Fællesaftale om lokal løndannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesaftale om lokal løndannelse"

Transkript

1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-Forbund Dan s k Metal Dans k Social rådgiverforen i ng Fagligt Fælles Forbund 3 F Fo rhan d I i n g s kartel let HK/Kommunal Malerforbundet i Danmark tødevareforbundet NNF Serviceforbundet Teknisk Landsforbund

2 Indholdsfortegnelse Kapitel l. Anvendelsesområde....5 gl.område Kapitel 2. Lokale forhandlinger $ 2. Lønpol tisk drøftelse....6 $ 3. Forhandlinger og procedureaftale...6 $ 4. Nyansættelser Lønstat st k... I Råderum til lokal løndannelse I $ 7. Udmøntningsgarant Gennemsnitsløngaranti Kapitel 3. Aftaleindgåelsen...l3 ;?'ilhf;!å*i,+;i ;: :: :::::: ::: :::::::: ::: : : : :: ::: : :: :: : 13 5tl.Begrundelser...:.; Kapitel 4. Opsigelse og ophør af lokale aftaler om løn Funktionsløn....,...16 S I 3. Kvalifikationsløn I 4. Resultatløn I g Kapitel 5. Rets- og interessetvister Retstvister g lnteressetvister om grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn...19 *T'1'?i.iålli :: :: :: : :::::.:: :::: 33 Kapitel 7. Tjenestemænd...22 S 18. Pension I 9. Særlig overgangsordning for tjenestemænd Kapitel 8. lkrafttrædelse og opsigelse lkrafttrædelse Opsigelse af aftalen...25 Bif ag I - "Det lokale økonomiske råderum" Bif ag 2 - Løsning af lokale interessetvister...29 Bilag 3 - Fælleserklæring af 13. februar 1998 om gennemførelse af nyt lønsystem i kommuner og amter...30 Bilag 4 - Protokollat om aflønning af tillidsrepræsentanter....33

3 l:;. I I Bilag 5 - Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse...34 Bilag 6 - Protokollat til aftale om ansættelsesbreve mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter...:...3g

4 )' l t- - Forord Fællesaftalen om lokal løndannelse er indgået ved overenskomstforhandlingerne 20ì I mellem KL og en lang række organisationer, der har arbejdet sammen om Ny Løn siden Det er resultatet af forhandlinger og erfaringer med brugen af lokale lønforhandlinger samt fortolkningerne af aftalen, som er samlet i denne kommenterede udgave. Fællesaftalens tekst og organisationernes kommentarer er sammen med overenskomsterne det værktøj, som tillidsrepræsentanten kan bruge før, under og efter en forhandling. I forhold til de tidligere Fællesaftaler om Ny Løn er den vigtigste ændring, at der ikke forlods er afsat nye midlertil de lokale lønforhandlinger. Der erdog stadig forudsat lokal løndannelse. Baggrunden er, at KL efter et stærkt ønske fra kommunerne har lagt vægt på, at der ikke er blevet nogen forlodsfinansiering. Derfor er det nu, kommunerne skal vise, at lokal løn uden central finansiering kan lade sig gøre. Organisationerne ved, at det er meget vanskelige vilkår at forhandle under idisse år. Hvis lokal føndannelse skal fungere på arbejdspladserne er det dog afgørende, at der forhandles om de midler, som gennem tiden er afsat til lokal løndannelse (tilbageløbsmidler) og om andre midler fra det økonomiske råderum.og at kommunerne er bevidste om, at alle organisationer og faggrupper skal kunne "se sig selv" i den lokale løndannelse Tag derfor initiativ til, at der bliver årlige forhandlinger. Og brug Fællesaftalen som et værktøj til at sikre forhandlingsresultarer, det giver mening for medlemmerne! r Forhand I i n gs kartellet

5 :::.-::. Fæll,êSaftätë, om lota,i tøn Kapitel l. Anvendelsesområde $ l. Område KL's forhandlingsområde er alle kommuner, alle kommunale fællesskaber i henhold til den Kommunale Styrelseslovs S 60, trafikselskaber, alle selvstyre-havne og alle selvejende dag- og døgninstitutioner for børn og unge og selvejende institutioner for voksne, jf. kap. I B, 19 og 20 i Lov om Social Service, som kommunen har indgået driftsaftale med, og hvor løn- og ansættelsesvilkårene er omfattet af Kom munernes Lønningsnævns tilsyn. Oversigt over virksomheder, som har afgivet bemyndigelse til KL, jf. pkt. 2, findes i KL's Løn og Personale, afsnit Kapitel 2. Lokale forhandlinger Aftalen gælder for ansatte, som er omfattet af en overenskomst/aftale, hvor der er henvist til denne aftale, og som er ansat 1. i KL's forhandlingsområde, 2. i virksomheder, som har bemyndiget KL ril med bindende virkning at indgå overenskomster mv.. 3. på selvejende institurioner, med hvilke Københavns Kommune har indgået driftsoverenskomst, og for hvilke Københavns Kommune med bindende virkning kan indgå overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår. Ved OKI I er den tidligere Fællesaftale om Ny Løn erstattet af Fællesaftalen om lokal løndannelse. Parterrie i Fællesaftalen om lokal løndannelse er KL og en række organisationer. Det fremgår af den enkelte overenskomst om Fællesaftalen gælder for den pågældende overenskomsts område. Fællesaftalen om lokal løndannelse er ved OKI I redaktionelt ændret. Bl.a. er en række bestemmelser om grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn er flyttet fra Fællesaftalen til de enkelte overenskomster uden at den hidtidige forståelse herved er ændrer. Nr. 2 vedrører de såkaldte serviceaftalevirksomheder, der drives som f.eks. ApS og A/S, og har indgået aftale med KL om at de følger KL's aftaler og overenskomster. Derfor gælder denne aftafe de konkrete virksomheder - typisk forsyningsvirksomheder - der har indgået serviceaftale med KL. Forlig indgået af KL er således bindende for

6 i',, vi rksom hederne. Derfor gælder Fællesaftalen om lokal løndannelse. l $ 2. Lønpolitisk drøftelse Der føres lønpolitiske drøftelser med de enkelte organisationer, som led i de årlige lønforhandlinger, medmindre andet aftales, jf. 53. Ved OKl I er MED rammeaftalens bestemmelse om, at kommunen kan fremlægge sin overordnede lønpolitik i det øverste MEDudvalg bortfaldet som en obligatorisk opgave. Indenfor MED-aftalens rammer kan man naturligvis fortsat drøfte lokal løndannelse, hvis man ønsker det. Det anbefales, at personalerepræsentanterne i M ED-udvalgene optager d røftelser om kom munens strategiske overvejelser vedrørende den lokale løndannelse samt anvendelse af midler hertil. Se også organisationernes kommentarer til S 6 stk. 2. Kommunen skal fortsat føre lønpolitiske drøftelser med den enkelte organisation og det anbefales, at denne drøftels:e fastholdes som led i de årlige lønforhandlinger. I den lønpolitiske drøftelse kan fx indgå hvordan personalepolitiske målsætninger om rekruttering, udvikling, fastholdelse, kompetenceudvikling mv. kan understøttes ved hjælp af lokal løndannelse og anvendelse af det lokale økonomiske råderum. I relation til drøftelser om anvendelse af det økonomiske råderum er det relevant at sætte fokus på anvendelse af tilbageløbsmidler. $ 3. Forhandlinger og procedureaftale stk. I Kommunen indkalder til et samlet møde med de (lokale) repræse ntanter for organ isatione rne, som er omfattet af denne aftale, med henblik på at indgå en aftale om tidsfrister og regler for de lokale forhandlinger. Der forhandles som udgangspunkt en gang årligt, medmindre andet aftales lokalt. Det er de organisationer, der står bag Fællesaftalen, som aftaler tidsfrister og regler for de lokale forhandlinger med den enkelte kommune. Det kan aftales, hvornär forhandlinger skal afholdes i løbet af et kalenderår, og at sådanne aftaler kan fraviges i forbindelse med aktuelle behov. Øvrige formkrav kan også aftales, fx tidspunktet for levering af den lokale lønstatistik, jf Opmærksomheden henledes på protokollatet om vi I kår for (fæl les)ti ids repræsentante rs tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse, jf. vedlagte bilag 5' I protokollatet er der en bestemmelse om, at den enkelte kommune i det øverste medindflvdelses- og medbestem melsesudvalg

7 skal indgå aftale om principper for tillids repræsentanternes vi I kår på baggru nd af omfanget af tillids repræsentanternes forhandlings- og aftalekompetence og øvrige opgaver. Disse principper er nærmere omtalt i bilaget. Udgangspunktet for forhandlingerne om Ny Løn er en årlig forhandling. Dette understreges af, at lønforholdene for den enkelte medarbeider skal vurderes en gang om åretjf. stk.4. For at rammerne for forhandlingerne bliver så klare som muligt, er det præciseret: o ât Fællesaftalens parter kan aftale andre forhandl ingsterminer,. at en af aftaleparterne skal fremsætte krav om forhandling, såfremt en forhandlinq skal afholdes. Det anbefales, at der fastlægges en proces. Det anbefales, at pafterne lokalt præciserer, hvem der har henholdsvis forhandlings- og aftalekompetence i forhandlinger om lokal løndannelse. Forslag, der ønskes drøftet, skal normalt fremsættes skriftligt over for modparten. Stk. I ændrer íkke ved organisat onernes forhandlings- og aftaleret i forbindelse med n_yansættelse r, væse ntl ige sti i ngs ændri nger og ved andre omstruktureringer og arbejdsomlægninger, som medfører væsentligt ændret stillingsindhold.. at aftaleparterne præciserer, hvem der forhandler, og hvem der i givet fald kan indgå aftaler, og. at aftaleparterne fremsætter forslag skriftligt. Proceduren for forhandlingerne kan aftales for det enkelte år eller for hele overe ns kom stperioden. Organisationerne har på ethvert tidspunkt, uanset om der er aftalt faste forhandlingsterminer, mulighed for at aftale lønforbedringer i forbindelse med nyans ættelse r, he ru nder nyoprettede sti I li n ge r og væsentlige stillingsændringer mv. stk. 2 Hvis ingen af parterne fremsætter krav om forhandling, tages ikke initiariv til afholdelse af en forhandling. Hvis kommunen ikke fremsætter krav om forhandling, anbefales det, at de lokale repræsentanter tager initiativ til afholdelse af en forhandling. Som nævnt ovenfor er udgangspunktet fortsat, at der er årlige forhandlinger. Ved OKI I er der ikke afsat nye centrale mídler til de lokale forhandlinger, men der er midler til rådighed via det lokale økonomiske råderum jf. s6 Stk. 3 Hvis der ikke er aftalt frister og regler, afholdes forhandlinq senest 6 uger efter modtaoelse af Med henblik på at afvikle forhandlinger inden for en rimelig frist er det aftalt, at en lokal forhandling skal afholdes inden for 6 uger -

8 en forhandlingsbegæring, medmindre andet med mindre andet aftales lokalt. stk. 4 Lønforholdene for den enkelte ansatte skal vurderes ved den årlige lønforhandling. Det er ikke hensigten, at en medarbejder i er længerevarende ansættelsesforhold s kal forblive på grundløn. De lokale forhandlingsparter skal i forbindelse med de årlige lønforhandlinger være saerligt opmærksomme på dette. Præcis hvordan vurderingen skal foregå, er ikke fastlagt bortset fra, at den skal ske som led i den årlige forhandling, og at den omfatter hver enkelt ansat. Men bestemmelsen indebærer, at lønforholdene og lønudviklingen for alle ansatte skal indgå i den lokale forhandlinq. Bestemmelsen forpligter begge parter. Det er hensigtsmæssigt, at det i den lokale procedureaftale indgår, hvordan forberedelsen af de lokale forhandlinger forløber, så det sikres, at alle tages i betragtning ved parternes udarbejdelse af forslag. Det kunne fx ske ved en fælles gennemgang af de ansattes muligheder for at komme i betragtning, evt. ud fra nogle fælles kriterier. Foipligtelsen indebærer ikke nødvêndiqvis. at der stilles forslag og forhandles for sañtlige medarbejdere, men at parterne ved lønforhandlingen har taget alle konkret i betragtning. Det fremgår af overenskomsterne, at den enkeltes grundløn er knyttet til udviklingen af kvalifikationer og funktioner. Da det ikke er hensigten, at en medarbejder skal oppebære den rene grundløn i en længere periode, forudsættes det derfor, ar der i den enkelte kommune arbejdes målrettet for at anvende kval ifi kations- og fu nktions løns krite rie rne oq udvikle den enkeltes kvalifikationer og funktioner. I forbindelse med den årlige vurdering af lønforholdene henledes opmærksomheden på, at TR skal have samme adgang til kvalifikations- og funktionsløn, som hvis de havde fuld mulighed for at fungere i deres sædvanlige job. Endvidere kan der indgås lønaftaler for kvalifikationer, der erhverves ved udførelse af hvervet som TR. Se i øvrigt bilag 5 om aflønning af tillidsrepræsentanter, hvor det også fremgår, at organisationen og den enkelte kommune skal indgå aftale om funktionsløn til TR.

9 Stk. 5 Ansættelsesmyndigheden og (lokale) re præsentante r fo r de fo rhand I i n gs be rettigede organisationer har pl gt t l at forhandle løn efter denne aftale. Ved ansættelses mynd ig hed forstås kom m u nen/sels kabet/virksom heden. Af S 2, stk. 4 i Aftale om tillidsrepræsenranter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt S I l, stk. 4 i MED-rammeaftalen fremgår det, at tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at få alle refevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de personer, som pàgældende repræsenterer, herunder en liste over de ansatte. Hvis de relevante oplysninger i kke automatis k tilgår tillids repræsentante n, skal oplysningerne udleveres på tillids repræse ntantens begæring. Relevante oplysninger kan fx være kopier af arbejds-, aktivitets- og mødeplaner, lønoplysninger mv., som har sammenhaeng med overenskomsten oq de lokale aftaler. Formålet med bemærkningens sidste afsnit er at sikre, at lønforhandlerne i hele forhandlingsforløbet ikke skaber "uligeløn" for mænd og kvinder. Af 5 2, stk. 3 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt S I 1, stk. 3 i MED-rammeaftalen fremgår det, at tillidsrepreesentanten ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for det område og den gruppe, han/hun repræsenterer, holdes bedst muligt orienteret. Dette indebærer, at alle oplysninger af i nte resse for ti ids repræse ntantens varetage lse af sin funktion i forbindelse med ansættelse oo afskedigelser uopford ret s kal tilgå tillids re præse ntanten. Ligelønsloven fastlægger, at der ikke må ske lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Arbejdsgiveren skal yde mænd og kvinder lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Ved vurderingen af, om der er tale om samme arbejde, er det naturligt at tage udgangspunkt i stillingsindholdet. Dette kan dog ikke vurderes isoleret. De samme typer af arbejde kan fx udføres på forskellige forvaltningsområder i kommunen, og det er derfor nødvendigt også at vurdere, om arbejdet er af samme værdi for den kommunale løsning af opgaven. Lønbegrebet i ligelønsloven er bredt, dvs. det omfatter ikke alene lønelementerne i ny løn, men alle former for arbejdsvederlag.

10 t. t,- I $ 4. Nyansættelser I Stk. I I forbindelse med besættelse af en stilling omfattet af denne aftale skal lønforholdene så vidt muligt være aftalt før tiltrædelsen. Forhandlinger om lønforhold for nyansatte bør fremmes mest muligt. Det skal tilstræbes, at de er aftalt før tiltrædelsen og forhandlingerne skal derfor typisk afvikles hurrigere end 6-ugers fristenis3stk.3. Tidsfrister for afholdelse af sådanne forhandlinger forudsættes aftalt mellem parterne,jf S 3, srk. l. Lokalt aftalte tidsfrister må tage højde for, at lønnen bør aftales før tiltrædelsen. stk. 2 Hvis det af praktiske grunde ikke er muligt at aftafe lønforholdene før tiltrædelsen, vil følgende løs nings m u ligheder ku nne anvendes : l. Der kan indgås en midlertidig aftale om lønvilkårene. 2. Der kan kun udbetales grundløn og centralt aftalte løndele. 3. Der kan udbetales den hidtidige sti i ngs i ndehavers grundløn og fu n kt ionsløn sorn a'contoløn. 4. Der kan udbetales a'contoløn svarende til løntilbuddet til den pågældende, idet tilbuddet forudsættes at være højere end pkt. 2. Tillidsrepræsentanter bør rerte henvendelse til organisationen, hvis en af de 4 løs nings m uligheder anvendes/plan lægges anvendt. Det er ikke acceptábelt hvis der rutinemæssigt udbetales a'contoløn og reelle forhandlinger først føres efter tiltrædelsen. De praktiske grunde må begrundes konkret. Lønaftalen kan ikke indgås med den ansatte, jfr. $ 9, men skal aftales med ti ids repræsentante n/den lokale re præse ntant stk. 3 Hvis der ikke inden 3 måneder efter ansættelsen er opnået enighed om lønforholdene. anvendes forhandlingsproceduren i S 16. Hvis der ikke kan opnås enighed om lønnen, anvendes tvistesystemet, der rummer mulighed for, at á conto-løn sager afgøres ved opmand, jf. 5 16, stk. 4. $ 5. Lønstat stik Aftale om statistikgrundlag for de lokale forhandlinger gælder. Kommunen er forpligtet til at fremlægge en lønstatistik mindst én gang årligt til brug for de lokale forhandlinger. Hovedsynspunktet er, at begge parter skal kende de samme lønstatistiske oplysninger ved forhandlingerne. Hvis kommunen ønsker, at lade andre statistikker indgå i den lokale forhandling, skal der udleveres en kopi til ti I lids repræsentanten/den lokale repræsentant. l0

11 Lønstatistiske oplysninger er tilgængelige på Det Fælleskommunale Løndatakontors (FLD) hjemmeside Her findes detaljerede lønoplys ni nge r om gennem s n its løn og lønudvikling for den enkelte personalegruppe. Lønstatistikkerne er også opdelt på køn. Der kan også findes lønstatistiske oplysninger på OAOs hjemmeside Her findes også værktøjer, der kan bruges til at sammenligne personalegruppens lønudvikling med kommunens samlede lønudvikling og gruppens lønudvikling på landsplan. Den obligatoriske lønstatistik vil fra 2012 kunne downloades fra forud for den lokale forhandling. På anmodning skal ansættelsesmyndigheden udlevere statistikken i papi r. Aftale om statistikerundlag for de lokale forhandlinger findes i KL's Løn- og Personale, afs n it Med OKI 1 KTO-forliget blev aftalt at revidere den lokale lønstatistik. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet. Aftale om statistikgrundlag'for de lokale forhandlinger vil kunne findes på KTO's og organisationernes hjemmesider, når den er færdigredigeret og underskrevet af parterne Råderum t l lokal løndanne se srk. I Ved overenskomstfornyelsen pr. l. april 20. er der ikke centralt aftalt nye midler til lokal løndannelse. Selvom der ikke i denne overenskomstperiode er afsat centrale nye midler til de lokale forhandlinger, er der som udgangspunkt midler til rådighed til anvendelse til lokal løndannelse. Det fremgår af g 6 stk.-2 og af "Aftalen om det økonomiske råderum", bilag 1. Det er vigtigt at disse midler fastholdes ved at tilbageløbs midler genanvendes. Komm unerne kan beslutte sig for at tilføre yderligere midler Opmærksomheden henledes også på, at der som tidligere forhandles en gang årligt jf. S 3 stk. I og 4. Stk.2 Der er i overenskomstperioden midler til rådighed til lokal løndannelse. Det samlede råderum påvirkes af en række elementer, if. bilag 1 (råderumspapiret). Der kan gennem hele overenskomstperioden forhandles om de midler, der opstår ved bl.a. personaleomsætningen og ved ledigblevne tillæg m.v. (tilbageløbsmidler). Hvis eventuelle ledigblevne midler ikke genanvendes, vil der være risiko for en lav lønudvikling og en deraf følgende ekstraud møntning fra reg u leringsordningen. ll

12 !at I I I Det økonomiske råderum påvirkes af Oøgetter, det hidtidige budgetforbrug, og de mer- eller I mindreudgifter, der vil opstå i løbet af året. I En række elementer påvirker det økonomiske I råderum. Det økonomiske råderum ændres I derfor løbende. I bilag I er oplistet l2 I forskellige elementer, som kan påvirke det økonomiske råderum i opadgående eller I nedadgående retning. Det er derfor relevant I løbende at følge med i hvorvidt der fx opstår I tilbageløbsmidler, der kan genanvendes til nye Itillæs. I I O.t ur i budgetfasen, at den enkelte kommune I tager stilling til, hvor meger der anvendes til I løn, herunder hvor meget der afsættes til I dækning af de lønforbedringer mv. I overenskomst-resultatet indeholder. Desuden I skal kommunen tage stilling til håndteringen af den lønstigning, som eventuelt ligger udover overenskomst-resultatet - samt til andre faktorer, der påvirker lønudviklingen, fx personalesam mensætningen. Det er vigtigt, at personalerepræsentanterne i hovedudvalget er opmærksomme på, at de i drøftelserne af kommunens budgetbør søge at påvirke størrelsen af midlerne til lokal løndannelse. Det vil være naturligt, når kommunens budget drøftes, jf. MED-aftalens g 9, stk. 4, at bede kommunen redegøre for, hvordan der er taget højde for de l2 elementer i det økonomiske råderum. Spørgsmålet om finansieringen kan også inddrages i de lønpoliriske drøftelser, jf. g 2. $ 7. Udmøntningsgaranti Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse gælder. Da der ved OKI I ikke er afsat nye cenrrale midler til de lokale forhandlinger vil Aftale om udmøntningsgaranti ikke finde anvendelse i denne overenskomstperiode. S 8. Gennemsn tsløngarant Aftale om gennemsnitsløngaranti gælder. Der er indgået en særskilt aftale om gennemsnitsløngarantien mellem KTO og KL. Aftale om gennemsnitsløngaranti findes i KL's Løn og Personale, afsnit indeholder den såkaldte gennemsnitsløngaranti. Den indebærer populært sagt, at den enkelte gruppe er garqnteret det lønniveau, de havde i 2007 l2

13 tillagt overens komstperiodens generelle lønstigninger (aftalt mellem KTO og KL), de specielle lønforbedringer (aftalt mellem organisationen og KL), og såfremt der er aftalt en forf odsfinansiering 72 % af denne. Garantilønnen og de faktiske lønnineer for den enkelte personalegruppe fremgår af en lønstatistik, som udarbejdes af Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD). Opdelingen på stillingsgrupper og den præcise beregningsmetode af gennemsnitslønnen mv. fremgår bl.a. af aftalen. Reguleringen aftales mellem KTO og KL i forbindelse med overens komstfornyelsen. Kapitel 3. Aftaleindgåelsen $ 9. Aftaleparter Aftale om lokal løndannelse indgås mellem ansættelsesmyndigheden, herunder de hertil bemyndigede, og (lokale) repræsentanter for den forhandli ngs- og aftaleberettigede orqanisation. Ved en forhandl ings berettiget organisation forstås en af de organisationer, der er part i denne fællesaftale eller har indgået en overenskomst, som henviser til denne aftale. Forsfag om ydelse af løn efter principperne i denne aftale kan ikke afvises med henvisning til, at medarbejderen ikke er medlem af en pe rs onaleorgan i s ation. De lokale repr esentanter kan alene indgå aftale om forhandlingsfælless kaber for de organisationer, de repræsenterer. (Lokale) repræsentanter for de forhandlingsberettigede organ isationer kan aftale med ansættelsesmyndigheden, at forhandlingerne føres samlet mellem en flerhed af (lokale) repræsentanter for de fo rhand I i ngs berettigede organ isationer samt andre organisationer omfattet af tilsvarende aftaler om ny løn/lokal løndannelse og ansættelses myndigheden. Sådanne forhand lingsfælless kabe r kan omfatte samtl ige forhandl i ngs be retti gede organ isationer el le r et antal af de for-handlingsberettigede organisationer. s I O. Forhåndsaftaler Der kan indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinjer, hvori kriterierne og formen for lønændringerne er fastlagt. Aftalerne udmøntes på det tidspunkt, hvor én eller flere medarbeidere opfvlder de aftalte kriterier. Forhåndsaftaler kan indgås om funktions-, kvalifikationsløn eller resultatløn, og udmøntningen sker automatisk på det tidspunkt, hvor de aftalte betingelser opfyldes. t3

14 Jf. bilag 5 om aflønning af tillidsrepræsentanter, kan der også indgås forhåndsaftaler med henblik på, at TR ikke stilles lønmæssigt og lønudviklingsmæssigt ringere end den gruppe, vedkommende er TR f or. Bemaerkning: Der vil således ikke skulle indgås en konkret aftale hver gang, en eller flere medarbejdere udfører en af forhåndsaftalen omfattet fu n ktion/opgave mv., erhve rver kval ifi kationer eller indtræder i stedet for den eller de medarbejder(e), der hidtil har udført funktionen/opgaven. I den enkelte overenskomst/aftale kan der være angivet mere præcise retningslinjer om indgåelse af forhåndsaftaler. I den enkelte overenskomst er der som regel angivet mere konkrete kriterier i form af enten obligatoris ke ogleller vej ledende kriterier for funktions- og kvalifikationsløn. I forhåndsaftalen kan der anvendes yderligere krite rie r. Ved forhåndsaftaler om funktionsløn er det vigtigt at konkretisere de funktioner, man skal varetage for en funktionsløn, eller at udarbejde præcise kriterier for ydelse af funktionsløn. Det kan have betydning for at afgøre uenigheder, fx om ophør af funktionsløn fif. 5 12, stk. I og 2) Ved forhåndsaftaler om kvalifikationsløn kan subjektive kriterier supplere de objektive kriterier eksempelvis selvstændighed, engagement og samarbejdsevne. Grænsen mellem objektive og subjektive kriterier kan være flydende og forskellig afhængig af opgaver, traditioner m m. Kvalifikationsløn er en varig løndel for den enkelte medarbejder, medmindre andet særligt aftales. Se i øvrigt 5 13 stk. 2. Ved forhåndsaftaler om resultatløn gøres opmærksom på, at resultatløn er pensionsgivende, medmindre andet aftales. s I l. Begrundelser I aftaler om anvendelse af funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn angives de kriterier, der har dannet grundlag for aftalen. Kriterierne bør fremtræde med en synlig sammenhæng mellem opgavevaretagelsen og betalingen herfor. Enhver aftale skal være begrundet. Herved tilskyndes, at der i den enkelte kommune arbejdes målrettet for at anvende og udvikle kvalifikationer og funktioner i en lønmæssig sammenhæng. Begrundelserne skal også synliggøre kriterierne i res ultatlønsaftaler. lkrafttrædelsestidsoun ktet for lønforbedringerne bør fastsættes i overensstemmelse med tidspunktet for overtagelse af opgaverne eller erhvervelsen af kvalifikatione n. Udqanqspunktet bør være, at den lokale l4

15 t;, løndannelse er gennemsigtig og at der ydes sammenlignelig løn for sammenlignelige kvalifikationer og funktioner. stk. 2 Lokalt aftalte tillaeg, aftalt pr. L januar 20.t 1 eller senere, skal forsynes med en beskrivende betegnelse (lønseddeltekst), der skal fremgå af lønsedlen, når tillægget udbetales. Med henblik på, at gørelønsedler mere informative skal både centralt og lokalt aftalt tillæg have en betegnelse, der står på lønsed len. I overenskomsterne findes betegnelserne på ce ntralt aftalte tillæ9. Betegnelser på lokalt aftalte tillæg bør være en tydelig betegnelse for det tillæ9, der er aftalt. Betegnelsen må højst udgøre 20 karakterer, d.v.s. at både bogstaver og tegn tæller med. En begrundelse eller angivelse af kriterier kan ogsä få betydning í forhold til Lov om ligeløn til mænd og kvinder, jf. bemærkningen til g 3, stk. 5. Protokollat af 21.juli 2005 om ansættelsesbreve præciserer, at den ansatte skal underrettes skriftligt om lokalt aftalte ændringer af lønforholdene efter over-gang til ny løn. For at gøre lønoplysningerne mere informative også om tidligere aftalte lokale tillæ9, vil aftaleparterne pege på den mulighed, at der løbende ske en registrering af betegnelserne på de eksistèrende lokalt aftale tillæg, når den ansatte opnår nye lokale tillæ9. En begrundelse eller en angivelse af kriterier kan også få bevismæssig betydning i forhold til lov om ligeløn til mænd og kvinder. Af protokollat om ansættelsesbreve, jf. bilag 6 fremgår det, at hver enkelt ansat skal underrettes skriftligt, hvis der i kommunen aftales ændringer i vedkommendes løn. Underretningen skal være den ansatte i hænde senest I måned efter aftalens indgåelse. I relation til bestemmelsen i stk. 2 ovenfor anbefales det også at navngive lokale tillæ9, der er aftalt før den l. januar 201 l. Dermed vil der være betegnelser pä alle tillæg på lønsedlen. 15

16 Kapitel 4. Opsigelse og ophør af lokale aftaler om løn Kapitel 4 drejer sig om under hvilke vilkår, decentrale aftaler (indgået i den enkelte kommune) om funktions- eller kval ifi kations beste mte lønforbedri n ger (såve I løntrinsforbedringer som tillæg) og decentrale aftaler om resultatløn kan opsiges eller ophøre. Centrale aftaler i overenskomsterne om grundløn, fu n ktions- e I ler kval ifi kations løn kan ikke ændres lokalt. I nogle overenskomster er det fastlagt, at der lokalt skal indgås forhåndsaftale om funktionsløn for bestemte funktioner eller kvaf ifikatíonsløn for honorering af bestemte kvalifikationer. Det betyder, at der skal være indgået en sådan aftale i den enkelte kommune. Der er vedrørende funktionsløn og kvalifikationsløn i g i2-t 3 søgt sondret mellem, hvorvidt der er tale om opsigelse/ophør /ændring af en kollektiv decentral aftale eller en aftalt lønforbedring for en enkelt person. For at undgå at uklare eller mangelfulde form uleri nger, især vedrørende opsigelser/ophør af funktionsløn, kval ifikat ions løn og resu ltatløn, giver an ledni ng til utilfredshed, skal organisationerne opfordre TR eller den, der har aftalekompetencen, til at anvende sä præcise formuleringer som muligt i ops igelses-/ophørs bestem melserne. S 2. Funktionsløn Stk. I Lokale aftaler om funktionsbestemte lønforbedringer kan opsiges i overensstemmelse med den lokale aftale eller ændres ved enighed mellem aftalens parter. 5 12, stk. I beskrives under hvilke betingelser en decentral kollektiv aftale eller en decentral aftale for enkelte personer om fu n ktions bes temte lønfo rbed ri nge r kan ops iges eller ændres. Denne bestemmelse dækker såvel kollektive lokale aftaler (f.eks. forhåndsaftaler) som aftaler, der kun dækker en enkelt ansat. Opsigelse over for en enkelt ansat skal ske med den pågældendes opsigelsesvarsel. 16

17 stk. 2 Funktionsbestemte lønforbedringer med hjemmel i lokale aftaler kan ophøre i de tilfælde, hvor funktionen bortfalder for den pågældende, og forudsætningen for lønforbedringen var knyttet til varetagelsen af den bestemte funktion. Lokalt aftalte lønforbedringer kan desuden ophøre i overensstemmelse med bestemmelser herom i den lokale aftale, herunder forhåndsaftaler. I S I 2, stk. 2 beskrives under hvilke beti n ge lse r, fu nktion s beste mte ønforbed ri n ge r kan ophøre. Lønforbedringerne kan ophøre - uanset om de er aftalt centralt eller decentralt - hvis funktionen bortfalder, og det var en forudsætning for lønforbedringen, at den bestemte fu n ktion fakt s k varetages. Det kan endvidere i den lokale aftale, herunder i forhåndsaftaler, være fastlagt under hvilke beti n ge lse r, fu n ktion s be stemte lønforbedri n ge r ophører. Ophør af lønforbedringer kan medføre vilkårsændringer for den enkelte ansatte, som skal behandles efter overenskomstens bestem melser. Opsigelse af løn, hvor der sker en lønreduktion for den enkelte, er altid en væsentlig ændring, der skal varsles med den enkeltes ops igelsesvarse L stk. 3 Aftaler om løntrinsændringer kan ikke opsiges for tjenestemænd. s 3. Kvalifikationsløn stk. I Lokale kollektive aftaler om kvalifikations bestemte lønforbedringer kan opsiges i overensstemmelse med den lokale aftale eller ændres.ved enighed mellem aftalens parter. Kvalifikationsløn er siden Ny Løn's indførelse i. 998 en varig løndel, medmindre andet særligt aftales. I 5 13, stk. I beskrives, under hvilke betingelser en decentral kollektiv aftale om kvalifikations bestemte lønforbedri nger kan opsiges eller ændres. De ansatte omfattet af den hidtidige aftale vil i den situation beholde deres kvalifikations bestemte lønforbedring som en personlig ordning, medmindre andet aftales. En decentralt kollektivt aftalt kvalifikationsbestemt lønforbedring er i princippet uopsigelig i forhold til den enkelte ansatte, der er omfattet. Den ansatte bevarer lønforbedringen som en personlig ordning, såfremt den decentrale kollektive aftale opsiges eller ændres. srk. 2 Lokale aftaler om kvaf ifikationsbestemte lønforbedringer for den enkelte ansatte kan i øvrigt ændres ved enighed mellem aftalens parte r. I S 13, stk. 2 fastslås, at en decentralt aftalt kvalifikations bestemt lønforbedring for en enkelt person kun kan ændres ved enighed mellem aftalens parter. Ved aftale om indolacerino oå høiere orundløn t7

18 aftales normalt en helt ny lønsammensætning, hvor tidligere aftalte tillæg indgår i den samlede nye løn. En aftale om højere grundløn kan dermed være et eksempel på enighed mellem parterne om ændring af kval ifi kation sti I læ9. Et eksempel kan være stillingsskift inden for kommunen til en stilling, hvor den erhvervede kvalifikation ikke er relevant. I en voldgiftssag fra 2001 mellem KTO og de tid I i ge re (amts) kom m u nale arbejds g ivere er det afgjort, at ansatte både ved ansøgt og uansøgt overgang til anden stilling inden for samme kommune og i samme type stilling bevarer hidtidig kvalifikationsløn. Det kan f.eks. være en socialrådgiver, der skifter mellem 2 forvaltninger inden for samme kommune. Ved enighed kan aftaleparterne i en kommune dog fortsat ændre en aftale om kvalifikationsløn, jf. srk.2. Stk.3 Aftaler om løntrinsændringer kan ikke opsiges for tjenestemænd Resultatløn ' De lokale parter fastsætter bestemmelser om den enkelte aftales varighed. Lokale aftaler om resultatløn kan opsiges i overensstemmelse med bestemmelser herom i den enkelte aftale eller ændres ved enighed mellem aftalens parter. Det er væsentligt at præcisere eventuelle forud sætn i n ger/beti ngelser for en ops igelsesadgang og eventuelle konsekvenser for ophør af lønforbedringer. Kapitel 5. Rets- og nteressetvister S 15. Retstvister Stk. I Brud pä eller uenighed om forstäelsen af lokale aftaler indgået i henhold til en kollektiv overens komst/fællesaftale om lokal løndannelse med en forhandlingsberettiget organisation behandles efter de almindelige regler for behandling af retstvister aftalt med organ isationen. Stk. I i $ l5 drejer sig om retstvister opstået om lokale aftaler, der er indgået med hjemmel i Fællesaftalen/en overenskomst mellem KL og en enkelt orqanisation. Hovedaftalerne findes i KL's Løn og Personale, afsnit 9l. l8

19 stk. 2 Hvis tvisten drejer sig om brud på eller forståelse af denne aftale, retter den forhandl ings berettigede organisation/- kommunen henvendelse til organisationerne omfattet af denne aftale og KL med henblik på afholde lse af mægli ng smøde /forhand I ing mellem parterne i denne aftale. Stk. 2 i 5 ì 5 drejer sig om tvister, der kan tilbageføres til nærværende aftale. Bliver en tv st bragt videre til forhandling mellem KL og organ isatione n, følges i øvrigt retstvistaftale ns bestem melser. Af aftalen om retstvister fremgår det, at en retstvist skal forsøges bilagt ved forhandlinger lokalt mellem kommunen og vedkommende pe rsonaleorgan i sation s ti ids re præse ntant/ afdeling/faglige klub. Hvis retstvisten ikke bilægges, oversendes sagen til centrale forhandlinger mellem KL og personaleorganisationen. Hvis retstvisten fortsat ikke bilægges, retter personaleorganisationen/kl henvendelse til organisationerne i Fællesaftalen med henblik på afholdelse af mæglingsmøde/- forhandling mellem organisationerne og KL. Fører forhandlingerne mellem organisationen og KL ikke til en forligsmæssig løsning er det i retstvistaftalen angivet, i hvilket forum tvisten kan videreføres. Af praktiske grunde sendes henvendelsen til organisationssiden til den organisation, tvisten vedrører. Den pågældende organisation har herefter har ansvaret for at inddraqe de øvrioe organisationer. S 16. Interessetv ster om grundløn, funktionsløn og kvalifi kationsløn Interessetvíster kan fx forekomme. hvis der opstår en lokai uenighed om, hvorvidt en gruppe eller en enkeltperson skal have andel i de decentrale midler, hvilken størrelse lønforbedringen skal have, eller hvor der lokalt er uenighed om funktions/kvalifikationsbestemte lønforbedringer efter, at en lokal aftale herom er opsagt. I stk. I -4 beskrives de 4 niveauer, der anvendes ved f øsning af interessetvister. De skal følges ved tvister mellem en organisation og en kommune. Organ isatione rne an befale r, at der udarbejdes et referat af forhandlingen for forståelsen senere. Ved uenighed har man ret til at egne synspunkter anføres og der bør tages forbehold for videreførelse af interessetvisten. t9

20 I : stk. I Hos den ansættelsesmyndighed, hvor interessetv sten er opstået, føres der hurtigst muligt mellem kommunen og (lokale) repræsentanter for den forhandlings og aftale berettigede organ isation en forhandl i ng med henblik på at bilægge tvisten. Niveau I Uenighed om indgåelse af resultatlønsaftaler kan ikke videreføres i tvisteløsningssystemet, dog kan de lokale parter anmode overenskomstparterne om at bistå ved en fornyet lokal drøftelse Såfremt der ikke kan opnås enighed lokalt om indgåelse af en resultatlønsaftale kan organisationsrepræsentanten eller kommunen anmode KL og den enkelte organisation om at bistå ved de lokale drøftelser. Det er således også vigtigt, at der udarbejdes referat af lokale forhandlinger om resultatlønsaftaler. Srk. 2 Bilægges interessetvisten ikke, kan organisationsrepræsentanter fra begge parter tilkaldes med henblik på medvirken i en lokal forhandling mellem ansættelsesmyndigheden og (lokale) repraesentanter for den forhand lingsberettigede organisation. En af parterne kan kræve den lokale forhandling afholdt inden for en frist af 3 uger efter forhandlingen i stk. L Niveau 2. Hvis der er enighed mellem de centrale parter, kan forhandlingen afvikles således, at den ene part alene er repræsenteret af en repræsentant fra det lokale niveau Ved OKI I er der indført en mulighed for, at alene den ene organisationsrepræsentant (KL eller organisationen) deltager i niveau 2 forhandlingeri. Opmærksomheden henledes på, at en sådan afuikling af en niveau 2 forhandling kræver enighed mellem de centrale overens komstparter. stk. 3 Bilægges interessetvisten ikke lokalt, oversendes sagen af en af parterne inden for en frist af l4 dage efter den lokale forhandling til centrale forhandlinger mellem KL og den fo rhand I i n gs- og aftalebe rettigede organ isation. Den centrale forhandling kan kræves afholdt senest 3 uger efter modtagelsen af forhandlinqsbeg eringen. De centrale parters Niveau 3 Hvis der ved de centrale forhandlinger i niveau 3 opnås enighed om, hvorledes tvisten skal løses, er denne løsning bindende for de lokale oarte r. 20

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd

Kommunale Tjenestemænd KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 19. marts 2002, kl. 19.30 Sted Forligsinstitutionen Emne Mæglingsforslag om overenskomst-

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

31.01 O.08 43/2010 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.08 43/2010 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet C 3 Ledelse og økonomi Danmarks Jurist- og Økonomforbund Den Danske Landinspektørforening Dansk Kiropraktor

Læs mere

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.11 45/2011 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist - og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05

De generelle KTO-aftaler. KTO-håndbog. Til brug ved OK-05 De generelle KTO-aftaler KTO-håndbog Til brug ved OK-05 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Afsnit 1. Generelle lønaftaler... 7 Lønjusteringsaftaler, - lønsystem... 7 Lønberegning/lønfradrag... 11 Frigivelse

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v.

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET C3 LEDELSE OG ØKONOMI DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND DANSK KIROPRAKTOR FORENING DANSK MEJERIINGENIØR FORENING DANSK

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens

**NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter overenskomstens Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET DANSK KIROPRAKTOR FORENING DANSK MEJERIINGENIØR FORENING DANSK PSYKOLOG FORENING DEN DANSKE DYRLÆGEFORENING DEN DANSKE PRÆSTEFORENING

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Civiløkonomerne Danmarks Jurist- og Økonomforbund Den Danske Landinspektørforening

Læs mere

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer

Lønforhandling for offentligt ansatte psykologer for offentligt ansatte psykologer Oktober 2002 Indledning.. 3 1. Lønelementer.. 4 1.1 Basisløn og indplacering..5 1.2 Centralt aftalte tillæg 9 1.3 Lokalt aftalte tillæg.....10 2. Kvalifikationstillæg...11

Læs mere

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder

44.01 O.08 51/2010 Side 1. Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder Side 1 Overenskomst for ledende værkstedspersonale m.v. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA - Fag og Arbejde Ledernes Hovedorganisation Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse Side 44.01

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund

Offentligt ansatte 2013-2015. Den Offentlige Gruppe. Overenskomst mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Offentligt ansatte 2013-2015 mellem KL og Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter 1. april 2013-31. marts 2015 64.41 Side 1 for omsorgs-

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004

Rammeaftale om det. sociale kapitel. pr. 1. april 2004 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Rammeaftale om det sociale kapitel pr. 1. april 2004 med kto's kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 6 1. Valg

Læs mere

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1

Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg. 08.80 O.11 48/2012 Side 1 Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg KL Sundhedskartellet 08.80 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 08.80 Side 2 Bilagsoversigt... 3 Afsnit A. Tillidsrepræsentanter... 5 1. Valg

Læs mere

Tid: 15. februar 2012. Periode: 1. april 2011-3j. marts 2013

Tid: 15. februar 2012. Periode: 1. april 2011-3j. marts 2013 c Cureaftale pr. 1. april2011 Tid: 15. februar 2012 Forhandlingsberettigedeparter: BlFogDansksocialrådgiverforening Deltagere iforhandlingen: For BIF: Thomas Pedersen I Jørgen Moberg 'For DS: Anne-Berit

Læs mere