Forsvaret som konkurrencedygtig virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsvaret som konkurrencedygtig virksomhed"

Transkript

1 UKLASSIFICERET FORSVARSAKADEMIET FAKULTET FOR HØJERE MILITÆR UDDANNELSE VUT-II/L, STK 2001/2002 Kaptajnløjtnant Jan Bøgsted Major Jörg Thomas Hartmann Kaptajn Jan Glargaard Larsen Forsvaret som konkurrencedygtig virksomhed Små ændringer kan føre til store resultater men de mest potente områder er ofte de sværeste at få øje på 1 1 Peter M. Senge, 1999, 1.udgave s. 62: Den femte disciplin. UKLASSIFICERET

2 Indholdsfortegnelse. Resumé Indledning Specialets baggrund Historisk baggrund Opgavediskussion Præcisering af specialet Indhold og relevans Forudsætninger, kendsgerninger og afgrænsninger Målgruppe Hjælpespørgsmål Problemformulering Metodevalg og metodeaspekter førende over i selve metoden, strukturen og analysemodellen Undersøgelsesdesign Metodediskussion og metodevalg Teorivalg Definitioner Afsluttende bemærkninger Redegørelse og analyse af afgangsårsager med fokus på lønnen i forbindelse med officerens afgang fra forsvaret og i valget af den nye civile stilling Indledning Formålet Afgangsårsager fra forsvaret Undersøgelsens forløb Resultatet af undersøgelsen Civile arbejdsforhold. Forventning og erfaring Analyse Præcisering af forhold med afgørende eller medvirkende betydning for officerernes afgang Præcisering af forhold med fastholdende virkning Præcisering af forbedringer med fastholdende karakter Anbefalinger Delkonklusion Lønnen som adfærdsregulerende faktor Indledning Baggrund Lønnen som motivationsfaktor uden adfærdsregulerende egenskaber Lønnen som motivationsfaktor med adfærdsregulerende egenskaber Analyse af lønnens betydning for officeren i forsvaret Delkonklusion Redegørelse og analyse af den eksisterende lønpolitik og lønstruktur samt indførelse af Ny Løn i forsvaret Den eksisterende lønpolitik og lønstruktur Sammenhæng mellem officerernes afgangsårsager og den eksisterende lønpolitik

3 4.3. Ny Løn Sammenhæng mellem mål, personalepolitik og lønpolitik Elementer i Ny Løn Forsvarskommandoens lønpolitik vedrørende Ny Løn Tjenestemandspensionens betydning og pensionsdækning Delkonklusion Diskussion af Ny Løns indhold og påvirkning på personale- og lønpolitik Hvilke faktorer i Ny Løn, vurderes som relevante som fastholdelses- og konkurrenceparametre Ledelsesmæssige perspektiver Medarbejderrelaterede perspektiver Basislønmodellen Kvalifikationstillæg Resultatløn Funktionstillæg Tillægsgoder Delkonklusion Kapitel 6. Case Forsvarsakademiet (FAK) Arbejdsgiverens syn på Ny Løn Medarbejderens syn på Ny Løn HODs syn på Ny Løn Delkonklusion Kapitel 7. Perspektivering Generelle betragtninger i forbindelse med implementeringen af Ny Løn Ledelsesmæssige perspektiver Generelt Administrative udfordringer Fastholdende foranstaltninger Motiverende foranstaltninger Medarbejdermæssige betragtninger Interne koncernmæssige betragtninger Forsvarets konkurrencemæssige forhold med øvrige offentlige og private virksomheder Konklusion

4 Resumé. I kapitel 1 gennemgås baggrunden for specialet, diskussionen af og motiveringen for valg af problemområde og problemformulering. Der opstilles hjælpespørgsmål, som er bærende for præciseringen af problemets art og som vil blive diskuteret og besvaret løbende gennem specialet. Med henblik på metodediskussionen overvejes, hvordan de data, der er nødvendige for at besvare problemformuleringen indsamles, bearbejdes, analyseres og præsenteres. Der indhentes statistiske materialer fra eksisterende undersøgelser gennemført af Forsvarskommandoen, FKO, og analyseret af Forsvarsakademiets Institut for Militærpsykologi, IMP, hvor der bliver lagt vægt på de lønmæssige forhold. Supplerende gennemføres et interview med repræsentanter fra Forsvarsakademiet, FAK, og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, HOD, om deres syn omkring intentioner, forventninger og forestillinger om implementering om Ny Løn 2 i forsvaret. Dette interview udgør en primærkilde i specialets perspektivering. Slutteligt diskuteres valget af teorier. I kapitel 2 redegøres der først for de forskellige afgangsårsager koncentreret omkring lønfaktoren som en fastholdende og konkurrencefremmende faktor. Baggrunden er en sammenligning af IMPs rapport vedrørende Officerers afgang fra år 2000 og år Efterfølgende analyseres de forhold, der har betydning for fastholdelsen for den enkelte officer, i sammenhæng med den yngre generationens indstilling. Sloganet Én gang officer altid officer modsvarer ikke længere de unge officerers indstilling til officersgerningen som en livsstilling. Forbedringen af lønforholdene for den enkelte i stillinger udenfor forsvaret udgør ikke den primære og afgørende afgangsårsag, men det er en stærkt medvirkende faktor. I kapitel 3 diskuteres to motivationsteoriers syn på lønnen som belønning for det præsterede arbejde med adfærdsregulerende kontra ikke-adfærdsregulerende egenskaber. Der er valgt A.H. Maslows behovspyramide, for at beskrive lønnen som motivationsfaktor uden disse egenskaber og F. Herzbergs tofaktorteori, hvor lønnen kan have en adfærdsregulerende egenskab som motivationsfaktor og ikke hygiejnefaktor. Konklusionen af begge to teorier med henblik på lønnen som motivationsfaktor er, at lønnen kan have en fastholdende virkning på den enkelte, da arbejdstilfredshed og konkurrenceincitamenter er til stede. Desuden vil den samlede løn, det vil sige basisløn samt tillæg, muligvis udligne de forhold, som begunstiger den enkelte officers afgangstilbøjelighed og dermed øge den fastholdende virkning. I kapitel 4 beskrives, hvordan det eksisterende lønsystem og Ny Løn er opbygget. I kapitlet beskrives i detaljer hvilke komponenter, der indgår i, og deres betydning i det enkelte lønsystem. Afledt af sammenhængen mellem officerernes afgangsårsager med baggrund af den eksisterende lønpolitik og Ny Løns målsætning, samt den implicitte personale- og lønpolitik, medføre dette de afledte fordele og ulemper. Konklusionen er, at Ny Løn kan betragtes som forsvarets nye fleksible værktøj, der kan skabe attraktive arbejdspladser og et mere effektivt forsvar. Rigtigt anvendt er Ny Løn et aktivt redskab i forhold til de andre afgangsårsager og kan betragtes som et motivations- og fastholdelseselement for den enkelte officer. Ligeledes beskrives hvordan den enkelte officer lønmæssigt indplaceres. 2 Se afsnit

5 I kapitel 5 redegøres der for forsvarets personel- og lønpolitik med udgangspunkt i et ledelses- og medarbejdermæssigt perspektiv. Ny Løns potentiale kan forbedres, idet den afstemmer lønnen til den enkelte officers markedsværdi. De aflønningsmæssige forhold der fremmes for at tiltrække officerer til de funktioner, der er efterspurgte, samt en øget tilfredshed med henblik på arbejdsvilkår kan især kvalificerede officerers fastholdes ved hjælp af tillægs- og ekstraaflønning af indsats, kvalifikationer og funktioner. Ny Løn vurderes som værende et afgørende instrument for at kunne bryde den onde cirkel af kvalificerede officerers afgang, hvis vakante funktioner udgør en ekstra arbejdsbyrde for de tilbageværende officerer. I kapitel 6 redegøres der, på baggrund af interviews med arbejdsgivernes repræsentant ved FAK, STCH/FAK OB N.O. Jensen, tillidsmanden og dermed medarbejderrepræsentanten på FAK, KK T.C. Dahl, samt repræsentanter fra fagforeningsorganisationen HOD, Bent Carlsen og Stig Førsting, der repræsenterer både arbejdsgiver og arbejdstagers side. Formålet er at belyse en af forsvarets virksomheders syn og forventninger til Ny Løn, herunder hvordan de rent praktisk forestiller sig Ny Løn implementeret og hvilken påvirkning ændringen vil medføre. I kapitel 7 perspektiveres de forskellige emneområder, der er berørt i de tidligere kapitler, i forbindelse med implementeringen af Ny Løn. Formålet her er at anskueliggøre de problemområder, der er identificeret, og som der derfor bør tages hensyn til, når måden implementeringen af Ny Løn skal foregå på i forsvaret. Der bliver ikke givet endelige løsningsforslag, men fordele og ulemper for de forskellige niveauer bliver klarlagt ligesom virkningen er forsøgt afdækket. Konklusionen er, at tages der højde for de beskrevne faktorer, er det givet, at implementering af Ny Løn vil kunne virke som en forbedrende konkurrenceparameter for forsvaret. 5

6 1. Indledning Specialets baggrund Historisk baggrund Opgavediskussion Præcisering af specialet Indhold og relevans Forudsætninger, kendsgerninger og afgrænsninger Målgruppe Hjælpespørgsmål Problemformulering Metodevalg og metodeaspekter metode/struktur/analysemodel Undersøgelsesdesign Metodediskussion og metodevalg Teorivalg Definitioner. I dette kapitel gennemgås baggrunden for og overvejelserne omkring specialets indhold, formål og mål Specialets baggrund. Forsvaret har gennem en årrække haft problemer med at fastholde sine officerer, specielt ældre, i tjenesten, premierløjtnanter og yngre kaptajner/kaptajnløjtnanter, hvilket vil sige primært på stillingsniveauerne M312 til M321. De er søgt ud til civile jobs, da civile virksomheder tilsyneladende kan tilbyde bedre ansættelses- og funktionsvilkår, end forsvaret er i stand til. Dette skal sammenholdes med, at forsvaret ikke på samme måde har muligheden for at gå ud på det åbne marked og ansætte civilt uddannet medarbejdere 3, og indplacere disse i de militære stillinger. Forsvaret må derfor selv forestå den nødvendige rekruttering og uddannelse af alle sine militære medarbejdere. I forsvarets personaleplanlægning må man derfor kalkulere med en nogenlunde fast procentuel afgang blandt det militære personel generelt. Når en officer vælger at forlade forsvaret til fordel for en civil stilling, afgår der en medarbejder, der har opnået en kompetence, der således ikke kan erstattes udefra. Uddannelse af nyt personel til et tilsvarende niveau med den nødvendige kompetence tager for den nævnte medarbejdergruppe mellem fem og femten år, afhængig af den funktion der skal bestrides. Når den procentuelle afgang bliver større end det kalkulerede, betyder det, at der opstår en personalemangel, da der ikke findes afløsere til det personel, der har valgt at forlade forsvaret. Forsvaret kan herefter vælge at indsætte personel, der ikke har den fornødne faglige kompetence i stillingen, det vil sige at forsvaret er nødt til at rekruttere nedefra eller helt undlade at besætte den pågældendes stilling. Begge løsninger er på sigt ikke acceptable, hverken for den enkelte medarbejder eller for forsvaret idet man risikerer en dårlig opgaveløsning, grundet medarbejderens manglende kompetence, hvilket kan forringe funktionsvilkårene for de berørte medarbejdere. 3 Se afsnit

7 Personellets bevæggrunde til at forlade forsvaret er mange. Det kan være personellets ønske om geografisk stabilitet, lønvilkår, familiemæssige vilkår eller ønsket om at prøve noget nyt og tilsvarende. Kort fortalt: Forsvaret har et fastholdelsesproblem, da antallet af officerer, der forlader forsvaret, er større end antallet af hverves og det behov de daglige opgaver kræver. Dette medfører, at værdifuld kompetence forsvinder fra forsvarets ressourcer og at stillinger på højere niveau besættes med mindre kvalificeret personel eller lades ubesat. Alt i alt vil dette virke selvforstærkende for de potentielle medarbejdernes lyst til at ville forlade forsvaret, da arbejdsforholdene vil blive forringet for de tilbageværende Historisk baggrund. Det traditionelle offentlige system var et system, som havde en stor grad af kontrol og rapportering indbygget, af såvel det udførte arbejde, som de ansattes præstationer og kompetencer. På grund af det dermed forbundne store administrative arbejde, sammenholdt med den normalt rigoristisk hierarkisk opbyggede organisation, betegnedes det offentlige system ofte som værende bureaukratisk. Det skal forstås på den måde, at regler og retningslinier skulle følges, fordi sådan var det nu engang, frem for at stille spørgsmålstegn ved, om de gældende regler havde substans og dermed reflektere over, hvad formålet reelt var med dem. Systemet byggede på en funktionel kultur, der havde fokus på individet, arbejdsdelingen og specialiseringen. Udgangspunktet for dette system var, at man regnede med, at kunne forudsige fremtiden og at der kun langsomt skete forandringer. Det Weberske idealbureaukrati beskriver, at bureaukratiet har rationalitet som bærende værdi 4. På baggrund af dette lagde han vægten på effektivitet, systematisk analyse og tilrettelæggelse af arbejdet og belønning efter indsats. Sådan karakteriseres den traditionelle offentlige arbejdsplads, hvor belønningen baseres på et lønsystem med skala-løntrin og det lange, fast tilrettelagte, anciennitetsforløb for den enkelte medarbejder. Igennem 1980 erne har man dog, af såvel konkurrencemæssige forhold som politiske krav, været nødt til at forcere effektivisering, fleksibilitet, omstillingsberedskab og nytænkning. Deri lagdes oprindelsen af især de to forskellige udviklingskoncepter, New Public Management (NPM) og Human Ressource Management (HRM). Synet på medarbejderne i NPM er, at medarbejdernes arbejdsmoral er lav og at deres arbejdsydelse styrkes gennem økonomisk belønning, løndifferentiering og personlige kontrakter om løndannelse. NPM baseres på indførelsen af ledelsesprincipper fra den private sektor og afskaffelse af den administrative og den fagpolitiske ledelse. HRMs synsvinkel er mere positivt indstillet overfor medarbejderne. Udgangspunktet er, at individet ønsker at være nyttigt, betydningsfuldt og vil tilhøre en gruppe samt opnå anerkendelse fra andre. Denne antagelse beror på Herzbergs tofaktorteori 5. Dette betyder, at udgangspunktet i NPM er, at NPM anvender Herzbergs hygiejnefaktorer til motivation, hvor HRM mere tager udgangspunkt i Herzbergs egentlige motivationsfaktorer. I sporet af HRM skal ledelsen anvende samtaler om løn som personaleudviklingsværktøjer, der støt- 4 Organisationsteori, struktur, kultur og processer, Jørgen Frode Bakka og Egil Fivelsdal, Handelshøjskolens forlag, 3.udgave 4. oplag Se kap. 3. 7

8 ter kompetenceudviklingen, effektiviteten, fleksibiliteten samt en større tilfredshed hos såvel medarbejder som ledelse. 6 Kravet om mere effektive institutioner igangsatte i 1990 erne overvejelserne om indførelse af nye, mere fleksible, lønsystemer i staten. Der var behov for at gøre aflønningsformerne mindre rigide, mere individuelt orienterede og i højere grad knyttet til kvalifikationer og resultater, da lønspændet i den offentlige sektor blev mindre og mindre. Denne proces resulterede i, at der ved overenskomstforhandlingerne i 1997 blev indgået aftale om at etablere nye, decentralt forhandlede, lønsystemer i staten. Et videregående aspekt i den øgede interesse for decentral løndannelse var den nye, unge generation af medarbejdere på det offentlige arbejdsmarked. Uden den tidligere kollektive, solidariske uddannelse, men med en mere individuel og egoistisk opfattelse, er denne generation ikke interesseret i, at deres kvalifikationer bliver aflønnet efter lang ventetid med baggrund i anciennitetsprincippet. De unge mennesker udgør derudover en mangelvare på grund af de små årgange og højkonjunktur med en deraf følgende lav arbejdsløshed generelt. Derfor er deres krav til arbejdsmarkedet, hvilket blandt andet vil sige individuel løn efter kompetence og indsats, en vigtig faktor i denne omstillingsproces Opgavediskussion. Som situationen er i dag, er personaleafgangen fra forsvaret større end tilgangen. Det medfører, udover at kunne give en dårlig stemning på arbejdspladsen generelt, at de tilbageværende ofte skal løse de afgåedes opgaver, og dermed ofte flere opgaver end de kan nå inden for den afsatte arbejdstid. Det medfører en forværring i deres funktionsbetingelser og dermed i arbejdsklimaet og kan derfor motivere til yderligere personaleafgang. Af denne årsag opstår der en vis selvforstærkende virkning i den utidige afgangsproces. Det er derfor nødvendigt, at forsvaret får bremset op for afgangen og arbejder på igen at blive, og ikke mindst forblive, en attraktiv arbejdsplads for dets officerer. Forsvaret har erkendt problemet og har blandt andet nedsat en tænketank, der skal afdække problemområderne og komme med løsningsforslag til et umiddelbart stop for afgangen og en bedre fastholdelse af officerspersonellet på lang sigt. De faktorer, der primært har indflydelse når den enkelte officer vælger at forlade forsvaret, er områder som løn 7, arbejdsvilkår, arbejdstid, ansvar og mulighed for personlig udvikling, karriere, jobbets geografiske placering, ægtefællens arbejde og karriere, børnenes skole og pasningsforhold samt familiens boligforhold. Disse forhold vil blive mere udførligt behandlet i kapitel 2. Den store afgang betyder, at der vil gå adskillige år før det er muligt at dække de vakante stillinger. Afgangen er derfor en ond cirkel, der betyder, at de tilbageværende skal arbejde ekstra meget, da opgaverne sjældent tilpasses så hurtigt som afgangen reelt kræver. Det vil medføre dårligere arbejdsvilkår for de tilbageværende og således kunne motivere dem til også at søge væk. Det er derfor nødvendigt på kort sigt at få stoppet afgangen, samt på langt sigt at få forbedret arbejdsvilkårene for officerskorpset generelt, således at det ikke 6 Løn som fortjent nye lønformer i den offentlige sektor, Flemming Ibsen og Jens Finn Christensen, DJØF 1. udgave Se afsnit

9 er attraktivt at forlade forsvaret til fordel for en stilling i det øvrige, primært civile, erhvervsliv. Officererne ved hvilke arbejdsvilkår de arbejder under i forsvaret, men kan af naturlige årsager ikke i samme omfang vide, hvilke forhold der gør sig gældende i den civile virksomhed, som de eventuelt søger job i. Firmaprofil, samtaler med ansatte og personalechefen samt virksomhedens politik kan give en overordnet idé omkring arbejdsforholdene, men det umiddelbare sammenlignelige og dermed objektive forhold, som officeren kan forholde sig til, er lønnen. Den større løn, der kan opnås ved skift af stilling til anden virksomhed, vil derfor være en tungtvejende faktor, når en officer vælger at forlade forsvaret. Andre faktorer kan dog have så stor indflydelse, at officeren vælger at gå ned i løn til fordel for f.eks. geografisk stabilitet, ægtefællens karriere, et hus der ikke kan sælges uden meget store tab eller lignende, men lønnen vil altid have en afgørende indflydelse på valget. Vi vil af denne grund fokusere på lønnen som en fastholdende og motiverende faktor, når forsvaret, som en konkurrencedygtig virksomhed i forholdet til civile eller andre offentlige virksomheder, skal fastholde sit officerskorps og samtidig gøre det attraktivt for nye at søge ind til officersgerningen, også som livsstilling, eller få tidligere officerer til at vende tilbage. I denne fokusering vil pilotuddannede officerer ikke umiddelbart indgå, da de har særlige lønordninger, der minder om Ny Løn. Men erfaringerne fra denne gruppe vil der blive refereret til, idet disse ordninger, der er en form for ny løn, udelukkende blev indført med det formål, at stoppe deres store utidige afgang. Denne afgang skete normalt i umiddelbar forlængelse af den indgåede tjenestepligts 8 ophør, idet piloterne kunne få lønninger i det civile, der var op mod det dobbelte af, hvad forsvaret kunne tilbyde dem. Det er vedtaget, at offentlige institutioner skal overgå til et ændret lønsystem, kaldet Ny Løn. Dette er under implementering i forsvaret. Chefsgruppen 9, niveau M341 og derover, er overgået til Ny Løn pr. 1. januar Implementering af Ny Løn til øvrige ansatte ledere, M331 og derunder, i forsvaret er vedtaget i overenskomstforhandlingerne i 2002 og vil ske med virkning senest fra den 1. april , for pilotuddannede officerer dog fra den 1. april Præcisering af specialet. Tager man en udgave af fagbladet Danske Officerer 12, konstateres det hurtigt, at en væsentlig del af de artikler og debatindlæg, der er i bladet, omhandler fastholdelsesproblematikken for forsvarets officerskorps (se fig. 1). Det fremgår ved en opgørelse af artikler og 8 Tjenestepligt er en skriftligt indgået kontrakt, normalt i forlængelse af en videreuddannelse, der binder den ansatte til at gøre tjeneste i et nærmere angivet antal år. Brydes kontrakten af den ansatte, vil han kunne afkræves en økonomisk erstatning af arbejdsgiveren. Det overordnede formål er, at da arbejdsgiveren har betalt for at medarbejderen kan få en relativt dyr uddannelse vil man således gerne have udnyttelse af denne uddannelse, inden medarbejderen evt. vælger at tilbyde sin tilegnede kompetence til andre arbejdsgivere. 9 Se afsnit Rammeaftale mellem Finansministeriet og AC/HOD, fra Bent E. Carlsen, chefkonsulent, HOD, af 5. april Månedligt fagforeningsblad for danske linieofficerer. 9

10 debatindlæg, at ca. 33 % af artiklerne og ca. 66 % af debatindlæggene omhandlede løn og fastholdelse (JAN-DEC). Artikler omhandlende Debatsider omhandlende Løn m.v. Fastholdelse Andet Løn m.v. Fastholdelse Andet % 23 % 63 % 21 % 49 % 30 % 2002 (JAN MAR). Artikler omhandlende Debatsider omhandlende Løn m.v. Fastholdelse Andet Løn m.v. Fastholdelse Andet % 13 % 68 % 58 % 9 % 33 % Figur 1: Oversigt udvisende indholdet af artikler og debatsider i Danske Officerer, dækkende perioden fra januar 2001 til marts Ved gennemgang af artiklerne og debatindlæggene opstår der naturligt følgende spørgsmål: 1. Er fastholdelsesproblematikken et problem for forsvaret? 2. Hvad er årsagerne til problematikken? 3. Hvor længe har det stået på? 4. Hvad gør forsvaret ved problemet? Ved en nærmere gennemgang af disse artikler/debatindlæg ses det, at fokusområdet vedrørende fastholdelsesproblematikken overvejende er på løn og ydelsesområdet, hvilket vi blandt andet af denne årsag vil koncentrere os om. Det skal i den forbindelse bemærkes, at vi som forfattere og officerer i sagens natur, har en personlig interesse i emnet, da implementeringen af Ny Løn, sandsynligvis, vil få såvel arbejdsmæssige som ydelsesmæssige konsekvenser for os alle, især på noget længere sigt. Vi er bevidste om denne situation og har generelt forsøgt at holde den nødvendige akademiske distance til emnet igennem hele specialet, men vores personlige relationer til emnet vil enkelte steder kunne skinne igennem, specielt i analyserne og perspektiveringen. Dette betragter vi ikke som et problem eller en farvning af emnet, da vi selv kan betragtes som respondenter til de spørgsmål specialet rejser gennem kapitlerne. Det er specialets mål at beskrive forskellen mellem det eksisterende lønsystem og Ny Løn. Hvordan er myndighedernes (Finansministeriet og Forsvarskommandoen), chefernes (det enkelte tjenestesteds chef) og medarbejdernes (den enkelte officer) tanker og ideer vedrørende de forhold og den måde implementeringen af Ny Løn kan eller skal foregå på? Herunder forsøge at identificere, om den diskurs der redegøres for af de respektive repræsentanter er i overensstemmelse med de handlinger eller skrevne dokumenter, der indtil nu er produceret, og om der er sammenhæng mellem respondenternes forventede eller ønskede effekt og de konklusioner, som vi kommer frem til. 10

11 Hvilke forhold gør sig gældende og skal overvejes i forbindelse med Ny Løns implementering, således at lederne får et bedre værktøj til at motivere og dermed fastholde medarbejderne? Hvilke forventninger og dermed hvilke krav stiller medarbejderen til Ny Løn? Er der sammenhæng eller diskrepans mellem myndighedernes, ledernes og medarbejdernes krav og forventninger i forbindelse med indførelse af Ny Løn? Det er ligeledes specialets mål, at undersøge netop de enkelte interessenters holdning til implementeringen af Ny Løn. Der vil blive redegjort og analyseret for dette forhold. Ligeledes vil eventuelle konfliktområder blive detaljeret gennemgået. Det er ikke specialets mål, at fremkomme med løsningsforslag, men udelukkende at identificere problemområder, og diskutere hvilke påvirkninger det kan have i en forbedring af konkurrenceevnen og fastholdelsesproblematikken Indhold og relevans. Specialet vil detaljeret behandle problemstillingerne vedrørende indførelse af Ny Løn. Det vil sige hvori de væsentlige forskelle mellem det eksisterende lønsystem og Ny Løn ligger, og hvilke forhold implementeringen af Ny løn skal tage højde for, såfremt den skal kunne virke som en motiverende faktor for personalet, således at fremtidig afgang fra forsvaret i væsentlig mindre omfang kan begrundes i de lønmæssige aspekter. Herunder er også givet de muligheder ledelsen har, for at kunne anvende Ny Løn som et værktøj i forbindelse med fastholdelsen. Hvordan Ny Løn endeligt vil blive implementeret ligger uden for specialegruppens område, men specialet vil være med til at identificere nogle af de forskellige problemstillinger, underbygget med samtaler med de relevante personalegrupper, som det er nødvendigt at være opmærksom på, herunder hvilken effekt det kan forventes at give de forskellige personalegrupper. Når implementeringen af Ny Løn har fundet sted, uafhængigt af måden implementeringen vil ske på, vil dette speciale stadig være relevant, idet hele tanken omkring Ny Løn er, at det er en dynamisk proces, der til stadighed skal evalueres og tilpasses, i størst muligt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere, for fortsat at have den ønskede effekt Forudsætninger, kendsgerninger og afgrænsninger. Fastholdelsesproblematikken eksisterer på alle niveauer i forsvaret, gældende for såvel de civile som de militære ansatte, fra det manuelle niveau over mellemlederne til primært lederne. Problematikken er dog forskellig fra gruppe til gruppe blandt andet på grund af forskellige ansættelsesbetingelser og -vilkår. Der kan opstilles mange årsager til, hvorfor de enkelte officerer vælger at forlade forsvaret. Da hovedfokus i specialet vil ligge på de løn- og ydelsesmæssige forhold, vurderes det, at lønproblematikken er en væsentlig årsag til, at officerer forlader forsvaret. Dette begrundes blandt andet i, at forsvarschefen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se netop på fast- 11

12 holdelsesproblematikken, herunder de ydelsesmæssige forhold. Som en konsekvens af dette, er tiltag til forhøjede ydelser allerede iværksat indenfor nogen af de omhandlende personelkategorier, blandt andet har piloterne fået et særligt tillæg, IT-specialister får et særligt IT-tillæg og lønrammerne for M312 og M321, samt under videreuddannelse er generelt blevet løftet. Det er ikke specialets mål detaljeret at undersøge og klarlægge, hvorfor personellet forlader forsvaret, idet det er blevet undersøgt og analyseret adskillige gange af andre instanser eller specialer. Der vil dog blive redegjort for problemstillingen som en del af den kontekst Ny Løn indgår i. Da grundstenen til dette speciale blev lagt, var det besluttet, at der skulle indføres Ny Løn for chefgruppen i forsvaret. Ny Løn for ledergruppen var derimod kun noget som man talte om, idet man vidste, at det ville komme på et eller andet tidspunkt. Vi er derfor blevet overhalet noget af udviklingen, idet man meget overraskende vedtog, at indføre Ny Løn for ledergruppen ved overenskomstforhandlingerne i februar i år. Herefter blev der diskuteret længe om, hvornår ændringen skulle træde i kraft, idet man tilsyneladende ikke havde været helt enige om dette efter at forhandlingerne var gennemført. Resultatet blev at Ny Løn finansieret af Finansministeriets først skulle træde i kraft pr. 1. april 2003, med mindre forsvaret selv betalte for merudgiften inden. Det betød at Ny Løn kunne træde i kraft fra 1. april d.å. Dette blev længe diskuteret, og der gik rygter om at Forsvarskommandoen ville finde de ca. 30 millioner kroner som det drejede sig om, og lade det træde i kraft allerede i år. Efterfølgende er det dog beslutte at dette ikke sker før Finansministeriet betaler, altså 1. april Selvom store dele af dette speciale er skrevet inden denne ændring skete i forholdet omkring Ny Løn, har vi dog valgt at indarbejde dette i specialet for at gøre det så tidssvarende som muligt. Der kan dog forekomme reminiscenser fra perioden inden ændringen, som smitter af på såvel problembehandlingen og formuleringerne Målgruppe. Målgruppen for specialet vil være Forsvarsakademiet, faggruppe Institut for Organisation og Styring samt censor. Forsvarets øverste ledelse, officerspersonellet generelt, samt relevante personaleorganisationer vil ligeledes kunne finde inspiration og anvendelse i forbindelse med planlægningen, implementeringen og anvendelsen af Ny Løn. Da målgruppen således er at finde inden for forsvarets egne rækker, vil forsvarets autoriserede forkortelser kunne anvendes, idet de dog vil blive skrevet helt ud første gang Hjælpespørgsmål. Med afsæt i ovennævnte diskussion af præciseringen af problemets art og af indhold og relevans kan der formuleres en række hjælpespørgsmål, som bidrager til besvarelse af problemformuleringen. Disse spørgsmål vil blive besvaret løbende, primært i delkonklusionerne under hvert kapitel: Hvordan er fastholdelsessituationen for officerer i forsvaret? 12

13 Vil de ekstra administrative procedurer i forbindelse med implementeringen af Ny Løn forværre den enkeltes dagligdag og dermed øge risikoen for, at flere officerer forlader forsvaret? Vil de administrative procedurer være så krævende, at de ikke bliver gennemført efter hensigten og dermed være med til at udvande hele ideen med Ny Løn. Hvilke typer af tillæg bør anvendes indenfor Ny Løn? Hvordan lader det sig gøre, at afstemme officerernes forventninger om og størrelsen af de forskellige former for løntillæg? Hvilken betydning har lønreformen for ledelsesfunktionen som fastholdende faktor? Hvilke nye krav stilles til chefen vedrørende Ny Løn? Hvordan omsættes lønpolitikken til praktisk anvendelige redskaber? Kan løn i det hele taget ændre adfærden for officererne i forsvaret? Hvordan opfattes/vurderes Ny Løn at kunne virke til forbedring af den enkeltes vilkår i fastholdelses og konkurrenceproblematikken? Hvordan opfattes eller vurderes implementeringen af Ny Løn at kunne forbedre lønniveauet for den enkelte, og dermed være en afgørende eller medvirkende faktor til fastholdelse? Kan Ny Løn overhovedet implementeres, så den virker retfærdig og motiverende for den enkelte? 1.7. Problemformulering. Med udgangspunkt i de foregående afsnit kan specialets grundlæggende spørgsmål opstilles: På baggrund af en redegørende analyse for afgangsårsagerne i forsvaret for officerer, primært på niveau M312 til M321, diskuteres og analyseres, hvordan forsvarets strategi indenfor lønpolitikken, og den kommende implementering af Ny Løn, kan integreres som værende en medvirkende faktor til at motivere og dermed en fastholdende faktor i konkurrencen om de gode hoveder? Specialet kan karakteriseres som et pilotprojekt, hvilket vil sige en undersøgelse med dels forklarende og dels et problemidentificerende, men ikke nødvendigvis et problemløsende formål. Udgangspunktet for undersøgelsen er et ønske om, at identificere konsekvenser af forskellige variables påvirkning (fokus på løn) til officerernes afgangsårsager, som værende en destabiliserende og konkurrencemindskende faktor. Specialets analyse har desuden et problemreducerende formål, idet vi ønsker at anvise forslag, på baggrund af vores teorivalg, af en målrettet kombination af adfærdsregulerende og fastholdende forandringer. Specialet kan betragtes som en studie, der producerer hensigtsmæssige argumenter for en bibeholdelse eller omprioritering af lønfaktoren som en fastholdende faktor samt et grundlag for at kunne forstå de mekanismer, der gør sig gældende i Ny Løn, og således muliggøre en bedre forståelse af Ny Løn som mekanisme Metodevalg og metodeaspekter førende over i selve metoden, strukturen og analysemodellen. 13

OL I. Moe KL J. W. Kristoffersen KN A.A. Bang 2001-04-15

OL I. Moe KL J. W. Kristoffersen KN A.A. Bang 2001-04-15 Værdier og værdibaseret ledelse i forsvaret FORSVARSAKADEMIET VUT-II/L-STK 2000/2001 Specialegruppe 2. OL I. Moe KL J. W. Kristoffersen KN A.A. Bang 2001-04-15 Værdier og værdibaseret ledelse i forsvaret

Læs mere

SPECIALE PERSONLIG LEDELSE

SPECIALE PERSONLIG LEDELSE FORSVARSAKADEMIET Fakultet For Højere Militær Uddannelse VUT II/L STK 2001/2002 APRIL 2002 SPECIALE PERSONLIG LEDELSE Specialegruppe 16 OLG H. O. Jørgensen KL M. Hvilshøj Sørensen KN N. Bohsen UKLASSIFICERET

Læs mere

Ny Løn i den offentlige sektor

Ny Løn i den offentlige sektor Ny Løn i den offentlige sektor - udvikling eller afvikling? Et komparativt studie af Ny Løn i staten og (amts)kommunerne Bachelorprojekt af: Anne Fischer Olsen Jonas Juul Møller Søren Gisselmann Thomas

Læs mere

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING

LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L-STK 2006/07, Syndikat Douhet KN N. Majland Jørgensen APR 2007 LEDELSE OG ORGANISATORISK FORANDRING Hvorledes har udøvelse af ledelse

Læs mere

Kaptajn Kenneth Lundager Muhs 09-05-2011. Vejleder: Major Jens Christian Rytterager. Antal ord: 20.640

Kaptajn Kenneth Lundager Muhs 09-05-2011. Vejleder: Major Jens Christian Rytterager. Antal ord: 20.640 Karrieremuligheder for yngre officerer. Horisontal og vertikal karriere i forsvaret. En analyse af forventning og motivation blandt forsvarets yngre officerer set i relation til karrierekulturen i forsvaret.

Læs mere

Ekspedition OBS! Overassistent Børge Olsen Frederiksberg Slot Postboks 214 2000 Frederiksberg Telefon 3616 2244 lokal 243

Ekspedition OBS! Overassistent Børge Olsen Frederiksberg Slot Postboks 214 2000 Frederiksberg Telefon 3616 2244 lokal 243 Ekspedition Overassistent Børge Olsen Frederiksberg Slot Postboks 214 2000 Frederiksberg Telefon 3616 2244 lokal 243 Tidsskriftet redigeres af redaktionen inden trykning, derfor anmodes - om muligt - kommende

Læs mere

Resultatløn lig kvalitet?

Resultatløn lig kvalitet? - et projekt om resultatløn og sagsbehandling i Vollsmose (71.566 Anslag, svarende til 29,8 normalsider) Udarbejdet af: Rebekka Amos Taaensen Stine Malmskov Ulrik Ullits Krogh Vejleder: Bent Eisenreich

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale

Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale Rekruttering af sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen Opgaveløser: Julie Præst Wilche Vejleder: Pia Vedel Ankersen

Læs mere

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN

HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN HRM AFDELINGEN UNDER KRISEN Udarbejdet af: Cömert Sertdemir Waqar Mahmood Tuna Halil Baysal Gruppe 19 3 semester Hus 19.1 Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 2009 Vejleder: Søren

Læs mere

Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder

Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder Virksomheder under modernisering socialt ansvar under forandring Human Resource Management og socialt ansvar på danske virksomheder Annette Kamp Arbejdsmarkedets rummelighed Arbejdspapir 12:2001 1 Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt

Skrevet af. Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod. Vejleder. Annette Bilfeldt Skrevet af Jens Budtz-Jørgensen Julie Linette Witt-Nielsen Morten Boesen Christian Kofod Vejleder Annette Bilfeldt De Samfundsvidenskabelige Basisstudier, RUC, 2. semester 2006 1 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

En rapport om Ny Løn i tre danske kommuner

En rapport om Ny Løn i tre danske kommuner Ligeløn og lønforhandling er den danske del af det svensk anførte projekt European Project on Equal Pay under EU s 5. handlingsprogram (2001 2005), som handler om at skabe økonomisk ligestilling mellem

Læs mere

KOMMUNIKATION I FORANDRING

KOMMUNIKATION I FORANDRING KOMMUNIKATION I FORANDRING - Intern kommunikation i Gymnasieskolernes Lærerforening Udarbejdet af Astrid Blom, Janni Christensen, Benedicte S. Møller og Gry Pedersen Roskilde Universitetscenter, Kommunikation,

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen

Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen HOVEDRAPPORT Oktober 2004 Arbejdsmarkedsstyrelsen Erfaringsopsamling vedrørende inddragelsen

Læs mere

COACHING AF PH.D. STUDERENDE

COACHING AF PH.D. STUDERENDE COACHING AF PH.D. STUDERENDE RESULTATER FRA EVALUERINGEN I løbet af 2009 deltog 30 ph.d. studerende i et coaching forløb med 5 individuelle coaching sessioner og 3 workshops. Stort udbytte Behov for målretning

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Januar 2014 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning...

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Implementering af miljøarbejde i daginstitutioner INDLEDNING...2 1. INSTITUTIONELLE RAMMER...4 2. VIDENSKABSTEORETISK TILGANG OG METODE...

Implementering af miljøarbejde i daginstitutioner INDLEDNING...2 1. INSTITUTIONELLE RAMMER...4 2. VIDENSKABSTEORETISK TILGANG OG METODE... Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 1. INSTITUTIONELLE RAMMER...4 2. VIDENSKABSTEORETISK TILGANG OG METODE...5 2.1 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG...5 2.2 METODE...6 2.2.1 EGEN DATAINDSAMLING...6 3. BESKRIVELSE

Læs mere

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE...

2. REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE... Senest ændret Juni 2013 Udarbejdet af Hoved-MED Godkendt af Skive Byråd den 27. oktober 2009 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 FORORD... 4 OM PERSONALEPOLITIKKEN... 5 Lokal udmøntning... 5

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

Hvordan kan DeMars LIS bidrage til bedre kompetenceudvikling i forsvaret?

Hvordan kan DeMars LIS bidrage til bedre kompetenceudvikling i forsvaret? FORSVARSAKADEMIET Fakultet for Strategi og Militære Operationer VUT II/L, STK 2003/2004 Kaptajn S. Kærgaard Marts 2004 Hvordan kan DeMars LIS bidrage til bedre kompetenceudvikling i forsvaret? På baggrund

Læs mere

Stabskursus 2008/2009 syndikat Douhet KL Lars Chr. Munch April 2009

Stabskursus 2008/2009 syndikat Douhet KL Lars Chr. Munch April 2009 Stabskursus 2008/2009 syndikat Douhet KL Lars Chr. Munch April 2009 SPECIALEEMNE: Organisationsændringer i Forsvaret - rutine, eller kun for specialister? PROBLEMFORMULERING: Med baggrund i en spørgeskemaundersøgelse,

Læs mere