Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet"

Transkript

1 Bergvesenet Postboks 3021, 7002 Trondheim Rapportarkivet Bergvesenetrapport nr InternJournalnr Interntarldvnr Rapportlokallsering Gradering BV 1013 Trondheim APen Kommerfra..arkiv Eksternrapportnr Oversendtfra Fortrolig pga Fortroligfra dato: Tittel Malmleting innen KomagCordvinduet 1978 Forfatter Johann G. Heim Dato Bedrift Folldal Verk A/S Kommune Fylke BergdIstrIkt 1: kartblad 1: kartblad Finnmark Finnmark Fagområde Dokumenttype Forekomster Geologi geofysikk Rødfie11Porsa gruver Backes gruve geokjemi boring Ulveryggen, Repparfiord Råstofftype Emneord Malm/metall CuPb Sammendrag Undersøkelsesarbeidene innen KomagOordvinduethar, bortsett fra diamantboringen, gått som planlagt. En rekke geologiske og malmgeologiske spørsmål er blitt løst i løpet av sommersesongen 1978, men ikke desto mindre er det dukket opp nye problemstillinger. Rapporten opopsummererde i 1978 oppnådderesultater, og skisserer de oppgaverdet gjelder å løse i 1979.

2 AD M IN I STRASJO N E N MALMLETINGEN INNEN KOMAGFJORDVINDUET Undersøkelsesarbeidene innen Komagfjordvinduet har - bortsett fra diamantboringen - gått som planlagt. Tilbakeholdenhet på boringssiden skyldes at vi gjerne ville få ytterligere opplys-, ninger om de feltene som skulle bores i før vi satte igang så kostbare undersøkelser. En rekke geologiske og malmgeologiske spørsmål er blitt løst i løpet av sommersesongen 1978, men ikke desto mindre er det dukket opp nye problemstillinger. I de følgende avsnitt vil undertegnede forsøke å oppsummere de i 1978 oppnådde resultater, og skissere de oppgaver det gjelder å løse i Ulveryggen felt Ulveryggen står sentralt i våre anstrengelser. Hovedintensjonen er nå å fremskaffe en modell som vi kan benytte for å vurdere Ulveryggens malmpotensial og lete etter lignende forekomster. Det viktigste spørsmål i denne sammenheng er Ulveryggen-malmens Følgende genetiske modeller har vært utviklet og diskutert: Tilføring og utfelling av metaller gjennom hydrotermale løsninger fra ukjent kilde (i sammenheng med en regional hydrotermalfase). Utfelling av kobbermineraler gjennom nedsigende forvitringsløsninger. Tilføring av metallførende løsninger gjennom grunnvannsstrømninger under kontinentale forhold og utfelling ved senkning av vannspeilet eller fordampning. utfelling og avsetting av metaller i en "tidal flat" miljø (grense fluviatil - marint miljø). Tilføring og utfelling av metaller i sammenheng med lokalt subvulkansk virksomhet.

3 Seded.ztt ADMINI ONEN En endelig bevisføringilfavør av-noen av de forannevntemuligheter mangler ennå. Hypotesen som er nevnt under "e" er i 1978 komnet i tillegg til mulighetenea - d. På grunn av dennes eventuelle store betydning,vil undertegnedegi en mer detaljert fremstilling av de nyoppdagetemomenter: Mens de rutinemessigeundersøkelserpågikk innen Ulveryggenfeltet fant våre medarbeidere (dr. Gerhard Dreyer:, død) en reaksjonssonemellom Steinfjell-formasjonenskvartsitterog de basiske sills, som gjennomsetterformasjonendiskordant. På fargebildenesom var laget i forbindelsemed GNU's "remote sensing" forsøk over det samme område, oppdaget vi en litt lysere sone i kontakten til de basiske sills. Ved nærmere undersøkelseviste det seg at Fe-, Mg- og Al-silikatenevar en 2-3 m bred sone blitt erstattet av kvarts, Fe- og Cusulfider. Sonen er utvilsomtet kontaktfenomen. Store anrikningerav Cu-sulfiderer her ikke sannsynlig,hvis man legger til grunn bare de vekselvirkningersom foregår i.en slik kontaktsone. Ved nærmere granskning av sillene fant vi at den basiske linsen innen John-feltetog det såkalte Paulfelt hadde en uvanlig struktur: De er sammensattav ± runde og kantede bruddstykkerav basitten i en mer eller mindre basisk matriks, som lokalt er oppblandetmed de for Steinfjellformasjonenkarakteristiskeblå kvartskorn.mot grensen finnes bruddstykkerav Steinfjell-formasjonensbergarter. Det er nærliggendeå tolke de basiske linsene fra John- og Paul-feltetsom vulkanske eksplosjonsbreksjer(pyroklastitter). Eksplosjonenesom fører til slike breksjer skjer når magmatiske instrusjonerkommer under sin bevegelse oppover i skorpen berøring med grunnvann. Den hete kjemisk aggressivedampfasen klarer å løse ut metaller av det delvis finknuste steinmaterialet. De tungmetallenesom er overført i løsning presses høyere nivåer, hvor bergtrykketer mindre, inn idet tektoniske sprekkesystem. Den migrerer dem inntil damptrykketavtar og metallene felles ut.

4 ,cadri ours 3. ADMINI NEN Malmlegemersom er oppstått på en slik måte vil ha en form som er bestemt av det tektoniskemøsteret og andre vegsomhetsparameteresomer fastlagtgjennom sedimentasjonsprosesser, dvs, formen ville i en sediment av typen Steinfjell-formasjon være uten markante grenser. At dettektoniskesprekkesystemi Ulveryggen kan ha vært åpent mens de basiske sills intruderteser ut til å være sannsynlig etter at den nå eksisterendedagsoverflate bare ligger ubetydelig lavere enn den prekambriskeforvitringsoverflate. (Dettenivå kan konstrueresved hjelp av fallvinkelog posisjorenavautoktonekambriske sedimenter.) Et moment som kaster et mere tvilsomt lys på den skisserte genetiskeprosess er den kvantitativekontrollen: Innen Ulveryggen-feltetfinnes det fordelt på ulike mineraliseringer ca tonn Cu. Forutsetterman at en gjennomsnittlig basitt inneholder100 ppm Cu, måtte man utlute totalt 800 mill. tonn basittmateriale. Dette betyr at basittenemåtte være av en helt annen størrelsesorden. Hvis i denne sammenhengden fremsatteteorien skulle gjelde, så måtte det basiske magma ha inneholdtadskilligmere Cu enn 100 ppm. Her finnes det muligens forbindelsetil den regionale hydrotermalevirksomhet som kan spores over hele vinduet (kvarts-gangermed kalsitt og tungmetallsulfider). Undersøkelsesplanerfor 1979 De tektoniskeundersøkelserutvides med malmpetrografiskei sporelementog sedimentologiskegranskninger. Diamantboringpå Nordfeltetved Småvannene - sjiktanalyseevtl. mineraliseringerpå grensen mellom kvartsitt og konglomeratformasjonen,som påvirker Widevannets kjemiske sammensetning. Diverse geofysiskemålinger i hovedsak IP-malinger. Analyseprofilermed "portableisotopfluorescensanalyser over Ulveryggenog tilstøtendeområder, for å studere mineraliseringens fordeling i et større felt.

5 siseints 4. ADMINI ONEN Blysonen - Rødfjell Allerede i første fase av feltsesongen1978 vakte blysonen NGU's interesse. Vi vurderte dens økonomiskemuligheterog blottet sonen som var kjent fra før ved et enkelt skjerp ved hjelp av skjerpegrøfter. Deretter ble det boret 3 diamantborhulli mellom 50 og,100 m lengde. Borkjerneneviste bare svake blykonsentrasjoner, men temmeligkompleksegeologiske forhold. Kjerneprøveneer blitt beskrevet av Folldal Verks folk, og vil i den nærmeste tid bli oversendt til NGU for videre undersøkelseetter dens sedimentologiske miljø og sporelementer. Det var prøvet en rekke geofysiskemetoder over blysonen,bl.a. motstandsmålinger(ansotropieffekt),selvpotensialmålingero.a. Det ser ut til at IP-målingergir best resultat. På bakgrunn av den meget moderate geokjemiskerespons fra blysonen anbefalesdet å undersøke den videre mot sydøst (til Repparfjordelven),ved hjelp av IP-målingerog lokal prøvetagning. Ved positivt resultatkontrolleres anomalienemed diamantboring. Det bør nevnes at blysonen her er indikertved de radiometøriskehelikoptermålinger. De andre stratigrafisk(paleografisk)sammenlignbarehorisontersynføres og prøvetas. Ved alle de nevnte undersøkelsesmetodergår vi ut ifra at blykonsentrasjonenskyldes forvitringsprosesseri et limnisk terrestriskmiljø i prekambrisktid. Ultrabasitt-prosjektet Prøvetagningsarbeidenei sammenhengmed dette prosjekteter blitt avsluttet sommeren Som fremlagt i tidligererapport fra 1977 har prospekteringav ultrabasittlegemerinnen Komagfjordvinduet ikke vært en umiddelbarsuksess. For å løse noen prinsipielle mikrokjemiskeog mineralogiske- og delvis også genetiskeproblemer, har vi gått inn i et samarbeidmed NGU. NGU's arbeid finansieres

6 i7a7;ztets ADMINI OMEN 5.. her over de bevilgningersom Folldal Verk A/S har fått og av egne midler. Ved siden av NGU's arbeidsprogramstår det igjen å måle noen av de svakt mineralisertesoner med VLF på ulike'steder. Undersøkelseri 1978 har heller ikke ført til resultateri den retning. Feltet ved indre Breiryggener blitt kartlagt,prøvetatt og delvis målt med VLF. Det samme undersøkelsesoppleggetble brukt for en langstraktultrabasittsonene for Porsavannene,et mindre område ved Korsfjordenog ultrabasittenved Veivannet. På nordvestendenav Rødfjelletble det målt flere prøveprofiler over den elektromagnetiskehelikopteranomalien(egenpotensialog spesifikkmotstand,magnetisk totalfelt). Det planleggesdiamantboring i en sone som er karakterisertav lav motstand, høy selvpotensiale,men lav magnetisk verdi. En lignende konstellasjonskal Lbores på ved Småhaugene. Her finnes det en sone med høyere Cu-verdier som må undersøkesmot dypet. Et viktig punkt for undersøkelseri 1979 er granskningenav de gabbrolegemersom er assosiertmed ultrabasitteneetter den gehalt av tital og vanadin. Inn under denne oppgaven går også kartleggingen av arealene mellom ultrabasittkompleksenefor å studere deres regionale plasseringsmønster. Porsa-feltet Porsa-feltethar tiltrykketspesiell oppmerksomhetpå grunn av uranfunn på tippene til Backes gruve,.og ved mindre skjerp i nærheten. Selv om Porsa-feltetsbergrettigheterberor på staten, har Folldal Verk A/S erklært seg villig til å undersøke dette fenomenetnærmere. Vår interesseer begrunneti antagelsenat lignende hydrotermale gangmineraliseringerer spredt over hele arealet til Komagfjordvinduet. Som mineralerer her blitt identifiserturanbekertssamt et dusin sekundæreuranmineraler. Mineralogiskundersøkelseav prøvene pågår.

7 SizejrniteX ADMINI ONAN 6. Vest-distriktene Målsettingen for de geokjemiskeundersøkelseri Vestdistriktene 1978 var å kontrollereanomalidragenefra NGU's geokjemiskeundersøkelser og lokalisereanomale soner nøyaktigstmulig. Dette ble gjennomførtved hjelp av tette "geokjemiskenett". Bekkesedimentundersøkelserpå Nusserensnordhellingviser verdier som ligger over den vanlige bakgrunnen. Her peker to anomalisonerseg spesielt ut. Arsaken til disse sonene er ikke kjent, og de skal granskes nærmere til sommerenved hjelp av fast-fjellprøver(evt.boring). øst for Nusseren nord og øst for vannet 204 er årsaken til anomal- 'høye Cu-verdier.anrikningav Cu-mineraleri tynne bånd mellom tuff og tufittlagav varierendemektighet. Her bør det detaljkartlegges og bores. Nord for Fiskevannetforefinnesen lokalitetmed høyere Zn-verdier. De synes å komme fra en sjiktbunnetmineralisering. Lokaliteten er ikke nærmere undersøkt,og skal granskes sommeren 1979 ved hjelp av mer detaljertemetoder. En meget tydeligog utpreget anomalisonefant man i vest mellom høyden 598 og 178. Her forekommermassive grønnsteiner::som er gjennomsattav Cu-mineralisertekvarts-karbonatsprekker. På noen av sprekkeneer det skjerpet. Feltet skal prøves undersøkt_/, ved hjelp av geofysiskemetoder for å få et overblikkover sammenheng og størrelse. Høyere Pb- og Zn-verdierfinnes vest for Nusseren og henger tilsynelatendesammen med de der iakttatte mineraliseringer. Høye Co- og Ni-verdier forekommerspredt. Det finnes ingen konsentrasjonover et større sammenhengendeområde. Syd for Nusseren fant man en anomal sone hvor fastfjellprøverviste inntil 3% Cu. Det er enda ikke klarlagt hvilken karakter mineraliseringen har. Det er planlagt geofysiske,geologiskeundersøkelser, røsking og eventueltboring. I svartskiferområdetsyd for Kvalsund er det blitt oppdaget en rekke sterke anomalier på Zn, Pb og Co; alle måvuideraog undersøkesi 1979.

8 ADMINI ONEN 7. Sennalandet En ca. 8 km lang kraftig magnetisk anomali øst for Suourassa, samt elektromagnetiskeindikasjoneri nærheten, førte til en større innsats av prøvetagnings-mannskaperog geofysikerei det temmeligoverdekkedeområde. Arsaken til de elektromagnetiske anomalieneer sannsynligvisen grafittskifer-horisontsom var funnet i et bekkeleie. Den magnetiskeanomali følger en sillaktiggabbrolegemesom strekker seg fra østgrensenav Veivann-gabbroenmot NE nesten til Nagjetvann. Nærmere undersøkelserviste at anomalien skyldes en m mektig sone, som inneholdtopp til 20% Ilemnitt og Magnetitt. Vanadiumsgehalteni noen prøver som ble tatt fra sonen varierte fra %. Vi anser denne sonen som et nokså interessant undersøkelsesobjekt,og det er planlagt å utføre bakkemålingermed protonmagnetometer,samt å legge et geokjemisknett over området for å analysereetter V, Ni, Cu, Cr, og Co. Det er forutsattat det bores 3-4 diamantborehullgjennom sonen. I samme distrikt står det igjen å se nærmere på endel isolerte EM-anomalier. Til slutt bør det nevnes at både de radiometriskeog nytegnete magnetiskekart bringer frem en rekke spørsmål som må besvares ut fra befaringerog eventuelleundersøkelseri feltet. Oslo, 5. juni 1979 Johann G. Heim

9

10 ULVERYGOENKOBBERFOREKOMST FINNMARK,NORGE. En petrografiskonalmgeologiskog mikrotermometriskundersøgelse. af JohannesFabricius Institut for almen geologi KfabenhavnsUniversitet. Speciale i malmgeologi Juli 1978,.

11 ULVERYGGEN KOBBERFOREKOMST. FINNMARK,NORGE. Resumb. Malmmineraliseringen i Ulveryggens arkosiske sandsten er betinget af sandatenens opepreekningi meso- og mikroskopiske spreekker,ihvilke høj-saline malmførende og malmdannende varme opløsninger har udfteldetkvarts og Cu-sulfi der.denne udfmldning af Cu-sulfider har ligeledes kundet sted hovedsagligt so chalcopyrit dissemineret i sandstenen,ved mikrotermometriske målinger på vmsr ke/gas-indeslutninger i åre- og matrixkvarts er disses salinitet bestemt til gennemsnitligt ca 35 mkvivalent vægt% Nael i intervallet wegt% salt. Det vises,at opløsningerne er af Na-Ca-C1 typen beetående af halit og CaC12 og/eller MgC12 og kun lidt sylvin.vmske/gas-indeslutningernes homogeniserings t,mperaturer er korrigeret for et skønnet litostatisk tryk på 5oo-800 bar for a, bestemme dannelsestemperaturerne,der findee i intervallet ca ca 400 Dor er inegtigeindicier for,at opløsningerne hurtigt er afkølet til ca 4000 fra vmsentligt højere temperaturer.malmlegemernes form og lødighedszonering viserlat opløsningerne er ascenderende,medens salinitet og temperaturer indicerer,at opløsningerne er af magmatisk oprindelse.prinuersulfidernechalcopyri bornit,digenit,chalcosin og måske covellin viser gennem adskillige afbland- ingsetrukturer,at sulfiderne er udkrystalliseret parafenetisk.hexagonal chalcoein viser med sikkerhed krystallisation i temperaturintervallet lo medens afblanding mellem bornit og digenit indicerer en temperatur i interval let 5oo -400.Primmrsulfiderne er mere eller mindre ascenderende omdannet men nmeten ikke påvirket af descenderende meteorisk vand.

12 - INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD side 1,ALMENGEOLCGI OG PETROGRAFI 1.1.INDLEDNING 1.2.REGIONALGEOLOGI 1.3.ULVERYGGENOG MALMFELTETSGEOLOGI 1.4.PETROGRAFI 2.MALMGEOLOGI 2.1.UNDERSØGELSESMETODER 2.2.MALMMINERALISERINGEN 2.3.MINERALOGI 3 VJESKE-GASINDESLUTNINGERI KVARTS FRA ULVERYGGENMALMFELT INDLEDNING 3.2.PRINCIPPERFOR MIKROTERMOMETRI ANALYSEMETODE PROVEMATERIALETOG INDESLUTNINGERNE ,5.MIKROTERMOMETRI-RESULTATER DISEUSEIONOG KONKLUSION e PETROGRAFIOG ALMEN GEOLOGI MALMMINERALOGI 41-5o 4.5.MIKROTERMOMETRISEEDATA KOBBERMINERALISERINGEN,FOREKOMSTENS DANNELSE OG METALKILDEN KONKLUSION 67 1.kendtligheder 68 REFERENCER BILAG: Geologiskkort over Ulveryggen,Repparfjord,Finnmark,Norge. PrøvetagningskortI. PrøvetagningskortII.

13 FORORD Det foreliggende arbejde omfatter en petrografisk,en malmmikroskopisk og en mikrotermometrisk undersøgelse af kobberforekomsten på Ulveryggen i Komagfjord vinduet,finnmark,norge.undersøgelsen er kommet i stand på foranledning af dr. H.UrbanIKebenhavne Universitet. Prøvematerialet til undersøgelsen blev indsamlet i sommeren 1974 sidelebende med andet arbejde i området og systematisk i en lo-dages periode i juli må-' ned 1976 Med økonomisk støtte fra Folldal Verk A/S.Det har været nødvendigt - særlig af heneyn til den mikrotermometriske undersøgelse - nt behnnele Toreliz. gende rapporter og afhandlinger om Ulveryggens,Komagfjord vinduets og Finnmarkens generelle prækaledoniske geologi for at opnå et grundlag til tolkning af malmdannelsen og de i malmfeltet optrædende kvartsårer. De petrografiske og malmmikroskopiske undersøgelser er foretaeet på Institu for almen geologi og den mikrotermometriske undersøgelse på Institut for petro logi,københavne Universitet, 1.ALMEN GEOLOGI OG PETROGRAFI, 1.1.INDLEDNING. Ulveryggen kobberforekomst ligger i Komarfjord tektnniske vindue på 70026' nordlig bredde,24 13' østlig længde i Kvalsund kommune,finnmark fylke,norge (Fig.1).Ulveryggen er en 525 m høj fjeldryg i nordøstlig forlængelse af SteinfjellIder som en højderyg strækker sig i retningen SV-Nø i vinduets nordestlig, del.malmfeltet findes i arkosisk sandsten på Ulveryggens sydøstlige flanke i 425 m højde o.h. ca 3 km syd for Repparfjord.reltet her en længde sf ca 2 km oj en bredde varierende fra ca lo m til ca loo m samt en dybde på ca Poo m (1976) Komagfjord tektoniske vindue,der ligger imellem 7o 10" og 70031' nordlig bredde samt 23 23' og 24 33' østlig længde,har kun vret genstand for geologis' undersøgelse i begrænset omfang: T,Dahll (HOLTEDAHL,1918),har udfærdiget et geologisk kort over det nordlige Norge indeholdende "Raipas Systemet" om Kvalsund. H.Reusch (HOLTEDAHL,1918) har 1891 kort beskrevet bjergarterne mellem Kvalsund og Beritsfjord ca 3 km vest for Kvalsund ved Kvalsundelvens udløb. HOLTEDAHL (1918) har indtegnet vinduete grænser lange kyeten på geologisk kort over Finnmark. STRAND (1952) har foretaget kartering af det meste af "Raipns suiten" på Rep parfjord-kortet i den nordlige del af vinduet. REITAN (1963) har på basis Pf feltarbejder i somrene udsrbejdet en generel geologisk beskrivelse af hele Komngfjord vinduet med geologisk kort i målestoksforhold 1:loo.000. Ulveryggene geologi er beskrevet nf STRAND (1952),REITAN (1957,1963) og i upublieerede rapporter af ARCHIBALD (1956,1957),BR1JINSMA(1964) og INGVALDSEN (1970) og malmgeologien af VOKEC (1956) på grundlag sf et mindre prpvemnteriale fra universitetet i Oslo. Forekomsten blev fundet ved århundredskiftet.i 19n3 satte et svensk sel-

14 - 2 - akab - Nordiska Grufaktiebolag - undersøgelser i gang og i 19o5 fik selskabet koncession på drift t et 3o km2 stort område.der blev foretaget prøvedrift frem til 1913,hvor driften blev standeet,da malmen efter datidens forhold var for fattig.i 1955 igangsatte det canadieke selekab Invex Corporation Ltd geo logieke undersøgelser,herunder ncesten 25oo m diamantboringer.dette selakab fandt heller ikke,at drift ville være lønsom.t 1963 fortsatte A/S National Induatri undersøgelserne geologisk og geofysisk.der blev boret ca lo.000 m diamantboringer og der blev påvist ca lo millioner ton malm med o.72% Cu. Folldal Verk A/S overtog rettighederne i 197o og påbegyndte produktionen juni Vedlagte geologiske kort er udarbejdet på grundlag af geologieke kort,der er udført af STRAND (1952),ARCHIBALD (1956),REITAN (1963) og BRUINSMA(1964) 1.2.REGIONAL GEOLOGI. Koma f ord tektoniske vindue udgør den nordvestlige del af Finnmarke pene planiserede preekambriske,krystalline basement,der indgår i det fennoskandiske ekjold.vinduet danner en domestruktur omgivet af kaledoniske bjergarter (Fig.1)Vinduet inddeles i to grupper: Repparfjord gruppen,der er celdet,og Saltvann gruppen (REITAN,1963). Re rf ord ru en inddeles i tre formationer,hvoraf den ældste formation - Holmvann formationen - hovedsaglig beetår af mørke suprakruetaler af så vel vulkanek (pudelava) som sedimentær oprindelse.holmvann formationen reg-. nes for at v-fere af karelisk alder: o millioner år som Finnmarks øvri ge krystallinske basement (REITAN,1963).Oruppens yngste formationer - Dogge- _ elv og Lomvann - er sandsteneformationer,der antages sedimenteret 1 bassiner det kryetallinske basement som molasse på shelfen i lighed med Finnmarke Aldete Sandatens Serie (OSS på figur 1),for hvilken alderen radiometriek er bestemt til ca l000-ca 600 millioner år (SIEDLECKA,1973). Saltvann ru en danner et 2-4 km bredt,godt 25 km langt bælte i vinduete nordlige del.oruppen strwkker eig fra den sydestlige ende af Repparfjord i sydvestlig retning til Gufevikklumpen,der består af overskudte kaledoniske bjergarter (Fig.1.).Saltvann gruppen er langs den nordvestlige gremse over-_ akudt af Repparfjord gruppene Holmvann formation.saltvann gruppene sydøetlige grwnee udgøree af en lodret forkastning til Holmvann formationen (Fig.2.) Saltvann gruppen omfatter nederet Steinf ell formationen bestående af arkosisk sandeten ed intraformationale konglomerater.dermest følger DjupelvT formationen,der beatår af et stærkt udvalset konglomerat i arkosisk sandaten Øverst findee Fiskevann formationen,en arkosisk sandsten med konglomerat af purpurfarvede mikroporfyrboller.oruppens top og basis er ikke blottet.densmegtighed er bedømt til mere end 2000 m,hvoraf Steinfjell formationen udgør minimum l000 m og Djupelv formationen omkring 800 m (REITAN,1963). Saltvann gruppene bjergarter er som Repparfjord gruppens foldet i temmelig åbne folder,der ofte er lidt asymmetriske med aksialplaner lueldende mod SØ. Akeernea retning er N0 tll ØN0.Akeialplanernes hteldning mod 50 viser,at

15 Kflics. 11's P : k.-- wtxrm CaIIM 11e= s0 4 0, Siland cr :, ' / S4 i j W -rsør S ss? Gutsvak FJORD rindutt xoør,, vu / $# 46?,- a.49.' Alp /e..14, ø Vrr / ' V3.' f't fr t» c 1 otr Persanger Sands1en GAISSA rroppt ALTESS vindat OSS Itty~Mill* beissffiw Fig.l.De prmkambriske vinduer og Gaissa nhppen i Vest-Finnmark. OSS: Oldr Sandstone Series.thermereforklkring sidege-nbet i ALTA vinduef Steinfjell formationen indrammede område r gengivet som Geologisk kort over Ulveryggen.Efter HOLTEDAft (1918),REITAN (1963, 1964),,WHITE (1969) og ROBERTS (1974).

16 foldningen er prekaledonisk,fordi det kaledoniske tryk var rettet fra NV, hvilket også var årsag til foran omtalte overskydning af Repparfjord gruppen langs NV-grensen (REITAN,1963). I Saltvann gruppen findes særltg i den sydøstlige del flere gabbroide og nogle få ultrabasiske intrusioner,der skærer formationernes lagdeling diskordant.i kontakten findes i adskillige tilfelde små folder,hvis akser er parallelle med gruppens foldeakser.intrusionerne er således eldre end foldningen. De ar metamorfoseret i samme facies som værtsbjergarterne. NV Noimminn formation is0.12,.ti,1 :1'it I.4 i i :ii Nolmvann formation Fig.2.Tværprofil NV-SØ over UlveryFgen med indtegnet malmfelt grube 011e. Bemærk den formodede forkastning ved V.Ariselv og hovedforkastningen ved Ø.Ariselv,jf Geologisk kort.efter REITAN (1963) og INGVALDSEN (197o). 1.3.ULVERYGGEN OG MALMFELTETS GEOLOGI. Steinfjell formationen,hvori malmmineraliseringen ligger,danner en ca 14 km lang antiklihal med retning omtrent VSV-ØNØ.Aksedykket er moderat mod henhold vis VSV og ØNØ fra en kulmination over Steinfjell.Antiklinalens udløber mod ZNØ fra Steinfjell - UlverygFen - er i aksialplanet intruderet af en diabas ike (Geologisk kortr,fig.2). Malmfeltet findes på en lille antiklinal svagt diskordant på Ulveryggen chitiklinalenpå dennea sydøstlige flanke.malmfeltets antiklinal har et noget bugtet forleb med retningen ca N5o0.0mtrent ud for feltets vestende findes en depression,imod hvilken foldeaksen dykker fra begge sider.aksens nordøstlige del dykker ca 350 mod SV og den sydvestlige del ca 2o mod NØ.Antiklinalen forteetter i eydvestlig retning ca 12oo m uden for det geologiske korts område,hvor den afekeres af den lodrette forkastning ved C.Ariselv (Fig.2) - i. det følgende benevnt hovedforkastnin en - på 30-grensen mellem Holmvann og Steinfjell formationerne.flere andre folder i Steinfjell formationen afskeres ligeledes af hovedforkastningen,der således er yngre end foldningen. Støretedelen af hovedforkastningen er ikke blottet men dekket af recente sedimenter i elvdalene.hvor forkastningen er blottet - f.eks.i nærheden af afekteringenved malmfeltete antiklinal - ses en mylonitiseret zone men ikke harniskflader.forkastningen har bevirket,at der i Steinfjell formationen er indpresset linser af grønsten og chloritsandsten hørende til Holmvann formati onen og tilevarende i denne linser af Steinfjell formationens arkosiske sandsten.i Ulveryggen området følger hovedforkastningen Østre Ariselv og viser 1 de få blotninger en hældning mod 80 på 8o.REITAN (1963,fig.13,p.48) har

17 anfert en formodet lodret forkastning også lange Vestre Ariselvlsåledes at I Ulveryggen med malmfaltet er nedforkastet i forhold til den mellem de to elve værende blok,der ligeledes hører til Steinfjell formationen (Fig.2). I malmfeltet og i dettes umiddelbare nærhed findes mange mindre forkastninger (Fig.3) og et etort antal større sprmkker (Fig.4).Udenfor det geologiske korta område bliver disse vertikale forkastninger og sprmkker ligesom folderne afskåret af hovedforkastningen.sprmkkesystemet her en hovedsprmkkeretning ca N450 og en anden dominerende retning ca 14o0.Retning 450 synes også at were den vigtigate strukturelle retning i området,da lagenes strygning 1 er overvejende i denne retning,ligesom malmlinsernes lrengeteakse i det store I og hele har denne retning.mange steder er der udviklet en fin vertikal cleavage samme retning.... Fiv-,3.Stejltståendeca 15 m høj forkastningsvitgme.!retning N45') i den nordørritge del af grube 011e (Geologisk kort).den grønlige farve skyldes ikke malachit men fo.tografiskblåstik. Sandstenen er gennemsat af utallige små kvartsfyldte sprmkker uden foretrukken orientering.i enkelttilfieldeer sprmkkerne 1-li cm brede og omkring I lo cm lange.normalt er de vmsentligt mindre.formen er uregelmmsaig aigmoidal m eller retliniet.de store sprmkker/forkastninger har ikke kvartsfyldning og er kun stedvis mylonitieeret i etørre grad.dersom der er udviklet harniskfladerger diese så fint udformede,at en bedømmelse af nettoforkastningebewegelsen ikke er mulig. Steinfjell formationene Ulveryggen afsnit er et tykbeenket,massivt,dårligt sorteret,umodent sediment med flere konglomeratiske indslag (Fig.4 og 5). Krydelejring er almindeligt forekommende (Fig.6).Krydalejringen viser med sikl kerhed,at formationen ikke er inverteret.tynde lerede slirer forekommer sporadisk.de mange konglomeratiske indelag med relativt emå konglomeratboller I vieer et middelhejt energiniveau.den beenkede,lagdeltesandeten uden wevnevmr-i dige konglomerater er sedimenteret på dybere vand med et lavere energiniveau I

18 - 6 - nd de mere grovklastiake,krydslejrede og konglomeratiske afshit.der synee tedvis at have fundet kanaldannelse sted lille skala (Fig.7).Ner udmunding n af Østre Ariselv i Repparfjord findes et groft konglomeratlag med angultere kvartaltboller af størrelse op til loxlo cm (STRAND,l952,fig.2,REITAN,l96. fig.8).laget kan enten tolkee som kanaldannelse eller dannet på lavt vand med hejt energiniveau af materiale,der kun hsr heft.en_wat_kort transnort-. vej.laget er ikke nærmere undersøgt. Fig.4.Tykbenket,dårligt sorteret sandsten umiddelbart NØ for grube Erik med strygning-heldning 8o-458.De markante stejltstående sprekker har den dominerende retning N450,Benkene har en megtighed på op til l :1;ft ;atr. r.l4'>& :A/:; f 4 fi i Fig.5.Grube John.Dårligt sorteret lagdelt konglomeratisk sandsten.konglomeratet består af subangulære kvartsitboller,hvis ltengstedimension ofte følger lagdelingen.

19 flk * i't '..;`41S; f ". tts tt ' 1. Fig.6.Grabe John.Krydslejring i mellemkornet sandsten.krydslejringen i blokktn viser som i den faststående sandsten,at formationen ikke er inverteret.hammerens langde: 35 cm. E fl -,...*,.:..z fr.. s,,, ir *44 r. : : lal...k.,. ti '1. A I,..' :, '. C-'#' '" ' ' 4 :3, ;,C.C.:4' IX:);:. ' - * - W'ggr st4i Fle I nrube John.Kanaldannelse (?) med kvartaitkonglomerat.de cm-store kongloms mtboller er orienteret med den længste dimension vinkelret på strømnin,,-laingen,der er vinkelret. på billedplanet. I walafeltet findes flere diabas dikes,der for de flestes vedkommende er parallelle med antiklinalernes aksialplaner og forkastningerne (Geologisk kort).en enkelt lille dike med nordlig retning skærer hen over malmfeltet. I den etore dikei Ulveryg antiklinalens akeialplan findes på dens nordeide NV for grube Erik et skærp - Karls skjerp - med pyrit,chalcopyrit og en smule bornit (Prøvetagningskort In.sulfiderne findes hovedsaglig på sprækker med kvarte og calcit.i de dikes,der findes i forbindelse med malmfeltet,findes en del dissemineret pyrit og chalcopyrit i meget små korn samt enkelte cm-store specularitkrystaller. WZPII

20 Ved mikroskopiske undersøgelser af polerprøver og tyndslib er der fundet enkelte rester af orgenismer i prøver fra malmfeltets grube 011e og Hans. Fossilerne er bestemt til Leiosphaera (Fig.8) (Jens Morten Hansen,Danmarks Geologiske Undersøgelse,personlig meddelelse).fossilet er meget primitivt, idet det har regelmessig form og kun har meget svagt udviklede spikler eller protuberanser på ydervæggen.leiosphaera,der er en sphaeromorph acritarch,dateres til sen prækambrium-kambrium.acritarcher er marine algeorganismer. s Fig.8.Silificerede fossile algeorganismer af typen sphaeromorph acritarch, Leiosphaera.Bemærk de diminutive protuberanser udvendig på ydervæggen. Malmfeltet inddeles i Østfeltet med grube Erik længst mod NØ og grube John, Hovedfeltet med grube 011e samt Vestfeltet.Hovedfeltet og Østfeltet er i drift og Vestfeltet er under begyndende drift.udover de nævnte felter findes grube Hane syd for Vestre Ariselv ca 12oo m NØ for grube Erik.Grube Hana findes således i den i forhold til Ulveryggen formodet opforkastede blok mellem Vestre og Østre Ariselv.Gruben,der ikke er i drift,befinder sig i ca 25o m højde over havet.hovedmineraliseringen synes at fortsætte i sydvestlig retning ca 15oo m SV for Steinvann i det geologiske korts nederste venstre hjørne.dette sydvestlige mineraliserede område kaldes Hroarfeltet (Prøvetagningskort I).Feltet er ikke i drift og der er kun foretaget ganske få diamantboringer. 1.4.PETROGRAFI. Til denne undersøgelse blev 118 bjergartsprøver indsamlet på de pi vedlag. te prøvetagningskort I og II angivne positioner.prøvetapningskort I viser ind- samlingen i 1974.Prøverne blev taget uden nærmere stedbestemmelse i grube 011e i overfladen og på 1.strosse - skraveret område grube Hans på affaldsbunke og istollevæg samt i Hroarfeltet fra borekærner og en stejlvæg.prøvetagningskort II viser indsamlingen i 1976 med positionsangivelse således: i grube 011e på 3.strosse og i grube Erik og John på 1.strosse.Af de indsnmlede prøver er der fremstillet 30 tyndslib til petrografisk undersøgelse. Steinfjell formationen består af en mellemgrå til lysegrå sandsten,der i malmfeltet er lys gulliggrå til lys brunlipgrå.den gullipe farvetone skyldes en stærkere feldspatforvitring som følge af en væsentligt kraftigere opsprækning.sandstenen er meget heterogen med kornstørrelser fra grov- til finkornet.

wp t r-prrrsfir Ir, rrs 1 mr-p P1 nr np: Johnnrirr- ri Insti tst fmr mpr1 v.pn1oni

wp t r-prrrsfir Ir, rrs 1 mr-p P1 nr np: Johnnrirr- ri Insti tst fmr mpr1 v.pn1oni ? wp t r-prrrsfir Ir, rrs 1 mr-p P1 nr np: mi rntnrmmn t r i Sf, Rf Johnnrirr- ri Insti tst fmr mpr1 v.pn1oni Køhenhsvnn tet. flpert-i10.in 1 t 1. ULVERYGGEN KOBBERFOREKOMST. FINNMARK,NORGE. Resume. Malmmineraliseringen

Læs mere

PROSPEKTERING FOR AMATØRER

PROSPEKTERING FOR AMATØRER Mineral-guide Bjarne Ljungdahl PROSPEKTERING FOR AMATØRER 1 Grønlands Stenklub 2005 Mineral-guide Bjarne Ljungdahl PROSPEKTERING FOR AMATØRER - tilegnet min geologiske ven Hans Kristian Olsen Mineral-guide

Læs mere

TEMANUMMER Geologi i det sydlige Vestgrønland

TEMANUMMER Geologi i det sydlige Vestgrønland N Y T F R A G E U S G E O L O G I TEMANUMMER Geologi i det sydlige Vestgrønland N R. 2 N O V E M B E R 2 0 0 3 TUNULLIARFIK -Tunulliarfik området og Gardar-provinsen Tom Andersen C.H. Emeleus Karsten Secher

Læs mere

Kornfordelingen i nogle danske jordarter

Kornfordelingen i nogle danske jordarter Kornfordelingen i nogle danske jordarter ALBRT FBIAN Fobian, A. 000--: Kornfordelingen i nogle danske jordarter. Geologisk Tidsskrift, hæfte, pp. -. København. Kornstørrelsernes naturlige fordelingsmønster

Læs mere

tilbage til undergrunden - geologisk lagring og genbrug af CO 2

tilbage til undergrunden - geologisk lagring og genbrug af CO 2 tilbage til undergrunden geologisk lagring og genbrug af i Danmark AF HENRIK OLSEN 1 OG UFFE WILKEN 2 Undergrunden leverer vores vigtigste energikilder. Men energiproduktionen fra de fossile brændsler

Læs mere

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1. Natursten, geologi og egenskaber

Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1. Natursten, geologi og egenskaber Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1 Natursten, geologi og egenskaber Realdania Natursten i det danske byggeri Anvisning nr. 1 Natursten, geologi og egenskaber 2006-2009 Final version Dato 2009-02-27

Læs mere

Forskningsbaseret feltarbejde -Kompendium 2: Geologi

Forskningsbaseret feltarbejde -Kompendium 2: Geologi Forskningsbaseret feltarbejde -Kompendium 2: Geologi Lavet i 2013 af: Søren Nielsen Htx/GU Sisimiut Intro I 2009 udkom bogen Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland, som var en tiltrængt nationalt/lokalt

Læs mere

GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 4

GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 4 GEOLOGI OG GEOGRAFI NR. 4 U 1700 Industriens forbrug af metaller gennem tiden 1800 Bygning Ler (mursten) Mineraluld, ler & cement (Isolering) Beton Feldspat, anhydrit (fliser) Rengøringsmidler Fosfor (vaskepulver)

Læs mere

MULIGT NYT RÅSTOF I DANMARK

MULIGT NYT RÅSTOF I DANMARK N Y T F R A G E U S G E O L O G I DANMARKS DIGITALE JORDARTSKORT MULIGT NYT RÅSTOF I DANMARK N R. 3 N O V E M B E R 1 9 9 8 Muligt nyt råstof i Danmark Christian Knudsen Er der mulighed for at finde titaniumog

Læs mere

Miljøcenter Roskilde Notat til trin 1. Kortlægning af grundvandsressourcens sårbarhed på baggrund af eksisterende data: Geologisk model Slimminge

Miljøcenter Roskilde Notat til trin 1. Kortlægning af grundvandsressourcens sårbarhed på baggrund af eksisterende data: Geologisk model Slimminge Miljøcenter Roskilde Notat til trin 1. Kortlægning af grundvandsressourcens sårbarhed på baggrund af eksisterende data: Geologisk model Kortlægningsområde Slimminge Ny Østergade 7 4000 Roskilde Tlf. 72546500

Læs mere

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark

Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE RAPPORT 9/59 Vurdering af det geotermiske potentiale i Danmark Anders Mathiesen, Lars Kristensen, Torben Bidstrup & Lars Henrik Nielsen DE NATIONALE GEOLOGISKE

Læs mere

Minedrift og miljø i Grønland

Minedrift og miljø i Grønland 38/2001 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Minedrift og miljø i Grønland Danmarks Miljøundersøgelser 2001 Minedrift og miljø i Grønland Poul Johansen Gert Asmund Christian M. Glahder Peter

Læs mere

Naturforholdene i havet omkring Læsø

Naturforholdene i havet omkring Læsø Naturforholdene i havet omkring Læsø Pilotprojekt Marin Nationalpark Læsø Rapport udarbejdet for arbejdsgruppen Havet Juni 2005 Forside: Horneks Odde på nordsiden af Læsø Foto: Merete Binderup (2004) 2

Læs mere

Bilagsrapport, som indeholder uddybende baggrundsmateriale samt udførlig beskrivelse af samtlige udførte forsøg.

Bilagsrapport, som indeholder uddybende baggrundsmateriale samt udførlig beskrivelse af samtlige udførte forsøg. Kapitel 1 Forord Nærværende bachelorprojekt Undersøgelser af saltes nedbrydning af natursten er resultatet af et projektarbejde gennemført i perioden fra 1. februar 2008 til 26. juni 2008 på DTU Byg ved

Læs mere

ansk iskrifå 1 11977 Årgang 54 STØBEASFALT HOLDER OG HOLDER OG HOLDER UNDER STÆRK TRAFIK Støbeasfaltslidlag 50 år under trafik Asfaltbetonbærelag

ansk iskrifå 1 11977 Årgang 54 STØBEASFALT HOLDER OG HOLDER OG HOLDER UNDER STÆRK TRAFIK Støbeasfaltslidlag 50 år under trafik Asfaltbetonbærelag ansk / / iskrifå / STØBEASFALT HOLDER OG HOLDER OG HOLDER UNDER STÆRK TRAFIK Boreprøve fra Nørre Allé København Støbeasfaltslidlag 40 år under trafik. Asfaltbetonbærelag 50 år under trafik KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI

Læs mere

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

,e Domme 05269.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00. Fredningen vedrører: Knude Klint. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 05269.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05269.00 Fredningen vedrører: Knude Klint,e Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 21-02-1973 Fredningsnævnet 26-11-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

2010 ÅRSRAPPORT indholdsfortegnelse:

2010 ÅRSRAPPORT indholdsfortegnelse: 2010 ÅRSRAPPORT indholdsfortegnelse: Fremadrettede udsagn... 2 Selskabsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning... 4 Ledelsesberetning... 5 Idegrundlag og målsætning...

Læs mere

Radon og Radioaktivitet

Radon og Radioaktivitet 2010 G EO LO G I O G G EO G R A F I N R. 4 Radon og Radioaktivitet i danske bjergarter og sedimenter Hvad er radon og er det farligt? Hvad viser den danske radon-undersøgelse? Hvor er der radon i Danmark?

Læs mere

Afgangsprojekt Januar 2008 Panínguak` Petersen

Afgangsprojekt Januar 2008 Panínguak` Petersen Afgangsprojekt Januar 2008 Panínguak` Petersen Arktisk Ingeniør studerende Studienummer Forord Formålet med denne rapport er at undersøge mulighederne med at få bedre vejmaterialer i Grønland, især i Nuuk.

Læs mere

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning

Drejebog om geotermi. Etablering og drift af geotermiske anlæg til. fjernvarmeforsyning Etablering og drift af geotermiske anlæg til fjernvarmeforsyning Projektdeltagere Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab (projektleder) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontakt: Søren Berg Lorenzen sbl@geotermi.dk

Læs mere

Satellitter og kortlægning fra rummet

Satellitter og kortlægning fra rummet Satellitter og kortlægning fra rummet Et materiale til undervisning i Geovidenskab A Philip Jakobsen, 2014 Spørgsmål og forslag til forbedringer sendes til: pj@sg.dk 1 Indhold Indledning... 3 Måling på

Læs mere

TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande

TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande TSUNAMI Risikovurdering for danske, færøske og grønlandske farvande DMI - Teknisk Rapport no. 05-08 Erik Buch, DMI Jesper Batholdy, Geografisk Institut, KU, Søren Gregersen, GEUS, Marianne Grauert, Geografisk

Læs mere

BLANDINAVISK. Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads

BLANDINAVISK. Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads BLANDINAVISK Et sprogpsykologisk studie i akkommodation, holdninger og identitet på en skandinavisk arbejdsplads Sprogpsykologi Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Bettina Bjørn og Cathrine Stenrøs

Læs mere

DGF s sekretariat. DGF S hjemmeside: www.2dgf.dk

DGF s sekretariat. DGF S hjemmeside: www.2dgf.dk DECEMBER 2010 Geologisk Tidsskrift udgives én gang årligt i trykt form af Dansk Geologisk Forening, DGF. Artikler om alle aspekter inden for geologien optages efter invitation fra redaktionskomiteen. Tidsskiftet

Læs mere

Var der, eller var der ikke et meteornedslag ved K/T grænsen for 65 millioner år siden? Hans Jørgen Hansen Geologisk Institut, Københavns Universitet

Var der, eller var der ikke et meteornedslag ved K/T grænsen for 65 millioner år siden? Hans Jørgen Hansen Geologisk Institut, Københavns Universitet 1 Var der, eller var der ikke et meteornedslag ved K/T grænsen for 65 millioner år siden? af Hans Jørgen Hansen Geologisk Institut, Københavns Universitet Det var en såkaldt Amasseuddøen@. Omkring 70 %

Læs mere

/LWKRVSKHUH DQG %LRVSKHUH 6FLHQFH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQG 8QLYHUVLW\ 3XEOLFDWLRQV

/LWKRVSKHUH DQG %LRVSKHUH 6FLHQFH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQG 8QLYHUVLW\ 3XEOLFDWLRQV /LWKRVSKHUH DQG %LRVSKHUH 6FLHQFH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQG 8QLYHUVLW\ 3XEOLFDWLRQV Institutional Repository of Lund University Found at http://lup.lub.lu.se 7KLV LV DQ DXWKRU SURGXFHG

Læs mere

Funktioner. Ib Michelsen

Funktioner. Ib Michelsen Funktioner Ib Michelsen Ikast 2007 Forsidebilledet Tegning af Niels Bo Bojesen, Jyllands-Posten, 13-9 2006. Version 1.01 (18-11-07 23:41) D:\AppServ\www\c\bog2_s.odt Indholdsfortegnelse Sammenhænge mellem

Læs mere

Godsog. personvogne til modelbanen

Godsog. personvogne til modelbanen HAASES HOBBYBØGER LAV DET SELV Godsog personvogne til modelbanen Skala HO AF POVL-ERIK HARBY Forord af POUL E. CLAUSEN P. HAASE & SØNS FORLAG KØBENHAVN 1958 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord............................................................

Læs mere

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981.

Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. Mere om Thisted saltstrukturen IVAN MADIRAZZA DGF Madirazza, I.: Mere om Thisted saltstrukturen. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1980, side 83-87, København, 25. januar 1981. In Dansk geol. Foren., Årsskrift

Læs mere

Manual til elektrofiskeri Vejledning til elektrofiskeri ved bestandsanalyser og opfiskning af moderfisk

Manual til elektrofiskeri Vejledning til elektrofiskeri ved bestandsanalyser og opfiskning af moderfisk Manual til elektrofiskeri Vejledning til elektrofiskeri ved bestandsanalyser og opfiskning af moderfisk DTU Aqua-rapport nr. 272-2013 Af Peter Geertz-Hansen, Anders Koed og Finn Sivebæk Manual til elektrofiskeri

Læs mere