Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse. Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration"

Transkript

1 Analyse Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration 2013

2 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER Effekter af konkurrence om kommunal lønadministration On-line ISBN Analysen er udarbejdet af Sekretariatet for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Bilagene til analysen er udarbejdet af Rambøll Management Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej Valby Tlf.: November 2013

3 SIDE 3 EFFEKTER AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL LØNADMINISTRATION Indhold Kapitel 1 Resumé og anbefalinger Resumé Anbefalinger Baggrund Disposition Kapitel 2 Analysetilgang og udvælgelse af casekommuner Analytisk tilgang Praktisk anvendelse af den analytiske tilgang Udvælgelse af analysens casekommuner Kapitel 3 Markedet for lønadministration Opgaver om lønadministration Afgrænsning af markedet Aktører på den kommunale del af markedet Udvikling i markedet Konkurrencen på den kommunale del af markedet Kapitel 4 Analyse af effekter Overblik over effekter ved at skabe konkurrence om lønadministrationsopgaver Opgørelserne af effekterne Forklaringer på effekter af at skabe konkurrence om lønadministrationen Opmærksomhedspunkter Kapitel 5 Casekommuner Frederiksberg Kommune Greve Kommune Odense Kommune Albertslund Kommune Odder Kommune Lemvig Kommune Syddjurs Kommune Opsamling af resultater i kommunerne Kapitel 6 Hjemtagning af lønadministration... 48

4 SIDE 4 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER 6.1 Overblik over hjemtagelse af lønadministration Begrundelser for at hjemtage lønadministrationen Løsninger efter hjemtagelsen af lønadministrationen Bilag 1 Rambøll Management Consultings operationalisering af den analytiske tilgang Bilag 2 Casebeskrivelser... 54

5 SIDE 5 EFFEKTER AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL LØNADMINISTRATION Kapitel 1 Resumé og anbefalinger 1.1 Resumé Det har givet blandede resultater for syv danske kommuner at sende opgaver om lønadministration i udbud. I fire kommuner har resultatet været højere omkostninger og ringere kvalitet. En kommune har oplevet blandede resultater mens udbuddene i to kommuner har ført til både økonomiske besparelser og kvalitetsforbedringer. Det fremgår af denne analyse, som er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde på baggrund af casestudier foretaget af Rambøll Management Consulting. Analysen er baseret på casestudier fra syv ud af de 11 danske kommuner, som har erfaring med at skabe konkurrence om lønadministrationsopgaver. Boks 1.1 Hovedkonklusioner Erfaringer fra syv danske kommuner viser, at resultaterne af at sende opgaver om lønadministration i udbud har været blandede:» To kommuner har opnået både besparelser og bedre kvalitet.» En kommune har fået en betydelig besparelse, men også ringere kvalitet.» Fire kommuner har fået højere omkostninger og ringere kvalitet. Resultater for kommunernes økonomiske effekter er behæftet med usikkerhed. Det skyldes blandt andet, at resultaterne beror på kommunernes skøn om økonomi før seneste udbud. Der kan være forskellige forklaringer på de effekter, kommunerne har haft af at sende opgaver om lønadministration i udbud:» Omfanget af den del af lønopgaverne, som er egnet til udbud, er blevet mindre som følge af digitalisering og decentralisering.» Markedsforholdene er ikke præget af velfungerende konkurrence der er kun få leverandører og begrænset efterspørgsel.» Nogle kommuner har et længere strategisk sigte og genudbyder opgaverne andre kommuner har et kortere sigte.» Nogle udbud er mere velforberedte og bedre specificerede end andre.» I nogle udbud er der givet bedre plads til innovation og til, at leverandørerne kan udnytte stordriftsfordele. I de to kommuner, som har opnået både besparelser og bedre kvalitet, er udbuddet sket som led i en generel udbudsstrategi, og opgaverne har været udbudt i længerevarende perioder. De to kommuner begrunder selv de gode resultater med, at de efter at have udbudt opgaverne flere gange nu er blevet skarpe kontraktpartnere i forhold til deres leverandører. Fire af de syv kommuner i undersøgelsen har som konsekvens af dårlige resultater valgt at hjemtage lønadministrationsopgaverne. Kommunerne har ved beslutningerne om hjemtagning især lagt vægt på, at kvaliteten var forringet, og at samarbejdet med leverandøren har været utilfredsstillende. Analysen viser også, at processen om for første gang at sende opgaver i udbud kan medføre utryghed og usikkerhed for de berørte medarbejdere. Desuden vil ekstern løsning af opgaverne betyde et tab af detaljeret specialistviden. Det bør offentlige myndigheder være opmærksomme på, når de overvejer for første gang at skabe konkurrence om lønadministrationsopgaver.

6 SIDE 6 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER Analysens resultater bliver mere udførligt omtalt i det følgende. Konkurrence om lønadministrationsopgaver har givet blandede resultater Når det skal vurderes, hvilke effekter kommunerne har haft af at sende opgaver om lønadministration i udbud, ses der på:» økonomiske effekter det vil sige, om den udbudte opgave løses med lavere eller højere omkostninger efter udbuddet. I opgørelserne ses der på nettoresultatet af udbuddene, hvor kommunernes udbuds- og følgeomkostninger er medregnet, og» effekter for kvaliteten i opgaveløsningen det vil sige, om kvaliteten er forbedret, uændret eller forværret efter udbuddet. I denne analyse vurderes kvaliteten ud fra servicemål og forsyningssikkerhed i leverandørens opgaveløsning, af kommunens brugere af lønadministrationen og af lønmodtagerne. De syv kommuner, der indgår i undersøgelsen, har haft meget forskellige effekter af at skabe konkurrence om lønadministrationsopgaverne. Kommunerne deler sig i tre grupper, som det fremgår af tabel 1.1. Tabel 1.1 Overblik over effekter Frederiksberg Greve Odense Albertslund Odder Lemvig Syddjurs Økonomisk besparelse i pct., netto 33 (+) 1 30 ( ) Kvalitet + + ( ) ( ) Anm.: Økonomiske besparelser er opgjort som gennemsnitlige årlige ændringer fra før til efter seneste udbud i pct. Anm.: En parentes angiver, at der er tale om en beskeden forbedring eller forværring af det givne forhold, eller at resultatet er behæftet med usikkerhed. Dette kan skyldes, at der er tale om en begrænset samlet effekt, eller at der er forhold, som trækker i hver sin retning. Symbolforklaring: Forbedring: + Forværring: Der er to kommuner, som har opnået positive effekter i form af både nettobesparelser og bedre kvalitet. En kommune har haft blandede effekter. Udbuddet af lønadministrationsopgaverne gav nettobesparelser, men også en kvalitetsforringelse. De resterende fire kommuner har alle haft negative effekter. Effekterne har været højere omkostninger og dårligere kvalitet end før udbuddene. De samlede udgifter til lønadministration i alle landets 98 kommuner er på mio. kr. årligt. De syv undersøgte kommuners omkostninger ligger på mellem knap 3 mio. kr. og godt 10 mio. kr. årligt. De økonomiske effekter af de undersøgte udbud ligger mellem en nettobesparelse på godt 4 mio. kr. til en omkostningsstigning på godt halvanden mio. kr. årligt. 1 Greve Kommunes omkostningsniveau har ikke været muligt at opgøre præcist., men er vurderet til at være lavere efter udbuddet. Baggrunden for vurderingen fremgår af kapitel 4 og 5. 2 Albertslund Kommunes omkostningsniveau har ikke været muligt at opgøre præcist., men er vurderet til at være højere efter udbuddet. Baggrunden for vurderingen fremgår af kapitel 4 og 5.

7 SIDE 7 EFFEKTER AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL LØNADMINISTRATION De effekter, som kommunerne har haft af at sende opgaverne om lønadministration i udbud, kan have forskellige forklaringer. Nogle forklaringer omhandler udviklinger i opgaver og markedet, mens andre forklaringer handler mere om den måde, kommunerne har udbudt opgaverne på. Resultater for kommunernes økonomiske effekter er behæftet med usikkerhed. Det er muligt, at kommunernes omkostninger til opgaveløsningen før udbud er undervurderet. Det skyldes, at de økonomiske effekter først og fremmest beror på kommunernes skøn om økonomi før seneste udbud. Skøn er brugt på grund af mangel på præcise opgørelser om økonomi i kommunerne. Hvis skønnene er konservative, har de økonomiske effekter af udbuddene været bedre end det billede, der fremgår af tabel 1.1. Overvejelser herom uddybes i afsnit 4.2. Derudover er effekter fra udbud af opgaver om lønadministration så vidt muligt isoleret i analyserne. Effekter fra udbud og fra andre udviklinger kan dog være svære at adskille fra hinanden. Eksempelvis effekter fra den løbende digitalisering og decentralisering på lønadministrationsområdet. Digitalisering og decentralisering I løbet af de seneste år er der sket udviklinger i både lønadministrationsopgaverne og i markedssituationen, som samlet set har gjort det betydeligt sværere at kunne opnå gode resultater af at sende opgaver om lønadministration i udbud. Udviklingen er især drevet af en digitalisering, som har betydet, at opgaver automatiseres og i stigende grad håndteres ved brug af IT. Det har givet grundlag for en decentralisering, hvor flere opgaver om eksempelvis indberetning af lønoplysninger håndteres af decentrale institutionsledere i kommunerne. Udviklingen har samlet set betydet, at den del af opgaverne, som er mest konkurrenceegnet, er blevet mindre. Og når det økonomiske omfang af opgaverne bliver mindre, kan det samtidig blive sværere at opnå gode økonomiske resultater af at sende opgaverne i udbud. Det skyldes dels, at udbuds- og følgeomkostninger ikke nødvendigvis bliver mindre, når opgavens omfang bliver mindre, og dels at det kan blive sværere at realisere stordriftsfordele ved mindre opgaver. Markedsforhold og konkurrence Konkurrencen på leverandørmarkedet er også et forhold, som kan have stor betydning for, hvilke effekter der opnås. Der er i øjeblikket kun tre leverandører på den kommunale del af markedet for lønadministration. To af disse leverer udelukkende lønadministration på deres egne lønsystemer og byder alene på opgaver, som skal løses på deres egne lønsystemer. Den tredje leverandør udfører lønadministration uafhængigt af lønsystem, men har ikke eget lønsystem og kan derfor ikke byde ind på samlede udbud om lønadministration og nyt lønsystem. Ved de gennemførte udbud siden 2009 har kommunerne derfor modtaget blot ét eller to tilbud. På efterspørgselssiden er det i øjeblikket kun seks af de 98 danske kommuner, som får udført opgaver om lønadministration eksternt. Samlet indebærer de få leverandører og den begrænsede efterspørgsel, at markedsforholdene ikke er præget af velfungerende konkurrence. Under disse markedsforhold vil det derfor være vanskeligere at opnå gode resultater af at sende offentlige opgaver i udbud, end det vil være på markeder med velfungerende konkurrence. Hvis der skal blive bedre konkurrence om lønadministrationsopgaverne, skal flere kommuner og andre offentlige myndigheder i større omfang end nu sende opgaver om lønadministration

8 SIDE 8 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER i udbud. En større efterspørgsel fra offentlige kunder vil gøre markedet mere interessant for nye leverandører og vil derfor kunne give en bedre konkurrence om de udbudte opgaver. Forklaringerne ovenfor har i de senere år samlet gjort det sværere for kommunerne at opnå gode resultater af at sende opgaver om lønadministration i udbud. Alligevel har de syv undersøgte kommuner opnået meget forskellige effekter af deres udbud. Forklaringerne omhandler forskelle i, om kommunerne har haft længerevarende strategisk sigte med udbuddene, hvordan udbuddene konkret har været forberedt og specificeret, samt om der er skabt rammer for, at leverandørerne kan løse opgaverne med innovation og stordrift. Kommunernes strategiske tilgang til udbud af lønadministrationsopgaverne En mulig forklaring på de forskellige effekter, som kommunerne har haft af at sende opgaver om lønadministration i udbud, er, om de har haft et længere strategisk sigte med at sende opgaverne i udbud eller ej. I tre kommuner er udbuddet sket som led i en generel udbudsstrategi, og disse kommuner udmærker sig ved alle at have opnået økonomiske nettobesparelser ved udbuddet. Hertil kommer, at de to kommuner, som har opnået både besparelser og bedre kvalitet, har gjort det efter at have udbudt opgaverne flere gange. De to kommuner, som har haft positive effekter ved udbuddene, har endvidere haft betydeligt lavere udbuds- og følgeomkostninger end de øvrige fem kommuner. Det skyldes især, at der i disse to kommuner er tale om genudbud. Udbudsomkostninger er næsten fraværende, eftersom tidligere udbudsmaterialer er genbrugt med mindre rettelser. De bedste resultater er således opnået af de kommuner, der strategisk har arbejdet med at opnå en mere effektiv opgaveløsning i længerevarende perioder, hvor de har udbudt opgaverne om lønadministration flere gange. Kommunernes tilrettelæggelse og forberedelse af udbud Kommunernes konkrete tilrettelæggelse af udbuddet har også haft stor betydning for de effekter, kommunerne har opnået. Det afhænger blandt andet af, hvor velforberedte udbuddene har været, og om opgaverne er blevet specificeret således, at kommunerne får løst de ønskede opgaver til den ønskede kvalitet. Der er her meget stor forskel på, hvordan udbuddene har været tilrettelagt. I de fem kommuner, hvor der er tale om førstegangsudbud, har kommunerne ikke kunnet basere udbuddene på erfaringer fra tidligere udbud. Disse fem kommuner har oplevet kvalitetsforringelser, som i forskelligt omfang kan skyldes, at udbuddene var utilstrækkeligt forberedt, og at opgaverne kunne have været bedre specificeret. Det har blandt andet betydet, at kontrakterne ikke i tilstrækkelig grad har indeholdt rammer, som har kunnet understøtte fleksibilitet i samarbejdet med leverandørerne. Resultatet er blevet et ufleksibelt samarbejde, hvor kommunerne finder det problematisk, at de kun får det, der er beskrevet i udbudsmaterialet, og ikke fleksible løsninger af de problemer, der løbende opstår. Det er her leverandørernes opfattelse, at deres tilbud afspejler kommunernes udbudsmaterialer, og at hvis kommunerne ønsker at få varetaget uforudsete opgaver, kan dette skrives ind i udbudsmateriale og i kontrakt. I to kommuner, hvor der var tale om genudbud, kunne udbuddene baseres på erfaringer fra de foregående udbud af opgaverne. Begge disse kommuner har opnået både økonomiske nettobesparelser og kvalitetsforbedringer. De to kommuner begrunder især de gode resultater med, at de efter at have udbudt opgaverne flere gange nu er blevet skarpe kontraktpartnere i forhold til deres leverandører.

9 SIDE 9 EFFEKTER AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL LØNADMINISTRATION De to kommuner er tilfredse med samarbejdet med deres respektive leverandører. Det skyldes for det første, at samarbejdet er blevet udviklet over en årrække. Samarbejdet var ikke lige så godt i den første kontraktperiode som i de senere. For det andet har de to kommuner opbygget praktiske erfaringer med kontraktstyring, der smidiggør samarbejdet med leverandørerne. Det opleves som om, at kontrakten nu er trådt i baggrunden i forhold til et mere dialogbaseret samarbejde. Leverandørernes muligheder for innovation og stordrift Leverandørernes muligheder for innovation og udnyttelse af stordriftsfordele i opgaveløsningen er et andet forhold, som kan medvirke til at forklare de effekter, som kommunerne har opnået ved at sende opgaverne i udbud. Disse muligheder kan afhænge af, i hvilket omfang der gives plads til innovation og udnyttelse af stordriftsfordele i den måde, opgaverne udbydes på, men også af leverandørernes egne tilrettelæggelser af opgaveløsningen. I alle syv kommunale udbud har leverandørerne kunnet løse de udbudte opgaver med en mindre bemanding, end kommunerne selv har haft til opgaverne før udbuddene. For alle de syv kommuner har leverandørerne samlet set kunne mere end halvere bemandingen. Forklaringerne er især, at der er sket en øget digitalisering og decentralisering af lønopgaverne, og at leverandører med lønopgaver som kernekompetencer kan varetage opgaverne mere effektivt og driftsikkert. For at leverandørerne kan realisere effektiviseringspotentialet, er det nødvendigt, at leverandørerne selv kan tilrettelægge og gennemføre arbejdet samt bestemme, hvor og hvordan arbejdet udføres. Det har ikke altid været tilfældet i de undersøgte udbud, hvor der er eksempler på krav om, at opgaverne skulle udføres på samme måde som før konkurrenceudsættelsen, og at opgaverne fysisk skulle varetages i lokalområdet. Leverandørerne peger på, at nogle af problemerne kunne have været løst, hvis kommunerne i højere grad havde specificeret opgaverne med funktionskrav, der giver bedre muligheder for at anvende innovative arbejdsgange og fleksible løsninger. Kommunernes omkostninger til lønadministration viser, at leverandørernes muligheder for stordrift har betydning for at opnå gode resultater. De største kommuner, som har gennemført de største udbud, har de laveste omkostninger til lønadministration i forhold til antallet af lønmodtagere. Erfaringerne fra de undersøgte udbud viser således, at der er bedre muligheder for at opnå stordriftsfordele og lave omkostninger, desto større omfang opgaverne har. Andre forhold som man bør være opmærksom på Casestudierne har også ud over effekter og forklaringer på effekter afdækket nogle andre forhold, som kommunerne bør være opmærksom på, hvis de overvejer for første gang at sende opgaver om lønadministration i udbud. Kommunerne bør være opmærksomme på de virkninger, det vil kunne have for de berørte medarbejdere, når de første gang overvejer at sende opgaver om lønadministration i udbud. Det vil kunne give anledning til usikkerhed og utryghed for de medarbejdere, som eventuelt virksomhedsoverdrages eller på anden måde vil kunne blive berørt. Ligesom på andre områder, gælder det også for opgaver om lønadministration, at kommunen mister noget af den detaljerede viden, kommunen tidligere har haft, når opgaverne varetages af en ekstern leverandør. Da lønadministration ikke er en af kommunernes kerneopgaver, vil et sådan tab af viden om den rent praktiske udførelse dog formentlig ikke give anledning til større problemer. Nogle kommuner har valgt at hjemtage opgaverne igen Ud af analysens syv casekommuner har fire besluttet at hjemtage opgaverne om lønadministration. Selv om de efterfølgende beslutninger om hjemtagning ikke er en egentlig del af den-

10 SIDE 10 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER ne analyses fokus på effekterne af at sende opgaverne i udbud, er det markant, at mere end halvdelen af casekommunerne har valgt at hjemtage opgaverne om lønadministration. Der er derfor også set på, hvad begrundelserne for at hjemtage opgaverne har været. Fælles for de fire kommuner, der har valgt at hjemtage opgaverne er, at de alene har udbudt opgaverne en enkelt gang, og at udbuddene har resulteret i en ringere kvalitet end før udbuddene. Tre begrundelser er fælles for de fire kommuner:» Kvaliteten i opgaveløsningen har været lavere end forventet.» Kommunerne har haft højere udbuds- og følgeomkostninger end forventet.» Samarbejdet med leverandørerne har været for ufleksibelt. Endvidere har tre af kommunerne også oplevet højere omkostninger som resultat af konkurrenceudsættelsen. Det har også været medvirkende til disse kommuners beslutninger om at hjemtage opgaverne. 1.2 Anbefalinger Samlet viser analysen, at kommunerne har blandede resultater af at udbyde opgaver om lønadministration. På baggrund af resultaterne er det muligt at fremhæve erfaringer fra de kommuner, som har opnået de bedste resultater, der kan bruges som inspiration for andre kommuner, som overvejer at skabe konkurrence om lønadministrationsopgaver. Og omvendt kan erfaringer fra andre kommuners udbud, som ikke har givet så gode resultater, også give nyttig information om, hvordan udbuddene kan gøres bedre. De bedste resultater er opnået af de kommuner, der strategisk har arbejdet med at opnå stordriftsfordele, en mere effektiv opgaveløsning på længere sigt og har udbudt opgaverne om lønadministration flere gange. Erfaringerne fra disse kommuner giver grundlag for at anbefale offentlige myndigheder, der påtænker at udbyde opgaver om lønadministration for første gang, at de overvejer,» hvordan de kan opnå en effektiv løsning af lønopgaverne på længere sigt, herunder eksempelvis om det kan opnås ved at skabe konkurrence om opgaverne i en længere periode. Når en myndighed beslutter sig for en strategi om at skabe konkurrence om opgaverne i en længere periode, er en af mulighederne, at myndigheden selv byder med i konkurrencen med kontrolbud og på den måde får afprøvet, om kommunens egen løsning er konkurrencedygtig. Hvis opgaverne overlades til en ekstern leverandør, bør kommunerne være opmærksomme på berørte medarbejdergrupper. Omstilling i forbindelse med udbud kan give anledning til usikkerhed og utryghed blandt de medarbejdere, der eventuelt virksomhedsoverdrages eller på anden vis kunne blive berørt. Blandt de kommuner, som ikke har haft så gode resultater af at sende opgaver om lønadministration i udbud, har to kommuner selv vurderet, at deres udbud var utilstrækkeligt forberedte. Det er blandt andet kommet til udtryk ved mangler i opgavespecifikationen og i kommunens interne forberedelser. Resultatet har i nogle tilfælde været, at opgave- og ansvarsfordelingen har været uklar, og at samarbejdet med leverandøren er blevet utilfredsstillende. Derudover har nogle kommuner stillet krav til leverandørerne, som har medvirket til højere omkostninger eller forringet kvalitet. Det kan eksempelvis være krav om opgavevaretagelsens fysiske placering eller brug af aktivitetskrav, der forhindrer leverandøren i at anvende nye løsninger og innovative arbejdsgange. Utilstrækkelig forberedelse og unødvendige krav til leverandører har således i nogle af de undersøgte kommuner været medvirkende til, at udbuddene ikke har givet de ønskede resul-

11 SIDE 11 EFFEKTER AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL LØNADMINISTRATION tater. Erfaringerne fra disse kommuner giver grundlag for at anbefale offentlige myndigheder, der påtænker at udbyde opgaver om lønadministration for første gang, at de overvejer,» hvordan de bedst muligt kan forberede et udbud af opgaver om lønadministration, herunder både den interne organisering af myndighedens egne processer og de opgaver, som skal udbydes, og» hvordan opgaverne og samarbejdet med leverandøren skal specificeres,» så der gives plads til, at leverandøren kan anvende innovative løsninger og udnytte stordriftsfordele, herunder eksempelvis om det kan ske ved brug af funktionskrav, og» så der bliver den fornødne fleksibilitet i samarbejdet med leverandøren til løbende at få løst uforudsete ekstraopgaver. De udbud af lønadministrationsopgaver, som omfatter flest lønmodtagere, har givet de laveste omkostninger i forhold til antallet af lønmodtagere. Der tegner sig således et billede af, at der er et potentiale for stordriftsfordele i de mindre kommuner. Sammenhængen mellem størrelsen på udbuddet og omkostningerne i forhold til antallet af lønmodtagere giver grundlag for at anbefale især mindre offentlige myndigheder, der påtænker at udbyde opgaver om lønadministration for første gang, at overveje,» om myndighedens egne lønopgaver omfatter et tilstrækkeligt stort antal lønmodtagere til, at der kan opnås stordriftsfordele i opgaveløsningen, eller om man i stedet skal overveje at gå sammen med andre myndigheder om i fællesskab at udbyde en større opgave, hvor der er bedre grundlag for at kunne opnå stordriftsfordele i opgaveløsningen. 1.3 Baggrund Den offentlige sektor skal forvalte skatteborgernes penge effektivt og sikre, at opgaverne løses bedst til prisen. Erfaringerne viser, at der er et betydeligt potentiale for at opnå økonomiske og kvalitetsmæssige fordele, når offentlige myndigheder skaber konkurrence og samarbejder med private om opgaveløsningen. Når der første gang skabes konkurrence om offentlige opgaver, fører det ofte til en optimering af arbejdsgange og udstyr, bedre overblik og styring af området samt større fokus på at opnå et ønsket kvalitets- og serviceniveau. Herefter kan der bygges videre på erfaringerne ved genudbud, og når opgaverne løbende udbydes, kan konkurrencen blive en drivkræft for kontinuerlig udvikling, effektiviseringer og innovation. Hvis der derimod ikke er konkurrence om opgaverne, er der heller ikke et markedspres, som løbende tilskynder til effektivitet, innovation og at yde god service til borgerne. Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har blandt andet til opgave at bidrage til, at den offentlige opgaveløsning sker effektivt, innovativt og på et kvalitetsmæssigt niveau, der matcher det konkrete behov. Det er her ikke væsentligt, om det er offentlige eller private leverandører, der løser opgaven. Men det er væsentligt at sikre, at potentialer for effektivitet, kvalitetsudvikling og nytænkning bliver udnyttet. Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har derfor til opgave at understøtte konkurrencen om de offentlige opgaver og fremme samarbejdet mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. Det skal ske ved at tilvejebringe ny viden, målrettet formidling og fremme af dialog med parterne på området. Rådet skal dermed bidrage til, at mulighederne for at skabe konkurrence og samarbejde om de offentlige opgaver styrkes og sker på et solidt videns- og erfaringsgrundlag. Mere konkret har rådet til opgave at analysere effekterne af konkurrenceudsættelse og andre former for offentlig-privat samarbejde i forhold til parametre som eksempelvis effektivitet, kvalitet og innovation på baggrund af nationale og internationale erfaringer. Desuden skal

12 SIDE 12 KAPITEL 1 RESUMÉ OG ANBEFALINGER rådet informere og vejlede om resultaterne af rådets arbejde for at sikre, at den nye viden på området hurtigt finder anvendelse i praksis, eksempelvis gennem udgivelse af konkrete vejledninger og anbefalinger til nye initiativer. Denne analyse om effekter af konkurrence om kommunal lønadministration er udarbejdet på baggrund af en beslutning i Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde på baggrund af syv casestudier fra kommunale udbud af opgaver om lønadministration foretaget af Rambøll Management Consulting. Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde har besluttet at offentliggøre analysen. Hermed ønsker rådet at synliggøre de effekter og erfaringer, som syv kommuner har gjort sig ved at skabe konkurrence om den kommunale lønadministration. 1.4 Disposition Kapitel 2 gennemgår metoden, der er anvendt i analysen. Herunder den analytiske tilgang, udvælgelse af casekommuner og arbejdsdelingen mellem Rambøll Management Consulting og Sekretariatet for Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. Kapitel 3 beskriver den kommunale del af markedet for lønadministration. I kapitlet ses blandt andet på indholdet i de konkrete opgaver om kommunal lønadministration, hvilke aktører der er på markedet, og hvilken udvikling der har været i de senere år. Kapitel 4 indeholder den tværgående analyse. Her gennemgås effekter, forklaringer på effekterne og forhold, som kommuner bør være opmærksomme på ved udbud af lønadministrationsopgaver. Kapitel 5 indeholder korte beskrivelser af de forløb, som hver enkelt af de syv casekommuner har været i gennem i forbindelse med deres udbud af opgaverne om lønadministration. I kapitel 6 gives et overblik over fire kommuners hjemtagninger samt kommunernes begrundelser herfor. Derudover omtales nogle af kommunernes fremadrettede løsninger for lønadministrationen.

13 SIDE 13 EFFEKTER AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL LØNADMINISTRATION Kapitel 2 Analysetilgang og udvælgelse af casekommuner Analyserne i denne rapport er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde på baggrund af casestudier foretaget af Rambøll Management Consulting. Den overordnede analytiske tilgang, som analysen er baseret på, er fastlagt af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde. Den analytiske tilgang er udførligt forklaret i afsnit 2.1 nedenfor. Rambøll Management Consulting har gennemført dataindsamlingen til brug for analysen. Rambølls praktiske anvendelse af den analytiske tilgang er beskrevet i afsnit 2.2, mens udvælgelsen af de syv kommunale udbud 3, som indgår i undersøgelsen, er beskrevet i afsnit Analytisk tilgang Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde skal tilvejebringe ny viden, som kan bidrage til, at mulighederne for at skabe konkurrence om offentlige opgaver styrkes på et solidt videns- og erfaringsgrundlag. Det skal blandt andet ske i analyser af effekter af konkurrenceudsættelse i forhold til udvalgte parametre såsom effektivitet, kvalitet og innovation på baggrund af nationale erfaringer. Effektivitet, kvalitet og innovation er ofte indbyrdes afhængige. Eksempelvis vil et udbud kunne give et konkurrencepres, som kan føre til nye innovative måder at løse opgaverne på. Og innovative løsninger resulterer i bedre effektivitet, kvalitet eller begge dele. Når det som her er konkurrence og innovation, der giver bedre effektivitet eller kvalitet, udgør konkurrence og innovation forklaringer på effekterne, mens effektivitet og kvalitet er effekter af at sende opgaver i udbud. Den offentlige sektor skal forvalte skatteborgernes penge effektivt og sikre, at opgaverne løses bedst til prisen. Det overordnede formål med at skabe konkurrence om offentlige opgaver er at sikre en effektiv ressourceanvendelse i det offentlige. Det vil sige godt købmandsskab, hvor en offentlig myndighed får den kvalitet, der ønskes, til en konkurrencedygtig pris. Når effekterne af at skabe konkurrence om offentlige opgaver skal analyseres, er hovedindikatorerne derfor:» Økonomi (målt ved brutto- og nettoomkostninger).» Kvalitet (defineret for den konkrete ydelse. Det kan eksempelvis omhandle servicemål for ydelsen, ydelsens omfang og indhold, brugertilfredshed og forsyningssikkerhed). 3 Rambøll har gennemført dataindsamlingen gennem interviews med syv kommuner og to leverandører. Rådet for Offentlig- Privat Samarbejdes sekretariat har deltaget i interviews i Frederiksberg og Greve kommuner. Derudover har Rådet for Offentlig- Privat Samarbejdes sekretariat også deltaget i interviews ved de to leverandører, KMD BPO og Visma Services. På baggrund af de gennemførte interviews har Rambøll udarbejdet casebeskrivelser for hver af de syv kommuner og for to leverandører, som fremgår af bilagene til denne rapport.

14 SIDE 14 KAPITEL 2 ANALYSETILGANG OG UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Når effekterne af at skabe konkurrence om offentlige opgaver er vurderet, er næste skridt at forsøge at klarlægge forklaringer på de opnåede effekter. Forklaringerne kan eksempelvis omhandle, hvordan følgende forhold har påvirket de opnåede effekter:» Ordregiverens tilrettelæggelse af udbuddet, herunder om der i udbuddet er efterspurgt en meget specifik ydelse eller givet plads til innovative løsningsforlag.» Leverandørens tilrettelæggelse og løsning af opgaven, herunder udnyttelse af stordriftsfordele og innovation i opgaveløsningen.» Ændringer i ordregiverens organisering og styring af området.» Konkurrencemæssige forhold, herunder om udbuddet sker på et konkurrencepræget leverandørmarked.» Andre markedsmæssige forhold, herunder forskelle i overenskomstvilkår eller andre omkostningsforskelle mellem offentlig og privat opgavevaretagelse. Ud over de opnåede effekter og forklaringerne herpå vil analyserne også kunne afdække andre forhold, som man bør være opmærksom på, især første gang en opgave sendes i udbud. Det kan eksempelvis være praktiske virkninger i forhold til myndighedens organisering af opgaven (overblik, kontrol med og viden om området) og i forhold til medarbejdere, som har varetaget opgaven i den forløbne periode (hvor der ofte i udbud stilles krav i henhold til virksomhedsoverdragelsesloven). Samlet vil analysen, som fremgår af kapitel 4, derfor metodisk tage udgangspunkt i følgende elementer:» Overordnet vurdering af effekter i henhold til økonomi og kvalitet af at sende opgaver om lønadministration i udbud.» Analyser og vurderinger af mulige forklaringer på de opnåede effekter.» Praktiske forhold, som kommuner bør være opmærksomme på, når de overvejer at sende lønadministrationsopgaver i udbud. 2.2 Praktisk anvendelse af den analytiske tilgang Med udgangspunkt i en skitse til ovenstående analytiske tilgang har Rambøll Management Consulting udarbejdet en praktisk operationalisering til brug i casestudierne. Operationaliseringen skal sikre, at Rambøll får undersøgt de opnåede effekter, mulige forklaringer på effekterne og opmærksomhedspunkter i de syv kommunale udbud af lønadministrationsopgaver. I operationaliseringen er der både angivet, hvilke typer af oplysninger der ideelt set skal tilvejebringes for at få belyst effekter, forklaringer og opmærksomhedspunkter, samt hvilke oplysninger dette alternativt kan baseres på. Operationaliseringen, som Rambøll har anvendt i casestudierne, findes som bilag 1 i kapitel 7. Operationaliseringen tager udgangspunkt i kommunens seneste udbud. Det seneste udbud kan enten være et førstegangsudbud eller et genudbud. I analysen findes der eksempler på begge typer udbud. Førstegangsudbud og genudbud er defineret ved:» Førstegangsudbud Førstegangsudbud omhandler første gang en opgave, som hidtil har været varetaget af det offentlige, sendes i udbud. Et førstegangsudbud analyseres ved at sammenligne situationen, hvor der har været konkurrence om opgaven, med situationen før opgaven blev sendt i udbud. Fem ud af analysens syv casekommuners seneste udbud er førstegangsudbud.» Genudbud Genudbud omhandler de efterfølgende gange en opgave sendes i udbud. Ved genudbud sammenlignes situationen efter seneste udbud med situation under forrige udbudsperiode. Der er

15 SIDE 15 EFFEKTER AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL LØNADMINISTRATION to kommuner, som har genudbudt lønadministrationsopgaverne blandt analysens syv casekommuner. Såvel førstegangsudbud som genudbud kan vindes af kommunernes egne kontrolbud. Det har dog ikke været tilfældet i nogen af analysens syv casekommuner. Alle syv kommuner på nær Albertslund foretog egne kontrolberegninger, men ingen afgav egentlige kontrolbud. Udover førstegangs- og genudbud har nogle kommuner også hjemtaget lønadministrationsopgaverne. Det er sket enten i løbet af eller ved udgangen af en kontraktperiode på baggrund af en beslutning i de pågældende kommuner. Ingen af hjemtagningerne er et resultat af vundne kontrolbud. I kommuner, der har hjemtaget lønadministrationen er analysens fokus stadig på effekter af seneste udbud. 2.3 Udvælgelse af analysens casekommuner Analysens syv casekommuner er blevet udvalgt med henblik på at dække følgende karakteristika:» Kommunernes seneste udbud har fundet sted inden for en kortere årrække.» Kommunerne har en geografisk spredning.» Der indgår såvel store som små kommuner målt ved indbyggertal.» Der indgår både kommuner, hvor sidste udbud er førstegangsudbud og genudbud.» Der indgår kommuner, som har hjemtaget lønadministrationen.» Flere leverandører er repræsenteret blandt kommunerne.» Der er tale om rene lønadministrative udbud, så det er muligt at isolere og vurdere effekter heraf. Alle kriterier for udvælgelse er blevet opfyldt på nær det sidste om, at udbuddene skulle være rene lønadministrative udbud. Greve Kommune udbød lønsystem sammen med lønadministrationsopgaverne og flere andre casekommuner har skiftet lønsystemer i løbet af udbudsperioderne. Valget af de syv kommuner er dog både sket på baggrund af ovenstående udvælgelseskriterier, og hvad der har været muligt. Eftersom der i alt er 11 kommuner, som har erfaring med at sende opgaver om lønadministration i udbud, har udvælgelsesgrundlaget ikke tilladt at fravælge mange. I tabel 2.1 ses hvilke kommuner og leverandører, der har bidraget til analysen. Tabel 2.1 Analysens kommuner og leverandører Kommuner Frederiksberg Kommune Greve Kommune Leverandører KMD BPO A/S VISMA Services Public A/S Odense Kommune Albertslund Kommune Odder Kommune Lemvig Kommune Syddjurs Kommune

16 SIDE 16 KAPITEL 2 ANALYSETILGANG OG UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Foruden de syv kommuner, der indgår som datagrundlag i analysen, har yderligere fire kommuner erfaring med at udbyde lønadministration. Herunder fremgår forklaringer på, hvorfor disse fire kommuner er blevet fravalgt.» Københavns Kommune Københavns Kommune er udeladt af analysen af flere årsager. For det første skabte kommunen konkurrence om lønadministrationen i 2003, hvor opgaven gik til en privat leverandør. Samarbejdet var så problemfyldt, at kommunen hævede kontrakten og genudbød opgaven i Af den årsag vil det være kompliceret at lave en analyse af situationerne før og efter udbuddet i 2006, som kan give et retvisende billede af effekterne af at sende opgaver om lønadministration i udbud. For det andet har kommunen kun udbudt lønadministrationen for en del af kommunens ansatte. Københavns Kommune genudbød i 2013 lønsystem uden lønadministrationsopgaver, men annullerede sidenhen udbuddet. Det kunne tyde på, at kommunen overvejer at hjemtage lønadministrationsopgaverne.» Hillerød Kommune Hillerød Kommune er udeladt af analysen, fordi kommunen ikke udbød, men direkte tildelte lønadministrationsopgaven til en leverandør i Kommunen har således ikke gennemført et udbud, der muliggør en analyse af virkningerne af at skabe konkurrence om opgaven. Sagen blev i øvrigt indbragt for Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet fandt, at tildelingen af opgaven uden udbud var i strid med udbudsreglerne. Hillerød Kommune hjemtog opgaverne i 2012.» Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune udbød samlet opgaver om lønadministration og anskaffelse af et lønsystem i At begge opgaver blev udbudt samlet besværliggør en isoleret analyse af effekterne af konkurrence om lønadministrationsopgaverne. Derudover er der i kommunen ikke længere en detaljeret viden om udbudsprocessen. De medarbejdere, som var involveret i udbudsprocessen, er ikke længere ansat i kommunen.» Aarhus Kommune Aarhus Kommune er udeladt af analysen, fordi lønsystem og lønadministration også her blev udbudt samtidig. Dette ville komplicere identificeringen af de effekter, der isoleret vedrører udbuddet af opgaverne om lønadministration. Udfordringen om samlet udbud af lønadministration og lønsystem har også efterfølgende vist sig at være tilfældet i Greve Kommune, der indgår i analysens datagrundlag. Rambøll Management Consulting og Rådet for Offentlig-Privat Samarbejdes sekretariat blev dog først bekendt med dette under gennemførslen af interviews i kommunen. I hver af kommunerne er der blevet gennemført to interviews:» Et interview med kommunale ledere, der fungerer som brugere af lønadministrationen. Eksempelvis HR- og personalechefer.» Et interview med ansatte, der modtager løn fra den private leverandør. Eksempelvis ledere og medarbejdere i kommunale institutioner.

17 SIDE 17 EFFEKTER AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL LØNADMINISTRATION Foruden de syv casekommuner indgår to leverandører i datagrundlaget. Her er tale om KMD BPO og Visma Services 4. Hos både KMD BPO og Visma Services er der gennemført ét interview på lederniveau. Efter gennemførsel af interviews har Rambøll udarbejdet casebeskrivelser for hver af kommunerne og leverandørerne. Casebeskrivelserne er blevet kvalitetssikret af den kommune eller leverandør, der beskrives. Rambølls casebeskrivelser om de syv kommuner og de to leverandører fremgår af bilag 2. 4 Derudover har en korrespondance mellem Silkeborg Data og Rådet for Offentlig-Privat Samarbejdes sekretariat bidraget til analysen.

18 SIDE 18 KAPITEL 3 MARKEDET FOR LØNADMINISTRATION Kapitel 3 Markedet for lønadministration Dette kapitel beskriver markedet for lønadministration, især med fokus på den del af markedet som vedrører lønadministrationsopgaver for kommunerne. Kapitlet starter med en beskrivelse af opgaverne i en lønadministration og en afgrænsning af markedet. Desuden redegøres der for markedets aktører, konkurrencen, markedets udvikling og ændringer over tid. 3.1 Opgaver om lønadministration Opgaver om lønadministration handler om at udbetale korrekt løn til tiden til de ansatte. Lønadministration dækker over forskellige typer af opgaver, som kan deles op i to hovedgrupper: Administrative opgaver og rådgivning. Administrative opgaver De administrative opgaver omhandler en række ydelser, som kommunerne har en standardiseret måde at håndtere på. Administrative opgaver omfatter eksempelvis udbetaling af løn, oprettelse af nyansatte i lønsystem, arkivering af løndata samt afregning af skat og pension. Opgaverne er især af teknisk karakter og kan udspecificeres og beskrives. En beskrivelse af hovedprocesser for lønadministration fremgår af boks 3.1. Boksen indeholder de krav, som fremgik af Syddjurs Kommunes udbudsmateriale. Boks 3.1 De administrative lønopgaver i Syddjurs Kommune Lønbehandlingen omfatter følgende ydelser:» Ansættelse Udfærdigelse af ansættelsesbreve, oprettelse af lønmodtagere i lønsystem og oprettelse af lønmodtagere med refusion.» Ændringer Udfærdigelse af breve vedr. ændringer af ansættelsesforhold, ændring af stamdata og individuelle lønforhold for lønmodtagere, ændring af lønforhold for lønmodtagere, som følge af kollektive ændringer i forhåndsaftaler og fratrædelse af lønmodtager i lønsystem.» Fravær Registrering af fravær på grund af sygdom, barsel, orlov mv., registrering af afholdt ferie samt udbetaling og omkontering af feriepenge.» Øvrige ydelser Udbetaling af variable ydelser, udbetaling af acontobeløb, tilbagekaldelse af beløb til lønmodtager, udskrivning af regning til lønmodtager, vedligeholdelse af registre og konsulentbistand.» Styring Modtagelse og distribution af uddata efter lønkørsel, arkivering af indberetningsmateriale fra kunden, adgang til budgetopfølgning, adgang til ledelsesinformation og bestilling af kundespecifikke rapporter mv.» Refusioner Opkrævning af refusioner for jobtræning, flex- og skånejob mv. Anmelde og indhente dagpengerefusioner samt indhente AKUT-refusion.» Afregning og afstemning

19 SIDE 19 EFFEKTER AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL LØNADMINISTRATION Afregning af indeholdelser til offentlige myndigheder, afregning til feriefond, afstemning af mellemregnings-/henlæggelseskonti, udarbejdelse af manuelle korrektioner til skat, fremsendelse af skatteoplysninger til SKAT ved årsafslutning, bestilling af periodiske udtræk vedrørende statistik, opgørelser og årsprodukter.» Tjenestemandspensioner Beregning og udbetaling af tjenestemandspensioner, ændring af stamdata på tjenestemandspensioner, fratrædelse i tjenestemandspensionssystem ved tjenestemandspensionisters dødsfald, arkivering af pensionsmateriale, korrektion af for meget udbetalt pension, korrektion af for lidt udbetalt pension, afregning af A-skat, afregning af indeholdelser til personaleforening mv., behandling af uddata, fremsendelse af bogholderikonteringsliste, gennemgang og behandling af modtaget materiale ved årsafslutning, indberetning af lovpligtige indeholdelser, herunder indberetning til DS og SKAT. Delydelser, som ikke direkte fremgår af ydelsesbeskrivelserne, men som er en del af eller en forudsætning for levering af den endelige ydelse, er ligeledes omfattet af leverandørens forpligtelser. Rådgivning Rådgivning udgør den anden hovedgruppe af opgaver i en lønadministration. Rådgivning har til formål at skabe klarhed om regler, undgå fejl og understøtte driften af administrative opgaver. Rådgivning er en forudsætning for høj kvalitet i udførslen af de administrative opgaver. Rådgivning skal sikre, at kommunernes medarbejdere og ledere kan forvalte deres andel af de administrative opgaver. Kommunens opgaver omfatter eksempelvis indberetning af løndata og fortolkning af overenskomster. Rådgivning kan ikke i samme omfang deles op i konkrete ydelser. Derfor bruger kommunerne mere generelle formuleringer, når disse opgavetyper beskrives. Syddjurs Kommune skriver følgende i sit udbudsmateriale under leverancesikkerhed og kvalitet: Syddjurs Kommune forventer således, at leverandøren er indstillet på ændringer i opgavefordeling samt på at finde fleksible løsninger i forhold til en forsat udvikling af lønadministrationen. Albertslund Kommune bruger en formulering om, at leverandøren skal levere de opgaver, der normalt ligger i en lønadministration. Rådgivningsopgaverne er således typisk beskrevet meget mere overordnet end de administrative opgaver. Som det fremgår af analyserne i de øvrige kapitler, kan det indebære, at der ikke i alle tilfælde i kontrakterne bliver fastsat klare fordelinger af, hvilke rådgivningsopgaver henholdsvis kommunen og leverandøren har ansvaret for. 3.2 Afgrænsning af markedet Til brug for denne analyse er der ikke behov for at gennemføre meget udførlige eller grundige analyser om afgrænsningen af det relevante marked. Det skyldes, at markedsoplysninger i denne analyse især indgår som en del af de mulige forklaringer på de opnåede effekter af at sende kommunale opgaver om lønadministration i udbud. Udførlige analyser ville formentlig vise, at der et samlet marked for lønadministrationsydelser, som omfatter såvel kommunale opgaver som er lønadministrationsopgaver for andre myndigheder, virksomheder og organisationer, uanset om disse er offentlige eller private. I denne analyse ses der dog alene på den del af et sådan større marked, som omfatter opgaverne om kommunal lønadministration. Produktmæssigt kan markedet afgrænses forholdsvist præcist. Der er ingen alternative modydelser end løn, som en kommune kan tilbyde sine ansatte. Produktmæssigt omfatter ydelserne de to hovedgrupper af opgaver om administration og rådgivning, som er beskrevet ovenfor.

20 SIDE 20 KAPITEL 3 MARKEDET FOR LØNADMINISTRATION Kommunerne skal derfor alene vælge, hvordan ydelserne skal tilvejebringes. Det kan enten foregå ved, at ydelserne købes på et marked eller ved, at kommunen selv producerer dem. Det geografiske marked for lønadministrationsopgaver må umiddelbart vurderes til at være Danmark. Det følger af, at opgaverne skal udføres på dansk, efter dansk lovgivning, danske overenskomster og standarder med videre. Disse forhold vil formentlig indebære for store barrierer til, at udenlandske udbydere vil komme ind på det danske marked for lønadministration. Der foreligger ikke en præcis opgørelse over kommunernes samlede udgifter til lønadministration eller, hvad omsætningen på markedet kunne være, hvis alle kommunerne havde konkurrenceudsat lønadministrationsopgaver. Men på grundlag af fem kommuners 5 udgifter til lønadministrationsopgaver ved egenproduktion, fem kommuners 6 kontraktværdier samt udgifter til udbuds- og følgeomkostninger er det muligt at give et estimat. Hvis de fem kommuner, som har givet et skøn over deres omkostninger ved egenproduktion til lønadministrationsopgaver, er repræsentative i en dansk sammenhæng, så er kommunernes samlede udgifter til lønadministrationsopgaver omkring 490 mio. kr. pr. år. De fem kommuner, der har konkurrenceudsat lønadministrationsopgaver, kan bruges til at give et overslag på det samlede potentielle marked for lønadministrationsydelser samt kommunernes udgifter til udbuds- og følgeomkostninger. Hvis disse fem kommuner er repræsentative, vil de samlede udgifter til lønadministration udgøre omkring 410 mio. kr. årligt. Derfor er et overslag på det samlede besparelsespotentiale, hvis alle kommuner sendte deres lønadministrationsopgaver i udbud, på omkring 80 mio. kr. årligt 7. Besparelsespotentialet er naturligvis behæftet med betydelig usikkerhed, eftersom det er udregnet på grundlag af generaliseringer og overslag. Det tidligste eksempel på en kommune, som har udbudt sine lønadministrationsopgaver, er fra sidst i 1990 erne. Her skabte den daværende Farum Kommune konkurrence om sin lønadministration. Siden har 11 andre kommuner gjort det samme. Fem kommuner har også hjemtaget opgaverne om lønadministrationen igen. I tilknytning til opgaverne om lønadministration er lønsystemer en tæt relateret ydelse. Et lønsystem er en IT-løsning, der danner grundlag for at gennemføre de administrative lønopgaver. Lønsystemet er således et værktøj og en forudsætning for lønadministration. Der findes en række forskellige lønsystemer. De to lønsystemer, som anvendes af casekommunerne, er KMD OPUS og SD Løn. Denne analyse beskæftiger sig udelukkende med opgaverne om lønadministration og således ikke med lønsystemer. Dog er de to opgaver tæt forbundne fra kommunernes synspunkt. Eksempelvis udbød Greve Kommune lønsystem og lønadministration samtidig. Desuden har Frederiksberg og Odense kommuner skiftet lønsystem i løbet af udbudsperioden. 5 Odense, Albertslund, Odder, Lemvig og Syddjurs kommuner. 6 Frederiksberg, Odense, Odder, Lemvig og Syddjurs kommuner. 7 Besparelsespotentialet er beregnet for de fem kommuner på baggrund af udgifter til lønadministration i forhold til personaleforbrug. Udgifter til lønadministration forstås som kontraktværdi samt udbuds- og følgeomkostninger. Omkostningerne er derefter skaleret op til nationalt niveau. I den forbindelse er det antaget, at udgifter til lønadministration i de fem kommuner, er repræsentative for de øvrige danske kommuner. Det bør bemærkes, at besparelsespotentialet er overvurderet i den udstrækning, at de lavere omkostninger efter udbud skyldes en realisering af det potentiale, som decentralisering og digitalisering af opgaverne har muliggjort uafhængigt af, om opgaveløsningen er konkurrenceudsat eller ej.

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Lønområdet tast kun én gang

Lønområdet tast kun én gang Lønområdet tast kun én gang Skal I i udbud med jeres lønsystem? Kig på jeres arbejdsgange og hent gevinsten hjem Arbejdsgangsbanken og KLK En genvej til effektivisering på lønområdet En undersøgelse fra

Læs mere

Notat vedrørende fordele og ulemper ved outsourcing af lønområdet.

Notat vedrørende fordele og ulemper ved outsourcing af lønområdet. Notat vedrørende fordele og ulemper ved outsourcing af lønområdet. Indledning Det fremgår af direktionens notat fra november 2008, at der skal udarbejdes en rapport til kommunaldirektøren vedrørende fordele

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Brugerundersøgelse november 2013 viser: Handlingsplan for forbedringer fortsættelse af hidtidig indsats

Brugerundersøgelse november 2013 viser: Handlingsplan for forbedringer fortsættelse af hidtidig indsats Orientering om hjemtagelse af løn fra KMD - Økonomiudvalget den 16. december 2013 Brugerundersøgelse november 2013 viser: Øget utilfredshed med lønadministrationen hos KMD BPO Øget tilfredshed med lønsystemerne

Læs mere

Analyse. Analyse af annullationer af EU-udbud

Analyse. Analyse af annullationer af EU-udbud Analyse Analyse af annullationer af EU-udbud 2014 Analyse af annullationer af EU-udbud Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 4171 5000 E-mail:

Læs mere

Analyse. Muligheder og potentialer for at skabe konkurrence om fængselsdrift 2013

Analyse. Muligheder og potentialer for at skabe konkurrence om fængselsdrift 2013 Analyse Muligheder og potentialer for at skabe konkurrence om fængselsdrift 2013 Muligheder og potentialer for at skabe konkurrence om fængselsdrift On-line ISBN 978-87-7029-531-4 Kapitel 1 er udarbejdet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse VEJLE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING

FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING FEBRUAR 2014 TØNDER KOMMUNE FORANALYSE AF KONKURRENCE- UDSÆTTELSE AF RENGØRING RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen

Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Memo Til: / Kontor: Fra: / Kontor: Direktionen / Børne- og Ungdomsforvaltningen Statsautoriseret revisor Poul Erik Nielsen / PricewaterhouseCoopers Dato: 24. oktober 2006 Vedrørende: Status vedrørende

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012)

Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) 14. nov. 2012 Klik her for at angive tekst. NOTAT Konkurrenceudsættelse på syge- og barseldagpengeområderne: Oplæg til indledende teknisk dialog (nov. 2012) ATP og KOMBIT samarbejder om konkurrenceudsættelse

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013

Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 LØNADMINISTRATION Ydelsesbeskrivelse 27. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er LønAdministration?... 3 2.1. Vi gør 95 procent af arbejdet for dig... 3 3. Tidsfrister for indberetning...

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Udlicitering er ingen mirakelkur Usikre gevinster, store omkostninger

Udlicitering er ingen mirakelkur Usikre gevinster, store omkostninger 8. september 2015 Udlicitering er ingen mirakelkur Usikre gevinster, store omkostninger Dansk Industri (DI) har i en analyse anvist, at kommunerne kan anvende en større grad af konkurrenceudsættelse for

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Cirka 65.000 danske virksomheder klarer deres løn- og personaleadministration. cirka 350 dedikerede medarbejdere i Aalborg, Ballerup og Herning.

Cirka 65.000 danske virksomheder klarer deres løn- og personaleadministration. cirka 350 dedikerede medarbejdere i Aalborg, Ballerup og Herning. BLUEGARDEN Om Bluegarden Bluegarden (tidligere Multidata) står bag Danmarks mest anvendte løsninger og services inden for løn- og personaleadministration. For eksempel lønsystemerne DataLøn og Multi- Løn.

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Bilag 2. Leverandørens løsningsbeskrivelse

Bilag 2. Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 2 Leverandørens løsningsbeskrivelse Vejledning Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver. Tilbudsgiver skal i bilaget beskrive sin tilgang til løsning af opgaven under hensyntagen til at sikre en opgaveløsning

Læs mere

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration

Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Bilag 2 B Udvidet - Ydelseskatalog og opgavesplit for år 2011 - Løn og personaleadministration Lønudbetaling og korrektioner Tiltrædelse Stillingsbesættelse ns eget ansvar Udarbejdelse af stillingsopslag

Læs mere

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde

Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde. Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens rapport om Offentlig-privat samarbejde Viden og anbefalinger omkring offentlig-privat samarbejde Produktivitetskommissionens anbefalinger til at øge Danmarks produktivitet gennem

Læs mere

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne

Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Debatmøde 5 Stordrift og effektivitet i kommunerne Er der uudnyttede stordriftsfordele? torsdag den 10. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center

Læs mere

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse 2014 ESBJERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Temamøde i Socialudvalget Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp (fritvalgsområdet) 1 Dagsorden 1. Præsentation 2. Regler for udbud af praktisk hjælp og personlig pleje 3. Formålet med udbud 4. Den

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE

BILAG 1 INTERVIEWGUIDE BILAG 1 INTERVIEWGUIDE VAKKS-undersøgelse af Konkurrencepakken (lovforslag) I de indledende faser af VAKKS-undersøgelsen af lovforslaget har vi haft drøftelser med en lovansvarlig fra Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

Lønkontrol Cases til inspiration

Lønkontrol Cases til inspiration Lønkontrol Cases til inspiration Marts 2015 Indhold 1. Forord 3 2. Institution løser alle opgaver i eget hus 3 3. Institution får løst opgaver i et løncenter 4 4. Institution får løst nogle opgaver i et

Læs mere

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud

Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Brug for nytænkning af offentlige kreative udbud Analysenotat Resume Kreativitet & Kommunikation og Dansk Erhverv har gennemført en analyse af alle offentlige udbud inden for det kreative område siden

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration

Beierholm Business Service. Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service Bogføring Lønservice - Administration Beierholm Business Service 2 Indlysende fordele for dig hvis din virksomhed Er for lille til at beskæftige eller aflønne en bogholder Ikke

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER

GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER GODT FRA START MED KLARE FORUDSÆTNINGER Kommunen har modtaget: Notat om organisatoriske konsekvenser af Løsningen Notat om potentiel effektivisering Business case redskab Vejledning og instruks til business

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009

Projekt administrativ forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 forenkling - status på de 62 delprojekter, maj 2009 Samarbejde og rollefordeling Organisering Kommunikation & information Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Udarbejdelse af arbejdsgangsbeskrivelser (1) Tydeliggørelse

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området

Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Referat fra ekstraordinært møde i OmrådeUdvalg for Social, Sundheds og Kultur området Dato: 17. september 2013 kl. 9.00-9.30 Mødested: Odder Rådhus, møderum 6 Mødelokalet er reserveret til formøde for

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune

Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune 5. december 2011 Udbudsstrategi for Silkeborg Kommune Nærværende udbudsstrategi beskriver Silkeborg Kommunes strategi for anvendelse af konkurrenceudsættelse indenfor kommunens driftsområder. Strategien

Læs mere