Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget Protokol kl. 18:30 Udvalgsværelse 2 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang deltog deltog deltog deltog deltog deltog deltog Kultur- og Fritidsudvalget indledte mødet med et møde med Historisk- Topografisk selskab. Derudover deltog Pernille Holmgaard Birger Kjer Hansen Jeppe Bjørn Stine Lund Louise Angelo Side 1 af 42

2 Indholdsfortegnelse Anslået regnskab Kultur- og Fritidsudvalget 2. Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringsforslagene - Kultur- og Fritidsudvalgets område 3. Budgetforslag Budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalgets område 4. Biblioteksstrategi 5. Kulturfonden - Revision af retninglinier 6. Teatret Mungo Park 7. Evaluering af Folkeoplysningsudvalgets sammensætning 8. Opfølgning på fælles temamøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget den 5. maj Justering af retningslinjer for medlemstilskud til folkeoplysende foreninger 10. Tilskudordning på den folkeoplysende voksenundervisning 11. Midlertidig forlængelse af driftsaftaler om tilskud til foreningsejede tennishaller 12. Kulturfond, ansøgning om støtte til projekt "Picnic Fortællinger i Lindegaarden" 13. Kulturfonden - ansøgning om støtte til Kronen på værket, en udstilling af Jytte Kløve 14. Anvendelse af hjemfaldsmidler til FILs jubilæumsår 15. Meddelelser til udvalgets medlemmer - juni LUKKET SAG: Ejendomssag Side 2 af 42

3 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Anslået regnskab Kultur- og Fritidsudvalget Sagsfremstilling Økonomiudvalget behandlede den 7. maj 2015 forvaltningens redegørelse vedrørende 1. anslået regnskab for Redegørelsen er udarbejdet på baggrund af de bevillinger, der er gældende marts 2015 samt med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts Efter indstilling fra forvaltningen drøftede Økonomiudvalget konsekvenserne af redegørelsen og besluttede at: tage redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2015 til efterretning, oversende redegørelsen til fagudvalgene, idet der for så vidt angår Social- og Sundhedsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget skal udarbejdes modgående initiativer, notatet om styring af det sociale område oversendes til Social- og Sundhedsudvalget, finansiering af merudgifter til ledsagerordningen forventes afholdt inden for Social- og Sundhedsudvalgets område. Resultatet af budgetopfølgningen på Kultur- og Fritidsudvalgets område er vist nedenfor. De enkelte afvigelser er beskrevet nærmere i det sagen vedlagte notat af 30. april 2015 om "1. anslået regnskab 2015, pr " (bilag). Hovedtallene i 1. anslået regnskab 2015: Tabel kr. netto - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt * Budget 2015 inkl. tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen i oktober 2014 til og med marts Budget 2015 Korrigeret Anslået budget regnskab * Afvigelse i forhold til korr. budget Afvigelse i forhold til opr. budget Kultur Idræt Folkeoplysning Fritid Bibliotek Kultur- og Fritidsudvalget i alt Side 3 af 42

4 På aktivitetsområde Fritid og Kultur forventes budgetrammen samlet set at blive overholdt. I lyset af de seneste års regnskabsresultat - og udviklingen i antallet af besøgende - vurderes der at være et mindre strukturelt underskud på Sophienholm. Med henblik på at understøtte muligheden for at opnå balance mellem budget, forbrug og indtægter på Sophienholm, løftes budgetrammen med 0,1 mio. kr. Som modgående initiativ reduceres arrangementskontoen med 0,1 mio. kr. I regnskab 2014 udviste arrangementskontoen et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til 1. anslået regnskab i ovennævnte notat. Økonomiske konsekvenser Jf. ovenfor. Beslutningskompetence Kommunalbestyrelsen. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. der sker omplacering af 0,1 mio. kr. fra arrangementskontoen til Sophienholm fra 2015 og frem, 2. redegørelsen vedrørende 1. anslået regnskab 2015 tages til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Ad 1. Anbefalet. Ad 2. Taget til efterretning. Bilagsfortegnelse ans Side 4 af 42

5 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Behandling af høringssvar vedr. effektiviseringsforslagene - Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 29. april 2015 forvaltningens fremlagte effektiviseringsforslag, der var udarbejdet på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning af 13. november 2014 om, at forvaltningen skulle fremkomme med forslag til effektiviseringer på 1,5 pct. (svarende til 37,5 mio. kr.), og at disse skulle danne grundlag for udvalgenes stillingtagen til en samlet 1 pct. løsning. Udvalget anbefalede følgende effektiviseringsforslag: FK2, FK4, FK6 og FK9 som samlet udgør 0,597 mio. kr. i 2016 og 0,624 mio. kr. i Henrik Bang (Ø) var fraværende. I stedet deltog Henrik Brade Johansen (B). I henhold til budgetprocessen er forslagene sendt i høring i perioden fra den 8. maj til den 29. maj Der er på Kultur- og Fritidsudvalgets område indkommet 3 svar (bilag). I indeværende møde skal Kultur- og Fritidsudvalget endelig fastlægge, hvilke effektiviseringsforslag som udvalget vil anbefale overfor Økonomiudvalget. Økonomiske konsekvenser De anbefalede effektiviseringsforslag vil blive indarbejdet i det administrative budgetforslag Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning behandles af Økonomiudvalget den 18. juni og af Kommunalbestyrelsen den 25. juni. Indstilling Forvaltningen foreslår, 1. at høringssvarene tages til efterretning, 2. at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler effektiviseringsforslag for mindst 1 pct. Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Side 5 af 42

6 Ad 1. Taget til efterretning. Ad 2. Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler FK2, FK4, FK6, FK9, som udgør kr. i 2016 og kr. i Bilagsfortegnelse 1. Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag KFU 2. Samlede høringssvar på KFUs område Side 6 af 42

7 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Budgetforslag Budgetbemærkninger - Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Genfremsættes med justerede budgetbemærkninger (jf. bilag). I henhold til budgetprocessen , vedtaget af Økonomiudvalget den 15. januar 2015, skal fagudvalgene i indeværende møderække drøfte de budgetbemærkninger, der skal indgå i det administrative budgetforslag , for så vidt angår udvalgets driftsområde. Der er udarbejdet budgetbemærkninger for hele aktivitetsområdet: Kultur og Fritid. Bidraget består af følgende afsnit: Økonomisk driftsramme: Her præsenteres den økonomiske driftsramme opdelt på delområder Budgetforudsætninger: Afsnittet beskriver de budgetforudsætninger, som budgettet er dannet på baggrund af Perspektiver og udfordringer: Afsnittet indeholder en præsentation af de væsentligste perspektiver og udfordringer på aktivitetsområdet Nøgletalsudvikling, herunder sammenligning af nøgletal med nabokommunerne. Forvaltningen har udarbejdet udkast til budgetbemærkninger for aktivitetsområdet inden for udvalgets område, jf. vedlagte bilag. Tallene i driftsrammerne svarer til en fremskrivning af overslagsårene i Budget , prisfremskrevet til 2016-niveau. Tallene vil blive tilpasset i det administrative budgetforslag i det omfang, der sker justeringer som følge af blandt andet politiske beslutninger, herunder 1. anslået regnskab 2015, konsekvenser af befolkningsprognosen , samt aftalen om kommunernes økonomi for Såvel driftsramme som nøgletallene vil blive færdiggjort frem mod præsentationen af det administrative budgetforslag i august. I afsnittet om perspektiver og udfordringer sættes der fokus på de økonomiske og styringsmæssige perspektiver og udfordringer. Under Kultur- og Fritidsudvalget er der tale om følgende emner og områder: Strategi Institutionerne m.v. Side 7 af 42

8 Foreningerne, idrætsanlæg m.v. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at udkastet til budgetbemærkninger drøftes med henblik på at lade bemærkningerne indgå i det administrative budgetforslag Kultur- og Fritidsudvalget den 29. april 2015 Udvalget ønskede en række tilpasninger, som forvaltningen indarbejder. Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Godkendt at lade budgetbemærkningerne indgå i det administrative budgetforslag Bilagsfortegnelse 1. budgettext 2016 Side 8 af 42

9 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Biblioteksstrategi Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget anmodede den 25. marts 2015 om et oplæg til en strategi for kommunens biblioteksvirksomhed, jf. vedlagte protokol (bilag). Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et første udkast til strategi. Strategien er bygget op omkring en vision for biblioteket frem til 2020, overordnede mål og delmål inden for 3 overordnede temaer samt konkrete indsatsområder/handleområder. Visionen udtrykker, hvad vi vil være kendt for. Mål og delmål beskriver, hvordan vi kan se, om vi realiserer visionen. Endelig beskriver konkrete indsatsområder/handleområde de aktiviteter, vi iværksætter for at indfri mål og vision. I udkast til strategi indgår ikke endnu forslag til konkrete indsatsområder/handleområder. Det vedlagte udkast til strategi (bilag) tager afsæt i Kulturstrategiens formulering om at: "Kulturlivet i Lyngby-Taarbæk skaber udvikling, sammenhængskraft og højner borgernes livskvalitet med afsæt i demokrati, mangfoldighed, kvalitet og sundhed," og "Kulturen understøtter den enkelte borgers læring, kulturelle identitet og udvikling i f ællessk ab med andre." Derudover bygger visionen på Bibliotekets eget visions- og strategiarbejde fra 2014, som blandt ligger til grund for udviklingen af bibliotekets struktur og organisation, jf. vedlagte præsentation v. bibliotekschefen fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. januar 2015 (bilag), analyser af biblioteksformer og - strategier samt forhold i samfundsudviklingen af betydning for biblioteksområdet. Biblioteksområdet står over for store forandringer i de kommende år. Teknologi- og medieudviklingen har givet biblioteksbrugerne nye medievaner. På den ene side falder udlånet af fysiske materialer, og på den anden side vokser benyttelsen af bibliotekets digitale tilbud, som spænder fra streaming af bøger og film til fornyelser af lån via bibliotekets hjemmeside. Udviklingen er i fuld gang med at forandre den måde, borgerne anvender biblioteket på, og dermed også bibliotekets rolle som stor kultur- og vidensformidler. Lyngby-Taarbæks biblioteksstrategi skal adressere den udvikling, så Lyngby-Taarbæks bibliotekers position som et af Danmarks bedste kulturtilbud Side 9 af 42

10 fastholdes og udvikles. Lyngby-Taarbæk bibliotekerne er med sine mange tilbud og attraktive placering i byrummet et helt naturligt samlingspunkt for byens borgere. Biblioteket bidrager aktivt til sammenhængskraften i Lyngby-Taarbæk kommune. Stadsbiblioteket blev ombygget i 1968 som udtryk for datidens moderne og fremsynede tanker omkring det at drive bibliotek, og det har siden da været byens mest velbesøgte kulturtilbud. På landsplan ligger Lyngby-Taarbæk Kommunes biblioteker i top tre blandt kommuner med tilsvarende indbyggertal, både hvad angår besøgstal og materialeudlån. Den position skal vi som minimum bevare. Bibliotekets rolle som formidler af viden og oplysning er central. I dag er udlån af materialer ikke kun bøger og cd ere. Den digitale udvikling skaber nye muligheder og platforme for at formidle og tilegne sig viden, og bibliotekets rolle som demokratisk og uafhængig formidler er i denne sammenhæng central. Fremtidens bibliotek er digitalt både som videns- og kulturformidler. Bibliotekets rolle er fremadrettet stadig at tilbyde og facilitere aktiviteter med udgangspunkt i litteratur, musik, film og meget andet, og biblioteket skal nu og i fremtiden være en ramme for formidling af fri oplysning, nye fællesskabende kulturoplevelser, fælles læring og også tilbyde nye former for aktiviteter i biblioteksrummet til gavn for og uddannelse af den moderne borger i fremtidens samfund. Forvaltningen foreslår, at visionen for Lyngby-Taarbæks biblioteker er: I 2020 er Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne kommunens kulturelle epicenter med tilbud om viden og oplevelser, som benyttes af alle kommunens borgere. Visionen skal realiseres gennem mål for og konkrete indsatser/handlinger indenfor følgende tre temaer: - Digital læring og undervisning - Biblioteket som kulturelt samlingspunkt - Udvikling af tværgående samarbejder Tema 1: Digital læring og undervisning Mål: Biblioteket sikrer borgernes frie og lige adgang til viden ved gratis og platformsuafhængigt at stille information til rådighed Delmål: Biblioteket højner borgernes digitale færdigheder Biblioteksbetjeningen målrettes, så biblioteksbrugerne bliver mere selvhjulpne og selvbetjente. Bibliotekets service understøtter bibliotekets mål om at være indgang til viden og Side 10 af 42

11 et rum for oplevelse for alle kommunens borgere. Biblioteket styrker sammenhængskraft og dannelse gennem oplevelser i det fysiske biblioteksrum. Tema 2: Biblioteket som kulturelt samlingspunkt Mål: Biblioteket understøtter sammenhængskraften ved at styrke borgernes kulturelle identitet og udvikling i fællesskab med andre Delmål: Borgerne oplever et moderne og tidssvarende biblioteksrum, som inviterer til dialog oplevelser og refleksion. Borgerne oplever biblioteksrummet som et æstetisk og designmæssigt fyrtårn. Tema 3: Udvikling af tværgående samarbejder Mål: Biblioteket skal samarbejde med Lyngby-Taarbæks andre uddannelses- og kulturinstitutioner for at understøtte borgernes læring og kulturelle identitetsudvikling. Delmål: Kommunens borgere kan reservere og afhente materiale på folkeskolerne. Folkeskolernes biblioteker har styrket deres materialesamling gennem samarbejdet med Lyngby-Taarbæk bibliotekerne. Bibliotekets aktivitetsprofil som samarbejdspartner med andre kulturelle aktører er styrket. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at udkastet til biblioteksstrategi drøftes. Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Drøftet. Forvaltningen forelægger et justeret oplæg til strategi på udvalgets ordinære møde i september 2015 sammen med forslag til procesplan, herunder koordination til Børne- og Ungdomsudvalget for så vidt angår samspillet mellem Stadsbibliotek og skolebiblioteker. Bilagsfortegnelse 1. KFU meddelser, protokol 2. Fremtidens bibliotek 3. Biblioteksstrategi Side 11 af 42

12 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Kulturfonden - Revision af retninglinier Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget drøftede den 29. april 2015 et udkast til justerede retningslinier til Kulturfonden, jf. protokol (bilag). På baggrund af udvalgets drøftelse er udarbejdet de sagen vedlagte justerede retningslinier (bilag). Økonomiske konsekvenser Opgaven løses indenfor rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at de justerede retningslinjer godkendes. Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Godkendt med tilføjelse om, at Kultur- og Fritidsudvalget indstiller modtageren af kulturprisen til Kommunalbestyrelsen. Bilagsfortegnelse 1. KFU protokol 2. Kulturfonden, Udkast til justerede retningslinier juni 2015 Side 13 af 42

13 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Teatret Mungo Park Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 29. april 2015 sag om forlængelse af aftale med teatret Mungo Park om brug af Store Kapel som øvelokale mod opførelse af et antal forestillinger i Kulturhuset, idet aftalen udløber ultimo juni Sagen blev efterfølgende behandlet i Økonomiudvalget den 7. maj 2015, som besluttede at sende sagen tilbage til fornyet behandling i Kultur- og Fritidsudvalget grundet forskellig opfattelse om det hidtidige aftalegrundlag mellem teatret og forvaltningen. Hidtidige aftaler mellem teatret Mungo Park og Lyngby-Taarbæk Kommune og ønske om forlængelse af aftale Mungo Park og Lyngby-Taarbæk Kommune har i to omgange indgået aftaler. Den oprindelige aftale blev indgået i 2013, mens kommunen selv drev Kulturhuset. Aftalen omfattede, at Mungo Park vederlagtsfrit spillede 13 forestillinger i 2013 mod til gengæld at få stillet Store Kapel til rådighed som øvelokale, dog med betaling for el afregnet efter konkret forbrug, ligesom Mungo Park skulle rømme Store Kapel i tilfælde af begravelser. Billetindtægter tilfaldt Mungo Park. Aftalen løb fra 16. september 2013 til ultimo februar 2014, dog reelt frem til udgangen af juni 2014 med forlængelse frem til ultimo august 2014, idet forvaltningens forståelse var en aftaleperiode frem til medio Fra den 1. marts 2014 overtog en ekstern forpagter driften af Kulturhuset. I perioden fra 1. marts 2014 indgik Mungo Park og forpagter aftale om, at forpagter skulle have 25 pct. af billetindtægterne ud fra den forståelse, at forpagters kommercielle tiltag i øvrigt kunne betyde et mersalg af billetter. Mungo Park spillede 56 forestillinger for over tilskuere fra efteråret 2013 og frem til sommerferien september 2014 besluttede Økonomiudvalget på anbefaling fra Kultur- og Fritidsudvalget at indgå en ny aftale med Mungo Park med virkning frem til den 30. juni Aftalen omfatter et fortsat udlån af Store Kapel som øvelokale alene mod betaling af afledte ekstra driftsudgifter, dog således at Mungo Park med passende varsel giver plads til andre aktørers anvendelse af kapellet. Modydelsen fra teatret er vederlagtsfrit at opføre et antal forestillinger som beskrevet i Mungo Parks ansøgning af 2. september 2014 (bilag). I ansøgningen er beskrevet, at der Side 14 af 42

14 er planlagt 6 forskellige forestillinger i resten af 2014, og at det samlede antal forestillinger vil afhænge af efterspørgsel og de praktiske muligheder for at få plads i kalenderen i Kulturhuset. Mungo Park opførte 16 forestillinger for ca tilskuere i perioden septemberdecember Mungo Park har ikke opført forestillinger i 2015, hvilket ifølge teatret skyldes, at det ikke har været muligt at opnå aftale med forpagter af Kulturhuset herom grundet usikkerhed om forpagtningsforholdene. Ansøgning fra Mungo Park om forlængelse af aftale/ny aftale efter 30. juni 2015 Mungo Park har den 8. april 2015 henvendt sig til kommunen med ønske om at få den nuværende aftale forlænget. Forvaltningen har den 27. maj 2015 holdt møde med ledelsen af Mungo Park. På mødet gav Mungo Park udtryk for, at de har været glade for aftalen med Lyngby- Taarbæk Kommune og ser gerne en forlængelse af aftalen allerhelst for 2 år mere, men en kortere periode vil også være fint. Forvaltningen har overfor Mungo Park givet udtryk for, at Kulturhuset fra den 1. april 2015 drives af kommunen selv, og at der ikke pt. kan kigges ud over 2015 henset til igangværende afklaring om Kulturhusets anvendelse fremadrettet. Forvaltningen har endvidere tilkendegivet, at en anvendelse af Kulturhuset under alle omstændigheder - henset til at undgå yderligere uforholdsmæssig nedslidning af lokalerne - fordrer, at kommunens vil være repræsenteret på stedet gennem en servicemedarbejder, hvorom der beregnes særskilt økonomi. Alternative aftalemodeller Teatret Mungo Park er en selvejende institution med hjemsted i Allerød. Lidt over 50 pct. af teatrets driftsøkonomi er finansieret af offentlige midler, herunder tilskud som egnsteater fra Kunststyrelsen og Allerød Kommune. Teatret er således ikke at betragte som en "sædvanlig" kommerciel aktør. Lyngby-Taarbæk Kommune kan derfor yde støtte til teatret, såfremt kommunen vurderer at have en særlig interesse i at sikre borgerne adgang til teatrets forestillinger. Forvaltningen har tidligere vurderet, at kommunen ud fra en hensigt om at forsyne borgerne og besøgende i kommunen (inklusive turister) med kulturelle tilbud kan have en sådan særlig interesse i at understøtte teatrets virksomhed i kommunen. Ud fra den præmis blev følgende 4 alternative modeller drøftet på mødet med Mungo Park: Model 1: Forlængelse på et grundlag næsten som den oprindelige aftale, jf. takstblad for Lyngby Kulturhus hidtil anvendt til følgende brugergruppe: Side 15 af 42

15 Kommunale brugere, herunder samarbejdsaftaler. Lyngby-Taarbæk Kommune udlåner Store Kapel til Mungo Park som øvelokale frem til udgangen af 2015 mod betaling af forbrug af el, varme, etc. Mungo Park opfører vederlagsfrit 13 forestillinger i Kulturhuset inden udgangen af 2015 uden betaling af leje, dog mod betaling af forbrug af el, varme og rengøring samt betaling for tilstedeværelse af servicemedarbejder, jf. gældende takstblad for Lyngby Kulturhus. Billetindtægter tilfalder Mungo Park. Modellen svarer - bortset fra betaling af servicemedarbejder på ca kr. pr. gang - til den oprindelige aftale. Model 2: Forlængelse af aftale på ændret grundlag - betaling for anvendelse af Kulturhuset, jf. takstblad for Lyngby Kulturhus, hidtil anvendt til følgende brugergruppe: Lokale foreninger Lyngby-Taarbæk Kommune udlåner Store Kapel til Mungo Park som øvelokale frem til udgangen af 2015 mod betaling af forbrug af el, varme, etc. Mungo Park opfører vederlagsfrit 5 forestillinger i Kulturhuset inden udgangen af 2015 mod betaling af leje på pr. gang (gældende takstblad for foreninger m.fl.) samt betaling af forbrug af el, varme og rengøring samt betaling for tilstedeværelse af servicemedarbejder, jf. gældende takstblad for Lyngby Kulturhus. Billetindtægter tilfalder Mungo Park. Mungo Park har oplyst, at teatrets mulighed for at opføre forestillinger i model 2 er lavere end i model 1, idet teatret med de skitserede betalingsvilkår må begrænse teaterudbuddet til "publikumssikre" forestillinger. Repetoiret vil i model 1 således være bredere end i model 2. Model 3: Forlængelse af aftale på ændret grundlag - betaling for anvendelse af Kulturhuset efter takstblad for Lyngby Kulturhus, gældende for kommercielle aktører. Lyngby-Taarbæk Kommune udlåner Store Kapel til Mungo Park som øvelokale frem til udgangen af 2015 mod betaling af forbrug af el, varme, etc. Mungo Park opfører vederlagsfrit forestillinger i Kulturhuset inden udgangen af 2015 mod betaling af leje pr. gang efter gældende takstblad for kommercielle aktører samt betaling for tilstedeværelse af servicemedarbejder på ca kr. pr. gang. Billetindtægter tilfalder Mungo Park. Mungo Park har oplyst, at teatret ikke på disse vilkår har interesse i at forlænge aftalen, idet økonomien derved bliver for usikker. Model 4: Model 3 kombineret med et tilskud Model 3 kombineret med et tilskud på i størrelsesordenen kr. pr. forestilling (svarende til lejebetalingen pr. gang). Aftalen vil i sin udformning ligne aftalerne Side 16 af 42

16 om tilskud på særlige vilkår, som forvaltningen har indgået med andre kulturelle aktører, f.eks. Jazzklub, Det flydende Teater m.fl.. Ved 13 forestillinger svarer det til kr. i tilskud. Mungo Park kan tilslutte sig denne model. Forvaltningen og Mungo Park har afsøgt mulige spilledatoer i 2. halvår Samlet er det muligt for teatret at spille på minimum 12 dage, hvor Kulturhuset er ledigt: * 10. oktober 2015 (H. C. Andersens samlede eventyr, som netop vil have haft premiere på det tidspunkt) * 15. oktober 2015 (The Blazing World) * 16. og 17. oktober 2015 ( Opsang ; aften) * 20. oktober 2015 eller 23. oktober 2015 ( Opsang ; dagforestillinger for skoler) * oktober 2015 (gæstespil Yahya Hassans Digte eller 839 dage ) * 3., 4., 5. og 6. november 2015 ( H. C. Andersens samlede eventyr ) Økonomiske konsekvenser Model 1: Ingen direkte økonomiske konsekvenser. Indirekte er der et tab af lejeindtægter, hvis Kulturhuset kan udlejes på de pågældende spilledatoer. Model 2: Ingen direkte økonomiske konsekvenser. Indirekte er der et tab af lejeindtægter, hvis Kulturhuset kan udlejes på de pågældende spilledatoer. Model 3: Ingen direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser. Model 4: Udgift til tilskud på kr. ved 13 forestillinger. Beslutningskompetence Økonomiudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at en eventuel forlængelse af aftalen med Mungo Park sker efter enten model 1 eller model 2 og afsluttes endeligt ultimo 2015 henset til afklaring af Kulturhusets fremtidige anvendelse. Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Anbefalet model 1, samt at aftalen med Mungo Park afsluttes endeligt ultimo C tager forbehold. Bilagsfortegnelse 1. KFU protokol Ansøgning om fortsat brug af Store Kapel sept Ansøgning, Side 17 af 42

17 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Evaluering af Folkeoplysningsudvalgets sammensætning Sagsfremstilling Den 31. oktober 2013 fastlagde Kommunalbestyrelsen en justeret model for Folkeoplysningsudvalget, herunder at udvalget sammensættes af brugerrepræsentanter fra foreningerne på folkeoplysningsområdet og uden politisk deltagelse, jf. vedlagte protokol (bilag). Den 23. januar 2014 og den 6. marts 2014 justerede Kommunalbestyrelsen imidlertid spørgsmålet vedrørende politisk udpegning til deltagelse i Folkeoplysningsudvalgets arbejde, således at to repræsentanter for Kommunalbestyrelsen udpeges som tilforordnedetil Folkeoplysningsudvalget, jf. vedlagte protokoller (bilag). Endvidere besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle udpeges én tilforordnetfra henholdsvis Ungerådet og skolebestyrelserne for perioden Folkeoplysningsudvalget har i 2014 afholdt fire ordinære møder, ét ekstraordinært (vedrørende budgetforslag ) samt et møde med Kultur- og Fritidsudvalget. I 2015 er planlagt fire ordinære møder samt et temamøde med Kultur- og Fritidsudvalget den 5. maj I forbindelse med Folkeoplysningsudvalgets møder har repræsentanter for Ungerådet deltaget én gang ud af fem mulige, og skolebestyrelsernes repræsentant ligeledes kun én gang ud af tre mulige. Forvaltningen peger på, at der foretages en evaluering af den valgte model med hensyn til dels udpegning af politisk tilforordnede, dels med hensyn til, hvorvidt der efter 2017 fortsat ønskes udpeget en repræsentant for Ungerådet og for skolebestyrelserne. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Side 19 af 42

18 Forvaltningen foreslår, at sammensætningen af Folkeoplysningsudvalget evalueres. Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Folkeoplysningsudvalget anmodes om en egen evalueringen af udvalgets sammensætning. Resultatet af høringen indgår i en fornyet behandling af sagen i august Bilagsfortegnelse 1. KB beslutning om udvalg 2. KB beslutning om FOU sammensætning 3. KB beslutning vedtægt folkeoplysningsudvalg Side 20 af 42

19 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Opfølgning på fælles temamøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget den 5. maj 2015 Sagsfremstilling Den 5. maj 2015 holdt Folkeoplysningsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget et fælles temamøde om folkeoplysning, jf. noter fra mødet af 18. maj 2015 (bilag). På mødet var der to oplæg med efterfølgende dialog: Foreningsdemokratiets betydning for børn og unges dannelse v/ Michael Aagaard Seeberg, KFUM-Spejdernes formand Folkeoplysning Hvad er det og hvad er det godt for? v/ Bjarne Ibsen, professor, Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet Endvidere blev det, på foranledning af spørgsmål fra blandt andet medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget, drøftet, om der er behov for en revision af Folkeoplysningspolitikken. Folkeoplysningsudvalgets medlemmer tilkendegav, at de ikke ser et behov for en revision af Folkeoplysningspolitikken, men et behov for konkret politisk handling i forhold til politikkens temaer. Derudover blev idéen om ledercampus drøftet i forhold til rammerne for det nuværende Spejderkollegium på Kongevejen. Økonomiske konsekvenser Opgaven er løst inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at opfølgning på temamødet drøftes. Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Drøftet og besluttet, at forvaltningen kommer med forslag til en handlingsplan som opfølgning på Folkeoplysningspolitikken, hvori indgår forslag om etablering af ledercampus i kommunen. Side 21 af 42

20 Bilagsfortegnelse 1. Noter fra temamøde KFU og FOU Side 22 af 42

21 Kultur- og Fritidsudvalget Sag nr Justering af retningslinjer for medlemstilskud til folkeoplysende foreninger Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2014 en ny model for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger, herunder retningslinjer for tildeling, jf. protokol (bilag). Folkeoplysningsudvalget anbefaler imidlertid nogle justeringer i retningslinjerne pr. 1. januar 2016, jf. vedlagte protokol (bilag). De anbefalede justeringer: 1. Handicaptilskud til medlemmer over 25 år fjernes. Det skal bemærkes, at der i dag ikke ydes særligt handicaptilskud til medlemmer under 25 år, samt at handicaptilskud ikke er et lovkrav. 2. Dato for opgørelse af medlemstal. 3. Princippet omkring antal medlemmer indenfor og udenfor kommunegrænsen fjernes. 4. Indførelse af regnskabsskema. Retningslinjer med de foreslåede justeringer indarbejdet er vedlagt (bilag), idet forvaltningen peger på at imødekomme Folkeoplysningsudvalgets anbefalinger. Den anbefalede justering i punkt nr. 1 skal sendes til høring i Handicaprådet forud for endelig beslutning. Økonomiske konsekvenser Opgaven løses inden for rammen. Beslutningskompetence Kultur- og Fritidsudvalget. Indstilling Forvaltningen foreslår, at 1. den anbefalede justering i punkt 1 sendes til høring i Handicaprådet, 2. de anbefalede justeringer i punkt 2-4 indarbejdes i retningslinjerne pr. 1. januar Kultur- og Fritidsudvalget den 10. juni 2015 Ad 1. Godkendt. Side 23 af 42

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 13-10-2010, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Onsdag den 13. oktober 2010 kl. 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Torsdag den 10. oktober 2013 kl. 08:30 afholder Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Protokol 11-06-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Jens Timmermann Morten Normann

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Protokol 09-06-2015 kl. 08:15 Brede Park, Kgs. Lyngby Medlemmer Anne Jeremiassen Hanne Agersnap Ib Carlsen Karsten Lomholt Jakob Engel-Schmidt Curt Købsted Henrik Brade

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring.

Resume Ballerup Kommune vedtog i 1995 en ungdomspolitik. Der foreligger nu en revideret udgave, som har været sendt til høring. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 12) Meddelelser a) Præsention af Medborgerhuset v/susanne Barfod b) Forslag til ændring af Lov om støtte til Folkeoplysning c) Høringssvar vedrørende

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 7. JUNI 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 54 Budgetopfølgning pr. 30.04.2007 55 Basisbudget

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 27-08-2013, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Tirsdag den 27 august 2013 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1-4, og byrådet for så vidt angår punkterne Pkt. 103 Salg af ejendomme Sagsnr. 91529 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal gives anlægsbevilling til salgsindtægter og udgifter i forbindelse med salg af ejendommen Sct. Ols Gade 15-17 og tages stilling

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 24-09-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere