 86118700 Telefax 86118288 8/92. årgang 69

August 1992. Glaiførevarsling. Marselis Boulevard 169 8000 Århus C Telefon 86118700 Telefax 86118288 8/92. årgang 69 August 1992 Glaiførevarsling ;. Marselis Boulevard 169 8000 Århus C Telefon 86118700 Telefax 86118288 8/92 årgang 69 Sønderjyllands Amt. At Svend Petersen, Vejchef, ISSN 0011-6548 Udgivet at Dansk Vejtidsskrift

Læs mere