Lønkommissionen. Løndannelse Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lønkommissionen. Løndannelse Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor"

Transkript

1 Beskrivelse af forhandlingssystemerne og lønsystemerne i den offentlige sektor Capacent

2 Indhold 1. Indledning 1 2. Sammenfatning Forhandlingssystemerne i de tre sektorer Forhandlingsforløbet Lønsystemerne i de tre offentlige sektorer Overblik over lønsystemerne Fleksibilitetsmulighederne Reguleringsmekanismer Staten Indledning Definitioner Disponering Forhandlingssystemet Hovedaktørerne Forhandlingsforløbet Forhandlingsresultatet Lønsystemerne Lønelementerne Fleksibilitetsmulighederne Reguleringsmekanismer Regionerne Indledning Definitioner Disponering Forhandlingssystemet Hovedaktørerne 32

3 4.2.2 Forhandlingsforløbet Forhandlingsresultatet Lønsystemerne Lønelementerne Fleksibilitetsmulighederne Reguleringsmekanismer Kommunerne Indledning Definitioner Disponering Forhandlingssystemet Hovedaktørerne Forhandlingsforløbet Forhandlingsresultatet Lønsystemerne Lønelementerne Fleksibilitetsmulighederne Reguleringsmekanismer 62

4 1. Indledning Baggrund På baggrund af erfaringerne fra overenskomstforhandlingerne i 2008 på det offentlige arbejdsmarked har regeringen nedsat en Lønkommission. Lønkommissionen skal bl.a. kortlægge, analysere og drøfte, om løndannelsen og ansættelsesvilkårene for offentligt ansatte understøtter en positiv udvikling af den offentlige sektor. For at løse opgaven skal Lønkommissionen belyse seks forskellige spørgsmål. Et af disse spørgsmål vedrører løndannelsen i den offentlige sektor. Undersøgelseskommissoriet vedrørende løndannelse Undersøgelseskommissoriet vedrørende løndannelse har følgende genstandsfelt: "At undersøge løndannelsen i den offentlige sektor, herunder om der er barrierer, der begrænser mulighederne for justering af lønrelationer, og om de nye lønsystemer i tilstrækkelig grad giver mulighed for fastholdelse og en løbende tilpasning til de aktuelle rekrutteringsbehov, herunder på de enkelte arbejdspladser." Som grundlag for at undersøge løndannelsen i den offentlige sektor ønsker styringsgruppen, at der for hver af de tre offentlige sektorer staten, kommunerne og regionerne gennemføres en beskrivelse af forhandlingssystemet og de gældende lønsystemer. Formålet med denne rapport er at: 1. Beskrive forhandlingssystemet, herunder aktørerne og kompetencefordelingen mellem det centrale og det decentrale/lokale niveau samt mellem det decentrale og det lokale niveau 2. Beskrive de gældende lønsystemer, herunder de enkelte lønelementer, reguleringsmekanismerne og fleksibilitetsmulighederne. Således at styringsgruppen har et fælles, neutralt udformet videngrundlag som udgangspunkt for det videre arbejde med løndannelse. 1

5 Det videre arbejde i styringsgruppen vedrørende løndannelse har fokus på tre temaer: 1. Undersøgelse af, om der i det centrale forhandlingssystem er mekanismer, som formelt eller reelt begrænser mulighederne for at ændre lønrelationerne mellem de enkelte faggrupper 2. Undersøgelse af, om der i de centralt aftalte lønsystemer er faktorer, som er med til at fastholde de eksisterende lønrelationer 3. Undersøgelse af, om der i de nye lønsystemer er elementer, der begrænser mulighederne for lokalt at tilpasse lønningerne, såvel individuelt som for faggrupper, specielt i relation til rekruttering og fastholdelse i situationer med ændrede markedsvilkår. Målgruppe og fremgangsmåde Målgruppen for rapporten er primært Lønkommissionens medlemmer. Sekundært kan rapporten have interesse for andre, der beskæftiger sig med overenskomstforhold. Capacent har udarbejdet rapporten i samarbejde med styringsgruppe 4 og Lønkommissionens sekretariat. Rapporten er beskrivende med et kapitel for hver sektor og et kapitel med sammenfatning. Rapporten indeholder ikke analyser, vurderinger eller anbefalinger i forhold til undersøgelseskommissoriets genstandsfelt. Rapportens struktur Rapporten har følgende kapitler: Kapitel 1: Indledning Kapitel 2: Sammenfatning Kapitel 3: Staten Kapitel 4: Regionerne Kapitel 5: Kommunerne. 2

6 2. Sammenfatning 2.1 Forhandlingssystemerne i de tre sektorer Arbejdsgiversiden På arbejdsgiverside er der én forhandlingspart i hver sektor (stat, regioner og kommuner). I staten ligger forhandlingskompetencen hos finansministeren og Finansministeriet. Regionernes Lønnings- og Takstnævns forhandlings- og aftalekompetence følger, for så vidt angår regionerne, af en bekendtgørelse. KL's forhandlingskompetence afledes derimod af de enkelte kommuners medlemskab af KL. Forhandlingsresultaterne skal dog godkendes af et ved lov nedsat nævn, Kommunernes Lønningsnævn, før de kan træde i kraft. Lønmodtagersiden På lønmodtagerside er der flere forhandlingsparter. Organisationerne har dog i vidt omfang slået sig sammen i forhandlingsfællesskaber. På det statslige område føres forhandlingerne som udgangspunkt af Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU), som er et forhandlingsfællesskab for de fem centralorganisationer OAO-S, CO II, LC, OC og AC (tjenestemænd) 1. 1 Pr. 1. januar 2010 har COII og OC slået sig sammen og dannet centralorganisationen CO10. 3

7 CFU forhandler den økonomiske ramme og den overordnede fordeling heraf. Forhandlingerne føres således af centralorganisationerne i forening, og et forlig kan kun indgås, såfremt alle centralorganisationerne tilslutter sig. Herefter forhandler de enkelte organisationer de specifikke vilkår for de enkelte personalegrupper inden for de rammer, der er afsat ved CFUforhandlingerne. Ved OK08 var det generelle forlig en del af det samlede CFU-forlig, idet CFU-forliget tillige indeholdt resultatet af forhandlingerne om en lang række organisations- og lønaftaler (for tjenestemænd), der var færdigforhandlet inden fire uger efter indgåelsen af den generelle del af CFU-forliget ("det åbne vindue"). I kommunerne og regionerne er billedet anderledes. På KTO-området forhandles der efter "den omvendte model", hvilket betyder, at de enkelte organisationer selv forhandler, hvor mange midler der skal afsættes til deres respektive områder, mens KTO herefter forhandler de generelle vilkår, herunder de generelle lønstigninger. Et forlig på KTO-området forudsætter ikke, at alle organisationer er enige. De enkelte organisationer kan udtræde af KTO-forhandlingerne og forhandle selv. I så fald indgås der selvstændige forlig med KTO på vegne af de resterende organisationer, henholdsvis med hver af de udtrådte organisationer. På Sundhedskartellets område forhandles både den økonomiske ramme og organisationsmidlernes størrelse som udgangspunkt af Sundhedskartellet. Et forlig på Sundhedskartellets område forudsætter derfor også normalt enighed blandt kartellets organisationer. Koordineringen mellem de tre offentlige sektorer De tre offentlige arbejdsgivere Finansministeriet, Regionernes Lønningsog Takstnævn (RLTN) og KL har løbende kontakt under forhandlingerne, og der tilstræbes en koordinering, for så vidt angår de helt centrale temaer, såsom overenskomstperiode, rammestørrelse og reguleringsordning. Staten har to repræsentanter med vetoret i RLTN og er repræsenteret i Kommunernes Lønningsnævn (KLN), der godkender de forlig, som KL er part i. KL er endvidere repræsenteret i RLTN og Danske Regioner i Kommunernes Lønningsnævn. Der opstår således også ad denne vej en koordinering mellem de tre sektorer. På lønmodtagersiden sker der en koordination mellem forhandlingsfællesskaberne via løbende kontakter mellem CFU, KTO og Sundhedskartellet. Herudover sker der en mere uformel koordination, som følge af at nogle organisationer og dermed personer fører forhandlinger på såvel det statslige som det regionale og det kommunale område. 4

8 Hvor mange ansatte omfatter forhandlingerne på centralt niveau? Nedenfor ses, hvor mange ansatte der er omfattet af de centrale forhandlinger i henholdsvis staten, regionerne og kommunerne. Antal årsværk omfattet af centrale forhandlinger mellem parterne på arbejdstager- og lønmodtagersiden i staten, regionerne og kommunerne Arbejdsgiversiden Staten Regionerne Kommunerne Lønmodtagersiden CFU (OAO-S, SKAF og AC-tjenestemænd) Finansministeriet RLTN KL Antal årsværk i alt AC (overenskomstansatte) KTO (inkl. AC) Tabel 2.1 Antal årsværk omfattet af centrale forhandlinger mellem parterne Sundhedskartellet Antal årsværk i alt Kilde: Egen fremstilling. Data indhentet fra Finansministeriets forhandlingsdatabase 4. kvt og FLD (* SBG-08 data) Forhandlingsforløbet Forhandlingsforløbet vedrører dels de centrale forhandlinger, dels de decentrale/lokale forhandlinger. Centrale forhandlinger Køreplanerne for de centrale forhandlinger aftales i den enkelte sektor forud for den konkrete overenskomstrunde. Køreplanerne kan variere for hver overenskomstforhandling og er ikke ens på de tre områder: Forskellene mellem sektorerne består primært i, hvordan de enkelte faser tilrettelægges og gennemføres. Nedenfor ses tidslinjerne for de tre sektorer belyst ved det planlagte forløb ved OK08. Det faktiske forløb i regioner og kommuner afveg dog fra det planlagte som følge af sammenbrud i forhandlingerne med efterfølgende strejke og fornyede forhandlinger, inden forlig blev indgået. 5

9 Planlagt tidslinje for overenskomstforhandlinger (køreplan ved OK08) Staten Regionerne Kommunerne Marts 2007 Køreplan OK08 KTO April 2007 Maj 2007 Juni 2007 Køreplan OK08 KTO Juli 2007 August 2007 Køreplaner OK08 Køreplan OK08 SHK September 2007 Oktober 2007 November 2007 December 2007 Januar 2008 Februar 2008 Nedsættelse af styregruppe mv. Bemyndigelsesskrivelse fra Finansministeriet til delegationsområderne Udveksling af krav Forhandlinger af generelle og specielle krav Indgåelse af generelle forlig Udveksling af krav Forhandling af organisationsspecifikke krav Forh. af generelle krav Indgåelse af forlig Køreplan OK08 SHK Udveksling af krav Forhandling af organisationsspecifikke krav Forh. af generelle krav Indgåelse af forlig Marts 2008 Indgåelse af organisationsaftaler Vedtagelse af forlig Vedtagelse af forlig Figur 2.1 Planlagt tidslinje for overenskomstforhandlinger April 2008 Maj 2008 og efterfølgende Vedtagelse af det samlede forlig Opfølgning og udmøntning af det samlede forlig Opfølgning og udmøntning af forlig Opfølgning og udmøntning af forlig Ud over forskellige starttidspunkter for forhandling af køreplanen for OK08 viser tidslinjerne, at staten påbegyndte forhandlingsprocessen senere end regioner og kommuner. Tidslinjerne viser desuden, at staten først indgik generelle forlig med CFU og derefter forlig om de enkelte organisationsaftaler med de forhandlingsberettigede medlemsorganisationer. På det kommunale og regionale område blev der først forhandlet med organisationerne om de organisationsspecifikke krav og siden med KTO om de generelle krav, jf. "den omvendte model". På Sundhedskartellets område forhandles både organisationsspecifikke krav og de generelle krav med Sundhedskartellet, og der er derfor ikke den samme opsplitning. 6

10 Decentrale/lokale forhandlinger Decentrale og lokale forhandlinger sker inden for rammerne af centralt aftalte aftaler og overenskomster. Lokale forhandlinger omfatter typisk løntillæg, arbejdstidsforhold, resultatlønsaftaler m.v., der forudsætter kendskab til lokale behov m.v. På det kommunale og regionale område er det i de enkelte aftaler om lokal løndannelse aftalt, hvordan den lokale forhandlingsprocedure skal gennemføres. På statens område fremgår dette af rammeaftalen om nye lønsystemer og af AC-overenskomsten. Lokale forhandlinger føres som udgangspunkt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten/den lokale afdeling af organisationen. I staten er der dog på visse områder mulighed for, at den ansatte selv kan forhandle individuelle løntillæg med sin chef uden organisationens medvirken. På det statslige område er der ikke afsat puljer eller på anden måde aftalt rammer for omfanget af den lokale løndannelse. På det kommunale og det regionale område er det i det generelle forlig forudsat, hvor meget der som minimum skal udmøntes som lokal løndannelse, og der er i forliget afsat midler hertil forlodsfinansiering. Der er dog ikke tale om puljer. Udmøntningsgaranti og gennemsnitsløngaranti På det kommunale og regionale område er der indgået aftaler om en udmøntningsgaranti og en gennemsnitsløngaranti. Udmøntningsgarantien indebærer en forpligtelse til at udmønte midler til lokal løndannelse svarende til de nye midler, der er afsat til lokal løndannelse ved overenskomstforhandlingerne. Dvs. at der er en pligt til at anvende de nye midler, der er til rådighed. Det skal på nærmere aftalte tidspunkter opgøres og dokumenteres, hvor meget der er udmøntet til de enkelte udmøntningsgrupper. Hvis udmøntning ikke er sket i tilstrækkeligt omfang, skal de manglende midler udmøntes med faktor 1,15. Gennemsnitsløngarantien opgøres for overenskomstgrupper eller samlet for flere overenskomstgrupper på landsbasis ved at sammenholde den konstaterede lønudvikling i overenskomstperioden med den forudsatte lønudvikling i henhold til overenskomstresultatet. Hvis den konstaterede lønudvikling ligger under den forudsatte lønudvikling, tilføres gruppen det manglende beløb forlods af overenskomstrammen ved de næste overenskomstforhandlinger. De to garantier indebærer, at der i hver kommune/region udmøntes nye midler mindst svarende til det, der er afsat til lokal løndannelse, og at der for de enkelte overenskomstgrupper er en lønudvikling mindst svarende til det, der er forudsat. 7

11 I staten er der ikke tilsvarende ordninger. Der er ikke afsat puljer til lokal løndannelse eller på anden måde fastsat rammer for omfanget af den lokale løndannelse. Der er heller ikke aftalt ordninger eller reguleringsmekanismer, som sikrer enkelte personalegrupper en vis lønudvikling i overenskomstperioden. 2.2 Lønsystemerne i de tre offentlige sektorer Overblik over lønsystemerne De tre offentlige sektorer har forskellige typer lønsystemer, hvoraf nogle dog har en del fælles træk. Nedenfor ses en oversigt, hvor der overordnet skelnes mellem to typer lønsystemer: Lokal løndannelse/nye lønsystemer, der består af en basisløn/grundløn, der suppleres med forskellige typer herunder i vidt omfang lokalt aftalte tillæg eller intervalløn Andre lønsystemer, der typisk opererer med en anciennitetsbestemt lønskala, der i mindre omfang kan suppleres med lokalt aftalte tillæg. Hvor udbredt er forskellige lønsystemer i den offentlige sektor? Nedenfor vises, hvor stor en procentandel af medarbejderne i staten, regionerne og kommunerne der er omfattet af lokal løndannelse/nye lønsystemer henholdsvis omfattet af et andet lønsystem. Tabel 2.2 Procentdel af medarbejdere på forskellige lønsystemer Procentdel af medarbejdere i staten, regionerne og kommunerne på forskellige lønsystemer Lønsystem Staten Regionerne Kommunerne Lokal løndannelse/ 79% 96% 96% nye lønsystemer Andre lønsystemer 21% 4% 4% I alt 100% 100% 100% Kilde: Egen tilvirkning baseret på information fra Personalestyrelsen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening Nye lønsystemer/lokal løndannelse Nye lønsystemer/lokal løndannelse er den mest dominerende lønform i de tre sektorer. Nogle lønelementer aftales centralt, andre decentralt eller lokalt. Nedenfor ses en oversigt over lønelementerne i de tre sektorer og det niveau, hvorpå elementerne aftales. 8

12 Forhandlingsniveau Lokalt Decentralt Centralt Forhandlingsniveauet ved udmøntning af lønelementer i staten, regionerne og kommunerne Staten Regionerne Kommunerne Ikke-chefer Chefer**) KTO-området SHK KTO-området SHK Resultatløn Kvalifikationstillæg Funktionstillæg Engangsvederlag Tværgående tillæg*) Tillæg Basisløn/ løninterval Tillæg fra cheflønspuljen Tillæg uden for pulje ***) Lønramme Resultatløn Kvalifikationsløn Funktionsløn Resultatløn Kvalifikationsløn Funktionsløn Kvalifikationsløn Funktionsløn Grundløn Resultatløn Tillæg Resultatløn Tillæg Tillæg Løntrin/ grundløn Resultatløn Kvalifikationsløn Funktionsløn Kvalifikationsløn Funktionsløn Grundløn Resultatløn Tillæg Tillæg Løntrin/ grundløn *) Inden for et ministerområde **) Lønramme (med undtagelse af departementschefer m.fl., kontraktansatte chefer og visse institutionsledere) ***) Engangsvederlag, herunder resultatløn Tabel 2.3 Forhandlingsniveauet ved udmøntning af lønelementer Tabellen viser, at lønelementerne i lokal løndannelse og det niveau, som de aftales på, har et fælles præg i de tre sektorer, omend terminologien er lidt forskellig. I staten afsættes der ikke i de nye lønsystemer puljer til lokal forhandling (med undtagelse af chefområdet). For chefer i staten i lønramme (med undtagelse af departementschefer, kontraktansatte chefer og visse institutionsledere) er der centralt aftalt en cheflønspulje, der ved lokalaftale kan udmøntes i varige og midlertidige tillæg. Hertil kommer, at der lokalt kan ydes engangsvederlag uden for pulje, typisk fastsat af ledelsen efter forhandling med den ansatte. I regioner og kommuner er der ved de centrale forhandlinger aftalt et minimum for, hvad der skal udmøntes ved de lokale forhandlinger for de respektive personalegrupper. De lokalt forhandlede lønelementers andel af den samlede lønsum Den lokale løndannelses andel af den samlede lønsum for ansatte omfattet af nye lønsystemer kan med et vist forbehold opgøres til 10,1% i staten, 7,2% i kommunerne og 6,7% i regionerne i

13 Andre lønsystemer I staten er 21% af de ansatte 2 på gammel løn. Lønsystemerne består typisk af en længere anciennitetsbestemt lønskala med mulighed for at opnå tillæg fra lokallønspuljen samt eventuelt resultatløn. I regionerne og kommunerne er kun meget få grupper omfattet af andre lønsystemer Fleksibilitetsmulighederne Lokal løndannelse giver parterne mulighed for med udgangspunkt i en lokal lønpolitik at afpasse en del af lønnen efter de lokale behov. Lokal løndannelse rummer forskellige tillægstyper, som kan afspejle enkelte medarbejderes/medarbejdergruppers særlige kvalifikationer, funktioner og/eller opnåede resultater. Tillæg kan være varige, midlertidige eller ydes som engangsvederlag. Som udgangspunkt er fleksibilitetsmulighederne i lønsystemerne i de tre sektorer stort set ens. I regioner og kommuner begrænses den reelle fleksibilitet dog i nogen grad af de aftalte garantiordninger, specielt udmøntningsgarantien Reguleringsmekanismer Parterne har aftalt en reguleringsordning, der sikrer, at ansatte i staten og henholdsvis ansatte i regionerne og kommunerne under ét følger lønudviklingen i den private sektor. Reguleringsordningen udmønter 80% af forskellen mellem lønudviklingen i den private sektor og i staten henholdsvis kommuner/regioner under ét. Der er lidt forskellige beregningsmetoder i staten henholdsvis regionerne og kommunerne, men sigtet med ordningen er det samme. 2 Især tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. 10

14 3. Staten 3.1 Indledning I beskrivelsen af forhandlingssystemet og lønsystemerne anvendes forskellige begreber. Nedenfor gives en kort redegørelse for de anvendte begreber Definitioner Forhandlingsparterne Arbejdsgiversiden Arbejdsgiversiden på centralt niveau er Finansministeriet, der dog på konkrete områder kan delegere forhandlings- og aftaleretten til f.eks. departementer, institutioner og styrelser. Lønmodtagersiden Lønmodtagersiden er de forhandlingsberettigede organisationer, der alene eller gennem en centralorganisation eller et forhandlingsfællesskab indgår generelle aftaler samt overenskomster og aftaler for en given personalegruppe: Forhandlingsberettiget organisation En forhandlingsberettiget organisation er den organisation, der har forhandlings- og aftaleretten for en given personalegruppe. HK og 3F er eksempler på forhandlingsberettigede organisationer. En forhandlingsberettiget organisation kan deponere sin forhandlingsret eller en del heraf hos et forhandlingsfællesskab. 11

15 Centralorganisation Tjenestemandsloven forudsætter, at forhandlings- og aftaleretten for tjenestemænd og tjenestemandspensionister m.v. varetages af centralorganisationer, der indgår en hovedaftale med finansministeren, og som tilsammen repræsenterer samtlige tjenestemænd og tjenestemandspensionister. Centralorganisationerne repræsenterer i dag tillige en række forhandlingsberettigede organisationer på overenskomstområdet 3. Forhandlingsfællesskab Et forhandlingsfællesskab er en paraplyorganisation, der forhandler på vegne af de tilsluttede forhandlingsberettigede organisationer. I staten har centralorganisationerne dannet Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). AC's overenskomstområde forhandles dog selvstændigt af AC og indgår således ikke i CFU. De tre centralorganisationer CO II, LC og OC 4 har desuden dannet Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF), som indgår i CFU. Forhandlingsniveauer Centralt niveau Forhandlinger på centralt niveau finder sted mellem Finansministeriet og enten CFU/centralorganisationerne eller de enkelte forhandlingsberettigede organisationer. På visse områder har Finansministeriet delegeret kompetencen til at indgå overenskomster og aftaler for institutionsspecifikke personalegrupper til den pågældende virksomhed/institution (delegationsområdet), f.eks. DSB og Forsvarsministeriet. Decentralt niveau Forhandlinger på decentralt niveau er forhandlinger, der efter bemyndigelse og typisk med afsæt i en centralt aftalt rammeaftale finder sted på det enkelte ministerområde, f.eks. aftaler om tillæg til tværgående grupper af medarbejdere inden for det pågældende ministerområde eller dele heraf, der indgås af et ministerium og den relevante forhandlingsberettigede organisation. 3 4 I forhold til overenskomstområdet er der formelt set ikke tale om en centralorganisation, men om en forhandlingsorganisation. Pr. 1. januar 2010 har COII og OC slået sig sammen og dannet centralorganisationen CO10. 12

16 Lokalt niveau Forhandlinger på lokalt niveau er forhandlinger, der efter bemyndigelse finder sted på den enkelte arbejdsplads. Der er således tale om forhandlinger mellem en enkelt institution eller virksomhed eller dele heraf og de lokale tillidsrepræsentanter/den forhandlingsberettigede organisations lokalafdeling. For enkelte personalegrupper foregår der tillige forhandlinger mellem institutionens ledelse og den ansatte selv. Forhandlinger på lokalt niveau tager typisk afsæt i en centralt aftalt rammeaftale. Aftaletyper Hovedaftale En hovedaftale fastlægger de generelle regler om forhandling mellem parterne, herunder for så vidt angår overenskomstansattes regler om overenskomstindgåelse, fredspligt, arbejdsstandsning, mægling og voldgift. Overenskomst En overenskomst er en aftale mellem Finansministeriet eller det ministerium m.v., som Finansministeriet måtte have bemyndiget hertil, og en forhandlingsberettiget organisation om de løn- og ansættelsesvilkår, der gælder for stillinger, der er omfattet af den pågældende overenskomsts dækningsområde. Fællesoverenskomst En fællesoverenskomst er en overenskomst, der er indgået med en eller flere centralorganisationer/forhandlingsberettigede organisationer, og som regulerer en række generelle ansættelsesvilkår for ansatte inden for forhandlingsområdet. Aftaler om generelle ansættelsesvilkår Aftaler om generelle ansættelsesvilkår er tværgående regelsæt, som typisk omfatter både tjenestemænd og overenskomstansatte, f.eks. barselsaftalen og ferieaftalen. Fællesoverenskomsterne henviser til disse generelle aftaler. Organisationsaftaler I tilknytning til en fællesoverenskomst (se ovenfor) er der med de forhandlingsberettigede organisationer indgået organisationsaftaler, der indeholder specifikke bestemmelser om løn, arbejdstid og eventuelle andre særlige vilkår, som kun omfatter den pågældende personalegruppe. 13

17 Lønaftaler (klassificeringsaftaler) En lønaftale (klassificeringsaftale) er en aftale med en forhandlingsberettiget organisation om de centralt fastsatte lønvilkår for en given tjenestemandsgruppe. Decentrale aftaler Decentrale aftaler er aftaler om løn- og ansættelsesvilkår, der indgås på styrelses- eller ministerieniveau, typisk mellem den lokale ledelse og tillidsrepræsentanten eller i visse tilfælde mellem ministerium/styrelse og den forhandlingsberettigede organisation. Lokalaftaler Lokalaftaler er aftaler om løn- og ansættelsesvilkår, der indgås på den enkelte arbejdsplads, typisk mellem den lokale ledelse og tillidsrepræsentanten Disponering Kapitlet har to hovedafsnit: Forhandlingssystemet Lønsystemerne. 3.2 Forhandlingssystemet Afsnittet om forhandlingssystemet omfatter følgende emner: Hovedaktørerne Forhandlingsforløbet Forhandlingsresultatet Hovedaktørerne Nedenfor beskrives aftaleparterne og deres forhandlings- og aftalekompetence på henholdsvis arbejdsgiver- og lønmodtagerside i staten. 14

18 Arbejdsgiversiden På arbejdsgiversiden ligger kompetencen hos finansministeren/finansministeriet, der forhandler og indgår overenskomster og aftaler. Finansministeren har mandat til at indgå bindende forlig 5. Finansministeriet kan delegere kompetencen til ministerier, styrelser, institutioner m.v. for så vidt angår personalegrupper, som kun findes inden for det pågældende område 6. Delegationen kan være et afgrænset mandat med ret til at indgå forlig inden for mandatet eller et åbent mandat, hvor forligsresultatet efterfølgende skal godkendes af Finansministeriet. På tilskudsområdet/selvejende institutioner er det typisk fastsat, at institutionerne skal følge de af Finansministeriet fastsatte/aftalte løn- og ansættelsesvilkår. På dele af tilskudsområdet gælder dog, at institutionens bestyrelse har kompetence til selv at fastsætte/aftale løn- og ansættelsesvilkårene for nogle af personalegrupperne. Lønmodtagersiden På lønmodtagersiden ligger kompetencen hos: Fem centralorganisationer: Offentligt Ansattes Organisationer Det statslige Område (OAO-S), Lærernes Centralorganisation (LC), Overenskomstansattes Centralorganisation (OC), Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II) 7 og AC (AC-tjenestemænd), der forhandler sammen i Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU). Se faktaboksen nedenfor. AC (AC-overenskomstansatte), der består af 23 medlemsorganisationer. Heraf er de 17 part i AC-fællesoverenskomsten 8. Organisationer, der ikke er medlem af en centralorganisation, og som forhandler selvstændigt med Finansministeriet. Som eksempel kan nævnes Dansk Journalistforbund, for så vidt angår journalister, der ikke har en akademisk uddannelse, og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) For tjenestemænd fastsættes dele af løn- og ansættelsesvilkårene ved lov. Det sker f.eks. i relation til dele af forsvarets personel og specifikke grupper på Det Kongelige Teater. Pr. 1. januar 2010 har COII og OC slået sig sammen og dannet centralorganisationen CO10. AC forhandler ud over AC-fællesoverenskomsten separate overenskomster for gymnasielærere, for læger og for speciallæger i staten. 15

19 Faktaboks om Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) er et forhandlingsfællesskab for statsansatte. Parterne i samarbejdet er: Offentligt Ansattes Organisationer (Det statslige Område) (OAO-S), der omfatter 28 forhandlingsberettigede organisationer Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab (SKAF), som forhandler på vegne af: - Lærernes Centralorganisation (LC), der omfatter tre forhandlingsberettigede organisationer - Overenskomstansattes Centralorganisation (OC), der omfatter otte forhandlingsberettigede organisationer - Statstjenestemændenes Centralorganisation II (CO II), der omfatter 37 forhandlingsberettigede organisationer. AC (AC-tjenestemænd), der består af 23 forhandlingsberettigede medlemsorganisationer. På tjenestemandsområdet ligger forhandlingskompetencen hos centralorganisationerne, dog således at forhandlingsretten vedrørende de konkrete lønvilkår for enkeltgrupper i visse tilfælde delegeres til den pågældende medlemsorganisation. På overenskomstområdet forhandles de tværgående regelsæt og de øvrige vilkår, som er reguleret i fællesoverenskomsten, på centralorganisationsniveau, mens de specifikke vilkår (primært løn og eventuelt arbejdstid) for de enkelte personalegrupper fastsættes i organisationsaftaler, som forhandles og indgås med de respektive forhandlingsberettigede organisationer, eventuelt med centralorganisationen og den forhandlingsberettigede organisation i fællesskab. På AC-området er der ikke organisationsaftaler. Der findes en fællesoverenskomst, som indeholder samtlige løn- og ansættelsesvilkår for hovedparten af de akademiske medarbejdere. Hertil kommer et antal særoverenskomster foruden protokollater og særlige aftaler. De lokale aktører Lokale forhandlinger foregår som udgangspunkt mellem ledelsen på den enkelte arbejdsplads og tillidsrepræsentanterne for de respektive medarbejdergrupper. Hvis der ikke er en lokal tillidsrepræsentant, indgås aftalen med den forhandlingsberettigede organisation. På visse områder er der mulighed for individuel lønforhandling. Det betyder, at den enkelte medarbejder selv kan forhandle løn med sin chef såkaldte fleksible forhandlingsregler. For nogle grupper er muligheden for individuel lønforhandling en permanent ordning, for andre er den aftalt som en forsøgsordning indtil For dem, der er omfattet af forsøgsordningen, forudsætter anvendelse af de flek- 16

20 sible forhandlingsregler, at ledelsen og tillidsrepræsentanten er enige herom. En sådan aftale skal efterfølgende godkendes af den forhandlingsberettigede organisation 9. Ordningen indebærer: At forhandlingsretten overgår til medarbejderen, der kan lade sig bistå i forhandlingen. At tillidsrepræsentanten fortsat har aftaleretten og derfor skal godkende forhandlingsresultatet. Dette skal ske inden for en vis tidsfrist. Tvisteløsningssystem Til de nye lønsystemer er der knyttet en procedure til håndtering af interessetvister: Kan der ved lokal forhandling ikke opnås enighed, kan forhandlingerne, såfremt en af parterne begærer det, videreføres med deltagelse af repræsentanter fra vedkommende (central)organisation Opnås der ikke enighed ved denne forhandling, kan forhandlingerne, såfremt en af parterne begærer det, videreføres mellem organisationsaftalens/overenskomstens/aftalens parter. Hvis der ikke ved denne forhandling kan opnås enighed mellem parterne, kan sagen ikke videreføres. Forhandlingssystemet og indgåede overenskomster, aftaler m.v. Nedenfor vises en oversigt over forhandlingssystemet opdelt efter parterne, forhandlingsniveauet og forhandlingsresultatet i form af overenskomster, aftaler m.v. 9 I staten er ca årsværk omfattet af en permanent ordning med individuel forhandlingsret, mens godt primært på AC-området er omfattet af en forsøgsordning. 17

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer CIR nr 9011 af 21/01/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-400-10 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden 1999 1 AFTALE OM VILKÅR VED FORSØG MED NYE LØNSY- STEMER FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal

Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal Afrapportering HK/Stat og HK/Kommunal 2 Indholdsfortegnelse Opgaveflytning fra det statslige område til det kommunale område og omvendt... 5 I hvilken udstrækning flyttes der opgaver fra det offentlige

Læs mere

Cirkulære om Aftale om lokalløn og chefløn

Cirkulære om Aftale om lokalløn og chefløn Cirkulære om Aftale om lokalløn og chefløn 1995 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM LOKALLØN OG CHEFLØN Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 12. juni 1995 om lokalløn og chefløn

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2007 Cirkulære af 28. januar 2008 Perst. nr. 002-08 PKAT nr. 640 J.nr. 07-333/04-2 Dataark

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner

Konsulentordninger Vejledning om chef- og specialkonsulentordninger. regioner og kommuner DM Nimbusparken 16 2000 Frederiksberg Telefon 38 15 66 00 dm@dm.dk www.dm.dk Konsulentordninger Indhold Indledning... 3 Staten... 3 Løn... 3 Plustid... 5 Karriere- og kompetenceudvikling... 5 Regioner

Læs mere

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE

AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE AFTALE OM PROCEDURE VEDR. LOKAL LØNDANNELSE FOR LÆRERE M.FL. I HELSINGØR KOMMUNE INDGÅET MELLEM HELSINGØR KOMMUNE, HELSINGØR LÆRERFORENING (HLF) OG LANDSFORBUNDET AF VOKSEN- OG UNGDOMSUNDERVISERE (LVU)

Læs mere

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU

Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU Principper for afvikling af lønforhandlinger på AU AU s personalepolitik og den tilknyttede delpolitik for løn, som er vedtaget af HSU den 18. januar 2011, fastlægger de overordnede rammer for afvikling

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Politikadetter 2017 Cirkulære af 29. september 2017 Modst. nr. 014-17 PKAT nr. 249 J.nr. 2017-1514-0123 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er)

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat 1999 INDHOLD SIDE Cirkulære Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 1. Til 1. Dækningsområde...

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation)

Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere (Ledernes Hovedorganisation) 2005 Cirkulære af 29. maj 2006 Perst. nr. 028-06 PKAT nr. 289 J.nr. 04-333/02-21 Dataark PKAT med specifikation 289 Fællesoverenskomst

Læs mere

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler

Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Lokal løndannelse for lærere på frie skoler Udarbejdet af Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen Oktober 2015 Indhold 1. Indledning... 2 2. Løn- og personalepolitik... 3 3. Forhandlingen...

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013 Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2013 FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen, Nana Wesley Hansen & Mikkel Mailand Optakten til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område starter

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2011 Organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Nedennævnte bestemmelser supplerer og/eller fraviger fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 6. februar 2007 Perst. nr. 011-07 PKAT nr.

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet

Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet 29. marts 2010 J.nr.: Skriv journalnummer Lokal aftale om løn efter ny AC-overenskomst for ansatte ved administrationen på Aalborg Universitet Nærværende aftale er gældende for samtlige akademikere, der

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen Cirkulære om Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR LUFTFARTSTEKNIKERE I STATENS LUFTFARTSVÆSEN.

Læs mere

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole Cirkulære om Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole 2002 Cirkulære af 5. november 2003 Perst. nr. 075-03 PKAT nr. 163 J.nr. 01-333/06-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds

Læs mere

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE i FORSVARSMINISTERIET UNDER FORSVARETS CIVIL ETATS FORHANDLINGSOMRÅDE Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011

Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011 Køreplaner for forhandlingerne i det offentlige 2011 FAKTA Jesper Due, Jørgen Steen Madsen & Nana Wesley Hansen Optakten til overenskomstforhandlingerne startede i foråret 2010, hvor kravene til de nye

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010

Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Aftale for akademiske medarbejdere på Syddansk Erhvervsskole om løn. Endelig version 30.11.2010 Formål: Aftaleparterne ønsker at skabe et gennemskueligt og fleksibelt lønsystem der tilstræber, at skolen

Læs mere

Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair

Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair Cirkulære om organisationsaftale for Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst. nr. 015-10 PKAT

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse

Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse Administrationsgrundlag vedrørende lokal løndannelse Administrationsgrundlaget fastlægger de nærmere rammer for håndteringen af Lokal løndannelse i tråd med Næstved Kommunes retningslinje for lønforhandling

Læs mere

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01)

Overenskomst for ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder (44.01) Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Att.: Konsulent Allan Winter Graversen Ledernes generelle og specielle krav til OK 2018 København den 12. december 2017 Hermed

Læs mere

Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte)

Cirkulære om. Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte) Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte) 2002 1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler

Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Analyse af svar på Undersøgelse om lokal løndannelse til lærere og engangsvederlag til ledere på efterskoler Indledende bemærkninger Efterskoleforeningen har i april 2015 gennemført en undersøgelse på

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. 2003 Cirkulære af 19. december 2003 Perst. nr. 002-04 PKAT

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a.

Løndannelsen skal opleves som relevant og retfærdig for medarbejderne. Retfærdig løndannelse er bl.a. Lønpolitik Indledning og afgrænsning Sorø Kommunes overordnede lønpolitik indeholder principper og rammer for løndannelsen i Sorø Kommune. Lønpolitikken tager udgangspunkt i personalepolitikkens vision

Læs mere

Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT)

Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ansat ved Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere (SKT) 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 042-14 PKAT nr.

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

Temakursus 20.-22. nov. 2013

Temakursus 20.-22. nov. 2013 Temakursus 20.-22. nov. 2013 Hvad skal vi nå..? - Overblik over det offentlige overenskomstsystem - Opmærksomhed på juraen: Hvad er der hjemmel til? - Lidt om lokale aftaler og formalia Uddannelsesforbundets

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Radioekspedienter i Forsvaret

Radioekspedienter i Forsvaret Cirkulære om organisationsaftale for Radioekspedienter i Forsvaret (den tidligere Lyngby Radio) 2017 Cirkulære af 17. maj 2017 Modst. nr. 013-17 J.nr. 2015-1401-0014 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011

Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke Skoleskibet DANMARK 2008-2011 Overenskomst mellem Søfartsstyrelsen og Dansk Sø-Restaurations Forening For Hovmestre og kokke På Skoleskibet DANMARK 2008-2011 2 1. Denne overenskomst gælder for hovmestre og kokke på skoleskibet DANMARK.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Gennemsnitsløngarantien

Gennemsnitsløngarantien Side 1 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Organisationer i KTO Gennemsnitsløngarantien Gennemsnitsløngarantien sikrer hver garantilønsgruppe omfattet af lokal løndannelse en

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune

Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune Delpolitik om Lønpolitik i Gentofte Kommune 1. Indledning Lønpolitikken er den overordnede beskrivelse af, hvordan vi ønsker at bruge løn i samspil med de øvrige personalepolitiske værktøjer til at indfri

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse

Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse Side 1 Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.30 Side 2 Kapitel 1 Område, definition og formål... 3 1. Aftalens område...3 2.

Læs mere

Bygningskonstruktører (KF) i staten

Bygningskonstruktører (KF) i staten Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører (KF) i staten 2002 Cirkulære af 17. juni 2004 Perst. nr. 041-04 PKAT nr. 36 J.nr. 01-333/65-1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger

Minihåndbog om overenskomstforhandlinger Minihåndbog om overenskomstforhandlinger 1. Indledning Formålet med denne minihåndbog er at give kredsene et materiale om overenskomstforhandlingssystemet. Minihåndbogen er tænkt til at give baggrund for,

Læs mere

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5 Cirkulære om Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen

Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Den administrative håndtering af lønfastsættelsen Indledning Direktionen har det overordnede ansvar for udmøntningen af kommunens lønpolitik, lønudviklingen og løndannelsen i kommunen. Det er personalechefen

Læs mere