Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011"

Transkript

1 Europaudvalget 2011 Rådsmøde beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts februar 2011 J.nr BM-JAIC/rmh, she SM/eew Lige/ansmo 1. Forberedelse af DER s forårstopmøde a. Bidrag til Det Europæiske Semester, Den Årlige Vækstredegørelse i. Fællesrapporten om beskæftigelse og den Årlige Vækstredegørelse: Politisk vejledning om beskæftigelsespolitik, KOM (2011) 0011 side 3 - Vedtagelse af rådskonklusioner ii. Fællesrapporten om beskæftigelse, KOM (2011) 0011 side 5 - Godkendelse af rapporten iii. Forslag til rådsbeslutning om retningslinier for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, KOM (2011) 0006 side 8 - Generel indstilling b. Den europæiske platform mod Fattigdom og Social Eksklusion, KOM (2010) 0758 side 10 i. En europæisk ramme for social og territoriel sammenhæng - Vedtagelse af rådskonklusioner ii. Flagskibsinitiativ i Europa 2020-strategien - Godkendelse af udtalelsen fra Komitéen for Social Beskyttelse c. Vurdering af den sociale dimension af Europa 2020-strategien: Rapport fra Komitéen for Social Beskyttelse, KOM-dokument foreligger ikke side 12 - Vedtagelse af rapportens hovedbudskaber d. Forberedelse af det sociale trepartstopmøde, KOM-dokument foreligger ikke side 14 - Information fra formandskabet 2. Udvikling af et informationsudvekslingssystem for at styrke det administrative samarbejde i forbindelse med udstationering af arbejdstagere, KOM-dokument foreligger ikke side 16 - Vedtagelse af rådskonklusioner

2 3. Den europæiske Ligestillingspagt, KOM-dokument foreligger ikke side 18 - Vedtagelse af rådskonklusioner 4. Fremskridt om Ligestilling mellem kvinder og mænd, 2010: Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, KOM-dokument foreligger ikke side 20 - Præsentation ved Kommissionen af den årlige rapport 5. Mod tilstrækkelige, bæredygtige og sikre europæiske pensionssystemer: Rapport om høringen over grønbogen, KOM-dokument foreligger ikke side 22 - Forelæggelse ved Kommissionen - Udveksling af synspunkter Punkterne 1a, 1d, 2, og 5 hører under beskæftigelsesministerens ressort. Punkterne 1b og 1c hører under socialministerens ressort. Punkterne 3 og 4 hører under ligestillingsministerens ressort. 2

3 1a,i) Fællesrapporten om beskæftigelse og Den Årlige Vækstredegørelse: Politisk vejledning om beskæftigelsespolitik, KOM(2011) Vedtagelse af rådskonklusioner Nyt notat. Resumé EPSCO skal under dette punkt som sit bidrag til Det Europæiske Semester vedtage et sæt rådskonklusioner om Fællesrapporten i sammenhæng med Den årlige Vækstredegørelse: politisk vejledning om beskæftigelsespolitikker. Formålet med Rådets konklusioner er at udpege hovedområder vedrørende beskæftigelsen, som Det Europæiske Råd senere herefter kan anvende som strategisk vejledning af medlemslandene, og som forventes afspejlet i landenes nationale reformprogrammer i april Regeringen er generelt positiv over for udkastet til rådskonklusioner og kan støtte deres vedtagelse. 1. Baggrund EU-landene besluttede i september 2010 at introducere en ny ramme for de økonomiske samarbejdsprocesser i EU, Det Europæiske Semester. Det Europæiske Semester dækker alle elementer af den økonomiske overvågning, herunder Europa 2020-strategien. EPSCO s rådskonklusioner understreger i den forbindelse, at beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitiske reformer er væsentlige dele af reformerne både under den makroøkonomiske og den tematiske overvågning under EU2020- strategien. Formålet med Rådets konklusioner er at udpege hovedområder vedrørende beskæftigelsen, som Det Europæiske Råd senere herefter kan anvende som strategisk vejledning medlemslandene, og som forventes afspejlet i landenes nationale reformprogrammer i april Formål og indhold Formålet med Rådets konklusioner Fællesrapporten i sammenhæng med Den årlige Vækstredegørelse: Politisk vejledning om beskæftigelsespolitikker er at udpege hovedområder vedrørende beskæftigelsen, som Det Europæiske Råd senere herefter kan anvende som strategisk vejledning medlemslandene, og som forventes afspejlet i landenes nationale reformprogrammer i april EPSCO forventes at vedtage rådskonklusioner, der vil lægge vægt på, at medlemslandene, når de præsenterer de nationale reformprogrammer i midten af april 2011, definerer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at: Skat og sociale ydelsessystemer er vækst og beskæftigelsesfremmende, at skatter flyttes hvis det er passende væk fra arbejdskraft til andre aktiviteter, der favoriserer nye ansættelser og udvider anvendelse af mere effektive beskæftigelsesydelser og beskæftigelsesfradrag; Unge, der træder ind på arbejdsmarkedet, nyder godt af kontraktmæssige forhold, der fungerer som trappetrin i et karriereforløb Den effektive tilbagetrækningsalder øges ved at udfase for tidlige tilbagetrækningsordninger og at pensionsrettigheder tilpasses til udviklingen i den forventede levetid, samt at politikker for aktiv aldring sikrer træning, sundhed og arbejdsvilkår for ældre arbejdstagere; 3

4 Arbejdsomkostningerne udvikler sig på linje med arbejdsproduktiviteten og foreneligt med et lavt inflationsniveau under respekt for arbejdsmarkedets parters rolle med hensyn til lønforhandling; Dagpengesystemer er udformet, så det kan betale sig at arbejde, og baseret på et system med et gensidigt ansvar mellem ledige og jobcentre; Målrettede aktiveringsforanstaltninger, der støtter udsatte grupper, især dem med lave eller ingen kvalifikationer; Omkostningseffektive uddannelses- og træningspolitikker hvor lærerne har de rigtige incitamenter til at forbedre deres færdigheder og med fokus på arbejdsmarkedets behov og mere effektive linjer efter dygtighed. 3. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Gældende dansk ret 6. Konsekvenser Forslaget har ikke nogen direkte lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser, administrative konsekvenser for erhvervslivet eller konsekvenser for beskyttelsesniveauet. Initiativer, der styrker overvågningen og koordineringen af medlemslandenes økonomiske politik, herunder beskæftigelsespolitik, bidrager på sigt til en sundere økonomi, ligesom gennemførelse af strukturreformer og tidligere korrektion af ubalancer har positive samfundsøkonomiske konsekvenser. 7. Høring Rådskonklusionerne vil blive sendt til Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale forhold til orientering. 8. Generelle forventninger til andre landes holdning Der forventes en generelt positiv holdning til rådskonklusionerne. 9. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen er generelt positiv over for udkastet til rådskonklusioner. 10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg. Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 4

5 1a,ii) Fællesrapporten om beskæftigelse, KOM(2011) Godkendelse af rapporten Nyt notat. Resumé EU-landene besluttede i 2010 at introducere en ny ramme for de økonomiske samarbejdsprocesser i EU, Det Europæiske Semester, herunder Den Årlige Vækstredegørelse. Fællesrapporten, som er fælles for Kommissionen og EPSCO, er nu en del af Den Årlige Vækstredegørelse. Dette års Fællesrapport er primært fremadskuende og uddyber de beskæftigelsesmæssige budskaber i hovedrapporten, Den Årlige Vækstredegørelse. Analyserne og budskaberne baserer sig på bl.a. beskæftigelsesretningslinjerne og resultaterne af eksaminationen af medlemslandenes udkast til nationale reformprogrammer. Kommissionen understreger, at Vækstredegørelsens prioriterede strukturreformer kræver medlemslandenes snarlige opmærksomhed. Det er nødvendigt, at der sker en hurtig reduktion af ledigheden, og at der gennemføres effektive arbejdsmarkedsreformer for at skabe flere og bedre jobs. Regeringen er generel positiv over for Kommissionens udkast til Fællesrapport. 1. Baggrund EU-landene besluttede i september 2010 at introducere en ny ramme for de økonomiske samarbejdsprocesser i EU, Det Europæiske Semester. Det Europæiske Semester dækker alle elementer af den økonomiske overvågning, herunder Europa 2020-strategien. Dermed indgår Fællesrapporten (fælles for Kommissionen og EPSCO) som en del af Den Årlige Vækstredegørelse. I forhold til den tidligere Lissabon-proces udgør det Europæiske Semester en mere integreret tilgang til den økonomiske politik i EU med henblik på økonomisk genopretning og en holdbar økonomisk politik fremadrettet. 2. Formål og indhold Kommissionen redegør i Den Årlige Vækstredegørelse for sin samlede vurdering af EU s økonomiske situation, herunder bl.a. makroøkonomiske ubalancer og de økonomisk-politiske udfordringer, herunder fremskridt med hensyn til hovedmålene i Europa 2020-strategien og strukturreformer. Kommissionen fremlægger økonomiske anbefalinger til EU som helhed. Vækstundersøgelsen udgør grundlaget for Det Europæiske Råds retningslinjer og konklusioner med henblik på medlemslandenes udarbejdelse og fremlæggelse af bl.a. nationale reformprogrammer. Vækstundersøgelsen indeholder fire separate rapporter, herunder Fællesrapporten, som bygger på medlemslandenes nationale reformprogrammer. Dette års Fællesrapport er primært fremadskuende og uddyber de beskæftigelsesmæssige budskaber i hovedrapporten, Den Årlige Vækstrapport. Analyserne og budskaberne baserer sig på bl.a. beskæftigelsesretningslinjerne og resultaterne af eksaminationen af medlemslandenes udkast til nationale reformprogrammer (som fandt sted i november 2010). 5

6 Fællesrapporten fremhæver, at udviklingen i beskæftigelsen påvirker de makroøkonomiske rammevilkår. Arbejdsmarkedet har stabiliseret sig, og der er tegn på fremgang i nogle medlemslande. Væksten blev i 2. kvt på 0,2 pct. positiv for første gang i næsten to år. Arbejdsløshedsprocenten på aktuelt 9,6 pct., synes at have stabiliseret sig på dette niveau. Kommissionen giver udtryk for, at efterspørgslen efter arbejdskraft har vist en fortsat relativ fremgang over det sidste år. Der er imidlertid stigende bekymring for mismatch mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft. Kommissionen fremhæver i den forbindelse, at de sektorer, der har en hurtigere fremgang, ikke er dem der skilte sig af med flest jobs ved begyndelsen af krisen. Det ses som et skift i sektorernes behov for færdigheder under krisen. Kommissionen peger også på, at den negative side efter anvendelsen af arbejdsfordelingsordninger under krisen er fastholdelsen af medarbejdere og det deraf følgende fald i produktiviteten pr. medarbejder. Arbejdsproduktiviteten viste en negativ vækst i perioden fra midten af 2008 og til 1. kvt. 2009, men har herefter været positiv på 2 pct. pr år. Fællesrapporten fremhæver, at indfrielsen af de overordnede mål vedrørende beskæftigelse, uddannelse og social inklusion kræver en gennemførelse af et bredt spektrum af integrerede politikker. Kommissionen understreger, at flexicuritypolitikker er de bedste instrumenter i den forbindelse. Opnåelsen af fuld beskæftigelse kræver gennemførelse af integrerede politikker, som indeholdt i beskæftigelsesretningslinje nr. 7, herunder politikker, der fremmer højere erhvervsfrekvenser, bedre fungerende arbejdsmarkeder, jobskabelse, aktiv arbejdsmarkedspolitik, ligestilling mht. køn og balance mellem privatliv og arbejdsliv, sociale sikringssystemer samt lønsystemer, der sikrer, at reallønnen udvikler sig på linje med produktiviteten. Medlemslandenes arbejdsstyrker skal have et højt niveau mht. færdigheder og uddannelse. Medlemslandene skal fortsat forbedre deres uddannelsessystemer, herunder en bedre tilpasning af uddannelsesudbuddet til arbejdsmarkedets behov. De skal forbedre niveauet mht. basale færdigheder og nøglekompetencer ved at tackle for tidlig afgang fra skolesystemet, og flere har behov for at opnå de højeste kvalifikationsniveauer. De faglige uddannelsers kvalitet og attraktivitet skal forbedres. Eksklusion fra arbejdsmarkedet, dårlige arbejdsforhold og manglende muligheder for at forbedre sin situation på et segmenteret arbejdsmarked er alle centrale årsager til fattigdom. Medlemslandene skal derfor fremme inkluderende arbejdsmarkeder, forebygge fattigdom via passende, holdbare sociale beskyttelsessystemer og adgang til service af høj kvalitet, investere i aktive inklusionsstrategier samt forbedre arbejdsmarkedsperspektivet for forældre mhp. at bryde overførsel af fattigdom fra en generation til den næste. I Fællesrapportens fremadrettede perspektiver fremhæver Kommissionen, at udviklingen på arbejdsmarkederne i hovedparten af medlemslandene nødvendiggør, at de retter fokus fra den konjunkturregulerende indsats til strukturreformer. Kommissionen understreger, at Vækstrapportens prioriterede strukturreformer kræver medlemslandenes snarlige opmærksomhed. Det er nødvendigt, at der sker en hurtig re- 6

7 duktion af ledigheden, og at der gennemføres effektive arbejdsmarkedsreformer med henblik på at skabe flere og bedre jobs. 3. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Gældende dansk ret 6. Konsekvenser Forslaget har ikke nogen direkte lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser, administrative konsekvenser for erhvervslivet eller konsekvenser for beskyttelsesniveauet. Initiativer, der styrker overvågningen og koordineringen af medlemslandenes økonomiske politik, herunder beskæftigelsespolitik, bidrager på sigt til en sundere økonomi, ligesom gennemførelse af strukturreformer og tidligere korrektion af ubalancer har positive samfundsøkonomiske konsekvenser. 7. Høring Fællesrapporten vil blive sendt til Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale forhold til orientering. 8. Generelle forventninger til andre landes holdning Der forventes en generelt positiv holdning til fællesrapporten. 9. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen er generelt positiv over for udkastet til fællesrapporten. 10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg. Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Den Årlige Vækstredegørelse med bilag blev forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering den 14. januar 2011 forud for ECOFIN. 7

8 1a,iii) Forslag til rådsbeslutning om retningslinier for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, KOM (2011) Godkendelse af EMCO udtalelse - Politisk enighed Nyt notat 1. Baggrund Rådet skal på forslag af Kommissionen og efter høring af bl.a. Europa-Parlamentet opnå politisk enighed om nye retningslinjer for beskæftigelsen, jf. traktatens artikel 148, stk. 2. Beskæftigelsesudvalget har i den forbindelse fremlagt sin udtalelse til støtte for Rådets vedtagelse. 2. Formål og indhold Retningslinjerne for beskæftigelsen, som indgår i de integrerede retningslinjer, der omfatter de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer vedrørende makro- og mikroøkonomi samt retningslinjerne for beskæftigelsen, er grundlaget for medlemslandenes udarbejdelse af deres nationale strategier for beskæftigelsen, som indgår i medlemslandenes nationale reformprogrammer (NRP er). Kommissionen har fremlagt forslag til rådsbeslutning om retningslinjer for medlemslandenes beskæftigelsespolitikker for Kommissionen foreslår, at beskæftigelsesretningslinjerne, der er indeholdt i bilag til Rådets beslutning af 21. oktober 2010, fastholdes for 2011, og at medlemslandene skal tage hensyn til dem ved tilrettelæggelsen af deres beskæftigelsespolitikker. Beskæftigelsesudvalgets udtalelse støtter Kommissionens forslag bl.a. under henvisning til, at retningslinjerne fra 2010 bør anvendes til færdiggørelsen af de foreløbige nationale reformprogrammer fra 2010, idet medlemslandene skal indlevere de endelige udgaver i det første Europæiske Semester i 1. halvår Europa-Parlamentets udtalelse Europa-Parlamentet høres i henhold til traktatens art stk. 2. Udtalelsen, som behandles i Parlamentets Udvalg for Beskæftigelse og Sociale Anliggender, foreligger endnu ikke. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsnærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Gældende dansk ret Kommissionens forslag til retningslinjer for beskæftigelsen har ikke i sig selv konsekvenser for dansk ret. 6. Konsekvenser Forslaget har ikke nogen direkte lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser, administrative konsekvenser for erhvervslivet eller konsekvenser for beskyttelsesniveauet. 7. Høring 8

9 Beskæftigelsesretningslinjerne for 2011 vil blive sendt til EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold til orientering. 8. Generelle forventninger til andre landes holdninger Der forventes en generel positiv holdning hos medlemslandene til Kommissionens forslag til retningslinjer for beskæftigelsen for Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen er generel positiv over for Kommissionens forslag om, at retningslinjerne fra 2010 fastholdes for 2011, og at medlemslandene skal tage hensyn til dem ved tilrettelæggelsen af deres beskæftigelsespolitikker. 10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 9

10 1b) Den europæiske platform mod Fattigdom og Social Eksklusion, KOM (2010) 758 i. En europæisk ramme for social og territoriel sammenhæng - Vedtagelse af rådskonklusioner ii. Flagskibsinitiativ i Europa 2020-strategien - Godkendelse af udtalelsen fra Komitéen for Social Beskyttelse Resumé Komitéen for social beskyttelse (SPC) har udarbejdet et udkast til en udtalelse om den nye europæiske platform mod fattigdom og social eksklusion. SPC støtter i udkastet op om platformen og initiativerne i denne. 1. Baggrund EU vedtog sidste år Europa 2020-strategien, der indeholder fem overordnede mål og syv flagskibsinitiativer, som skal sikre bæredygtig vækst i det næste årti. Et af disse flagskibsinitiativer er en europæisk platform mod fattigdom og social udstødelse, som SPC har udarbejdet en udtalelse om. 2. Formål og indhold Af udtalelsen fremgår det, at SPC støtter vurderingen i platformen af behovet for på både nationalt niveau og EU-niveau at udarbejde tiltag til bekæmpelse af fattigdom dette dog med respekt for subsidiaritetsprincippet. SPC opfordrer endvidere til, at der i forbindelse med større politiske initiativer i højere grad udarbejdes og integreres analyser af de sociale konsekvenser af tiltagene. SPC ønsker også at sikre en større og mere effektiv anvendelse af EU-midler til støtte for social inklusion og fremme af evidensbaseret social innovation. SPC understreger ligeledes, at komitéen ønsker at spille en aktiv rolle i forbindelse med iværksættelsen af platformen. Bl.a. vil SPC, som følge af dens forpligtelser i henhold til at overvåge opfyldelsen af målsætningerne i platformen, deltage i de årlige konventer i forbindelse med platformen (Annual Convention of the European Platform). SPC vil forud for rådsmødet i juni 2011 også forberede en udtalelse om, hvordan målene og arbejdsmetoderne i den åbne koordinationsmetode bedst tilpasses 2020-strategien. Derudover vil SPC sammen med Beskæftigelseskomitéen (EMCO) søge at udnytte synergierne mellem platformen mod fattigdom og social eksklusion og andre relevante flagskibsinitiativer, herunder initiativerne New skills and jobs og Youth on the move. Afslutningsvis understreger SPC, at komitéen gennem dens arbejdsprogram vil bidrage til realiseringen af de langsigtede handlingsplaner, som annonceres i platformen. I SPC s arbejdsprogram understreges det blandt andet, at effektive og økonomisk overkommelige sociale serviceydelser af høj kvalitet er et nøgleværktøj i bekæmpelsen af fattigdom, at bekæmpelse af børnefattigdom bør prioriteres på alle relevante områder, og at anvendelse af midler fra EU s strukturfonde til at fremme prioriteterne i 2020-strategien vil øge effekten af sidstnævnte. 3. Europa-Parlamentets udtalelser 4. Nærhedsprincippet 10

11 5. Gældende dansk ret 6. Konsekvenser 7. Høring Udkastet til udtalelsen har været drøftet i Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og sociale forhold. 8. Generelle forventninger til andre landes holdninger Det forventes, at alle lande tager udkastet til udtalelsen til efterretning. 9. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen kan tage udkastet til udtalelsen til efterretning. 10. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Udkastet til udtalelsen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 11

12 1c) Vurdering af den sociale dimension af Europa 2020-strategien: Rapport fra Komitéen for Social Beskyttelse, KOM-dokument foreligger ikke - Vedtagelse af rapportens hovedbudskaber Resumé Komitéen for social beskyttelse (SPC) har udarbejdet en rapport om Europa strategien, hvori SPC vurderer den sociale dimension af strategien. I hovedbudskaberne fra rapporten gennemgås de vigtigste konklusioner, herunder i relation til fattigdom og social eksklusion, børnefattigdom og bæredygtige sociale systemer. 1. Baggrund EU vedtog sidste år Europa 2020-strategien, som skal sikre bæredygtig vækst i det næste årti. I strategien indgår blandt et mål om at reducere antallet af borgere, der lever i risiko for fattigdom og social eksklusion med 20 mio. inden Formål og indhold Rapportens hovedbudskaber indledes med en opridsning af den sociale situation i Europa: At hver femte EU-borger lever i risiko for fattigdom eller social eksklusion, og at 40 millioner mennesker lever i en tilstand af svær deprivation. EUlandene har forpligtet sig til at reducere antallet af mennesker, der lever i risiko for fattigdom eller social eksklusion med 20 millioner inden Opfyldelsen af dette mål kræver, ifølge resuméet af rapporten, ambitiøse nationale mål og redskaber til at indfri disse mål, således at det sikres, at bekæmpelsen af fattigdom er en del af den overordnede genopretningsstrategi. I denne proces er det ligeledes vigtigt at mobilisere alle relevante interessenter. Af rapportens hovedbudskaber fremgår også, at hurtig tilbagevenden til økonomisk vækst samt gode beskæftigelses- og uddannelsespolitikker vurderes som værende afgørende i kampen mod fattigdom og social eksklusion. Der opfordres til, at genopretningen af de offentlige budgetter og reformerne af de sociale sikringssystemer forløber således, at midlerne både sikrer systemernes bæredygtighed og tilstrækkelighed. Parallelt hermed advares imod, at de mest udsatte grupper kommer til at bære størstedelen af de byrder, som følger af konsolideringerne af de offentlige budgetter. Endelig anses aktive inklusionsstrategier, der kombinerer overførselsindkomster, adgang til arbejdsmarkedet samt sundhedsrelaterede og sociale serviceydelser, som nødvendige i forhold til at undgå længerevarende social eksklusion. Af hovedbudskaberne fremgår ydermere, at 25 millioner børn befinder sig i risiko for fattigdom eller social eksklusion i EU. Hvis det skal forhindres, at fattigdom overføres fra generation til generation, er det, ifølge rapporten, bl.a. vigtigt at prioritere indgriben allerede i den tidlige barndom inden for områder som sundhed og uddannelse og at sikre, at forældrene er i beskæftigelse. I tillæg til indsatsen mod børnefattigdom opfordres der i rapporten også til, at der rettes særlig opmærksomhed mod bekæmpelse af hjemløshed. Yderligere understreges vigtigheden af at maksimere antallet af år, EU-borgere er til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette er nødvendigt, hvis pensionssystemerne også i fremtiden skal være tilstrækkelige og bæredygtige. Endelig opfordres også til, at bl.a. effektiviteten og lydhørheden inden for sundhedspleje og langtidpleje øges, 12

13 hvilket eksempelvis kan ske ved at koordinere og integrere sociale tiltag med sundhedspleje. 3. Europa-Parlamentets udtalelser 4. Nærhedsprincippet 5. Gældende dansk ret 6. Konsekvenser 7. Høring Rapporten har været drøftet i Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og sociale forhold. 8. Generelle forventninger til andre landes holdninger Det forventes, at alle lande tager rapporten til efterretning. 9. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen kan tage rapporten til efterretning. 10. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Rapporten har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 13

14 1d) Forberedelse af det sociale trepartstopmøde, KOM-dokument foreligger ikke - Information fra formandskabet Nyt notat. 1. Baggrund Rådet vedtog under det danske EU-formandskab i 2002 et forslag fra Kommissionen til rådsbeslutning om, at der hvert år skulle afholdes et "socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse" forud for Det europæiske Råds møde i marts. Lissabon-traktatens artikel 152 omhandler arbejdsmarkedets parters rolle, herunder det sociale trepartstopmøde. 2. Formål og indhold Formålet med de sociale trepartstopmøder er at styrke den sociale dialogs rolle gennem konsultationer med arbejdsmarkedets parter på europæisk plan om beskæftigelse, økonomisk politik og social beskyttelse, herunder Europa 2020 strategien. Det sociale trepartstopmøde bringer den sociale trojka (det nuværende og de to følgende EU-formandskaber), Kommissionen og arbejdsmarkedets parter på europæisk niveau sammen mindst én gang om året. Mødets diskussioner/ resultater skal rapporteres til DER. Det ungarske formandskab vil på rådsmødet give information om forberedelse af det sociale trepartstopmøde. Formandskabet har endnu ikke oplyst om emnet for drøftelserne på det sociale trepartstopmøde, men det må forventes, at det europæiske semester samt mulighederne for jobskabelse i en tid med fiskal konsolidering vil være et tema. Som kommende formandskab deltager Danmark i mødet. 3. Europa-Parlamentets udtalelse Europa-Parlamentet skal ikke høres. 4. Nærhedsprincippet 5. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor 6. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet og Sagen har ikke umiddelbart konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet og beskyttelsesniveauet. 7. Høring Spørgsmålet om høring er ikke relevant. 8. Regeringens foreløbige generelle holdning 14

15 Regeringen er generelt positiv over for afholdelsen af de sociale trepartstopmøder, som vurderes at bidrage til yderligere inddragelse af arbejdsmarkedets parter i gennemførelsen af strategien vedrørende vækst og beskæftigelse. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger De andre medlemslande har traditionelt støttet afholdelsen af disse møder, hvilket også forventes at blive tilfældet denne gang. 10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 15

16 2) Udvikling af et informationsudvekslingssystem for at styrke det administrative samarbejde i forbindelse med udstationering af arbejdstagere, KOMdokument foreligger ikke - Vedtagelse af rådskonklusioner Nyt notat. 1. Baggrund Som opfølgning på meddelelsen Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser maksimering af fordele og potentiale og sikring af arbejdstagernes beskyttelse vedtog Kommissionen den 3. april 2008 en henstilling om udbygning af det administrative samarbejde i forbindelse med udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser. Rådet vedtog herefter et sæt rådskonklusioner i juni Ifølge disse skulle der nedsættes en task-force, der skulle udføre undersøgelser med henblik på at udvikle mulige modeller til et særligt system til udveksling af oplysninger, herunder muligheden for at anvende en særlig applikationsudgave af informationssystemet for det indre marked (IMI). Task-forcens arbejde er afsluttet i 2010, og der er udarbejdet forslag til rådskonklusioner om udvikling af et informationsudvekslingssystem for at styrke det administrative samarbejde i forbindelse med udstationering af arbejdstagere, herunder lancering af et pilotprojekt for at teste en særlig applikationsudgave af IMIsystemet. Forslag til rådskonklusioner er sat på dagsordenen med henblik på vedtagelse. 2. Formål og indhold Tjenesteydere, som udstationerer arbejdstagere, der i kortere eller længere tid udfører arbejde i et andet EU-land, er i henhold til udstationeringsdirektivet forpligtet til at overholde en kerne af klart definerede beskyttelsesregler i værtslandet, uanset varigheden af udstationeringen. Dette gælder fx arbejdsmiljø, arbejdstagerbeskyttelse, løn- og arbejdsvilkår mv. Myndigheder i EU har efterlyst et styrket administrativt samarbejde for at sikre, at de udstationerede arbejdstagere bliver sikret denne kerne af beskyttelsesregler. Et elektronisk informationssystem vil kunne lette adgangen til disse oplysninger. Rådskonklusionerne opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte et pilotprojekt, gerne i foråret Pilotprojektet skal teste funktionsdygtighed og nytteværdi af et separat og særligt modul af IMI systemet til brug for implementeringen af de bestemmelser i udstationeringsdirektivet, der handler om det administrative myndighedssamarbejde. Kommissionen vil finansiere udviklingen af systemet samt uddannelse i brug af systemet, hvilket fremgår af rådskonklusionerne. Endvidere inviteres Kommissionen til at yde den nødvendige støtte og bistand til medlemsstaterne samt regelmæssigt at orientere ekspertgruppen om udstationering om udviklingen i det administrative 16

17 samarbejde, herunder særligt erfaringerne med brug af IMI systemet. Senest et år efter iværksættelsen af pilotprojekter skal Rådet orienteres om udviklingen. Det kan oplyses, at IMI-systemet fra 2008 har været anvendt til informationsudveksling inden for 4 lovregulerede erhverv (læger, fysioterapeuter, farmaceuter og revisorer), som er omfattet af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (direktiv 2005/36/EF). Fra 2010 har IMI været anvendt til informationsudveksling om serviceydere, som er omfattet af servicedirektivet. Erhvervs- og Byggestyrelsen er national IMI-koordinator i Danmark. 3. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Gældende dansk ret 6. Konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, erhvervslivet samt beskyttelsesniveauet Forslaget til rådskonklusioner har ikke statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser eller konsekvenser for EU s budget. Forslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. Forslaget har ikke relevans for beskyttelsesniveauet. 7. Høring Rådskonklusionerne vil blive sendt til orientering til EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold. 8. Generelle forventninger til andre landes holdning Alle medlemsstater forventes at støtte rådskonklusionerne. 9. Regeringens foreløbige holdning Regeringen har en positiv holdning til rådskonklusionerne. Det bemærkes, at Danmark under arbejdet i task-forcen fik tilsagn om, at der ved udformningen af IMImodulet tages højde for den danske model, herunder arbejdsmarkedets parters rolle i relation til fastsættelse af løn- og arbejdsvilkår. 10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 17

18 3) Den europæiske Ligestillingspagt, KOM-dokument foreligger ikke - Vedtagelse af rådskonklusioner Nyt notat. 1. Baggrund Rådet skal på forslag af det ungarske formandskab opnå politisk enighed om en opdatering af den Europæiske Ligestillingspagt. Den nye pagt skal erstatte den hidtidige ligestillingspagt, der blev vedtaget i 2006 af Det Europæiske Råd (DER). Ligestillingspagten fra 2006 byggede videre på EU s strategi for ligestilling Denne hidtidige ligestillingspagt blev blandt andet foreslået af Anders Fogh Rasmussen, Göran Persson og Jacques Chirac, og kan tolkes som et udtryk for enighed mellem EUlandene og Europa-Kommissionen om at prioritere ligestilling mellem kønnene højt. Indholdet af både den hidtidige og den nye pagt kan hovedsageligt siges at være brede hensigtserklæringer. I 2006 vedtog alene DER pagten. I 2011 skal EPSCO vedtage rådskonklusioner, før pagten efter planen forelægges DER. Rådskonklusionerne om den nye pagt er til vedtagelse på EPSCOrådsmødet den 7. marts Formål og indhold Den nye Ligestillingspagt skal vise medlemsstaternes opbakning til betydningen af ligestilling, herunder at ligestilling er en afgørende forudsætning for at opnå målene for EUROPA En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. I pagtens fokuseres der særligt på tre områder; bekæmpelse af uligeløn og nedbrydelse af det kønsopdelte arbejdsmarked, forbedring af balancen mellem familie- og arbejdsliv samt bekæmpelse af vold imod kvinder. Endelig fremhæves overordnede tiltag til implementering af pagten, herunder kønsmainstreaming og inddragelsen af mænd og drenge i ligestillingsindsatsen. I relation til bekæmpelse af uligeløn og nedbrydelse af det kønsopdelte arbejdsmarked fremhæves blandt andet ønsker om en højere beskæftigelsesfrekvens for kvinder, bekæmpelse af kønsstereotype uddannelses- og karrierevalg, tiltag for øget ligeløn samt flere kvinder på topposter. Hvad angår forbedring af balancen mellem familie- og arbejdsliv betones eksempelvis behovet for børnepasningsinstitutioner sammen med behovet for fleksible arbejdsvilkår og orlovsordninger for både kvinder og mænd. Med hensyn til bekæmpelse af vold imod kvinder omtales blandt andet betydningen af forebyggelse og inddragelsen af mænd og drenge i bekæmpelsen af vold imod kvinder. 3. Europa-Parlamentets udtalelse Europa-Parlamentet skal ikke høres. 4. Nærhedsprincippet 5. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor 18

19 6. Konsekvenser Sagen har ingen lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Høring Rådskonklusionerne om den europæiske Ligestillingspagt Rapporten har været forelagt EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold. Blandt organisationerne afgav alene LO - Landsorganisationen i Danmark kommentarer. LO hilste overordnet retningslinjerne velkommen. Særligt glædede LO sig over strategiens fokus på fleksible arbejdsvilkår og forældreorlov for både kvinder og mænd. 8. Generelle forventninger til andre landes holdning Der forventes, at medlemsstaterne støtter vedtagelsen af rådskonklusionerne. Det forventes dog, at landene samtidig vil gentage deres oprindelige ønsker om en mere ambitiøs eller mindre ambitiøs ligestillingspagt. 9. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter vedtagelsen af rådskonklusionerne, men finder, at Ligestillingspagten giver et fragmenteret og uklart billede af EU s indsats for ligestilling. 10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 19

20 4) Fremskridt om Ligestilling mellem kvinder og mænd, 2010: Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, KOM-dokument foreligger ikke - Præsentation ved Kommissionen af den årlige rapport Nyt notat. 1. Baggrund Kommissionen præsenterer hvert år op til den 8. marts (kvindernes internationale kampdag) en rapport om status for ligestillingen i EU. 2. Formål og indhold Rapporten beskriver status, udviklingen og nye initiativer i medlemsstaterne på de fem prioriterede områder i Kommissionens strategi for ligestilling : lige økonomisk uafhængighed, lige løn for lige arbejde og arbejde af lige værdi, ligestilling på topposter, bekæmpelse af vold imod kvinder & ligestilling udenfor EU. I rapporten konkluderes det, at der er en generel tendens i retning af øget ligestilling, men at udviklingen går langsomt. Danmark fremhæves positivt i rapporten på en række områder. Eksempelvis omtales det forhold, at danske kvinders beskæftigelsesfrekvens er den højeste i EU, og også Danmarks indsats for flere kvinder i ledelse og bekæmpelse af vold nævnes. 3. Europa-Parlamentets udtalelse Europa-Parlamentet skal ikke høres. 4. Nærhedsprincippet 5. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor 6. Konsekvenser Sagen har ingen lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Høring Rapporten vil blive sendt til EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold til orientering. 8. Generelle forventninger til andre landes holdning Der forventes, at medlemsstaterne tager rapportens konklusioner til efterretning. 9. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen tager rapportens konklusioner til efterretning. 20

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 206 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011 17. februar 2011 J.nr. 2011-00001078 BM-JAIC/rmh,

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om: Kommissionens Grønbog: Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om: Kommissionens Grønbog: Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0365 Bilag 1 Offentligt N O T A T 2. september 2010 Folketingets Europaudvalg Kopi til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg J.nr. 2010-0012198 Grundnotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund

2. Garanti for tilstrækkelige pensioner i et aldrende samfund Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del Bilag 48 Offentligt N O T A T 20. september 2015 Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 5. oktober 2015 Sagsnr. CAIJ/Isy 1. Erfaringer fra Det Europæiske

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder

Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del Bilag 236 Offentligt N O T A T 24-05-2017 Grund- og nærhedsnotat en europæisk søjle af sociale rettigheder J.nr. 2017-3348 CAIJ Europæisk søjle af sociale rettigheder

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 246 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-131 Center for Europa og Nordamerika Den 7. juni 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 24.

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Maltas nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 267 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Maltas nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Maltas stabilitetsprogram

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Samlenotat Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg AK/AT RMH/JAIC 17. Direktivforslag vedr. ændring og forenkling

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0405 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2014 COM(2014) 405 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2014

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 2020 Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET 17. marts 2010 Center for Europa Grundnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens meddelelse Europa 2020 en strategi for

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3331 - alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 10. juli 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 23.

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3074 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3074 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3074 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Samlenotat Konkurrenceevnerådsmøde den 9.-10. marts 2011 (forskningsdelen) Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Det Europæiske Semester: Årlig

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE

07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE 07.10.2010 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 10-0823 1061 København K LIPE Høringssvar til Europa-Kommissionens GRØNBOG - Sikre, tilstrækkelige og bæredygtige pensionssystemer i Europa FTF har modtaget

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0455 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet Jura og International J.nr. 2011-5794 lec 1. november 2011 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014

Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3324 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Samlenotat til ECOFIN 20. juni 2014 Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med 1. Udkast til EU s budget for 2014 - Præsentation

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 223 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske

Meddelelsen har i sig selv ikke lovgivningsmæssige, statsfinansielle, samfundsøkonomiske Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 371 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Meddelelse fra Kommissionen om digitalisering

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009

SAMLENOTAT Rådsmøde(almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 23. -24. februar 2009 Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0038 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2.1. Kontoret for europapolitik og internationale relationer Den 11. februar 2009 FVM 634 SAMLENOTAT

Læs mere

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS

EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS EN PAGT FOR EUROEN STÆRKERE KOORDINERING AF DEN ØKONOMISKE POLITIK MED HENBLIK PÅ KONKURRENCEEVNE OG KONVERGENS Euroområdets stats- og regeringschefer har besluttet at vedtage en pagt for euroen for at

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. november 2015 (OR. en) 13677/15 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2016

Læs mere

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007

SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 Europaudvalget 2007 2837 - Beskæftigelse m.v. Bilag 3 Offentligt 1. 19. november 2007 SAMLENOTAT Rådsmøde (EPSCO) den 5. 6. december 2007 17. Kommissionens Hvidbog om en EU-strategi om sundhedsproblemer

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3221 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Den 28. januar 2013 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 15. februar 2013 Uddannelse Punkt

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3419 - miljø Bilag 3 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet EU og Internationalt Den 14. oktober 2015 SUPPLERENDE SAMLENOTAT Rådsmøde (miljø) den 26. oktober 2015 1. Miljø

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009

Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 158 Offentligt 23. februar 2009 Rådsmødet (ECOFIN) den 10. marts 2009 Dagsorden, 1. udgave 1. Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten a) Stabilitets- og konvergensprogrammerne

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3018 - RIA Bilag 3 Offentligt SAMLENOTAT om Udkast til Rådets konklusioner om psykosocial støtte i tilfælde af nødsituationer og katastrofer af 17. maj 2010 (9736/10) og om

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009

Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 296 Offentligt 28. april 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 5. maj 2009 1. Økonomisk og finansiel situation - Udveksling af synspunkter 2. Kvalitet

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3405 - RIA Bilag 1 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udlændingeafdelingen Dato: 15. juli 2015 Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0520 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende energieffektivitet og

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3069+3070 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa Den 9. februar 2011 Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender)

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Sveriges nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 276 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Sveriges nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Sveriges konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0312 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.5.2012 COM(2012) 312 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Finlands nationale reformprogram for 2012

Læs mere

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien

Viden og uddannelse i EU 2020 strategien 09-1411 - ersc - 21.04.2010 Kontakt: - ersc@ftf.dk@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Viden og uddannelse i EU 2020 strategien Uddannelse, videnudvikling og innovation spiller en afgørende rolle i Kommissionens

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0380 Bilag 1 Offentligt Notat Dato 13. september 2012 J.nr. TS2060503-68 Nærheds- og Grundnotat om Europa-Kommissionens udkast til forordning om periodisk syn af køretøjer

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. august 2010 Grønbog

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

1. Kvalitet af de offentlige finanser: Effektivitet i de offentlige udgifter til sociale overførsler og uddannelse - Rådskonklusioner

1. Kvalitet af de offentlige finanser: Effektivitet i de offentlige udgifter til sociale overførsler og uddannelse - Rådskonklusioner 30. april 2008 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 14. maj 2008 Foreløbig oversigt over rådsmødet (ECOFIN) den 14. maj 2008 1. Kvalitet af de offentlige finanser: Effektivitet i de offentlige udgifter

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3137 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok.: Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområder,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet.

Resumé Formandskabet har den 15. oktober 2012 udsendt KOM(2007)603 af 9. oktober 2007 med henblik på genoptagelse af forhandlingerne om direktivet. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0603 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund- og nærhedsnotat om genoptagelse af ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om mindstekrav til fremme af arbejdskraftens

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

Den ungarske delegation opretholder sit forbehold med hensyn til punkt 9.

Den ungarske delegation opretholder sit forbehold med hensyn til punkt 9. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. marts 2017 (OR. en) 6266/1/17 REV 1 NOTE fra: til: SOC 88 EMPL 58 ECOFIN 88 EDUC 43 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 27 Offentligt 3. november 2015 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2015 1) Kommissionens handlingsplan for en kapitalmarkedsunion - Rådskonklusioner

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0268 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 268 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Nederlandenes nationale reformprogram for

Læs mere

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet

EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Det Politisk-Økonomiske Udvalg (2. samling) PØU alm. del - Bilag 40 Offentligt EU s aktiviteter på ligestillingsområdet Overordnet arbejder EU ud fra det grundlæggende princip, at alle generelle aktioner

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.4.2010 KOM(2010) 193 endelig 2010/0115 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Europaudvalget 2005 UUI Alm.del Bilag 156, KOM (2005) 0669 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 9. maj 2006 Kontor: Internationalt kontor J.nr.: 2006/4050-761

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0395 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 01. juli 2016 Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 2 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 6. oktober 2010 6. oktober 2010 J.nr. 2010-221-0032 Supplerende

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0048 Bilag 2 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Folketingets Europaudvalg Kopi: Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Til orientering fremsendes

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011

Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 Europaudvalget 2011 Ekstraordinært økofin Bilag 1 Offentligt 18. oktober 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 22. oktober 2011 1) Forberedelse af Det Europæiske Råd den 23. oktober 2011 -

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0097 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 9. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. november 2016 (OR. en) 13883/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Det europæiske semester 2017

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt

Skatteudvalget (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del Bilag 47 Offentligt 24. september 2015 Samlet kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 6. oktober 2015 1) Automatisk udveksling af information

Læs mere

Europaudvalget, Finansudvalget Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget, Finansudvalget Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Europaudvalget, Finansudvalget 2005 2638 - Økofin Bilag 2, FIU Alm.del Bilag 6 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 154 endelig 2005/0064 (SYN) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om styrkelse af

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 19.3.2012 2012/2003(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om en social investeringspagt - som svar på krisen (2012/2003(INI)) Udvalget

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0202 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 258/2014 om oprettelse

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat om

Grund- og Nærhedsnotat om Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0381 Bilag 1 Offentligt Notat Skatteministeriets Koncerncenter Jura og Samfundsøkonomi Skatteadministration 1. september 2010 1. september 2010 J.nr. 2010-221-0032 Grund-

Læs mere

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Dette notat oversendes også til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 234 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 23. april 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 8. marts 2010

Samlenotat vedrørende rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 8. marts 2010 Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3000 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t L i g e s t i l l i n g s a f d e l i n g e n I n d e n r i g s - o g S o c i

Læs mere

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A

9262/15 tm/kb/ef 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. juni 2015 (OR. en) 9262/15 UEM 197 ECOFIN 403 SOC 365 COMPET 277 ENV 360 EDUC 183 RECH 174 ENER 217 JAI 379 EMPL 238 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde Beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde Beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3095 - Beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 17. maj 2011 Samlenotat vedrørende rådsmøde (sundhed) den 6. juni 2010 Side Dagsordenspunkt

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2013 SWD(2013) 252 final ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 92 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 20. december 2016 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0031 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/departementet Sagsnr.: 14-80-00008/24841 Den 28. februar 2014 FVM 247 GRUNDNOTAT

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet 22. maj til Folketingets Europaudvalg Fremlæggelse af indholdet af Rådsmødet

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0593 Bilag 1 Offentligt G R UNDNO T AT 9. december 2009 J.nr. 2505/1232-0004 Ref. LHO/svf Forslag til forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjer

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 224 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Dato 14. marts 2016 Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere