Resultatkontrakt for Statens Institut for Folkesundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt for Statens Institut for Folkesundhed"

Transkript

1 Resultatkontrakt for Statens Institut for Folkesundhed 2003 Forskning og udredningsarbejde for forandring og bedre folkesundhed 27. februar 2003

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Generelt om Instituttet Generelt om resultatkontrakten 3 2. Mission, vision og strategi Mission Vision Strategi 4 3. Målsætninger og resultatkrav for perioden Produkter Forskning Overvågning og udredningsopgaver Formidling Forskeruddannelse og forskerkvalificering Organisatoriske rammer Interne udviklingsforhold Fælles koncernmål 9 4. Budget- og bevillingsforhold i aftaleperioden 9 5. Ikrafttræden, rapportering og revision 9 Bilag 1 Oversigt over resultatmål 2003 Bilag 2 Målopfyldelse/afrapportering af resultatmål 2003 Bilag 3 Tidsserier for udvalgte kvantitative indikatorer 2

3 1. Indledning I denne resultatkontrakt sker en fastlæggelse og præcisering af opgaverne for Statens Institut for Folkesundhed i aftaleperioden Kontrakten indgås mellem Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement og Statens Institut for Folkesundhed (i det følgende kaldet Instituttet eller SIF). Kontrakten er udarbejdet på grundlag af drøftelser mellem parterne. Statens Institut for Folkesundhed er i 2003 omfattet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets koncept for kontraktstyring. Det skal præciseres, at kontrakten ikke er en aftale i juridisk forstand, men en tilkendegivelse af den ønskede udvikling af Instituttets aktiviteter og de vilkår, der er forbundet hermed. Indenrigs- og Sundhedsministeren har således stadig det sædvanlige parlamentariske ansvar under hensyntagen til, at Instituttet er en selvstændig Institution med egen bestyrelse. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster osv. skal følges, medmindre der på sædvanlig vis er skaffet hjemmel til fravigelse. Med kontrakten er der ikke foretaget eller tilsigtet nogen ændring af den kompetence og det ansvar, som efter lovgivningen er henlagt til henholdsvis Indenrigs- og Sundhedsministeren og Instituttets bestyrelse og direktør. Med kontrakten sker der således alene en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling i Instituttets aktiviteter og de vilkår, der gives herfor GENERELT OM INSTITUTTET Statens Institut for Folkesundhed er en selvstændig forskningsinstitution i Indenrigs- og Sundhedsministeriets regi. Instituttet er omfattet af lov om sektorforskningsinstitutter. Instituttet har til formål at gennemføre forsknings- og udredningsopgaver vedrørende befolkningsgruppers sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion, samt at bistå offentlige myndigheder med forskningsbaseret rådgivning inden for de nævnte områder. Instituttet ledes af en bestyrelse, der fastsætter de generelle retningslinjer for Instituttets virksomhed og udvikling, og godkender Instituttets budget inden for de rammer, som Indenrigs- og Sundhedsministeren har fastlagt. Bestyrelsen udpeges for 4 år ad gangen med mulighed for genudpegning. Bestyrelsen blev første gang nedsat pr. 1. april Den daglige ledelse varetages af Instituttets direktør. Instituttet offentliggør sine arbejdsresultater. 3

4 1.2. GENERELT OM RESULTATKONTRAKTEN Kontrakten er udformet med udgangspunkt i det retningslinier, der er udstukket herfor af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, jf. Notat om retningslinier for udarbejdelse af resultatkontrakter i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (MVTU) har varslet, at der fra 2004 kommer ny lov om sektorforskningen samt at der med det ændrede lovgrundlag lægges op til et nyt koncept for sektorforskningsinstitutionernes resultatkontrakter. Aftaleperioden for nærværende kontrakt afgrænses derfor til år Resultatkontrakten udgør sammen med instituttets strategiplan grundlaget for det kommende års arbejde. 2. Mission, vision og strategi 2.1. MISSION SIF s mission følger af Lov om sektorforskningsinstitutioner med tilhørende bekendtgørelser samt disse loves udmøntning i Vedtægt for Statens Institut for Folkesundhed. Ifølge vedtægten skal Instituttet gennemføre forsknings- og udredningsopgaver vedrørende befolkningsgruppers sundhedsforhold og sundhedsvæsenets funktion, samt bistå offentlige myndigheder med forskningsbaseret rådgivning VISION SIF s vision er Forskning og udredningsarbejde for forandring og bedre folkesundhed. Målet for SIF s forskning er folkesundhed i bred forstand; og et ønske om at tage del i forandringsprocessen hen mod en bedre folkesundhed og et bedre sundhedsvæsen STRATEGI Bestyrelsen har tiltrådt en strategi- og handlingsplan for forskning, som indebærer, at Instituttet i de kommende år skal fokusere på følgende tematiske satsningsområder: Befolkningens almene sundhedstilstand, Børnesundhed, Sygdoms-, ulykkes- og dødelighedsepidemiologi, Sundhedsvaner, livsstil og levekår Interventionsforskning og evaluering, Arktisk samfundsmedicinsk forskning, Alkoholforskning og Udvikling af teori og metoder. Instituttets hovedfunktioner videreføres i kontraktperioden, med hovedvægt på forskningsfunktionen. Hovedfunktionerne omfatter forskning, registerdrift, udredningsarbejde og overvågningsopgaver, formidling, forskningsbaseret rådgivning, forskeruddannelse og post-graduat undervisning. Den aktuelle overordnede ramme for strategien skal ses i lyset af følgende forhold 1. Der er i slutningen af 2000 gennemført en evaluering af de vigtigste forskningsprogrammer. Bestyrelsens konklusioner fra denne evaluering skal implementeres gradvist. 4

5 2. Der er i 2002 foretaget en gennemgang af samtlige sektorforskningsinstitutioner i Danmark. De fremkomne anbefalinger og indstillinger om SIFs egen virksomhedsdrift skal af bestyrelsen udmøntes i konklusioner, som gradvist gennemføres. Indstillinger om udvidede organisatoriske rammer i form af samarbejder og samlokalisering med andre institutioner skal af SIFs bestyrelse søges gennemført. 3. SIF skal bidrage til, at sundhedsprogrammet Sund hele livet fra september 2002 udvikles, gennemføres og evalueres. 4. SIF skal deltage i udrednings- og udvalgsarbejde på anmodning af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, hvor SIFs faglige kompetencer udnyttes til udarbejdelse af rapporter og ministerbetjening m.v. 3. Målsætninger og resultatkrav for perioden De enkelte målepunkter er udvalgt strategisk, således at de væsentlige områder og aspekter af SIF s virksomhed, som beskrevet ovenfor, er dækket. 3.1 PRODUKTER Forskning Forskning er SIF s hovedopgave og forskningens kvalitet, relevans, troværdighed og uafhængighed er højt prioriteret i Instituttets forskningsstrategi. Forskningens kvalitet søges først og fremmest sikret gennem ansættelse og fastholdelse af kvalificerede forskere og ved løbende kompetenceudvikling/efteruddannelse af medarbejderne. Hvis der gennemføres arbejde for eller i samarbejde med private organisationer/virksomheder, vil samarbejdet altid være reguleret af en samarbejdsaftale, som sikrer SIF s ret til publicering af forskningsresultater. Forskningens kvalitet sikres desuden gennem publicering i videnskabelige tidsskrifter med peer-review, hvor det enkelte arbejde underkastes en uafhængig faglig vurdering. Den samfundsmæssige nytte sikres gennem løbende justering af forskningsplaner, så de reguleres efter sektorens behov. Desuden søges forskningsresultaterne formidlet bredt til relevante brugere, herunder politikere og planlæggere centralt og lokalt og til den almene befolkning. Forskningen ved SIF kan grundlæggende opdeles i forskning vedrørende befolkningens sundhedstilstand og forskning vedrørende den forebyggende og behandlende indsats. Hovedparten af Instituttets forskning har karakter af strategisk forskning med fokus på udviklingen af folkesundheden, men inden for Instituttets forskningsprogrammer gennemføres også mere grundforskningsprægede opgaver med fokus på teori- og metodeudvikling. En betydelig del af forskningen foregår i samarbejde med universitetsinstitutter i ind- og udland og med andre sektorforskningsinstitutioner. 5

6 Forskningen ved SIF tager udgangspunkt i et bredere sundhedsbegreb omfattende både sygdom og dødelighed, konsekvenser af sygdom, funktionsniveau og helbredsrelateret livskvalitet, samt befolkningens egen vurdering af forskellige aspekter af deres sundhed og helbred. Der forskes i årsagsforholdene bag sundhed og sygdom, bl.a. befolkningens livsstil og sundhedsadfærd, befolkningens levekår og påvirkninger fra miljøet. Forskning vedrørende den forebyggende og behandlende indsats fokuserer på evaluering af den forebyggende og behandlende indsats, og der gennemføres sundhedstjenesteforskning og medicinsk teknologivurdering. De centrale forskningsprogrammer er følgende: - Befolkningens almene sundhedstilstand, herunder middellevetid, dødelighed, sundheds- og sygelighedsundersøgelser, børnesundhed - Epidemiologisk forskning om udvalgte sygdomme, ulykker og helbredsproblemer - Sundhedsvaner, livsstil og levekår, herunder alkoholforskning - Sundhedstjenesteforskning og evaluering Et af de strategiske mål for SIF s forskning i de kommende år er en forøgelse af den internationale publicering af forskningsresultater. De resultatmål, der er opstillet vedr. forskning kan sammenlignes med tilsvarende tal for 2001 i bilag 1. Instituttet forventes i store træk at fastholde den eksisterende produktionsprofil og produktivitet, således som det gennemsnitligt fremgår af Instituttets beretninger og virksomhedsregnskaber. En forøgelse af engelsksprogede tidsskriftsartikler på bekostning af dansksprogede udgivelser er dog ønskelig. Produkter forskning 1. Videnskabelig kvalitet 40 internationale videnskabelige publikationer svarende til et gennemsnit på 1,3 internationale artikler pr. forskerår 45 danske videnskabelige publikationer svarende til et gennemsnit på 1,5 pr. forskerår 30 internationale foredrag svarende til 1,0 pr. forskerår Overvågning og udredningsopgaver En vigtig opgave for Instituttet er at skabe et fagligt grundlag for politiske og administrative beslutninger inden for sektoren. Det sker bl.a. ved udarbejdelse af notater og udredninger om aktuelle emner. Udredningerne kan være iværksat på anmodning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet eller Sundhedsstyrelsen, fra andre ministerier, amtskommuner eller kommuner - eller kan være initieret af Instituttet mhp. at beskrive den eksisterende viden inden for et aktuelt emne på en form, som er forståelig for en bredere kreds. Det vigtigste overvågningsprogram er Instituttets rullende program for nationale sundhedsog sygelighedsundersøgelser omfattende såvel voksenbefolkningen som børn. Dette program er et basalt redskab for sundhedsplanlægningen både på nationalt niveau og i amter- 6

7 ne. Desuden driver SIF en række registre herunder et nationalt ulykkesregister, som overvåger forekomsten af hjemme- og fritidsulykker, arbejdsulykker og trafikulykker. Produkter overvågning og udredning 2. Overvågning Planlægning af den næste nationale sundheds- og sygelighedsundersøgelse mhp. dataindsamling i 2004 Udarbejde plan for den fremtidige overvågning af forekomsten af ulykker Der udvikles en plan for overvågning af alkoholforbruget blandt voksne danskere, gravide og børn og unge 3. Udredningsopgaver Udarbejdelse af national Public Health rapport videreføres Opdatere og publicere analyse af udviklingen i danskernes middellevetid. Gennemføre projekt om sundhedskonsekvensvurdering (Health Impact Assessment) Videreudvikle indikatorprogram for Sund hele livet Formidling SIF lægger stor vægt på en bred formidling af forskningsresultater. Forskningens målgruppe er dels det nationale og internationale forskningssamfund men er også politikere og planlæggere på centralt og lokalt niveau og befolkningen. Det er derfor vigtigt at resultaterne formidles via forskellige kanaler. Foruden de videnskabelige tidsskrifter formidles resultaterne via populærvidenskabelige publikationer, via nyhedsbreve, via Ugens tal om folkesundhed og via en bred kontakt til nyhedsmedierne. Produkter formidling 4. Bred formidling 25 Populærvidenskabelige publikationer 3 nyhedsbreve Mindst 40 præsentationer i Ugens tal for folkesundhed Mindst besøg på SIF s hjemmeside Forskeruddannelse og forskerkvalificering SIF er som sektorforskningsinstitut forpligtiget til at medvirke ved forskeruddannelse. Det sker ved tilknytning af specialestuderende, scholarstipendiater, studerende i praktikophold og først og fremmest ved at have knyttet ph.d. studerende til Instituttets forskningspro- 7

8 grammer. Desuden er kompetenceudvikling af forskere til seniorforskningsniveau også et led i forskeruddannelsen. Kvaliteten af SIF s forskeruddannelse søges øget bl.a. som følge af den nyetablerede forskerskole i Folkesundhedsvidenskab, hvor SIF har medvirket ved planlægning og etablering og nu er repræsenteret i bestyrelsen. Instituttet bidrager til forskeruddannelsen ved at kvalificere forskere til seniorforskere og ved at uddanne ph.d. er i samarbejde med universiteter i ind- og udland. Produkter og effekter forskeruddannelse 5. Antal ph.d. studerende ORGANISATORISKE RAMMER Instituttet planlægges samlokaliseret med Københavns Universitet på Kommunehospitalet i maj Planerne omfatter en flytning af dele af det sundhedsvidenskabelige og dele af det samfundsvidenskabelige fakultet samt et antal andre institutioner med henblik på at skabe et samlet Center for Sundhed og Samfund. Samlokaliseringen forventes at skabe et meget stærkt forskningsmiljø inden for Folkesundhedsvidenskab. Samlokaliseringen vil øge mulighederne for både det formelle og det uformelle samarbejde med forskere på Københavns Universitet Organisatoriske rammer 6. Samlokalisering med Forhandlingerne med Københavns Universitet og Københavns Universitet EjendomsSelskabet Norden A/S afsluttes primo Godkendelse af planer I samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement søger Instituttet om Finansudvalgets godkendelse af den planlagte flytning til Centeret den 1. maj INTERNE UDVIKLINGSFORHOLD Instituttet ønsker at fremstå som en moderne, attraktiv arbejdsplads, hvor alle medarbejdere stilles overfor udfordringer og krav, som modsvarer deres ressourcer og ønsker. Som led i den løbende kompetenceudvikling gennemføres årlige medarbejderudviklingssamtaler. Samtalerne giver alle medarbejdere mulighed for sammen med deres nærmeste leder at udarbejde eller justere en individuel kompetenceudviklingsplan. SIF vil i kontraktperioden følge op på og yderligere udvikle de i forrige kontraktperiode gennemførte aktiviteter vedr. lederevaluering, lønpolitik samt styringsgrundlaget for lønpolitikken. Derudover vil der som særligt indsatsområde fortsat blive fokuseret på udvikling af medarbejdernes kompetencer. Interne udviklingsforhold 8

9 7. Nyt lønsystem I forbindelse med HK-gruppens obligatoriske overgang til nyt lønsystem den 1. april 2003 vil Instituttets lokale lønpolitik blive ajourført primo 2003 således at politikken omfatter alle SIF s medarbejdere. 8. Ledelsesudvikling Med udgangspunkt i resultaterne af den i 2002 gennemførte ledelsesevaluering vil blive besluttet hvilke initiativer, der skal iværksætte i FÆLLES KONCERNMÅL SIF vil i kontraktperioden følge op på de af departementet opstillede fælles koncernmål inden for IT-strategi og den offentlige indkøbsportal. Instituttet vil fokusere på emner inden for disse mål med henblik på effektivisering og kvalitetssikring. Fælles koncernmål 9. Implementering af den fælles koncernindkøbspolitik inden udgangen af 2003 I henhold til Finansministeriets cirkulære af om indkøb i staten skal hver institution indenfor ministerområdet, med henblik på effektivisering og professionalisering af indkøb, være omfattet af ministeriets fælles indkøbspolitik. Instituttet vil tage indkøbsportalen i brug i aftaleperioden i det omfang ministerområdets igangværende pilotforsøg om anvendelsen af den offentlige indkøbsportal (DOIP) resulterer i en anbefaling. 10. IT-strategi Indenfor rammerne af ministeriets koncern-it-strategi udarbejder Instituttet en IT-strategi og -handlingsplan inden udgangen af Budget- og bevillingsforhold i aftaleperioden Instituttet er i aftaleperioden underkastet de generelle regler for driftsbevillinger således som de er beskrevet i Budgetvejledningen samt finanslovens bevillingsforudsætninger. Instituttets aktiviteter finansieres dels via grundbevillingen på finansloven, dels via eksterne midler. Grundbevillingen, der for 2003 er på 14,6 mio. kr., udgør ca. 40 pct. af Instituttets samlede budgetterede finansieringsgrundlag. Basisbevillingen på finansloven for år 2003 er i aftaleperioden fastsat således (2002 prisog lønniveau): mill. kr Udgifter 35,9 9

10 Indtægter 21,3 Basisbevilling 14,6 Det forventes, at Instituttet årligt opnår ekstern finansiering af forsknings- og udredningsopgaver m.v. i størrelsesordenen ca. 20 mill. kr. Disse forudsætninger giver grundlag for en samlet forskerstab på årsværk i perioden. 5. Ikrafttræden, afrapportering og revision. Kontraktstyringsaftalen træder i kraft den 1. januar 2003, og løber indtil den 31. december 2003, hvor aftalen ophører medmindre andet er aftalt. Instituttets målopfyldelse i forhold til kontraktstyringsaftalen afrapporteres i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets retningslinier, jf. punkt 2.9 Genforhandling eller justering af kontraktstyringsaftalen kan finde sted, såfremt der sker væsentlige ændringer i grundlaget for aftalen, eller hvis de forudsætninger, der ligger til grund for Instituttets opfyldelse af de opstillede mål, ændres. Forhandling om fornyelse af kontraktstyringsaftale indledes i efteråret København den januar 2003 København den For Indenrigs- og sundhedsministeriet: For Statens Institut for Folkesundhed: Ib Valsborg Departementschef Finn Kamper-Jørgensen Direktør 10

11 Oversigt over resultatmål for Statens Institut for Folkesundhed 2003 BILAG 1 Produkter forskning 1. Videnskabelig kvalitet 40 internationale videnskabelige publikationer svarende til et gennemsnit på 1,3 internationale artikler pr. forskerår 45 danske videnskabelige publikationer svarende til et gennemsnit på 1,5 pr. forskerår 30 internationale foredrag svarende til 1,0 pr. forskerår Produkter overvågning og udredning 2. Overvågning Planlægning af den næste nationale sundheds- og sygelighedsundersøgelse mhp. dataindsamling i 2004 Udarbejde plan for den fremtidige overvågning af forekomsten af ulykker Der udvikles en plan for overvågning af alkoholforbruget blandt voksne danskere, gravide og børn og unge 3. Udredningsopgaver Udarbejdelse af national Public Health rapport påbegyndes Opdatere og publicere analyse af udviklingen i danskernes middellevetid. Gennemføre projekt om sundhedskonsekvensvurdering (Health Impact Assessment) Opdatere indikatorprogram for Sund hele livet Produkter formidling 4. Bred formidling 25 Populærvidenskabelige publikationer 3 nyhedsbreve Mindst 40 præsentationer i Ugens tal for folkesundhed Mindst besøg på SIF s hjemmeside Produkter og effekter forskeruddannelse 5. Antal ph.d. studerende 4 Organisatoriske rammer 6. Samlokalisering med Københavns Universitet Godkendelse af planer Forhandlingerne med Københavns Universitet og EjendomsSelskabet Norden A/S afsluttes primo Søge om Finansudvalgets godkendelse af den planlagte flytning til Centeret den 1. maj Interne udviklingsforhold 7. Nyt lønsystem Ajourføre SIFs lokale lønpolitik. 8. Ledelsesudvikling Iværksætte initiativer for lederudvikling Fælles koncernmål 9. Fælles koncernindkøbspolitik Politik + Anvendelse af den offentlige indkøbsportal (DOIP) 10. IT-strategi Udarbejde en IT-strategi og -handlingsplan

12 BILAG 2 Målopfyldelse/afrapportering af resultatmål for Statens Institut for Folkesundhed 2003 Som det fremgår af nedenstående tabel er resultatkontrakten inddelt i 7 overordnede resultatmål, som er underopdelt i alt 21 del mål. Kolonnen vægt (resultatkontrakt) angiver, hvor stor en andel/vægt det overordnede resultatmål udgør af den samlede resultatkontrakt. Kolonnen vægt (resultatmål) viser hvor stor en andel de enkelte delmålr udgør af det samlede overordnede resultatmål. I kolonnen forventet målopfyldelse opgøres den forventede målopfyldelsesgrad ved årets udløb I kolonnen Samlet målopfyldelsesgrad opgøres den forventede samlede målopfyldelsesgrad for det overordnede resultatmål. Eksemplificering, med udgangspunkt i resultatmål 1. Såfremt der ved rammeredegørelsestidspunktet er publiceret 30 internationale publikationer, 20 danske publikationer samt afholdt 15 foredrag, og det forventes, at der ved udgangen af 2003 er produceret 40 internationale publikationer, 30 danske publikationer og afholdt 30 foredrag skal skemaet under resultatmål 1 udfyldes som følger: Kolonnen målopfyldelse år til dato udfyldes med hhv. 75% (30/40*100), 44,4% (20/45*100) og 50% (15/30*100). Kolonnen forventet målopfyldelse udfyldes med hhv. 100% (40/40*100), 66,6% (30/45*100) og 100% (30/30*100). Kolonnen Samlet målopfyldelsesgrad udfyldes med 91,6 % ((0,50*100) + (0,25*66,6) + (0,25*100)). Tilsvarende udfyldes de resterende resultatmål. Såfremt det antages at de resterende resultatmål vil have en målopfyldelsesgrad på 100 % vil den samlede målopfyldelsesgrad kunne opgøres som følger: (91,6*0,4) + (100*0,1) + (100*0,1) + (100*0,1) + (100*0,1) + (100*0,1) + (100*0,05) + (100*0,05) = 96,6%, som anføres i tabellens sidste række.

13 Anvendes i forbindelse med afrapportering / rammeredegørelse + årsrapport Resultatmål 1. Produkter forskning 1. Videnskabelig kvalitet 40 internationale videnskabelige publikationer svarende til et gennemsnit på 1,3 internationale artikler pr. forskerår 45 danske videnskabelige publikationer svarende til et gennemsnit på 1,5 pr. forskerår 30 internationale foredrag svarende til 1,0 pr. forskerår Vægt (resultatkontrakt) Vægt (Resultatmål ) 50% I ALT 40 % 100% Resultatmål 2. Produkter overvågning og udredning 2. Overvågning Planlægning af den næste nationale sundheds- og sygelighedsundersøgelse mhp. dataindsamling i % Udarbejde plan for den fremtidige overvågning af forekomsten af ulykker Der udvikles en plan for overvågning af alkoholforbruget blandt voksne danskere, gravide og børn og unge I ALT 10 % 100% 3. Udredningsopgaver Udarbejdelse af national Public Health rapport påbegyndes Målopfyldelse År til dato % eller - Forventet Målopfyldelse % % % % % % Samlet mål opfyldelsesgrad

14 Vægt (resultatkontrakt) Vægt (Resultatmål ) Opdatere og publicere analyse af udviklingen i danskernes middellevetid. Gennemføre projekt om sundhedskonsekvensvurdering (Health Impact Assessment) Opdatere indikatorprogram for Sund hele livet I ALT 10% 100% Resultatmål 3. Produkter formidling 4. Bred formidling 25 Populærvidenskabelige publikationer 3 nyhedsbreve Mindst 40 præsentationer i Ugens tal for Folkesundhed Mindst besøg på SIF s hjemmeside I ALT 10% 100% Resultatmål 4. Produkter og effekter forskeruddannelse 5. Antal ph.d % studerende I ALT 10% 100% Målopfyldelse År til dato % eller - Forventet Målopfyldelse % % % % % % % % Samlet mål opfyldelsesgrad

15 Resultatmål 5. Organisatoriske rammer 6. Samlokalisering med Københavns Universitet Godkendelse planer af Forhandlingerne med Københavns Universitet og EjendomsSelskabet Norden A/S afsluttes primo Søge om Finansudvalgets godkendelse af den planlagte flytning til Centeret den 1. maj % 50% I alt 10% 100% Resultatmål 6. Interne udviklingsforhold 7. Nyt lønsystem Ajourføre SIFs lokale lønpolitik. 50% Ledelsesudvikling Iværksætte initiativer for lederudvikling 50% I ALT 5% 100% Resultatmål 7. Fælles koncernmål 8. Fælles koncern indkøbspolitik IT-strategi Implementering af politik + evt. Anvendelse af den offentlige indkøbsportal (DOIP) Udarbejde en IT-strategi og -handlingsplan 50% 50% I ALT 5% 100% Resultatkontrakt opfyldelsesgrad alt i alt

16 Tidsserie for udvalgte kvantitative indikatorer for SIF BILAG 3 Resultater Måltal Publikationer Publicerede arbejder: i international tidsskrift eller international orienteret bog international publikation pr. forskerårsværk ,9 0,9 1,1 1,3 1,3 Foredrag, antal i alt internationale foredrag international foredrag pr. forskerværk (inkl. Ledelse) 0,

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø

BERETNING 2002 Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Statens Institut for Folkesundhed Svanemøllevej 25, 2100 København Ø Telefon 39 20 77 77, Telefax 39 20 80 10 E-mail: sif@si-folkesundhed.dk www.si-folkesundhed.dk BERETNING 2002 Forord Instituttets beretning

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2001

Virksomhedsregnskab 2001 Virksomhedsregnskab 2001 1 Virksomhedsregnskab 2001 Statens Institut for Folkesundhed Copyright Statens Institut for Folkesundhed. København, april 2002 Uddrag, herunder figurer, tabeller, citater er tilladt

Læs mere

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2001-2004. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for 2001-2004. Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Arbejdsmiljøinstituttets resultatkontrakt for -2004 Forskning for forebyggelse og fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 1. december 2000 Indholdsfortegnelse 1.Indledning 3 2. Mission, vision

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011

Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse. Maj 2011 Beretning til Statsrevisorerne om satsningen på ph.d.-uddannelse Maj 2011 BERETNING OM SATSNINGEN PÅ PH.D.- UDDANNELSE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A. Baggrund...

Læs mere

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300

Årsrapport 2007. Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon +45 3395 1200 Telefax +45 3395 1300 Elektronisk udgave, ISBN: 978-87-90797-28-7 Publikationen

Læs mere

Årsrapport 2002. April 2003. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Årsrapport 2002. April 2003. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Årsrapport 2002 April 2003 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Indholdsfortegnelse 1. Beretning...1 1.1. Virksomheden...1 1.2. Strategier...1 1.3. Overordnede resultater...2

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2010-2012 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2010-2012 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2010 Indhold 1. Præsentation af virksomheden... 3 1.1 Mission... 3 1.2 Vision... 5 1.3 Vilkår... 5 1.4 Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 29 Bilag 1 Offentligt ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2010 De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland DE NATIONALE GEOLOGISKE UNDERSØGELSER FOR DANMARK OG

Læs mere

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK

Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution. Februar 2010 HISTORISK Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring vejledning om styring fra koncern til institution Februar 2010 Ansvar for styring - vejledning om styring

Læs mere

Arbejdsmiljøinstituttet. Virksomhedsregnskab 2002

Arbejdsmiljøinstituttet. Virksomhedsregnskab 2002 Arbejdsmiljøinstituttet Virksomhedsregnskab 2002 København, april 2003 Indhold 1. Beretning 3 1.1. Mission og vision 3 1.1.1. Mission 3 1.1.2. Vision 3 1.2. Mål og væsentligste resultater 2002 4 1.3. Årets

Læs mere

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010

Finanstilsynets. Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets Resultatkontrakt 2008-2010 Finanstilsynets resultatkontrakt for 2008 Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Mission... 4 3. Vision... 4 4. Økonomi- og Erhvervsministeriets arbejdsprogram...

Læs mere

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007

Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings-

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER

ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER ÅRSRAPPORT 2009 DANSK CENTER FOR INTERNATIONALE STUDIER OG MENNESKERETTIGHEDER Årsrapport 2009 for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder Udgivet af: Dansk Center for Internationale

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Resultatkontrakt 1999-2002 Indholdsfortegnelse 1. Indledni ng Side 1 2. Oplysninger om konservatoriet Side 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Konservatoriets lovgrundlag

Læs mere

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet

RESULTATKONTRAKT. mellem. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) Miljøministeriet RESULTATKONTRAKT 2004 2007 mellem Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) og Miljøministeriet DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØMINISTERIET Udgivet af Danmarks og Grønlands

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48

Indholdsfortegnelse. 5 Organisation og personale...47 5.a. Organisation...47 5.b. Personale...48 Indholdsfortegnelse 1 Beretning...3 1.a. Virksomheden...3 1.b. Beretning for...5 1.c. Opfølgning på Resultatkontrakt 1998-2001...9 1.d. Forventninger til kommende år...12 2 Driftsregnskab...13 2.a. spraksis...13

Læs mere

Arbejdsmiljøinstituttet. Virksomhedsregnskab 2001

Arbejdsmiljøinstituttet. Virksomhedsregnskab 2001 Arbejdsmiljøinstituttet Virksomhedsregnskab 2001 København, 3. april 2002 Indhold 1. Beretning 3 1.1. Mission og vision 3 1.1.1. Mission 3 1.1.2. Vision 3 1.2. Mål og væsentligste resultater 2001 4 1.3.

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2001

Virksomhedsregnskab 2001 Virksomhedsregnskab 2001 København, den 9. april 2002. Steen Gade Direktør Miljøstyrelsen Miljøministeriet godkender herved Miljøstyrelsens virksomhedsregnskab 2001 for perioden 1/1-31/12 2001. Virksomhedsregnskabet

Læs mere

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1

DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 DMU s Resultatkontrakt 2004-2007 med Miljøministeriet 1 1 Indledning...2 2 DMU s opgaver...2 2.1 Forskning...3 2.2 Overvågning og data...5 2.3 Faglig rådgivning...6 2.4 Formidling, kommunikation...8 2.5

Læs mere

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Resultatkontrakt 2014. mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Resultatkontrakt 2014 mellem Bygningsstyrelsen og Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Indhold Indledning 5 Kontraktgrundlag 5 Vilkår 5 Bygningsstyrelsens strategiske grundlag 7 Baggrund 7 Strategi 7

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Virksomhedsregnskab 2000

Virksomhedsregnskab 2000 Virksomhedsregnskab 2000 Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Titel Danmarks Miljøundersøgelser Virksomhedsregnskab 2000 Udgiver Danmarks Miljøundersøgelser Udgivelsesår 2001 Redaktion

Læs mere

Resultatkontrakt og resultatlønskontrakt

Resultatkontrakt og resultatlønskontrakt kontrakt og resultatlønskontrakt 2011-2014 mellem Danmarks Meteorologiske Institut og Klima- og Energiministeriets departement Side 2 af 28 Indhold 1. DMI s strategiske grundlag... 3 1.1. Mission... 3

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION

ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION ÅRSRAPPORT 2003 FOR FORSVARETS INTERNE REVISION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BERETNING...2 1.1 PRÆSENTATION AF FORSVARETS INTERNE REVISION...2 1.2 GENEREL BESKRIVELSE OG VURDERING AF DET FINANSIELLE RESULTAT....2

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Rammeplan 2006-2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier... 5 DJF s planlægnings-,

Læs mere