Resultatkontrakt for Statens Institut for Folkesundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt for Statens Institut for Folkesundhed"

Transkript

1 Resultatkontrakt for Statens Institut for Folkesundhed 2003 Forskning og udredningsarbejde for forandring og bedre folkesundhed 27. februar 2003

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generelt om Instituttet Generelt om resultatkontrakten 3 2. Mission, vision og strategi Mission Vision Strategi 4 3. Målsætninger og resultatkrav for perioden Produkter Forskning Overvågning og udredningsopgaver Formidling Forskeruddannelse og forskerkvalificering Organisatoriske rammer Interne udviklingsforhold Fælles koncernmål 9 4. Budget- og bevillingsforhold i aftaleperioden 9 5. Ikrafttræden, rapportering og revision 9 Bilag 1 Oversigt over resultatmål 2003 Bilag 2 Målopfyldelse/afrapportering af resultatmål 2003 Bilag 3 Tidsserier for udvalgte kvantitative indikatorer 2

3 1. Indledning I denne resultatkontrakt sker en fastlæggelse og præcisering af opgaverne for Statens Institut for Folkesundhed i aftaleperioden Kontrakten indgås mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement og Statens Institut for Folkesundhed (i det følgende kaldet Instituttet eller SIF). Kontrakten er udarbejdet på grundlag af drøftelser mellem parterne. Statens Institut for Folkesundhed er i 2003 omfattet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncept for kontraktstyring. Det skal præciseres, at kontrakten ikke er en aftale i juridisk forstand, men en tilkendegivelse af den ønskede udvikling af Instituttets aktiviteter og de vilkår, der er forbundet hermed. Indenrigs- og Sundhedsministeren har således stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar under hensyntagen til, at Instituttet er en selvstændig Institution med egen bestyrelse. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, medmindre der på sædvanlig vis er skaffet hjemmel til fravigelse. Med kontrakten er der ikke foretaget eller tilsigtet nogen ændring af den kompetence og det ansvar, som efter lovgivningen er henlagt til henholdsvis Indenrigs- og Sundhedsministeren og Instituttets bestyrelse og direktør. Med kontrakten sker der således alene en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling i Instituttets aktiviteter og de vilkår, der gives herfor GENERELT OM INSTITUTTET Statens Institut for Folkesundhed er en selvstændig forskningsinstitution i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regi. Instituttet er omfattet af lov om sektorforskningsinstitutter. Instituttet har til formål at gennemføre forsknings- og udredningsopgaver vedrørende befolkningsgruppers sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion, samt at bistå offentlige myndigheder med forskningsbaseret rådgivning inden for de nævnte områder. Instituttet ledes af en bestyrelse, der fastsætter de generelle retningslinjer for Instituttets virksomhed og udvikling, og godkender Instituttets budget inden for de rammer, som Indenrigs- og Sundhedsministeren har fastlagt. Bestyrelsen udpeges for 4 år ad gangen med mulighed for genudpegning. Bestyrelsen blev første gang nedsat pr. 1. april Den daglige ledelse varetages af Instituttets direktør. Instituttet offentliggør sine arbejdsresultater. 3

4 1.2. GENERELT OM RESULTATKONTRAKTEN Kontrakten er udformet med udgangspunkt i det retningslinier, der er udstukket herfor af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. Notat om retningslinier for udarbejdelse af resultatkontrakter i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (MVTU) har varslet, at der fra 2004 kommer ny lov om sektorforskningen samt at der med det ændrede lovgrundlag lægges op til et nyt koncept for sektorforskningsinstitutionernes resultatkontrakter. Aftaleperioden for nærværende kontrakt afgrænses derfor til år Resultatkontrakten udgør sammen med instituttets strategiplan grundlaget for det kommende års arbejde. 2. Mission, vision og strategi 2.1. MISSION SIF s mission følger af Lov om sektorforskningsinstitutioner med tilhørende bekendtgørelser samt disse loves udmøntning i Vedtægt for Statens Institut for Folkesundhed. Ifølge vedtægten skal Instituttet gennemføre forsknings- og udredningsopgaver vedrørende befolkningsgruppers sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion, samt bistå offentlige myndigheder med forskningsbaseret rådgivning VISION SIF s vision er Forskning og udredningsarbejde for forandring og bedre folkesundhed. Målet for SIF s forskning er folkesundhed i bred forstand; og et ønske om at tage del i forandringsprocessen hen mod en bedre folkesundhed og et bedre sundhedsvæsen STRATEGI Bestyrelsen har tiltrådt en strategi- og handlingsplan for forskning, som indebærer, at Instituttet i de kommende år skal fokusere på følgende tematiske satsningsområder: Befolkningens almene sundhedstilstand, Børnesundhed, Sygdoms-, ulykkes- og dødelighedsepidemiologi, Sundhedsvaner, livsstil og levekår Interventionsforskning og evaluering, Arktisk samfundsmedicinsk forskning, Alkoholforskning og Udvikling af teori og metoder. Instituttets hovedfunktioner videreføres i kontraktperioden, med hovedvægt på forskningsfunktionen. Hovedfunktionerne omfatter forskning, registerdrift, udredningsarbejde og overvågningsopgaver, formidling, forskningsbaseret rådgivning, forskeruddannelse og post-graduat undervisning. Den aktuelle overordnede ramme for strategien skal ses i lyset af følgende forhold 1. Der er i slutningen af 2000 gennemført en evaluering af de vigtigste forskningsprogrammer. Bestyrelsens konklusioner fra denne evaluering skal implementeres gradvist. 4

5 2. Der er i 2002 foretaget en gennemgang af samtlige sektorforskningsinstitutioner i Danmark. De fremkomne anbefalinger og indstillinger om SIFs egen virksomhedsdrift skal af bestyrelsen udmøntes i konklusioner, som gradvist gennemføres. Indstillinger om udvidede organisatoriske rammer i form af samarbejder og samlokalisering med andre institutioner skal af SIFs bestyrelse søges gennemført. 3. SIF skal bidrage til, at sundhedsprogrammet Sund hele livet fra september 2002 udvikles, gennemføres og evalueres. 4. SIF skal deltage i udrednings- og udvalgsarbejde på anmodning af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvor SIFs faglige kompetencer udnyttes til udarbejdelse af rapporter og ministerbetjening m.v. 3. Målsætninger og resultatkrav for perioden De enkelte målepunkter er udvalgt strategisk, således at de væsentlige områder og aspekter af SIF s virksomhed, som beskrevet ovenfor, er dækket. 3.1 PRODUKTER Forskning Forskning er SIF s hovedopgave og forskningens kvalitet, relevans, troværdighed og uafhængighed er højt prioriteret i Instituttets forskningsstrategi. Forskningens kvalitet søges først og fremmest sikret gennem ansættelse og fastholdelse af kvalificerede forskere og ved løbende kompetenceudvikling/efteruddannelse af medarbejderne. Hvis der gennemføres arbejde for eller i samarbejde med private organisationer/virksomheder, vil samarbejdet altid være reguleret af en samarbejdsaftale, som sikrer SIF s ret til publicering af forskningsresultater. Forskningens kvalitet sikres desuden gennem publicering i videnskabelige tidsskrifter med peer-review, hvor det enkelte arbejde underkastes en uafhængig faglig vurdering. Den samfundsmæssige nytte sikres gennem løbende justering af forskningsplaner, så de reguleres efter sektorens behov. Desuden søges forskningsresultaterne formidlet bredt til relevante brugere, herunder politikere og planlæggere centralt og lokalt og til den almene befolkning. Forskningen ved SIF kan grundlæggende opdeles i forskning vedrørende befolkningens sundhedstilstand og forskning vedrørende den forebyggende og behandlende indsats. Hovedparten af Instituttets forskning har karakter af strategisk forskning med fokus på udviklingen af folkesundheden, men inden for Instituttets forskningsprogrammer gennemføres også mere grundforskningsprægede opgaver med fokus på teori- og metodeudvikling. En betydelig del af forskningen foregår i samarbejde med universitetsinstitutter i ind- og udland og med andre sektorforskningsinstitutioner. 5

6 Forskningen ved SIF tager udgangspunkt i et bredere sundhedsbegreb omfattende både sygdom og dødelighed, konsekvenser af sygdom, funktionsniveau og helbredsrelateret livskvalitet, samt befolkningens egen vurdering af forskellige aspekter af deres sundhed og helbred. Der forskes i årsagsforholdene bag sundhed og sygdom, bl.a. befolkningens livsstil og sundhedsadfærd, befolkningens levekår og påvirkninger fra miljøet. Forskning vedrørende den forebyggende og behandlende indsats fokuserer på evaluering af den forebyggende og behandlende indsats, og der gennemføres sundhedstjenesteforskning og medicinsk teknologivurdering. De centrale forskningsprogrammer er følgende: - Befolkningens almene sundhedstilstand, herunder middellevetid, dødelighed, sundheds- og sygelighedsundersøgelser, børnesundhed - Epidemiologisk forskning om udvalgte sygdomme, ulykker og helbredsproblemer - Sundhedsvaner, livsstil og levekår, herunder alkoholforskning - Sundhedstjenesteforskning og evaluering Et af de strategiske mål for SIF s forskning i de kommende år er en forøgelse af den internationale publicering af forskningsresultater. De resultatmål, der er opstillet vedr. forskning kan sammenlignes med tilsvarende tal for 2001 i bilag 1. Instituttet forventes i store træk at fastholde den eksisterende produktionsprofil og produktivitet, således som det gennemsnitligt fremgår af Instituttets beretninger og virksomhedsregnskaber. En forøgelse af engelsksprogede tidsskriftsartikler på bekostning af dansksprogede udgivelser er dog ønskelig. Produkter forskning 1. Videnskabelig kvalitet 40 internationale videnskabelige publikationer svarende til et gennemsnit på 1,3 internationale artikler pr. forskerår 45 danske videnskabelige publikationer svarende til et gennemsnit på 1,5 pr. forskerår 30 internationale foredrag svarende til 1,0 pr. forskerår Overvågning og udredningsopgaver En vigtig opgave for Instituttet er at skabe et fagligt grundlag for politiske og administrative beslutninger inden for sektoren. Det sker bl.a. ved udarbejdelse af notater og udredninger om aktuelle emner. Udredningerne kan være iværksat på anmodning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet eller Sundhedsstyrelsen, fra andre ministerier, amtskommuner eller kommuner - eller kan være initieret af Instituttet mhp. at beskrive den eksisterende viden inden for et aktuelt emne på en form, som er forståelig for en bredere kreds. Det vigtigste overvågningsprogram er Instituttets rullende program for nationale sundhedsog sygelighedsundersøgelser omfattende såvel voksenbefolkningen som børn. Dette program er et basalt redskab for sundhedsplanlægningen både på nationalt niveau og i amter- 6

7 ne. Desuden driver SIF en række registre herunder et nationalt ulykkesregister, som overvåger forekomsten af hjemme- og fritidsulykker, arbejdsulykker og trafikulykker. Produkter overvågning og udredning 2. Overvågning Planlægning af den næste nationale sundheds- og sygelighedsundersøgelse mhp. dataindsamling i 2004 Udarbejde plan for den fremtidige overvågning af forekomsten af ulykker Der udvikles en plan for overvågning af alkoholforbruget blandt voksne danskere, gravide og børn og unge 3. Udredningsopgaver Udarbejdelse af national Public Health rapport videreføres Opdatere og publicere analyse af udviklingen i danskernes middellevetid. Gennemføre projekt om sundhedskonsekvensvurdering (Health Impact Assessment) Videreudvikle indikatorprogram for Sund hele livet Formidling SIF lægger stor vægt på en bred formidling af forskningsresultater. Forskningens målgruppe er dels det nationale og internationale forskningssamfund men er også politikere og planlæggere på centralt og lokalt niveau og befolkningen. Det er derfor vigtigt at resultaterne formidles via forskellige kanaler. Foruden de videnskabelige tidsskrifter formidles resultaterne via populærvidenskabelige publikationer, via nyhedsbreve, via Ugens tal om folkesundhed og via en bred kontakt til nyhedsmedierne. Produkter formidling 4. Bred formidling 25 Populærvidenskabelige publikationer 3 nyhedsbreve Mindst 40 præsentationer i Ugens tal for folkesundhed Mindst besøg på SIF s hjemmeside Forskeruddannelse og forskerkvalificering SIF er som sektorforskningsinstitut forpligtiget til at medvirke ved forskeruddannelse. Det sker ved tilknytning af specialestuderende, scholarstipendiater, studerende i praktikophold og først og fremmest ved at have knyttet ph.d. studerende til Instituttets forskningspro- 7

8 grammer. Desuden er kompetenceudvikling af forskere til seniorforskningsniveau også et led i forskeruddannelsen. Kvaliteten af SIF s forskeruddannelse søges øget bl.a. som følge af den nyetablerede forskerskole i Folkesundhedsvidenskab, hvor SIF har medvirket ved planlægning og etablering og nu er repræsenteret i bestyrelsen. Instituttet bidrager til forskeruddannelsen ved at kvalificere forskere til seniorforskere og ved at uddanne ph.d. er i samarbejde med universiteter i ind- og udland. Produkter og effekter forskeruddannelse 5. Antal ph.d. studerende ORGANISATORISKE RAMMER Instituttet planlægges samlokaliseret med Københavns Universitet på Kommunehospitalet i maj Planerne omfatter en flytning af dele af det sundhedsvidenskabelige og dele af det samfundsvidenskabelige fakultet samt et antal andre institutioner med henblik på at skabe et samlet Center for Sundhed og Samfund. Samlokaliseringen forventes at skabe et meget stærkt forskningsmiljø inden for Folkesundhedsvidenskab. Samlokaliseringen vil øge mulighederne for både det formelle og det uformelle samarbejde med forskere på Københavns Universitet Organisatoriske rammer 6. Samlokalisering med Forhandlingerne med Københavns Universitet og Københavns Universitet EjendomsSelskabet Norden A/S afsluttes primo Godkendelse af planer I samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement søger Instituttet om Finansudvalgets godkendelse af den planlagte flytning til Centeret den 1. maj INTERNE UDVIKLINGSFORHOLD Instituttet ønsker at fremstå som en moderne, attraktiv arbejdsplads, hvor alle medarbejdere stilles overfor udfordringer og krav, som modsvarer deres ressourcer og ønsker. Som led i den løbende kompetenceudvikling gennemføres årlige medarbejderudviklingssamtaler. Samtalerne giver alle medarbejdere mulighed for sammen med deres nærmeste leder at udarbejde eller justere en individuel kompetenceudviklingsplan. SIF vil i kontraktperioden følge op på og yderligere udvikle de i forrige kontraktperiode gennemførte aktiviteter vedr. lederevaluering, lønpolitik samt styringsgrundlaget for lønpolitikken. Derudover vil der som særligt indsatsområde fortsat blive fokuseret på udvikling af medarbejdernes kompetencer. Interne udviklingsforhold 8

9 7. Nyt lønsystem I forbindelse med HK-gruppens obligatoriske overgang til nyt lønsystem den 1. april 2003 vil Instituttets lokale lønpolitik blive ajourført primo 2003 således at politikken omfatter alle SIF s medarbejdere. 8. Ledelsesudvikling Med udgangspunkt i resultaterne af den i 2002 gennemførte ledelsesevaluering vil blive besluttet hvilke initiativer, der skal iværksætte i FÆLLES KONCERNMÅL SIF vil i kontraktperioden følge op på de af departementet opstillede fælles koncernmål inden for IT-strategi og den offentlige indkøbsportal. Instituttet vil fokusere på emner inden for disse mål med henblik på effektivisering og kvalitetssikring. Fælles koncernmål 9. Implementering af den fælles koncernindkøbspolitik inden udgangen af 2003 I henhold til Finansministeriets cirkulære af om indkøb i staten skal hver institution indenfor ministerområdet, med henblik på effektivisering og professionalisering af indkøb, være omfattet af ministeriets fælles indkøbspolitik. Instituttet vil tage indkøbsportalen i brug i aftaleperioden i det omfang ministerområdets igangværende pilotforsøg om anvendelsen af den offentlige indkøbsportal (DOIP) resulterer i en anbefaling. 10. IT-strategi Indenfor rammerne af ministeriets koncern-it-strategi udarbejder Instituttet en IT-strategi og -handlingsplan inden udgangen af Budget- og bevillingsforhold i aftaleperioden Instituttet er i aftaleperioden underkastet de generelle regler for driftsbevillinger således som de er beskrevet i Budgetvejledningen samt finanslovens bevillingsforudsætninger. Instituttets aktiviteter finansieres dels via grundbevillingen på finansloven, dels via eksterne midler. Grundbevillingen, der for 2003 er på 14,6 mio. kr., udgør ca. 40 pct. af Instituttets samlede budgetterede finansieringsgrundlag. Basisbevillingen på finansloven for år 2003 er i aftaleperioden fastsat således (2002 prisog lønniveau): mill. kr Udgifter 35,9 9

10 Indtægter 21,3 Basisbevilling 14,6 Det forventes, at Instituttet årligt opnår ekstern finansiering af forsknings- og udredningsopgaver m.v. i størrelsesordenen ca. 20 mill. kr. Disse forudsætninger giver grundlag for en samlet forskerstab på årsværk i perioden. 5. Ikrafttræden, afrapportering og revision. Kontraktstyringsaftalen træder i kraft den 1. januar 2003, og løber indtil den 31. december 2003, hvor aftalen ophører medmindre andet er aftalt. Instituttets målopfyldelse i forhold til kontraktstyringsaftalen afrapporteres i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinier, jf. punkt 2.9 Genforhandling eller justering af kontraktstyringsaftalen kan finde sted, såfremt der sker væsentlige ændringer i grundlaget for aftalen, eller hvis de forudsætninger, der ligger til grund for Instituttets opfyldelse af de opstillede mål, ændres. Forhandling om fornyelse af kontraktstyringsaftale indledes i efteråret København den januar 2003 København den For Indenrigs- og sundhedsministeriet: For Statens Institut for Folkesundhed: Ib Valsborg Departementschef Finn Kamper-Jørgensen Direktør 10

11 Oversigt over resultatmål for Statens Institut for Folkesundhed 2003 BILAG 1 Produkter forskning 1. Videnskabelig kvalitet 40 internationale videnskabelige publikationer svarende til et gennemsnit på 1,3 internationale artikler pr. forskerår 45 danske videnskabelige publikationer svarende til et gennemsnit på 1,5 pr. forskerår 30 internationale foredrag svarende til 1,0 pr. forskerår Produkter overvågning og udredning 2. Overvågning Planlægning af den næste nationale sundheds- og sygelighedsundersøgelse mhp. dataindsamling i 2004 Udarbejde plan for den fremtidige overvågning af forekomsten af ulykker Der udvikles en plan for overvågning af alkoholforbruget blandt voksne danskere, gravide og børn og unge 3. Udredningsopgaver Udarbejdelse af national Public Health rapport påbegyndes Opdatere og publicere analyse af udviklingen i danskernes middellevetid. Gennemføre projekt om sundhedskonsekvensvurdering (Health Impact Assessment) Opdatere indikatorprogram for Sund hele livet Produkter formidling 4. Bred formidling 25 Populærvidenskabelige publikationer 3 nyhedsbreve Mindst 40 præsentationer i Ugens tal for folkesundhed Mindst besøg på SIF s hjemmeside Produkter og effekter forskeruddannelse 5. Antal ph.d. studerende 4 Organisatoriske rammer 6. Samlokalisering med Københavns Universitet Godkendelse af planer Forhandlingerne med Københavns Universitet og EjendomsSelskabet Norden A/S afsluttes primo Søge om Finansudvalgets godkendelse af den planlagte flytning til Centeret den 1. maj Interne udviklingsforhold 7. Nyt lønsystem Ajourføre SIFs lokale lønpolitik. 8. Ledelsesudvikling Iværksætte initiativer for lederudvikling Fælles koncernmål 9. Fælles koncernindkøbspolitik Politik + Anvendelse af den offentlige indkøbsportal (DOIP) 10. IT-strategi Udarbejde en IT-strategi og -handlingsplan

12 BILAG 2 Målopfyldelse/afrapportering af resultatmål for Statens Institut for Folkesundhed 2003 Som det fremgår af nedenstående tabel er resultatkontrakten inddelt i 7 overordnede resultatmål, som er underopdelt i alt 21 del mål. Kolonnen vægt (resultatkontrakt) angiver, hvor stor en andel/vægt det overordnede resultatmål udgør af den samlede resultatkontrakt. Kolonnen vægt (resultatmål) viser hvor stor en andel de enkelte delmålr udgør af det samlede overordnede resultatmål. I kolonnen forventet målopfyldelse opgøres den forventede målopfyldelsesgrad ved årets udløb I kolonnen Samlet målopfyldelsesgrad opgøres den forventede samlede målopfyldelsesgrad for det overordnede resultatmål. Eksemplificering, med udgangspunkt i resultatmål 1. Såfremt der ved rammeredegørelsestidspunktet er publiceret 30 internationale publikationer, 20 danske publikationer samt afholdt 15 foredrag, og det forventes, at der ved udgangen af 2003 er produceret 40 internationale publikationer, 30 danske publikationer og afholdt 30 foredrag skal skemaet under resultatmål 1 udfyldes som følger: Kolonnen målopfyldelse år til dato udfyldes med hhv. 75% (30/40*100), 44,4% (20/45*100) og 50% (15/30*100). Kolonnen forventet målopfyldelse udfyldes med hhv. 100% (40/40*100), 66,6% (30/45*100) og 100% (30/30*100). Kolonnen Samlet målopfyldelsesgrad udfyldes med 91,6 % ((0,50*100) + (0,25*66,6) + (0,25*100)). Tilsvarende udfyldes de resterende resultatmål. Såfremt det antages at de resterende resultatmål vil have en målopfyldelsesgrad på 100 % vil den samlede målopfyldelsesgrad kunne opgøres som følger: (91,6*0,4) + (100*0,1) + (100*0,1) + (100*0,1) + (100*0,1) + (100*0,1) + (100*0,05) + (100*0,05) = 96,6%, som anføres i tabellens sidste række.

13 Anvendes i forbindelse med afrapportering / rammeredegørelse + årsrapport Resultatmål 1. Produkter forskning 1. Videnskabelig kvalitet 40 internationale videnskabelige publikationer svarende til et gennemsnit på 1,3 internationale artikler pr. forskerår 45 danske videnskabelige publikationer svarende til et gennemsnit på 1,5 pr. forskerår 30 internationale foredrag svarende til 1,0 pr. forskerår Vægt (resultatkontrakt) Vægt (Resultatmål ) 50% I ALT 40 % 100% Resultatmål 2. Produkter overvågning og udredning 2. Overvågning Planlægning af den næste nationale sundheds- og sygelighedsundersøgelse mhp. dataindsamling i % Udarbejde plan for den fremtidige overvågning af forekomsten af ulykker Der udvikles en plan for overvågning af alkoholforbruget blandt voksne danskere, gravide og børn og unge I ALT 10 % 100% 3. Udredningsopgaver Udarbejdelse af national Public Health rapport påbegyndes Målopfyldelse År til dato % eller - Forventet Målopfyldelse % % % % % % Samlet mål opfyldelsesgrad

14 Vægt (resultatkontrakt) Vægt (Resultatmål ) Opdatere og publicere analyse af udviklingen i danskernes middellevetid. Gennemføre projekt om sundhedskonsekvensvurdering (Health Impact Assessment) Opdatere indikatorprogram for Sund hele livet I ALT 10% 100% Resultatmål 3. Produkter formidling 4. Bred formidling 25 Populærvidenskabelige publikationer 3 nyhedsbreve Mindst 40 præsentationer i Ugens tal for Folkesundhed Mindst besøg på SIF s hjemmeside I ALT 10% 100% Resultatmål 4. Produkter og effekter forskeruddannelse 5. Antal ph.d % studerende I ALT 10% 100% Målopfyldelse År til dato % eller - Forventet Målopfyldelse % % % % % % % % Samlet mål opfyldelsesgrad

15 Resultatmål 5. Organisatoriske rammer 6. Samlokalisering med Københavns Universitet Godkendelse planer af Forhandlingerne med Københavns Universitet og EjendomsSelskabet Norden A/S afsluttes primo Søge om Finansudvalgets godkendelse af den planlagte flytning til Centeret den 1. maj % 50% I alt 10% 100% Resultatmål 6. Interne udviklingsforhold 7. Nyt lønsystem Ajourføre SIFs lokale lønpolitik. 50% Ledelsesudvikling Iværksætte initiativer for lederudvikling 50% I ALT 5% 100% Resultatmål 7. Fælles koncernmål 8. Fælles koncern indkøbspolitik IT-strategi Implementering af politik + evt. Anvendelse af den offentlige indkøbsportal (DOIP) Udarbejde en IT-strategi og -handlingsplan 50% 50% I ALT 5% 100% Resultatkontrakt opfyldelsesgrad alt i alt

16 Tidsserie for udvalgte kvantitative indikatorer for SIF BILAG 3 Resultater Måltal Publikationer Publicerede arbejder: i international tidsskrift eller international orienteret bog international publikation pr. forskerårsværk ,9 0,9 1,1 1,3 1,3 Foredrag, antal i alt internationale foredrag international foredrag pr. forskerværk (inkl. Ledelse) 0,

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Danish National Institute and School of Public Health

Danish National Institute and School of Public Health j.nr. 0.2.3.2. 2. april 2006/fkj Bilag 2006/1/2c Idé notat om Danish National Institute and School of Public Health Dette idénotat foreslår, at danske Public Health miljøer i sektorforskningen og i universiteterne

Læs mere

Årsrapport april 2004 J.nr /14

Årsrapport april 2004 J.nr /14 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25-2100 København Ø Tlf.: 3920 7777 - Fax 3920 8010 www.si-folkesundhed.dk E-mail: sif@si-folkesundhed.dk 1. april 2004 J.nr. 0.2.3/14 Årsrapport 2003 Årsrapport

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Resultatkontrakt 2014

Resultatkontrakt 2014 esultatkontrakt 2014 esultatkontrakt for EVA 2014 1. Indledning esultatkontrakten indgås mellem Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Undervisningsministeriet (UVM). 2. Præsentation af EVA Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver og mission... 3 3. Vision... 4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Resultatkontrakt 2009

Resultatkontrakt 2009 Resultatkontrakt 2009 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 3 3. Vision... 5 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder... 7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling

Læs mere

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016

Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 Resultatplan for KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2016 INDLEDNING KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har eksisteret

Læs mere

statens institut for folkesundhed

statens institut for folkesundhed statens institut for folkesundhed arbejdsplan 2003 2003 statens institut for folkesundhed arbejdsplan 2003 2003 Arbejdsplan 2003 Statens Institut for Folkesundhed, København, juni 2003 Tryk: Nørrebros

Læs mere

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet

Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet Resultatkontrakt for Arbejdstilsynet 2007-2010 1. Indledning a) Om kontrakter i ministeriet Resultatkontrakten for Arbejdstilsynet indgås mellem Beskæftigelsesministeriets departement og Arbejdstilsynet.

Læs mere

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016

Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftale December 2012 Nota Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Nota på den anden side fastlægger

Læs mere

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012

Marts 2009. Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Marts 2009 Danmarks Kunstbibliotek 2009-2012 Rammeaftalen mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Danmarks Kunstbibliotek på den anden side fastlægger mål for bibliotekets virksomhed

Læs mere

Vedrørende brev fra d. 14/ om integration af sektorforskningen i universiteterne, j.nr

Vedrørende brev fra d. 14/ om integration af sektorforskningen i universiteterne, j.nr Indenrigs- og Sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 28. april 2006 J.nr. 0.2.3.2 Ref.: JO/kgn Øster Farimagsgade 5 1399 København K Tel: +45 3920 7777 Fax: +45 3920

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling

Rammeaftale. September Den Hirschsprungske Samling Rammeaftale September 2010 Den Hirschsprungske Samling 2010-2013 Rammeaftalen mellem kulturministeriet og departementet på den ene side og Den Hirschsprungske Samling på den anden side fastlægger mål for

Læs mere

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016

Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 Mål- og resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriet og SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2016 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Landbrugsmuseet: Rammeaftale Februar 2012 Dansk Landbrugsmuseum 2012-2015 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Dansk Landbrugsmuseum på den anden side fastlægger mål for Landbrugsmuseets

Læs mere

Årsrapport 2004. Dato 7. april 2005 J.nr. 0.2.6.4

Årsrapport 2004. Dato 7. april 2005 J.nr. 0.2.6.4 Statens Institut for Folkesundhed Øster Farimagsgade 5-1399 København K Tlf.: 3920 7777 - Fax 3920 8010 www.si-folkesundhed.dk E-mail: sif@si-folkesundhed.dk Dato 7. april 2005 J.nr. 0.2.6.4 Årsrapport

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017

Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 Resultatplan VIVE 2. halvår 2017 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd udarbejder og formidler anvendelsesorienteret forskning og analyse i relation til velfærdssamfudnets

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017

Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 Resultatplan SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2017 INDLEDNING SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er oprettet ved lov nr. 101 af 1958, som er erstattet af lov nr. 336 af 5.

Læs mere

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Vedtægt. KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Vedtægt Grundlaget for IFRO fremgår af 61 i vedtægt for Københavns Universitet og særskilte vedtægt

Læs mere

Resultatplan VIVE

Resultatplan VIVE Resultatplan VIVE - 2018 INDLEDNING VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd blev oprettet d. 1. juli 2017 ved lov nr. 709 af 8. juni 2017. VIVE er en fusion af Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2004 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Telefon 39 20 77 77, Telefax 39 20 80 10 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk BERETNING 2002 Forord Instituttets beretning

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Resultatkontrakt 2013

Resultatkontrakt 2013 Resultatkontrakt 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 1 2. Mission... 1 3. Vision... 1 4. Revisionens fokus... 1 5. Præsentation af produkter og ydelser - opgavehierarkiet... 2 6. Mål og resultatkrav...

Læs mere

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017

Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 Resultatplan KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2017 INDLEDNING KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005

Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 Resultatlønskontrakt for direktør Anne Lind Madsen for 2005 1. Kontraktens status og grundlag Mellem departementschef Bo Smith og direktør Anne Lind Madsen indgås følgende resultatlønskontrakt. Kontrakten

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

RESULTATKONTRAKT. Kunststyrelsen 2005-2008

RESULTATKONTRAKT. Kunststyrelsen 2005-2008 M I N I S T E R I E T RESULTATKONTRAKT Kunststyrelsen 2005-2008 1. Indledning Kontrakten mellem kulturministeren og departementet på den ene side og Kunststyrelsen på den anden side fastlægger de ønskede

Læs mere

Aftale om resultatkontrakt

Aftale om resultatkontrakt Aftale om resultatkontrakt Efterfølgende aftale om resultatkontrakt er indgået mellem bestyrelsen for og skolens forstander, Jens Munk Kruse (JMK), for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015. Mellem

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019

Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Center for Maritim Sundhed og Samfund Strategiplan 2015-2019 Indhold Center for Maritim Sundhed og Samfund, CMSS... 2 1 Mission og vision... 2 1.1 Mission... 2 1.2 Vision... 2 1.3 Mål 2015-2019... 3 2

Læs mere

Resultatlønsaftale. mellem

Resultatlønsaftale. mellem Resultatlønsaftale mellem departementschef Bo Smith, Beskæftigelsesministeriet og direktør Jan Nielsen, Beskæftigelsesministeriets AdministrationsCenter (BAC) indgås nedenstående resultatlønaftale (direktørkontrakt)

Læs mere

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV

KONTRAKTER TILSYN AKKREDITERING OG REGULERING PERSONALE OG ANSÆTTELSE ØKONOMI OG REVISION ADMINISTRATIVE INDBERETNINGER OG KRAV KONTRAKTER RESULTATKONTRAKT MED REKTOR Afsender Bestyrelsen/bestyrelsesformanden TILSYN Type Hård er bundet op på løn og indeholder ofte flere elementer AKKREDITERING OG REGULERING UDVIKLINGSKONTRAKTER

Læs mere

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om flerårsaftalen for Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner 2003-2006 (beretning nr. 8/05) 28. februar 2008 RN A401/08 Indledning

Læs mere

statens institut for folkesundhed

statens institut for folkesundhed statens institut for folkesundhed arbejdsplan 2004 2004 statens institut for folkesundhed arbejdsplan 2004 2003 2004 Arbejdsplan 2004 Statens Institut for Folkesundhed, København, december 2003 Tryk:Nørrebros

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Forebyggelse og forskning i samarbejde

Forebyggelse og forskning i samarbejde Forebyggelse og forskning i samarbejde REGION SJÆLLAND 16.NOVEMBER 2009 FINN DIDERICHSEN PROFESSOR DR.MED. INSTITUT FOR FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET En ny rapport: Bidrag til en fælles

Læs mere

BM Bilag 5.A.1.

BM Bilag 5.A.1. BM 3-2006 Bilag 5.A.1. AARHUS UNIVERSITET Ledelsessekretariatet 22. maj 2006 J.nr. AU-2004-512-031 UDKAST Vedtægt for Aarhus Universitet Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH) 1 Oprettelse Aarhus Universitet

Læs mere

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole

Resultatlønskontrakt. mellem. Skoleleder Leo Fodgaard Hansen. Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole Bilag nr. 26.9 a).1. Møde i bestyrelsen 22.03.2012 Resultatlønskontrakt mellem Skoleleder Leo Fodgaard Hansen og Bestyrelsen for Århus Social- og Sundhedsskole 2012 Dato Leif Støy Formand for bestyrelsen

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06

RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 RIGSREVISIONEN København, den 14. marts 2006 RN A203/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om driften af statsskovene (beretning nr. 7/02) I. Indledning 1. Jeg afgav den 11.

Læs mere

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift

Resultataftale 2012. for. Fyens Stift Resultataftale 2012 for Fyens Stift 1. Præsentation 1.1. Det formelle grundlag for stiftsadministrationens virke Denne aftale vedrører Fyens Stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen

Læs mere

Resultataftale For. Viborg Stift

Resultataftale For. Viborg Stift Resultataftale 2009 For Viborg Stift 1. Præsentation 1.1 Det formelle grundlag for institutionens virke Denne aftale vedrører Viborg stiftsadministrations opgavevaretagelse. Stiftsadministrationen varetager

Læs mere

Direktørkontrakt 2009

Direktørkontrakt 2009 Direktørkontrakt 2009 1 Finanstilsynets direktørkontrakt for 2009 Direktørkontrakten og styrelsens resultatkontrakt udgør Økonomi- og Erhvervsministeriets kontraktstyring i relation til styrelsen. Mens

Læs mere

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016

Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets. Ankestyrelsen 2016 Resultatplan mellem Social- og Indenrigsministeriets departement og Ankestyrelsen 2016 Resultatmål Ankestyrelsen er gennem en årrække blevet tilført opgaver, bl.a. fra den tidligere Familiestyrelsen, og

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2001

Virksomhedsregnskab 2001 Virksomhedsregnskab 2001 1 Virksomhedsregnskab 2001 Statens Institut for Folkesundhed Copyright Statens Institut for Folkesundhed. København, april 2002 Uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017

Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Udviklingskontrakt for IT-Universitetet i København 2015-2017 Indledning Denne udviklingskontrakt omhandler IT-Universitetet i Københavns udvikling 2015-2017 inden for følgende områder: 1. Bedre kvalitet

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dorte Dewitz HR & Personalechef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Rammeaftale mellem. Trafik- og Byggestyrelsen. Aalborg Universitet. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø.

Rammeaftale mellem. Trafik- og Byggestyrelsen. Aalborg Universitet. Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø. Rammeaftale mellem Trafik- og Byggestyrelsen og Aalborg Universitet om Forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø for 2016 1 1. Rammeaftale 1.1. Aftaleparter Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapporten 2013 1. Grundlag Kulturstyrelsen, Biblioteker har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale med centralbibliotekskommunerne for perioden 2010-2013.

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF INSTRUKSER. Styregruppe for instrukser i Sundhed og Omsorg. Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF INSTRUKSER. Styregruppe for instrukser i Sundhed og Omsorg. Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF INSTRUKSER Styregruppe for instrukser i Sundhed og Omsorg Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Baggrund Instrukser er et arbejdsredskab til styrkelse af patientsikkerheden.

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet

Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 1AFD_1KT Sagsnr.: 168 Strategi for effektbaseret styring i Fødevareministeriet 2010-2013 Oktober 2009 1 1. En indsats skal vise effekt Fødevareministeriets

Læs mere

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2004-2007. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2004-2007. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2004-2007 Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 28. januar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Mission, vision

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2

Om de enkelte indsatser angives en kort beskrivelse samt indikator for målopfyldelse. Indikatorer angives i parentes. 2 Resultatlønskontrakt Navn: Stilling: Dan Andersen Økonomichef Periode: 1. januar 2017 til 31. december 2017 Beløbsramme: Kr. 120.000 (niveau marts 2012) Den 21. oktober 2015 godkendte UCN s bestyrelse

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04)

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Det Udenrigspolitiske Nævn 2013-14 UPN Alm.del Bilag 108 Offentligt (04) Statut for Center for Militære Studier NAVN 1. Forskningscentrets navn er "Center for Militære Studier", forkortet CMS. Den engelske

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København

Region Hovedstaden R egion Ho veds taden Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik Maj 2008 Arbejdsmiljøpolitik for Musa Ornata. Botanisk Have København Arbejdsmiljøpolitik i s arbejdsmiljøpolitik beskriver regionens fælles holdninger, værdier og handlinger på arbejdsmiljøområdet.

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats.

Ministeriet for Børn og Undervisning bemyndiger desuden bestyrelsen til at udbetale engangsvederlag for merarbejde og en særlig indsats. Bestyrelser for Institutioner for erhvervsrettet uddannelse Almene gymnasier Private gymnasier, studenterkurser m.v. Voksenuddannelsescentre Lov- og Kommunikationsafdelingen Frederiksholms Kanal 21 1220

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere