Mundtlig beretning På vej.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning 2012. På vej."

Transkript

1 Mundtlig beretning På vej. Vejlegården blev i løbet af sommeren det bedst kendte danske spisested bortset fra Noma. Det skyldtes dog ikke restaurantens høje kulinariske kvalitet, men derimod den blokade, som 3F havde iværksat, fordi restauranten efter et ejerskifte havde opsagt overenskomsten med forbundet og erstattet den med Krifa s ringere overenskomst. Da sagen blev offentlig i juli måned, var der stor opstandelse. Der var ikke den folketingspolitiker, som ikke havde en mening om, hvorvidt konflikten var rimelig eller ej. Venstre og Dansk Folkeparti mente kategorisk, at blokader skulle forbydes, hvis en landsdækkende fagforening havde tegnet overenskomst med en given virksomhed. Lovforslaget bliver så vidt vides ikke fremsat al den stund, at Venstre måtte sande, at så ville man have åbnet for polske, rumænske og andre fagforbund, som ville kunne lave aftaler på langt ringere vilkår, end det i dag er tilfældet i Danmark og det var for liberalt også for Venstre. Konflikten udstiller nogle helt åbenbare problemstillinger i offentlighedens og politikernes forståelse af det danske arbejdsmarked og den danske model, som vi kender den. Konflikten udstiller også fagbevægelsens umiddelbare udfordringer. Man melder sig ikke længere automatisk ind i den forening, som har forhandlingsretten. Der forestår derfor et stort arbejde med at oplyse og forklare medlemmer og ikke mindst potentielle medlemmer af den danske fagbevægelse samt den øvrige offentlighed, hvorfor det er vigtigt at være medlem af den etablerede fagbevægelse. Konflikten på Vejlegården er en helt almindelig arbejdsmarkedskonflikt om løn og ansættelsesvilkår på det danske arbejdsmarked. Krifa har med deres overenskomst forringet den tidligere 3F overenskomst. Det ville 3F ikke finde sig i, hvorfor de iværksatte en blokade. Sådanne konflikter er og har der været tusindvis af. I øjeblikket er der cirka 600 verserende blokader forskellige steder i Danmark. Det er essensen af den danske model, at blokader kan lade sig gøre. Problemet opstår, når fagbevægelsen har svært ved at forklare eller i hvert fald er længe om det hvorfor de laver en blokade. Det betyder, at en udenforstående observatør kan blive i tvivl om fagbevægelsens motiver til at gå ind i konflikten. Er det for at skabe ordentlige arbejdsvilkår eller blot for at forhindre de ansatte i at forlade foreningen? En af forudsætningerne for den danske model er, at politikerne ikke blander sig i arbejdsmarkedsforhold. Disse skal reguleres af arbejdsgivere og lønmodtagere i skøn forening. Når politikerne blander sig, så forskydes balancen i den danske model, og det vil udvande mulighederne for at finde gode løsninger, som er forankret hos arbejdsmarkedets parter. Konflikten har ført til selvransagelse mange steder ikke mindst hos 3F. Hos os i Frie Skolers Lærerforening har konflikten pustet til det skift i fokus, som vi i længere tid har været i gang med at forberede. Vi har i hovedbestyrelsen besluttet at udvide foreningens horisont. Vi har i foreningens hidtidige levetid i høj grad fokuseret på, at tillidsrepræsentanterne er vores livsnerve på skolerne. De får en god uddannelse, gode muligheder for efteruddannelse og opdatering, og de modtager megen service fra sekretariatet. Det har betydet, at vi udover at have et sekretariat, som er i meget tæt kontakt til hverdagen ude på skolerne, 1

2 også har et korps af tillidsrepræsentanter, som er velkvalificerede til at varetage deres funktion på skolerne. Det er vigtigt, at foreningen vedbliver med at være en forening, hvor tillidsrepræsentanterne har let adgang til sekretariatet, men vi skal supplere denne tilgang. Tiden hvor medlemmerne af en fagforening udelukkende meldte sig ind i solidaritet med hinanden er forbi. Ordet solidaritet er med mine børns ord: so old school, men måske er det ikke så dårligt et ord at genopfinde. Solidaritet er i fremmedordbogen forklaret med sammenhold, og solidarisk med at være fælles med andre om ansvar. I dag findes begrebet at være solidarisk med sig selv. Det giver jævnfør ordforklaringerne ingen mening, men alligevel så ved vi alle sammen, hvad det betyder. Begrebet illustrerer meget godt tidsånden, og også det univers som vi som fagforening skal agere i. I gamle dage, som ikke er så gamle endda, gik man på talerstolen på sin forenings faglige møder, hvis man var utilfreds med foreningens tilstand i dag melder man sig ud. I gamle dage meldte man sig ind i en fagforening for at kæmpe for bedre løn og arbejdsforhold sammen med andre ligesindede med samme slags arbejde. I dag ser mange på, hvor man kan få den billigste forsikringsordning for overenskomsten bliver jo forhandlet alligevel. Medlemsskabet af en fagforening giver for mange kun mening, hvis man som medlem får noget ud af det. Det skal vi udfordre både i Frie Skolers Lærerforening og sammen med den øvrige etablerede fagbevægelse. Frie Skolers Lærerforening er en forhandlingsberettiget fagforening og meget mere end en forsikringsordning. Vi har medlemmer og ikke kunder. Vi varetager forhandlingen og vedligeholdelsen af overenskomsten for lærere, ledere og børnehaveklasseledere på alle frie skoler i hele landet. Vi kæmper for til stadighed at forbedre disse forhold. Vi hjælper medlemmer, som er kommet i klemme i forhold til deres arbejdsplads, og fordi vi er så mange i vores fællesskab, så bliver der lyttet, når vi udtaler os. Det skal betyde noget at være medlem af Frie Skolers Lærerforening. Optimalt set skal det være noget, som det enkelte medlem kan være stolt af. Det er budskabet, som vi skal have spredt ikke kun til repræsentantskabet men til hele foreningen. Det lyder enkelt, men vi må sande, at det er det ikke. En sygeplejerske kan vi alle kende på den hvide kittel, navneskiltet og et varierende antal rekvisitter i brystlommen. Men der er en ting mere, som man forbinder med en sygeplejerske det er hendes sygeplejerskenål. Nålen har i virkeligheden intet at gøre med, at hun er sygeplejerske, men i stedet at hun er medlem af Dansk Sygeplejeråd. Sådan et brand kan man ikke købe sig til det skal man gøre sig fortjent til som forening. Vi vil i det kommende år lancere et projekt, som netop skal styrke sammenholdet eller solidariteten ikke med sig selv men med fællesskabet. Projektet har vi kaldt Flere i Fællesskab, og det kommer både til at fokusere på sekretariatets og de politisk valgtes tilgang til foreningens virke. Vi vil fremover supplere betjeningen af tillidsrepræsentanterne med en meget klarere fokusering på det enkelte medlem. Vi er allerede så småt begyndt, da kredsformændene på forsøgsbasis ringer rundt til alle de nyindmeldte i foreningen og byder dem velkommen i foreningen. Frie Skolers Ledere holder møde med nyansatte ledere. Det er medlemsservice, som handler om at blive budt velkommen i fællesskabet, og det indikerer, at Frie Skolers Lærerforening er glade for at have de nye med. Foreløbigt har vi udelukkende fået positive tilbagemeldinger på dette nye tiltag. 2

3 Og det er netop det som projekt Flere i Fællesskab handler om nye tiltag. Det handler om at tune vores forening, så en lærer, der vælger at stå uden for, går glip af det fællesskab, det er, at være medlem af vores forening. Hvordan skal vi kunne se, at foreningen faktisk har skiftet fokus? Vi vil øge organisationsprocenten, skabe mere nærhed mellem de menige medlemmer og ikke mindst kredsene, være endnu mere nærværende, når medlemmerne har brug for os, deltage i lokale og nationale uddannelsespolitiske debatter, lytte til medlemmernes behov, synliggøre værdien af at være en del af foreningens fællesskab. Projektet kommer til at fokusere på fastholdelse af de nuværende medlemmer, men samtidigt vil det også være et erklæret mål at hæve foreningens organisationsgrad fra de nuværende knap 70 %. Vi har brug for alle i vores forening. For at projektet skal lykkes kræver det politisk og sekretariatsmæssigt nærvær, politisk engagement, og det kræver måske mest af alt, at vi bliver bedre til at lytte på vandrørene på skolerne. Hvad er det medlemmerne gerne vil have os til at stå på mål for? Hvis der er behov for at oprette et SU/MIO eller behov for at udvikle andre samarbejdsstrukturer, så er det et indsatsområde, som man med rette kan forvente, at foreningen kan hjælpe med. Og det behøver ikke at være en konsulent, som hver gang skal ud på skolerne. Politikerne skal være mere synlige på skolerne. For at projektet skal få de bedste forudsætninger, så er det afgørende, at vi som politikere redefinerer vores rolle i foreningen. Vi skal i meget højere grad stille os til rådighed for oplæg og diskussioner på den enkelte skole. Kredsformændene skal være politiske aktører i lokalområderne og blande sig i debatter, mens foreningens formand og næstformand skal varetage den landsdækkende eksponering af foreningen og søge via politiske kontakter at skabe forståelse for de særlige problemstillinger, som har betydning for de ansatte på de frie skoler. Det kræver tid at forandre. Og det vil tage tid at ændre foreningens politiske kultur. Men det kræver også tid til arbejdet for den enkelte kredsformand. Derfor er der også en logisk sammenhæng mellem dette projekt og hovedbestyrelsens forslag, som senere på repræsentantskabsmødet skal behandles, om at arbejde videre med en ny kredsstruktur. Kredsstrukturen har været til debat i foreningen siden fusionen mellem FGL og EL i Her skabtes en politisk stuktur, som muliggjorde en af de mest gnidningsfrie fusioner, som er set inden for fagbevægelsen. Kredsstrukturen har imidlertid været til debat med varierende intensitet lige siden. Diskussionen tager ikke mindst sit udgangspunkt i, om man skal have integrerede grundskole og efterskolekredse eller ej. Sidste år fik hovedbestyrelsen til opgave at fremkomme med et forslag til en ny kredsstruktur på dette års repræsentantskabsmøde. Det er ikke lykkedes at nå dertil, men det betyder ikke, at vi har opgivet kampen. Vi må sande, at organisationsændringer tager tid. Der er mange følelser i spil og heldigvis for det. Det betyder, at der er noget på spil i kredsarbejdet. Hovedbestyrelsen har prøvet at få indholdet af de fremtidige kredses arbejde til at fylde meget i diskussionen, og det er også til en vis grad lykkedes. Men lige meget, hvor meget vi diskuterer indholdet, så 3

4 spøger diskussionen om de fælles kredse hele tiden i kulissen Udfaldet af denne diskussion er afgørende for om det videre projekt har gang på jord. Foreningens fremtidige kredsstruktur har også betydning for det netop skitserede projekt Flere i Fællesskab. Derfor fremsætter hovedbestyrelsen et forslag om, at kredsene pr. 1. august 2014 bliver til fælles kredse. Hvor mange kredse, der skal være, hvilke arbejdsopgaver de skal løse, hvordan frikøbet skal skrues sammen, de vedtægtsmæssige konsekvenser og alt andet, der skal fastlægges ved en ny kredsstruktur, er der ikke taget stilling til i forslaget. Hovedbestyrelsen mener, at en ændring af kredsstrukturen til fælles kredse er nødvendig af flere grunde. Som skitseret tidligere, står vi over for at skulle lave nye tiltag, som vil bringe foreningen tættere på medlemmerne. Den eksisterende kredsstruktur er det sidste tegn på, at vi en gang var to foreninger. Nye opgaver kræver tidssvarende organisering, og vi har brug for at være sammen i én forening for at stå stærkest muligt. På tillidsrepræsentantuddannelsen deler vi holdene op, når kurserne handler om arbejdstid, som er det eneste punkt, hvor der er markant forskel på det at være lærer på en fri grundskole og en efterskole. Erfaringen siger, at der kan være større forskelle på arbejdet på en stor privatskole og en lille kristen friskole end på en efterskole og en anden fri skole. Hovedbestyrelsen har fuld forståelse for trygheden i det kendte og stoltheden over det, som man i kredsene har bygget op, men det ændrer ikke på at de udfordringer, som vi står over for, stiller nye krav til, hvad kredsene skal kunne. På de fire regionale møder, som blev afholdt i forbindelse med FSL i udvikling, kom det frem, at mange nærer ønske om, at der bliver lagt flere reelle arbejdsopgaver ud til kredsen. Hvis det skal lykkes, vil det forståeligt nok kræve mere tid til kredsarbejdet. Hovedbestyrelsen håber, at vi kan få lov at arbejde videre med foreningens politiske struktur, sådan at foreningens mål, det politiske indhold og den politiske struktur kommer til at støtte hinanden og udviklingen af foreningen. Meningen er blandt andet, at kredsene i meget højere grad end i dag skal engagere sig i det lokale politiske liv og knytte politiske kontakter lokalt. Det har ikke mindst vist sig nødvendigt i forhold til debatten om de frie skoler og det sociale ansvar. De frie grundskoler er som sektor udsat for massive angreb. Luften er tæt af usandheder, som bliver gentaget i en uendelighed, som når for eksempel Rådmandsgades Skoles leder omtaler de lorteetniske friskoler, som grunden til at skolen befandt sig på listen over de 17 dårligst præsterende folkeskoler i København for et par måneder siden. Listen blev trukket tilbage af Børne og Undervisningsministeren, men det ændrer ikke ved, at foreningen har dokumentation for, at Rådmandsgades Skole de seneste 3 år har modtaget i alt 32 elever fra de frie skoler. Der går cirka 600 elever i 29 klasser på skolen, så det er noget af en tilsnigelse for ikke at sige decideret usandt, når skolelederen påstår, at Rådmandsgades Skoles placering på listen skyldes, at der kommer så mange fagligt svage elever fra de muslimske friskoler. Erik Nielsen, som er borgmester i Nyborg er som nævnt i den skriftlige beretning også ude på dybt vand, når han påstår, at det er en økonomisk belastning for en kommune, hvis der opstår frie grundskoler i 4

5 kølvandet på lukningen af kommunale skoler. Problemet i Nyborg er imidlertid, at kommunen budgetterer med, at hver gang der lukker en folkeskole, så starter alle de berørte elever i en anden folkeskole. Sådan er det selvfølgelig ikke, når man har en udmærket og fornuftig paragraf i Grundloven, som tilsiger, at der er undervisningspligt i Danmark ikke skolepligt. Forældre har i en vis udstrækning valgt at gøre brug af 76 i Grundloven, så der en del steder er opstået en fri grundskole, hvor en lille lokal folkeskole er lukket, og derfor følger alle børn naturligvis ikke med over i den store folkeskole, når man lukker den lille. Det er beviseligt billigere for kommunerne, hvis eleverne går på frie skoler. Faktisk forholder det sig sådan, at kommunerne scorer en ikke ubetydelig gevinst via bloktilskuddet på, at forældre vælger frie grundskoler til deres børn. I Københavns Kommune, som vi har haft en ophedet debat med, udgør denne gevinst mellem 350 og 400 mio. kr. om året. Penge som kommunen kan anvende til at lave bedre folkeskoler for eller til at putte i huller i vejene efter eget valg. Der er god brug for midlerne i folkeskolerne rundt omkring, men man kan have de kommunale politikere mistænkt for at bruge dem til andre formål. I starten af oktober i år lancerede borgmesteren for Børne og Ungeforvaltningen i København Anne Vang et forslag om at ændre på tilskudssystemet til de frie grundskoler, sådan at der tages penge fra de frie grundskoler og gives til folkeskolen. Forslaget er helt ude i skoven. Forslaget blev også hurtigt afvist af Børne og Undervisningsminister Christine Antorini, men man skal ikke tage fejl af, at det er lykkedes Anne Vang og hendes kumpaner at sætte en dagsorden. En dagsorden som ikke er drevet af saglige argumenter, men som har udviklet sig til en sand heksejagt på de frie skoler. Forældrene på de frie grundskoler betaler skat og bidrager til velfærdssamfundet i Danmark ligesom alle andre, og herudover betaler de ekstra for deres børns skolegang. Det at ville have et særligt ideologisk, religiøst eller pædagogisk tilbud til sit barn er et tilvalg og skal koste noget men ikke være afhængigt af tegnebogens størrelse. Foreningen har engageret sig meget i denne debat. Det skyldes ikke mindst, at vi står vagt om de frihedsbegreber, som er rammen om et frit skolevalg. Det skyldes imidlertid også, at vi står vagt om arbejdspladserne på det frie skoleområde. Vi skal skabe gode rammer om de ansattes forhold, men først og fremmest skal vi skabe mulighed for, at der er arbejdspladser at sætte rammer for. Derfor blander vi os i debatten. Kommunerne er pressede på økonomien. Det betyder, at de reducerer i udgifterne til folkeskolen. Det rammer også vores skoler, som får et faldende tilskud, fordi det er afhængigt af udgiften pr. elev i folkeskolen. Det rammer altså både folkeskolen og de frie skoler, når udgiften pr. elev i folkeskolen er faldende. Hvis det bliver billigere at lave skole i den offentlige skole, så skal det også være billigere på det frie grundskoleområde, så koblingen mellem de frie grundskoler og folkeskolen er i orden. Det er derimod ikke rimeligt, at regeringen både skærer i koblingsprocenten og samtidigt lader de frie grundskoler blive ramt af besparelsen pr. elev i folkeskolen. På denne måde rammes vi dobbelt af besparelser, hvilket aldrig har været meningen hverken fra den tidligere regering eller den nuværendes side. Da den tidligere regering med Tina Nedergaard som Undervisningsminister startede den økonomiske besparelse på de frie grundskoler, var det med den klare forståelse, at hvis der kom et tidspunkt, hvor vores skoler ville blive ramt af dobbeltbesparelser, så ville man tage besparelserne op til fornyet behandling. Da den nye regering kom til, lovede den at rulle besparelserne på friskoleområdet tilbage. Det skete på efterskolerne men ikke på grundskolerne. 5

6 Vi har forberedt en resolution i den anledning, som vi håber, at der vil være opbakning til. Måske er regeringen efterhånden immune over for ordet løftebrud, men på dette område er der tale om et klokkeklart et af slagsen. Der er ingen tvivl om, at Christiansborgpolitikerne er pressede af deres lokale baglande i kommunerne, hvor mange deler holdningen om, at de frie grundskoler ødelægger deres lokale folkeskoler. Derfor er det frie skoleområde også det eneste område på grundskoleområdet, som tilsyneladende bliver ramt af deciderede besparelser i den fremlagte finanslov for Det er et vink med en vognstang om, at de frie grundskoler har stor politisk bevågenhed. Det er også et udtryk for, at den bevågenhed vi bliver tildelt, ikke er positiv. Det, politikerne endnu ikke har forstået, er, hvad besparelserne rent faktisk betyder. De frie grundskoler har ikke mange knapper at skrue på for at øge indtægterne. Man kan sætte forældrebetalingen op, ændre på klasse og holdstørrelser samt spare på skolens øvrige drift. De fleste steder er forældrebetalingen sat så højt, som det er muligt. Mange steder kan klassestørrelserne ikke øges, enten fordi der ikke er elever til det, eller fordi lokalerne ikke kan rumme flere elever. Så er der afskedigelser tilbage, som ingen har lyst til, da det forringer skoletilbuddet, og man mister elever af den grund. De fleste skoler benytter sig af alle tre muligheder i deres bestræbelser på at få økonomien til at hænge sammen. Virkningen af besparelserne på det frie grundskoleområde er, at hver gang det bliver lidt dyrere at gå på vores skoler, så falder nogle forældre fra de har ikke råd. Økonomien må ikke blive afgørende for, om man kan vælge en fri grundskole eller ej. Hvis det bliver tilfældet, så vil vi nærme os et amerikansk skolesystem, hvor det netop er størrelsen af forældrenes tegnebog, som afgør, om forældrene kan vælge en anden skole end den offentlige. Det er usympatisk og har aldrig været målet for de frie skoler. Anvendt Kommunal Forsknings undersøgelse af forældresammensætningen i folkeskolen og på de frie skoler bekræfter, at der ikke gennemsnitligt er forskel i de to skoleformer. På landsplan er der kun helt ubetydelige forskelle på sammensætningen af elever og forældre i de to skoleformer. Det vil ændre sig, hvis besparelserne på de frie grundskoler fortsætter. Derfor er det helt essentielt, at vi står fast på, at de frie grundskoler altid har været for alle, at de stadig er for alle, og at de skal fortsætte med at være for alle. Antallet af lærere i folkeskolen er reduceret med 8 % på trods af, at al forskning viser, at netop læreren er den mest afgørende person for, om eleverne får noget ud af undervisningen. Folkeskolen har måttet lægge ryg til 29 lovændringer fra 2001 til 2011, og nu står den foran en ny gennemgribende reform. Det er en politisk fejlopfattelse af dimensioner at tro, at kommunerne vinder forældre og elever tilbage til folkeskolen ved at blive ved med at forringe forholdene på skolerne. I stedet bør man investere i folkeskolen. Vi vil slås for, at de frie skoler bliver ved med at være frie, og at økonomien er bundet op på forholdet til folkeskolen, og vi vil bekæmpe urimelige besparelser på vores område. Det vil vi gøre ved i højere grad end tidligere at prøve at påvirke både kommunal og folketingspolitikere. Vi vil oplyse dem om, hvordan deres beslutninger og ideer påvirker den frie skoleverden, og vi vil være opsøgende for at præge den politiske dagsorden. Det vil vi meget gerne gøre sammen med skoleforeningerne på grundskoleområdet, som nu har besluttet, at formændene for de to store foreninger (Danmarks Privatskoleforening og Dansk Friskoleforening) kan udtale sig på alle skoleforeningernes vegne. Det hilser vi meget velkomment. Skoleforeningerne og vi har 6

7 samme interesse på dette område, og derfor er et samarbejde yderst fornuftigt. Vi mener, at et reelt samarbejde om fælles tiltag, artikler og politisk indflydelse ville være et gode, som ville styrke den fælles sag. Et lille kuriosum til denne del af beretningen er, at efterskolerne tilsyneladende har en noget højere stjerne i de politiske haller. Således er der ikke udsigt til kroneforringelser på efterskoleområdet. Efterskoleområdet er på kronebeløb tiltænkt de samme midler i 2013 som i Det er selvfølgelig en reel forringelse, da priser og lønninger stiger, men altså ikke en procentvis eller kronemæssig besparelse. Efterskolerne har været gode til at berettige deres eksistens via rapporter, erfaringer og ikke mindst rosende forældreomtale. Måske kan grundskolerne finde inspiration i efterskolernes tilgang til det at være fri skole, så de frie grundskoler kan få løftet deres status blandt politikerne. Det er for tiden vanskeligt at få kvalitet i skoletilbuddet og spændende nye pædagogiske tiltag sat på dagsordenen. Alting handler i øjeblikket om penge, og i vores verden er det heller ikke uinteressant, hvor meget der bliver de frie skoler til del. Det er selvfølgeligt interessant af mange grunde men ikke mindst, fordi vi står foran en gyser af en overenskomstforhandling. Hver overenskomstforhandling har sit eget liv. Vi stiller som hovedkrav, at vi vil have et nyt lønsystem, og at lønnen skal være på et niveau, så den ikke udhules af prisstigninger. Frie Skolers Ledere fik ved sidste overenskomst forhandlingsretten overdraget, sådan at de fremover forhandler deres egne forhold. Derfor omhandler de følgende betragtninger udelukkende overenskomstkravene for børnehaveklasseledere og lærere. I forbindelse med OK11, var det vigtigste resultat enigheden med Moderniseringsstyrelsen om, at det midlertidige lønsystem og nylønssystemet på det frie skoleområde ikke fungerer efter hensigten. Vi aftalte derfor, at vi i fællesskab skulle kigge på systemet inden overenskomstperioden udløber. Det arbejde er netop færdiggjort. Forhandlingerne foregik i en positiv atmosfære. Vi kom så langt, at begge parter nu kender spillepladen for de forhandlinger om lønnen, som skal foregå til foråret. Forhandlingerne har hidtil været konstruktive, og der er udtalt forståelse for, at det endelige resultat afhænger af resultatet af den samlede overenskomstfornyelse. Vores udgangspunkt for lønforhandlingerne til foråret har derfor ikke ændret sig. FSL har som nævnt i den skriftlige beretning tre krav til et nyt lønsystem. 1) Et nyt lønsystem skal sikre, at lærerne forstår, hvordan deres løn er bygget op, og hvilke elementer som indgår i løndannelsen. Det midlertidige lønsystem er svært at forstå, og ikke mindst forståelsen af, hvad der ligger over og under stregen til garantiløntrinnet, er ekstremt kompliceret. 2) Et nyt lønsystem skal sikre, at lærerne får den løn, som er aftalt. Vi er trætte af flotte ord i papirer om råderum, når skolerne og også ministerierne ikke tager ansvar for, at der bliver udbetalt løn, som kan føre skolerne op i nærheden af råderummet. Råderumspapiret tilsiger, at der i år skal udmøntes 7,9 % i ny løn i gennemsnit på de frie skoler. På trods af skoleforeningernes mere eller mindre helhjertede udmeldinger på området, så har efterskolerne en udbetaling på 5 %, mens den på grundskolerne er 5,4 %. Det er langt fra godt nok. Vi er trætte af fugle på taget, vi vil i et nyt lønsystem have vished for at pengene er til rådighed på den enkelte skole. 3) Et nyt lønsystem skal understøtte skolernes pædagogiske virke. Det lønsystem, som vi har i dag, lægger kimen til splid, fordi der mange steder ikke er afsat penge nok. På de skoler, hvor lønnen er 7

8 ordentlig, har man ikke de problemer, men på skoler med dårlige lønforhold, der driver nylønsystemet en kile ind mellem ledere og lærere. Det er uhensigtsmæssigt, kontraproduktivt og det skaber dårlige arbejdsforhold. Der er mange gode viljer samlet omkring lønforhandlingsbordet. Men gode viljer gør det ikke alene. Det er vigtigt, at der på begge sider af bordet er en forståelse af grunden til, at vi forhandler om et nyt lønsystem. Grunden er simpel. Det midlertidige lønsystem er næsten umuligt at forstå, og nylønssystemet genererer ikke de midler, som parterne har en berettiget forventning om. Moderniseringsstyrelsen og vi var enige om dette ved forhandlingerne i 2011, og vi forventer, at der også vil være enighed om dette i At lave lappeløsninger på et i forvejen ikke særligt tilgængeligt lønsystem er ikke vejen frem. Der skal laves en ny og hel løsning, som omfatter både det midlertidige lønsystem, og det dertil knyttede nylønssystem. Det er forhåbentligt sidste gang, at vi fra denne talerstol skal rejse sønderlemmende kritik af vores eksisterende lønsystem. Vi håber, at vi i næste års beretning kan sige: Vi har fået et nyt og bedre lønsystem på det frie skoleområde. De lønmæssige udfordringer er som skitseret store, men det er måske i arbejdsgiverkravene til lærernes arbejdstid, at de største udfordringer ligger gemt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne til foråret. Kommunerens Landsforening, som er arbejdsgiver for folkeskolens lærere, har meldt ud, at de vil af med arbejdstidsaftalen for lærerne på det kommunale område! Den skal ikke genforhandles den skal afskaffes. Vi kender endnu ikke kravene på det statslige område. Vi ved dog, at der er meget tætte kontakter mellem Moderniseringsstyrelsen og Kommunernes Landsforening, så vi kan frygte, at vi vil blive mødt med tilsvarende krav på det frie skoleområde. Det værste ved kravet om at afskaffe arbejdstidsaftalen er, at det er et klart tilbageskridt, også selvom arbejdsgiverne opnår, hvad de ønsker. Javel, man vil have mere tilstedeværelse på skolerne, mindre forberedelse og differentieret forberedelse mellem fagene. Kort sagt: man vil have hele retten til at lede uden at indgå aftaler med arbejdstagersiden om noget som helst. Men med den fulde ledelsesret følger også ledelsespligten. Hvis arbejdstiden ikke længere skal reguleres af aftaler, så skal den enkelte lærer og børnehaveklasseleder i yderste konsekvens hver dag have at vide, hvad vedkommende skal fortage sig, og hvor meget tid hver eneste opgave er opgjort til. Vi har så længe nogen kan huske haft en arbejdstidsaftale, som er forhandlet på plads af arbejdsgiver og arbejdstager. Det skal vi fortsat have. FSL har længe ønsket, at ledelserne blev lettet for bureaukratiske opgaver og fik mere tid til pædagogisk og strategisk ledelse det vil blive besværliggjort med en 1924 timers model, hvor ledelserne som konsekvens skal planlægge og administrere tidsforbruget for samtlige lærere. Samtidigt vil en ophævelse af lærernes arbejdstidsaftale føre til, at den enkelte lærer skal undervise mere end i dag. Det er hele målet med forslaget. På den måde kan man få finansieret den nye folkeskolereform ved forringelser i lærernes arbejdstid. Det er selvfølgeligt fuldstændigt uacceptabelt og uantageligt. FSL bakker op om Danmarks Lærerforenings afstandtagen fra Kommunernes Landsforenings krav om at afskaffe folkeskolelærernes arbejdstidsaftale. Og vi vil sige klart og tydeligt til Moderniseringsstyrelsen, at vi ikke håber, at de vil betræde den samme sti. Det vil være skidt for både skoler og lærere. Faste indgåede arbejdstidsaftaler, som begge parter bakker op om, er langt at foretrække. Det øger friheden for 8

9 skoleledelserne til at fremme god kvalitativ undervisning, og det sikrer lærernes muligheder for i alle fag at være faglige fyrtårne. På arbejdstidsområdet har vi i øvrigt været vidne til et uskønt scenarium, hvor skiftende ministre og folketingspolitikere har været ude med udtalelser om, at lærerne skal være mere sammen med børnene på skolerne. Ligesom i forbindelse med Vejlegården, så er det utidig indblanding i arbejdsmarkedsforhold. Arbejdstid forhandles af arbejdsmarkedets parter og ikke af de folkevalgte politikere. Når politikerne blander sig, så forrykker forhandlingsbalancen sig i dette tilfælde til fordel for arbejdsgiverne. Det er urimeligt og uhørt. I Frie Skolers Lærerforening har vi været meget positivt indstillet overfor Børne og Undervisningsministerens forslag om Ny Nordisk Skole, som er et projekt, som skal opfattes som en revolution indefra. Der skal tages udgangspunkt i de kompetencer, som man i forvejen har på skolerne, og så skal der indgås partnerskaber med andre uddannelsesinstitutioner i nærområdet, om at udvikle samarbejdet, overgangene, undervisningsforløb eller noget andet. Der er flere forudsætninger, som skal være opfyldt, for at en skole kan være med, men en af dem er, at 85 % af de ansatte skal synes, at det er en god ide. Det kan derfor undre, at dette højt profilerede projekt, som i øvrigt har mange spændende aspekter, skal startes på baggrund af et ønske om at afskaffe lærernes arbejdstidsaftaler. Det kan i hvert fald være svært at skabe den rette motivation hos lærerne for Ny Nordisk Skole, hvis deres undervisningstimetal stiger med to til tre lektioner om ugen. Regeringens planer hænger ganske enkelt ikke sammen, og det er dybt tragisk. Vi stiller ingen krav om arbejdstid ved de kommende overenskomstforhandlinger. Vi synes, at vi har en god og velfungerende aftale, som både skolerne og lærere, ledere samt børnehaveklasseledere kender og er trygge og tilfredse med. Der indgås masser af lokale aftaler på skolerne, som giver skolerne mulighed for vægtning af dagligdagens projekter. Det synes vi er en god aftale. Samarbejde mellem skolerne og lærerne giver de bedste resultater også når det gælder aftaler om arbejdstiden. Ligesom ved sidste overenskomstforhandling rejser vi også denne gang et krav om, at vi sammen med arbejdsgiverne (meget gerne skoleforeningerne) laver en udredning af det psykiske arbejdsmiljø for lærere, børnehaveklasseledere og ledere på det frie skoleområde. Man skal ikke blive syg af sit arbejde, men det gør alt for mange ansatte på skolerne. Kravet koster ikke noget i kroner og øre, og vi var derfor overraskede over, at Moderniseringsstyrelsen ikke ville være med til arbejdet sidste gang. Finansministeriet er vel også interesseret i, at de ansatte på de frie skoler har et ordentligt arbejdsmiljø. Vi håber, at vi kan nå til enighed om projektet denne gang, da det er nødvendigt for at finde ud af, hvilke faktorer, som gør de ansatte på skolerne syge. I sommer lavede regeringen en skattereform. Den sikrer blandt andet lærerne et øget disponibelt beløb efter skat, da den hæver topskattegrænsen. Det er de færreste lærere, som opfatter sig som højtlønnede, men alligevel har langt de fleste lærere betalt topskat en skat, som er forbeholdt de rigeste i samfundet. Det er altid dejligt, når ens disponible indkomst stiger, uanset om det skyldes reduktion i skattetrykket eller lønforhøjelser. Men denne gang havde medaljen en bagside. Regeringen valgte at sende regningen for blandt andet lærernes skattelettelser videre til de ledige og andre på overførselsindkomst. 9

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke

Dagpenge. Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Dagpenge Et spørgsmål om tryghed, solidaritet og faglig styrke Den bedste tryghed skabes ved at der er arbejde og uddannelse til alle. Dette opnås bedst gennem en grøn omstilling af økonomien, hvor vækst

Læs mere

Den 10. september 2013 - kl. 10.30 17.00... 2. 1. Mødets åbning og valg af dirigent... 2. 3. Formandens beretning... 35. 2. Forretningsorden...

Den 10. september 2013 - kl. 10.30 17.00... 2. 1. Mødets åbning og valg af dirigent... 2. 3. Formandens beretning... 35. 2. Forretningsorden... Kongresreferat Den 10. 12. september 2013 Indholdsfortegnelse Den 10. september 2013 - kl. 10.30 17.00... 2 1. Mødets åbning og valg af dirigent... 2 3. Formandens beretning... 3 2. Forretningsorden...

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet

magisterbladet Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag elevatoren fra joblab til jobmarkedet magisterbladet MAGASIN FOR MEDLEMMER AF DM NR. 05 12. APRIL 2013 Magister med side profil 20-22 Mellemspil om Metropols arbejdsmiljø Det muliges kunst om OK 2013 Seniorjobbere oversvømmer kommunerne Tag

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013. Budget-gyser 2014. Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 5 September 2013 Budget-gyser 2014 Odense i bund med udgifter til skolen - og vil spare yderligere Odense i bunden 2 Lige meget hvilken undersøgelse, tabel eller

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Johnny Skovengaards mundtlige beretning

Johnny Skovengaards mundtlige beretning Johnny Skovengaards mundtlige beretning TIBs 3. ordinære kongres Det talte ord gælder. Ålborg den 28. september 2008. Kære venner NÆSTFORMAND JOHNNY SKOVENGAARD MUNDTLIGE BERETNING TIBs 3. ORDINÆRE KONGRES

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet

Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet 087 OK 2008 Lærernes arbejdstidsregler som joker i overenskomstspillet Forskningsnotat udarbejdet for Månedsmagasinet Undervisere Jesper Due og Jørgen Steen Madsen oktober 2007 ISBN nr. 87-91833-21-3 Employment

Læs mere

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Beretning 2013 Ordinær generalforsamling 2014 Fredag den 21. marts kl. 15:00 Baltoppen, Baltorpvej 20, Ballerup Kaffe-, te- og kagebord fra kl.

Læs mere

63. møde. Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1

63. møde. Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 28. marts 2012 (D) 1 63. møde Onsdag den 28. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10

KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 12 23. august 2012 KRISECENTER HAR SUCCES MED PARLØB BETTINA STOPPER HAR NÅET SINE MÅL 6 LANGT FRA GUL TIL RØD FÅR VEJLEGÅRDEN KONSEKVENSER? 10 DE HOLDER ÉN I ØRERNE JOBCENTER RYKKER IND PÅ ERHVERVSSKOLE

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1

36. møde. Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 Torsdag den 19. januar 2012 (D) 1 36. møde Torsdag den 19. januar 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til transportministeren om betalingsringens konsekvenser.

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1

105. møde. Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 Tirsdag den 9. september 2014 (D) 1 105. møde Tirsdag den 9. september 2014 kl. 9.20 Dagsorden 1) Eventuelt: 3. behandling af lovforslag nr. L 200: Forslag til lov om ændring af virksomhedsskatteloven.

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9

Fængselsfunktionæren 9 Fængselsfunktionæren 9 Dansk Fængselsforbund September 2007 Nr. 9-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Optakt til ny flerårsaftale 15 En overlevelseskamp for staten som arbejdsplads er begyndt 16 Stop

Læs mere

Er koblingsprocenten i fare?

Er koblingsprocenten i fare? Er koblingsprocenten i fare? F inanslovsforhandlingerne er i fuld gang, mens disse linjer skrives. De frie grundskolers tilskud er i spil, fordi regeringen har foreslået en generel besparelse på 1 %, hvilket

Læs mere

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Delegeretmødet. tilbageblik og nye udfordringer. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmødet tilbageblik og nye udfordringer Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 1 16. årgang marts 2006 Indhold Delegeretmødet 27. april 5 Præsentation af den foreløbige

Læs mere