Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts 2011"

Transkript

1 Europaudvalget 2011 Rådsmøde beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat vedr. rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender den 7. marts februar 2011 J.nr BM-JAIC/rmh, she SM/eew Lige/ansmo 1. Forberedelse af DER s forårstopmøde a. Bidrag til Det Europæiske Semester, Den Årlige Vækstredegørelse i. Fællesrapporten om beskæftigelse og den Årlige Vækstredegørelse: Politisk vejledning om beskæftigelsespolitik, KOM (2011) 0011 side 3 - Vedtagelse af rådskonklusioner ii. Fællesrapporten om beskæftigelse, KOM (2011) 0011 side 5 - Godkendelse af rapporten iii. Forslag til rådsbeslutning om retningslinier for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, KOM (2011) 0006 side 8 - Generel indstilling b. Den europæiske platform mod Fattigdom og Social Eksklusion, KOM (2010) 0758 side 10 i. En europæisk ramme for social og territoriel sammenhæng - Vedtagelse af rådskonklusioner ii. Flagskibsinitiativ i Europa 2020-strategien - Godkendelse af udtalelsen fra Komitéen for Social Beskyttelse c. Vurdering af den sociale dimension af Europa 2020-strategien: Rapport fra Komitéen for Social Beskyttelse, KOM-dokument foreligger ikke side 12 - Vedtagelse af rapportens hovedbudskaber d. Forberedelse af det sociale trepartstopmøde, KOM-dokument foreligger ikke side 14 - Information fra formandskabet 2. Udvikling af et informationsudvekslingssystem for at styrke det administrative samarbejde i forbindelse med udstationering af arbejdstagere, KOM-dokument foreligger ikke side 16 - Vedtagelse af rådskonklusioner

2 3. Den europæiske Ligestillingspagt, KOM-dokument foreligger ikke side 18 - Vedtagelse af rådskonklusioner 4. Fremskridt om Ligestilling mellem kvinder og mænd, 2010: Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, KOM-dokument foreligger ikke side 20 - Præsentation ved Kommissionen af den årlige rapport 5. Mod tilstrækkelige, bæredygtige og sikre europæiske pensionssystemer: Rapport om høringen over grønbogen, KOM-dokument foreligger ikke side 22 - Forelæggelse ved Kommissionen - Udveksling af synspunkter Punkterne 1a, 1d, 2, og 5 hører under beskæftigelsesministerens ressort. Punkterne 1b og 1c hører under socialministerens ressort. Punkterne 3 og 4 hører under ligestillingsministerens ressort. 2

3 1a,i) Fællesrapporten om beskæftigelse og Den Årlige Vækstredegørelse: Politisk vejledning om beskæftigelsespolitik, KOM(2011) Vedtagelse af rådskonklusioner Nyt notat. Resumé EPSCO skal under dette punkt som sit bidrag til Det Europæiske Semester vedtage et sæt rådskonklusioner om Fællesrapporten i sammenhæng med Den årlige Vækstredegørelse: politisk vejledning om beskæftigelsespolitikker. Formålet med Rådets konklusioner er at udpege hovedområder vedrørende beskæftigelsen, som Det Europæiske Råd senere herefter kan anvende som strategisk vejledning af medlemslandene, og som forventes afspejlet i landenes nationale reformprogrammer i april Regeringen er generelt positiv over for udkastet til rådskonklusioner og kan støtte deres vedtagelse. 1. Baggrund EU-landene besluttede i september 2010 at introducere en ny ramme for de økonomiske samarbejdsprocesser i EU, Det Europæiske Semester. Det Europæiske Semester dækker alle elementer af den økonomiske overvågning, herunder Europa 2020-strategien. EPSCO s rådskonklusioner understreger i den forbindelse, at beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitiske reformer er væsentlige dele af reformerne både under den makroøkonomiske og den tematiske overvågning under EU2020- strategien. Formålet med Rådets konklusioner er at udpege hovedområder vedrørende beskæftigelsen, som Det Europæiske Råd senere herefter kan anvende som strategisk vejledning medlemslandene, og som forventes afspejlet i landenes nationale reformprogrammer i april Formål og indhold Formålet med Rådets konklusioner Fællesrapporten i sammenhæng med Den årlige Vækstredegørelse: Politisk vejledning om beskæftigelsespolitikker er at udpege hovedområder vedrørende beskæftigelsen, som Det Europæiske Råd senere herefter kan anvende som strategisk vejledning medlemslandene, og som forventes afspejlet i landenes nationale reformprogrammer i april EPSCO forventes at vedtage rådskonklusioner, der vil lægge vægt på, at medlemslandene, når de præsenterer de nationale reformprogrammer i midten af april 2011, definerer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at: Skat og sociale ydelsessystemer er vækst og beskæftigelsesfremmende, at skatter flyttes hvis det er passende væk fra arbejdskraft til andre aktiviteter, der favoriserer nye ansættelser og udvider anvendelse af mere effektive beskæftigelsesydelser og beskæftigelsesfradrag; Unge, der træder ind på arbejdsmarkedet, nyder godt af kontraktmæssige forhold, der fungerer som trappetrin i et karriereforløb Den effektive tilbagetrækningsalder øges ved at udfase for tidlige tilbagetrækningsordninger og at pensionsrettigheder tilpasses til udviklingen i den forventede levetid, samt at politikker for aktiv aldring sikrer træning, sundhed og arbejdsvilkår for ældre arbejdstagere; 3

4 Arbejdsomkostningerne udvikler sig på linje med arbejdsproduktiviteten og foreneligt med et lavt inflationsniveau under respekt for arbejdsmarkedets parters rolle med hensyn til lønforhandling; Dagpengesystemer er udformet, så det kan betale sig at arbejde, og baseret på et system med et gensidigt ansvar mellem ledige og jobcentre; Målrettede aktiveringsforanstaltninger, der støtter udsatte grupper, især dem med lave eller ingen kvalifikationer; Omkostningseffektive uddannelses- og træningspolitikker hvor lærerne har de rigtige incitamenter til at forbedre deres færdigheder og med fokus på arbejdsmarkedets behov og mere effektive linjer efter dygtighed. 3. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Gældende dansk ret 6. Konsekvenser Forslaget har ikke nogen direkte lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser, administrative konsekvenser for erhvervslivet eller konsekvenser for beskyttelsesniveauet. Initiativer, der styrker overvågningen og koordineringen af medlemslandenes økonomiske politik, herunder beskæftigelsespolitik, bidrager på sigt til en sundere økonomi, ligesom gennemførelse af strukturreformer og tidligere korrektion af ubalancer har positive samfundsøkonomiske konsekvenser. 7. Høring Rådskonklusionerne vil blive sendt til Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale forhold til orientering. 8. Generelle forventninger til andre landes holdning Der forventes en generelt positiv holdning til rådskonklusionerne. 9. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen er generelt positiv over for udkastet til rådskonklusioner. 10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg. Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 4

5 1a,ii) Fællesrapporten om beskæftigelse, KOM(2011) Godkendelse af rapporten Nyt notat. Resumé EU-landene besluttede i 2010 at introducere en ny ramme for de økonomiske samarbejdsprocesser i EU, Det Europæiske Semester, herunder Den Årlige Vækstredegørelse. Fællesrapporten, som er fælles for Kommissionen og EPSCO, er nu en del af Den Årlige Vækstredegørelse. Dette års Fællesrapport er primært fremadskuende og uddyber de beskæftigelsesmæssige budskaber i hovedrapporten, Den Årlige Vækstredegørelse. Analyserne og budskaberne baserer sig på bl.a. beskæftigelsesretningslinjerne og resultaterne af eksaminationen af medlemslandenes udkast til nationale reformprogrammer. Kommissionen understreger, at Vækstredegørelsens prioriterede strukturreformer kræver medlemslandenes snarlige opmærksomhed. Det er nødvendigt, at der sker en hurtig reduktion af ledigheden, og at der gennemføres effektive arbejdsmarkedsreformer for at skabe flere og bedre jobs. Regeringen er generel positiv over for Kommissionens udkast til Fællesrapport. 1. Baggrund EU-landene besluttede i september 2010 at introducere en ny ramme for de økonomiske samarbejdsprocesser i EU, Det Europæiske Semester. Det Europæiske Semester dækker alle elementer af den økonomiske overvågning, herunder Europa 2020-strategien. Dermed indgår Fællesrapporten (fælles for Kommissionen og EPSCO) som en del af Den Årlige Vækstredegørelse. I forhold til den tidligere Lissabon-proces udgør det Europæiske Semester en mere integreret tilgang til den økonomiske politik i EU med henblik på økonomisk genopretning og en holdbar økonomisk politik fremadrettet. 2. Formål og indhold Kommissionen redegør i Den Årlige Vækstredegørelse for sin samlede vurdering af EU s økonomiske situation, herunder bl.a. makroøkonomiske ubalancer og de økonomisk-politiske udfordringer, herunder fremskridt med hensyn til hovedmålene i Europa 2020-strategien og strukturreformer. Kommissionen fremlægger økonomiske anbefalinger til EU som helhed. Vækstundersøgelsen udgør grundlaget for Det Europæiske Råds retningslinjer og konklusioner med henblik på medlemslandenes udarbejdelse og fremlæggelse af bl.a. nationale reformprogrammer. Vækstundersøgelsen indeholder fire separate rapporter, herunder Fællesrapporten, som bygger på medlemslandenes nationale reformprogrammer. Dette års Fællesrapport er primært fremadskuende og uddyber de beskæftigelsesmæssige budskaber i hovedrapporten, Den Årlige Vækstrapport. Analyserne og budskaberne baserer sig på bl.a. beskæftigelsesretningslinjerne og resultaterne af eksaminationen af medlemslandenes udkast til nationale reformprogrammer (som fandt sted i november 2010). 5

6 Fællesrapporten fremhæver, at udviklingen i beskæftigelsen påvirker de makroøkonomiske rammevilkår. Arbejdsmarkedet har stabiliseret sig, og der er tegn på fremgang i nogle medlemslande. Væksten blev i 2. kvt på 0,2 pct. positiv for første gang i næsten to år. Arbejdsløshedsprocenten på aktuelt 9,6 pct., synes at have stabiliseret sig på dette niveau. Kommissionen giver udtryk for, at efterspørgslen efter arbejdskraft har vist en fortsat relativ fremgang over det sidste år. Der er imidlertid stigende bekymring for mismatch mellem udbud og efterspørgsel på arbejdskraft. Kommissionen fremhæver i den forbindelse, at de sektorer, der har en hurtigere fremgang, ikke er dem der skilte sig af med flest jobs ved begyndelsen af krisen. Det ses som et skift i sektorernes behov for færdigheder under krisen. Kommissionen peger også på, at den negative side efter anvendelsen af arbejdsfordelingsordninger under krisen er fastholdelsen af medarbejdere og det deraf følgende fald i produktiviteten pr. medarbejder. Arbejdsproduktiviteten viste en negativ vækst i perioden fra midten af 2008 og til 1. kvt. 2009, men har herefter været positiv på 2 pct. pr år. Fællesrapporten fremhæver, at indfrielsen af de overordnede mål vedrørende beskæftigelse, uddannelse og social inklusion kræver en gennemførelse af et bredt spektrum af integrerede politikker. Kommissionen understreger, at flexicuritypolitikker er de bedste instrumenter i den forbindelse. Opnåelsen af fuld beskæftigelse kræver gennemførelse af integrerede politikker, som indeholdt i beskæftigelsesretningslinje nr. 7, herunder politikker, der fremmer højere erhvervsfrekvenser, bedre fungerende arbejdsmarkeder, jobskabelse, aktiv arbejdsmarkedspolitik, ligestilling mht. køn og balance mellem privatliv og arbejdsliv, sociale sikringssystemer samt lønsystemer, der sikrer, at reallønnen udvikler sig på linje med produktiviteten. Medlemslandenes arbejdsstyrker skal have et højt niveau mht. færdigheder og uddannelse. Medlemslandene skal fortsat forbedre deres uddannelsessystemer, herunder en bedre tilpasning af uddannelsesudbuddet til arbejdsmarkedets behov. De skal forbedre niveauet mht. basale færdigheder og nøglekompetencer ved at tackle for tidlig afgang fra skolesystemet, og flere har behov for at opnå de højeste kvalifikationsniveauer. De faglige uddannelsers kvalitet og attraktivitet skal forbedres. Eksklusion fra arbejdsmarkedet, dårlige arbejdsforhold og manglende muligheder for at forbedre sin situation på et segmenteret arbejdsmarked er alle centrale årsager til fattigdom. Medlemslandene skal derfor fremme inkluderende arbejdsmarkeder, forebygge fattigdom via passende, holdbare sociale beskyttelsessystemer og adgang til service af høj kvalitet, investere i aktive inklusionsstrategier samt forbedre arbejdsmarkedsperspektivet for forældre mhp. at bryde overførsel af fattigdom fra en generation til den næste. I Fællesrapportens fremadrettede perspektiver fremhæver Kommissionen, at udviklingen på arbejdsmarkederne i hovedparten af medlemslandene nødvendiggør, at de retter fokus fra den konjunkturregulerende indsats til strukturreformer. Kommissionen understreger, at Vækstrapportens prioriterede strukturreformer kræver medlemslandenes snarlige opmærksomhed. Det er nødvendigt, at der sker en hurtig re- 6

7 duktion af ledigheden, og at der gennemføres effektive arbejdsmarkedsreformer med henblik på at skabe flere og bedre jobs. 3. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Gældende dansk ret 6. Konsekvenser Forslaget har ikke nogen direkte lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser, administrative konsekvenser for erhvervslivet eller konsekvenser for beskyttelsesniveauet. Initiativer, der styrker overvågningen og koordineringen af medlemslandenes økonomiske politik, herunder beskæftigelsespolitik, bidrager på sigt til en sundere økonomi, ligesom gennemførelse af strukturreformer og tidligere korrektion af ubalancer har positive samfundsøkonomiske konsekvenser. 7. Høring Fællesrapporten vil blive sendt til Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale forhold til orientering. 8. Generelle forventninger til andre landes holdning Der forventes en generelt positiv holdning til fællesrapporten. 9. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen er generelt positiv over for udkastet til fællesrapporten. 10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg. Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. Den Årlige Vækstredegørelse med bilag blev forelagt Folketingets Europaudvalg til orientering den 14. januar 2011 forud for ECOFIN. 7

8 1a,iii) Forslag til rådsbeslutning om retningslinier for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, KOM (2011) Godkendelse af EMCO udtalelse - Politisk enighed Nyt notat 1. Baggrund Rådet skal på forslag af Kommissionen og efter høring af bl.a. Europa-Parlamentet opnå politisk enighed om nye retningslinjer for beskæftigelsen, jf. traktatens artikel 148, stk. 2. Beskæftigelsesudvalget har i den forbindelse fremlagt sin udtalelse til støtte for Rådets vedtagelse. 2. Formål og indhold Retningslinjerne for beskæftigelsen, som indgår i de integrerede retningslinjer, der omfatter de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer vedrørende makro- og mikroøkonomi samt retningslinjerne for beskæftigelsen, er grundlaget for medlemslandenes udarbejdelse af deres nationale strategier for beskæftigelsen, som indgår i medlemslandenes nationale reformprogrammer (NRP er). Kommissionen har fremlagt forslag til rådsbeslutning om retningslinjer for medlemslandenes beskæftigelsespolitikker for Kommissionen foreslår, at beskæftigelsesretningslinjerne, der er indeholdt i bilag til Rådets beslutning af 21. oktober 2010, fastholdes for 2011, og at medlemslandene skal tage hensyn til dem ved tilrettelæggelsen af deres beskæftigelsespolitikker. Beskæftigelsesudvalgets udtalelse støtter Kommissionens forslag bl.a. under henvisning til, at retningslinjerne fra 2010 bør anvendes til færdiggørelsen af de foreløbige nationale reformprogrammer fra 2010, idet medlemslandene skal indlevere de endelige udgaver i det første Europæiske Semester i 1. halvår Europa-Parlamentets udtalelse Europa-Parlamentet høres i henhold til traktatens art stk. 2. Udtalelsen, som behandles i Parlamentets Udvalg for Beskæftigelse og Sociale Anliggender, foreligger endnu ikke. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsnærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Gældende dansk ret Kommissionens forslag til retningslinjer for beskæftigelsen har ikke i sig selv konsekvenser for dansk ret. 6. Konsekvenser Forslaget har ikke nogen direkte lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser, administrative konsekvenser for erhvervslivet eller konsekvenser for beskyttelsesniveauet. 7. Høring 8

9 Beskæftigelsesretningslinjerne for 2011 vil blive sendt til EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold til orientering. 8. Generelle forventninger til andre landes holdninger Der forventes en generel positiv holdning hos medlemslandene til Kommissionens forslag til retningslinjer for beskæftigelsen for Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen er generel positiv over for Kommissionens forslag om, at retningslinjerne fra 2010 fastholdes for 2011, og at medlemslandene skal tage hensyn til dem ved tilrettelæggelsen af deres beskæftigelsespolitikker. 10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 9

10 1b) Den europæiske platform mod Fattigdom og Social Eksklusion, KOM (2010) 758 i. En europæisk ramme for social og territoriel sammenhæng - Vedtagelse af rådskonklusioner ii. Flagskibsinitiativ i Europa 2020-strategien - Godkendelse af udtalelsen fra Komitéen for Social Beskyttelse Resumé Komitéen for social beskyttelse (SPC) har udarbejdet et udkast til en udtalelse om den nye europæiske platform mod fattigdom og social eksklusion. SPC støtter i udkastet op om platformen og initiativerne i denne. 1. Baggrund EU vedtog sidste år Europa 2020-strategien, der indeholder fem overordnede mål og syv flagskibsinitiativer, som skal sikre bæredygtig vækst i det næste årti. Et af disse flagskibsinitiativer er en europæisk platform mod fattigdom og social udstødelse, som SPC har udarbejdet en udtalelse om. 2. Formål og indhold Af udtalelsen fremgår det, at SPC støtter vurderingen i platformen af behovet for på både nationalt niveau og EU-niveau at udarbejde tiltag til bekæmpelse af fattigdom dette dog med respekt for subsidiaritetsprincippet. SPC opfordrer endvidere til, at der i forbindelse med større politiske initiativer i højere grad udarbejdes og integreres analyser af de sociale konsekvenser af tiltagene. SPC ønsker også at sikre en større og mere effektiv anvendelse af EU-midler til støtte for social inklusion og fremme af evidensbaseret social innovation. SPC understreger ligeledes, at komitéen ønsker at spille en aktiv rolle i forbindelse med iværksættelsen af platformen. Bl.a. vil SPC, som følge af dens forpligtelser i henhold til at overvåge opfyldelsen af målsætningerne i platformen, deltage i de årlige konventer i forbindelse med platformen (Annual Convention of the European Platform). SPC vil forud for rådsmødet i juni 2011 også forberede en udtalelse om, hvordan målene og arbejdsmetoderne i den åbne koordinationsmetode bedst tilpasses 2020-strategien. Derudover vil SPC sammen med Beskæftigelseskomitéen (EMCO) søge at udnytte synergierne mellem platformen mod fattigdom og social eksklusion og andre relevante flagskibsinitiativer, herunder initiativerne New skills and jobs og Youth on the move. Afslutningsvis understreger SPC, at komitéen gennem dens arbejdsprogram vil bidrage til realiseringen af de langsigtede handlingsplaner, som annonceres i platformen. I SPC s arbejdsprogram understreges det blandt andet, at effektive og økonomisk overkommelige sociale serviceydelser af høj kvalitet er et nøgleværktøj i bekæmpelsen af fattigdom, at bekæmpelse af børnefattigdom bør prioriteres på alle relevante områder, og at anvendelse af midler fra EU s strukturfonde til at fremme prioriteterne i 2020-strategien vil øge effekten af sidstnævnte. 3. Europa-Parlamentets udtalelser 4. Nærhedsprincippet 10

11 5. Gældende dansk ret 6. Konsekvenser 7. Høring Udkastet til udtalelsen har været drøftet i Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og sociale forhold. 8. Generelle forventninger til andre landes holdninger Det forventes, at alle lande tager udkastet til udtalelsen til efterretning. 9. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen kan tage udkastet til udtalelsen til efterretning. 10. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Udkastet til udtalelsen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 11

12 1c) Vurdering af den sociale dimension af Europa 2020-strategien: Rapport fra Komitéen for Social Beskyttelse, KOM-dokument foreligger ikke - Vedtagelse af rapportens hovedbudskaber Resumé Komitéen for social beskyttelse (SPC) har udarbejdet en rapport om Europa strategien, hvori SPC vurderer den sociale dimension af strategien. I hovedbudskaberne fra rapporten gennemgås de vigtigste konklusioner, herunder i relation til fattigdom og social eksklusion, børnefattigdom og bæredygtige sociale systemer. 1. Baggrund EU vedtog sidste år Europa 2020-strategien, som skal sikre bæredygtig vækst i det næste årti. I strategien indgår blandt et mål om at reducere antallet af borgere, der lever i risiko for fattigdom og social eksklusion med 20 mio. inden Formål og indhold Rapportens hovedbudskaber indledes med en opridsning af den sociale situation i Europa: At hver femte EU-borger lever i risiko for fattigdom eller social eksklusion, og at 40 millioner mennesker lever i en tilstand af svær deprivation. EUlandene har forpligtet sig til at reducere antallet af mennesker, der lever i risiko for fattigdom eller social eksklusion med 20 millioner inden Opfyldelsen af dette mål kræver, ifølge resuméet af rapporten, ambitiøse nationale mål og redskaber til at indfri disse mål, således at det sikres, at bekæmpelsen af fattigdom er en del af den overordnede genopretningsstrategi. I denne proces er det ligeledes vigtigt at mobilisere alle relevante interessenter. Af rapportens hovedbudskaber fremgår også, at hurtig tilbagevenden til økonomisk vækst samt gode beskæftigelses- og uddannelsespolitikker vurderes som værende afgørende i kampen mod fattigdom og social eksklusion. Der opfordres til, at genopretningen af de offentlige budgetter og reformerne af de sociale sikringssystemer forløber således, at midlerne både sikrer systemernes bæredygtighed og tilstrækkelighed. Parallelt hermed advares imod, at de mest udsatte grupper kommer til at bære størstedelen af de byrder, som følger af konsolideringerne af de offentlige budgetter. Endelig anses aktive inklusionsstrategier, der kombinerer overførselsindkomster, adgang til arbejdsmarkedet samt sundhedsrelaterede og sociale serviceydelser, som nødvendige i forhold til at undgå længerevarende social eksklusion. Af hovedbudskaberne fremgår ydermere, at 25 millioner børn befinder sig i risiko for fattigdom eller social eksklusion i EU. Hvis det skal forhindres, at fattigdom overføres fra generation til generation, er det, ifølge rapporten, bl.a. vigtigt at prioritere indgriben allerede i den tidlige barndom inden for områder som sundhed og uddannelse og at sikre, at forældrene er i beskæftigelse. I tillæg til indsatsen mod børnefattigdom opfordres der i rapporten også til, at der rettes særlig opmærksomhed mod bekæmpelse af hjemløshed. Yderligere understreges vigtigheden af at maksimere antallet af år, EU-borgere er til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette er nødvendigt, hvis pensionssystemerne også i fremtiden skal være tilstrækkelige og bæredygtige. Endelig opfordres også til, at bl.a. effektiviteten og lydhørheden inden for sundhedspleje og langtidpleje øges, 12

13 hvilket eksempelvis kan ske ved at koordinere og integrere sociale tiltag med sundhedspleje. 3. Europa-Parlamentets udtalelser 4. Nærhedsprincippet 5. Gældende dansk ret 6. Konsekvenser 7. Høring Rapporten har været drøftet i Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og sociale forhold. 8. Generelle forventninger til andre landes holdninger Det forventes, at alle lande tager rapporten til efterretning. 9. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen kan tage rapporten til efterretning. 10. Tidligere forelæggelser for Folketingets Europaudvalg Rapporten har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 13

14 1d) Forberedelse af det sociale trepartstopmøde, KOM-dokument foreligger ikke - Information fra formandskabet Nyt notat. 1. Baggrund Rådet vedtog under det danske EU-formandskab i 2002 et forslag fra Kommissionen til rådsbeslutning om, at der hvert år skulle afholdes et "socialt trepartstopmøde om vækst og beskæftigelse" forud for Det europæiske Råds møde i marts. Lissabon-traktatens artikel 152 omhandler arbejdsmarkedets parters rolle, herunder det sociale trepartstopmøde. 2. Formål og indhold Formålet med de sociale trepartstopmøder er at styrke den sociale dialogs rolle gennem konsultationer med arbejdsmarkedets parter på europæisk plan om beskæftigelse, økonomisk politik og social beskyttelse, herunder Europa 2020 strategien. Det sociale trepartstopmøde bringer den sociale trojka (det nuværende og de to følgende EU-formandskaber), Kommissionen og arbejdsmarkedets parter på europæisk niveau sammen mindst én gang om året. Mødets diskussioner/ resultater skal rapporteres til DER. Det ungarske formandskab vil på rådsmødet give information om forberedelse af det sociale trepartstopmøde. Formandskabet har endnu ikke oplyst om emnet for drøftelserne på det sociale trepartstopmøde, men det må forventes, at det europæiske semester samt mulighederne for jobskabelse i en tid med fiskal konsolidering vil være et tema. Som kommende formandskab deltager Danmark i mødet. 3. Europa-Parlamentets udtalelse Europa-Parlamentet skal ikke høres. 4. Nærhedsprincippet 5. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor 6. Forslagets konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet og Sagen har ikke umiddelbart konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, miljøet og beskyttelsesniveauet. 7. Høring Spørgsmålet om høring er ikke relevant. 8. Regeringens foreløbige generelle holdning 14

15 Regeringen er generelt positiv over for afholdelsen af de sociale trepartstopmøder, som vurderes at bidrage til yderligere inddragelse af arbejdsmarkedets parter i gennemførelsen af strategien vedrørende vækst og beskæftigelse. 9. Generelle forventninger til andre landes holdninger De andre medlemslande har traditionelt støttet afholdelsen af disse møder, hvilket også forventes at blive tilfældet denne gang. 10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 15

16 2) Udvikling af et informationsudvekslingssystem for at styrke det administrative samarbejde i forbindelse med udstationering af arbejdstagere, KOMdokument foreligger ikke - Vedtagelse af rådskonklusioner Nyt notat. 1. Baggrund Som opfølgning på meddelelsen Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser maksimering af fordele og potentiale og sikring af arbejdstagernes beskyttelse vedtog Kommissionen den 3. april 2008 en henstilling om udbygning af det administrative samarbejde i forbindelse med udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser. Rådet vedtog herefter et sæt rådskonklusioner i juni Ifølge disse skulle der nedsættes en task-force, der skulle udføre undersøgelser med henblik på at udvikle mulige modeller til et særligt system til udveksling af oplysninger, herunder muligheden for at anvende en særlig applikationsudgave af informationssystemet for det indre marked (IMI). Task-forcens arbejde er afsluttet i 2010, og der er udarbejdet forslag til rådskonklusioner om udvikling af et informationsudvekslingssystem for at styrke det administrative samarbejde i forbindelse med udstationering af arbejdstagere, herunder lancering af et pilotprojekt for at teste en særlig applikationsudgave af IMIsystemet. Forslag til rådskonklusioner er sat på dagsordenen med henblik på vedtagelse. 2. Formål og indhold Tjenesteydere, som udstationerer arbejdstagere, der i kortere eller længere tid udfører arbejde i et andet EU-land, er i henhold til udstationeringsdirektivet forpligtet til at overholde en kerne af klart definerede beskyttelsesregler i værtslandet, uanset varigheden af udstationeringen. Dette gælder fx arbejdsmiljø, arbejdstagerbeskyttelse, løn- og arbejdsvilkår mv. Myndigheder i EU har efterlyst et styrket administrativt samarbejde for at sikre, at de udstationerede arbejdstagere bliver sikret denne kerne af beskyttelsesregler. Et elektronisk informationssystem vil kunne lette adgangen til disse oplysninger. Rådskonklusionerne opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at iværksætte et pilotprojekt, gerne i foråret Pilotprojektet skal teste funktionsdygtighed og nytteværdi af et separat og særligt modul af IMI systemet til brug for implementeringen af de bestemmelser i udstationeringsdirektivet, der handler om det administrative myndighedssamarbejde. Kommissionen vil finansiere udviklingen af systemet samt uddannelse i brug af systemet, hvilket fremgår af rådskonklusionerne. Endvidere inviteres Kommissionen til at yde den nødvendige støtte og bistand til medlemsstaterne samt regelmæssigt at orientere ekspertgruppen om udstationering om udviklingen i det administrative 16

17 samarbejde, herunder særligt erfaringerne med brug af IMI systemet. Senest et år efter iværksættelsen af pilotprojekter skal Rådet orienteres om udviklingen. Det kan oplyses, at IMI-systemet fra 2008 har været anvendt til informationsudveksling inden for 4 lovregulerede erhverv (læger, fysioterapeuter, farmaceuter og revisorer), som er omfattet af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer (direktiv 2005/36/EF). Fra 2010 har IMI været anvendt til informationsudveksling om serviceydere, som er omfattet af servicedirektivet. Erhvervs- og Byggestyrelsen er national IMI-koordinator i Danmark. 3. Europa-Parlamentets udtalelser Europa-Parlamentet skal ikke høres. 4. Nærhedsprincippet Spørgsmålet om nærhedsprincippet er ikke relevant. 5. Gældende dansk ret 6. Konsekvenser for statsfinanserne, samfundsøkonomien, erhvervslivet samt beskyttelsesniveauet Forslaget til rådskonklusioner har ikke statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser eller konsekvenser for EU s budget. Forslaget skønnes ikke at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. Forslaget har ikke relevans for beskyttelsesniveauet. 7. Høring Rådskonklusionerne vil blive sendt til orientering til EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold. 8. Generelle forventninger til andre landes holdning Alle medlemsstater forventes at støtte rådskonklusionerne. 9. Regeringens foreløbige holdning Regeringen har en positiv holdning til rådskonklusionerne. Det bemærkes, at Danmark under arbejdet i task-forcen fik tilsagn om, at der ved udformningen af IMImodulet tages højde for den danske model, herunder arbejdsmarkedets parters rolle i relation til fastsættelse af løn- og arbejdsvilkår. 10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 17

18 3) Den europæiske Ligestillingspagt, KOM-dokument foreligger ikke - Vedtagelse af rådskonklusioner Nyt notat. 1. Baggrund Rådet skal på forslag af det ungarske formandskab opnå politisk enighed om en opdatering af den Europæiske Ligestillingspagt. Den nye pagt skal erstatte den hidtidige ligestillingspagt, der blev vedtaget i 2006 af Det Europæiske Råd (DER). Ligestillingspagten fra 2006 byggede videre på EU s strategi for ligestilling Denne hidtidige ligestillingspagt blev blandt andet foreslået af Anders Fogh Rasmussen, Göran Persson og Jacques Chirac, og kan tolkes som et udtryk for enighed mellem EUlandene og Europa-Kommissionen om at prioritere ligestilling mellem kønnene højt. Indholdet af både den hidtidige og den nye pagt kan hovedsageligt siges at være brede hensigtserklæringer. I 2006 vedtog alene DER pagten. I 2011 skal EPSCO vedtage rådskonklusioner, før pagten efter planen forelægges DER. Rådskonklusionerne om den nye pagt er til vedtagelse på EPSCOrådsmødet den 7. marts Formål og indhold Den nye Ligestillingspagt skal vise medlemsstaternes opbakning til betydningen af ligestilling, herunder at ligestilling er en afgørende forudsætning for at opnå målene for EUROPA En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. I pagtens fokuseres der særligt på tre områder; bekæmpelse af uligeløn og nedbrydelse af det kønsopdelte arbejdsmarked, forbedring af balancen mellem familie- og arbejdsliv samt bekæmpelse af vold imod kvinder. Endelig fremhæves overordnede tiltag til implementering af pagten, herunder kønsmainstreaming og inddragelsen af mænd og drenge i ligestillingsindsatsen. I relation til bekæmpelse af uligeløn og nedbrydelse af det kønsopdelte arbejdsmarked fremhæves blandt andet ønsker om en højere beskæftigelsesfrekvens for kvinder, bekæmpelse af kønsstereotype uddannelses- og karrierevalg, tiltag for øget ligeløn samt flere kvinder på topposter. Hvad angår forbedring af balancen mellem familie- og arbejdsliv betones eksempelvis behovet for børnepasningsinstitutioner sammen med behovet for fleksible arbejdsvilkår og orlovsordninger for både kvinder og mænd. Med hensyn til bekæmpelse af vold imod kvinder omtales blandt andet betydningen af forebyggelse og inddragelsen af mænd og drenge i bekæmpelsen af vold imod kvinder. 3. Europa-Parlamentets udtalelse Europa-Parlamentet skal ikke høres. 4. Nærhedsprincippet 5. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor 18

19 6. Konsekvenser Sagen har ingen lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Høring Rådskonklusionerne om den europæiske Ligestillingspagt Rapporten har været forelagt EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold. Blandt organisationerne afgav alene LO - Landsorganisationen i Danmark kommentarer. LO hilste overordnet retningslinjerne velkommen. Særligt glædede LO sig over strategiens fokus på fleksible arbejdsvilkår og forældreorlov for både kvinder og mænd. 8. Generelle forventninger til andre landes holdning Der forventes, at medlemsstaterne støtter vedtagelsen af rådskonklusionerne. Det forventes dog, at landene samtidig vil gentage deres oprindelige ønsker om en mere ambitiøs eller mindre ambitiøs ligestillingspagt. 9. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen støtter vedtagelsen af rådskonklusionerne, men finder, at Ligestillingspagten giver et fragmenteret og uklart billede af EU s indsats for ligestilling. 10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Sagen har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg. 19

20 4) Fremskridt om Ligestilling mellem kvinder og mænd, 2010: Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, KOM-dokument foreligger ikke - Præsentation ved Kommissionen af den årlige rapport Nyt notat. 1. Baggrund Kommissionen præsenterer hvert år op til den 8. marts (kvindernes internationale kampdag) en rapport om status for ligestillingen i EU. 2. Formål og indhold Rapporten beskriver status, udviklingen og nye initiativer i medlemsstaterne på de fem prioriterede områder i Kommissionens strategi for ligestilling : lige økonomisk uafhængighed, lige løn for lige arbejde og arbejde af lige værdi, ligestilling på topposter, bekæmpelse af vold imod kvinder & ligestilling udenfor EU. I rapporten konkluderes det, at der er en generel tendens i retning af øget ligestilling, men at udviklingen går langsomt. Danmark fremhæves positivt i rapporten på en række områder. Eksempelvis omtales det forhold, at danske kvinders beskæftigelsesfrekvens er den højeste i EU, og også Danmarks indsats for flere kvinder i ledelse og bekæmpelse af vold nævnes. 3. Europa-Parlamentets udtalelse Europa-Parlamentet skal ikke høres. 4. Nærhedsprincippet 5. Gældende dansk ret og forslagets konsekvenser herfor 6. Konsekvenser Sagen har ingen lovgivningsmæssige, statsfinansielle eller samfundsøkonomiske konsekvenser eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Høring Rapporten vil blive sendt til EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold til orientering. 8. Generelle forventninger til andre landes holdning Der forventes, at medlemsstaterne tager rapportens konklusioner til efterretning. 9. Regeringens foreløbige generelle holdning Regeringen tager rapportens konklusioner til efterretning. 20

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0083 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg om Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3296 - Uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Undervisningsministeriet 10. februar 2014 Samlenotat for Rådsmødet (uddannelse) den 24. februar 2014 Uddannelse Punkt 1: Effektiv

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

Samlenotat vedrørende rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 8. marts 2010

Samlenotat vedrørende rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 8. marts 2010 Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3000 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t L i g e s t i l l i n g s a f d e l i n g e n I n d e n r i g s - o g S o c i

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2007 2801 - konkurrenceevne Bilag 5 Offentligt Notat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg med henblik på møde i Rådet (Konkurrenceevne industri, indre marked, forskning) den 21. 22.

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0845 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommisionen til Europa-Parlamentet, Rådet

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3090 - uddannelse m.v. Bilag 1 Offentligt Internationalt sekretariat Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0193 Bilag 1 Offentligt Finansministeriet Beskæftigelsesministeriet Udenrigsministeriet 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til integrerede

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Bilag 184 Offentligt Kulturministeriet 23. april 2010 Samlenotat Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 10.-11. maj 2010 Kultur 1. Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3030 - Økofin Bilag 1 Offentligt 20. august 2010 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. september 2010 1. Europæisk Semester - Politisk enighed KOM-dokument foreligger

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 14.-15. MARTS 2013

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0472 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0379 Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato: INM 319 Grund- og nærhedsnotat notat vedrørende forslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 2 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om den holdning,

Læs mere

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid

Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om momssystemets fremtid Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 168 Offentligt Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Notat J.nr. 2010-221-0034 Supplerende grundnotat Grønbog fra Kommissionen om

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Center for Fiskeri Sagsnr:14-7140-000017/ Den 13. juni 2014 FVM 292 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om udkast til discardplan

Læs mere

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0348 Bilag 2 Offentligt Notat J.nr. 13-0189237 Den 7. januar 2013 Proces og Administration ABL SUPPLERENDE GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

NYE FINANSPOLITISKE RAMMER NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3067 - økofin Bilag 1 Offentligt 3. februar 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 15. februar 2011 1) Styrket økonomisk samarbejde i EU status for arbejdet a) Stabilitets-

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3388 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat 29. april 2015 Rådsmøde (uddannelse, ungdom, kultur og sport) den 18.-19. maj 2015 Kultur og sport 6. Kulturelle og kreative

Læs mere

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2664 - RIA Bilag 3 Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 24. maj 2005 Med henblik på mødet i Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. maj 2004 (19.05) (OR. en) 9286/04 LIMITE EDUC 109 SOC 234 ORIENTERENDE NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 8448/04 EDUC

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3088 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3088 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3088 - økofin Bilag 2 Offentligt 6. maj 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 17. maj 2011 1) Forslag til forordning vedr. short selling mv. - Generel

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3054 - Økofin Bilag 4 Offentligt 30. november 2010 Supplerende kommenteret dagsorden vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 7. december 2010 1) Moms forlængelse af regel om minimumsniveau

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 41 Offentligt 15. juli 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0477 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0477 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0477 Bilag 1 Offentligt Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5302 E-mail

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2012/2046(INI) 4.5.2012 UDKAST TIL BETÆNKNING om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) Udvalget om Kvinders

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0180 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform

Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform marts 2012 Ingeniørforeningens forslag til arbejdsmarkedsreform Indledning. Sammen med den tidligere borgerlige regering fik Danmark en beskæftigelsespolitik i stedet for den hidtil førte aktive arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507)

Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0507 Bilag 5 Offentligt R E V I D E R E T S A M L E N O T A T Direktivforslag vedr. portabilitet af supplerende pensionsrettigheder (KOM(2005)507) 26. april 2007 J.nr. 6119-0006

Læs mere

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0236 Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 18. november 2013 J.nr. 2013-3509

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0462 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. august 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske langsigtede

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere