Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget Protokol kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog deltog deltog deltog deltog deltog Kultur- og Fritidsudvalget indledte mødet med et møde med Historisk- Topografisk selskab. Derudover deltog Pernille Holmgaard Birger Kjer Hansen Jeppe Bjørn Stine Lund Louise Angelo Side 1 af 42

2 Indholdsfortegnelse Anslået regnskab Kultur- og Fritidsudvalget 2. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringsforslagene - Kultur- og Fritidsudvalgets område 3. Budgetforslag Budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalgets område 4. Biblioteksstrategi 5. Kulturfonden - Revision af retninglinier 6. Teatret Mungo Park 7. Evaluering af Folkeoplysningsudvalgets sammensætning 8. Opfølgning på fælles temamøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget den 5. maj Justering af retningslinjer for medlemstilskud til folkeoplysende foreninger 10. Tilskudordning på den folkeoplysende voksenundervisning 11. Midlertidig forlængelse af driftsaftaler om tilskud til foreningsejede tennishaller 12. Kulturfond, ansøgning om støtte til projekt "Picnic Fortællinger i Lindegaarden" 13. Kulturfonden - ansøgning om støtte til Kronen på værket, en udstilling af Jytte Kløve 14. Anvendelse af hjemfaldsmidler til FILs jubilæumsår 15. Meddelelser til udvalgets medlemmer - juni LUKKET SAG: Ejendomssag Side 2 af 42

3 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Anslået regnskab Kultur- og Fritidsudvalget Sagsfremstilling Økonomiudvalget behandlede den 7. maj 2015 forvaltningens redegørelse vedrørende 1. anslået regnskab for Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende marts 2015 samt med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen og besluttede at: tage redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2015 til efterretning, oversende redegørelsen til fagudvalgene, idet der for så vidt angår Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget skal udarbejdes modgående initiativer, notatet om styring af det sociale område oversendes til Social- og Sundhedsudvalget, finansiering af merudgifter til ledsagerordningen forventes afholdt inden for Social- og Sundhedsudvalgets område. Resultatet af budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det sagen vedlagte notat af 30. april 2015 om "1. anslået regnskab 2015, pr " (bilag). Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2015: Tabel kr. netto - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt * Budget 2015 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2014 til og med marts Budget 2015 Korrigeret Anslået budget regnskab * Afvigelse i forhold til korr. budget Afvigelse i forhold til opr. budget Kultur Idræt Folkeoplysning Fritid Bibliotek Kultur- og Fritidsudvalget i alt Side 3 af 42

4 På aktivitetsområde Fritid og Kultur forventes budgetrammen samlet set at blive overholdt. I lyset af de seneste års regnskabsresultat - og udviklingen i antallet af besøgende - vurderes der at være et mindre strukturelt underskud på Sophienholm. Med henblik på at understøtte muligheden for at opnå balance mellem budget, forbrug og indtægter på Sophienholm, løftes budgetrammen med 0,1 mio. kr. Som modgående initiativ reduceres arrangementskontoen med 0,1 mio. kr. I regnskab 2014 udviste arrangementskontoen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til 1. anslået regnskab i ovennævnte notat. Økonomiske konsekvenser Jf. ovenfor. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. der sker omplacering af 0,1 mio. kr. fra arrangementskontoen til Sophienholm fra 2015 og frem, 2. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2015 tages til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Ad 1. Anbefalet. Ad 2. Taget til efterretning. Bilagsfortegnelse ans Side 4 af 42

5 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringsforslagene - Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 29. april 2015 forvaltningens fremlagte effektiviseringsforslag, der var udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 13. november 2014 om, at forvaltningen skulle fremkomme med forslag til effektiviseringer på 1,5 pct. (svarende til 37,5 mio. kr.), og at disse skulle danne grundlag for udvalgenes stillingtagen til en samlet 1 pct. løsning. Udvalget anbefalede følgende effektiviseringsforslag: FK2, FK4, FK6 og FK9 som samlet udgør 0,597 mio. kr. i 2016 og 0,624 mio. kr. i Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen (B). I henhold til budgetprocessen er forslagene sendt i høring i perioden fra den 8. maj til den 29. maj Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets område indkommet 3 svar (bilag). I indeværende møde skal Kultur- og Fritidsudvalget endelig fastlægge, hvilke effektiviseringsforslag som udvalget vil anbefale overfor Økonomiudvalget. Økonomiske konsekvenser De anbefalede effektiviseringsforslag vil blive indarbejdet i det administrative budgetforslag Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning behandles af Økonomiudvalget den 18. juni og af Kommunalbestyrelsen den 25. juni. Indstilling Forvaltningen foreslår, 1. at høringssvarene tages til efterretning, 2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler effektiviseringsforslag for mindst 1 pct. Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Side 5 af 42

6 Ad 1. Taget til efterretning. Ad 2. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler FK2, FK4, FK6, FK9, som udgør kr. i 2016 og kr. i Bilagsfortegnelse 1. Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag KFU 2. Samlede høringssvar på KFUs område Side 6 af 42

7 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Budgetforslag Budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Genfremsættes med justerede budgetbemærkninger (jf. bilag). I henhold til budgetprocessen , vedtaget af Økonomiudvalget den 15. januar 2015, skal fagudvalgene i indeværende møderække drøfte de budgetbemærkninger, der skal indgå i det administrative budgetforslag , for så vidt angår udvalgets driftsområde. Der er udarbejdet budgetbemærkninger for hele aktivitetsområdet: Kultur og Fritid. Bidraget består af følgende afsnit: Økonomisk driftsramme: Her præsenteres den økonomiske driftsramme opdelt på delområder Budgetforudsætninger: Afsnittet beskriver de budgetforudsætninger, som budgettet er dannet på baggrund af Perspektiver og udfordringer: Afsnittet indeholder en præsentation af de væsentligste perspektiver og udfordringer på aktivitetsområdet Nøgletalsudvikling, herunder sammenligning af nøgletal med nabokommunerne. Forvaltningen har udarbejdet udkast til budgetbemærkninger for aktivitetsområdet inden for udvalgets område, jf. vedlagte bilag. Tallene i driftsrammerne svarer til en fremskrivning af overslagsårene i Budget , prisfremskrevet til 2016-niveau. Tallene vil blive tilpasset i det administrative budgetforslag i det omfang, der sker justeringer som følge af blandt andet politiske beslutninger, herunder 1. anslået regnskab 2015, konsekvenser af befolkningsprognosen , samt aftalen om kommunernes økonomi for Såvel driftsramme som nøgletallene vil blive færdiggjort frem mod præsentationen af det administrative budgetforslag i august. I afsnittet om perspektiver og udfordringer sættes der fokus på de økonomiske og styringsmæssige perspektiver og udfordringer. Under Kultur- og Fritidsudvalget er der tale om følgende emner og områder: Strategi Institutionerne m.v. Side 7 af 42

8 Foreningerne, idrætsanlæg m.v. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at udkastet til budgetbemærkninger drøftes med henblik på at lade bemærkningerne indgå i det administrative budgetforslag Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2015 Udvalget ønskede en række tilpasninger, som forvaltningen indarbejder. Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Godkendt at lade budgetbemærkningerne indgå i det administrative budgetforslag Bilagsfortegnelse 1. budgettext 2016 Side 8 af 42

9 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Biblioteksstrategi Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget anmodede den 25. marts 2015 om et oplæg til en strategi for kommunens biblioteksvirksomhed, jf. vedlagte protokol (bilag). Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et første udkast til strategi. Strategien er bygget op omkring en vision for biblioteket frem til 2020, overordnede mål og delmål inden for 3 overordnede temaer samt konkrete indsatsområder/handleområder. Visionen udtrykker, hvad vi vil være kendt for. Mål og delmål beskriver, hvordan vi kan se, om vi realiserer visionen. Endelig beskriver konkrete indsatsområder/handleområde de aktiviteter, vi iværksætter for at indfri mål og vision. I udkast til strategi indgår ikke endnu forslag til konkrete indsatsområder/handleområder. Det vedlagte udkast til strategi (bilag) tager afsæt i Kulturstrategiens formulering om at: "Kulturlivet i Lyngby-Taarbæk skaber udvikling, sammenhængskraft og højner borgernes livskvalitet med afsæt i demokrati, mangfoldighed, kvalitet og sundhed," og "Kulturen understøtter den enkelte borgers læring, kulturelle identitet og udvikling i f ællessk ab med andre." Derudover bygger visionen på Bibliotekets eget visions- og strategiarbejde fra 2014, som blandt ligger til grund for udviklingen af bibliotekets struktur og organisation, jf. vedlagte præsentation v. bibliotekschefen fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. januar 2015 (bilag), analyser af biblioteksformer og - strategier samt forhold i samfundsudviklingen af betydning for biblioteksområdet. Biblioteksområdet står over for store forandringer i de kommende år. Teknologi- og medieudviklingen har givet biblioteksbrugerne nye medievaner. På den ene side falder udlånet af fysiske materialer, og på den anden side vokser benyttelsen af bibliotekets digitale tilbud, som spænder fra streaming af bøger og film til fornyelser af lån via bibliotekets hjemmeside. Udviklingen er i fuld gang med at forandre den måde, borgerne anvender biblioteket på, og dermed også bibliotekets rolle som stor kultur- og vidensformidler. Lyngby-Taarbæks biblioteksstrategi skal adressere den udvikling, så Lyngby-Taarbæks bibliotekers position som et af Danmarks bedste kulturtilbud Side 9 af 42

10 fastholdes og udvikles. Lyngby-Taarbæk bibliotekerne er med sine mange tilbud og attraktive placering i byrummet et helt naturligt samlingspunkt for byens borgere. Biblioteket bidrager aktivt til sammenhængskraften i Lyngby-Taarbæk kommune. Stadsbiblioteket blev ombygget i 1968 som udtryk for datidens moderne og fremsynede tanker omkring det at drive bibliotek, og det har siden da været byens mest velbesøgte kulturtilbud. På landsplan ligger Lyngby-Taarbæk Kommunes biblioteker i top tre blandt kommuner med tilsvarende indbyggertal, både hvad angår besøgstal og materialeudlån. Den position skal vi som minimum bevare. Bibliotekets rolle som formidler af viden og oplysning er central. I dag er udlån af materialer ikke kun bøger og cd ere. Den digitale udvikling skaber nye muligheder og platforme for at formidle og tilegne sig viden, og bibliotekets rolle som demokratisk og uafhængig formidler er i denne sammenhæng central. Fremtidens bibliotek er digitalt både som videns- og kulturformidler. Bibliotekets rolle er fremadrettet stadig at tilbyde og facilitere aktiviteter med udgangspunkt i litteratur, musik, film og meget andet, og biblioteket skal nu og i fremtiden være en ramme for formidling af fri oplysning, nye fællesskabende kulturoplevelser, fælles læring og også tilbyde nye former for aktiviteter i biblioteksrummet til gavn for og uddannelse af den moderne borger i fremtidens samfund. Forvaltningen foreslår, at visionen for Lyngby-Taarbæks biblioteker er: I 2020 er Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne kommunens kulturelle epicenter med tilbud om viden og oplevelser, som benyttes af alle kommunens borgere. Visionen skal realiseres gennem mål for og konkrete indsatser/handlinger indenfor følgende tre temaer: - Digital læring og undervisning - Biblioteket som kulturelt samlingspunkt - Udvikling af tværgående samarbejder Tema 1: Digital læring og undervisning Mål: Biblioteket sikrer borgernes frie og lige adgang til viden ved gratis og platformsuafhængigt at stille information til rådighed Delmål: Biblioteket højner borgernes digitale færdigheder Biblioteksbetjeningen målrettes, så biblioteksbrugerne bliver mere selvhjulpne og selvbetjente. Bibliotekets service understøtter bibliotekets mål om at være indgang til viden og Side 10 af 42

11 et rum for oplevelse for alle kommunens borgere. Biblioteket styrker sammenhængskraft og dannelse gennem oplevelser i det fysiske biblioteksrum. Tema 2: Biblioteket som kulturelt samlingspunkt Mål: Biblioteket understøtter sammenhængskraften ved at styrke borgernes kulturelle identitet og udvikling i fællesskab med andre Delmål: Borgerne oplever et moderne og tidssvarende biblioteksrum, som inviterer til dialog oplevelser og refleksion. Borgerne oplever biblioteksrummet som et æstetisk og designmæssigt fyrtårn. Tema 3: Udvikling af tværgående samarbejder Mål: Biblioteket skal samarbejde med Lyngby-Taarbæks andre uddannelses- og kulturinstitutioner for at understøtte borgernes læring og kulturelle identitetsudvikling. Delmål: Kommunens borgere kan reservere og afhente materiale på folkeskolerne. Folkeskolernes biblioteker har styrket deres materialesamling gennem samarbejdet med Lyngby-Taarbæk bibliotekerne. Bibliotekets aktivitetsprofil som samarbejdspartner med andre kulturelle aktører er styrket. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at udkastet til biblioteksstrategi drøftes. Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Drøftet. Forvaltningen forelægger et justeret oplæg til strategi på udvalgets ordinære møde i september 2015 sammen med forslag til procesplan, herunder koordination til Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår samspillet mellem Stadsbibliotek og skolebiblioteker. Bilagsfortegnelse 1. KFU meddelser, protokol 2. Fremtidens bibliotek 3. Biblioteksstrategi Side 11 af 42

12 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Kulturfonden - Revision af retninglinier Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den 29. april 2015 et udkast til justerede retningslinier til Kulturfonden, jf. protokol (bilag). På baggrund af udvalgets drøftelse er udarbejdet de sagen vedlagte justerede retningslinier (bilag). Økonomiske konsekvenser Opgaven løses indenfor rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at de justerede retningslinjer godkendes. Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Godkendt med tilføjelse om, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller modtageren af kulturprisen til Kommunalbestyrelsen. Bilagsfortegnelse 1. KFU protokol 2. Kulturfonden, Udkast til justerede retningslinier juni 2015 Side 13 af 42

13 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Teatret Mungo Park Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 29. april 2015 sag om forlængelse af aftale med teatret Mungo Park om brug af Store Kapel som øvelokale mod opførelse af et antal forestillinger i Kulturhuset, idet aftalen udløber ultimo juni Sagen blev efterfølgende behandlet i Økonomiudvalget den 7. maj 2015, som besluttede at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget grundet forskellig opfattelse om det hidtidige aftalegrundlag mellem teatret og forvaltningen. Hidtidige aftaler mellem teatret Mungo Park og Lyngby-Taarbæk Kommune og ønske om forlængelse af aftale Mungo Park og Lyngby-Taarbæk Kommune har i to omgange indgået aftaler. Den oprindelige aftale blev indgået i 2013, mens kommunen selv drev Kulturhuset. Aftalen omfattede, at Mungo Park vederlagtsfrit spillede 13 forestillinger i 2013 mod til gengæld at få stillet Store Kapel til rådighed som øvelokale, dog med betaling for el afregnet efter konkret forbrug, ligesom Mungo Park skulle rømme Store Kapel i tilfælde af begravelser. Billetindtægter tilfaldt Mungo Park. Aftalen løb fra 16. september 2013 til ultimo februar 2014, dog reelt frem til udgangen af juni 2014 med forlængelse frem til ultimo august 2014, idet forvaltningens forståelse var en aftaleperiode frem til medio Fra den 1. marts 2014 overtog en ekstern forpagter driften af Kulturhuset. I perioden fra 1. marts 2014 indgik Mungo Park og forpagter aftale om, at forpagter skulle have 25 pct. af billetindtægterne ud fra den forståelse, at forpagters kommercielle tiltag i øvrigt kunne betyde et mersalg af billetter. Mungo Park spillede 56 forestillinger for over tilskuere fra efteråret 2013 og frem til sommerferien september 2014 besluttede Økonomiudvalget på anbefaling fra Kultur- og Fritidsudvalget at indgå en ny aftale med Mungo Park med virkning frem til den 30. juni Aftalen omfatter et fortsat udlån af Store Kapel som øvelokale alene mod betaling af afledte ekstra driftsudgifter, dog således at Mungo Park med passende varsel giver plads til andre aktørers anvendelse af kapellet. Modydelsen fra teatret er vederlagtsfrit at opføre et antal forestillinger som beskrevet i Mungo Parks ansøgning af 2. september 2014 (bilag). I ansøgningen er beskrevet, at der Side 14 af 42

14 er planlagt 6 forskellige forestillinger i resten af 2014, og at det samlede antal forestillinger vil afhænge af efterspørgsel og de praktiske muligheder for at få plads i kalenderen i Kulturhuset. Mungo Park opførte 16 forestillinger for ca tilskuere i perioden septemberdecember Mungo Park har ikke opført forestillinger i 2015, hvilket ifølge teatret skyldes, at det ikke har været muligt at opnå aftale med forpagter af Kulturhuset herom grundet usikkerhed om forpagtningsforholdene. Ansøgning fra Mungo Park om forlængelse af aftale/ny aftale efter 30. juni 2015 Mungo Park har den 8. april 2015 henvendt sig til kommunen med ønske om at få den nuværende aftale forlænget. Forvaltningen har den 27. maj 2015 holdt møde med ledelsen af Mungo Park. På mødet gav Mungo Park udtryk for, at de har været glade for aftalen med Lyngby- Taarbæk Kommune og ser gerne en forlængelse af aftalen allerhelst for 2 år mere, men en kortere periode vil også være fint. Forvaltningen har overfor Mungo Park givet udtryk for, at Kulturhuset fra den 1. april 2015 drives af kommunen selv, og at der ikke pt. kan kigges ud over 2015 henset til igangværende afklaring om Kulturhusets anvendelse fremadrettet. Forvaltningen har endvidere tilkendegivet, at en anvendelse af Kulturhuset under alle omstændigheder - henset til at undgå yderligere uforholdsmæssig nedslidning af lokalerne - fordrer, at kommunens vil være repræsenteret på stedet gennem en servicemedarbejder, hvorom der beregnes særskilt økonomi. Alternative aftalemodeller Teatret Mungo Park er en selvejende institution med hjemsted i Allerød. Lidt over 50 pct. af teatrets driftsøkonomi er finansieret af offentlige midler, herunder tilskud som egnsteater fra Kunststyrelsen og Allerød Kommune. Teatret er således ikke at betragte som en "sædvanlig" kommerciel aktør. Lyngby-Taarbæk Kommune kan derfor yde støtte til teatret, såfremt kommunen vurderer at have en særlig interesse i at sikre borgerne adgang til teatrets forestillinger. Forvaltningen har tidligere vurderet, at kommunen ud fra en hensigt om at forsyne borgerne og besøgende i kommunen (inklusive turister) med kulturelle tilbud kan have en sådan særlig interesse i at understøtte teatrets virksomhed i kommunen. Ud fra den præmis blev følgende 4 alternative modeller drøftet på mødet med Mungo Park: Model 1: Forlængelse på et grundlag næsten som den oprindelige aftale, jf. takstblad for Lyngby Kulturhus hidtil anvendt til følgende brugergruppe: Side 15 af 42

15 Kommunale brugere, herunder samarbejdsaftaler. Lyngby-Taarbæk Kommune udlåner Store Kapel til Mungo Park som øvelokale frem til udgangen af 2015 mod betaling af forbrug af el, varme, etc. Mungo Park opfører vederlagsfrit 13 forestillinger i Kulturhuset inden udgangen af 2015 uden betaling af leje, dog mod betaling af forbrug af el, varme og rengøring samt betaling for tilstedeværelse af servicemedarbejder, jf. gældende takstblad for Lyngby Kulturhus. Billetindtægter tilfalder Mungo Park. Modellen svarer - bortset fra betaling af servicemedarbejder på ca kr. pr. gang - til den oprindelige aftale. Model 2: Forlængelse af aftale på ændret grundlag - betaling for anvendelse af Kulturhuset, jf. takstblad for Lyngby Kulturhus, hidtil anvendt til følgende brugergruppe: Lokale foreninger Lyngby-Taarbæk Kommune udlåner Store Kapel til Mungo Park som øvelokale frem til udgangen af 2015 mod betaling af forbrug af el, varme, etc. Mungo Park opfører vederlagsfrit 5 forestillinger i Kulturhuset inden udgangen af 2015 mod betaling af leje på pr. gang (gældende takstblad for foreninger m.fl.) samt betaling af forbrug af el, varme og rengøring samt betaling for tilstedeværelse af servicemedarbejder, jf. gældende takstblad for Lyngby Kulturhus. Billetindtægter tilfalder Mungo Park. Mungo Park har oplyst, at teatrets mulighed for at opføre forestillinger i model 2 er lavere end i model 1, idet teatret med de skitserede betalingsvilkår må begrænse teaterudbuddet til "publikumssikre" forestillinger. Repetoiret vil i model 1 således være bredere end i model 2. Model 3: Forlængelse af aftale på ændret grundlag - betaling for anvendelse af Kulturhuset efter takstblad for Lyngby Kulturhus, gældende for kommercielle aktører. Lyngby-Taarbæk Kommune udlåner Store Kapel til Mungo Park som øvelokale frem til udgangen af 2015 mod betaling af forbrug af el, varme, etc. Mungo Park opfører vederlagsfrit forestillinger i Kulturhuset inden udgangen af 2015 mod betaling af leje pr. gang efter gældende takstblad for kommercielle aktører samt betaling for tilstedeværelse af servicemedarbejder på ca kr. pr. gang. Billetindtægter tilfalder Mungo Park. Mungo Park har oplyst, at teatret ikke på disse vilkår har interesse i at forlænge aftalen, idet økonomien derved bliver for usikker. Model 4: Model 3 kombineret med et tilskud Model 3 kombineret med et tilskud på i størrelsesordenen kr. pr. forestilling (svarende til lejebetalingen pr. gang). Aftalen vil i sin udformning ligne aftalerne Side 16 af 42

16 om tilskud på særlige vilkår, som forvaltningen har indgået med andre kulturelle aktører, f.eks. Jazzklub, Det flydende Teater m.fl.. Ved 13 forestillinger svarer det til kr. i tilskud. Mungo Park kan tilslutte sig denne model. Forvaltningen og Mungo Park har afsøgt mulige spilledatoer i 2. halvår Samlet er det muligt for teatret at spille på minimum 12 dage, hvor Kulturhuset er ledigt: * 10. oktober 2015 (H. C. Andersens samlede eventyr, som netop vil have haft premiere på det tidspunkt) * 15. oktober 2015 (The Blazing World) * 16. og 17. oktober 2015 ( Opsang ; aften) * 20. oktober 2015 eller 23. oktober 2015 ( Opsang ; dagforestillinger for skoler) * oktober 2015 (gæstespil Yahya Hassans Digte eller 839 dage ) * 3., 4., 5. og 6. november 2015 ( H. C. Andersens samlede eventyr ) Økonomiske konsekvenser Model 1: Ingen direkte økonomiske konsekvenser. Indirekte er der et tab af lejeindtægter, hvis Kulturhuset kan udlejes på de pågældende spilledatoer. Model 2: Ingen direkte økonomiske konsekvenser. Indirekte er der et tab af lejeindtægter, hvis Kulturhuset kan udlejes på de pågældende spilledatoer. Model 3: Ingen direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser. Model 4: Udgift til tilskud på kr. ved 13 forestillinger. Beslutningskompetence Økonomiudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at en eventuel forlængelse af aftalen med Mungo Park sker efter enten model 1 eller model 2 og afsluttes endeligt ultimo 2015 henset til afklaring af Kulturhusets fremtidige anvendelse. Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Anbefalet model 1, samt at aftalen med Mungo Park afsluttes endeligt ultimo C tager forbehold. Bilagsfortegnelse 1. KFU protokol Ansøgning om fortsat brug af Store Kapel sept Ansøgning, Side 17 af 42

17 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Evaluering af Folkeoplysningsudvalgets sammensætning Sagsfremstilling Den 31. oktober 2013 fastlagde Kommunalbestyrelsen en justeret model for Folkeoplysningsudvalget, herunder at udvalget sammensættes af brugerrepræsentanter fra foreningerne på folkeoplysningsområdet og uden politisk deltagelse, jf. vedlagte protokol (bilag). Den 23. januar 2014 og den 6. marts 2014 justerede Kommunalbestyrelsen imidlertid spørgsmålet vedrørende politisk udpegning til deltagelse i Folkeoplysningsudvalgets arbejde, således at to repræsentanter for Kommunalbestyrelsen udpeges som tilforordnedetil Folkeoplysningsudvalget, jf. vedlagte protokoller (bilag). Endvidere besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle udpeges én tilforordnetfra henholdsvis Ungerådet og skolebestyrelserne for perioden Folkeoplysningsudvalget har i 2014 afholdt fire ordinære møder, ét ekstraordinært (vedrørende budgetforslag ) samt et møde med Kultur- og Fritidsudvalget. I 2015 er planlagt fire ordinære møder samt et temamøde med Kultur- og Fritidsudvalget den 5. maj I forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets møder har repræsentanter for Ungerådet deltaget én gang ud af fem mulige, og skolebestyrelsernes repræsentant ligeledes kun én gang ud af tre mulige. Forvaltningen peger på, at der foretages en evaluering af den valgte model med hensyn til dels udpegning af politisk tilforordnede, dels med hensyn til, hvorvidt der efter 2017 fortsat ønskes udpeget en repræsentant for Ungerådet og for skolebestyrelserne. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Side 19 af 42

18 Forvaltningen foreslår, at sammensætningen af Folkeoplysningsudvalget evalueres. Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Folkeoplysningsudvalget anmodes om en egen evalueringen af udvalgets sammensætning. Resultatet af høringen indgår i en fornyet behandling af sagen i august Bilagsfortegnelse 1. KB beslutning om udvalg 2. KB beslutning om FOU sammensætning 3. KB beslutning vedtægt folkeoplysningsudvalg Side 20 af 42

19 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Opfølgning på fælles temamøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget den 5. maj 2015 Sagsfremstilling Den 5. maj 2015 holdt Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget et fælles temamøde om folkeoplysning, jf. noter fra mødet af 18. maj 2015 (bilag). På mødet var der to oplæg med efterfølgende dialog: Foreningsdemokratiets betydning for børn og unges dannelse v/ Michael Aagaard Seeberg, KFUM-Spejdernes formand Folkeoplysning Hvad er det og hvad er det godt for? v/ Bjarne Ibsen, professor, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet Endvidere blev det, på foranledning af spørgsmål fra blandt andet medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget, drøftet, om der er behov for en revision af Folkeoplysningspolitikken. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer tilkendegav, at de ikke ser et behov for en revision af Folkeoplysningspolitikken, men et behov for konkret politisk handling i forhold til politikkens temaer. Derudover blev idéen om ledercampus drøftet i forhold til rammerne for det nuværende Spejderkollegium på Kongevejen. Økonomiske konsekvenser Opgaven er løst inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at opfølgning på temamødet drøftes. Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Drøftet og besluttet, at forvaltningen kommer med forslag til en handlingsplan som opfølgning på Folkeoplysningspolitikken, hvori indgår forslag om etablering af ledercampus i kommunen. Side 21 af 42

20 Bilagsfortegnelse 1. Noter fra temamøde KFU og FOU Side 22 af 42

21 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Justering af retningslinjer for medlemstilskud til folkeoplysende foreninger Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2014 en ny model for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger, herunder retningslinjer for tildeling, jf. protokol (bilag). Folkeoplysningsudvalget anbefaler imidlertid nogle justeringer i retningslinjerne pr. 1. januar 2016, jf. vedlagte protokol (bilag). De anbefalede justeringer: 1. Handicaptilskud til medlemmer over 25 år fjernes. Det skal bemærkes, at der i dag ikke ydes særligt handicaptilskud til medlemmer under 25 år, samt at handicaptilskud ikke er et lovkrav. 2. Dato for opgørelse af medlemstal. 3. Princippet omkring antal medlemmer indenfor og udenfor kommunegrænsen fjernes. 4. Indførelse af regnskabsskema. Retningslinjer med de foreslåede justeringer indarbejdet er vedlagt (bilag), idet forvaltningen peger på at imødekomme Folkeoplysningsudvalgets anbefalinger. Den anbefalede justering i punkt nr. 1 skal sendes til høring i Handicaprådet forud for endelig beslutning. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. den anbefalede justering i punkt 1 sendes til høring i Handicaprådet, 2. de anbefalede justeringer i punkt 2-4 indarbejdes i retningslinjerne pr. 1. januar Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Ad 1. Godkendt. Side 23 af 42

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 10-06-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-01-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17. januar 2013 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 30-10-2014 kl. 16:45 EDB-undervisningslokalet på 2. sal på rådhuset Medlemmer Dorthe la Cour Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Hanne Agersnap

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 29-04-2015 kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang var fraværende

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget den 22-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Børne- og Ungdomsudvalget Protokol Ekstraordinært møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 14:00 afholdt Børne- og Ungdomsudvalget møde

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget den 30-04-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Folkeoplysningsudvalget Protokol Tirsdag den 30. april 2013 kl. 17:00 afholdt Folkeoplysningsudvalget møde på Rådhuset, Lyngby Torv,

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 16. februar 2017 Side: 1 Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina Oxfeldt

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget den 10.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

BUDGET Borgermøde september 2017

BUDGET Borgermøde september 2017 BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 23-09-2015 kl. 19:00 Lyngby Idrætsby, Lundtoftevej 53A, mødelokale 3, 1. sal Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Ekstraordinært møde. Mette Schmidt Olsen (C), Bodil Kornbek (A) og Birgitte Hannibal (V) var fraværende. Derudover deltog

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli juni 2005.

Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli juni 2005. Notat til folkeoplysningsudvalget om fordeling af aktivitetsstøtte til børn og unge for perioden 1. juli 2004-30. juni 2005. Ved ansøgningsfristens udløb pr. 1. marts 2004 og frem til den 21. maj var der

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 25-06-2009. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 16:00. Sted: Byrådssalen, Terndrup Rådhus. Møde slut: 16:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på temadag for Byrådet den 11. juni 2009 2 2. Ændret anvendelse af Torvet

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 01. december 2010 kl. 09:00 i Gæstekantinen, Jobcenteret Indholdsfortegnelse 113. Formanden orienterer 189 114. Orientering fra administrationen 190 115.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl

Referat. Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl Referat Folkeoplysningsudvalget 22. juni 2016 Hollænderhallen kl. 17.00 Indhold Side 1. Godkendelse af dagsorden... 2 2. Besøg af Dragør vandaktivitet... 2 3. Meddelelser... 3 4. Status på medlemmer...

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Protokol 06-02-2015 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget

Forløbet af og forudsætningerne for budgetlægningen for budget Bilag 2 Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25-02-2016 I dette bilag beskrives hvordan den politiske og den administrative budgetproces tilrettelægges på en række konkrete områder. Administrativ proces for

Læs mere

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune

10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune NOTAT 10. KlasseCenter i Mariagerfjord Kommune 1. Resumé I forbindelse med vedtagelse af budget for Mariagerfjord Kommune for 2007 er det besluttet, at der skal ske en harmonisering fra tre 10. klassetrins

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere