Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer"

Transkript

1 JENS KRISTIANSEN Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2

3 Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

4 Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer 1. udgave, 1. oplag Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk og indbinding: Clemenstrykkeriet, Hinnerup Printed in Denmark 2013 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade København K Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Introduktion Det danske arbejdsmarked og EU Systemskifte eller justering af aftalemodellen Bogens problemstilling, metode og materiale Systematik og indhold Del 1. Aftalemodellen og den europæiske integrationsproces Kapitel 1. Det kollektive overenskomstsystem Indledning Det selvregulerende overenskomstsystem Den processuelle lovramme Mægling og lovindgreb i arbejdskonflikter Det samfundsøkonomiske ansvar De forhandlede løn- og arbejdsvilkår Den kollektive forhandlingskultur De kollektive overenskomsters lønsystemer Lønmodtagerrettigheder og mobilt arbejdsmarked Fleksible opsigelsesvilkår Udenforstående arbejdsgivere og lønmodtagere Overenskomstdækningen på det danske arbejdsmarked Den udenforstående arbejdsgivers stilling Den udenforstående lønmodtager Det fagretlige konfliktløsningssystem Organisationernes egen konfliktløsning De fagretlige organer Kapitel 2. Statens rolle på arbejdsmarkedet Indledning

6 2. Løn- og arbejdsvilkår i ansættelsesforholdet Funktionærloven og andre love for specifikke lønmodtagergrupper Spredt lovgivning for alle lønmodtagere Systematisk lovgivning om arbejdsmiljøet på arbejdspladsen Dagpengesystemet ved ledighed Indkomstsikring ved ledighed Dagpengeret og ansættelsestryghed Aktivering og jobmobilitet Det sociale tryghedssystem Den brede vifte af sociale ydelser Den skattefinansierede sociale tryghed Overenskomstparternes stigende sociale ansvar Kapitel 3. Aftalemodellen og europæisk integration Indledning Rollefordelingen i aftalemodellen Lovgivningsmagten og overenskomstparterne Lovgivningsmagten og domstolene Overenskomstparterne og domstolene EU s politiske integrationsproces Det generelle grundlag for EU s reguleringskompetence EU s kompetence på arbejdsmarkedet Arbejdskraftens fri bevægelighed Forbedring af leve- og arbejdsvilkår Koordinering af de nationale beskæftigelsespolitikker Den danske stats ansvar for løn- og arbejdsvilkår EU s retlige integrationsproces EU-Domstolens rolle Fortolkning af EU s retsgrundlag a) Det generelle fortolkningsparadigme b) Udvikling af generelle EU-retlige principper Kontrol af national ret a) Traktatbrudsproceduren b) Den præjudicielle procedure Danske domstoles rolle i EU-relaterede sager Det retlige grundlag for domstolenes brug af EUretten Domstolenes rolle i EU-arbejdsretlige sager

7 Del 2. Fri bevægelighed for arbejdskraft Kapitel 4. Vandrende arbejdstagere Indledning Arbejdstagernes frie bevægelighed Retsgrundlaget Domstolens praksis Domstolens generelle rolle Domstolens fortolkningsstil Domstolens kontrol af national ret Arbejdstagerstatus og ligebehandling Det EU-retlige arbejdstagerbegreb Beskæftigelsens art og omfang Ophold med andet hovedsigte end arbejde Status efter arbejdsophør Forbud mod forskelsbehandling Løn- og arbejdsvilkår Sociale fordele a) Generelt om retten til sociale fordele b) Særligt om arbejdstagere med bopæl i hjemlandet Retten til at søge arbejde i andre lande Retten til at søge arbejde i andre EU-lande Retten til sociale ydelser Opholdsdirektivet Domstolens praksis Kapitel 5. Udstationerede lønmodtagere Indledning Vandrende arbejdstager contra udstationeret lønmodtager Traktatgrundlaget Udstationeringsdirektivet Domstolens praksis om udstationeringsdirektivet Forholdet mellem traktaten og udstationeringsdirektivet Udstationeringsdirektivets indhold og rækkevidde Kredsen af løn- og arbejdsvilkår Kontrol med arbejdsforholdene Beskyttelse af faglige grundrettigheder Faglige rettigheders status i EU-retten Domstolens afgørelse i Laval-sagen Kommissionens forslag til nye regler

8 4.1. Forslag til en konfliktforordning Forslag til et håndhævelsesdirektiv Udstationerede og sociale ydelser Den udenlandske serviceyders position Den udstationerede lønmodtagers position Kapitel 6. Den frie bevægelighed og aftalemodellen Indledning Den frie adgang til det danske arbejdsmarked Det udlændingeretlige udgangspunkt EU-borgeres ret til fri indrejse i Danmark Øget udbud af arbejdskraft Løn- og arbejdsvilkår ved arbejde i Danmark Lønmodtagere ansat af danske virksomheder Den arbejdsretlige lovgivning Det kollektive overenskomstsystem Lønmodtagere udstationeret af udenlandske virksomheder Udstationeringsloven a) Løn- og arbejdsvilkår b) Kontrol med løn- og arbejdsvilkårene (RUT) Overenskomster med udenlandske serviceydere a) Konfliktret over for udenlandske serviceydere b) Overenskomstpligter i forhold til underleverandører c) Overenskomster med udenlandske virksomheder Udenlandske lønmodtageres adgang til sociale ydelser Generelt om adgangen til sociale ydelser Kredsen af vandrende arbejdstagere Eksport af sociale ydelser til hjemlandet Arbejdsmarkedsrelaterede ydelser til arbejdssøgende Den udstationerede lønmodtagers adgang til sociale ydelser Del 3. Forbedring af leve- og arbejdsvilkårene Kapitel 7. EU-harmonisering af det arbejdsretlige område Indledning Medlemsstaternes traktatmæssige forpligtelser Traktatens ligelønsregel Fællesskabspagten om lønmodtagernes grundlæggende rettigheder

9 2.3. Chartret om borgernes grundlæggende rettigheder EU-harmonisering af løn- og arbejdsvilkår EU s kompetence Den fælles lovgivningsprocedure Kredsen af vedtagne direktiver Forankringen i fællesskabspagten og chartret Hensynet til nationale forskelle Generelt om hensyntagen til nationale forskelle Arbejdstidens tilrettelæggelse Forskelsbehandling på grund af alder Fleksible ansættelsesformer Organisationernes rolle i regelprocessen Organisationernes rolle i arbejdsmarkedspolitikken Organisationernes forhandlings- og aftaleret Iværksættelse af aftaler Direktivbaserede aftaler Selvstændige aftaler Den danske implementeringsmodel Det statslige ansvar for implementeringen Det forandrede retskildebillede Den kollektive forhandlingskultur Implementeringslovens subsidiære karakter Tvisteløsning i det fagretlige processystem Kapitel 8. EU-Domstolens rolle i arbejdsretlige sager Indledning Domstolens generelle rolle Fortolkning af EU-regler Det generelle fortolkningskoncept Grundlæggende principper contra nationale forskelle Aldersdiskrimination a). Alment EU-retligt princip om aldersdiskrimination b) Legitim forskelsbehandling på grund af alder Arbejdstid a) Retten til 4 ugers årlig betalt ferie b). Retten til en maksimal ugentlig arbejdstid på 48 timer Fortolkning af aftalebaserede direktiver Organisationernes indflydelse på fortolkningen

10 Domstolens fortolkning af forhandlede direktiver Kontrol af nationale regler Kontrol af national ret via præjudicielle sager Generelle udviklingslinjer i Domstolens praksis Stillingtagen til national ret Abstrakt contra konkret stillingtagen EU-ret til hinder for national ret Medlemsstatens position i den præjudicielle procedure Krav til de nationale domstole Direkte anvendelse af EU-regler EU-konform fortolkning af nationale regler Kapitel 9. Danske domstoles praksis i EU-arbejdsretlige sager Indledning Præjudicielle forelæggelser for EU-Domstolen Præjudiciel forelæggelse som tvistepunkt mellem parterne Domstolenes kriterier for om der skal forelægges spørgsmål EU-reglens relevans for sagens afgørelse Klar eller uklar EU-retstilstand Fortolkning contra anvendelse De forelagte sager for EU-Domstolen Antallet af danske forelæggelser De involverede parter De forelæggende domstole De forelagte spørgsmåls karakter Regeringens position i sagerne Domstolenes anvendelse af EU-arbejdsretlige regler Formodning for EU-konform implementering Implementeringslove a) Lovforarbejders dalende betydning b) Formålets stigende betydning Implementeringsoverenskomster Korrektion af EU-stridige lovregler Domstolenes adgang til at korrigere EU-stridige lovregler Korrektion af diskriminerende lovregler a) Kønsdiskriminerende graviditetsløn (funktionærlovens 7) b) Aldersdiskriminerende fratrædelsesgodtgørelse (funktionærlovens 2 a, stk. 3)

11 Korrektion af andre EU-stridige lovregler (ferielovens 13) Korrektion af EU-stridige overenskomstregler Korrektion ved de almindelige domstole Korrektion ved de fagretlige organer a) Kønsdiskriminerende regler b) Forskelsbehandling af deltidsansatte og tidsbegrænset ansatte Del 4. Koordinering af de nationale beskæftigelsespolitikker Kapitel 10. Koordinering af de nationale beskæftigelsespolitikker Indledning EU-fokus på arbejdsmarkedsreformer Den koordinerede beskæftigelsesstrategi Den generelle reformstrategi Bindende EU-regler om arbejdsmarkedsreformer EU s kompetence til at vedtage bindende regler Reformunderstøttende arbejdsretlige direktiver Reformer af EU s arbejdsretlige regelsæt Koordinering af medlemslandenes beskæftigelsespolitikker Koordinering af beskæftigelsespolitikkerne Samspillet med de økonomiske politikker Landespecifikke henstillinger om arbejdsmarkedsreformer Proceduren ved landespecifikke henstillinger Indholdet af landespecifikke henstillinger Henstillinger og grundlæggende rettigheder Reformer af den danske arbejdsmarkedsmodel Rollefordelingen i det danske reformarbejde Danske reforminitiativer Produktivitetsorienterede lønsystemer Fleksibel opsigelsesbeskyttelse Økonomisk holdbare pensionssystemer Sammenfattende vurdering Den danske aftalemodels karakteristika Den europæiske integrationsproces EU s arbejdsmarkedspolitik EU-Domstolens rolle på arbejdsmarkedet Domstolens retsudviklende rolle

12 Domstolens rettighedskontrollerende rolle Lovgivningsmagtens ansvar for løn- og arbejdsvilkår Den moderate justering af aftalemodellen Arbejdskraftens fri bevægelighed Det arbejdsretlige system Det sociale tryghedssystem Forbedring af leve- og arbejdsvilkårene Koordinering af de nationale beskæftigelsespolitikker Domstolenes ændrede rolle på arbejdsmarkedet Domstolenes retsskabende og rettighedskontrollerende rolle Domstolenes samarbejde med EU-Domstolen Domstolenes anvendelse af EU-retten EU-konform retsudvikling EU-retlig kontrol af lov- og overenskomstregler a) Korrektion af lovegler b) Korrektion af overenskomstregler Bilag A Søgning af domme via EU-Domstolens hjemmeside Bilag B EU-domme med stillingtagen til national ret i domskonklusionen Bilag C Danske domstoles afvisning af at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen Bilag D Danske domstoles præjudicielle forelæggelser for EU- Domstolen Forkortelser Oversigt over bogens tabeller Litteraturliste Afgørelsesregister Stikordsregister

13 Forord Forord Det danske arbejdsmarked er karakteriseret ved, at staten i det væsentlige har overladt det til parterne på arbejdsmarkedet og den enkelte arbejdsplads at fastlægge løn- og arbejdsvilkårene. Det har givet et arbejdsmarked, som er præget af høje lønninger og fleksible opsigelsesregler. Da Danmark trådte ind i De Europæiske Fællesskaber i 1973, påtog den danske stat sig en række forpligtelser i forhold til arbejdsmarkedet. I første omgang var der kun tale om en pligt til at sikre arbejdskraftens frie bevægelighed og lige løn for mandlige og kvindelige lønmodtagere. Ved ratifikationen af Maastricht-traktaten i 1993 overførte staten imidlertid en bred beføjelse til Den Europæiske Union til at regulere arbejdsvilkårene på det europæiske arbejdsmarked. EU har vedtaget en række direktiver om bl.a. arbejdstidens tilrettelæggelse, deltidsarbejde, tidsbegrænset arbejde, information og høring af medarbejderne, vikararbejde og forbud mod forskellige former for forskelsbehandling. I de senere år har EU tillige spillet en fremtrædende rolle i koordineringen af de nationale beskæftigelsespolitikker, som har ytret sig i henstillinger til en række medlemslande om at gennemføre vidtgående arbejdsmarkedsreformer, herunder mere produktivitetsorienterede lønsystemer og mere fleksible opsigelsesregler. Formålet med bogen er at undersøge, hvorledes den europæiske integration har påvirket den danske aftalemodel og især rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene. Bogen undersøger for det første de påvirkninger som følger af, at lovgivningsmagten har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til overenskomstparterne, da staten er den centrale aktør i regelprocessen på europæisk plan og har hovedansvaret for at gennemføre de vedtagne EU-regler i Danmark. Dernæst undersøger den de påvirkninger som følger af, at domstolene har fået en mere fremtrædende rolle i forhold til både lovgivningsmagten og overenskomstparterne som led i håndhævelsen af den danske stats EU-retlige forpligtelser. Den retlige integrationsproces har en mere diskret fremtræden end den politiske integrationsproces, men spiller en voksende rolle som følge af bl.a. det stadig tættere samarbejde mellem danske domstole og EU-Domstolen. 13

14 Forord Jeg er taknemmelig for de mange gode diskussioner, jeg har haft undervejs i skriveprocessen med kolleger ved Det Juridiske Fakultet og andre videnskabelige institutioner samt en lang række personer, som arbejder med det arbejdsretlige område i advokatvirksomheder, arbejdsgiver- og lønmodtagerforeninger og offentlige myndigheder. Jeg vil rette en særlig tak til kollegerne ved forskningscentret WELMA og ikke mindst centrets forhenværende leder professor, dr.jur. Kirsten Ketscher for en god daglig ramme om arbejdet, herunder bistand til indsamling, systematisering og bearbedjning af materiale. Denne værdifulde bistand er ydet af Christian Svane, Kristina Torre- Christiansen, Ida Dybdal og Sandra Urbschat. Bogen inddrager materiale frem til og med 31. august 2013, dog kun i begrænset omfang efter 1. juni Bogen tager ikke højde for, at Kroatien blev optaget som det 28. medlemsland 1. juli København, september Jens Kristiansen 14

15 Introduktion Introduktion 1. Det danske arbejdsmarked og EU 1. Det danske arbejdsmarked og EU Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved en langvarig tradition for at fastlægge løn- og arbejdsvilkårene via kollektive aftaler. Arbejdsmarkedets parter har i praksis en»uskreven kontrakt«med staten om at fastlægge lønog arbejdsvilkårene. Staten har i forlængelse heraf indtaget en tilbagetrukken rolle i det arbejdsretlige system. Lovgivningsmagten har ikke fastlagt en mindsteløn eller i øvrigt udformet regler om arbejdsvilkårene på en systematisk måde. Det arbejdsretlige system har været forankret i en forhandlingskultur med vægt på parternes evne og vilje til løbende at indgå kompromisser på baggrund af deres forskellige interesser. Med enkelte undtagelser som ferieloven har lovgivningsmagten heller ikke udbredt overenskomstfastlagte løn- og arbejdsvilkår til alle arbejdsgivere og lønmodtagere. Den ansættelsesretlige lovgivning har i første række rettet sig mod lønmodtagergrupper i udkanten af overenskomstsystemet, f.eks. funktionærer og tjenestemænd. Arbejdsmarkedets parter har som regel spillet en vigtig rolle for udformningen af lovgivningen og de løbende justeringer. Mens staten har indtaget en tilbagetrukken rolle i det arbejdsretlige system, har den indtaget en aktiv rolle inden for det øvrige social- og arbejdsmarkedspolitiske område. Lønmodtagere har adgang til en lang række, overvejende skattefinansierede sociale sikringsydelser samt en række almene kontant- og serviceydelser på linje med andre borgere i det danske samfund. Domstolsmagten har indtaget en tilbagetrukken rolle i forhold til både lovgivningsmagten og overenskomstparterne. Domstolenes praksis har været kendetegnet ved en betydelig loyalitet over for såvel faglige som politiske kompromisser i form af henholdsvis kollektive overenskomster og arbejdsretlige love. Domstolenes tilbagetrukne position i forhold til Folketinget er et udslag af den generelle forfatningsmæssige ordning for magtdelingen mellem de statslige organer. Den tilbagetrukne rolle i forhold til overenskomstparterne har været et udslag af, at lovgivningen har henlagt alle sager med udspring i kollektive overenskomster til et særskilt processystem. Organisationerne har haft hovedansvaret for at håndhæve de kollektivt aftalte løn- og aftalevilkår, 15

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET Jens Kristiansen GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Jens Kristiansen

Læs mere

Europa og den nordiske aftalemodel. Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret

Europa og den nordiske aftalemodel. Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret Europa og den nordiske aftalemodel Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret Europa og den nordiske aftalemodel Det komplicerede samspil mellem nordisk og europæisk arbejdsret

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en komparativ analyse Forfatter: Anja Olsen Vejleder: Torben

Læs mere

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs.

CBS Law Studies. EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked. Lynn Roseberry. Copenhagen Business School Law Department www.cbs. CBS Law Studies WP 2006-03 EU Udvidelsen og det Danske Arbejdsmarked by Lynn Roseberry Copenhagen Business School Law Department www.cbs.dk/law ISBN 87-91759-04-8 EAN 9788791759048 Abstract On May 1 2004,

Læs mere

EU OG DEN DANSKE MODEL

EU OG DEN DANSKE MODEL EU OG DEN DANSKE MODEL 27. juni 2014 Indholdsfortegnelse EU OG DEN DANSKE MODEL, PROBLEMFORMULERING... 5 INDLEDNING... 5 UDFORDRINGERNE... 6 1. NY STYRING UDFORDRER DET ØKONOMISK POLITISKE RÅDERUM OG

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked

De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked ROCKWOOL FONDENS FORSKNINGSENHED ARBEJDSPAPIR 21 De juridiske aspekter vedrørende EU-udvidelsen og det danske arbejdsmarked Lynn Roseberry SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende

Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende Ligestillingslovene Ligebehandlingsloven, ligelønsloven, barselloven, barseludligningsloven og loven om forsikring, pension og lignende Bind 2 6. udgave Med kommentarer af Agnete Andersen Ruth Nielsen

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 47 Offentligt Europaudvalget, Beskæftigelsesudv., Socialudv. Skatteudv., Udv. for Forskning, Innovation og Videregående Uddan., Erhvervsudv. og Udv. for Udlænd.

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked 3. udgave, maj 2009 Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen

Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking Line-sagen Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 9 Offentligt N O T A T Redegørelse til Folketingets Europaudvalg og Arbejdsmarkedsudvalg om EF-domstolens afgørelse i Laval-sagen og Viking

Læs mere

DEN DANSKE ARBEJDSRET

DEN DANSKE ARBEJDSRET OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG DEN DANSKE ARBEJDSRET BIND II ANSÆTTELSESRETTEN Tilegnet Tore Sigeman OLE HASSELBALCH DEN DANSKE ARBEJDSRET

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET. Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere 400.C.2-0 EUK. 30. januar 2008

UDENRIGSMINISTERIET. Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere 400.C.2-0 EUK. 30. januar 2008 UDENRIGSMINISTERIET Medlemmerne af Folketingets Europaudvaig og deres stedfortrdere Asiatisk Plads 2 DK-1448 København 1K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk http:/ /www.um.dk

Læs mere

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014

Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Nyt om kollektiv arbejdsret Februar 2014 Udgivet af sekretariatet for Arbejdsretten, Tjenestemandsretten samt Den Kommunale og Regionale Tjenestemandsret, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K tlf. 33 95

Læs mere

Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv

Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt NFT 4/2005 perspektiv Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv af Jens Kristiansen Jens Kristiansen jens.kristiansen@jur.ku.dk

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002)119 endelig 2002/0061 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

Læs mere

Biintervenientens skriftlige indlæg i sagerne: Application no. 52562/99 SØRENSEN v. Denmark Application no. 52620/99 RASMUSSEN v.

Biintervenientens skriftlige indlæg i sagerne: Application no. 52562/99 SØRENSEN v. Denmark Application no. 52620/99 RASMUSSEN v. Biintervenientens skriftlige indlæg i sagerne: Application no. 52562/99 SØRENSEN v. Denmark Application no. 52620/99 RASMUSSEN v. Denmark 1. Indledning Eksklusivbestemmelser har eksisteret på det danske

Læs mere

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked

Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Arbejde i Danmark - en guide til det danske arbejdsmarked Indhold I. Beskæftigelsesministerens forord... 1 II. De vigtigste træk ved det danske arbejdsmarked... 2 1. De fleste er medlem af en faglig organisation...

Læs mere

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler?

EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Herman Knudsen og Jens Lind EU-direktiver på det danske arbejdsmarked - en hund i et spil kegler? Aktørerne på det danske arbejdsmarked har været stærkt optaget af at forhindre, at EU-direktiver kommer

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL I Danmark er det op til lønmodtagerne og arbejdsgiverne selv at blive enige om, hvordan vilkårene på arbejdsmarkedet skal være. Den måde

Læs mere