Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis"

Transkript

1 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012

2

3 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012

4 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen Publikationen kan bestilles hos: Rosendahls - Schultz Grafisk Herstedvang Albertslund Tlf Fax Publikationen kan hentes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Moderniseringsstyrelsen Landgreven København K Tlf Design Moderniseringsstyrelsen (indhold), Bgraphic (omslag) Foto Rune Steen Johnsson Tryk Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge Oplag 850 stk. ISBN Elektronisk publikation ISBN

5 Indhold Indledning Hvad bør en lokal aftale om løntillæg indeholde Opsigelse og bortfald af lokale aftaler om løntillæg Hvad skal der ikke stå i en lokal aftale om løntillæg Skabeloner for lokale aftaler om løntillæg INDHOLD 1

6 2 INDHOLD

7 Indledning Denne pjece er til dig, der arbejder med nye lønsystemer i staten og udarbejder lokale aftaler om løntillæg for medarbejdere på nye lønsystemer. Du kan i denne pjece læse om følgende tre emner: Hvad bør en lokal aftale om løntillæg indeholde? Hvad gælder i forhold til opsigelse af lokale aftaler om løntillæg? Hvad skal ikke med i en lokal aftale om løntillæg? På Moderniseringsstyrelsens hjemmeside finder du skabeloner, du kan bruge, når du indgår lokale aftaler om løntillæg. Pjecen supplerer folderen Lønforhandlinger på arbejdspladsen dét skal du vide, når du forhandler løn i staten, som giver en generel introduktion til det at arbejde med nye lønsystemer i staten. INDLEDNING 3

8 Når man udformer en lokal aftale om løntillæg, skal man huske følgende 10 ting: 1. Hvem er omfattet af aftalen 2. Tidspunkt for ikrafttrædelse 3. Løntillæggets størrelse 4. Løntillæggets type og regulering 5. Løntillæggets varighed 6. Om der indbetales pensionsbidrag 7. Eventuelle betingelser for ydelse af et løntillæg 8. Bestemmelser om opsigelse, udløb og/eller bortfald 9. Hjemmelsgrundlag 10. Dato og underskrifter 4 INDLEDNING

9 1. Hvad bør en lokal aftale om løntillæg indeholde? Helt overordnet bør aftalerne være formuleret klart og utvetydigt for at undgå forståelsestvister eller brud på lokale aftaler. 1. Hvem er omfattet Det skal fremgå tydeligt, hvem aftalen om et tillæg omfatter. Hvis det er et individuelt løntillæg, skrives navnet på personen. Hvis det er et gruppebaseret løntillæg, beskrives og afgrænses den gruppe, der kan modtage tillægget. Ved gruppebaserede aftaler skal det fremgå, hvis der er medarbejdere, der er undtaget fra aftalen. Det kan fx være på grund af særlige lønvilkår. Særligt om decentrale gruppevise tillæg på AC-overenskomstområdet For medarbejdere, der er omfattet af AC-overenskomsten, kan der aftales decentrale tillæg eller ændringer heri efter overenskomstens bilag 6, forudsat at betingelserne i AC-overenskomsten 5, stk. 2 med tilhørende cirkulærebemærkninger opfyldes. 2. Tidspunkt for ikrafttrædelse Det skal fremgå, hvornår aftalen og løntillæggene har virkning fra. Det skal også fremgå, hvis løntillægget er midlertidigt og skal bortfalde på et senere tidspunkt. Se pkt. 5 om løntillægs varighed. 3. Løntillæggets størrelse Størrelsen af løntillægget skal være præcist angivet. Varige og midlertidige løntillæg, som er omfattet af den generelle regulering, skal angives i årligt grundbeløb. 1. HVAD BØR EN LOKAL AFTALE OM LØNTILLÆG INDEHOLDE? 5

10 Løntillægget bør også anføres i aktuelt niveau for at synliggøre den faktiske værdi. Engangsvederlag anføres i aktuelt niveau på udbetalingstidspunktet. Løntillæg gradueres som udgangspunkt efter beskæftigelsesgrad. Det er en god idé, at det fremgår af aftalen, at tillægget er anført med det beløb, der ydes ved ansættelse på fuld tid, og reguleres i forhold til beskæftigelsesgraden. Om grundbeløb og aktuelt niveau I lønsystemerne opgøres de fleste løndele i grundbeløb. Det gælder de løndele, der er omfattet af den generelle procentregulering. Dvs. alle andre løndele end engangsvederlag og kvalifikationstillæg, hvor det lokalt er aftalt, at de ikke er omfattet af procentreguleringen. For at finde lønnens aktuelle værdi, skal grundbeløbet ganges op med den seneste reguleringsprocent. Den meldes ud af Moderniseringsstyrelsen. Det sker typisk 1-2 gange om året. På Moderniseringsstyrelsens hjemmeside findes en grundbeløbsberegner. Her kan man omregne grundbeløb til aktuelt niveau og omvendt. 4. Løntillæggets type og regulering Løntillæggets type skal fremgå. Det vil sige, om der er tale om et kvalifikationstillæg, funktionstillæg, engangsvederlag eller resultatløn. Løntillæggets type har bl.a. betydning for mulighederne for at kunne opsige aftalen. 5. Løntillæggets varighed Det skal fremgå, om løntillægget er varigt eller midlertidigt, eller om det ydes som et engangsvederlag HVAD BØR EN LOKAL AFTALE OM LØNTILLÆG INDEHOLDE?

11 Allerede ved indgåelsen af lokale aftaler om løntillæg bør I overveje, om der kan opstå særlige situationer, hvor et løntillæg skal kunne bortfalde. I kan fx give midlertidige løntillæg for: Specifikke, afgrænsede arbejdsopgaver Et givent, afgrænset behov En bestemt, afgrænset tidsperiode Hvis løntillægget gives for en afgrænset tidsperiode, skal det fremgå af aftalen, hvilken periode løntillægget ydes i, og at løntillægget herefter bortfalder uden yderligere varsel. Eksempel på en bestemmelse om et tidsbegrænset løntillæg Tillægget ydes fra den xx/yy-20xx til og med den xx/yy-20xx, hvorefter tillægget bortfalder uden yderligere varsel. Kvalifikationstillæg aftales som hovedregel som varige tillæg, men kan også aftales som midlertidige tillæg, hvis forholdene taler for det. Se også pkt. 7 om eventuelle betingelser for ydelse af løntillæg og kapitel 2 på side om opsigelse og bortfald af lokale aftaler om løntillæg. 6. Om der indbetales pensionsbidrag Det skal fremgå af aftalen om tillæg, om der indbetales pensionsbidrag. Der kan ikke aftales en anden pensionsbidragsprocent end den centralt aftalte. Overenskomstansatte For overenskomstansatte indbetales der pensionsbidrag af lokale kvalifikations- og funktionstillæg. I kan lokalt aftale, at der indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn. For overenskomstansatte skal det fremgå af aftalen, at der indbetales pensionsbidrag af løntillægget efter bestemmelserne om pension i den til enhver tid gældende organisationsaftale eller overenskomst, som medarbejderen er omfattet af. Med denne formulering sikres det, at løntillæggets pensionsbidragsprocent følger eventuelle centralt aftalte ændringer. 1. HVAD BØR EN LOKAL AFTALE OM LØNTILLÆG INDEHOLDE? 7

12 Nogle overenskomster, fx AC-overenskomsten, giver mulighed for, at man lokalt kan aftale, at der ikke ydes pensionsbidrag af midlertidige løntillæg. Hvis denne mulighed anvendes, skal det fremgå af aftalen. Tjenestemænd m.fl. For lokalt aftalte løntillæg til tjenestemænd på nye lønsystemer kan I aftale, om der indbetales pensionsbidrag. Der er indgået en rammeaftale om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer. Derudover er der i de enkelte aftaler om nyt lønsystem for tjenestemænd og andre med ret til tjenestemandspension aftalt bestemmelser om pensionsbidrag af løntillæg. Der henvises til disse aftaler. Hvis det er aftalt, at der indbetales pensionsbidrag af et lokalt løntillæg, skal det fremgå af aftalen, at der indbetales pensionsbidrag efter bestemmelserne om pension i den til enhver tid gældende aftale om nyt lønsystem, som den ansatte er omfattet af. 7. Eventuelle betingelser for ydelse af et løntillæg Hvis der er særlige betingelser for ydelse af løntillægget, skal det fremgå tydeligt af aftalen. Det er fx en god idé at beskrive, hvilken specifik funktion man skal varetage for at få et funktionstillæg. Ved funktionstillæg bør der være en klausul om, at løntillægget bortfalder uden varsel, hvis varetagelsen af funktionen ophører. Se også punkt 5 om løntillægs varighed og kapitel 2 om opsigelse og bortfald af lokale aftaler om løntillæg. Eksempel på betingelse for ydelse af funktionstillæg Tillægget ydes, så længe funktionen varetages, og bortfalder uden varsel, når funktionen ikke længere varetages. Der kan også aftales en modregningsklausul, der indebærer, at der modregnes i det lokalt aftalte løntillæg. Fx hvis den centralt aftalte grundløn eller et nærmere specificeret centralt aftalt løntillæg forhøjes på et senere tidspunkt HVAD BØR EN LOKAL AFTALE OM LØNTILLÆG INDEHOLDE?

13 Dette kan også være relevant for medarbejdere, der er omfattet af et centralt aftalt anciennitetsforløb. Her kan det fx aftales, at der sker modregning i det lokalt aftalte løntillæg, når medarbejderens centralt aftalte grundløn stiger som følge af anciennitet. 8. Bestemmelser om opsigelse, udløb og/eller bortfald Alle lokale aftaler om varige og midlertidige løntillæg bør indeholde en bestemmelse om, hvordan aftalen eventuelt kan opsiges. Det gælder også aftaler om resultatløn. Opsigelse kan fx være relevant, hvis den funktion, som løntillægget bliver givet for, har ændret sig over tid i omfang og relevans. Eller hvis en given kvalifikation ikke længere er relevant. Det er vigtigt, at det tydeligt fremgår af den lokale aftale om løntillæg, hvad der gælder ved opsigelse af aftalen. Især i forhold til: Opsigelsesvarslets længde Virkningen af opsigelse Der er en række forhold, som man skal tage højde for i den forbindelse. Emnet er behandlet mere udførligt i kapitel 2. Her er også eksempler på, hvordan opsigelsesbestemmelser kan udformes. Det anbefales, at man er tilbageholdende med at aftale, at en lokal aftale om løntillæg i tilfælde af opsigelse løber videre, indtil en anden aftale er indgået. At undgå sådanne bestemmelser kan medvirke til at sikre fleksibilitet i den lokale løndannelse. Hvis et tillæg ændres, skal man huske at ophæve den hidtidige aftale. 9. Hjemmelsgrundlag Aftalen bør henvise til den hjemmel, der er til at indgå en lokal lønaftale. Det vil sige den bestemmelse i den organisationsaftale, aftale om nyt lønsystem eller overenskomst, som aftalen er indgået i henhold til. 10. Dato og underskrifter Aftalen skal angive parterne, dateres og underskrives af de parter, der har aftaleretten. Det vil typisk være ledelsen og tillidsrepræsentanten. 1. HVAD BØR EN LOKAL AFTALE OM LØNTILLÆG INDEHOLDE? 9

14 10 1. HVAD BØR EN LOKAL AFTALE OM LØNTILLÆG INDEHOLDE?

15 2. Opsigelse og bortfald af lokale aftaler om løntillæg Alle lokale aftaler om varige og midlertidige løntillæg bør indeholde en bestemmelse om, hvordan aftalen eventuelt kan opsiges. Når man taler om opsigelse og bortfald af lokale aftaler om løntillæg, skal man sondre mellem: Opsigelse af selve aftalen Konsekvenserne for den eller de medarbejdere, der modtager løntillæg som følge af aftalen Opsigelse af selve aftalen om løntillæg Enhver aftale om løntillæg kan ophøre eller ændres, hvis der er enighed om det mellem aftalens parter. Herudover kan en aftale ophøre, hvis den opsiges i overensstemmelse med bestemmelserne i den enkelte aftale. Det gælder både aftaler for grupper og for enkeltpersoner. Derfor bør den enkelte aftale om løntillæg indeholde klare bestemmelser om opsigelse. Det bør udtrykkeligt anføres, at aftalen kan opsiges til bortfald med et nærmere angivet varsel. Hvis det ikke fremgår, at aftalen opsiges til bortfald, vil der kunne opstå tvivl om, hvorvidt aftalens indhold rent faktisk bortfalder efter udløbet af opsigelsesvarslet. Eller om bestemmelserne løber videre, indtil der er indgået en ny aftale. Hvis den lokale aftale om løntillæg ikke indeholder en opsigelsesbestemmelse, vil det kunne aftales med tillidsrepræsentanten, at aftalen opsiges, og tillægget bortfalder. 2. OPSIGELSE OG BORTFALD AF LOKALE AFTALER OM LØNTILLÆG 11

16 Eksempler på opsigelsesbestemmelser Opsigelsesbestemmelse for aftaler om løntillæg for enkeltpersoner: Aftalen kan af begge parter opsiges til bortfald med det individuelle opsigelsesvarsel. Virkningen af opsigelsen er, at tillægget bortfalder med virkning fra aftalens ophør. Opsigelsesbestemmelse for aftaler om løntillæg for grupper: Aftalen kan af begge parter opsiges til bortfald med seks måneders varsel. Virkningen af opsigelsen er, at tillægget bortfalder for den enkelte ansatte med virkning fra aftalens ophør. Opsigelsesbestemmelse, hvor kvalifikationstillægget fortsætter som en personlig ordning for den enkelte ansatte: Aftalen kan af begge parter opsiges til bortfald med tre måneders varsel. Ved opsigelsen beholder den enkelte ansatte tillægget som en personlig ordning. Særligt om opsigelse af aftaler om løntillæg til grupper af medarbejdere Hvis en lokal aftale om løntillæg til grupper af medarbejdere ikke indeholder en opsigelsesbestemmelse, kan aftalen i øvrigt opsiges sammen med og i overensstemmelse med reglerne i den pågældende organisationsaftale, aftale om nyt lønsystem eller overenskomst. Det anbefales derfor, at alle aftaler om gruppevise løntillæg og forhåndsaftaler indeholder en opsigelsesbestemmelse. Konsekvenserne for en medarbejder af en opsigelse af selve aftalen om løntillæg Opsigelsesbestemmelsen i den enkelte aftale bør også præcisere, hvad virkningen af opsigelsen er for den enkelte medarbejder. Det kan ske ved fx at anføre, at virkningen af opsigelsen er, at tillægget bortfalder med virkning fra aftalens ophør OPSIGELSE OG BORTFALD AF LOKALE AFTALER OM LØNTILLÆG

17 Kvalifikationstillæg Hvis man opsiger en aftale om kvalifikationstillæg, beholder den enkelte medarbejder tillægget som en personlig ordning - medmindre det er præciseret i aftalen, at tillægget bortfalder sammen med aftalen om tillægget. Det gælder både aftaler om individuelle løntillæg og løntillæg til grupper. Ved opsigelse af en aftale om løntillæg til en gruppe af medarbejdere vil den praktiske virkning af en sådan opsigelse derfor kun være, at nye medarbejdere ikke får løntillægget, medmindre det konkret er aftalt, at tillægget bortfalder for den enkelte ansatte. Funktionstillæg Hvis I opsiger en aftale om funktionstillæg, skal I give den enkelte medarbejder skriftlig meddelelse om, at aftalen er opsagt, medmindre I har aftalt andet i aftalen. I den forbindelse skal I varsle den enkelte medarbejder om, at løntillægget bortfalder med et varsel svarende til den ansattes individuelle opsigelsesvarsel, medmindre I har aftalt andet. Hvis den funktion, der ligger til grund for løntillægget, må anses for at være en afgørende del af selve stillingsindholdet, fx hvor funktionstillægget kan sidestilles med ansættelse i en ny stilling, kan tillægget kun bringes til ophør efter de almindelige regler for opsigelse af ansættelsesforholdet. Særlige forhold ved opsigelse af aftaler indgået iht. AC-overenskomsten Hvis I opsiger lokale aftaler om løntillæg for ansatte, der er omfattet af AC-overenskomsten, bortfalder tillægget for den ansatte, medmindre det aftales, at eksisterende tillæg opretholdes som personlige ordninger. 2. OPSIGELSE OG BORTFALD AF LOKALE AFTALER OM LØNTILLÆG 13

18 Ophør af løntillæg uden opsigelse af selve aftalen Det kan følge umiddelbart af en aftale, at et løntillæg ophører. Det kan fx være tilfældet for midlertidige løntillæg og funktionstillæg. Midlertidige løntillæg bortfalder således i overensstemmelse med det, der er aftalt i den enkelte aftale om det midlertidige løntillæg. Funktionstillæg bortfalder, når varetagelsen af funktionen ophører, og det fremgår af aftalen, at løntillægget er knyttet til varetagelsen af den pågældende funktion. Det gælder dog ikke, hvis funktionen er en integreret del af stillingen. Resultatløn Resultatløn er normalt knyttet til en afgrænset kontraktperiode. Hvis man vil have mulighed for at opsige en resultatlønskontrakt til bortfald midt i en måleperiode, skal det på forhånd være aftalt i resultatlønskontrakten. Hvis kontrakten opsiges inde i en periode, vil medarbejderen som oftest have krav på en forholdsmæssig andel af resultatlønnen for den del af opgaverne, som allerede er udført i perioden OPSIGELSE OG BORTFALD AF LOKALE AFTALER OM LØNTILLÆG

19 3. Hvad skal der ikke stå i en lokal aftale om løntillæg? Der er kun hjemmel til at aftale løntillæg. Den lokale aftale må derfor ikke indeholde elementer, som vedrører andre emner end løn. Hold tingene adskilt Ledelsen og tillidsrepræsentanten kan aftale at tilpasse en række ansættelsesvilkår til forholdene på den enkelte arbejdsplads. Det gælder fx arbejdstid. Aftaler om sådanne arbejdsforhold bør dog ikke blandes sammen med en lokal aftale om et løntillæg. Det skyldes bl.a., at der kan være forskellige regler, hvis aftalerne skal ophøre eller ændres. Lønpolitik En lokal aftale om løntillæg må ikke indeholde bestemmelser af lønpolitisk karakter. De hører hjemme i lønpolitikken og må ikke aftalebelægges. Uddannelse m.m. I en lokal aftale om løntillæg må der ikke aftales noget om deltagelse i kurser. Den type beslutninger er ikke aftalebelagt og bør træffes ud fra en konkret ledelsesmæssig vurdering af behov og ressourcer. Personalegoder I en lokal aftale om løntillæg må der ikke aftales noget om personalegoder. Den type beslutninger er ikke aftalebelagt. Andre ansættelsesvilkår En lokal aftale om løntillæg må ikke regulere andre ansættelsesvilkår, fx spørgsmål om ændringer i beskæftigelsesgrad eller arbejdstid. Centralt aftalte løndele Man må ikke i en lokal aftale om løntillæg ændre de centralt aftalte løndele. Man må heller ikke aftale pensionsbidrag af centrale tillæg, der er aftalt ikke pensionsgivende. 3. HVAD SKAL DER IKKE STÅ I EN LOKAL AFTALE OM LØNTILLÆG? 15

20 16 3. HVAD SKAL DER IKKE STÅ I EN LOKAL AFTALE OM LØNTILLÆG?

21 4. Skabeloner for lokale aftaler om løntillæg Moderniseringsstyrelsen har udarbejdet en række skabeloner for lokale aftaler om løntillæg. Skabelonerne tager udgangspunkt i de råd, der er givet i denne pjece. Der er skabeloner for lokale aftaler om løntillæg til: Overenskomstansatte medarbejdere, der er omfattet af rammeaftalen om nye lønsystemer Tjenestemandsansatte og andre med ret til tjenestemandspension, der er omfattet af rammeaftalen om nye lønsystemer Overenskomstansatte medarbejdere på nye lønsystemer, der er omfattet af AC-overenskomsten Skabelonerne findes på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside 4. SKABELONER FOR LOKALE AFTALER OM LØNTILLÆG 17

22 18 4. SKABELONER FOR LOKALE AFTALER OM LØNTILLÆG

23

24 Moderniseringsstyrelsen

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 023-12 PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225 J.nr. 10-330-98 Cirkulære om organisationsaftale for Lærere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsog tjenestemandslignende

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17 Cirkulære om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område og

Læs mere

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten

Løn- og ansættelsesvejledning. Staten Løn- og ansættelsesvejledning Staten PR. 1.4.2015 Løn- og ansættelsesvejledning for staten pr. 1.4.2015 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 11-77 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd juni

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere