TH og EMP den 25. marts 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TH og EMP den 25. marts 2014"

Transkript

1 MØDE Dato 25. marts 2014 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Forventet sluttidspunkt: Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske deltagere: Valgfri deltagere: Til stede: Anja L. Mathiesen TH og EMP den 25. marts 2014 Anja L. Mathiesen Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup Ingerlise Kirkegaard Sanne Gaarsdal Tommy Hansen Bente Mikkelsen Jean Philip Ricard Peter Frentz Ejler Møller Petersen Houman Khakpour Lars Peter Andersen Johnny Dollerup Christensen Bjarne Larsen Torben Høyer (TH) Finn Mikkelsen (FM) Frits Vittrup (FV) Ingerlise Kirkegaard (IK) Sanne Gaarsdal (SG) Bente Mikkelsen (BM) Jean Philip Ricard (JPR) Peter Frentz (PF) Ejler Møller Petersen Anita Nørgaard (AN) som suppleant for Houman Khakpour Lars Peter Andersen (LPA) Johnny Dollerup Christensen (JDC) Bjarne Larsen (BL) Fraværende Kopi Tommy Hansen Houman Khakpour

2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 3. Besøg af Arbejdstilsynet 4. Mission Service Resultat af MEDundersøgelse 6. Ændringer i Administrationen og trafikadministrationen 7. Eventuelt 1. Godkendelse af dagsorden Efter ønske fra TH blev 2 punkter føjet til dagsordenen: 2.a. Fordeling af guldet og 2.b Nyt lønsystem Med disse bemærkninger blev dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af referat PF ønskede en tilbagemelding på spørgsmålene om arbejdsklausuler, rygeregler og omklædning på Syd, som blev drøftet på sidste møde. IK svarede at, at hun har undersøgt sagen, og iht. EU-lovgivningen er det ikke tilladt at stille krav om at underleverandører har overenskomst. BL meddelte, at der er etableret badefaciliteter på Syd, og der er de skabe, der hidtil har været. PF konstaterede, at der så er videoovervågning, der hvor skabene er. Mht. rygepolitikken så understregede BL, at man som ved alle andre politikker i BAAS kan afskediges, hvis man ikke overholder rygepolitikken. Det er den ultimative konsekvens, og vejen dertil kan være forskellig. Der skal ikke ved hver politik skrives, hvad konsekvensen er. BAAS har et samtalesystem, hvori det håndteres. EMP påpegede, at TR erne oplever mobning mod de chauffører, som påtaler en overtrædelse af rygereglerne over for en kollega. Reglerne tages ikke alvorligt. TH sagde, at der er sket en voldsom ændring mht. rygning i BAAS. Man er ude i noget marginalt her. Der skal ikke laves om på rygereglerne, men det vil være godt med et fælles opslag om, at reglerne skal overholdes, og at det i sidste ende kan betyde afskedigelse. BL laver et udkast til et fælles opslag. EMP understregede, at der skal fremgå af opslaget, at medarbejderrepræsentanterne bakker op om det, så man forstår, at der ingen hjælp er at hente der for kolleger, der får påtalt en overtrædelse af rygereglerne. 2

3 2.a. Fordeling af guldet TH rundsendte indkomne forslag til anvendelse af de kr., som BAAS har vundet i MT s kundetilfredshedsundersøgelse. Forslagene kan opdeles i tre hovedgrupper: 1. Velgørende formål 2. Sociale aktiviteter i BAAS 3. Individuelt forbrug I forhold til velgørende formål er der tale om, at en del af pengene går til at vise ansvarlighed overfor udsatte grupper i samfundet eller til at støtte dem, der hjælper svage/syge medborgere som fx: Støtte til Sølund Festivalen Støtte til Danske Hospitalsklovne Støtte til Kirkens Korshær Støtte til kræftramte børn Der var stillet forslag om støtte flg. sociale aktiviteter i BAAS Etablering af personaleforening. Personaleforeningen skal stå for fælles kollegiale aktiviteter. Bestyrelse etableres til varetagelse af f.eks. regnskab, medlemskontingent m.v. Gratis adgang for alle til Revyen. Stor fest. Der var desuden stillet forslag om gavekort til forbrug som fx Gavekort til Føtex Gavekort til Cityforeningen TH meddelte, at han og EMP samler de forslag, der løbende kommer og giver et samlet bud på, hvordan pengene bruges. PF bifaldt ideen om at give pengene til velgørende formål. Så er alle i BAAS med til at bidrage, og alle får det samme ud af det. Man løber derved ikke ind i, at nogle kan og ikke kan deltage i fx en fest. FM understregede, at det er vigtigt, at BAAS sender et signal til MT og passagererne om, at vi giver noget tilbage til dem i forhold til kvalitet og service. Initiativer der kan forbedre service og kvalitet vil derfor være en god idé. Man kan evt. vælge ikke at bruge alle midler på det. BM foreslog at pengene deles op, så noget gives til velgørenhed evt. kræftramte børn og noget til medarbejdere. En idé kunne være et kort til Friheden, hvor man selv kan vælge en dag. Det er svært at finde en dag, hvor alle kan. Problematik vedr. beskatning af gaver og gavekort blev vendt. 2.b. Nyt lønsystem SG orienterede om de konkrete fejl, man har oplevet i forbindelse med 3

4 lønudbetalinger i det nye lønsystem. Hun udtrykte beklagelse over, at medarbejderne har oplevet så mange problemer med det, specielt fordi det har ramt de samme flere gange. Heldigvis har alle fået deres løn og også til tiden. Desværre har en del af det været acontoløn, og det er rigtig træls for chauffører, og for dem som administrerer det. JPR spurgte, om man påtænker at skifte lønsystem snart. SG svarede, at ikke kommer på tale, da kontrakten gælder i 5 år. EMP sagde, at det vigtige i forbindelse med problemerne har været informationen via opslag og brev, så man har fået en forklaring. Han mente, at problemet så ikke er så stort. 3. Besøg af Arbejdstilsynet AT har ved deres besøg talt med FM og TH og har været på værkstedet. De påtalte, at der skal bruges løfteudstyr, når der skiftes ruder i busserne. Desuden skal der sættes brædder på den lille overetage over lageret på værkstedet, så der ikke kan falde ting ned i hovedet på folk, der står nedenunder. AT ønskede også et møde kun med AMR-repræsentanter i trafikafdelingen. 4. Mission Service 2.0 TH meddelte, at der skal fortsættes med tiltag på serviceområdet. Der udvikles nu servicesamtaler, hvilket vil sige samtaler med medarbejdere, hvor service er i fokus ud fra konkrete henvendelser fra passagerer. Efter forslag fra TR erne arbejdes der med en model, hvor samtalerne varetages af en slags servicevejledere, altså kolleger, der vejleder om, hvordan en konkret problemstilling vedr. service kan forbedres for den pågældende medarbejder. Samtidig vil der sideløbende blive arbejdet med en model, hvor Stationslederen tager en uformel samtale med en medarbejder om service, og om hvordan pågældende medarbejders service konkret kan blive bedre. BL sagde, at beslutningen om at der skal være et dialogforum omkring service er truffet. Modellen ligger ikke fast, men nu afprøves begge modeller: kollega til kollega-modellen og en model, hvor stationslederen er med, men det kan gøres forskelligt på stationerne. Det præsenteres på de kommende stationsmøder. BM og PF syntes, at der inden stationsmødet skulle være et møde i den gruppe, der har arbejdet med at finde en model for servicesamtalerne. TH meddelte, at BL ville indkalde til møde., og sende noget ud om det inden stationsmødet den kommende tirsdag. Der kan evt. blive tale om et møde pr. mail. TH meddelte, at der udover servicesamtaler, som jo handler om chaufførernes service over for passagererne, også skal arbejdes med den interne service: Vi er hinandens kunder og leverandører fx af et godt arbejdsklima. 4

5 TH har derfor opfundet en søster til Simon som hedder ServiceSally. Hun skal hjælpe med at forbedre samarbejdet. Det ser ud som om at de 5 leveregler indimellem glemmes. Så det bliver en af Sallys fornemste opgaver at minde os om, at vi skal samarbejde. Mission Service 2.0 går således ud på at følge op på kundeservicen dvs. i forhold til chaufførernes opgave, OG at se på den interne service: Hvordan bidrager vi alle til at kunderne får den bedste service/vare. BM bifaldt, at der ses på den interne service. EMP syntes, at ideen med at se på den interne service var ok og tilføjede at ledelsen måske hidtil har forsømt at tage fat i medarbejderrepræsentanter, vejledere og andre ressourcestærke personer, så man sikrer sig, at man har dem med på holdet. Ting har fået lov til at ligge i stedet for at blive klaret hurtigt, inden det ender på stationslederniveau eller hos Kim Homann. 5. Resultat af MEDundersøgelse Undersøgelsen omfatter HMU, Midttrafiks lokale MEDudvalg og BAAS MEDudvalg. HMU lå meget dårligt. Midttrafiks lokale MEDudvalg lå godt, og BAAS MEDudvalg lå lidt midt imellem. PF mente, at resultatet bør give anledning til en refleksion i ledelsesgruppen om, hvorfor man har det relativt dårlige resultat. TH svarede, at det også bør ske på medarbejdersiden. Sådan var det i HMU. BM påpegede, at der også var en diskussion i forhold til, om vi her i MEDudvalget mener, at der er en MEDuddannelse eller ej. B-siden er ikke helt enige i, at den dag vi havde hos CRECEA er en MEDuddannelse. TH meddelte, at arrangementet hos CRECEA blev lanceret som en MEDuddannelse, og den ligger inden for rammerne af en sådan. Det var en måde at sikre en kommunikationsstruktur i forhold til info om K11. MED handler om at etablere et samarbejde mellem ledelsen og medarbejdersiden. Det er et ønske om et samspil og et medspil. TH fortsatte og orienterede om, at det på det sidste HMU-møde blev meddelte, at man regner med at BAAS mister køreplantimer, når letbanen er etableret. Det virker dog som et lidt tilfældigt tal, for man ved ikke noget om behovet for reservekørsel, til og frakørsel mv. PF ønskede at vide, hvad man gør, når busbanerne på Randersvej forsvinder. FM svarede, at BAAS er opmærksom på det, men man har ikke set noget konkret på det og intet ved om processen. Man er nok nødt til at tage det lidt ad hoc. TH meddelte, at han vil lave et oplæg til en MED-uddannelse til drøftelse med næstformanden. 5

6 6. Ændringer i Administrationen og trafikadministrationen IK orienterede: Disponeringen og dermed Susanne Høstrup og Jane Engholm er flyttet over i administrationsbygningen. De sidder nu sammen med Ole Henriksen, Ann-Britt Lindskjold, Charlotte Budtz og SG i et fælles løn- og personaleteam med SG som teamleder. Det betyder, at Busselskabets medarbejdere fremover kun skal henvende sig ét enkelt sted, uanset om drejer sig om hjælp til frihed, bestilling af tøj, spørgsmål til lønsedler, skadesanmeldelser mv. BM ønskede at vide, om der så altid er en, der kan svare på spørgsmål, uanset hvem der har ferie. IK svarede, at det er der man på sigt skal hen, men der kan være konkrete sager, som alle ikke kan hjælpe med. SG supplerede og sagde, at den nye struktur skal sikre, at der tages hånd om sager, så der søges svar, uanset om den ansvarlige har ferie. JPR spurgte, om det betyder udvidet åbningstid/tlf. tid. IK svarede, at der indtil videre ikke ændres på åbningstid/tlf. tid. Vi skal lige se, hvordan det er fysisk at sidde sammen, hvordan flowet er osv. Så ser vi på det. JPR spurgte om Driftscenteret skal ud af disponeringsarbejdet. IK svarede, at det er meningen på sigt, men lige nu er Jane sygemeldt. SG supplerede og sagde, at det er meningen at spørgsmål vedr. disponering skal kunne besvares i det nye team af 6. Alle i teamet skal ikke lave udsættelser, men alle skal gerne kunne svare på spørgsmålene. IK meddelte endvidere, at Thomas Rønne Pedersen og Pernille Rusbjerg flyttes over i disponeringens kontor. FV flyttes evt. over i det game dameomklædningsrum. Vi får tilbud hjem på hvad en renovering vil koste. Pt. bliver han siddende, hvor han er. KHO får en stabsfunktion, hvor han fortsat varetager personalesager (ansættelser og afskedigelser mv.) i hele Busselskabet, men hvor han ikke længere har ledelsesansvar i Administrationen. BM spurgte, hvorfor der først informeres om ændringerne nu, hvis de er iværksat i januar. Hun havde undret sig over, at Sanne var blandet ind i disponeringen og spurgt SL Thomas som fortalte, at Sanne nu er leder. TH sagde, at flytningen ikke var iværksat endnu. Susanne og Janes borde er først d.d. blevet flyttet over i administrationen. Han tilkendegav, at der nok skulle have været orienteret om det før. JDC meddelte, at der er uklarhed i klargøringen om, hvem de forskellige 6

7 medarbejdere i administrationen er. Han efterspurgte en telefonliste med billeder af de ansatte i administrationen. TH meddelte, at der vil blive lavet opslag og nyhedsbrev om ændringerne, og der sættes desuden en seddel om flytningen på døren til disponeringens hidtidige kontor. BM spurgte, om der bliver et ledigt lokale til brug for TR, når FV flytter. IK svarede, at der ikke er mulighed for at få et TR-lokale i FV s kontor. IT afdelingen ligger inde med dyrt udstyr. PF påpegede, at der er andre smårum rundt omkring fx kantinens lagerrum. TH opfordrede til at tage en snak med FM om, hvor der evt. er plads. TH meddelte slutteligt, at SG træder ud af MEDudvalget, så der skal vælges en ny AC-repræsentant. 7. Eventuelt BM ønskede at vide, om der i den kommende køreplan er taget højde for, at der i forbindelse med skolereformen ændres på, hvornår børn har fri. FM svarede, at det ikke er noget, der er taget hensyn til. TH meddelte, at BM s bemærkning var taget ad notam og BAAS arbejder videre med det. EMP spurgte, om den bonusudbetaling, som FOA takkede nej til i 2012 ikke kan lægges oveni de kr. Det blev dengang sagt, at pengene ikke skulle gå tilbage i kassen. Tilføjelse: Det fremgår klart af referat fra MEDudvalgsmødet den 18. september 2012 at TH sagde, at pengene ikke kommer i Busselskabets kasse. Det må i dag anses for en fejlopfattelse fra TH s side, at der var noget tilovers når de tjenestemandsansatte chauffører ikke ønskede at deltage i bonusordningen. Så udtalelsen giver ingen mening, idet der jo ikke er noget tilovers. TH beklager udtalelsen. 7

Ejler Møller Petersen 8/4-2015

Ejler Møller Petersen 8/4-2015 MØDE Mødenavn: MEDudvalgsmøde Mødested: Aulaen Mødedato: 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 10.00-12.00 Mødeindkalder: Anja Mathiesen Obligatoriske deltagere: Torben Høyer Finn Mikkelsen Frits Vittrup Ingerlise

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013

Torben Høyer og Ejler Møller Petersen den 19. december 2013 MØDE Dato 12. december 2013 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 3. december 2013 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 12.00 Udfærdiget af Godkendt af Mødeindkalder: Obligatoriske

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder

Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder KonfliktHåndtering Rollespil Grundmodul Rollespil it support Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i grundmodulet. Der skal medvirke to personer, der skal spille

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus

Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Referat, ordinært Lokalgruppemøde Togpersonalets Lokalgruppe Århus Torsdag d. 06. februar 2014 Tilstede: Bestyrelsen i Århus: Arbejdsmiljørepræsentanter: Lasse D. Thorsøe, Fmd. Bo Willestofte, N.Fmd. Bo

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere Dansk Kirkemusiker Forening Foreningen af Præliminære Organister. Danmarks Kordegneforening Dato: 30. september 2010 Referat af møde i FSU fredag den 3. september 2010. KM-3 Sagsbehandler Lone Klixbüll Mødedeltagere: Steffen Brunés, formand Finn Skjoldan, næstformand Inge Lise Pedersen Elisabeth

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4

Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 DK-8930 NØ Referat af ordinært HMU-møde Torsdag den 13. september, kl. 11.30-15.00 i Mødelokale 4 Dagsorden: Ansvarlig Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (2 min.) Punkter til Evt. 2. Mødets værdi (valgt

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring:

Tiltaltes valgte forsvarere har under sagen afgivet følgende proceserklæring: Retten i Århus DOM afsagt den 10. februar 2006 af Retten i Århus, 8. afdeling, i sag SS 8.1420/2005 Anklagemyndigheden mod Arla Foods Amba CVR-nr. 2531 3763 ved viceadministrerende direktør Povl Krogsgaard

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1

38. møde. Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 Tirsdag den 18. december 2012 (D) 1 38. møde Tirsdag den 18. december 2012 kl. 9.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 15: Forespørgsel til social- og integrationsministeren og ministeren

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22

side 4-5 Indhold Side 20-21 LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s. 22 Brancheafdelingens fagblad nr. 9 December 2004 52. år gang Side 4-5 Medarbejdernes sikkerhed side 4-5 Indhold Side 20-21 Trafikale forhold LEDER s. 3 FOKUS PÅ VOLD s. 8 FUMLEBY s. 19 HJERNEVRIDEREN s.

Læs mere

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud?

Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Juli 2012 BUSSELSKABET AARHUS SPORVEJE Hvorfor deler I kaffe og bolsjer ud? Læs side 4-5 Seminar for seniorstyrken Læs side 6-7 Nye kontrakter Læs side 10-11 Den halve maraton blev en hel succes Læs side

Læs mere