Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark"

Transkript

1 Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

2 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring fra bl.a. Socialministeriet nedsat en arbejdsgruppe, der skulle undersøge mulighederne for etablering af en fraværsstatistik dækkende hele det danske arbejdsmarked. Afslutningen af arbejdsgruppens overvejelser udmøntede sig i en rapport, der beskriver hele forløbet med etableringen af fraværsstatistikken og definerer populationer og mål. Rapporten lå klar i august Herefter blev fraværsstatistikken sat i bero bl.a. på baggrund af en ressortomlægning fra Socialministeriet til Beskæftigelsesministeriet. December 2003 fik fraværsstatistikken nyt liv i regeringens handlingsplan. Det hed heri, at regeringen ville tage initiativ til, at der blev etableret en generel fraværsstatistik, som skulle være dækkende for både den private og den offentlige sektor og skulle omfatte alle årsager til fravær. Beskæftigelsesministeriet og Danmarks statistik indgik i september 2004 en samarbejdsaftale om etablering og drift af en generel fraværsstatistik, der skulle baseres på anbefalingerne i rapporten fra august Herefter kunne udarbejdelsen af statistikken påbegyndes. 2. Formål Hovedformålet Formålet med fraværsstatistikken er at beskrive den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af betalt fravær. 3. Tidshorisont Etablering i tre stadier Statistikken skal fra 2007 være fuldt dækkende for de tre sektorer, den statslige, kommunale og private. Etableringen af statistikken foregår i etaper, således at der ultimo 2005 for første gang udkommer tal for året 2004, men kun for den statslige sektor. Året efter, i 2006, inkluderes den kommunale sektor i statistikken og endelig i 2007 kommer den private sektor på. Ultimo 2007 publiceres dermed den fuldt etablerede med tal fra De 3 sektorer Varieret etableringsbyrde Den statslige sektor Arbejdet forbundet med etableringen af fraværsstatistikken på de tre sektorer er af meget forskelligt omfang. Tabel 4.1 giver et overblik over nogle af udfordringerne i forbindelse med indsamlingen af datamaterialet. I den statslige sektor forelå data for hele populationen allerede, idet de blev indsamlet i Personalestyrelsens regi. Personalestyrelsen har i flere år lavet en fraværsstatistik dækkende staten, men med færre fraværsindikatorer og ikke sammenlignelig med fraværsstatistikker fra andre sektorer. Dermed er der ingen forøgelse af respondentbyrden for denne sektor. 2

3 Tabel 4.1 Samarbejdspartnere Dækningsgrad Datagrundlag Ekstra respondentbyrde Stat Personalestyrelsen Population Eksisterende Ingen Kommune FLD Population Delvist eksisterende Minimal Privat DA FA Stikprøve Eksisterende i mindre omfang Nogen Den kommunale sektor Den private sektor I flere kommuner udarbejdes allerede mere eller mindre omfattende fraværsstatistikker. Alle kommuner indsamler fraværsdata i et vist omfang. Stigningen i respondentbyrden vil derfor være minimal. Dataene kommer primært fra to store lønsystemer, KMD og SD, som stort set har delt markedet imellem sig på området for personaleadministrative systemer. Tilrettelæggelsen af indsamlingen er foregået i samarbejde med det Fælleskommunale Løndatakontor, som vil udarbejde deres egen statistik til betjening af kommunernes krav om kommunespecifikke data til sammenligning med tallene på landsplan. Den største udfordring ligger i dataindsamlingen for den private sektor. I denne sektor foregår en vis indsamling i DA regi og en fuld dækkende indsamling i FA regi. Omfanget af tidligere indsamlet materiale er dog begrænset set i forhold til vores stikprøve på 2400 virksomheder. Forøgelse af indberetningsbyrden er uundgåelig, hvorfor vi har søgt at begrænse den mest muligt ved ikke at gøre stikprøven unødigt stor og ved at sikre, at virksomhederne kan indberette elektronisk. Vi har derfor haft kontakt til de personaleadministrative systemer for at sikre muligheden for indberetning via disse. Endvidere vil det være muligt at indberette via et regneark, et webskema eller via systemerne som FA og DA også tidligere har haft. Virksomheder i stikprøven, som er medlemmer af en af de to arbejdsgiverforeninger, skal indberette direkte til denne, hvilket også sikrer, at ingen virksomhed skal indberette to gange til samme statistik. 5. Begreber og mål Den røde tråd Begreber Fraværsmål I det følgende afsnit vil begreber og mål blive defineret. Figur 5.1 giver en oversigt over sammenhængen mellem begreberne og giver dermed den røde tråd i det følgende afsnit. Enheden, hvori fraværet defineres, er den enkelte fraværsperiode for et ansættelsesforhold. Variablene, der bruges til at danne fraværsmålene, fås dels fra indberetningerne til fraværet og dels fra lønindberetningerne. Fraværsperioderne matches med det tilhørende ansættelsesforhold vha. den entydige personidentifikation, hvilket er beskrevet nærmere i afsnit 6. Vi måler fraværet i to forskellige enheder; fraværsdagsværk i skatteåret og fraværsperioder, der er afsluttet i skateåret. Alle fraværsmål fordeles på en række variable så som arbejdsfunktion, uddannelse, alder, køn og sektor. 3

4 Figur 5.1 Tællingsenhed En fraværsperiode for et ansættelsesforhold Variable - fraværsperioden Fra-dato Til-dato Fraværstimer Fraværsårsag Entydig identifikation af ansættelsesforholdet Variable - ansættelsesforholdet Start-dato Slut-dato Arbejdstimer Beskæftigelsesgrad Entydig identifikation af ansættelsesforholdet Fordelingsvariable Arbejdsfunktion Branche Uddannelse Område Alder Køn Sektor Match mellem fraværs- og lønindberetningen med identifikationsvariablen som nøgle. To enheder til måling af fraværsmål Fraværsdagsværk indenfor skatteåret Fraværsperioder afsluttet i skatteåret Fraværsindikatorer - dagsværk Antal fraværsdage Fraværsprocent Gennemsnitlige antal fraværsdage (pr ansat) Fraværsindikatorer - perioder Antal fraværsperioder Gennemsnitlige antal fraværsperioder (pr ansat) Gennemsnitlig længde pr fraværsperiode (i kalenderdage) Absolutte og relative mål Fraværsprocent Målene kan endvidere opdeles i absolutte og relative mål. De absolutte mål er simple optællinger af det totale antal fraværsdagsværk og det totale antal fraværsperioder. De relative mål omfatter fire mål, som vil blive gennemgået i det følgende. Fraværsprocenten opgøres som fraværsdagsværk i procent af mulige arbejdsdagsværk i skatteåret. Definitionen af mulige arbejdsdagsværk omtales nærmere i afsnit

5 Gennemsnitlige antal fraværsdage Gennemsnitlige antal fraværsperioder Gennemsnitlig længde pr fraværsperiode Opgørelsen af det gennemsnitlige antal fraværsdage pr fuldtidsansat kræver, at man finder frem til antallet af fuldtidsansatte. Det betyder, at mulige arbejdsdagsværk sættes i forhold til mulige arbejdsdagsværk for en fuldtidsansat, der er ansat i 12 måneder. Ved at måle pr fuldtidsansat gøres det muligt at sammenligne delgrupperinger, hvor der er mange deltidsbeskæftigede med grupperinger, hvor der er mange fuldtidsbeskæftigede. Det gennemsnitlige antal fraværsperioder, for en helårsansat, findes ved at sætte antallet af perioder afsluttet i skatteåret i forhold til antallet af helårsansatte. Opgørelsen af fraværsperioderne tager ikke hensyn til, om ansættelsesforholdet er heltids eller deltids, der ses kun på antallet af perioder og disses længde indenfor statistikperioden. For at tæller og nævner er sammenlignelige sættes fraværsperioderne i forhold til antallet af helårsansatte. Det giver også mening intuitivt, da det ikke er forventeligt, at man som deltidsansat har færre sygdomstilfælde end en fuldtidsansat, hvis ansættelsesforholdene i øvrigt er lige lange. Fraværsperiodernes længde måles i kalenderdage. Det gøres i erkendelse af, at man i praksis på arbejdspladserne og blandt befolkningen taler om eksempelvis en 14 dages sygeperiode, selv når denne er afbrudt af weekender. 6. Match med data fra lønstatistikken Match-procedure Et af spændingsmomenterne i etableringen af fraværsstatistikken er matchet mellem fraværsdata og løndata. Matchet sker ved hjælp af en nøgle af variable, som begge indberetninger har til fælles. Variablene, der bruges, varierer i de tre sektorer, men de to variable, der går igen er cpr-nr og et medarbejdernr./lønnr. Valget af denne metode til at danne det endelige datasæt, som fraværsstatistikken dannes fra, giver såvel problemer som fordele. 6.1 Problemer Ikke-match på individet Ikke-match på datoen Omfanget af ikke-match I koblingen af fraværsdataene med løndataene kan der opstå problemer, hvis fraværsperioderne ikke har et tilhørende ansættelsesforhold. Det vil med andre ord sige, hvis fraværsperioderne ikke kan knyttes til en konkret person i lønstatistikken. I match-processen kan der også opstå det problem, at datoerne for fraværsperioden afgrænset af fra- og til-datoer ikke ligger indenfor ansættelsesforholdet, der også er afgrænset af start- og slutperioder. Det vil med andre ord sige, at personen har været haft et ansættelsesforhold i løbet af statistikperioden, men at den konkrete fraværsperiode ligger udenfor dette ansættelsesforhold. På forhånd er det svært at vide, hvor stor en del af datamaterialet, der er ubrugeligt på baggrund af disse problemer. I den statslige sektor har det vist sig, at det er en meget lille del af fraværsperioderne, under 5 %, der ikke kan matches på et ansættelsesforhold. 5

6 6.2 Fordele Minimering af respondentbyrden Det er oplagt at undre sig over, hvorfor vi vælger denne fremgangsmåde, når der på forhånd er så stor usikkerhed om omfanget af ikke-match. Den vigtigste årsag er, at vi skal holde respondentbyrden på et minimum. Respondentbyrden mindskes væsentlig, ved at vi finder to tredjedele af vores variable i data, som vi i forvejen er i besiddelse af. I øvrigt har vi ingen sikkerhed for, at mængden af brugbart materiale ville blive større, hvis vi krævede flere variable indberettet. Omfanget af fejl og modvillighed, der udmunder i sløset registrering, kunne let tænkes at blive mere udbredt. 7. Metodespørgsmål Varierende definitioner Når en ny statistik er under opbygning, vil der opstå metodiske og definitionsmæssige spørgsmål. Det er også svært at undgå, at der vil være varierende definitioner, når en statistik skal udarbejdes i samarbejde med så forskelligartede samarbejdsparter som dem, der omtales i afsnit 4. I de følgende fire underafsnit illustreres nogle af de overvejelser, vi har gjort os. 7.1 Periodeafgrænsning Statistiskperioden Perioder, der starter eller slutter i et andet år Fire kriterier To urealistiske kriterier Afgrænsningen af statistikperioden for fraværsstatistikken er begrænset af statistikperioden for lønstatistikken. Vi har derfor måttet vælge skatteåret som afgrænsning, da ikke alles lønindberetninger afsluttes med kalenderåret, men derimod midt i december. Vi opererer med både fraværsdagsværk og fraværsperioder som enheder til måling af fraværet, som vi så det i afsnit 5. Tilfælde, hvor fraværsperioder begynder i et år og slutter i det efterfølgende, vil eksistere. Det er derfor nødvendigt med en afgrænsning af, hvilken statistikperiode en sådan fraværsperiode hører til. Teoretisk kan man vælge imellem fire mulige kriterier for hvilke perioder, der skal indgå i statistikken. De tre bygger på opgørelse af hele perioder. For det første kunne man vælge at medtage alle fraværsperioder, der er påbegyndt i skatteåret. Som en anden løsning kunne man vælge alle perioder, der er afsluttet i skatteåret. Den tredje løsning kunne være at vælge alle perioder, der ligger indenfor skatteåret. Endelig kunne man inkludere alle fraværsdage, der falder i skatteåret, uagtet at nogle perioder derved ville blive delt over to år. Nogle af løsningerne er enten praktisk umulige eller ville give underestimerede mål. En statistik bygget på påbegyndte fraværsperioder i året er en praktisk umulighed, da det kan tage lang tid, inden alle perioderne er afsluttet. Publikationen af en sådan statistik skulle altså udskydes til, at alle perioderne påbegyndt i året også blev afsluttet. Denne løsning er altså udelukkende teoretisk. Hvis kun de perioder, der starter og slutter indenfor skatteåret, tages med, ville vi få underestimerede fraværsmål. Grunden er, at perioder, der begynder i et år og afsluttes i et andet, ikke ville indgå i nogen statistikperiode. 6

7 Fraværsdage indenfor skatteåret Fraværsperioder afsluttet i skatteåret Inkluderes kun fraværsdage, der falder i skatteåret, har vi et problem med opgørelsen af længden af fraværsperioden, da nogle perioder deles over to statistikperioder. Indikatorerne, der bygger på optællingen af fraværsdage, bliver derimod meget præcist forbundet til den konkrete statistikperiode. Af denne grund har vi valgt at opgøre fraværsdagværk i skatteåret efter denne afgrænsning. Det giver nogle programmelle udfordringer med at fordele dagene i perioder, der overskrider skatteåret, på to statistikperioder. Udfordringen bliver ikke mindre af, at det ikke er kalenderåret, der skiller, men derimod den enkelte persons skatteår. Dette giver en personspecifik årsafgrænsning i og med, at skatteåret for en person slutter midt i december og for en anden i slutningen af december alt efter, om det er en 14-dages lønnet eller en månedslønnet. Alternativet, med at inkludere alle afsluttede fraværsperioder i skatteåret, er mindre præcist i forhold til måling af fraværsdage i skatteåret, men er derimod en god løsning til at måle fraværsperioders længde. Denne afgrænsning har vi valgt til vores måling af periodelængder. En afgrænsning som denne vil gøre, at man vil støde på perioder, der er påbegyndt for over et år siden. Det bliver derfor nødvendigt, at vurdere troværdigheden af nogle af periodelængderne, da der vil være perioder som er påbegyndt over et skatteår tidligere. Det skal derfor besluttes om de meget lange perioder skal forkastes som outliere. 7.2 Definition af et dagsværk Standard scenariet Alternativ definition Varierende formål med begrebet Registrering af fraværet Et dagsværk defineres som én hel arbejds- eller fraværsdag for en fuldtidsansat. En entydig definition af en fuldtidsansat er imidlertid svær at give. Standard scenariet er lønmodtageren med fast løn, for hvem der til lønstatistikken er indberettet et normalt timetal pr uge på 37. En sådan person vil betragtes som værende fuldtidsansat. Personen har en normal arbejdsdag på 37/5 = 7,4 timer. For samme person er der eksempelvis blevet indberettet en fraværsperiode på 20 timer. Personen har her 20/7,4 = 2,7 fraværsdagsværk. Personer, der har 39 timer, forekommer imidlertid også i lønstatistikken. Består et arbejdsdagsværk for disse personer så af 39/5 = 7,8 timer, hvilket i eksemplet fra før ville betyde, at personen har 20/7,8 = 2,56 fraværsdagsværk? Eller er en fuldtidsarbejdsdag pr definition 7,4 timer, således at personen, med et normalt timetal på 39 om ugen, også har 2,7 fraværsdagsværk? Svaret afhænger dels af, hvordan lønbogholderen registrerer en fraværsdag, og dels af, hvad der skal kunne tolkes ud fra målet fraværsdagsværk. Skal brugeren af fraværsstatistikken kunne beregne omkostningen ved det tabte arbejde i monetære mål, så skal det være muligt at omregne det totale antal fraværsdagsværk til et antal fraværstimer, som de så kan multiplicere med en gennemsnitsomkostning ved en arbejdstime. Dette kan ikke lade sig gøre, hvis fraværsdagsværk beregnes under hensyntagen til hver enkelt persons normale arbejdstimer. Ønsker man derimod, at fraværsdagsværk skal give mening på individniveau, således at et fraværsdagsværk svarer til et arbejdsdagsværk, så skal den normale arbejdstid tages i betragtning. Et andet aspekt i overvejelserne om definitionen af et dagsværk er, om lønbogholderen registrerer fraværstimer under hensyntagen til det normale 7

8 antal arbejdstimer for den enkelte person. Tager denne højde for det normale antal arbejdstimer i registreringen, så får en person med 39 timer om ugen registreret 7,8 timer for hver fraværsdag, mens en person med 37 timer om ugen får registreret 7,4 timer. Hvis ikke registreres formodentlig 7,4 timer uanset normaltimer. 7.3 Definition af et ansættelsesforhold Definitionsniveau Problemer med en meget detaljeret definition Ansættelsesforholdets indhold og funktion Et ansættelsesforhold kan defineres mere eller mindre detaljeret alt efter en statistiks muligheder og behov. En større detaljeringsgrad kræver inddragelse af flere variable i definitionen af et ansættelsesforhold. Det vil i praksis ofte betyde, at man ender med flere ansættelsesforhold end ved en mindre detaljeret definition. Grunden til dette er, at jo flere variable, der inddrages i definitionen, jo større sandsynlighed er der for, at der forekommer en ændring i en af variablerne, hvilket resulterer i et nyt ansættelsesforhold. I fraværsstatistikken skal fraværsperioderne, som beskrevet i afsnit 6, matches på de ansættelsesforhold, som de tilhører. Et stort antal fraværsperioder for hver person kan resultere i problemer i matchet. Fraværsperioderne kan let komme til at have en fra-dato, der ligger indenfor et ansættelsesforhold, og en til-dato, der ligger indenfor et andet. Dette vil være en uoverskuelig situation. Vi skal altså arbejde på at få så simpel en definition af ansættelsesforholdet men samtidig sikre, at vi kan få entydigt match imellem ansættelsesforholdet og fraværsperioden. Hvert ansættelsesforhold skal endvidere indeholde oplysninger om omfanget af ansættelsen. Disse variabler skal bruges til dannelsen af de relative fraværsindikatorer. Af denne grund angives der for hvert ansættelsesforhold en start- og slutdato, så vi kender længden af ansættelsen. Ud over dette angives beskæftigelsesgraden og antallet af arbejdstimer. 7.4 Definition af mulige arbejdsdage Forvirring omkring begrebet Definition Allerede i ordet mulige arbejdsdage ligger der en mulighed for forvirring. Når året påbegyndes kan enhver medarbejder se frem til et år med et vist antal arbejdsdage. Dette antal kan defineres som antallet af kalenderdage minus lørdage, søndage og helligdage, hvis vi ellers antager en fem dages arbejdsuge. Nogle ville se dette antal af arbejdsdage som dem, hvor det var muligt at arbejde. Andre ville argumentere for, at dage som ferie og andre dage, en person via sin overenskomst har mulighed for at afholde, burde fratrækkes. Det vigtige skel her er, at nogle dage skal holdes mens andre dage kan holdes. Begrebet mulige arbejdsdage er i virkeligheden misvisende i forhold til det, vi skal bruge begrebet. I beregningen af fraværsprocenten, udgør de mulige arbejdsdage tælleren. Af denne grund vil den mest korrekte definition af mulige arbejdsdage være de faktisk arbejdede dage plus fraværsdagene, da disse to til sammen må være udtryk for, hvor meget den enkelte faktisk ville have arbejdet, hvis ikke fraværsårsagen var stødt til. Denne måde at definere de mulige arbejdsdage på svarer til, at afholdt ferie og andre dage, som arbejdstageren har afholdt, trækkes fra. 8

9 Problemer med dataindsamlingen Helt enkel er definitionen dog ikke, da det kan være svært at få et dækkende datamateriale for hvor mange af sådanne betalte feriefridage og omsorgsdage, personen har afholdt. Grunden er, at nogle steder ikke registrerer alle sådanne dage, da den ansatte blot få fortsat løn. 9

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling.

Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. Afrapportering vedr. Danmarks Statistiks og KRL s arbejdsgruppe vedr. undersøgelse af årsager til forskelle i opgjort lønudvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for analysearbejdet... 3 2. Arbejdsmetode

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet

Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet KVI NDEROGMÆND PÅARBEJ DSMARKEDET 2013 Kvinder og mænd på arbejdsmarkedet 2013 Indhold 1 Sammenfatning... 5 2 Deltagelse på arbejdsmarkedet... 7 2.1 Befolkningsudvikling... 7 2.2 Arbejdsstyrkens sammensætning...

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark

Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark Register over Sygedagpenge og Sociale ydelser i Danmark The Danish Register of Sickness absence compensation benefits and Social transfer payments Version 1.0 Jacob Pedersen, Ebbe Villadsen, Hermann Burr,

Læs mere

Transport-SMV er Segmentering og performance

Transport-SMV er Segmentering og performance Transport-SMV er Segmentering og performance September 2003 Forord Det danske transporterhverv er kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder primært inden for vejtransport, men også inden for

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover Undersøgelse 2013 GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 2 Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 19791997 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1997 Kort om dette notats

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne

Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne Juni 2010 Peter Munk Christiansen 1 Vurdering af Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne 1. Indledning Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 indgået i juni 2008 aftalte regeringen og

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær...

Sygefravær. 2.1 Indledning og sammenfatning... side. 2.2 Det samlede sygefravær... side. 2.3 Det korte sygefravær... side. 2.4 Det lange sygefravær... 20 05 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Sygefravær 2.1 Indledning og sammenfatning... side 25 2.2 Det samlede sygefravær... side 27 2.3 Det korte sygefravær... side 34 2.4 Det lange sygefravær... side 38 2.5 Kommunernes

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Arbejdsløshedsopgørelsernes Forklaringsgrad

Arbejdsløshedsopgørelsernes Forklaringsgrad Roskilde Universitet Institut for Samfund og Globalisering Arbejdsløshedsopgørelsernes Forklaringsgrad - En rapport om arbejdsløshedsopgørelser og deres indbyrdes forklaringsgrad. Kasper Tange Jørgensen

Læs mere

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere

Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Effekter af aktiverings-indsatsen over for kontanthjælpsmodtagere Brian Krogh Graversen & Hanne Weise Arbejdsmarkedspolitik Arbejdspapir 02:2001 Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010

Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 Udredning af årsager til udviklingen i anmeldte arbejdsulykker 1996-2010 En registerbaseret undersøgelse Ulla Binger, Johnny Dyreborg, Jørgen Vinsløv Hansen og Birthe Lykke Thomsen Udredning af årsager

Læs mere

Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening. November 2004. Henning Hansen og Marianne Malmgren CASA

Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening. November 2004. Henning Hansen og Marianne Malmgren CASA Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening November 2004 Henning Hansen og Marianne Malmgren CASA CASA Ligelønsundersøgelse for Dansk Magisterforening November 2004 Henning Hansen og Marianne Malmgren

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten

Indledning. Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Arbejdsplanlægning organistoverenskomsten Indledning...1 1. Definitioner...2 2. Fastsættelse af ansættelsesbrøken...3 2.1. Fastsættelse af ansættelsesbrøken ved brug af vejledningen på it-skrivebordet...4

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere