HealthCast 2020: Creating a Sustainable Future*

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HealthCast 2020: Creating a Sustainable Future*"

Transkript

1 HealthCast 2020: Creating a Sustainable Future* Sammendrag *connectedthinking

2

3 HealthCast 2020: Creating a Sustainable Future* Sammendrag Det er tid til at vende blikket udad for sundhedssektoren. Der er i stigende grad tegn på, at de nuværende sundhedssystemer i lande over hele verden ikke vil være bæredygtige, hvis de forbliver uændrede i de næste 15 år. Globalt udfordres sundhedssektoren af en lang række tendenser stigende efterspørgsel, stigende omkostninger, uensartet kvalitet og incitamenter, som ikke trækker i samme retning. Hvis disse tendenser ignoreres, vil de true sundhedssystemerne og skabe massive økonomiske byrder for de enkelte lande samt katastrofale sundhedsproblemer for befolkningerne i disse lande. *connectedthinking

4 Det er tid til at vende blikket udad. Den holdning, at al sundhedspleje og -behandling skal være lokal, er foruroligende. Der vokser nye løsninger frem på tværs af de traditionelle grænser, og der skabes innovative forretningsmodeller, efterhånden som sundhedssektoren globaliseres. Disse løsninger ændrer den måde, hvorpå kineserne betragter finansiering af hospitaler, amerikanerne ansætter læger, australierne betaler udbyderne for behandling, europæerne opfatter konkurrence og mellemøstlige regeringer skaber grundlag for kommende generationer. Indledning I en verden, hvor økonomierne hænger sammen globalt, og landenes produktivitet afhænger af borgernes sundhed, er bæredygtigheden i verdens sundhedssystemer et konkurrencespørgsmål på nationalt plan og en økonomisk nødvendighed på globalt plan. Der er desuden en moralsk forpligtelse til at skabe globalt bæredygtige sundhedssystemer. Konceptet bæredygtighed kan fortolkes på mange forskellige måder. Det anvendes ofte i forbindelse med miljøbeskyttelse og bevarelse af naturrigdomme. En nærmere definition kan findes i Paul Hawkins bog The Ecology of Commerce: Sustainability is an economic state where the demands placed upon the environment by people and commerce can be met without reducing the capacity to provide for future generations. (Bæredygtighed er en økonomisk tilstand, hvor de krav, der stilles til miljøet af befolkningen og erhvervslivet, kan opfyldes uden at reducere evnen til at sørge for fremtidige generationer). Denne definition gælder i meget høj rad for sundhedssektoren. Med den nuværende forbrugsrate og den nuværende tankegang vil de eksisterende sundhedsorganisationer ikke være i stand til at opfylde fremtidens behov. Vore sundhedssystemer vil ikke længere være bæredygtige. Sundhedsudgifterne har siden 1997 udgjort en stigende procentdel af BNP i OECD-landene. I 2002 udgjorde de samlede sundhedsudgifter i 24 OECD-lande USD 2,7 billioner. PricewaterhouseCoopers anslår, at sundhedsudgifterne for OECD-landene som helhed vil blive mere end tredoblet i faste priser til USD 10 billioner i Sundhedsorganisationer og regeringer over hele verden søger med lys og lygte efter løsninger til at lægge en dæmper på omkostningerne og samtidig tilgodese behovet for adgang til sikker pleje og behandling af høj kvalitet. De konventionelle fremgangsmåder kommer dog til kort selv i de højst udviklede lande i verden over hele Europa, Asien, Mellemøsten, Australien, Canada og USA. Sundhedsorganisationerne har ikke udvekslet ideer på globalt plan i samme grad som andre brancher som f.eks. produktionsindustrien og servicesektoren, fordi de ofte betragtes som en lokal branche. Selvom hvert land har sine egne forhindringer af lovgivningsmæssig, økonomisk og kulturel art er de udfordringer, landene står over for, bemærkelsesværdigt ens. Og der vokser fælles temaer frem i deres svar på udfordringerne. På trods af kompleksiteten i de udfordringer, sundhedssektoren står over for, dukker der mange steder vellykkede initiativer op som ofte involverer teknologisk innovation, forebyggende behandling og patientfokuserede forretningsmodeller. Dette er initiativer, der har forbedret resultaterne af den sundhedsmæssige behandling, samtidig med at der er opnået besparelser.

5 Undersøgelsens formål og struktur I denne tredje udgave af HealthCast ser PricewaterhouseCoopers på reaktionerne verden over på globaliseringen af sundhedssektoren og bestræbelserne på at skabe et bæredygtigt sundhedssystem. Der fokuseres på Best Practices inden for innovation og delagtiggøres i viden og erfaringer fra hele verden. Rapporten har specifikt fire mål: At danne ramme for en forståelse af de globale tendenser inden for sundhedssektoren At videreformidle forskellige erfaringer fra hele verden om, hvad der virker på et konvergerende globalt sundhedsmarked At identificere løsningsfremmende om-råder, som ledere og administratorer er herre over, og hvor de ledende i sundhedssektoren har mulighed for at handle og skabe ændringer At fungere som en opfordring til sundhedsorganisationerne om at handle og se ud over egne grænser for at få løst de komplekse udfordringer forbundet med bæredygtighed Undersøgelsen har omfattet mere end 580 ledere af hospitaler og hospitalssystemer, lægegrupper, betalere, regeringer, medicinalvirksomheder og arbejdsgivere i 27 lande spredt over hele verden PricewaterhouseCoopers har også gennemført detaljerede interviews med mere end 120 globale eksperter og beslutningstagere inden for sundhedssektoren i 16 lande, herunder beslutningstagere, ansvarlige for virksomheders sociale udgifter og topledere i sundhedsorganisationer i Australien, Canada, Europa, Indien, Mellemøsten, Japan, Singapore, Sydafrika, Storbritannien og USA. Undersøgelsens resultater Ved denne omfattende undersøgelse blev der identificeret adskillige specifikke resultater: Sundhedsudgifterne forventes fremover at vokse meget hurtigere end tidligere. I 2020 forventes sundhedsudgifterne at være steget til det tredobbelte målt i faste priser (USD) og vil udgøre 21% af BNP i USA og 16% af BNP i de øvrige OECDlande. PricewaterhouseCoopers HealthCast 2020 undersøgelse viser, at næsten halvdelen af lederne i sundhedssektoren i 26 lande mener, at sundhedsomkostningerne vil vokse hurtigere end tidligere. Lederne i områder med høj befolkningstilvækst (f.eks. Mellemøsten og Asien) er mere tilbøjelige til at mene, at sundhedsomkostningerne vil vokse hurtigere, men over halvdelen af lederne i USA og Australien mener også, at omkostningerne ville overgå de tidligere vækstrater. Regeringerne, hospitalerne og lægerne anses for at have de største muligheder for at nedbringe uøkonomiske udgifter inden for sundhedsområdet. Der er udtalt støtte til et sundhedssystem med fælles økonomisk risiko og ansvar blandt private og offentlige betalere frem for det historiske omkostningsoverførselssystem. Kun et mindretal blandt de ledende i sektoren i USA, Canada og Europa mener, at et bæredygtigt system hovedsageligt skal betales via skatter. Mere end 75% af de adspurgte i HealthCast 2020 undersøgelsen mener, at det økonomiske ansvar skal deles. Selv i systemer, hvor sundhedssektoren hovedsageligt betales via skatter, f.eks. i Europa og Canada, foretrækker kun 20% af de adspurgte denne fremgangsmåde. Mere end 50% af de adspurgte udtaler, at en blanding af konkurrence, skattebetaling af dele af eller hele sundhedssystemet, reguleret omkostningsstyring og omkostningsdeling med patienterne er væsentlige faktorer. Universelt står sundhedssystemerne over for udfordringer vedrørende bæredygtighed i forhold til omkostninger, kvalitet og tillid hos forbrugerne. Gennemskuelighed i kvalitet og pris blev af mere end 80% af de adspurgte i HealthCast 2020 undersøgelsen nævnt som en medvirkende faktor til bæredygtighed. De adspurgtes syn på, hvem der opnår størst fremskridt med kvalitetsforbedringen, varierer alt efter lokalitet. I USA kommer patientinteressegrupperne ind på en 1. plads, mens lægerne står øverst på listen i Europa og Canada. I Mellemøsten, Australien og Asien anses regeringerne for at opnå de største fremskridt. Forebyggende pleje og sygdomskontrol har et uudnyttet potentiale med henblik på at styrke sundhedsydelsernes resultater og sænke omkostningerne, men der er behov for støtte og integration på tværs af branchen, for at fordelene kan opnås. Den mest effektive metode til efterspørgselsstyring er ifølge HealthCast 2020 undersøgelsen initiativer rettet mod velvære, immunisering/vaccinationsprogrammer og sygdomskontrol. Langt hovedparten (75%) af de adspurgte betragter ventelister som en ineffektiv måde at styre efterspørgslen på. Alligevel mener kun 26% af de adspurgte, at offentlige og private initiativer til sundhedsfremme har været effektive, og blot 33% mener, at informations- og oplysningskampagner har været effektive. Over 80% af de adspurgte nævner mangel på integration af behandlinger som et stort problem i sundhedssystemet. Som en konsekvens af mere magtfulde forbrugere er der stærkt stigende interesse for betaling for ydelserne på baggrund af præsterede resultater (pay-for-performance) og øget omkostningsdeling. Branchen forventer en voldsom vækst i forbrugerorienterede initiativer. Blot 35% af de adspurgte i HealthCast 2020 undersøgelsen mener, at hospitalssystemerne er klar til at opfylde behovene fra mere magtfulde forbrugere. Men langt størstedelen (85%) af organisationerne i undersøgelsen har iværksat initiativer til betaling for ydelserne på baggrund af resultater (pay-for-performance), mod de 70%, som

6 havde iværksat sådanne initiativer i % af de adspurgte mener, at direkte omkostningsdeling med patienterne er en effektiv eller meget effektiv metode til at styre efterspørgslen efter sundhedsydelser. Informationsteknologien (IT) er en væsentlig faktor ved løsningen af sundhedsproblemer, når der er vilje og investeringer i alle systemer og organisationer. Langt størstedelen af de adspurgte i HealthCast 2020 undersøgelsen ser IT som væsentlig eller meget væsentlig for integreret behandling (73%) og forbedret informationsdeling (78%). Men IT er ikke en løsning i sig selv. En mindre procentdel anser IT som væsentlig eller meget væsentlig til forbedring af patientsikkerhed (54%) eller til at genoprette tillid hos patienterne (35%). Der opstår global og branchemæssig harmonisering med deling af Best Practices, og forskellene mellem medicinalindustrien, livsforskning, udbydere, læger og betalere udviskes i forhold til behandling, adgang og sikkerhed. Det er på tide, at sundhedssystemerne hospitaler og læger, organer i den offentlige sektor, regeringer og øvrige kommercielle virksomheder med relationer til sundhedssektoren indser fordelene ved at arbejde sammen og indgå samarbejder gennem formelle partnerskaber eller uformelle forretningsrelationer med henblik på at levere sundhedsydelser til forbrugerne. Fællestræk for et bæredygtigt sundhedssystem Hvad er de fælles karakteristika for skabelsen af et bæredygtigt sundhedssystem? PricewaterhouseCoopers undersøgelse identificerer syv fællestræk ved bæredygtige systemer, uanset om de ligger hos regeringer, netværk af forbundne sundhedsorganisationer eller enkeltstående organisationer: 5. Strategisk udnyttelse af ressourcer: Ressourceallokering opfylder på hensigtsmæssig vis konkurrerende krav til systemerne om omkostningsstyring, samtidig med at der gives tilstrækkelig adgang til behandling og pleje for så mange som muligt. 6. Et innovationsmiljø: Ændringer i innovationsniveau, teknologi og processer er midler til løbende forbedring af behandling, effektivitet og resultater. 7. Smidige leveringsroller og strukturer: Fleksible rammer for pleje og behandling samt udvidede lægelige roller giver mulighed for pleje og behandling med fokus på patienternes behov. Hvordan griber de forskellige sundhedssystemer så helt specifikt behovet for bæredygtighed an? Nogle løsninger vil kræve vidtgående ændringer i den nationale politik. Politiske beslutninger kan påvirkes men træffes ikke af lederne af sundhedsorganisationerne. Der er dog mange andre områder, hvor ledelsen har en vis mulighed for at påvirke til ændringer, og disse områder er løsningsfremmende. Ved at se på disse løsningsfremmende områder kan de ledende i sundhedssektoren begynde at formulere et svar på de store udfordringer, som deres sundhedssystemer står over for. Der opstår erfaringer, som kan formidles videre. Omfanget af mulige løsningsmodeller, som udvikles i sundhedssystemer over hele verden, præsenteres gennem hele rapporten. Disse løsningsmodeller medfører ændringer i systemer, politik og strukturer; nye finansieringsincitamenter og -modeller; ændringer i folks roller, færdigheder og holdninger; ændrede processer og ny arbejdsfordeling; opdagelse af nye teknologier og nye anvendelsesmuligheder for gamle mekanismer. 1. Stræben efter fælles fodslag: Der er behov for en vision og strategi for at afbalancere offentlige og private interesser i opbygning af en infrastruktur og i udbud af grundlæggende sundhedsydelser i en kontekst af samfundsmæssige prioriteter. 2. En digital rygrad: Bedre anvendelse af teknologi og integrerede elektroniske netværk fremskynder integration, standardisering samt videnoverførsel af administrative og lægelige oplysninger. 3. Regulering af incitamenter: Incitamentssystemer sikrer og styrer adgang til pleje og behandling, samtidig med at de understøtter ansvarligheden og ansvaret for sundhedsmæssige beslutninger. 4. Standardisering af kvalitet og sikkerhed: Definerede og håndhævede lægelige standarder skaber mekanismer for ansvarlighed og øget gennemsigtighed, hvorved der opbygges tillid hos forbrugerne.

7 Konklusion Trussel mod bæredygtighed og harmonisering. Det er på det bredeste plan de problemstillinger, sundhedssystemerne over hele verden står over for. Der opstår løbende erfaringer, som kan videreformidles. Forskellighederne er forbløffende store, men det er fællestrækkene også. Verden over og på tværs af alle branchens sektorer er man i gang med at udforske mange af de samme løsninger; som den danske sundhedsektor kan arbejde videre med: Samarbejde. Betalerne, hospitalerne, lægerne og de sociale organisationer samarbejder om at fremme standardisering og indførelse af teknologiske og procesmæssige ændringer. De står sammen om at forbedre adgangen til og mobiliteten i sundhedsydelserne. Der arbejdes på en justering af incitamenter med henblik på opnåelse af fælles mål. Forbrugerinteresser. Udbyderne reorganiserer sig i et sammenhængende patientcentreret univers via tiltag til styring af pleje og behandling. Betalerne udvikler forbrugerorienterede ydelsesplaner. Medicinal- og livsforskningsvirksomheder anvender nye farmakogenetiske opdagelser til at udvikle personaliseret medicin. Teknologisk vurdering og udbredelse. Betalerne, udbyderne og de sociale organisationer går sammen på regionalt og/eller nationalt plan om at etablere infrastruktur og kommunikationsstandarder. De udvikler incitamenter, der vil føre til en mere lige fordeling af risici og økonomisk fortjeneste. Betalerne og forskningsorganisationerne er i færd med en vurdering af teknologien i forhold til produktivitet og levetid. Porteføljestyring. Der er stigende krav til hospitalerne, medicinalvirksomhederne, livsforskningsvirksomhederne og betalerne om at styre deres ydelsesportefølje på en balanceret, finanspolitisk ansvarlig måde. Regeringerne fremsætter krav om rationelle fremgangsmåder i den regionale serviceplanlægning. Udbyderne organiserer og allokerer ydelser med henblik på at opfylde forbrugernes behov for adgang, styre kvaliteten af pleje og behandling samt reducere dobbeltarbejde og ineffektivitet. Styring af arbejdskraften. Der udvikles nye modeller for udvikling, rekruttering og bevarelse af medarbejdere med henblik på at løse de grundlæggende problemstillinger omkring utilstrækkelig service i forhold til de fremtidige behov, som meget snart vil opstå. Gennemsigtighed. I nye betalings- og rapporteringsmetoder lægges vægt på sikkerhed, resultater og ansvarlighed for sundhedsorganisationer på tværs af alle branchesektorer. Betalerne og udbyderne deltager i initiativer til betaling for ydelserne på baggrund af resultater (pay-for-performance). Branchegrupper etablerer kvalitets- og sikkerhedsstandarder.regeringerne etablerer rapporteringsmekanismer og -krav.

8 I nedenstående tabel opsummeres de områder, som kan være løsningsfremmende i opnåelsen af ændringer. Løsningsfremmende område Systemer Finansiering Mennesker Processer Teknologi Beskrivelse Branchestandarder og regeringsregulativer er de løsninger, som enkeltorganisationer har mindst direkte indflydelse på. Sundhedsorganisationerne skal dog afsætte nogle ressourcer og deltage i den nationale politiske debat med henblik på at skabe et mere bæredygtigt sundhedssystem. Organisationerne skal koncentrere sig om at forbedre deres økonomiske situation, således at de kan imødegå de globale udfordringer. Disse løsninger vil tage udgangspunkt i både indtægts- og udgiftsområder samt det at vide, hvornår og hvordan der skal foretages investeringer. Når alt kommer til alt, er det mennesker, der leverer sundhedsydelser til mennesker. Medarbejdernes evne til at acceptere og tilegne sig ændringer vil betyde knald eller fald for løsningerne, fordi det er mennesker, der implementerer løsningerne. Organisationer, der kan hjælpe medarbejderne med at styre ændringerne, vil have en fordel i det globale sundhedssystem. Omstrukturering af processer med henblik på øget effektivitet og ydeevne vil være en nødvendighed i det hurtigt omskiftelige sundhedsmiljø. Udnyttelse af nye teknologier, kliniske udviklinger og globaliseringen vil kræve procesændringer, for at organisationerne kan være effektive og smidige. Nye lægevidenskabelige teknologier og nye metoder til indsamling og anvendelse af medicinske data er blot nogle få eksempler på, hvordan teknologien kan forbedre sundhedssystemerne. Sundhedsorganisationerne vil skulle foretage kloge valg inden for begrænsede budgetter, med hensyn til hvordan og hvilken teknologi der anskaffes. Erfaringer til videre formidling 1. Samarbejd på tværs af traditionelle sektorer og territorielle grænser 2. Fastslå, hvilken pleje, behandling eller ydelser er grundlæggende for den offentlige sundhed, og opret et forsikringssystem for resten 3. Anvend offentlig regulering til fremme og styrkelse af konkurrence 4. Organiser pleje og behandling fra patientens synsvinkel, etabler et sammenhængende patientcentreret univers for pleje og behandling 5. Tænk småt 6. Udtænk metoder til pleje og behandling af patienter, som i stigende grad er mobile og rejser rundt 1. Gør forbrugerne mere personligt ansvarlige for omkostningen forbundet med pleje og behandling 2. Sæt priserne på menuen, oplys om taksterne 3. Lær af eksisterende systemer, når der skal tilrettelægges resultatafhængige godtgørelses- og tilskudsordninger 4. Beløn klinikere for resultater, ikke for aktiviteter, via pay-for-performance modeller 5. Tilrettelæg økonomiske incitamenter til imødegåelse af forsøg på at skumme fløden 6. Opnå adgang til nye kapitalkilder gennem offentlig-private partnerskaber 1. Etabler fælles incitamenter for opnåelse af fælles mål 2. Gør velvære til den foretrukne, om ikke foreskrevne, livsstil 3. Oplær medarbejderne i nye teknologier 4. Optimer plejen mere bredt 5. Søg at udfordre de traditionelle undervisningsmodeller, således at der skabes nye ressourcer og roller, som opfylder de fremtidige behov 1. Styrk lægernes rolle som formidlere af den rette behandling 2. Opnå enighed om kvalitetsstandarder 3. Gør fejlrapportering frivillig og anonym 4. Offentliggør eller forsvind: Rapporter resultater for at øge gennemsigtighed og videndeling 5. Udnyt kvaliteten optimalt for at flytte markedet 6. Lyt til forbrugerne 1. Invester i en fælles IT-infrastruktur 2. Udnyt teknologien optimalt for at eliminere dobbeltarbejde og administrativ ineffektivitet 3. Brug teknologien som en grund til samarbejde 4. Flyt informationer, ikke mennesker 5. Tilpas pleje og behandling til patienternes genetiske behov 6. Vurder teknologiens indflydelse på produktivitet og levetid

9 Om PricewaterhouseCoopers PricewaterhouseCoopers er på globalt plan blandt de førende rådgivningsvirksomheder inden for sundhedssektoren og tilbyder revisions-, skatte-, rådgivnings- og konsulentydelser til denne yderst integrerede sektor. Virksomheden samarbejder med organisationer, der repræsenterer hele spektret af operatører inden for sundhedssektoren: Integrerede ydelsesleveringssystemer, hospitaler, lægelige organisationer, private og offentlige sundhedsorganisationer, medicinalvirksomheder og virksomheder beskæftiget med sundhedsforskning, sundhedsministerier, regeringer og øvrige beslutningstagere, faglige sammenslutninger og investorer. Besøg PwC på nettet på eller vores danske hjemmeside PricewaterhouseCoopers (www.pwc.com) leverer virksomhedsbaserede ydelser inden for revision, skat og rådgivning til offentlige og private klienter. Mere end medarbejdere i 148 lande forener deres evner, erfaring og løsninger for at skabe tillid samt øge værdierne for klienter og andre interessenter. Poul Madsen Partner, Leder af Healthcare sektor i Danmark Per Nørgaard Sørensen Partner, Leder af den offentlige sektor i Danmark Jesper Parsberg Madsen Partner, Advisory Services Trine Damgaard Manager, Advisory Services Health Research Institute PricewaterhouseCoopers Health Research Institute (sundhedsforskningsinstitut) leverer nye oplysninger, perspektiver og analyser af tendenser, som påvirker hele sundhedssektoren, herunder sundhedsudbydere, medicinalvareproducenter, sundheds- og livsforskning og betalerne. Instituttet hjælper ledende beslutningstagere og interessenter med at håndtere ændringer via faktabaserede analyser og samarbejdsudveksling, hvor der trækkes på et netværk omfattende mere end specialister med daglig erfaring fra sundhedssektoren. Instituttet er en del af Pricewaterhouse-Coopers omfattende initiativ inden for sundhedssektoren, som samler ekspertise og muliggør samarbejde på tværs af alle sektorer i det sammenhængende sundhedsunivers. Health Research Institute Advisory Team Wim Oosterom Partner, Global Government Leader and EMEA Health Leader +31 (0) Ian Wootton Partner, UK and EMEA Health, Advisory Board member +44 (0) Anne-Marie Feyer Partner, Australia Bram van Vliet Partner, The Netherlands and EMEA Health Advisory Board member +31 (0) Harald Schmidt Partner, Germany Health Leader and EMEA Health Advisory Board member +49 (0) Carrie Schulman EMEA Healthcare Coordinator +44 (0) Simon MJ Leary Partner, UK and EMEA Health, Advisory Board member +44 (0) Franco Ancona Partner, Italy and EMEA Health, Advisory Board member +39 (0)

10 For at få tilsendt et eksemplar af den fuldstændige HealthCast 2020 rapport, eller for at aftale et møde, kontakt venligst en af følgende PricewaterhouseCoopers medarbejdere: HealthCast Globale Kontaktpersoner Country Contact Telephone Argentina Jorge C. Bacher Australia Anne-Marie Feyer Belgium Johan Haelterman Brazil Edgar D Andrea Canada John Casola China Nova Chan Central Eastern Europe Ruxandra Stoian Denmark Poul Madsen France Jean-Louis Rouvet Germany Harald Schmidt +49 (69) India Rajarshi Sengupta Italy Franco Ancona Ireland Paul Monahan Japan Tatsumi Shiota Japan Ichiro Hatanaka Luxembourg Luc Henzig Mexico Francisco Ibanez Middle East Fiona Nicholas Netherlands Robbert-Jan Poerstamper New Zealand Suzanne Snively Norway Bjørn Hesthamar Portugal Joao Pontes Amaro Singapore Shong Ye Tan South Africa Jannie Prinsloo +27 (12) Spain Ignacio Riesgo Sweden Claes Stattin Switzerland Hans-Peter Munger Taiwan Vanessa Yeh Thailand Nangnoi Charoenthaveesub Thailand Iain Brewster United Kingdom Simon Leary United States Reatha Clark Uruguay Leonardo Decarlini PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers betegner det netværk af virksomheder, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers Int. Ltd., hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed. *connectedthinking er et varemærke tilhørende PricewaterhouseCoopers. HealthCast er et service mark tilhørende PricewaterhouseCoopers

FREMTIDEN OG FJERNVARME

FREMTIDEN OG FJERNVARME FREMTIDEN OG FJERNVARME ENERGIPOLITISK KONFERENCE Fjernvarmeindustrien, 26. marts 2015 Axel Olesen Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning: www.iff.dk At styrke beslutningsgrundlaget

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Financial Times April 2012. Forretning i Kina

Financial Times April 2012. Forretning i Kina Financial Times April 2012 Forretning i Kina Danske løsninger i Kina - Kan man være for lille? Ved Carsten Boyer Thøgersen Tidl. generalkonsul og kontorchef i Udenrigsministeriet DTU Risø Campus Den 24.

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN

Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN JOB- OG KRAVPROFIL Jens Jacobsen Hellerup, den 6. februar 2014 Rekruttering og udvælgelse af administrations- og udviklingschef til KARA/NOVEREN AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

Overtandlæge til Frederikssund Kommune

Overtandlæge til Frederikssund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Jens Marcussen København den 9. september 2013 Overtandlæge til Frederikssund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY LATVIA

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital

Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed. Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital Skal vi ændre vores arbejde med akkreditering, kvalitet og patientsikkerhed Torben Sejr, kvalitetchef, MPA Glostrup hospital PARADIGMESKIFT Fra kontrol til forbedring Kvalitetsafdelingens Rolle Perspektiver

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

Digital forvaltning i Danmark

Digital forvaltning i Danmark Digital forvaltning i Danmark SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor digital forvaltning? Projekt Digital

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011. Sag nr. Emne: 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. oktober 2011 Sag nr. Emne: 1 bilag Amager Amager Hospital - Total for hospitalet 2011 Mio. kr. 2011 pris- og lønniveau Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding:

Du garanterer og forpligter dig til fuldt ud, at overholde nedenstående regler på alle tidspunkter, når produkter bruges i blanding: TANK MIX S VILKÅR FOR BRUG OG ANSVARSAFSKRIVELSE Læs venligst disse vilkår omhyggeligt før brug, klik derefter på knappen "Jeg accepterer" nederst på siden for at angive, at du accepterer disse betingelser

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Horsens på Forkant med Sundhed

Horsens på Forkant med Sundhed Horsens på Forkant med Sundhed Mandag den 2. september 2013 begyndte projektet Horsens på Forkant med Sundhed med at tilbyde relevante borgere i Horsens Kommune deltagelse i projektet Horsens på Forkant

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres?

Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres? Verdens bedste pensionssystem - men kan det eksporteres? Vicedirektør Carsten Andersen Forsikring & Pension 2 26 February 2013 De tre søjler i pensionssystemet Søjle I Søjle II Søjle III Folkepension ATP

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition. Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave. Resumé. Summary in Danish. Sammendrag på dansk Health at a Glance: OECD Indicators 2005 Edition Summary in Danish Fokus på helbredet: OECD-indikatorer 2005 udgave Sammendrag på dansk Resumé Sundhedssektorerne i OECD-landene vokser i både størrelse

Læs mere

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk

Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Virksomhedernes oplæringskapacitet Virkemidler der virker! Teknologisk Institut Hanne. Shapiro hsh@teknologisk.dk www.teknologisk.dk Undersøgelsen Interview med 2o virksomheder Telefonundersøgelse med

Læs mere

Thomas Bernt Henriksen

Thomas Bernt Henriksen Thomas Bernt Henriksen Økonomisk redaktør Gazelleundersøgelsen 2013 Årets tema: Hvad kan vi danskere? Fire budskaber 1. Gazeller gør op med fem års krise 2. Stærkt afsæt for vækst og job 3. Gazellerne

Læs mere

Den fremtidige udvikling i sundhedsudgifterne - behov for samfundsmæssige og etiske valg

Den fremtidige udvikling i sundhedsudgifterne - behov for samfundsmæssige og etiske valg Den fremtidige udvikling i sundhedsudgifterne - behov for samfundsmæssige og etiske valg Af Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, Formand for De Økonomiske Råd og professor ved Økonomisk Institut på Københavns

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012

Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning. Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Erfaringer fra Forsøgsordningen for elbiler og udfordringer ved udrulning Michael Rask Energistyrelsen 31. maj 2012 Konklusioner Dagens elbiler (2011-12) fungerer godt! Elbilers CO2-udledning er nul eller

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt

Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Alt hvad du behøver for at gøre værkstedet rent, sikkert og effektivt Gør værkstedet bedre Udstødningsgas og svejserøg, støv fra slibning og skæring, oliespild og slanger der roder på værkstedsgulve -

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked

Fremtidens arbejdsmarked Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Fremtidens arbejdsmarked - i 2020 (En udredning til AT) Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends

Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends Sundhedsområdet i et systemskifte! - Rammesættende udviklingstrends Region Midtjyllands Megasatsning på erhverv-sundhed Leif Jakobsen Drivkræfter og udviklingstendenser Forventninger Teknologi Sundhedssektoren

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Education at a Glance 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk

OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012. Education at a Glance 2012. Summary in Danish. Sammendrag på dansk OECD Multilingual Summaries Education at a Glance 2012 Summary in Danish Read the full book on: 10.1787/eag-2012-en Education at a Glance 2012 Sammendrag på dansk Education at a Glance 2012: OECD Indicators

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

systems for industrial heat treatment

systems for industrial heat treatment Vision Fornax A/S vil være den foretrukne samarbejdspartner indenfor videnbaserede, kundespecifikke løsninger til industriel varmebehandling. Fornax A/S vil være kendt som en loyal og professionel samarbejdspartner,

Læs mere

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE GINIE: Geografisk Informations- Netværk i Europa IST-2000-29493 Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE Rapport D 2.11.1 (a) Januar 2004 Projektkoordinator: University

Læs mere

NIM. Corporate Health Programs

NIM. Corporate Health Programs NIM Corporate Health Programs 360 integrerede sundhedsløsninger Nordic Integrative Medicine Virsomheder, der investerer i medarbejdernes sundhed og velvære, opnår langsigtede økonomiske fordele. Arbejdsrelateret

Læs mere

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol

SOCIAL KONTROL. Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol SOCIAL KONTROL Tre definitioner og indfaldsvinkler til social kontrol Den brede: samfundets sammenhængskraft sammenligning og diskussion af samfundstyper (f.eks. Durkheim) Mellem: magt og magtudøvelse

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation

TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation TROVIS 6600 Automatik System Til bygningsautomation Grafisk Projekteringsværktøj BACnet er en forkortelse for Building Automation and Control networks. Oprettelse af BACnet objekter ifbm. system-integration

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune

Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune JOB- OG KRAVPROFIL Astrid Ravnsbæk Hellerup, den 15. september 2014 Skoleleder til Herstedøster Skole Albertslund Kommune AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jan Kjeldsmark Aarhus, den 30. juni 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som Direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY INDIA ITALY

Læs mere

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs?

Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Stofmisbrug 2012 Bedre behandling for færre penge Kan kommunerne nyttiggøre videnskapitalen og skabe synergi gennem samarbejde på tværs? Kurt Klaudi Klausen, professor og leder af Master of Public Management

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring?

Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Hvordan skaber vi organisationer, der mestrer forandring? Programoversigt 15:00 Velkomst Baggrund og ambitioner Fire markante ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer To kritiske stemmer på traditionel

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom

INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom INTERNATIONAL STRATEGIUDVIKLING Case: Dangaard Telecom Situationen 2006 Salg og logistik i 16 lande Norway Finland Sweden Norway Denmark Ireland Denmark Sweden Estonia Latvia Lithuania Holland Belgium

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE?

EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? EUROPA I ÆNDRING FÅR DET KONSEKVENSER FOR NORGE? Danish Online Gambling Association CEO, Morten Rønde FOKUS OG FREMGANGSMÅDE HVOR BLIVER RESULTATERNE SKABT? I. I EU (ved harmonisering) II. Lokalt (i den

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere