organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse 2. halvår 2013"

Transkript

1 organisationen for malerfaget Malerfagets Konjunkturundersøgelse

2 Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Stigende omsætning og beskæftigelse (side 2) Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang hos malerfagets virksomheder. Således havde 42 % af virksomhederne omsætningsfremgang i forhold til samme tidspunkt, mens kun 22 % havde omsætningstilbagegang. Der er også positive forventninger til, hvor netto 29 % forventer stigende omsætning. Stigende indtjening for første gang siden finanskrisen (side 3) For første gang i 5 år er tale om en stigende bruttoavance hos et flertal af virksomhederne. Således har 36 % af virksomhederne haft en stigende bruttoavance, mens 22 % har haft et fald i bruttoavancen. Timeløn dominerer i malerfaget (side 5) Selvom malerfaget historisk set er et akkordfag, udføres 2/3 af arbejdet på timeløn hos de medvirkende virksomheder, mens der kun i lidt mere end 1/4 af tilfældene anvendes en eller anden form for akkord. I 8% af tilfældene anvendes en timeløn med en form for bonusordning. - men dette vil måske ændre sig (side 6) Malerfaget udsættes i disse år for en stærkt stigende konkurrence fra udlandet. Hvis malerfaget fortsat skal kunne tilbyde de ansatte en attraktiv aflønning, er det nødvendigt at øge produktiviteten. Her kan akkordløn være en af løsningerne. Undersøgelsens tilrettelæggelse Hvert halve år i juni og december måned udsendes spørgeskemaer til Danske Malermestres medlemmer. I disse spørgeskemaer bedes det enkelte medlem om at tage stilling til, dels hvorledes udviklingen har været i det forløbne halvår i forhold til samme halvår forrige år, og dels hvorledes den forventede udvikling vil være i det kommende halvår i forhold til samme halvår forrige år. Virksomhedernes besvarelser vægtes med beskæftigelsen i de enkelte virksomheder. I undersøgelsen har medvirket 171 virksomheder med en samlet beskæftigelse på personer, svarende til ca. 20 % af det samlede bygningsmalerfag. Danske Malermestre, Islands Brygge 26, 2300 København S, tlf

3 1. Den økonomiske udvikling i malerfaget Den første halvdel af bød på en pæn omsætningsfremgang hos malerfagets virksomheder. Således havde 42 % af virksomhederne omsætningsfremgang i forhold til samme tidspunkt, mens kun 22 % havde omsætningstilbagegang. Alt i alt var der således fremgang hos netto 20 % af virksomhederne. Dette var væsentligt bedre end forventet, idet et flertal på netto 8 % af virksomhederne forventede tilbagegang i omsætningen i starten af. Forventningerne har formentligt været præget af udsigten til bortfaldet af boligjobordningen, der som bekendt blev genindført i april. Danske Malermestre har tidligere udsendt en analyse der viser, at genindførslen af boligjobordningen har haft væsentlig betydning for aktiviteten i malerfaget. Der er også positive forventninger til, hvor netto 29 % forventer stigende omsætning. Tabel 1: Udvikling i omsætning i forhold Omsætning stiger 44 % 42 % 42 % 49 % Omsætning falder 15 % 22 % 19 % 15 % Omsætning uændret 41 % 36 % 39 % 36 % Netto fremgang 29 % 20 % 23 % 34 % Den stigende omsætning har naturligvis medført stigende beskæftigelse hos de medvirkende virksomheder. Således har 42 % af virksomhederne i haft stigende beskæftigelse, mens kun 17 % har haft faldende beskæftigelse. Netto har der således været fremgang hos 25 % af virksomhederne. I starten af forventede netto 13 % af virksomhederne tilbagegang i beskæftigelsen, og der har således været tale om et markant skifte i forhold til forventningerne ved starten af halvåret. Forventningen om den stigende omsætning i medfører ligeledes forventning om stigende beskæftigelse i. Således forventer netto 23 % af virksomhederne fremgang i beskæftigelsen. Tabel 2: Udvikling i beskæftigelse i forhold Beskæftigelse stiger 40 % 42 % 37 % 44 % Beskæftigelse falder 17 % 17 % 21 % 15 % Beskæftigelse uændret 43 % 41 % 42 % 41 % Netto fremgang 23 % 25 % 16 % 29 % Virksomhedernes ordrebeholdning er klart påvirket af den positive udvikling, hvilket fremgår af tabel 3. Danske Malermestre, Islands Brygge 26, 2300 København S, tlf

4 Hvor virksomhederne i slutningen af meldte om en ordrebeholdning, der var status quo i forhold til året før, er der nu tale om, at næsten halvdelen af virksomhederne har haft en stigende ordrebeholdning ved udgangen af, mens kun 14 % har oplevet en faldende ordrebeholdning. Netto har således 1/3 af virksomhederne en større ordrebeholdning ved udgangen af i i forhold til samme tidspunkt sidste år. Dette skyldes i høj grad genindførelsen af boligjobordningen. Derudover er der i 1. halvdel af kommet en lidt mere positiv stemning i dansk økonomi. Tabel 3: Udvikling i ordrebeholdning i forhold Ordrebeholdning steget 47 % 34 % 41 % 35 % Ordrebeholdning faldet 14 % 33 % 21 % 25 % Ordrebeholdning uændret 39 % 33 % 38 % 40 % Netto fremgang 33 % 1 % 20 % 10 % Tabel 4 viser, at der fortsat er en markant fremgang hos de private husstande, idet netto 26 % af virksomhederne melder om fremgang i omsætningen hos private husstande. Der har tilsyneladende også været omsætningsfremgang hos boligselskaber og på institutioner og skoler. Disse tal skal dog behandles med stor forsigtighed, idet tallene er baserede på ganske få besvarelser på grund af en fejl i forbindelse med indsamlingen af data. Dette gælder dog ikke tallet vedrørende private husstande. Tabel 4: Nettofremgang i omsætning i forhold Private husstande 26 % 35 % 6 % 0 % Boligselskaber *) 21 % 9 % 9 % 12 % Kontorer *) -9 % -15 % -2 % -20 % Fabrikker *) -18 % -29 % -22 % -25 % Kommune/stat *) -11 % -20 % 4 % -8 % Institutioner/skoler *) 20 % -18 % 2 % -17 % Andet *) 25 % -2 % 8 % 18 % *) Tallet for er behæftet med stor usikkerhed pga. datafejl Tabel 5 markerer det mest markante stemningsskifte i denne konjunkturundersøgelse, idet der for første gang i 5 år er tale om en stigende bruttoavance hos et flertal af virksomhederne. Således har 36 % af virksomhederne haft en stigende bruttoavance, mens 22 % har haft et fald i bruttoavancen. Netto har der således været fremgang hos 14 % af virksomhederne. Dette er ikke set siden finanskrisen holdt sit indtog for 5 år siden. Det bliver interessant at se om denne fremgang fastholdes i. Tabel 5: Udvikling i bruttoavance Bruttoavance steget 36 % 20 % 24 % 31 % Bruttoavance faldet 22 % 33 % 29 % 33 % Bruttoavance uændret 42 % 47 % 47 % 36 % Netto fremgang 14 % -13 % -5 % -2 % Danske Malermestre, Islands Brygge 26, 2300 København S, tlf

5 Procent 2. Ledigheden Ledigheden var i årets første måneder en anelse under ledigheden i samme periode. Dette harmonerer fint med den stigende beskæftigelse i virksomhederne. I de seneste måneder har ledigheden dog udviklet sig fuldstændigt parallelt med udviklingen i. Derfor må det konstateres, at ledigheden ikke nødvendigvis er et spejlbillede af den tilsvarende udvikling i beskæftigelsen i malerfaget. Ledighedstallene er påvirket af f.eks. tilog afvandring fra Byggefagenes Arbejdsløshedskasse og fra malerfaget som helhed. 25 Arbejdsløshed Kilde: Byggefagenes Arbejdsløshedskasse Danske Malermestre, Islands Brygge 26, 2300 København S, tlf

6 3. Lønformer Danske Malermestre har som arbejdsgiverforening og brancheorganisation for malerfaget stærk fokus på fagets produktivitet. En høj produktivitet er forudsætning for, at malerfaget også fremover kan tilbyde ansatte en attraktiv aflønning. Dette er blevet endnu mere relevant i forhold til den konkurrence, som danske bygningsmalere i dag udsættes for fra østeuropæisk arbejdskraft. I malerfaget er der 2 lønsystemer timeløn og akkordløn. Akkordløn udmærker sig bl.a. ved at være produktivitetsfremmende. Danske Malermestre har sammen med Malerforbundet i Danmark ved forrige overenskomstfornyelse forenklet malerfagets prisliste med henblik på at fremme anvendelsen af akkord i malerfaget. I denne sammenhæng er det derfor interessant at se på, hvorledes de forskellige lønsystemer anvendes, og hvad begrundelserne er for at anvende det ene og det andet lønsystem. Da virksomhederne i nogle situationer anvender timeløn og i andre situationer anvender akkord, er virksomhederne blevet bedt om at angive fordelingen på henholdsvis timeløn, timeløn med en bonusordning samt akkord. Der er således ikke tale om, at virksomhederne anvender enten det ene eller det andet system, selvom det ofte er tilfældet. Det fremgår således, at 2/3 af arbejdet i gennemsnit udføres på timeløn, mens der kun i lidt mere end 1/4 af arbejdet anvendes en eller anden form for akkord. I 8% af tilfældene anvendes en timeløn med en form for bonusordning. Det fremgår således, at timelønnen er dominerende i malerfaget. 8.a I hvor høj grad anvender din virksomhed følgende forskellige lønformer (angives som procent) Angiv procent (ca.) Timeløn 66 Timeløn med bonusordning 8 Akkord (akkord, anden lønaftale, slumpakkord) % De virksomheder, som ikke anvender akkord, er blevet spurgt om, hvorfor dette er tilfældet. Svarene vises i tabel 8.b, hvor det fremgår, at det er en udbredt opfattelse hos virksomhederne, at akkord fører til dårligere kvalitet end timeløn. Der er således 47%, der mener dette. Derudover svarer mere end halvdelen af virksomhederne, at akkorden fravælges, fordi svendene ikke ønsker at gå på akkord. I malerfaget er det dog således, at blot én af parterne, dvs. mester eller svendene ønsker akkord, så er det dét lønsystem, der skal anvendes. Svaret viser derfor, at mestrene i høj grad forsøger at tilgodese svendenes ønsker. Derudover peger lidt under 1/3 på, at anvendelse af akkord fører til konflikter og derfor er besværligt for virksomheden. Konflikterne kan f.eks. bestå i at svendene afleverer akkordsedler for f.eks. ekstraarbejder og andre arbejder, som efter svendenes opfattelse ikke er indeholdt i akkordaftalen. Danske Malermestre, Islands Brygge 26, 2300 København S, tlf

7 8.b. Hvis I ikke anvender akkord, hvorfor? (angiv gerne flere svar) Sæt kryds For besværligt og uoverskueligt 29 % Fører til dårlig kvalitet 47 % For dyrt 9 % Mangler kendskab til prislisten og overenskomstens regler 15 % Fører til konflikter 29 % Svendene ønsker ikke akkord 56 % Andet 19 % De virksomheder, der anvender akkord, er ligeledes blevet bedt om at angive begrundelserne for dette. Hele 82 % svarer, at akkord øger svendenes produktivitet, hvilket er en naturlig konsekvens af, at der er tale om et produktivitetsfremmende lønsystem. Mere end halvdelen af virksomhederne peger på, at anvendelse af akkord giver bedre styring af virksomhedens økonomi og en bedre registrering af ekstraarbejder, idet registrering af ekstraarbejde er en naturlig del af akkordsystemet. Derved lettes faktureringen til kunderne for ekstraarbejder. Næsten halvdelen svarer, at akkordsystemet giver bedre styring af arbejdet, hvilket hænger sammen med, at svendene i højere grad påtager sig ledelsesfunktionen i forbindelse med akkord frem for timeløn. Virksomhedens ejer vil således kunne fokusere på andre opgaver end styring af byggepladser. 8.b. Hvis I anvender akkord, hvorfor? (angiv gerne flere svar) Sæt kryds Øger svendenes produktivitet 82 % Fører til bedre kvalitet 5 % Giver bedre styring af arbejdet 48 % Giver bedre styring af økonomien 64 % Ledelsen kan fokusere på andet end styring af byggepladser 27 % Giver bedre registrering af ekstraarbejder 52 % Andet 18 % Danske Malermestre arbejder for at omfanget af arbejde, der udføres på akkord, forøges som et svar på de produktivitetsudfordringer branchen står over for. Tallene viser, at der er et stykke vej, før akkorden bliver den dominerende aflønningsform i malerfaget. Danske Malermestre, 2. juli Danske Malermestre, Islands Brygge 26, 2300 København S, tlf

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015

Malerfagets konjunkturundersøgelse 2. halvår 2015 Malerfagets konjunkturundersøgelse Resume Positiv udvikling i malerfaget (side 2) Der har generelt været en positiv udvikling i malerfaget i første halvdel af. Således havde 39 % af virksomhederne stigende

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning

Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Erhvervslivet imod tvungen adskillelse af revision og rådgivning Det diskuteres i øjeblikket at ændre reglerne for revisorer for at skabe en større adskillelse imellem revisor og kunder. Et forslag er

Læs mere

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark

Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark DENØKONOMI SKEKRI SES BETYDNI NGFOROPSTARTEN AFNYEVÆKSTVI RKSOMHEDER I DANMARK Den økonomiske krises betydning for opstarten af nye vækstvirksomheder i Danmark Pernille Gjerløv-Juel og Michael S. Dahl

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg

Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Fælles tv-forsyning: Økonomiske konsekvenser af mere frit valg Rapport Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 3 2 Indledning 5 3 Økonomiske konsekvenser ved mere frit

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Aktieløn blandt topledere i Danmark

Aktieløn blandt topledere i Danmark Aktieløn blandt topledere i Danmark Ledernes Hovedorganisation Marts 2001 (opdateret november 2002) 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Udbredelse i Danmark og på internationalt

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob

Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob Fald i ledigheden modsvares af flere i deltidsjob en er siden årsskiftet faldet med 11.100 fuldtidspersoner. Hvor stor en del af faldet, der dækker over en reel jobfremgang, er dog usikkert, da mange i

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015

Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015 Konjunkturundersøgelse af vognmandserhvervet i Danmark 2015 Indhold Indledning Konklusioner Kendetegn og udvikling i: 1. Strukturer i branchen 2. Regnskabstal 3. Udviklingen i 2014 og forventningerne til

Læs mere