Overenskomstanalyse OK Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomstanalyse OK 2011. Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder"

Transkript

1 Overenskomstanalyse OK 2011 Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder November 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning Vurderinger af lønsystemet Vurderinger af arbejdstidssystemet Om analysen Baggrund Metode Rapportens opbygning Overordnet vurdering af behovet for at ændre lønsystemet Overordnet vurdering af behovet for at ændre arbejdstidssystemet Analyse af fordele og ulemper ved at ændre lønsystemet Vurderinger af positive konsekvenser for den enkelte arbejdstager Vurderinger af positive konsekvenser for virksomhedernes konkurrenceevne Vurderinger af problemer knyttet til løndannelsen Administrative og kulturelle problemer Analyse af fordele og ulemper ved at ændre arbejdstidssystemet Vurderinger af det nuværende arbejdstidssystems fordele Det nuværende arbejdstidssystems ulemper Arbejdstagernes tillid til at ændringer af arbejdstidssystemet vil give rimelige vilkår... 42

3 1. SAMMENFATNING Denne rapport indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse om arbejdstagernes og arbejdsgivernes ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger på arkitektområdet. Undersøgelsen er udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder. Formålet med undersøgelsen har været at belyse medlemmernes syn på de nuværende overenskomsters fordele og ulemper samt medlemmernes holdninger til at foretage ændringer i løn- og arbejdstidssystemet. Spørgeskemaundersøgelsen er blevet gennemført ved hjælp af et webbaseret spørgeskema, som blev sendt ud til 2198 medlemmerne i de fire organisationer. Spørgeskemaet bestod af 55 spørgsmål til arbejdstagerne og 48 spørgsmål til arbejdsgiverne. 48 % har besvaret spørgeskemaet. Medlemmerne i de tre arbejdstagerorganisationer har svaret stort set enslydende på spørgsmålene. Der skelnes derfor ikke i analysen mellem de tre organisationer, som behandles under et som arbejdstagere. Undersøgelsen viser, at der generelt er store forskelle på arbejdstagernes og arbejdsgivernes holdninger til overenskomstspørgsmålene. Undersøgelsen indeholder 14 hovedkonklusioner, som gennemgås i det følgende VURDERINGER AF LØNSYSTEMET 1. Arbejdstagere og arbejdsgivere vurderer lønsumsudviklingen meget forskelligt Der er stor uenighed om en af de grundlæggende parametre for stillingtagen til indførsel af et nyt lønsystem, nemlig konsekvensen for udviklingen af lønsummen. 64 % af arbejdstagerne forventer lavere lønninger med et lønsystem med lavere automatisk slutløn og øget adgang til at forhandle individuelle tillæg, mens 68 % af arbejdsgiverne forventer, at lønningerne vil stige eller forblive uændret. 2. 4/5 af arbejdstagerne vurderer, at et nyt lønsystem vil give problemer 4/5 af arbejdstagerne er enige i 1, at et lønsystem med lavere automatisk slutløn og øget adgang til at forhandle individuelle tillæg, vil give problemer for medarbejderne. Det vurderes således, som et problem: At medarbejderne ikke sikres automatiske lønstigninger. At medarbejderne risikerer at få en større lønnedgang i krisetider. At medarbejdere uden forhandlingserfaring risikerer at få en lavere løn. At lønstrukturen bliver uigennemskuelig. 1 I sammenfatningen anvendes begrebet enig for respondenter, der har svaret meget enig, eller overvejende enig. Tilsvarende anvendes begrebet uenig for respondenter, der har svaret meget uenig, eller overvejende uenig. 3

4 Det skal også fremhæves, at mere end 1/2 af arbejdstagerne vurderer, at en individuel løndannelse vil betyde, at der skal bruges flere ressourcer på lønforhandlinger, at der vil opstå intern konkurrence, og at det vil være problematisk, at personer med samme anciennitet vil oppebære forskellig løn. 3. Arbejdstagerne deler sig i vurderingen af de positive konsekvenser ved et nyt lønsystem Arbejdstagerne ser meget forskelligt på spørgsmålene om de positive konsekvenser ved at indføre et lønsystem med færre løntrin, lavere automatisk slutløn og øget mulighed for at forhandle sig til tillæg. 45 % af arbejdstagerne er uenige i, at en ændring af lønsystemet vil give positive konsekvenser for den enkelte arbejdstager, og ligeledes er 40 % af arbejdstagerne uenige i, at en ændring af lønsystemet vil give positive konsekvenser for virksomhedernes konkurrenceevne. Omvendt er hhv. 18 % og 20 % enige heri. Det skal fremhæves: At 1/3 af alle arbejdstagere er uenige i, at en ændring af lønsystemet vil give den enkelte virksomhed bedre mulighed for at tilpasse lønningerne til virksomhedens situation mens 1/4 omvendt er enige i udsagnet. Samme mønster gør sig gældende i vurderingen af lønsystemets betydning for den internationale konkurrence. At 1/2 af arbejdstagerne er uenige i, at en ændring af lønsystemet vil styrke arkitektvirksomhederne i konkurrencen med andre rådgivende virksomheder. At kun 1/10 af arbejdstagerne motiveres af individuel honorering. At næsten 1/4 af alle arbejdstagere har angivet, at de er enige i, at den beskrevne ændring af lønsystemet vil give dem selv en løn, der i højere grad honorerer deres kompetencer og opgaver, men at hovedparten af denne gruppe ikke desto mindre ønsker, at bibeholde det nuværende lønsystem. 4. 2/3 af arbejdsgiverne vurderer, at et nyt lønsystem vil få positive konsekvenser 2/3 af arbejdsgiverne er enige i, at et lønsystem med færre løntrin, lavere automatisk slutløn og øget mulighed for at forhandle sig til tillæg vil få positive konsekvenser for både medarbejderne og for virksomhederne. Kun 1/10 er uenige heri. Det skal fremhæves: At hovedparten af arbejdsgivere fra virksomheder med mere end 25 ansatte er meget enige i, at ændringer i lønsystemet vil motivere medarbejderne og give bedre muligheder for at honorere den enkeltes indsats, mens arbejdsgivere fra mindre virksomheder til sammenligning er knap så positive. At arbejdsgiverne stort set er enige om at et nyt lønsystem vil give arbejdsgiverne bedre mulighed for at tilpasse lønningerne til virksomhedens situation og vil styrke virksomhedernes konkurrenceevne i udlandet. 4

5 At 1/5 af arbejdsgivere er uenige i, at et nyt lønsystem vil stille arkitektvirksomhederne bedre i konkurrencen med andre rådgivende virksomheder. Det skal dog bemærkes, at en stor del af respondenterne har svaret ved ikke 2 til spørgsmålene om sammenhængen mellem lønsystemets udformning og arkitektvirksomhedernes konkurrencevilkår. 1/3 af såvel arbejdstagere som arbejdsgivere har således ikke taget stilling til lønsystemets konsekvenser for konkurrencen i udlandet. For så vidt angår konkurrencen med andre rådgivende virksomheder, er der knap 1/4 af arbejdstagerne og 1/10 af arbejdsgiverne, som har svaret ved ikke. 5. Arbejdsgiverne fra store og små virksomheder ser forskelligt på problemerne ved et nyt lønsystem 55 % af arbejdsgiverne ser ingen problemer i, at de automatiske løndele reduceres, 17 % gør. Tallene dækker over, at hovedparten af arbejdsgivere fra virksomheder med mere end 25 medarbejdere ikke mener, at en større individuel løndannelse vil give problemer. Det er der til gengæld mange af arbejdsgiverne fra de mindste virksomheder, der mener. Det skal pointeres: At arbejdsgivere fra virksomheder med mere end 25 ansatte ikke vurderer det som et problem, at lønnen reduceres i krisetider, at lønstrukturen kan blive uigennemskuelig og give intern konkurrence blandt medarbejderne, mens hovedparten af arbejdsgiverne fra virksomheder med 1-9 ansatte er lidt enige i, at der er problemer på feltet. At 1/3 af arbejdsgiverne er enige med arbejdstagerne i, at det er et problem at medarbejdere uden forhandlingserfaring stilles ringe i lønforhandlinger, mens kun 1/4 af arbejdsgiverne har det modsatte synspunkt. 6. Arbejdstagere og arbejdsgivere vurderer behovet for at ændre lønsystemet markant forskelligt Arbejdstagerne og arbejdsgiverne vurderer behovet for at ændre lønsystemet markant forskelligt. 1 % af arbejdstagerne mener, at der er et meget stort behov, og 7 % mener, at der er et stort behov for at ændre lønsystemet. 47 % af arbejdstagerne mener omvendt, at der intet behov er for at ændre lønsystemet, mens 45 % mener, at der er et lille behov for at ændre lønsystemet. 31 % af arbejdsgiverne mener, at der er et meget stort behov, og 30 % mener, at der er et stort behov for at ændre lønsystemet. 8 % mener omvendt, at der intet behov er for at foretage ændringer, mens 32 % mener, at der er et lille behov for at ændre lønsystemet. Arbejdsgivere fra store og mellemstore virksomheder, arbejdsgivere fra virksomheder med omsætning i udlandet, samt arbejdsgivere der har været ansat eller udstationeret i udlandet vurderer behovet for at ændre lønsystemet markant større end de øvrige arbejdsgivere. Der er ikke væsentlige forskelle på, hvordan arbejdstagere fra forskellige virksomhedstyper vurderer ændringsbehovet. 2 Respondenter som har svaret ved ikke,indgår ikke i analyserne af arbejdstagernes og arbejdsgivernes holdninger. 5

6 1. 2 VURDERINGER AF ARBEJDSTIDSSYSTEMET 7. Stor spredning i arbejdstagernes vurdering af fordelene ved det nuværende arbejdstidssystem Der er en relativ stor spredning i arbejdstagernes vurderinger af fordelene ved det nuværende arbejdstidssystem. Set under ét er næsten 1/2 af arbejdstagerne enige i, at de nuværende arbejdstidsregler på den ene side gør det enkelt at overskue, hvilken kompensation, der ydes for overarbejde og på den anden side sikrer, at arbejdet tilrettelægges under rimeligt hensyn både til virksomhedens opgaver og til balancen mellem medarbejdernes arbejdsliv og privatliv. Men der er samtidig en relativ stor gruppe, nemlig op i mod 1/5, som er uenige heri. Det skal bemærkes, at arbejdstagere fra virksomheder, hvor der ikke forekommer overarbejde jævnligt vurderer, at de nuværende overenskomster understøtter balancen mellem arbejdsliv og privatliv, mens arbejdstagere fra virksomheder med overarbejde har en anden vurdering % af arbejdstagere er uenige i det meste af kritikken af arbejdstidssystemet 45 % af arbejdstagerne er uenige i det meste af kritikken af arbejdstidssystemet, 18 % er enige. Det skal fremhæves: At der er flest, der uenige i, at arbejdstidssystemet skulle begrænse konkurrencen i forhold til andre rådgivende virksomheder. At der er delte meninger om, i hvilken udstrækning det nuværende arbejdstidssystem indebærer, at der skal bruges tid at forstå og anvende arbejdstidsreglerne, og at diskussionerne om overtidsbestemmelser skaber en kultur præget af mistro. At 38 % af arbejdstagerne er uenige i, at arbejdstidssystemet begrænser virksomhedernes konkurrenceevne i forhold til udlandet, mens 23 % er enige i dette. Det skal fremhæves, at en meget stor del af arbejdstagerne har svaret ved ikke på spørgsmålene om det nuværende arbejdstidssystems betydning for arkitektvirksomhedernes konkurrenceevne. Næsten 50 % af arbejdstagerne har svaret ved ikke på spørgsmålet om arbejdstidssystemets konsekvenser for konkurrencen i udlandet, og 40 % har svaret ved ikke på spørgsmålet om konsekvenserne for konkurrencen med andre rådgivende virksomheder. 9. 1/2 af arbejdstagerne har ikke tillid til en overenskomst uden overtidsregler 1/2 af arbejdstagerne har ikke tillid til, at en overenskomst uden overtidsregler, vil give medarbejderne en rimelig honorering og heller ikke til, at det vil skabe en balance mellem arbejde og privatliv. 1/5 af arbejdstagerne har tillid til, at der kan opnås rimelige vilkår. På dette område er der forskel på store og små virksomheder. Arbejdstagere fra store virksomheder har således væsentlig mindre tillid til, at der kan opnås rimelige honorerings- og arbejdsvilkår end arbejdstagere fra små virksomheder. 6

7 10. Arbejdsgiverne vurderer det nuværende arbejdstidssystem meget forskelligt Forskellene i arbejdsgivernes vurdering af det nuværende arbejdstidssystem er endog meget stor: 47 % af arbejdsgiverne vurderer, at det nuværende arbejdstidssystem ikke giver gode muligheder for at tilrettelægge arbejdet i forhold til virksomhedens deadlines, mens 28 % mener det modsatte. 47 % af arbejdsgiverne er enige i, at det nuværende arbejdstidssystem, motiverer arbejdsgiverne til at tilrettelægge arbejdet så det kan gennemføres indenfor normal arbejdstid og så det sikres, at der skabes balance mellem arbejdsliv og privatliv. Det er der dog samtidig 24 % af arbejdsgiverne uenige i. 54 % af arbejdsgiverne mener, at overtidsbestemmelserne er meget tidskrævende at administrere. 18 % er uenige i heri. 38 % af arbejdsgiverne er enige i, at de nuværende arbejdstidsregler giver en kultur med mistro, hvor overarbejde konstant er til diskussion og 31 % er uenige heri. Det skal pointeres at spredningen i arbejdsgivernes vurderinger af det nuværende arbejdstidssystems fordele, i vid udstrækning kan forklares ved, at arbejdsgivere, som kommer fra store virksomheder, ser mere kritisk på det nuværende arbejdstidssystems fordele end arbejdsgivere fra små virksomheder. 11. Arbejdsgiverne mener, at arbejdstidssystemet hæmmer konkurrencen med udlandet På et enkelt punkt ser arbejdsgiverne meget ens på det nuværende arbejdstidssystem. Mere end 2/3 af de arbejdsgivere, der har vurderet arbejdstidssystemets betydning for konkurrencen, er således enige i, at de nuværende arbejdstidsregler begrænser konkurrencen med udlandet. Det skal bemærkes, at knap 1/2 af arbejdsgiverne har svaret ved ikke. 12. Arbejdstagere og arbejdsgivere vurderer behovet for at ændre arbejdstidssystemet meget forskelligt Arbejdstagerne og arbejdsgiverne vurderer behovet for at ændre arbejdstidssystemet meget forskelligt. 3 % af arbejdstagerne mener, at der er et meget stort behov, og 16 % mener, at der er et stort behov for at foretage ændringer i arbejdstidssystemet. Omvendt mener 34 % af arbejdstagerne, at der intet behov er, mens 46 % mener, at der er et lille behov for at ændre arbejdstidssystemet. 34 % af arbejdsgiverne mener, at der er et meget stort behov, og 25 % mener, at der er et stort behov for at foretage ændringer i arbejdstidssystemet. 10 % af arbejdsgiverne mener omvendt, at der intet behov er, mens 32 % mener, at der er et lille behov for at foretage ændringer i arbejdstidssystemet. Det gælder også her, at arbejdsgivere fra store virksomheder, arbejdsgivere fra virksomheder med omsætning i udlandet, samt arbejdsgivere, der har været ansat eller udstationeret i udlandet, vurderer behovet for at ændre arbejdstidssystemet markant større end andre arbejdsgivere. Der er ikke væsentlige forskelle på, hvordan arbejdstagere fra forskellige virksomhedstyper vurderer ændringsbehovet. 7

8 13. Arbejdstagerne ser et større behov for at ændre arbejdstidssystemet end lønsystemet Der er flere arbejdstagere, som vurderer, at der er behov for at ændre arbejdstidssystemet, end der er arbejdstagere, der mener, at der er behov for at ændre lønsystemet. 1/5 af arbejdstagerne vurderer, at der er et stort eller meget stort behov for at ændre arbejdstidssystemet, mens der er mindre end 1/10 af arbejdstagerne der tilsvarende vurderer, at der er et stort eller meget stort behov for at foretage ændringer i lønsystemet. 14. Arbejdsgiverne vurderer, at der er samme behov for at ændre arbejdstidssystemet og lønsystemet Arbejdsgivernes vurdering af behovet for at ændre arbejdstidssystemet er stort set identisk med gruppens vurdering af behovet for at ændre lønsystemet. 3/5 mener, at der er et stort eller meget stort behov for at foretage ændringer i både løn- og arbejdstidssystemet. 8

9 2. OM ANALYSEN 2.1 BAGGRUND De fire organisationer bag overenskomsterne på arkitektområdet: Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder besluttede ved overenskomstforhandlingerne 2008, at der i overenskomstperioden skulle påbegyndes drøftelser om at foretage ændringer i løn- og arbejdstidssystemet. Til brug for disse drøftelser blev det besluttet at foretage en spørgeskemaundersøgelse blandt de fire organisationers medlemmer, der kan belyse holdninger til at foretage ændringer i løn- og arbejdstidssystemet. Ændringer af lønsystemet De nuværende overenskomster baserer sig på et normallønssystem, hvor der er mulighed for at forhandle sig til tillæg. Skalalønningerne bygger på objektive anciennitetsregler, og man stiger et løntrin for hvert år, man har været beskæftiget med arkitektfagligt arbejde. Det er Danske Arkitektvirksomheders ønske, at man får et nyt lønsystem med færre løntrin og mere udstrakt brug af individuel løn. Det opfattes som en væsentlig udfordring, at der kun er begrænset mulighed for at aflønne efter individuelle forhold, og systemet opleves som utidssvarende og konkurrencebegrænsende. Det er arbejdsgiversidens udgangspunkt, at lønsummen ved en ændring af løntrinsmodellen ikke skal reduceres, men fordeles anderledes. De tre arbejdstagerorganisationer er bekymrede for, om medarbejderne vil have den fornødne forhandlingsstyrke til at forhandle egen løn, om arbejdsgiverne har den nødvendige forhandlingskultur og er indstillede på at afsætte de nødvendige tidsmæssige ressourcer til individuelle forhandlinger for alle medarbejdere. Arbejdstagerorganisationerne er endvidere bekymrede for, at den samlede lønsum vil blive reduceret, at lønstrukturen bliver uigennemskuelig og vil blive oplevet som uretfærdig. Spørgeskemaundersøgelsen skal på denne baggrund belyse, om organisationernes ønsker og bekymringer deles af medlemmerne, samt om medlemmerne har forslag til ændringer af lønsystemet. Ændringer af arbejdstidssystemet I forhold til arbejdstidssystemet indebærer de nuværende regler, at den almindelige ugentlige arbejdstid er 37 timer inkl. frokostpause. Antallet af arbejdstimer registreres, og gøres op på en 4 måneders normperiode. Hvis der er overskud af timer i forhold til normperiodens normale ugentlige arbejdstid på 37 timer, skal overskydende timer udbetales med et tillæg på 50 %. Der skal endvidere betales tillæg for timer, der ligger ud over 42 på ugebasis, ligesom timer i weekender og helligdage skal tillægges 100 %. Danske Arkitektvirksomheder ønsker at få mere enkle arbejdstidsregler. Reglerne opleves som utidssvarende og konkurrencebegrænsende både i forhold til opgaver i udlandet og i forhold til andre rådgivende virksomheder eksempelvis ingeniørvirksomheder. Man oplever herudover, at reglerne er komplicerede, uforståelige og ufleksible. Der anvendes mange ressourcer på at administrere reglerne og på diskussioner med medarbejderne om hvordan reglerne skal forstås. Endvidere er det vurderingen, at mange medarbejdere gerne vil være mere selvbestemmende både i forhold til at løse opgaver til den enkeltes ambitionsniveau uden at skulle stå til ansvar for brug af omkostningstunge overarbejdstimer og i forhold til at placere arbejdstiden hensigtsmæssigt i balance mellem personlige og professionelle forhold. Det er derfor Danske Arkitektvirksomheders ønske, at der skal kunne forhandles individuelt om løn og arbejds- 9

10 tid uden regler for overtid og med helt frie muligheder for at kunne forhandle en løn, der dækker det arbejde, der bliver præsteret. De tre arbejdstagerorganisationer vurderer, at de nuværende arbejdstidsregler giver gode muligheder for at tilrettelægge arbejdet i forhold til virksomhedernes behov. Det er også vurderingen, at reglerne samtidig motiverer arbejdsgiverne til at tilrettelægge arbejdet, så det kan gennemføres inden for normal arbejdstid. Organisationerne er bekymrede for, at en afskaffelse af overtidsbestemmelserne vil give for meget overarbejde, og at lønnen til medarbejdere, der har overarbejde, ikke vil afspejle deres arbejdsindsats. Det er endvidere arbejdstagerorganisationernes vurdering, at mange medarbejdere ikke har tillid til, at arbejdsgiver og medarbejder med en overenskomst uden overtidsbestemmelser vil kunne aftale en rimelig honorering og sikre en rimelig balance mellem arbejds- og familieliv. Spørgeskemaundersøgelsen skal på denne baggrund belyse, om organisationernes vurdering af de nuværende arbejdstidsreglers fordele og ulemper deles af medlemmerne, hvordan medlemmerne vurderer konsekvenserne ved at afskaffe overtidsbestemmelserne, samt om medlemmerne har forslag til ændringer af arbejdstidssystemet. 2.2 METODE Spørgeskemaundersøgelsen er blevet gennemført ved hjælp af et webbaseret spørgeskema, som blev sendt ud via mail til medlemmer af de tre arbejdstagerorganisationer Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund og samt til medlemmerne fra arbejdsgiverorganisationen Danske Arkitektvirksomheder. Spørgeskemaet bestod af 55 spørgsmål til arbejdstagerne og 48 spørgsmål arbejdsgiverne. bilagsrapport I. Medlemmerne i de tre arbejdstagerorganisationer har svaret stort set enslydende på spørgsmålene, jf. bilagsrapport I, hvor alle fire organisationers svar på de enkelte spørgsmål findes. Der skelnes derfor ikke i analysen mellem de tre organisationer, som behandles under et som arbejdstagere. Belyste emner Spørgeskemaet blev bygget op omkring følgende emner: Virksomheden; for at få en grundlæggende viden om de virksomheder, hvor de deltagende respondenter arbejder samt en viden om i hvilken udstrækning, respondenternes holdninger til overenskomsten varierer med virksomhedernes størrelse, deres omsætning i udlandet, deres konjunkturfølsomhed og overarbejdskultur. Virksomhedens forhandlingsorganisation; for at få en viden om i hvilken udstrækning virksomhederne har tillidsrepræsentanter, har formelle forhandlingsstrukturer og hvorvidt respondenterne er forhandlingsvante og dermed gearede til et nyt lønsystem med tilhørende forhandlingsmuligheder. Personlige data; for at få en viden om respondenterne som population, samt for at kunne identificere om der er bestemte grupper, der har en bestemt holdning til ændringerne i løn- og arbejdstidssystemet. Lønsystemet; for at få en viden om i hvilken udstrækning respondenterne ønsker en ændring i lønsystemet fra et normallønsystem (skalaløn med sikrede løntrin) til et lønsystem baseret på færre løntrin, lavere automatisk slutløn og øget mulighed for at forhandle sig til tillæg. I den forbindelse er respondenterne blevet bedt om deres holdning til en række postulerede positive konsekvenser og en række postulerede ulemper ved at ændre lønsystemet. Derefter er respondenterne dels blevet bedt om at give deres sam- 10

11 menfattende vurdering af behovet for at ændre det nuværende lønsystem, dels om at vurdere konsekvenserne for lønsummen ved at ændre lønsystemet. Afslutningsvis er respondenterne blevet bedt om at kommentere deres vurdering herunder formulere forslag til ændringer i overenskomsterne. Arbejdstidssystemet; for at få en viden om respondenternes holdning til en eventuel ændring i arbejdstidssystemet. Respondenterne er blevet bedt om deres holdning til en række postulerede fordele og ulemper ved det nuværende arbejdstidssystem. Arbejdstagerne er endvidere blevet bedt om at angive, hvorvidt de har tillid til de forhandlinger om løn- og arbejdsindsats, der vil skulle gennemføres, hvis arbejdstidssystemet ændres. Endelig er alle blevet bedt om at give deres sammenfattende vurdering af behovet for at ændre det nuværende arbejdstidssystem, herunder formulere forslag til eventuelle ændringer. Efter besvarelsens deadline har Competencehouse trukket statistik på de udfyldte besvarelser samt foretaget krydstabuleringer af udvalgte spørgsmål for at undersøge, om bestemte forhold har betydning for respondenternes svar. Der er afhængig af spørgsmålet blevet undersøgt om respondenternes holdninger til den nuværende overenskomst/til konsekvenserne af at ændre overenskomsten afhænger af: Respondenternes alder Respondenternes køn Respondenternes forsørgerstatus Om respondenterne er eller har været tillidsrepræsentant Om respondenterne er eller har været udstationeret eller ansat i udlandet Størrelsen af den virksomhed respondenterne arbejder i Om den virksomhed som respondenterne arbejder, har omsætning i udlandet Om forekomsten af overarbejde i den virksomhed respondenterne arbejder i Om den virksomhed, som respondenterne arbejder, har tillidsrepræsentant(er) Det skal fremhæves, at det ligger uden for undersøgelsens rammer, at analysere respondenternes uddybende kommentarer til behovet for at ændre overenskomsterne. Det skal i forlængelse heraf pointeres, at de mange kvalitative vurderinger vil blive studeret nøje af hver overenskomstpart og indgå i de forestående forhandlinger. Besvarelsesprocent Spørgeskemaet blev sendt ud til 2198 medlemmer. 213 medlemmer har imidlertid ikke haft mulighed for at besvare skemaet, da de er registreret med en nedlagt mailadresse. Der er således 1985 medlemmer fra de fire organisationer fordelt på 1641 arbejdstagere 3 og 344 arbejdsgivere, der har deltaget i undersøgelsen. Af de 1985 medlemmer har 944 respondenter besvaret det udsendte spørgeskema fordelt på 765 arbejdstagere og 179 arbejdsgivere. Dette giver en samlet svarprocent på 48 %, hvilket må anses for tilfredsstillende. Svarprocenten varierer jf. Figur 1 fra 46 % til 54 %. Det skal bemærkes, at en række af organisationernes medlemmer ikke har modtaget spørgeskemaet, fordi virksomhedernes spamfiltre har blokeret for de fremsendte mails. Dette er blevet konstateret ved, at 3 Medlemmer hvis ikke er registreret har ikke fået mulighed for at deltage i undersøgelsen. 11

12 medlemmer, der har læst om undersøgelsen, men ikke modtaget en mail, har kontaktet deres respektive organisationer. I den udstrækning problemet er blevet konstateret inden undersøgelsens deadline, har medlemmerne fået oplyst deres password til undersøgelsen. Figur 1 Antal respondenter og svarprocent Tilmeldte Besvaret Svarprocent Arkitektforbundet % Konstruktørforeningen % Teknisk Landsforbund % Danske Arkitektvirksomheder % Samlet % Virksomhedsstørrelse På arbejdstagersiden er spørgeskemaet sendt til samtlige registrerede medlemmer i de arkitektvirksomheder, som er omfattet af overenskomsterne. På arbejdsgiversiden er spørgeskemaet sendt til én arbejdsgiver i de samme virksomheder (den partner/indehaver, der er registreret som virksomhedsrepræsentant hos Danske Arkitektvirksomheder). I Figur 2 er fordelingen af respondenter i arbejdstagerorganisationerne sammenholdt med antallet af arbejdstagere i de forskellige virksomhedskategorier og fordelingen af respondenter i Danske Arkitektvirksomheder med antallet af virksomheder i de forskellige virksomhedskategorier. Figur 2 Arbejdstagere og arbejdsgiveres fordeling på virksomhedsstørrelse. Datagrundlag: 427 medlemmer af Arkitektforbundet (AF), 261 medlemmer af Konstruktørforeningen (KF), 72 medlemmer af Teknisk Landsforbund (TL) og 179 medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Kilde: Fakta om DANSKE ARK, København, september 2009 samt 2009-statistikudtræk. Virksomhedsstørrelse Undersøgelsen Medlemmer Undersøgelsen Medlemsvirksomheder arbejdstagere arbejdstagere DANSKE ARK 1-9 ansatte 20 % 22 % 62 % 70 % ansatte 19 % 20 % 22 % 16 % ansatte 39 % 29 % 13 % 12 % Mere end 75 ansatte 22 % 29 % 3 % 2 % I alt 100 % 100 % 100 % 100 % Som det ses af figuren svarer fordelingen af de arbejdstagere, der har deltaget i undersøgelsen i store træk til fordelingen af medlemmer i virksomhederne. Dog er gruppen af arbejdstagere i virksomheder med ansatte overrepræsenteret og arbejdstagere i virksomheder med mere end 75 ansatte underrepræsenterede. Fordelingen på arbejdsgiversiden af de medlemmer, der har deltaget svarer også i store træk til medlemsvirksomhedernes fordeling. Her er der dog en mindre underrepræsentation af arbejdsgivere fra virksomheder med 1-9 ansatte og en mindre overrepræsentation af arbejdsgivere fra virksomheder med ansatte. 12

13 Der er søgt taget højde for forskellene i fordelingen gennem særskilte analyser af, om de vurderinger, som henholdsvis arbejdstagere og arbejdsgivere har, afhænger af størrelsen på den virksomhed, de arbejder i. 2.3 RAPPORTENS OPBYGNING Rapporten indeholder ud over sammenfatningen i kapitel 1 og gennemgangen af baggrund og metode i kapitel 2 fire kapitler, der beskriver resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen. I kapitel 3 beskrives respondenternes overordnede vurderinger af lønsystemet og i kapitel 4 deres overordnede vurderinger af arbejdstidssystemet. I kapitlerne 5 og 6 følger en mere deltaljeret analyse af respondenternes vurderinger af fordele og ulemper ved at foretage ændringer i henholdsvis løn- og arbejdstidssystemet. Analysen indeholder en undersøgelse af, i hvilken udstrækning forskelle i informanternes personlige baggrund og forskelle i de virksomheder, de arbejder i, har betydning for vurderingerne af overenskomstbestemmelserne. Endelig er rapporten suppleret med to bilag. Bilag I indeholder tabeller med oversigter over de forskellige respondentgruppers svar på alle undersøgelsens afkrydsningsspørgsmål og analyser af spredningen i svarene. Bilag II indeholder de fire respondentgruppers uddybende kommentarer til behovet for at ændre overenskomsten herunder deres forslag til ændringer i overenskomsterne. 13

14 3. OVERORDNET VURDERING AF BEHOVET FOR AT ÆNDRE LØNSYSTEMET Der er en markant forskel på arbejdstagernes og arbejdsgivernes vurdering af behovet for at ændre det nuværende lønsystem. Samlet set mener arbejdsgiverne, at der er et stort behov for at ændre systemet, mens arbejdstagerne vurderer, at der er et lille behov for at ændre lønsystemet. Spredningen i arbejdsgivernes og arbejdstagernes svar er vist i figur 3. Figur 3 Arbejdstagernes og arbejdsgivernes vurdering af behovet for at ændre lønsystemet Figuren viser, hvor stor en andel af arbejdstagerne (AT) og arbejdsgiverne (AG), der vurderer, at behovet for at ændre det nuværende lønsystem er meget stort, stort, lille og intet behov. Respondenter, som har svaret ved ikke (6 %), indgår ikke i figuren. Kilde: Bilagsrapport 1, bilag 2. AG AT 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Meget stort behov Stort behov Lille behov Intet behov Mere end 90 % af arbejdstagerne ser intet eller kun et lille behov for at ændre lønsystemet Blandt arbejdstagerne er der en relativt lille spredning i svarerne. Det fremgår af figur 3, at arbejdstagerne deler sig i to næsten lige store grupper. En gruppe på 47 %, der vurderer, at der intet behov er for at ændre det nuværende lønsystem og en gruppe på 45 %, der vurderer, at der er et lille behov for at foretage ændringer. 7 % mener, at der er et stort behov for at foretage ændringer i lønsystemet, mens den sidste procent mener, at der er et meget stort behov. Af bilag 6 i bilagsrapport I fremgår det, at arbejdstagere med forskellige stamdata overordnet set vurderer behovet for at ændre lønsystemet relativt ens. Det skal dog nævnes, at arbejdstagere, der har erfaring med at forhandle egen løn, er ansat i store virksomheder og/eller arbejder i virksomheder, hvor der er tillidsrepræsentanter, vurderer behovet for at ændre det nuværende lønsystem lidt større end øvrige arbejdstagere. Arbejdsgivere ser forskelligt på behovet for at ændre lønsystemet Blandt arbejdsgiverne er der en større spredning i svarene. Det fremgår således af figur 3, at arbejdsgiverne deler sig i tre næsten lige store grupper, som vurderer, at der henholdsvis er et meget stort behov, et stort behov og et lille behov for at ændre det nuværende lønsystem. Arbejdsgivernes vurdering af ændringsbehov afhænger af virksomhedstype Der er store forskelle på arbejdsgivernes vurderinger af behovet for at ændre lønsystemet. Som det fremgår af figur 4, vurderer arbejdsgivere fra store og mellemstore virksomheder, arbejdsgivere fra virksomheder med omsætning i udlandet samt arbejdsgivere der har været ansat eller udstationeret i udlandet behovet markant større end andre arbejdsgivere. 14

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Hovedresultater Udarbejdet af Indhold Del I. Introduktion... 3 1.1 Forord... 4 1.2 Undersøgelsens baggrund og formål... 5

Læs mere

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet

Døgnarbejde i kommuner. En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Matilde Høybye-Mortensen, Kenneth Lykke Sørensen og Lotte Bøgh Andersen Døgnarbejde i kommuner En spørgeskemaundersøgelse af organisering af og holdninger til døgnarbejde på ældre- og socialområdet Døgnarbejde

Læs mere

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler

MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler MUS på frie skoler Lederes og læreres evaluering af medarbejderudviklingssamtaler på frie skoler Forfatter:

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø

Status over det psykiske arbejdsmiljø. undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Status over det psykiske arbejdsmiljø undersøgelse af FtF ernes psykiske arbejdsmiljø Delrapport 2 / November 26 Psykosociale faktorer i FTFernes arbejde nu og tidligere Nadia El-Salanti og Jørgen Møller

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2.

Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2. Analyse af efteruddannelsesbehovet og anvendelsen af AMU blandt EUD-uddannede teknikere Udarbejdet af Oxford Research A/S 2. december 2005 Revi- Forfatter: mlr Sidst gemt: 02-12-2005 15:06 Sidst udskrevet:

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Undersøgelse af rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i den offentlige sektor.

Undersøgelse af rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i den offentlige sektor. Undersøgelse af rammer for ledelse og arbejdstilrettelæggelse i den offentlige sektor. Lønkommissionen 13. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Tværgående problemstillinger...8 3. Dagtilbudsområdet...54

Læs mere

Trivsel i den inkluderende og digitaliserede folkeskole (TIDF)

Trivsel i den inkluderende og digitaliserede folkeskole (TIDF) Trivsel i den inkluderende og digitaliserede folkeskole (TIDF) En undersøgelse af 103 læreres trivsel i Ballerup Kommunes folkeskoler Februar 2012 www.competencehouse.dk Indhold 1. Sammenfatning... 3 1.1

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport

Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport Forbrugernes konkurrencekultur - dokumentationsrapport 2010 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Baggrund... 4 2.0 Fakta om forbrugerundersøgelsen... 4 3.0 Forbrugerundersøgelsens resultater... 6 3.1 Sammenfatning...

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet ProjektGruppeEksamen Delrapport 6: Individuel og gruppebaseret projekteksamen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet En sammenligning imellem gruppebaserede projekteksaminer 2006

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm.

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm. Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland Maj 2010 Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

Læs mere