Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsaftale. mellem. Banedanmark. Dansk Jernbaneforbund"

Transkript

1 Organisationsaftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund 1. april 2013

2 2 INDHOLD SIDE BEMÆRKNINGER, J 1: Organisationsaftalens dækningsområde. 4 2: Ansættelse 5 3: Lønsystemet 5 4: Tjenesteanciennitet 5 9: Arbejdstid 6 15: Tjenestefrihed til organisationsarbejde 6 16: Opsigelse 6 22: Arbejdstoj og velfærdsforanstaltninger 6 38: Ikrafttrædelse og opsigelse 7 Bilag l: Eksempler på kriterier til anvendelse ved forhandlinger om fastsættelse af funktions- og kvaiifikationstillæg 8-0-

3 3 Bemærkninger til aftalen: Bemærkninger til 3 Der lægges vægt på, at der skabes en sammenhæng mellem løn- og personalepolitik_ herunder f.eks. hensyntagen til ligeløn. Det er derfor vigtigt, at der gives tillidsrepræsentanter og de lokale ledere gode muligheder for at indgå aktivt i anvendelsen af det nye lønsystem, idet det i den forbindelse tilstræbes, at forhandling af eventuelle kvalifikations- og funktionstillæg sker på det ledelsesmæssige niveau, hvor kendskabet til den enkelte medarbejder er størst. Lønsystemet skal fungere som en af de motivationsfaktorer, der kan understøtte gode resultater og personalepolitiske mål. Lønsystemet skal være med til at udvikle og fastholde kvalificerede og motiverede medarbejdere samt tiltrække nye. Bemærkninger til de enkelte stk- Til stk- l Hvis der indgås aftale om, at et tillæg ydes til ansatte, der har gennemført et givent kursus eller en given efteruddannelse, bør alle i den pågældende personalegruppe, for hvem kurset/eft.er-uddannelsen er relevant, have adgang ti l at gennemgå kurset/efteruddannelsen. Tillæg gives på det tidspunkt hvor betingelserne for ydelse af tillæg er til stede. Eksempler på kriterier til anvendelse ved forhandling om fastsættelse af funktions- og kvalifikationstillæg fremgår afbilag I. Funktionstillæg ydes, med mindre andet aftal es, så længe funktionen varetages. Tillidsrepræsentanter skal have samme adgang til funktions- og kvalifikationstillæg, som hvis de havde fuld mulighed for at fungere i deres sædvanlige job.

4 4 Organisationsaftale mellem Banedanmark og Dansk Jernbaneforbund l. april 2013 Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fravi ger Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Paragraferingen er overensstemmende med Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet ogoao. I. Dækningsområde Organisationsafialen er gældende for a. medarbejdere, der ansættes som ufaglærte medarbejdere med baneteknisk viden (sporteknisk uddannelse), brovagter og sporsvej sere. Der henvises til grænseaftale mellem Dl og 3F vedr. overflytning til nærværende overenskomst. b. Medarbejdere der ansættes som maskinkørere. c. medarbejdere, der ansættes som: Kørestrømsteknikere Sikringsteknikere OmforrnerteknikerelKoblingsledere Faglærte sporteknikere (banetekniker) og som har gennemgået enjembaneteknisk uddannelse på 6 måneder (omformertekniker dog 18 måneder). d., Medarbejdere der udfører ledelsesopgaver, som hidtil er varetaget af medarbejdere med følgende stillingsbetegnelser: Anlægsmestre Banernestre Brofogeder Kørestrømsmestre Sikringsmestre Svejsemestre Fagarbejdsleder Fagspecialist

5 5 Produktionsleder 2. Ansættelse 3. Lønsystemet S/k. 2. Medarbejdere, der ansættes i henhold til I, litra d følger funktionærlovens regler. Medarbejderne skal opfylde de for deres stilling fastsatte helbredskrav. Det vil fremgå af ansættelsesbrevet, om den pågældende stilling har særlige helbredskrav. Lønsystemet er etableret som et basislønsystem med en basisløn, der kan suppleres med funktions og/eller kvalifikationstillæg mv. S/k. 2. Basislønninger angives i årligt grundbeløb i 31. marts 2012 niveau. a. Basislønnen i gruppe l gælder for ufaglærte medarbejdere med banete nisk viden eller medarbejdere, som ikke kan henføres til gruppe 2. Basislønnen i gruppe I udgør på årsbasis: kr b. Basislønnen i gruppe 2 gælder for maskinkørere. Basislønnen i gruppe 2 udgør på årsbasis kr c. Basislønnen i gruppe 3 gælder for medarbejdere med baneteknisk viden som udfører faglært arbejde. Basislønnen i gruppe 3 udgør på årsbasis: kr i Provinsen kr i Hovedstaden Løntrin 2 omfatter faglærte sporteknikere (tidligere benævnt banehåndværkere), kørestrømsteknikere og sikringsteknikere som har færdiggjort grunduddannelsen. d. Basislønnen i gruppe 4 gælder for ledere, jf. I, stk. I, litra d eller højere stillinger som har selvstændigt ansvar for funktioner og medarbejdere. Basislønnen i gruppe 4 udgør på årsbasis: kr S/k. 3. Deltidsansatte aflønnes forholdsmæssigt 4. Tjenesteanciennitet Som almindelig regel gælder. at ansættelse i Banedanmark(IDSB) medregnes som tjenesteanciennitet. S/k. 2. Ved overgang efter ansøgning ti l ansættelse i en anden stilling inden for Banedanmark kan der aftales (ny) prøvetid, inden for hvilken tidligere erhvervet tjenesteanciennitet ikke har betydning for opsigelsesvarslets længde S/k. 3. Ved afbrydelse af beskæftigelsen ved Banedanmark som følge af arbejdsmangel medregnes tidligere beskæftigelse i tjenesteancienniteten, såfremt afbrydelsen er under 5 år. ti.

6 6 9. Arbejdstid S/k. 4. Såfremt medarbejderen selv er skyld i afbrydelsen (herunder selv har ønsket at forlade tjenesten for at søge andet arbejde eller lignende) medregnes tidligere beskæftigelse i tjenesteancienniteten kun såfremt afbrydelsen er på under 60 dage. Sek. 5. l tilfælde af arbejdsmangel opsiges de overtallige medarbejdere efter konkret vurdering. Herunder indgår Banedanmarks mu lighed for at skaffe anden beskæftigelse i Banedanmark, samt hensynet til de pågældendes anciennitet. Medarbejderne er omfattet af de til enhver tid gældende aftaler om arbejdstid for tjenestemænd i staten. S/k. 2. Medarbejderne er ligeledes omfattet af aftalen om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. 15. Tjenestefrihed til organisationsarbejde 16. Opsigelse Der henvises til aftale mellem Finansministeriet og CFU om ti llidsrepræsentanter for ansatte i staten. Medarbejdere omfattet af denne organisationsaflale er omfattet af de i Fællesoverenskomsten mellem rinansministeriet og OAO fastsatte regler om opsigelse. S/k. 2. Der kan i det enkelte ansættelsesforhold aftales prøvetid. 22. Arbejdstøj og velfærdsforanstaltninger Til alle omfattet af denne organisationsaftale udleveres arbejdstøj efter behov. Såfremt arbejdet tillige nødvendiggør personlige værnemidler udleveres sådanne efter behov. S/k. 2. De nærmere retningslinjer for udlevering af arbejdstøj og personlige værnemidler fastlægges i Banedanmarks enkelte forretningsområder og enheder i samarbejde med medarbejdernes faglige organisationer. Sek. 3. Banedanmark er ansvarlig for, at der anvises medarbejderne skur eller andet passende opholdsrum,jf. Arbejdsmin isteriets bkg. nr. 589 af22. juni 2001 om indretning afbyggepladser og lignende arbejdssteder i henhold til lov om arbejdsmiljø. S/k. 4. Ved arbejder der ikke vedvarer ud over 3 dage. samt hvor det i praksis er umuligt at opstille s ur. er Banedanmark berettiget til ikke at opstille sådanne, men betaler i så fald en erstatning på 39 kr. pr. mand (31. marts niveau) pr. arbejdsdag, såfremt der falder mindst I spisepause i den tid af arbejdsdagen, hvor der ikke kan anvises skur. Sik. 5. Såfremt afstanden mellem arbejdsstedet og skuret overstiger 100 m, må arbejderne ved spisepauserne, dersom de indtager deres måltid i skuret, tilbagelægge den overskydende vejlængde i arbejdstiden med benyttelse af de transportmidler, der måtte være til rådighed. S/k. 6. Banedanmark sørger for opvarmning og rengøring af skuret/opholdsrummet.

7 7 38. Ikrafttrædelse og opsigelse Denne organisationsaftale har virkning fra J. april 2013 og kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 3 J. marts, dog tidligst 31. marts Aftalen ophæver samtidig den tidligere organisationsaftale mellem Dansk Jernbaneforbund og Banedanmark af 13. marts København, den. ' / / k~'o~~\il, 22. Gb.?o-/3 Banedanmark Kristian Beltner Sektionschef Personalejura og Rekruttering HR Dansk Jernban orbund Henrik Horup Formand

8 8 Bilag 1 Eksempler på kriterier til anvendelse ved forhandlinger om fastsættelse af funktions- og kvalifikationstillæg. Eksempler på kriterier for kvalifikations tillæg: - Ef ter- og videreuddannelse - Relevant kompentencegivende uddannelse. - Arbejds endskab, herunder erhvervserfaring af betydning for udførelsen af jobbet - Fleksibi litet, herunder jobrokering og jobbytte - Arbejdskvalitet - Selvstændighed i jobbet - Samarbejde og social ansvarlighed - Balancen i forhold til tilsvarende still inger på det øvrige arbejdsmarked - Rekruttering og fastholdelse Eksempler på kriterier for funktionstillæg: - Specialistfunktioner - Ledelseskompetence/funktion, herunder personaleledelse - Maskinføring - Selvstyrende grupper - Kompleks opgavevaretagelse - Oplærings- eller uddannelsesfunktioner - Omstillings- og udviklingsopgaver - Projekt deltagelse - Planlægningsopgaver og/eller koordinationsopgaver - Lagerst)Ting/indkøb - Kompensation for særlige ulemper og/eller særlige forpligtelser Eksemplerne er ikke udtømmende, idet andre kriterier, som parterne er enige om, også kan lægges til grund for udmøntning af funktions-/kvalifikationstillæg. Der bør være en synlig sammenhæng mellem opgavevaretagelsen og betalingen herfor, hvorfor de kriterier, som ligger til grund for tillæg, bør fremgå af hver enkelt aftale. - 0-

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere Cirkulære om organisationsaftale for Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 2005 Cirkulære af 8. december 2005 Perst. nr. 064-05 PKAT nr. 0114, 0138, 0139, 0140 og 147 J.nr.

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere

Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere Cirkulære af 7. oktober 2011 Perst.nr. 051-11 PKAT 139 J.nr. 10-333/07-19 Cirkulære om organisationsaftale for Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 2011 Dataark PKAT med

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) 2014 Cirkulære af 1. april 2014 Modst.nr. 016-14 PKAT nr. 200, 247, 248,

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2013-2015. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2013-2015 Den Offentlige Gruppe Overenskomst mellem Ministeriet for Ligestilling og Kirke og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. april 2013-31. marts 2015

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Fagligt uddannet køkkenpersonale (økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og

Læs mere

OVERENSKOMST. vedrørende. professionsbachelorer på det tekniske område

OVERENSKOMST. vedrørende. professionsbachelorer på det tekniske område Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN MASKINMESTRENES FORENING TEKNISK LANDSFORBUND KONSTRUKTØRFORENINGEN OVERENSKOMST vedrørende professionsbachelorer på det tekniske område **NYT** med virkning fra

Læs mere

Kostfagligt uddannet personale - køkken

Kostfagligt uddannet personale - køkken Cirkulære om organisationsaftale for Kostfagligt uddannet personale - køkken (Økonomaer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter,

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Kostfagligt uddannet personale - køkken. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Kostfagligt uddannet personale - køkken. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Finansministeriet, CO10, Kost & Ernæringsforbundet samt Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Kostfagligt uddannet personale - køkken (økonomaer,

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø

FÆLLESOVERENSKOMST. mellem. RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø FÆLLESOVERENSKOMST mellem RØDE KORS LANDSKONTORET Blegdamsvej 27, 2100 København Ø og HANDELS- OG KONTORFUNKTIONÆRERNES FORBUND I DANMARK ved HK service, København og DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl.

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. Side 1 Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. KL Fagligt Fælles Forbund - 3F Indholdsfortegnelse Side 40.01 Side 2 Kapitel

Læs mere

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg

72.01 O.15 37/2015 Side 1. Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg Side 1 Overenskomst for ledere/mellemledere ansat i den kommunale ældreomsorg KL FOA - Fag og Arbejde Lederum, Social & Sundhedssektoren Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Løn... 3 3.

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17 Cirkulære om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte brolæggere, faglærte struktører, faglærte murere m.fl. 1. april 2013-31.

Læs mere