Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark"

Transkript

1 Danmarks Statistik, 22. august 2005 DAK/- Ny national fraværsstatistik i Danmark

2 1. Baggrund De første initiativer Et fornyet fundament Den endelige samarbejdsaftale Foråret 2000 blev der på opfordring fra bl.a. Socialministeriet nedsat en arbejdsgruppe, der skulle undersøge mulighederne for etablering af en fraværsstatistik dækkende hele det danske arbejdsmarked. Afslutningen af arbejdsgruppens overvejelser udmøntede sig i en rapport, der beskriver hele forløbet med etableringen af fraværsstatistikken og definerer populationer og mål. Rapporten lå klar i august Herefter blev fraværsstatistikken sat i bero bl.a. på baggrund af en ressortomlægning fra Socialministeriet til Beskæftigelsesministeriet. December 2003 fik fraværsstatistikken nyt liv i regeringens handlingsplan. Det hed heri, at regeringen ville tage initiativ til, at der blev etableret en generel fraværsstatistik, som skulle være dækkende for både den private og den offentlige sektor og skulle omfatte alle årsager til fravær. Beskæftigelsesministeriet og Danmarks statistik indgik i september 2004 en samarbejdsaftale om etablering og drift af en generel fraværsstatistik, der skulle baseres på anbefalingerne i rapporten fra august Herefter kunne udarbejdelsen af statistikken påbegyndes. 2. Formål Hovedformålet Formålet med fraværsstatistikken er at beskrive den arbejdsindsats, der bortfalder på grund af betalt fravær. 3. Tidshorisont Etablering i tre stadier Statistikken skal fra 2007 være fuldt dækkende for de tre sektorer, den statslige, kommunale og private. Etableringen af statistikken foregår i etaper, således at der ultimo 2005 for første gang udkommer tal for året 2004, men kun for den statslige sektor. Året efter, i 2006, inkluderes den kommunale sektor i statistikken og endelig i 2007 kommer den private sektor på. Ultimo 2007 publiceres dermed den fuldt etablerede med tal fra De 3 sektorer Varieret etableringsbyrde Den statslige sektor Arbejdet forbundet med etableringen af fraværsstatistikken på de tre sektorer er af meget forskelligt omfang. Tabel 4.1 giver et overblik over nogle af udfordringerne i forbindelse med indsamlingen af datamaterialet. I den statslige sektor forelå data for hele populationen allerede, idet de blev indsamlet i Personalestyrelsens regi. Personalestyrelsen har i flere år lavet en fraværsstatistik dækkende staten, men med færre fraværsindikatorer og ikke sammenlignelig med fraværsstatistikker fra andre sektorer. Dermed er der ingen forøgelse af respondentbyrden for denne sektor. 2

3 Tabel 4.1 Samarbejdspartnere Dækningsgrad Datagrundlag Ekstra respondentbyrde Stat Personalestyrelsen Population Eksisterende Ingen Kommune FLD Population Delvist eksisterende Minimal Privat DA FA Stikprøve Eksisterende i mindre omfang Nogen Den kommunale sektor Den private sektor I flere kommuner udarbejdes allerede mere eller mindre omfattende fraværsstatistikker. Alle kommuner indsamler fraværsdata i et vist omfang. Stigningen i respondentbyrden vil derfor være minimal. Dataene kommer primært fra to store lønsystemer, KMD og SD, som stort set har delt markedet imellem sig på området for personaleadministrative systemer. Tilrettelæggelsen af indsamlingen er foregået i samarbejde med det Fælleskommunale Løndatakontor, som vil udarbejde deres egen statistik til betjening af kommunernes krav om kommunespecifikke data til sammenligning med tallene på landsplan. Den største udfordring ligger i dataindsamlingen for den private sektor. I denne sektor foregår en vis indsamling i DA regi og en fuld dækkende indsamling i FA regi. Omfanget af tidligere indsamlet materiale er dog begrænset set i forhold til vores stikprøve på 2400 virksomheder. Forøgelse af indberetningsbyrden er uundgåelig, hvorfor vi har søgt at begrænse den mest muligt ved ikke at gøre stikprøven unødigt stor og ved at sikre, at virksomhederne kan indberette elektronisk. Vi har derfor haft kontakt til de personaleadministrative systemer for at sikre muligheden for indberetning via disse. Endvidere vil det være muligt at indberette via et regneark, et webskema eller via systemerne som FA og DA også tidligere har haft. Virksomheder i stikprøven, som er medlemmer af en af de to arbejdsgiverforeninger, skal indberette direkte til denne, hvilket også sikrer, at ingen virksomhed skal indberette to gange til samme statistik. 5. Begreber og mål Den røde tråd Begreber Fraværsmål I det følgende afsnit vil begreber og mål blive defineret. Figur 5.1 giver en oversigt over sammenhængen mellem begreberne og giver dermed den røde tråd i det følgende afsnit. Enheden, hvori fraværet defineres, er den enkelte fraværsperiode for et ansættelsesforhold. Variablene, der bruges til at danne fraværsmålene, fås dels fra indberetningerne til fraværet og dels fra lønindberetningerne. Fraværsperioderne matches med det tilhørende ansættelsesforhold vha. den entydige personidentifikation, hvilket er beskrevet nærmere i afsnit 6. Vi måler fraværet i to forskellige enheder; fraværsdagsværk i skatteåret og fraværsperioder, der er afsluttet i skateåret. Alle fraværsmål fordeles på en række variable så som arbejdsfunktion, uddannelse, alder, køn og sektor. 3

4 Figur 5.1 Tællingsenhed En fraværsperiode for et ansættelsesforhold Variable - fraværsperioden Fra-dato Til-dato Fraværstimer Fraværsårsag Entydig identifikation af ansættelsesforholdet Variable - ansættelsesforholdet Start-dato Slut-dato Arbejdstimer Beskæftigelsesgrad Entydig identifikation af ansættelsesforholdet Fordelingsvariable Arbejdsfunktion Branche Uddannelse Område Alder Køn Sektor Match mellem fraværs- og lønindberetningen med identifikationsvariablen som nøgle. To enheder til måling af fraværsmål Fraværsdagsværk indenfor skatteåret Fraværsperioder afsluttet i skatteåret Fraværsindikatorer - dagsværk Antal fraværsdage Fraværsprocent Gennemsnitlige antal fraværsdage (pr ansat) Fraværsindikatorer - perioder Antal fraværsperioder Gennemsnitlige antal fraværsperioder (pr ansat) Gennemsnitlig længde pr fraværsperiode (i kalenderdage) Absolutte og relative mål Fraværsprocent Målene kan endvidere opdeles i absolutte og relative mål. De absolutte mål er simple optællinger af det totale antal fraværsdagsværk og det totale antal fraværsperioder. De relative mål omfatter fire mål, som vil blive gennemgået i det følgende. Fraværsprocenten opgøres som fraværsdagsværk i procent af mulige arbejdsdagsværk i skatteåret. Definitionen af mulige arbejdsdagsværk omtales nærmere i afsnit

5 Gennemsnitlige antal fraværsdage Gennemsnitlige antal fraværsperioder Gennemsnitlig længde pr fraværsperiode Opgørelsen af det gennemsnitlige antal fraværsdage pr fuldtidsansat kræver, at man finder frem til antallet af fuldtidsansatte. Det betyder, at mulige arbejdsdagsværk sættes i forhold til mulige arbejdsdagsværk for en fuldtidsansat, der er ansat i 12 måneder. Ved at måle pr fuldtidsansat gøres det muligt at sammenligne delgrupperinger, hvor der er mange deltidsbeskæftigede med grupperinger, hvor der er mange fuldtidsbeskæftigede. Det gennemsnitlige antal fraværsperioder, for en helårsansat, findes ved at sætte antallet af perioder afsluttet i skatteåret i forhold til antallet af helårsansatte. Opgørelsen af fraværsperioderne tager ikke hensyn til, om ansættelsesforholdet er heltids eller deltids, der ses kun på antallet af perioder og disses længde indenfor statistikperioden. For at tæller og nævner er sammenlignelige sættes fraværsperioderne i forhold til antallet af helårsansatte. Det giver også mening intuitivt, da det ikke er forventeligt, at man som deltidsansat har færre sygdomstilfælde end en fuldtidsansat, hvis ansættelsesforholdene i øvrigt er lige lange. Fraværsperiodernes længde måles i kalenderdage. Det gøres i erkendelse af, at man i praksis på arbejdspladserne og blandt befolkningen taler om eksempelvis en 14 dages sygeperiode, selv når denne er afbrudt af weekender. 6. Match med data fra lønstatistikken Match-procedure Et af spændingsmomenterne i etableringen af fraværsstatistikken er matchet mellem fraværsdata og løndata. Matchet sker ved hjælp af en nøgle af variable, som begge indberetninger har til fælles. Variablene, der bruges, varierer i de tre sektorer, men de to variable, der går igen er cpr-nr og et medarbejdernr./lønnr. Valget af denne metode til at danne det endelige datasæt, som fraværsstatistikken dannes fra, giver såvel problemer som fordele. 6.1 Problemer Ikke-match på individet Ikke-match på datoen Omfanget af ikke-match I koblingen af fraværsdataene med løndataene kan der opstå problemer, hvis fraværsperioderne ikke har et tilhørende ansættelsesforhold. Det vil med andre ord sige, hvis fraværsperioderne ikke kan knyttes til en konkret person i lønstatistikken. I match-processen kan der også opstå det problem, at datoerne for fraværsperioden afgrænset af fra- og til-datoer ikke ligger indenfor ansættelsesforholdet, der også er afgrænset af start- og slutperioder. Det vil med andre ord sige, at personen har været haft et ansættelsesforhold i løbet af statistikperioden, men at den konkrete fraværsperiode ligger udenfor dette ansættelsesforhold. På forhånd er det svært at vide, hvor stor en del af datamaterialet, der er ubrugeligt på baggrund af disse problemer. I den statslige sektor har det vist sig, at det er en meget lille del af fraværsperioderne, under 5 %, der ikke kan matches på et ansættelsesforhold. 5

6 6.2 Fordele Minimering af respondentbyrden Det er oplagt at undre sig over, hvorfor vi vælger denne fremgangsmåde, når der på forhånd er så stor usikkerhed om omfanget af ikke-match. Den vigtigste årsag er, at vi skal holde respondentbyrden på et minimum. Respondentbyrden mindskes væsentlig, ved at vi finder to tredjedele af vores variable i data, som vi i forvejen er i besiddelse af. I øvrigt har vi ingen sikkerhed for, at mængden af brugbart materiale ville blive større, hvis vi krævede flere variable indberettet. Omfanget af fejl og modvillighed, der udmunder i sløset registrering, kunne let tænkes at blive mere udbredt. 7. Metodespørgsmål Varierende definitioner Når en ny statistik er under opbygning, vil der opstå metodiske og definitionsmæssige spørgsmål. Det er også svært at undgå, at der vil være varierende definitioner, når en statistik skal udarbejdes i samarbejde med så forskelligartede samarbejdsparter som dem, der omtales i afsnit 4. I de følgende fire underafsnit illustreres nogle af de overvejelser, vi har gjort os. 7.1 Periodeafgrænsning Statistiskperioden Perioder, der starter eller slutter i et andet år Fire kriterier To urealistiske kriterier Afgrænsningen af statistikperioden for fraværsstatistikken er begrænset af statistikperioden for lønstatistikken. Vi har derfor måttet vælge skatteåret som afgrænsning, da ikke alles lønindberetninger afsluttes med kalenderåret, men derimod midt i december. Vi opererer med både fraværsdagsværk og fraværsperioder som enheder til måling af fraværet, som vi så det i afsnit 5. Tilfælde, hvor fraværsperioder begynder i et år og slutter i det efterfølgende, vil eksistere. Det er derfor nødvendigt med en afgrænsning af, hvilken statistikperiode en sådan fraværsperiode hører til. Teoretisk kan man vælge imellem fire mulige kriterier for hvilke perioder, der skal indgå i statistikken. De tre bygger på opgørelse af hele perioder. For det første kunne man vælge at medtage alle fraværsperioder, der er påbegyndt i skatteåret. Som en anden løsning kunne man vælge alle perioder, der er afsluttet i skatteåret. Den tredje løsning kunne være at vælge alle perioder, der ligger indenfor skatteåret. Endelig kunne man inkludere alle fraværsdage, der falder i skatteåret, uagtet at nogle perioder derved ville blive delt over to år. Nogle af løsningerne er enten praktisk umulige eller ville give underestimerede mål. En statistik bygget på påbegyndte fraværsperioder i året er en praktisk umulighed, da det kan tage lang tid, inden alle perioderne er afsluttet. Publikationen af en sådan statistik skulle altså udskydes til, at alle perioderne påbegyndt i året også blev afsluttet. Denne løsning er altså udelukkende teoretisk. Hvis kun de perioder, der starter og slutter indenfor skatteåret, tages med, ville vi få underestimerede fraværsmål. Grunden er, at perioder, der begynder i et år og afsluttes i et andet, ikke ville indgå i nogen statistikperiode. 6

7 Fraværsdage indenfor skatteåret Fraværsperioder afsluttet i skatteåret Inkluderes kun fraværsdage, der falder i skatteåret, har vi et problem med opgørelsen af længden af fraværsperioden, da nogle perioder deles over to statistikperioder. Indikatorerne, der bygger på optællingen af fraværsdage, bliver derimod meget præcist forbundet til den konkrete statistikperiode. Af denne grund har vi valgt at opgøre fraværsdagværk i skatteåret efter denne afgrænsning. Det giver nogle programmelle udfordringer med at fordele dagene i perioder, der overskrider skatteåret, på to statistikperioder. Udfordringen bliver ikke mindre af, at det ikke er kalenderåret, der skiller, men derimod den enkelte persons skatteår. Dette giver en personspecifik årsafgrænsning i og med, at skatteåret for en person slutter midt i december og for en anden i slutningen af december alt efter, om det er en 14-dages lønnet eller en månedslønnet. Alternativet, med at inkludere alle afsluttede fraværsperioder i skatteåret, er mindre præcist i forhold til måling af fraværsdage i skatteåret, men er derimod en god løsning til at måle fraværsperioders længde. Denne afgrænsning har vi valgt til vores måling af periodelængder. En afgrænsning som denne vil gøre, at man vil støde på perioder, der er påbegyndt for over et år siden. Det bliver derfor nødvendigt, at vurdere troværdigheden af nogle af periodelængderne, da der vil være perioder som er påbegyndt over et skatteår tidligere. Det skal derfor besluttes om de meget lange perioder skal forkastes som outliere. 7.2 Definition af et dagsværk Standard scenariet Alternativ definition Varierende formål med begrebet Registrering af fraværet Et dagsværk defineres som én hel arbejds- eller fraværsdag for en fuldtidsansat. En entydig definition af en fuldtidsansat er imidlertid svær at give. Standard scenariet er lønmodtageren med fast løn, for hvem der til lønstatistikken er indberettet et normalt timetal pr uge på 37. En sådan person vil betragtes som værende fuldtidsansat. Personen har en normal arbejdsdag på 37/5 = 7,4 timer. For samme person er der eksempelvis blevet indberettet en fraværsperiode på 20 timer. Personen har her 20/7,4 = 2,7 fraværsdagsværk. Personer, der har 39 timer, forekommer imidlertid også i lønstatistikken. Består et arbejdsdagsværk for disse personer så af 39/5 = 7,8 timer, hvilket i eksemplet fra før ville betyde, at personen har 20/7,8 = 2,56 fraværsdagsværk? Eller er en fuldtidsarbejdsdag pr definition 7,4 timer, således at personen, med et normalt timetal på 39 om ugen, også har 2,7 fraværsdagsværk? Svaret afhænger dels af, hvordan lønbogholderen registrerer en fraværsdag, og dels af, hvad der skal kunne tolkes ud fra målet fraværsdagsværk. Skal brugeren af fraværsstatistikken kunne beregne omkostningen ved det tabte arbejde i monetære mål, så skal det være muligt at omregne det totale antal fraværsdagsværk til et antal fraværstimer, som de så kan multiplicere med en gennemsnitsomkostning ved en arbejdstime. Dette kan ikke lade sig gøre, hvis fraværsdagsværk beregnes under hensyntagen til hver enkelt persons normale arbejdstimer. Ønsker man derimod, at fraværsdagsværk skal give mening på individniveau, således at et fraværsdagsværk svarer til et arbejdsdagsværk, så skal den normale arbejdstid tages i betragtning. Et andet aspekt i overvejelserne om definitionen af et dagsværk er, om lønbogholderen registrerer fraværstimer under hensyntagen til det normale 7

8 antal arbejdstimer for den enkelte person. Tager denne højde for det normale antal arbejdstimer i registreringen, så får en person med 39 timer om ugen registreret 7,8 timer for hver fraværsdag, mens en person med 37 timer om ugen får registreret 7,4 timer. Hvis ikke registreres formodentlig 7,4 timer uanset normaltimer. 7.3 Definition af et ansættelsesforhold Definitionsniveau Problemer med en meget detaljeret definition Ansættelsesforholdets indhold og funktion Et ansættelsesforhold kan defineres mere eller mindre detaljeret alt efter en statistiks muligheder og behov. En større detaljeringsgrad kræver inddragelse af flere variable i definitionen af et ansættelsesforhold. Det vil i praksis ofte betyde, at man ender med flere ansættelsesforhold end ved en mindre detaljeret definition. Grunden til dette er, at jo flere variable, der inddrages i definitionen, jo større sandsynlighed er der for, at der forekommer en ændring i en af variablerne, hvilket resulterer i et nyt ansættelsesforhold. I fraværsstatistikken skal fraværsperioderne, som beskrevet i afsnit 6, matches på de ansættelsesforhold, som de tilhører. Et stort antal fraværsperioder for hver person kan resultere i problemer i matchet. Fraværsperioderne kan let komme til at have en fra-dato, der ligger indenfor et ansættelsesforhold, og en til-dato, der ligger indenfor et andet. Dette vil være en uoverskuelig situation. Vi skal altså arbejde på at få så simpel en definition af ansættelsesforholdet men samtidig sikre, at vi kan få entydigt match imellem ansættelsesforholdet og fraværsperioden. Hvert ansættelsesforhold skal endvidere indeholde oplysninger om omfanget af ansættelsen. Disse variabler skal bruges til dannelsen af de relative fraværsindikatorer. Af denne grund angives der for hvert ansættelsesforhold en start- og slutdato, så vi kender længden af ansættelsen. Ud over dette angives beskæftigelsesgraden og antallet af arbejdstimer. 7.4 Definition af mulige arbejdsdage Forvirring omkring begrebet Definition Allerede i ordet mulige arbejdsdage ligger der en mulighed for forvirring. Når året påbegyndes kan enhver medarbejder se frem til et år med et vist antal arbejdsdage. Dette antal kan defineres som antallet af kalenderdage minus lørdage, søndage og helligdage, hvis vi ellers antager en fem dages arbejdsuge. Nogle ville se dette antal af arbejdsdage som dem, hvor det var muligt at arbejde. Andre ville argumentere for, at dage som ferie og andre dage, en person via sin overenskomst har mulighed for at afholde, burde fratrækkes. Det vigtige skel her er, at nogle dage skal holdes mens andre dage kan holdes. Begrebet mulige arbejdsdage er i virkeligheden misvisende i forhold til det, vi skal bruge begrebet. I beregningen af fraværsprocenten, udgør de mulige arbejdsdage tælleren. Af denne grund vil den mest korrekte definition af mulige arbejdsdage være de faktisk arbejdede dage plus fraværsdagene, da disse to til sammen må være udtryk for, hvor meget den enkelte faktisk ville have arbejdet, hvis ikke fraværsårsagen var stødt til. Denne måde at definere de mulige arbejdsdage på svarer til, at afholdt ferie og andre dage, som arbejdstageren har afholdt, trækkes fra. 8

9 Problemer med dataindsamlingen Helt enkel er definitionen dog ikke, da det kan være svært at få et dækkende datamateriale for hvor mange af sådanne betalte feriefridage og omsorgsdage, personen har afholdt. Grunden er, at nogle steder ikke registrerer alle sådanne dage, da den ansatte blot få fortsat løn. 9

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN.

METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. METODER OG BEGREBER I FRAVÆRSSTATISTIKKEN. Forord Fraværstatistikken er en opgørelse af fraværet i den kommunale og regionale sektor og omfatter fraværet for et helt kalenderår. Udarbejdelse af statistikken

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: KLC@FANET.DK

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den kommunale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det kommunale område mellem KL

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK

STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK STANDARD FOR ELEKTRONISK STATISTIK INDBERETNING - FRAVÆRSSTATISTIK August 2007 0. Indledning ESI-standarden er den standard der sikrer, at indberetningen af fraværsoplysninger til Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen

Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger Moderniseringsstyrelsen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Fraværsoplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik... 3 1.2 Fraværsoplysninger

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

FA STATISTIKVEJLEDNING

FA STATISTIKVEJLEDNING FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FA STATISTIKVEJLEDNING TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK KONTAK T: KLC@FANET.DK ESI-STANDARD - FRAVÆR Om FA s vejledninger...2

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 16 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Lønservicekatalog. til Microsoft Dynamics AX. Funktionaliteter, der letter det daglige arbejde i Payroll for Microsoft Dynamics AX.

Lønservicekatalog. til Microsoft Dynamics AX. Funktionaliteter, der letter det daglige arbejde i Payroll for Microsoft Dynamics AX. til Microsoft Dynamics AX Funktionaliteter, der letter det daglige arbejde i Payroll for Microsoft Dynamics AX EG Lønservicekatalog Excel-filindlæsning i Fraværskladde Excel-filindlæsning i Fælleskladde

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Indberetning af fravær

Indberetning af fravær Indberetning af fravær Sygefravær, graviditetsgener, barsel, seniordage mm. Personale og HR afdelingen Sygefravær... 2 Indberetning af sygefravær...2 Indberetning af delvis syg...3 Indberetning af nedsat

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010

Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Danmarks Statistiks eindkomst Register (eir) Det Rådgivende Forskningsudvalg 21. juni 2010 Lov om et indkomstregister Lov nr. 1534 af 19.12.2007 Gældende fra 01.01.2008 Omfatter alle private og offentlige

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Mænd og kvinders arbejdstid

Mænd og kvinders arbejdstid Mænd og kvinders arbejdstid AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA OG ANALYSE- CHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL RESUME Øget arbejdsudbud øger velstanden og forbedre holdbarheden

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor

Forventet lønudvikling i den offentlige sektor 13-0542 - poul - 15.11.2013 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk Tlf.: 33 36 88 48 Forventet lønudvikling i den offentlige sektor Danmarks Statistik har offentliggjort lønudviklingen for 1. kvartal (februar)

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

N O TAT. Sygefraværet i den offentlige sektor

N O TAT. Sygefraværet i den offentlige sektor N O TAT Sygefraværet i den offentlige sektor I dette analysenotat beskrives sygefraværet i den offentlige sektor i forhold til udvikling, mønstre, skævhed og geografiske forskelle. Der er fokus på forskelle

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Procedure ved sygefravær

Procedure ved sygefravær Procedure ved sygefravær Al sygefravær skal registreres. Sygemelding: Sygemelding skal ske ved arbejdstids begyndelse eller et aftalt tidspunkt til nærmeste leder med personaleansvar eller den medarbejder,

Læs mere

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal

NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal NOTAT om beregningsgrundlaget mv. ved fastlæggelse af årsnøgletal Marts 2014 2 1. Generelt Siden 2001 har Domstolsstyrelsen i samarbejde med de enkelte retter hvert år udarbejdet et embedsregnskab med

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN

KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN KVINDER OG MÆNDS LØN I FINANSSEKTOREN 30. NOVEMBER 2009 Finanssektoren er et udpræget funktionærområde. Blandt de knap 53.000 lønmodtagere og ledere, der indgår i FA s lønstatistik er der næsten 52.000

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

ÅRSBERETNING 2014. for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor ÅRSBERETNING 2014 for Kommunernes og Regionernes Løndatakontor ÅRSBERETNING 2014 Bestyrelse: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Erling Friis Poulsen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2015

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden

Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Merudgifter til finansiering af A-dagpenge som følge af opgørelsesmetoden i KMD A-refusion Afregning

Læs mere

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til:

LØN OG UNDERHOLD. Særligt om løn til projektmedarbejdere. Der kan ydes medfinansiering til: LØN OG UNDERHOLD Der kan ydes medfinansiering til: Løn til projektmedarbejdere, som arbejder med gennemførelsen af strukturfondsprojekter. Løn eller underhold til deltagere i kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens

Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens Analyse af nøgletallet Ulykkesfrekvens perioden 2004-2010 Analysen viser, at den gennemsnitlige ulykkesfrekvens for samtlige afsluttede evaluerede entrepriser i perioden var på 16,7 ulykker pr. mio. præsterede

Læs mere

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1.

Årstemamøde Dataløn 2012. Spor 1. Årstemamøde Dataløn 2012 Spor 1. Program Årsafslutning Inden årets udløb Efter sidste lønkørsel Første lønkørsel 2013 Generelt SKAT Statistik Fravær & Refusion Hvad kan Bluegarden gøre for dig? Opdeling

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. for Det Fælleskommunale Løndatakontor

ÅRSBERETNING 2012. for Det Fælleskommunale Løndatakontor ÅRSBERETNING 2012 for Det Fælleskommunale Løndatakontor ÅRSBERETNING 2012 Styringsgruppe: Afdelingschef for Det Fælleskommunale Løndatakontor Jens Bjørn Christiansen, formand, 1. udgave, 1. oplag 2013

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

NORDISK BANKSTATISTIK 2013

NORDISK BANKSTATISTIK 2013 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4830 O K TO B ER 2014 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE

BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE 1. december 28 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 BOOM I SUNDHEDSFORSIKRINGER FOR DE VELSTILLEDE Der har været en voldsom stigning i sundhedsforsikringer, og op i mod 1 mio. personer har nu en

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Arbejdstidsnotatet. Indhold. Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 10. september 2012

Arbejdstidsnotatet. Indhold. Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 10. september 2012 Danmarks Statistik, Arbejdsmarked 10. september 2012 Arbejdskraftundersøgelse (AKU) AKU/ SWE & JKG Arbejdstidsnotatet Sammenfatning Dette notat sammenligner Danmarks Statistiks opgørelser af arbejdstiden,

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt

Oversigter over fraværsårsagskoder til RI Fravær/Nærvær maj 2015 Ikke Vagtplanbrugere OBS ændringer er noteret med rødt Fravær vedr. barn Alvorligt sygt barn/barns Hospitalsindlæggelse Anvendes ved pasning af alvorligt syge børn under 18 år, hvor f.eks. serviceloven giver frihed eller barselslovens 26. Anvendes ikke ved

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Beskæftigelsen ved sygehuse 2000-2002 (foreløbig opgørelse) 2003:11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 Postboks 1881 2300 København S. Telefon:

Læs mere

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland

Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016. Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Aftale om årsnorm for pædagoger ansat på daginstitutionsområdet i Fredericia kommune 2015-2016 Aftale mellem Fredericia Kommune og BUPL Sydjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Målgruppe...

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

Få refusion ved barsel

Få refusion ved barsel Få refusion ved barsel DA-Barsel - få refusion ved barsel Hvad er DA-Barsel Alle private virksomheder i Danmark skal være tilsluttet en barselsudligningsordning. DA-Barsel er en sådan barselsudligningsordning.

Læs mere

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Introduktion til Time Care metoden Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Helt kort om Time Advice A/S Vi planlægger menneskers

Læs mere

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse

Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Effekter på de offentlige finanser af øget beskæftigelse Teknisk baggrundsnotat 2013-03 Effekt på de offentlige finanser af øget beskæftigelse 1. Indledning

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn

MONITORERING UDVIKLING FYN 2011. Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn MONITORERING UDVIKLING FYN 2011 Nøgletal for strategiske mål i Udvikling Fyn Rapporten Udvikling Fyns strategiske fokus i de første leveår udgøres af fem væksttemaer. De fem væksttemaer, vi tror på, er

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering

Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening fraværsregistrering Mini guide: Selvbetjening - fraværsregistrering Selvbetjening - fraværsregistrering... 3 Start selvbetjeningen... 4 Fraværsregistrering... 5 Årsag... 5 Start

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere