Fællesaftale om lokal løndannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesaftale om lokal løndannelse"

Transkript

1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-Forbund Dan s k Metal Dans k Social rådgiverforen i ng Fagligt Fælles Forbund 3 F Fo rhan d I i n g s kartel let HK/Kommunal Malerforbundet i Danmark tødevareforbundet NNF Serviceforbundet Teknisk Landsforbund

2 Indholdsfortegnelse Kapitel l. Anvendelsesområde....5 gl.område Kapitel 2. Lokale forhandlinger $ 2. Lønpol tisk drøftelse....6 $ 3. Forhandlinger og procedureaftale...6 $ 4. Nyansættelser Lønstat st k... I Råderum til lokal løndannelse I $ 7. Udmøntningsgarant Gennemsnitsløngaranti Kapitel 3. Aftaleindgåelsen...l3 ;?'ilhf;!å*i,+;i ;: :: :::::: ::: :::::::: ::: : : : :: ::: : :: :: : 13 5tl.Begrundelser...:.; Kapitel 4. Opsigelse og ophør af lokale aftaler om løn Funktionsløn....,...16 S I 3. Kvalifikationsløn I 4. Resultatløn I g Kapitel 5. Rets- og interessetvister Retstvister g lnteressetvister om grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn...19 *T'1'?i.iålli :: :: :: : :::::.:: :::: 33 Kapitel 7. Tjenestemænd...22 S 18. Pension I 9. Særlig overgangsordning for tjenestemænd Kapitel 8. lkrafttrædelse og opsigelse lkrafttrædelse Opsigelse af aftalen...25 Bif ag I - "Det lokale økonomiske råderum" Bif ag 2 - Løsning af lokale interessetvister...29 Bilag 3 - Fælleserklæring af 13. februar 1998 om gennemførelse af nyt lønsystem i kommuner og amter...30 Bilag 4 - Protokollat om aflønning af tillidsrepræsentanter....33

3 l:;. I I Bilag 5 - Protokollat vedrørende vilkår for (fælles)tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse...34 Bilag 6 - Protokollat til aftale om ansættelsesbreve mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter...:...3g

4 )' l t- - Forord Fællesaftalen om lokal løndannelse er indgået ved overenskomstforhandlingerne 20ì I mellem KL og en lang række organisationer, der har arbejdet sammen om Ny Løn siden Det er resultatet af forhandlinger og erfaringer med brugen af lokale lønforhandlinger samt fortolkningerne af aftalen, som er samlet i denne kommenterede udgave. Fællesaftalens tekst og organisationernes kommentarer er sammen med overenskomsterne det værktøj, som tillidsrepræsentanten kan bruge før, under og efter en forhandling. I forhold til de tidligere Fællesaftaler om Ny Løn er den vigtigste ændring, at der ikke forlods er afsat nye midlertil de lokale lønforhandlinger. Der erdog stadig forudsat lokal løndannelse. Baggrunden er, at KL efter et stærkt ønske fra kommunerne har lagt vægt på, at der ikke er blevet nogen forlodsfinansiering. Derfor er det nu, kommunerne skal vise, at lokal løn uden central finansiering kan lade sig gøre. Organisationerne ved, at det er meget vanskelige vilkår at forhandle under idisse år. Hvis lokal føndannelse skal fungere på arbejdspladserne er det dog afgørende, at der forhandles om de midler, som gennem tiden er afsat til lokal løndannelse (tilbageløbsmidler) og om andre midler fra det økonomiske råderum.og at kommunerne er bevidste om, at alle organisationer og faggrupper skal kunne "se sig selv" i den lokale løndannelse Tag derfor initiativ til, at der bliver årlige forhandlinger. Og brug Fællesaftalen som et værktøj til at sikre forhandlingsresultarer, det giver mening for medlemmerne! r Forhand I i n gs kartellet

5 :::.-::. Fæll,êSaftätë, om lota,i tøn Kapitel l. Anvendelsesområde $ l. Område KL's forhandlingsområde er alle kommuner, alle kommunale fællesskaber i henhold til den Kommunale Styrelseslovs S 60, trafikselskaber, alle selvstyre-havne og alle selvejende dag- og døgninstitutioner for børn og unge og selvejende institutioner for voksne, jf. kap. I B, 19 og 20 i Lov om Social Service, som kommunen har indgået driftsaftale med, og hvor løn- og ansættelsesvilkårene er omfattet af Kom munernes Lønningsnævns tilsyn. Oversigt over virksomheder, som har afgivet bemyndigelse til KL, jf. pkt. 2, findes i KL's Løn og Personale, afsnit Kapitel 2. Lokale forhandlinger Aftalen gælder for ansatte, som er omfattet af en overenskomst/aftale, hvor der er henvist til denne aftale, og som er ansat 1. i KL's forhandlingsområde, 2. i virksomheder, som har bemyndiget KL ril med bindende virkning at indgå overenskomster mv.. 3. på selvejende institurioner, med hvilke Københavns Kommune har indgået driftsoverenskomst, og for hvilke Københavns Kommune med bindende virkning kan indgå overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår. Ved OKI I er den tidligere Fællesaftale om Ny Løn erstattet af Fællesaftalen om lokal løndannelse. Parterrie i Fællesaftalen om lokal løndannelse er KL og en række organisationer. Det fremgår af den enkelte overenskomst om Fællesaftalen gælder for den pågældende overenskomsts område. Fællesaftalen om lokal løndannelse er ved OKI I redaktionelt ændret. Bl.a. er en række bestemmelser om grundløn, funktionsløn og kvalifikationsløn er flyttet fra Fællesaftalen til de enkelte overenskomster uden at den hidtidige forståelse herved er ændrer. Nr. 2 vedrører de såkaldte serviceaftalevirksomheder, der drives som f.eks. ApS og A/S, og har indgået aftale med KL om at de følger KL's aftaler og overenskomster. Derfor gælder denne aftafe de konkrete virksomheder - typisk forsyningsvirksomheder - der har indgået serviceaftale med KL. Forlig indgået af KL er således bindende for

6 i',, vi rksom hederne. Derfor gælder Fællesaftalen om lokal løndannelse. l $ 2. Lønpolitisk drøftelse Der føres lønpolitiske drøftelser med de enkelte organisationer, som led i de årlige lønforhandlinger, medmindre andet aftales, jf. 53. Ved OKl I er MED rammeaftalens bestemmelse om, at kommunen kan fremlægge sin overordnede lønpolitik i det øverste MEDudvalg bortfaldet som en obligatorisk opgave. Indenfor MED-aftalens rammer kan man naturligvis fortsat drøfte lokal løndannelse, hvis man ønsker det. Det anbefales, at personalerepræsentanterne i M ED-udvalgene optager d røftelser om kom munens strategiske overvejelser vedrørende den lokale løndannelse samt anvendelse af midler hertil. Se også organisationernes kommentarer til S 6 stk. 2. Kommunen skal fortsat føre lønpolitiske drøftelser med den enkelte organisation og det anbefales, at denne drøftels:e fastholdes som led i de årlige lønforhandlinger. I den lønpolitiske drøftelse kan fx indgå hvordan personalepolitiske målsætninger om rekruttering, udvikling, fastholdelse, kompetenceudvikling mv. kan understøttes ved hjælp af lokal løndannelse og anvendelse af det lokale økonomiske råderum. I relation til drøftelser om anvendelse af det økonomiske råderum er det relevant at sætte fokus på anvendelse af tilbageløbsmidler. $ 3. Forhandlinger og procedureaftale stk. I Kommunen indkalder til et samlet møde med de (lokale) repræse ntanter for organ isatione rne, som er omfattet af denne aftale, med henblik på at indgå en aftale om tidsfrister og regler for de lokale forhandlinger. Der forhandles som udgangspunkt en gang årligt, medmindre andet aftales lokalt. Det er de organisationer, der står bag Fællesaftalen, som aftaler tidsfrister og regler for de lokale forhandlinger med den enkelte kommune. Det kan aftales, hvornär forhandlinger skal afholdes i løbet af et kalenderår, og at sådanne aftaler kan fraviges i forbindelse med aktuelle behov. Øvrige formkrav kan også aftales, fx tidspunktet for levering af den lokale lønstatistik, jf Opmærksomheden henledes på protokollatet om vi I kår for (fæl les)ti ids repræsentante rs tidsanvendelse i forbindelse med hvervets udførelse, jf. vedlagte bilag 5' I protokollatet er der en bestemmelse om, at den enkelte kommune i det øverste medindflvdelses- og medbestem melsesudvalg

7 skal indgå aftale om principper for tillids repræsentanternes vi I kår på baggru nd af omfanget af tillids repræsentanternes forhandlings- og aftalekompetence og øvrige opgaver. Disse principper er nærmere omtalt i bilaget. Udgangspunktet for forhandlingerne om Ny Løn er en årlig forhandling. Dette understreges af, at lønforholdene for den enkelte medarbeider skal vurderes en gang om åretjf. stk.4. For at rammerne for forhandlingerne bliver så klare som muligt, er det præciseret: o ât Fællesaftalens parter kan aftale andre forhandl ingsterminer,. at en af aftaleparterne skal fremsætte krav om forhandling, såfremt en forhandlinq skal afholdes. Det anbefales, at der fastlægges en proces. Det anbefales, at pafterne lokalt præciserer, hvem der har henholdsvis forhandlings- og aftalekompetence i forhandlinger om lokal løndannelse. Forslag, der ønskes drøftet, skal normalt fremsættes skriftligt over for modparten. Stk. I ændrer íkke ved organisat onernes forhandlings- og aftaleret i forbindelse med n_yansættelse r, væse ntl ige sti i ngs ændri nger og ved andre omstruktureringer og arbejdsomlægninger, som medfører væsentligt ændret stillingsindhold.. at aftaleparterne præciserer, hvem der forhandler, og hvem der i givet fald kan indgå aftaler, og. at aftaleparterne fremsætter forslag skriftligt. Proceduren for forhandlingerne kan aftales for det enkelte år eller for hele overe ns kom stperioden. Organisationerne har på ethvert tidspunkt, uanset om der er aftalt faste forhandlingsterminer, mulighed for at aftale lønforbedringer i forbindelse med nyans ættelse r, he ru nder nyoprettede sti I li n ge r og væsentlige stillingsændringer mv. stk. 2 Hvis ingen af parterne fremsætter krav om forhandling, tages ikke initiariv til afholdelse af en forhandling. Hvis kommunen ikke fremsætter krav om forhandling, anbefales det, at de lokale repræsentanter tager initiativ til afholdelse af en forhandling. Som nævnt ovenfor er udgangspunktet fortsat, at der er årlige forhandlinger. Ved OKI I er der ikke afsat nye centrale mídler til de lokale forhandlinger, men der er midler til rådighed via det lokale økonomiske råderum jf. s6 Stk. 3 Hvis der ikke er aftalt frister og regler, afholdes forhandlinq senest 6 uger efter modtaoelse af Med henblik på at afvikle forhandlinger inden for en rimelig frist er det aftalt, at en lokal forhandling skal afholdes inden for 6 uger -

8 en forhandlingsbegæring, medmindre andet med mindre andet aftales lokalt. stk. 4 Lønforholdene for den enkelte ansatte skal vurderes ved den årlige lønforhandling. Det er ikke hensigten, at en medarbejder i er længerevarende ansættelsesforhold s kal forblive på grundløn. De lokale forhandlingsparter skal i forbindelse med de årlige lønforhandlinger være saerligt opmærksomme på dette. Præcis hvordan vurderingen skal foregå, er ikke fastlagt bortset fra, at den skal ske som led i den årlige forhandling, og at den omfatter hver enkelt ansat. Men bestemmelsen indebærer, at lønforholdene og lønudviklingen for alle ansatte skal indgå i den lokale forhandlinq. Bestemmelsen forpligter begge parter. Det er hensigtsmæssigt, at det i den lokale procedureaftale indgår, hvordan forberedelsen af de lokale forhandlinger forløber, så det sikres, at alle tages i betragtning ved parternes udarbejdelse af forslag. Det kunne fx ske ved en fælles gennemgang af de ansattes muligheder for at komme i betragtning, evt. ud fra nogle fælles kriterier. Foipligtelsen indebærer ikke nødvêndiqvis. at der stilles forslag og forhandles for sañtlige medarbejdere, men at parterne ved lønforhandlingen har taget alle konkret i betragtning. Det fremgår af overenskomsterne, at den enkeltes grundløn er knyttet til udviklingen af kvalifikationer og funktioner. Da det ikke er hensigten, at en medarbejder skal oppebære den rene grundløn i en længere periode, forudsættes det derfor, ar der i den enkelte kommune arbejdes målrettet for at anvende kval ifi kations- og fu nktions løns krite rie rne oq udvikle den enkeltes kvalifikationer og funktioner. I forbindelse med den årlige vurdering af lønforholdene henledes opmærksomheden på, at TR skal have samme adgang til kvalifikations- og funktionsløn, som hvis de havde fuld mulighed for at fungere i deres sædvanlige job. Endvidere kan der indgås lønaftaler for kvalifikationer, der erhverves ved udførelse af hvervet som TR. Se i øvrigt bilag 5 om aflønning af tillidsrepræsentanter, hvor det også fremgår, at organisationen og den enkelte kommune skal indgå aftale om funktionsløn til TR.

9 Stk. 5 Ansættelsesmyndigheden og (lokale) re præsentante r fo r de fo rhand I i n gs be rettigede organisationer har pl gt t l at forhandle løn efter denne aftale. Ved ansættelses mynd ig hed forstås kom m u nen/sels kabet/virksom heden. Af S 2, stk. 4 i Aftale om tillidsrepræsenranter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt S I l, stk. 4 i MED-rammeaftalen fremgår det, at tillidsrepræsentanten skal have mulighed for at få alle refevante oplysninger om løn- og ansættelsesforhold for de personer, som pàgældende repræsenterer, herunder en liste over de ansatte. Hvis de relevante oplysninger i kke automatis k tilgår tillids repræsentante n, skal oplysningerne udleveres på tillids repræse ntantens begæring. Relevante oplysninger kan fx være kopier af arbejds-, aktivitets- og mødeplaner, lønoplysninger mv., som har sammenhaeng med overenskomsten oq de lokale aftaler. Formålet med bemærkningens sidste afsnit er at sikre, at lønforhandlerne i hele forhandlingsforløbet ikke skaber "uligeløn" for mænd og kvinder. Af 5 2, stk. 3 i Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg samt S I 1, stk. 3 i MED-rammeaftalen fremgår det, at tillidsrepreesentanten ved forestående ansættelser og afskedigelser inden for det område og den gruppe, han/hun repræsenterer, holdes bedst muligt orienteret. Dette indebærer, at alle oplysninger af i nte resse for ti ids repræse ntantens varetage lse af sin funktion i forbindelse med ansættelse oo afskedigelser uopford ret s kal tilgå tillids re præse ntanten. Ligelønsloven fastlægger, at der ikke må ske lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Arbejdsgiveren skal yde mænd og kvinder lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Ved vurderingen af, om der er tale om samme arbejde, er det naturligt at tage udgangspunkt i stillingsindholdet. Dette kan dog ikke vurderes isoleret. De samme typer af arbejde kan fx udføres på forskellige forvaltningsområder i kommunen, og det er derfor nødvendigt også at vurdere, om arbejdet er af samme værdi for den kommunale løsning af opgaven. Lønbegrebet i ligelønsloven er bredt, dvs. det omfatter ikke alene lønelementerne i ny løn, men alle former for arbejdsvederlag.

10 t. t,- I $ 4. Nyansættelser I Stk. I I forbindelse med besættelse af en stilling omfattet af denne aftale skal lønforholdene så vidt muligt være aftalt før tiltrædelsen. Forhandlinger om lønforhold for nyansatte bør fremmes mest muligt. Det skal tilstræbes, at de er aftalt før tiltrædelsen og forhandlingerne skal derfor typisk afvikles hurrigere end 6-ugers fristenis3stk.3. Tidsfrister for afholdelse af sådanne forhandlinger forudsættes aftalt mellem parterne,jf S 3, srk. l. Lokalt aftalte tidsfrister må tage højde for, at lønnen bør aftales før tiltrædelsen. stk. 2 Hvis det af praktiske grunde ikke er muligt at aftafe lønforholdene før tiltrædelsen, vil følgende løs nings m u ligheder ku nne anvendes : l. Der kan indgås en midlertidig aftale om lønvilkårene. 2. Der kan kun udbetales grundløn og centralt aftalte løndele. 3. Der kan udbetales den hidtidige sti i ngs i ndehavers grundløn og fu n kt ionsløn sorn a'contoløn. 4. Der kan udbetales a'contoløn svarende til løntilbuddet til den pågældende, idet tilbuddet forudsættes at være højere end pkt. 2. Tillidsrepræsentanter bør rerte henvendelse til organisationen, hvis en af de 4 løs nings m uligheder anvendes/plan lægges anvendt. Det er ikke acceptábelt hvis der rutinemæssigt udbetales a'contoløn og reelle forhandlinger først føres efter tiltrædelsen. De praktiske grunde må begrundes konkret. Lønaftalen kan ikke indgås med den ansatte, jfr. $ 9, men skal aftales med ti ids repræsentante n/den lokale re præse ntant stk. 3 Hvis der ikke inden 3 måneder efter ansættelsen er opnået enighed om lønforholdene. anvendes forhandlingsproceduren i S 16. Hvis der ikke kan opnås enighed om lønnen, anvendes tvistesystemet, der rummer mulighed for, at á conto-løn sager afgøres ved opmand, jf. 5 16, stk. 4. $ 5. Lønstat stik Aftale om statistikgrundlag for de lokale forhandlinger gælder. Kommunen er forpligtet til at fremlægge en lønstatistik mindst én gang årligt til brug for de lokale forhandlinger. Hovedsynspunktet er, at begge parter skal kende de samme lønstatistiske oplysninger ved forhandlingerne. Hvis kommunen ønsker, at lade andre statistikker indgå i den lokale forhandling, skal der udleveres en kopi til ti I lids repræsentanten/den lokale repræsentant. l0

11 Lønstatistiske oplysninger er tilgængelige på Det Fælleskommunale Løndatakontors (FLD) hjemmeside Her findes detaljerede lønoplys ni nge r om gennem s n its løn og lønudvikling for den enkelte personalegruppe. Lønstatistikkerne er også opdelt på køn. Der kan også findes lønstatistiske oplysninger på OAOs hjemmeside Her findes også værktøjer, der kan bruges til at sammenligne personalegruppens lønudvikling med kommunens samlede lønudvikling og gruppens lønudvikling på landsplan. Den obligatoriske lønstatistik vil fra 2012 kunne downloades fra forud for den lokale forhandling. På anmodning skal ansættelsesmyndigheden udlevere statistikken i papi r. Aftale om statistikerundlag for de lokale forhandlinger findes i KL's Løn- og Personale, afs n it Med OKI 1 KTO-forliget blev aftalt at revidere den lokale lønstatistik. Dette arbejde er endnu ikke afsluttet. Aftale om statistikgrundlag'for de lokale forhandlinger vil kunne findes på KTO's og organisationernes hjemmesider, når den er færdigredigeret og underskrevet af parterne Råderum t l lokal løndanne se srk. I Ved overenskomstfornyelsen pr. l. april 20. er der ikke centralt aftalt nye midler til lokal løndannelse. Selvom der ikke i denne overenskomstperiode er afsat centrale nye midler til de lokale forhandlinger, er der som udgangspunkt midler til rådighed til anvendelse til lokal løndannelse. Det fremgår af g 6 stk.-2 og af "Aftalen om det økonomiske råderum", bilag 1. Det er vigtigt at disse midler fastholdes ved at tilbageløbs midler genanvendes. Komm unerne kan beslutte sig for at tilføre yderligere midler Opmærksomheden henledes også på, at der som tidligere forhandles en gang årligt jf. S 3 stk. I og 4. Stk.2 Der er i overenskomstperioden midler til rådighed til lokal løndannelse. Det samlede råderum påvirkes af en række elementer, if. bilag 1 (råderumspapiret). Der kan gennem hele overenskomstperioden forhandles om de midler, der opstår ved bl.a. personaleomsætningen og ved ledigblevne tillæg m.v. (tilbageløbsmidler). Hvis eventuelle ledigblevne midler ikke genanvendes, vil der være risiko for en lav lønudvikling og en deraf følgende ekstraud møntning fra reg u leringsordningen. ll

12 !at I I I Det økonomiske råderum påvirkes af Oøgetter, det hidtidige budgetforbrug, og de mer- eller I mindreudgifter, der vil opstå i løbet af året. I En række elementer påvirker det økonomiske I råderum. Det økonomiske råderum ændres I derfor løbende. I bilag I er oplistet l2 I forskellige elementer, som kan påvirke det økonomiske råderum i opadgående eller I nedadgående retning. Det er derfor relevant I løbende at følge med i hvorvidt der fx opstår I tilbageløbsmidler, der kan genanvendes til nye Itillæs. I I O.t ur i budgetfasen, at den enkelte kommune I tager stilling til, hvor meger der anvendes til I løn, herunder hvor meget der afsættes til I dækning af de lønforbedringer mv. I overenskomst-resultatet indeholder. Desuden I skal kommunen tage stilling til håndteringen af den lønstigning, som eventuelt ligger udover overenskomst-resultatet - samt til andre faktorer, der påvirker lønudviklingen, fx personalesam mensætningen. Det er vigtigt, at personalerepræsentanterne i hovedudvalget er opmærksomme på, at de i drøftelserne af kommunens budgetbør søge at påvirke størrelsen af midlerne til lokal løndannelse. Det vil være naturligt, når kommunens budget drøftes, jf. MED-aftalens g 9, stk. 4, at bede kommunen redegøre for, hvordan der er taget højde for de l2 elementer i det økonomiske råderum. Spørgsmålet om finansieringen kan også inddrages i de lønpoliriske drøftelser, jf. g 2. $ 7. Udmøntningsgaranti Aftale om udmøntningsgaranti af nye midler til lokal løndannelse gælder. Da der ved OKI I ikke er afsat nye cenrrale midler til de lokale forhandlinger vil Aftale om udmøntningsgaranti ikke finde anvendelse i denne overenskomstperiode. S 8. Gennemsn tsløngarant Aftale om gennemsnitsløngaranti gælder. Der er indgået en særskilt aftale om gennemsnitsløngarantien mellem KTO og KL. Aftale om gennemsnitsløngaranti findes i KL's Løn og Personale, afsnit indeholder den såkaldte gennemsnitsløngaranti. Den indebærer populært sagt, at den enkelte gruppe er garqnteret det lønniveau, de havde i 2007 l2

13 tillagt overens komstperiodens generelle lønstigninger (aftalt mellem KTO og KL), de specielle lønforbedringer (aftalt mellem organisationen og KL), og såfremt der er aftalt en forf odsfinansiering 72 % af denne. Garantilønnen og de faktiske lønnineer for den enkelte personalegruppe fremgår af en lønstatistik, som udarbejdes af Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD). Opdelingen på stillingsgrupper og den præcise beregningsmetode af gennemsnitslønnen mv. fremgår bl.a. af aftalen. Reguleringen aftales mellem KTO og KL i forbindelse med overens komstfornyelsen. Kapitel 3. Aftaleindgåelsen $ 9. Aftaleparter Aftale om lokal løndannelse indgås mellem ansættelsesmyndigheden, herunder de hertil bemyndigede, og (lokale) repræsentanter for den forhandli ngs- og aftaleberettigede orqanisation. Ved en forhandl ings berettiget organisation forstås en af de organisationer, der er part i denne fællesaftale eller har indgået en overenskomst, som henviser til denne aftale. Forsfag om ydelse af løn efter principperne i denne aftale kan ikke afvises med henvisning til, at medarbejderen ikke er medlem af en pe rs onaleorgan i s ation. De lokale repr esentanter kan alene indgå aftale om forhandlingsfælless kaber for de organisationer, de repræsenterer. (Lokale) repræsentanter for de forhandlingsberettigede organ isationer kan aftale med ansættelsesmyndigheden, at forhandlingerne føres samlet mellem en flerhed af (lokale) repræsentanter for de fo rhand I i ngs berettigede organ isationer samt andre organisationer omfattet af tilsvarende aftaler om ny løn/lokal løndannelse og ansættelses myndigheden. Sådanne forhand lingsfælless kabe r kan omfatte samtl ige forhandl i ngs be retti gede organ isationer el le r et antal af de for-handlingsberettigede organisationer. s I O. Forhåndsaftaler Der kan indgås forhåndsaftaler/aftales retningslinjer, hvori kriterierne og formen for lønændringerne er fastlagt. Aftalerne udmøntes på det tidspunkt, hvor én eller flere medarbeidere opfvlder de aftalte kriterier. Forhåndsaftaler kan indgås om funktions-, kvalifikationsløn eller resultatløn, og udmøntningen sker automatisk på det tidspunkt, hvor de aftalte betingelser opfyldes. t3

14 Jf. bilag 5 om aflønning af tillidsrepræsentanter, kan der også indgås forhåndsaftaler med henblik på, at TR ikke stilles lønmæssigt og lønudviklingsmæssigt ringere end den gruppe, vedkommende er TR f or. Bemaerkning: Der vil således ikke skulle indgås en konkret aftale hver gang, en eller flere medarbejdere udfører en af forhåndsaftalen omfattet fu n ktion/opgave mv., erhve rver kval ifi kationer eller indtræder i stedet for den eller de medarbejder(e), der hidtil har udført funktionen/opgaven. I den enkelte overenskomst/aftale kan der være angivet mere præcise retningslinjer om indgåelse af forhåndsaftaler. I den enkelte overenskomst er der som regel angivet mere konkrete kriterier i form af enten obligatoris ke ogleller vej ledende kriterier for funktions- og kvalifikationsløn. I forhåndsaftalen kan der anvendes yderligere krite rie r. Ved forhåndsaftaler om funktionsløn er det vigtigt at konkretisere de funktioner, man skal varetage for en funktionsløn, eller at udarbejde præcise kriterier for ydelse af funktionsløn. Det kan have betydning for at afgøre uenigheder, fx om ophør af funktionsløn fif. 5 12, stk. I og 2) Ved forhåndsaftaler om kvalifikationsløn kan subjektive kriterier supplere de objektive kriterier eksempelvis selvstændighed, engagement og samarbejdsevne. Grænsen mellem objektive og subjektive kriterier kan være flydende og forskellig afhængig af opgaver, traditioner m m. Kvalifikationsløn er en varig løndel for den enkelte medarbejder, medmindre andet særligt aftales. Se i øvrigt 5 13 stk. 2. Ved forhåndsaftaler om resultatløn gøres opmærksom på, at resultatløn er pensionsgivende, medmindre andet aftales. s I l. Begrundelser I aftaler om anvendelse af funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn angives de kriterier, der har dannet grundlag for aftalen. Kriterierne bør fremtræde med en synlig sammenhæng mellem opgavevaretagelsen og betalingen herfor. Enhver aftale skal være begrundet. Herved tilskyndes, at der i den enkelte kommune arbejdes målrettet for at anvende og udvikle kvalifikationer og funktioner i en lønmæssig sammenhæng. Begrundelserne skal også synliggøre kriterierne i res ultatlønsaftaler. lkrafttrædelsestidsoun ktet for lønforbedringerne bør fastsættes i overensstemmelse med tidspunktet for overtagelse af opgaverne eller erhvervelsen af kvalifikatione n. Udqanqspunktet bør være, at den lokale l4

15 t;, løndannelse er gennemsigtig og at der ydes sammenlignelig løn for sammenlignelige kvalifikationer og funktioner. stk. 2 Lokalt aftalte tillaeg, aftalt pr. L januar 20.t 1 eller senere, skal forsynes med en beskrivende betegnelse (lønseddeltekst), der skal fremgå af lønsedlen, når tillægget udbetales. Med henblik på, at gørelønsedler mere informative skal både centralt og lokalt aftalt tillæg have en betegnelse, der står på lønsed len. I overenskomsterne findes betegnelserne på ce ntralt aftalte tillæ9. Betegnelser på lokalt aftalte tillæg bør være en tydelig betegnelse for det tillæ9, der er aftalt. Betegnelsen må højst udgøre 20 karakterer, d.v.s. at både bogstaver og tegn tæller med. En begrundelse eller angivelse af kriterier kan ogsä få betydning í forhold til Lov om ligeløn til mænd og kvinder, jf. bemærkningen til g 3, stk. 5. Protokollat af 21.juli 2005 om ansættelsesbreve præciserer, at den ansatte skal underrettes skriftligt om lokalt aftalte ændringer af lønforholdene efter over-gang til ny løn. For at gøre lønoplysningerne mere informative også om tidligere aftalte lokale tillæ9, vil aftaleparterne pege på den mulighed, at der løbende ske en registrering af betegnelserne på de eksistèrende lokalt aftale tillæg, når den ansatte opnår nye lokale tillæ9. En begrundelse eller en angivelse af kriterier kan også få bevismæssig betydning i forhold til lov om ligeløn til mænd og kvinder. Af protokollat om ansættelsesbreve, jf. bilag 6 fremgår det, at hver enkelt ansat skal underrettes skriftligt, hvis der i kommunen aftales ændringer i vedkommendes løn. Underretningen skal være den ansatte i hænde senest I måned efter aftalens indgåelse. I relation til bestemmelsen i stk. 2 ovenfor anbefales det også at navngive lokale tillæ9, der er aftalt før den l. januar 201 l. Dermed vil der være betegnelser pä alle tillæg på lønsedlen. 15

16 Kapitel 4. Opsigelse og ophør af lokale aftaler om løn Kapitel 4 drejer sig om under hvilke vilkår, decentrale aftaler (indgået i den enkelte kommune) om funktions- eller kval ifi kations beste mte lønforbedri n ger (såve I løntrinsforbedringer som tillæg) og decentrale aftaler om resultatløn kan opsiges eller ophøre. Centrale aftaler i overenskomsterne om grundløn, fu n ktions- e I ler kval ifi kations løn kan ikke ændres lokalt. I nogle overenskomster er det fastlagt, at der lokalt skal indgås forhåndsaftale om funktionsløn for bestemte funktioner eller kvaf ifikatíonsløn for honorering af bestemte kvalifikationer. Det betyder, at der skal være indgået en sådan aftale i den enkelte kommune. Der er vedrørende funktionsløn og kvalifikationsløn i g i2-t 3 søgt sondret mellem, hvorvidt der er tale om opsigelse/ophør /ændring af en kollektiv decentral aftale eller en aftalt lønforbedring for en enkelt person. For at undgå at uklare eller mangelfulde form uleri nger, især vedrørende opsigelser/ophør af funktionsløn, kval ifikat ions løn og resu ltatløn, giver an ledni ng til utilfredshed, skal organisationerne opfordre TR eller den, der har aftalekompetencen, til at anvende sä præcise formuleringer som muligt i ops igelses-/ophørs bestem melserne. S 2. Funktionsløn Stk. I Lokale aftaler om funktionsbestemte lønforbedringer kan opsiges i overensstemmelse med den lokale aftale eller ændres ved enighed mellem aftalens parter. 5 12, stk. I beskrives under hvilke betingelser en decentral kollektiv aftale eller en decentral aftale for enkelte personer om fu n ktions bes temte lønfo rbed ri nge r kan ops iges eller ændres. Denne bestemmelse dækker såvel kollektive lokale aftaler (f.eks. forhåndsaftaler) som aftaler, der kun dækker en enkelt ansat. Opsigelse over for en enkelt ansat skal ske med den pågældendes opsigelsesvarsel. 16

17 stk. 2 Funktionsbestemte lønforbedringer med hjemmel i lokale aftaler kan ophøre i de tilfælde, hvor funktionen bortfalder for den pågældende, og forudsætningen for lønforbedringen var knyttet til varetagelsen af den bestemte funktion. Lokalt aftalte lønforbedringer kan desuden ophøre i overensstemmelse med bestemmelser herom i den lokale aftale, herunder forhåndsaftaler. I S I 2, stk. 2 beskrives under hvilke beti n ge lse r, fu nktion s beste mte ønforbed ri n ge r kan ophøre. Lønforbedringerne kan ophøre - uanset om de er aftalt centralt eller decentralt - hvis funktionen bortfalder, og det var en forudsætning for lønforbedringen, at den bestemte fu n ktion fakt s k varetages. Det kan endvidere i den lokale aftale, herunder i forhåndsaftaler, være fastlagt under hvilke beti n ge lse r, fu n ktion s be stemte lønforbedri n ge r ophører. Ophør af lønforbedringer kan medføre vilkårsændringer for den enkelte ansatte, som skal behandles efter overenskomstens bestem melser. Opsigelse af løn, hvor der sker en lønreduktion for den enkelte, er altid en væsentlig ændring, der skal varsles med den enkeltes ops igelsesvarse L stk. 3 Aftaler om løntrinsændringer kan ikke opsiges for tjenestemænd. s 3. Kvalifikationsløn stk. I Lokale kollektive aftaler om kvalifikations bestemte lønforbedringer kan opsiges i overensstemmelse med den lokale aftale eller ændres.ved enighed mellem aftalens parter. Kvalifikationsløn er siden Ny Løn's indførelse i. 998 en varig løndel, medmindre andet særligt aftales. I 5 13, stk. I beskrives, under hvilke betingelser en decentral kollektiv aftale om kvalifikations bestemte lønforbedri nger kan opsiges eller ændres. De ansatte omfattet af den hidtidige aftale vil i den situation beholde deres kvalifikations bestemte lønforbedring som en personlig ordning, medmindre andet aftales. En decentralt kollektivt aftalt kvalifikationsbestemt lønforbedring er i princippet uopsigelig i forhold til den enkelte ansatte, der er omfattet. Den ansatte bevarer lønforbedringen som en personlig ordning, såfremt den decentrale kollektive aftale opsiges eller ændres. srk. 2 Lokale aftaler om kvaf ifikationsbestemte lønforbedringer for den enkelte ansatte kan i øvrigt ændres ved enighed mellem aftalens parte r. I S 13, stk. 2 fastslås, at en decentralt aftalt kvalifikations bestemt lønforbedring for en enkelt person kun kan ændres ved enighed mellem aftalens parter. Ved aftale om indolacerino oå høiere orundløn t7

18 aftales normalt en helt ny lønsammensætning, hvor tidligere aftalte tillæg indgår i den samlede nye løn. En aftale om højere grundløn kan dermed være et eksempel på enighed mellem parterne om ændring af kval ifi kation sti I læ9. Et eksempel kan være stillingsskift inden for kommunen til en stilling, hvor den erhvervede kvalifikation ikke er relevant. I en voldgiftssag fra 2001 mellem KTO og de tid I i ge re (amts) kom m u nale arbejds g ivere er det afgjort, at ansatte både ved ansøgt og uansøgt overgang til anden stilling inden for samme kommune og i samme type stilling bevarer hidtidig kvalifikationsløn. Det kan f.eks. være en socialrådgiver, der skifter mellem 2 forvaltninger inden for samme kommune. Ved enighed kan aftaleparterne i en kommune dog fortsat ændre en aftale om kvalifikationsløn, jf. srk.2. Stk.3 Aftaler om løntrinsændringer kan ikke opsiges for tjenestemænd Resultatløn ' De lokale parter fastsætter bestemmelser om den enkelte aftales varighed. Lokale aftaler om resultatløn kan opsiges i overensstemmelse med bestemmelser herom i den enkelte aftale eller ændres ved enighed mellem aftalens parter. Det er væsentligt at præcisere eventuelle forud sætn i n ger/beti ngelser for en ops igelsesadgang og eventuelle konsekvenser for ophør af lønforbedringer. Kapitel 5. Rets- og nteressetvister S 15. Retstvister Stk. I Brud pä eller uenighed om forstäelsen af lokale aftaler indgået i henhold til en kollektiv overens komst/fællesaftale om lokal løndannelse med en forhandlingsberettiget organisation behandles efter de almindelige regler for behandling af retstvister aftalt med organ isationen. Stk. I i $ l5 drejer sig om retstvister opstået om lokale aftaler, der er indgået med hjemmel i Fællesaftalen/en overenskomst mellem KL og en enkelt orqanisation. Hovedaftalerne findes i KL's Løn og Personale, afsnit 9l. l8

19 stk. 2 Hvis tvisten drejer sig om brud på eller forståelse af denne aftale, retter den forhandl ings berettigede organisation/- kommunen henvendelse til organisationerne omfattet af denne aftale og KL med henblik på afholde lse af mægli ng smøde /forhand I ing mellem parterne i denne aftale. Stk. 2 i 5 ì 5 drejer sig om tvister, der kan tilbageføres til nærværende aftale. Bliver en tv st bragt videre til forhandling mellem KL og organ isatione n, følges i øvrigt retstvistaftale ns bestem melser. Af aftalen om retstvister fremgår det, at en retstvist skal forsøges bilagt ved forhandlinger lokalt mellem kommunen og vedkommende pe rsonaleorgan i sation s ti ids re præse ntant/ afdeling/faglige klub. Hvis retstvisten ikke bilægges, oversendes sagen til centrale forhandlinger mellem KL og personaleorganisationen. Hvis retstvisten fortsat ikke bilægges, retter personaleorganisationen/kl henvendelse til organisationerne i Fællesaftalen med henblik på afholdelse af mæglingsmøde/- forhandling mellem organisationerne og KL. Fører forhandlingerne mellem organisationen og KL ikke til en forligsmæssig løsning er det i retstvistaftalen angivet, i hvilket forum tvisten kan videreføres. Af praktiske grunde sendes henvendelsen til organisationssiden til den organisation, tvisten vedrører. Den pågældende organisation har herefter har ansvaret for at inddraqe de øvrioe organisationer. S 16. Interessetv ster om grundløn, funktionsløn og kvalifi kationsløn Interessetvíster kan fx forekomme. hvis der opstår en lokai uenighed om, hvorvidt en gruppe eller en enkeltperson skal have andel i de decentrale midler, hvilken størrelse lønforbedringen skal have, eller hvor der lokalt er uenighed om funktions/kvalifikationsbestemte lønforbedringer efter, at en lokal aftale herom er opsagt. I stk. I -4 beskrives de 4 niveauer, der anvendes ved f øsning af interessetvister. De skal følges ved tvister mellem en organisation og en kommune. Organ isatione rne an befale r, at der udarbejdes et referat af forhandlingen for forståelsen senere. Ved uenighed har man ret til at egne synspunkter anføres og der bør tages forbehold for videreførelse af interessetvisten. t9

20 I : stk. I Hos den ansættelsesmyndighed, hvor interessetv sten er opstået, føres der hurtigst muligt mellem kommunen og (lokale) repræsentanter for den forhandlings og aftale berettigede organ isation en forhandl i ng med henblik på at bilægge tvisten. Niveau I Uenighed om indgåelse af resultatlønsaftaler kan ikke videreføres i tvisteløsningssystemet, dog kan de lokale parter anmode overenskomstparterne om at bistå ved en fornyet lokal drøftelse Såfremt der ikke kan opnås enighed lokalt om indgåelse af en resultatlønsaftale kan organisationsrepræsentanten eller kommunen anmode KL og den enkelte organisation om at bistå ved de lokale drøftelser. Det er således også vigtigt, at der udarbejdes referat af lokale forhandlinger om resultatlønsaftaler. Srk. 2 Bilægges interessetvisten ikke, kan organisationsrepræsentanter fra begge parter tilkaldes med henblik på medvirken i en lokal forhandling mellem ansættelsesmyndigheden og (lokale) repraesentanter for den forhand lingsberettigede organisation. En af parterne kan kræve den lokale forhandling afholdt inden for en frist af 3 uger efter forhandlingen i stk. L Niveau 2. Hvis der er enighed mellem de centrale parter, kan forhandlingen afvikles således, at den ene part alene er repræsenteret af en repræsentant fra det lokale niveau Ved OKI I er der indført en mulighed for, at alene den ene organisationsrepræsentant (KL eller organisationen) deltager i niveau 2 forhandlingeri. Opmærksomheden henledes på, at en sådan afuikling af en niveau 2 forhandling kræver enighed mellem de centrale overens komstparter. stk. 3 Bilægges interessetvisten ikke lokalt, oversendes sagen af en af parterne inden for en frist af l4 dage efter den lokale forhandling til centrale forhandlinger mellem KL og den fo rhand I i n gs- og aftalebe rettigede organ isation. Den centrale forhandling kan kræves afholdt senest 3 uger efter modtagelsen af forhandlinqsbeg eringen. De centrale parters Niveau 3 Hvis der ved de centrale forhandlinger i niveau 3 opnås enighed om, hvorledes tvisten skal løses, er denne løsning bindende for de lokale oarte r. 20

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.11 38/2011 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Det lokale økonomiske råderum

Det lokale økonomiske råderum Nedenstående er bilag 1 til Fællesaftalen om lokal løndannelse på det kommunale område. Bilaget er parternes beskrivelse af det økonomiske råderum. Bilag 1 Det lokale økonomiske råderum Det lokale økonomiske

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område

Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område Fællesaftale om lokal løndannelse på det tekniske område KL FOA - Fag og Arbejde Fagligt Fælles Forbund 3F Det Offentlige Beredskabs Landsforbund Dansk Formands Forening Serviceforbundet Landsklubben For

Læs mere

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl.

09.03 O.13 47/2013 Side 1. Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Side 1 Forlængelse af Aftale om lokal løndannelse for lærere m.fl. Indholdsfortegnelse Side 09.03 Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 3 1. Område... 3 Kapitel 2. Lokale forhandlinger... 3 2. Lønpolitisk

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse. 09.01 O.13 50/2013 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F handlingskartellet HK/KOMMUNAL Malerforbundet i Danmark

Læs mere

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1

Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk. 09.06 O.13 3/2014 Side 1 Fællesaftale om lokal løndannelse for pædagogisk område KL 09.06 Side 1 BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles Forbund (3F) Dansk

Læs mere

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte

09.05 O.13 47/2013 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte Side 1 Aftale om lokal løndannelse for tandlæger, musikskoleledere/-lærere og tjenestemandsansatte bibliotekarer KL Bibliotekarforbundet De Offentlige Tandlæger Fællesudvalget for Musikundervisere inden

Læs mere

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013

Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Fællesaftale om Lokal Løndannelse 2013 Regionernes Lønnings- og Takstnævn BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET I DANMARK DANSK EL-FORBUND DANSK FRISØR- OG KOSMETIKERFORBUND DANSK METAL DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING

Læs mere

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ORGANISATIONERNE I DEN PÆDAGOGISKE BRANCHE: FOA FAG OG ARBEJDE SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FAGLIGT FÆLLES FORBUND (3F) DANSK METAL FÆLLESAFTALE OM LOKAL LØNDANNELSE

Læs mere

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets

09.04 O.13 07/2014 Side 1. Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets Side 1 Aftale om lokal løndannelse for Sundhedskartellets område KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 09.04 Side 2 Indledning... 3 Kapitel 1. Område... 4 1. Område... 4 Kapitel 2. Lokale forhandlinger...

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

AFTALE OM lokal løndannelse

AFTALE OM lokal løndannelse AFTALE OM lokal løndannelse for det regionale område 2011 1 for det regionale område 20111 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 13-02 Copyright Sundhedskartellet 2013 Januar 2013 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere

30.32 O.15 31/2015 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte socialrådgivere og socialformidlere KL Dansk Socialrådgiverforening HK/KOMMUNAL Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1.

FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN. For fysioterapeuter og ergoterapeuter. ved. Center for Hjælpemidler og Kommunikation. Aabenraa kommune. pr. 1. FORHÅNDSAFTALE OM NY LØN For fysioterapeuter og ergoterapeuter ved Center for Hjælpemidler og Kommunikation Aabenraa kommune pr. 1.april 2009 XuoJ D < ry>u\ty\ > tcr*> Generelle forhold Betingelser Forhåndsaftalen

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.15 41/2015 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1

Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere. 51.02 O.08 39/2008 Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet (FMM) Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger

Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger Aftale for tjenestemandsansatte tandlæger KL De Offentlige Tandlæger Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle bestemmelser... 3 3. Personlig løn- og pensionsgaranti og overgangstrin/-tillæg...

Læs mere

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1

Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. 40.22 O.11 42/2011 Side 1 Aftale for assistenter, mestre og driftsledere m.fl. KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Lederne Maskinmestrenes ening Teknisk Landsforbund Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

07.39 O.13 27/2013 Side 1. Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger Side 1 Aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 07.39 Side 2 Aftalens område... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 Lønstatistik... 3 2.

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl.

40.32 O.13 48/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte arbejdsformænd, vejformænd, faglærte gartnerformænd m.fl. KL Dansk mands ening FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser...

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Nye lønsystemer sat på sporet

Nye lønsystemer sat på sporet Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Nye lønsystemer sat på sporet Nye lønsystemer sat på sporet Januar 2003 Januar 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer

Lokal løndannelse i praksis. en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Lokal løndannelse i praksis en pjece til dig, som forhandler løn til Sundhedskartellets medlemmer Copyright

Læs mere

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis

Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis Lønpolitik - og sådan gør vi i praksis 1 Lønpolitik Indledning Silkeborg Kommunes lønpolitik skal medvirke til at realisere kommunens overordnede politiske mål og skal til stadighed sikre den fornødne

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK

FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK FORHÅNDSAFTALE FOR LÆGESEKRETÆRERNE INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG DANSK LÆGESEKRETÆRFORENING/HK IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien pr. 01.04.09 Alt indføjet med kursivskrift

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte)

Forhandlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) handlingskartellets Fællesaftale (Aftale for tjenestemandsansatte) KL Danske Skov- og Landskabsingeniører og Have- og Parkingeniører HI Organisation for ledende medarbejdere i Idræts-, Kultur og Fritidssektoren

Læs mere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere

51.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere Side 1 Aftale for tjenestemandsansatte musikskoleledere KL Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musiksk o- leområdet (FMM) Indholdsfortegnelse Side 51.02 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning...

Læs mere

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber

33.04 O.13 02/2014 Side 1. Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber Side 1 Aftale for tjenestemandsansat beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber KL Det Offentlige Beredskabs Landsfo rbund Ingeniørforeningen i Danmark Teknisk Landsforbund

Læs mere

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder

44.02 O.13 51/2013 Side 1. Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder Side 1 Aftale vedrørende tjenestemandsansat ledende værkstedspersonale mv. ved klientværksteder KL Dansk Metal FOA Fag og Arbejde Lederne Socialpædagogernes Landsforbund Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1

Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører. 31.02 O.13 45/2013 Side 1 Tiltrædelsesaftale for ingeniører og landinspektører m.fl. KL Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Tiltrædelse og gældende aftaler... 3 2. Hvem

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Struer Kommune Lønpolitik

Struer Kommune Lønpolitik Struer Kommune Lønpolitik side1 af 6 Lønpolitik Struer kommunes lønpolitik gælder for alle driftsområder og alle kommunalt ansatte. Lønpolitikken skal understøtte opfyldelsen af vedtagne politikker og

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET

11.20.20 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANMARKS JURIST- OG ØKONOMFORBUND DANSK EL-FORBUND PHARMADANMARK DANSK FORMANDS FORENING DANSK

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet

Lønudvikling gennem hele arbejdslivet Lønudvikling gennem hele arbejdslivet - DM s lønpolitik DM s lønpolitik efterstræber at vise vejen for en offensiv lønpolitik tilpasset fremtidens arbejdsmarked. DM s lønpolitiske principper er, at: Livslønnen

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

93.01 O.11 37/2012 Side 1

93.01 O.11 37/2012 Side 1 Hovedaftale mellem KL og Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor ening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør ening Dansk Psykolog ening Den

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning.

Med henblik på disse overvejelser har ministeriet udarbejdet nedenstående vejledning. Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pædagogiske ledere - vejledning I forbindelse med OK 08 blev

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR SL HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bemærkninger

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd

Kommunale Tjenestemænd KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 19. marts 2002, kl. 19.30 Sted Forligsinstitutionen Emne Mæglingsforslag om overenskomst-

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension

07.72 O.13 19/2014 Side 1. Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension Side 1 Rammeaftale om supplerende pension til tjenestemænd og ansatte med ret til tjenestemandspension KL Sundhedskartellet Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Formål... 3 Kapitel 2. Aftaler om

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati.

Den lokale løndannelse er altså sat fri fra bindinger og bureaukrati. N O TAT Fri og forenklet lokal løndannelse Den 7. juni 2011 Ref CVH/JAI Indhold Fri og forenklet lokal løndannelse... 1 1. Udfordringer... 2 2. Løsninger... 3 2.1. Anvend lokal løn!... 3 2.2. Brug løn

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer

OVERENSKOMST for ernæringsog. husholdningsøkonomer AMTSRÅDSFORENINGEN 32.14.1 Side 1 LÆRERNES CENTRALORGANISATION OVERENSKOMST for ernæringsog husholdningsøkonomer 2005 = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale mv. tilrettet f.eks. 01-07-2005

Læs mere

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve)

Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) Aftale om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbreve) KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER

OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER OK 2008-2011 NY LØN FRIE SKOLER Midlertidigt lønsystem i OK 2008 Der aftaltes nedenstående midlertidige justeringer. sbestemmelser med virkning fra 1.4.2009. er den mindste samlede løn en lærer/bh.kl.leder

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup

Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Forhåndsaftale for lærere ansat ved CSV Odense- Vestfyn-Brangstrup Odense Kommune Odense Lærerforening Side 1 af 6 Indhold Kapitel 1. Personafgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet... 3 Kapitel 2. Funktionsløn...

Læs mere

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.

Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34. Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03. Organisationsaftale (forhåndsaftale om løn) indgået mellem Gribskov Kommune og DLF/Kreds 34 Gældende for overenskomstperioden 01.04.15-31.03.2018 1. Aftalens område Denne aftale har hjemmel i og supplerer

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.10 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at

Lederlønpolitik. Med indførelsen af Ny løn blev der vedtaget en fælles erklæring mellem overenskomstens parter hvor det blev slået fast, at Lederlønpolitik Dansk Psykolog Forenings overordnede mål at, sikre bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår for ledere. Dette sker gennem overenskomstforhandlinger på det offentlige og private område og

Læs mere

Tid: 15. februar 2012. Periode: 1. april 2011-3j. marts 2013

Tid: 15. februar 2012. Periode: 1. april 2011-3j. marts 2013 c Cureaftale pr. 1. april2011 Tid: 15. februar 2012 Forhandlingsberettigedeparter: BlFogDansksocialrådgiverforening Deltagere iforhandlingen: For BIF: Thomas Pedersen I Jørgen Moberg 'For DS: Anne-Berit

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde

FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde FORHÅNDSAFTALE FOR PERSONALEGRUPPER HVOR FOA FAG OG ARBEJDE HAR FORHANDLINGSRETTEN. AFTALEN ER INDGÅET MELLEM: FILADELFIA OG FOA Fag og Arbejde IKRAFTTRÆDELSESDATO: 01.04.09 Omfattet af udmøntningsgarantien

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik

Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik Hvordan går det med Ny Løn? Vejledning og statistik I Fællesaftalen om Ny Løn er det aftalt, at - der pr. 1. oktober foretages en midtvejsstatus for, hvordan det er gået den enkelte personalegruppes lønudvikling

Læs mere

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne

41.11 O.13 31.05.13/2013 Side 1. Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne Side 1 Rammeaftale om kombinationsansættelser for ikke-uddannede i kommunerne KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund Fagligt Fælles bund FOA Fag og Arbejde Socialpædagogernes Landsforbund Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet

Ledere i Region Midtjylland. Delegerings- og kompetencefordelingsregler på løn- og personaleområdet Ledere i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Koncern HR, Løn og Personale Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dato: 8.12.2010 Delegerings- og kompetencefordelingsregler

Læs mere

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten

Lønforhandlinger på arbejdspladsen. - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Lønforhandlinger på arbejdspladsen - dét skal du vide, når du forhandler løn i staten Maj 2012 Dét skal man vide om lokale lønforhandlinger Lønforhandlinger skal ske mindst én gang om året, hvis en af

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte PO-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte PO-organister. Samme overenskomst træder pr. 1. januar 2010 i kraft for de

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

9.3.C. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s

9.3.C. Hovedaftale om fremgangsmåden ved indgåelse af aftaler og regler for udøvelse af forhandlingsret for tjenestemænd inden for KL s INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Løn generelt.... 1 2. Pension..... 3 3. Kompetenceudvikling.. 4 4. Seniorinitiativer 4 5. Tillidsrepræsentanter 4 6. Trivsel og sundhed 5 7. Fravær af familiemæssige årsager... 6

Læs mere

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027

OVERBRINGES Den 10 10 2007 J.nr.: 0710 0027 Kommunernes Landsforening Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Sankt Annæ Plads 30 Postboks 2277 1025 København K Tlf. 46 95 40 60 Fax 33 13 22 35 shk@sundhedskartellet.dk www.sundhedskartellet.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere