Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide"

Transkript

1 19. juni 2014 Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Frist for indsendelse af ansøgning Den 8. juli 2014 kl Skemaet sendes til Mrk: SPU-midler til sårbare gravide, Aalborg kommune Journalnummer /2/ANP. Inden skemaet udfyldes, læses Vejledning til ansøgning: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. Vejledningen skal følges og alle rubrikker besvares. Som bilag vedlægges følgende: Bilag 1: Underskreven samarbejdsaftale mellem kommune(r), region og frivillige organisationer

2 Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 1. Projektets titel: Udvidet tværfagligt graviditets- og barseltilbud i lokalmiljøet. 2. Ansøger: Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Adresse: Sønderbro 12, 9000 Aalborg Navn på projektleder: Anette Stevn Jensen. Stillingsbetegnelse: Tlf. nr.: Navn på projektets juridisk ansvarlige person: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Kontaktperson: Leder af Center for Børn, Unge og Familier Hans Chr Mariegaard Børne- og Familiechef Tinne Mariegaard Ansøgers personlige underskrift: Sted: Underskrift: Dato: / Samarbejdsprojekt/partnerskab: Ansvarlig kontaktperson: Region Nordjylland Chefjordemoder Lisbeth Hammer Lisbeth Hammer Chefjordemoder Aalborg Universitetshospital Klinik Kvinde-Barn og Urinvejskirurgi. Reberbansgade 15, 9000 Aalborg. Tlf

3 4. Ansøgers forudsætninger for at gennemføre projektet: 5. Projektlederens uddannelse, baggrund, erfaring og kompetence: 6. Der ansøges om i alt: 7. Projektets varighed: 8. Er der ansøgt eller bevilget økonomisk støtte fra anden side: 9. Indgår der egenfinansiering i projektet?: 10. Hvis svaret er ja til spørgsmål 8 eller 9, hvad er da projektets samlede budget: 11. Tidligere bevilget støtte fra Sundhedsstyrelsen: Projektet skal forankres i Aalborg kommunes Sundhedspleje, som er en etableret og professionel afdeling, der tidligere har været projektansvarlige for lignende og større projekter. Aktuelt er Aalborg kommune sammen med Region Nordjylland medansvarlige for Projekt Klar til hverdagen som familie, hvor lederen af Sundhedsområdet sidder i Styregruppe. Aalborg kommune etablerer i 2014 Forældrekurser, som i dette projekt skal tilrettelægges under særlig hensyntagen til målgruppen. Sundhedsområdet er organisatorisk placeret i Center for Børn, Unge og Familier, hvor Sekretariatsleder Brian Andersen Balle er økonomiansvarlig for de ansøgte projektmidler. Projektlederen skal ansættes i fase 1, og der er udarbejdet flg. jobprofil: - Grunduddannelse sundhedsplejerske - Efteruddannelse i metoder om tilknytning og relationer. - Erfaring med ledelse herunder projektledelse. - Erfaring indenfor kommunal sundhedspleje - Erfaring med koordinering af tværfaglige indsatser - Kendskab til Aalborg kommune og Region Nord kr. (jævnfør budgetskema) Projektet forventes igangsat 1. oktober 2014 og afsluttet 31. december 2017 Ja Nej _x Der ansøgt om økonomisk støtte hos: Der er bevilget økonomisk støtte fra Der vil indgå egenfinansiering i projektet i form af: - Lokaler, drift, kontorhold m.v. - Bærbar pc., mobil, mødeforplejning mv. - Afsluttende evaluering ved kommunens Kvalitetsenhed. - Leje af lokaler i lokalområdet, eks. Sundheds- og kvarterhuset, Trekanten eller lign. Ansøgte beløb: Egenfinansiering: Projektets samlede budget: kr kr kr. Projekttitel/årstal/bevilget beløb: 1. Styrket indsats i svangreomsorgen for særligt sårbare og udsatte gravide. Cafe Baby Start Klar til hverdagen som familie kr. 3

4 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 1. Projektets titel: Udvidet tværfaglig graviditets- og barselstilbud i lokalmiljøet. 2. Baggrund og vision for projektet: Erfaringerne fra projekt Klar til hverdagen som familie viser, at den planlagte målgruppe ikke nås i det omfang, det var ønsket. Det har vist sig vanskeligt at nå en bestemt gruppe af kvinder under graviditeten, og at projektets indsats i det nuværende projekt nu primært har fået mere fokus på familie og barn efter fødslen, og på familier, der selv er i stand til at opsøge et centralt beliggende tilbud. Det drejer sig derfor i dette projekt om at nå den del af den sårbare gruppe jf. Svangreomsorgens niveau 3 som ikke på eget initiativ opsøger de almene offentlige forebyggende sundhedstilbud herunder Klar til hverdagen som familie, Aalborg kommunes forældrekurser men som ved en særlig tilrettelagt indsats vil kunne motiveres dertil. Se nærmere under målgruppe. Og endelig har erfaringerne vist, at det er særlig svært at inddrage fædrene. Vi ønsker derfor også med det aktuelle projekt at iværksætte initiativer, hvor vi målrettet satser på at nå fædrene. 3. Overordnet mål med projektet herunder forebyggelses- ogsundhedsfremmeperspektivet: Delmål: Vi ønsker med projektet at optimere samarbejdet og udarbejde en fælles praksis på tværs mellem Praktiserende læge, Region Nord og Aalborg kommune, hvor vi i samarbejde tilrettelægger en koordinerende indsats med det formål, at styrke den gravide og hendes partner tidligt i graviditeten, m.h.p. på at kunne modtage svangreomsorg fra særligt tilrettelagte tilbud og fra allerede eksisterende tilbud. - Vi ønsker at ruste sårbare gravide til at blive forældre herunder fremme af sund livsstil og sunde vaner i forhold til graviditet, familieliv og det kommende barn. - Vi ønsker at give alle børn en god start på livet og bl.a. bidrage til at reducere antallet af nyfødte, der bliver genindlagt og reducere antallet af nyfødte med lav fødselsvægt. - Vi ønsker at motivere, støtte og udvikle indsatser for de sårbare gravide og deres partnere, således at de bliver i stand til at deltage i almindelige svangerskabsforebyggende tilbud i region, kommune og hos den praktiserende læge herunder deltage i Aalborg kommunes Forældrekurser og Projekt Klar til hverdagen som familie. - Beskrivelse af målgruppen og deres behov mere præcist m.h.p. at gøre henvisningen fra praktiserende læger og jordemødre mere håndterbar. - Etablering af kontakt med målgruppen tidligt i graviditeten for at kunne motivere og støtte den kommende mor/far under graviditeten og tæt på fødselstidspunktet. - Udøvelse af svangreomsorg til målgruppen ved særligt tilrettelagte indsatser - Optimering af det tværsektorielle samarbejde ved udarbejdelse af samarbejdsaftaler. - Evaluering af de samlede indsatser i samarbejde med de gravide og samarbejdspartnere. - Beskrivelse og videreformidling af resultaterne/indsatserne, så de vil kunne anvendes i andre kommuner og på landsplan. 4

5 4. Projektets fokusområder: Fokusområder: - Tidlig opsporing af målgruppen - Inddragelse af målgruppen. - Tværsektorielle særligt tilrettelagte indsatser. - Motivation og støtte i graviditetsperioden. - Udvidet svangreomsorg med fokus på tilknytning og relationer. - Inddragelse af frivillige organisationer i opsporing og motivering af den gravide til almene tilbud. - Koordinering af sundhedsindsatsen mellem jordemoder, udvidet sundhedspleje, praktiserende læge, svangreambulatoriet, herunder Familieambulatoriet og evt. psykiatrien. - Tæt kontakt til etablerede tilbud herunder Projekt: Klar til hverdagen som familie og Forældrekurser. - Sikre hurtig og effektiv henvisning til relevante alm. tilbud 5. Målgruppe(r): Målgruppen er sårbare gravide, jf. Svangreomsorgens niveau 3 og deres partnere. - Det er gravide, der ikke anvender de almindelige svangerskabsforebyggende tilbud, herunder Projekt Klar til hverdagen som familie og Aalborg Kommunes forældrekurser, men hvor der er en forventning om, at de vil kunne motiveres og støttes dertil via tværfaglig indsats. Målgruppen kan eksempelvis være gravide der, - er helt unge og usikre på graviditet og rollen som mor/far - er ufrivillige enlige - har mangelfuld skolegang - har sociale problemer i forbindelse med økonomi, bolig, samliv mv. - har sproglige eller kulturelle vanskeligheder i det danske samfund - ikke har uddannelse eller tilknytning til arbejdsmarkedet - ikke har et netværk, og er socialt isoleret - ikke har rollemodeller Målgruppen omfatter ikke de ca. 3 5 % af de mest sårbare i Niveau 3, som ikke vil kunne forventes at komme til at deltage i de almindelige tilbud. 6. Rekruttering: I tæt samarbejde med Region Nordjylland, praktiserende læger og ressourcer i lokalområderne vil vi styrke indsatsen i forhold til opsporing og kontakt med den gravide og hendes partner meget tidligt i graviditeten. Vi vil gennemgå nuværende procedurer for på den måde at sikre, at vi får oplysninger om de gravide tidligst muligt. Vi vil etablere kontakt med frivillige organisationer i lokalområdet for at opsøge de gravide tidligt. Iflg. Sundhedsstyrelsen er det % af de kommende mødre, der er sårbare og kan have brug for ekstra støtte under graviditeten og den første tid efter fødslen. I Aalborg kommune modtager vi årligt fødselsanmeldelser på børn i denne gruppe. Da vores målgruppe ikke omfatter de 3 5 % af de mest sårbare, vil det sige ca gravide, der kan være mulige i målgruppen. 5

6 7. Der vil blive ansat medarbejdere med relevant grunduddannelse, efteruddannelse indenfor de anvendte metoder, høj grad af kompetence i forhold til samarbejde, erfaring og kreativitet indenfor arbejdet med målgruppen. Det vil være et krav, at medarbejderne har dokumenterede kompetencer inden for området tilknytning og relation. Sikring af kompetencer blandt fagpersonale: De ansatte medarbejdere skal være indstillede på og i stand til at samarbejde og koordinere på tværs og udøve svangre-omsorg på alternative måder, hvor den personlige kontakt kan være afgørende. Sundhedsplejersken har hér den koordinerende rolle. Projektlederen skal have det faglige og koordinerende ansvar for projektet. Lederen af sundhedsområdet har ansvaret for personaleledelsen og driften. Lederen af Jordemodercentret skal have det faglige og personalemæssige ansvar for projektets jordemoder. 8. Der skal afholdes en fælles temadag som opstart for projektets medarbejdere, og lederne vil sikre den løbende kompetenceudvikling. Erfaringerne viser, at målgruppen ikke selv opsøger de eksisterende tilbud, men at der er større succes med at nå målgruppen, når det foregår i deres eget lokalmiljø. Medarbejderne i projektet skal som beskrevet i pkt. 18 have deres tilknytning til de 4 lokalområder i den kommunale sundhedspleje og det regionale jordemodercenter. Praktiserende læge deltager på konsulentbasis. Der skal etableres en fast mødestruktur, så den fagfaglige tværsektorielle faglighed kommer i spil. Medarbejderne skal primært arbejde i lokalmiljø, hvorfor der i første fase skal etableres kontakt og laves aftaler med organisationer i lokalmiljøet. Aktiviteter og metoder: Der skal etableres samarbejdsaftale mellem den kommunale sundhedspleje og fødestedet (Aalborg Universitetshospital) således, at den koordinerende sundhedsplejerske og jordemoderen kan have kontakt med den gravide, fødende og med personalet på fødestedet. Jordemodercentret er organiseret under Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland. Jordemodercentret modtager henvisninger fra praktiserende læger vedr. alle gravide, der møder i lægens konsultation. Den gravide indkaldes til første jordemoderkonsultation i uge 15 17, og de følger herefter fastlagt Forløbsplan for jordemoderkonsultationer. Den sidste graviditetskonsultation ligger i uge 40, og der bliver herudover tilbudt et efterfødselsforløb. Jordemodercentret er organiseret, således at de har én konsultation for de unge gravide og én for de sårbare. Der arbejdes ikke med kendt jordemoder i hele graviditets- og fødselsforløbet. I forbindelse med projektet kan det overvejes at organisere jordemødre geografisk som i Aalborg kommune. Den koordinerende sundhedsplejerske skal kunne anvende de tværsektorielle faggrupper i projektet som sparring, vidensbank og henviser til det rette tilbud til den gravide og hendes partner. Socialrådgiveren skal være brobygger til lokalmiljøerne, både de offentlige tilbud 6

7 9. Inddragelse af målgruppen: og de frivillige organisationer. Socialrådgiveren skal ikke have myndigheds/bevillingskompetence, men skal have let adgang og viden om, hvor og hvornår der kan henvises eksempelvis til eksempelvis Jobcentret eller Familiegrupperne. Når der er etableret kontakt med de gravide, skal der tilbydes forebyggende svangreomsorg ved hjemmebesøg, i mindre grupper, ved undervisning og relevante kulturelle aktiviteter. Idéer til undervisningstemaer og kulturelle aktiviteter: - Graviditets- og fødselsforberedelse - Tilknytning - Mentalisering - Kulturformidling, eks. bibliotek, børneteater, legestuer m.v. - Undervisning - Barnets udvikling, trivsel, behov og pleje. - Søvn, kost og amning. - Leg og motorik - Opdragelse, generelt, herunder ift. søskende - Moderne baby massage - Praktisk konkret støtte, eks. deltagelse i lægebesøg - Jobsøgning m.v. Metoder: - Marte Meo. - Circle of Security Parenting (COS-P). - Interviewteknik - Klar til barn - Metoder vedr. læringstile - Metoder til afdækning af netværk - Individuelle hjemmebesøg - Gruppeledelse - Undervisning De kommunale sundhedsplejersker i Aalborg kommune arbejder med mentalisering, tilknytning og relationer, og der pågår pt. kompetenceudvikling i.f.m. afholdelse af Forældrekurser. Medarbejderne i projektet skal ligeledes følge denne kompetenceudvikling. Der påtænkes at afholde en studietur til Greve eller Roskilde kommune, hvor de arbejder med nogle af de foreslåede metoder. Inddragelse af målgruppen er et vigtigt fokuspunkt i forbindelse med tilrettelæggelsen af alternative indsatser. Det vil vi gøre ved at tage kontakt til de frivillige organisationer og de boligsociale medarbejdere, der er tæt på målgruppen. Projektets medarbejdere vil lave interviews med de gravide og deres partnere m.h.p. at forstå deres situation og behov for støtte. Den koordinerende sundhedsplejerske vil kunne møde den gravide til graviditetsundersøgelsen og den fødende på fødestedet og her inddrage hende i hendes behov for at skabe en sund fremtid med sit barn. I starten vil der være tale om individuelle interviews, men når der er etableret kontakt og tillid, vil der også kunne foregå interviews i grupper. Det skal være en grundlæggende arbejdsmetode i projektet, at den gravide og partnere løbende skal inddrages ved strukturerede og dokumenterede interviews. 7

8 10. Forventes indsatsen at styrke øvrige områder?: 11. Samarbejde med øvrige aktører: Det er projektets idé, at viden og erfaringer skal bredes ud til resten af kommunen og til andre kommuner i Regionen. Det vil kunne ske ved udbredelse af viden om flg. fokusområder: - Nærmere beskrivelse af målgruppen og dens behov. - Udarbejdelse af samarbejdsaftaler mellem praktiserende læge, Region og kommune. - Udvidet indsats i form af alternative tilbud - Inddragelse af målgruppen i udbredelse af viden evt. ved hjælp fra frivillige organisationer. - Lokal forankring/implementering af tilbud til kommende gravide. Udvidet tværfaglig graviditets- og barselstilbud i lokalmiljøet vil samarbejde med en række aktører, kommunale, regionale, private og frivillige. Herunder listes de aktører, som skal inddrages. Herudover kan der komme flere til efterhånden som Udvidet tværfaglig graviditets- og barselstilbud i lokalmiljøet bliver etableret og udbredt. - Aalborg Jordemodercenter - Praktiserende læger i lokalområderne - Familieambulatoriet for region Nordjylland/Svangreambulatoriet - Jobcentret - Myndighedsafdelingen (Socialafdelingen) - Boligsociale medarbejdere (Netværkskoordinatorerne) - Forebyggende tilbud i Center for børn, unge og familier. - Skovparkkollegiet i Aalborg Kommune - Aalborg Universitet (tilkoble forskning evt. ph.d. stud.) 12. Arenaer, risiko og sundhedsadfærd: Frivillige organisationer: - Kofoeds skole - Foreningen Grønlandske Børn - Mødrehjælpen - Foreningen Far Den koordinerende sundhedsplejerske og jordemoderen i projektet skal have sin daglige gang både på fødestedet (Regionen) og i kommunen. Det kræver stor forberedelse og drøftelser med fødestedet og kommunen, således at der er en klar forventningsafstemning, og at alle har committet sig til formålet med, at der kommer en anden faggruppe ind. Der skal ske indledende drøftelser mellem ledelsen på fødestedet, i den kommunale sundhedspleje og i projektet. Der skal derefter være tydelig kommunikation til de medarbejdere, som den koordinerende sundhedsplejerske og jordemoderen i projektet skal samarbejde med. Når samarbejdsaftalerne skal udarbejdes skal der være fokus på de kulturforskelle, der kan opstå, og hvorledes disse håndteres. 8

9 13. Tilpasning til den eksisterende indsats: 14. Dokumentation og afrapportering: Målet er, at deltagerne/målgruppen vil kunne komme til at deltage i Regionens og kommunens alm. tilbud. Projektet skal ses i tæt sammenhæng med Projekt Klar til hverdagen som familie, som Aalborg kommune deltager i sammen med Region Nordjylland og 4 andre nordjyske kommuner. Målet er, at målgruppen i Udvidet tværfaglig graviditets- og barselstilbud i lokalmiljøet kan motiveres til at deltage i almene forebyggende sundhedstilbud (læge, jordemoder, sundhedsplejerske), relevante lokale foreninger og Klar til hverdagen som familie s tilbud. Aalborg kommune starter Forældrekurser i juni 2014, og det er ligeledes et mål, at en del af målgruppen vil kunne støttes og motiveres til at deltage i disse. I og med at projektet forankres i den kommunale sundhedsplejes områdekontorer og jordemodercentret, vil der løbende ske en overgang til eksisterende tilbud. Det er forventeligt, at nogle af projektets medarbejdere i forvejen vil være ansat i kommunen eller regionen, og at der derfor også vil ske en tilpasning. Projektleder vil løbende dokumentere indsatser ved referater fra interviews med målgruppen, samarbejdsaftaler, evalueringer af aktiviteter. Antallet af deltagere i projektet og diverse aktiviteter skal løbende dokumenteres. Der skal udarbejdes kvalitative interviews med deltagerne om udbyttet. Der skal ske en ½-årlig opfølgning og evaluering med Projektets ledelse og ansvarlige, såvel på det økonomiske og faglige område. Der er budgetteret med udgifter til ekstern revision. Inden projektets afslutning skal der udarbejdes en afrapportering fra Aalborg kommunes Analyse- og Kvalitetsenhed. 15. Formidling og kommunikation: 16. Projektets forankring og evt. implementering: Der skal lægges særligt vægt på: - Hvor mange gravide har deltaget i projektet - Hvor mange fædre har deltaget i projektet - Hvor mange er henvist til alm. tilbud. - Er der sket reduktion af genindlæggelser - Hvilke aktiviteter/tilbud kan implementeres efter projektets afslutning. Der skal i projektets første fase aftales, hvorledes formidling og kommunikation skal foregå. Udvidet tværfaglig graviditets og barselstilbud i lokalområdet forankres i Sundhedsområdet, Center for Børn, Unge og Familier i Aalborg Kommune. Centret driver blandt andet den kommunale sundhedspleje, familiebehandlingstilbud og andre specialiserede tilbud til udsatte børn og unge. Centret er beliggende i Børne- og Familieafdelingen i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune. Udvidet tværfaglig graviditets og barselstilbud i lokalområdet skal foregå i tæt samarbejde med Jordemodercentret i Region Nordjylland og de praktiserende læger. Implementering af projektets erfaringer forventes derfor også at kunne foregå i sæt samarbejde efter projektets udløb. 9

10 17. Styregruppe: Der etableres flg. Styregruppe bestående af repr. fra: - Sundhedsområdet, Aalborg kommune - Region Nordjylland - Projektleder - Jobcentret i Aalborg Kommune - Myndighed/Familiegrupperne Aalborg Kommune - Målgruppen - Frivillig organisation - Sekretær/projektkonsulent. Styregruppen skal mødes 1 gang pr. kvartal med dagsorden og referater. 18. Projektets organisering og bemanding: Økonomiansvarlig Sekretariatsleder Brian A. Balle Center for Børn, Unge og Familier. Projektet forankres i den kommunale sundhedspleje i Center for Børn, Unge og Familier, Aalborg kommune. Aalborg kommunes sundhedspleje er organiseret i 4 lokalområder - Centrum, Øst, Nor og Sydvest alle med decentral teamledelse. Bemanding: ½ Projektleder (sundhedsplejerske) 2 sundhedsplejersker på fuld tid. 1 socialrådgiver på fuld tid. 1 jordemoder, forankret i Region Nordjylland, Praktiserende læger, ca. 8 t. mdl. Ph.d.stud. fra AAU. Projektlederen vil sammen med socialrådgiveren blive tilknyttet et af de to største områder. De øvrige sundhedsplejersker vil blive tilknyttet de øvrige fire områder efter behov. Jordemoderen vil blive tilknyttet Jordemodercentret. Den praktiserende læge vil blive tilknyttet ad hoc på konsulentbasis. Det skal undersøges, om der kan tilknyttes en Ph.d.stud. fra Aalborg Universitet. 19. Tidsplan: Projektet forventes igangsat: og afsluttet: Opstart af projekt. - Ansættelse af projektleder. - Ansættelse af øvrige personale. - Etablere styregruppen - Etablere aftale med Kvalitetsenheden m.h.p. efterfølgende afrapportering. - Dagligt navn til projektet : - Etablering af kontakt og aftaler med interessenter, - herunder frivillige organisationer m.h.p. præsentation af projektet og etablering af samarbejde. - Udbygge projektbeskrivelsen i samarbejde med interessenter herunder 10

11 frivillige. - Uddybe og beskrive målgruppen mere præcist. - Valg af metoder i projektets øvrige faser. - Udarbejde undervisningskoncept. - Udarbejde plan for svangreaktiviteter. - Udarbejde samarbejdsaftaler, herunder fast mødestruktur mellem region og kommune. - Etablere aftaler om lokaler i nærmiljøet. - Udarbejdelse af materiale til henvisere og til de gravide. - Afholdelse af fælles Kick-off-møde : - Projektets opstart. - Etablere kontakt med de gravide. - Interview med de, som ikke kommer i projekt Klar til hverdagen som familie, og de øvrige gravide, der henvises. - Motivationsarbejde. - Udøve udvidet svangre- og barselsomsorg jf. pkt. 8. o Individuelt o På hjemmebesøg o I små grupper o Undervisning o Øvrige aktiviteter. o Særlige aktiviteter for fædre. - Styregruppemøder kvartalsvis. - Evaluering og opfølgning halvårligt. - Afsluttende evaluering og afrapportering. 11

12 Skema 3: Budget for hele projektperioden Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 1. Projektets titel: 2. Regnskabsansvarlig: Udvidet tværfagligt graviditets- og barselstilbud i lokalmiljøet Navn: Brian Andersen Balle Tlf.nr.: Revisor: 4. Projektledelse sundhedsplejersker jordmoder socialrådgiver Aktivitetsomfang (antal) ½ Timetal og sats Beløb i kr. Noter 18,5 t pr. uge á 302 kr. 74 t pr. uge á 234 kr. 37 t pr. uge á 292 kr. 37 t pr. uge á 249 kr Incl. feriepenge år 4 5. Uddannelse, kurser, konferencer o. lign. 6. Materialer og/eller konkrete værktøjer/metode: 7. Rejser og transport inkl. opholdsudgifter: Serviceydelser, herunder konsulentbistand mv.: 9. Administration, revision: 8 timer pr. mdr. 900 kr. pr. time ad hoc læge Andet: ANSØGT BELØB I ALT:

13 19. juni 2014 Skema 4: Budget for hvert år Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide

14 Projektets titel: ½ Projektledelse 2 Sundhedsplejersker 1 jordmoder 1 socialrådgiver Udvidet tværfagligt graviditets- og barselstilbud i lokalmiljøet 2014 (beløb i kr.) Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen (beløb i kr.) Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen (beløb i kr.) Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen (beløb i kr.) Evt. Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Samlet beløb Evt. egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Uddannelse, kurser, workshops, konferencer og lign. Materialer og/eller konkrete værktøjer/metode Serviceydelser, herunder fx konsulentbistand mv Andet Revision Etablering Bygningsdrift Drift I alt

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide 13. oktober 2014 Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl. 9.00 Skemaet sendes til fobs@sst.dk

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Ansøgning om aktivitetstilskud Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017

Ansøgning om aktivitetstilskud Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017 Ansøgning om aktivitetstilskud Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017 Ansøger: Projekttitel: Indsatsområde: Vælg et element. Dato: Ansøgningsfrist: torsdag den 26. januar 2017 Bemærk at ansøgningen

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00.

Ansøgninger skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest den 8. juli 2014 kl. 12.00. UDMØNTNING AF MIDLER FRA SUNDHEDSPOLITISK UDSPIL TIL SÅRBARE GRAVIDE Kommuner og regioner inviteres hermed til at indsende fælles ansøgning om midler til udvikling af den tidlige indsats i forhold til

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte alkohol- og stofmisbrugere, samt hjemløse Frist for indsendelse af ansøgning

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Ansøgningsskema for puljeprojekt:

Ansøgningsskema for puljeprojekt: Ansøgningsskema for puljeprojekt: Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Sundhedsstyrelsen skal modtage ansøgningen senest den 29. november 2016 Skemaet sendes

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien

Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien Skema 1 Ansøgningsskema til projektstøtte 1. Projektets titel: Sundhedstilbud for alle 2. Ansøger afdeling Center for Psykosocialt Handicap, Ishøj Kommune

Læs mere

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide

Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Patientforløb AC-fuldmægtig Mona Buss Buksti Sundhedsfremmekonsulent Iben Mortensen 7. april 2017 NOTAT Afrapportering projektgruppe vedr. Udsatte gravide Denne afrapportering beskriver den model for screening

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema 1: Revideret projektbeskrivelse for Mariagerfjord Kommunes indsats 25. september 2009 Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Efter forespørgsel fra Kasper Dahl 1. Titel på

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte. Kommunens plan mod overvægt Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Sendes til Ansøgningsfrist Fredag d. 14. november 2008 kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Mrk. Ansøgning 3. udmøntning af

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen og Station Victor Nørregade 2 9800 Hjørring Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier

Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Bilag 1 En tidlig indsats til sårbare og udsatte familier Baggrund I ønsket om at fremme chanceligheden blandt børn og unge er det helt centralt med en tidlig

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ny projektbeskrivelse Satspulje 2005 Ansøgningsfrist 1. marts 2005 Oprindelig ansøgning revideret oktober 2005 efter aftale med Projektkoordinator Sune Krarup-Pedersen.

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Ansøgningsskema til Regionsrådets

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide

Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide 1 of 11 Samarbejdsaftale om niveau 3 svangre gravide mellem jordemødre, Randers Sygehus og Familieafdelingen, Syddjurs Kommune Dette er en samarbejdsaftale udarbejdet og indgået mellem jordemødre, Randers

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Sendes til Ansøgningsfrist Fredag d. 14. november 2008 kl. 12.00 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Mrk. Ansøgning 3. udmøntning af

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk). De udfyldte

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark.

UDKAST. Aftale vedr. samarbejdet om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af Familieambulatoriet i Region Syddanmark. 1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Kommunesamarbejde Journal nr.: 10/19257 Dato: 16. december 2011 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318 UDKAST

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, kommunens

Læs mere

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015)

Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Samarbejdsaftale om fælles gravidteam for sårbare gravide (godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 9. december 2015) Region

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015

Projektkommissorium. A. Familieorienteret alkoholbehandling 30-06-2015 Projektkommissorium A. Familieorienteret 30-06-2015 B. Projektbeskrivelse Som led i det sundhedspolitiske udspil Mere borger, mindre patient et stærkt fælles sundhedsvæsen er der afsat 56 mio. kr. i perioden

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til Børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici

Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til Børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til Børns trivsel i udsatte familier med overvægt og andre sundhedsrisici Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011.

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2011. Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Direkte 4820 5411 Web www.regionh.dk Ref.: Line Sønderby Christensen Ansøgningsskema

Læs mere

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012

Udkast til samarbejdsaftale ver. 2 29-05-2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 12/838 Dato: 29.maj 2012 Udarbejdet af: Anne Uller E-mail: anne.uller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631318

Læs mere

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Udmøntning af satspuljen - Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner, i samarbejde med regioner, til at ansøge om satspuljemidler til

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Kommunens plan mod overvægt Satspulje 2005 Ansøgningsfrist 1. marts 2005 Sendes til Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København

Læs mere

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013

INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 INTRODUKTION TIL MØDREHJÆLPEN REYKJAVIK - OKTOBER 2013 MØDREHJÆLPEN Mødrehjælpen er en privat humanitær organisation. Organisationens arbejde startede ca. 1924. Fomålet er at yde social, sundhedsmæssig,

Læs mere

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011.

Evaluering. Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Evaluering Børne- og Ungerådgivningscentret 22-02-2013 Evaluering af projekt: samarbejde mellem jordemoder og sundhedspleje i Høje-Taastrup Projektnummer 13-2011. Kort beskrivelse af projektet Høje-Taastrup

Læs mere

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet

Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Sundhedsaftalen et samarbejde mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner Faglig ramme for samarbejdet om Familieambulatoriet Bilag til Samarbejdsaftalen for Familieambulatoriet juni 2016 1. Baggrund Formålet

Læs mere

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr /8)

Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr /8) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske elementer og vurderingskriterier på kommunepuljen, storrygerindsatsen (J. nr. 1-2611-105/8) Målgruppe Målgruppen er storrygere med et forbrug på mindst 15 cigaretter

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel. Formålet med forløbsplanen er at informere

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune

Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune Forløbsplan for jordemoderkonsultationer for gravide i Hjørring Kommune I denne forløbsplan for jordemoderkonsultationer kan I læse en beskrivelse af det generelle tilbud til gravide og par i forbindelse

Læs mere

Mona Nederby Larsen

Mona Nederby Larsen Skema 1: Ansøgningsskema til indsats under Forstærket indsats over for storrygere 1. Indsatsens titel: Kvit det skidt En tværgående rygestopindsats målrettet storrygere 2. Ansøger: Fredericia Kommune Pleje

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005 SOCIALMINISTERIET Tilskudsadministrationen Postboks 1059 1008 København K Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2)

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide. (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Sundhedspolitisk udspil midler til sårbare gravide (Ansøgning fra Haderslev Kommune version 2) Frist for indsendelse af ansøgning Den 29. august 2014 kl. 9.00 Skemaet

Læs mere

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted

LIV via dialog. Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Bilag 8 Særrapport - analyse - statistik vedrørende efterfødselsreaktioner i Thisted Forarbejde 1989-1994: Samarbejdsprojekt Trivsel i familien I denne periode arbejdede jordemødrene/sundhedsplejerskerne

Læs mere

Evaluering af Familieiværksætterne

Evaluering af Familieiværksætterne 2016 Evaluering af Familieiværksætterne Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune Center for Børn & Undervisning Indhold 1. Indledning...2 1.1. Hvad er Familieiværksætterne i Faxe Kommune?...2 1.2. Hvordan

Læs mere

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn

Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Perspektiver og udfordringer i samarbejdet omkring de sårbare gravide og deres børn Jens Peter Hegelund Direktør, Silkeborg Kommune Rikke Skou Jensen Konst. Vicedirektør, Region Midtjylland Dagsorden Den

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema. Styrket indsats for børn og unge som pårørende Sagsnr. 1-1012-113/1 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket indsats for børn og unge som pårørende Vær opmærksom på, at dette skema ikke må overskride et omfang på 10 sider, skrevet i Times New Roman

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejen Holstebro Kommune Borregaards vej 9, 7500 Holstebro Tlf. 9611 5300 Mail: Sundhedsplejen@holstebro.dk Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske: Leder

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge; Kayerødsgade 46; 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

x Skole(r)/kommune, der tidligere har arbejdet med evidensbaserede trivselsindsatser

x Skole(r)/kommune, der tidligere har arbejdet med evidensbaserede trivselsindsatser Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Styrket indsats for social udsatte og sårbare grupper fremme af mental sundhed og trivsel

Læs mere

Evaluering af Projekt God Familiestart

Evaluering af Projekt God Familiestart Evaluering af Projekt God Familiestart I april 2013 godkendte byrådet Projekt God familiestart. God familiestart er et fødsels- og familieforberedende kursus, udviklet på baggrund af Leksand-modellen fra

Læs mere

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser

Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Status for regionernes og kommunernes tilbud til gravide og fødende med fokus på ambulante fødsler og tidlige udskrivelser Indenrigs- og Sundhedsministeriet har d.

Læs mere

Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte

Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper 1. Projektets titel: Sunde og aktive kvinder i Farum Midtpunkt - Furesø Kommune 2. Ansøger: Furesø

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Informationsmøde om puljen

Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR. Informationsmøde om puljen Investering i den tidlige og forebyggende indsats i PPR Informationsmøde om puljen Velkommen Formål med informationsmødet Socialstyrelsens perspektiver på den tidlige og forebyggende indsats på børnog

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail planogudvikling@r egionh.dk Dato: 23. april 2014 Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper.

18.01.13. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. Projektbeskrivelse til Sundhedsstyrelsens satspulje Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 18.01.13 Tema Målgruppe Projektets navn Baggrund og vision for projektet Tidlig opsporring

Læs mere

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide

Faglig ramme om fælles gravidteam for sårbare gravide. 1. Baggrund. Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Bilag til samarbejdsaftale om fælles gravid team for sårbare gravide Faglig

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan.

Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Høringssvar til Region Syddanmarks fremtidige Fødeplan. Overordnet set er udkastet til fødeplanen et flot og gennembearbejdet materiale. Intentionerne med fødeplanen er at give et ens tilbud til alle gravide

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsområdet for børn og unge. Kayerødsgade 46 9000 Aalborg Uddannelsesansvarlig sundhedsplejerske:

Læs mere

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning

Beskrivelse af den kommunale sundhedsordning Specialuddannelsen til Sundhedsplejerske Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedsplejen.

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Dato 31-03-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 abmo abmo@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler til forsøg

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Sundhedstjenesten Slagelse Kommune, Næstvedvej 15, 4230 Skælskør. Mail : loten@slagelse.dk,

Læs mere

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark

Sundhedsaftalen i Region Syddanmark Sundhedsaftalen i Region Syddanmark 1 2015-2018 Formålet med sundhedsaftalen Sikre sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sektorer og de tilgrænsende sektorer (f.eks. social-, og arbejdsmarkedsområdet)

Læs mere

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER D E T L O K A L E B E S K Æ F T I G E L S E S R Å D F O R AAR H U S Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema 1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER 1.1 Ansøger Her angives hvem, der søger bevillingen, her under

Læs mere

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital?

Graviditet og fødsel Hjemmefødsel eller fødsel på hospital? Graviditet og fødsel 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende til omkring 21.000 fødsler om året. Uanset hvor du føder i regionen, ønsker vi at give dig de samme tilbud under din graviditet,

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

BILAG 2 - Interviewguide

BILAG 2 - Interviewguide BILAG 2 - Interviewguide Temaer Vi vil bygge interviewet op omkring tre overordnede temaer, som vil danne ramme om interviewet og som de enkelte spørgsmål kan indgå under. Disse temaer har til formål at

Læs mere

Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb

Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb Ansøgningsskema til Det gode ressourceforløb Ansøger Kommune Middelfart Navn og titel på projektansvarlig Per Rasmussen, Jobcenterchef Telefonnummer på projektansvarlig 88 88 49 74/ 20 25 39 09 Mailadresse

Læs mere

Projektbeskrivelse. Strategien for udsatte grønlændere Aalborg Kommune

Projektbeskrivelse. Strategien for udsatte grønlændere Aalborg Kommune #BREVFLET# Projektbeskrivelse Strategien for udsatte grønlændere Aalborg Kommune 1. Formål og baggrund I Aalborg kommune er der fra kommunal og de frivillige/private aktørers side bred enighed om, at projektets

Læs mere

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen

Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Forhåndstilkendegivelse og afdækning af problem og behov i forhold til at deltage i 19M-puljen Navn på kommune: Svendborg Kommune Udfyldt af (navn og titel): Ellen Christensen, Centerleder for Socialpsykiatri

Læs mere

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune

Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre i hjemmeplejen i Svendborg Kommune Baggrund Som et led i udmøntningen af Sundhedspolitikken har Sundheds- og Forebyggelsesudvalget besluttet at sætte særligt fokus på Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre. Begrebet funktionsniveau skal

Læs mere

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Fremme af mental sundhed hos unge

Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Fremme af mental sundhed hos unge Ansøgningsskema for satspuljeprojekt: Fremme af mental sundhed hos unge Målgruppe: Unge på produktions- og erhvervsskoler Frist for indsendelse af ansøgning 14. marts 2014 kl. 12.00 J. nr. 1-1010-125/11

Læs mere

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen

Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen Projektbeskrivelse for udvikling og forankring af det tværsektorielle samarbejde i Randersklyngen 1. Baggrund Udviklingen i sundhedsvæsnet stiller nye krav til almen praksis, hospitalerne og kommunerne

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

Forældrekurser. Viden, erfaringer, udfordringer

Forældrekurser. Viden, erfaringer, udfordringer Forældrekurser Viden, erfaringer, udfordringer Hvorfor forældrekurser Med problemer som udgangspunkt Udfylde huller erfaringsoverdragelse generationerne imellem er en mangel på godt og ondt Kompensere

Læs mere

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet

Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet Punkt 10. Orientering om forankring af Skovpark Kollegiet 2016-004698 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering, At nedenstående er status og udgangspunkt

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Præsentation af klinisk uddannelsessted

Præsentation af klinisk uddannelsessted Præsentation af klinisk uddannelsessted Sundhedsplejerskeordningens navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse: Høje Taastrup Kommune Børne og ungerådgivningscenter Sundhedstjenesten Bygaden 2 2630

Læs mere

Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge årige i uddannelse

Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge årige i uddannelse Projektansøgning til Udviklingsprojekt: Flere unge 16-25-årige i uddannelse Ansøgningen sendes til: Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland brhs@ams.dk Mrk: Flere unge 16 25-årige i uddannelse. Bilag

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere