Overenskomst med Dansk Textil og Beklædning. Overenskomst mellem Dansk Textil og Beklædning og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst med Dansk Textil og Beklædning. Overenskomst mellem Dansk Textil og Beklædning og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark."

Transkript

1 Overenskomst med Dansk Textil og Beklædning Overenskomst mellem Dansk Textil og Beklædning og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark.

2 Nærværende overenskomst er gældende for virksomheder i Danmark, som fremstiller autobetræk og konfektionering af møbelbetræk. Organisationernes adresser og telefonnumre; DANSK TEXTIL & BEKLÆDNING Birk Centerpark Herning Telefon FORBUNDET TRÆ-INDUSTRI-BYG I DANMARK Mimersgade København N. Telefon F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V. Telefon

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ARBEJDSTIDEN Stk. 1. Heltidsansatte...6 Stk. 2. Deltidsansatte...6 Stk. 3. Varierende ugentlig arbejdstid...6 Stk. 4. Nedsat arbejdstid/arbejdsfordeling...7 Stk. 5. Flekstid Stk. 6. Holddrift LØNUDBETALING...8 Stk. 1. Lønspecifikation...8 Stk. 2. Forældelse af lønkrav...9 Stk. 3. Lønudbetaling ved afskedigelse TIMELØNNINGER...9 Stk. 1. Normalløn....9 Stk. 2. Akkorder Stk. 3. Tøjtillæg Stk. 4. Ungarbejdere...10 Stk. 5. Personligt tillæg...10 Stk. 6. Løn ved genansættelse...10 Stk. 7. Generelt for timelønninger...10 Stk. 8. Lønpuljer A. PENSION Stk. 1. Formål Stk. 2. Personkreds...11 Stk. 3. Pensionsbidrag...11 Stk. 4. Ydelser Stk. 5. Overgangsordning OVERTIDSBETALING...13 Stk. 1. Varsel Stk. 2. Overtidsbetaling...13 Stk. 3. Hvilepause ved overtid...14 Stk. 4. Afspadsering AKKORD M.M Akkord - Basis/bonussystem FERIEREGLER OG OPSPARING Stk. 1. Retten til ferie Stk. 2. Tidspunkt for ferie Stk. 3. Feriegodtgørelse Stk. 4. Feriegodtgørelse ved sygdom og tilskadekomst Stk. 5. Raskmelding i forbindelse med kollektiv ferielukning Stk. 6. Garantierklæring Stk. 7. Særlige ferietillæg SØGNEHELLIGDAGSBETALING OG FRITVALGSKONTO Stk. 1. Opsparing Stk. 2. Underskud Stk. 3. Forskud Stk. 4. Udbetaling Stk. 5. Anciennitet Stk. 6. Sygdom Stk. 7. Arbejds på en SH-dag Stk. 8. Modregning Stk. 9. Overskud på SH/fritvalgskontoen ved fratræden Stk. 10. Dødsfald TILLIDSREPRÆSENTANTREGLER Stk. 1. Hvor vælges tillidsrepræsentanten Stk. 2. Hvem kan vælges til tillidsrepræsentant Stk. 3. Valg af tillidsrepræsentant Stk. 4. Fællestillidsrepræsentant Stk. 5. Stedfortræder for tillidsrepræsentant Stk. 6. Samarbejde Stk. 7. Klager og henstillinger Stk. 8. Talsmand Stk. 9. Funktion i arbejdstiden Stk. 10. Aflønning Stk. 11. Klubformand Stk. 12. Afskedigelse af tillidsrepræsentant Stk. 13. Fremgangsmåde ved afskedigelse SYGELØN Stk. 1. Sygeløn Stk. 2. Forsørgertabsydelse Stk. 3. Børns første sygedag Børns hospitalsindlæggelse Stk.4. Barselsløn

4 9a. ATP OPSIGELSESVARSLER...27 Stk. 1. Opsigelsesvarsler...27 Stk. 2. Force Majeure...27 Stk. 3. Anciennitet...27 Stk. 4. Fratrædelsesgodtgørelse/opsigelse...27 Stk. 5. Afskedigelse af større omfang KURSUSDELTAGELSE, FRIHED, FERIEFRIDAGE OG FRIDAGE Stk. 1. Frihed til uddannelse...28 Stk. 2. Kompetenceudviklingsfonden...28 Stk. 3. Anbefalinger...29 Stk. 4. Faglige kurser og møder...30 Stk. 5. Uddannelse med løn...30 Stk. 6. Jule- og nytårsaftensdag...30 Stk. 7. Feriefridage...30 Stk. 8. Frihed PROTOKOLLATER PROTOKOLLAT 1. EU-direktiver PROTOKOLLAT 2. Implementering af EU-direktiver PROTOKOLLAT 3. Direktiv om forældreorlov PROTOKOLLAT 4. EU-arbejdsdirektiv PROTOKOLLAT 5. Seniorpolitik PROTOKOLLAT 6. Socialt kapitel PROTOKOLLAT 7. EU-direktiv om tidsbegrænset ansættelse PROTOKOLLAT 8. Kodeks for aftaler vedrørende udenlandske medarbejdere BILAG Bilag I Rammeaftale for basis/bonussystem Bilag II Ansættelsesaftale Bilag III Holddriftsaftale Bilag IV Aftale om ferieoverførsel FAGLIG STRID UDDANNELSESFOND LOKALAFTALER Stk. 1. Fravigelse af overenskomsten...31 Stk. 2. Opsigelse af lokalaftaler VARIGHED OG OPSIGELSE...32 Stk. 1. Overenskomstens varighed...32

5 1. ARBEJDSTIDEN Stk. 1. Heltidsansatte Arbejdstiden er på 37 timer og skal være effektiv. Den daglige arbejdstid skal ligge mellem kl og Hvor den ugentlige arbejdstid fordeles på 5 dage, kan ingen arbejdsdag være under 6 timer. Stk. 2. Deltidsansatte Virksomhederne kan antage arbejdere til deltidsarbejde under forudsætning af, at de ikke i forvejen har beskæftigelse på fuld tid i de pågældende eller en anden virksomhed, med mindre helbredsmæssige eller andre tilsvarende hensyn taler for en kortere arbejdstid end den normale. Den kortere arbejdstid skal maksimalt være 29 timer og minimalt 15 timer ugentligt. Har aftale mellem arbejdsgiveren og arbejderen fundet sted, betragtes den aftalte ugentlige (daglige) arbejdstid som den normale effektive arbejdstid for vedkommende arbejder. Ansættelse af deltidsbeskæftigede arbejdere må ikke bevirke, at fuldtidsarbejdere får deres arbejdstid forrykket eller nedsat. Arbejdsgiveren holder tillidsrepræsentanten evt. forbundets stedlige afdeling orienteret om de deltidsbeskæftigedes antal og arbejdstid. Overarbejde på deltid må kun undtagelsesvis finde sted. Såfremt deltidsansatte udfører overarbejde, finder overtidsbetaling jf. 4 kun anvendelse i det omfang, hvori overarbejdet finder sted uden for virksomhedens normale arbejdstid eller såfremt der inden for virksomhedens normale arbejdstid arbejdes ud over 37 timers effektiv arbejdstid pr. uge. Stk. 3. Varierende ugentlig arbejdstid a) Under forudsætning af lokal enighed kan arbejdstiden for samtlige medarbejdere eller grupper af medarbejdere lægges med varierende ugentlige arbejdstider, blot den gennemsnitlige arbejdstid er 37 timer over en 12 måneders periode. b) De lokale parter fastlægger rammerne for de varierende ugentlige arbejdstider. Manglende enighed herom kan gøres til genstand for fagretlig behandling sluttende med et organisationsmøde. c) Aftaler om arbejdstidens placering træffes med den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere, jf. dog pkt. b. d) Timer udover 37 timer pr. uge kan afvikles som hele fridage efter aftale med den enkelte medarbejder. Der kan aftales lønmæssig opsparing til anvendelse ved de pågældende fritimer. Ved en periodes afslutning kan eventuelt over- eller underskud af timer aftales afviklet inden for maksimalt 6 måneder. e) Ved nyansættelser i en periode med et lavere timetal end gennemsnittet, kan der for en periode etableres en lønudjævning. f) Overarbejde i forbindelse med den varierende daglige arbejdstid betales i henhold til overenskomstens 4. g) Aftaler i henhold til denne bestemmelse kan opsiges med 3 måneders varsel til en periodes udløb i henhold til normen. Stk. 4. Nedsat arbejdstid/arbejdsfordeling a) Arbejdsgiveren kan, når virksomhedens tarv begrunder det, nedsætte arbejdstiden. Forinden dette sker, skal arbejderne høres angående den for dem mest hensigtsmæssige form for nedsættelse. Såfremt en af organisationerne finder, at den ønskede indskrænkning af arbejdstiden under hensyn til de lokale forhold på arbejdsmarkedet er urimelig, har den påtaleret med opsættende virkning i henhold til Regler for behandling af faglig strid. Dersom ingen af organisationerne har gjort brug af påtaleretten, respektive har frafaldet denne, således at der sker nedsættelse af arbejdstiden kan denne uden organisationernes godkendelse højst finde sted for et tidsrum af i alt 13 uger inden for 12 måneder. Ved udløbet af ovennævnte tidsrum skal det arbejde, for hvilket arbejdstidsindskrænkningen har været etableret, udføres af fuldt beskæftigede arbejdere. b) Parterne er enige om, at arbejdstidsnedsættelsen skal ske med hele uger, med mindre man er enige om, at tekniske eller driftsmæssige hensyn gør en anden ordning påkrævet. c) Der skal gives arbejderne et varsel på 7 kalenderdage forud for arbejdstidsnedsættelsen. Hvis et varsel ikke bliver effektivt til den berammede dag, skal et nyt varsel gives, før nedsættelsen af arbejdstiden kan finde sted. 6 7

6 Uoverensstemmelser vedrørende foranstående bestemmelser afgøres efter Regler for behandling af faglig strid. d) Der er enighed om, at der ikke under nedsat arbejdstid kan foretages afskedigelser af samme årsag, som har foranlediget ordningens etablering. e) Ved iværksættelse af indskrænket arbejdstid afgiver virksomheden af kontrolhensyn en erklæring til arbejdsløshedskassen om omfanget af nedsættelsen. (Formularer udleveres af arbejdsløshedskassen) Stk. 5. Flekstid Under forudsætning af lokal enighed er der adgang til at træffe aftale om flekstid. Aftaler herom kan træffes enten med den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere. Flekstiden skal lægges inden for tidsrummet kl , men kan dog også etableres på skiftehold. Den daglige arbejdstid bør normalt ikke være under 6 timer i virksomheder med 5 dages uge. Begæring om indførelse af flekstid kan ikke gøres til genstand for fagretlig behandling, men betragtes i øvrigt som lokalaftaler. Stk. 6. Holddrift Den til enhver tid gældende aftale om holddrift mellem Dansk Textil & Beklædning og Forbundet Træ-Industri-Byg og 3F Fagligt Fælles Forbund med senere ændringer sidst pr , og tilhørende retsgrundlag og fortolkninger er gældende for denne overenskomst. Aftalen om arbejde på holddrift er optrykt som bilag III. 2. LØNUDBETALING Stk. 1. Lønspecifikation Ved hver lønudbetaling modtager arbejderen en lønspecifikation (standardformular eller lign.). Formularen skal foruden indkomst indeholde ferieløns- og søgnehelligdags/fritvalgskontoberegning, skatteudregning samt fradrag for ATP AMB, Arbejdsmarkedspension. Overenskomsten respekterer evt. andre lokalt aftalte lønningsmetoder. Stk. 2. Forældelse af lønkrav Uoverensstemmelse angående for lidt eller for meget udbetalt arbejdsløn forældes efter 5 ugers forløb, for så vidt sagen ikke er indbragt til organisationsmæssig behandling. Stk. 3. Lønudbetaling ved afskedigelse En arbejder kan kun afskediges, således at arbejdet slutter ved normal arbejdstids ophør. I modsat fald har arbejderen krav på betaling for resterende timer. Når en arbejder afskediges, udbetales tilgodehavende arbejdsløn og søgnehelligdags- /Fritvalgskontobetaling. Endvidere udsteder virksomheden feriekort (standardaftalen) for tilgodehavende timeløn. 3. TIMELØNNINGER Stk. 1. Normalløn Fra begyndelsen af den lønningsuge, hvori 1. marts falder, ændres normallønnen således: Timeløn før Stigningstillæg Branchetillæg I alt 1. marts 2007 kr. 96,75 kr. 3,50 kr. 2,00 kr. 101,75 1. marts 2008 kr. 101,75 kr. 3,00 kr. 2,00 kr. 106,75 1. marts 2009 kr. 106,75 kr. 3,00 kr. 2,00 kr. 111,75 Tillæggene er generelle og kan ikke modregnes. Stk. 2. Akkorder Til de på virksomheden gældende akkorder tillægges den faste del ovenstående tillæg pr. præsteret time. Tillæggene kan, hvor der lokalt er enighed herom, indregnes i akkordernes variable del, således at den indregnede værdi svarer til 100 % effektivitet. Tillæggene er generelle og kan ikke modregnes. Stk. 3. Tøjtillæg Udover normalløn/akkordløn betales et tillæg på kr. 0,27 pr. præsteret arbejdstime til dækning af omkostningerne vedr. arbejdstøj. 8 9

7 Stk. 4. Ungarbejdere Ungarbejdere reguleres med virkning fra den lønningsuge, hvori 1. marts 2007, 2008 og 2009 falder, til: Under 16 år 60 % af voksenløn inkl. branchetillæg Kr. 61,05 Kr. 64,05 Kr. 67,05 Mellem år 70 % af voksenløn inkl. branchetillæg Kr. 71,25 Kr. 74,75 Kr. 78,25 Satsforhøjelserne tillægges den personlige løn. Stk. 5. Personligt tillæg Arbejderne har adgang til at erholde personlige og andre tillæg afpasset efter arbejdets karakter. Personlige tillæg er genstand for fuld modregning. Stk. 6. Løn ved genansættelse Når en arbejder genoptager arbejdet på samme virksomhed efter fravær på højst 90 dage på grund af afskedigelse, aflønnes vedkommende med sin sidst oppebårne timeløn, dog under hensyn til eventuelle i mellemtiden foretagne generelle lønændringer. Stk. 7. Generelt for timelønninger a) Hver påbegyndt ¼ time betales som ¼ time. b) I tilfælde, hvor misforhold skønnes at være til stede, har parterne påtaleret over for hinanden i overensstemmelse med de regler, som til enhver tid måtte være gældende for behandling af faglig strid. Stk. 8. Lønpuljer Hidtil opnået lønpuljetillæg bibeholdes. 3a. PENSION Stk. 1. Formål Formålet med pensionsordningen er at sikre den ansatte og dennes eventuelle efterladte i tilfælde af den ansattes invaliditet, alderspensionering eller død. Ordningens midler investeres i Industriens Pension med henblik på at opnå det størst mulige afkast under hensyntagen til betryggende sikkerhed og bevarelse af midlernes realværdi. Investeringerne skal være bestemt af saglige, forretningsmæssige hensyn. Stk. 2. Personkreds Ansatte med 12 måneders anciennitet på overenskomstområdet er omfattet af pensionsordningen fra det fyldte 20. år. Anciennitetskravet bortfalder for lønmodtagere, der ved ansættelsen er omfattet af arbejdsmarkedspension baseret på kollektiv overenskomst. Der må ikke stilles helbredskrav ved indtræden i pensionsordningen. Stk. 3. Pensionsbidrag Med virkning fra den 1. juli 2006 udgør pensionsbidraget 10,8 % af den pensionsberettigende løn. Arbejdsgiveren betaler 7,2 % og medarbejderen 3,6 %. Pr. 1. juli 2008 forhøjes arbejdsgiverbidraget med 0,2 % og medarbejderbidraget med 0,1 % til i alt 11,1 %. Herefter betaler arbejdsgiveren 7,4 % og medarbejderen 3,7 %. Pr. 1. juli 2009 forhøjes arbejdsgiverbidraget med 0,6 % og medarbejderbidraget med 0,3 % til i alt 12 %. Herefter betaler arbejdsgiveren 8 % og medarbejderen 4 %. Under de 14 ugers barselsorlov indbetales et ekstra pensionsbidrag til medarbejdere med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt: Arbejdsgiver- Arbejdstager- Samlet bidrag pr. t bidrag pr. t. bidrag pr. t. Pr. 1. juli 2007 kr. 5,00 kr. 2,50 kr. 7,50 Pr. 1. juli 2008 kr. 5,20 kr. 2,60 kr. 7,80 Pr. 1. juli 2009 kr. 5,50 kr. 2,75 kr. 8,25 10

8 Ovennævnte bestemmelse træder i kraft den 1. juli 2007 og har virkning for barselsorlov, som påbegyndes efter denne dato. Stk. 4. Ydelser Når pensionsordningen er fuldt udbygget, skal den omfatte livsvarig alderspension, livsvarig invalidepension og en midlertidig pensionsydelse til efterladte børn. Der skal være mulighed for at vælge supplerende ydelser for at kapitalisere små pensionsbeløb. Stk. 5. Overgangsordning Overgangsordning vedr. indfasning af pensionsordning. Omfattet af overgangsordningen er: Nyoptagne medlemmer af Dansk Textil & Beklædning, der forinden indmeldelsen ikke har etableret en pensionsordning for medarbejdere omfattet af overenskomstens dækningsområde, eller som for disse medarbejdere har en pensionsordning med lavere pensionsbidrag, kan kræve at pensionsbidraget skal fastsættes således: Senest fra tidspunktet for DTB s meddelelse til TIB/3F om virksomhedens optagelse i DTB skal arbejdsgiverbidraget henholdsvis lønmodtagerbidraget udgøre mindst 20 % af de overenskomstmæssige bidrag. Senest 1 år efter skal bidragene udgøre 40 % af de overenskomstmæssige bidrag. Senest 2 år efter skal bidragene udgøre 60 % af de overenskomstmæssige bidrag. Senest 3 år efter skal bidragene udgøre 80 % af de overenskomstmæssige bidrag. Senest 4 år efter skal bidragene udgøre mindst fuldt overenskomstmæssigt bidrag. Såfremt de overenskomstmæssige bidrag forhøjes inden for perioden, skal virksomhedens bidrag forhøjes forholdsmæssigt, således at den ovenfor nævnte andel af de overenskomstmæssige bidrag til enhver tid betales til pension. Ordningen skal snarest efter indmeldelsen protokolleres mellem Dansk Textil & Beklædning og Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og 3F Fagligt Fælles Forbund efter begæring fra Dansk Textil & Beklædning, eventuelt i forbindelse med tilpasningsforhandlinger. Overenskomsternes obligatoriske bestemmelser om tilknytning til en bestemt pensionsordning for personer, der som følge af nedsat arbejdsevne/erhvervsevne beskæftiges i et tilskudsberettiget fleksjob, kan fraviges på følgende måde: Medarbejdere, der er beskæftiget i et tilskudsberettiget fleksjob og som på ansættelsestidspunktet er omfattet af/medlem af en eller flere pensionsordninger etableret ved kollektiv overenskomst, skal have pensionsbidraget indbetalt til den pensionsordning, hvortil der senest er indbetalt bidrag. Det er en forudsætning for ovennævnte punkts ikrafttræden, at der mellem IP og det/de andre relevante pensionsinstitutter træffes nærmere aftale herom. Vedrørende pensionsbidragets størrelse henvises til den overenskomst, der er gældende for ansættelsesforholdet. Hvis der ikke tidligere er indbetalt pensionsbidrag for medarbejderen, skal pensionsbidraget indbetales til den pensionsordning, der er anført i den for ansættelsesforholdet gældende overenskomst. Pensionsordningen skal i det tilfælde have særskilt besked om ansættelsesforholdet for medarbejderen. Efterlønsmodtagere og andre medarbejdere, der har forladt arbejdsmarkedet og er overgået til efterløn og alderspension, men som fortsat er tilknyttet en virksomhed, er berettiget til at opretholde sin arbejdsmarkedspensionsordning på baggrund af den indbetaling, der finder sted på grundlag af de udførte arbejdstimer. Arbejdsgiveren er forpligtet til på den ansattes anmodning i stedet at lade arbejdsgiverbidraget udbetale direkte til medarbejderen sammen med den indtjente løn. 4. OVERTIDSBETALING Stk. 1. Varsel Overarbejde skal varsles senest ved arbejdstidens slutning, dagen før overarbejdet skal udføres. Herfra undtages reparationsarbejde og af- og pålæsningsarbejde, der pludselig fremkommer. Gives varslet senere, forhøjes nedenstående overtidstillæg med 50 % for den første dag. Stk. 2. Overtidsbetaling For overarbejde efter den normale arbejdstids ophør betales for de 2 første timer et tillæg svarende til 50 % af den overenskomstmæssige normalløn. For 3. og efterfølgende overarbejdstime betales der et tillæg svarende til den ovennævnte løn

9 Stk. 3. Hvilepause ved overtid Ved overarbejde af 2 timers varighed og derudover på en normal arbejdsdag tilkommer der arbejderen en hvilepause på 20 minutter, der betales af arbejdsgiveren med vedkommende arbejders normale løn uden overtidstillæg. Der er enighed om, at deltidsarbejdere ved arbejde udover firmaets normale daglige arbejdstid erholder overtidsbetaling som for heltidsansatte arbejdere. Stk. 4. Afspadsering Overtidsbetaling finder sted ved førstkommende ordinære lønudbetaling, men der er adgang til for den enkelte arbejder forud for overarbejdets udførelse at kræve afspadsering. Afspadseringstidspunktet skal aftales med den enkelte arbejder, og afspadseringen skal være sket inden 3 måneder efter overarbejdets udførelse. Hvis afspadsering kræves, skal overtidstillæggene udbetales ved første ordinære lønudbetaling, medens den normale timeløn udbetales i forbindelse med afspadsering. 5. AKKORD M.M. Akkord Basis/bonussystem Arbejdere der udover timelønnen (jf. 3) samt evt. andre tillæg på grundlag af jobog meritvurdering og/eller anciennitetstillæg aflønnes med produktionstillæg (bonus) betragtes som akkordarbejdere. Lønsætning aftales lokalt. Basis/bonussystem, jf. protokolbestemmelser. Bilag FERIEREGLER OG OPSPARING Overenskomsten følger ferieloven og går i ingen tilfælde ud over dennes bestemmelser. Stk. 1. Retten til ferie a) Retten til ferie erhverves i løbet af et kalenderår (optjeningsår) og ferien skal holdes i løbet af det efter optjeningsårets udløb følgende år, regnet fra 1. maj til 30. april (ferieåret). Der gives ret og pligt til 2,08 dages ferie for hver måneds beskæftigelse. b) Hvis ferien andrager 15 arbejdsdage eller derover, skal den gives og holdes i sammenhæng i tiden 1. maj 30. september (ferieperioden). c) Er feriedagenes antal større end 15 arbejdsdage, kan de feriedage, der overstiger 15 arbejdsdage, gives enten helt eller delvis i sammenhæng med hovedferie, jf. stk. 1. eller i den del af ferieåret, der falder uden for ferieperioden. Stk. 2. Tidspunkt for ferie a) Den del af ferien, der er omtalt i stk. 1 b (hovedferien), kan såfremt der lokalt træffes aftale herom eventuelt mellem den enkelte lønmodtager og arbejdsgiveren lægges uden for ferieperioden. b) Hvor hensynet til virksomhedens drift gør det ønskeligt, kan de under stk. 1 c nævnte restdage gives i form af enkelte feriedage. c) Holdes en virksomhed lukket på hverdage mellem jul og nytår, skal arbejdsgiveren bestemme, at lønmodtagerne holder ferie disse dage i det omfang, lønmodtageren er berettiget til mere end 15 feriedage. Træffer arbejdsgiveren ikke sådan bestemmelse, skal arbejdsgiveren betale lønmodtageren løn for de pågældende dage. Lønnen beregnes på grundlag af lønmodtagerens løn i de sidste 4 uger før jul. d) Ferien kan af de enkelte virksomheder iværksættes enten ved lukning af virksomheden eller ved, at der gives lønmodtageren individuel ferie. Vælges den sidstnævnte fremgangsmåde, indhenter virksomheden senest 15. april oplysninger om, på hvilket tidspunkt den enkelte lønmodtager ønsker hovedferien lagt, f.eks. ved fremlæggelse af særlige tegningslister hertil. e) Ferietidspunkterne fastsættes af arbejdsgiveren, der under hensyntagen til virksomhedens tarv, så vidt muligt skal imødekomme lønmodtagernes ønsker om ferieplaceringen og give dem meddelelse herom så tidligt som muligt, dog senest 3 måneder før feriens påbegyndelse, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette. Varslingspligten gælder for hovedferien. For resterende feriedage er varslingsfristen 1 måned. Den ferieberettigede kan give afkald på varsel. f) Ferie i hele uger. Såfremt ferie afvikles i hele uger, ophører ferien ved normal arbejdstids begyndelse første normale arbejdsdag efter feriens afslutning. g) Ferie i timer. Under forudsætning af lokal enighed kan feriedage omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret. Dette ændrer ikke gældende regler om ret til suppleringsferie. Hvis ferie afvikles i timer, skal disse gives i hele dage, med mindre der er tale om resttimer, som udgør mindre end en hel arbejdsdag for medarbejderne

10 h) Overførsel af ferie. Medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at optjente og ikke afviklede feriedage ud over 20 dage kan overføres til det efterfølgende ferieår. Der kan maksimalt overføres sammenlagt 10 feriedage og senest i 2. ferieår efter, at ferie overføres, skal al ferie afholdes. Medarbejderen og arbejdsgiveren skal skriftligt indgå en aftale inden ferieårets udløb. Parterne anbefaler, at den som bilag IV optrykte aftale anvendes. Hvis en medarbejder på grund af egen sygdom, barselsorlov, orlov til adoption eller andet fravær på grund af orlov, er forhindret i at holde ferie, kan medarbejderen og arbejdsgiveren desuden træffe aftale om, at ferien overføres til det følgende ferieår. Overførsel af sådan ferie kan aftales uanset antallet af overførte feriedage i øvrigt. Aftalen indgås efter de samme regler som ovenfor. Hvis en medarbejder, der har overført ferie, fratræder inden al ferie er afviklet, udbetales feriegodtgørelse for feriedage ud over 25 i forbindelse med fratræden af arbejdsgiveren. Ved overførsel af ferie skal arbejdsgiveren inden ferieårets udløb skriftligt meddele dem, der skal udbetale feriegodtgørelsen, at ferien overføres. Ferie i et omfang svarende til overført ferie kan ikke pålægges afviklet i et opsigelsesvarsel, med mindre ferien i medfør af aftale, jf. ovenfor er placeret til afholdelse inden for varslingsperioden. Stk. 3. Feriegodtgørelse Feriegodtgørelsen udgør i alt 12,5 % af den samlede indkomstskattepligtige løn excl. ferie- og søgnehelligdagsbetaling. Stk. 4. Feriegodtgørelse ved sygdom og tilskadekomst a) Arbejdsgiveren yder tillige feriegodtgørelse under lønmodtagerens fravær af mere end 3 dages varighed på grund af sygdom eller tilskadekomst i virksomheden, således at feriegodtgørelsen beregnes på grundlag af lønmodtagerens løn i de sidste 4 uger før fraværet. b) Ret til feriegodtgørelse under fravær på grund af sygdom er betinget af, at lønmodtageren forud for sygdommens indtræden har været beskæftiget hos arbejdsgiveren i mindst 12 måneder. Heri medregnes tidligere beskæftigelse inden for de sidste 24 måneder, såfremt fratræden ikke skyldes lønmodtagerens egne forhold. c) Feriegodtgørelse ydes for sammenlagt højst 4 måneder inden for et optjeningsår og for højst 4 måneder på grund af samme sygdom eller tilskadekomst. d) Arbejdsgiveren kan kræve, at en lønmodtager dokumenterer, at fraværet skyldes sygdom eller tilskadekomst i virksomheden. Stk. 5. Raskmelding i forbindelse med kollektiv ferielukning Under forudsætning af lokal enighed gælder følgende: Såfremt en medarbejder, der er sygemeldt inden ferien begynder raskmelder sig under kollektiv ferielukning, genoptager medarbejderen arbejdet og har krav på at få ferien placeret på et andet tidspunkt. Er det ikke muligt at tilbyde medarbejderen beskæftigelse i perioden, betragtes ferien som påbegyndt på tidspunktet for raskmeldingen. Den ferie, som pågældende medarbejder har været forhindret i at afholde på grund af sygdom, afvikles i forlængelse af den oprindeligt varslede ferie, med mindre andet aftales. Stk. 6. Garantierklæring Den mellem hovedorganisationerne indgåede standardaftale A. af 21. januar 1974 med senere ændringer er gældende ifølge lov nr. 16 af 12. januar I tilfælde af betalingsstandsning indestår Dansk Textil & Beklædning for lønmodtagerens krav på feriegodtgørelse i henhold til nærværende overenskomst mod aflevering af transporterklæring på kravet. Dansk Textil & Beklædning kan til enhver tid ved skriftlig meddelelse til forbundet med 14 dages varsel frigøre sig for sin garanti for et eller flere af sine medlemmer. Når sådan meddelelse, der ikke kan have tilbagevirkende kraft, er afgivet, finder feriekontosystemet anvendelse på den eller de virksomheder, som meddelelsen omfatter. Stk. 7. Særlige ferietillæg Af feriepenge, p.t. 12,5 % af den ferieberettigede løn, beregnes 3 %, som påføres feriekortet. Beløbet tillægges pr. 31. december eller ved arbejderens fratræden i optjeningsåret. 7. SØGNEHELLIGDAGSBETALING OG FRITVALGSKONTO Stk. 1. Opsparing Med det formål at yde medarbejderne betaling for SH-dage henlægger arbejdsgiveren for hver medarbejder et beløb svarende til 4,0 % af medarbejdernes ferieberettigede løn

11 Pr. 1. maj 2007 forhøjes opsparingen til 4,5 % af medarbejdernes ferieberettigede løn og kontoen får status af en SH/fritvalgskonto. Pr. 1. maj 2008 forøges opsparingen med yderligere 0,25 % og pr. 1. maj 2009 igen med 0,25 %. Herefter udgør den samlede opsparing 5,0 %. Ekstraordinære indbetalinger På virksomheder, hvor der for medarbejdere omfattet af overenskomstens pensionsordning er aftalt et højere pensionsbidrag end 12 %, kan medarbejderen vælge at indbetale det ekstra beløb til kontoen i stedet for til pensionsordningen. For at kunne vælge pensionselementet skal medarbejderen i forvejen være omfattet af en arbejdsmarkedspension i henhold til overenskomsten. Medarbejderen skal senest den 1. april hvert år oplyse om, hvor stor en andel af opsparingen til kontoen, der ønskes afsat til pension det kommende ferieår. Når der vælges pension, indbetales den aftalte andel til pensionsselskabet og dermed ikke til kontoen. Indbetaling af pension udløser ikke arbejdsgiverbidrag. Ikke afholdte feriefridage konverteres og beløbet indsættes på kontoen i maj måned. Opsparingen til kontoen indeholder feriegodtgørelse samt ferietillæg af opsparingen. Stk. 2. Underskud Eventuelt underskud på SH/fritvalgskontoen kan ikke overføres til kontoen for det følgende kalenderår, men er gæld til virksomheden, der kan modregnes i eventuelt tilgodehavende løn. Stk. 3. Forskud Forskudsbeløbene andrager: 555,00 kr. pr. voksne medarbejdere. For ungarbejdere udgør satsen 365,00 kr. For deltidsansatte ydes forholdsmæssig betaling. Beløbene forhøjes pr. 1. maj 2007 til henholdsvis 650,00 kr. og 455,00 kr. Forskudsbeløbene ydes på SH-dage samt 1. maj og Grundlovsdag, der falder på f.eks. frilørdage eller hverdagsfridage, men ydes ikke, når de falder på søndage. Stk. 4. Udbetaling Udbetaling af ovennævnte forskudsbeløb finder sted samtidig med lønnen for den lønningsuge, hvori SH-dagen(e) falder. I tilfælde, hvor ferie eller lukning forhindrer udbetaling på dette tidspunkt, finder udbetaling sted på nærmest følgende lønudbetalingsdag. Ekstraordinære udbetalinger Medarbejderen kan henholdsvis senest 1. maj samt 1. december kræve beløb udbetalt sammen med den sidste lønudbetaling i den respektive måned. Der kan ikke kræves større beløb udbetalt, end der til enhver tid indestår på den pågældendes konto. Kontoen opgøres ikke, medmindre medarbejderen anmoder herom Stk. 5. Anciennitet Medarbejderne har straks fra ansættelsen ret til den i stk. 1 nævnte SH/fritvalgsbetaling og de i stk. 3 nævnte forskudsbeløb. Stk. 6. Sygdom SH-dage, der falder inden for de første 2 sygeuger betales med SH-forskud fra medarbejderens SH/fritvalgskonto, såfremt der er dækning på denne. Herefter betales der løn under sygdom på SH-dage i op til det i 9, stk. 1 nævnte antal uger. Arbejdsgiveren har ret til refusionen fra det offentlige. Stk. 7. Arbejde på en SH-dag Når der arbejdes på en SH-dag, har medarbejderen, foruden overenskomstmæssig betaling for arbejde på en sådan dag, krav på forskudsbeløb i henhold til nærværende aftale. Stk. 8. Modregning Såfremt en medarbejder fratræder på et tidspunkt, hvor vedkommendes tilgodehavende udgør et mindre beløb end de forskud, han/hun har modtaget, modregner arbejdsgiveren differencen i medarbejderens tilgodehavende løn

12 Stk. 9. Overskud på SH/fritvalgskontoen ved fratræden Ved fratrædelse udbetales evt. overskud på den enkelte medarbejders SH/fritvalgskonto sammen med den sidste lønudbetaling. I tilfælde af betalingsstandsning eller konkurs skal der anvendes et kombineret ferieog søgnehelligdagskort til dokumentation for optjent SH-godtgørelse. Dansk Textil & Beklædning garanterer herefter for medlemmernes SH-betaling på samme måde som for feriebetalingen. Stk. 10. Dødsfald I tilfælde af dødsfald tilfalder den opsparede SH/fritvalgsbetaling afdødes bo. 8. TILLIDSREPRÆSENTANTREGLER Stk. 1. Hvor vælges tillidsrepræsentanten? a) I enhver virksomhed eller for større virksomheders vedkommende enhver afdeling af denne udvælger de der beskæftigede arbejdere af deres midte en arbejder til at være tillidsrepræsentant over for ledelsen eller dennes repræsentant. b) I virksomheder eller fabriksafdelinger med 6 arbejdere eller derunder vælges dog ingen tillidsrepræsentant medmindre begge parter ønsker det. Stk. 2. Hvem kan vælges til tillidsrepræsentant? Tillidsrepræsentanten skal vælges blandt de anerkendt dygtige arbejdere, der har arbejdet mindst 1 år på det pågældende arbejdssted, hvor sådanne ikke findes i et antal af mindst 5, suppleres dette tal blandt de arbejdere, der har arbejdet der længst. Stk. 3. Valg af tillidsrepræsentant a) Valget af tillidsrepræsentant skal finde sted på en sådan måde, at alle arbejdere, som er beskæftigede i virksomheden eller afdelingen på valgtidspunktet, sikres mulighed for at kunne deltage i valget, der kun er gyldigt, når flere end en tredjedel af de der beskæftigede arbejdere har stemt for vedkommende. b) Valget er i øvrigt ikke gyldigt, før det er blevet godkendt af det pågældende forbund og meddelt Dansk Textil og Beklædning og den respektive virksomhed, der dog er berettiget til at gøre indsigelse mod valget over for forbundet. Stk. 4. Fællestillidsrepræsentant a) På virksomheder, hvor der er 3 eller flere tillidsrepræsentanter, er parterne enige om, at det kan være formålstjenligt, at tillidsrepræsentanterne af deres midte vælger en fællestillidsrepræsentant, der i fælles spørgsmål, f.eks. lægning af arbejdstiden, hygiejne, marketenderi, fridage o.l., kan være samtlige arbejderes tillidsrepræsentant over for arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. Meddelelse om valg af fællestillidsrepræsentant skal straks bringes til arbejdsgiverens kendskab. b) Fællestillidsrepræsentanten kan under ingen omstændigheder blande sig i spørgsmål vedrørende de enkelte tillidsrepræsentanters normale funktioner for deres respektive afdelinger, medmindre virksomhedsledelsen og de berørte tillidsrepræsentanter bliver enige om noget andet. Stk. 5. Stedfortræder for tillidsrepræsentant Hvor en tillidsrepræsentant er fraværende på grund af sygdom, ferie, deltagelse i kursus eller lign., kan der efter aftale med arbejdsgiveren udpeges en stedfortræder for tillidsrepræsentanten. En således udpeget stedfortræder har i den periode, hvor vedkommende fungerer, den samme beskyttelse, som den valgte tillidsrepræsentant, såfremt betingelserne for at blive valgt til tillidsrepræsentant er opfyldt. Stk. 6. Samarbejde Det er tillidsrepræsentantens såvel som arbejdsgiverens og dennes repræsentants pligt at gøre deres bedste for at vedligeholde og fremme et godt samarbejde på arbejdsstedet. Stk. 7. Klager og henstillinger a) Når en eller flere af tillidsrepræsentantens kolleger ønsker det, kan tillidsrepræsentanten forebringe deres klager eller henstillinger for ledelsen, dog kun såfremt sagen ikke bliver ordnet tilfredsstillende ved dennes repræsentant på arbejdsstedet. b) Føler tillidsrepræsentanten sig ikke tilfreds med ledelsens afgørelse, står det vedkommende frit for at anmode sin organisation om at tage sig af sagen. Men det er vedkommendes og arbejdskammeraternes pligt at fortsætte arbejdet uforstyrret indtil anden bestemmelse træffes af forbundet. c) Tillidsrepræsentanten repræsenterer de medarbejdere, der udgør valggrundlaget. Ved lokale forhandlinger skal såvel tillidsrepræsentanten som ledelsen være bemyndiget til at indgå bindende aftaler for samtlige medarbejdere

13 Tillidsrepræsentanten forelægger dog alene forslag, henstillinger og klager fra medlemmer af TIB og 3F for ledelsen. Der er enighed om, at denne bestemmelse ikke er til hinder for, at tillidsrepræsentanten rejser sager, som vedrører ikkemedlemmer. Stk. 8. Talsmand På virksomheder med holddriftsarbejde kan tillidsrepræsentanten på de skift, hvor vedkommende ikke arbejder og som omfatter mindst 5 arbejdere, udpege en talsmand til på sine vegne at søge eventuelle uoverensstemmelser oplyst og ordnet, eller såfremt omstændighederne stiller sig hindrende for en ordning, bringe sagen videre til tillidsrepræsentanten. Stk. 9. Funktion i arbejdstiden a) Tillidsrepræsentantens udførelse af sine hverv skal ske på en sådan måde, at det er til mindst mulig gene for vedkommendes produktive arbejde. b) Dersom det er nødvendigt, at vedkommende for at opfylde sine forpligtelser som tillidsrepræsentant på virksomheden må forlade sit arbejde i arbejdstiden, skal vedkommende forud herfor underrette arbejdsgiveren eller dennes repræsentant. c) Tillidsrepræsentanten skal til udførelsen af sit hverv på virksomheden have den fornødne adgang til IT-faciliteter, herunder internettet. Stk. 10. Aflønning Hvis en aftale er truffet, eller hvis der på ledelsens foranledning i øvrigt lægges beslag på tillidsrepræsentanten i arbejdstiden i spørgsmål, som angår virksomheden og arbejdere, skal vedkommende for den tid, der medgår hertil, aflønnes med sin gennemsnitsfortjeneste for det sidste kalenderkvartal. Ved møder uden for arbejdstiden på arbejdsgivers foranledning betales som for overarbejde for den tid, der måtte ligge udover den pågældendes daglige arbejdstid. Stk. 11. Klubformand Hvis arbejderne på en virksomhed henholdsvis en afdeling heraf slutter sig sammen i en faglig klub eller lignende, skal tillidsrepræsentanten være formand. Stk. 12. Afskedigelse af tillidsrepræsentant a) En tillidsrepræsentants afskedigelse skal begrundes i tvingende årsager og ledelsen har pligt til at give vedkommende et opsigelsesvarsel på i alt 4 måneder. Såfremt en tillidsrepræsentant har fungeret som sådan i en sammenhængende periode på mindst 5 år, har vedkommende dog krav på 5 måneders varsel. b) Er afskedigelsen begrundet i arbejdsmangel, bortfalder varselspligten i.h.t. denne paragraf, stk. 12a. c) En tillidsrepræsentant kan i øvrigt kun afskediges, hvis antallet af arbejdere i den pågældende virksomhed kommer under 6, dog ikke hvis det drejer sig om en kortere periode. Stk. 13. Fremgangsmåde ved afskedigelse a) Hvis en arbejdsgiver finder, at der foreligger tvingende årsager til at opsige en tillidsrepræsentant, skal han rette henvendelse til Dansk Textil & Beklædning, der herefter kan rejse spørgsmålet i.h.t. reglerne for behandling af faglig strid. Mæglingsmødet skal i så fald afholdes senest 7 kalenderdage efter mæglingsbegæringens fremkomst og den fagretlige behandling skal i øvrigt fremmes mest muligt. b) Fastslås det ved den fagretlige behandling, at der foreligger tvingende årsager til afskedigelse af tillidsrepræsentanten, betragtes opsigelsesvarsel som afgivet ved mæglingsbegæringens fremkomst. 9. SYGELØN Stk. 1. Sygeløn I sygdomstilfælde gælder reglerne i lov om dagpenge ved sygdom. Såfremt en arbejder afgår fra virksomheden inden for arbejdstiden på grund af sygdom eller ulykke, betales der fuld løn for den pågældende dag. Ved arbejdsulykker betaler virksomheden fuld løn under de første 5 ugers fravær. Under samme betingelser betaler arbejdsgiveren fuld løn, dog uden genetillæg, for de næste 4 ugers sygdom ved tilskadekomst. Ved tilskadekomst på arbejdspladsen forstås også en erhvervsbetinget lidelse, der åbenbart skyldes arbejde på den pågældende virksomhed. Skyldes uarbejdsdygtigheden uforskyldt tilskadekomst ved arbejde for virksomheden, herunder erhvervsbetinget lidelse, der åbenbart skyldes arbejde for virksomheden, kan medarbejderen ikke opsiges inden for de første 3 måneder af den periode, hvori vedkommende er dokumenteret uarbejdsdygtig på grund af tilskadekomsten

14 Arbejdsgiverne betaler løn under sygdom i 5 uger til ansatte, der har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 9 måneder. Den ansatte skal opfylde betingelserne for ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i medfør af sygedagpengelovens regler. Under samme betingelser betaler arbejdsgiveren fuld løn, dog uden genetillæg, for de næste 4 ugers sygdom. Ancienniteten i virksomheden anses ikke for afbrudt under: - sygdom (i op til 3 måneder) - indkaldelse til militærtjeneste (i op til 3 måneder) - orlov i forbindelse med graviditet og barsel og - afbrydelse af arbejdet på grund af maskinstandsning, materialemangel eller lignende, såfremt lønmodtageren genoptager arbejdet, når dette tilbydes denne. Sygelønnen består af det berettigede sygedagpengebeløb suppleret op til fuld løn. Beregningsgrundlaget for sygelønnen er den ansattes forventede indtjeningstab pr. arbejdstime, inklusive systematisk forekommende genetillæg i sygdomsperioden. Hvis dette ikke kendes, er beregningsgrundlaget den ansattes indtjening pr. arbejdstime i de sidste 4 uger før fraværet, inklusive systematisk forekommende genetillæg og eksklusive uregelmæssige betalinger, der ikke har relation til de i perioder udførte arbejdstimer. Såfremt det præsterede antal arbejdstimer i den forudgående 4 ugers periode ikke er kendt, beregnes timetallet efter reglerne i sygedagpengeloven (ATPreglerne), og sygeløn for indtil 37 timer om ugen beregnes som det opgjorte timetal ganget med medarbejderens indtjening pr. time. Feriegodtgørelse af sygeløn beregnes i henhold til ferielovens 25, medmindre andet er aftalt i overenskomsten. Retten til betaling stopper, såfremt sygedagpengerefusionen fra kommunen ophører og dette skyldes medarbejderens forsømmelse af de pligter, der følger af sygedagpengeloven. I de tilfælde, hvor virksomheden allerede har udbetalt sygeløn/sygedagpenge til medarbejderen, kan virksomheden for perioden forud for ophøret alene modregne et beløb svarende til den tabte sygedagpengerefusion i medarbejderens løn. En medarbejder, som er delvis syg/rask er pr. definition at betragte som værende syg. Stk. 2. Forsørgertabsydelse Dør en arbejder i ansættelsestiden som følge af en arbejdsulykke i virksomheden, tilkommer der arbejderens ægtefælle eller børn under 18 år, over for hvem arbejderen har forsørgerpligt, 4, 8 eller 12 ugers løn, når arbejderen ved dødsfaldet har haft ansættelse i virksomheden i henholdsvis 1, 2 eller 3 år. Stk. 3. Børns første sygedag Når børn under 14 år er syge, har den ene af forældrene ret til frihed i et sygedøgn. Der betales fuld løn, dog max. 115,00 kr. pr. time under følgende betingelser: 1. Frihed skal være nødvendig. 2. Kun en af forældrene kan opnå frihed. 3. Friheden er begrænset til 1 dag. 4. Den pågældende skal have mindst 9 måneders anciennitet i virksomheden. Børns hospitalsindlæggelse Til medarbejdere indrømmes der frihed med fuld løn, når det er nødvendigt, at medarbejderen indlægges på hospital sammen med barnet. Reglen vedrører børn under 14 år. Denne frihed gælder alene den ene indehaver af forældremyndigheden over barnet, og der er maksimalt ret til frihed i sammenlagt 1 uge pr. barn indenfor en 12 måneders periode. Medarbejderen skal på opfordring fremlægge dokumentation for hospitalsindlæggelsen. En skrivelse fra hospitalet om en anbefaling heraf er tilstrækkelig dokumentation. Der ydes betaling som under sygdom. Stk. 4. Barselsløn Medarbejdere med mindst 9 måneders anciennitet får fuld løn under fravær på grund af barsel 4 uger før forventet fødselstidspunkt (graviditetsorlov) og indtil 14 uger efter fødslen (barselsorlov). Til adoptanter udbetales løn i 14 uger fra barnets modtagelse. Under samme betingelser betales der indtil 2 uger løn under fædreorlov. Beløbet indeholder den ved lovgivningen fastsatte maksimale dagpengesats

15 Under de 14 ugers barselsorlov ydes forhøjet pensionsbidrag, jf. 3 A. I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 6 uger. For forældreorlov, der påbegyndes den 1. juli 2007 eller senere, yder arbejdsgiveren betaling under fravær i indtil 9 uger. Af disse 9 uger har hver af forældrene ret til betaling i 3 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes til enten faderen eller moderen. Betalingen i disse 9 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog max. kr. 135,00 pr. time. Det er en forudsætning for betalingen, at arbejdsgiveren er berettiget til refusion svarende til den maksimale dagpengesats. Såfremt refusionen måtte være mindre, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Ændringerne har virkning for forældre til børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2007 eller senere. Forældrene kan holde samtidig forældreorlov med betaling. Forældrenes orlov skal tages i umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov og hver af forældrenes orlov skal tages i en uafbrudt periode. Der beregnes feriepenge, SH-betaling og arbejdsmarkedspension af den udbetalte barselsløn. Eksisterende ordninger med arbejdsgiverbetaling ved barsel kan opsiges i henhold til normen. 9a. ATP Der er mellem parterne enighed om at følge de for arbejdsmarkedet i øvrigt gældende regler og aftalte satser. 10. OPSIGELSESVARSLER Stk. 1. Opsigelsesvarsler Under de første 13 ugers ansættelse er ingen af parterne forpligtet til at afgive noget varsel i forbindelse med en afbrydelse af arbejdsforholdet. De almindelige opsigelsesvarsler er herefter følgende: a) Fra arbejdsgiverside: Efter 13 ugers beskæftigelse - 1 uge Efter 2 års beskæftigelse - 2 uger Efter 3 års beskæftigelse - 3 uger Efter 8 års beskæftigelse - 5 uger b) Fra arbejderside: Efter 13 ugers beskæftigelse - 2 kalenderdage Efter 2 års beskæftigelse - 3 kalenderdage Efter 3 års beskæftigelse - 1 uger Efter 8 års beskæftigelse - 2 uger Det er ancienniteten på opsigelsestidspunktet, der er afgørende for de anførte opsigelsesvarsler. Opsigelsesvarslet kan kun afgives til fratræden på en fredag. Stk. 2. Force majeure Opsigelsesvarslet bortfalder ved indtræden af maskinstandsning, materialemangel og anden force majeure, som standser driften helt eller delvist og ved arbejdsledighed som følge af andre arbejderes arbejdsstandsning. Stk. 3. Anciennitet Arbejdere, som afskediges efter at have været ansat på virksomheden i 1 år eller som afbrydes i arbejdet på grund af arbejdsmangel eller en af de i 10, stk. 2 nævnte grunde, men som genoptager arbejdet når dette tilbydes dem inden for et tidsrum af 1 år, genindtræder i tidligere på virksomheden opnået anciennitet. Stk. 4. Fratrædelsesgodtgørelse/opsigelse Såfremt en medarbejder, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved medarbejderens fratrædelse udrede en godtgørelse svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 ugers gennemsnitsløn eksklusiv feriepenge og SH-betaling og fritvalgskonto

16 Såfremt en medarbejder 1 gang har modtaget en fratrædelsesgodtgørelse, skal medarbejderen på ny være ansat i mindst 12 år for, at vedkommende igen kan få udbetalt en godtgørelse. Sæsonarbejdere Når arbejdsgiveren i forbindelse med opsigelsen skriftligt tilkendegiver, at medarbejderen bliver ansat på ny indenfor 1 år, skal der ikke betales fratrædelsesgodtgørelse. Hvis dette alligevel ikke bliver aktuelt, skal arbejdsgiveren udbetale godtgørelsen, når medarbejderen ikke bliver ansat på det lovede tidspunkt. Stk. 5. Afskedigelser af større omfang Ved afskedigelse af større omfang kan opsigelse finde sted under sygdom. Det er dog ikke en forudsætning, at afskedigelsen er omfattet af loven om afskedigelser af større omfang. 11. KURSUSDELTAGELSE, FRIHED, FERIEFRIDAGE OG FRIDAGE Kursusdeltagelse kan ikke nægtes, når der er givet 1 måneds varsel. Såfremt mere end 1 arbejder i samme virksomhed ønsker frihed til kursusdeltagelse på samme tid optages forhandlinger, evt. med organisationernes medvirken. Ved kurser af 2 dages varighed og derunder gælder tilsvarende regler, dog at varslingsfristen er 1 uge. Stk. 1. Frihed til uddannelse Organisationerne er enige om, at medarbejderne under hensyn til virksomhedens forhold kan opnå den fornødne frihed uden løn til deltagelse i efteruddannelse. Tilskud til medarbejderens efter- eller videreuddannelse kan ydes via nedenstående kompetenceudviklingsfond forudsat, at der kan meddeles tilsagn om tilskud til uddannelsen efter stk. 2, og at medarbejderen har 9 måneders anciennitet. Tilskud ydes til 2 ugers selvvalgt efter- eller videreuddannelse om året placeret under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold. De 2 uger svarer til medarbejderens normale arbejdstid og kan opdeles timevis. Stk. 2. Kompetenceudviklingsfonden a. Fonden Der etableres en kompetenceudviklingsfond i regi af Textil- og Beklædningsindustriens Uddannelsesfond - der kan yde støtte til medarbejdernes efter- og videreuddannelse. Midler kan tidligst uddeles fra 1. januar b. Økonomisk tilskud til fonden Virksomheden betaler årligt 260,00 kr. pr. medarbejder omfattet af overenskomsten med virkning fra 1. april Beløbet reguleres pr. 1. april 2009 til 520,00 kr. Bidraget beregnes på baggrund af det antal medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten hvert år pr. 1. januar. c. Tildeling af midler Medarbejdere under overenskomsten kan gennem virksomheden søge fonden om tilskud. Virksomheden attesterer ansøgningen og oplyser samtidig, hvad medarbejderens løn udgør. Midlerne kan anvendes til: - Tilskud til eksterne udgifter ved uddannelse (kursusgebyr, kursusmaterialer, og eventuelle rimelige transportudgifter svarende til befordringstilskuddet efter AMU-reglerne, dog kun såfremt uddannelsen ikke berettiger til offentligt befordringstilskud). - Tilskud til delvis dækning af medarbejderens løntab ved uddannelsen, dog højst et beløb som inklusiv tillæg af eventuel offentlig løntabsgodtgørelse udgør 85 pct. af lønnen beregnet som fuld løn uden genetillæg, jf. 3, stk. 1. Der kan ikke ydes støtte til uddannelse, hvorunder medarbejderen helt eller delvis modtager løn. Fondens bestyrelse træffer beslutning om, under hvilke nærmere kriterier tildeling kan ske, og hvordan fonden i øvrigt skal administreres. Der er dog enighed om, at tildeling af midler eksempelvis kan ske til uddannelser af almen karakter, såsom IT-, sprog- og matematikkurser samt faglige kurser i øvrigt, såfremt uddannelsen har relevans for beskæftigelse under denne overenskomst. Kurserne kan være udbudt i skole-, brancheinstitutions- eller privat regi. Stk. 3. Anbefalinger Organisationerne er enige om at virke for, at medarbejderne i den enkelte virksomhed får den fornødne efter- og videreuddannelse for at styrke branchens konkurrenceevne. Det anbefales, at der gennemføres en systematisk uddannelsesplanlægning for virksomhedens medarbejdere

17 Der bør oprettes et uddannelsesudvalg i virksomheden. Udvalget sammensættes ligeligt af repræsentanter for virksomheden og medarbejderne. Opgaver, der kan behandles af uddannelsesudvalget, er blandt andet: - Analyse af virksomhedens kvalifikationskrav - Beskrivelse af job og jobkrav - Udarbejdelse af uddannelsesplaner - Planlægning af uddannelsesaktiviteter samt forslag til deres gennemførelse. Stk. 4. Faglige kurser og møder Virksomheden skal give medarbejderen den fornødne frihed til at deltage i faglige kurser, arrangeret af brancheudvalgene eller TIB/3F. Deltagelse skal tilrettelægges i god tid, således at gener i produktionen så vidt muligt undgås. Stk. 5. Uddannelse med løn Deltager en medarbejder på virksomhedens foranledning i uddannelse herunder som led i virksomhedens uddannelsesplanlægning, får medarbejderen fuld løn, feriepenge, SH-betaling, fritvalgskonto og pension. Eventuel løntabsgodtgørelse tilfalder virksomheden. Stk. 6. Jule- og nytårsaftensdag Den 24. december og den 31. december regnet fra kl eller normal arbejdstids begyndelse og 1 døgn frem er hele fridage med fuld løn. Det er en betingelse for betalingen, at der er lidt et indtægtstab. Såfremt der arbejdes på disse dage, betales fra 1. time med højeste overarbejdstillæg. Disse fridage kan ved lokal enighed lægges på andre dage. Stk. 7. Feriefridage Alle medarbejdere, som har været beskæftiget hele året, har ret til 5 feriefridage pr. år. Feriefridagene placeres efter aftale mellem arbejdsgiveren og den enkelte lønmodtager. Lønmodtagerens ønske bør imødekommes, medmindre hensyn til virksomhedens drift hindrer dette. Der betales fuld løn, dog max. 100,00 kr. pr. time. Restfridagene placeres efter samme regler som restferie. Såfremt medarbejderen ikke er beskæftiget hele året, beregnes feriefridagen(e) forholdsmæssigt, hvor 5 feriefridage sættes i forhold til 12 måneders beskæftigelse. Der opspares 2,25 % af den overenskomstmæssige løn, eksklusiv betaling for overarbejde. For hver feriefridag udbetales á conto 750,00 kr. For ungarbejdere udgør beløbet 500,00 kr. Ved fratræden udbetales eventuelt overskud. Ved ferieårets udløb opgøres optjeningskontoen og overskud overføres til SH- /Fritvalgskontoen. Ved underskud på kontoen kan arbejdsgiveren modregne i medarbejderens løntilgodehavende. Der kan uanset jobskifte kun afholdes de før nævnte feriefridage hvert ferieår. Stk. 8. Frihed Ved familiefester, begravelser o.l. kan frihed op til 3 dage ikke nægtes. 12. FAGLIG STRID Som regler for behandling af faglig strid gælder den mellem hovedorganisationerne senest vedtagne norm. Såfremt der opstår en faglig uoverensstemmelse af individuel karakter på virksomheder, hvor der ikke er valgt tillidsrepræsentant, kan den medarbejder, uoverensstemmelsen vedrører, anmode en repræsentant fra den lokale afdeling om at bistå sig under den lokale forhandling. 13. UDDANNELSESFOND Arbejdsgiverne betaler det til enhver tid fastsatte beløb til uddannelsesfonden (FIU), som er aftalt mellem DA/LO, pt. 28, 5 øre pr. præsteret arbejdstime. Fra første lønningsperiode efter 1. januar 2008 forhøjes beløbet til 31 øre. 14. LOKALAFTALER Stk. 1. Fravigelse af overenskomsten Der er adgang til ved lokalaftale at supplere og fravige 1 og 8. Sådanne lokalaftaler skal være skriftlige og kan alene indgås med en tillidsrepræsentant, der er valgt efter de i overenskomsten gældende regler

18 Hvor en tillidsrepræsentant ikke forefindes, kan lokalaftalen etableres med den lokale afdeling af TIB/3F. Lokalaftalerne skal sendes til organisationerne til orientering. Stk. 2. Opsigelse af lokalaftaler Lokale aftaler omfattende akkordsætning, bonusordning o.l. kan af parterne opsiges med 3 måneders varsel. PROTOKOLLAT 1. EU-direktiver EU-direktiver vedrørende arbejdsmarkedsforhold skal implementeres i overenskomsten ved aftale mellem overenskomstparterne. Der er ligeledes enighed om, at sådanne aftaler bevarer retskraft uanset om de overenskomster, hvori de indgår, er sagt op. Efter overenskomstsituationens afslutning optages der drøftelser om formen for det udvalg, der skal have implementering som opgave. 15. VARIGHED OG OPSIGELSE Stk. 1. Overenskomstens varighed Nærværende overenskomst er gældende indtil den i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler opsiges til ophør en 1. marts, dog tidligst den 1. marts Overenskomsten er fortsat gældende, indtil den ved forhandling mellem parterne er ændret, eller en af disse jf. hovedaftalen af 1973 med senest vedtagne ændringer, har frigjort sig ved henholdsvis lockout eller strejke. København, 3. april 2007 DANSK TEXTIL & BEKLÆDNING FORBUNDET TRÆ-INDUSTRI-BYG I DANMARK 3F FAGLIGT FÆLLES FORBUND PROTOKOLLAT 2. Implementering af EU-direktiver Vedtagne EU-direktiver implementeres i overenskomsten og indskrives ved førstkommende overenskomstfornyelse

19 PROTOKOLLAT 3. Implementering af direktiv om forældreorlov Med henblik på implementering af Rådets direktiv af 3. juni 1996 (96/34/EF) om rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af UNICE, CEEP og EFS, gælder følgende: 1. Forældreorlov Parterne anser direktivets bestemmelser om forældreorlov for implementeret gennem den gældende lovgivning. 2. Arbejdsfrihed som følge af force majeure Stk. 1. En ansat har ret til arbejdsfrihed som følge af force majeure, når tvingende familiemæssige årsager gør sig gældende i tilfælde af sygdom eller ulykker, der gør den ansattes umiddelbare tilstedeværelse påtrængende nødvendig. Stk. 2. Friheden er uden løn, medmindre andet er aftalt individuelt eller følger af lokalaftaler eller kutymer. Bestemmelsen berører ikke anvendelsen af øvrige regler om fravær med løn. 3. Pasning/pleje af alvorligt syge nærtstående I tilknytning til reglerne om lov om social service, kap. 20 om pasning af døende, er parterne enige om, at anmodninger om orlov imødekommes i videst muligt omfang overfor medarbejdere, der ønsker at pleje nærtstående. 4. Ikrafttræden Stk. 1. Nærværende aftale har virkning fra 3. juni Stk. 2. I tilfælde af opsigelse af overenskomsten er parterne forpligtet til at overholde nærværende aftale, indtil anden overenskomst træder i stedet eller direktivet ændres. PROTOKOLLAT 4. EU-arbejdsdirektiv Grundlaget for denne organisationsaftale er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk lovgivning, herunder specielt arbejdsmiljølovgivningen og ferieloven. Overenskomstparterne er enige om, at nævnte organisationsaftale implementerer ovennævnte direktiv. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel 2.1 Arbejdstid Det tidsrum, hvor medarbejderen er på arbejde og står til rådighed for arbejdsgiveren. Eks.: Rådighedsvagt, der via eksempelvis telefonservice overgår til aktiv tid på virksomheden, betragtes som arbejdstid. 2.2 Hviletid Det tidsrum, som ikke er arbejdstid. Eks.: Rådighedsvagt udenfor arbejdsstedet, der ikke overgår til præsteret arbejde, er hviletid. Rejsetid til og fra et andet arbejdssted end det faste betragtes ikke som hviletid i det omfang, den overstiger den ansattes normale daglige rejsetid til arbejdsstedet. Pauser, der ikke betales af arbejdsgiveren, betragtes som hviletid. 2.3 Natperiode Natperioden aftales på den enkelte virksomhed. Natperioden er på mindst 7 timer og skal omfatte tidsrummet fra kl til Såfremt andet ikke fremgår af en lokalaftale, er natperioden fra kl til Natarbejder a) En medarbejder, der normalt udfører 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperioden, eller b) der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. Eks. 1. En ansat medarbejder, som flyttes til natarbejde, der ikke er fast natarbejde, skal betragtes som natarbejder, når der er udført natarbejde i den i art. 2.4b) fastlagte periode og tilbydes lægeundersøgelse, inden medarbejderen har opnået status som natarbejder

20 Eks. 2. En nyansat medarbejder, der enten skal arbejde på fast nathold eller ansættes i henhold til en arbejdstidsplan, der gør medarbejderen til natarbejder, skal tilbydes lægeundersøgelse forud for ansættelsen. 2.5 Skifteholdsarbejde Skifteholdsarbejde er arbejde efter en arbejdstidsplan, hvor der arbejdes i hold, og hvor medarbejdere afløser hinanden på de samme arbejdspladser, og hvor den enkelte medarbejder normalt arbejder på forskellige tidspunkter over en given periode af dage eller uger. 2.6 Skifteholdsarbejder En medarbejder, som deltager i skifteholdsarbejde, betragtes som skifteholdsarbejder, jf. Bilag Daglig hviletid Er dækket af de gældende regler i arbejdsmiljølovens kap. 9 med tilhørende bekendtgørelse nr. 372 af 15. august Hvor den daglige hviletid nedsættes, udskydes eller bortfalder efter gældende danske regler, skal der gives kompenserende hvileperiode. Dette krav opfyldes, såfremt der indenfor en periode af 4 måneder har været mindst 11 timers frihed i gennemsnit inden for hvert arbejdsdøgn. Ved beregningen indgår kun arbejdsdøgn. 4. Pauser Pauselægning aftales lokalt. Såfremt den daglige arbejdstid overstiger 6 timer, kan hver af de lokale parter kræve, at der på normale arbejdsdage holdes en pause. Ingen pause kan være af mindre end 20 minutters varighed. Bestemmelsen kan undtagelsesvis fraviges, hvis arbejdsprocessen af tekniske grunde ikke kan afbrydes. Fravigelsen forudsætter, at der ydes kompenserende hvileperiode og de pågældende arbejdstagere ydes passende beskyttelse. 5. Ugentlig hviletid Er dækket af de gældende regler i arbejdsmiljøloven kap. 9 med tilhørende bekendtgørelse nr. 372 af 15. august Hvor det ugentlige fridøgn udskydes eller bortfalder efter gældende danske regler, skal der gives kompenserende fridøgn. Der kan lokalt træffes aftaler om, at det ugentlige fridøgn omlægges. Der må dog ikke være mere end 7 døgn mellem 2 fridøgn. Dansk Textil & Beklædning, Forbundet Træ-Industri-Byg og 3F Fagligt Fælles Forbund kan jf. bestemmelse herom godkende arbejdstidsplaner, hvor der er op til 12 døgn mellem to fridøgn. 6. Maksimal ugentlig arbejdstid Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid inkl. overarbejde kan indenfor en 4 måneders periode ikke overstige 48 timer. 7. Ferie Er dækket af den til enhver tid gældende ferielov og nærværende overenskomst. 8. Natarbejdets varighed Den normale arbejdstid for natarbejder kan ikke overstige 8 timer pr. arbejdsdøgn i gennemsnit over en periode på 3 måneder. Ved beregning indgår det ugentlige fridøgn ikke. Ved natarbejde af særlig risikofyldt karakter, jf. arbejdsmiljøloven 57, må arbejdstiden ikke overstige 8 timer pr. 24 timers periode. 9. Helbredskontrol Medarbejderne skal tilbydes gratis helbredskontrol, inden de begynder beskæftigelse med natarbejde, således som det er defineret i denne aftale, og derefter indenfor regelmæssige tidsrum på mindre end 3 år. Hvis det er muligt, overføres natarbejdere, der lider af helbredsproblemer, som påviseligt skyldes, at de udfører natarbejde, til dagarbejde. 10. Garantier i forbindelse med natarbejde Er dækket af eksisterende lovgivning

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N B E K L Æ D N I N G O G T E X L T I Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne i Beklædning & Textil Som du sikkert

Læs mere

Information om overenskomsten

Information om overenskomsten F a g l i g t F æ l l e s F o r b u n d I N D U S T R I G R U P P E N S K R Æ D D E R N E Information om overenskomsten www.3f.dk OK-forhandlingerne for skrædderne Som du sikkert har læst eller hørt i

Læs mere

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F)

VIKAROVERENSKOMSTEN HTS-A. Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) VIKAROVERENSKOMSTEN mellem HTS-A og Specialarbejderforbundet i Danmark (nu 3F) 2005 2007 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Dækningsområde...2 2. Vikarbureauets forpligtelser...2 3. Løn og arbejdstid Overenskomstdækkede

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

:44. Nærværende overenskomst er gældende for virksomheder i Danmark, som fremstiller autobetræk og konfektionering af møbelbetræk.

:44. Nærværende overenskomst er gældende for virksomheder i Danmark, som fremstiller autobetræk og konfektionering af møbelbetræk. 23-08-2006 16:44 Nærværende overenskomst er gældende for virksomheder i Danmark, som fremstiller autobetræk og konfektionering af møbelbetræk. Organisationernes adresser og telefonnumre: DANSK TEXTIL &

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S

OVERENSKOMST 3F TRANSPORTGRUPPEN COOP DANMARK A/S 3.48.0 OVERENSKOMST mellem 3F TRANSPORTGRUPPEN og COOP DANMARK A/S vedr. løn- og arbejdsforhold for medarbejdere, der er beskæftiget med rengøringsarbejde i Coop's butikker MARTS 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S

EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S EDGAR MADSEN FISKEEKSPORT & FILETFABRIK A/S HVIDE SANDE OVERENSKOMST 2010-2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (DSA) og 3F, Ringkøbing-Holmsland 2010 2012 2010 2012 OVERENSKOMST mellem DI Overenskomst

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem FREDBERG & LAURITSEN A/S og Dansk Socialrådgiverforening om løn- og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN FAGLÆRTEOVERENSKOMSTEN 2010 12 Indgået mellem DI Overenskomst II og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark og Malerforbundet i Danmark. 2010 2012

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder

Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Transportgruppen Overenskomst 2010-2012 for rengørings- og kantinearbejde på visse af Coop Danmarks virksomheder Overenskomst mellem Coop Danmarks A/S og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Fællesoverenskomst for provinsen. mellem. 3F s Transportgruppe

Fællesoverenskomst for provinsen. mellem. 3F s Transportgruppe Fællesoverenskomst for provinsen mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening og 3F s Transportgruppe 2014-2017 2 Indholdsfortegnelse 1 Overenskomstens område... 5 2 Arbejdstid... 5 2 a Feriefridage... 5

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Vaskerioverenskomsten

Vaskerioverenskomsten Vaskeri Overenskomsten 2010 2012 DI 1787 København V Tlf. 3377 3377 di.dk 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Tlf. 70 300 300 3f.dk DI nr. 794657 verenskomst 2010 2012 Vaskerioverenskomsten

Læs mere

skibsførere på havnebusser OverenskOmst

skibsførere på havnebusser OverenskOmst skibsførere på havnebusser OverenskOmst 2010 2012 DI Overenskomst II v/ DI og Søfartens Ledere gældende for skibsførere beskæftiget på havnebusser i HUR-området 2010 2012 OVERENSKOMST 2010-2012 Søfartens

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger.

Der tages forbehold for godkendelse af forhandlingsresultatet i DA samt i parternes kompetente forsamlinger. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Isoleringsoverenskomsten for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet mæglingsforslag, såfremt et sådant fremsættes

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne.

Forlig Overenskomsten med 3F blev den 13. marts 2014 fornyet ved et forlig mellem parterne. Orientering nr. 8/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Budoverenskomst for provinsen Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Transportoverenskomst

Transportoverenskomst Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2010 2012 Arbejdsgiver Forord Transportoverenskomsten indeholder generelle bestemmelser gældende for samtlige medarbejdere,

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for cafeterier, quick-food i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood i supermarkeder mv. Mæglingsforslag fremsat Efter flere forhandlingsmøder med 3F om fornyelse af Landsoverenskomsten for cafeterier, quickfood

Læs mere

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat

Overenskomstfornyelse Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Orientering nr. 9/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelse 2014 - Den Grafiske Overenskomst - HK/Privat Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse:

Side 1/2. Virksomhedens navn: CPR-nr.: Adresse: Postnr./by: Ansætter hermed på funktionærlignende vilkår Medarbejderens fulde navn: Adresse: Aftale om funktionærlignende ansættelsesforhold for ansatte omfattet af overenskomsterne mellem TEKNIQ og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metalarbejderforbund Virksomhedens navn: Side 1/2 CVR-nr.:

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal

OVERENSKOMST. DI Overenskomst I. Dansk Metal OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik Jernbanernes

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION

TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION TRANSPORTOVERENSKOMST FOR CHAUFFØRER, FLYTTEARBEJDERE, GRÆNSEOVERSKRIDENDE KØRSEL OG DAGRENOVATION Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Fagligt Fælles Forbund 2009 2010 Arbejdsgiver

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2

Til notater 25 Fritvalgs Lønkonto Stk. 1 Stk. 2 24-25 Anm. 22-24 De lokale parter kan søge råd og bistand vedrørende lønsystemer hos organisationerne samt i "Plusløn", som er organisationernes metodevejledning i lønsystemer. 25 Fritvalgs Lønkonto Fritvalgs

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal

Overenskomstfornyelsen Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Orientering nr. 10/2014 Løn og arbejdsforhold 11. april 2014 Overenskomstfornyelsen 2014 - Overenskomsten med Dansk El-Forbund/Dansk Metal Mæglingsforslaget er nu vedtaget og ændringerne i overenskomsten

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F)

Overenskomst. mellem. Danske Anlægsgartnere. Fagligt Fælles Forbund (3F) 2005 2008 GOLFBANER Overenskomst mellem Danske Anlægsgartnere og Fagligt Fælles Forbund (3F) Organisationernes navn og adresse: Danske Anlægsgartnere Sankt Knuds Vej 25 1903 Frederiksberg Tlf.: 33 860

Læs mere

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv.

Landsoverenskomsten for Bager- og konditorsvende i supermarkeder mv. Orientering Landsoverenskomsten for Bager og konditorsvende i supermarkeder mv. Indgåelse af aftale for bagere og konditorer i supermarkeder Den 1. marts blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

OVERENSKOMST VIKARER. Dansk Handel & Service Specialarbejderforbundet i Danmark

OVERENSKOMST VIKARER. Dansk Handel & Service Specialarbejderforbundet i Danmark OVERENSKOMST VIKARER 2004 Dansk Handel & Service Specialarbejderforbundet i Danmark Dansk Handel & Service Vester Farimagsgade 19 Postboks 500 1506 København V Tlf. 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail: dhs@dhs.dk

Læs mere

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri

OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri OK forslag Bygge- og anlægsoverenskomsten 3F Dansk Byggeri 15 stk. 5 Forskud feriefridage udgør 900,00 til voksenarbejdere og 550,00 til ungarbejdere. 1000,00 og 650,00. 18 stk. 2 Søn- og helligdage samt

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Metal-Transportoverenskomsten

Metal-Transportoverenskomsten Metal-Transportoverenskomsten 2012-2014 mellem DI Overenskomst I for Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening Arbejdsgiverforeningen for Kollektiv Trafik

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T 2014-2017 O V E R E N S K O M S T mellem J. B. JACOBSEN SEDEN A/S, OST ENGROS HAVEGÅRDSVEJ 8, 5240 ODENSE NØ og FØDEVAREFORBUNDET NNF Indholdsfortegnelse 1 - Arbejdstid... 3 2 - Timeløn... 3 3 - Forskudt

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer

Overenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer Overenskomst mellem og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010-2012 1 Overenskomstens område Stk. 1. Denne overenskomst omfatter lærervikarer, der engageres af et vikarbureau, der er medlem

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid.

Arbejdstid Der er aftalt overgangsregler for tilrettelæggelsen af medarbejdernes arbejdstid. Orientering Landsoverenskomsten for håndværksbagere- og konditorer mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Fødevareforbundet NNF gældende for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12

Afsnit Tillidsmand. a. Samarbejdet. b. Anmeldelsesskema afsnit 12 Afsnit 12 1. Tillidsmand a. Samarbejdet b. Anmeldelsesskema 68 Tillidsmandsregler Hvor vælges tillidsmand 1. På hver arbejdsplads eller virksomhed med mindst 5 medarbejdere vælger de beskæftigede medarbejdere

Læs mere

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Optikeroverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som Forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Optikeroverenskomsten Den 1. marts 2017 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne indgået aftale om fornyelse af optikeroverenskomsten

Læs mere

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet

BAGEROVERENSKOMST. mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet OV. NR. NNF-182 2012-2014 BAGEROVERENSKOMST mellem HOTEL, RESTAURANT- & TURISTERHVERVETS ARBEJDSGIVERFORENING (HORESTA-A) og FØDEVAREFORBUNDET NNF Næstformandssekretariatet 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering)

SÆROVERENSKOMST 2014/2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 ESVAGT A/S. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) SÆROVERENSKOMST 2014/2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og ESVAGT A/S og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Catering) For skibe registreret i Dansk Internationalt skibsregister Indholdsfortegnelse 1. Ansættelse...

Læs mere

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993.

Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993. 1. april 1993 Cirkulære nr. 623. eb/ai Vedr.: Forligsmandens mæglingsforslag af 30. marts 1993../. Hermed fremsendes det af forligsmanden den 30. marts 1993 fremsatte mæglingsforslag vedrørende overenskomsterne

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet

Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere. Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet Overenskomst mellem Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere og Tandteknikerforeningen/Serviceforbundet 2016-2017 1. Ansættelse: Stk. 1. Overenskomsten omfatter kliniske tandteknikere og andre ansatte,

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere