Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde."

Transkript

1 Bilag a) Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde ved samtlige institutioner i Kriminalforsorgen. Stk. 2. Bestemmelserne i aftalen supplerer og erstatter bestemmelserne i lønjusteringsaftalen, klassificeringsaftaler, rammeaftalen om nye lønsystemer og andre lønaftaler, herunder lokale aftaler om tillæg og lønindplaceringer. 2. Lønsystemet Lønsystemet er etableret i henhold til den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale. Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn, jf. 4-10, der kan suppleres med en tillægsdel. Tillægsdelen omfatter lokalt aftalte funktionstillæg, kvalifikationstillæg, engangsvederlag og resultatløn. Stk. 3. Ved ansættelse på deltid ydes forholdsmæssig løn. Stk. 4. Den timeløn, der lægges til grund ved beregning af overarbejdsgodtgørelse, udgør 1/1924 af den samlede faste løn (inkl. evt. personligt tillæg (udligningstillæg), anciennitetstillæg samt eventuelle tillæg, der er videreført fra det gamle lønsystem, men ekskl. eventuelle rådighedstillæg). Overtidstillæg ydes efter arbejdstidsreglerne. 3. Basisløn Bestemmelserne i 4-11 træder i stedet for hidtil gældende klassificeringsaftaler. Stk. 2. Alle basislønninger er angivet i årligt grundbeløb (niveau 1. april 2010). Stk. 3. Løngrupperne 1 til 5 er opdelt i 2 satser for henholdsvis hovedstad og provins. dækker stedtillægsområde V og VI. dækker stedtillægsområde II, III IV.

2 side 2 4. Løngruppe 1 Løngruppen omfatter stillingerne som fængselsbetjente på prøve. Basislønnen er: kr kr. 5. Løngruppe 2 Løngruppen omfatter stillingerne som fængselsbetjente og værkmestre uden relevant faguddannelse. Basislønnen er: 1. trin kr kr. 2. trin kr kr. 3. trin kr kr. Basisløntrinene er 2-årige. 6. Løngruppe 3 Løngruppen omfatter fængselsbetjente med særlige specialistfunktioner og værkmestre med relevant faguddannelse. Stk. 2. Basislønnen er: 1. trin kr kr. 2. trin kr kr. 3. trin kr kr. Stk. 3. Indplacering sker på basisløntrin 1, hvorfra der sker oprykning til basisløntrin 2 efter 2 års anciennitet. Stk. 4. Der kan ske indplacering i løngruppe 3, trin 1 eller 2, hvis stillingen indebærer udførelse af selvstændigt kvalificeret arbejde, der forudsætter betydelig erfaring og viden med relevans for Kriminalforsorgen. For gruppen af fængselsbetjente forudsættes det, at funktionen indebærer arbejdsopgaver, der ligger væsentligt udenfor det almindelige for fængselsbetjente. Stk. 5. Der kan ske indplacering i løngruppe 3, trin 3, hvis betingelserne for indplacering i løngruppe 3, trin 1 eller 2, er til stede, og medarbejderen udfører arbejdsopgaverne på ekstraordinær kompetent vis eller hvis funktionen indebærer ledelsesopgaver i begrænset omfang periodevis.

3 side 3 Stk. 6. Ved oprykning fra løngruppe 2 til løngruppe 3, jf. stk. 4, indplaceres den pågældende på basisløntrin 2, såfremt den hidtidige faste løn har oversteget basislønnen på basisløntrin 2. I forbindelse med oprykning til løngruppe 3 optages forhandling om tillæg, således at den ansatte opnår en lønfremgang. Stk. 7. Stk. 6 finder tilsvarende anvendelse ved indplacering i basisløntrin Løngruppe 4 Løngruppen omfatter mellemledere med ledelsesopgaver i begrænset omfang. Basislønnen er: kr kr. 8. Løngruppe 5 Løngruppen omfatter mellemledere og uddannelseskonsulenter Basislønnen er: kr kr. 9. Løngruppe 6 Løngruppen omfatter ledere. Basislønnen er kr. 10. Løngruppe 7 Løngruppen omfatter ledere med udvidet ledelsesansvar og senioruddannelseskonsulenter. Basislønnen er kr. 11. Indplacering Indplacering i løngruppe 3 7 sker i øvrigt efter bilag 1, medmindre andet konkret aftales mellem parterne. 12. Tillæg Der kan mellem Direktoratet for Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet i Danmark indgås forhåndsaftaler, hvori kriterierne og formen for lønændringer er fastlagt. Løntillæggene udmøntes i overensstemmelse hermed, når en eller flere ansatte opfylder de aftalte kriterier. Stk. 2. Reglerne for tillæg følger i øvrigt den til enhver tid gældende rammeaftale om nye lønsystemer, jf. dog stk. 3 til 7. Stk. 3. Stk. 4-7 har virkning fra 1. april 2013 medmindre andet aftales. Stk. 4. For ansatte i løngruppe 5-7 indgås aftaler om tillæg på grundlag af en forhandling mellem ledelsen og den enkelte ansatte, som kan vælge under forhandlingen at lade sig bistå af sin faglige organisation. Stk. 5. Resultatet af forhandlingen indsendes til Fængselsforbundet til godkendelse.

4 side 4 Stk. 6. Hvis resultatet af forhandlingen ikke kan godkendes, kan Fængselsforbundet (med mindre der aftales en længere frist) inden for 7 dage fra modtagelsen af resultatet af forhandlingen kræve optaget forhandling med ledelsen. Såfremt et sådant krav ikke er fremsat inden for fristens udløb, anses forhandlingsresultatet for godkendt af organisationen. Stk. 7. Såfremt vedkommende ikke selv ønsker at forhandle tillæg med ledelsen, føres forhandlingen med henblik på indgåelse af aftaler direkte mellem ansættelsesmyndigheden og Fængselsforbundet. 13. Pension. Tjenestemandsansatte med ret til tjenestemandspension er omfattet af 6 i aftale om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer. Cirkulærebemærkning: Der er i tilknytning til lønaftalen indgået aftale mellem Finansministeriet og OAO om den pensionsmæssige indplacering af ansatte, der indplaceres i løngruppe 1-7. Stk. 2. Der kan som supplement lokalt aftales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg. I givet fald indbetaler ansættelsesmyndigheden et pensionsbidrag på 15 pct. af tillægget. Stk. 3. Eventuelle pensionsbidrag indbetales af ansættelsesmyndigheden til Af pensionsbidraget anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysninger herom. Stk. 4. Den supplerende pensionsordning er omfattet af bestemmelsen i aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg. Stk. 5. Ved oprykning til løngruppe 3 er det forudsat, at der i forbindelse med forhandling om tillæg, skal tages stilling til, hvorvidt tillægget er pensionsgivende, jf. stk Overgangsordning Alle ansatte overgår til det nye lønsystem pr. 1. januar Stk. 2. Indplacering sker i den løngruppe, hvor stillingen er henført, jf. 4-6, med bevarelse af anciennitet. Stk. 3. I forbindelse med overgang til nyt lønsystem er den enkelte ansatte i løngruppe 2-7 sikret en lønforbedring, der mindst udgør følgende beløb i årligt grundbeløb (1. april 2010 niveau): Løngruppe 2 og 3: Løngruppe 4 til 7: kr kr. Lønforbedringen beregnes på grundlag af den hidtidige faste løn og den faste løn ved indplacering i basislønsystemet inkl. varige tillæg, der videreføres. Eventuelle midlertidige tillæg, der videreføres, indgår ikke i beregningen.

5 side 5 Lønforbedringen er et personligt ikke pensionsgivende varigt tillæg, der opretholdes så længe den pågældende forbliver i løngruppen. Stk. 4. Indplacering af ledere m.fl. i løngrupperne 4-7 sker på baggrund af hidtidig lønramme efter nedenstående bestemmelse: a) Souschefer og koordinerende overvagtmestre i arresthuse i lønramme 23 indplaceres i løngruppe 4 b) Ledende værkmestre og souschefer for værkmestre i lønrammerne 21, 22 og 23 indplaceres i løngruppe 4 c) Værkmestre i lønramme 29 indplaceres i løngruppe 5 d) Ansatte i lønramme indplaceres i løngruppe 5 e) Andre ansatte i lønramme indplaceres i løngruppe 6 f) Ansatte i lønramme indplaceres i løngruppe 7 Stk. 5. I forbindelse med overgang til det nye lønsystem finder 7 i rammeaftalen om nye lønsystemer anvendelse. 15. Ikrafttræden og opsigelse af aftalen Denne aftale har virkning fra den 1. januar 2012 og kan af hver af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst 31. marts Dato: For Direktoratet for Kriminalforsorgen For Fængselsforbundet i Danmark

6 side 6 Bilag 1 til aftale om nyt lønsystem for medarbejdere i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Der er enighed om nedenstående indplacering ved fremtidige besættelser. Herudover kan der konkret ske indplacering efter aftale mellem parterne. Løngruppe 3, trin 1: Fængselsbetjente tilknyttet Kriminalforsorgens narkotikahundetjeneste Værkmestre med relevant faguddannelse Løngruppe 4: Souschefer (overvagtmestre) ved arresthuse (til og med 24 pladser) Koordinerende overvagtmestre ved arresthuse (til og med 59 pladser) Souschefer for ledende værkmestre i fængsler og arresthuse Ledende værkmestre ved mindre værksteder Løngruppe 5: Uddannelseskonsulenter Souschefer (overvagtmestre) ved arresthuse (25 pladser og derover) Koordinerende overvagtmestre ved arresthuse (60 pladser og derover) Souschefer (overvagtmestre) i fængsler og ved Københavns Fængsler Instruktions- og uddannelsesovervagtmestre Ledende værkmestre ved øvrige værksteder Souschefer for ledende værkmestre ved Københavns Fængsler Løngruppe 6: Arrestforvarere ved arresthuse (til og med 59 pladser) Områdeledere ved Københavns Fængsler Afdelingsledere ved åbne fængsler Løngruppe 7: Senioruddannelseskonsulenter Arrestforvarere ved arresthuse (60 pladser og derover) Afdelingsledere ved lukkede fængsler og Københavns Fængsler Personale- og sikkerhedskonsulenter Sikkerhedschefer Sikkerhedskonsulenter Driftchef ved Fængslet Ellebæk Personalechefer

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Kostfagligt uddannet personale - køkken

Kostfagligt uddannet personale - køkken Cirkulære om organisationsaftale for Kostfagligt uddannet personale - køkken (Økonomaer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter,

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Kostfagligt uddannet personale - køkken. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Kostfagligt uddannet personale - køkken. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Finansministeriet, CO10, Kost & Ernæringsforbundet samt Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Kostfagligt uddannet personale - køkken (økonomaer,

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17 Cirkulære om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Fagligt uddannet køkkenpersonale (økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og

Læs mere

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) 2014 Cirkulære af 1. april 2014 Modst.nr. 016-14 PKAT nr. 200, 247, 248,

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1 Cirkulære om aftale om Chefløn 2008 Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10 J.nr. 07-440/00-1 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Aftale 1. Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN

MODERNISERINGSSTYRELSEN MODERNISERINGSSTYRELSEN Cirkulære om organisationsaftale for Lærere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler

Læs mere

Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling

Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling 24 Bilag 1 Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling (Nyt lønsystem) Kvalifikationstillæg omfatter både kvalifikationstillæg, som aftales for grupper af medarbejdere og kvalifikationstillæg til enkeltpersoner

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 023-12 PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225 J.nr. 10-330-98 Cirkulære om organisationsaftale for Lærere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsog tjenestemandslignende

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Cirkulære om aftale om Chefløn 2002 Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03 PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Læs mere