Lønstatistik Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønstatistik 2013. Vejledning. DA s LønStatistik. december 2012"

Transkript

1 Vejledning december 2012 Lønstatistik 2013 DA s LønStatistik Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til DA s LønStatistik opfylder virksomheden sine indberetningsforpligtelser på lønområdet over for både Danmarks Statistik og DA. DA videresender indberetningerne til Danmarks Statistik. Indberetningen skal indeholde person- og lønoplysninger, som beskrevet i denne vejledning. Herudover skal indberetningen indeholde et produktionsenhedsnummer (P-nummer) og en DA foreningskode (DAK) på hver enkelt lønmodtager. P-nummer skal registreres på lønmodtageren, hvis virksomheden har aktiviteter på mere end én adresse (arbejdssted). Virksomhedens P-numre findes på CVR.dk DAK skal registreres på lønmodtageren, hvis der i virksomheden er arbejdssteder, der er registreret som medlem af flere arbejdsgiverforeninger. Hver arbejdsgiverforening har sin DAK-kode, og en pdf med disse findes på under bl.a Vejledninger. StrukturStatistik Alle virksomheder, der beskæftiger lønmodtagere, skal indberette til den årlige StrukturStatistik. Data skal opsamles for et kalenderår, og indberetningen skal omfatte samtlige lønmodtagere på alle arbejdssteder i virksomheden. Den enkelte lønmodtager skal dog kun indgå med den faktiske ansættelsesperiode. Det er derfor vigtigt, at du løbende afmelder fratrådte medarbejdere i lønsystemet - og samtidig husker at oprette statistikoplysninger på nyansatte. KonjunkturStatistik KonjunkturStatistikken er baseret på en stikprøve af virksomheder, som er udvalgt i samarbejde med Danmarks Statistik efter størrelse og branche. Virksomhederne skal indberette oplysninger 4 gange årligt. Indberetningen omfatter samme oplysninger som til StrukturStatistikken, men data skal kun opsamles for én enkelt lønperiode, nemlig den lønperiode, som henholdsvis uge 7, 20, 33 og 46 indgår i. F.eks. skal en indberetning til KonjunkturStatistikken for 1. kvartal indeholde data for den lønperiode, som uge 7 indgår i. For månedslønnede vil det typisk være hele februar måned, mens det for 14-dages lønnede vil være uge 6-7 eller uge 7-8. Deltagelse i SpecialStatistik (Akkord- og Tidlønsstatistik) Flere arbejdsgiverforeninger har indgået aftale med DA om, at medlemsvirksomhederne indberetter supplerende lønoplysninger til brug for Akkord- og Tidlønsstatistikken. Hvis virksomheden er medlem af en af nedenstående arbejdsgiverforeninger, skal du indberette supplerende lønoplysninger: Dansk Byggeri Danske Malermestre TEKNIQ Installatørernes Organisation På s. 11 fremgår det hvilke lønoplysninger, der skal indberettes samt indholdet af disse. Lønoplysninger til Akkord- og Tidløns-

2 Vejledning Lønstatistik 2013 Side 2 statistikken skal indberettes sammen med de øvrige person- og lønoplysninger til StrukturStatistikken og også til KonjunkturStatistikken, hvis virksomheden deltager i denne. Har du spørgsmål Hvis du har spørgsmål vedrørende: Indberetning så kontakt DA Statistik på tlf , eller besøg vores hjemmeside på Brugen af edb-lønsystemet så ret henvendelse til din softwareleverandør eller dit servicebureau

3 Vejledning Lønstatistik 2013 Side 3 Hvilke oplysninger skal indberettes? I indberetningen til Struktur- og Konjunkturstatistikken skal der på hver lønmodtager være et sæt personoplysninger samt minimum et sæt lønoplysninger. Præcis hvilke person- og lønoplysninger, der er relevant at opsamle og indberette på lønmodtageren, er nærmere beskrevet på s Personoplysninger Personoplysningerne til statistikken er ofte en del af de oplysninger, der er registreret på lønmodtagerens stamkort i lønsystemet, men det kan også være oplysninger, du selv skal sørge for at oprette i et særligt statistikbillede. Oplysningerne, der består af et nummer, en kode samt evt. en dato, jf. s. 4-6, skal registreres ved lønmodtagerens ansættelse. Personoplysningerne skal herefter kun opdateres ved ændringer i lønmodtagerens ansættelsesforhold. Enkelte punkter i forbindelse med registrering/opdatering af statistikoplysninger på lønmodtageren er værd at fremhæve: Opdeling i ansættelsesforhold En lønmodtager kan i løbet af sin ansættelse f.eks. skifte arbejdstid, få andre ansættelsesvilkår m.m. Disse ændringer skal også fremgå af stamoplysningerne til statistikken, og har den tekniske betegnelse Styrebrud, jf. definition nederst s Præcis hvilke oplysninger, der er nødvendige at registrere ændringer i, er markeret med gråt på s Når ændringen er registreret på lønmodtageren, skal indberetningen opdeles i de perioder, hvor de forskellige koder har været gældende. Denne opdeling foretages normalt automatisk i dit administrative lønsystem, men det er afgørende for opdelingen, at du opdaterer lønmodtagerens kode(r) på rette tidspunkt, og for de koder hvor det kræves, også med den korrekte ikrafttrædelsesdato Særlige koder for arbejdsfunktion (DISCO-08) Kode for lønmodtagerens arbejdsfunktion (DISCO-08) i personoplysning 0350 er 6-cifret. Oversigt findes i særskilt pdf-fil - Arbejdsfunktioner - DISCO-08 - som tillæg til denne vejledning. Koderne - og hvordan du indplacerer en lønmodtager - finder du på under punktet Vejledninger og blanketter. Benyt eventuelt Find DISCO-08 koden på hvis du er i tvivl om, hvilken kode medarbejderen skal have. Opgaven med at indplacere virksomhedens medarbejdere bør varetages af personalekontoret, den daglige leder eller andre afdelinger/personer, der kender til medarbejderens præcise arbejdsfunktion Aflønningsform Sondringen mellem fast- og timelønnede medarbejdere i personoplysning 0800 er afgørende for, hvilke typer lønoplysninger på s. 7-11, der skal opsamles og indberettes for den enkelte lønmodtager Lønoplysninger Lønoplysningerne på s. 7-11, der består af et nummer samt beløb og/eller enheder, er feks. oplysninger om lønmodtagerens bruttoindkomst, feriepenge, pensionsindbetalinger, afholdte feriefridage mv. Hvordan disse, og mange andre oplysninger, opsamles til statistikken pr. lønmodtager afhænger helt af, hvilket administrativt lønsystem du anvender. I mange systemer kobles lønoplysningerne direkte på f.eks lønarterne, men ligesom på personoplysningerne kan det også være et særskilt statistikbillede eller tabel, hvor du for en lønart el. lign. skal angive, hvilke(n) lønoplysning(er), den skal indgå i. Fælles for de fleste lønsystemer er, at langt fra alle lønarter el. lign. skal sættes op til at indgå i statistikken. Det vil oftest kun være nødvendigt at sætte oplysningerne op en gang for alle i lønsystemet. Herefter bør selve opsamlingen af lønoplysningerne til statistikken pr. lønmodtager foregå automatisk. Men vær opmærksom på statistikopsamlingen, hvis I opretter nye lønarter i jeres administrative lønsystem. Når du tilpasser dit lønsystem til statistikken, skal du også være opmærksom på, om lønoplysningerne på s eventuelt er forbeholdt fast- hhv. timelønnede, jf. markeringerne med blåt hhv. rødt under beløb og/eller antal. I indberetningen må der for timelønnede ikke være lønoplysninger på numre, der er forbeholdt fastlønnede. Tilsvarende må der i indberetningen for fastlønnede ikke være lønoplysninger på numre, der er forbeholdt timelønnede.

4 Vejledning Lønstatistik 2013 Side 4 personoplysninger Nr. Oplysning 0100 Ansættelse i virksomheden 1 = Ikke tidsbegrænset Medarbejdere, der er ansat på normale betingelser (herunder også elever og lærlinge). 2 = Tidsbegrænset Medarbejdere, der er ansat for en forud fastsat periode eller til at løse en bestemt opgave. I datofeltet angives det tidspunkt, hvor medarbejderen første gang blev ansat i virksomheden Ansættelsesvilkår 1 = Funktionær Medarbejdere, der er dækket af funktionærloven. Det gælder f.eks. også handels- og kontorelever. 2 = Arbejder, funktionærlignende Medarbejdere, der ikke er dækket af funktionærloven, men har vilkår som funktionærer. 3 = Arbejder, i øvrigt Angives i alle andre tilfælde. I datofeltet angives det tidspunkt, hvor medarbejderen har opnået de gældende ansættelsesvilkår Arbejdsfunktion - DISCO 08 Angiv 6-cifret kode for medarbejderens arbejdsfunktion (DISCO-08 kode). Oversigten med arbejdsfunktioner, Arbejdsfunktioner - DISCO-08, kan hentes på bl.a. under Vejledninger og blanketter. Alternativt kan du søge i vores database over stillingsbetegnelser, der ligeledes kan findes på hjemmesiden. Følgende skal tages i betragtning: Elever og lærlinge skal placeres under den arbejdsfunktion, de uddanner sig til at varetage. Elever og lærlinge adskilles fra de øvrige medarbejdere ved hjælp af jobstatuskoden i personoplysning Ledere på øverste niveau i virksomheden (direktionsniveauet) og ledere af dele af virksomheden, der økonomisk og personalemæssigt fungerer som selvstændige enheder i forhold til modervirksomheden, skal indplaceres i hovedgruppe 1. Mellemledere indplaceres i hovedgruppe 2-9. De adskilles fra de øvrige medarbejdere ved hjælp af jobstatuskoden i personoplysning En medarbejder - flere arbejdsfunktioner? Hvis en medarbejder i sit job varetager flere forskellige arbejdsfunktioner, skal medarbejderen indplaceres efter den arbejdsfunktion, som han eller hun bruger mest tid på. Hvis jobbet er mere ligeligt fordelt mellem forskellige arbejdsfunktioner, skal medarbejderen indplaceres efter den arbejdsfunktion, der kræver det højeste kvalifikationsniveau eller den højeste specialviden. I datofeltet angives det tidspunkt, hvor medarbejderen har fået den pågældende arbejdsfunktion. Styrebrud Optællingen skal gemmes og en ny optælling påbegyndes ved skift i kode. Lønsystemet foretager automatisk dette skift

5 Vejledning Lønstatistik 2013 Side 5 Personoplysninger Nr. Oplysning 0400 Jobstatus 1 = Elever/lærlinge 3 = Ledere og mellemledere (fortsættes på næste side) Ledere med en DISCO-08 kode fra hovedgruppe 1 skal have jobstatuskode 3. Mellemledere omfatter medarbejdere med en DISCO-08 kode fra hovedgruppe 2-9, hvor personaleledelse udgør en væsentlig del af jobbet, og er baseret på faglig indsigt i arbejdsområdet. Medarbejdere, der arbejder med i produktionen og bruger en del af tiden på instruktion, koordination eller kvalitetsovervågning (herunder f.eks. projektledere, underværkførere og kontorledere), og som ikke udøver personaleledelse, betragtes ikke som mellemledere. 5 = Medarbejdere med særligt ansvar Medarbejdere, der ikke har ledelsesfunktioner, men adskiller sig fra øvrige medarbejdere ved at have et særligt betroet ansvar eller højere faglig kompetence, end der sædvanligvis forventes til pågældende arbejdsfunktion. Der kan også være tale om medarbejdere, der tegner lederen i dennes fravær (medarbejdere med prokura). 9 = Øvrige medarbejdere Almindelige medarbejdere uden lederstatus. I datofeltet angives det tidspunkt, hvor medarbejderen har fået den pågældende status Antal normaltimer pr. uge (kun fastlønnede) Der skal angives det normale ugentlige timeantal (ekskl. spisepauser uden løn) for de medarbejdere, hvor arbejdstiden ikke registreres løbende. Hvis den ugentlige arbejdstid varierer, angives det gennemsnitlige antal ugentlige arbejdstimer. For medarbejdere uden aftalt arbejdstid angives et skøn over den normale ugentlige arbejdstid. Hvis en fastlønnet har en aftale om delvist fravær - f.eks. i forbindelse med barsel - må normtiden ikke nedskrives. Til gengæld skal det delvise fravær opsamles i lønoplysning 0027 med både antal dage samt den delvise betaling hertil Antal feriedage pr. år (medarbejdere, der har ferie med løn) For medarbejdere, der har ferie med løn, angives det antal feriedage, som medarbejderen optjener ret til på årsbasis. Det vil typisk være 25 årlige feriedage (ekskl. lørdage) efter Ferieloven. Såfremt der er aftalt yderligere ferie (anciennitetsferie e.l.), som medarbejderen ligeledes optjener ret til, skal disse dage medregnes (ligeledes omregnet til 5-dages uge). Derimod skal feriefridage, omsorgsdage og andre fraværsrettigheder til f.eks. seniorer og forældre samt lignende fridage ikke medregnes. Disse oplysninger skal i stedet opsamles i enten lønoplysning 0023, 0034 eller 0232, jf. disse Ferietillæg (%) (medarbejdere, der har ferie med løn) For medarbejdere, der har ferie med løn, angives den procentsats, der anvendes til beregning af ferietillægget. Udgør minimum 1% af den ferieberettigende løn, men der kan lokalt være aftaler om højere procentsatser Aflønningsperiode 1 = Månedsløn 2 = 14 dagesløn 3 = Ugeløn 4 = Dagløn Styrebrud Optællingen skal gemmes og en ny optælling påbegyndes ved skift i kode. Lønsystemet foretager automatisk dette skift

6 Vejledning Lønstatistik 2013 Side 6 Personoplysninger Nr. Oplysning 0800 Aflønningsform Denne kode er afgørende for, om medarbejderen under lønoplysningerne skal betragtes som time- eller fastlønnet. Timelønnede/fastlønnede 1 = Timeløn Medarbejdere, der får hovedparten af lønnen som timeløn. 2 = Timeløn, præstationsbaseret Medarbejdere, der får hovedparten af lønnen for arbejde på akkord, bonus el.lign. 3 = Fast løn med overtidsbetaling Medarbejdere, der får fast løn med ekstra betaling for overtid. 4 = Fast løn uden overtidsbetaling Medarbejdere, der får fast løn uden ekstra betaling for overtid. 5 = Fast løn med provision Medarbejdere med en fast løn, hvor en del af lønnen beregnes i forhold til omsætningen. Andre aflønningsformer anvendes kun i de tilfælde, hvor lønmodtageren ikke kan indplaceres med en af koderne 1-5: For medarbejdere med aflønningsform 81, 82 og 84 skal præsterede timer ikke anføres under lønoplysning I stedet anføres et skøn over den gennemsnitlige reelle ugentlige arbejdstid i personoplysning 0600 (jf. side 5). 81 = Medarbejdere, der ikke får fast løn, og hvor tidsfaktorer ikke indgår i lønberegningen F.eks. taxachauffører og tjenere, der er rent provisionslønnede, bladbude, der aflønnes efter (skiftende) rute og antal uddelte blade. (For hjemmearbejdende medarbejdere, hvor arbejdstiden ikke er fastlagt, anvendes dog kode 84). 82 = Medarbejdere, hvor andre tidsfaktorer end præsterede timer indgår i lønberegningen F.eks. døgnaflønnede eksportchauffører, der aflønnes med en grundløn 24 timer i døgnet suppleret med en sats for hver kørt kilometer. 83 = Medarbejdere, der modtager supplerende løn fra andre instanser Medarbejdere, der for det pågældende ansættelsesforhold modtager supplerende aflønning fra andre (offentlige) instanser. 84 = Hjemmearbejdende medarbejdere, hvor arbejdstiden ikke er fastlagt Personer i lønsystemet, der ikke er lønmodtagere eller beskattes efter særlige regler: 91 = Indehavere, bestyrelsesmedlemmer og andre, der ikke er lønmodtagere Herunder også fratrådte medarbejdere, såfremt udbetalinger efter ansættelsesforholdets ophør fortsat administreres via edb-lønsystemet, f.eks. udbetaling af kompensation iht. konkurrence- eller kundeklausul. 92 = Medarbejdere, der beskattes efter særlige regler Herunder søfolk i udenrigsfart (DIS-overenskomster) og kabinepersonale i fly, der beskattes efter særlige regler. Styrebrud Optællingen skal gemmes og en ny optælling påbegyndes ved skift i kode. Lønsystemet foretager automatisk dette skift

7 Vejledning Lønstatistik 2013 Side 7 Lønoplysninger Nr. Oplysning Beløb Antal 1) 0010 AM- og A-indkomst samt præsteret arbejdstid Øre Timer Beløb Summen af de indkomster, der angives i felt 13 (AM-indkomst) og 14 (A-indkomst) til eindkomst. Præsteret arbejdstid (timelønnede) Medarbejderens præsterede (arbejdede) timer, inkl. overtimer fra lønoplysning Deltagelse i uddannelses- og kursusaktivitet skal også indgå som præsteret arbejdstid. Betalte fraværstimer i lønoplysning 0023 må ikke medtages. Forekommer der afspadseringsordninger, kan det være aktuelt også at indberette lønoplysning 0210 (Præsteret arbejdstid korrigeret for afspadsering) Præsteret arbejdstid korrigeret for afspadsering (timelønnede) Timer Her opsamles præsterede timer som i lønoplysning 0010, men med følgende korrektioner: + Antal timer, der er ydet betaling for i forbindelse med afholdt afspadsering Antal præsterede timer, der hensættes til senere afspadsering Kun afholdte og hensatte afspadseringstimer, der påvirker bruttoindkomsten må medtages. Se endvidere beskrivelse på s Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Øre Angives med det fulde beløb i henhold til eindkomst felt 69, dvs. før eventuelle bundfradrag. Den del af fratrædelsesgodtgørelsen/jubilæumsgratialet, som er indbetalt til pension, skal ikke indgå i lønoplysning Ferieberettigede løn Øre Her opsamles den samlede ferieberettigede løn Personalegoder Øre Kun personalegoder, der er A-indkomst og som specificeres særskilt til eindkomst i rubrik 19, 20, 21 og 26, dvs. værdi af fri bil, fri telefon mm., værdi af fri kost og logi samt arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring Medarbejderbidrag til pension og ATP Øre Her opsamles lønmodtagerens bidrag til ATP, arbejdsmarkedspension og andre pensionsordninger, der administreres af arbejdsgiver. Særlig pensionsopsparing (SP) samt pensionsbidrag, der hidrører fra fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale (lønoplysning 0011) skal ikke medregnes. Kapitalordninger, der omlægges til aldersordninger i henhold til nye regler pr. 1. januar 2013 skal ikke indberettes i IL0121 hhv Disse typer vedrører kun pensionsbidrag med bortseelsesret/fradragsret. Timelønnede Fastlønnede 1) Antal timer og dage angives i 1/100

8 Vejledning Lønstatistik 2013 Side 8 Lønoplysninger Nr. Oplysning Beløb Antal 1) 0122 Arbejdsgiverbidrag til pension og ATP Øre Her opsamles arbejdsgiverens bidrag til ATP, arbejdsmarkedspension og andre pensionsordninger. Kapitalordninger, der omlægges til aldersordninger i henhold til nye regler pr. 1. januar 2013 skal ikke indberettes i IL0121 hhv Disse typer vedrører kun pensionsbidrag med bortseelsesret/fradragsret Dagpengegodtgørelse i forbindelse med ledighed mv. Øre Arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse - 1., 2. og 3. ledighedsdag - i forbindelse med afskedigelse, hjemsendelse, ophør af opgave- og tidsbestemt akkord o.lign., arbejdsfordeling samt nedsættelse af arbejdstid Fravær med betaling (timelønnede) Øre Timer Beløb Her opsamles arbejdsgiverens betaling i forbindelse med fraværstimer. Fraværstimer Antal timers fravær i forbindelse med egen sygdom, børns sygdom, barsel, ulykke og andet fravær, hvortil der ydes betaling, herunder afholdelse af feriefridage, omsorgsdage og tilsvarende særlige fraværsrettigheder til f.eks. seniorer og forældre mv. Deltagelse i uddannelses- og kursusaktivitet betragtes i denne sammenhæng ikke som fravær. Fraværstimerne må ikke tælles med i opgørelsen af de præsterede timer i lønoplysning Feriebetaling og søgnehelligdags-udbetalinger (timelønnede) Øre Feriepenge (inkl. sygeferiepenge) og udbetalinger for SH-dage, der er indregnet i bruttoindkomsten i lønoplysning Feriebetalinger (fastlønnede) Øre Ferietillæg samt evt. feriepenge, der er indregnet i bruttoindkomsten i lønoplysning Afholdte feriedage uden løn (fastlønnede) Dage Antal afholdte feriedage uden løn. Såfremt arbejdsugen adskiller sig fra en 5-dages uge, omregnes til 5-dages uge Andet fravær med delvis eller ingen betaling (fastlønnede) Øre Dage Kun andet fravær med delvis eller ingen betaling. Feriedage uden betaling medtages i lønoplysning 0026, mens fravær med fuld betaling medtages i lønoplysning Beløb Beløb skal kun indberettes, hvis arbejdsgiveren yder en delvis betaling ifm. medarbejderens fravær. Det kan f.eks. være de tilfælde, hvor medarbejderen kun får delvis løn ifm. barsel o.l. Fraværsdage Antal fraværsdage skal altid indberettes, uanset om arbejdsgiveren yder ingen eller delvis betaling til fraværsdagene (ekskl. dagene i lønoplysning 0026 og 0034). Timelønnede Fastlønnede 1) Antal timer og dage angives i 1/100

9 Vejledning Lønstatistik 2013 Side 9 Lønoplysninger Nr. Oplysning Beløb Antal 1) 0029 Fritvalgs- og særlige opsparingsordninger Øre Her angives det beskattede bruttobeløb, som kan være udbetalt løbende eller i form af en saldoudbetaling. Beløbet er indregnet i bruttoindkomsten i lønoplysning Beløbet skal også angives, selvom medarbejderen efterfølgende vælger at få hele eller dele af det opsparede beløb indsat på sin pensionskonto Uregelmæssige betalinger: Præstationsafhængige betalinger Øre Betalinger af uregelmæssig karakter, som f.eks bonus og overskud. Også forskud på overskud, der ikke er timetællende samt overskudsdeling og produktionstillæg, der udbetales uregelmæssigt skal ligeledes medtages. Se eksempler på s. 13 og Uregelmæssige betalinger: Kompensationsbetalinger Øre Kompensation, der er udbetalt for ikke-afholdte feriefridage, ikke-afholdte omsorgsdage og andre særlige fraværsrettigheder til seniorer og forældre mv. Se eksempler på s.13 og Uregelmæssige betalinger: Efterregulering af løn Øre Her opsamles efterreguleringer/-betalinger af løn, når disse foretages for tidligere lønperioder. Et eksempel kan være: Efterregulering af timesats eller gage i forbindelse med en overenskomstfornyelse. Se også eksempler på s. 13 og Uregelmæssige betalinger: Andet Øre Her opsamles betalinger af uregelmæssig karakter, som ikke kan placeres i lønoplysning 0132, 0232 eller F.eks.: Efterbetaling af provision, skattepligtige kørepenge/km-penge, udbetaling for ikkeafholdte afspadseringsdage/-timer, ikke-afholdte flextimer o.l. Se eksempler på s. 13 og Fravær med fuld betaling ikke feriedage (fastlønnede) Dage Antal dages fravær med fuld løn i forbindelse med egen sygdom, børns sygdom, barsel, ulykke og andet fravær, herunder afholdelse af feriefridage, omsorgsdage og tilsvarende særlige fraværsrettigheder til f.eks. seniorer og forældre og lignende fridage med fuld løn. Deltagelse i uddannelses- og kursusaktivitet betragtes i denne sammenhæng ikke som fravær. Såfremt arbejdsugen adskiller sig fra en 5-dages uge, omregnes til 5-dages uge Genetillæg ekskl. overtidstillæg Øre Holddriftstillæg og andre genetillæg i og udenfor arbejdstiden. Herunder f.eks. varsko-, smuds-, udearbejds-, skur-, forskudt frokost-, varme-, tank-, vagt-, ud kalds-, rejsetids-, vejpenge-, zone-, forskydnings- og forlægningstillæg Overtidstillæg og overtimer (timelønnede) Øre Timer Beløb Her skal kun tillægsbetalingen opsamles, ikke den samlede betaling for overtiden. Overtimer Her opsamles de præsterede overtimer.

10 Vejledning Lønstatistik 2013 Side 10 Lønoplysninger Nr. Oplysning Beløb Antal 1) 0037 Overtidsbetalinger og overtimer (fastlønnede) Øre Timer Beløb Den samlede overtidsbetaling. Overtimer Her opsamles det faktisk antal præsterede overtimer. Til overtimer henregnes timer, der overstiger normaltimerne angivet under personoplysning Herunder også ekstratimer (f.eks. deltidsansatte) uden særskilt overtidstillæg. Hvis der forekommer afspadseringsordninger, skal 0037 korrigeres under både beløb og timer, se beskrivelse på s Bruttotrækordninger Øre Her opsamles det løntræk, som arbejdsgiver reducerer medarbejderens kontante løn (bruttoløn) med, såfremt der er indgået en aftale mellem medarbejder og arbejdsgiver om, at medarbejderen går ned i løn mod at virksomheden stiller et eller flere personalegoder til rådighed for medarbejderen. Bruttotrækordninger er set anvendt inden for f.eks. medarbejderbredbånd, medarbejderobligationer, fri befordring, fri brobizz for kørsel mellem hjem og arbejde, sundhedsudgifter mv. Bruttotrækordningen kan fremgå af medarbejderens lønseddel. Bruttotrækordninger kan være såvel tidsbegrænset som tidsubegrænset. Timelønnede Fastlønnede 1) Antal timer og dage angives i 1/100

11 Vejledning Lønstatistik 2013 Side 11 Lønoplysninger til Akkord- og TiDlønsstatistikken For virksomheder, der er medlem af Dansk Byggeri Danske Malermestre TEKNIQ Installatørernes Organisation skal indberetningen indeholde supplerende lønoplysninger om akkord- og timelønsarbejde for medarbejdere, der har kode 1 eller 2 i personoplysning 0800, jf. s Nr. Oplysning Beløb Antal 1) 2010 Akkordarbejde Øre Timer Timer Opsamling af samtlige præsterede akkordtimer inkl. over-, nat-, søn- og helligdags- samt holddriftstimer og timer på forskudt tid. Beløb Løn ved akkordarbejde. Lønnen indeholder grundløn, akkordforskud, overskud, personlige tillæg, arbejdstillæg, produktionstillæg, bonus (der har et betydeligt produktivitetsfremmende incitament i lighed med akkordarbejde) o.l. samt normalbetaling for overarbejds- og holddriftstimer og timer for forskudt arbejdstid Timelønsarbejde Øre Timer Timer Opsamling af samtlige præsterede timelønstimer inkl. over-, nat-, søn- og helligdags- samt holddriftstimer og timer på forskudt tid. Beløb Løn ved timelønsarbejde. Lønnen indeholder grundløn, personlige tillæg, akkordafsavnstillæg, arbejdstillæg, produktionstillæg, bonus o.l. samt normalbetaling for overarbejds- og holddriftstimer og timer for forskudt arbejdstid. Timelønnede 1) Antal timer og dage angives i 1/100

12 Vejledning Lønstatistik 2013 Side 12 Timelønnede med afspadseringsordning Såfremt virksomheden beskæftiger timelønnede medarbejdere med en afspadseringsordning, der giver forskydninger mellem periodens præsterede timer og periodens betalinger jf. nedenfor skal indberetningen indeholde lønoplysning 0210 Præsteret arbejdstid korrigeret for afspadsering. Lønoplysning 0210 anvendes, hvis: ikke alle periodens præsterede timer kommer til udbetaling (beskatning), men hensættes til senere afspadsering, eller der i periodens bruttoindkomst indgår betalinger, der vedrører afholdt afspadsering (timerne kan være præsteret i tidligere perioder) Eksempler En medarbejder præsterer 80 timer i en lønperiode på 14 dage svarende til 74 normaltimer og 6 overtimer. Kun 76 timer kommer til udbetaling (beskatning) de resterende 4 timer hensættes til senere afspadsering. I dette tilfælde indberettes 80 timer i lønoplysning 0010, 6 timer i lønoplysning 0036 og 76 timer i lønoplysning Bruttoindkomsten for en lønperiode på 14 dage indgår betaling for 74 timer. Medarbejderen har dog kun præsteret 60 timer betalingen for de yderligere 14 timer vedrører afholdt afspadsering. I dette tilfælde indberettes 60 timer i lønoplysning 0010 og 74 timer i lønoplysning Fastlønnede med afspadseringsordning Lønoplysning 0037 skal korrigeres, hvis: grundlønnen hensættes til senere afspadsering Eksempel: En medarbejder har overarbejde i 5 timer. Med udgangspunkt i en grundløn på 100,- kr. pr. time og 50% i tillægssats, vil betalingen for dette udgøre 750,- kr. Grundlønnen hensættes til senere afspadsering, hvilket betyder, at der i indberetningen i lønoplysning 0037 skal være 250,- kr. i beløbsfeltet og 0 timer i antalsfeltet. grundløn og tillæg (hele betalingen) hensættes til senere afspadsering. I dette tilfælde forekommer tillægsafspadsering udover de præsterede antal overtimer. Eksempel: En medarbejder har overarbejde i 5 timer. Med udgangspunkt i en grundløn på 100,- kr. pr. time og 50% i tillægssats, vil betalingen for dette udgøre 750,- kr. Grundlønnen og tillæg hensættes til senere afspadsering, hvilket betyder, at der i indberetningen i lønoplysning 0037 skal være 0,- kr. i beløbsfeltet og -2,5 timer i antalsfeltet. Tillægsbetalingen er i eksemplet omregnet ift. grundlønnen på 100,- kr. pr. time, hvilket giver ekstra 2,5 timer til afspadsering, som derfor skal indgå med negativt fortegn. Såfremt du er i tvivl om, hvordan du skal korrigere lønoplysning 0037, kan du kontakte DA Statistik på tlf

13 Vejledning Lønstatistik 2013 Side 13 Eksempler på opsamling af løndele i uregelmæssige betalinger, 0132 (Præstationsafhængige betalinger), 0232 (Kompensationsbetalinger), 0332 (EFTERREGULERING AF LØN) eller 0432 (Andet): Løn uge LØNSPECIFIKATION, TIMELØNNET Beløb fra lønart 2002 skal indberettes i 0332 Beløb fra lønart 3001 skal indberettes i 0132 Beløb fra lønart 8600 skal indberettes i Lønart Tekst Antal Sats Beløb Timeløn Ekstra løntillæg for perioden Personligt tillæg ved produktive timer/arb.skader Bonus SH-udbetaling Udbetaling af ej-afholdte feriefridage Frivillig pension AMP, egen andel ATP bidrag Arbejdsmarkedsbidrag A-indkomst Fradrag: 3.500,00 59,50 59,50 1,00 59,50 161,75 12,50 3,40% 8% 45% 9.624, ,00 743,75 770,00 550, , , ,71-42, , , Netto til udbetaling Feriepenge brutto AM-bidrag Skat af feriepenge Nettoferiepenge , ,52-363, , ,52 Løn uge LØNSPECIFIKATION, AKKORDLØNNET Beløb fra lønart 1002 skal indberettes i 0132 Beløb fra lønart 2003 skal indberettes i 0332 Beløb fra lønart 2008 skal indberettes i 0132 Beløb fra lønart 8699 skal indberettes i Lønart Tekst Antal Sats Beløb Akkordløn Akkordløn Akkordafregning Timeløn Timeløn Regulering af timeløn Akkordoverskud Zonetillæg Zonetillæg SH udbetaling Skattepl. kørepenge AMP, egen andel ATP bidrag Arbejdsmarkedspension A-indkomst Fradrag: 3.000,00 Netto til udbetaling 7,50 6,50 4,50 7,50 148,00 7,50 6,50 406,00 26,00 153,25 153,25 142,00 142,00 10,25 13,40 6,70 4,30 3,40% 8% 45% 1.149,38 996, ,26 639, , , ,50 100,50 43,55 550, ,80-876,19-14, , , , Feriepenge brutto AM-bidrag Skat af feriepenge Nettoferiepenge 8% 45% 3.439,51-275, , ,51

14 Vejledning Lønstatistik 2013 Side 14 Løn februar 2006 LØNSPECIFIKATION, FAST LØN Lønart Tekst Antal Sats Beløb Beløb fra lønart 1003 skal indberettes i Månedsløn Reg. af MD-løn december Fri telefon PFA Pension, egen andel Grundlag: ,19 ATP bidrag Arbejdsmarkedsbidrag A-indkomst Fradrag: 4.000,00 Idrætsklub Personaleindkøb 160,33 250,00 160,33 4% 8% 40% , , ,77-81, , ,00-35,00-875, Netto til udbetaling ,12

LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014

LØNSTATISTIK 2015 VEJLEDNING DA S LØNSTATISTIK DECEMBER 2014 VEJLEDNING DECEMBER 2014 LØNSTATISTIK 2015 DA S LØNSTATISTIK Opsamling og indberetning til DA s LønStatistik foregår elektronisk enten via eget lønsystem eller via et servicebureau. Ved at indberette til

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Oversigt korrektionsfeltnumre

Oversigt korrektionsfeltnumre Oversigt korrektionsfeltnumre Denne oversigt viser samtlige korrektionsfelter i, og hvordan de påvirker lønmodtagernes saldi. Når en korrektion behandles i, rettes lønmodtagernes saldi. Det samlede skyldige

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket

DATALØN. - få en god start med DataLøn blanket DATALØN - få en god start med DataLøn blanket VELKOMMEN TIL ET FLEKSIBELT OG SIKKERT LØNSYSTEM For at du får en god start med dit nye lønsystem, har vi her samlet alle de informationer, du har brug for.

Læs mere

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00

Daglønnede chauffører, pr. time 147,10 149,35 151,75 Tillæg, uanset timeantallet, pr. dag 23,00 23,00 23,00 Chauffører 1. marts 1. marts 1. marts Månedsløn (160,33 timer), kr 20.106,66 20.467,40 20.852,19 Olietillæg, kr. 2.880,00 2.880,00 2.880,00 Kørsel med stor vogn m.m., kr. 597,60 597,60 597,60 Månedsløn,

Læs mere

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2.

Årstemamøde DataLøn 2012. Spor 2. Årstemamøde DataLøn 2012 Spor 2. Program Årsafslutning Genopfriskning (same procedure as last year) Afstemning Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvad er der sket i 2012? Nye tiltag Ændringer Fravær & Refusion Hvad

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn

Årstemamøde Dataløn 2013. Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Årstemamøde Dataløn 2013 Spor 1. For dig, som er ny i DataLøn Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2014 Generelt SKAT Statistik Afstemning Hvad kan Bluegarden

Læs mere

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel:

Indlæs til Danløn. CVR-nummer;lønnummer;lønart;enheder;sats;beløb. Eksempel: Indlæs til Danløn Du kan indlæse variable løndele fra eksempelvis et tidsregistreringssystem i Danløn. Hvilke løndele, der kan indlæses, fremgår af nedenstående skema (timeløn, overtid osv). Formatet på

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

Årstemamøde 2012 LønService

Årstemamøde 2012 LønService Årstemamøde 2012 LønService Program Hvad du skal tænke på FØR året slutter. Efter årsskiftet. Nyheder m.m. Spørgsmål 2 Årsafslutningen sker ad to omgange Den 28. december 2012 Vi beskatter automatisk rest

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer

ProLøn-Bager Lønsystem for bagere og konditorer Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for bagere og konditorer. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige rutiner i forbindelse med lønadministration

Læs mere

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst

Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Feriepengeinfo Vejledning til indberetning i eindkomst Version 4, august 2015 1 Indhold Om Feriepengeinfo... 3 Indberetning i eindkomst... 3 Felter i indberetningen... 3 Obligatoriske felter... 3 Valgfrit

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Regnskab A-skat Lønmodtagerbidrag Særlig pensionsopsparing (SP-bidrag) CVR-/SE-nr. Arbejdsgiverens navn og adresse: 2003.11 (gl. nr. A 75) 04.002 A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10

1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3. 2. Opsamling og udbetaling af afspadsering... 9. 3. Korrektioner... 10 LØNSERVICE Frihedsregnskabet Den 1. marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Frihedsregnskabet... 3 1.1. Ferieregnskabet... 4 1.1.1. Ny arbejdsgiver i LønService... 4 1.1.2. Sådan foretager du korrektioner...

Læs mere

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd

ProLøn-Dansk Bilbrancheråd Lønsystemet for medlemmer af Dansk (tidl. CAD) Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for medlemmer af Dansk. Hensigten med denne håndbog er at beskrive,

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2. Årsafslutning 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 2 Hotfix 2 Årsafslutning 2014 November 2014 Contents Nyheder 3 Fixliste 3 Kvitteringslisten til eindkomst 5 Ønsker man at benytte Nemkonto og overførsel foregår

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

ProLøn-Frisør Lønsystem udviklet til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers.

ProLøn-Frisør Lønsystem udviklet til Danmarks organisation for selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. selvstændige frisører & kosmetikere Udarbejdet i samarbejde med ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s brancheløsning for frisører. Hensigten med denne håndbog er at beskrive de mest almindelige

Læs mere

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune

Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42. Rebild Kommune Beregning af tabt arbejdsfortjeneste jf. Servicelovens 42 Rebild Kommune 1 Beregning af bruttoydelsen Ansøgerens indkomstforhold på ansøgningstidspunktet for tabt arbejdsfortjeneste er afgørende for beregningen

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000.

Løn-2000/Bolig-løn. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. AFSLUTNING ÅRET 2011. Her kan du få et overblik over de aktiviteter og afleveringsfrister, der knytter sig til årsskiftet i Løn-2000. Her er nogle af hovedpunkterne vedrørende årsafslutningen. a) Hvordan

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Januar 2014. I gang med Lønadministration

Januar 2014. I gang med Lønadministration Januar 2014 I gang med Lønadministration Indholdsfortegnelse Forord... 3 Opstart og forberedelse Tilmelding som arbejdsgiver... 4 Lønsystem... 5 Hold orden... 6 Kom godt i gang Opret medarbejdere... 7

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT

Løn-2000/Bolig-løn. Årskursus 2010 Side 1. DA/DS Statistik. HMC-SUPPORT Hermed nogle hovedpunkter til hjælp ved årsafslutningen og start på 2011. Flere steder henvises til Tillæg med eksempler (Worddokument: eksempler Løn2000.doc). Afslutning Året 2010. a) Generelt og diverse

Læs mere

Feriepenge i eindkomst

Feriepenge i eindkomst Feriepenge i eindkomst Side 1 af 16 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan feriepenge indberettes til eindkomst og hvordan du skal foretage rettelser af beregnede feriepenge i SLS eller eindkomst

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012

Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 2012 Microsoft Dynamics C5 2012 Contents A 10 Aconto udbetalt 10 Adgangskontrol 10 Afrunding 11 Afstemningsliste 11 AM-bidrag 11 Regulering af AM-bidrag... 12 Anciennitetstillæg 12 Ansættelse af medarbejder

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

Beskatning. Side 1 af 18

Beskatning. Side 1 af 18 Beskatning Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du skal indrapportere beskatning til lønsystemet og hvordan SLS beregner skat og arbejdsmarkedsbidrag. Indhold 1. Ansvar... 2 2.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4

5.3 Løn og indkomst. Figur 5.4 5.3 Løn og indkomst Lønomkostningerne for arbejdere indenfor DA-området steg med 3,1 pct. på årsbasis fra 1. kvartal 2005 til 1. kvartal 2006. Det er en lavere lønstigningstakt sammenlignet med starten

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi

Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Microsoft Dynamics C5 LØN - Opstartssaldi Copyright 2008 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. Copenhagen, July 2008 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation

Læs mere

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning.

BEK nr 353 af 15/05/2003. Stk. 2. Ledere kan ansættes enten for en tidsbegrænset periode eller uden tidsbegrænsning. Side: 5.0 Dato: 1.1.2013 Bekendtgørelse om løn- og andre ansættelsesvilkår for ledere og lærere ved undervisning mv. efter lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning (folkeoplysningsloven) BEK

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å

Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Microsoft Dynamics C5 LØN Løn fra A til Å Version 2010. All A Rights Reserved. Copenhagen, May 20100 Dette materiale er alene produceret til informationsformål. Microsoft Corporation fraskriver sig ethvert

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISBN 123-4567-890 MARTS 2015 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON:

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Medarbejder i fleksjob

Medarbejder i fleksjob Medarbejder i fleksjob Få råd og vejledning om udbetalinger fra kommunen, når en medarbejder er ansat i fleksjob Arbejdsmarkedsafdelingen FREDERICIAKOMMUNE 1 2 Denne brochure handler om, hvordan administrationen

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar)

Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Vejledning til ansættelseskontrakt til midlertidig hjælp (vikar) Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af midlertidig hjælp af maks. en måneds varighed. Skal ansættelsesforholdet løbe længere

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter

Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Vejledning til ansættelseskontrakt for slagtersvende og delikatesseassistenter Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af slagtersvende eller delikatesseassistenter, som ikke er funktionærer.

Læs mere

FLØS NYT september 2012

FLØS NYT september 2012 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT september 2012 Hermed information om ændringer mv. vedr. FLØS: 1. Overførsel af feriedage (og særlige feriedage) Feriedage og særlige feriedage

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004

EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 EMPLOYEE CONTRACTS ANDREAS LÚÐVÍKSSON 7th semester, autumn 2004 Ansættelseskontrakt for tekniske funktionærer Danske Entreprenører/Byggeriets Arbejdsgivere/Dansk VVS og Teknisk Landsforbund Mellem arbejdstager:

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

UDDRAG AF OVERENSKOMST

UDDRAG AF OVERENSKOMST UDDRAG AF OVERENSKOMST mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Fagligt Fælles Forbund (3F) for elever under LANDBRUGSUDDANNELSEN - JORDBRUGSASSISTENT - JORDBRUGSMASKINFØRER DYREPASSERUDDANNELSEN

Læs mere

Bilag 7: Anonymiseret oversigt over relevante medarbejdere ved RenoNorden A/S og Marius Pedersen A/S (underleverandør)

Bilag 7: Anonymiseret oversigt over relevante medarbejdere ved RenoNorden A/S og Marius Pedersen A/S (underleverandør) Bilag 7: Anonymiseret oversigt over relevante medarbejdere ved og Marius Pedersen A/S (underleverandør) Medarbejderne 2 til 49 er omfattet af overenskomsten mellem DI/ATL. Disse medarbejdere modtager således

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk

I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk eindkomst Side 1 af 18 I denne emnebeskrivelse kan du orientere dig om samspillet mellem SLS og eindkomst på www.skat.dk Indhold 1. Lovgrundlag og formål... 1 2. eindkomst er institutionens ansvar... 2

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

DEN FØRSTE MEDARBEJDER

DEN FØRSTE MEDARBEJDER DEN FØRSTE MEDARBEJDER INDHOLD DEN FØRSTE MEDARBEJDER... 3 HVORNÅR ER JEG ARBEJDSGIVER?... 3 REGISTRERING SOM ARBEJDSGIVER... 3 REKRUTTERING... 3 ANSÆTTELSESSAMTALEN... 3 KONTRAKTEN... 4 Hvad skal kontrakten

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1.

Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. Vejledning BKD Til funktionærkontrakt Butiks- og kontoransatte omfattet af Butiksoverenskomsten med BKD-særaftale Medarbejdere ansat efter 1. marts 2012 Vejledningen kan alene benyttes til virksomheder,

Læs mere