Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009."

Transkript

1 Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise. BNP skønnes at vokse realt med 1,4 pct. i 2010, trukket af det private forbrug og eksporten, ophør af lagernedbringelserne, en kraftig vækst i de offentlige investeringer som led i de vækststimulerende foranstaltninger og en høj stigning i det offentlige forbrug. I 2011 ventes væksten at udgøre 1,7 pct. og blive mere selvbærende, og foruden fortsat vækst i det private forbrug og eksporten regnes der med stigning i erhvervs- og boliginvesteringerne. Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december Husholdningernes reale disponible indkomster vurderes trods faldet i arbejdsstyrke og beskæftigelse at vise en høj vækst i 2010 på 4¾ pct. som følge af skattenedsættelserne, lav rente, en vis fremgang i reallønnen og en høj satsregulering af overførslerne. I 2011 ventes en fortsat fremgang på 2¾ pct. blandt andet som følge af fortsat lav rente og stabilisering af arbejdsstyrke og beskæftigelse. I 2009 voksede de reale disponible indkomster med 5¾ pct., når udbetalingerne af SP medregnes. Den kraftige indkomstfremgang i er i høj grad et resultat af den økonomiske politik. Som følge af indkomstfremgangen skønnes det private forbrug at vokse med 2½ pct. i både 2010 og 2011 efter et fald på 4½ pct. i Forøgelsen af opsparingskvoten ventes efterhånden at høre op i På baggrund af den store indkomstfremgang, lav rente og den indtrufne stabilisering af boligmarkedet ventes prisen på enfamiliehuse at stige moderat med 1-1½ pct. i både 2010 og 2011 efter et fald i 2009 på knap 14 pct. Boliginvesteringerne skønnes at falde med næsten 10 pct. i Stabiliseringen af boligmarkedet ventes at føre til en lille vækst i boliginvesteringerne på 1 pct. i Boliginvesteringerne nåede i 2007 op på et historisk højt niveau på næsten 7 pct. af BNP. På trods af det kraftige fald i de seneste år er niveauet for boliginvesteringerne i forhold til BNP ikke lavere end i årene før De faste erhvervsinvesteringer skønnes at falde med 3 pct. i 2010 efter et fald på 14 pct. i I 2011 ventes en vækst på 4 pct. som følge af vækst i produktionen siden midten af 2009 og lav rente. De internationale konjunkturudsigter tegner nu bedre end i december. Den globale BNP-vækst ventes således nu at blive omkring 4 pct. i både 2010 og 2011, Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

2 2 hvilket i begge år er ½-¾ pct.-enhed højere end forudsat i decemberredegørelsen. Markedsvæksten for danske industrivarer ventes at blive 3¾ pct. i 2010 stigende til 5¾ pct. i 2011 mod -10½ pct. i 2009 På den baggrund skønnes en real stigning i industrieksporten på 2 pct. i 2010 og 4½ pct. i 2011 efter et fald på 13½ pct. i Skønnene indebærer et fortsat, mindre tab af markedsandele efter et stort tab af markedsandele i Den samlede eksport af varer og tjenester ventes at vokse realt med 1½ pct. i 2010 og 3¾ pct. i 2011 efter et fald på 10½ pct. i Den fornyede fremgang i efterspørgslen vil føre til stigning i importen af varer og tjenester på 3 pct. i 2010 og knap 4 pct. i 2011 efter fald på godt 13 pct. i Overskuddet på betalingsbalancen anslås at blive omkring 45 mia. kr. eller 2½ pct. af BNP i både 2010 og Beskæftigelsen skønnes at falde med personer i 2010 særligt som følge af faldet i sidste del af Beskæftigelsen ventes at vokse moderat i løbet af 2011, men årsgennemsnittet for 2011 ligger alligevel personer lavere end for I vil beskæftigelsen dermed være på omtrent samme niveau som i Produktiviteten ventes at stige relativt kraftigt efter fald i , og i 2011 ventes produktivitetstabet fra de foregående år næsten at blive indhentet. Arbejdsstyrken skønnes at falde med personer i 2010 i høj grad som følge af faldet gennem Reduktionen af arbejdsstyrken skal ses i lyset af, at forringede jobmuligheder erfaringsmæssigt fører til, at mange unge søger ind i uddannelsessystemet, hvortil kommer, at antallet af udenlandske arbejdstagere ventes reduceret, samt den demografiske udvikling i retning af flere ældre. Faldet i arbejdsstyrken i udgør godt halvdelen af den samlede nedgang i beskæftigelsen, hvilket er en noget kraftigere reaktion end normalt. I 2011 skønnes den forbedrede konjunktursituation at føre til en stabilisering af arbejdsstyrken. Udviklingen i ledigheden har siden november været gunstigere end ventet, og skønnet for årsgennemsnittet i 2010 er sat ned til personer (4½ pct. af arbejdsstyrken), hvilket er personer lavere end i decemberredegørelsen. I 2011 skønnes årsgennemsnittet for ledigheden at blive personer. Lønstigningstakten i den private sektor skønnes at reduceres til omkring 2 pct. i 2010 og 2011 mod 3 pct. i 2009 og 4,6 pct. i Lønstigningen ventes at komme i nærheden af udlandets i 2011, og som følge af fald i den effektive kronekurs i 2010 skønnes lønkonkurrenceevnen at forbedres efter den betydelige forringelse i de tre foregående år. Det er væsentligt for udviklingen i de danske virksomheders internationale konkurrenceevne, at produktiviteten bliver genoprettet efter den svage produktivitetsudvikling i de tre foregående år. Stigningen i forbrugerpriserne skønnes at blive 2,3 pct. i 2010 og 1,8 pct. i 2011 mod 1,3 pct. i Den øgede inflation i 2010 skyldes navnlig højere oliepris og

3 3 større afgifter som led i finansieringen af skattereformen. Den danske inflation har siden juni 2008 været højere end eurolandenes. På baggrund af vurderingen af dansk økonomi skønnes underskuddet på de offentlige finanser at forøges fra 2,8 pct. af BNP i 2009 til 5,1 pct. af BNP i I 2011, der blandt andet beror på beregningstekniske forudsætninger om finanspolitikken, skønnes et offentligt underskud på 4,4 pct. af BNP. De store offentlige underskud er en konsekvens af den økonomiske krise og lempelserne af den økonomiske politik. Som følge af, at det ventede overskud i 2010 væsentligt overskrider 3 pct. af BNP, er Danmark er kommet ind i EU s procedure for uforholdsmæssigt store underskud. Det skønnes, at den strukturelle saldo (som er korrigeret for konjunkturernes bidrag og midlertidige udsving i blandt andet pensionsafkastskat og olieindtægter) var i underskud med ca. ¼ pct. af BNP i I 2010 vurderes det strukturelle underskud at øges til 1¾ pct. af BNP, navnlig som følge af den yderligere lempelse af finanspolitikken. Med de beregningstekniske forudsætninger, der er lagt til grund for finanspolitikken i 2011, er der skønnet et strukturelt underskud på ca. 1 pct. af BNP. Det er uændret i forhold til Konvergensprogram Dermed skønnes fortsat, at der kræves nye tiltag for 24 mia. kr. for at indfri den kommende EU-henstilling frem mod 2013, og i alt 31 mia. kr. for sikre strukturel balance i Konsolideringen af de offentlige finanser på ¾ pct. af BNP fra 2010 til 2011 skal ses i sammenhæng med et forudsat fald i de offentlige investeringer efter det ekstraordinært høje niveau i 2009 og 2010, det fastholdte offentlige forbrug og den gradvise indfasning af finansieringselementerne i skattereformen. Den offentlige ØMU-gæld udgjorde godt 41 pct. af BNP ved udgangen af 2009 og ventes øget til knap 45 pct. af BNP i slutningen af Den offentlige nettogæld, der inddrager både aktiver og passiver, ventes at udgøre 4½ pct. af BNP ved udgangen af Finanspolitikken er ekstraordinært lempelig i Aktivitetsvirkningen fra finanspolitikken inklusive virkningen af frigivelsen af SP-midlerne og udbetaling af selvpensioneringskonti i 2010 skønnes til 1,4 pct. af BNP i 2009 og 0,9 pct. af BNP i I 2011 skønnes finanseffekten ud fra de nævnte beregningstekniske forudsætninger om finanspolitikken til -0,6 pct. af BNP. Den umiddelbare negative virkning modgås imidlertid af, at de seneste års store lempelser af finanspolitikken og faldet i renterne siden 2008 virker med stigende styrke ind i Den økonomiske politik siden 2008, hvor finanskrisen satte ind, skønnes således at bidrage positivt til væksten næste år med omkring 0,4 pct. inkl. virkningerne af konsolideringen. Finanspolitikken i 2011 fastlægges først i slutningen af Det samlede beskæftigelsesbidrag fra den forudsatte finanspolitik og faldet i renterne skønnes til i størrelsesordenen personer i 2011.

4 I øvrigt Yderligere oplysninger kan fås hos: Afdelingschef Jakob Hald, tlf , Kontorchef Martin Nygaard Jørgensen (prognosen), tlf

5 5 Bilag Tabel 1. Nøgletal Tabel 2. Sammenligning med Økonomisk Redegørelse, december 2009 Tabel 1 Nøgletal Stigning, pct. Realt BNP 3,4 1,7-0,9-4,9 1,4 1,7 Handelsvægtet BNP i udlandet 3,2 2,8 1,3-0,4 1,3 1,9 Eksportmarkedsvækst (industrivarer) 8,9 7,8 1,8-10,4 3,9 5,8 Lønkonkurrenceevnen i samme valuta -1,1-3,1-3,9-4,8 1,7-0,1 Industrieksport i faste priser 4,7 3,1 1,3-13,6 2,1 4,5 Timeløn (DA s StrukturStatistik) 3,6 4,1 4,6 3,0 2,0 2,1 Forbrugerprisindeks 1,9 1,7 3,4 1,3 2,3 1,8 Kontantpris på enfamiliehuse 21,6 4,9-3,6-13,8 1,5 1,0 Eksportpriser, varer 4,4 1,9 6,9-6,2 3,4 2,2 Importpriser, varer 3,5 2,8 6,5-9,2 3,6 2,4 Bytteforhold, varer 0,8-0,9 0,4 3,2-0,2-0,2 Timeproduktivitet i private byerhverv 1,9 0,0-3,0-0,7 6,6 3,1 Real disp. indkomst, husholdninger 1) 3,0 0,0 0,7 1,9 2) 4,7 2,7 Arbejdsmarked Arbejdsstyrke (1.000 personer) Beskæftigelse (1.000 personer) heraf i privat sektor heraf i offentlig forvaltning og service Beskæftigelse (ændring, pct.) 2,1 3,0 1,2-3,4-2,6-0,2 Ledighed (1.000 personer) Ledige i pct. af arbejdsstyrken 3,8 2,7 1,8 3,4 4,5 4,7 Ledige i pct. af arbejdsstyrken, EU-def. 3,9 3,8 3,3 6,0 7,5 7,5 Obligationsrenter, valutakurs 10-årig statsobligation (pct. p.a.) 3,8 4,3 4,3 3,6 3,6 4,0 30-årig realkreditobligation (do.) 5,1 5,4 6,1 5,5 5,2 5,7 Effektiv kronekurs (1980=100) 102,0 103,2 105,9 107,8 105,2 105,0 Betalingsbalance og udlandsgæld Vare- og tjenestebalancen, mia. kr. 51,9 41,3 46,7 57,2 46,3 48,6 Betalingsbalancen (do.) 48,6 25,0 38,0 67,2 45,0 46,3 Do. i pct. af BNP 3,0 1,5 2,2 4,0 2,6 2,6 Nettofordring på udlandet, mia. kr. -30,9-118,9-152,6 99,8 146,0 193,5 Do. i pct. af BNP -1,9-7,0-8,8 6,0 8,5 10,9 Offentlige finanser Offentlig saldo, mia. kr. 82,3 80,6 59,8-46,7-88,2-78,6 Do. i pct. af BNP 5,0 4,8 3,4-2,8-5,1-4,4 Off. bruttogæld (ØMU gæld), mia. kr. 523,4 462,8 593,8 689,0 726,9 795,2 Do. i pct. af BNP 32,1 27,4 34,2 41,5 42,3 44,7 Skattetryk, pct. af BNP 49,8 49,1 48,3 48,2 47,3 46,7 Udgiftstryk (do.) 50,6 50,0 50,9 57,3 58,1 56,7 1) Den korrigerede indkomst. 2) Inkl. SP-udbetalinger var indkomststigningen i ,8 pct.

6 6 Tabel 2 Sammenligning med vurderingen i december af skønnene for 2010 og 2011 på udvalgte områder Dec. Maj Dec. Maj Realvækst, pct. Privat forbrug 2,4 2,4 2,4 2,4 Samlet offentlig efterspørgsel 2,4 2,2-0,4-1,2 - heraf offentligt forbrug 1) 1,0 0,8 1,0 0,0 - heraf offentlige investeringer 18,4 19,6-15,0-13,1 Boligbyggeri -6,3-10,2 1,5 1,0 Faste erhvervsinvesteringer -4,6-3,0 4,2 4,2 I alt endelig indenlandsk efterspørgsel 1,2 1,2 1,7 1,4 Lagerændringer (vækstbidrag) 0,6 1,1 0,1 0,3 I alt indenlandsk efterspørgsel 1,7 2,1 1,8 1,7 Eksport 2,8 1,5 3,7 3,8 - heraf industrieksport 2,6 2,1 4,5 4,5 Samlet efterspørgsel 2,1 1,9 2,4 2,4 Import 3,7 3,0 4,1 3,9 - heraf vareimport 2,7 3,0 3,6 3,6 BNP 1,3 1,4 1,6 1,7 Bruttoværditilvækst 1,4 1,5 1,5 1,8 - heraf i private byerhverv 1,6 2,3 2,5 2,8

7 7 Tabel 2 (fortsat) Sammenligning med vurderingen i december af skønnene for 2010 og 2011 på udvalgte områder Dec. Maj Dec. Maj Ændring i personer Arbejdsstyrke, i alt Beskæftigelse, i alt heraf i den private sektor heraf i offentlig forvaltning og service Ledighed Stigning, pct. Eksportpriser, varer 2,0 3,4 1,7 2,2 Importpriser, do. 1,2 3,6 1,3 2,4 Bytteforhold, do. 0,8-0,2 0,4-0,2 Kontantpris for enfamiliehuse 1,5 1,5 0,5 1,0 Forbrugerprisindeks 2,0 2,3 1,7 1,8 Timeløn 2,7 2,0 2,5 2,1 Real disponibel indkomst, privat sektor 3,1 2,9 1,5 2,3 Real disponibel indkomst, husholdninger 1) 5,2 4,7 2,2 2,7 Timeproduktiviteten i priv. byerhverv 5,5 6,6 2,2 3,1 Pct. p.a. Rente 1-årigt flekslån 2,3 1,4 3,1 2,3 Rente, 10-årig statsobligation 3,9 3,6 4,0 4,0 Rente, 30-årig realkreditobligation 5,6 5,2 5,8 5,7 De centrale balancestørrelser Betalingsbalancesaldo 42,1 45,0 42,9 46,3 Offentlig saldo -94,4-88,2-79,0-78,6 Ledighed (1.000 personer) Eksterne forudsætninger Handelsvægtet, BNP-vækst i udland, pct. 1,3 1,3 2,2 1,9 Eksportmarkedsvækst, pct. 3,6 3,9 6,1 5,8 Dollarkurs (kr. pr. dollar) 5,0 5,5 5,0 5,5 Oliepris, USD pr. td. 80,3 84,1 84,5 89,6 Oliepris, kr. pr. td. 403,1 461,7 424,2 495,0 1) Den korrigerede indkomst.

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Prognoser for løn- og prisudviklingen

Prognoser for løn- og prisudviklingen 07-0347 - poul 06.02.2008 Kontakt: Poul Pedersen (Poul) - poul@ftf.dk - Tlf: 3336 8848 Prognoser for løn- og prisudviklingen Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse skønnet over udviklingen i dansk

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse 15166-omslag 19/8/ 13:58 Side 1 www.fm.dk indeholder: Regeringens prognose for dansk og international økonomi frem til og med 3 En vurdering af kravene til finanspolitikken Økonomisk Redegørelse Økonomisk

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Dansk økonomi

Dansk økonomi 29 Dansk økonomi 2008-10 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I det følgende gennemgås Nationalbankens prognose for den danske økonomi i årene 2008-10. Prognosen er udarbejdet ved brug af den makroøkonomiske model

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2004

Økonomisk Redegørelse. December 2004 Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse, december I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December Økonomisk Redegørelse, december I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang, 6

Læs mere

Konjunkturstatus oktober 2009

Konjunkturstatus oktober 2009 Konjunkturstatus oktober 29 5. oktober 29 Vurderingen af konjunkturudsigterne i Økonomisk Redegørelse, august 29 bygger på de oplysninger om udviklingen i dansk og international økonomi, der forelå i første

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgang i dansk økonomi og forventet vækst omkring 2 pct. i 2015-16 Gennem det seneste halvandet år har der været en jævn fremgang

Læs mere

2. Marts Konvergensprogram, 2009

2. Marts Konvergensprogram, 2009 . Marts 1 Konvergensprogram, 9 Hvad er konvergensprogrammet? Udarbejdes i henhold til EU s Stabilitets- og Vækstpagt med henblik på at redegøre for overholdelse af konvergenskriterier for euromedlemskab

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar

Bilag til konjunkturvurdering, og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser en prognoseopdatering, februar 216 Notatet præsenterer hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Konjunkturvurdering og Offentlige

Læs mere

Dansk økonomi

Dansk økonomi 31 Dansk økonomi 2009-11 INDLEDNING OG SAMMENFATNING I det følgende gennemgås Nationalbankens prognose for den danske økonomi i 2009-11. Prognosen er udarbejdet ved brug af den makroøkonomiske model MONA

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2008

Økonomisk Redegørelse. Maj 2008 Økonomisk Redegørelse Maj 8 Økonomisk Redegørelse Maj 8 Økonomisk Redegørelse Maj 8 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos:

Læs mere

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020 Dansk Økonomi forår KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL II.1 Indledning Pres på de offentlige finanser Danmark er ramt af langvarig lavkonjunktur. De offentlige finanser er hårdt ramt dels som følge af lavere

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2004

Økonomisk Redegørelse. August 2004 Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse August Økonomisk Redegørelse, august I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2005

Økonomisk Redegørelse. December 2005 Økonomisk Redegørelse December 5 Økonomisk Redegørelse December 5 Økonomisk Redegørelse December 5 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 359 Offentligt. Konvergensprogram. Danmark 2013

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 359 Offentligt. Konvergensprogram. Danmark 2013 Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 359 Offentligt Konvergensprogram Danmark 2013 April 2013 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020...

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Januar 2002

Økonomisk Redegørelse. Januar 2002 Økonomisk Redegørelse Januar 2002 Økonomisk Redegørelse Januar 2002 Økonomisk Redegørelse, januar 2002 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Konjunkturvurdering og offentlige finanser

Konjunkturvurdering og offentlige finanser Konjunkturvurdering og offentlige finanser En prognoseopdatering 7. februar 2017 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2017 1. Resume Opsving fortsætter i dansk økonomi Revision af nationalregnskab ændrer

Læs mere

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 19. oktober 9 En kraftig lempelse af finanspolitikken i 9 og 1 kombineret med et voldsomt konjunkturer udsigt til et tilbageslag har medført

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 7 Økonomisk Redegørelse Maj 7 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Schultz Distribution Herstedvang,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2006

Økonomisk Redegørelse. December 2006 Økonomisk Redegørelse December 6 Økonomisk Redegørelse December 6 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Schultz Distribution

Læs mere

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010 13. december 1 Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 1 Dansk økonomi er på vej ud af krisen Dansk økonomi har udviklet sig bedre end ventet, og ledigheden er steget mindre end frygtet Udviklingen

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 07.02.2017 Bilag til konjunkturvurdering, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. Notatet fremhæver ændringer i prognosen i forhold til Dansk Økonomi, efterår

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2015

Økonomisk Redegørelse. December 2015 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel

Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen? Nyt kapitel Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen. Overskuddet er siden starten af dette årtusind steget fra knap 1½ pct.

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 2011

Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 2011 Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 211 er EU's absolutte duks, når det kommer til holdbare offentlige finanser og mulighederne for at klare fremtidens udfordringer. Men samtidig

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 3 Økonomisk Redegørelse, august 3 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 1,

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 256 af 19. april 2016 stillet efter ønske fra

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 17. maj 2004, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011

Ansvarlighed og varig velfærd. Finanslovforslaget 2011 24.8.21 Ansvarlighed og varig velfærd Finanslovforslaget 211 1 Moderat BNP-vækst i 21 og 211 Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Maj August Pct. 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6 24.8.21 2 Væksten

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del Bilag 199 Offentligt Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 30. juli 2013 IMF s vurdering af Kinas økonomi

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012

Danmark. Dansk økonomi i slæbesporet. Økonomisk oversigt 13. maj Den danske økonomi har udviklet sig svagt i 2012 Økonomisk oversigt 13. maj 2013 Danmark Relaterede publikationer Investering Dansk økonomi i slæbesporet 2012 blev et skuffende år for dansk økonomi med negativ økonomisk vækst, et svagt arbejdsmarked

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser Konjunkturvurdering og Offentlige finanser En prognoseopdatering 10. februar 2016 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2016 Forord Det Økonomiske Råds formandskab præsenterer to årlige rapporter. Det

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på uddrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Rammerne for den økonomiske politik - Hvad er der råd til? Ved Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www. ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik indeholder en oversigt over den nyeste udvikling i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks Statistik,

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 2015

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 2015 d. 21.5.215 Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, forår 215 Hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, forår 215 opridses, og der sammenlignes med forrige prognose, Dansk Økonomi, efterår

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning International og dansk afmatning Udsigterne for den danske økonomi er blevet kraftigt forværrede igennem det seneste halve år. Usikkerheden omkring udviklingen

Læs mere

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014

Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 22.09.14 Konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet dokumenterer konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, efterår 2014. Indledningsvist gengives hovedtrækkene i konjunkturvurderingen, og der

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 d. 26.05.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 I notatet foretages først en sammenligning af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 med regeringens Konvergensprogram

Læs mere

17.000 færre offentligt ansatte i 2011

17.000 færre offentligt ansatte i 2011 17.000 færre offentligt ansatte i 2011 Regeringens økonomiske plan skrider med ca. 10 mia. kr. alene i 2010 ifølge en række prognoser som følge af overskridelsen af regeringens målsætning om nulvækst i

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion Konkurser

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING Dansk Økonomi forår 2010 KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING I.1 Indledning Krybende internationalt opsving og finanspolitiske problemer I kølvandet på finanskrisen fulgte den kraftigste økonomiske tilbagegang

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF ECB'S STAB

MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF ECB'S STAB Boks MAKROØKONOMISKE FREMSKRIVNINGER FOR EUROOMRÅDET UDARBEJDET AF 'S STAB De nuværende økonomiske udsigter er meget usikre, da de helt afhænger af forestående politiske beslutninger og af, hvordan repræsentanter

Læs mere

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2016

Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 1.1.216 Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 216 Notatet præsenterer hovedtrækkene af konjunkturprognosen i Dansk Økonomi, efterår 216 og sammenligner denne med forrige prognose, Dansk

Læs mere

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag

Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Svag dansk vækst i 1. kvartal 2013 på trods af stort lagerbidrag Dagens nationalregnskab viser som ventet en svag positiv vækst i 1. kvartal 2013 på 0,2 pct. Bortset fra lagrene er det underliggende svært

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 13 Økonomisk Redegørelse August 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Stabilitet i euroområdet tegner godt for dansk økonomi Europæisk og dansk økonomi har mere eller mindre stået stille de seneste år,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2015

Økonomisk Redegørelse. August 2015 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Maj 2016. Økonomisk Redegørelse

Maj 2016. Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation

Læs mere

Håndværksrådets Konjunkturvurdering

Håndværksrådets Konjunkturvurdering Håndværksrådets Konjunkturvurdering Om Håndværksrådet Håndværksrådet arbejder for at sikre små og mellemstore virksomheder de bedste betingelser for vækst og udvikling. Vi tager os af små og mellemstore

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere