HealthCast 2020: Creating a Sustainable Future*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HealthCast 2020: Creating a Sustainable Future*"

Transkript

1 HealthCast 2020: Creating a Sustainable Future* Sammendrag *connectedthinking

2

3 HealthCast 2020: Creating a Sustainable Future* Sammendrag Det er tid til at vende blikket udad for sundhedssektoren. Der er i stigende grad tegn på, at de nuværende sundhedssystemer i lande over hele verden ikke vil være bæredygtige, hvis de forbliver uændrede i de næste 15 år. Globalt udfordres sundhedssektoren af en lang række tendenser stigende efterspørgsel, stigende omkostninger, uensartet kvalitet og incitamenter, som ikke trækker i samme retning. Hvis disse tendenser ignoreres, vil de true sundhedssystemerne og skabe massive økonomiske byrder for de enkelte lande samt katastrofale sundhedsproblemer for befolkningerne i disse lande. *connectedthinking

4 Det er tid til at vende blikket udad. Den holdning, at al sundhedspleje og -behandling skal være lokal, er foruroligende. Der vokser nye løsninger frem på tværs af de traditionelle grænser, og der skabes innovative forretningsmodeller, efterhånden som sundhedssektoren globaliseres. Disse løsninger ændrer den måde, hvorpå kineserne betragter finansiering af hospitaler, amerikanerne ansætter læger, australierne betaler udbyderne for behandling, europæerne opfatter konkurrence og mellemøstlige regeringer skaber grundlag for kommende generationer. Indledning I en verden, hvor økonomierne hænger sammen globalt, og landenes produktivitet afhænger af borgernes sundhed, er bæredygtigheden i verdens sundhedssystemer et konkurrencespørgsmål på nationalt plan og en økonomisk nødvendighed på globalt plan. Der er desuden en moralsk forpligtelse til at skabe globalt bæredygtige sundhedssystemer. Konceptet bæredygtighed kan fortolkes på mange forskellige måder. Det anvendes ofte i forbindelse med miljøbeskyttelse og bevarelse af naturrigdomme. En nærmere definition kan findes i Paul Hawkins bog The Ecology of Commerce: Sustainability is an economic state where the demands placed upon the environment by people and commerce can be met without reducing the capacity to provide for future generations. (Bæredygtighed er en økonomisk tilstand, hvor de krav, der stilles til miljøet af befolkningen og erhvervslivet, kan opfyldes uden at reducere evnen til at sørge for fremtidige generationer). Denne definition gælder i meget høj rad for sundhedssektoren. Med den nuværende forbrugsrate og den nuværende tankegang vil de eksisterende sundhedsorganisationer ikke være i stand til at opfylde fremtidens behov. Vore sundhedssystemer vil ikke længere være bæredygtige. Sundhedsudgifterne har siden 1997 udgjort en stigende procentdel af BNP i OECD-landene. I 2002 udgjorde de samlede sundhedsudgifter i 24 OECD-lande USD 2,7 billioner. PricewaterhouseCoopers anslår, at sundhedsudgifterne for OECD-landene som helhed vil blive mere end tredoblet i faste priser til USD 10 billioner i Sundhedsorganisationer og regeringer over hele verden søger med lys og lygte efter løsninger til at lægge en dæmper på omkostningerne og samtidig tilgodese behovet for adgang til sikker pleje og behandling af høj kvalitet. De konventionelle fremgangsmåder kommer dog til kort selv i de højst udviklede lande i verden over hele Europa, Asien, Mellemøsten, Australien, Canada og USA. Sundhedsorganisationerne har ikke udvekslet ideer på globalt plan i samme grad som andre brancher som f.eks. produktionsindustrien og servicesektoren, fordi de ofte betragtes som en lokal branche. Selvom hvert land har sine egne forhindringer af lovgivningsmæssig, økonomisk og kulturel art er de udfordringer, landene står over for, bemærkelsesværdigt ens. Og der vokser fælles temaer frem i deres svar på udfordringerne. På trods af kompleksiteten i de udfordringer, sundhedssektoren står over for, dukker der mange steder vellykkede initiativer op som ofte involverer teknologisk innovation, forebyggende behandling og patientfokuserede forretningsmodeller. Dette er initiativer, der har forbedret resultaterne af den sundhedsmæssige behandling, samtidig med at der er opnået besparelser.

5 Undersøgelsens formål og struktur I denne tredje udgave af HealthCast ser PricewaterhouseCoopers på reaktionerne verden over på globaliseringen af sundhedssektoren og bestræbelserne på at skabe et bæredygtigt sundhedssystem. Der fokuseres på Best Practices inden for innovation og delagtiggøres i viden og erfaringer fra hele verden. Rapporten har specifikt fire mål: At danne ramme for en forståelse af de globale tendenser inden for sundhedssektoren At videreformidle forskellige erfaringer fra hele verden om, hvad der virker på et konvergerende globalt sundhedsmarked At identificere løsningsfremmende om-råder, som ledere og administratorer er herre over, og hvor de ledende i sundhedssektoren har mulighed for at handle og skabe ændringer At fungere som en opfordring til sundhedsorganisationerne om at handle og se ud over egne grænser for at få løst de komplekse udfordringer forbundet med bæredygtighed Undersøgelsen har omfattet mere end 580 ledere af hospitaler og hospitalssystemer, lægegrupper, betalere, regeringer, medicinalvirksomheder og arbejdsgivere i 27 lande spredt over hele verden PricewaterhouseCoopers har også gennemført detaljerede interviews med mere end 120 globale eksperter og beslutningstagere inden for sundhedssektoren i 16 lande, herunder beslutningstagere, ansvarlige for virksomheders sociale udgifter og topledere i sundhedsorganisationer i Australien, Canada, Europa, Indien, Mellemøsten, Japan, Singapore, Sydafrika, Storbritannien og USA. Undersøgelsens resultater Ved denne omfattende undersøgelse blev der identificeret adskillige specifikke resultater: Sundhedsudgifterne forventes fremover at vokse meget hurtigere end tidligere. I 2020 forventes sundhedsudgifterne at være steget til det tredobbelte målt i faste priser (USD) og vil udgøre 21% af BNP i USA og 16% af BNP i de øvrige OECDlande. PricewaterhouseCoopers HealthCast 2020 undersøgelse viser, at næsten halvdelen af lederne i sundhedssektoren i 26 lande mener, at sundhedsomkostningerne vil vokse hurtigere end tidligere. Lederne i områder med høj befolkningstilvækst (f.eks. Mellemøsten og Asien) er mere tilbøjelige til at mene, at sundhedsomkostningerne vil vokse hurtigere, men over halvdelen af lederne i USA og Australien mener også, at omkostningerne ville overgå de tidligere vækstrater. Regeringerne, hospitalerne og lægerne anses for at have de største muligheder for at nedbringe uøkonomiske udgifter inden for sundhedsområdet. Der er udtalt støtte til et sundhedssystem med fælles økonomisk risiko og ansvar blandt private og offentlige betalere frem for det historiske omkostningsoverførselssystem. Kun et mindretal blandt de ledende i sektoren i USA, Canada og Europa mener, at et bæredygtigt system hovedsageligt skal betales via skatter. Mere end 75% af de adspurgte i HealthCast 2020 undersøgelsen mener, at det økonomiske ansvar skal deles. Selv i systemer, hvor sundhedssektoren hovedsageligt betales via skatter, f.eks. i Europa og Canada, foretrækker kun 20% af de adspurgte denne fremgangsmåde. Mere end 50% af de adspurgte udtaler, at en blanding af konkurrence, skattebetaling af dele af eller hele sundhedssystemet, reguleret omkostningsstyring og omkostningsdeling med patienterne er væsentlige faktorer. Universelt står sundhedssystemerne over for udfordringer vedrørende bæredygtighed i forhold til omkostninger, kvalitet og tillid hos forbrugerne. Gennemskuelighed i kvalitet og pris blev af mere end 80% af de adspurgte i HealthCast 2020 undersøgelsen nævnt som en medvirkende faktor til bæredygtighed. De adspurgtes syn på, hvem der opnår størst fremskridt med kvalitetsforbedringen, varierer alt efter lokalitet. I USA kommer patientinteressegrupperne ind på en 1. plads, mens lægerne står øverst på listen i Europa og Canada. I Mellemøsten, Australien og Asien anses regeringerne for at opnå de største fremskridt. Forebyggende pleje og sygdomskontrol har et uudnyttet potentiale med henblik på at styrke sundhedsydelsernes resultater og sænke omkostningerne, men der er behov for støtte og integration på tværs af branchen, for at fordelene kan opnås. Den mest effektive metode til efterspørgselsstyring er ifølge HealthCast 2020 undersøgelsen initiativer rettet mod velvære, immunisering/vaccinationsprogrammer og sygdomskontrol. Langt hovedparten (75%) af de adspurgte betragter ventelister som en ineffektiv måde at styre efterspørgslen på. Alligevel mener kun 26% af de adspurgte, at offentlige og private initiativer til sundhedsfremme har været effektive, og blot 33% mener, at informations- og oplysningskampagner har været effektive. Over 80% af de adspurgte nævner mangel på integration af behandlinger som et stort problem i sundhedssystemet. Som en konsekvens af mere magtfulde forbrugere er der stærkt stigende interesse for betaling for ydelserne på baggrund af præsterede resultater (pay-for-performance) og øget omkostningsdeling. Branchen forventer en voldsom vækst i forbrugerorienterede initiativer. Blot 35% af de adspurgte i HealthCast 2020 undersøgelsen mener, at hospitalssystemerne er klar til at opfylde behovene fra mere magtfulde forbrugere. Men langt størstedelen (85%) af organisationerne i undersøgelsen har iværksat initiativer til betaling for ydelserne på baggrund af resultater (pay-for-performance), mod de 70%, som

6 havde iværksat sådanne initiativer i % af de adspurgte mener, at direkte omkostningsdeling med patienterne er en effektiv eller meget effektiv metode til at styre efterspørgslen efter sundhedsydelser. Informationsteknologien (IT) er en væsentlig faktor ved løsningen af sundhedsproblemer, når der er vilje og investeringer i alle systemer og organisationer. Langt størstedelen af de adspurgte i HealthCast 2020 undersøgelsen ser IT som væsentlig eller meget væsentlig for integreret behandling (73%) og forbedret informationsdeling (78%). Men IT er ikke en løsning i sig selv. En mindre procentdel anser IT som væsentlig eller meget væsentlig til forbedring af patientsikkerhed (54%) eller til at genoprette tillid hos patienterne (35%). Der opstår global og branchemæssig harmonisering med deling af Best Practices, og forskellene mellem medicinalindustrien, livsforskning, udbydere, læger og betalere udviskes i forhold til behandling, adgang og sikkerhed. Det er på tide, at sundhedssystemerne hospitaler og læger, organer i den offentlige sektor, regeringer og øvrige kommercielle virksomheder med relationer til sundhedssektoren indser fordelene ved at arbejde sammen og indgå samarbejder gennem formelle partnerskaber eller uformelle forretningsrelationer med henblik på at levere sundhedsydelser til forbrugerne. Fællestræk for et bæredygtigt sundhedssystem Hvad er de fælles karakteristika for skabelsen af et bæredygtigt sundhedssystem? PricewaterhouseCoopers undersøgelse identificerer syv fællestræk ved bæredygtige systemer, uanset om de ligger hos regeringer, netværk af forbundne sundhedsorganisationer eller enkeltstående organisationer: 5. Strategisk udnyttelse af ressourcer: Ressourceallokering opfylder på hensigtsmæssig vis konkurrerende krav til systemerne om omkostningsstyring, samtidig med at der gives tilstrækkelig adgang til behandling og pleje for så mange som muligt. 6. Et innovationsmiljø: Ændringer i innovationsniveau, teknologi og processer er midler til løbende forbedring af behandling, effektivitet og resultater. 7. Smidige leveringsroller og strukturer: Fleksible rammer for pleje og behandling samt udvidede lægelige roller giver mulighed for pleje og behandling med fokus på patienternes behov. Hvordan griber de forskellige sundhedssystemer så helt specifikt behovet for bæredygtighed an? Nogle løsninger vil kræve vidtgående ændringer i den nationale politik. Politiske beslutninger kan påvirkes men træffes ikke af lederne af sundhedsorganisationerne. Der er dog mange andre områder, hvor ledelsen har en vis mulighed for at påvirke til ændringer, og disse områder er løsningsfremmende. Ved at se på disse løsningsfremmende områder kan de ledende i sundhedssektoren begynde at formulere et svar på de store udfordringer, som deres sundhedssystemer står over for. Der opstår erfaringer, som kan formidles videre. Omfanget af mulige løsningsmodeller, som udvikles i sundhedssystemer over hele verden, præsenteres gennem hele rapporten. Disse løsningsmodeller medfører ændringer i systemer, politik og strukturer; nye finansieringsincitamenter og -modeller; ændringer i folks roller, færdigheder og holdninger; ændrede processer og ny arbejdsfordeling; opdagelse af nye teknologier og nye anvendelsesmuligheder for gamle mekanismer. 1. Stræben efter fælles fodslag: Der er behov for en vision og strategi for at afbalancere offentlige og private interesser i opbygning af en infrastruktur og i udbud af grundlæggende sundhedsydelser i en kontekst af samfundsmæssige prioriteter. 2. En digital rygrad: Bedre anvendelse af teknologi og integrerede elektroniske netværk fremskynder integration, standardisering samt videnoverførsel af administrative og lægelige oplysninger. 3. Regulering af incitamenter: Incitamentssystemer sikrer og styrer adgang til pleje og behandling, samtidig med at de understøtter ansvarligheden og ansvaret for sundhedsmæssige beslutninger. 4. Standardisering af kvalitet og sikkerhed: Definerede og håndhævede lægelige standarder skaber mekanismer for ansvarlighed og øget gennemsigtighed, hvorved der opbygges tillid hos forbrugerne.

7 Konklusion Trussel mod bæredygtighed og harmonisering. Det er på det bredeste plan de problemstillinger, sundhedssystemerne over hele verden står over for. Der opstår løbende erfaringer, som kan videreformidles. Forskellighederne er forbløffende store, men det er fællestrækkene også. Verden over og på tværs af alle branchens sektorer er man i gang med at udforske mange af de samme løsninger; som den danske sundhedsektor kan arbejde videre med: Samarbejde. Betalerne, hospitalerne, lægerne og de sociale organisationer samarbejder om at fremme standardisering og indførelse af teknologiske og procesmæssige ændringer. De står sammen om at forbedre adgangen til og mobiliteten i sundhedsydelserne. Der arbejdes på en justering af incitamenter med henblik på opnåelse af fælles mål. Forbrugerinteresser. Udbyderne reorganiserer sig i et sammenhængende patientcentreret univers via tiltag til styring af pleje og behandling. Betalerne udvikler forbrugerorienterede ydelsesplaner. Medicinal- og livsforskningsvirksomheder anvender nye farmakogenetiske opdagelser til at udvikle personaliseret medicin. Teknologisk vurdering og udbredelse. Betalerne, udbyderne og de sociale organisationer går sammen på regionalt og/eller nationalt plan om at etablere infrastruktur og kommunikationsstandarder. De udvikler incitamenter, der vil føre til en mere lige fordeling af risici og økonomisk fortjeneste. Betalerne og forskningsorganisationerne er i færd med en vurdering af teknologien i forhold til produktivitet og levetid. Porteføljestyring. Der er stigende krav til hospitalerne, medicinalvirksomhederne, livsforskningsvirksomhederne og betalerne om at styre deres ydelsesportefølje på en balanceret, finanspolitisk ansvarlig måde. Regeringerne fremsætter krav om rationelle fremgangsmåder i den regionale serviceplanlægning. Udbyderne organiserer og allokerer ydelser med henblik på at opfylde forbrugernes behov for adgang, styre kvaliteten af pleje og behandling samt reducere dobbeltarbejde og ineffektivitet. Styring af arbejdskraften. Der udvikles nye modeller for udvikling, rekruttering og bevarelse af medarbejdere med henblik på at løse de grundlæggende problemstillinger omkring utilstrækkelig service i forhold til de fremtidige behov, som meget snart vil opstå. Gennemsigtighed. I nye betalings- og rapporteringsmetoder lægges vægt på sikkerhed, resultater og ansvarlighed for sundhedsorganisationer på tværs af alle branchesektorer. Betalerne og udbyderne deltager i initiativer til betaling for ydelserne på baggrund af resultater (pay-for-performance). Branchegrupper etablerer kvalitets- og sikkerhedsstandarder.regeringerne etablerer rapporteringsmekanismer og -krav.

8 I nedenstående tabel opsummeres de områder, som kan være løsningsfremmende i opnåelsen af ændringer. Løsningsfremmende område Systemer Finansiering Mennesker Processer Teknologi Beskrivelse Branchestandarder og regeringsregulativer er de løsninger, som enkeltorganisationer har mindst direkte indflydelse på. Sundhedsorganisationerne skal dog afsætte nogle ressourcer og deltage i den nationale politiske debat med henblik på at skabe et mere bæredygtigt sundhedssystem. Organisationerne skal koncentrere sig om at forbedre deres økonomiske situation, således at de kan imødegå de globale udfordringer. Disse løsninger vil tage udgangspunkt i både indtægts- og udgiftsområder samt det at vide, hvornår og hvordan der skal foretages investeringer. Når alt kommer til alt, er det mennesker, der leverer sundhedsydelser til mennesker. Medarbejdernes evne til at acceptere og tilegne sig ændringer vil betyde knald eller fald for løsningerne, fordi det er mennesker, der implementerer løsningerne. Organisationer, der kan hjælpe medarbejderne med at styre ændringerne, vil have en fordel i det globale sundhedssystem. Omstrukturering af processer med henblik på øget effektivitet og ydeevne vil være en nødvendighed i det hurtigt omskiftelige sundhedsmiljø. Udnyttelse af nye teknologier, kliniske udviklinger og globaliseringen vil kræve procesændringer, for at organisationerne kan være effektive og smidige. Nye lægevidenskabelige teknologier og nye metoder til indsamling og anvendelse af medicinske data er blot nogle få eksempler på, hvordan teknologien kan forbedre sundhedssystemerne. Sundhedsorganisationerne vil skulle foretage kloge valg inden for begrænsede budgetter, med hensyn til hvordan og hvilken teknologi der anskaffes. Erfaringer til videre formidling 1. Samarbejd på tværs af traditionelle sektorer og territorielle grænser 2. Fastslå, hvilken pleje, behandling eller ydelser er grundlæggende for den offentlige sundhed, og opret et forsikringssystem for resten 3. Anvend offentlig regulering til fremme og styrkelse af konkurrence 4. Organiser pleje og behandling fra patientens synsvinkel, etabler et sammenhængende patientcentreret univers for pleje og behandling 5. Tænk småt 6. Udtænk metoder til pleje og behandling af patienter, som i stigende grad er mobile og rejser rundt 1. Gør forbrugerne mere personligt ansvarlige for omkostningen forbundet med pleje og behandling 2. Sæt priserne på menuen, oplys om taksterne 3. Lær af eksisterende systemer, når der skal tilrettelægges resultatafhængige godtgørelses- og tilskudsordninger 4. Beløn klinikere for resultater, ikke for aktiviteter, via pay-for-performance modeller 5. Tilrettelæg økonomiske incitamenter til imødegåelse af forsøg på at skumme fløden 6. Opnå adgang til nye kapitalkilder gennem offentlig-private partnerskaber 1. Etabler fælles incitamenter for opnåelse af fælles mål 2. Gør velvære til den foretrukne, om ikke foreskrevne, livsstil 3. Oplær medarbejderne i nye teknologier 4. Optimer plejen mere bredt 5. Søg at udfordre de traditionelle undervisningsmodeller, således at der skabes nye ressourcer og roller, som opfylder de fremtidige behov 1. Styrk lægernes rolle som formidlere af den rette behandling 2. Opnå enighed om kvalitetsstandarder 3. Gør fejlrapportering frivillig og anonym 4. Offentliggør eller forsvind: Rapporter resultater for at øge gennemsigtighed og videndeling 5. Udnyt kvaliteten optimalt for at flytte markedet 6. Lyt til forbrugerne 1. Invester i en fælles IT-infrastruktur 2. Udnyt teknologien optimalt for at eliminere dobbeltarbejde og administrativ ineffektivitet 3. Brug teknologien som en grund til samarbejde 4. Flyt informationer, ikke mennesker 5. Tilpas pleje og behandling til patienternes genetiske behov 6. Vurder teknologiens indflydelse på produktivitet og levetid

9 Om PricewaterhouseCoopers PricewaterhouseCoopers er på globalt plan blandt de førende rådgivningsvirksomheder inden for sundhedssektoren og tilbyder revisions-, skatte-, rådgivnings- og konsulentydelser til denne yderst integrerede sektor. Virksomheden samarbejder med organisationer, der repræsenterer hele spektret af operatører inden for sundhedssektoren: Integrerede ydelsesleveringssystemer, hospitaler, lægelige organisationer, private og offentlige sundhedsorganisationer, medicinalvirksomheder og virksomheder beskæftiget med sundhedsforskning, sundhedsministerier, regeringer og øvrige beslutningstagere, faglige sammenslutninger og investorer. Besøg PwC på nettet på eller vores danske hjemmeside PricewaterhouseCoopers ( leverer virksomhedsbaserede ydelser inden for revision, skat og rådgivning til offentlige og private klienter. Mere end medarbejdere i 148 lande forener deres evner, erfaring og løsninger for at skabe tillid samt øge værdierne for klienter og andre interessenter. Poul Madsen Partner, Leder af Healthcare sektor i Danmark Per Nørgaard Sørensen Partner, Leder af den offentlige sektor i Danmark Jesper Parsberg Madsen Partner, Advisory Services Trine Damgaard Manager, Advisory Services Health Research Institute PricewaterhouseCoopers Health Research Institute (sundhedsforskningsinstitut) leverer nye oplysninger, perspektiver og analyser af tendenser, som påvirker hele sundhedssektoren, herunder sundhedsudbydere, medicinalvareproducenter, sundheds- og livsforskning og betalerne. Instituttet hjælper ledende beslutningstagere og interessenter med at håndtere ændringer via faktabaserede analyser og samarbejdsudveksling, hvor der trækkes på et netværk omfattende mere end specialister med daglig erfaring fra sundhedssektoren. Instituttet er en del af Pricewaterhouse-Coopers omfattende initiativ inden for sundhedssektoren, som samler ekspertise og muliggør samarbejde på tværs af alle sektorer i det sammenhængende sundhedsunivers. Health Research Institute Advisory Team Wim Oosterom Partner, Global Government Leader and EMEA Health Leader +31 (0) Ian Wootton Partner, UK and EMEA Health, Advisory Board member +44 (0) Anne-Marie Feyer Partner, Australia Bram van Vliet Partner, The Netherlands and EMEA Health Advisory Board member +31 (0) Harald Schmidt Partner, Germany Health Leader and EMEA Health Advisory Board member +49 (0) Carrie Schulman EMEA Healthcare Coordinator +44 (0) Simon MJ Leary Partner, UK and EMEA Health, Advisory Board member +44 (0) Franco Ancona Partner, Italy and EMEA Health, Advisory Board member +39 (0)

10 For at få tilsendt et eksemplar af den fuldstændige HealthCast 2020 rapport, eller for at aftale et møde, kontakt venligst en af følgende PricewaterhouseCoopers medarbejdere: HealthCast Globale Kontaktpersoner Country Contact Telephone Argentina Jorge C. Bacher Australia Anne-Marie Feyer Belgium Johan Haelterman Brazil Edgar D Andrea Canada John Casola China Nova Chan Central Eastern Europe Ruxandra Stoian Denmark Poul Madsen France Jean-Louis Rouvet Germany Harald Schmidt +49 (69) India Rajarshi Sengupta Italy Franco Ancona Ireland Paul Monahan Japan Tatsumi Shiota Japan Ichiro Hatanaka Luxembourg Luc Henzig Mexico Francisco Ibanez Middle East Fiona Nicholas Netherlands Robbert-Jan Poerstamper New Zealand Suzanne Snively Norway Bjørn Hesthamar Portugal Joao Pontes Amaro Singapore Shong Ye Tan South Africa Jannie Prinsloo +27 (12) Spain Ignacio Riesgo Sweden Claes Stattin Switzerland Hans-Peter Munger Taiwan Vanessa Yeh Thailand Nangnoi Charoenthaveesub Thailand Iain Brewster United Kingdom Simon Leary United States Reatha Clark Uruguay Leonardo Decarlini PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers betegner det netværk af virksomheder, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers Int. Ltd., hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed. *connectedthinking er et varemærke tilhørende PricewaterhouseCoopers. HealthCast er et service mark tilhørende PricewaterhouseCoopers

En ny regerings udfordringer

En ny regerings udfordringer En Fair Løsning En ny regerings udfordringer Budgetunderskud/Holdbarhedsproblem (24 mia. kr.) Arbejdsløshed Lav produktivitetsvækst Lavt uddannelsesniveau Offentlig budgetsaldo 2007-2010, mia. kr 100 80

Læs mere

Infrastruktur, produktivitet og konkurrenceevne

Infrastruktur, produktivitet og konkurrenceevne Banebranchen 21. maj 13 Infrastruktur, produktivitet og konkurrenceevne V/ Chefkonsulent Annette Medlemsskaren spænder bredt Medlemmerne fordelt på lønsum Fremstilling 40 pct. Videnservice 17 pct. Handel

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og løsninger (Opdateret, december 2009) 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende

Læs mere

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK

Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK Til kamp for et DYGTIGERE DANMARK DET ER AFGØRENDE FOR DANMARK, AT VI HAR EN SERIØS DEBAT OM, HVORDAN VI FÅR MERE VÆRDI UD AF UDDANNELSE, FORSKNING OG INNOVATION. BEVÆGELSEN STARTER HOS DEA, HVOR UAFHÆNGIGHED

Læs mere

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

Telemedicin europæisk industris økonomiske muligheder

Telemedicin europæisk industris økonomiske muligheder Telemedicin europæisk industris økonomiske Af Chefkonsulent Christian Graversen, DI ITEK For Offentlige og private virksomheder der vil gøre en forskel! Hvor Innovatorium, Herning, den 28. november 2011

Læs mere

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt

Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del Bilag 71 Offentligt Internt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 11. december 2014 Oversigt over udviklingen

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere Charlotte Kjeldsen Krarup, ckj@ebst.dk Kontorchef 1 Hvad er FORA? FORA er Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Vi

Læs mere

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed

Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Strategi 2020 Helhed - Sammenhæng - Tryghed Forord Sundhedsdatastyrelsen blev dannet i 2015 for at fastholde og udvikle den styrkeposition, Danmark har på digitalisering og nationale data på sundhedsområdet.

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

lloyd s cover to cover

lloyd s cover to cover lloyd s cover to cover Derfor skal du placere din forsikring hos Lloyd s of London lloyds.com/history INDHOLDSFORTEGNELSE Her hører international forsikring hjemme 1 Vi byder verden velkommen 2 Forandringens

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef

Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef JOB- OG KRAVPROFIL John Reynolds Hellerup, den 13. november 2013 Rekruttering og udvælgelse af Erhvervs- og udviklingschef AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Fællesskab, sammenhæng og forenkling

Fællesskab, sammenhæng og forenkling Strategi 2018 Fællesskab, sammenhæng og forenkling Region Nordjylland skal sikre borgerne bedre kvalitet, øget faglighed og driftsøkonomisk bæredygtighed inden for alle tre sektorer; Sundhed, Specialsektoren

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Sundhedsindustriens Dag. DI ITEK Digital diagnose 31.03.2009

Sundhedsindustriens Dag. DI ITEK Digital diagnose 31.03.2009 Sundhedsindustriens Dag DI ITEK Digital diagnose 31.03.2009 v/ Divisionsdirektør Bjarne Roed, Siemens A/S Copyright Siemens AG 2008. All rights reserved IT & Workflow Elektronisk patientjournal: Integration

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016

Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group. 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 Præsentation af CEO Pernille Erenbjerg, TDC Group 11. april 2016 kl. 09.15-09.35 Tele2016 1 Agenda: Digital vækst hvad skal der til? 1. Danmark er i den digitale superliga 2. En branche under pres 3. Tid

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden

Forskning LÆGEFORENINGEN. en nødvendig investering i fremtiden LÆGEFORENINGEN Forskning en nødvendig investering i fremtiden Bedre forebyggelse, diagnostik og rehabilitering forudsætter, at rammer og vilkår for lægers forskning og arbejde med innovation prioriteres

Læs mere

Åbent hus på DTU Risø Campus

Åbent hus på DTU Risø Campus Åbent hus på DTU Risø Campus Program : Foredrag kl. 16.00 Vindenergi i Danmark Forskningsmøllen Den nationale vindtunnel Tur til møllerækken kl 17.15 Indvielse af møllen med forfriskninger kl. 17.40 1

Læs mere

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 OECD HEALTH DATA 2006 (DANSK OVERSÆTTELSE AF OECD S OFFICIELLE PRESSEMEDDELSE)

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 OECD HEALTH DATA 2006 (DANSK OVERSÆTTELSE AF OECD S OFFICIELLE PRESSEMEDDELSE) (DANSK OVERSÆTTELSE AF S OFFICIELLE PRESSEMEDDELSE) : Stigende sundhedsudgifter lægger pres på de offentlige budgetter Sundhedsudgifterne fortsætter med at stige i -landene, og nye -tal indikerer, at landene

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen Jesper Lund Aarhus, den 2. maj 2013 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som viceskoleleder på Langagerskolen AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

2015 EDELMAN TRUST BAROMETER DANSKE OG GLOBALE RESULTATER 11. MARTS 2015

2015 EDELMAN TRUST BAROMETER DANSKE OG GLOBALE RESULTATER 11. MARTS 2015 2015 EDELMAN TRUST BAROMETER DANSKE OG GLOBALE RESULTATER 11. MARTS 2015 VELKOMMEN ANNE BIRKELUND, DANSK ERHVERV DAGENS AGENDA 17.00 Ankomst og velkomst / Anne Birkelund, Dansk Erhverv 17.10 Trust Barometer

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Rød, blå eller lilla?

Rød, blå eller lilla? Rød, blå eller lilla? Carsten Jensen Institut for Statskundskab Dagsorden Lidt om de gode gamle dage Nye tider Partier i nye tider Socialdemokraterne og velfærdsstaten Social Spending as Pct. of GDP 15

Læs mere

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder

MEDTECH INNOVATION. Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder MEDTECH INNOVATION Bringer klinikere, forskere og industrien sammen om nye muligheder DIT UDBYTTE Bliv udfordret Er du kliniker, forsker eller har en virksomhed indenfor det medicotekniske område, så kan

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 28 Offentligt Europaudvalget, Sundhedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 8. januar 2009 Grønbog om sundhedspersonalet i

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN AARHUS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION DE NORDISKE SAMFUND ER EFFEKTIVE OG INNOVATIVE Effektive offentlige sektorer (kvalitet i almen uddannelse

Læs mere

Det danske pensionssystem i fugleperspektiv

Det danske pensionssystem i fugleperspektiv Det danske pensionssystem i fugleperspektiv Torben M. Andersen Institut for Økonomi Aarhus Universitet Pensionssystemer To primære opgaver: Indkomstsikring for alle ældre (minimumskrav) Forbrugsudglatning:

Læs mere

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande

Lav dansk eksportvækst siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 24. april 2014 Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder eller i værdi, har Danmark klaret sig svagt sammenlignet med andre OECD-lande

Læs mere

London-Malaga-erklæring om. investering i astmaforskning

London-Malaga-erklæring om. investering i astmaforskning London-Malaga-erklæring om investering i astmaforskning Introduktion Astma er en tilstand, som påvirker dagligdagen for 30 millioner europæere og 300 millioner mennesker på verdensplan med en global udbredelse,

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

10381/17 ef 1 DGB 2C

10381/17 ef 1 DGB 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juni 2017 (OR. en) 10381/17 SAN 254 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 16. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Akademikernes arbejdsmarked

Akademikernes arbejdsmarked Akademikernes arbejdsmarked 2 3 Indhold Forord 1. Forord 3 2. Krisen kradser 4 3. Arbejdsmarkedets forandring 5 3.1 Stor stigning i udbuddet af akademikere på arbejdsmarkedet 6 4. I lavkonjunkturens skygge

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU Alm.del EU Note 23 Offentligt Europaudvalget og Klima-, Energi- og Bygningsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Grønbog om innovative

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Forord. Det danske Sund By Netværk søger, som charteret anbefaler, at gå fra strategier til handling. København januar 2006

Forord. Det danske Sund By Netværk søger, som charteret anbefaler, at gå fra strategier til handling. København januar 2006 Forord Et af WHO s hovedformål er at medvirke til at opnå det højest mulige sundhedsniveau for alle mennesker. WHO søger gennem det internationale samarbejde om sundhedsfremme at påvirke medlemslandenes

Læs mere

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 2948 - Økofin Bilag 2 Offentligt 26. maj 2009 Supplement til samlenotat vedr. ECOFIN den 9. juni 2009 Dagsordenspunkt1b: Internationale regnskabsstandarder Resumé På ECOFIN den 9. juni

Læs mere

Nøgletal for sundhed Juni 2007

Nøgletal for sundhed Juni 2007 Nøgletal for sundhed Juni 07 1. Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 02 til juli 06 faldet med 27 uger til knap 21 uger for 18 centrale behandlinger. Fremadrettet ventetid for 18 centrale

Læs mere

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia

De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia De næste 5 år: Fra norsk markedsføring og markedsanalyse til Betanavia Norges Markedsanalyseforening 25. november Fremtidsseminaret Axel Olesen, NextNordic www.nextnordic.com Kreativ destruktion: Udskiftningsraten

Læs mere

Flere i arbejde giver milliarder til råderum

Flere i arbejde giver milliarder til råderum ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 1 Flere i arbejde giver milliarder til råderum Den seneste tid har der været meget fokus på, hvor stort et råderum der er i i lyset af tilstrømningen af flygtninge og indvandrere

Læs mere

Eksporten i 2009 og 2010

Eksporten i 2009 og 2010 Eksporten i 2009 og 2010 Kompetanceudvikling Væksthus Midtjylland 5. november 2009 Freya Petersen Danmarks Eksportråd Emner: Finanskrisen og global økonomi Status for dansk eksport Vigtigste danske eksportmarkeder

Læs mere

Arbejdsvilkår i en krisetid. Arbejdslivskonferencen LO-skolen, 17-21 juni, 2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Arbejdsvilkår i en krisetid. Arbejdslivskonferencen LO-skolen, 17-21 juni, 2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Arbejdsvilkår i en krisetid Arbejdslivskonferencen LO-skolen, 17-21 juni, 2013 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan går det i Danmark? Har vi noget at have vores bekymringer i? Lykke og tilfredshed

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.

Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen. Michael Alstrøm. Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg. Hvem er vi? Johanne Helboe Nielsen Udviklingskonsulent i Silkeborg Kommune, Projektleder af OPI i Gødvad Enge jhn@silkeborg.dk Michael Alstrøm Advokat, Partner Rønne & Lundgren Advokatfirma Afdeling for

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet,

FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN. Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, FRA TRUMMERUM TIL NYTÆNKNING I DAGLIGDAGEN Lene Tanggaard, Ph.d., Professor, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet, lenet@hum.aau.dk Kreativitet er ikke længere en luksus for de få, men nødvendigt

Læs mere

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram

Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Konference om forskningspolitik og EU s 7. rammeprogram Velkommen Tema: Hvordan bliver de danske universiteter blandt verdens bedste både indenfor forskning og de højere uddannelser? Program for dagen:

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

Fremtidens patienter, hospitaler og sundhedsvæsen. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker

Fremtidens patienter, hospitaler og sundhedsvæsen. Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Fremtidens patienter, hospitaler og sundhedsvæsen Jesper Bo Jensen, ph.d. fremtidsforsker Livets nye faser 1960 0 20 40 60 2000 Barndom Teenager Forældre Alderdom 2030 Unge De frie 1 Seniorer De frie 2

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

Odin Teatret. Performances and Tours 1964-2004

Odin Teatret. Performances and Tours 1964-2004 1964 1965 1966 Ornitofilene Denmark - Norway Ornitofilene Finland - Norway - Sweden 1967 Kaspariana Denmark - Italy - Sweden 1968 Kaspariana Denmark - France - Norway 1969 Ferai Denmark - Belgium - France

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet

Sikring af fremtidens velfærd. Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet Sikring af fremtidens velfærd Innovasjonskonferansen 2010 3. november 2010 Formand for ABT-fonden Thomas Børner, Finansministeriet 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk udvikling medfører øget efterspørgsel

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

STARS* og arbejdet med national strategi for sundhedsdata. - Perspektiver og potentialer ved sundhedsdata

STARS* og arbejdet med national strategi for sundhedsdata. - Perspektiver og potentialer ved sundhedsdata STARS* og arbejdet med national strategi for sundhedsdata - Perspektiver og potentialer ved sundhedsdata Helle Ulrichsen Formand for STARS* - Strategisk Alliance for Register- og Sundhedsdata Informationstur

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0163 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr.

Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. . oktober 206 Dansk velstand undervurderet med op til 42 mia. kr. Danmarks Statistik har her i oktober revideret opgørelsen af betalingsbalancens løbende poster med i alt 46 mia. kr. i 20. Heraf vurderes

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere