BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN"

Transkript

1 BESTYRELSEN Direktør Poul J. Svanholm / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør, cand.polit. Henning Christophersen Adm. direktør Alf Duch-Pedersen Direktør, cand.polit. Bent M. Hansen Gårdejer Hans Hansen Kabinetssekretær, kammerherre, dr. jur. Niels Eilschou Holm Adm. direktør Peter Højland Adm. direktør Kjeld Kirk Kristiansen Direktør Palle Marcus Professor, dr. polit. Niels Chr. Nielsen Adm. direktør Sten Scheibye Professor Majken Schultz Direktør Birgit Aagaard-Svendsen Professor, dr. oecon. Claus Vastrup ** Portfolio Manager Jens Elton Andersen * Prokurist Jørgen Andersen * Fuldmægtig Peter Michaelsen * Fuldmægtig Henning Mikkelsen * Fuldmægtig Torben Pedersen * Ekspeditionssekretær Per Alling Toubro * Fuldmægtig Verner Usbeck * Assistent Solveig Nylev Thuesen Ørteby * * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN Peter Straarup / formand Kjeld Jørgensen / næstformand Jakob Brogaard Jeppe Christiansen Karsten Knudsen Sven Lystbæk Hans Møller-Christensen Søren Møller Nielsen Bjarne Wind DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

2 Danske Bank koncernen Danske Bank er en bredt forankret finansiel virksomhed. De mangeartede aktiviteter udøves under iagttagelse af koncernens fælles kerneværdier: Ordentlighed Kompetence Værdiskabelse Engagement Tilgængelighed Danske Bank koncernen ved indgangen til 2001 Danske Bank indgik i 2000 aftale om fusion med RealDanmark. Fusionen blev annonceret den 2. oktober Ved myndighedernes godkendelse den 8. november blev RealDanmark en del af Danske Bank koncernen. Den endelige fusion gennemføres med virkning fra 1. januar Balance 31. december 2000 på mia. kr. Egenkapital 31. december 2000 på 51 mia. kr. Knap medarbejdere. Forretningsområder: Detailbank, Realkredit, Engrosbank, Investmentbank, Kapitalforvaltning samt Liv og Pension. Kunder: Over 3 millioner privatkunder, mindre og mellemstore erhvervskunder og større virksomheds- og institutionelle kunder. Bredt dækkende filialnet i Danmark (626), Norge (67) og Sverige (42). Filialer i Storbritannien, Tyskland, USA og Finland samt datterbanker i Luxembourg og Polen. Over online kunder. 540 mia. kr. under forvaltning og rådgivning. En stærk, central IT-platform, der skaber grundlag for løbende effektivitetsforbedringer aktionærer. 6 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

3 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) Nettorenteindtægter ekskl. beholdningsindtjening Gebyrer og provisioner, netto Kursregulering fra handelsaktiviteter Øvrige basisindtægter Resultat af forsikringsdrift Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Avance ved salg af tilknyttede virksomheder Beholdningsindtjening Omkostninger ved fusion Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel Basisindtjening og beholdningsindtjening indeholder visse skønsmæssige fordelinger for 1996 og UDVALGTE HOVEDTAL FRA BALANCEN PR. 31. DECEMBER (Mia. kr.) Bankudlån 443,9 308,3 241,2 243,0 195,5 Realkreditudlån 420,4 72,7 61,9 47,7 37,0 Obligationer og aktier 259,2 147,1 140,0 136,2 117,6 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 212,9 157,6 140,4 138,5 130,6 Indlån 366,8 266,1 213,5 225,2 195,9 Udstedte obligationer 563,3 149,7 107,5 78,6 54,0 Efterstillede kapitalindskud 29,7 21,4 16,6 18,4 13,4 Egenkapital 50,9 30,4 30,4 27,5 25,9 Aktiver i alt 1.362,7 701,4 592,8 554,8 451,8 NØGLETAL Årets resultat pr. aktie 8,9 9,4 7,5 7,9 6,9 Årets resultat pr. aktie * 12,2 Årets resultat i procent af gns. egenkapital 15,2 16,4 13,7 15,7 14,9 Årets resultat i procent af gns. egenkapital * 20,8 Basisindtjening i procent af gns. egenkapital 24,5 17,0 15,6 9,4 10,0 Omkostninger i procent af basisindtægter 55,6 62,2 61,2 72,4 69,3 Solvensprocent 9,6 11,0 10,4 10,2 9,8 Kernekapitalprocent 6,8 7,4 7,7 7,2 7,7 Udbytte pr. aktie, kr. 4,40 2,50 1,80 1,80 1,60 Børskurs ultimo 141,8 80,9 85,7 91,4 47,3 Indre værdi 70,5 57,5 57,3 52,0 48,9 Antal heltidsmedarbejdere ultimo året: Danske Bank og konsoliderede datterselskaber Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber *) Ekskl. omkostninger ved fusion. Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

4 Beretning for 2000 Danske Bank koncernen havde i 2000 en meget tilfredsstillende fremgang inden for alle forretningsområder. Koncernens forretningsgrundlag blev yderligere styrket gennem fusionen med RealDanmark. Basisindtjeningen blev øget med 47 pct. til mio. kr. Til dækning af fusionsomkostninger blev udgiftsført mio. kr. Resultatet efter fusionsomkostninger og skat blev herefter på mio. kr. mod mio. kr. i Årets resultat i procent af den gennemsnitlige egenkapital udgjorde 15,2 pct. mod 16,4 pct. i Egenkapitalen udgjorde 50,9 mia. kr. ved udgangen af RealDanmark koncernens resultat efter fusionsomkostninger og skat udgjorde mio. kr. Resultatet indgår ikke i Danske Bank koncernens resultat for Derimod indgår RealDanmark koncernens balance på 595 mia. kr. i Danske Bank koncernens balance 31. december DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

5 Danske Bank koncernens basisindtægter steg i 2000 med mio. kr. til mio. kr. Det var især aktivitetsstigning i værdipapirhandel og kapitalforvaltning samt forbedring af rentemarginalen, der bidrog til fremgangen. Driftsomkostninger og afskrivninger steg med 865 mio. kr. eller 9 pct. Af stigningen kan 2 procentpoint henføres til resultatafhængig bonus og 5 procentpoint til det forhold, at Fokus Bank for første gang indgår med et fuldt driftsår. Koncernens samlede udgifter til tab og hensættelser var fortsat på et lavt niveau med 454 mio. kr. i 2000 mod 447 mio. kr. i Basisindtjeningen steg således med 47 pct., hvilket var i overensstemmelse med de forventninger, der blev udsendt i kvartalsrapporten for kvartal. Beholdningsindtjeningen var i 2000 på mio. kr. mod 459 mio. kr. året før. Danske Banks andel af fusionsomkostningerne er udgiftsført med 2,4 mia. kr. og omfatter især godtgørelser til fratrædende medarbejdere, fraflytning af lokaler og afvikling af IT-kontrakter. Danske Bank koncernens samlede aktiver udgjorde mia. kr. ved udgangen af 2000, eller 662 mia. kr. mere end året før. RealDanmark bidrog med 595 mia. kr., hvoraf realkreditlån udgjorde 341 mia. kr. Ombytningen af aktier i RealDanmark med nyudstedte aktier i Danske Bank forøgede aktiekapitalen med 2,3 mia. kr. Egenkapitalen steg med 24 mia. kr., efter at goodwill på 6 mia. kr. i overensstemmelse med koncernens praksis var afskrevet over egenkapitalen. Tilbagekøb af egne aktier i december 2000 reducerede egenkapitalen med 5 mia. kr. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

6 Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,40 kr. pr. aktie i udbytte. Forudsat generalforsamlingens godkendelse vil 1,5 mia. kr. blive henlagt til egenkapitalen, hvorefter Danske Banks egenkapital udgør 50,9 mia. kr. Koncernens solvensprocent var ultimo 2000 på 9,6, hvoraf kernekapitalprocenten udgjorde 6,8 mod 7,4 året før. Såvel solvensprocent som kernekapitalprocent var på niveau med bankens målsætning. I oktober meddelte Danske Bank og RealDanmark, at de to virksomheders bestyrelser var enige om at anbefale en sammenslutning af virksomhederne. Danske Bank fremsatte i forbindelse hermed ombytningstilbud til aktionærerne i RealDanmark, hvori Danske Bank tilbød 4,144 aktier à 10 kr. i Danske Bank for hver aktie i RealDanmark à 100 kr. Ombytningstilbudet var blandt andet betinget af, at konkurrencemyndighederne kunne tillade fusionen på vilkår, der var acceptable for Danske Bank. Ombytningstilbudet opnåede accept fra aktionærer, der repræsenterede 94,5 pct. af aktiekapitalen i RealDanmark. Den 8. november accepterede banken konkurrencemyndighedernes vilkår for fusionen, og der blev etableret koncernforhold mellem de to virksomheder. Den endelige fusion indstilles gennemført på selskabernes generalforsamlinger i slutningen af marts 2001 med virkning fra 1. januar Organisationsstrukturen i den nye koncern blev fastlagt i december. Det efterfølgende arbejde med hurtig integration af de to koncerner følger de fastlagte, ambitiøse tidsplaner. Med øget kapitalstyrke og større forretningsomfang står Danske Bank efter fusionen bedre rustet. En større forretningsvolumen giver koncernen bedre 10 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

7 Beretning for 2000 mulighed for at opnå stordriftsfordele, realisere besparelser og udvikle nye teknologiske løsninger til gavn også for kunderne. Hermed styrkes bankens muligheder for at imødekomme aktionærernes berettigede forventninger om et højt afkast af deres investering. Omkostningsbesparelserne i forbindelse med fusionen er vurderet til omkring 2,2 mia. kr. årligt efter en periode på tre år. Der skønnes samtidig en indtægtsnedgang på netto omkring 0,2 mia. kr. som følge af fusionen. I juni købte Danske Bank aktiemajoriteten i den polske Pol-Can Bank. Med købet af banken, som drives videre under navnet Danske Bank Polska S.A., etablerede Danske Bank mulighed for at betjene erhvervskunder, der har aktiviteter i det stærkt voksende polske marked. Koncernens stigende forretningsomfang inden for kapitalforvaltning blev i september yderligere udbygget ved købet af et finsk kapitalforvaltningsselskab, der drives videre under navnet Danske Capital Finland Oy. I overensstemmelse med ønsket om at koncentrere kapital- og ledelsesressourcer inden for kerneområderne frasolgte banken i september sit factoringselskab, Forenede Factors. Af samme årsag har banken truffet beslutning om at nedlægge sine filialer i Hong Kong og Singapore samt at tilpasse forretningsaktiviteterne i New York-filialen. På bankens ordinære generalforsamling i marts godkendte aktionærerne bestyrelsens forslag om, at koncernens moderselskab skiftede navn fra Den Danske Bank Aktieselskab til Danske Bank A/S. Derved var der også skabt grundlag for, at koncernens nye designlinie kunne introduceres i september. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

8 Bankens medarbejdere kunne ved en afstemning i efteråret 2000 afgøre, om der skulle indføres et nyt lønsystem til erstatning for det hidtidige, der lagde stor vægt på anciennitet. Det nye system bygger på en individuel vurdering af jobbets indhold og medarbejderens kvalifikationer. Derved opnås løbende sammenhæng mellem den enkelte medarbejders indsats og den udbetalte løn. Systemet blev vedtaget med et stort flertal blandt medarbejderne. I kombination med bonusordningerne, der omfatter stort set alle medarbejdere, fik koncernen hermed etableret et fleksibelt og incitamentskabende aflønningssystem. Der blev i forbindelse med det nye lønsystem også introduceret en ny titelstruktur, hvor medarbejdernes titler blev tilpasset det aktuelle jobindhold. Banken fortsatte i 2000 sine bestræbelser på at styrke sin centrale IT-platform. Således blev samtlige filialer i Sverige lagt over på platformen. På Internettet introducerede banken en portal for detailhandlens tilbud til private. Danske Bank var også, sammen med tre andre større danske virksomheder, initiativtager til etablering af en såkaldt business to business portal, som vil påbegynde sine aktiviteter i Pensionsafkastskatteloven blev ved udgangen af året ændret med det formål at afbøde konsekvenserne af Pinsepakken fra Pinsepakken havde øget beskatningen af danske livs- og pensionsforsikringsselskaber så markant, at der opstod usikkerhed om selskabernes evne til i fremtiden at leve op til de garanterede udbetalinger. Lovændringen betyder, at beskatningen af selskabernes aktieindtægter øges, mens den reduceres for renteindtægter. Danske Bank koncernens Liv og Pensionsområde, Danica Pension, havde et investeringsafkast i 2000 på knap 5 pct. Danica har fra og med 2001 indført betinget bonustilskrivning, og myndighederne har forhøjet opgørelsesrenten. Disse forhold har i kombination med de nye beskatningsregler 12 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

9 Beretning for 2000 væsentligt nedbragt den økonomiske risiko i forbindelse med pensionsordninger, hvor Danica har garanteret en mindsteydelse. I marts indgik banken forlig med regeringen i den færøske banksag, hvor der var udtaget stævning mod banken med krav om erstatning på 1,5 mia. kr. Forliget indebar, at banken pr. kulance betalte 300 mio. kr. til staten, og at alle krav om erstatning blev opgivet. Der var enighed mellem parterne om, at betalingen skete, uden at banken på nogen måde anerkendte at have handlet anvarspådragende i sagsforløbet. Vilkårene for at drive finansiel virksomhed på Danske Bank koncernens markeder i Nordeuropa var generelt gunstige i Der var dog stor forskel på, hvor de enkelte lande befandt sig i konjunkturforløbet. I Danmark var det private forbrug, der blev ramt af regeringens pinseindgreb fra 1998, præget af stagnation. En stærk eksportfremgang og reparationsarbejder efter orkanen i december 1999 fastholdt dog en høj vækst i erhvervs- og boliginvesteringerne. Billedet i Norge var præget af aftagende forbrugsvækst på grund af pengepolitiske stramninger. De høje oliepriser var dog med til at holde tilliden til fremtiden på et højt niveau. Den svenske økonomi var begunstiget af høj vækst i både eksport, investeringer og forbrug. Trods pengepolitiske stramninger fra Den Europæiske Centralbank lå de lange europæiske obligationsrenter lavere ved slutningen af 2000 end ved årets begyndelse. Rentefaldet var en følge af udsigterne til en svagere vækst i den amerikanske økonomi og urolige aktiemarkeder. Da spændet mellem danske og tyske renter samtidig blev indsnævret, faldt den danske 10-årige statsobligationsrente med 0,5 procentpoint til 5,2 pct. ultimo året. De danske pengemarkedsrenter var ved årets udgang stadig påvirket af Nationalbankens rentestramning, efter de danske vælgere i september stemte nej til forslaget om at indføre den fælles europæiske mønt, euroen. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

10 Det danske aktiemarked indhentede i 2000 det efterslæb, der året før var opstået i forhold til europæiske aktier. KFX-indekset på Københavns Fondsbørs steg gennem året med 23 pct. og blev derved det stærkest stigende lande-indeks i Vesteuropa. Det norske OSE-indeks faldt i 2000 med 2 pct. Det svenske Generalindeks faldt med 12 pct., hovedsageligt på grund af den generelt negative udvikling inden for IT-aktier. Selv om den økonomiske vækst i 2001 ventes at blive behersket i Danmark og synes at have toppet i både Norge og Sverige, forekommer hverken privateller erhvervskundernes økonomiske situation at være anstrengt. Danske Bank aktien havde med en 75 pct. kursværdistigning en meget tilfredsstillende kursudvikling i Stigningen skyldes blandt andet annonceringen af fusionen med RealDanmark, som blev særdeles vel modtaget af de finansielle markeder. Fusionen har øget koncernens markedsværdi væsentligt, og det vil i kombination med nedsættelsen af stykstørrelsen på bankens aktier fra 100 kr. til 10 kr. medvirke til at fastholde en høj likviditet i aktien. Over en femårsperiode frem til ultimo 2000 har bankens aktionærer haft et gennemsnitligt årligt afkast, inkl. udbytte, på knap 27 pct. Ved offentliggørelsen af fusionen med RealDanmark blev det meddelt, at det vil være bestyrelsens målsætning at indstille en udbyttebetaling til generalforsamlingen på omkring 40 pct. af årets overskud efter skat. 14 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

11 Beretning for 2000 For året 2000 indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udbetales 4,40 kr. i udbytte pr. aktie, eller i alt mio. kr. svarende til 40 pct. af det proforma konsoliderede nettoresultat før omkostninger ved fusion. I 1999 var udbyttebetalingen fra Danske Bank på mio. kr. Fusionen med RealDanmark ændrer i væsentligt omfang på koncernens balancesammensætning i retning af realkreditlån med større stabilitet og en højere grad af pantesikkerhed. På den baggrund reducerede koncernen sin målsætning til kernekapitalprocenten til niveauet 6,5. Herved etableres grundlag for en mere effektiv udnyttelse af koncernens kapitalbase. Koncernens aktiviteter i 2001 bliver præget af fusionen med RealDanmark. Medarbejdere og ledelse i de enkelte forretningsområder vil skulle anvende betydelige ressourcer på at gennemføre fusionen hurtigt og sikre, at mulighederne for omkostningsbesparelser udnyttes optimalt. Uanset det betydelige arbejde med den praktiske gennemførelse af fusionen er det bankens vurdering, at der også er kapacitet til at fastholde kvaliteten i kundebetjeningen på et højt niveau og til at fortsætte de senere års forretningsmæssige fremgang. Basisindtjeningen for 2001 forventes at blive noget højere end den proforma konsoliderede basisindtjening på mio. kr. i Fremgangen i basisindtjeningen forventes dog ikke at blive på samme høje niveau som i DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

12 Fusion Sammenslutningen mellem Danske Bank og RealDanmark I fælles børs- og pressemeddelelser af 2. oktober 2000 meddelte Danske Bank og RealDanmark, at enige bestyrelser i de to selskaber anbefalede en sammenslutning af Danske Bank og RealDanmark. Sammenslutningen havde opbakning fra RealDanmarks dengang tre største aktionærer, som repræsenterede omkring 70 pct. af aktiekapitalen. Danske Bank offentliggjorde samme dag et ombytningstilbud til aktionærerne i RealDanmark, hvor banken tilbød 4,144 Danske Bank aktier à 10 kr. for hver aktie i RealDanmark à 100 kr. Ombytningstilbudet, som gjaldt i perioden 2. til 30. oktober 2000, repræsenterede på offentliggørelsesdagen en merværdi på cirka 71 pct. for RealDanmarks aktionærer i forhold til Real- Danmarks børskurs forud for offentliggørelsen. Ombytningstilbuddet var fastlagt med udgangspunkt i de forventninger, der var til indtjening de kommende år i henholdsvis Danske Bank og RealDanmark. Ved tilbudsperiodens udløb den 30. oktober 2000 havde cirka aktionærer i RealDanmark anmodet om ombytning af aktier, svarende til 94,5 pct. af RealDanmarks aktiekapital. På ekstraordinære generalforsamlinger den 30. oktober og den 30. november gennemførte Danske Bank de vedtægtsændringer og beslutninger, der var nødvendige led i den kommende fusion. RealDanmark gennemførte tilsvarende de nødvendige beslutninger på ekstraordinære generalforsamlinger. 16 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

13 Danske Banks ombytningstilbud var blandt andet betinget af, at konkurrencemyndighederne kunne tillade fusionen på vilkår, der var acceptable for banken. Efter at have gennemgået Konkurrencerådets vilkår for fusionen meddelte Danske Bank den 8. november accept heraf. Konkurrencerådets afgørelse var blandt andet baseret på tilsagn fra banken. Tilsagnene er vedlagt bankens fondsbørsmeddelelse af 8. november Bankens bestyrelse besluttede herefter den 16. november 2000 at forhøje aktiekapitalen med nominelt kr., der blev anvendt som vederlag for erhvervelsen af de 94,5 pct. af aktiekapitalen i RealDanmark. Bestyrelserne i Danske Bank, RealDanmark og BG Bank vil på de ordinære generalforsamlinger i slutningen af marts 2001 stille forslag om fusion af selskaberne med virkning fra 1. januar RealDanmark og BG Bank fusioneres med Danske Bank, der bliver koncernens fortsættende moderselskab. Danske Kredit og BG Kredit fusioneres ind i Realkredit Danmark, som bliver datterselskab af Danske Bank. Det forventes, at RealDanmark aktien afnoteres på Københavns Fondsbørs primo april. Den fusionerede koncern har en betydelig styrke på de finansielle markeder såvel i Danmark som i Norden. Koncernen har den bedste filialdækning i Danmark, en samlet balance 31. december 2000 på mia. kr. med årlige basisindtægter på 26 mia. kr. og knap medarbejdere. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

14 I nedenstående ureviderede proformaopstilling vises udvalgte dele af den fusionerede koncerns regnskabstal for 2000 og PROFORMA HOVEDTAL DANSKE BANK KONCERNEN OG REALDANMARK KONCERNEN (Mio. kr.) Resultatopgørelse Netto renteindtægter Gebyr og provisioner, netto Bidragsindtægter Kursregulering fra handelsaktiviteter Øvrige basisindtægter Resultat af forsikringsdrift Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Avance ved salg af tilknyttede selskaber Beholdningsindtjening Omkostninger ved fusion Tilpasning af regnskabsmæssig praksis og skøn Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsaktionærernes andel Balance i sammendrag Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker Bankudlån Realkreditudlån Obligationer, aktier og kapitalandele Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Minoritetsaktionærer Egenkapital Passiver i alt Nøgletal Årets resultat pr. aktie à 10 kr. 8,2 - Udbytte pr. aktie 4,40 - Årets resultat i procent p.a. af gns. egenkapital 11,5 12,8 Basisindtjening i pct. p.a. af gns. egenkapital 16,6 11,3 Driftsomkostninger og afskrivninger i procent af basisindtægter 61,2 69,4 Solvensprocent 9,6 10,9 Kernekapitalprocent 6,8 7,8 Indre værdi pr. udestående aktie à 10 kr. 70,5 71 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Der er i sammenligningstallene for 1999 ikke foretaget elimineringer af interne mellemværender og forskelle i regnskabspraksis, idet disse ikke har betydning for koncernens resultat og egenkapital. Basisindtjeningen for RealDanmark er skønsmæssigt tilpasset den basisindtjeningsmodel, der hidtil er anvendt af Danske Bank. 18 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

15 Fusion Forventede omkostningsbesparelser i forretnings- og ressourceområder (Mio. kr.) 2004 Detailbank 660 Realkredit 200 Øvrige forretningsområder 210 IT 625 Andre ressourceområder 550 Samlede årlige omkostningssynergier Fusionen ventes at resultere i betydelige synergier i form af omkostningsbesparelser og øget krydssalg. Omkostningsbesparelserne vurderes at udgøre i størrelsesordenen 2,2 mia. kr. årligt og ventes opnået successivt og i fuldt omfang ved udgangen af Samtidig må der ventes en vis afgang af privatkunder i forbindelse med sammenlægninger af filialer. Nogle af de erhvervskunder, der tidligere har anvendt både Danske Bank og BG Bank som bankforbindelse, må forventes at søge supplerende pengeinstitutforbindelse uden for Danske Bank koncernen. Den samlede indtægtsnedgang som følge af disse forhold ventes at udgøre omkring 0,2 mia. kr. årligt. De nævnte omkostningsbesparelser inkluderer ikke de to fusionerende koncerners allerede iværksatte planer for indtjenings- og omkostningsforbedringer, som ventes opnået i tillæg til fusionssynergierne. De samlede restruktureringsomkostninger, der afholdes i forbindelse med fusionen, er udgiftsført i de fusionerende selskabers regnskaber for 2000 med 2,7 mia. kr. og omfatter omkostninger vedrørende godtgørelser til fratrædende medarbejdere, afvikling af IT-systemer, lukninger i filialnettet og reduktion af stabe. Ved fusionens offentliggørelse var sammensætningen af koncernens øverste ledelse aftalt. Den praktiske gennemførelse af sammenslutningen blev iværksat efter Konkurrencerådets godkendelse i november. Det organisatoriske arbejde med sammenslutningen var tilendebragt ved årsskiftet, hvor de fusionerende selskaber begyndte at fungere som én koncern. I 2001 forestår et omfattende arbejde med koncernens IT-systemer, hvor den største opgave bliver omlægningen af BG Bank til den IT-platform, der anvendes i Danske Bank. Omlægningen ventes gennemført inden udgangen af DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

Årsregnskabsmeddelelse for. Danske Bank koncernen

Årsregnskabsmeddelelse for. Danske Bank koncernen Årsregnskabsmeddelelse 2000 for Danske Bank koncernen Fondsbørsmeddelelse nr. 4 i 2001 22. februar 2001 Side 1 af 16 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2000 1999

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16

Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001. Kvartalsrapport. 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2001 25. oktober 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 DANSKE BANK 1.-3. KVARTAL 2001 1/ 16 Danske Bank koncernen hovedtal BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Proforma 1.-3.

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9

Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2003. GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 Fondsbørsmeddelelse 22. april 2003 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2003 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2003 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2003 2002 2002 Netto

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen

Bankens ordinære generalforsamling afholdes den 9. marts 2004 i Silkeborg. Indkaldelse til generalforsamlingen Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 17.02.2004 Jyske Bank-koncernens årsrapport for 2003 Indkaldelse til

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2004)

Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. november Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 27. marts 2001 kl i Bella Center, Center Boulevard 5, København S.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 27. marts 2001 kl i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. Årsrapport 2000 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 27. marts 2001 kl. 10.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000 DANSKE BANK KONCERNENS ÅRSRAPPORT

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002

Velkommen til pressemøde. Præsentation af årsregnskab 2002 Velkommen til pressemøde Præsentation af årsregnskab 2002 Bemærk! Lydudtag fra talerstolen (pressedrop) er installeret bag de forreste stolerækker. Årsrapport 2002 Resumé af 2002 - Godt år på trods af

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

1. halvår 2005. Pressemøde

1. halvår 2005. Pressemøde 1. halvår 2005 Pressemøde 11. august 2005 Resumé af 1. halvår 2005 Resumé af 1. halvår 2005 - Højt aktivitetsniveau giver bedre resultat end forventet Overskud efter skat 49 pct. til 6,1 mia. kr. Indtægter

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen

1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 30. oktober 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2002 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 1.-3. kvartals rapport 2002 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 8, 2003 30. april 2003 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10. Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S

Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 01/2007. Regnskabsmeddelelse for 2006 fra Kreditbanken A/S Overskrifter: Resultat før skat på 64,7 mio. kr. - forrenter egenkapitalen med 22,2%. Nettoresultat på 45,7 mio. kr. (36,7

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2004 for Salling Bank A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 7 Skive, den 4. august 24 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 24 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk karakteriserer halvårsrapporten:

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10

Fondsbørsmeddelelse 07/ april 2005 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /10 Fondsbørsmeddelelse 07/2005 27. april 2005 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2005 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2005 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2005 2004 2004

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank Pressemeddelelse 4. september 2013 Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank vil fusionere til Fynske Bank To af Fyns mest solide lokalbanker ønsker at fusionere til Fynske Bank. Formålet med fusionen er at

Læs mere

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr.

Beholdningsresultatet er forøget med 63 mio. kr. til 79 mio. kr. Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Bourse de Luxembourg Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 06/06 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003

3. kvartal 2003. Regnskabspræsentation. 28. oktober 2003 3. kvartal 2003 Regnskabspræsentation 28. oktober 2003 Agenda Side 1. Resumé af 1.-3. kvartal 2003 3 2. Finansielle hovedtal 5 3. Udvikling i regnskabsposter 8 4. Kapitalforhold 14 5. Udvikling i forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2001

Halvårsrapport 1. halvår 2001 Halvårsrapport 1. halvår 2001 Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 9 i 2001 Realkredit Danmark 1. halvår 2001 Side 1 af 14

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: Dato: 23.5.25 23.5.25 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 1.25 Kvartalsrapport for 1. kvartal 25 Nordjyske Bank

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere