BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN"

Transkript

1 BESTYRELSEN Direktør Poul J. Svanholm / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør, cand.polit. Henning Christophersen Adm. direktør Alf Duch-Pedersen Direktør, cand.polit. Bent M. Hansen Gårdejer Hans Hansen Kabinetssekretær, kammerherre, dr. jur. Niels Eilschou Holm Adm. direktør Peter Højland Adm. direktør Kjeld Kirk Kristiansen Direktør Palle Marcus Professor, dr. polit. Niels Chr. Nielsen Adm. direktør Sten Scheibye Professor Majken Schultz Direktør Birgit Aagaard-Svendsen Professor, dr. oecon. Claus Vastrup ** Portfolio Manager Jens Elton Andersen * Prokurist Jørgen Andersen * Fuldmægtig Peter Michaelsen * Fuldmægtig Henning Mikkelsen * Fuldmægtig Torben Pedersen * Ekspeditionssekretær Per Alling Toubro * Fuldmægtig Verner Usbeck * Assistent Solveig Nylev Thuesen Ørteby * * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN Peter Straarup / formand Kjeld Jørgensen / næstformand Jakob Brogaard Jeppe Christiansen Karsten Knudsen Sven Lystbæk Hans Møller-Christensen Søren Møller Nielsen Bjarne Wind DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

2 Danske Bank koncernen Danske Bank er en bredt forankret finansiel virksomhed. De mangeartede aktiviteter udøves under iagttagelse af koncernens fælles kerneværdier: Ordentlighed Kompetence Værdiskabelse Engagement Tilgængelighed Danske Bank koncernen ved indgangen til 2001 Danske Bank indgik i 2000 aftale om fusion med RealDanmark. Fusionen blev annonceret den 2. oktober Ved myndighedernes godkendelse den 8. november blev RealDanmark en del af Danske Bank koncernen. Den endelige fusion gennemføres med virkning fra 1. januar Balance 31. december 2000 på mia. kr. Egenkapital 31. december 2000 på 51 mia. kr. Knap medarbejdere. Forretningsområder: Detailbank, Realkredit, Engrosbank, Investmentbank, Kapitalforvaltning samt Liv og Pension. Kunder: Over 3 millioner privatkunder, mindre og mellemstore erhvervskunder og større virksomheds- og institutionelle kunder. Bredt dækkende filialnet i Danmark (626), Norge (67) og Sverige (42). Filialer i Storbritannien, Tyskland, USA og Finland samt datterbanker i Luxembourg og Polen. Over online kunder. 540 mia. kr. under forvaltning og rådgivning. En stærk, central IT-platform, der skaber grundlag for løbende effektivitetsforbedringer aktionærer. 6 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

3 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) Nettorenteindtægter ekskl. beholdningsindtjening Gebyrer og provisioner, netto Kursregulering fra handelsaktiviteter Øvrige basisindtægter Resultat af forsikringsdrift Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Avance ved salg af tilknyttede virksomheder Beholdningsindtjening Omkostninger ved fusion Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel Basisindtjening og beholdningsindtjening indeholder visse skønsmæssige fordelinger for 1996 og UDVALGTE HOVEDTAL FRA BALANCEN PR. 31. DECEMBER (Mia. kr.) Bankudlån 443,9 308,3 241,2 243,0 195,5 Realkreditudlån 420,4 72,7 61,9 47,7 37,0 Obligationer og aktier 259,2 147,1 140,0 136,2 117,6 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 212,9 157,6 140,4 138,5 130,6 Indlån 366,8 266,1 213,5 225,2 195,9 Udstedte obligationer 563,3 149,7 107,5 78,6 54,0 Efterstillede kapitalindskud 29,7 21,4 16,6 18,4 13,4 Egenkapital 50,9 30,4 30,4 27,5 25,9 Aktiver i alt 1.362,7 701,4 592,8 554,8 451,8 NØGLETAL Årets resultat pr. aktie 8,9 9,4 7,5 7,9 6,9 Årets resultat pr. aktie * 12,2 Årets resultat i procent af gns. egenkapital 15,2 16,4 13,7 15,7 14,9 Årets resultat i procent af gns. egenkapital * 20,8 Basisindtjening i procent af gns. egenkapital 24,5 17,0 15,6 9,4 10,0 Omkostninger i procent af basisindtægter 55,6 62,2 61,2 72,4 69,3 Solvensprocent 9,6 11,0 10,4 10,2 9,8 Kernekapitalprocent 6,8 7,4 7,7 7,2 7,7 Udbytte pr. aktie, kr. 4,40 2,50 1,80 1,80 1,60 Børskurs ultimo 141,8 80,9 85,7 91,4 47,3 Indre værdi 70,5 57,5 57,3 52,0 48,9 Antal heltidsmedarbejdere ultimo året: Danske Bank og konsoliderede datterselskaber Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber *) Ekskl. omkostninger ved fusion. Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

4 Beretning for 2000 Danske Bank koncernen havde i 2000 en meget tilfredsstillende fremgang inden for alle forretningsområder. Koncernens forretningsgrundlag blev yderligere styrket gennem fusionen med RealDanmark. Basisindtjeningen blev øget med 47 pct. til mio. kr. Til dækning af fusionsomkostninger blev udgiftsført mio. kr. Resultatet efter fusionsomkostninger og skat blev herefter på mio. kr. mod mio. kr. i Årets resultat i procent af den gennemsnitlige egenkapital udgjorde 15,2 pct. mod 16,4 pct. i Egenkapitalen udgjorde 50,9 mia. kr. ved udgangen af RealDanmark koncernens resultat efter fusionsomkostninger og skat udgjorde mio. kr. Resultatet indgår ikke i Danske Bank koncernens resultat for Derimod indgår RealDanmark koncernens balance på 595 mia. kr. i Danske Bank koncernens balance 31. december DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

5 Danske Bank koncernens basisindtægter steg i 2000 med mio. kr. til mio. kr. Det var især aktivitetsstigning i værdipapirhandel og kapitalforvaltning samt forbedring af rentemarginalen, der bidrog til fremgangen. Driftsomkostninger og afskrivninger steg med 865 mio. kr. eller 9 pct. Af stigningen kan 2 procentpoint henføres til resultatafhængig bonus og 5 procentpoint til det forhold, at Fokus Bank for første gang indgår med et fuldt driftsår. Koncernens samlede udgifter til tab og hensættelser var fortsat på et lavt niveau med 454 mio. kr. i 2000 mod 447 mio. kr. i Basisindtjeningen steg således med 47 pct., hvilket var i overensstemmelse med de forventninger, der blev udsendt i kvartalsrapporten for kvartal. Beholdningsindtjeningen var i 2000 på mio. kr. mod 459 mio. kr. året før. Danske Banks andel af fusionsomkostningerne er udgiftsført med 2,4 mia. kr. og omfatter især godtgørelser til fratrædende medarbejdere, fraflytning af lokaler og afvikling af IT-kontrakter. Danske Bank koncernens samlede aktiver udgjorde mia. kr. ved udgangen af 2000, eller 662 mia. kr. mere end året før. RealDanmark bidrog med 595 mia. kr., hvoraf realkreditlån udgjorde 341 mia. kr. Ombytningen af aktier i RealDanmark med nyudstedte aktier i Danske Bank forøgede aktiekapitalen med 2,3 mia. kr. Egenkapitalen steg med 24 mia. kr., efter at goodwill på 6 mia. kr. i overensstemmelse med koncernens praksis var afskrevet over egenkapitalen. Tilbagekøb af egne aktier i december 2000 reducerede egenkapitalen med 5 mia. kr. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

6 Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,40 kr. pr. aktie i udbytte. Forudsat generalforsamlingens godkendelse vil 1,5 mia. kr. blive henlagt til egenkapitalen, hvorefter Danske Banks egenkapital udgør 50,9 mia. kr. Koncernens solvensprocent var ultimo 2000 på 9,6, hvoraf kernekapitalprocenten udgjorde 6,8 mod 7,4 året før. Såvel solvensprocent som kernekapitalprocent var på niveau med bankens målsætning. I oktober meddelte Danske Bank og RealDanmark, at de to virksomheders bestyrelser var enige om at anbefale en sammenslutning af virksomhederne. Danske Bank fremsatte i forbindelse hermed ombytningstilbud til aktionærerne i RealDanmark, hvori Danske Bank tilbød 4,144 aktier à 10 kr. i Danske Bank for hver aktie i RealDanmark à 100 kr. Ombytningstilbudet var blandt andet betinget af, at konkurrencemyndighederne kunne tillade fusionen på vilkår, der var acceptable for Danske Bank. Ombytningstilbudet opnåede accept fra aktionærer, der repræsenterede 94,5 pct. af aktiekapitalen i RealDanmark. Den 8. november accepterede banken konkurrencemyndighedernes vilkår for fusionen, og der blev etableret koncernforhold mellem de to virksomheder. Den endelige fusion indstilles gennemført på selskabernes generalforsamlinger i slutningen af marts 2001 med virkning fra 1. januar Organisationsstrukturen i den nye koncern blev fastlagt i december. Det efterfølgende arbejde med hurtig integration af de to koncerner følger de fastlagte, ambitiøse tidsplaner. Med øget kapitalstyrke og større forretningsomfang står Danske Bank efter fusionen bedre rustet. En større forretningsvolumen giver koncernen bedre 10 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

7 Beretning for 2000 mulighed for at opnå stordriftsfordele, realisere besparelser og udvikle nye teknologiske løsninger til gavn også for kunderne. Hermed styrkes bankens muligheder for at imødekomme aktionærernes berettigede forventninger om et højt afkast af deres investering. Omkostningsbesparelserne i forbindelse med fusionen er vurderet til omkring 2,2 mia. kr. årligt efter en periode på tre år. Der skønnes samtidig en indtægtsnedgang på netto omkring 0,2 mia. kr. som følge af fusionen. I juni købte Danske Bank aktiemajoriteten i den polske Pol-Can Bank. Med købet af banken, som drives videre under navnet Danske Bank Polska S.A., etablerede Danske Bank mulighed for at betjene erhvervskunder, der har aktiviteter i det stærkt voksende polske marked. Koncernens stigende forretningsomfang inden for kapitalforvaltning blev i september yderligere udbygget ved købet af et finsk kapitalforvaltningsselskab, der drives videre under navnet Danske Capital Finland Oy. I overensstemmelse med ønsket om at koncentrere kapital- og ledelsesressourcer inden for kerneområderne frasolgte banken i september sit factoringselskab, Forenede Factors. Af samme årsag har banken truffet beslutning om at nedlægge sine filialer i Hong Kong og Singapore samt at tilpasse forretningsaktiviteterne i New York-filialen. På bankens ordinære generalforsamling i marts godkendte aktionærerne bestyrelsens forslag om, at koncernens moderselskab skiftede navn fra Den Danske Bank Aktieselskab til Danske Bank A/S. Derved var der også skabt grundlag for, at koncernens nye designlinie kunne introduceres i september. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

8 Bankens medarbejdere kunne ved en afstemning i efteråret 2000 afgøre, om der skulle indføres et nyt lønsystem til erstatning for det hidtidige, der lagde stor vægt på anciennitet. Det nye system bygger på en individuel vurdering af jobbets indhold og medarbejderens kvalifikationer. Derved opnås løbende sammenhæng mellem den enkelte medarbejders indsats og den udbetalte løn. Systemet blev vedtaget med et stort flertal blandt medarbejderne. I kombination med bonusordningerne, der omfatter stort set alle medarbejdere, fik koncernen hermed etableret et fleksibelt og incitamentskabende aflønningssystem. Der blev i forbindelse med det nye lønsystem også introduceret en ny titelstruktur, hvor medarbejdernes titler blev tilpasset det aktuelle jobindhold. Banken fortsatte i 2000 sine bestræbelser på at styrke sin centrale IT-platform. Således blev samtlige filialer i Sverige lagt over på platformen. På Internettet introducerede banken en portal for detailhandlens tilbud til private. Danske Bank var også, sammen med tre andre større danske virksomheder, initiativtager til etablering af en såkaldt business to business portal, som vil påbegynde sine aktiviteter i Pensionsafkastskatteloven blev ved udgangen af året ændret med det formål at afbøde konsekvenserne af Pinsepakken fra Pinsepakken havde øget beskatningen af danske livs- og pensionsforsikringsselskaber så markant, at der opstod usikkerhed om selskabernes evne til i fremtiden at leve op til de garanterede udbetalinger. Lovændringen betyder, at beskatningen af selskabernes aktieindtægter øges, mens den reduceres for renteindtægter. Danske Bank koncernens Liv og Pensionsområde, Danica Pension, havde et investeringsafkast i 2000 på knap 5 pct. Danica har fra og med 2001 indført betinget bonustilskrivning, og myndighederne har forhøjet opgørelsesrenten. Disse forhold har i kombination med de nye beskatningsregler 12 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

9 Beretning for 2000 væsentligt nedbragt den økonomiske risiko i forbindelse med pensionsordninger, hvor Danica har garanteret en mindsteydelse. I marts indgik banken forlig med regeringen i den færøske banksag, hvor der var udtaget stævning mod banken med krav om erstatning på 1,5 mia. kr. Forliget indebar, at banken pr. kulance betalte 300 mio. kr. til staten, og at alle krav om erstatning blev opgivet. Der var enighed mellem parterne om, at betalingen skete, uden at banken på nogen måde anerkendte at have handlet anvarspådragende i sagsforløbet. Vilkårene for at drive finansiel virksomhed på Danske Bank koncernens markeder i Nordeuropa var generelt gunstige i Der var dog stor forskel på, hvor de enkelte lande befandt sig i konjunkturforløbet. I Danmark var det private forbrug, der blev ramt af regeringens pinseindgreb fra 1998, præget af stagnation. En stærk eksportfremgang og reparationsarbejder efter orkanen i december 1999 fastholdt dog en høj vækst i erhvervs- og boliginvesteringerne. Billedet i Norge var præget af aftagende forbrugsvækst på grund af pengepolitiske stramninger. De høje oliepriser var dog med til at holde tilliden til fremtiden på et højt niveau. Den svenske økonomi var begunstiget af høj vækst i både eksport, investeringer og forbrug. Trods pengepolitiske stramninger fra Den Europæiske Centralbank lå de lange europæiske obligationsrenter lavere ved slutningen af 2000 end ved årets begyndelse. Rentefaldet var en følge af udsigterne til en svagere vækst i den amerikanske økonomi og urolige aktiemarkeder. Da spændet mellem danske og tyske renter samtidig blev indsnævret, faldt den danske 10-årige statsobligationsrente med 0,5 procentpoint til 5,2 pct. ultimo året. De danske pengemarkedsrenter var ved årets udgang stadig påvirket af Nationalbankens rentestramning, efter de danske vælgere i september stemte nej til forslaget om at indføre den fælles europæiske mønt, euroen. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

10 Det danske aktiemarked indhentede i 2000 det efterslæb, der året før var opstået i forhold til europæiske aktier. KFX-indekset på Københavns Fondsbørs steg gennem året med 23 pct. og blev derved det stærkest stigende lande-indeks i Vesteuropa. Det norske OSE-indeks faldt i 2000 med 2 pct. Det svenske Generalindeks faldt med 12 pct., hovedsageligt på grund af den generelt negative udvikling inden for IT-aktier. Selv om den økonomiske vækst i 2001 ventes at blive behersket i Danmark og synes at have toppet i både Norge og Sverige, forekommer hverken privateller erhvervskundernes økonomiske situation at være anstrengt. Danske Bank aktien havde med en 75 pct. kursværdistigning en meget tilfredsstillende kursudvikling i Stigningen skyldes blandt andet annonceringen af fusionen med RealDanmark, som blev særdeles vel modtaget af de finansielle markeder. Fusionen har øget koncernens markedsværdi væsentligt, og det vil i kombination med nedsættelsen af stykstørrelsen på bankens aktier fra 100 kr. til 10 kr. medvirke til at fastholde en høj likviditet i aktien. Over en femårsperiode frem til ultimo 2000 har bankens aktionærer haft et gennemsnitligt årligt afkast, inkl. udbytte, på knap 27 pct. Ved offentliggørelsen af fusionen med RealDanmark blev det meddelt, at det vil være bestyrelsens målsætning at indstille en udbyttebetaling til generalforsamlingen på omkring 40 pct. af årets overskud efter skat. 14 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

11 Beretning for 2000 For året 2000 indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udbetales 4,40 kr. i udbytte pr. aktie, eller i alt mio. kr. svarende til 40 pct. af det proforma konsoliderede nettoresultat før omkostninger ved fusion. I 1999 var udbyttebetalingen fra Danske Bank på mio. kr. Fusionen med RealDanmark ændrer i væsentligt omfang på koncernens balancesammensætning i retning af realkreditlån med større stabilitet og en højere grad af pantesikkerhed. På den baggrund reducerede koncernen sin målsætning til kernekapitalprocenten til niveauet 6,5. Herved etableres grundlag for en mere effektiv udnyttelse af koncernens kapitalbase. Koncernens aktiviteter i 2001 bliver præget af fusionen med RealDanmark. Medarbejdere og ledelse i de enkelte forretningsområder vil skulle anvende betydelige ressourcer på at gennemføre fusionen hurtigt og sikre, at mulighederne for omkostningsbesparelser udnyttes optimalt. Uanset det betydelige arbejde med den praktiske gennemførelse af fusionen er det bankens vurdering, at der også er kapacitet til at fastholde kvaliteten i kundebetjeningen på et højt niveau og til at fortsætte de senere års forretningsmæssige fremgang. Basisindtjeningen for 2001 forventes at blive noget højere end den proforma konsoliderede basisindtjening på mio. kr. i Fremgangen i basisindtjeningen forventes dog ikke at blive på samme høje niveau som i DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

12 Fusion Sammenslutningen mellem Danske Bank og RealDanmark I fælles børs- og pressemeddelelser af 2. oktober 2000 meddelte Danske Bank og RealDanmark, at enige bestyrelser i de to selskaber anbefalede en sammenslutning af Danske Bank og RealDanmark. Sammenslutningen havde opbakning fra RealDanmarks dengang tre største aktionærer, som repræsenterede omkring 70 pct. af aktiekapitalen. Danske Bank offentliggjorde samme dag et ombytningstilbud til aktionærerne i RealDanmark, hvor banken tilbød 4,144 Danske Bank aktier à 10 kr. for hver aktie i RealDanmark à 100 kr. Ombytningstilbudet, som gjaldt i perioden 2. til 30. oktober 2000, repræsenterede på offentliggørelsesdagen en merværdi på cirka 71 pct. for RealDanmarks aktionærer i forhold til Real- Danmarks børskurs forud for offentliggørelsen. Ombytningstilbuddet var fastlagt med udgangspunkt i de forventninger, der var til indtjening de kommende år i henholdsvis Danske Bank og RealDanmark. Ved tilbudsperiodens udløb den 30. oktober 2000 havde cirka aktionærer i RealDanmark anmodet om ombytning af aktier, svarende til 94,5 pct. af RealDanmarks aktiekapital. På ekstraordinære generalforsamlinger den 30. oktober og den 30. november gennemførte Danske Bank de vedtægtsændringer og beslutninger, der var nødvendige led i den kommende fusion. RealDanmark gennemførte tilsvarende de nødvendige beslutninger på ekstraordinære generalforsamlinger. 16 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

13 Danske Banks ombytningstilbud var blandt andet betinget af, at konkurrencemyndighederne kunne tillade fusionen på vilkår, der var acceptable for banken. Efter at have gennemgået Konkurrencerådets vilkår for fusionen meddelte Danske Bank den 8. november accept heraf. Konkurrencerådets afgørelse var blandt andet baseret på tilsagn fra banken. Tilsagnene er vedlagt bankens fondsbørsmeddelelse af 8. november Bankens bestyrelse besluttede herefter den 16. november 2000 at forhøje aktiekapitalen med nominelt kr., der blev anvendt som vederlag for erhvervelsen af de 94,5 pct. af aktiekapitalen i RealDanmark. Bestyrelserne i Danske Bank, RealDanmark og BG Bank vil på de ordinære generalforsamlinger i slutningen af marts 2001 stille forslag om fusion af selskaberne med virkning fra 1. januar RealDanmark og BG Bank fusioneres med Danske Bank, der bliver koncernens fortsættende moderselskab. Danske Kredit og BG Kredit fusioneres ind i Realkredit Danmark, som bliver datterselskab af Danske Bank. Det forventes, at RealDanmark aktien afnoteres på Københavns Fondsbørs primo april. Den fusionerede koncern har en betydelig styrke på de finansielle markeder såvel i Danmark som i Norden. Koncernen har den bedste filialdækning i Danmark, en samlet balance 31. december 2000 på mia. kr. med årlige basisindtægter på 26 mia. kr. og knap medarbejdere. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

14 I nedenstående ureviderede proformaopstilling vises udvalgte dele af den fusionerede koncerns regnskabstal for 2000 og PROFORMA HOVEDTAL DANSKE BANK KONCERNEN OG REALDANMARK KONCERNEN (Mio. kr.) Resultatopgørelse Netto renteindtægter Gebyr og provisioner, netto Bidragsindtægter Kursregulering fra handelsaktiviteter Øvrige basisindtægter Resultat af forsikringsdrift Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Avance ved salg af tilknyttede selskaber Beholdningsindtjening Omkostninger ved fusion Tilpasning af regnskabsmæssig praksis og skøn Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsaktionærernes andel Balance i sammendrag Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker Bankudlån Realkreditudlån Obligationer, aktier og kapitalandele Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Minoritetsaktionærer Egenkapital Passiver i alt Nøgletal Årets resultat pr. aktie à 10 kr. 8,2 - Udbytte pr. aktie 4,40 - Årets resultat i procent p.a. af gns. egenkapital 11,5 12,8 Basisindtjening i pct. p.a. af gns. egenkapital 16,6 11,3 Driftsomkostninger og afskrivninger i procent af basisindtægter 61,2 69,4 Solvensprocent 9,6 10,9 Kernekapitalprocent 6,8 7,8 Indre værdi pr. udestående aktie à 10 kr. 70,5 71 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Der er i sammenligningstallene for 1999 ikke foretaget elimineringer af interne mellemværender og forskelle i regnskabspraksis, idet disse ikke har betydning for koncernens resultat og egenkapital. Basisindtjeningen for RealDanmark er skønsmæssigt tilpasset den basisindtjeningsmodel, der hidtil er anvendt af Danske Bank. 18 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

15 Fusion Forventede omkostningsbesparelser i forretnings- og ressourceområder (Mio. kr.) 2004 Detailbank 660 Realkredit 200 Øvrige forretningsområder 210 IT 625 Andre ressourceområder 550 Samlede årlige omkostningssynergier Fusionen ventes at resultere i betydelige synergier i form af omkostningsbesparelser og øget krydssalg. Omkostningsbesparelserne vurderes at udgøre i størrelsesordenen 2,2 mia. kr. årligt og ventes opnået successivt og i fuldt omfang ved udgangen af Samtidig må der ventes en vis afgang af privatkunder i forbindelse med sammenlægninger af filialer. Nogle af de erhvervskunder, der tidligere har anvendt både Danske Bank og BG Bank som bankforbindelse, må forventes at søge supplerende pengeinstitutforbindelse uden for Danske Bank koncernen. Den samlede indtægtsnedgang som følge af disse forhold ventes at udgøre omkring 0,2 mia. kr. årligt. De nævnte omkostningsbesparelser inkluderer ikke de to fusionerende koncerners allerede iværksatte planer for indtjenings- og omkostningsforbedringer, som ventes opnået i tillæg til fusionssynergierne. De samlede restruktureringsomkostninger, der afholdes i forbindelse med fusionen, er udgiftsført i de fusionerende selskabers regnskaber for 2000 med 2,7 mia. kr. og omfatter omkostninger vedrørende godtgørelser til fratrædende medarbejdere, afvikling af IT-systemer, lukninger i filialnettet og reduktion af stabe. Ved fusionens offentliggørelse var sammensætningen af koncernens øverste ledelse aftalt. Den praktiske gennemførelse af sammenslutningen blev iværksat efter Konkurrencerådets godkendelse i november. Det organisatoriske arbejde med sammenslutningen var tilendebragt ved årsskiftet, hvor de fusionerende selskaber begyndte at fungere som én koncern. I 2001 forestår et omfattende arbejde med koncernens IT-systemer, hvor den største opgave bliver omlægningen af BG Bank til den IT-platform, der anvendes i Danske Bank. Omlægningen ventes gennemført inden udgangen af DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2002 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE 4

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1999 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 28. marts 2000 kl. 14.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne BESTYRELSE Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør Henning Christophersen Gårdejer

Læs mere

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen

Årsrapport. Den Danske Bank koncernen Årsrapport 1998 Den Danske Bank koncernen Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 1999 kl. 16.00 i Bella Center, Center Boulevard 5, København S. INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSE 5

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004

Å r s r a p p o r t 2 0 0 4 Danske Bank k oncernen Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 15. marts 2005 kl. 14.00 i Bella Center, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2004 4 LEDELSE 6 RESUME 8 HOVEDTAL 9 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000

Realkredit Danmark koncernen. Årsrapport 2000 Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2000 Indhold Realkredit Danmarks ledelse........................................... Side 2 Kort fortalt..........................................................

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Forretningsområdernes. aktiviteter og resultater.

Forretningsområdernes. aktiviteter og resultater. Forretningsområdernes aktiviteter og resultater Danske Bank koncernens forretningsaktiviteter er opdelt i seks forretningsområder, der understøttes af en række centrale stabs- og servicefunktioner. Kombinationen

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Beretning Danske Securities, som pr. 1. juli 2001 blev udskilt som et selvstændigt svensk datterselskab, berøres heller ikke af organisationsændringen. Oganisationsændringen indebar også en forenkling

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen

REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen REGNSKABSMEDDELELSE 1998 for Den Danske Bank koncernen Den Danske Bank koncernens hovedtal Resultatopgørelse i sammendrag (Mio. kr.) 1998 1997 1996 1995 1994 Nettorenteindtægter 8.512 7.849 7.251 7.803

Læs mere

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003

Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Formandens beretning på Danske Banks generalforsamling 25. marts 2003 Introduktion Lad mig begynde med at konstatere, at det var et godt resultat, Danske Bank nåede i 2002. Det blev til et overskud efter

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Årsrapport 2006 Koncernens vision og mission Danske Bank koncernen fokuserer på at drive traditionel bankvirksomhed baseret på moderne teknologi på de nordeuropæiske markeder og er en ledende aktør på

Læs mere

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005

Årsrapport 2005 2005. Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Årsrapport 2005 2005 Danske Bank koncernen Årsrapport 2005 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 14. marts 2006 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, København. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2005

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen

Årsrapport 2004. Realkredit Danmark koncernen Årsrapport 2004 Realkredit Danmark koncernen Indhold Ledelse 2 Hovedtal 3 Beretning 4 Regnskabsberetning 4 Årets resultat 4 Balance, solvens og egenkapital 5 Overgang til IFRS i 2005 6 Forventninger til

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Forretningsområder BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER (Mio. kr.) 2003 2002 Indeks 03/02 Andel 2003 Andel 2002 Bankaktiviteter 8.065 8.155 99 66% 70% - Bankaktiviteter Danmark 5.630 5.839 96 46% 50% - Bankaktiviteter

Læs mere

Beretning og regnskab 1998. Realkredit Danmark Koncernen

Beretning og regnskab 1998. Realkredit Danmark Koncernen Beretning og regnskab 1998 Realkredit Danmark Koncernen Indhold Realkredit Danmarks ledelse 2 Koncernberetning 12 Anvendt regnskabspraksis 48 Demokratiet i Realkredit Danmark 72 Ledende medarbejdere 3

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81

ÅRSREGNSKAB 2004 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Nykredit Realkredit koncernen og Nykredit Realkredit A/S 48 Noter 53 Serieregnskaber 81 Årsrapport 2004 INDHOLD NYKREDITS GRUNDLAG 1 FORORD 2 Et godt og travlt år 2 Nykredit Realkredit koncernens hovedtal 3 Bestyrelse og direktion 5 Nykredits koncerndiagram 6 Påtegninger 7 LEDELSENS KONCERNBERETNING

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K

Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K Københavns Fondsbørs A/S Antal sider incl. denne: 13 Nikolaj Plads 6 Fondsbørsmeddelelse nr. 2-2001 1067 København K 10. marts 2001 Alm. Brand Finans A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Bank koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 1 Ekstern revision, bestyrelse og direktion 1 Koncerndiagram 2 ØVRIGE OPLYSNINGER 100 Finanskalender 2012 100 Nykredit Banks ledelseshverv i andre selskaber

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007

Årsregnskabsmeddelelse 2007 Årsregnskabsmeddelelse 2007 Selskabsmeddelelse nr. 1/2008 31. januar 2008 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/50 3 Ledelsesberetning Danske Bank koncernen 3 Hovedtal 4 Regnskabsberetning 5 Resultat

Læs mere

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2011 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 2011 INDHOLD OM NYKREDIT Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hovedtal 4 Kort fortalt 6 2012 Forventninger 6 LEDELSESBERETNING Resultat 7 Resultat i forhold til forventning 9 Forventninger

Læs mere

Profil og idegrundlag... Side 2. Koncernstruktur... Side 3. Kort fortalt... Side 4. Hovedtalstabel (5 år)... Side 5

Profil og idegrundlag... Side 2. Koncernstruktur... Side 3. Kort fortalt... Side 4. Hovedtalstabel (5 år)... Side 5 Indhold Profil og idegrundlag................................................... Side 2 Koncernstruktur...................................................... Side 3 Kort fortalt...........................................................

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere

Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere Regnskab for 1. halvår 2003 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for investorer og analytikere 29-08-2003 15:13 Planche 1 (velkommen til analytiker- og investorpræsentation)# Tak, fordi I har

Læs mere