BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BESTYRELSEN. * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN"

Transkript

1 BESTYRELSEN Direktør Poul J. Svanholm / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør, cand.polit. Henning Christophersen Adm. direktør Alf Duch-Pedersen Direktør, cand.polit. Bent M. Hansen Gårdejer Hans Hansen Kabinetssekretær, kammerherre, dr. jur. Niels Eilschou Holm Adm. direktør Peter Højland Adm. direktør Kjeld Kirk Kristiansen Direktør Palle Marcus Professor, dr. polit. Niels Chr. Nielsen Adm. direktør Sten Scheibye Professor Majken Schultz Direktør Birgit Aagaard-Svendsen Professor, dr. oecon. Claus Vastrup ** Portfolio Manager Jens Elton Andersen * Prokurist Jørgen Andersen * Fuldmægtig Peter Michaelsen * Fuldmægtig Henning Mikkelsen * Fuldmægtig Torben Pedersen * Ekspeditionssekretær Per Alling Toubro * Fuldmægtig Verner Usbeck * Assistent Solveig Nylev Thuesen Ørteby * * valgt af medarbejderne ** udpeget af økonomiministeren DIREKTIONEN Peter Straarup / formand Kjeld Jørgensen / næstformand Jakob Brogaard Jeppe Christiansen Karsten Knudsen Sven Lystbæk Hans Møller-Christensen Søren Møller Nielsen Bjarne Wind DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

2 Danske Bank koncernen Danske Bank er en bredt forankret finansiel virksomhed. De mangeartede aktiviteter udøves under iagttagelse af koncernens fælles kerneværdier: Ordentlighed Kompetence Værdiskabelse Engagement Tilgængelighed Danske Bank koncernen ved indgangen til 2001 Danske Bank indgik i 2000 aftale om fusion med RealDanmark. Fusionen blev annonceret den 2. oktober Ved myndighedernes godkendelse den 8. november blev RealDanmark en del af Danske Bank koncernen. Den endelige fusion gennemføres med virkning fra 1. januar Balance 31. december 2000 på mia. kr. Egenkapital 31. december 2000 på 51 mia. kr. Knap medarbejdere. Forretningsområder: Detailbank, Realkredit, Engrosbank, Investmentbank, Kapitalforvaltning samt Liv og Pension. Kunder: Over 3 millioner privatkunder, mindre og mellemstore erhvervskunder og større virksomheds- og institutionelle kunder. Bredt dækkende filialnet i Danmark (626), Norge (67) og Sverige (42). Filialer i Storbritannien, Tyskland, USA og Finland samt datterbanker i Luxembourg og Polen. Over online kunder. 540 mia. kr. under forvaltning og rådgivning. En stærk, central IT-platform, der skaber grundlag for løbende effektivitetsforbedringer aktionærer. 6 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

3 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) Nettorenteindtægter ekskl. beholdningsindtjening Gebyrer og provisioner, netto Kursregulering fra handelsaktiviteter Øvrige basisindtægter Resultat af forsikringsdrift Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Avance ved salg af tilknyttede virksomheder Beholdningsindtjening Omkostninger ved fusion Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsinteressers andel Basisindtjening og beholdningsindtjening indeholder visse skønsmæssige fordelinger for 1996 og UDVALGTE HOVEDTAL FRA BALANCEN PR. 31. DECEMBER (Mia. kr.) Bankudlån 443,9 308,3 241,2 243,0 195,5 Realkreditudlån 420,4 72,7 61,9 47,7 37,0 Obligationer og aktier 259,2 147,1 140,0 136,2 117,6 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker 212,9 157,6 140,4 138,5 130,6 Indlån 366,8 266,1 213,5 225,2 195,9 Udstedte obligationer 563,3 149,7 107,5 78,6 54,0 Efterstillede kapitalindskud 29,7 21,4 16,6 18,4 13,4 Egenkapital 50,9 30,4 30,4 27,5 25,9 Aktiver i alt 1.362,7 701,4 592,8 554,8 451,8 NØGLETAL Årets resultat pr. aktie 8,9 9,4 7,5 7,9 6,9 Årets resultat pr. aktie * 12,2 Årets resultat i procent af gns. egenkapital 15,2 16,4 13,7 15,7 14,9 Årets resultat i procent af gns. egenkapital * 20,8 Basisindtjening i procent af gns. egenkapital 24,5 17,0 15,6 9,4 10,0 Omkostninger i procent af basisindtægter 55,6 62,2 61,2 72,4 69,3 Solvensprocent 9,6 11,0 10,4 10,2 9,8 Kernekapitalprocent 6,8 7,4 7,7 7,2 7,7 Udbytte pr. aktie, kr. 4,40 2,50 1,80 1,80 1,60 Børskurs ultimo 141,8 80,9 85,7 91,4 47,3 Indre værdi 70,5 57,5 57,3 52,0 48,9 Antal heltidsmedarbejdere ultimo året: Danske Bank og konsoliderede datterselskaber Ikke konsoliderede forsikringsdatterselskaber *) Ekskl. omkostninger ved fusion. Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

4 Beretning for 2000 Danske Bank koncernen havde i 2000 en meget tilfredsstillende fremgang inden for alle forretningsområder. Koncernens forretningsgrundlag blev yderligere styrket gennem fusionen med RealDanmark. Basisindtjeningen blev øget med 47 pct. til mio. kr. Til dækning af fusionsomkostninger blev udgiftsført mio. kr. Resultatet efter fusionsomkostninger og skat blev herefter på mio. kr. mod mio. kr. i Årets resultat i procent af den gennemsnitlige egenkapital udgjorde 15,2 pct. mod 16,4 pct. i Egenkapitalen udgjorde 50,9 mia. kr. ved udgangen af RealDanmark koncernens resultat efter fusionsomkostninger og skat udgjorde mio. kr. Resultatet indgår ikke i Danske Bank koncernens resultat for Derimod indgår RealDanmark koncernens balance på 595 mia. kr. i Danske Bank koncernens balance 31. december DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

5 Danske Bank koncernens basisindtægter steg i 2000 med mio. kr. til mio. kr. Det var især aktivitetsstigning i værdipapirhandel og kapitalforvaltning samt forbedring af rentemarginalen, der bidrog til fremgangen. Driftsomkostninger og afskrivninger steg med 865 mio. kr. eller 9 pct. Af stigningen kan 2 procentpoint henføres til resultatafhængig bonus og 5 procentpoint til det forhold, at Fokus Bank for første gang indgår med et fuldt driftsår. Koncernens samlede udgifter til tab og hensættelser var fortsat på et lavt niveau med 454 mio. kr. i 2000 mod 447 mio. kr. i Basisindtjeningen steg således med 47 pct., hvilket var i overensstemmelse med de forventninger, der blev udsendt i kvartalsrapporten for kvartal. Beholdningsindtjeningen var i 2000 på mio. kr. mod 459 mio. kr. året før. Danske Banks andel af fusionsomkostningerne er udgiftsført med 2,4 mia. kr. og omfatter især godtgørelser til fratrædende medarbejdere, fraflytning af lokaler og afvikling af IT-kontrakter. Danske Bank koncernens samlede aktiver udgjorde mia. kr. ved udgangen af 2000, eller 662 mia. kr. mere end året før. RealDanmark bidrog med 595 mia. kr., hvoraf realkreditlån udgjorde 341 mia. kr. Ombytningen af aktier i RealDanmark med nyudstedte aktier i Danske Bank forøgede aktiekapitalen med 2,3 mia. kr. Egenkapitalen steg med 24 mia. kr., efter at goodwill på 6 mia. kr. i overensstemmelse med koncernens praksis var afskrevet over egenkapitalen. Tilbagekøb af egne aktier i december 2000 reducerede egenkapitalen med 5 mia. kr. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

6 Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,40 kr. pr. aktie i udbytte. Forudsat generalforsamlingens godkendelse vil 1,5 mia. kr. blive henlagt til egenkapitalen, hvorefter Danske Banks egenkapital udgør 50,9 mia. kr. Koncernens solvensprocent var ultimo 2000 på 9,6, hvoraf kernekapitalprocenten udgjorde 6,8 mod 7,4 året før. Såvel solvensprocent som kernekapitalprocent var på niveau med bankens målsætning. I oktober meddelte Danske Bank og RealDanmark, at de to virksomheders bestyrelser var enige om at anbefale en sammenslutning af virksomhederne. Danske Bank fremsatte i forbindelse hermed ombytningstilbud til aktionærerne i RealDanmark, hvori Danske Bank tilbød 4,144 aktier à 10 kr. i Danske Bank for hver aktie i RealDanmark à 100 kr. Ombytningstilbudet var blandt andet betinget af, at konkurrencemyndighederne kunne tillade fusionen på vilkår, der var acceptable for Danske Bank. Ombytningstilbudet opnåede accept fra aktionærer, der repræsenterede 94,5 pct. af aktiekapitalen i RealDanmark. Den 8. november accepterede banken konkurrencemyndighedernes vilkår for fusionen, og der blev etableret koncernforhold mellem de to virksomheder. Den endelige fusion indstilles gennemført på selskabernes generalforsamlinger i slutningen af marts 2001 med virkning fra 1. januar Organisationsstrukturen i den nye koncern blev fastlagt i december. Det efterfølgende arbejde med hurtig integration af de to koncerner følger de fastlagte, ambitiøse tidsplaner. Med øget kapitalstyrke og større forretningsomfang står Danske Bank efter fusionen bedre rustet. En større forretningsvolumen giver koncernen bedre 10 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

7 Beretning for 2000 mulighed for at opnå stordriftsfordele, realisere besparelser og udvikle nye teknologiske løsninger til gavn også for kunderne. Hermed styrkes bankens muligheder for at imødekomme aktionærernes berettigede forventninger om et højt afkast af deres investering. Omkostningsbesparelserne i forbindelse med fusionen er vurderet til omkring 2,2 mia. kr. årligt efter en periode på tre år. Der skønnes samtidig en indtægtsnedgang på netto omkring 0,2 mia. kr. som følge af fusionen. I juni købte Danske Bank aktiemajoriteten i den polske Pol-Can Bank. Med købet af banken, som drives videre under navnet Danske Bank Polska S.A., etablerede Danske Bank mulighed for at betjene erhvervskunder, der har aktiviteter i det stærkt voksende polske marked. Koncernens stigende forretningsomfang inden for kapitalforvaltning blev i september yderligere udbygget ved købet af et finsk kapitalforvaltningsselskab, der drives videre under navnet Danske Capital Finland Oy. I overensstemmelse med ønsket om at koncentrere kapital- og ledelsesressourcer inden for kerneområderne frasolgte banken i september sit factoringselskab, Forenede Factors. Af samme årsag har banken truffet beslutning om at nedlægge sine filialer i Hong Kong og Singapore samt at tilpasse forretningsaktiviteterne i New York-filialen. På bankens ordinære generalforsamling i marts godkendte aktionærerne bestyrelsens forslag om, at koncernens moderselskab skiftede navn fra Den Danske Bank Aktieselskab til Danske Bank A/S. Derved var der også skabt grundlag for, at koncernens nye designlinie kunne introduceres i september. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

8 Bankens medarbejdere kunne ved en afstemning i efteråret 2000 afgøre, om der skulle indføres et nyt lønsystem til erstatning for det hidtidige, der lagde stor vægt på anciennitet. Det nye system bygger på en individuel vurdering af jobbets indhold og medarbejderens kvalifikationer. Derved opnås løbende sammenhæng mellem den enkelte medarbejders indsats og den udbetalte løn. Systemet blev vedtaget med et stort flertal blandt medarbejderne. I kombination med bonusordningerne, der omfatter stort set alle medarbejdere, fik koncernen hermed etableret et fleksibelt og incitamentskabende aflønningssystem. Der blev i forbindelse med det nye lønsystem også introduceret en ny titelstruktur, hvor medarbejdernes titler blev tilpasset det aktuelle jobindhold. Banken fortsatte i 2000 sine bestræbelser på at styrke sin centrale IT-platform. Således blev samtlige filialer i Sverige lagt over på platformen. På Internettet introducerede banken en portal for detailhandlens tilbud til private. Danske Bank var også, sammen med tre andre større danske virksomheder, initiativtager til etablering af en såkaldt business to business portal, som vil påbegynde sine aktiviteter i Pensionsafkastskatteloven blev ved udgangen af året ændret med det formål at afbøde konsekvenserne af Pinsepakken fra Pinsepakken havde øget beskatningen af danske livs- og pensionsforsikringsselskaber så markant, at der opstod usikkerhed om selskabernes evne til i fremtiden at leve op til de garanterede udbetalinger. Lovændringen betyder, at beskatningen af selskabernes aktieindtægter øges, mens den reduceres for renteindtægter. Danske Bank koncernens Liv og Pensionsområde, Danica Pension, havde et investeringsafkast i 2000 på knap 5 pct. Danica har fra og med 2001 indført betinget bonustilskrivning, og myndighederne har forhøjet opgørelsesrenten. Disse forhold har i kombination med de nye beskatningsregler 12 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

9 Beretning for 2000 væsentligt nedbragt den økonomiske risiko i forbindelse med pensionsordninger, hvor Danica har garanteret en mindsteydelse. I marts indgik banken forlig med regeringen i den færøske banksag, hvor der var udtaget stævning mod banken med krav om erstatning på 1,5 mia. kr. Forliget indebar, at banken pr. kulance betalte 300 mio. kr. til staten, og at alle krav om erstatning blev opgivet. Der var enighed mellem parterne om, at betalingen skete, uden at banken på nogen måde anerkendte at have handlet anvarspådragende i sagsforløbet. Vilkårene for at drive finansiel virksomhed på Danske Bank koncernens markeder i Nordeuropa var generelt gunstige i Der var dog stor forskel på, hvor de enkelte lande befandt sig i konjunkturforløbet. I Danmark var det private forbrug, der blev ramt af regeringens pinseindgreb fra 1998, præget af stagnation. En stærk eksportfremgang og reparationsarbejder efter orkanen i december 1999 fastholdt dog en høj vækst i erhvervs- og boliginvesteringerne. Billedet i Norge var præget af aftagende forbrugsvækst på grund af pengepolitiske stramninger. De høje oliepriser var dog med til at holde tilliden til fremtiden på et højt niveau. Den svenske økonomi var begunstiget af høj vækst i både eksport, investeringer og forbrug. Trods pengepolitiske stramninger fra Den Europæiske Centralbank lå de lange europæiske obligationsrenter lavere ved slutningen af 2000 end ved årets begyndelse. Rentefaldet var en følge af udsigterne til en svagere vækst i den amerikanske økonomi og urolige aktiemarkeder. Da spændet mellem danske og tyske renter samtidig blev indsnævret, faldt den danske 10-årige statsobligationsrente med 0,5 procentpoint til 5,2 pct. ultimo året. De danske pengemarkedsrenter var ved årets udgang stadig påvirket af Nationalbankens rentestramning, efter de danske vælgere i september stemte nej til forslaget om at indføre den fælles europæiske mønt, euroen. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

10 Det danske aktiemarked indhentede i 2000 det efterslæb, der året før var opstået i forhold til europæiske aktier. KFX-indekset på Københavns Fondsbørs steg gennem året med 23 pct. og blev derved det stærkest stigende lande-indeks i Vesteuropa. Det norske OSE-indeks faldt i 2000 med 2 pct. Det svenske Generalindeks faldt med 12 pct., hovedsageligt på grund af den generelt negative udvikling inden for IT-aktier. Selv om den økonomiske vækst i 2001 ventes at blive behersket i Danmark og synes at have toppet i både Norge og Sverige, forekommer hverken privateller erhvervskundernes økonomiske situation at være anstrengt. Danske Bank aktien havde med en 75 pct. kursværdistigning en meget tilfredsstillende kursudvikling i Stigningen skyldes blandt andet annonceringen af fusionen med RealDanmark, som blev særdeles vel modtaget af de finansielle markeder. Fusionen har øget koncernens markedsværdi væsentligt, og det vil i kombination med nedsættelsen af stykstørrelsen på bankens aktier fra 100 kr. til 10 kr. medvirke til at fastholde en høj likviditet i aktien. Over en femårsperiode frem til ultimo 2000 har bankens aktionærer haft et gennemsnitligt årligt afkast, inkl. udbytte, på knap 27 pct. Ved offentliggørelsen af fusionen med RealDanmark blev det meddelt, at det vil være bestyrelsens målsætning at indstille en udbyttebetaling til generalforsamlingen på omkring 40 pct. af årets overskud efter skat. 14 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

11 Beretning for 2000 For året 2000 indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der udbetales 4,40 kr. i udbytte pr. aktie, eller i alt mio. kr. svarende til 40 pct. af det proforma konsoliderede nettoresultat før omkostninger ved fusion. I 1999 var udbyttebetalingen fra Danske Bank på mio. kr. Fusionen med RealDanmark ændrer i væsentligt omfang på koncernens balancesammensætning i retning af realkreditlån med større stabilitet og en højere grad af pantesikkerhed. På den baggrund reducerede koncernen sin målsætning til kernekapitalprocenten til niveauet 6,5. Herved etableres grundlag for en mere effektiv udnyttelse af koncernens kapitalbase. Koncernens aktiviteter i 2001 bliver præget af fusionen med RealDanmark. Medarbejdere og ledelse i de enkelte forretningsområder vil skulle anvende betydelige ressourcer på at gennemføre fusionen hurtigt og sikre, at mulighederne for omkostningsbesparelser udnyttes optimalt. Uanset det betydelige arbejde med den praktiske gennemførelse af fusionen er det bankens vurdering, at der også er kapacitet til at fastholde kvaliteten i kundebetjeningen på et højt niveau og til at fortsætte de senere års forretningsmæssige fremgang. Basisindtjeningen for 2001 forventes at blive noget højere end den proforma konsoliderede basisindtjening på mio. kr. i Fremgangen i basisindtjeningen forventes dog ikke at blive på samme høje niveau som i DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

12 Fusion Sammenslutningen mellem Danske Bank og RealDanmark I fælles børs- og pressemeddelelser af 2. oktober 2000 meddelte Danske Bank og RealDanmark, at enige bestyrelser i de to selskaber anbefalede en sammenslutning af Danske Bank og RealDanmark. Sammenslutningen havde opbakning fra RealDanmarks dengang tre største aktionærer, som repræsenterede omkring 70 pct. af aktiekapitalen. Danske Bank offentliggjorde samme dag et ombytningstilbud til aktionærerne i RealDanmark, hvor banken tilbød 4,144 Danske Bank aktier à 10 kr. for hver aktie i RealDanmark à 100 kr. Ombytningstilbudet, som gjaldt i perioden 2. til 30. oktober 2000, repræsenterede på offentliggørelsesdagen en merværdi på cirka 71 pct. for RealDanmarks aktionærer i forhold til Real- Danmarks børskurs forud for offentliggørelsen. Ombytningstilbuddet var fastlagt med udgangspunkt i de forventninger, der var til indtjening de kommende år i henholdsvis Danske Bank og RealDanmark. Ved tilbudsperiodens udløb den 30. oktober 2000 havde cirka aktionærer i RealDanmark anmodet om ombytning af aktier, svarende til 94,5 pct. af RealDanmarks aktiekapital. På ekstraordinære generalforsamlinger den 30. oktober og den 30. november gennemførte Danske Bank de vedtægtsændringer og beslutninger, der var nødvendige led i den kommende fusion. RealDanmark gennemførte tilsvarende de nødvendige beslutninger på ekstraordinære generalforsamlinger. 16 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

13 Danske Banks ombytningstilbud var blandt andet betinget af, at konkurrencemyndighederne kunne tillade fusionen på vilkår, der var acceptable for banken. Efter at have gennemgået Konkurrencerådets vilkår for fusionen meddelte Danske Bank den 8. november accept heraf. Konkurrencerådets afgørelse var blandt andet baseret på tilsagn fra banken. Tilsagnene er vedlagt bankens fondsbørsmeddelelse af 8. november Bankens bestyrelse besluttede herefter den 16. november 2000 at forhøje aktiekapitalen med nominelt kr., der blev anvendt som vederlag for erhvervelsen af de 94,5 pct. af aktiekapitalen i RealDanmark. Bestyrelserne i Danske Bank, RealDanmark og BG Bank vil på de ordinære generalforsamlinger i slutningen af marts 2001 stille forslag om fusion af selskaberne med virkning fra 1. januar RealDanmark og BG Bank fusioneres med Danske Bank, der bliver koncernens fortsættende moderselskab. Danske Kredit og BG Kredit fusioneres ind i Realkredit Danmark, som bliver datterselskab af Danske Bank. Det forventes, at RealDanmark aktien afnoteres på Københavns Fondsbørs primo april. Den fusionerede koncern har en betydelig styrke på de finansielle markeder såvel i Danmark som i Norden. Koncernen har den bedste filialdækning i Danmark, en samlet balance 31. december 2000 på mia. kr. med årlige basisindtægter på 26 mia. kr. og knap medarbejdere. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

14 I nedenstående ureviderede proformaopstilling vises udvalgte dele af den fusionerede koncerns regnskabstal for 2000 og PROFORMA HOVEDTAL DANSKE BANK KONCERNEN OG REALDANMARK KONCERNEN (Mio. kr.) Resultatopgørelse Netto renteindtægter Gebyr og provisioner, netto Bidragsindtægter Kursregulering fra handelsaktiviteter Øvrige basisindtægter Resultat af forsikringsdrift Basisindtægter i alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før hensættelser Tab og hensættelser på debitorer Basisindtjening Avance ved salg af tilknyttede selskaber Beholdningsindtjening Omkostninger ved fusion Tilpasning af regnskabsmæssig praksis og skøn Resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsaktionærernes andel Balance i sammendrag Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker Bankudlån Realkreditudlån Obligationer, aktier og kapitalandele Øvrige aktiver Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Øvrige passiver Efterstillede kapitalindskud Minoritetsaktionærer Egenkapital Passiver i alt Nøgletal Årets resultat pr. aktie à 10 kr. 8,2 - Udbytte pr. aktie 4,40 - Årets resultat i procent p.a. af gns. egenkapital 11,5 12,8 Basisindtjening i pct. p.a. af gns. egenkapital 16,6 11,3 Driftsomkostninger og afskrivninger i procent af basisindtægter 61,2 69,4 Solvensprocent 9,6 10,9 Kernekapitalprocent 6,8 7,8 Indre værdi pr. udestående aktie à 10 kr. 70,5 71 Antal heltidsmedarbejdere ultimo Der er i sammenligningstallene for 1999 ikke foretaget elimineringer af interne mellemværender og forskelle i regnskabspraksis, idet disse ikke har betydning for koncernens resultat og egenkapital. Basisindtjeningen for RealDanmark er skønsmæssigt tilpasset den basisindtjeningsmodel, der hidtil er anvendt af Danske Bank. 18 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2000

15 Fusion Forventede omkostningsbesparelser i forretnings- og ressourceområder (Mio. kr.) 2004 Detailbank 660 Realkredit 200 Øvrige forretningsområder 210 IT 625 Andre ressourceområder 550 Samlede årlige omkostningssynergier Fusionen ventes at resultere i betydelige synergier i form af omkostningsbesparelser og øget krydssalg. Omkostningsbesparelserne vurderes at udgøre i størrelsesordenen 2,2 mia. kr. årligt og ventes opnået successivt og i fuldt omfang ved udgangen af Samtidig må der ventes en vis afgang af privatkunder i forbindelse med sammenlægninger af filialer. Nogle af de erhvervskunder, der tidligere har anvendt både Danske Bank og BG Bank som bankforbindelse, må forventes at søge supplerende pengeinstitutforbindelse uden for Danske Bank koncernen. Den samlede indtægtsnedgang som følge af disse forhold ventes at udgøre omkring 0,2 mia. kr. årligt. De nævnte omkostningsbesparelser inkluderer ikke de to fusionerende koncerners allerede iværksatte planer for indtjenings- og omkostningsforbedringer, som ventes opnået i tillæg til fusionssynergierne. De samlede restruktureringsomkostninger, der afholdes i forbindelse med fusionen, er udgiftsført i de fusionerende selskabers regnskaber for 2000 med 2,7 mia. kr. og omfatter omkostninger vedrørende godtgørelser til fratrædende medarbejdere, afvikling af IT-systemer, lukninger i filialnettet og reduktion af stabe. Ved fusionens offentliggørelse var sammensætningen af koncernens øverste ledelse aftalt. Den praktiske gennemførelse af sammenslutningen blev iværksat efter Konkurrencerådets godkendelse i november. Det organisatoriske arbejde med sammenslutningen var tilendebragt ved årsskiftet, hvor de fusionerende selskaber begyndte at fungere som én koncern. I 2001 forestår et omfattende arbejde med koncernens IT-systemer, hvor den største opgave bliver omlægningen af BG Bank til den IT-platform, der anvendes i Danske Bank. Omlægningen ventes gennemført inden udgangen af DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22

Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002. Årsregnskabsmeddelelse DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2002 21. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 DANSKE BANK ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2001 1/22 Danske Bank koncernens hovedtal BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT (Mio. kr.) 2001

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER

RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ 12,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER RESULTAT FØR SKAT PÅ 193 MIO. KR. OG EGENKAPTALFORRENTNING PÅ,7 % BEDSTE RESULTAT I 24 KVARTALER Præsentation af Spar Nords resultat for 1. kvartal 213 1. KVARTAL 213 I OVERSKRIFTER 1 17 % vækst i basisindtægter

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2001 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 19. marts 2002 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNENS ÅRSRAPPORT 2001

DANSKE BANK KONCERNENS ÅRSRAPPORT 2001 DANSKE BANK KONCERNENS ÅRSRAPPORT 2001 4 LEDELSE 7 HOVEDTAL 8 BERETNING 10 Årets resultat 12 Balance, solvens og egenkapital 14 Forventninger til 2002 16 Opfølgning på fusionen med RealDanmark 19 Danske

Læs mere

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør

Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Årsregnskab 2001 Præsentation for investorer og analytikere ved Peter Straarup, Ordførende Direktør Introduktion Tak fordi I har taget jer tid til at komme til vores præsentation af resultatet for 2001.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003

1. halvår 2003. Regnskabspræsentation. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Regnskabspræsentation København, 21. august 2003 Indhold Side 1. Resumé af første halvår 2003 3 2. Rente og valuta 4 3. Finansielle hovedtal 5 4. Udvikling i regnskabsposter 8 5. Kapitalforhold

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014

Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 28-10-2014 1 Delårsrapport 1. 3. kvartal 2014 Sydbanks plan for at øge lønsomheden skaber nu resultater Telekonference 28. oktober 2014 28-10-2014 2 Dagsorden Regnskabet for 1. 3. kvartal 2014 Indtjening

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006

H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6. Pressemøde. 10. august 2006 H A L V Å R S R E G N S K A B 2 0 0 6 Pressemøde 10. august 2006 RESUMÉ AF FØRSTE HALVÅR 2006 Resumé af første halvår 2006 - Tilfredsstillende resultat Resultat efter skat Mia. kr. 6,5 6,0 2 pct. 6,0 6,1

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V.

Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. Årsrapport 2002 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2003 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE 4

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011

ÅRSREGNSKAB 2010. Pressemøde. Peter Straarup. Ordførende direktør. 10. februar 2011 ÅRSREGNSKAB 20 Pressemøde Peter Straarup Ordførende direktør. februar 2011 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen

Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Regnskab for 1.halvår 2004 Peter Straarup, ordførende direktør Præsentation for pressen Planche 1: (velkommen til pressepræsentation) Tak fordi I har taget jer tid til at deltage i vores præsentation af

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne

BESTYRELSE. * valgt af medarbejderne BESTYRELSE Adm. direktør Alf Duch-Pedersen / formand Direktør Jørgen Nue Møller / næstformand Direktør Eivind Kolding / næstformand Tømrermester Poul Christiansen Direktør Henning Christophersen Gårdejer

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje

Kvartalsrapport for første kvartal 2008 - Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje side 1 af 8 OMX Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr.8/2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal Foreningen Fast Ejendom f.m.b.a. Tuborg Boulevard 12 2900 Hellerup

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro

København, d. 7. august 2008. Pressemøde. Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro København, d. 7. august 2008 Pressemøde Halvårsregnskab 2008 - Stabilitet under finansiel uro En svær tid - uro på kapitalmarkederne 2 Koncernregnskab 1. halvår 2008 - Stabile indtægter trods finansiel

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3

Å r s r a p p o r t 2 0 0 3 Årsrapport 2003 Bankens ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 23. marts 2004 kl. 14.00 i Tivolis Koncertsal, Tietgensgade 20, København V. 2 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2003 106 RESUME 108 HOVEDTAL

Læs mere

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005

Pressemøde. Årsregnskab 2004. 10. februar 2005 Pressemøde Årsregnskab 2004 10. februar 2005 REPRÆSENTANTER DANSKE BANK Peter Straarup Ordførende direktør Tonny Thierry Andersen Økonomidirektør TALE Peter Straarup - Ordførende direktør Tak fordi I har

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen

REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen REGNSKABSMEDDELELSE 1998 for Den Danske Bank koncernen Den Danske Bank koncernens hovedtal Resultatopgørelse i sammendrag (Mio. kr.) 1998 1997 1996 1995 1994 Nettorenteindtægter 8.512 7.849 7.251 7.803

Læs mere

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER

BASISINDTJENING FØR HENSÆTTELSER Beretning Danske Securities, som pr. 1. juli 2001 blev udskilt som et selvstændigt svensk datterselskab, berøres heller ikke af organisationsændringen. Oganisationsændringen indebar også en forenkling

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter

Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Markedsudviklingen i 2005 for realkreditinstitutter Konklusioner Resultat før skat er steget kraftigt i 2005 (rekord højt). Stigende nettorente- og gebyrindtægter og større kursgevinster på værdipapirbeholdninger.

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere