Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt"

Transkript

1 Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt 1. Hvad er forhandlingsdatabasen 2. Skærmbilledet og opslag 3. Hvilke oplysninger indgår 4. Lønbegreb 5. Definition af variable 6. Kriterier for opslag 7. Afgrænsning/valg af særlige løndele m.v. 8. Eksempel på brug af tabelbyggeren 9. Resultatbilledet i forhandlingsdatabasen 10. Gem/hent søgekriterier 11. Værktøj til valg af søgekriterier Personalestyrelsen, november 2007

2 1. Hvad er Finansministeriets forhandlingsdatabase? Finansministeriets forhandlingsdatabase er et redskab, der indeholder oplysning om løn for statens ansatte og for ansatte i statens selskaber. En del af disse oplysninger er offentligt tilgængelige, mens andre og mere detaljerede data alene er tilgængelige for ministerier og styrelser i deres egenskab af ansættelsesmyndighed. Adgangen på dette niveau er beskyttet med brugernavn og kodeord, og er desuden begrænset til oplysninger om egne ansatte. Forhandlingsdatabasen giver mulighed for at søge oplysninger fra 1996 og frem. For årene 1996 til og med 1998 er data for 2. kvartal i hvert af årene. Fra 1999 opdateres forhandlingsdatabasen kvartalsvis. Forhandlingsdatabasen giver mulighed for opslag på aggregeret niveau - sumopslag - og på individniveau, benævnt personopslag. Sumopslag i forhandlingsdatabasen resulterer i beløbsmæssige opgørelser af lønsummen for det antal årsværk, der er omfattet af søgningen. Personopslag tilbyder mulighed for søgning efter oplysninger på individniveau om ansættelsesstatus og lønforhold. Udover forhandlingsdatabasens opslagsfaciliteter i findes også en indrapporteringsfunktion for visse selvejende institutioner, der ikke bruger SCL eller SLS. Brugere af denne funktion benytter en særskilt adgang. Indrapporteringsfunktionen beskrives ikke yderligere i denne vejledning. Overførslen af løndata og personhenførbare oplysninger sker krypteret og kan derfor ikke læses af andre. 2. Om skærmbilledet og opslag Opslagsbilledet kommer frem når forhandlingsdatabasen åbnes, og det består af følgende elementer: Sidehovedet

3 På sidehovedet findes foruden et link til denne vejledning mulighed for at vælge mellem sumopslag og personopslag. Det sidste er dog ikke muligt i den offentligt tilgængelige version. Samme sted ligger desuden et link til SLS-kodefortegnelsen, hvor referencer for søgekriterierne, der benyttes i forhandlingsdatabasen, kan findes. Opstilling af kriterier for søgning Valget af kriterier for søgning i forhandlingsdatabasen kan foretages for en række variable, der er grupperet efter emne i den blå bjælke. Variablene under de forskellige emner vises, når musen føres henover en emnetekst i bjælken. Et emne aktiveres ved klik i emneteksten. For hvert emne er de tilhørende variable listet i rullemenuer. Kriterier for en søgning opstilles ved at markere i rullemenuerne, hvorefter de valgte værdier vises i feltet til højre. Ved at klikke på forstørrelsesglasset får man en større rullemenu. I felterne i midten kan vælges mellem at få et område med i sin søgning eller man kan udelukke området. I skærmbilledets højre side er der mulighed for at angive hierarkier for visningen af resultatet. De grå felter markeres i den rækkefølge, som resultatet af søgningen ønskes vist i. Niveauer i et opstillet hierarki kan fravælges ved på ny at klikke på det grå felt for det niveau, der ønskes fravalgt. Rækkefølgen for et opstillet hierarki vises ud for de valgte variable i den blå bjælke med gult. Vil man fx have en opgørelse pr. ministerområde, klikkes på den lille boks Øverst til højre. Og vil man udelukke statsministeriet, skal man markere

4 det i rullemenuen og udskifte lighedstegnet med ^=. Valg af tidspunkt og opgørelsesform - tabelbyggeren Her vælges først tidspunkt for søgningen.under rapporttype er der to muligheder. 1. Dette er den hidtidige form med årsværk og lønsummer. 2. Med 2. kan man selv vælge tabellens kolonner. Det kan fx være en fordeling på alder eller køn, og det bestemmer man i valget af kolonnevariabel. Endelig kan man bestemme hvad man vil opgøre i sin tabel d.v.s. om man vil tælle årsværk, gennemsnitsløn, lønsum eller en kombination af disse. Har man fx valgt både årsværk og gennemsnitsløn, kan man i cellelayout styre, om årsværk og løn skal i hver sin kolonne (vandret) eller om de skal stå over/under hinanden (lodret). Forspaltetypen bestemmer, om du kan får en tabel med alle niveuer på én gang eller om du skal klikke frem gennem din søgerækkefølge. Har du valgt kun at få ét niveau ad gangen, kan du styre, hvor mange årsværk, der som mimimum skal være i en celle. Denne funktion er nyttig, hvis man fx kun ønsker at se tal for større grupper. Sidste element er bestilling af et udtræk ud fra de valgte kriterier for søgningen. Resultatet af opslaget vises i en sumtabel. Skal man bruge sin søgning en anden gang, kan den gemmes.

5 Endelig kan de indtastede søgekriterier slettes på én gang. 3. Hvilke oplysninger indgår? Lønoplysningerne i forhandlingsdatabasen stammer hovedsagelig fra de centrale lønanvisningssystemer, SLS. Herudover er en mindre del af oplysningerne indsamlet blandt institutioner, der ikke bruger SLS. Lønoplysningerne er opgjort efter følgende hovedregler: 1) Løn til fast periodelønnede (månedslønnede) er opgjort for maj måned. Engangsløndele samt løn for for ikke fast periodelønnede (timelønnede mv.) er opgjort for de fire forudgående kvartaler. Oplysningerne er herefter opregnet til aktuelt niveau. 2) For kvartalsvise statistikker fra 1999 og frem gælder det, at løndata er baseret på den midterste måned i kvartalet for fast periodelønnede (månedslønnede). Engangsløndele samt løn til ikke fast periodelønnede (timelønnede) er opgjort på baggrund af de fire forudgående kvartaler. Disse oplysninger opregnes til aktuelt niveau. Opgørelserne viser med andre ord hverken den faktiske årlige udbetalte løn eller regnskabsdata. Derfor kan opgørelserne ikke svare eksakt til udbetalt løn hverken på individ- eller gruppeniveau. Opgørelsesformen er fastlagt i overensstemmelse med de principper, der lægges til grund for Finansministeriets forhandlinger med personaleorganisationerne. 4. Lønbegreb Lønbegrebet i Forhandlingsdatabasen er fortjeneste i alt, dvs. den samlede løn. I lønbegrebet indgår pensionsbidrag, særlig feriegodtgørelse, ATP, arbejdsmarkedsbidrag over- og merarbejdsbetaling, engangsvederlag m.v.. For at skabe sammenlignelighed mellem overenskomstansatte og tjenestemænd medregnes pensionsbidrag for tjenestemænd fra og med 4. kvartal Pensionsbidrag for tjenestemænd, der anvises løn fra private skoler mv., frie grundskoler, SKIS A/S, Københavns Lufthavne A/S, indgår dog først i statistikken fra 2. kvartal Ved opgørelse af lønsummer til forhandlingsbrug skal pensionsbidraget til tjenestemænd ikke medregnes (se hvordan pensionsbidraget ekskluderes fra et opslag i afsnit 7).

6 5. Definitioner af variable i forhandlingsdatabasen Paragraf Henviser til paragraf i Finansloven, fx paragraf 07 for Finansministeriet. Der anvendes desuden fiktive paragrafhenvisninger, fx 55 - Uden for SCL og 88 Uden for Finansloven. Hovedkonto Det 6-cifrede hovedkontonummer i Finansloven, fx Økonomistyrelsen. Løncentral Delregnskabsnummer Forhandlingsfællesskab OK/Tjm.-ansatte Forhandlingsregi Personalekategori Betegnelse for de lønsystemer/områder der bidrager til forhandlingsstatistikken Det drejer sig om Økonomistyrelsen, Post Danmark, Politiet og Forsvarsministeriet. For de institutioner der ikke anvender SCL til lønanvisning betegner styrelse det pågældende område, fx Folkekirken. De 5 første cifre er bogføringskreds. De 3 sidste cifre angiver en evt. underopdeling svarende til, at der fx er flere afdelinger indenfor samme institution. Giver mulighed for afgrænsning efter forhandlingsberettiget organisation og forhandlingsområde, fx 01 - STK-TJM (Statsansattes Kartel, tjenestemænd). Der skelnes mellem to grupper: tjenestemandsansatte og overenskomstansatte. Til de tjenestemandsansatte medregnes tjenestemandslignende ansatte. Til overenskomstansatte medregnes også regulativlønnede samt ansatte på individuelle vilkår, selv om disse ikke er ansat i henhold til overenskomst. Forhandlingsdatabaserne retter sig mod Finansministeriets overenskomstforhandlinger og er derfor underopdelt efter områder der forhandles samlet. Fx føres forhandlingerne vedrørende det statslige område i Grønland og vedrørende timelønnet undervisning og censurering adskilt fra de øvrige forhandlinger. Hertil kommer en række selvstændigt opgjorte privatiserede områder. En 4-cifret kode, som i SLS anvendes til at identificere overenskomst, aftale mv. Personalekategorierne (PKAT) er beskrevet i SLS-kodefortegnelsen med udgangspunkt i gældende overenskomster, regulativer, cirkulærer og aftaler. Fx refererer PKAT 0240 til Kontorfunktionærer med forhandlingsfællesskab 21 (STK-OK) samt fagforening HK. Klasse En underopdeling af en given personalekategori, der definerer den lønmæssige placering. Fx kan PKAT 0240 bl.a. underopdeles i: 12 - Kontorfunktionærer, overassistenter 13 - Kontorfunktionærer, kontorfuldmægtige. Klasserne i intervallet er forbeholdt personer på nye lønsystemer. Trin Stillingskode I de tilfælde hvor en lønskala består af flere trin eller anciennitetsforløb angives dette i SCL og SLS ved en tocifret kode. 5-cifret kode der på tjenestemandsområdet betegner klassificerede stillingsbetegnelser (klass.stiko). Til samme stillingsbetegnelse kan der være forskellige stillingskoder, hvis der er flere forskellige lønrammeforløb eller organisationsmæssige tilhørsforhold, fx: Assistent - COII - 07/09/ Assistent - STK

7 Assistent - COII. Henvisningsstillingskode er en kode som gør det muligt at samle stillinger med samme stillingsbetegnelse til samme gruppe selv om de fx har tilhørsforhold til forskellige organisationer eller har forskellige lønrammeforløb. Fx samles flere assistentkategorier under HSTIKO Assistent. Skalatrin Angiver skalatrin på områder aflønnet efter tjenestemandssystemets skalatrins-inddeling i intervallet mellem 1 og 55. Lønramme På tjenestemandsområdet er skalatrinene grupperet i 42 lønrammer. Bevillingslønramme Lønkode Fælleslønkode For stillinger klassificeret i lønrammerne op til og med 34 er bevillingslønramme = 00. For stillinger klassificeret i lønramme er bevillingslønramme = klassificeret lønramme. Hver løncentral anvender egne koder og betegnelser for løndele. I mange tilfælde anvender de enkelte løncentraler egne koder og betegnelser for løndele, der i øvrigt indeholder det samme. Som samlebetegnelse for lønkoder med samme indhold bruges fælleslønkoder. Fælleslønkoder er defineret i intervaller indenfor hver lønsumstype. De 5-cifrede koder grupperes i lønsumstyper i følgende intervaller: Lønsumstype 1, løntavleløn Lønsumstype 2, eget pensionsbidrag Lønsumstype 3, arbejdsgivers pensionsbidrag Lønsumstype 4, faste tillæg Lønsumstype 5, engangstillæg Lønsumstype 6, (reserveret) Lønsumstype 7, arbejdsgiverrefusioner m.v Lønsumstype 8, undervisning/censurering Lønsumstype 9, andet Grundbeløb Stedtillægskode Lønsystem Angiver det årlige grundbeløb pr for visse tillæg. Stedtillægsordningen er udtryk for en geografisk differentiering af lønnen, og ordningen tilsigter at skabe overensstemmelse mellem lønnen og det lokale niveau. Stedtillægget ydes efter den kommune, hvor tjenestestedet er beliggende. Der anvendes koderne 0-6 (9 betegner uden stedtillæg). Der anvendes begrebet lønsystemsmark fra SCL. Der anvendes følgende 6 koder til angivelse af nyt eller gammelt lønsystem: 1 Chefløn/gammelt lønsystem 2 Lokalløn/gammelt lønsystem 3 Nyt lønsystem 5 Nyt lønsystem, forsøg 7 Chef på nyt lønsystem 8 Topchef på gammelt lønsystem Ansættelseskvote Angiver beskæftigelsesgrad for følgende intervaller: 1 = 1920 timer og derover, 2 = 1530 til 1919 timer 3 = 960 til 1529 timer 4 = 1 til 959 timer 5 = 0 timer Statusindikator Angiver om ansatte er omfattet af beskæftigelsesfremmende ordninger.

8 Aldersinterval Køn Aldersintervaller på fem år, hvor laveste interval er under 20 år og højeste over 65. Angivelse af mand/kvinde. Region Angivelse af hvilken region ansættelsesstedet er beliggende i. Personløbenummer Underkonto Et 3 cifret nummer, der anvendes i SCL-systemet til identifikation af personer med flere ansættelsesforhold indenfor samme lønstyrelse. 8-cifret kode der angiver underkonto i Finansloven. F.eks.: Finansministeriets departement, almindelig virksomhed. 6. Kriterier for opslag i forhandlingsdatabasen? Det er muligt at sætte en række forskellige betingelser for et opslag og herved afgrænse søgninger både i forhold til, hvilke ansatte opslaget skal omfatte og hvilke løndele, der skal medregnes. Variablene, som opslag i forhandlingsdatabasen kan afgrænses efter, er udvalgt blandt de variable, som registreringen i lønanvisningssystemerne er baseret på. Detaljerede oplysninger om koderne, der benyttes i lønanvisningssystemet SLS, er at finde i SLS-kodefortegnelsen på Økonomistyrelsens hjemmeside. SLS-kodefortegnelsen beskriver dog ikke koder, der anvendes i de øvrige styrelser som fx Post Danmark, mv. De aktuelle koder kan afvige fra koderne, der var gældende på tidspunktet for registreringen af oplysningerne. Kriterierne, der kan opstilles for søgning i forhandlingsdatabasen, ligger indenfor følgende emner: Område hvor opslag kan afgrænses til at omfatte bestemte paragrafområder eller hovedkonti på Finansloven, og hvor bestemte lønstyrelser og -myndigheder kan inkluderes eller ekskluderes ved søgning. Forhandling hvor det er muligt at afgrænse søgninger til bestemte forhandlingsfællesskaber, ansættelsesformer eller forhandlingsregi. Stilling hvor kriterier som personalekategori, klasse, trin, stillingskode, skalatrin, lønramme og bevillingslønramme kan opstilles for opslag. Løn hvor styrelseslønkoder, fælleslønkoder, grundbeløb, stedtillægskoder, lønsystem og ansættelseskvoter kan anføres som søgekriterier. Demografi hvor søgekriterierne er indikatorer for jobstatus, aldersintervaller, køn og region.

9 7. Afgrænsning/valg af særlige løndele m.v. Ved bestilling af opslag, hvor feriegodtgørelse samt over- og merarbejde ikke ønskes medregnet i lønsummen, fravælges fælleslønkoderne 50002, 59033, , og Fravalget er foretaget ved indledningsvis at klikke i rullemenuen på de Relevante fælleslønkoder og derefter udelukke dem ved at vælge ^= i den Lille boks i midten. ^= betyder forskellig fra. Ønskes samtlige variable løndele holdt ude af et opslag vælges fælleslønkoderne i intervallet 5XXXX. I den lille boks i midten ændrer man lighedstegnet til ^=. Udelukkelse af fælleslønkoderne i dette interval sker ved at markere første fælleslønkode i rullemenuen, 50000, holde shift-tasten nede og markere markere frem til I forbindelse med sammenligninger af cheflønninger bør overvejes, hvorvidt åremålstillæg skal indgå i opslaget. Ønskes åremålstillæg ikke medregnet, fravælges fælleslønkoderne og Når pensionsbidrag til tjenestemænd ønskes ekskluderet af et opslag sker det ved at markere værdier for fælleslønkoderne og Igen skiftes fra lighedstegn til forskellig fra i den lille boks i midten. Udvælgelsen af en enkelt værdi for en variabel sker ved at klikke på den værdi, der ønskes analyseret. Samtlige værdier for en variabel

10 vælges ved at markere (alle) i rullemenuen. Flere separate værdier udvælges ved at markere den første værdi, holde ctrl-tasten nede, og herefter markere de øvrige værdier, som ønskes defineret for en søgning. Tilsvarende kan flere intervaller af værdier udvælges ved at benytte funktionerne i kombination. Ved udvælgelse af mange værdier i en rullemenu er det være hensigtsmæssigt at starte med at vælge samtlige værdier, og herefter fravælge de værdier som ikke skal indgå i søgningen, ved at holde enten shifteller ctrl-tasten nede, og markere de værdier, der ikke skal indgå i søgningen. Ses det i feltet til højre for rullemenuen, at der er sket en fejl i ved udvælgelsen af værdier for en variabel, findes øverst i hver rullemenu en mulighed for at blankstille udvælgelsen. I den lille boks i midten vælges enten lig med eller forskellig fra de valgte værdier. Variable, der benyttes som kriterier i en søgning, vises med gul tekst i den blå bjælke. 8. Et eksempel på brug af tabelbyggeren Skal du se, om der er lønforskelle mellem kvinder og mænd på dit ansættelsesområde, starter du med at markere den hovedkonto eller det delregnskabsnummer, hvor du er ansat. Så skal du hen i den kategori af variable, der hedder stilling (på den blå bjælke). Klik på boksen yderst til højre, så der kommer et 1-tal frem. På den måde bliver stillingsbetegnelsen forspalten i din tabel.

11 Så skal du til den nederste del af skærmbilledet, og i vælg variabel klikker du på køn. Endvidere skal du vælge celleindhold, og her klikker du på gennemsnitsløn eller på kombinationen af gennemsnitsløn og årsværk for at få antal med. Til sidst kan man vælge, at man kun vil have vist oplysninger for stillinger, hvor der optræder et vist antal. I nedenstående eksempel er valgt en undergrænse på 5 årsværk.

12 9. Resultatbilledet i forhandlingsdatabasen Ved bestilling af resultater vises en sumtabel. Resultaterne kan hentes ned til eget regneark i en kommasepareret fil. Vælges resultatet af en søgning vist i en sumtabel, åbnes et nyt vindue, hvor lønsummerne for hvert niveau i et defineret søgehierarki, vises i særskilte tabeller. I eksemplet er paragrafområde 07 det første niveau i et opstillede søgehierarki, og som det fremgår af boksene over tabellen, er hovedkonto og personalekategori valgt som henholdsvis andet og tredje niveau i søgehierarkiet. Underliggende niveauer i hierarkier åbnes som nye sumtabeller ved at klikke på værdien i kolonnen til venstre i tabellen. 10. Gem/hent kriterier Forhandlingsdatabasen giver mulighed for at gemme og hente kriterier. For brugere med password til Forhandlingsdatabasen er det desuden muligt at gemme/hente kriterier målrettet personopslag. Sådan kan du gemme kriterier Vælg først kriterier for din analyse, eksempelvis: Personalekategori 0046, klasse 51 fordelt på 1) trin og 2) køn. Gem herefter de valgte kriterier ved at klikke på [Gem/hent kriterier], nederst på Forhandlingsdatabasens søgebillede.

13 [Gem/hent kriterier] fører til et skærmbillede, hvor kriteriet navngives og tildeles en passende beskrivelse. Desuden angives kontaktoplysninger f.eks. navn, tlf.nr. og .: Når du har udfyldt de tre felter kan du klikke på [Gem]. Herefter bliver kriteriet gemt i det fælles bibliotek: Anm.: Personalestyrelsen forbeholder sig retten til at slette eventuelle kriterier, hvis de ikke har været anvendt i en 12 måneders periode. I det fælles bibliotek kan du se, om andre brugere har gemt søgninger, der kan være nyttige for dig. Sådan kan du hente kriterier Hvis du vil hente et eksisterende kriterium skal du klikke på: Hvis du kun har adgang til den offentlige del af Forhandlingsdatabasen

14 får du adgang til at vælge kriterier i det fælles bibliotek. Hvis du har password til Forhandlingsdatabasen (adgang til personoplysninger inden for eget område) får du adgang til både det privateog det fælles bibliotek. I den offentlige del af Forhandlingsdatabasen kan du få adgang til dit private bibliotek ved at klikke på private kriterier i bunden af det fælles bibliotek: Før du får adgang til dit private bibliotek fra Forhandlingsdatabasens offentlige del skal du angive dit brugernavn og password: Når du har valgt et givent kriterium skal du klikke på [HENT] for at få kriteriet overført til Forhandlingsdatabasens søgebillede: Når du har hentet kriteriet over i Forhandlingsdatabasen kan du få vist en sumtabel/rapport med det valgte kriterium. Du kan også vælge at ændre på det valgte kriterium og tilpasse det yderligere.

15 11. Værktøj til valg af kriterier Ved et klik på fx ordet lønkode får du et billede, hvor du kan søge på tekst eller på dele af teksten i dette eksempel på en lønkode. Men samme systematik ligger bag alle variabelnavnene. Da der hyppigt er behov for søgning på bestemte løndele, er der udviklet er særligt omfattende søgebillede til formålet. Vil man se hvad der findes af lønkoder hvor teksten indeholder ordet kvalifikation, så skriver man %kvalifikation% i navnefeltet. Det resulterer i en længere liste, hvor man kan markere de lønkoder, som man ønsker at få med i sin søgning.

16 Fælleslønkoder vil altid komme frem med tekster, men det er ikke altid tilfældet for de styrelsesspecifikke lønkoder. Her får man kun tekster på, hvis man først har valgt en bestemt løncentral.

Øverst i venstre hjørne kan du vælge om det skal være kommuner eller regioner der skal bruges som datagrundlag.

Øverst i venstre hjørne kan du vælge om det skal være kommuner eller regioner der skal bruges som datagrundlag. SIRKA hurtigt i gang SIRKA Statistisk Information om det Regionale og Kommunale Aarbejdsmarked - består af en række forskellige rapporttyper, og forskellige muligheder for at indstille og afgrænse de enkelte

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

til lokale lønforhandlinger i staten Vejledning til Lønoverblik Version 2.05, marts 2014

til lokale lønforhandlinger i staten Vejledning til Lønoverblik Version 2.05, marts 2014 Vejledning til Lønoverblik Version 2.05, marts 2014 Indhold Hvad er Lønoverblik?... 2 Lønoverblik er en støtte... 2 Data og begreber... 3 Tabeller... 6 Kontakt/support... 8 Appendiks: Datagrundlag... 9

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Bedste praksis for lønforhandlingsdata

Bedste praksis for lønforhandlingsdata Side 1 af 11 Bedste praksis for lønforhandlingsdata Denne bedste praksis beskriver hvilke løndata/rapporter, der kan anvendes i forbindelse med lokale lønforhandlinger. Lokale lønforhandlinger er de forhandlinger

Læs mere

Vejledning om ISOLA Standardgrundlag løn- og personalestatistikker

Vejledning om ISOLA Standardgrundlag løn- og personalestatistikker Vejledning om ISOLA Standardgrundlag løn- og personalestatistikker Version: December 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Statistik vs. kildedata 2 Overblik over lønbegreber og lønkategorier... 3 Definition

Læs mere

Opslag Senior- og fratrædelsesordninger

Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Opslag Senior- og fratrædelsesordninger Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se hvilke overordnede regler der gælder, og hvornår og hvordan du bruger forskellige

Læs mere

Brug SLS-guiden. Side 1 af 11

Brug SLS-guiden. Side 1 af 11 Brug SLS-guiden Side 1 af 11 I denne vejledning får du at vide, hvordan du kan bruge SLS-guiden til at fremsøge oplysninger, som kan hjælpe dig med at indberette til lønsystemet Indhold 1. Muligheder i

Læs mere

Nye ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv.

Nye ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. Cirkulære om Nye ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. 2006 Cirkulære af 6. januar 2006 Perst. nr. 003-06 J.nr. 05-868-13 Indholdsfortegnelse 1. Generel forhøjelse af ATP-satser... 3 2. Oprykning

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN I SIRKA 9. oktober 2013 Ligestillingsstatistikken beskriver kvinder og mænds ansættelse, beskæftigelse og lønforhold m.m. i kommuner og regioner (indtil 2007 amter). Statistikken

Læs mere

Medarbejderoplysninger

Medarbejderoplysninger Medarbejderoplysninger I ScanPas er det muligt at få en samlet oversigt på en medarbejder, hvor man kan se stort set alt det HR-data, som er registreret på vedkommende. Dette sker i skærmbilledet Alle

Læs mere

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben)

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Den avancerede udtræksmulighed bruger samme funktioner, som det nogle brugere vil kende fra pivottabeller i Excel regneark. Denne vejledning er en introduktionen

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

1. Regler for efterindtægt i lønsystemet... 1 2. Eksempel på PKAT 026... 4 3. Eksempel på PKAT 027... 7

1. Regler for efterindtægt i lønsystemet... 1 2. Eksempel på PKAT 026... 4 3. Eksempel på PKAT 027... 7 Efterindtægt Side 1 af 8 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvilke overordnede regler der gælder for anvisning af efterindtægt i lønsystemet, samt hvordan du indrapporterer efterindtægt på PKAT 026

Læs mere

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2007 Cirkulære af 28. januar 2008 Perst. nr. 002-08 PKAT nr. 640 J.nr. 07-333/04-2 Dataark

Læs mere

Brugermanual Lønbudgettering

Brugermanual Lønbudgettering [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold. Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets indhold.] Brugermanual

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven

Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven 2005 Cirkulære af 30. juni 2005 Perst. nr. 037-05 PKAT nr. 240 J.nr. 04-815-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Statens personaleforbrug 1998

Statens personaleforbrug 1998 Løn- og personalestatistik Statens personaleforbrug 1998 Udvikling og status Økonomistyrelsen Løn- og personalestatistik Statens personaleforbrug 1998 Udvikling og status Udsendt af Økonomistyrelsen, august

Læs mere

Brugsanvisning til. AF Storstrøms. Lønstyringsprogram

Brugsanvisning til. AF Storstrøms. Lønstyringsprogram Brugsanvisning til AF Storstrøms Lønstyringsprogram Januar 2002 Copyright 2002 AF Storstrøm og Peter Heinesen Mail: heinesen@cool.dk 1. Formål Det primære formål med programmet er at muliggøre automatiske

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2004 Cirkulære af 15.

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2016

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2016 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2016 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn- og ansættelsesoplysninger

Læs mere

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme

Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Sådan får man adgang til SD-løndata via Prisme Generelt Via Prisme og integrationen, har du adgang til Silkeborg Løn, hvor du kan se faktisk lønforbrug eller et simuleret forbrug fordelt på f.eks. personer,

Læs mere

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse.

På de følgende sider, finder du en alfabetisk oversigt inkl. beskrivelse. Koder og begreber Side 1 af 22 I denne emnebeskrivelse kan du læse om hvilke koder og begreber, der anvendes i lønsystemet, samt hvilken betydning de har. På de følgende sider, finder du en alfabetisk

Læs mere

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet Cirkulære af 5. oktober 2011 Perst.nr. 050-11 PKAT 0201, 0243, 0257 J.nr. 10-333/31-34 Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn.

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kordegn. Den 1. september 2009 trådte ny organisationsaftale i kraft for de nyansatte kordegne. Samme organisationsaftale

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2017

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2017 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2017 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

Vejledning til. Januar 2013

Vejledning til. Januar 2013 Vejledning til Januar 2013 Denne vejledning er en introduktion til ISOLA 3 med eksempler på anvendelse af statistikker, samt en række gode råd til, hvordan du får mere ud af ISOLA3. Indholdsoversigt: 1.

Læs mere

Statens personale i tal. Juni 2007

Statens personale i tal. Juni 2007 Statens personale i tal Juni 2007 Statens personale i tal Juni 2007 Statens personale i tal Udgivet juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution Herstedvang

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2013 27. juni 2014 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2013 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 2 Statistikken indeholder oplysninger

Læs mere

ansættelsesformer i staten

ansættelsesformer i staten Beretning til statsrevisorerne om ansættelsesformer i staten Januar 2007 RB A401/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. Indledning...10 A. Baggrund...10 B. Undersøgelsens

Læs mere

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold

Data for august 2007. Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS. 05. november 2007. Indhold Data for august 2007 05. november 2007 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Tema: tjenestemandspension 6 Datagrundlaget Data for august 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

Cirkulære om Aftale om lokalløn og chefløn

Cirkulære om Aftale om lokalløn og chefløn Cirkulære om Aftale om lokalløn og chefløn 1995 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM LOKALLØN OG CHEFLØN Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 12. juni 1995 om lokalløn og chefløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 055-08 PKAT nr.

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand PENSAB Ændring af oplysninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med ændringer af oplysninger på en tjenestemand i PENSAB. Når du har fremsøgt en tjenestemand i PENSAB, er oplysningerne

Læs mere

Lønstatistisk analyse for anvendelsen af nyt lønsystem for COII/LC-lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsskoler)

Lønstatistisk analyse for anvendelsen af nyt lønsystem for COII/LC-lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsskoler) Lønstatistisk analyse for anvendelsen af nyt lønsystem for COII/LC-lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse (erhvervsskoler) - Afrapportering fra følgegruppen vedrørende styrkelse af anvendelsen

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Om omposteringer henvises til Vejledning om omposteringer i SLS (under udarbejdelse).

Om omposteringer henvises til Vejledning om omposteringer i SLS (under udarbejdelse). Vejledning til billedet Lønelement i PØS Version 1, 24. oktober 2012 1. Baggrund for billedet For at tilvejebringe et nødvendigt informationsgrundlag til at kunne gennemføre en ompostering af en registreret

Læs mere

Eunomias Ansættelsesregister

Eunomias Ansættelsesregister August 2014 Version 1-2014 Vejledning til Eunomias Ansættelsesregister 0. INDLEDNING... 3 1. SKOLENS OPGAVER VEDRØRENDE ANSÆTTELSESREGISTRET... 3 2. ADGANG TIL EUNOMIA... 4 3. LISTE OVER ANSÆTTELSER...

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 036-11 PKAT 0058, 0246 J.nr. 10-330/09-7 Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2011 Dataark

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 7. januar 2010 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Ændring af ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. under OAO-S s, AC s og LC/OC s forhandlingsret

Ændring af ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. under OAO-S s, AC s og LC/OC s forhandlingsret Cirkulære om aftale om Ændring af ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken mv. under OAO-S s, AC s og LC/OC s forhandlingsret 2008 Cirkulære af 26. november 2009 Perst. nr. 077-09 J.nr. 09-868-18

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS

I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Ompostering i SLS Side 1 af 10 I denne emnebeskrivelse kan du få hjælp til at håndtere omposteringer i SLS Indhold 1. Kontostreng... 2 2. Ompostering... 3 3. Løndele til ompostering... 4 4. Ompostering

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 31. januar 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Hvis du ikke er oprettet i A-skade, skal du rette henvendelse til HR-Centret, Arbejdsmiljøteamet.

Hvis du ikke er oprettet i A-skade, skal du rette henvendelse til HR-Centret, Arbejdsmiljøteamet. Guide til at trække rapporter og statistikker i A-Skade (Safety-Net) Det er muligt at trække forskellige former for rapporter og statistikker til brug for arbejdsmiljøgruppernes arbejde med ulykker. Login

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark

HR-Løn masseindberetning. Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark HR-Løn masseindberetning Spar tastearbejde og benyt HR-Løns muligheder for at indlæse regneark Oktober 2014 1 Introduktion I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JANUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 15. april 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du

Læs mere

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet

Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet Cirkulære om organisationsaftale for Værkstedsledere ved universiteter mv. samt tekniske ledere ved Rigspolitiet 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 041-13 PKAT nr. 0058, 0246 J.nr. 12-333/09-15

Læs mere

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3

AU Timeløn. Vejledning til sekretær-brugere. TIMEmSYSTEM ApS. Link: https://au.mtime.dk. Version 3 AU Timeløn Vejledning til sekretær-brugere TIMEmSYSTEM ApS Link: https://au.mtime.dk Version 3 Januar 2017 Forord: Velkommen til AU Timeløn. I denne vejledning finder du beskrivelser af de funktionaliteter,

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

Kontering i SLS og HR-Løn

Kontering i SLS og HR-Løn Kontering i SLS og HR-Løn Side 1 af 15 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer kontering i SLS og HR-Løn, samt hvilke regler der er gældende, hvis lønforbrug skal omposteres fra

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Arbejdstid, tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studielektorer under Akademikernes forhandlingsområde ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 27. maj 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Data for februar 2009 udkommer planlagt forsinket som følge

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Forsvarsministeriets departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Forsvarsministeriets departement 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Forsvarsministeriets

Læs mere

Håndtering af medarbejdere fra kommunal løn til statslig løn

Håndtering af medarbejdere fra kommunal løn til statslig løn Håndtering af medarbejdere fra kommunal løn til statslig løn Med udgangspunkt i de spørgsmål der er indsendt, har hhv. Personalestyrelsen og Økonomistyrelsen forsøgt at beskrive hvordan rammerne er for

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole

Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole Cirkulære om Organisationsaftale for omsorgsmedarbejdere på Kofoeds Skole 2002 Cirkulære af 5. november 2003 Perst. nr. 075-03 PKAT nr. 163 J.nr. 01-333/06-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger

Læs mere

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver

FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver FLØS-Vejledning til overenskomstansatte som kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver Nærværende vejledning er udarbejdet som et hjælpeværktøj til de lønansvarlige, der skal oprette ansættelsesforhold

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 29.10.03 J. nr. 5.1./02-05-1 Om: Implementering af CFU-forligets Bilag M Den 10. oktober 2003 blev en rapport fra arbejdsgruppen om de generelle principper der er fastlagt i bilag M til

Læs mere

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR MARTS 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 07. juni 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

SLS-guide løndelsbeskrivelse

SLS-guide løndelsbeskrivelse SLS-guide løndelsbeskrivelse Side 1 af 8 I dette vejledning kan du se hvilke oplysninger du kan læse i SLS-guiden på beskrivelserne for de enkelte løndele. Indhold 1. Hoved på løndelsbeskrivelsen... 2

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Nøgletal om statens personale. 3. kvartal 2011

Nøgletal om statens personale. 3. kvartal 2011 Nøgletal om statens personale 3. kvartal 2011 December 2011 Nøgletal om statens personale 3. kvartal 2011 Statens personale i tal præsenterer en række af Moderniseringsstyrelsens statistikker på en enkel

Læs mere

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser

Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Teknisk dokumentation af data til lønanalyser Af Rikke Ibsen og Niels Westergård-Nielsen Center for Corporate Performance Aarhus School of Business Aarhus Universitet Århus juni 2010 2 Teknisk dokumentation

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere