Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr J.nr /00-14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære om aftale om. Lokalløn. Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr. 055-09. J.nr. 08-442/00-14"

Transkript

1 Cirkulære om aftale om Lokalløn 2008 Cirkulære af 2. september 2009 Perst. nr J.nr /00-14

2 2

3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 5 Organisationsaftale 1. Aftalens dækningsområde Frivillighed Anvendelse Personlige lønforbedringer Stillingsmæssige omklassificeringer/tillæg (enkeltstillinger) Gruppevise omklassificeringer/tillæg Funktionsbestemte lønforbedringer og arbejdsbestemte tillæg Arbejdstidsbestemte tillæg mv Mobilitetsfremmende lønforbedringer Omklassificering til lønramme 35 og Forhandling og aftale Pensionsbidrag Nye stillinger og væsentlig stillingsændring Puljebelastning og genanvendelse Disponible midler pr. 1. april Ikrafttræden og opsigelse...13 Bilag 1. Indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd m.fl

4 4

5 Cirkulære om aftale om lokalløn Generelle bemærkninger 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 28. august 2009 indgået aftale om lokalløn for perioden 2008 til Aftalen, der er optaget som bilag til cirkulæret, ophæver aftalen af 5. oktober For at lette overblikket er cirkulærebemærkninger, der relaterer sig til en enkelt bestemmelse, nu opført som bemærkning til denne bestemmelse. Andre bemærkninger er opført under Generelle bemærkninger. Denne redaktionelle ændring medfører ikke nogen ændringer i bestemmelsernes, henholdsvis bemærkningernes retlige status. 3. Ansatte, der er omfattet af nye lønsystemer, er ikke omfattet af lokalløn. Det enkelte ministerium eller den, der er bemyndiget hertil, skal derfor reducere lokallønspuljen for så vidt angår medarbejdere/medarbejdergrupper, der overgår til nye lønsystemer efter 1. april På områder, hvor der ikke er aftalt obligatorisk overgang til det nye lønsystem, er medarbejdere, der har valgt at forblive på det gamle lønsystem, ikke omfattet af lokallønspuljen. For disse medarbejdergrupper kan der lokalt aftales engangsvederlag uden belastning af lokallønspuljen. Det kan i den forbindelse lokalt aftales, at der indbetales pensionsbidrag af engangsvederlag efter reglerne i aftalens Til aftalen er knyttet bilag 1: Indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd m.fl. 5

6 Ikrafttræden Cirkulæret har virkning fra 1. april Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 23. oktober 2006 om aftale om lokalløn (Perst. nr ). Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 2. september 2009 P.M.V. E.B. Carsten Holm 6

7 Aftale om lokalløn 1. Aftalens dækningsområde Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse. Aftalen omfatter tillige fonds- og regulativlønnede. Aftalen gælder ikke for ansatte, der omfattes af nye lønsystemer. Lokallønspuljerne anvendes til ansatte i stillinger i lønramme 1-34 og tilsvarende lønniveauer på overenskomstområdet. Cirkulærebemærkninger til 1: Aftalen omfatter bl.a. ansatte efter cirkulæret om timelønnet undervisning og eksterne lektorer ved de højere uddannelsesinstitutioner og ingeniørhøjskolerne. 2. Frivillighed Lokallønsordningen er frivillig. Det er således op til de lokale parter i den enkelte institution, i hvilket omfang lokallønspuljerne skal anvendes. Såfremt en af parterne fremsætter forslag om anvendelse af lokalløn, skal der optages forhandling mellem parterne om forslaget. 3. Anvendelse Der kan lokalt indgås aftaler om: 1. Personlige lønforbedringer, herunder ved rekruttering og fastholdelse 2. Stillingsmæssige omklassificeringer/tillæg (enkeltstillinger) 3. Gruppevise omklassificeringer/tillæg 4. Funktionsmæssige lønforbedringer og arbejdsbestemte tillæg 5. Arbejdstidsbestemte tillæg 6. Mobilitetsfremmende lønforbedringer. 7

8 4. Personlige lønforbedringer Lønforbedringerne aftales som engangsvederlag, midlertidige tillæg eller som personlige varige omklassificeringer/tillæg med henvisning til stillingsindehaverens personlige kvalifikationer. Der sker ikke herved en ændring i stillingens varige klassificering. Ved ledighed genbesættes stillingen med aflønning efter den lønramme, lønskala eller lignende, som den oprindelig var henført til. Der kan aftales en personlig oprykning til et højere trin/skalatrin ( hop på skalaen ) inden for det lønforløb, der er fastsat ved generel aftale/overenskomst. Endvidere kan der for overenskomstansatte, som følger tjenestemændenes skalatrinssystem, aftales en personlig aflønning på et højere skalatrin end lønskalaens sluttrin. For overenskomstansatte med et karrieresystem, der består af flere lønskalaer, kan der dog ikke ske overbygning på den enkelte lønskala. Der kan alene ske oprykning til en højere lønskala eller til et skalatrin, der ligger ud over den højeste lønskalas sluttrin. 5. Stillingsmæssige omklassificeringer/tillæg (enkeltstillinger) Ved varige og væsentlige ændringer i stillingsindholdet kan der for enkeltstillinger aftales stillingsmæssige omklassificeringer/tillæg. 6. Gruppevise omklassificeringer/tillæg Der kan i mindre omfang aftales omklassificeringer af personalegrupper, der kun findes inden for det pågældende ministerområde. I særlige tilfælde kan der indgås aftale om omklassificeringer inden for et ministerområde af tværgående personalegrupper (dvs. grupper som findes inden for flere ministerområder), når arbejdets særlige karakter, særlig efter- og videreuddannelse eller specifikke kvalifikationer kan begrunde det. 8

9 7. Funktionsbestemte lønforbedringer og arbejdsbestemte tillæg Der kan aftales tillæg herunder ændring af tillæg for varetagelse af særlige arbejdsfunktioner eller -opgaver Arbejdstidsbestemte tillæg mv. Der kan aftales tillæg for arbejde på særlige tidspunkter herunder ændring af tillæg omfattet af generelle aftaler. 9. Mobilitetsfremmende lønforbedringer Der kan aftales lønforbedringer, som fremmer mobiliteten, f.eks. i forbindelse med skift til nyt arbejdssted eller område. 10. Omklassificering til lønramme 35 og 36 Udgiften til omklassificering til lønramme 35 eller 36 af stillinger, der er omfattet af lokallønspuljen, afholdes af lokallønspulje. Tillæg, der ydes i forbindelse med omklassificering, afholdes ligeledes af lokallønspuljen. 11. Forhandling og aftale De overordnede principper for fordeling og anvendelse af midlerne i perioden skal drøftes mellem ledelsen og de lokale organisationsrepræsentanter, eventuelt i hovedsamarbejdsudvalget. Lokale principper skal drøftes med tillidsrepræsentanterne, eventuelt i samarbejdsudvalget. Det enkelte ministerium og (central)organisationerne meddeler hinanden, hvem man har bemyndiget til at forhandle og indgå aftaler. Ministerierne orienterer centralorganisationerne om videredelegering af midler til de enkelte institutioner. Udmøntning af lønforbedringer sker løbende ved lokal aftale mellem ledelsen og organisationen/tillidsrepræsentanten. 1 Arbejdsbestemte tillæg aftalt i henhold til aftale af 10. august 1993 som er ophørt er videreført i lokallønspuljen, jf. 3. Aftalerne løber således videre, medmindre de opsiges, eller der lokalt indgås aftaler om ændringer. 9

10 Såvel ledelsen som tillidsrepræsentanter/organisationer kan fremsætte forslag om anvendelse af puljen. Forhandlingsdatoen aftales mellem parterne. Det tilstræbes, at forhandling påbegyndes hurtigst muligt og senest en måned efter, at et forslag er modtaget. Fristen kan fraviges ved lokal aftale. 12. Pensionsbidrag Det kan lokalt aftales, at der indbetales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg samt engangsvederlag til overenskomst- og tjenestemandslignende ansatte m.fl., der er omfattet af forsikringsmæssige pensionsordninger. Indbetaling af pensionsbidrag sker efter de regler, der i øvrigt er fastsat i vedkommende fællesoverenskomst, organisationsaftale, overenskomst eller aftale. Stk. 2. Tilsvarende kan det lokalt aftales, at der indbetales pensionsbidrag af midlertidige og varige tillæg samt engangsvederlag til tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte med tjenestemandspensionslignende pensionsordninger efter reglerne i aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd (Cirkulære af 22. april 2002, Perst. nr ). Stk. 3. Pensionsbidrag af tillæg og engangsvederlag indgår i beregningen af puljebelastningen. Cirkulærebemærkninger til 12: Det kan aftales, at der indbetales pensionsbidrag af varige og midlertidige tillæg samt engangsvederlag. Dette gælder for såvel tjenestemænd som tjenestemandslignende og overenskomstansatte. Der kan aftales pensionsbidrag af såvel nye tillæg som af eksisterende og forhøjede tillæg. Puljen belastes af den samlede udgift til eventuelt pensionsbidrag efter samme principper som for det pågældende tillæg, henholdsvis engangsvederlag. Overenskomstansatte m.fl. Indbetaling af pensionsbidrag sker for overenskomstansatte efter de regler, der i øvrigt er fastsat i den fællesoverenskomst, organisationsaftale eller den overenskomst, som den pågældende medarbejder er ansat efter. 10

11 Dvs.: 1. Bidragene skal indbetales til den pensionsordning, der følger af overenskomsten/organisationsaftalen mv. 2. Bidragene beregnes med den bidragsprocent, der fremgår af overenskomsten/organisationsaftalen mv. Til ansatte, der er omfattet af karensbestemmelser mht. indbetaling af pensionsbidrag, vil der heller ikke kunne indbetales pensionsbidrag af lokallønstillæg. 3. Pensionsbidraget beregnes i øvrigt efter reglerne i vedkommende (fælles)overenskomst/organisationsaftale mv. Tjenestemænd og andre med tjenestemandspensionsret På Statstjenestemændenes Centralorganisation II s område udgør pensionsbidraget 18 pct. På de øvrige områder er der ikke fastsat regler for størrelsen af pensionsbidrag af tillæg til tjenestemænd og andre med tjenestemandspensionsret. I bestemmelser, der angiver, hvorledes størrelsen af pensionsbidraget skal beregnes, skal der anføres følgende: Pensionsbidraget udgør xx,xx pct. af det pensionsgivende tillæg. Af pensionsbidraget, der indbetales af ansættelsesmyndigheden, anses 1/3 for at være den ansattes eget bidrag. Lønspecifikationen skal indeholde oplysning herom. Pensionsbidragene indbetales til en supplerende pensionsordning, der er godkendt af Finansministeriet. Pensionsbidragene skal indbetales til den pensionsordning, hvori vedkommende ansatte er berettiget til optagelse afhængig af, hvilken organisation, der har forhandlingsretten for stillingen. Pensionsinstitutterne fremgår af bilag 1. Der kan ikke indbetales bidrag til andre ordninger end de anførte. I forbindelse med eventuelle overvejelser om indbetaling af midlertidige tillæg og engangsvederlag til tjenestemænd, for hvem der ikke i forvejen er oprettet en forsikringsmæssig pensionsordning, henledes opmærksomheden på, at de hermed forbundne administrationsomkostninger specielt for så vidt angår mindre og korterevarende tillæg kan være relativt store i forhold til pensionsindbetalingens størrelse og dermed kan reducere pensionsordningens værdi uforholdsmæssigt. 13. Nye stillinger og væsentlig stillingsændring Nyoprettede stillingers varige klassificering belaster ikke puljerne. Tilsvarende gælder for kvalifikationstillæg mv., der ydes ved nyansættelse i henhold til en række overenskomster. Som supplement til den varige klassificering, inkl. 11

12 eventuelt tillæg, kan der aftales personlige tillæg, der finansieres af lokallønspuljen. Hvis der i overenskomsten er adgang til at yde tillæg som følge af væsentlig stillingsændring, kan lønforbedringer, der er begrundet i "væsentlig stillingsændring", alene ydes uden for pulje ved egentlig forfremmelse, typisk efter stillingsopslag. Ændres en stilling i et omfang, der må sidestilles med ansættelse i en ny stilling, kan der dog ligeledes ydes tillæg uden for pulje. Øvrige ændringer afholdes af lokallønspulje. 14. Puljebelastning og genanvendelse Varige stillingsmæssige omklassificeringer/tillæg belaster puljerne med hele udgiften, og beløbet kan ikke genanvendes. Varige personlige omklassificeringer/tillæg samt personlig tillæggelse af lønanciennitet ("hop på skalaen") belaster puljerne med 60 pct. af udgiften, og beløbet kan ikke genanvendes. Midlertidige tillæg - herunder arbejdsbestemte tillæg - belaster puljen med hele udgiften, og beløbet kan genanvendes, når det midlertidige tillæg/arbejdsbestemte tillæg ophører. Engangsbeløb belaster puljen med hele udgiften, og beløbet kan genanvendes året efter. For så vidt angår eventuelle pensionsbidrag, der aftales i tilknytning til tillæg og engangsvederlag, gælder reglerne i 12, stk. 3. Særlig feriegodtgørelse og forøgede udgifter til pensionsbidrag som følge af omklassificering (oprykning til højere lønramme/skalatrin) indgår derimod ikke ved beregning af puljebelastningen. Alle tidligere genanvendelsesordninger er bortfaldet, herunder genanvendelse af personlige varige omklassificeringer/tillæg, som er ydet af lokale puljemidler før 1. april

13 15. Disponible midler pr. 1. april 2008 Uforbrugte puljemidler fra perioden 1. april 2005 til 31. marts 2008 overføres til perioden 1. april 2008 til 31. marts Endvidere kan puljemidler genanvendes efter de principper, der er beskrevet i 14. Aftale af 10. august 1993 om arbejdsbestemte tillæg er ophørt. Ordninger i henhold til denne aftale fortsætter som en del af ministeriernes lokallønsordninger. De eksisterende ordninger inkl. gældende bestemmelser om regulering fortsætter som en del af de enkelte ministeriers lokallønsordninger, og lokallønspuljerne opskrives med det tilsvarende beløb. For så vidt angår genanvendelse, gælder reglerne i 14. Herudover opskrives puljerne med 0,22 pct. af lønsummen pr. 1. april 2008 for de omfattede grupper, 0,23 pct. af lønsummen pr. 1. april 2009 og 0,22 pct. af lønsummen pr. 1. april Cirkulærebemærkninger til 15: Med udgangspunkt i frivilligheden i udmøntningen opskrives lokallønspuljerne med en større procent end de procenter, som er finansieret af overenskomstrammen (0,15 pct. pr. 1. april 2008, 1. april 2009 og 1. april 2010, af lønsummen for de omfattede medarbejdergrupper). Opskrivningen udgør således 0,22 pct. pr. 1. april 2008, 0,23 pct. pr. 1. april 2009 og 0,22 pct. pr. 1. april 2010 af lønsummen for de omfattede medarbejdergrupper. 16. Ikrafttræden og opsigelse Aftalen har virkning fra 1. april Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel, dog tidligst til 1. april Uforbrugte puljemidler og genanvendelige midler opskrives til aktuelt niveau (1.4.08) 13

14 København, den 28. august 2009 Offentligt Ansattes Organisationer Finansministeriet - Det Statslige Område P.M.V. Flemming Vinther E.B. Carsten Holm Statstjenestemændenes Centralorganisation II Peter Ibsen Lærernes Centralorganisation Anders B. Christensen Overenskomstansattes Centralorganisation J. K. Hansen Akademikernes Centralorganisation Erik Jylling 14

15 Bilag 1 Indbetaling af pensionsbidrag for tjenestemænd m.fl. 1. For tjenestemænd og andre ansatte med tjenestemandspensionsret indbetales eventuelle pensionsbidrag til den pensionsordning, hvori vedkommende ansatte er berettiget til optagelse afhængig af, hvilken organisation, der har forhandlingsretten. Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S) 2.1. For tjenestemænd og andre ansatte med tjenestemandspensionsret, som er omfattet af OAO-S forhandlingsret, indbetales eventuelle pensionsbidrag til StK:Supplementspension. For tjenestemænd og andre ansatte med tjenestemandspensionsret, som er fyldt 60 år på det tidspunkt, første indbetaling til ordningen skal foretages, skal indbetaling dog ske til StK:Supplementslivrente i StK:Pension, pr. 10. oktober 2008 SAMPENSION Dog indbetales eventuelle pensionsbidrag for tjenestemænd og ansatte omfattet af civilarbejderloven, som er omfattet af Hærens Konstabel- og Korporalforenings forhandlingsret, til Hærens Konstabel- og Korporalforenings Pensionsfond. Statstjenestemændenes Centralorganisation II 3.1. For tjenestemænd og andre ansatte med tjenestemandspensionsret, som er omfattet af Statstjenestemændenes Centralorganisation IIs forhandlingsret, indbetales eventuelle pensionsbidrag til CO II-Konto i PFA Pension Dog indbetales eventuelle pensionsbidrag for tjenestemænd og andre ansatte med tjenestemandspensionsret under a. Dansk Socialrådgiverforenings, b. Dansk Sygeplejeråds, c. Danske Bioanalytikeres, d. Danske Fysioterapeuters, e. Den almindelige danske Jordemoderforenings eller f. Ergoterapeutforeningens forhandlingsområde til PKA/Aktiva Pension A/S. 15

16 Finansministeriet forudsætter, at PKA/Aktiva Pension A/S klausulerer den enkelte ansattes pensionsordning i overensstemmelse med reglerne i 5 i aftale af 22. april 2002 om pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd (Cirkulære af 22. april 2002, Perst. nr ). Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation 4.1. For tjenestemænd og andre ansatte med tjenestemandspensionsret, som er omfattet af Lærernes Centralorganisations forhandlingsret, indbetales eventuelle pensionsbidrag til PlusPENSION i Lærernes Pension, jf. dog pkt. 4.2 og For tjenestemænd og ansatte omfattet af civilarbejderloven under Centralforeningen for Stampersonels forhandlingsret, tilsluttet Overenskomstansattes Centralorganisation, indbetales eventuelle pensionsbidrag til tillægspensionsordningen i Centralforeningen for Stampersonels Kapitalpensionsfond For tjenestemænd og ansatte omfattet af civilarbejderloven, som henhører under forhandlingsområdet for andre faglige organisationer tilsluttet Overenskomstansattes Centralorganisation, indbetales eventuelle pensionsbidrag til PFA-Konto i PFA Pension. Akademikernes Centralorganisation 5. For tjenestemænd og andre ansatte med tjenestemandspensionsret, som er omfattet af Akademikernes Centralorganisations forhandlingsret, indbetales eventuelle pensionsbidrag til den almindelige ordning i den pensionskasse/- ordning, hvori vedkommende ansatte er berettiget til optagelse. 16

17 Organisation Ansatte Arkitekters Råd Bibliotekarforbundet Den almindelige danske Lægeforening Den danske Landinspektørforening Den danske Præsteforening Pharmadanmark Jordbrugsakademikernes Forbund Den danske Dyrlægeforening Danmarks Jurist- og Økonomforbund Tandlægeforeningen DM (Dansk Magisterforening) Dansk Psykologforening Gymnasieskolernes Lærerforening Dansk Mejeriingeniør Forening Forbundet Kommunikation og Sprog Foreningen af Levnedsmiddelingeniører og -kandidater C 3, ledelse og økonomi Ingeniørforeningen, IDA Dansk Kiropraktor-Forening Hovedorganisationen af Officerer i Danmark Forbundet af Kandidatforeninger fra Musikkonservatorierne Adjunkt/lektorgruppen i Handelsskolernes Lærerforening Pensionskasse/-ordning Arkitekternes Pensionskasse Supplerende Pension for Tjenestemandsansatte Bibliotekarer i Staten i EIK Bank. Dog indbetales pensionsbidragene til Supplerende Pension i Kommunernes Pensionsforsikring A/S, hvis den ansatte er fyldt 60 år på det tidspunkt, første indbetaling af pensionsbidrag foretages. Lægernes Pensionskasse Den af Den danske Landinspektørforening etablerede pensionsordning DANICA Apotekervæsenets Pensionsordning Pharmadanmarks Pensionsordning i PFA Pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Juristernes og Økonomernes Pensionskasse Danica Pension MP Pension Dansk Mejeriingeniørforenings Pensionsordning i AP Pension PFA Pension Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger AP Pension Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse SEB Pension HOD-Pension i Nordea Liv og Pension DOKS-ratepension i Danica Pension CO II-Konto i PFA Pension 17

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10. J.nr. 07-440/00-1 Cirkulære om aftale om Chefløn 2008 Cirkulære af 1. marts 2010 Perst. nr. 009-10 J.nr. 07-440/00-1 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Aftale 1. Aftalens anvendelsesområde...

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2

Cirkulære om aftale om. Chefløn. Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03. PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Cirkulære om aftale om Chefløn 2002 Cirkulære af 13. august 2003 Perst. nr. 070-03 PKAT nr. J.nr. 02-442/00-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN

MODERNISERINGSSTYRELSEN MODERNISERINGSSTYRELSEN Cirkulære om organisationsaftale for Lærere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved institutioner omfattet af lov om professionshøjskoler

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 023-12 PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225 J.nr. 10-330-98 Cirkulære om organisationsaftale for Lærere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsog tjenestemandslignende

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17 Cirkulære om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Fagligt uddannet køkkenpersonale (økonomaer, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter, ernæringsassistentelever, kokke, koge- og

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Cirkulære om overenskomst for Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde 2013 Cirkulære af 20. november 2013 Modst.nr. 051-13 PKAT nr. 44, 85, 0553 J.nr. 2013-1513-064 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 Cirkulære af 25. oktober 2011 Perst.nr. 052-11 J.nr. 10-333/75-1 Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 (LC/CO10-fællesoverenskomsten)

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Indholdsfortegnelse Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) Cirkulære Generelle bemærkninger... 6 Ikrafttræden...

Læs mere

Kostfagligt uddannet personale - køkken

Kostfagligt uddannet personale - køkken Cirkulære om organisationsaftale for Kostfagligt uddannet personale - køkken (Økonomaer, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, kliniske diætister, instruktionsøkonomaer, køkkenledere, ernæringsassistenter,

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Kostfagligt uddannet personale - køkken. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Kostfagligt uddannet personale - køkken. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Finansministeriet, CO10, Kost & Ernæringsforbundet samt Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Kostfagligt uddannet personale - køkken (økonomaer,

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Kontraktansættelse af chefer i staten

Kontraktansættelse af chefer i staten Cirkulære af 2. november 2012 Modst.nr. 033-12 J.nr. 10-331-45 PKAT nr. se nedenfor Cirkulære om rammeaftale om Kontraktansættelse af chefer i staten 2011 PKAT nr. for kontraktansatte skal være den samme,

Læs mere