Retningslinier for MASTER OG ANTENNER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for MASTER OG ANTENNER"

Transkript

1 Retningslinier for MASTER OG ANTENNER MAS

2 Retningslinier for MASTER OG ANTENNER UDGIVER Herning Kommune By, Erhverv og Kultur ÅR 2010 REDAKTION OG TEKST: Mette Wraa Nielsen, Arkitekt cand.arch. i samarbjede med PROJEKTGRUPPE: Bodil Schreiber Aase, Teknisk Assistent Hans Eghøj, Arkitekt maa Niels Torp Steffensen, TDC Sander Fløj Lindegran, 3 Peder Hansen, Telcon Niels Rask Overgaard, Telia LAYOUT: Mette Wraa Nielsen, Arkitekt cand.arch.

3 01 indhold 02 INDLEDNING 03 FORMÅL 04 LOVGIVNING 05 ANSØGNING 07 SAGSBEHANDLING 08 NABOORIENTERING 08 KLAGEMULIGHEDER 09 VILKÅR I FORBINDELSE MED TILLADELSE 10 PLACERING AF MASTER OG ANTENNER 11 UDFORMNING MASTER 13 UDFORMNING ANTENNER 14 RETNINGSLINIER 15 Generelle bestemmelser 18 By- og boligområder 19 Bevaringsværdige bymiljøer og -bygninger 20 Erhvervsområder 21 Afgrænsede landsbyer 22 Det åbne land 23 LITTERATUR 24 BILAG 24 Det sundhedsmæssige aspekt

4 02 indledning Der er et stigende behov for opsætning af nye antennesystemer, herunder også forskellige mastetyper, til brug for især 3G-mobiltelefoni (UMTS). Derfor har Herning Kommune besluttet at der skal udarbejdes et sæt overordnede retningslinier for opstilling af nye master og antenner. Retningslinierne er gældende for alle antenner og master til privat eller erhvervsmæssigt brug, der opstilles eller udskiftes efter retningsliniernes ikrafttræden den 01. september I retningslinier for master og antenner sættes der fokus på de forskellige aspekter, som vejledningen indeholder, herunder bl.a.: Den fysiske udformning af master og antenner Placeringen i en planmæssig sammenhæng De tekniske muligheder og begrænsninger Inddragelse og høring i sagsbehandlingen Retningslinier for master og antenner kan findes på Herning Kommunes hjemmeside www. herning.dk. Da området er underlagt en konstant udvikling, vil hjemmesiden blive opdateret løbende.

5 formål 03 Antenner opsat på Herning Højskole Retningslinier for master og antenner har til formål dels at lette sagsbehandlingen i forbindelse med nyetablering og renovering af eksisterende master og antenner, minimere antallet af opstillede master og antenner samt at sikre borgernes krav om optimal mobildækning i Herning Kommune. Retningslinier for master og antenner skal fungere som vejledning for ansøger, angive retningslinier for placering og udformning af master og antenner til brug for sagsbehandlingen og som sikkerhed for kommunens borgere, dog uden at angive konkrete placeringer. Et af udgangspunkterne for denne maste- og antennevejledning er, at master og antenner ikke skal tiltrække sig for megen opmærksomhed i bybilledet og i det åbne land, men at der skal tages hensyn til de enkelte områdes arkitektoniske og beplantningsmæssige karakteristika. Udformningen af den enkelte antenne og mast, samt valget af position, skal ses i sammenhæng med de umiddelbare omgivelser. Det kommer dermed til at handle om, at der i ansøgningen tages hensyn til helhederne i byen og i det åbne land set i forhold til den konkrete placering.

6 04 lovgivning Lovgivningsmæssigt hører nyetablering, samt ud- eller ombygning af master og antenner til i tre forskellige lovområder: Byggelovgivningen, Planlovgivningen og Mastelovgivningen. Byggelovgivningen, der blandt andet gælder ved nybyggeri eller ved ombygninger, er relevant, fordi master og antenner i lovens forstand er bebyggelser, og derfor kræver det en byggetilladelse. Se byggeloven på Planlovgivningen, der regulerer arealanvendelse, er relevant, fordi master og antenner kan skæmme både bymiljøer og landskaber, hvis de ikke placeres med omhu. Master og antenner skal indpasses i forhold til omgivelserne med størst mulig hensyntagen til værdifulde bebyggelser, til bymiljøer, til landskaber og til dem, der bor tæt på. Placeringen af nye antenner og master, samt væsentlige ændringer af bestående anlæg uden for afgrænsede byområder, kræver en landzonetilladelse, med mindre området er omfattet af en lokalplan, der fastsætter andet. Både kommuneplanen og lokalplaner regulerer opsætningen af master og antenner i et givent område. Se planloven på Mastelovgivningen, som blandt andet regulerer fælles udnyttelse af master til radiokommunikation og opsætningen af antennesystemer på bygninger, er relevant, fordi den indeholder regler om, hvad der skal tages hensyn til, hvis man ønsker at udnytte allerede eksisterende master, eller hvis man ønsker at sætte antennesystemer op på bygninger. Masteloven slår blandt andet fast, at ejere af master til radiokommunikationsformål har pligt til at imødekomme alle anmodninger om fælles udnyttelse af den pågældende mast fra andre, der er tildelt radiofrekvenser, og som har behov for at sætte antennesystemer op. Se masteloven på Anden lovgivning Naturbeskyttelseslovgivningen har blandt andet til formål at beskytte de landskabelige, kulturhistoriske, naturvidenskabelige og undervisningsmæssige værdier samt at forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for landskabelige og kulturhistoriske interesser. Se naturbeskyttelsesloven på

7 ansøgning 05 Det kan anbefales at kontakte Herning Kommunes Byggesag med henblik på at afklare, om det påtænkte projekt kræver byggetilladelse eller anmeldelse, og om det forudsætter én eller flere dispensationer, inden arbejdet med at placere en mast eller antenne påbegyndes. Inden der kan gives byggetilladelse og ved anmeldelse, skal det undersøges, om projektet er i strid med bestemmelserne i en række love, bl.a. Planloven, Naturbeskyttelsesloven og Bygningsfredningsloven, (jf. kapitlet om lovgivning). I den forbindelse informeres eller høres naboer og andre med interesse for sagen, inden der kan tages stilling til ansøgningen. Ansøgning om byggetilladelse/anmeldelse skal indeholde relevant materiale i to eksemplarer, herunder bl.a.: Opstalt, i fast målestoksforhold, der viser masten inkl. antenner eller antennernes placering på eksisterende bygningsværk. Situationsplan, i fast målestoksforhold, der viser masteplaceringen samt evt. eksisterende bygninger, teknikkabinen, afstand til skel og vej, nordpil, indkørsel, eventuelle byggelinier, beskyttelseslinier og andet relevant for sagsbehandlingen. Visualisering af masten inkl. realistisk antennebestykning eller visualisering af eksisterende bygningsværk. Visualiseringerne skal være vist fra forskellige retninger og afstande, som fastlægges efter aftale med sagsbehandleren. Redegørelse for evt. indfarvning af antenner. Redegørelse for eksisterende/nye bygningskonstruktioner med statiske beregninger inkl. fundament eller eftervisning af, at det eksisterende bygningsværk har tilstrækkelig bæreevne til ekstra-belastningen. Beskrivelse af antennesystemet og mast, f.eks. i form af datablad med tydelig angivelse af størrelse. Beskrivelse af teknikhytte(r), herunder tegninger i plan, snit og opstalt, der viser areal, højde og materialebeskrivelse. Beskrivelse og tegning af fastgørelsesbeslag af antenner ved eksisterende bygningsværker. Fuldmagt fra ejendommens ejer. Eventuelt beskrivelse af skærmende beplantning. Eventuelle dispensationsansøgninger. Samt enhver oplysning, der menes relevant for sagsbehandlingen, herunder f.eks. redegørelse for andre placeringer, der er blevet forsøgt og forkastet i forhold til den ansøgte placering.

8 06 ansøgning Ansøger forventes at komme med et oplæg til placering af antenneposition, evt. med helhedsplan for ansøgernes fremtidige netplanlægning i kommunen, samt angivelse af alternative placeringer. IT- og Telestyrelsen skal høres i forbindelse med ansøgning om opsætning af nye master, idet de kan oplyse, om der i nærheden er eksisterende master, der kan benyttes. IT- og Telestyrelsens mastedatabase giver mulighed for at se, hvor kommunernes eksisterende og planlagte master og antenner er placeret. Se mastedatabasen på Overholder byggeriet ikke bestemmelserne i bygningsreglementet, skal der søges dispensation. Ved ansøgning skal der gives en begrundelse for, hvorfor det er nødvendigt at søge dispensation For dispensation til at fravige bestemmelserne i bygningsreglementet gælder Byggelovens 22. For dispensationer til at fravige andre bestemmelser i anden lovgivning gælder dispensationsbestemmelserne i den pågældende lov. I samspil med kommunens sagsbehandlere findes via de givende retningslinier og principper frem til en hensigtsmæssig placering og mastetype. Ansøgningen sendes til Herning Kommune, Byggesag, Rådhuset, Torvet, 7400 Herning eller elektronisk til

9 sagsbehandling 07 Kommunen er, i henhold til byggeloven bygningsmyndighed. Ansøgninger vedrørende master og antenner skal indsendes til Byggesag, der behandler dem efter Herning Kommunes vedtagne retningslinier for placering og udformning af master og antenner samt den gældende lovgivning. Efterfølgende giver Byggesag de nødvendige tilladelser og evt. dispensationer. Herning Kommunes retningslinier for master og antenner skal følges. Det skal fremhæves, at det ved alle ansøgninger om opsætning af antennesystemer og tilhørende master, er kommunens skøn, der endeligt afgør sagens udfald. Ansøgning om opførsel af antenner og master behandles som andre byggesager, og arbejdet færdigmeldes. Større arbejder må ikke tages i brug, før kommunen har givet en ibrugtagningstilladelse. En byggetilladelse/anmeldelse er gyldig i ét år. Dvs., at byggeriet skal være startet, inden der er gået et år fra udstedelsen, ellers bortfalder tilladelsen. Sagsbehandlingens varighed Ved ukomplicerede sager tager sagsbehandlingenstiden mellem 4 og 8 uger. Kræver sagen yderligere tilladelser (eksempelvis landzonetilladelse, der tager 8 uger), skal disse først behandles og meddeles. Skal der ydermere søges tilladelser hos andre myndigheder, forøges sagsbehandlingstiden. Her gælder det, at jo bedre belyst ansøgningsmaterialet er, jo hurtigere er sagsbehandlingstiden.

10 08 klagemuligheder naboorientering Ifølge byggeloven skal kommunerne foretage en skriftlig høring af de ejendomme, der grænser op til den berørte matrikel. Forvaltningen vælger også at høre nærtliggende ejendomme, hvis det vurderes, at de berøres i særlig grad. Samtidig vurderer forvaltningen også, om der er andre der skal høres som f.eks. borgerforeninger eller grundejerforeningen. I forhold til placering af master og antenner har Herning Kommune besluttet, at naboorientering skal omfatte, ikke kun de berørte matrikler, men alle naboer i op til 500 meters radius, hvis placeringen ligger i landzone. Dog beror hver enkelt naboorientering på et skøn af den sagsbehandler, der behandler sagen, da der skal tages særligt hensyn til de landskabelige forhold. Der kan f.eks. være tale om et kuperet terræn, hvor også naboer, der bor længere væk, kan blive berørt af en synsmæssig forandring. Derfor kan orienteringscirklen udvides og indskrænkes i forhold til de 500 meter. Også i byzoner beror omfanget af naboorienteringen på et skøn fra den sagsbehandler, der varetager sagen. Man kan klage over de afgørelser, som kommunen eller anden myndighed træffer, hvis man som part i sagen har en retslig eller væsentlig individuel interesse i sagens udfald. Man kan klage over de såkaldte retslige spørgsmål, hvis man f.eks. mener, at der er begået procedurefejl, eller hvis man mener, at kommunen har truffet en afgørelse, den ikke har hjemmel til. I forhold til planloven kan man tillige klage over afgørelser om landzonetilladelse og ekspropriation. For de afgørelser, der træffes efter planloven og naturbeskyttelsesloven, er klageinstansen Naturklagenævnet. Det er en betingelse, for at Naturklagenævnet behandler klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr., som opkræves ved modtagelsen af klagen. Hvis man får medhold i klagen, tilbagebetales beløbet efter endt sagsbehandling. For de afgørelser, der træffes efter byggeloven, er klageinstansen Statsforvaltningen Midtjylland.

11 09 vilkår i forbindelse med tilladelse Kommunen kan give påbud om fælles udnyttelse, hvis en maste- eller bygningsejer afviser at give en ansøger adgang, eller hvis en ansøger ønsker at etablere en ny mast, selv om det er muligt at bruge en eksisterende mast eller bygning. Derudover kan kommunen knytte bestemte vilkår om for eksempel højde til tilladelsen til at opføre en ny mast. Det vil typisk ske for at sikre, at masten fremtidssikres, så den kan bruges til fælles udnyttelse senere. Altså vil det i sådanne tilfælde kunne kræves, at masten skal bygges højere, end ansøgeren umiddelbart selv havde brug for. Antenner placeret på biogas-anlæg nær Sinding Der skal sikres en udbygning af telekommunikationsområdet, som modsvarer standarden i de øvrige dele af landet, men samtidig skal der tages vide hensyn til kommunens landskabsværdier og herunder også de kulturhistoriske værdier. Teleoperatørerne må på baggrund heraf acceptere, at hensynet til disse naturværdier i et vist omfang kan berøre udbygningen praktisk eller økonomisk. Antenneanlæg bliver heldigvis i stigende omfang installeret på eksisterende høje bygninger og anlæg, såsom skorstene, siloer, vindmøller og højspændingsmaster. Placeres antennesystemet på sådanne anlæg, skal de tilpasses anlæggets farve, så de virker mindre fremtrædende. I sager, hvor der ikke er klarhed over eller enighed om ret til tredjemands arealer, er det IT- og Telestyrelsen, der vurderer, hvorvidt der skal iværksættes ekspropriation. Med baggrund i lovgivningen kræver Herning Kommune: At der kan opsættes nye antenner på eksisterende master. Det gælder også master, der benyttes af andre operatører. At masten skal tages ned igen senest ét år efter, at den ikke længere er til brug for det formål, der er givet tilladelse til. At godkendedelse af en masteplacering og de tilhørende vilkår skal tinglyses på ansøgernes regning.

12 10 placering af master og antenner Principper for placering og udformning af master og antenner i Herning Kommune. Antenner og master placeres som udgangspunkt ud fra to forskellige hensyn. De visuelle hensyn. De tekniske hensyn. Teleoperatørens opgave er at skabe et stabilt radiobølgenet, der kan give den bedst mulige dækningsgrad. Det stiller krav til den indbyrdes placering af antennepositioner, der alt afhængig af teknologi har forskellige krav til tæthed og placeringshøjder af sende- og modtagerantennerne. Herning Kommune lægger stor vægt på de visuelle aspekter i placeringen af antenner og master. Dels er der et ønske om at beskytte kommunens landskabelige, kulturhistoriske og arkitektoniske værdier samt at undgå placering af antenner og master i tæt bebyggede områder. Dels ønskes løsninger, der indpasses omgivelserne, så de syner mindst muligt. Det kan blive nødvendigt at placere master og antenner i områder, der er kendetegnet ved tæt bebyggelse eller bevaringsværdige miljøer, hvis også de centrale dele af kommunens centerbyer skal have rimelige sende- og modtageforhold. Kabler og den medfølgende teknik fra antenners sende- og modtagesystem er ofte pladskrævende og skal tages med i overvejelserne, når antenner og master placeres. Teknikken skal på den ene side være let tilgængelig for teleoperatørene og på den anden side være usynlig, integreret i bygninger eller skjult og uden at optage unødig megen plads. Samling af teknik-huse fra flere operatører ved gittermast i erhvervsområde ved Herning

13 udformning master 11 Fælles for alle kommunikationssystemer er, at der på et angivet sted er behov for at placere sende- og modtageudstyr (antenner) på en konstruktion i en højde, der er fordelagtig i forhold til at få en så stor dækningsgrad som muligt. Der findes flere forskellige former for master: Fritstående gittermaster (højde mellem m) Fritstående rørmaster (højde mellem m) Bardunerede gittermaster (højde mellem m) Flagstangsløsninger med indbyggede skjulte antenner (højde mellem m) Pæleløsninger med indbyggede skjulte antenner (højde mellem m) Gittermast med flere udbydere Rørmast med én udbyder Gittermaster kan forhøjes ved at påmontere et bærerør i toppen af masten. Herved kan en eksisterende mastekonstruktion udnyttes optimalt. En mast er ofte den løsning, som falder mindst naturligt ind i omgivelserne. Derfor tilstræbes det at benytte eksisterende master eller høje bygninger, før der gives tilladelse til opførelse af en ny mast. Bardunerede gittermast Flagstangsløsning

14 12 udformning master Som hovedregel ønsker Herning Kommune en æstetisk løsning, der så vidt muligt er visuelt neutral. Men der er tekniske forhold, der skal tages med i overvejelserne, når der skal vælges mastetype. Højde - varierer i forhold til, hvilken teknologi der er tale om, topografiske forhold, befolkningstæthed, forbrugsmønster og placering af omkringliggende antennepositioner. Bæreevne - har betydning i forhold til, hvor mange antenneanlæg der skal kunne monteres. Afstand mellem sende- og modtagemaster varierer i forhold til: Teknologi Antal brugere, nettet skal kunne bære (jf. diagram for UMTS-dækningsprincip nedenfor, dvs. at der er behov for større tæthed af UMTS antenner i byerne, hvor der er flest brugere). De topografiske forhold. Dækningsprincip UMTS(3G). Mast Antenne X antal brugere 2 X antal brugere Jo flere brugere jo mindre dækningsradius

15 udformning antenner 13 Antennet placeret på lysmast ved idrætsanlæg Antenner opsættes oftest på master eller bærerør på eksisterende bygninger, men de kan også indbygges i bygningskonstruktioner, som skorstensattrapper eller falske vinduer. På den måde kan man skjule antennen, så den ikke virker påtrængende i bymiljøet, men det er en væsentligt fordyrende løsning, og der skal opsættes flere antenner i området, da signalet bliver forringet. En sådan løsning vælges ofte på bevaringsværdige bygninger eller i bevaringsværdige bymiljøer.

16 14 retningslinier For de forskellige områder gælder forskellige retningslinier. Dog er der generelle retningslinier der gælder for alle områder i Herning Kommune. Opdelingen kan ses herunder: Generelle bestemmelser By- og boligområder Bevaringsværdige bymiljøer og -bygninger Erhvervsområder Afgrænsede landsbyer Det åbne land

17 retningslinier for generelle bestemmelser 15 Den gældende lovgivning skal være overholdt, for at der kan gives tilladelse til en ansøgning. Der dispenseres ikke fra Masteloven. Nye antenner og master skal søges placeret i erhvervsområder. Kun hvis det kan godtgøres, at der ikke er andre muligheder, kan opstilling inden for andre områder i kommunen accepteres. Telekommunikationsanlæg tillades fortrinsvis på eksisterende bygninger eller eksisterende master. Det gælder også bygninger eller master, der benyttes af andre operatører. Ved ansøgning om nye antennepositioner skal antenner søges samlet. Muligheden for en placering ved eksisterende positioner også fra andre operatører skal undersøges først, når en ønsket ny UTMS position ligger under 200 m fra en eksisterende position, når en ny GSM 1800 ligger under 2 km fra en eksisterende position, når en ny GSM 900 position ligger under 5 km fra en eksisterende position. Der tillades kun opstillet nye master, hvor det ikke er muligt at bruge bygninger eller eksisterende master. Antenner fra flere operatører, placeret på eksisternede bygningsværk i Herning.

18 16 retningslinier for generelle bestemmelser Flagstangsattrap ved Jyllands Allé, Århus Ved opstilling af master til mobiltelefoni stilles krav om, at der skal være plads for andre operatører. Hvor der meddeles tilladelse til opstilling af master, tinglyses krav om fjernelse senest ét år efter, at mastens anvendelse til det ansøgte er ophørt. En god dækningsgrad for telekommunikationsanlæg overalt i Herning Kommune skal prioriteres højt. I byområder vil rørmaster blive fortrukket. Antennen skal placeres tæt ind til masten og indfarves i samme farve. Mastehøjden skal afstemmes med de omkringliggende bygninger/omgivelsers højde og arealmæssige udstrækning. Masten skal gøres så lav som muligt uden at tilsidesætte mulighederne for, at flere operatører kan anvende samme mast til samme eller andre sendesystemer.

19 retningslinier for generelle bestemmelser 17 Hvor lokalplaner ikke tillader opstilling af master, gives der ikke dispensation. I erhvervsområder kan der dispenseres, hvis en anden løsning ikke er mulig. Ved placering af master skal der tages hensyn til beflyvningen, herunder højdebegrænsninger eller flyvepladsers indflyvningszoner. Ved etablering af radiokædetraceer skal der tages hensyn til planlagte vindmøller. Langs veje skal mastens placering vurderes i forhold til synsfeltet langs vejen, og oversigtsarealer ved vejkryds m.m. skal friholdes. Der skal foretages indhegning i en højde af 2 meter omkring en masts fod, så uvedkommende hindres adgang til masten. Af sikkerhedsmæssige grunde kan der også kræves indhegning af teknikhus og kabelføring. Hvis teknikhuset er synligt fra boligområder, byens indfaldsveje eller landskabets overordnede veje, skal det udformes med afskærmende beplantning. Små master til radiokommunikation (under en højde på 12 meter) kan tillades opstillet tæt ved bygninger (dog minimum 2,5 meter fra skel), forudsat at naboorientering ikke medførte væsentlige indsigelser. Antenne placeret på eksisterende højspændingsmast (Genvejen i Århus).

20 18 retningslinier for by- og boligområder Opstilling af nye master tillades kun, hvis det godtgøres, at der ikke kan findes andre løsninger. Antenner kan som udgangspunkt placeres på alle tage eller indarbejdes i bygningens konstruktion og arkitektur. Antenner skal som udgangspunkt placeres, så de ikke er synlige i gadeplan enten ved indarbejdelse i en mastekonstruktion, tilpasning af bærerør, indarbejdet i bygningens konstruktion/arkitektur eller ved en tilbagetrukket placering på fladt tag. Teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger, i baggårde eller på tagflader. Nyt bag- eller taghus skal i sit ydre tilpasses de omgivende bygninger blandt andet med hensyn til konstruktion, materialer og farver. Som udgangspunkt skal placeringen af antenner og master være, hvor det påvirker færrest mennesker, eksempelvis ved idrætsanlæg, i kanten af åbne arealer, offentlige bygninger (skoler og børneinstitutioner undtaget) eller større trafikanlæg. Antenner diskret placeret på toppen af Dalgas Hus i Herning.

21 retningslinier for bevaringsværdige bymiljøer eller -bygninger 19 Antenner bør som udgangspunkt ikke placeres inden for områder, hvor der i en lokalplan er bygningsbevarende bestemmelser eller bestemmelser om bevaringsværdige bymiljøer. Hvis det for at opnå en tilfredsstillende dækningsgrad er nødvendigt at placere en antenne inden for et bevarigsværdigt område, skal antennen placeres, så den ikke er synlig fra gadeplan, f.eks. indbygget i eksisterende skorsten, hjørnesøjle eller lignende bygningsdel. Kun i særlige tilfælde kan en synlig placering accepteres, som for eksempel indbygget i flagstang, skorstensattrap eller lignende. Antenner skal i hvert tilfælde tilpasses konstruktionen og arkitekturen ved det enkelte bygningsværk. Antennepositionen skal vurderes i forhold til bygningens bevaringsværdi. På bygninger med høj bevaringsværdighed tillades ikke opsætning af antenner. Skorstens-attrap på Læsøgade Skole i Århus Teknikrum må kun placeres i eksisterende bygninger eller haveanlæg og skal i sit ydre tilpasses de omgivende bygninger med hensyn til konstruktion, materialevalg og farver.

22 20 retningslinier for erhvervsområder Gittermast i erhvervsområde ved Herning I erhvervsområder dvs. områder, der i forbindelse med kommuneplanen og/eller lokalplaner er udlagt til hårdværks- eller industriformål skal antenner fortrinsvis placeres på eksisterende skorstene eller bygningsdele. Alle antenner er som udgangspunkt tilladte, men der skal foretages en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Der kan opsættes nye antenner på eksisterende master. Det gælder også master, der benyttes af andre operatører. Der tillades kun nye master, hvor det ikke er muligt at opsætte antenner på andre bygningskonstruktioner eller eksisterende master. Ved opsætning af nye master og udskiftning af eksisterende master i industriområder, skal det industrilignende udseende prioriteres, så masten indgår i en arkitektonisk sammenhæng med omgivelserne. Teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger eller tilpasses omgivelserne ved konstruktion, materialevalg og farver eller udformes med afskærmende beplantning.

23 retningslinier for afgrænsede landsbyer 21 Antenner og master skal i princippet tilpasses byens skala. I byområder med høj bevaringsværdighed og fredningsinteresser skal der udvises særlige hensyn. Inden for registrerede kirkebyggelinier kan opstilling af nye master og antenner kun tillades, hvis antennen indbygges i flagstang, skorstensattrap eller lignende, så den ikke er synlig. Ved valg af placering skal den landskabelige karakter vægtes. Ved kulturhistoriske værdier skal der udvises særlige hensyn. Teknikrum skal placeres i eksisterende bygninger eller tilpasses omgivelserne ved konstruktion, materialevalg og farver eller udformes med afskærmende beplantning. Placering uden for byzone kræver landzonetilladelse, med mindre en lokalplan for området fastlægger noget andet. Gittermast ved Sindring

24 22 retningslinier for det åbne land Af hensyn til landskabet og naturen skal antallet af master i det åbne land begrænses. Det prioriteres højt, at eksisterende og nye master benyttes til flere sendesystemer og af flere operatører. Nye antenner og master skal søges placeret hos erhvervsvirksomheder eller ved landbrugsejendomme. Kun hvis det kan godtgøres, at der ikke er andre muligheder, kan en anden opstilling i det åbne land accepteres. Der tillades normalt ikke opstillet master i internationalt naturbeskyttelsesområde, naturområde og værdifuldt landskabsområde. Hvis det kan godtgøres, at der ikke er andre muligheder, forudsætter placeringen en vurdering af miljøkonsekvenserne. Placering af nye master og antenner, samt væsentlige ændringer på eksisterende anlæg i det åbne land forudsætter en landzonetilladelse, med mindre en lokalplan for området fastsætter andet. Nye antenner skal så vidt muligt anbringes på eksisterende master, siloer eller andre høje bygninger/bygningsdele, der egner sig til formålet. Ved placering af master og antenner skal der tages hensyn til beliggenheden af boliger i det åbne land, så generne for de omkringboende bliver mindst mulige. Placering af master og antenner skal i hvert enkelt tilfælde vurderes i forhold til naturen og landskabets karakter sammenholdt med antennens betydning for dækningsgraden. I områder, der er udpeget som bevaringsværdigt kulturmiljø, og som har særlig kulturhistorisk interesse, skal der udvises særlige hensyn. Antenne placeret på vindmølle vest for Låsby

25 litteratur 23 Der er hentet inspiration og viden til retningslinier for master og antenner fra følgende kilder: Masteloven Planloven Byggeloven Naturbeskyttelsesloven Andre kommuners vejledninger Mobilantenner og sikkerheden, Pjece udgivet af TI - Telekommunikationsindustrien

26 24 bilag det sundhedsmæssige aspekt Selvom det sundhedsmæssige aspekt er et emne, der forsat diskuteres og undersøges, fordi nærhed til antennesystemer kan have negative psykologiske konsekvenser i form af utryghed og usikkerhed, er det ikke et forhold, der indgår i sagsbehandlingen. I Danmark bliver det sundhedsmæssige forhold inden for mobiltelefonsystemer varetaget af Sundhedsstyrelsen, som rådgiver Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om dette. Sundhedsstyrelsens rolle er blandt andet at anbefale, hvilke grænseværdier der bør gælde for stråling fra mobiltelefoni. De anbefalede grænseværdier i Danmark følger ICNIRP (International Commision in Non-Ionizing Radiation Protection). ICNIRP er en organisation, der er uafhængig, og som arbejder sammen med blandt andet WHO (World Health Organization). EU anbefaler de sammen grænseværdier. GSM ,8 W/m 2 GMS ,3 W/m 2 UTMS 10,0 W/m 2 Sundhedsstyrelsens anbefalede grænseværdier for stråling fra mobilantenner. For at hjælpe kommunerne i Danmark har sundhedsstyrelsen etableret mulighed for, at en embedslæge kan bistå den enkelte kommune i forbindelse med information om sundhedsmæssige forhold ved antenner til mobiltelefoni. Bistanden gives til medarbejdere i kommunen, når disse har behov for dette for at kunne svare på spørgsmål fra borgeren. Derudover har Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside, fremlagt information omkring stråling fra antenner til mobiltelefoni samt oftede stillede spørgsmål og hertil følgende svar. Siden opstillingen af sendemaster til 3. generationsnet til mobiltelefoner blev påbegyndt, har der været en omfattende debat omkring den mulige strålingsrisiko for personer, der bor eller opholder sig i nærheden af masterne. Det skal her påpeges, at det ikke er påvist, at nærhed til mobilantenner har negative sundhedsmæssige konsekvenser for befolkningen, idet målinger har vist, at effekten fra de radiobølger, der sendes mellem sende- og modtagerantenner, ligger langt under de anbefalede grænseværdier. Herning Kommune følger de nationale retningslinier på området.

27

28

Rammebestemmelser for master og antenner

Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 FORSLAG Foto kommer senere Rammebestemmelser for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommunplan 2009-2021 er udarbejdet af Center for Teknuik og Miljø i Greve Kommune

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner

KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner KOMMUNEPLAN 2004-2016 tillæg 26 Retningslinier for master og antenner Dette tillæg indeholder forskellige retningslinier for opsætning. Retningslinierne indsættes i Kommuneplan 2004-2016 som generelle

Læs mere

Retningslinjer. for opstilling af antenner og master i Favrskov Kommune

Retningslinjer. for opstilling af antenner og master i Favrskov Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 2 2. Formål 3 3. Lovgivning 4 4. Ansøgning om tilladelse 5 5. Sagsbehandling 6 5.1. Sagsbehandlingens

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010

Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Mastepolitik Vedtaget af Udvalget for Teknik & Miljø den 3. november 2010 Indholdsfortegnelse Side Formål... 3 Mobile teknologier og master... 4 GSM og UMTS... 4 Andre teknologier... 4 Operatører... 4

Læs mere

Mastepolitik for Nyborg Kommune

Mastepolitik for Nyborg Kommune Forslag Forslag til Mastepolitik til Mastepolitik Guidelines for opstilling af antenner og master i Nyborg Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Nyborg Kommune - marts 2012 Udarbejdet

Læs mere

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune

MASTEPLAN. Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Retningslinjer for opstilling af antenner og master i Langeland Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 4 Formål 5 1. Lovgrundlag 5 2. Kommunens sagsbehandling 7 3. Netplanlægning 13 4. Placering og udformning

Læs mere

Masteplan Haderslev Komunne

Masteplan Haderslev Komunne Masteplan Haderslev Komunne Indledning 4 Formål 4 1. Lovgrundlaget 5 2. Kommunens sagsbehandling 5 3. Netplanlægning 9 4. Placering og udformning af master og antenner 11 5. Det digitale kortgrundlag

Læs mere

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.

vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N Mastepolitik 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN

Mastepolitik. vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master UDVIKLINGSFORVALTNINGEN Mastepolitik UDVIKLINGSFORVALTNINGEN vejledende retningslinjer for opstilling af antenner og master Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59 10 00 www.norddjurs.dk 2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING

Læs mere

FORSLAG TIL FÆLLES RETNINGS- LINJER FOR MASTEANSØGNINGER

FORSLAG TIL FÆLLES RETNINGS- LINJER FOR MASTEANSØGNINGER ODENSE, ASSENS, FAABORG-MIDTFYN, SVENDBORG, LANGELAND, ÆRØ, NORDFYN, KERTEMINDE & NYBORG ODENSE, ASSENS, FAABORG-MIDTFYN, SVENDBORG, LANGELAND, ÆRØ, NORDFYN, KERTEMINDE & NYBORG ODENSE, ASSENS, FAABORG-MIDTFYN,

Læs mere

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag

Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør teknik@slagelse.dk 23. september 2013 Solfanger og solcelleanlæg - Administrationsgrundlag Ved opførelse af solfangere/solcelleanlæg sondres der mellem opførelse

Læs mere

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet.

Da de indkomne indsigelser er af fælles indhold og karakter, er disse inddelt i kategorier og besvaret samlet. Middelfart Kommune Plan og Bygningsafdelingen Østergade 21 5580 Nørre Aaby Att.: Peter Kaalund KM Telecom Danmark A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 33 64 43 37 Kenneth Grønborg Project

Læs mere

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG

SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG - en vejledning Norddjurs Kommune 2013 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk U D V I K L I N G S F O RVA LT N I N G E N SOLCELLE- OG SOLFANGERANLÆG Folder om SOLFANGERE

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Mastevejledning. Placering af master og antennesystemer

Mastevejledning. Placering af master og antennesystemer Mastevejledning Placering af master og antennesystemer IT- og Telestyrelsen 2010 1 Placering af master og antennesystemer Indhold 1. Baggrund...3 2. Dialog...4 3. Lovgivning...5 3.1 Byggelovgivning...5

Læs mere

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning)

Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) Placeringafmasterogantennesystemer(Mastevejledning) 1. Baggrund Hensigten med Placering af master og antennesystemer er at fremme, at arbejdet med at udvikle god trådløs kommunikation for flest muligt

Læs mere

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg

Byggeri 2013. Vejledning 10. Opsætning af solcelleanlæg Byggeri 2013 Vejledning 10 Opsætning af solcelleanlæg Ved opsætning af solceller og solfangere Jfr. Bygningsreglementet og Energistyrelsens vejledende udtalelse har Slagelse Kommune fastsat nogle administrative

Læs mere

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme

Økonomiforvaltningen N O T A T. (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj. Mobilmaster på kommunale ejendomme Økonomiforvaltningen 9. kontor N O T A T (Erstatter notat af 10. november 2003) Revideret den 2. december 2003/pju/ak/mkj Mobilmaster på kommunale ejendomme Baggrund Dette notat er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart

Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Teknisk Forvaltning, Byggesagsafd. KM Telecom A/S Erritsø Møllebanke 11 DK-7000 Fredericia Cvr-nr: 27 74 27 34 Kenneth Grønborg Site Manager Tlf.:

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab.

42 m høj gittermast med tilhørende teknikskab. Sendte til ejer, indsigere og KM Telekom. Haderslev Kommune Plan og Ejendomsudvikling Honnørkajen 1 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 23. marts 2012 Sagsident:

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

MOBILMASTER OG -ANTENNER

MOBILMASTER OG -ANTENNER MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET brochure1.0.indd 1 18-06-2013 14:34:45 MOBILMASTER OG -ANTENNER UDBYGNING AF MOBILNETTET TELEINDUSTRIEN 2013 brochure1.0.indd 2 18-06-2013 14:34:45 GOD

Læs mere

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo.

Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk. www.energiogmiljo. Bevarende lokalplaner kursus den 25. oktober 2011 Hvad holder i byretten? v. advokat Jens Flensborg jfl@energiogmiljo.dk 1 2 Bevarende lokalplaner - generelt Planloven indeholder hjemmel til at udarbejde

Læs mere

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes:

Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri der skal anmeldes: Nedrive et parcelhus Carport og garage på mellem 35m² og 50m² Overdækket terrasse på mellem 35m² og 50m² Udhus, drivhus og lignende

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk CVR nr.: 29 18 85 05 Landzonetilladelse til opstilling af

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse

Dan Stone ApS. Rolighedsvej 3. Thorsø. Landzonetilladelse Dan Stone ApS Rolighedsvej 3 Thorsø Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Landzonetilladelse Afgørelse Favrskov

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund

Byggetilladelse. Martin Kristian Madsen Degnehusene 30. 2620 Albertslund Martin Kristian Madsen Degnehusene 30 2620 Albertslund m² Byggetilladelse Adresse Præstehusene 300 Matr. nr. 9c, Herstedøster By, Herstedøster BBR-bygning nr. 11 og 12 Ejer Grundejerforeningen Røde Vejrmøllepark

Læs mere

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå.

Lovliggørende landzonetilladelse, til om- og tilbygning på Hammelvej 269, 8870 Langå. HOULBJERGGAARD A/S Hammelvej 269 8870 Langå Att.: Thomas Christensen Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Lovliggørende landzonetilladelse, til om-

Læs mere

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø

Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Når du søger om opførelse af en husstandsvindmølle Teknik & Miljø Udgivet af: Bornholms Regionskommune, Teknik & Miljø, Byg Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Udgivet : 26. januar

Læs mere

Vejledning om solenergianlæg

Vejledning om solenergianlæg Vejledning om solenergianlæg Fanø kommune 2013 Vejledning om solenergianlæg Indholdsfortegnelse Før du går igang Generelt Solenergianlæg og brand Lokalplanforhold Anbringelse af solenergianlæg Byggetilladelse

Læs mere

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding

Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Anja og Ulrik Clemmensen Lucernehaven 7 Vonsild Postboks 6000 Kolding Landzonetilladelse til nedrivning af eksisterende bebyggelse samt opførelse af ny bebyggelse Kolding Kommune har den 11. juli 2014

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse.

Vejledning 3. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri hvor der skal søges byggetilladelse. Enfamiliehus/parcelhus Rækkehus Udestuer Tilbygninger til ovenstående Ændre anvendelse af en bygning Byggeriet

Læs mere

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus

Vejledning 4. Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 4 Sådan gør du, når du skal bygge... Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Byggeriet kræver byggetilladelse. Det skal overholde gældende krav i henhold til BR 10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Mobilantennerne og sikkerheden

Mobilantennerne og sikkerheden TI Telekommunikationsindustrien Vesterbrogade 1C DK-1620 København V Tel. +45 33 13 80 20 Fax +45 33 13 80 21 E-mail: post@teleindu.dk www.teleindustrien.dk Mobilantennerne og sikkerheden Indledning De

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals

13-12-2013 13/39347. Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals 13-12-2013 13/39347 Minna Cathrine Albrechtsen Mintebjergvej 1D, ST TH Mintebjerg 6470 Sydals Landzonetilladelse til ny boligenhed på 76 m² på ejendommen matr.nr. 25 Mintebjerg, Hørup der ligger på Mintebjergvej

Læs mere

Vejledning om solceller og solfangere

Vejledning om solceller og solfangere Vejledning om solceller og solfangere Lovgivning og lovhjemmel: Bygningsreglementets lovhjemmel betyder følgende: at solceller på private ejendomme som udgangspunkt betragtes som tekniske anlæg og derfor

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3

Byggeri 2011. Carport og garage. Nedrive et parcelhus. Overdækket terrasse. Udhus, drivhus og lignende. Vejledning 3 Byggeri 2011 Carport og garage Nedrive et parcelhus Overdækket terrasse Udhus, drivhus og lignende Vejledning 3 Sådan gør du, når du skal bygge... Nye regler pr. 1. juli 2011 vedrørende opførelse af garager

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Venø Efterskole Nørskovvej 8, Venø 7600 Struer Att. Peter Petersen Sendt pr. mail til: peter@venoe.dk

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12

Afsnit 12 - Byggesagsgebyr, når kommunen påser anden lovgivning... 12 Energistyrelsens udkast til gebyrvejledning til kommunerne 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - Indledning... 1 Afsnit 2 - De forfatningsretlige regler for opkrævning af gebyrer... 1 Afsnit 3

Læs mere

Indstilling. Antennevejledning for Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Antennevejledning for Aarhus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. marts 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Det indstilles, at Aarhus Kommunes retningslinier for opsætning

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia

I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse af ny bolig på ejendommen Spangvej 6, 7000 Fredericia Jonna & Leif Andersen Spangvej 6 7000 Fredericia 10-09-2014 Sags id.: 14/7472 Sagsbehandler: Lars Kronborg Bak Landzonetilladelse til opførelse af ny bolig I har ansøgt om landzonetilladelse til opførelse

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe.

Landzonetilladelse på ejendommen Mosbækvej 11, Skivum, 9240 Nibe. Vesthimmerlands kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: maho@vesthimmerland.dk Dato: 26. februar 2015 Teknik- og Miljøforvaltningen Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-9097 Dokumentnr.:

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Landzonetilladelse Planloven

Landzonetilladelse Planloven Jeppe Pedersen Bregnetvedvej 24 4320 Lejre Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk Sagsbehandler: Gry Mylov Tlf. direkte: 4646 4915 E-mail: grmy@lejre.dk

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars,

Landzonetilladelse på ejendommen Oustrupvej 46, 9600 Aars, Knud Bjarne Andersen Oustrupvej 46 9600 Aars Dato: 1. oktober 2015 projekter og ejendomme Frederik IX`s Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-47263 Dokumentnr.: 820-2015-235646 Sagsbehandler: Erland Laugesen

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge...

Byggeri 2011. Sommerhus. Tilbygning til sommerhus. Gæstehus. Vejledning 2. Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeri 2011 Sommerhus Tilbygning til sommerhus Gæstehus Vejledning 2 Sådan gør du, når du skal bygge... Byggeriet kræver byggetilladelse og skal overholde gældende krav i BR10 Der kan være andre bestemmelser

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus

Landzonetilladelse til opførelse af tilbygning til enfamiliehus Center for Teknik Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tegnestuen Anders Lohse Strandvejen 279 2920 Charlottenlund Dato: 04.06.2014 Sagsnr: 2014-0160 Kontakt Jørn Uldall Byggesagsbehandler Direkte tlf. 4849 2464

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune

Konkrete udviklingstiltag. Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Byggesagsbehandling i Aalborg Kommune Konkrete udviklingstiltag Erhvervsservice og én indgang til Aalborg Kommune fokus på myndighedsbehandlingen 1. Kommunikations- og dialogindsats (eksternt fokus) 2.

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten

19-2-2013 12/55244. Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten 19-2-2013 12/55244 Gråsten Fjerkræ Kværsgade 18, Kværs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til lagerhal på ejendommen matr.nr. 182 Kværs Ejerlav, Kværs, der ligger på Kirketoft 3, 6300 Gråsten Sønderborg Kommune

Læs mere

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015

Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 Sønderborg Kommune Gebyrvedtægt Byggesagsgebyr Gældende fra 1. januar 2015 1/5 1 Formål Ved lov nr. 640 af 12. juni 2013 har Folketinget besluttet, at kommunerne skal opkræve gebyrer for byggesagsbehandlingen

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 09 TILLÆG NR. 09-04 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN 25. maj 2011 EMNE: Ændring af: - Rammeområde LB.07.BE.01 - Brørup By, og - rammeområde LB.07.BE.02 - Brøruphus

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg

Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobilantennemast ved Frøbjerg Opsamling af høringssvar Indhold Høringssvar fra Bavnehøj 9, 5560 Aarup:...2 Høringssvar fra Skovhusevej 10, 5560 Aarup...3

Læs mere