Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015"

Transkript

1 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved flere af kriterierne er der givet eksempler på udfyldelse af svar som en vejledning. Ansøgningsskemaet sendes til DDV senest 27. februar 2015 Herefter vil bedømmelseskomiteen aflægge kandidaterne besøg i løbet af marts og april. Oplysninger om virksomheden: Navn Adresse Hjemmeside Oplysninger om kontaktpersonen: Navn: Tlf.: Kort resumé: Hvilken indsats er gennemført til forbedring af virksomhedens vedligehold og effektivitet? Beskriv kort hvilken indsats, der har ført til en synlig forbedring af virksomhedens vedligeholdssituation og dermed virksomhedens lønsomhed? Der må gerne anvendes figurer til illustration af modeller, strukturer og lign. Kriterie 1. På hvilken måde er der en kobling mellem virksomhedens strategi og virksomhedens vedligehold og effektivitet? Eksempelvis kan der være en sammenhængende struktur i virksomhedens strategi, mål og den direkte indsats, som virksomheden gennemfører til forbedring af effektiviteten gennem vedligeholdet. Det kan eksempelvis beskrives ved en nedbrydning af virksomhedens overordnede strategi og mål til mål for de enkelte aktiviteter i en afdeling. Argumenter for hvordan netop disse aktiviteter understøtter virksomhedens mål og strategi. 1

2 Kriterie 2. Hvad er omfanget af Jeres effektivitetsfremmende indsats gennem vedligeholdet? Indsatsen kan eksempelvis være afgrænset til få afdelinger i en del af virksomheden eller udbredt til flere enheder eller lokaliteter i virksomheden. Indsatsen kan omfatte såvel driftsfunktioner og støttefunktioner som eksempelvis økonomi- og projektafdeling. Der kan også være inddraget eksterne partnere, såsom kunder og leverandører. Forløbet af indsatsen kan også beskrives ved et antal faser, den enkelte afdeling skal gennemgå. Indsatsen kan desuden være tilrettelagt i et antal bølger. Indsatsen er ikke nødvendigvis et projekt, men kan være en fortløbende proces. Omfang Gennemførte forløb Analyse fase Design fase Implementerings fase Antal enheder 7 ud af ud af 10 8 ud af 10 7 ud af 10 Antal medarbejdere Antal afdelinger Antal støttefunktioner Antal leverandører Vælg en indikator, der beskriver omfanget af indsatsen eksempelvis ved antallet af inddragne medarbejdere eller antallet af aktiviteter som følge af indsatsen. Kritierie 3. Hvilke ledelsesværktøjer eller systematiske metoder er anvendt i indsatsen? Eksempelvis kan der i indsatsen være anvendt ledelsesværktøjer som TPM, Asett Management, VDM, Six Sigma og lignende. Argumenter for med hvilket formål ledelsesværktøjet eller systematiske metoder er anvendt. 2

3 Mål Formål Værktøj Udbredelse OEE At nedbringe antallet af uplanlagte stop på maskinerne TPM 2 ud af 3 produktionslinjer Antal fejl i PPM At nedbringe fejlomkostninger for produktet Six Sigma På ét produkt Kriterie 4. Hvordan er organisering af aktiviteterne foretaget? Indsatsen kan være organiseret i en projektgruppe eller drevet af en stabsfunktion. Der kan eksempelvis være en styregruppe bestående af udvalgte stabs- og driftschefer og evt. eksterne specialister. Styregruppen træffer beslutninger og følger fremtiden i indsatsen. Indsatsen kan også være baseret på tværgående teams, som arbejder med forbedringer på tværs af funktioner i virksomheden. Der kan være udvalgt forandringsagenter, der bidrager til at skabe en forandringskultur i virksomheden. Argumenter for hvordan virksomhedens valgte organisering fremmer arbejdet med at øge effektiviteten gennem vedligeholdsdiscipliner. Samt i hvilket omfang der foretages en løbende opfølgning på, at virksomhedens organisering lever op til formålet. Kriterie 5. På hvilken måde kommer ledelsens og herunder topledelsens involvering og rolle til udtryk? Eksempelvis kan der beskrives, hvordan indsatsen er forankret på de forskellige ledelsesniveauer. Det kan være chefer og lederes deltagelse og bidrag i forbindelse med konkrete aktiviteter. Indsatsen kan betyde, at der er behov for ændring af lederens rolle omkring målopfyldelse og motivation af medarbejderne. Der kan være en målrettet opfølgning på, at ledere og chefers adfærd understøtter indsatsen til forbedring af virksomhedens effektivitet gennem vedligeholdsaktiviteter. 3

4 Udsagn Måling Gennemført frekvens Resultat Målingen gennemført Chefens deltagelse i Kaizen events Jeg har som leder sat mål for indsatsen i mit område Månedsrapport Månedlig Effekt af forbedringer Selvevaluering Årligt 4,5 på en skala 1-5 Jan. til dec Maj 2010 Den værdi, som virksomheden skaber gør, at mit arbejde virker betydningsfuldt Medarbejderundersøgelse Årligt 3,5 på en skala 1-5 Feb Beskriv 2-3 indikatorer, der beskriver, hvordan virksomheden følger op på, om lederne udviser den ønskede adfærd. Det kan f.eks. være 360 graders måling eller en medarbejderundersøgelse. Kriterie 6. Er der foretaget tilpasninger i ledelsessystem, politikker, struktur og styringssystem, så de understøtter effektiviteten gennem vedligeholdsaktiviteterne? Indsatsen kan eksempelvis have afdækket et behov for at tilpasse virksomhedens bonus- og lønsystemer, så forbedring af effektiviteten gennem vedligehold belønnes. Der kan være indført en mødestruktur med tavlemøder, forbedringsmøder, værdistrømsmøder el. lign. Med fokus på forbedringer og opfølgningen på aktiviteterne. Argumenter for hvilken betydning disse tilpasninger har for indsatsens resultat og fastholdelse af udviklingen af virksomhedens vedligeholdsstrategi. 4

5 Tilpasning Revisions dato Ændring Mødestruktur Sep. 09 Indførelse af tavlemøder på alle niveauer efter fast dagsorden Lønsystem Maj 09 Indførelse af teambonus Oversigt over revurderede og tilpassede ledelsessystemer og politikker i relation til indsatsen Kriterie 7. I hvilket omfang er der gennemført træning af ledere og medarbejdere? Der kan være krav til ledernes kompetencer inden for coaching og teamledelse, der understøtter virksomhedens udvikling effektiviteten gennem vedligehold. Der kan eksempelvis være afdækket et behov for træning i metoder og værktøjer. Der kan være en løbende opfølgning å og evaluering af kompetencer hos chefer, ledere og medarbejdere. Argumenter for virksomheden sikrer sig, at de fornødne kompetencer til forbedring af effektiviteten gennem vedligehold er til rådighed. Udbredelse procentvis deltagelse Deltagelse Timelønnede Funktionærer Ledere Chefer Ekstern uddannelse (projektledelse) Intern uddannelse (TPM værktøjer) 50 % 30 % 25 % 30 % 95 % 95 % 50 % Netværk - ekstern 20 % 20 % 75 % Vælg 2-3 indikatorer, der beskriver omfanget af uddannelse og træning af medarbejdere målrettet mod indsatsen for at øge virksomhedens produktivitet. 5

6 Kriterie 8. Hvilke resultater har virksomheden opnået? Indsatsen kan have en betydende indflydelse på virksomhedens forretningsprocesser og forbedret virksomhedens position i forhold til konkurrenterne. Resultatet af indsatsen kan eksempelvis måle sig med de bedste virksomheder i den samme branche i Danmark. Det kan eksempelvis være opnåede resultater i form af færre stop, hurtigere takttid, mindre spild og/eller en forøget omkostningseffektivitet. Der kan være skabt en kultur i virksomheden, hvor der arbejdes med løbende forbedringer. Under disse forbedringstiltag som alle har deres omdrejningspunkt om driftsoptimering gennem vedligehold for dermed at øge tilgængeligheden, kan der være opnået væsentlige energiforbedringer, MEN energioptimeringen må i denne indstilling ikke være det altafgørende. Jeres tekst (maks. 250 ord). Eksempel på indikatorer for kriteriet: (Man kan med fordel benytte DS håndbog: DS/EN 15341) Resultatudvikling Indeks for ordretilgang (virksomheden samlet) Omkostninger til afhjælpende ved ligehold (E15) Opnået oppetid under krævet tid (T2) Mandetimer til planlagt og skemalagt vedligehold (O5) Vælg en parameter, der over en periode (3-5 år) understøtter de opnåede resultater. Konkrete tal for mål og resultater behandles fortroligt. Hvorfor mener du, at I fortjener en pris? Jeres tekst (maks. 250 ord) PR for din virksomhed Du skal lave en kort beskrivelse af din virksomhed (maks. 100 ord), som ækan bruges i PR øjemed. 6

7 Følgende skema vil blive anvendt til vurdering af ansøgningerne: Skala til vurdering af kriterier Kriterium Kobling Kobling mellem virksomhedens strategi, mål og indsats er uklar 2 Omfanget af aktiviteter 3 ledelsesværktøjer Omfanget af indsatsen er begrænset til en lille del af virksomhedens operationelle aktiviteter. Et begrænset antal ledelsesværktøjer er taget i anvendelse uden klar systematik. 4 Organisering Virksomhedens organisering er kun i begrænset omfang tilpasset indsatsen for at fremme arbejdet med at øge effektiviteten gennem vedligeholdsdiscipliner. 5 Topledelsen Der ses kun sporadisk deltagelse af topledelsen og chefer. 6 Tilpasninger Der er kun sket sporadisk revurdering af ledelsessystem, politikker, struktur og styringssystem. 7 Træning Ledere og medarbejdere trænes og uddannes i at øge effektiviteten gennem vedligehold. 8 Opnåede resultater Resultatet er forventeligt i forhold til branche og virksomhedens størrelse. Der er en kobling mellem virksomhedens strategi, mål og indsats Indsatsen omfatter mere end halvdelen af virksomhedens operationelle aktiviteter. Et bredt antal ledelsesværktøjer er taget i anvendelse uden klar systematik. Der ses en klar argumentation for virksomhedens valgte organisering og indsatsen for at fremme arbejdet med at øge effektiviteten gennem vedligeholdsdiscipliner. Topledere og chefer deltager i gennemførelsen af og opfølgningen på indsatsen. Dele af ledelsessystem, politikker, struktur og styringssystem er revurderet og tilpasset. Der sker en målrettet træning og uddannelse af ledere og medarbejdere i at øge effektiviteten gennem vedligehold. Resultatet kan måle sig med de bedste i Danmark. Der er en klar argumentation for koblingen mellem virksomhedens strategi, mål og indsats i hele virksomheden. Indsatsen omfatter alle virksomhedens operationelle aktiviteter og delvist støttefunktioner. Et bredt antal ledelsesværktøjer er taget i anvendelse med en klar systematik. Som 2. Virksomheden vurderer løbende om organiseringen lever op til formålet. Der ses et klart engagement fra topledere og chefer i gennemførelsen af og opfølgningen på indsatsen. Der er gennemført en omfattende revurdering og tilpasning af ledelsessystem, politikker, struktur og styringssystem. Som 2. Ledere og medarbejderes kompetencer evalueres løbende. Resultatet er ud over det sædvanlige. 7

8 Panelets samlede indtryk af virksomhedens ansøgning: Virksomheden har gjort en indsats for at forbedre effektiviteten gennem vedligehold Virksomheden har præsteret markante stigninger i effektiviteten gennem vedligehold Virksomheden har anvendt målrettede metoder/indsats til at øge effektiviteten gennem vedligehold Virksomheden har med sin indsats medvirket til at modernisere effektivitetsbegrebet Virksomheden er en god rollemodel for andre virksomheder, der ønsker at øge effektiviteten gennem vedligehold. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: John Chr. Mikkelsen, Peter Jonsson, Så snart ansøgningsskemaet er udfyldt, sendes dette til Rikke Lassen ( ) / mail: senest fredag den 1. marts 2015 kl Har du yderligere spørgsmål til udfyldelse af skemaet kan du rette henvendelse til DDVs sekretariat

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Leanserviceanalyse 2008. Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen

Leanserviceanalyse 2008. Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen Leanserviceanalyse 2008 Bliv mere effektiv når nye metoder tages i brug - Styrk overleveringen til driften og behold foden på speederen Henrik Valentin Jensen og Christina Villefrance Møller, DI 6. oktober

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR

KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCHMARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR KOGEBOG TIL DETALJERET BENCH- MARKING I DEN ALMENE BOLIGSEKTOR Landsbyggefondens temaundersøgelse om administrationsforhold m.m. 2. del benchmarking

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap 15.13.26.60 Ansøgningsfrist d. 3.

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING

COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING COACH-UDDANNELSE MED CERTIFICERING Styrkebaseret Coaching din vej til resultater Udvikling af dine styrker og talenter Skab resultater gennem dine medarbejdere Certificeret coach Kend dine styrker og unikke

Læs mere

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE

ARBEJDSMILJØREGNSKAB. rapporten om projekt ADMIRE rapporten om projekt ADMIRE RAPPORTEN OM PROJEKT ADMIRE Arbejdsmiljøsekretariatet Udgivet af Arbejdsmiljøsekretariatet i samarbejde med Branchemiljørådene Social & Sundhed Undervisning & Forskning Finans

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

vedligehold din viden

vedligehold din viden 5 vedligehold din viden rambøll maintenance academy 2012-2013 6 Velkommen til Rambøll Maintenance Academy Vi tilbyder en række kurser til dig, der gerne vil motiveres og have kompetencerne spidset. Det

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC

PROJEKT UDDANNELSE I BAGAGEN FIC Uddannelse i bagagen Marts 2008 Uddannelse i bagagen Marts 2008 Indhold 1 Indledning.............................................. 5 2 Resume................................................ 7 2.1 Aktiviteter

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere