Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark"

Transkript

1 Dato: 18. januar 2008 Referat af møde i FSU den 18. januar Kontor Sagsbehandler Marlene Dupont Mødedeltagere Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth Jensen Svend Morville Schrøder Jørgen Højbjerg Andersen Klaus Frederiksen Eric Holm Anders Thorup Charlotte Muus Mogensen Richard Ammitzbøll Ole Opstrup Helle Samson Esther Jensen Hanne Gram Charlotte Ellermann Christa Hector Knudsen Annemarie Steffensen Sine Thiman Dreyer Torben Stærgaard Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen af Menighedsråd Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Danmarks Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister Dansk Organist og Kantor Samfund Danmark Kordegneforening Danmarks Provsteforening Foreningen af Stiftsjurister Foreningen af Sognemedhjælpere i Danmark 3F Den danske Præsteforening Afbud fra Jens Gram, Landsforeningen af Menighedsråd og fra Helle Sjælland Andersen, Personalestyrelsen 1. Godkendelse af referat fra mødet den 7. september 2008 Godkendt 2. Gensidig orientering A. Ny ledelse i Steffen Brunés orienterede om den nye ledelse i ministeriet med ny minister og departementschef samt om andre personalemæssige ændringer i. Rasmus Rex er ansat som ministersekretær, Isabel Melander Christiansen er udlånt som projektleder for en tre-årig periode til IT-kontoret og Marlene Dupont er tilbage fra barsel.

2 B. Status på FLØS Torben Stærgaard orienterede om udbud af FLØS. Der er den 19. december 2008 indgået kontrakt med Multidata om en fem-årig aftale med mulighed for forlængelse i to gange et år og med ikrafttræden den 1. juli Tiden frem til ikrafttrædelsestidspunktet skal bruges til kontraktklargøring og etablering af en samarbejdsorganisation. Den nye aftale er lavet efter en moderne kontrakt - SLA Service Level Agreement - med meget præcise standarder for, hvornår noget er godt nok. Udover generel ajourføring af FLØS har følgende været særligt vigtigt i den nye kontrakt; at lønnen er korrekt, at bogføringsdelen bliver mere fleksibel, ensretning i anvendelsen af FLØS og at få etableret sammenhæng mellem lønsystem og sagsbehandlersystem, således at der f.eks. ved udfyldelse af ansættelseskontrakt går data direkte til lønoprettelsen. Isabel Melander Christiansen er i denne sammenhæng udlånt til ITkontoret for at sikre, at Multidata lever op til kontrakten og for at sikre, at der kommer sammenhæng mellem sagsbehandling og FLØS. Finn Skjoldan orienterede om at der er nedsat en arbejdsgruppe med henblik på forbedring og ensretning af FLØS. Multidatas interesse for FLØS er blevet skærpet, fordi de satser på at få store dele af staten som kunde, og de har netop indgået kontrakt med DSB og med Økonomistyrelsen om driften af SLS (Statens Lønsystem). For så vidt angår de øjeblikkelige udfordringer i FLØS, nævntes at indberetninger fra FLØS til PENSAB har givet en del ekstra arbejde til pensionskontoret. og Multidata har lavet aftaler, der skal sikre, at der ikke kommer fejl fremadrettet. Fra årskiftet er der blevet indført e-indkomst og e-skat. Det har kostet mange ressourcer, at implementere i FLØS, til gengæld er det vores indtryk, at vi er sluppet bedre fra det end tilfældet er for andre kendte lønsystemer. E-skat og e-indkomst bevirker, at offentlige myndigheders oplysninger om indtægtsforhold samkøres, og der sker desuden en række administrative lettelser. Endelig kan det oplyses, at vi i gang med planlægningen af implementering af OK 08. Hanne Gram bemærkede, at de i 3F ser frem til, at FLØS ajourføres, da det er utilfredsstillende kun at kunne operere med en anslået lønsum ved overenskomstforhandlingerne, og at man ikke fremadrettet vil acceptere dette i 3F. Derudover forholdt hun sig positivt til, at der satses på at skabe sammenhæng mellem ansættelsesbevis og lønkøring. Helle Samson udtalte tilfredshed med planerne for udviklingen af FLØS og bidrager gerne til arbejdet med dette. Side 2 C. Orientering fra Uddannelsesudvalget Annemarie Steffensen orienterede. Der har ikke været møder i Uddannelsesudvalget siden sidste FSU.

3 Kompetencefonden. Der var ansøgningsfrist den 3. december. Proceduren er forløbet fuldt elektronisk og tilsyneladende uproblematisk. Der vil muligvis allerede i næstkommende uge være skabt læseadgang til ansøgningerne og med lidt held er midlerne (1,5 mio. kr.) fordelt inden næste møde i Uddannelsesudvalget. Der er kommet 182 ansøgninger om ialt 5,5 mio. kr. Også denne gang er der organisationer, som ikke har brugt alle deres midler - men mange andre organisationer har haft interesse. Side 3 Esther Jensen bemærkede sin undren over at summen på 1,5 mio. kr. er mindre end sidst - trods stigende medlemstal for i hvert fald sognemedhjælperne. Annemarie Steffensen bekræftede at summen på 1,5 mio. kr. er mindre end sidst grundet en fejl hos SCKK. Spurgt til udviklingen inden for området svarede Annemarie, at der er et stigende fokus på kompetenceudvikling, og at der sandsynligvis bliver tilført flere midler. Charlotte Muus Mogensen bemærkede at hun oplever, at der denne gang er søgt midler langt bredere og ud over de umiddelbare grænser for eget fagområde. Hanne Gram kunne dog ikke nikke genkendende til denne udvikling, da der hos dem stadig blev søgt meget snævert inden for fagområdet. D. Status for overenskomster på kirkefunktionærområdet Finn Skjoldan orienterede om status for udarbejdning af en samlet overenskomst på kirkefunktionærområdet. Processen har været lang og kompliceret med hele tre involverede centalorganisationer samt alle de faglige organisationer. Men det begynder at blive mere konkret nu, der er nedsat flere arbejdsgrupper, og man er begyndt at forhandle konkret om kroner og ører. Efter drøftelser med FAKK, er der enighed om, at FAKK genindtræder i forhandlingsforløbet. Tidshorisonten med en ikrafttrædelsesdato den 1. april 2008 ser ikke ud til at kunne holde, blandt andet under hensyn, at man finder det væsentligt, at processen op til ikrafttrædelsen forløber godt, og at resultatet kommer ud på en ordentlig måde. Samtidig er der hensyn at tage i forhold til den igangværende forhandling af OK08, som i væsentlig grad bevirker, at vores egne forhandlinger ligger stille. E. Evaluering af MUS Sine Thiman Dreyer orienterede om, at der er iværksat evaluering af MUS efter nytår. Ramböll Managements forestår evalueringen som blev igangsat den 10. januar 2008, hvor der blev sendt spørgeskemaer ud til 800 menighedsråd. Den 16. januar 2008 var svarprocenten på 20 %, men der vil snarest blive udsendt et rykkerbrev med svarfrist til 3. februar. Det ses som en udfordring, at mange kontaktpersoner ikke ønsker at bruge computer.

4 Således foranlediget opstod der en længere diskussion af den elektroniske kommunikation med menighedsrådene, som ikke altid er gode til at læse og besvare deres elektroniske post. Side 4 Det blev af Klaus Frederiksen fremført, at der indkommer for meget spam, hvilket ikke ligefrem er motiverende for menighedsrådenes lyst til at læse deres e-post. Et andet problem blev fremført af Svend Morville Schrøder, der anførte at isenkrammet, som menighedsrådene benytter sig af ikke er blevet prioriteret og derfor er uddateret og langsomt. Til dette svarede Torben Stærgaard, at man er opmærksom på problemet, hvorfor alle programmer udfærdiges med henblik på at kunne fungere, uagtet hvor gammel hardwaren er, at der ikke er råd til nye computere til alle menighedsråd og, at det derfor forventes at man i menighedsrådene benytter sig af private computere. Formanden tilføjede yderligere to punkter under punkt 2 Gensidig orientering: Opbygningen af fortsætter med Christa Hector Knudsen som primus motor på opgaven. Ved stifternes årsmøde blev der diskuteret løn- og ansættelsesvilkår. Flere af de ansatte ved stifterne efterlyste et kursus, som man sandsynligvis vil realisere i første halvår af I den sammenhæng ønskes givetvis samarbejde fra FSUs medlemmer. 3. Initiativer vedrørende arbejdsmiljø i folkekirken Poul Søndergaard berettede om det BAR-SOSU finansierede projekt vedrørende psykisk arbejdsmiljø. Arbejdsgruppen har fået udfærdiget et katalog med udgangspunkt i Den gode historie på baggrund af undersøgelsen, hvor der blev sendt spørgeskemaer ud til 1900 menighedsråd, hvoraf de 500 svarede. Kataloget trykkes i eksemplarer, der sendes ud til hele folkekirken inklusiv de faglige organisationer. Der vil desuden blive lavet en plan for en temaaften, som man kan benytte lokalt i provstierne. Kataloget og hjemmesiden vil sandsynligvis blive offentliggjort den 2. september 2008 ved Nyborg Strand. Arbejdsgivere og faglige organisationer vil blive inviteret til offentliggørelsen, som muligvis vil kræve en mindre egenbetaling. Arbejdsgruppens planer om et roadshow er skrinlagt til efter offentliggørelsen. Formanden orienterede om øvrige initiativer vedrørende arbejdsmiljø i folkekirken: 2. håndbog i anlægsgartneri, som er udfærdiget i samarbejde med 3F, er netop udkommet. Psykisk arbejdsmiljø har efterhånden stor interesse fra alle kanter. I samme forbindelse kommenterede Inge Lise Pedersen, at mediernes interesse for præsters psykiske arbejdsmiljø til tider anlægger karakter af hetz mod menighedsrådene.

5 Arbejdsgruppen vedrørende præsters psykiske arbejdsmiljø har taget initiativ til udfærdigelse af en handleplan til menighedsrådene for, hvordan der skal ageres i forbindelse med Arbejdstilsynets tilsyn. Side 5 Desuden vil der blive udfærdiget en vejledning for menighedsrådenes ageren i forbindelse med ansættelse. Formanden afrundede diskussionen ved at bemærke, at det er godt, at der er mange forskellige initiativer fra forskelligt hold vedrørende arbejdsmiljø. 4. Personalepolitik Helle Samson orienterede om, at arbejdsgruppen vedrørende udfærdigelse af personalepolitik for sogne holdt møde den 7. januar Man har tænkt sig, at produktet skal resultere i en kort og koncis netpublikation med korte kapitler og dels en del med personalepolitiske slogans og dels en opslagsdel. Det skal være nemt at slå op i og kunne tilpasses lokalt. Formanden bemærkede at der allerede fandtes et lignende produkt, men at dette savnede at blive opdateret og gjort mere dynamisk. Han opfordrede alle til at byde ind. Richard Ammitzbøll bemærkede at produktet ikke må være for færdigt. Der skal være plads til lokal tilpasning. Hanne Gram bemærkede, at man måske kunne skrive at det var et oplæg til diskussion. Rasmus Rex svarede, at personalepolitikken selvfølgelig skal godkendes i FSU, såvel som i det enkelte menighedsråd. 5. Kvalitetsreformen Christa Hector Knudsen orienterede om, at det er svært at sige noget reelt om Kvalitetsreformen før OK 08 er tilendebragt. Men der er da punkter som uddannelse, seniorpulje, egenbetaling til efteruddannelse, MUS, medarbejdertilfredshed/ arbejdsmiljø, som kan implementeres i folkekirken. Der er afsat midler for OK Formanden konstaterede, at man fastholder punktet på dagsordenen. 6. Human Ressource Management Sine Thiman Dreyer berettede om, at mange af de initiativer der er informeret om på mødet i dag kan føres ind under en samlet hat under begrebet Human Ressource Management. vil derfor foreslå, at der udvikles en strategi for personaleledelse og kompetenceudvikling i folkekirken - populært sagt en strategi for

6 human ressorce management. Formålet er, at se på personalegruppen og lære hvordan man kan pleje gruppen så den enkelte medarbejder trives og ønsker at udvikle sig med sit arbejde. Det giver en positiv udvikling for såvel arbejdspladsen og medarbejderen og dermed for den ydelse arbejdsgiveren ønsker at levere. Side 6 For at finde ud af, hvor det giver bedst mening at gøre en indsats på folkekirkens område, kan der fx sættes fokus på: Alderssammensætningen - hvad er rekrutteringsbehovet Trivsels- eller medarbejdertilfredshedsundersøgelser - kan medarbejdertilfredsheden øges og hvordan Kompetenceudviklingsplaner Medarbejderproblemer - arbejdsmiljøtiltag, hvordan fastholder man medarbejdere i en udsat position (sygdom, skilsmisse mv.) eller integrerer dem, der har svært ved tilknytning til arbejdsmarkedet (handikap). Personaleomsætningen - er der behov for politikker omkring rekruttering, fastholdelse, fratrædelse Fratrædelsessamtaler - kan man lære noget af medarbejdere der fratræder Hvad ønsker vi at få ud af det: at folkekirken er en arbejdsplads som imødekommer de ønsker medarbejderne har om løbende kompetenceudvikling at folkekirken er en attraktiv arbejdsplads at folkekirken er en effektiv arbejdsplads at folkekirken er en social ansvarlig arbejdsplads, der har fokus på forebyggelse af medarbejder problemer, fx ved sættes fokus på det psykiske arbejdsmiljø og hjælpe med løsningsorienterede værktøjer (se på trivselsundersøgelser lokalt, se på personaleomsætningen, kan medarbejder tilfredsheden øges - Kvalitetsreform). Strategien skal sikre: at folkekirken kan rekruttere og fastholde de rigtige medarbejdere for folkekirken at bidrage til at medarbejderne ønsker at udvikle de kompetencer som folkekirken efterspørger hos deres medarbejdere. Videre proces:

7 Foreslår, at der nedsættes et underudvalg under FSU, som skal afdække, hvilken strategi der vil være den rigtige. Samtidig opfordredes deltagerne i FSU til at anmelde deres interesse, såfremt de ønsker at deltage i underudvalgets arbejde. Side 7 Foreslår, at strategi for personaleledelse og kompetenceudvikling bliver fast punkt på dagsordenen for FSU En gruppe af medarbejdere i ministeriet vil tage efteruddannelse på området Formanden supplerede: Arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, og kampen om arbejdskraften gør HRM relevant. Det skal sikres at folkekirken også vælges som arbejdsplads i fremtiden. Der var generel opbakning til planerne og flere udtrykte stor interesse for initiativet med udgangspunkt i, at folkekirken fortsat skal være en attraktiv arbejdsplads. Forslaget blev godkendt Inge Lise Pedersen supplerede med at det er vigtigt, at menighedsrådene gøres opmærksomme på udviklingen, hvor der kommer kamp om arbejdskraften. Formanden bemærkede at kirken er et godt brand, hvilket menighedsrådene nok bør indtænke, når de søger ny arbejdskraft. Afslutningsvis blev HRM-begrebet diskuteret, idet der var usikkerhed om begrebets betydning, hvortil formanden svarede at der var tale om en funktion og ikke en titel, man kan erhverve sig gennem uddannelse. 7. Godkendelse af udviklingsprojekter Formanden orienterede om, at Udviklings- og Omstillingsfonden har udmeldt endnu en ansøgningsrunde inden udløbet af denne overenskomstperiode - med frist den 4. februar Sine og Annemarie har lavet forslag til tre udviklingsprojekter (dokumentet runddelt - se bilag til pkt. 7). Forslagene skal godkendes på FSU. Sine Thiman Dreyer bemærkede, at SCKK havde tilbudt deres hjælp til at lave ansøgningerne. Elisabeth Jensen udtrykte, at man fra Landsforeningens side umiddelbart er positivt stillede overfor de tre projektforslag. Hanne Gram bemærkede, at projektet vedrørende almen kvalificering havde stor interesse for 3F, og at de gerne stillede Kaj Andersens ekspertise til rådighed i forhold til dette projekt.

8 Poul Søndergaard bemærkede, at også han særligt fandt projektet vedrørende almen kvalificering interessant. Side 8 Der var generel tilslutning til projekterne - særligt til Det 2. karriereforløb og Almen kvalificering Det blev på mødet godkendt at arbejde videre med de tre stillede projektforslag. 8. Eventuelt Torben Stærgaard knyttede en kommentar til Klaus Frederiksens bemærkning om, at der er alt for meget spam i indbakken. På nuværende tidspunkt sender vi e-post over internettet, men med den nye generation IT-skriveborde vil man fremover sende inden for rammerne af eget system, hvorfor det bliver nemmere at sortere spam fra. Næste møde i Folkekirkens Samarbejdsudvalg afholdes den fredag 5. september 2008, kl. 10 i Eigtveds Pakhus.

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte

Forbundet af Kirke og Kirkegårdsansatte Dato: 26. september 2012 Referat af mødet i FSU, fredag den 7. september 2012 Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Christa Hector Knudsen, næstformand Elisabeth Jensen Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Referat. It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin R E F E R A T

Referat. It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin R E F E R A T It-styregruppen, møde 36 - torsdag den 5. marts 2015 kl. 8:30, Dublin Deltagere: Afdelingschef Steffen Brunés (formand)(sb) Provst Johanne Haastrup (JOST) Kordegn Finn Poulsen (FPO) Sognepræst Jørgen Degn

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning

Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Referat af REUs Møde nr. 74 Mandag den 15. marts 2013 Afholdt i Ministeriet for Børn og Undervisning Deltagelse i og afbud til mødet fremgår af vedhæftede afkrydsningsliste. Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn

Notat. Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser. De 6 guldkorn Dato: 13. januar 2012 Guide til trivselsundersøgelser på de folkekirkelige arbejdspladser Kirkeministeriet KM-3 Sagsbehandler Marlene Dupont Formålet med denne guide er at informere om trivsel og trivselsundersøgelser

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat Forhandlingskonference, 4. juni 2009 På vej mod OK-11 Referat 3 Velkomst ved Anders Bondo Christensen, formand for KTO KTO s formand Anders Bondo Christensen bød velkommen til konferencen, hvor fokus

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

GL Årsberetning 2008/09

GL Årsberetning 2008/09 GL Årsberetning 2008/09 GL ser det som sin væsentligste opgave at arbejde for, at de gymnasiale uddannelser er af høj kvalitet, og at lærerne har gode løn- og arbejdsvilkår. Dette indebærer bl.a., at hovedbestyrelsen

Læs mere

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere:

Referat. Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9. Deltagere: Referat Møde i MED-Hovedudvalget Mandag den 22. juni 2015 kl. 12:15 Mødelokale 8 og 9 Deltagere: Ledelsesrepræsentanter: Formand Jens Andersen Lars Onsberg Henriksen Per Bennetsen- afbud Henrik Dalsgaard

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Fængselsforbundet i Danmark

Fængselsforbundet i Danmark Fængselsforbundet i Danmark Ekstraordinær kongres den 15. april 2010 på Hotel Nyborg Strand 1 Indholdsfortegnelse Punkt 1: Mødets åbning... 3 Delegerede til kongressen... 3 Forbundsformandens åbningstale...

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Store omvæltninger i staten! Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 18. årgang marts 2008 Indhold Nye administrative servicecentre Der er lagt op til store omvæltninger med

Læs mere