Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt"

Transkript

1 Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt 1. Hvad er forhandlingsdatabasen 2. Skærmbilledet og opslag 3. Hvilke oplysninger indgår 4. Lønbegreb 5. Definition af variable 6. Kriterier for opslag 7. Afgrænsning/valg af særlige løndele m.v. 8. Eksempel på brug af tabelbyggeren 9. Resultatbilledet i forhandlingsdatabasen 10. Gem/hent søgekriterier 11. Værktøj til valg af søgekriterier Personalestyrelsen, november 2007

2 1. Hvad er Finansministeriets forhandlingsdatabase? Finansministeriets forhandlingsdatabase er et redskab, der indeholder oplysning om løn for statens ansatte og for ansatte i statens selskaber. En del af disse oplysninger er offentligt tilgængelige, mens andre og mere detaljerede data alene er tilgængelige for ministerier og styrelser i deres egenskab af ansættelsesmyndighed. Adgangen på dette niveau er beskyttet med brugernavn og kodeord, og er desuden begrænset til oplysninger om egne ansatte. Forhandlingsdatabasen giver mulighed for at søge oplysninger fra 1996 og frem. For årene 1996 til og med 1998 er data for 2. kvartal i hvert af årene. Fra 1999 opdateres forhandlingsdatabasen kvartalsvis. Forhandlingsdatabasen giver mulighed for opslag på aggregeret niveau - sumopslag - og på individniveau, benævnt personopslag. Sumopslag i forhandlingsdatabasen resulterer i beløbsmæssige opgørelser af lønsummen for det antal årsværk, der er omfattet af søgningen. Personopslag tilbyder mulighed for søgning efter oplysninger på individniveau om ansættelsesstatus og lønforhold. Udover forhandlingsdatabasens opslagsfaciliteter i findes også en indrapporteringsfunktion for visse selvejende institutioner, der ikke bruger SCL eller SLS. Brugere af denne funktion benytter en særskilt adgang. Indrapporteringsfunktionen beskrives ikke yderligere i denne vejledning. Overførslen af løndata og personhenførbare oplysninger sker krypteret og kan derfor ikke læses af andre. 2. Om skærmbilledet og opslag Opslagsbilledet kommer frem når forhandlingsdatabasen åbnes, og det består af følgende elementer: Sidehovedet

3 På sidehovedet findes foruden et link til denne vejledning mulighed for at vælge mellem sumopslag og personopslag. Det sidste er dog ikke muligt i den offentligt tilgængelige version. Samme sted ligger desuden et link til SLS-kodefortegnelsen, hvor referencer for søgekriterierne, der benyttes i forhandlingsdatabasen, kan findes. Opstilling af kriterier for søgning Valget af kriterier for søgning i forhandlingsdatabasen kan foretages for en række variable, der er grupperet efter emne i den blå bjælke. Variablene under de forskellige emner vises, når musen føres henover en emnetekst i bjælken. Et emne aktiveres ved klik i emneteksten. For hvert emne er de tilhørende variable listet i rullemenuer. Kriterier for en søgning opstilles ved at markere i rullemenuerne, hvorefter de valgte værdier vises i feltet til højre. Ved at klikke på forstørrelsesglasset får man en større rullemenu. I felterne i midten kan vælges mellem at få et område med i sin søgning eller man kan udelukke området. I skærmbilledets højre side er der mulighed for at angive hierarkier for visningen af resultatet. De grå felter markeres i den rækkefølge, som resultatet af søgningen ønskes vist i. Niveauer i et opstillet hierarki kan fravælges ved på ny at klikke på det grå felt for det niveau, der ønskes fravalgt. Rækkefølgen for et opstillet hierarki vises ud for de valgte variable i den blå bjælke med gult. Vil man fx have en opgørelse pr. ministerområde, klikkes på den lille boks Øverst til højre. Og vil man udelukke statsministeriet, skal man markere

4 det i rullemenuen og udskifte lighedstegnet med ^=. Valg af tidspunkt og opgørelsesform - tabelbyggeren Her vælges først tidspunkt for søgningen.under rapporttype er der to muligheder. 1. Dette er den hidtidige form med årsværk og lønsummer. 2. Med 2. kan man selv vælge tabellens kolonner. Det kan fx være en fordeling på alder eller køn, og det bestemmer man i valget af kolonnevariabel. Endelig kan man bestemme hvad man vil opgøre i sin tabel d.v.s. om man vil tælle årsværk, gennemsnitsløn, lønsum eller en kombination af disse. Har man fx valgt både årsværk og gennemsnitsløn, kan man i cellelayout styre, om årsværk og løn skal i hver sin kolonne (vandret) eller om de skal stå over/under hinanden (lodret). Forspaltetypen bestemmer, om du kan får en tabel med alle niveuer på én gang eller om du skal klikke frem gennem din søgerækkefølge. Har du valgt kun at få ét niveau ad gangen, kan du styre, hvor mange årsværk, der som mimimum skal være i en celle. Denne funktion er nyttig, hvis man fx kun ønsker at se tal for større grupper. Sidste element er bestilling af et udtræk ud fra de valgte kriterier for søgningen. Resultatet af opslaget vises i en sumtabel. Skal man bruge sin søgning en anden gang, kan den gemmes.

5 Endelig kan de indtastede søgekriterier slettes på én gang. 3. Hvilke oplysninger indgår? Lønoplysningerne i forhandlingsdatabasen stammer hovedsagelig fra de centrale lønanvisningssystemer, SLS. Herudover er en mindre del af oplysningerne indsamlet blandt institutioner, der ikke bruger SLS. Lønoplysningerne er opgjort efter følgende hovedregler: 1) Løn til fast periodelønnede (månedslønnede) er opgjort for maj måned. Engangsløndele samt løn for for ikke fast periodelønnede (timelønnede mv.) er opgjort for de fire forudgående kvartaler. Oplysningerne er herefter opregnet til aktuelt niveau. 2) For kvartalsvise statistikker fra 1999 og frem gælder det, at løndata er baseret på den midterste måned i kvartalet for fast periodelønnede (månedslønnede). Engangsløndele samt løn til ikke fast periodelønnede (timelønnede) er opgjort på baggrund af de fire forudgående kvartaler. Disse oplysninger opregnes til aktuelt niveau. Opgørelserne viser med andre ord hverken den faktiske årlige udbetalte løn eller regnskabsdata. Derfor kan opgørelserne ikke svare eksakt til udbetalt løn hverken på individ- eller gruppeniveau. Opgørelsesformen er fastlagt i overensstemmelse med de principper, der lægges til grund for Finansministeriets forhandlinger med personaleorganisationerne. 4. Lønbegreb Lønbegrebet i Forhandlingsdatabasen er fortjeneste i alt, dvs. den samlede løn. I lønbegrebet indgår pensionsbidrag, særlig feriegodtgørelse, ATP, arbejdsmarkedsbidrag over- og merarbejdsbetaling, engangsvederlag m.v.. For at skabe sammenlignelighed mellem overenskomstansatte og tjenestemænd medregnes pensionsbidrag for tjenestemænd fra og med 4. kvartal Pensionsbidrag for tjenestemænd, der anvises løn fra private skoler mv., frie grundskoler, SKIS A/S, Københavns Lufthavne A/S, indgår dog først i statistikken fra 2. kvartal Ved opgørelse af lønsummer til forhandlingsbrug skal pensionsbidraget til tjenestemænd ikke medregnes (se hvordan pensionsbidraget ekskluderes fra et opslag i afsnit 7).

6 5. Definitioner af variable i forhandlingsdatabasen Paragraf Henviser til paragraf i Finansloven, fx paragraf 07 for Finansministeriet. Der anvendes desuden fiktive paragrafhenvisninger, fx 55 - Uden for SCL og 88 Uden for Finansloven. Hovedkonto Det 6-cifrede hovedkontonummer i Finansloven, fx Økonomistyrelsen. Løncentral Delregnskabsnummer Forhandlingsfællesskab OK/Tjm.-ansatte Forhandlingsregi Personalekategori Betegnelse for de lønsystemer/områder der bidrager til forhandlingsstatistikken Det drejer sig om Økonomistyrelsen, Post Danmark, Politiet og Forsvarsministeriet. For de institutioner der ikke anvender SCL til lønanvisning betegner styrelse det pågældende område, fx Folkekirken. De 5 første cifre er bogføringskreds. De 3 sidste cifre angiver en evt. underopdeling svarende til, at der fx er flere afdelinger indenfor samme institution. Giver mulighed for afgrænsning efter forhandlingsberettiget organisation og forhandlingsområde, fx 01 - STK-TJM (Statsansattes Kartel, tjenestemænd). Der skelnes mellem to grupper: tjenestemandsansatte og overenskomstansatte. Til de tjenestemandsansatte medregnes tjenestemandslignende ansatte. Til overenskomstansatte medregnes også regulativlønnede samt ansatte på individuelle vilkår, selv om disse ikke er ansat i henhold til overenskomst. Forhandlingsdatabaserne retter sig mod Finansministeriets overenskomstforhandlinger og er derfor underopdelt efter områder der forhandles samlet. Fx føres forhandlingerne vedrørende det statslige område i Grønland og vedrørende timelønnet undervisning og censurering adskilt fra de øvrige forhandlinger. Hertil kommer en række selvstændigt opgjorte privatiserede områder. En 4-cifret kode, som i SLS anvendes til at identificere overenskomst, aftale mv. Personalekategorierne (PKAT) er beskrevet i SLS-kodefortegnelsen med udgangspunkt i gældende overenskomster, regulativer, cirkulærer og aftaler. Fx refererer PKAT 0240 til Kontorfunktionærer med forhandlingsfællesskab 21 (STK-OK) samt fagforening HK. Klasse En underopdeling af en given personalekategori, der definerer den lønmæssige placering. Fx kan PKAT 0240 bl.a. underopdeles i: 12 - Kontorfunktionærer, overassistenter 13 - Kontorfunktionærer, kontorfuldmægtige. Klasserne i intervallet er forbeholdt personer på nye lønsystemer. Trin Stillingskode I de tilfælde hvor en lønskala består af flere trin eller anciennitetsforløb angives dette i SCL og SLS ved en tocifret kode. 5-cifret kode der på tjenestemandsområdet betegner klassificerede stillingsbetegnelser (klass.stiko). Til samme stillingsbetegnelse kan der være forskellige stillingskoder, hvis der er flere forskellige lønrammeforløb eller organisationsmæssige tilhørsforhold, fx: Assistent - COII - 07/09/ Assistent - STK

7 Assistent - COII. Henvisningsstillingskode er en kode som gør det muligt at samle stillinger med samme stillingsbetegnelse til samme gruppe selv om de fx har tilhørsforhold til forskellige organisationer eller har forskellige lønrammeforløb. Fx samles flere assistentkategorier under HSTIKO Assistent. Skalatrin Angiver skalatrin på områder aflønnet efter tjenestemandssystemets skalatrins-inddeling i intervallet mellem 1 og 55. Lønramme På tjenestemandsområdet er skalatrinene grupperet i 42 lønrammer. Bevillingslønramme Lønkode Fælleslønkode For stillinger klassificeret i lønrammerne op til og med 34 er bevillingslønramme = 00. For stillinger klassificeret i lønramme er bevillingslønramme = klassificeret lønramme. Hver løncentral anvender egne koder og betegnelser for løndele. I mange tilfælde anvender de enkelte løncentraler egne koder og betegnelser for løndele, der i øvrigt indeholder det samme. Som samlebetegnelse for lønkoder med samme indhold bruges fælleslønkoder. Fælleslønkoder er defineret i intervaller indenfor hver lønsumstype. De 5-cifrede koder grupperes i lønsumstyper i følgende intervaller: Lønsumstype 1, løntavleløn Lønsumstype 2, eget pensionsbidrag Lønsumstype 3, arbejdsgivers pensionsbidrag Lønsumstype 4, faste tillæg Lønsumstype 5, engangstillæg Lønsumstype 6, (reserveret) Lønsumstype 7, arbejdsgiverrefusioner m.v Lønsumstype 8, undervisning/censurering Lønsumstype 9, andet Grundbeløb Stedtillægskode Lønsystem Angiver det årlige grundbeløb pr for visse tillæg. Stedtillægsordningen er udtryk for en geografisk differentiering af lønnen, og ordningen tilsigter at skabe overensstemmelse mellem lønnen og det lokale niveau. Stedtillægget ydes efter den kommune, hvor tjenestestedet er beliggende. Der anvendes koderne 0-6 (9 betegner uden stedtillæg). Der anvendes begrebet lønsystemsmark fra SCL. Der anvendes følgende 6 koder til angivelse af nyt eller gammelt lønsystem: 1 Chefløn/gammelt lønsystem 2 Lokalløn/gammelt lønsystem 3 Nyt lønsystem 5 Nyt lønsystem, forsøg 7 Chef på nyt lønsystem 8 Topchef på gammelt lønsystem Ansættelseskvote Angiver beskæftigelsesgrad for følgende intervaller: 1 = 1920 timer og derover, 2 = 1530 til 1919 timer 3 = 960 til 1529 timer 4 = 1 til 959 timer 5 = 0 timer Statusindikator Angiver om ansatte er omfattet af beskæftigelsesfremmende ordninger.

8 Aldersinterval Køn Aldersintervaller på fem år, hvor laveste interval er under 20 år og højeste over 65. Angivelse af mand/kvinde. Region Angivelse af hvilken region ansættelsesstedet er beliggende i. Personløbenummer Underkonto Et 3 cifret nummer, der anvendes i SCL-systemet til identifikation af personer med flere ansættelsesforhold indenfor samme lønstyrelse. 8-cifret kode der angiver underkonto i Finansloven. F.eks.: Finansministeriets departement, almindelig virksomhed. 6. Kriterier for opslag i forhandlingsdatabasen? Det er muligt at sætte en række forskellige betingelser for et opslag og herved afgrænse søgninger både i forhold til, hvilke ansatte opslaget skal omfatte og hvilke løndele, der skal medregnes. Variablene, som opslag i forhandlingsdatabasen kan afgrænses efter, er udvalgt blandt de variable, som registreringen i lønanvisningssystemerne er baseret på. Detaljerede oplysninger om koderne, der benyttes i lønanvisningssystemet SLS, er at finde i SLS-kodefortegnelsen på Økonomistyrelsens hjemmeside. SLS-kodefortegnelsen beskriver dog ikke koder, der anvendes i de øvrige styrelser som fx Post Danmark, mv. De aktuelle koder kan afvige fra koderne, der var gældende på tidspunktet for registreringen af oplysningerne. Kriterierne, der kan opstilles for søgning i forhandlingsdatabasen, ligger indenfor følgende emner: Område hvor opslag kan afgrænses til at omfatte bestemte paragrafområder eller hovedkonti på Finansloven, og hvor bestemte lønstyrelser og -myndigheder kan inkluderes eller ekskluderes ved søgning. Forhandling hvor det er muligt at afgrænse søgninger til bestemte forhandlingsfællesskaber, ansættelsesformer eller forhandlingsregi. Stilling hvor kriterier som personalekategori, klasse, trin, stillingskode, skalatrin, lønramme og bevillingslønramme kan opstilles for opslag. Løn hvor styrelseslønkoder, fælleslønkoder, grundbeløb, stedtillægskoder, lønsystem og ansættelseskvoter kan anføres som søgekriterier. Demografi hvor søgekriterierne er indikatorer for jobstatus, aldersintervaller, køn og region.

9 7. Afgrænsning/valg af særlige løndele m.v. Ved bestilling af opslag, hvor feriegodtgørelse samt over- og merarbejde ikke ønskes medregnet i lønsummen, fravælges fælleslønkoderne 50002, 59033, , og Fravalget er foretaget ved indledningsvis at klikke i rullemenuen på de Relevante fælleslønkoder og derefter udelukke dem ved at vælge ^= i den Lille boks i midten. ^= betyder forskellig fra. Ønskes samtlige variable løndele holdt ude af et opslag vælges fælleslønkoderne i intervallet 5XXXX. I den lille boks i midten ændrer man lighedstegnet til ^=. Udelukkelse af fælleslønkoderne i dette interval sker ved at markere første fælleslønkode i rullemenuen, 50000, holde shift-tasten nede og markere markere frem til I forbindelse med sammenligninger af cheflønninger bør overvejes, hvorvidt åremålstillæg skal indgå i opslaget. Ønskes åremålstillæg ikke medregnet, fravælges fælleslønkoderne og Når pensionsbidrag til tjenestemænd ønskes ekskluderet af et opslag sker det ved at markere værdier for fælleslønkoderne og Igen skiftes fra lighedstegn til forskellig fra i den lille boks i midten. Udvælgelsen af en enkelt værdi for en variabel sker ved at klikke på den værdi, der ønskes analyseret. Samtlige værdier for en variabel

10 vælges ved at markere (alle) i rullemenuen. Flere separate værdier udvælges ved at markere den første værdi, holde ctrl-tasten nede, og herefter markere de øvrige værdier, som ønskes defineret for en søgning. Tilsvarende kan flere intervaller af værdier udvælges ved at benytte funktionerne i kombination. Ved udvælgelse af mange værdier i en rullemenu er det være hensigtsmæssigt at starte med at vælge samtlige værdier, og herefter fravælge de værdier som ikke skal indgå i søgningen, ved at holde enten shifteller ctrl-tasten nede, og markere de værdier, der ikke skal indgå i søgningen. Ses det i feltet til højre for rullemenuen, at der er sket en fejl i ved udvælgelsen af værdier for en variabel, findes øverst i hver rullemenu en mulighed for at blankstille udvælgelsen. I den lille boks i midten vælges enten lig med eller forskellig fra de valgte værdier. Variable, der benyttes som kriterier i en søgning, vises med gul tekst i den blå bjælke. 8. Et eksempel på brug af tabelbyggeren Skal du se, om der er lønforskelle mellem kvinder og mænd på dit ansættelsesområde, starter du med at markere den hovedkonto eller det delregnskabsnummer, hvor du er ansat. Så skal du hen i den kategori af variable, der hedder stilling (på den blå bjælke). Klik på boksen yderst til højre, så der kommer et 1-tal frem. På den måde bliver stillingsbetegnelsen forspalten i din tabel.

11 Så skal du til den nederste del af skærmbilledet, og i vælg variabel klikker du på køn. Endvidere skal du vælge celleindhold, og her klikker du på gennemsnitsløn eller på kombinationen af gennemsnitsløn og årsværk for at få antal med. Til sidst kan man vælge, at man kun vil have vist oplysninger for stillinger, hvor der optræder et vist antal. I nedenstående eksempel er valgt en undergrænse på 5 årsværk.

12 9. Resultatbilledet i forhandlingsdatabasen Ved bestilling af resultater vises en sumtabel. Resultaterne kan hentes ned til eget regneark i en kommasepareret fil. Vælges resultatet af en søgning vist i en sumtabel, åbnes et nyt vindue, hvor lønsummerne for hvert niveau i et defineret søgehierarki, vises i særskilte tabeller. I eksemplet er paragrafområde 07 det første niveau i et opstillede søgehierarki, og som det fremgår af boksene over tabellen, er hovedkonto og personalekategori valgt som henholdsvis andet og tredje niveau i søgehierarkiet. Underliggende niveauer i hierarkier åbnes som nye sumtabeller ved at klikke på værdien i kolonnen til venstre i tabellen. 10. Gem/hent kriterier Forhandlingsdatabasen giver mulighed for at gemme og hente kriterier. For brugere med password til Forhandlingsdatabasen er det desuden muligt at gemme/hente kriterier målrettet personopslag. Sådan kan du gemme kriterier Vælg først kriterier for din analyse, eksempelvis: Personalekategori 0046, klasse 51 fordelt på 1) trin og 2) køn. Gem herefter de valgte kriterier ved at klikke på [Gem/hent kriterier], nederst på Forhandlingsdatabasens søgebillede.

13 [Gem/hent kriterier] fører til et skærmbillede, hvor kriteriet navngives og tildeles en passende beskrivelse. Desuden angives kontaktoplysninger f.eks. navn, tlf.nr. og .: Når du har udfyldt de tre felter kan du klikke på [Gem]. Herefter bliver kriteriet gemt i det fælles bibliotek: Anm.: Personalestyrelsen forbeholder sig retten til at slette eventuelle kriterier, hvis de ikke har været anvendt i en 12 måneders periode. I det fælles bibliotek kan du se, om andre brugere har gemt søgninger, der kan være nyttige for dig. Sådan kan du hente kriterier Hvis du vil hente et eksisterende kriterium skal du klikke på: Hvis du kun har adgang til den offentlige del af Forhandlingsdatabasen

14 får du adgang til at vælge kriterier i det fælles bibliotek. Hvis du har password til Forhandlingsdatabasen (adgang til personoplysninger inden for eget område) får du adgang til både det privateog det fælles bibliotek. I den offentlige del af Forhandlingsdatabasen kan du få adgang til dit private bibliotek ved at klikke på private kriterier i bunden af det fælles bibliotek: Før du får adgang til dit private bibliotek fra Forhandlingsdatabasens offentlige del skal du angive dit brugernavn og password: Når du har valgt et givent kriterium skal du klikke på [HENT] for at få kriteriet overført til Forhandlingsdatabasens søgebillede: Når du har hentet kriteriet over i Forhandlingsdatabasen kan du få vist en sumtabel/rapport med det valgte kriterium. Du kan også vælge at ændre på det valgte kriterium og tilpasse det yderligere.

15 11. Værktøj til valg af kriterier Ved et klik på fx ordet lønkode får du et billede, hvor du kan søge på tekst eller på dele af teksten i dette eksempel på en lønkode. Men samme systematik ligger bag alle variabelnavnene. Da der hyppigt er behov for søgning på bestemte løndele, er der udviklet er særligt omfattende søgebillede til formålet. Vil man se hvad der findes af lønkoder hvor teksten indeholder ordet kvalifikation, så skriver man %kvalifikation% i navnefeltet. Det resulterer i en længere liste, hvor man kan markere de lønkoder, som man ønsker at få med i sin søgning.

16 Fælleslønkoder vil altid komme frem med tekster, men det er ikke altid tilfældet for de styrelsesspecifikke lønkoder. Her får man kun tekster på, hvis man først har valgt en bestemt løncentral.

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse.

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse. Koder og begreber Side 1 af 22 I denne emnebeskrivelse kan du læse om hvilke koder og begreber, der anvendes i lønsystemet, samt hvilken betydning de har. På de følgende sider, finder du en alfabetisk

Læs mere

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Generelt Via Prisme og integrationen, har du adgang til Silkeborg Løn, hvor du kan se faktisk lønforbrug eller et simuleret forbrug fordelt på f.eks. personer,

Læs mere

Vejledning til. Januar 2013

Vejledning til. Januar 2013 Vejledning til Januar 2013 Denne vejledning er en introduktion til ISOLA 3 med eksempler på anvendelse af statistikker, samt en række gode råd til, hvordan du får mere ud af ISOLA3. Indholdsoversigt: 1.

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Hvis du ikke er oprettet i A-skade, skal du rette henvendelse til HR-Centret, Arbejdsmiljøteamet.

Hvis du ikke er oprettet i A-skade, skal du rette henvendelse til HR-Centret, Arbejdsmiljøteamet. Guide til at trække rapporter og statistikker i A-Skade (Safety-Net) Det er muligt at trække forskellige former for rapporter og statistikker til brug for arbejdsmiljøgruppernes arbejde med ulykker. Login

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Gruppelivsordning for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv. 2005 Cirkulære af 29. juni 2006 Perst. nr. 036-06 PKAT nr. J.nr. 06-866-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER

OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER 01 OFFENTLIGT ANSATTES ORGANISATIONER STAUNINGS PLADS 1-3,4 1607 KØBENHAVN V 33 70 13 00 OAO@OAO.DK WWW.OAO.DK OAO VARETAGER INTERESSER FOR MEDLEMSORGANISATIONER MED CA. 400.000 MEDLEMMER ANSAT I STAT,

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Kontraktansættelse af chefer i staten

Kontraktansættelse af chefer i staten Cirkulære af 2. november 2012 Modst.nr. 033-12 J.nr. 10-331-45 PKAT nr. se nedenfor Cirkulære om rammeaftale om Kontraktansættelse af chefer i staten 2011 PKAT nr. for kontraktansatte skal være den samme,

Læs mere

Offentlige finanser. Offentligt ansatte 2009-2013

Offentlige finanser. Offentligt ansatte 2009-2013 Offentlige finanser Offentligt ansatte 2009-2013 Indholdsfortegnelse Kap 1. Indledning... 3 Kap 2. Antal offentligt ansatte... 4 Tabel 1. Ansatte efter funktionel fordeling (COFOG) 2013 og 1.- 4. kvartal...

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer 2005 Cirkulære af 15. marts 2007 Perst. nr. 032-07 PKAT nr. J.nr. 06-861-85 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage

Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage Cirkulære om Indberetning af oplysninger om fravær samt afholdelse af særlige feriedage 2013 Cirkulære af 14. juni 2013 Modst.nr. 016-13 J.nr. 13-520-26 Indholdsfortegnelse Cirkulære 1. Indledning... 3

Læs mere

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside

Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Brugervejledning til Højkvalitetsdokumentationen og Dialogforummet på Danmarks Statistiks hjemmeside Forord Denne vejledning beskriver baggrunden for begreber og sammenhænge i Danmarks Statistiks dokumentationssystem

Læs mere

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11

BEGREBER I DANTEK... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SØGERESULTATET... 8 LÅN FRA UDLÅNSSAMLINGEN... 11 BEGREBER I DANTEK... 2 SAMLINGER... 2 Informationssamlingen... 2 Udlånssamlingen (sætsamlingen)... 2 BOOKING... 2 RESERVERING... 2 LOG IND PÅ DANTEK WEBBOOKING... 3 SØGNING... 5 SIMPEL SØGNING... 5 AVANCERET

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM NYT LØNSYSTEM FOR LEDERE VED ERHVERVSSKOLER Generelle bemærkninger Finansministeriet

Læs mere

Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen

Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger. Moderniseringsstyrelsen Vejledning til indberetning af fraværsoplysninger Moderniseringsstyrelsen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Fraværsoplysninger til Danmarks Statistiks lønstatistik... 3 1.2 Fraværsoplysninger

Læs mere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere

50.41 O.11 41 / 2011 Side 1. Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere Side 1 Aftale om kombinationsbeskæftigelse for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Undervisningsministeriet Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 50.41 Side 2 Kapitel 1.

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juli 2014 (LG 08/14, 1.) Side 1 af 11 Løninformation om lønkørsel for LG 08/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juli 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK

BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG EN VEJLEDNING TIL KOMMUNAL LØNSTATISTIK BRUG STATISTIKKEN! En vejledning til Kommunal lønstatistik Udgivet i marts 2014 Udarbejdet af KL, KTO og Sundhedskartellet. Layout: prik.dk Tryk: Hellbrandt

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.)

Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Løninformation nr. 7 af 8. april 2014 (LG 05/14, 1.) Side 1 af 9 Løninformation om lønkørsel for LG 05/14, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 14. april 2014. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer

Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Seniorbonus og seniorsamtaler - 2 nye muligheder for at fastholde seniorer December 2008 Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Senior- og fratrædelsesordninger Side 1 af 6 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer samt hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med senior- og fratrædelsesordninger. Du

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets

Lønkontrol for Økonomiservicecentrets Lønkontrol for Økonomiservicecentrets kunder Oktober 2009 Introduktion Formålet med denne publikation er at beskrive de kontroller, der skal varetages i den samlede proces for lønkontrol og særligt de

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015

Nyt lønsystem. Overenskomstansatte i staten. Satser gældende fra 1. april 2015 Nyt lønsystem Overenskomstansatte i staten Reguleringsprocent 1.02175 ugentlig arbejdstid 37 timer Satser gældende fra 1. april 2015 Grundbeløb Nettoløn Samlet bidrag Egen andel Ferieberetnetto pr. til

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67)

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) 1. Hvad er formålet med rapporten? I denne rapport kan du sammenligne lønnen på to forskellige selvvalgte tidspunkter (to løngenerationer) pr.

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 23. oktober 2013 Modst.nr. 047-13 PKAT nr. 0201, 0211, 0225 J.nr. 12-333/31-67 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten

Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten Cirkulære af 19. april 2012 Modst.nr. 017-12 PKAT nr. 608 (COII), 286 (DM) samt relevante AC-PKAT J.nr. 07-333/31-7 Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.)

Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Løninformation nr. 13 af 9. juni 2015 (LG 07/15, 1.) Side 1 af 10 Løninformation om lønkørsel for LG 07/15, 1. lønkørsel. Løn er til disposition d. 15. juni 2015. Løninformation er Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] [arbejdsgiver] sådan gør du... [søg i CV er] Søg i CV'er Gå til Jobnet.dk og log ind, klik i den sorte topmenu på Søg i CV er Du har nu to muligheder: 1. Du kan oprette en ny søgning OBS: Vær opmærksom

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra.

Frivillignet Intra kom godt i gang. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. De grundlæggende funktioner for frivillige og kontaktpersoner i Frivillignet Intra. Få et kodeord og log ind Adgang til Intra kræver et kodeord. For at få det, skal du være oprettet i Intra, og have oplyst

Læs mere

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers.

ProArkiv ProArkiv. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. ProArkiv Udarbejdet af ProLøn A/S, Randers. Beskrivelse af ProLøn s internetbaserede arkivsystem. Hensigten med dette hæfte er at give en kort introduktion til ProArkiv, som alle brugere af ProLøn har

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere