Bilag 12. Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 12. Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer"

Transkript

1 Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur Bilag 12 Delrapport vedrørende kontrakt- og ansættelsesformer

2 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Kendsgerninger 3 Forudsætninger 3 Redegørelse 3 Tjenestemandsansættelse 4 Rettigheder 4 Pligter 5 Aflønning 5 Chefgruppen 5 Ledergruppen 6 Sergent- og konstabelgruppen 6 Overenskomstansættelse 6 Officerer 6 Ansættelse 6 Aflønning 7 Afskedigelse 7 Pension 8 Sergent- og konstabelgruppen 8 Ansættelse 8 Kompetenceudvikling 9 Afskedigelse 9 Pension 9 Konklusion 10 2

3 Baggrund I medfør af aftale om forsvarets ordning er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal belyse personel- og uddannelsesforhold i ramme af det nye forsvar (AGPU). Der er herunder nedsat et antal underarbejdsgrupper, heraf en vedrørende personel (UAG PSN). UAG PSN har identificeret et behov for et notat, der beskriver de nuværende kontrakt- og ansættelsesformer for militært personel, herunder muligheder for afskedigelser, lønforhold, pensionsforhold samt andre relevante forhold. Notatet skal omfatte alt militært personel. Kendsgerninger De ansættelsesformer, der anvendes i Forsvaret, reguleres af Kundgørelse for Forsvaret (KFF) B.4-22 af 1. juli Pågældende KFF er baseret på ansættelsesformcirkulæret (Finansministeriets cirkulære nr. 210 af 11. december 2000). Det fremgår heraf, at officerer af linien ansættes som tjenestemænd. Endvidere fremgår, at personel af konstabel- og sergentgruppen af linien ligeledes kan ansættes som tjenestemænd efter forudgående ansættelse på kort- henholdsvis langtidskontrakt efter reglerne i KFF B.5-28 og B Ansættelse af officerer på kontrakt sker i henhold til aftale af 2. maj 2006 mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Den pligtige afgangsalder for militære tjenestemænd er ved det fyldte 60. år jf. aftale af 31. marts 1982 mellem Forsvarsministeriet Akademikernes Centralorganisation og Statstjenestemændenes Centralorganisation II om aldersgrænser for afsked på grund af alder for militære tjenestemænd. Forudsætninger Det forudsættes, at den pligtige afgangsalder i forbindelse med pension er uændret 60 år, idet muligheden for at arbejde længere jf. CFU-forliget 2005 endnu ikke er forhandlet mellem finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer. Det forudsættes ligeledes, at udmøntningen af den netop aftalte velfærdsreform vurderes at ville gribe regulerende ind i den nuværende gældende pligtige afgangsalder. Som konsekvens vil ændringer på ét af disse områder kræve en opdatering/justering af nærværende notat. Redegørelse KFF B.4-22 fastsætter, at følgende ansættelsesformer anvendes i Forsvaret: Tjenestemandsansættelse, Ansættelse på tjenestemandslignende vilkår, Overenskomstansættelse, Regulativansættelse og Kontraktansættelse. 3

4 I det efterfølgende vil alene tjenestemandsansættelse og overenskomstansættelse blive behandlet, idet det ikke vil være aktuelt at anvende de øvrige ansættelsesformer for officerer, sergent- eller konstabelgruppen. Redegørelsen vil beskrive Forsvarets dispositionsmuligheder/-rettigheder over forskellige personelkategorier, herunder en redegørelse for løn- og ansættelsesvilkår for de to relevante ansættelsesformer i form af generelle karakteristika for ansættelsesformernes muligheder og begrænsninger. Tjenestemandsansættelse Tjenestemandsansættelse sker i henhold til tjenestemandslovens (TL) regler. I loven er der fastsat regler for de særlige ansættelses- og afskedigelsesvilkår samt pligter og rettigheder, der gælder for tjenestemænd. Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med underlagte myndigheder. Hensigten med tjenestemandsansættelse er bl.a. fastholdelse og mobilitet en hensigt, der stammer helt tilbage fra etableringen af tjenestemandsbegrebet ved tjenestemandsloven af 1919, der definerede en tjenestemand således: Som Stats-Tjenestemand anses enhver, der varigt og som Livsgerning har Ansættelse i Statens Tjeneste i en Stilling, for hvilken Lønning er fastsat i Lønningslov eller anden særlig Lov til en fast aarlig sum. Under Begrebet Tjenestemand henregnes ikke Elever eller Personer, der er antagne paa Prøve. Kendetegnende for tjenestemandsansættelsen er følgende forhold, som kan inddeles i rettigheder og pligter. Rettigheder Beskæftigelsen forudsættes normalt at være varig, men kan også være på åremål eller på prøve, med henblik på senere varig ansættelse. Tjenestemanden har mulighed for egenpension i tilfælde af tidligere afgang end ved den pligtige afgangsalder af en af tjenestemanden utilregnelig årsag. Tjenestemænd har ikke mulighed for at strejke, idet dette ville stride mod bestemmelsen i TL om at udføre de pålagte pligter. De kan derimod opsige deres stilling. Både afskedigelses- og opsigelsesvarslet for tjenestemænd er 3 måneder, når de er fast ansat. I forbindelse med afsked, som ikke er begrundet i den ansattes egne forhold, men som skyldes rationaliseringer, omstruktureringer eller lign., som bevirker, at stillingen nedlægges, har tjenestemanden ret til rådighedsløn. Det vil sige, at han får fuld løn i 3 år, og disse 3 år tæller som fulde år i pensionsalderen. Tjenestemandspensionssystemet er sammensat således, at man for hvert år som tjenestemand opsparer til sin "pensionsalder". Pensionsalderen er udtryk for, at man, når man pensioneres, i pensionsmæssig sammenhæng har opnået en vis alder, der er afhængig af år i tjenesten samt den lønramme, man har været aflønnet i. Særligt for militære tjenestemænd gælder, at de pensioneres senest som 60-årige, mens civile pensioneres senest som 70-årige. Derfor er der lavet en bestemmelse om, at der kan tillægges op til 10 ekstra pensionsalderår ved afsked på pension ved det fyldte 60. år. 4

5 Pligter Der stilles krav til tjenestemandens optræden og loyalitet og udførelse af de pålagte pligter. Eventuel manglende honorering af de stillede krav behandles efter særlige regler i TL. Frem for at afskedige tjenestemænd med rådighedsløn i 3 år, kan man i vid udstrækning benytte sig af muligheden for at flytte tjenestemænd til en anden passende stilling inden for ansættelsesområdet. Da ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med underlagte myndigheder, er der vide muligheder i denne henseende. Så længe den anden stilling indholdsmæssigt kan betragtes som passende, er det ikke nogen hindring, at den lønmæssigt er lavere klassificeret end den hidtidige stilling. Tjenestemanden må kun have bibeskæftigelser, der er forenelige med de til tjenestemandsstillingen knyttede pligter. Beordring inden for ansættelsesområdet kan for tjenestemænd ske med hjemmel i TL. Denne bestemmelse åbner mulighed for at rykke personel rundt i hele ansættelsesområdet, dvs. Forsvarsministeriet med underlagte myndigheder, herunder stillinger fx ved ambassader, repræsentationer og visse NATO-stillinger. Betingelsen er, at der skal være tale om en passende stilling. Heri ligger blandt andet, at man som tjenestemand ikke risikerer, at niveau og ansvarsgrad i stillingsindholdet ændres væsentligt. Personelloven giver mulighed for at beordre personel til tjeneste uden for landets grænser. I henhold til Grundloven er enhver mand forpligtet til med sin person at bidrage til forsvaret af fædrelandet. Forsvaret af Danmark kan imidlertid ikke altid begrænses til forsvar inden for landets grænser. Bestemmelsen i personelloven skal ses som udtryk for, at man indirekte deltager i landets forsvar ved at deltage i opgaver uden for Danmark, og den er formuleret, så der ikke i ordvalget ligger nogen begrænsning af, hvilke opgaver man kan blive udsendt til. Endvidere er der med bestemmelsen åbnet mulighed for, at man kan udsende samlede enheder og udsende folk efter egnethedskriteriet frem for frivillighedskriteriet. Hvis opgaven autoriserer magtanvendelse ud over selvforsvar mod en fremmed stat, skal forsvarsministeren have bemyndigelse fra Folketinget til at udsende personel, jf. Grundloven. I henhold til personelloven kan Forsvaret, når forholdene taler for det, fravige bestemmelsen i TL om, at tjenestemænd kan forlange sig afskediget med 3 måneders varsel. Aflønning De militære tjenestemænd aflønnes efter forskellige lønsystemer afhængig af, om der er tale om en ansættelse i chefgruppen (lønramme 36 og derover (ny chefløn)), eller der er tale om en ansættelse i ledergruppen, hvor alene nyt lønsystem er gældende pr. 1. oktober For konstabel- og sergentgruppen er der aftalt frivillig overgang til nyt lønsystem, hvorfor gammelt lønsystem fortsat er i kraft. Chefgruppen Størrelsen af de enkelte lønrammer aftales alene på centralt niveau mellem finansministeren og tjenestemændenes centralorganisationer. Eventuel tillægsdannelse udover det særlige topcheftillæg, der i Forsvaret alene ydes til visse officerer i lønramme 39, 40 og 41, sker ved lokal forhandling inden for cheflønspuljens rammer. 5

6 Denne puljes størrelse afhænger af antallet af chefstillinger samt opskrivningerne ved de centrale overenskomstforhandlinger. Herudover kan der ydes engangsvederlag uden for pulje ( 5-vederlag ) inden for de rammer, der fastsættes af FMN. Ledergruppen De centrale løndele (basisløn, militær- og uddannelsestillæg) er aftalt ved overenskomstforhandlinger mellem FPT og HOD gældende for alle i ledergruppen. Eventuel tillægsdannelse sker inden for den informationsramme, der udmåles til den enkelte lokale myndighed på baggrund af det økonomiske råderum inden for den pågældende niveau I- myndighed. Tillægsdannelsen kan enten ske centralt via forhåndsaftale (fx FKO tillægsstruktur) eller ved lokal forhandling inden for de fastsatte rammer. Ved de lokale forhandlinger kan der tillige ydes engangsvederlag. Sergent- og konstabelgruppen De centrale løndele (basisløn, militær- og uddannelsestillæg) er aftalt ved overenskomstforhandlinger mellem FPT og HKKF henholdsvis CS. Eventuel tillægsdannelse sker inden for den informationsramme, der udmåles til den enkelte lokale myndighed på baggrund af det økonomiske råderum inden for den pågældende niveau I- myndighed. Tillægsdannelsen kan enten ske centralt via forhåndsaftale eller ved lokal forhandling inden for de fastsatte rammer. Ved de lokale forhandlinger kan der tillige ydes engangsvederlag. Løn- og andre ansættelsesvilkår end de ovennævnte fastsættes ved forhandling mellem Finansministeriet og tjenestemændenes centralorganisationer. Overenskomstansættelse Officerer Vedrørende officerer er det alene de kontraktansatte officerer, der ansættes på overenskomstvilkår. Ansættelsesvilkår og betingelser er således: Ansættelse Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner, hvorfor dette personel frit kan beordres til tjeneste på samme vis som tjenestemandsansatte. Prøvetiden er 6 måneder. Ansættelse kan kun ske til de specifikt angivne formål og i et afgrænset tidsrum: I midlertidigt ubesatte normerede stillinger på det militære lederniveau således at den samlede ansættelsesperiode, inkl. tidligere ansættelsesperioder regnet fra den 1. januar 1997 maksimalt kan udgøre 2 år. 6

7 I indtil 3 år for at forrette tjeneste ved danske styrker udsendt til løsning af internationale opgaver i udlandet, som elev eller instruktør ved FN-kurser mv. forud for FN-tjeneste ved permanente internationale stabe, som observatør for internationale organisationer eller ved slædepatruljen SIRIUS. Til tjeneste i udlandet som FN-observatør, observatører ved OSCE, EU m.fl. Hvor pågældende har ansøgt om optagelse på officersgrunduddannelsen (OGU) og ikke ansættes i normeret stilling. Ansættelsen kan alene ske for en periode, der ligger umiddelbart før førstkommende mulighed for at indtræde på den søgte uddannelse. Ansættelse kan endvidere finde sted af officerer henført til chefgruppen, samt officerer, der ansættes til at forrette tjeneste i særlige stillinger, herunder fx som assisterende forsvarsattaché og normalt kun for en periode af op til 3 år. Militært personel, som ønsker ansættelse på højere niveau, søger kursus på relevant videreuddannelse under forudsætning af en ledig stilling på det ønskede niveau, hvorfor der er sammenhæng mellem norm på uddannelsen og efterfølgende norm på niveauet. Aflønning Chefgruppen De få officerer på chefniveau, der ansættes på kontrakt, aflønnes efter forudgående aftale med HOD. Typisk ansættes de pågældende i en lønramme på samme niveau som ville være gældende for en militær tjenestemand. Der er typisk ikke tale om tillægsdannelse. Ledergruppen I visse af de situationer, hvor der ansættes en officer på kontrakt, aflønnes vedkommende med den basislønsats, der er aftalt for de kontraktansatte officerer samt et militærtillæg. For nærværende udgør det kr hhv. kr (oktober 1997-niveau), samlet kr (aktuelt niveau). I de situationer, hvor en kontraktansat officer ansættes med samme lønvilkår som gældende for den tjenestemandsansatte officer i samme stilling dog ydes der ikke uddannelsestillæg. Såfremt der måtte være et forhåndsaftalt tillæg til den pågældende stilling, ydes dette også. Afskedigelse Afskedigelse af overenskomstansatte kan generelt ske under følgende forhold: Udløb af den indgåede ansættelseskontrakt. Misligholdelse af ansættelsesforholdet. Manglende arbejdsevne m.v. Arbejdsmangel, herunder nedlæggelse af stilling(er), hvor arbejdsgiveren på baggrund af ledelsesretten bestemmer, hvem der i en konkret situation skal afskediges. Afskedigelsen skal dog altid være sagligt begrundet. Nedskæringer, opgaveomlægninger m.v. er saglige begrundelser i denne sammenhæng. Ved afskedigelser følges de gældende opsigelsesvarsler, der for nærværende er: o Indenfor prøvetiden: 14 dages varsel. o Indenfor en aftalt indledende bindingsperiode samt i en tidsbestemt kontrakt: Uopsigelighed fra begge parters side. o Herefter: 3 måneder til udgangen af en måned. Varslet forlænges med 1 måned for hver 3. ansættelsesår udover elevtiden. Dog maks. 6 måneder. 7

8 Arbejdsgiveren har ikke yderligere forpligtigelser overfor afskediget personel. Pension Pension efter kollektive pensionsordninger Herunder er der tale om en pensionsform, hvor arbejdsgiver og arbejdstager sammen indbetaler/finansierer den senere pension. Pensionen kan enten udbetales som et engangsbeløb eller som løbende udbetalinger. Udbetalingen er ikke anciennitetsafhængig og sker fra en pensionskasse, et pengeinstitut eller lign. privat selskab. Staten tilstræber at personellet sikres en løbende pensionsudbetaling. Kapitalpension og arbejdsmarkedspension er de mest anvendte ordninger, hvor finansieringen varierer mellem de forskellige personelgrupper, alt afhængig af den opbygning af pensionen, som den aktuelle gruppe har nået ved aftaleindgåelserne. Personlige pensionsordninger Udover den kollektivt gældende pensionsordning kan den enkelte medarbejder tegne personlige pensionsordninger af varierende art, som er arbejdsgiveren uvedkommende. Bonusordning Egentlig ikke en pensionsordning, men en indbetaling på en pensionslignende opsparingsform til udbetaling ved afgang fra FSV eller overgang til anden pensionsform. Bonus udgør pt. 10 % af den bonusberettigede løn. Ordningen omfatter personel til korttidstjeneste og udbetales som en engangssum. Sergent- og konstabelgruppen Vedrørende konstabel- og sergentgruppen sker al ansættelse indledningsvis på overenskomstvilkår. Ansættelsesvilkår og -betingelser er således: Ansættelse Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner, hvorfor dette personel frit kan beordres til tjeneste på samme vis som tjenestemandsansatte. Prøvetiden er som udgangspunkt 6 måneder. Ansættelse finder sted på korttids- eller langtidskontrakt således: Tidsubestemt kontrakt anvendes normalt i alle tilfælde til korttidstjeneste indtil det fyldte 35. år. Tidsbestemt kontrakt anvendes med henblik på tjeneste i internationale missioner, særlige opgaver eller uddannelser (fx hærens reaktionsstyrkeuddannelse og Grundlæggende Sergentuddannelse). Ansættelse på langtidskontrakt med pligtig afgangsalder på 60 år kan finde sted, når personellet er omkring 25 år og har forrettet korttidstjeneste i mindst 4 år ud over elevtiden. Overgang til tjenestemandsansættelse finder normalt sted, når personellet har været ansat på langtidskontrakt i 10 år. 8

9 Militært personel, som ønsker ansættelse på højere niveau, søger kursus på relevant videreuddannelse under forudsætning af en ledig stilling på det ønskede niveau, hvorfor der er sammenhæng mellem norm på uddannelsen og efterfølgende norm på niveauet. Aflønning finder sted i henhold til indgåede aftaler om Nyt Lønsystem for HKKF og CS. Kompetenceudvikling Personel ansat på tidsubestemte kontrakter er omfattet af en civiluddannelsesordning, hvor formålet er, at de pågældende forud for kontraktophør ved det fyldte 35. år, gives mulighed for at uddanne sig, således at overgangen til det civile erhverv lettes og mulighederne for fortsat tjeneste i Forsvaret forbedres. Retten til civiluddannelse indtræder, når personellet har forrettet mere end 33 måneders tjeneste. Der optjenes ret til én uges civiluddannelse for hver måneds ansættelse udover den 33. måned. Afskedigelse Afskedigelse af overenskomstansatte kan generelt ske under følgende forhold: Udløb af den indgåede ansættelseskontrakt. For militært stampersonel på manuelt og mellemlederniveau kan afskedigelse ved udløb af en indgået K35-kontrakt udskydes i henholdsvis 2 og 5 år, idet afvikling af optjent civiluddannelse efter individuel aftale han udskydes. Misligholdelse af ansættelsesforholdet. Manglende arbejdsevne m.v. Arbejdsmangel, herunder nedlæggelse af stilling(er), hvor arbejdsgiveren på baggrund af ledelsesretten bestemmer, hvem der i en konkret situation skal afskediges. Afskedigelsen skal dog altid være sagligt begrundet. Nedskæringer, opgaveomlægninger m.v. er saglige begrundelser i denne sammenhæng. Ved afskedigelser følges de gældende opsigelsesvarsler, der for nærværende er: o Indenfor prøvetiden: 14 dages varsel. o Indenfor en aftalt indledende bindingsperiode samt i en tidsbestemt kontrakt: Uopsigelighed fra begge parters side. o Herefter: 3 måneder til udgangen af en måned. Varslet forlænges med 1 måned for hver 3. ansættelsesår udover elevtiden. Dog maks. 6 måneder. Arbejdsgiveren har ikke yderligere forpligtigelser overfor afskediget personel. Pension Pension efter kollektive pensionsordninger Herunder er der tale om en pensionsform, hvor arbejdsgiver og arbejdstager sammen indbetaler/finansierer den senere pension. Pensionen kan enten udbetales som et engangsbeløb eller som løbende udbetalinger. Udbetalingen er ikke anciennitetsafhængig og sker fra en pensionskasse, et pengeinstitut eller lign. privat selskab. Staten tilstræber at personellet sikres en løbende pensionsudbetaling. Kapitalpension og arbejdsmarkedspension er de mest anvendte ordninger, hvor finansieringen varierer mellem de forskellige personelgrupper, alt afhængig af den opbygning af pensionen, som den aktuelle gruppe har nået ved aftaleindgåelserne. 9

10 Personlige pensionsordninger. Udover den kollektivt gældende pensionsordning kan den enkelte medarbejder tegne personlige pensionsordninger af varierende art, som er arbejdsgiveren uvedkommende. Bonusordning. Egentlig ikke en pensionsordning, men en indbetaling på en pensionslignende opsparingsform til udbetaling ved afgang fra FSV eller overgang til anden pensionsform. Bonus udgør pt. 10 % af den bonusberettigede løn. Ordningen omfatter personel til korttidstjeneste og udbetales som en engangssum. Konklusion Primært linieofficerer og langtidsansatte stampersoner er omfattet af definitionen på en tjenestemand, idet hensigten klart er en livsgerning for den ansatte. En mulig fremtidig model for ansættelse af officerer, såfremt behov for ændringer konstateres, kunne omfatte kontraktansættelse af alle officerer under og efter den basale officersuddannelse, således at tjenestemandsansættelse først sker efter en senere videreuddannelse og dermed udnævnelse til et højere funktionsniveau. Herved vil det være muligt at anvende de to ansættelsesformer på en balanceret måde. Denne balance findes at være til stede for konstabelog sergentgruppens vedkommende qua opdelingen mellem korttids- og langtidsansatte stampersoner. De nuværende kontrakter K35 og K60 dækker i alt væsentligt forsvarets behov. Med indgåelse af overenskomst for militært stampersonel er det muligt, at udskyde afvikling af optjent CU i indtil 5 år, hvilket giver forsvaret en vis fleksibilitet. 10

Generelle bemærkninger... 3

Generelle bemærkninger... 3 ORGANISATIONSAFTALE FOR STAMPERSONEL AF LINJEN OG RESERVEN SAMT ELEVER I FOR- SVARSMINISTERIET MED TILHØRENDE MYNDIGHEDER. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 3 Kapitel 1. Organisationsaftalens

Læs mere

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET

CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET FORSVARETS PERSONELTJENESTE CIRKULÆRE OM SUPPLEMENT TIL ARBEJDSTIDSREGLER MM. FOR PERSONEL UNDER FORSVARSMINISTERIET Ref.: a. Kundgørelse for Forsvaret B. 2-15 af 8. maj 2003, Cirkulære om egentlig militærtjeneste.

Læs mere

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17 Cirkulære om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Oktober. 2012. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Oktober. 2012 2012 2014 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 18. februar 2008 11.30 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2008 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en periode

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium

5.50.91 O.13 41/2013 Side 1. Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium Side 1 Overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved Sankt Annæ Gymnasium KL Gymnasieskolernes Lærerforening Indholdsfortegnelse Side 5.50.91 Side 2 Kapitel 1. Personafgrænsning... 4 1. Hvem er omfattet...

Læs mere

Juli 2014. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl.

Juli 2014. Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. Juli 2014 2014 2017 Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund for arbejdsledere og specialister m. fl. 2 Indholdsfortegnelse Overenskomst mellem Post Danmark og Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv.

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten mv. (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-223-9 Senere ændringer til forskriften CIR nr 9611 af 06/11/2013

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Vejledning om fleksjob

Vejledning om fleksjob Vejledning om fleksjob Dokument nr: 216040 December 2004 (Nedenstående vejledning er en bearbejdning af afsnittet om fleksjob i Personalstyrelsen og CFU: Vejledning om socialt kapitel i staten - juni 2004.

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen

Forord. Friskolernes Kontor, marts 2009 Cecil Christensen og Ole Mikkelsen Overenskomst for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Forord Forord Dansk Friskoleforening udgiver hermed en kommenteret udgave af overenskomsten for ledere, lærere og børnehaveklasseledere i friskoler,

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 6. februar 201506-02-2015 20:11 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG 2015 I. Overenskomst-/aftaleperiode Overenskomster og aftaler fornys for en

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår Den Offentlige Gruppe for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen 2011 Organisationsaftale For Skov- og Naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1 Indledende bestemmelser... 3 1 Hvem er omfattet af aftalen... 3 2 Gyldighedsområde... 3 3 Seniorsamtaler... 4 4 Lokal

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe

Offentligt ansatte 2008-2011. Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde KIRKEMINISTERIET2. Den Offentlige Gruppe Offentligt ansatte 2008-2011 Overenskomst mellem Kirkeministeriet og Fagligt Fælles Forbund Gravermedhjælpere på landsbykirkegårde 1. oktober 2008-31. marts 2011 Den Offentlige Gruppe KIRKEMINISTERIET2

Læs mere

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011

DSB og DSBFirst. Overenskomster. Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 DSB og DSBFirst Overenskomster Gældende for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 Teksterne i denne folder gælder for overenskomstansatte ved DSB og DSBFirst Forord Denne folder indeholder de overenskomsttekster,

Læs mere

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 23. maj 2012. Modst.nr. 023-12. PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225. J.nr. 10-330-98. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 023-12 PKAT nr. 153, 173, 201, 206, 211, 225 J.nr. 10-330-98 Cirkulære om organisationsaftale for Lærere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsog tjenestemandslignende

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2010 (Som aftalt mellem parterne den 13. april 2010 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2010) Indholdsfortegnelse

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD)

OVERENSKOMST. mellem TDC A/S. på vegne af. TDC A/S YouSee A/S. Lederforeningen i TDC (LTD) OVERENSKOMST mellem TDC A/S på vegne af TDC A/S YouSee A/S og Lederforeningen i TDC (LTD) 2012 (Som aftalt mellem parterne den 17. april 2012 vedrørende overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2012) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg

Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg Bilag til Resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg 2008 Bemærk: Bilagsdelen indeholder de foreliggende aftaleudkast mv. Der kan efterfølgende ske justeringer

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere