Retningslinier for MASTER OG ANTENNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for MASTER OG ANTENNER"

Transkript

1 Retningslinier for MASTER OG ANTENNER MAS

2 Retningslinier for MASTER OG ANTENNER UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette Wraa Nielsen, Arkitekt cand.arch. i samarbjede med PROJEKTGRUPPE: Bodil Schreiber Aase, Teknisk Assistent Hans Eghøj, Arkitekt maa Niels Torp Steffensen, TDC Sander Fløj Lindegran, 3 Peder Hansen, Telcon Niels Rask Overgaard, Telia LAYOUT: Mette Wraa Nielsen, Arkitekt cand.arch.

3 01 indhold 02 INDLEDNING 03 FORMÅL 04 LOVGIVNING 05 ANSØGNING 07 SAGSBEHANDLING 08 NABOORIENTERING 08 KLAGEMULIGHEDER 09 VILKÅR I FORBINDELSE MED TILLADELSE 10 PLACERING AF MASTER OG ANTENNER 11 UDFORMNING MASTER 13 UDFORMNING ANTENNER 14 RETNINGSLINIER 15 Generelle bestemmelser 18 By- og boligområder 19 Bevaringsværdige bymiljøer og -bygninger 20 Erhvervsområder 21 Afgrænsede landsbyer 22 Det åbne land 23 LITTERATUR 24 BILAG 24 Det sundhedsmæssige aspekt

4 02 indledning Der er et stigende behov for opsætning af nye antennesystemer, herunder også forskellige mastetyper, til brug for især 3G-mobiltelefoni (UMTS). Derfor har Herning Kommune besluttet at der skal udarbejdes et sæt overordnede retningslinier for opstilling af nye master og antenner. Retningslinierne er gældende for alle antenner og master til privat eller erhvervsmæssigt brug, der opstilles eller udskiftes efter retningsliniernes ikrafttræden den 01. september I retningslinier for master og antenner sættes der fokus på de forskellige aspekter, som vejledningen indeholder, herunder bl.a.: Den fysiske udformning af master og antenner Placeringen i en planmæssig sammenhæng De tekniske muligheder og begrænsninger Inddragelse og høring i sagsbehandlingen Retningslinier for master og antenner kan findes på Herning Kommunes hjemmeside www. herning.dk. Da området er underlagt en konstant udvikling, vil hjemmesiden blive opdateret løbende.

5 formål 03 Antenner opsat på Herning Højskole Retningslinier for master og antenner har til formål dels at lette sagsbehandlingen i forbindelse med nyetablering og renovering af eksisterende master og antenner, minimere antallet af opstillede master og antenner samt at sikre borgernes krav om optimal mobildækning i Herning Kommune. Retningslinier for master og antenner skal fungere som vejledning for ansøger, angive retningslinier for placering og udformning af master og antenner til brug for sagsbehandlingen og som sikkerhed for kommunens borgere, dog uden at angive konkrete placeringer. Et af udgangspunkterne for denne maste- og antennevejledning er, at master og antenner ikke skal tiltrække sig for megen opmærksomhed i bybilledet og i det åbne land, men at der skal tages hensyn til de enkelte områdes arkitektoniske og beplantningsmæssige karakteristika. Udformningen af den enkelte antenne og mast, samt valget af position, skal ses i sammenhæng med de umiddelbare omgivelser. Det kommer dermed til at handle om, at der i ansøgningen tages hensyn til helhederne i byen og i det åbne land set i forhold til den konkrete placering.

6 04 lovgivning Lovgivningsmæssigt hører nyetablering, samt ud- eller ombygning af master og antenner til i tre forskellige lovområder: Byggelovgivningen, Planlovgivningen og Mastelovgivningen. Byggelovgivningen, der blandt andet gælder ved nybyggeri eller ved ombygninger, er relevant, fordi master og antenner i lovens forstand er bebyggelser, og derfor kræver det en byggetilladelse. Se byggeloven på Planlovgivningen, der regulerer arealanvendelse, er relevant, fordi master og antenner kan skæmme både bymiljøer og landskaber, hvis de ikke placeres med omhu. Master og antenner skal indpasses i forhold til omgivelserne med størst mulig hensyntagen til værdifulde bebyggelser, til bymiljøer, til landskaber og til dem, der bor tæt på. Placeringen af nye antenner og master, samt væsentlige ændringer af bestående anlæg uden for afgrænsede byområder, kræver en landzonetilladelse, med mindre området er omfattet af en lokalplan, der fastsætter andet. Både kommuneplanen og lokalplaner regulerer opsætningen af master og antenner i et givent område. Se planloven på Mastelovgivningen, som blandt andet regulerer fælles udnyttelse af master til radiokommunikation og opsætningen af antennesystemer på bygninger, er relevant, fordi den indeholder regler om, hvad der skal tages hensyn til, hvis man ønsker at udnytte allerede eksisterende master, eller hvis man ønsker at sætte antennesystemer op på bygninger. Masteloven slår blandt andet fast, at ejere af master til radiokommunikationsformål har pligt til at imødekomme alle anmodninger om fælles udnyttelse af den pågældende mast fra andre, der er tildelt radiofrekvenser, og som har behov for at sætte antennesystemer op. Se masteloven på Anden lovgivning Naturbeskyttelseslovgivningen har blandt andet til formål at beskytte de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier samt at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for landskabelige og kulturhistoriske interesser. Se naturbeskyttelsesloven på

7 ansøgning 05 Det kan anbefales at kontakte Herning Kommunes Byggesag med henblik på at afklare, om det påtænkte projekt kræver byggetilladelse eller anmeldelse, og om det forudsætter én eller flere dispensationer, inden arbejdet med at placere en mast eller antenne påbegyndes. Inden der kan gives byggetilladelse og ved anmeldelse, skal det undersøges, om projektet er i strid med bestemmelserne i en række love, bl.a. Planloven, Naturbeskyttelsesloven og Bygningsfredningsloven, (jf. kapitlet om lovgivning). I den forbindelse informeres eller høres naboer og andre med interesse for sagen, inden der kan tages stilling til ansøgningen. Ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse skal indeholde relevant materiale i to eksemplarer, herunder bl.a.: Opstalt, i fast målestoksforhold, der viser masten inkl. antenner eller antennernes placering på eksisterende bygningsværk. Situationsplan, i fast målestoksforhold, der viser masteplaceringen samt evt. eksisterende bygninger, teknikkabinen, afstand til skel og vej, nordpil, indkørsel, eventuelle byggelinier, beskyttelseslinier og andet relevant for sagsbehandlingen. Visualisering af masten inkl. realistisk antennebestykning eller visualisering af eksisterende bygningsværk. Visualiseringerne skal være vist fra forskellige retninger og afstande, som fastlægges efter aftale med sagsbehandleren. Redegørelse for evt. indfarvning af antenner. Redegørelse for eksisterende/nye bygningskonstruktioner med statiske beregninger inkl. fundament eller eftervisning af, at det eksisterende bygningsværk har tilstrækkelig bæreevne til ekstra-belastningen. Beskrivelse af antennesystemet og mast, f.eks. i form af datablad med tydelig angivelse af størrelse. Beskrivelse af teknikhytte(r), herunder tegninger i plan, snit og opstalt, der viser areal, højde og materialebeskrivelse. Beskrivelse og tegning af fastgørelsesbeslag af antenner ved eksisterende bygningsværker. Fuldmagt fra ejendommens ejer. Eventuelt beskrivelse af skærmende beplantning. Eventuelle dispensationsansøgninger. Samt enhver oplysning, der menes relevant for sagsbehandlingen, herunder f.eks. redegørelse for andre placeringer, der er blevet forsøgt og forkastet i forhold til den ansøgte placering.

8 06 ansøgning Ansøger forventes at komme med et oplæg til placering af antenneposition, evt. med helhedsplan for ansøgernes fremtidige netplanlægning i kommunen, samt angivelse af alternative placeringer. IT- og Telestyrelsen skal høres i forbindelse med ansøgning om opsætning af nye master, idet de kan oplyse, om der i nærheden er eksisterende master, der kan benyttes. IT- og Telestyrelsens mastedatabase giver mulighed for at se, hvor kommunernes eksisterende og planlagte master og antenner er placeret. Se mastedatabasen på Overholder byggeriet ikke bestemmelserne i bygningsreglementet, skal der søges dispensation. Ved ansøgning skal der gives en begrundelse for, hvorfor det er nødvendigt at søge dispensation For dispensation til at fravige bestemmelserne i bygningsreglementet gælder Byggelovens 22. For dispensationer til at fravige andre bestemmelser i anden lovgivning gælder dispensationsbestemmelserne i den pågældende lov. I samspil med kommunens sagsbehandlere findes via de givende retningslinier og principper frem til en hensigtsmæssig placering og mastetype. Ansøgningen sendes til Herning Kommune, Byggesag, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning eller elektronisk til

9 sagsbehandling 07 Kommunen er, i henhold til byggeloven bygningsmyndighed. Ansøgninger vedrørende master og antenner skal indsendes til Byggesag, der behandler dem efter Herning Kommunes vedtagne retningslinier for placering og udformning af master og antenner samt den gældende lovgivning. Efterfølgende giver Byggesag de nødvendige tilladelser og evt. dispensationer. Herning Kommunes retningslinier for master og antenner skal følges. Det skal fremhæves, at det ved alle ansøgninger om opsætning af antennesystemer og tilhørende master, er kommunens skøn, der endeligt afgør sagens udfald. Ansøgning om opførsel af antenner og master behandles som andre byggesager, og arbejdet færdigmeldes. Større arbejder må ikke tages i brug, før kommunen har givet en ibrugtagningstilladelse. En byggetilladelse/anmeldelse er gyldig i ét år. Dvs., at byggeriet skal være startet, inden der er gået et år fra udstedelsen, ellers bortfalder tilladelsen. Sagsbehandlingens varighed Ved ukomplicerede sager tager sagsbehandlingenstiden mellem 4 og 8 uger. Kræver sagen yderligere tilladelser (eksempelvis landzonetilladelse, der tager 8 uger), skal disse først behandles og meddeles. Skal der ydermere søges tilladelser hos andre myndigheder, forøges sagsbehandlingstiden. Her gælder det, at jo bedre belyst ansøgningsmaterialet er, jo hurtigere er sagsbehandlingstiden.

10 08 klagemuligheder naboorientering Ifølge byggeloven skal kommunerne foretage en skriftlig høring af de ejendomme, der grænser op til den berørte matrikel. Forvaltningen vælger også at høre nærtliggende ejendomme, hvis det vurderes, at de berøres i særlig grad. Samtidig vurderer forvaltningen også, om der er andre der skal høres som f.eks. borgerforeninger eller grundejerforeningen. I forhold til placering af master og antenner har Herning Kommune besluttet, at naboorientering skal omfatte, ikke kun de berørte matrikler, men alle naboer i op til 500 meters radius, hvis placeringen ligger i landzone. Dog beror hver enkelt naboorientering på et skøn af den sagsbehandler, der behandler sagen, da der skal tages særligt hensyn til de landskabelige forhold. Der kan f.eks. være tale om et kuperet terræn, hvor også naboer, der bor længere væk, kan blive berørt af en synsmæssig forandring. Derfor kan orienteringscirklen udvides og indskrænkes i forhold til de 500 meter. Også i byzoner beror omfanget af naboorienteringen på et skøn fra den sagsbehandler, der varetager sagen. Man kan klage over de afgørelser, som kommunen eller anden myndighed træffer, hvis man som part i sagen har en retslig eller væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Man kan klage over de såkaldte retslige spørgsmål, hvis man f.eks. mener, at der er begået procedurefejl, eller hvis man mener, at kommunen har truffet en afgørelse, den ikke har hjemmel til. I forhold til planloven kan man tillige klage over afgørelser om landzonetilladelse og ekspropriation. For de afgørelser, der træffes efter planloven og naturbeskyttelsesloven, er klageinstansen Naturklagenævnet. Det er en betingelse, for at Naturklagenævnet behandler klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr., som opkræves ved modtagelsen af klagen. Hvis man får medhold i klagen, tilbagebetales beløbet efter endt sagsbehandling. For de afgørelser, der træffes efter byggeloven, er klageinstansen Statsforvaltningen Midtjylland.

11 09 vilkår i forbindelse med tilladelse Kommunen kan give påbud om fælles udnyttelse, hvis en maste- eller bygningsejer afviser at give en ansøger adgang, eller hvis en ansøger ønsker at etablere en ny mast, selv om det er muligt at bruge en eksisterende mast eller bygning. Derudover kan kommunen knytte bestemte vilkår om for eksempel højde til tilladelsen til at opføre en ny mast. Det vil typisk ske for at sikre, at masten fremtidssikres, så den kan bruges til fælles udnyttelse senere. Altså vil det i sådanne tilfælde kunne kræves, at masten skal bygges højere, end ansøgeren umiddelbart selv havde brug for. Antenner placeret på biogas-anlæg nær Sinding Der skal sikres en udbygning af telekommunikationsområdet, som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men samtidig skal der tages vide hensyn til kommunens landskabsværdier og herunder også de kulturhistoriske værdier. Teleoperatørerne må på baggrund heraf acceptere, at hensynet til disse naturværdier i et vist omfang kan berøre udbygningen praktisk eller økonomisk. Antenneanlæg bliver heldigvis i stigende omfang installeret på eksisterende høje bygninger og anlæg, såsom skorstene, siloer, vindmøller og højspændingsmaster. Placeres antennesystemet på sådanne anlæg, skal de tilpasses anlæggets farve, så de virker mindre fremtrædende. I sager, hvor der ikke er klarhed over eller enighed om ret til tredjemands arealer, er det IT- og Telestyrelsen, der vurderer, hvorvidt der skal iværksættes ekspropriation. Med baggrund i lovgivningen kræver Herning Kommune: At der kan opsættes nye antenner på eksisterende master. Det gælder også master, der benyttes af andre operatører. At masten skal tages ned igen senest ét år efter, at den ikke længere er til brug for det formål, der er givet tilladelse til. At godkendedelse af en masteplacering og de tilhørende vilkår skal tinglyses på ansøgernes regning.

12 10 placering af master og antenner Principper for placering og udformning af master og antenner i Herning Kommune. Antenner og master placeres som udgangspunkt ud fra to forskellige hensyn. De visuelle hensyn. De tekniske hensyn. Teleoperatørens opgave er at skabe et stabilt radiobølgenet, der kan give den bedst mulige dækningsgrad. Det stiller krav til den indbyrdes placering af antennepositioner, der alt afhængig af teknologi har forskellige krav til tæthed og placeringshøjder af sende- og modtagerantennerne. Herning Kommune lægger stor vægt på de visuelle aspekter i placeringen af antenner og master. Dels er der et ønske om at beskytte kommunens landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier samt at undgå placering af antenner og master i tæt bebyggede områder. Dels ønskes løsninger, der indpasses omgivelserne, så de syner mindst muligt. Det kan blive nødvendigt at placere master og antenner i områder, der er kendetegnet ved tæt bebyggelse eller bevaringsværdige miljøer, hvis også de centrale dele af kommunens centerbyer skal have rimelige sende- og modtageforhold. Kabler og den medfølgende teknik fra antenners sende- og modtagesystem er ofte pladskrævende og skal tages med i overvejelserne, når antenner og master placeres. Teknikken skal på den ene side være let tilgængelig for teleoperatørene og på den anden side være usynlig, integreret i bygninger eller skjult og uden at optage unødig megen plads. Samling af teknik-huse fra flere operatører ved gittermast i erhvervsområde ved Herning

13 udformning master 11 Fælles for alle kommunikationssystemer er, at der på et angivet sted er behov for at placere sende- og modtageudstyr (antenner) på en konstruktion i en højde, der er fordelagtig i forhold til at få en så stor dækningsgrad som muligt. Der findes flere forskellige former for master: Fritstående gittermaster (højde mellem m) Fritstående rørmaster (højde mellem m) Bardunerede gittermaster (højde mellem m) Flagstangsløsninger med indbyggede skjulte antenner (højde mellem m) Pæleløsninger med indbyggede skjulte antenner (højde mellem m) Gittermast med flere udbydere Rørmast med én udbyder Gittermaster kan forhøjes ved at påmontere et bærerør i toppen af masten. Herved kan en eksisterende mastekonstruktion udnyttes optimalt. En mast er ofte den løsning, som falder mindst naturligt ind i omgivelserne. Derfor tilstræbes det at benytte eksisterende master eller høje bygninger, før der gives tilladelse til opførelse af en ny mast. Bardunerede gittermast Flagstangsløsning

14 12 udformning master Som hovedregel ønsker Herning Kommune en æstetisk løsning, der så vidt muligt er visuelt neutral. Men der er tekniske forhold, der skal tages med i overvejelserne, når der skal vælges mastetype. Højde - varierer i forhold til, hvilken teknologi der er tale om, topografiske forhold, befolkningstæthed, forbrugsmønster og placering af omkringliggende antennepositioner. Bæreevne - har betydning i forhold til, hvor mange antenneanlæg der skal kunne monteres. Afstand mellem sende- og modtagemaster varierer i forhold til: Teknologi Antal brugere, nettet skal kunne bære (jf. diagram for UMTS-dækningsprincip nedenfor, dvs. at der er behov for større tæthed af UMTS antenner i byerne, hvor der er flest brugere). De topografiske forhold. Dækningsprincip UMTS(3G). Mast Antenne X antal brugere 2 X antal brugere Jo flere brugere jo mindre dækningsradius

15 udformning antenner 13 Antennet placeret på lysmast ved idrætsanlæg Antenner opsættes oftest på master eller bærerør på eksisterende bygninger, men de kan også indbygges i bygningskonstruktioner, som skorstensattrapper eller falske vinduer. På den måde kan man skjule antennen, så den ikke virker påtrængende i bymiljøet, men det er en væsentligt fordyrende løsning, og der skal opsættes flere antenner i området, da signalet bliver forringet. En sådan løsning vælges ofte på bevaringsværdige bygninger eller i bevaringsværdige bymiljøer.

16 14 retningslinier For de forskellige områder gælder forskellige retningslinier. Dog er der generelle retningslinier der gælder for alle områder i Herning Kommune. Opdelingen kan ses herunder: Generelle bestemmelser By- og boligområder Bevaringsværdige bymiljøer og -bygninger Erhvervsområder Afgrænsede landsbyer Det åbne land

17 retningslinier for generelle bestemmelser 15 Den gældende lovgivning skal være overholdt, for at der kan gives tilladelse til en ansøgning. Der dispenseres ikke fra Masteloven. Nye antenner og master skal søges placeret i erhvervsområder. Kun hvis det kan godtgøres, at der ikke er andre muligheder, kan opstilling inden for andre områder i kommunen accepteres. Telekommunikationsanlæg tillades fortrinsvis på eksisterende bygninger eller eksisterende master. Det gælder også bygninger eller master, der benyttes af andre operatører. Ved ansøgning om nye antennepositioner skal antenner søges samlet. Muligheden for en placering ved eksisterende positioner også fra andre operatører skal undersøges først, når en ønsket ny UTMS position ligger under 200 m fra en eksisterende position, når en ny GSM 1800 ligger under 2 km fra en eksisterende position, når en ny GSM 900 position ligger under 5 km fra en eksisterende position. Der tillades kun opstillet nye master, hvor det ikke er muligt at bruge bygninger eller eksisterende master. Antenner fra flere operatører, placeret på eksisternede bygningsværk i Herning.

18 16 retningslinier for generelle bestemmelser Flagstangsattrap ved Jyllands Allé, Århus Ved opstilling af master til mobiltelefoni stilles krav om, at der skal være plads for andre operatører. Hvor der meddeles tilladelse til opstilling af master, tinglyses krav om fjernelse senest ét år efter, at mastens anvendelse til det ansøgte er ophørt. En god dækningsgrad for telekommunikationsanlæg overalt i Herning Kommune skal prioriteres højt. I byområder vil rørmaster blive fortrukket. Antennen skal placeres tæt ind til masten og indfarves i samme farve. Mastehøjden skal afstemmes med de omkringliggende bygninger/omgivelsers højde og arealmæssige udstrækning. Masten skal gøres så lav som muligt uden at tilsidesætte mulighederne for, at flere operatører kan anvende samme mast til samme eller andre sendesystemer.

19 retningslinier for generelle bestemmelser 17 Hvor lokalplaner ikke tillader opstilling af master, gives der ikke dispensation. I erhvervsområder kan der dispenseres, hvis en anden løsning ikke er mulig. Ved placering af master skal der tages hensyn til beflyvningen, herunder højdebegrænsninger eller flyvepladsers indflyvningszoner. Ved etablering af radiokædetraceer skal der tages hensyn til planlagte vindmøller. Langs veje skal mastens placering vurderes i forhold til synsfeltet langs vejen, og oversigtsarealer ved vejkryds m.m. skal friholdes. Der skal foretages indhegning i en højde af 2 meter omkring en masts fod, så uvedkommende hindres adgang til masten. Af sikkerhedsmæssige grunde kan der også kræves indhegning af teknikhus og kabelføring. Hvis teknikhuset er synligt fra boligområder, byens indfaldsveje eller landskabets overordnede veje, skal det udformes med afskærmende beplantning. Små master til radiokommunikation (under en højde på 12 meter) kan tillades opstillet tæt ved bygninger (dog minimum 2,5 meter fra skel), forudsat at naboorientering ikke medførte væsentlige indsigelser. Antenne placeret på eksisterende højspændingsmast (Genvejen i Århus).

20 18 retningslinier for by- og boligområder Opstilling af nye master tillades kun, hvis det godtgøres, at der ikke kan findes andre løsninger. Antenner kan som udgangspunkt placeres på alle tage eller indarbejdes i bygningens konstruktion og arkitektur. Antenner skal som udgangspunkt placeres, så de ikke er synlige i gadeplan enten ved indarbejdelse i en mastekonstruktion, tilpasning af bærerør, indarbejdet i bygningens konstruktion/arkitektur eller ved en tilbagetrukket placering på fladt tag. Teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger, i baggårde eller på tagflader. Nyt bag- eller taghus skal i sit ydre tilpasses de omgivende bygninger blandt andet med hensyn til konstruktion, materialer og farver. Som udgangspunkt skal placeringen af antenner og master være, hvor det påvirker færrest mennesker, eksempelvis ved idrætsanlæg, i kanten af åbne arealer, offentlige bygninger (skoler og børneinstitutioner undtaget) eller større trafikanlæg. Antenner diskret placeret på toppen af Dalgas Hus i Herning.

21 retningslinier for bevaringsværdige bymiljøer eller -bygninger 19 Antenner bør som udgangspunkt ikke placeres inden for områder, hvor der i en lokalplan er bygningsbevarende bestemmelser eller bestemmelser om bevaringsværdige bymiljøer. Hvis det for at opnå en tilfredsstillende dækningsgrad er nødvendigt at placere en antenne inden for et bevarigsværdigt område, skal antennen placeres, så den ikke er synlig fra gadeplan, f.eks. indbygget i eksisterende skorsten, hjørnesøjle eller lignende bygningsdel. Kun i særlige tilfælde kan en synlig placering accepteres, som for eksempel indbygget i flagstang, skorstensattrap eller lignende. Antenner skal i hvert tilfælde tilpasses konstruktionen og arkitekturen ved det enkelte bygningsværk. Antennepositionen skal vurderes i forhold til bygningens bevaringsværdi. På bygninger med høj bevaringsværdighed tillades ikke opsætning af antenner. Skorstens-attrap på Læsøgade Skole i Århus Teknikrum må kun placeres i eksisterende bygninger eller haveanlæg og skal i sit ydre tilpasses de omgivende bygninger med hensyn til konstruktion, materialevalg og farver.

22 20 retningslinier for erhvervsområder Gittermast i erhvervsområde ved Herning I erhvervsområder dvs. områder, der i forbindelse med kommuneplanen og/eller lokalplaner er udlagt til hårdværks- eller industriformål skal antenner fortrinsvis placeres på eksisterende skorstene eller bygningsdele. Alle antenner er som udgangspunkt tilladte, men der skal foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der kan opsættes nye antenner på eksisterende master. Det gælder også master, der benyttes af andre operatører. Der tillades kun nye master, hvor det ikke er muligt at opsætte antenner på andre bygningskonstruktioner eller eksisterende master. Ved opsætning af nye master og udskiftning af eksisterende master i industriområder, skal det industrilignende udseende prioriteres, så masten indgår i en arkitektonisk sammenhæng med omgivelserne. Teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger eller tilpasses omgivelserne ved konstruktion, materialevalg og farver eller udformes med afskærmende beplantning.

23 retningslinier for afgrænsede landsbyer 21 Antenner og master skal i princippet tilpasses byens skala. I byområder med høj bevaringsværdighed og fredningsinteresser skal der udvises særlige hensyn. Inden for registrerede kirkebyggelinier kan opstilling af nye master og antenner kun tillades, hvis antennen indbygges i flagstang, skorstensattrap eller lignende, så den ikke er synlig. Ved valg af placering skal den landskabelige karakter vægtes. Ved kulturhistoriske værdier skal der udvises særlige hensyn. Teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger eller tilpasses omgivelserne ved konstruktion, materialevalg og farver eller udformes med afskærmende beplantning. Placering uden for byzone kræver landzonetilladelse, med mindre en lokalplan for området fastlægger noget andet. Gittermast ved Sindring

24 22 retningslinier for det åbne land Af hensyn til landskabet og naturen skal antallet af master i det åbne land begrænses. Det prioriteres højt, at eksisterende og nye master benyttes til flere sendesystemer og af flere operatører. Nye antenner og master skal søges placeret hos erhvervsvirksomheder eller ved landbrugsejendomme. Kun hvis det kan godtgøres, at der ikke er andre muligheder, kan en anden opstilling i det åbne land accepteres. Der tillades normalt ikke opstillet master i internationalt naturbeskyttelsesområde, naturområde og værdifuldt landskabsområde. Hvis det kan godtgøres, at der ikke er andre muligheder, forudsætter placeringen en vurdering af miljøkonsekvenserne. Placering af nye master og antenner, samt væsentlige ændringer på eksisterende anlæg i det åbne land forudsætter en landzonetilladelse, med mindre en lokalplan for området fastsætter andet. Nye antenner skal så vidt muligt anbringes på eksisterende master, siloer eller andre høje bygninger/bygningsdele, der egner sig til formålet. Ved placering af master og antenner skal der tages hensyn til beliggenheden af boliger i det åbne land, så generne for de omkringboende bliver mindst mulige. Placering af master og antenner skal i hvert enkelt tilfælde vurderes i forhold til naturen og landskabets karakter sammenholdt med antennens betydning for dækningsgraden. I områder, der er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø, og som har særlig kulturhistorisk interesse, skal der udvises særlige hensyn. Antenne placeret på vindmølle vest for Låsby

25 litteratur 23 Der er hentet inspiration og viden til retningslinier for master og antenner fra følgende kilder: Masteloven Planloven Byggeloven Naturbeskyttelsesloven Andre kommuners vejledninger Mobilantenner og sikkerheden, Pjece udgivet af TI - Telekommunikationsindustrien

26 24 bilag det sundhedsmæssige aspekt Selvom det sundhedsmæssige aspekt er et emne, der forsat diskuteres og undersøges, fordi nærhed til antennesystemer kan have negative psykologiske konsekvenser i form af utryghed og usikkerhed, er det ikke et forhold, der indgår i sagsbehandlingen. I Danmark bliver det sundhedsmæssige forhold inden for mobiltelefonsystemer varetaget af Sundhedsstyrelsen, som rådgiver Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om dette. Sundhedsstyrelsens rolle er blandt andet at anbefale, hvilke grænseværdier der bør gælde for stråling fra mobiltelefoni. De anbefalede grænseværdier i Danmark følger ICNIRP (International Commision in Non-Ionizing Radiation Protection). ICNIRP er en organisation, der er uafhængig, og som arbejder sammen med blandt andet WHO (World Health Organization). EU anbefaler de sammen grænseværdier. GSM ,8 W/m 2 GMS ,3 W/m 2 UTMS 10,0 W/m 2 Sundhedsstyrelsens anbefalede grænseværdier for stråling fra mobilantenner. For at hjælpe kommunerne i Danmark har sundhedsstyrelsen etableret mulighed for, at en embedslæge kan bistå den enkelte kommune i forbindelse med information om sundhedsmæssige forhold ved antenner til mobiltelefoni. Bistanden gives til medarbejdere i kommunen, når disse har behov for dette for at kunne svare på spørgsmål fra borgeren. Derudover har Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside, fremlagt information omkring stråling fra antenner til mobiltelefoni samt oftede stillede spørgsmål og hertil følgende svar. Siden opstillingen af sendemaster til 3. generationsnet til mobiltelefoner blev påbegyndt, har der været en omfattende debat omkring den mulige strålingsrisiko for personer, der bor eller opholder sig i nærheden af masterne. Det skal her påpeges, at det ikke er påvist, at nærhed til mobilantenner har negative sundhedsmæssige konsekvenser for befolkningen, idet målinger har vist, at effekten fra de radiobølger, der sendes mellem sende- og modtagerantenner, ligger langt under de anbefalede grænseværdier. Herning Kommune følger de nationale retningslinier på området.

27

28

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner

Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Plan-, Bygge- og Miljøcenter Sagsbehandler: Kristina Moos Den 11. september 2008 Ishøj Kommunes retningslinjer for opsætning af telemaster og mobilantenner Lovmæssigt grundlag Tre forskellige lovgivningsområder

Læs mere

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

Tillæg nr. 6 til FORSLAG. Kommuneplan Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til FORSLAG. Kommuneplan Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Retningslinjer for master og antenner Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Planforslaget

Læs mere

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune

Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune Administrationsvejledning for etablering af antenneanlæg i Esbjerg Kommune 1. Formål Denne administrationsvejledning har to formål: i. At sikre at antennemaster og mobilantenner udformes og placeres, så

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Allerød Kommunes politik for telemaster og mobilantenner

Allerød Kommunes politik for telemaster og mobilantenner ALLERØD KOMMUNE Forvaltningen Bjarkesvej 2, 3450 Allerød tlf. 48 10 01 00 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk fax 48 10 03 33 Åbningstid Mandag til onsdag 10-14 Torsdag 08-18 Fredag 10-12 Journal nr.

Læs mere

Forslag til Mastepolitik

Forslag til Mastepolitik Forslag til Mastepolitik Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Nyborg Kommune - marts 2012 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 03 2. Formål 04 3. Lovgivning 05 4. Ansøgning om tilladelse

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner Dette tillæg indeholder forskellige retningslinier for opsætning. Retningslinierne indsættes i Kommuneplan 2004-2016 som generelle

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

Retningslinjer. for opstilling af antenner og master i Favrskov Kommune

Retningslinjer. for opstilling af antenner og master i Favrskov Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 2. Formål 3 3. Lovgivning 4 4. Ansøgning om tilladelse 5 5. Sagsbehandling 6 5.1. Sagsbehandlingens

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø

Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Kalundborg Kommune Plan, Byg og Miljø Administrationsgrundlag for opsætning af mobilantennemaster i Kalundborg Kommune Godkendt Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2009 Side 1 af 5 Administrationsgrundlag

Læs mere

Eksempler(Mastevejledning)

Eksempler(Mastevejledning) Eksempler(Mastevejledning) 1. Opstilling af mast med antennesystem i byzone eller sommerhusområde Dette eksempel gælder tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde egnede antennepositioner på eksisterende

Læs mere

Mastepolitik for Nyborg Kommune

Mastepolitik for Nyborg Kommune Forslag Forslag til Mastepolitik til Mastepolitik Guidelines for opstilling af antenner og master i Nyborg Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Nyborg Kommune - marts 2012 Udarbejdet

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage

At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men som samtidigt skal tage 6.4 Teleanl g.qxd 19-12-2005 19:32 Side 1 Foto: Fyns Amt 6.4 Teleanlæg Amtsrådets mål At der skal sikres en udbygning på telekommunikationsområdet som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 1. juni 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur KM TELECOM DANMARK A/S Navervej 12 7000 Fredericia 31-05-2017 Sags id: 2017-0201 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast som ansøgt

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN FORSLAG TIL TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010

Læs mere

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N Mastepolitik 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Mastepolitik UDVIKLINGSFORVALTNINGEN vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING

Læs mere

Telcon A/S Att. Camilla Klingenberg Terp Nrd. Boulevard Varde. 7. marts 2017

Telcon A/S Att. Camilla Klingenberg Terp Nrd. Boulevard Varde. 7. marts 2017 Telcon A/S Att. Camilla Klingenberg Terp Nrd. Boulevard 93 6800 Varde 7. marts 2017 Landzonetilladelse til etablering af antennemast med tilhørende udstyr på ejendommen beliggende Ballingvej 94, 7800 Skive

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLES RETNINGS- LINJER FOR MASTEANSØGNINGER

FORSLAG TIL FÆLLES RETNINGS- LINJER FOR MASTEANSØGNINGER ODENSE, ASSENS, FAABORG-MIDTFYN, SVENDBORG, LANGELAND, ÆRØ, NORDFYN, KERTEMINDE & NYBORG ODENSE, ASSENS, FAABORG-MIDTFYN, SVENDBORG, LANGELAND, ÆRØ, NORDFYN, KERTEMINDE & NYBORG ODENSE, ASSENS, FAABORG-MIDTFYN,

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Indstilling. Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej 102, Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej 102, Viby. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. november 2009 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opstilling af 14 m høj mobilantenneanlæg på ejendommen Terp Skovvej

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 04. juni 2014 J.nr.: NMK-31-01296 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af mobilantennemast i Hedensted Kommune

Læs mere

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Notatark. Indsigelsesnotat. Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup Notatark Sagsnr. 01.03.03-P19-170- 13 Sagsbehandler Christina Duedal Nielsen 25.2.2014 Indsigelsesnotat Nr. Navn Resumé af bemærkning 1 Ditte Maria Nørgaard og Christian Schwartz Hedenstedvej 41 8781 Stenderup

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

KOPI. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Byggeri, Center for Miljø og Energi Grøndalsvej 1 C, 8260 Viby J Telcon Att. Ole Wichmann Schmidt Nordre Boulevard 93 6800 Varde Side 1 af 5 Ejendommens matr.nr.: 16 l, Skæring By, Egå Adresse: Grenåvej

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur

Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur 2. november 2012 /allvil/pemima Skabelon for en kommunal mastepolitik Sammen om en endnu bedre mobilinfrastruktur Erhvervsstyrelsen ønsker at bidrage til, at rammerne for en forbedret mobildækning er på

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Sekretariatschef Kåre Albrechtsen Vindmøllesekretariatet September 2011 1 De grundlæggende regelsæt: Byggelovgivningen

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning Danmark

Læs mere

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia

KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia KM Telecom Danmark Att. René Lau Jørgensen Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia 3. oktober 2013 Sagsident: 13/12151 Sagsbehandler: Britt Hald Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Rådhuscentret

Læs mere

MASTEPLAN. Indledning. Læsevejledning

MASTEPLAN.  Indledning. Læsevejledning Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning af master og antenner 16 5. Det digitale kortgrundlag 19 6. Principper

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 2 TIL KOMMUNEPLAN 2009 MASTEPLAN Principper for opstilling af antennemaster og opsætning af antennesystemer Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Masteplanen er udarbejdet i 2010 af Hvidovre

Læs mere

Indstilling. Opstilling af 15 m høj mobilantenneanlæg på Skjoldhøjvej 17, Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4.

Indstilling. Opstilling af 15 m høj mobilantenneanlæg på Skjoldhøjvej 17, Brabrand. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. maj 2009 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Opstilling af 15 m høj mobilantenneanlæg på Skjoldhøjvej 17, Brabrand 1.

Læs mere

Landzonetilladelse: Sognefogedvej 1A, 6990 Ulfborg - Antennemast

Landzonetilladelse: Sognefogedvej 1A, 6990 Ulfborg - Antennemast Side 1/5 TELCON A/S kqj@telcon.dk Nordre Boulevard 93 6800 Varde Dato: 21-08-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-62-15 Henv. til: Rikke Rasmussen Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Tegnestuen JS sparsing@post8.tele.dk Att.: John Sparsing Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Chila Yunai Tlf. direkte: 4646 4939

Læs mere

Masteplan Haderslev Kommune

Masteplan Haderslev Kommune Masteplan Haderslev Kommune Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt erhvervsområde i Ringsted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 31. oktober 2013 J.nr.: NMK-31-00949 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast i lokalplanlagt

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup

Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Ole Scheppan Langstedvej 67 5690 Tommerup 1. august 2016 sagsid: 16/15794 Landzonetilladelse til opførelse af nyt stuehus på Langstedvej 67 Tommerup Assens kommune har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg

Administrationsgrundlag. januar 2013 2012. - opsætning af solfangere og solcelleanlæg januar 2013 2012 - opsætning af solfangere og solcelleanlæg Byggeloven I henhold til bygningsreglementet er der ikke en fast grænse for, hvornår der skal søges om tilladelse til opsætning af solfangere

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Landzonetilladelse. Afgørelse: Tilladelse til det ansøgte efter 35, stk. 1, i Lov om Planlægning meddeles hermed, på betingelse af:

Landzonetilladelse. Afgørelse: Tilladelse til det ansøgte efter 35, stk. 1, i Lov om Planlægning meddeles hermed, på betingelse af: TEKNIK OG MILJØ Mikael Damgaard Laugesen Husumer Strasse 3 24941 Flensborg Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf. 9628 8025 bjgbs@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer: 02.34.02-P19-126-14

Læs mere

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals

TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals TELCON A/S Sarupvej 38 6470 Sydals Landzonetilladelse til at etablere en TDC A/S fiberstation for mobiltelefoni på ejendommen matr.nr. 65 Sarup, Lysabild, der ligger på Sarupvej 38, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg

/ Bostedet Kærlykke Kær Bygade Sønderborg 31-10-2013 13/43936 Bostedet Kærlykke Kær Bygade 19 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til midlertidigt at opstille to pavilloner på ejendommen matr.nr. 295 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 19, 6400

Læs mere

Mini- og husstandsmøller i Danmark

Mini- og husstandsmøller i Danmark Mini- og husstandsmøller i Danmark Kommunernes planlægning, regler og godkendelser Indlæg ved Kristian Ditlev Frische Vindmøllesekretariatet - Miljøministeriet De tre central love: Byggeloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Jan Spangsberg Mathiasen Kløvermarken 5 Tørsbøl 6300 Gråsten

Jan Spangsberg Mathiasen Kløvermarken 5 Tørsbøl 6300 Gråsten Jan Spangsberg Mathiasen Kløvermarken 5 Tørsbøl 6300 Gråsten Lovliggørende Landzonetilladelse til solcelleanlæg på stativ på ejendommen matr.nr. 221 Tørsbøl, Kværs, der ligger på Kløvermarken 5, 6300 Gråsten

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015

Nils Arnfjord Vibevænget Bagsværd 19. marts 2015 Byggesagsafdelingen Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 05. E-mail: byggesag@gladsaxe.dk Nils Arnfjord Vibevænget 129 2880 Bagsværd 19. marts 2015 Byggetilladelse

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 1. juni 2012 J.nr.: NMK-31-00609 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af antennemast ved Rø i Bornholms

Læs mere

Til Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter. Dato: 7 april 2015

Til Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter. Dato: 7 april 2015 Til Høje-Taastrup Kommune, Teknik- og Miljøcenter. Dato: 7 april 2015 Høje-Taastrup Kommunes Teknik- og Miljøcenter v. Samer Fathi Kayed har 24. marts 2015 fremsendt brev (Doknr. 80915-15) til undertegnede

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Billund Kommunes vurdering

Billund Kommunes vurdering VAGN POST Rankenbjergvej 9 6623 Vorbasse Sendt til din virksomheds e-boks i CVR nr. 73760615 Tilladelse til etablering af kornsilo på husdyrbruget Rankenbjergvej 9, 6623 Vorbasse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Læs mere

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning)

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) 1. Baggrund Hensigten med Placering af master og antennesystemer er at fremme, at arbejdet med at udvikle god trådløs kommunikation for flest muligt

Læs mere

Landzonetilladelse til opsætning af Gaia 11 kw Husstands vindmølle Kelstrup Bygade 20, Haderslev kommune.

Landzonetilladelse til opsætning af Gaia 11 kw Husstands vindmølle Kelstrup Bygade 20, Haderslev kommune. Finn Rune Jensen KELSTRUP BYGADE 20 6100 Haderslev Haderslev Kommune TM Plan og Byg Simmerstedvej 1A 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 18 kero@haderslev.dk 5-11-2014 Sagsident: 14/12072

Læs mere

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme Økonomiforvaltningen 9. kontor N O T A T (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj Mobilmaster på kommunale ejendomme Baggrund Dette notat er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09

Bilag 1 - Vindmølleplan og kommuneplantillæg til KOMMUNEPLAN 09 Retningslinjer Retningslinjer for opsætning af vindmøller i Nyborg Kommune skal sikre at vindmøllernes placering og udseende afpasses efter hinanden, og at vindmøllerne opstilles i harmoni med landskabet,

Læs mere

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager

04-11-2014 14/32213. Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager 04-11-2014 14/32213 Lars Hansens Byggeforretning Sct. pauli 26 6310 Broager Landzonetilladelse til nyt lager- og kontorbebygning, ændret anvendelse af stald- og ladebygning, renovering af stuehus samt

Læs mere

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Teknisk Forvaltning, Byggesagsafd. KM Telecom A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 27 74 27 34 Kenneth Grønborg Site Manager Tlf.:

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 58, stk. 1, nr. 1, jf. 35, stk. 1, i lov om planlægning 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. april 2012 J.nr.: NMK-31-00573 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opsætning af tre antenner til mobiltelefoni

Læs mere

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra tirsdag den 9. august 2016 på

Landzonetilladelsen vil være offentligt fremlagt i 4 uger fra tirsdag den 9. august 2016 på Harald Nyborg A/S Gammel Højmevej 30 5250 Odense SV harald.kolding@harald-nyborg.dk Landzonetilladelse til opstilling af 4 containere til opbevaring og salg af fyrværkeri, en mandskabsvogn og en toiletvogn

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Mastevejledning. Placering af master og antennesystemer

Mastevejledning. Placering af master og antennesystemer Mastevejledning Placering af master og antennesystemer IT- og Telestyrelsen 2010 1 Placering af master og antennesystemer Indhold 1. Baggrund...3 2. Dialog...4 3. Lovgivning...5 3.1 Byggelovgivning...5

Læs mere

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse

Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej Herning. Landzonetilladelse TEKNIK OG MILJØ Søby Brunkulsmuseum Brunkulsvej 29 7400 Herning Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Landzonetilladelse Vedr.: Ejendommen Mindelundvej 18, 7400 Herning.

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør

Vejledning 9. Opsætning af solceller. Teknik og Miljø. Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Teknik og Miljø Vejledning 9 Opsætning af solceller Slagelse Kommune Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør November 2015 Redaktion: Ingelise Rask Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

Læs mere

Projekt & Anlæg Lille Rådhusgade Sønderborg. Att. Johanne Burgemann

Projekt & Anlæg Lille Rådhusgade Sønderborg. Att. Johanne Burgemann Projekt & Anlæg Lille Rådhusgade 7 6400 Sønderborg Att. Johanne Burgemann Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 205 Blans, Ullerup, der ligger på Blansskov 2A, 6400 Sønderborg

Læs mere

Tilladelsen gives på følgende vilkår: at den eksisterende bebyggelses nedrives og fjernes fra ejendommen matr. nr. 50a korning By, Korning.

Tilladelsen gives på følgende vilkår: at den eksisterende bebyggelses nedrives og fjernes fra ejendommen matr. nr. 50a korning By, Korning. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Danmarks Naturfredningsforening Lene Stegemejer Masnedøgade 20 Dir: +4579755683 2100 København Ø Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.02-P19-92- 15

Læs mere

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 6. juli 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist.

Offentliggørelse Vi offentliggør din landzonetilladelse den 6. juli 2017 på Assens kommunes hjemmeside assens.dk Herefter er der 4 ugers klagefrist. Plan og Kultur Hans Hoppe Helnæs Byvej 9 5631 Ebberup 05-07-2017 Sags id: 2017-0136 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af 34 m² redskabsskur som ansøgt på ejendommen

Læs mere

Per Slothuus Tørsbølgade Gråsten

Per Slothuus Tørsbølgade Gråsten Per Slothuus Tørsbølgade 17 6300 Gråsten Landzonetilladelse til kombineret garage/carport/udhus på 141 m² på ejendommen matrikel nr. 90 Tørsbøl Kværs, der ligger på Tørsbølgade 17, 6300 Gråsten Sønderborg

Læs mere

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten

/8309. Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten 28-05-2013 13/8309 Helle Nikolajsen Bojskovvej 52 Fiskbæk 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en udhus/hestestald på ejendommen matr.nr. 79 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl der ligger på Bojskovvej

Læs mere

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan

Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager. Plan Bruno Bøhnke Skodsbølvej 81 Skodsbøl 6310 Broager Landzonetilladelse til at bygge en ny carport med redskabsskur på ejendommen matr. nr. 146 Skodsbøl, Broager, der ligger på Skodsbølvej 81, 6310 Broager

Læs mere

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund

Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Morten Holmboe Andersen Sundgade 39 6320 Egernsund Lovliggørende landzonetilladelse til at udvide boligarealet ind i tilstødende udhus på ejendommen matr.nr. 369 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Lundtoftvej

Læs mere

Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen matr. nr. 8 n, Etterup By, Rørup, beliggende Gl.Hovedvej 70A, 5560 Aarup.

Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen matr. nr. 8 n, Etterup By, Rørup, beliggende Gl.Hovedvej 70A, 5560 Aarup. Plan og Kultur Niras Esbjerg Brygge 30 6700 Esbjerg Att. Tommy Andersen 08-12-2016 Sags id: 2016-0826 Landzonetilladelse til terrænregulering. Assens Kommune giver landzonetilladelse til terrænregulering

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg

Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Brian Jessen Lyøvej 9 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at genopføre sommerhus på ejendommen matr.nr. 25 Nørreskov, Notmark, der ligger på Stenkobbel 3, 6440 Augustenborg Sønderborg Kommune har

Læs mere

LE34 Tommy Steen Nielsen Energivej Ballerup. Sendt digitalt. Den 21. december Landzonetilladelse byggesagsnr.

LE34 Tommy Steen Nielsen Energivej Ballerup. Sendt digitalt. Den 21. december Landzonetilladelse byggesagsnr. LE34 Tommy Steen Nielsen Energivej 34 2750 Ballerup Sendt digitalt Den 21. december 2016 Landzonetilladelse byggesagsnr. 3-7 E/5 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 09-08-2016 vedrørende landzonetilladelse

Læs mere

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten

GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67. 6300 Gråsten GRÅSTEN FRISKOLE Sønderborg Landevej 67 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre grønt forsamlingshus/bålhytte og en multibane ved Gråsten Friskole, på ejendommen matr.nr. 112 Adsbøl, Gråsten-Adsbøl,

Læs mere

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund

N58 N57. HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E Område til erhverv ved Glerupvej. Glerup By, Visborg. Hadsund By, Hadsund. Hadsund By, Hadsund HADSUND KOMMUNE Lokalplan nr.: E.01.01. Visborgvej Glerup By, Visborg Hadsund By, Hadsund N58 Hadsund By, Hadsund 28 Hadsund By, Hadsund Dalsgård Hgd., Vive N57 HADSUND BYRÅD AUGUST 2002 1 Område til erhverv

Læs mere

Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg

Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg Tim Johnny Hansen Parkgade 10 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at etablere et nyt stuehus, samt lade på ejendommen matr.nr. 94 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Fiskbækvej 14, 6300 Gråsten

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m².

Opførelse af udhuse og drivehuse, herunder orangerier, kræver landzonetilladelse, hvis arealet er mere end 50 m². Plan og Kultur Gustav Kragh-Jacobsen Bredgade 36B, 4tv 1260 København K 17-11-2016 Sags id: 2016-0292 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til opførelse af orangeri på ejendommen

Læs mere

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5.

Der meddeles samtidigt dispensation fra skovbyggelinjen jf. naturbeskyttelseslovens 17, stk. 2, nr. 5. ARKITEKTFIRMAET MERETE LIND MIKKELSEN ApS Store Kongensgade 75B. 5.tv 1264 København K 18-12-2014 Sags id.: 14/630 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af atelier Du har på

Læs mere

Nils Haubenreisser Felstedvej Gråsten

Nils Haubenreisser Felstedvej Gråsten Nils Haubenreisser Felstedvej 19 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at opføre en garage og carport på ejendommen matr.nr. 129 Gråsten Gods, Gråsten-Adsbøl, der ligger på Felstedvej 19, 6300 Gråsten Sønderborg

Læs mere

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen

Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Sussanne Bigum Mortensen Landzonetilladelse til at opføre en shelter på ejendommen matr.nr. 2 Mommark, Lysabild, der ligger på Mommarkvej 411, 6470 Sydals Sønderborg

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg

Landzonetilladelse. Poul-Erik Gumpert Langesøvej Vissenbjerg By, Land og Kultur Poul-Erik Gumpert Langesøvej 45 5492 Vissenbjerg Landzonetilladelse Assens Kommune giver landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende stuehus som ansøgt på ejendommen matr. nr. 10

Læs mere

Søren Engberg Vellev Mose Ulstrup. Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald. NB: Dette er ikke en byggetilladelse

Søren Engberg Vellev Mose Ulstrup. Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald. NB: Dette er ikke en byggetilladelse Søren Engberg Vellev Mose 11 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til opførelse af kombineret maskinhus og stald NB:

Læs mere

Thomas Kjær Jacobsen Møllegade Nordborg

Thomas Kjær Jacobsen Møllegade Nordborg Thomas Kjær Jacobsen Møllegade 93 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en ny garagebygning på ejendommen matr.nr. 519, Holm, Nordborg, der ligger på Møllegade 93, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune

Læs mere

MASTEPOLITIK FOR DE NORDJYSKE KOMMUNER

MASTEPOLITIK FOR DE NORDJYSKE KOMMUNER MASTEPOLITIK FOR DE NORDJYSKE KOMMUNER Retningslinjer for opstilling af master og mobilantenner i Nordjylland Indhold Indledning... 3 Business Region North Denmark (BRN) er et samarbejde mellem Region

Læs mere

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm

Solcelleanlægget fjernes, når anlægget ikke længere benyttes til produktion af strøm Randi Grenaa Bertelsen Nørre Kettingskov 5 6440 Augustenborg Landzonetilladelse til at etablere et solcelleanlæg på stativ på terræn på ejendommen matr.nr. 10 Kettingskov, Asserballe, der ligger på Nørre

Læs mere