Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark"

Transkript

1 Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

2 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring fra bl.a. Socialministeriet nedsat en arbejdsgruppe, der skulle undersøge mulighederne for etablering af en fraværsstatistik dækkende hele det danske arbejdsmarked. Afslutningen af arbejdsgruppens overvejelser udmøntede sig i en rapport, der beskriver hele forløbet med etableringen af fraværsstatistikken og definerer populationer og mål. Rapporten lå klar i august Herefter blev fraværsstatistikken sat i bero bl.a. på baggrund af en ressortomlægning fra Socialministeriet til Beskæftigelsesministeriet. December 2003 fik fraværsstatistikken nyt liv i regeringens handlingsplan. Det hed heri, at regeringen ville tage initiativ til, at der blev etableret en generel fraværsstatistik, som skulle være dækkende for både den private og den offentlige sektor og skulle omfatte alle årsager til fravær. Beskæftigelsesministeriet og Danmarks statistik indgik i september 2004 en samarbejdsaftale om etablering og drift af en generel fraværsstatistik, der skulle baseres på anbefalingerne i rapporten fra august Herefter kunne udarbejdelsen af statistikken påbegyndes. 2. Formål Hovedformålet Formålet med fraværsstatistikken er at beskrive den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af betalt fravær. 3. Tidshorisont Etablering i tre stadier Statistikken skal fra 2007 være fuldt dækkende for de tre sektorer, den statslige, kommunale og private. Etableringen af statistikken foregår i etaper, således at der ultimo 2005 for første gang udkommer tal for året 2004, men kun for den statslige sektor. Året efter, i 2006, inkluderes den kommunale sektor i statistikken og endelig i 2007 kommer den private sektor på. Ultimo 2007 publiceres dermed den fuldt etablerede med tal fra De 3 sektorer Varieret etableringsbyrde Den statslige sektor Arbejdet forbundet med etableringen af fraværsstatistikken på de tre sektorer er af meget forskelligt omfang. Tabel 4.1 giver et overblik over nogle af udfordringerne i forbindelse med indsamlingen af datamaterialet. I den statslige sektor forelå data for hele populationen allerede, idet de blev indsamlet i Personalestyrelsens regi. Personalestyrelsen har i flere år lavet en fraværsstatistik dækkende staten, men med færre fraværsindikatorer og ikke sammenlignelig med fraværsstatistikker fra andre sektorer. Dermed er der ingen forøgelse af respondentbyrden for denne sektor. 2

3 Tabel 4.1 Samarbejdspartnere Dækningsgrad Datagrundlag Ekstra respondentbyrde Stat Personalestyrelsen Population Eksisterende Ingen Kommune FLD Population Delvist eksisterende Minimal Privat DA FA Stikprøve Eksisterende i mindre omfang Nogen Den kommunale sektor Den private sektor I flere kommuner udarbejdes allerede mere eller mindre omfattende fraværsstatistikker. Alle kommuner indsamler fraværsdata i et vist omfang. Stigningen i respondentbyrden vil derfor være minimal. Dataene kommer primært fra to store lønsystemer, KMD og SD, som stort set har delt markedet imellem sig på området for personaleadministrative systemer. Tilrettelæggelsen af indsamlingen er foregået i samarbejde med det Fælleskommunale Løndatakontor, som vil udarbejde deres egen statistik til betjening af kommunernes krav om kommunespecifikke data til sammenligning med tallene på landsplan. Den største udfordring ligger i dataindsamlingen for den private sektor. I denne sektor foregår en vis indsamling i DA regi og en fuld dækkende indsamling i FA regi. Omfanget af tidligere indsamlet materiale er dog begrænset set i forhold til vores stikprøve på 2400 virksomheder. Forøgelse af indberetningsbyrden er uundgåelig, hvorfor vi har søgt at begrænse den mest muligt ved ikke at gøre stikprøven unødigt stor og ved at sikre, at virksomhederne kan indberette elektronisk. Vi har derfor haft kontakt til de personaleadministrative systemer for at sikre muligheden for indberetning via disse. Endvidere vil det være muligt at indberette via et regneark, et webskema eller via systemerne som FA og DA også tidligere har haft. Virksomheder i stikprøven, som er medlemmer af en af de to arbejdsgiverforeninger, skal indberette direkte til denne, hvilket også sikrer, at ingen virksomhed skal indberette to gange til samme statistik. 5. Begreber og mål Den røde tråd Begreber Fraværsmål I det følgende afsnit vil begreber og mål blive defineret. Figur 5.1 giver en oversigt over sammenhængen mellem begreberne og giver dermed den røde tråd i det følgende afsnit. Enheden, hvori fraværet defineres, er den enkelte fraværsperiode for et ansættelsesforhold. Variablene, der bruges til at danne fraværsmålene, fås dels fra indberetningerne til fraværet og dels fra lønindberetningerne. Fraværsperioderne matches med det tilhørende ansættelsesforhold vha. den entydige personidentifikation, hvilket er beskrevet nærmere i afsnit 6. Vi måler fraværet i to forskellige enheder; fraværsdagsværk i skatteåret og fraværsperioder, der er afsluttet i skateåret. Alle fraværsmål fordeles på en række variable så som arbejdsfunktion, uddannelse, alder, køn og sektor. 3

4 Figur 5.1 Tællingsenhed En fraværsperiode for et ansættelsesforhold Variable - fraværsperioden Fra-dato Til-dato Fraværstimer Fraværsårsag Entydig identifikation af ansættelsesforholdet Variable - ansættelsesforholdet Start-dato Slut-dato Arbejdstimer Beskæftigelsesgrad Entydig identifikation af ansættelsesforholdet Fordelingsvariable Arbejdsfunktion Branche Uddannelse Område Alder Køn Sektor Match mellem fraværs- og lønindberetningen med identifikationsvariablen som nøgle. To enheder til måling af fraværsmål Fraværsdagsværk indenfor skatteåret Fraværsperioder afsluttet i skatteåret Fraværsindikatorer - dagsværk Antal fraværsdage Fraværsprocent Gennemsnitlige antal fraværsdage (pr ansat) Fraværsindikatorer - perioder Antal fraværsperioder Gennemsnitlige antal fraværsperioder (pr ansat) Gennemsnitlig længde pr fraværsperiode (i kalenderdage) Absolutte og relative mål Fraværsprocent Målene kan endvidere opdeles i absolutte og relative mål. De absolutte mål er simple optællinger af det totale antal fraværsdagsværk og det totale antal fraværsperioder. De relative mål omfatter fire mål, som vil blive gennemgået i det følgende. Fraværsprocenten opgøres som fraværsdagsværk i procent af mulige arbejdsdagsværk i skatteåret. Definitionen af mulige arbejdsdagsværk omtales nærmere i afsnit

5 Gennemsnitlige antal fraværsdage Gennemsnitlige antal fraværsperioder Gennemsnitlig længde pr fraværsperiode Opgørelsen af det gennemsnitlige antal fraværsdage pr fuldtidsansat kræver, at man finder frem til antallet af fuldtidsansatte. Det betyder, at mulige arbejdsdagsværk sættes i forhold til mulige arbejdsdagsværk for en fuldtidsansat, der er ansat i 12 måneder. Ved at måle pr fuldtidsansat gøres det muligt at sammenligne delgrupperinger, hvor der er mange deltidsbeskæftigede med grupperinger, hvor der er mange fuldtidsbeskæftigede. Det gennemsnitlige antal fraværsperioder, for en helårsansat, findes ved at sætte antallet af perioder afsluttet i skatteåret i forhold til antallet af helårsansatte. Opgørelsen af fraværsperioderne tager ikke hensyn til, om ansættelsesforholdet er heltids eller deltids, der ses kun på antallet af perioder og disses længde indenfor statistikperioden. For at tæller og nævner er sammenlignelige sættes fraværsperioderne i forhold til antallet af helårsansatte. Det giver også mening intuitivt, da det ikke er forventeligt, at man som deltidsansat har færre sygdomstilfælde end en fuldtidsansat, hvis ansættelsesforholdene i øvrigt er lige lange. Fraværsperiodernes længde måles i kalenderdage. Det gøres i erkendelse af, at man i praksis på arbejdspladserne og blandt befolkningen taler om eksempelvis en 14 dages sygeperiode, selv når denne er afbrudt af weekender. 6. Match med data fra lønstatistikken Match-procedure Et af spændingsmomenterne i etableringen af fraværsstatistikken er matchet mellem fraværsdata og løndata. Matchet sker ved hjælp af en nøgle af variable, som begge indberetninger har til fælles. Variablene, der bruges, varierer i de tre sektorer, men de to variable, der går igen er cpr-nr og et medarbejdernr./lønnr. Valget af denne metode til at danne det endelige datasæt, som fraværsstatistikken dannes fra, giver såvel problemer som fordele. 6.1 Problemer Ikke-match på individet Ikke-match på datoen Omfanget af ikke-match I koblingen af fraværsdataene med løndataene kan der opstå problemer, hvis fraværsperioderne ikke har et tilhørende ansættelsesforhold. Det vil med andre ord sige, hvis fraværsperioderne ikke kan knyttes til en konkret person i lønstatistikken. I match-processen kan der også opstå det problem, at datoerne for fraværsperioden afgrænset af fra- og til-datoer ikke ligger indenfor ansættelsesforholdet, der også er afgrænset af start- og slutperioder. Det vil med andre ord sige, at personen har været haft et ansættelsesforhold i løbet af statistikperioden, men at den konkrete fraværsperiode ligger udenfor dette ansættelsesforhold. På forhånd er det svært at vide, hvor stor en del af datamaterialet, der er ubrugeligt på baggrund af disse problemer. I den statslige sektor har det vist sig, at det er en meget lille del af fraværsperioderne, under 5 %, der ikke kan matches på et ansættelsesforhold. 5

6 6.2 Fordele Minimering af respondentbyrden Det er oplagt at undre sig over, hvorfor vi vælger denne fremgangsmåde, når der på forhånd er så stor usikkerhed om omfanget af ikke-match. Den vigtigste årsag er, at vi skal holde respondentbyrden på et minimum. Respondentbyrden mindskes væsentlig, ved at vi finder to tredjedele af vores variable i data, som vi i forvejen er i besiddelse af. I øvrigt har vi ingen sikkerhed for, at mængden af brugbart materiale ville blive større, hvis vi krævede flere variable indberettet. Omfanget af fejl og modvillighed, der udmunder i sløset registrering, kunne let tænkes at blive mere udbredt. 7. Metodespørgsmål Varierende definitioner Når en ny statistik er under opbygning, vil der opstå metodiske og definitionsmæssige spørgsmål. Det er også svært at undgå, at der vil være varierende definitioner, når en statistik skal udarbejdes i samarbejde med så forskelligartede samarbejdsparter som dem, der omtales i afsnit 4. I de følgende fire underafsnit illustreres nogle af de overvejelser, vi har gjort os. 7.1 Periodeafgrænsning Statistiskperioden Perioder, der starter eller slutter i et andet år Fire kriterier To urealistiske kriterier Afgrænsningen af statistikperioden for fraværsstatistikken er begrænset af statistikperioden for lønstatistikken. Vi har derfor måttet vælge skatteåret som afgrænsning, da ikke alles lønindberetninger afsluttes med kalenderåret, men derimod midt i december. Vi opererer med både fraværsdagsværk og fraværsperioder som enheder til måling af fraværet, som vi så det i afsnit 5. Tilfælde, hvor fraværsperioder begynder i et år og slutter i det efterfølgende, vil eksistere. Det er derfor nødvendigt med en afgrænsning af, hvilken statistikperiode en sådan fraværsperiode hører til. Teoretisk kan man vælge imellem fire mulige kriterier for hvilke perioder, der skal indgå i statistikken. De tre bygger på opgørelse af hele perioder. For det første kunne man vælge at medtage alle fraværsperioder, der er påbegyndt i skatteåret. Som en anden løsning kunne man vælge alle perioder, der er afsluttet i skatteåret. Den tredje løsning kunne være at vælge alle perioder, der ligger indenfor skatteåret. Endelig kunne man inkludere alle fraværsdage, der falder i skatteåret, uagtet at nogle perioder derved ville blive delt over to år. Nogle af løsningerne er enten praktisk umulige eller ville give underestimerede mål. En statistik bygget på påbegyndte fraværsperioder i året er en praktisk umulighed, da det kan tage lang tid, inden alle perioderne er afsluttet. Publikationen af en sådan statistik skulle altså udskydes til, at alle perioderne påbegyndt i året også blev afsluttet. Denne løsning er altså udelukkende teoretisk. Hvis kun de perioder, der starter og slutter indenfor skatteåret, tages med, ville vi få underestimerede fraværsmål. Grunden er, at perioder, der begynder i et år og afsluttes i et andet, ikke ville indgå i nogen statistikperiode. 6

7 Fraværsdage indenfor skatteåret Fraværsperioder afsluttet i skatteåret Inkluderes kun fraværsdage, der falder i skatteåret, har vi et problem med opgørelsen af længden af fraværsperioden, da nogle perioder deles over to statistikperioder. Indikatorerne, der bygger på optællingen af fraværsdage, bliver derimod meget præcist forbundet til den konkrete statistikperiode. Af denne grund har vi valgt at opgøre fraværsdagværk i skatteåret efter denne afgrænsning. Det giver nogle programmelle udfordringer med at fordele dagene i perioder, der overskrider skatteåret, på to statistikperioder. Udfordringen bliver ikke mindre af, at det ikke er kalenderåret, der skiller, men derimod den enkelte persons skatteår. Dette giver en personspecifik årsafgrænsning i og med, at skatteåret for en person slutter midt i december og for en anden i slutningen af december alt efter, om det er en 14-dages lønnet eller en månedslønnet. Alternativet, med at inkludere alle afsluttede fraværsperioder i skatteåret, er mindre præcist i forhold til måling af fraværsdage i skatteåret, men er derimod en god løsning til at måle fraværsperioders længde. Denne afgrænsning har vi valgt til vores måling af periodelængder. En afgrænsning som denne vil gøre, at man vil støde på perioder, der er påbegyndt for over et år siden. Det bliver derfor nødvendigt, at vurdere troværdigheden af nogle af periodelængderne, da der vil være perioder som er påbegyndt over et skatteår tidligere. Det skal derfor besluttes om de meget lange perioder skal forkastes som outliere. 7.2 Definition af et dagsværk Standard scenariet Alternativ definition Varierende formål med begrebet Registrering af fraværet Et dagsværk defineres som én hel arbejds- eller fraværsdag for en fuldtidsansat. En entydig definition af en fuldtidsansat er imidlertid svær at give. Standard scenariet er lønmodtageren med fast løn, for hvem der til lønstatistikken er indberettet et normalt timetal pr uge på 37. En sådan person vil betragtes som værende fuldtidsansat. Personen har en normal arbejdsdag på 37/5 = 7,4 timer. For samme person er der eksempelvis blevet indberettet en fraværsperiode på 20 timer. Personen har her 20/7,4 = 2,7 fraværsdagsværk. Personer, der har 39 timer, forekommer imidlertid også i lønstatistikken. Består et arbejdsdagsværk for disse personer så af 39/5 = 7,8 timer, hvilket i eksemplet fra før ville betyde, at personen har 20/7,8 = 2,56 fraværsdagsværk? Eller er en fuldtidsarbejdsdag pr definition 7,4 timer, således at personen, med et normalt timetal på 39 om ugen, også har 2,7 fraværsdagsværk? Svaret afhænger dels af, hvordan lønbogholderen registrerer en fraværsdag, og dels af, hvad der skal kunne tolkes ud fra målet fraværsdagsværk. Skal brugeren af fraværsstatistikken kunne beregne omkostningen ved det tabte arbejde i monetære mål, så skal det være muligt at omregne det totale antal fraværsdagsværk til et antal fraværstimer, som de så kan multiplicere med en gennemsnitsomkostning ved en arbejdstime. Dette kan ikke lade sig gøre, hvis fraværsdagsværk beregnes under hensyntagen til hver enkelt persons normale arbejdstimer. Ønsker man derimod, at fraværsdagsværk skal give mening på individniveau, således at et fraværsdagsværk svarer til et arbejdsdagsværk, så skal den normale arbejdstid tages i betragtning. Et andet aspekt i overvejelserne om definitionen af et dagsværk er, om lønbogholderen registrerer fraværstimer under hensyntagen til det normale 7

8 antal arbejdstimer for den enkelte person. Tager denne højde for det normale antal arbejdstimer i registreringen, så får en person med 39 timer om ugen registreret 7,8 timer for hver fraværsdag, mens en person med 37 timer om ugen får registreret 7,4 timer. Hvis ikke registreres formodentlig 7,4 timer uanset normaltimer. 7.3 Definition af et ansættelsesforhold Definitionsniveau Problemer med en meget detaljeret definition Ansættelsesforholdets indhold og funktion Et ansættelsesforhold kan defineres mere eller mindre detaljeret alt efter en statistiks muligheder og behov. En større detaljeringsgrad kræver inddragelse af flere variable i definitionen af et ansættelsesforhold. Det vil i praksis ofte betyde, at man ender med flere ansættelsesforhold end ved en mindre detaljeret definition. Grunden til dette er, at jo flere variable, der inddrages i definitionen, jo større sandsynlighed er der for, at der forekommer en ændring i en af variablerne, hvilket resulterer i et nyt ansættelsesforhold. I fraværsstatistikken skal fraværsperioderne, som beskrevet i afsnit 6, matches på de ansættelsesforhold, som de tilhører. Et stort antal fraværsperioder for hver person kan resultere i problemer i matchet. Fraværsperioderne kan let komme til at have en fra-dato, der ligger indenfor et ansættelsesforhold, og en til-dato, der ligger indenfor et andet. Dette vil være en uoverskuelig situation. Vi skal altså arbejde på at få så simpel en definition af ansættelsesforholdet men samtidig sikre, at vi kan få entydigt match imellem ansættelsesforholdet og fraværsperioden. Hvert ansættelsesforhold skal endvidere indeholde oplysninger om omfanget af ansættelsen. Disse variabler skal bruges til dannelsen af de relative fraværsindikatorer. Af denne grund angives der for hvert ansættelsesforhold en start- og slutdato, så vi kender længden af ansættelsen. Ud over dette angives beskæftigelsesgraden og antallet af arbejdstimer. 7.4 Definition af mulige arbejdsdage Forvirring omkring begrebet Definition Allerede i ordet mulige arbejdsdage ligger der en mulighed for forvirring. Når året påbegyndes kan enhver medarbejder se frem til et år med et vist antal arbejdsdage. Dette antal kan defineres som antallet af kalenderdage minus lørdage, søndage og helligdage, hvis vi ellers antager en fem dages arbejdsuge. Nogle ville se dette antal af arbejdsdage som dem, hvor det var muligt at arbejde. Andre ville argumentere for, at dage som ferie og andre dage, en person via sin overenskomst har mulighed for at afholde, burde fratrækkes. Det vigtige skel her er, at nogle dage skal holdes mens andre dage kan holdes. Begrebet mulige arbejdsdage er i virkeligheden misvisende i forhold til det, vi skal bruge begrebet. I beregningen af fraværsprocenten, udgør de mulige arbejdsdage tælleren. Af denne grund vil den mest korrekte definition af mulige arbejdsdage være de faktisk arbejdede dage plus fraværsdagene, da disse to til sammen må være udtryk for, hvor meget den enkelte faktisk ville have arbejdet, hvis ikke fraværsårsagen var stødt til. Denne måde at definere de mulige arbejdsdage på svarer til, at afholdt ferie og andre dage, som arbejdstageren har afholdt, trækkes fra. 8

9 Problemer med dataindsamlingen Helt enkel er definitionen dog ikke, da det kan være svært at få et dækkende datamateriale for hvor mange af sådanne betalte feriefridage og omsorgsdage, personen har afholdt. Grunden er, at nogle steder ikke registrerer alle sådanne dage, da den ansatte blot få fortsat løn. 9

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Tabel 1. Sygefravær blandt basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde Fravær pr ansat i Dagsværk

Tabel 1. Sygefravær blandt basis- og specialsygeplejersker i kommuner og regioner fordelt på periodelængde Fravær pr ansat i Dagsværk Louise Kryspin Sørensen Maj 2011 Langtidssygefravær 2010 Langtidssygefraværet (over 28 dage) opgjort i fraværsperioder er faldet marginalt med 1,7 % fra 2007 til 2010. Faldet i langtidssygefraværet er

Læs mere

Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data

Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data Fraværsstatistik Dataafgrænsning og bearbejdning af data Grundlæggende gælder, at omfanget og kvaliteten for data naturligvis er afhængig af, hvorvidt den enkelte fraværshændelse overhovedet registreres,

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

Statistikdokumentation for Fravær 2014

Statistikdokumentation for Fravær 2014 Statistikdokumentation for Fravær 2014 1 / 19 1 Indledning Fraværsstatistikken belyser den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af fravær. Fraværet opgøres på egen sygdom, børns sygdom, arbejdsulykke

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

Den månedlige fraværsstatistik

Den månedlige fraværsstatistik Den månedlige fraværsstatistik Den aktuelle udgivelse omfatter alle måneder i årene 2013 og 2014 samt data for januar til og med november 2015. Månedsstatistikken er tilgængelig under Lokale Løndata. Dog

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Kommunalt sygefravær svarer til tab af omkring fuldtidsbeskæftigede

Kommunalt sygefravær svarer til tab af omkring fuldtidsbeskæftigede Peter Beyer Østergaard pebo@di.dk, 6013 708 NOVEMBER 018 Kommunalt sygefravær svarer til tab af omkring 1.500 fuldtidsbeskæftigede Sygefraværet for omsorgsarbejde er højere blandt kommunalt ansatte end

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte

Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte 3. oktober 2014 ANALYSE Af Lotte Katrine Ravn Offentligt ansatte har langt mere betalt fravær og frihed end privatansatte I Danmark er arbejdstiden 37 timer for en fuldtidsansat. Det gælder, uanset om

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID 2010 22. december 2011 OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID FOR 2010 ER UDKOMMET OG KAN HENTES PÅ FLD S HJEMMESIDE WWW.FLDNET.DK/PUBLIKATIONER INDHOLD Præsteret tid

Læs mere

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen.

De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder under 37 timer om ugen. Arbejdstid blandt topskatteydere 09-0016 - MELA - 23.01.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De fleste topskatteydere arbejder på fuld tid. Kun 13 pct. af FTF-topskatteyderne arbejder

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det regionale område mellem Danske

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID

OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID OVERENSKOMSTSTATISTIK I PRÆSTERET TID Kommuner og regioner Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid Formålet med overenskomststatistikken i præsteret tid er, at belyse kommunernes og regionernes

Læs mere

Fraværsstatistik. for den kommunale sektor

Fraværsstatistik. for den kommunale sektor Fraværsstatistik for den kommunale sektor 2006 Fraværsstatistik 2006 Styringsgruppe: Afdelingschef for den kommunale sektor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2007 KL Det Fælleskommunale

Læs mere

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor

Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor 6. december 2013 UWP/MIE (DA) Løn og fravær Forskelle mellem Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik og Danmarks Statistiks Lønindeks for den private sektor Til Kontaktudvalg for løn- og fraværsstatistik

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

Deltidsfag har hårdere fysisk arbejdsmiljø og lavere timeløn

Deltidsfag har hårdere fysisk arbejdsmiljø og lavere timeløn 1 Deltidsfag har hårdere fysisk arbejdsmiljø og lavere timeløn I fag hvor deltidsansættelser er udbredte, får man en lavere timeløn end i fag, hvor deltidsansættelser ikke er særligt udbredte. Samtidig

Læs mere

Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 20. august 2001 Lønstatistikken Akt.nr Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende en generel fraværsstatistik

Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 20. august 2001 Lønstatistikken Akt.nr Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende en generel fraværsstatistik Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 20. august 2001 Lønstatistikken UWP/- Akt.nr. 1620 Rapport fra Arbejdsgruppen vedrørende en generel fraværsstatistik Forord Baggrund Ved brev af 12. maj 1999 blev Danmarks

Læs mere

Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her?

Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her? Ishøj Kommune November 2012 Hvad er det vi kan, når vi alle sammen er her? Undersøgelsesrapport Indledning Tænketanken CEPOS 1 udgav den 26. juli 2012 en undersøgelse om sygefraværet i 2011 blandt pædagogisk

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 30. april 2009 2 Datagrundlag 4 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning Som følge af flere datamæssige ændringer udkommer data for januar

Læs mere

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4

FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FOKUS FA FOKUS Juni 2015 JUNI 2015. NR. 3 I S S N 2 24 6-7 73 4 FA Fraværsstatistik 2014 1 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

Sygefravær og personaleomsætning - Psykiatri og Social Sygefravær Perioden juli 2012 juni 2013 Antal fuldtidsstillinger Gennemsnitligt antal sygedage pr. fuldtidsstilling Gennemsnitligt antal sygedage

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Af Rikke Ibsen og Niels Westergård-Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010 2 Teknisk dokumentation

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved Sygehuse 2003 (foreløbig opgørelse) 2004:21 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 November 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 November 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 November 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsmarkedsregnskabet Ledighedstal for Randers september

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Januar Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Januar Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 Januar 2017-2 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden november 2016 Lønmodtagerbeskæftigelsen oktober 2016 Efterspørgsel på arbejdskraft 3. kvartal 2016 Arbejdsmarkedsregnskabet

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA 9. oktober 2013 Ligestillingsstatistikken beskriver kvinder og mænds ansættelse, beskæftigelse og lønforhold m.m. i kommuner og regioner (indtil 2007 amter). Statistikken

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster.

Der er modtaget data fra alle amter og kommuner undtagen Blåvandshuk, Dianalund, Løkken-Vrå, Marstal, Sallingsund, Sydfalster. NYHEDSBREV Fraværsstatistikken for den (amts)kommunale sektor 2006 er nu tilgængelig i en onlineversion med mulighed for selv at danne diverse rapporter over fraværet. Desuden udgives Fraværsstatistikken

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2017 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2016 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø

Personaledata Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Personaledata 2015 Antal ansatte Ansættelsestype Køn og alder Løn Overarbejde Genetillæg Lokal løn Arbejdstid Fuldtid og deltid Arbejdsmiljø Forklaringstekst Kilde: Kommunernes og ernes Løndatakontor (KRL).

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

ANALYSE AF DANSKERNES ARBEJDSTID: STOR STIGNING I ARBEJDSTIDEN DE SIDSTE TO ÅR

ANALYSE AF DANSKERNES ARBEJDSTID: STOR STIGNING I ARBEJDSTIDEN DE SIDSTE TO ÅR 18. juni 2008 Af Louise A. Hansen og Frederik I. Pedersen (tlf. 3355 7712) ANALYSE AF DANSKERNES ARBEJDSTID: STOR STIGNING I ARBEJDSTIDEN DE SIDSTE TO ÅR Resumé: Det pressede arbejdsmarked har fået danskernes

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2010 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2010 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2010 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 27. maj 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Data for februar 2009 udkommer planlagt forsinket som følge

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse)

Løn i Sygehusvæsenet (foreløbig opgørelse) Løn i Sygehusvæsenet 2000-2003 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 1 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - LØN Om FA s vejledninger...2

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

AE-rådet dumper øst-lønninger

AE-rådet dumper øst-lønninger 24. juni 2013 ARTIKEL Af Morten Bjørn Hansen & David Elmer AE-rådet dumper øst-lønninger Ved at se bort fra det reelle antal arbejdstimer, får Arbejderbevægelsens Erhvervsråd udenlandske medarbejderes

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Småjob på det danske arbejdsmarked November 216 1. Indledning og sammenfatning Denne analyse undersøger, hvor mange småjob der findes på det nuværende

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 16 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 04. februar 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold:

ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold: ARBEJDSMARKEDET Ledighed og Indsats bilag 2 August 2016 Indhold: Arbejdsmarked Ledigheden Lønmodtager beskæftigelsen Efterspørgsel på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Ledighedstal for Randers juni 2016

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo

xxxxxx-xxxx Positiv saldo Negativ saldo Arbejdstidsregnskab 2014 Navn: Cpr.nr.: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag I alt 07:30 07:30 07:30 07:30 07:00 37:00 Overførsel af flextimer fra 2013 00:00 (eller fra tidligere skema) 00:00 Medtaget

Læs mere

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening

Af Karina Ransby Cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening ANALYSE Offentligt ansatte har mere frihed med løn end ansatte i det private Fredag den 5. januar 2018 Offentligt ansatte har i gennemsnit betalt frihed - til blandt andet frokoster og sygdom - 10 timer

Læs mere

6 Lønindeks for den offentlige sektor

6 Lønindeks for den offentlige sektor 65 6 Lønindeks for den offentlige sektor 6.1 Grundlæggende information om indekset 6.1.1 Navn Lønindeks for den offentlige sektor. Der offentliggøres et tilsvarende lønindeks for den private sektor, der

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2007 frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2007 frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2007 frie grundskoler, efterskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler samt folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MAJ 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 19. august 2010 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK

LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK LIGELØNSGUIDE - VEJLEDNING OM KØNSOPDELT LØNSTATISTIK Udgivet af Finansforbundet revideret udgave, februar 2015 HVAD ER LIGELØN Ligeløn vil sige, at enhver arbejdsgiver skal yde kvinder og mænd lige løn,

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 18. april 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2009 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS 9. februar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere