Forventet regnskab pr. 30. april 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forventet regnskab pr. 30. april 2016"

Transkript

1 Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling

2 Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr. 30. april Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift Opr. budget Korrigeret budget Forventet regnskab Opr. budget Korrigeret Budget Forventet regnskab Anlæg Ændring i likvide aktiver Opr. budget 89 Korrigeret Budget 71 Forventet regnskab Opr. Budget 39 Korrigeret Budget 0 Forventet regnskab Forventet gennemsnitlig likviditet ult Forventet likviditet ultimo Oprindeligt budget 105 Forventet Aktuel prognose Oprindeligt budget 10 Forventet Aktuel prognose Serviceudgifter Gældsudvikling Ramme for 2016 Forventet forbrug Restgæld almindelig Restgæld ældreboliger Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

3 Indhold 1. Forventet regnskab pr. 30. april Overordnet sammenfatning Status på de vigtigste pejlemærker De væsentligste usikkerheder Hovedoversigt vedr. forventet regnskab Generelle bemærkninger til Hovedoversigten Indtægter merindtægt 10,8 mio. kr Drift inkl. refusion mindreudgift 7,8 mio. kr Afvigelser på driftsbudgettet Overførsler af drift fra 2016 til Serviceudgifter merudgift 4 mio. kr Renter ingen afvigelse Anlæg mindreudgift 18,3 mio. kr Forsyningsområdet ingen afvigelse Balanceforskydninger og lån mindreudgift 2,2 mio. kr Likviditet Den gennemsnitlige kassebeholdning Ultimolikviditeten Befolkningsprognose Side 1

4 1. Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Dette notat omhandler det forventede regnskab pr. 30. april 2016 for Halsnæs Kommune. Det forventede regnskab er udarbejdet i maj 2016 på baggrund af budgetopfølgningen pr. 30. april Der udarbejdes fire forventede regnskaber årligt. Disse udarbejdes pr. 29. februar, 30. april, 31. juli og 31. oktober, og de forelægges politisk i april, juni, september og december. De forventede regnskaber har til formål at rapportere om det forventede regnskab, som det skønnes pr. den pågældende dato ud fra de forudsætninger og disponeringer, som kendes på dette tidspunkt. I forbindelse med det forventede regnskab indstilles der alene tillægsbevillinger, såfremt en afvigelse til det korrigerede budget skønnes at være relativt sikker. På de områder, hvor der er afvigelser, men hvor afvigelsen er usikker, og med en vis sandsynlighed kan forventes ændret ved næste afrapportering af det forventede regnskab, indstilles der således ikke til tillægsbevillinger. På disse usikre områder, følges forbruget i stedet tæt for i videst mulige omfang at sikre budgetoverholdelse eller mindst mulig overskridelse af budgettet. Som følge af denne praksis vedrørende tillægsbevillinger er korrigeret budget således ikke det samme som det forventede regnskab. Korrigeret budget er det oprindelige budget inklusive byrådets tillægsbevillinger afgivet frem til 30. april. Disse tillægsbevillinger fremgår af bilag 1. Det forventede regnskab fremgår derfor også i sin egen kolonne i tabellerne i notatet. 2. Overordnet sammenfatning Der er syv vigtige pejlemærker i det forventede regnskab: 1. Resultatet af den ordinære drift 2. Forbrug af serviceudgifter 3. Anlægsforbruget 4. Resultatet af det skattefinansierede område 5. Ændring af likvide aktiver 6. Forventede overførselsbeløb til Tillægsbevillinger De syv pejlemærker gennemgås nedenfor. Derefter følger en opsummering af de væsentligste usikkerheder for det forventede regnskab. Side 2

5 2.1 Status på de vigtigste pejlemærker Det forventede regnskab pr. 30. april 2016 viser et overskud på den ordinære drift på 100,3 mio. kr. I forhold til det oprindelige budget er det en forbedring på 22,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er det forventede regnskab på den ordinære drift forbedret med 18,6 mio. kr., hvilket skyldes 10,8 mio. kr. mere i forventede indtægter og et forventet mindreforbrug på driften på 7,8 mio. kr. Serviceudgifterne forventes at udgøre 1.431,9 mio. kr., hvilket er 4 mio. kr. over servicerammen. Det er en forøgelse på 4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. I forhold til det korrigerede budget er det et merforbrug på 0,5 mio. kr. Tillægsbevillingerne afgivet indtil 30. april 2016 har forøget det korrigerede budget på serviceudgifterne med 3,6 mio. kr. og samlet set giver dette et merforbrug på 4,0 mio. kr. Det forventede regnskab på anlæg viser et forbrug på 70,8 mio. kr., hvilket er et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på 12,9 mio. kr., men et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Afvigelsen i forhold til det korrigerede budget skyldes, at de forventede mindreforbrug (og dermed også det forventede overførselsbeløb mellem 2016 til 2017 som forventes at blive 22,2 mio. kr.) er mindre end det overførselsbeløb, der blev overført fra 2015 til 2016 (26,6 mio. kr.). Resultatet af det skattefinansierede område forventes at blive et overskud på 29,5 mio. kr., hvilket er en forbedring i forhold til det oprindelige budget på 9,5 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er det en forbedring af det skattefinansierede område på 36,9 mio. kr. Dette skyldes de forventede merindtægter på 10,8 mio. kr., det forventede mindreforbrug på driften på 7,8 mio. kr., og det forventede mindreforbrug på anlæg på 18,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede regnskab viser et forbrug af likvide aktiver i 2016 på 0,2 mio. kr., hvilket er en forbedring af kassebeholdningen i forhold til det oprindelige budget på 13,4 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er det en forbedring på 39,1 mio. kr. Dette skyldes de forventede merindtægter på 10,8 mio. kr., det forventede mindreforbrug på driften på 7,8 mio. kr., det forventede mindreforbrug på anlæg på 18,3 mio. kr. samt en forbedring på finansforskydninger på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I dette forventede regnskab indgår et uspecificeret overførselsbeløb på driften på 5,9 mio. kr. som forventes overført fra 2016 til Beløbet svarer til det beløb, der blev overført vedr. serviceudgifter fra 2015 til Det er på dette tidlige tidspunkt på året meget usikkert at skønne over overførselsbeløbet på driften, som med stor sandsynlighed kan forventes at blive større og dermed forbedre det forventede regnskab, idet alle virksomheder på nuværende tidspunkt forventer at overholde sine budgetter. I det forventede regnskab indgår et overførselsbeløb på anlæg på 22,9 mio. kr. Dette beløb er opgjort ved at vurdere de enkelte anlægsprojekter, og tillægge et uspecificeret overførselsbeløb på 5 mio. kr., som skyldes, at der erfaringsmæssigt altid forekommer mindreforbrug ultimo året som følge af forsinkelser, klager, behandling hos diverse myndigheder m.v., som ikke kan forudses på nuværende tidspunkt. Der søges i forbindelse med dette forventede regnskab om tillægsbevillinger på netto -5,4 mio. kr. jf. bilag 2. I opgørelsen heraf indgår også tillægsbevillinger til flygtninge med en nettoudgift 7,7 Side 3

6 mio. kr. jf. bilag 3. Tillægsbevillingerne fordeler sig som følger på de enkelte elementer i hovedoversigten: Indtægter: Drift: Anlæg: Balanceforskydninger: Låneoptagelse: -7,8 mio. kr. 0,7 mio. kr. 4,9 mio. kr. 4,0 mio. kr. -7,2 mio. kr. 2.2 De væsentligste usikkerheder Det vurderes, at det forventede regnskab på en række områder indeholder en særlig risiko, og at disse områder, derfor skal følges særligt tæt i de kommende budgetopfølgninger. Flygtninge tilstrømningen udgør en stor risiko. Der er udarbejdet kvalificerede skøn for udgifterne i forhold til de flygtninge, som kommunen forventes at modtage. Skønnene indeholder udgifter til boligplacering, ydelser og tilbud, som kommunen lovmæssigt skal stille til rådighed/yde overfor flygtningene. Derudover kommer udgifter til tilbud som flygtninge skal tilbydes på lige vilkår med andre borgere, fordi det indgår som en del af kommunens kvalitetsstandarder/serviceniveau, men hvor flygtningene forventes at trække mere på disse tilbud end de gennemsnitlige borgere. Der er udarbejdet et notat jf. bilag 3, som beskriver alle forudsætninger for beregningerne for såvel 2016 som overslagsårene Beregningerne er lavet ud fra de på nuværende tidspunkt kendte forudsætninger, som er udmeldt af ministerier og KL. Men disse forudsætninger kan nemt ændre sig, hvis antallet af tildelte flygtninge ændres i løbet af året, hvis tidspunktet for deres ankomst ændres, hvis sammensætningen af de flygtninge vi modtager ændres (enlige, familier eller uledsagede børn) osv. Udgifterne til flygtningene vil dermed blive fulgt tæt ved de kommende budgetopfølgninger. Området Social Service og Familie har på voksenområdet oplevet en stor stigning i antallet af borgere i botilbud siden starten af Samtidig er den gennemsnitlige pris til botilbud steget væsentligt. Det udfordrer i høj grad området. Endvidere gennemføres der for øjeblikket en handleplan, som indebærer at revurdere anbragte borgere såvel voksne som børn i forhold til at vurdere, om de med fordel kan placeres i bedre og billigere tilbud. Denne proces er tidskrævende og kræver høring af flere parter. Det er således meget usikkert, i hvor høj grad området i 2016 vil kunne holde sig indenfor budgettet på såvel voksen som børneområdet, men området følges tæt. Der er siden midten af 2015 set en tendens til faldende udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet for kommunerne i Region Hovedstaden efter en lang periode, hvor kommunerne i Region Hovedstaden har betalt langt mere i forhold til forventningerne (DUT-kompensationen), end det har været tilfældet for andre kommuner i landet. Der estimeres således et mindreforbrug på 7 mio. kr. på dette område i forhold til budgettet, men der er stadig stor usikkerhed om, hvorvidt resten af årets afregninger vil følge denne tendens, eller om kommunerne i Region Hovedstaden pludselig kommer til at mærke en væsentlig stigning. Effektiviseringsprojekterne Sammen om ny velfærd og Indkøb er i dette forventede regnskab reduceret væsentligt, idet gevinsterne realistisk set ikke kan opnås i 2016 på det niveau, som de var budgetteret. Sammen om ny velfærd forventes i 2016 således at medføre en effektivisering på netto 1 mio. kr. (efter betaling af konsulenter). Det oprindelige budget indeholdt en forventning om bruttoeffektiviseringer på 10,0 mio. kr. og udgifter til konsulenter på 4,0 mio. kr., hvilket gave en nettoeffektivisering på 6,0 mio. kr. Bruttoeffektiviseringen er reduceret med 7,5 mio. kr. til 2,5 mio. kr. og udgiften til konsulenter er reduceret med 2,5 mio. kr. til 1,5 mio. kr., så den samlede nettoeffektivisering nu er beregnet til 1 mio. kr. Side 4

7 Indkøbseffektiviseringerne forventes at medføre en effektivisering på netto 5,8 mio. kr. (efter betaling af konsulenter). Det oprindelige budget indeholdt bruttoeffektiviseringer for 11,9 mio. kr.+ 1 mio. kr. i alt 12,9 mio. kr. Heraf var der budgetlagt 1,5 mio. kr. til konsulentydelser og 0,75 mio. kr. til et nyt indkøbssystem og løn til en udbudskonsulent, så nettoeffektiviseringen var 10,65 mio. kr. i det oprindelige budget. Bruttoeffektiviseringen er reduceret med 5,65 mio. kr. og udgiften til konsulenter forventes reduceret med 0,85 mio. kr., så den samlede nettoeffektivisering nu er beregnet til 5,8 mio. kr. Idet projekterne er tilpasset det på nuværende tidspunkt mest realistiske niveau, er risikoen for ikke at kunne opnå det tilpassede effektviseringsmål dermed minimeret. Projekterne indeholder dog forsat usikkerheder i forhold til implementering, og indeholder derfor forsat en vis - om end mere begrænset usikkerhed. Der var oprindeligt budgetteret med to puljer. En buffer til eventuelt merforbrug på driften og en buffer til udfyldelse af servicerammen. Begge disse bufferpuljer nulstilles (bruges) i forbindelse med dette forventede regnskab og de tillægsbevillinger, der søges bevilliget. Disse puljer eksisterer således ikke længere til at modgå eventuelle udfordringer som måtte vise sig i resten af Kendte udfordringer som forværres, eller eventuelle udfordringer, som slet ikke kendes på nuværende tidspunkt, vil således ikke kunne dækkes ind af puljer, men vil påvirke det forventede regnskab negativt med de beløb, som udfordringerne er på. 3. Hovedoversigt vedr. forventet regnskab 2016 Nedenfor fremgår hovedoversigten indeholdende oprindeligt og korrigeret budget samt det forventede regnskab pr. 30. april Afvigelseskolonnen er forskellen mellem det korrigerede budget og det forventede regnskab. I kolonnen Overførsel er et negativt tal udtryk for et merforbrug i 2016 (underskud), som reducerer budget 2017, og et positivt tal udtryk for et mindreforbrug i 2016 (overskud), som forøger budget Tillægsbevillinger som indstilles bevilliget i forbindelse med det forventede regnskab pr. 30. april 2016 er på netto -5,4 mio. kr. og fremgår af bilag 2. Ny korrigeret budget er det korrigerede budget, som vil være gældende efter den politiske behandling af det forventede regnskab pr. 30. april 2016, såfremt alle tillægsbevillinger i bilag 2 godkendes. Side 5

8 OPRINDELIGT BUDGET 2016 KORRIGERET BUDGET FORBRUGS- PROCENT FORVENTET REGNSKAB AFVIGELSE OVER- FØRSEL TILLÆGS- BEVILLING NYT KORR. BUDGET INDTÆGTER , ,3 35,5% ,1-10,8-7, ,1 DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget 257,9 263,4 35,9% 251,6-11,8 0,0-8,4 255,0 Udvalget for Skole, Familie og Børn 494,6 496,3 34,0% 502,6 6,3 0,0 1,6 497,9 Udvalget for Ældre og Handicappede 462,1 462,7 31,8% 470,2 7,5 0,0 0,0 462,7 Udvalget for Vækst og Erhverv 410,1 403,6 35,5% 409,8 6,2 0,0 7,9 411,5 Udvalget for Sundhed og Kultur 233,1 227,9 20,9% 220,8-7,1 0,0 0,5 228,4 Udvalget for Miljø og Teknik 122,9 124,9 32,5% 121,8-3,1 0,0-0,9 124,0 Forventet overførsel fra 2016 til ,9-5,9 5,9 DRIFT I ALT 1.980, ,8 32,4% 1.971,0-7,8 5,9 0, ,5 RENTER 10,9 8,8-10,7% 8,8 0,0 0,0 8,8 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -78,0-81,7-100,3-18,6 5,9-7,1-88,8 ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalget -1,5 4,1-61,6% 7,8 3,7 1,2 4,9 9,0 Udvalget for Skole, Familie og Børn 23,5 26,9 20,1% 20,3-6,6 6,7 0,0 26,9 Udvalget for Ældre og Handicappede 0,0 6,1 42,0% 5,5-0,6 0,0 0,0 6,1 Udvalget for Vækst og Erhverv 0,0 0,4 0,0% 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 Udvalget for Sundhed og Kultur 6,3 11,5 7,4% 8,6-2,9 3,0 0,0 11,5 Udvalget for Miljø og Teknik 29,7 40,0 12,1% 33,2-6,9 7,0 0,0 40,0 Generel overførsel fra 2016 til ,0-5,0 5,0 0,0 0,0 ANLÆG I ALT 57,9 89,1 12,5% 70,8-18,3 22,9 4,9 93,9 RESULTATET AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -20,0 7,4-29,5-36,9 28,8-2,2 5,2 RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET -1,7-1,7 0,0% -1,7 0,0 0,0 0,0-1,7 REGNSKABSRESULTAT I ALT -21,7 5,7-31,2-36,9 28,8-2,2 3,5 Balanceforskydninger og lån Balanceforskydninger -7,7-4,9 0,1 5,0 4,0-0,9 Afdrag på lån 43,1 43,1 63,1% 43,1 0,0 0,0 43,1 Optagne lån 0,0-4,5-11,7-7,2-7,2-11,7 Balanceforskydninger og lån i alt 35,4 33,6 31,5-2,2 0,0-3,2 30,5 Ændring i likvide aktiver 13,6 39,3 0,2-39,1 28,8-5,4 33,9 Intet fortegn = (mer)forbrug Minus fortegn = (mer)indtægter/mindreudgifter Side 6

9 4. Generelle bemærkninger til Hovedoversigten Nedenfor gennemgås de væsentligste afvigelser mellem forventet regnskab og korrigeret budget i samme rækkefølge som de fremgår i hovedoversigten. Derudover gennemgås de forventede overførselsbeløb fra 2016 til 2017 under drift og anlæg, og under drift gennemgås tillige de forventede serviceudgifter. Indtægter, drift, renter, forsyningsområdet, balanceforskydninger og lån er detaljeret beskrevet på udvalgsniveau i bilag 4, mens anlæg er detaljeret beskrevet på udvalgsniveau i bilag Indtægter merindtægt 10,8 mio. kr. Der er indregnet merindtægter på 10,8 mio. kr. Merindtægterne vedrører efterregulering af medfinansiering af sundhedsudgifter vedr på 4,9 mio. kr., efterregulering vedr på 1,5 mio. kr. en forventet regulering af beskæftigelsestilskuddet på 3 mio. kr. samt et ekstraordinært tilskud vedrørende flygtninge modtaget som følge af topartsaftalen på 1,4 mio. kr. 4.2 Drift inkl. refusion mindreudgift 7,8 mio. kr. I dette afsnit gennemgås afvigelser på driften i hovedtræk, forventede overførsler samt det forventede forbrug på servicerammen. For en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på driften henvises til bilag Afvigelser på driftsbudgettet Driftsbudgettet viser i det forventede regnskab en mindreudgift i forhold til det korrigerede budget på 7,8 kr. De forventede afvigelser på driftsbudgettet er: Økonomiudvalget mindreudgift på 11,8 mio. kr. Samlet set udviser det forventede regnskab en mindreudgift på 11,8 mio. kr., der skyldes et mindreforbrug på løn på Administrationen på 5,0 mio. kr., et mindreforbrug til konsulenter på 3,1 mio. kr. samt et mindreforbrug til øvrige udgifter på 0,9 mio. kr. Dertil kommer store ændringer på tværgående budgetpuljer med en netto mindreudgift på 4,6 mio. kr. Reguleringen af de tværgående puljer består af manglende muligheder for at indfri hele den budgetterede effektivisering vedrørende Sammen om ny velfærd og Indkøb på i alt 13,2 mio. kr.. Derudover kommer merindtægter som følge af projektet om mellemkommunale refusioner på 9,2 mio. kr., og en udmøntning (nulstilling) af de to bufferpuljer med i alt 9,0 mio. kr. Dertil kommer merudgifter til flygtninge på 1,7 mio. kr. Udvalget for Skole Familie og Børn merforbrug på 6,3 mio. kr. Samlet set forventes der et merforbrug på 6,3 mio. kr. Det vedrører et merforbrug på 4,7 mio. kr. på familieområdet. Området er i gang med en revurdering af alle anbringelser med henblik på at placere borgerne i bedre og billigere tilbud, men pga. antallet af sager, høringer mv. forventes Side 7

10 budgettet ikke at kunne overholdes i Derudover er der merudgifter vedrørende flygtninge på 1,6 mio. kr. Udvalget for Ældre og Handicappede merudgift på 7,5 mio. kr. Samlet set viser det forventede regnskab et forventet merforbrug på 7,5 mio. kr. Merforbruget indeholder et merforbrug på området Handicap og Psykiatri på 8,5 mio. kr. som i høj grad skyldes en stigning i antallet af borgere i botilbud samt en gennemsnitlig højere pris pr. borger i botilbud. Som på familieområdet arbejdes der med en revurdering af alle sager med henblik på bedre og billigere tilbud. Derudover er der et forventet mindreforbrug på Ældreområdet på 1,0 mio. kr., som skyldes forventede mindreudgifter til servicearealer. Udvalget for Vækst og Erhverv merudgift på 6,2 mio. kr. Samlet set viser det forventede regnskab et forventet merforbrug på 6,2 mio. kr. Merforbruget skyldes en merudgift til flygtninge på 5,3 mio. kr. og en merudgift på Beskæftigelsesområdet på 0,9 mio. kr. Udvalget for Sundhed og Kultur mindreudgift på 7,1 mio. kr. Samlet set viser det forventede regnskab et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. Det skyldes mindreudgifter til medfinansiering af sundhedsudgifter på 7,0 mio. kr. og diverse mindreudgifter til Kultur og Fritid på 0,5 mio. kr., samt en forventet merudgift til flygtninge på tandplejen på 0,4 mio. kr. Udvalget for Miljø og Teknik mindreudgift på 3,1 mio. kr. Samlet set viser det forventede regnskab et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Det skyldes forventede mindreudgifter vedrørende vintervedligehold på 1,1 mio. kr., mindreudgifter vedr. afledt drift på Stålsat By på 0,4 mio. kr., samt mindreudgifter på 0,5 mio. kr. vedr. vejbelysning som følge af udbud, hvor prisen har vist sig at være 1 mio. kr. billigere end forventet på årsbasis (0,5 mio. kr. i 2016). Derudover skal der omplaceres 1 mio. kr. vedrørende slidlag på veje fra drift til anlæg, hvilket vil ske i forbindelse med særskilt sag om vejvedligehold Overførsler af drift fra 2016 til 2017 I dette forventede regnskab indgår et uspecificeret overførselsbeløb på driften på 5,9 mio. kr. som forventes overført fra 2016 til Beløbet svarer til det beløb, der blev overført på servicerammen fra 2015 til Det er på dette tidligere tidspunkt meget usikkert, at skønne på overførselsbeløbet på driften, som med stor sandsynlighed kan forventes at blive større og dermed forbedre det forventede regnskab eftersom alle virksomheder på nuværende tidspunkt forventer at overholde deres budgetter Serviceudgifter merudgift 4 mio. kr. Rammen for servicedriftsudgifter er aftalt til 1.427,9 mio. kr. i forbindelse med økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for budget Det forventede regnskab indebærer et samlet merforbrug på servicerammen på 4 mio. kr. Servicerammen er særligt udfordret af merudgifterne til flygtninge, budgetoverskridelsen på Social Service og Familie området samt at effektiviseringspotentialet i projekterne Sammen om ny velfærd og Indkøb ikke er så stort som forventet i Side 8

11 Der var oprindeligt budgetteret med to puljer. En buffer til eventuelt merforbrug på servicedriften og en buffer som alene medvirkede til udfyldelse af servicerammen. Begge disse bufferpuljer er nulstillet (brugt) i forbindelse med dette forventede regnskab og de tillægsbevillinger, der indstilles bevilliget. De kan således ikke på et senere tidspunkt benyttes til imødegåelse af merforbrug. Nedenfor fremgår en oversigt over det forventede forbrug på servicerammen, og de forventede afvigelser i forhold til det korrigerede budget på servicerammen. Opr Budget indenfor serviceramme 2016 P0 Korr. Budget indenfor serviceramme 2016 P0 Forventet forbrug af servicedriftsudgifter Afvigelser fra korrigeret budget Kapitalmidler * mio. DKK * mio. DKK * mio. DKK * mio. DKK Økonomiudvalget 273,5 276,5 272,2-4,2 Administrationen 233,5 241,8 235,4-6,4 Øvrige Udgifter 48,7 45,1 44,2-0,9 Ældreboliger 0,1 0,1 0,1 0,0 Tværgående Budgetpuljer -8,7-10,5-7,5 3,0 Udvalget for Skole, Familie og Børn 493,3 495,0 501,3 6,3 Folkeskoler 309,3 310,9 310,9 0,0 Dagpasning 101,9 102,4 104,0 1,6 Familie og børn 82,2 81,7 86,4 4,7 Udvalget for Ældre og Handicappede 444,2 443,4 450,9 7,5 Handicap og Psykiatri 148,6 145,4 153,9 8,5 Ældre 258,5 260,3 259,3-1,0 Sociale ydelser 37,1 37,7 37,7 0,0 Udvalget for Vækst og Erhverv 14,5 13,9 13,9 - Beskæftigelse 8,3 8,2 8,2 0,0 Erhverv og turisme 6,2 5,7 5,7 0,0 Udvalget for Sundhed 80,4 78,7 78,6-0,1 Kultur 20,8 20,4 20,3-0,1 Fritid 11,5 11,4 11,0-0,4 Sundhed 48,1 46,9 47,3 0,4 Udvalget for Miljø og Teknik 121,9 123,9 120,9-3,1 Veje, grønne områder 52,6 54,1 51,0-3,1 Kommunale ejendomme 69,3 69,8 69,8 0,0 Forventet overførsel af servicedriftsudgifter fra 2016 til ,9-5,9 Halsnæs Kommune Servicedriftsudgifter i alt 1.427, , ,9 0,5 Oprindelig udmeldt ramme fra KL 1.427, , ,9 Afvigelse fra servicedriftsrammen i alt 0,0 3,6 4,0 Intet fortegn = (mer)forbrug Minus fortegn = (mer)indtægter/mindreudgifter Side 9

12 4.3 Renter ingen afvigelse 4.4 Anlæg mindreudgift 18,3 mio. kr. De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 70,8 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 18,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der er overført uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2016 på i alt 26,6 mio. kr. og der forventes overført 22,9 mio. kr. fra 2016 til I bilag 5 fremgår det detaljerede forventede regnskab for anlæg. 4.5 Forsyningsområdet ingen afvigelse 4.6 Balanceforskydninger og lån mindreudgift 2,2 mio. kr. Balanceforskydninger og lån forventes at udvise en udgift på 31,5 mio. kr., hvilket er 2,2 mio. kr. lavere end korrigeret budget. Mindreudgiften vedrører forventet låneoptagelse til flygtningeboliger på 7,2 mio. kr. jf. bilag 3 og merudgifter på 4 mio. kr. til modpostering af bufferpuljen til udfyldelse af servicerammen samt en forventet merudgift på 1 mio. kr. vedrørende lavere indbetaling af kommunale tilgodehavender pga. lukning af EFI. 4.7 Likviditet Kommunens likviditet styres ud fra to forskellige pejlemærker hhv. den gennemsnitlige kassebeholdning og ultimolikviditeten. Disse gennemgås nedenfor Den gennemsnitlige kassebeholdning Kassekreditreglen indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet et år tilbage ikke må være negativ. Sker dette, vil kommunen blive sat under administration. Den gennemsnitlige kassebeholdning er opdateret med det forventede regnskab pr. 30. april 2016 jf. grafen nedenfor. Side 10

13 Som det fremgår, udviser det oprindelige budget en forventet laveste gennemsnitslikviditet i 2016 på 78,7 mio. kr., mens den aktuelle prognose på grundlag af forventet regnskab pr. 30. april 2016 medfører en laveste gennemsnitslikviditet på 104,6 mio. kr. Dette er en stigning på 25,9 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Stigningen skyldes, at regnskabsresultatet for 2015 var bedre end forventet ved vedtagelsen af budget 2016 samt at en større del af forbruget i 2015 faldt sidst på året i forhold til forventet Ultimolikviditeten I grafen Forventet likviditet ultimo 2016 nedenfor, er den faktiske kassebeholdning opdateret med det forventede regnskab pr.30. april Ved budgetvedtagelsen forventedes en ultimobeholdning på minus 26,9 mio. kr. Den forventede ultimobeholdning udviser nu en positiv saldo på 9,7 mio. kr. Forskellen skyldes dels, at kassebeholdningen ultimo 2015 udgjorde 9,9 mio. kr., hvor der ved budgetvedtagelsen var forventet en negativ ultimobeholdning på 13,3 mio. kr., og dels udviser forventet regnskab nu et likviditetsforbrug i 2016 på 0,2 mio. kr., hvor der ved budgetvedtagelsen var forudsat et likviditetsforbrug på 13,6 mio. kr. Side 11

14 5. Befolkningsprognose Befolkningstallet i Halsnæs Kommune var den 1. april 2016 på personer, hvilket var 20 mere end den 1. januar 2016, og 23 personer under befolkningsprognosen for Befolkningsprognosen opdateres hvert kvartal så snart data er tilgængelige på Danmarks Statistik. Opdateringen sker primo kvartalet efter følgende kadence: 1. kvartal offentliggøres medio maj 2. kvartal offentliggøres medio august 3. kvartal offentliggøres medio november 4. kvartal offentliggøres medio februar det efterfølgende år Nedenfor fremgår grafisk forskellen på den faktiske befolkning og befolkningsprognosen. Kilde: Danmarks statistik, FOLK1 folketal pr. den 1. i kvartalet efter kommune/region, køn, alder, civilstand, herkomst og statsborgerskab Tilskuds- og udligningssystemet baserer sig på forventede befolkningstal udmeldt af Danmarks Statistik. For Halsnæs Kommune har disse befolkningstal været i 2015, i 2016 og i Det af Danmarks Statistik udmeldte forventede befolkningstal er vigtigt i forhold til tilskuds- og udligningssystemet. Hvis det faktiske befolkningstal er større end det af Danmarks Statistik forventede befolkningstal, vil kommunens borgere i gennemsnit fremstå rigere end de er, og dermed vil kommunen modtage mindre udligning end hvis Danmarks Statistiks forventede befolkningstal havde svaret til det faktiske befolkningstal og dermed det reelle gennemsnitlige udskrivningsgrundlag. Danmarks Statistik har i 2016 ændret deres model til beregning af det forventede befolkningstal. Af grafen fremgår det dog, at det forventede befolkningstal for 1. januar 2017 er stort set identisk med det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2016, ligesom 2016 tallet var meget lig det faktisk befolkningstal for 1. januar Ændringen af modellen ser således ikke ud til at have haft konsekvens for Halsnæs Kommune. Forsætter stigningen i befolkningstallet, vil Danmarks Statistiks udmelding betyde, at Halsnæs Kommune modtager mindre i udligning i 2017 end kommunen burde i forhold til den faktiske befolkning. Dette har også været gældende i 2015 og Side 12

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september

Læs mere

Status oktober 2014 grafisk overblik

Status oktober 2014 grafisk overblik Mio kr. Status oktober 214 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -11 1.95-1 -9-8 -17-95 -11 1.9 1.85 1.8 1.94 1.913 1.898 Anlæg Samlet resultat

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision

Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for februar 2014 1. Status februar 2014 grafisk overblik

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Forventet regnskab pr. 28. januar 2017

Forventet regnskab pr. 28. januar 2017 Forventet regnskab pr. 28. januar 2017 Indhold Indledning Kort sammenfatning Hovedoversigt Oversigt over servicedrift Allerede godkendte tillægsbevillinger Tillægsbevillinger som indstilles godkendt ifm.

Læs mere

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige 1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel

Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Har du forslag til forbedret tilgængelighed for handicappede i Halsnæs Kommune? Handicaprådet i Halsnæs Kommune vil gerne have

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Regnskab Halvår

Regnskab Halvår Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

egnskabsredegørelse 2016

egnskabsredegørelse 2016 Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo februar 2017 Dato: 8. marts 2017 1. Indledning Sagsbehandler:

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb

Tværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2014 1. Status august 2014 grafisk overblik

Læs mere

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.

BUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering

Tværgående økonomisk månedsrapportering Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi Marts 2015 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2015 1. Status marts 2015 grafisk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Det forventede resultat

Det forventede resultat Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.

Budgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor. 2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord DIREKTIONENS STAB Notat Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni 2017 Forord Kommunerne har siden 2011 udarbejdet et halvårsregnskab. Baggrunden herfor er aftalen for 2011 mellem KL og regeringen

Læs mere

GENERELLE OPLYSNINGER...

GENERELLE OPLYSNINGER... Bilag 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 TAL DEL... 4 REGNSKABSOPGØRELSE... 4 REGNSKABSOVERSIGT... 6 Halvårsregnskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter

Læs mere

Regnskab Roskilde Kommune

Regnskab Roskilde Kommune Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...

Læs mere

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland

Likviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 31. marts forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. juli 2017

Forventet regnskab pr. 31. juli 2017 Forventet regnskab pr. 31. juli 2017 Indhold Indledning Hovedoversigt Servicedriftsoversigt Oversigt over allerede godkendte tillægsbevillinger Oversigt over tillægsbevillinger som indstilles godkendt

Læs mere

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012 Tværgående økonomisk månedsrapportering Juli 2012 Økonomi og Indkøb 6. september 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere