GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND"

Transkript

1 GENERALFORSAMLING I ØK DEN 27. MARTS 2007 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND <Slide 4> INDLEDNING 2006 blev et rigtigt godt år for ØK: Vore 3 forretninger klarede sig en del bedre end ventet og bidrog dermed til, at ØK forbedrede sin driftsindtjening ganske markant. Vi kunne i løbet af året returnere betydelige beløb til aktionærerne ved udbytter og tilbagekøb af aktier - næsten DKK 8,7 mia. blev det til fra januar og frem til og med december. Den nye organisation med en ny CEO, en ny CFO og hovedsædet relokeret til København ja, den organisation har fungeret så godt som ventet. Og sidst, men absolut ikke mindst: Vi fik meldt ud, hvordan bestyrelse og direktion ser ØK s fremtid. Jeg kommer tilbage til disse emner undervejs i beretningen, men lad mig lægge ud med årets hovedtal. <Slide 5> 2006 i helikopterperspektiv ser sådan ud: Omsætningen i Foods rundede DKK 2 mia., Industrial Ingredients rundede DKK 1 mia., og Santa Fé kom komfortabelt over den halve milliard. Samlet voksede ØK s omsætning dermed fra DKK 2,8 mia. til DKK 3,6 mia. Væksten var som det ses bemærkelsesværdig høj i Foods og Industrial Ingredients, men lidt mindre i Moving and Relocation Services, der til gengæld havde den relativt set største vækst i indtjeningen. Alle 3 forretninger øgede deres fremdrift de voksede hurtigere i 2006 end i Det er også værd at nævne, at de tre forretninger for andet år i træk samlet opnåede den højeste omsætning til dato. ØK: Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2007 den 27. marts

2 <Slide 6> Mens ØK s omsætning steg 28%, steg indtjeningen på driften med 36% - til DKK 312 mio. Nu er ØK s regnskaber jo i disse år præget af engangsposter, ligesom ændringerne som følge af salget af Nutrition gør det svært at lave meningsfyldte sammenligninger. Men skemaet her giver en idé om, hvordan året var, når man skræller alt udenoms væk: Den rene driftsindtjening før engangsposter og før udgifter til at drive moderselskabet den steg 25% til DKK 347 mio. Den oprindelige prognose var DKK 275 mio., så man kan roligt sige, at styrken i fremgangen var overraskende positiv. Fremgangen blev skabt ved, at alle 3 forretninger overgik de forventninger, vi havde til dem i starten af året. <Slide 7> Her ser vi koncernens resultatopgørelse. De finansielle poster gav en indtægt på DKK 52 mio., fordi ØK i en tid havde renteindtægter fra den store salgssum vedrørende Nutrition. Associerede selskaber bidrog uændret med DKK 25 mio. Skatten er beregnet til DKK 100 mio., og heri indgår DKK 30 mio. fra et skatteaktiv i moderselskabet, som vi har valgt at tilbageføre, fordi vi ikke regner med at kunne udnytte det. Herefter blev resultatet af de fortsættende aktiviteter DKK 289 mio. Ophørte aktiviteter bidrog med en omkostning på DKK 19 mio., relateret til salget af EAC Nutrition. Året før gav den post en indtægt på over DKK 8 mia., som jo i al væsentlighed var avancen fra salget af Nutrition og Nutrition s overskud. Efter minoritetsinteresserne har fået deres andel, får vi et nettoresultat på DKK 240 mio. Det er en pæn fremgang, hvis man ser bort fra avancen på over DKK 8 mia. fra salget af Nutrition, som jo kun kommer én gang. <Slide 8> Lad mig også knytte et par hurtige bemærkninger til moderselskabets regnskab, som jo er det, vi formelt behandler her i dag. De vigtigste poster er: Det ordinære resultat før skat i dattervirksomhederne: Det blev DKK 312 mio. Administrationsomkostningerne faldt fra DKK 78 mio. til DKK 37 mio. Faldet skyldes, at vi slankede moderselskabet, da vi flyttede hovedkontoret tilbage til København. Nettoresultatet blev DKK 248 mio. ØK: Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2007 den 27. marts

3 <Slide 9> Bestyrelsens honorar indgår i administrationsomkostningerne. Bestyrelsen mødtes sidste år 6 gange, hvoraf 2 møder var 2-3 dages strategiseminarer det ene holdt vi i juni i Odense og det andet i december i Bangkok, men strategi har også stået højt på dagsordenen på andre møder senest her i København i februar 2007 samt under de telefonkonferencer, der også har været afholdt i løbet af året. Bestyrelsen indstiller, at honoraret er uændret. Det vil sige DKK til formanden, DKK til næstformanden og DKK til øvrige medlemmer. Der eksisterer ingen options- eller bonusprogrammer for ØK s bestyrelse. Den form for aflønning finder vi uforenelig med god bestyrelsesskik, eller som det hedder Good Corporate Governance. Bestyrelsen modtog således heller ingen bonusbeløb i forbindelse med det lukrative salg af Nutrition. Men det meget store tidsforbrug for bestyrelsen i efteråret 2005 kompenseredes ved, at de 3 medlemmer, der fratrådte ved generalforsamlingen i foråret 2006, fik honorar for hele 2006, og desuden blev der som meddelt sidste år - udbetalt et særligt arbejdsvederlag baseret på medgået tid til formand og næstformand. Bestyrelseshonoraret for 2006 indstilles til godkendelse sammen med regnskabet. <Slide 10> Årets resultat foreslår bestyrelsen disponeret sådan, at ØK udbetaler et udbytte på DKK 10 pr. aktie. DKK 5 er et ordinært udbytte ud fra ØK s tidligere annoncerede udbyttepolitik om at udbetale 1/3 af årets overskud i udbytte, og så har vi lagt DKK 5 oven i, fordi ØK er i en så stærk finansiel position, og vi vil gerne slanke ØK s kapitalstruktur. Med dagens udbytte på DKK 167 mio. vil ØK siden januar sidste år have ledt tæt ved DKK 8,9 mia. tilbage til aktionærerne. Vi afviklede sidste år 3 programmer med aktietilbagekøb, og jeg vil gerne røbe, at det især ved det sidste program i november var svært at få aktionærerne til at slippe aktierne. Det så længe ud til, at vi ikke ville nå op på de ønskede 10% af aktiekapitalen, og det tager vi som en tillidserklæring! Det betyder dog ikke, at ØK skal undlade at tilbagekøbe egne aktier fremover, og bestyrelsen beder da også i dag om den sædvanlige bemyndigelse til at købe egne aktier frem til næste generalforsamling. ØK: Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2007 den 27. marts

4 <Slide 11> Den væsentligste opgave for bestyrelsen og direktionen siden sidste generalforsamling har været at fastlægge ØK s strategi afvikling eller fortsat udvikling. Som alle ved, har strategien for de 3 forretninger hidtil været at udvikle dem og øge deres værdi, indtil den dag kom, hvor et ejerskifte ville gavne deres udviklingsmuligheder. Den strategi har vi fulgt de seneste 5 år, og den har jo været uløseligt knyttet til ØK s visioner om at blive en fokuseret fødevarekoncern den vision, som vi forfulgte, indtil en ekstraordinær generalforsamling i december 2005 sagde ja til at sælge Nutrition til en pris, ingen kunne sige nej til. <Slide 12> I årets løb har vi gennemført en meget gennemgribende analyse af de 3 forretninger og deres markeder. I denne analyse har vi vurderet, hvad de 3 forretninger kunne være værd i en salgssituation på det korte sigt, og det har vi holdt op mod, hvad forretningerne vil kunne skabe af værdier til ØK s aktionærer, hvis de i stedet fik lov til fortsat at udnytte muligheder for vækst og værdiskabelse. De 3 forretninger har opnået særdeles gode resultater de seneste par år og ikke mindst i 2006, hvor de med både omsætnings- og indtjeningsrekorder har overrasket ikke blot ledelsen, men også prognosemagerne i aktiemarkedet positivt. Ledelsens analyse af de 3 forretninger har vist, at de hver for sig også langsigtet har et potentiale, som er meget attraktivt, og som er opnåeligt, hvis ØK investerer deri. Her skal man jo tænke på, at de 3 forretninger til en vis grad har stået i skyggen af Nutrition, når ØK i senere år har allokeret midler til investeringer og opkøb <Slide 13> På denne baggrund har bestyrelsen konkluderet, at fortsat ejerskab af de 3 forretninger inden for en horisont på 5 år efter alt at dømme vil kunne skabe flere værdier til aktionærerne end et frasalg her og nu. Bestyrelsen har derfor sammen med den daglige ledelse lagt en plan, som rækker 5 år frem for de 3 forretninger og for ØK. Det er en plan, som sætter nye mål, og som indebærer en lang række initiativer opkøb, organisk vækst, produkt- og serviceinnovation, geografisk ekspansion, udvidelser og nybygning af anlæg med mere. Jeg bliver lidt mere konkret senere, når jeg omtaler hver enkelt forretning. Hovedsigtet er at udbygge de 3 forretninger lønsomt ved at tage afsæt i de eksisterende ØK: Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2007 den 27. marts

5 forretningsmodeller. Vi er også indstillet på at bevæge os ind i nærtstående aktiviteter, hvis de lever op til ØK s afkastkrav, men helt nye forretningsområder kommer ikke på tale. Det vil, som jeg tidligere har sagt fra denne talerstol, kræve, at bestyrelsen spørger aktionærerne først. Vi har altså skrinlagt planerne om at sælge de 3 forretninger og vil ikke gøre noget aktivt for at sælge dem, så længe de fortsat er mere værd for os, end hvad der vil kunne opnås ved et salg. Men skulle billedet ændre sig skulle en forretning underpræstere, eller skulle der komme en køber, der klart vil betale mere for en af disse forretninger, end vi ser af fremtidige værdier i den ja, så vil vi gå ind i salgsforhandlinger, som det skete med Nutrition. <Slide 14> Jeg lovede at gå lidt i detaljer med strategien under forretningerne, og det gør jeg på den måde, at jeg først kort gennemgår 2006, så forventningerne til 2007 og endelig det fremadrettede sigte. <Slide 15> Først Foods, som konstant leverer en 2-cifret omsætningsvækst målt i USD, og som sidste år endnu engang overraskede positivt med en vækst i salget på 39% målt i DKK. <Slide 16> Fremgangen skyldes især Foods Plumrose og Oscar Meyer premium produkter i høj kvalitet, som hjalp virksomheden til at udbygge positionen som markedsleder. Væksten i indtjeningen var lavere 21% - fordi råvarerne er blevet dyrere, og fordi arbejdslønningerne steg, da der efter lange og besværlige forhandlinger blev indgået nye overenskomster. <Slide 17> Foods står over for en række udfordringer, som er uløseligt forbundet. For det første er kapaciteten på flere produktionslinier nu simpelthen udnyttet fuldt. Der er ikke plads til at fremstille mere, og det nødvendiggør nyinvesteringer. For det andet stiger produktionsomkostningerne på grund af de nye overenskomster, der blev indgået sidste år med slagteriarbejderne, og i år er det så chaufførernes og pakhusarbejdernes tur til at forhandle. På grund af den manglende kapacitet til at øge produktionen venter Foods i år en mere afdæmpet vækst i salget på omkring 10% i USD, og overskudsgraden ventes at falde lidt til niveauet 10% - under de forudsætninger, som er nævnt her. ØK: Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2007 den 27. marts

6 <Slide 18> Disse udfordringer skal håndteres, og derfor ligger der i dag på tegnebrættet en topmoderne kødforædlingsfabrik, der kan bygges ved siden af den nuværende fabrik. Udvidelsen af fabrikken vil løse kapacitetsproblemerne inden for hovedprodukter som skinke og premium pølser, og den vil også gøre det muligt at tilrettelægge arbejdet mere effektivt og forbedre sikkerheden for både fødevarer og arbejdere. Med højere produktivitet vil Foods kunne eliminere effekten af de højere omkostninger. Vi skal jo ikke være kede af, at der sker lønforbedringer i Venezuela, for det øger jo købekraften. Fabriksudvidelsen er en stor investering op mod USD 100 mio. og bestyrelsen mangler endnu at give endeligt grønt lys, ligesom byggeriet også skal godkendes af myndighederne. Indtil fabrikken kan stå klar i 2010, vil Foods i højere grad bruge sin kapacitet på at fremstille egne høj-margin produkter. <Slide 19> Foods har ingen planer om at sælge eller markedsføre produkter uden for Venezuela. Derimod undersøger Foods, om man i Venezuela skal gå ind i andre fødevarekategorier, som giver synergier inden for salg og distribution. Foods har jo landets suverænt største og mest moderne distributionsnet for kølede fødevarer, og dette net kan uden større problemer rumme andre fødevarer end kød. Finansielt vil vi, indtil den nye fabrik er driftsklar, se forretningen udvise lidt lavere vækst end tidligere simpelthen fordi kapaciteten mangler. Men en gennemsnitlig, årlig 2-cifret vækst frem til 2011 er realistisk, ligesom vi forventer, at de nuværende overskudsgrader på 9-10% kan fastholdes. Vi planlægger at lade både den nye fabrik og eventuelle opkøb finansiere af pengestrømme fra driften i Foods kombineret med lokal gældsoptagelse. Det giver både en mere effektiv finansiel struktur, ligesom det minimerer de samlede risici, at vi henter finansieringen lokalt og ikke skal op med penge fra det danske moderselskab. Som et apropos til finansiering vil jeg gerne besvare et spørgsmål, vi ofte får stillet: Kan ØK få penge ud af Venezuela? Svaret er Ja. I starten af 2007 modtog ØK royalty og udbytte fra Foods for 2005, og betalingen for 2006 er på vej gennem systemet. Tingene kan lade sig gøre, men det tager tid. ØK: Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2007 den 27. marts

7 <Slide 20> Bestyrelsen tror på, at det er fornuftigt og forsvarligt at holde fast på EAC Foods. Vi kan se, at forretningens eget potentiale understøttes af landets fortsatte BNP-vækst, stigende levestandard og voksende offentlige forbrug. Og vi konstaterer, at vi på markedet ikke møder udenlandsk konkurrence af betydning. Er vi da ikke nervøse for nationaliseringer eller andre vidtrækkende politiske indgreb? Nej, må vi sige med adresse til nationaliseringer. Fødevarevirksomheder er ikke blandt de virksomheder, regeringen har udset som strategiske og dermed som mål for øget statsligt ejerskab, og i øvrigt ligger Foods ikke stille. Foods producerer, Foods skaber jobs og velstand og er i det hele taget en god samfundsborger, der også kerer sig om arbejdernes liv og velfærd uden for fabrikken. I udbygningen af faciliteterne i fabrikken og slagteriet indgår også klare forbedringer af arbejdsmiljøet. ØK har været i Venezuela i mere end 50 år under meget skiftende politiske og økonomiske vilkår. Det har stillet - og stiller fortsat krav til ledelse og ledende medarbejdere, men det har vel været et af ØK s historiske fortrin at kunne magte sådanne udfordringer i udviklingsmarkeder og vanskelige politiske miljøer. <Slide 21> Industrial Ingredients er også en virksomhed, der stabilt fremviser 2-cifret vækst. <Slide 22> Sidste år steg salget 26% målt i DKK, mens driftsindtjeningen voksede 29%, korrigeret for engangsindtægter i Der var høj vækst inden for salget af industrielle kemikalier og specialingredienser på alle væsentlige markeder gamle som nye. <Slide 23> I år forventes væksten at fortsætte. Forretningen venter en vækst i omsætningen på omkring 11% og nogenlunde samme stigningstakst i indtjeningen, så overskudsgraden skulle kunne fastholdes på de 8%. <Slide 24> Strategien for II har flere indsatsområder. ØK: Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2007 den 27. marts

8 På de nuværende markeder uden for Thailand det er Vietnam, Indonesien, Filippinerne, Singapore, Malaysia og Indien - skal markedspositionen udbygges, og produktporteføljen udvides med især specialingredienser, så II på hvert marked fremstår som branchespecialist, for det giver de højeste marginer. Landene uden for Thailand skaber i dag 46% af omsætningen, og den andel skal hæves. Desuden skal forretningen ud og afsøge mulighederne på nye markeder. Fokus er på Pakistan, Sri Lanka og Bangladesh, hvor industriudviklingen går meget hurtigt, og derfor ønsker de internationale producenter af industrielle ingredienser en rute til de markeder. Men fokus er også på Kina. II har i en årrække fulgt udviklingen i Kina og løbende vurderet, om tidspunktet er kommet til at etablere sig i landet. Denne overvågning fortsætter, så II er rede til at handle på det rigtige tidspunkt. Desuden er II begyndt at source mange produkter fra producenter med base i Kina. Opkøb er en nødvendighed - både til at få et meningsfyldt fodfæste på nye markeder og til at udbygge positionen på eksisterende markeder. Men opkøb kan også komme på tale inden for beslægtede industrisektorer, eller hvis det viser sig fornuftigt at tilføre nye kompetencer. <Slide 25> På hovedmarkedet Thailand skal væksten fortsætte. Afsættet for strategien i Thailand er måske i nogles øjne blevet lidt broget, efter der er eksploderet bomber i det ellers så fredelige Bangkok, og efter militæret har taget magten og lagt op til, at udenlandske interesser ikke må have majoritet i strategiske virksomheder. Alt tyder på, at II falder uden for fokusområdet for det politiske initiativ, og ØK er yderst fortrolig med at operere i landet under alle mulige forhold og styreformer - ligesom det er tilfældet i Venezuela og andre udviklingsmarkeder. Som bekendt har ØK haft Thailand som hovedmarked i 110 år 123 år, hvis vi tager forløberen H. N. Andersen & Co. med. <Slide 26> Finansielt forventer vi, at Industrial Ingredients fortsat frem til 2011 vil have en stærk 2-cifret vækst. Målet er således at fordoble omsætningen på blot 3 år ved organisk vækst kombineret med opkøb. Efterhånden som aktiviteterne i helt nye markeder vil veje tungere, så kan overskudsgraden falde lidt fra de 8%, som den ligger på i dag. ØK: Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2007 den 27. marts

9 <Slide 27> Den tredje forretning - Moving and Relocation eller Santa Fe havde sidste år en vækst på 5%. <Slide 28> Det lyder måske ikke af meget ved siden af den høje 2-cifrede vækst i de andre forretninger, men forklaringen er, at bl.a. fragtudgifterne til internationale flytninger pr. skib og fly går ind over Santa Fe s omsætning. Så når fragtraterne på containerskibe ligger underdrejet eller falder, påvirkes Santa Fe s omsætning, men det har ingen betydning for overskuddet. Indtjeningen steg jo 36% til DKK 53 mio. Mange mennesker flytter til Asien for at arbejde dér, og mange flytter imellem de asiatiske lande. Det giver et godt marked for internationale flytninger og for at hjælpe udstationerede medarbejdere med at få arbejdstilladelser og visa, med at finde bolig, med sprogundervisning, skoler, læger, hushjælp med meget mere. Alt det, der kaldes Value Added Services, som er en meget interessant aktivitet i høj vækst. Aktiviteterne med forvaltning af andre virksomheders fysiske arkiver Records Management havde igen i cifret vækst og overgik forventningerne. Aktiviteten blev udstrakt til Macau. Endelig er Moving and Relocation jo også aktiv inden for speditionsydelser koblet til Kinas eksport og import. En god aktivitet, som dog lå lidt under niveauet fra <Slide 29> Forventningerne på det korte sigt er, at omsætningen vil vokse 8% i lokal valuta, og at overskudsgraden vil ligge omkring 8,5%. Det er et højt niveau for sådan en type forretning, men dog lidt lavere end sidste års overskudsgrad på 9,6%. Men vi har valgt at være forsigtige, fordi der er en del startudgifter til etablering i nye markeder, som kortvarigt vil belaste indtjeningen. <Slide 30> Etablering i nye markeder kunne meget vel være overskriften på strategien. Records Management konceptet vil her i år blive rullet ud i Singapore og Malaysia, og den ret nye enhed i Macau skal også op i omdrejninger. Record Management er en aktivitet, hvor Santa Fe opererer arkivhoteller eller sagt med andre ord opbevarer andre virksomheders arkiver. Records Management vil blive udbudt i en række bycentre i Asien, og der kommer flere til, fordi omkostningerne til kontorlokaler fortsætter med at stige markant. Dermed opstår der et behov for at få frigjort kostbare kvadratmetre ved at lade Santa ØK: Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2007 den 27. marts

10 Fe overtage opbevaring og styring af både fysiske arkiver og on-line arkiver. Væksten inden for Records Management vil typisk kræve investeringer i dedikerede lagerfaciliteter, men næppe opkøb. Konceptet med Value Added Services vil også blive rullet ud i flere lande, fordi store multinationale koncerner efterspørger de ydelser til deres udstationerede ansatte i hele regionen. Moving and Relocation gik sidste år ind i Korea og forbereder et indtog i flere lande i regionen. Taiwan og Vietnam kommer til i 2007 i samarbejde med lokale partnere, og den rigtige måde at angribe det store indiske marked analyseres i disse måneder. Andre lande vil komme til måske som opkøb, men som hovedregel ved greenfield-investeringer. <Slide 31> Finansielt venter vi, at Moving and Relocation vil fortsætte sin vækst og styrke sin overskudgrad i takt med, at højværdi-ydelser som Value Added Services og Records Management kommer til at udgøre en større del af omsætningen. <Slide 32> Så vidt forretningerne, deres potentiale og vores planer for dem. <Slide 33> En ting er visioner og mål, men de skal jo også kunne indfries. Der skal hos medarbejdere, aktionærer og generelt i markedet kunne skabes realistiske forventninger om, at vi kan løfte opgaven. Derfor skal vi naturligvis indrette ØK ledelsesmæssigt og organisatorisk til at håndtere de nye strategiske mål. ØK skar jo i vinteren ned på hovedkontoret, og på de centrale stabsfunktioner, fordi et lille og omkostningseffektivt set-up var det rigtige med den opgave, der dengang lå foran os. Men nu står der ikke længere afvikling på dagsordenen nu er nøgleordet udvikling - og den nye opgave kræver udbygning af kompetencer og en lidt bredere organisation. Her kommer bestyrelsens kompetence naturligvis også i fokus. Sidste år indvalgte vi to nye bestyrelsesmedlemmer - Henning Kruse Petersen, som aktionærerne kender fra hans tidligere virke i bestyrelsen, og Mats Lönnqvist. Begge har været aktive og kontribuerende, ikke mindst i vores ØK: Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2007 den 27. marts

11 analysefase. Mats er således kommet med sin store og værdifulde baggrund fra internationalt erhvervsliv. Men vi vil gerne have tilført yderligere kompetencer. <Slide 34> Derfor foreslår bestyrelsen i dag nyvalg af 2 medlemmer. En egentlig præsentation af de 2 følger senere, så lad mig fremhæve det væsentlige. Den ene kandidat er international direktør Connie Astrup-Larsen fra Royal Unibrew det gamle Faxe Jyske, som i dag er Skandinaviens næststørste bryggeri. Connie Astrup-Larsen har arbejdet med internationalt salg og marketing i LEGO, Tulip, Fertin, Dandy og altså nu i Royal Unibrew, hvor hun leder aktiviteterne i Europa. Koncernen har købt flere virksomheder i Øst- og Centraleuropa, så Connie bibringer bestyrelsen friske erfaringer med at købe og integrere virksomheder - ud over sine erfaringer med internationalt salg og marketing. Den anden kandidat er koncernøkonomidirektør CFO - Preben Sunke fra Danish Crown, som jo er verdens næststørste svineslagteri og Europas største kødforædlingsvirksomhed. Preben Sunke har i 6 år haft ansvar for økonomi, finans, HR, indkøb og IT hos Danish Crown og var før det 10 år hos Tulip International. Han tilfører bestyrelsen en sjældent solid indsigt i at drive en moderne, international kødforædlingsvirksomhed, hvilket i allerhøjeste grad er relevant for ØK s EAC Foods. Desuden har han førstehåndserfaring med at styre store fabriksbyggerier, hvad der jo også er brug for i Foods. Med Connie Astrup og Preben Sunke om bord vil bestyrelsen være bedre rustet til at lede ØK i den retning, jeg beskrev før. Og vi skal heller ikke se bort fra, at de 2 jyder for det er de markerer en fornyelse. Connie er 48 år, og Preben er 46 og en bestyrelse skal jo ideelt være sammensat af mennesker, der supplerer hinanden - aldersmæssigt, og når det gælder erfaringer, baggrund, holdninger med mere. Med de 2 viderefører vi et glidende generationsskifte i et tempo, hvor fordelene ved henholdsvis fornyelse og kontinuitet bliver balanceret. Vi skal have plads til de 2 nye, og derfor foreslår bestyrelsen i dag, at vedtægterne ændres, så bestyrelsen fremover tæller 3-6 medlemmer i stedet for 3-5 medlemmer. 6 er et passende maksimum, fordi bestyrelsen med det antal fortsat er effektiv, men også er stor nok til at have den bredde, som jeg nævnte før. ØK: Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2007 den 27. marts

12 Som man kan se, er der et medlem, der herefter ikke bliver plads til, men ham kommer jeg tilbage til lidt senere. <Slide 35> ØK s organisation skal også udbygges på felter, hvor den i dag er for smal. For at sikre momentum i opkøbene vil der centralt blive tilført ressourcer indenfor M&A (mergers og acquisitions eller på godt dansk: køb og salg af virksomheder), fordi det er koncernledelsens ansvar, at denne proces drives målrettet og med de fornødne ressourcer, Hovedsædet er skrabet bemandet i dag. En styrkelse er nødvendig for at håndtere den nye strategi, men vi vil stadig holde udgifterne til at drive moderselskabet i stramme tøjler. Vi regner med, at udgifterne til administration, bestyrelse, børsplads, informationsaktiviteter med mere kan holdes på stort set samme niveau som i Lønsystemerne skal også indrettes, så de understøtter ØK s ændrede opgave. Efter salget af Nutrition valgte bestyrelsen at indløse alle udestående aktieoptioner, og omvendt gav vi en række ledere såkaldte stay-on bonusser, hvor de ville blive belønnet, hvis de ville blive i forretningerne frem til og med, at de blev solgt. Nu har ØK imidlertid brug for andre incentives. Vi har brug for, at ledere og aktionærer får samme interesse i, at aktiekursen stiger, fordi ØK skaber gode resultater. Derfor stiller bestyrelsen i dag forslag om at indføre et nyt optionsprogram, som hvis det vedtages, vil komme til at omfatte omkring 25 ledere direktionen, koncernledelsen, ledelserne i de 3 forretninger samt et par nøglepersoner. Programmet bliver en tro kopi af de programmer, ØK tidligere har haft og tidligere haft succes med. Bestyrelsen vil reservere, hvad der svarer til 2 procent af aktiekapitalen, til et 3-årigt program, hvor hver leder vil få tildelt optioner ud fra nogle kriterier først og fremmest deres ansvarsområde. Optionerne får først en værdi for ØK s ledere, når aktionærerne har fået en gevinst. Det sikrer vi ved, at optionerne efter 3 år kan indløses for en kurs, der svarer til aktiekursen ved tildelingen plus et tillæg på 10%. Lad mig så tilføje, at ØK naturligvis også har en række andre incitamentsbaserede lønsystemer. En ganske stor del af ØK s ansatte har ud over den faste løn en bonus, der er afhængig af personlig indsats og forretningens resultat. Så de er altså selv med til at bestemme, hvor tung lønningsposen skal være. ØK: Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2007 den 27. marts

13 <Slide 36> Jeg gennemgik før planerne for forretningerne. Lad mig nu som noget af det sidste se på fremtiden for hele ØK både den helt nære fremtid og de mere langsigtede mål. <Slide 37> I 2007 forventer vi, at ØK s omsætning vil vokse fra DKK 3,6 til DKK 3,8 mia. Det er en mere moderat vækst, end vi så sidste år, men jeg nævnte en meget væsentlig årsag før nemlig at Foods ikke har kapaciteten til at fortsætte sin hidtidige vækst. Dertil kommer, at vi forventer, at den gennemsnitlige USD-kurs vil ligge godt 4% lavere, og det koster jo, når salget skal omregnes til DKK. Vi forventer, at driftsindtjeningen uden engangsposter bliver på niveau med, hvad vi oplevede sidste år det vil sige DKK 312 mio. Man kan godt vælge at se det som en lille fremgang af to grunde. For det første venter vi som nævnt, at valutakurserne vil være mere ugunstige for ØK, og det påvirker ØK s indtjening opgjort i DKK. For det andet skal ØK afholde nogle udgifter til vækst og udbygning af aktiviteter, som belaster indtjeningen på kort sigt, men gerne skulle udmønte sig i øget indtjening fremover. Men når det er sagt ja, det er måske en lidt konservativ udmelding. Endelig regner vi med, at ØK s andel af indtjeningen i associerede selskaber vil stige i forhold til de DKK 25 mio., som var indtægten i Sådan ser ledelsen året her og nu og indtjeningen er som sagt før engangsposter og uden effekt af eventuelle opkøb. I den del af første kvartal, som ØK har lagt bag sig, er indtjeningen på driften bedre end ventet, og de forløbne cirka tre måneder har ikke budt på negative overraskelser. <Slide 38> Og hvad så, hvis vi ser længere frem? Ja, starter vi fra toppen, så er målet, at ØK s omsætning i gennemsnit hvert år stiger med et 2-cifret antal procent opgjort i lokale valutaer. Vi tror, det mål for organisk vækst er realistisk med de forretninger, vi har, og med de attraktive vækstmarkeder, forretningerne virker i. ØK: Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2007 den 27. marts

14 Dernæst har vi som mål, at indtjeningen årligt i gennemsnit over 5 år skal skabe et afkast på omkring 30% af den investerede kapital. Det mål er inden for rækkevidde, selv om den investerede kapital vil stige kraftigt på grund af det planlagte byggeri i Venezuela. Til sammenligning var afkastet sidste år 32%, når vi ser bort fra, at ØK en tid havde et stort tilgodehavende fra salget af Nutrition på bøgerne. De senere års udbyttepolitik vil blive videreført. Dermed vil ØK som tommelfingerregel frem til 2011 udlodde en tredjedel af hvert års nettoresultat, men bestyrelsen er klar til at justere, når specielle omstændigheder taler for det ligesom i år. Ud over udbytterne vil bestyrelsen gennemføre aktietilbagekøb på den måde og på det tidspunkt, som er mest fordelagtigt for aktionærerne. ØK vil introducere gæld i forretningerne, hvor det er fornuftigt, og når det er fornuftigt. Bestyrelsen og direktionen er enige om, at det er en god måde at få en effektiv kapitalstruktur og en effektiv drift på. Derimod er der ikke meget vundet ved at optage gæld i moderselskabet, for moderselskabet har ikke skattepligtige indtægter, som kan opveje renteudgifter på gæld. Så gælden ligger bedst i forretningerne i forbindelse med Foods store byggeri, i forbindelse med opkøb til alle forretninger, i forbindelse med Santa Fe s eventuelle opførsel af lagerfaciliteter etcetera. Men vi er også nødt til at agere ud fra, at forretningerne virker i lande under udvikling, hvor der af og til forekommer meget pludselige valuta- og rentebevægelser. Derfor skal ØK s forretninger være finansielt polstret i en sådan grad, at de kan modstå sådanne pludselige bevægelser, og på den baggrund skal deres soliditet være højere, end det ud fra en almindelig målestok ville være tilfældet. Men ingen skal være bekymret for, at soliditeten bliver for høj. ØK har de seneste år demonstreret, at vi mener det alvorligt, når vi har en politik om at skabe værdier for aktionærerne. I overensstemmelse med denne politik vil ØK fortsat udlodde overskydende kapital til aktionærerne, hvis der ikke er brug for denne kapital til opkøb og store investeringer eller som nævnt til stødpude mod pludselige valuta- og rentebevægelser. <Slide 39> På sidste års generalforsamling fik bestyrelsen støtte fra aktionærerne til, at ØK overdrog Asia House til ØK s Almennyttige Fond. Asia House i Nordre Frihavn var ØK s første hovedsæde, og bygningen huser i dag ØK s historiske indbo. Huset danner rammen om møder og kulturelle aktiviteter med det formål at styrke relationerne mellem Danmark og Asien. ØK: Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2007 den 27. marts

15 Fonden har siden haft en glimrende dialog med Civilretsstyrelsen, som har godkendt, at fonden bliver ejer af huset. Vi kan dermed sige med god samvittighed, at uanset hvad fremtiden måtte bringe, så vil der et hus, der er forpligtet over for ØK s erhvervshistorie. Og der vil være en fond, som har midlerne til at sørge for, at huset vedligeholdes og udvikles. ØK s Almennyttige Fond har i dag en formue på cirka DKK 140 mio. og støtter mange gode formål i Danmark og i ØK s geografier, for eksempel som sidste år med midler til bygning af to skoler i landdistrikter i Kina. Alle, der føler et ansvar for sikringen af ØK s historiske værdier, glæder sig fortsat over den beslutning, ØK s aktionærer traf sidste år. <Slide 40> Og så vender jeg tilbage til ham, der ikke er en stol til i denne kommende bestyrelse. Denne generalforsamling bliver min sidste som ØK-formand. Man er altid fristet til at tage en ekstra tørn, når det går så godt, og når der er udsigt til, at det bliver ved med at gå godt i den tid, vi meningsfyldt kan se foran os. Men nej. Nu skal det være. Jeg har haft den ære og det privilegium at stå i spidsen for denne på mange måder helt specielle virksomhed i snart 15 år. En virksomhed, som man har en fornemmelse af, at hele Danmark føler et ejerskab til. Vi har fået et klart bevis for, at ingen virksomhed kan overleve på fortidens bedrifter. Men vi har også set en virksomhed, der med skiftende dygtige ledere og engagerede medarbejdere har kæmpet sig igennem 2 opslidende og alvorlige kriser i 1992 og igen i 1998 og som siden 1998 har skabt betydelig fremgang. Virksomheden har i denne turbulente tid afviklet en stor gældsbyrde svaret enhver sit og sluttelig givet sine loyale aktionærer et fornuftigt afkast som tak for støtten i de vanskelige år. På sidste års generalforsamling, hvor en afvikling af de tilbageværende forretninger var den umiddelbare strategiske løsning, opfordrede flere aktionærer bestyrelsen til at vurdere alternativer at anlægge et kreativt tankesæt. Det lovede jeg, at vi ville gøre, og analysearbejdet har som nævnt præget bestyrelsens arbejde i Vi præsenterer i dag et alternativ en ny strategi. Vi finder, strategien er realistisk, men der ligger et stort arbejde og ikke mindst ansvar for bestyrelse og ledelse i at virkeliggøre den. Den har fuld opbakning fra ledelserne i de tre forretninger. De foretrækker fortsat ØK som deres ejer. ØK: Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2007 den 27. marts

16 I dag står vi med et mindre, men samtidig stærkt og levedygtigt ØK Vi har en plan for en perspektivrig udvikling de næste 5 år, og vi har ledelsen og kapitalen til at nå de mål, der er sat op i denne planlægning. Det er mit håb og tro, at ØK s aktionærer vil give deres opbakning til ØK s ledelse og til den målsætning, der er for ØK s fremtid. Sluttelig en tak til ØK s direktion, ledere og medarbejdere for, at de endnu engang har demonstreret omstillingsparathed og endnu engang har skabt gode resultater. <Slide 41> Og tak for opmærksomheden. ØK: Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2007 den 27. marts

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING. 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING. 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 27. marts 2007 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Fremlæggelse af revideret

Læs mere

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009

VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009 ØK KONCERNEN ØK KONCERNEN FOODS INDUSTRIAL INGRIDIENTS MOVING & RELOCATION SERVICES VELKOMMEN TIL ØK s GENERALFORSAMLING 2009 1 1 25. marts 2009 Radisson SAS Falconer Hotel, Frederiksberg DAGSORDEN a)

Læs mere

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København

VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. 6. december 2005 Bella Center, København VELKOMMEN TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. december 2005 Bella Center, København 1 2 DAGSORDEN punkt 1 1. A/S Det Østasiatiske Kompagni underskrev den 14. november 2005 en aftale om salg af datterselskabet

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND

GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND GENERALFORSAMLING I ØK DEN 30. MARTS 2006 BERETNING v/bestyrelsesformand JAN ERLUND INDLEDNING Det er nu mindre end fire måneder siden, bestyrelsen sidst mødtes med vore aktionærer. På den ekstraordinære

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004

Fondsbørsmeddelese nr. 8/2004 27.05.2004 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007

Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 ØK s Delårsmeddelelse 30. september 2007 Aktionærsekretariatet OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K A/S Det Østasiatiske Kompagni East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail:

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007

A/S Det Østasiatiske Kompagni Delårsrapport 2007. Delårsrapport 30. juni 2007 1 Delårsrapport 30. juni 2007 H1 2 Regnskabsmæssige resultater i 1. halvår 2007 Nettoomsætning, 1. halvår ØK-koncernen opnåede en nettoomsætning på DKK 2,0 mia., en stigning på 21% i DKK i forhold til

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Yderligere information:

Yderligere information: Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2007. Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services

Årsrapport 2007. Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services Årsrapport 2007 Foods Industrial Ingredients Moving & Relocation Services Indhold Ledelsens beretning Hovedpunkter, Hoved- og nøgletal, Udsigter for 2008... 3 Strategi... 6 Ledelsens regnskabsberetning

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing.

Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skattemæssige konsekvenser ved langsigtet opsparing. Skat og rentes rente har stor betydning for det endelige afkast når man investerer over lang tid. Det giver anledning til nogle overvejelser om hvad

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003

Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2003 19.11.2003 Aktionærsekretariatet East Asiatic House Indiakaj 20 2100 København Ø Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.:

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse

Hvordan skabes fornøden professionel ledelse Hvordan skabes fornøden professionel ledelse I forhold til Salg af mindre / større dele af selskabskapitalen. Paul-Chr. Kongsted Paukon Management & CEO i Dangro Invest 1 Eget afsæt Investorerne - dvs.

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider

HD(R) 2.del Finansiel Styring 19.08.2003 Ro203 Erling Kyed ******-**** 1 af 1 sider 1 af 1 sider Det nuværende cash management system, er et meget decentralt system hvor selskaberne i koncernen selv administrere deres likviditet og likviditetsbehov. Der er dog udstukket retningslinier

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002. ØK s Halvårsrapport pr. 30. juni 2002 Aktionærsekretariatet Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Asia House Indiakaj 16 2100 København Ø Tel.: 3525 4300 Fax: 3525 4313 e-mail: eac@eac.dk Internet:www.eac.dk CVR.nr.: 26 04

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Overvejelser omkring udbytter og aktietilbagekøb

Overvejelser omkring udbytter og aktietilbagekøb Overvejelser omkring udbytter og aktietilbagekøb 1 KEN L. BECHMANN CBS DIRF/SIMCORP 17. APRIL 2013 Agenda 1. Indledende bemærkninger 2 2. Hvad bør bestemme samlet udlodning? 3. Udbytter versus aktietilbagekøb

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S 3. februar 2015 GENERALFORSAMLING I FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S Efter vedtægternes pkt. 6 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Fondsmæglerselskabet

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015

Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse. 5. Maj 2015 Viden ind i virksomheden - skab vækst med en professionel bestyrelse 5. Maj 2015 Agenda 1) Hvad er virksomhedernes typiske kendetegn? 2) Hvorfor en bestyrelse? 3) Hvilke opgaver har en bestyrelse? 4) Gør

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING

FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING FORMANDENS BERETNING VED SP GROUPS GENERALFORSAMLING den 27. april 2007, Vejle NIELS K. AGNER Vi afvikler igen i år beretningen ved, at jeg først trækker hovedlinierne op fra 2006. Så gennemgår

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø

SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø SP GROUPS GENERALFORSAMLING 19. april 2013, Søndersø Niels Kristian Agner Velkommen til generalforsamling i SP Group. Tak, fordi I er mødt frem og tak for Jeres fortsatte

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015

Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden DWF Temamøde om innovation og forskning 7. September 2015 Innovationsfonden Introduktion Innovationsfonden investerer i entreprenører, forskere og virksomheder for at opdyrke og omsætte

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere